Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Size: px
Start display at page:

Download "Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium"

Transcription

1 Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/ Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD. Téma práce: Monitoring znalostní intenzity organizací Kontakt na školiteľa: Cieľ: Analyzovat existující možnosti sledování znalostní intenzity organizací a ve formě metodiky navrhnout inovativní přístup k jejímu modelování, kvantifikaci a monitoringu. Znalostně intenzivní práce a znalostně intenzivní organizace nebo hospodářská odvětví jsou v současné době často skloňovanými pojmy. Doposud však neexistuje obecně uznávané vysvětlení toho, v čem tato znalostní intenzita spočívá, stejně jako jakým způsobem je možné ji sledovat, popř. měřit. Rozvoj znalostního managementu je přitom na sledování této veličiny založen jeho cílem by mimo jiné měla být podpora růstu znalostní intenzity organizace, ve které je zaváděn. Z tohoto důvodu je vhodné na základě studia existujících přístupů ke znalostní intenzitě vytvořit inovativní přístup, který by tuto veličinu co nejkomplexněji charakterizoval, navrhnout postup, jak ji sledovat, popř. měřit, a sestavit metodiku, která by umožnila tento přístup využít v praxi u jednotlivých organizací. 2. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD. Téma práce: Možnosti nástrojů systémové dynamiky při rozvoji znalostního managementu v organizaci Kontakt na školiteľa: Cieľ: Prozkoumat možnosti podpory rozvoje znalostně orientovaných aktivit v organizaci za pomoci moderních manažerských nástrojů založených na simulacích dynamiky ekonomických a sociálních systémů. V posledních letech začíná být modelování dynamiky rozličných systémů podporováno řadou softwarových nástrojů pro simulaci, mezi které patří například Stella, Vensim, PowerSim apod. Stále častěji se pak tyto nástroje používají také v podnikové sféře ke studiu disciplíny označované jako business dynamics. Nejčastěji tyto simulace podporují obsahově různá rozhodnutí jak na taktické, tak i strategické úrovni. V oblasti znalostního managementu je jejich nasazení doposud výjimečné, a proto je možné jejich pomoc využít při modelování a sledování dynamických jevů souvisejících se zaváděním jednotlivých dílčích aspektů znalostního managementu, rozvojem učící se organizace a sledováním příslušných znalostně orientovaných indikátorů rozvoje. Studium této oblasti tak může

2 přispět nejen k rozvoji znalostního managementu jako takového, ale díky aplikaci těchto nástrojů a technik do nové oblasti také k rozvoji systémové dynamiky jako samostatné disciplíny. 3. Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Téma práce: E-government ako nástroj rozvoja znalostnej spoločnosti Kontakt na školiteľa: Cieľ: Vytvorenie metodológie hodnotiacej kvalitu komunikácie medzi verejnou správou a občanom a jej súlad s cieľmi znalostnej spoločnosti, jej rozvoj na základe poznatkov, ktoré vyplynú z tejto analýzy a jej modelovej implementácie. 1. Ciele e-governmentu pri zjednodušovaní a spredhľadňovaní riadenia verejnej správy 2. Zmapovanie súčasnej situácie na Slovensku na nižších úrovniach verejnej správy a samosprávy 3. Analýza kritických miest 4. Vytvorenie modelu výmeny informácií medzi samosprávou (resp. verejnou správou) a občanom 5. Návrh znalostnej nadstavby nad modelom výmeny informácií 6. Vytvorenie prototypu webovskej stránky zabezpečujúcej účinnú, vysoko interaktívnu komunikáciu občana s inštitúciami samosprávy a verejnej správy na základe poznatkov z častí 4 a Vyhodnotenie efektívnosti prototypu z hľadiska riadenia samosprávy a verejnej správy a prínosov k vytváraniu znalostnej spoločnosti 8. Zovšeobecnenie poznatkov a odporúčania pre ďalší rozvoj modelu 4. Školiteľ: doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. Title: Managing Financial Turbulences: What Knowledge Can we Learn from History? Kontakt na školiteľa: Objective: The objective of this theses is to explore the causes and costs of financial turbulences and crises and elaborate, using econometric models, how unrest, turbulence and crisis spread (mainly in the era of information and communication technology) and quantify their subsequent impact on financial markets both globally and locally. Annotation: From the dissertation work, it is expected to empirically examine the causalities between banking panics, asset bubbles, currency crisis, balance of payment crisis and sovereign defaults. The project will also figure out the magnitude and direction of the impact of the aforementioned proxies for global financial crises on the real sector of the economy (GDP) and other socio-economic variables.

3 5. Školiteľ: prof. Ing. Milan Terek, PhD. Téma práce: Štatistické prieskumy ako východisko pre znalostný manažment Kontakt na školiteľa: Cieľ: Cieľom práce je poskytnúť syntetický pohľad na možností využívania štatistických prieskumov ako východiska pre znalostný manažment. Znalostný manažment a informácie zo štatistických prieskumov. Vyčerpávajúce a výberové skúmanie. Teória výberových skúmaní. Prístupy k výberovému skúmaniu. Zdroje chýb vo výberovom skúmaní. Doplnkové informácie vo výberovom skúmaní. Aplikácia vybratého postupu výberového skúmania pri riešení reálneho problému odhadovania parametrov rozdelenia vybratých sociálnoekonomických ukazovateľov v rámci štatistického prieskumu. Analýza poznatkov získaných na základe realizovaného štatistického prieskumu, ich miesto a význam pre znalostný manažment. Zhodnotenie a syntetizovanie teoretických poznatkov a získaných skúseností o mieste a význame štatistických prieskumov ako východiska pre znalostný manažment. Formulácia záverov a odporúčaní pre prax. 6. Školiteľ: mim. prof. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. Téma práce: Aktuálne poznatky vo finančníctve a ich využitie vo finančnej analytike Kontakt na školiteľa: Cieľ: 1. Analyzovať a zhodnotiť najnovšie teoretické prístupy k problematike 2. Vysvetliť praktické implikácie uvedenej problematiky 3. Zhodnotiť, príp. doplniť návrhy na riešenie s prihliadnutím na ich význam pre finančný sektor SR. Práca zhodnotí najnovšie teoretické prístupy k problematike finančného vykazovania v súčasných podmienkach a následného využitia týchto informácií vo finančnej analytike. Vyhodnotí taktiež doterajšie návrhy riešení, prípadne ich doplní o nové námety a poukáže na relevantnosť týchto otázok pre finančný sektor SR. 7. Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Téma práce: Teória a prax znalostného manažmentu zložitých systémov (na príklade bankovníctva) Kontakt na školiteľa: Cieľ: Skúmať aplikabilitu princípov znalostného manažmentu v oblasti riadenia zložitých systémov. Špecifikovať druhy zložitých systémov, v ktorých sú princípy znalostného manažmentu efektívne

4 aplikovatelné. Dosiahnuť pri štúdiu problematiky pôvodné, medzinárodne publikovateľné a originálne vedecké výsledky. Mnohé zložité systémy majú povahu brániacu ich striktnej formalizácii a aplikovaniu matematicky precízne formulovateľných a výpočtovo uskutočniteľných postupov ich riadenia. Do tejto kategórie patria napríklad niektoré ekonomické procesy a javy majúce povahu tzv. pomalých procesov (im bola venovaná v minulosti obhájená doktorandská dizertačná práca Mgr. Daniely Ponce, PhD, vedená narvhovateľom tejto témy na EU v Bratislave) a vo všeobecnosti napr. tzv. reflexívne systémy (načrtnuté v niektorých prácach G. Sorosa). Postupy a techniky, ktoré v súčasnosti ponúka manažment znalostí (vrárane výpočtovo uskutočniteľných techník znalostných systémov) b y sa mohli ukázať ako vhodné východisko výskumu využiteľnosti týchto princípov v prípadoch, v ktorých klasickejšie modely zlyhávajú. Primerane hlboké a detailné poznanie napríklad niektorých ekonomických procesov, napr. procesov prebiehajúcich v oblasti bankovníctva, by mohli tvoriť základ, z ktorého by takýto výskum mohol odštartovať a sledovať ciele, naznačené v predchádzajúcom bode. 8. Školiteľ: doc. Dr. Ing. Heda Hansenová Téma práce: Transakčné náklady a ich vplyv na konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR Kontakt na školiteľa: Cieľ: V podmienkach znalostnej ekonomiky riešiť vplyv meniacej sa štruktúry a významu transakčných nákladov na konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR do juhovýchodnej Ázie, so zvláštnym zameraním na plánovanú širokorozchodnú železnicu Bratislava Viedeň. Práca sa bude sústreďovať na analýzu štruktúry exportných cien v relácii EÚ juhovýchodná Ázia, komparáciu transakčných nákladov meniacich sa v podmienkach znalostnej ekonomiky, riešiť vplyv budovania transkontinentálnej širokorozchodnej železnice Európa Ázia na náklady dodania, financovania, rizík, informácii, znalostí a administratívy v exporte EÚ a SR, ako i všestranný vplyv možnej realizácie širokorozchodnej železnice Bratislava Viedeň na ekonomiku EÚ a SR. 9. Školiteľ: doc. Dr. Ing. Heda Hansenová Téma práce: Partnerstvo v logistike ako determinant znalostnej ekonomiky Kontakt na školiteľa: Cieľ: Skúmať možnosti logistických partnerov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti automobilovej výroby v podmienkach znalostnej ekonomiky prípad SR. Práca sa bude sústreďovať na rozvoj podmienok znalostnej ekonomiky v automobilovom priemysle SR, na komparatívnu analýzu meniacich sa činností logistických partnerov, na možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti finálnych automobilových výrobcov, na determinanty znižovania nákladov a pridávania hodnoty pre konečného spotrebiteľa v transakčných a optimalizačných

5 procesoch dodania v štruktúre materiálových, informačných i finančných tokov. Práca bude riešiť i perspektívy automobilovej výroby v SR ako dôležitého zákazníka logistických partnerských podnikov. 10. Školiteľ: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. Téma práce: Riadenie kariéry v medzinárodných firmách založené na znalostiach Kontakt na školiteľa: Cieľ: Identifikácia znalostí potrebných pre optimálne riadenie kariéry a nástupníctva v medzinárodných firmách, následný návrh na ich spracovanie a využitie v slovenských podmienkach 1. Teoretické východiská skúmanej problematiky 2. Stanovenie cieľa, metodológie, hypotéz 3. Riadenie kariéry a nástupníctva v medzinárodne úspešných firmách 4. Prieskum chápania kariéry a úspechu v SR 5. Medzinárodné porovnanie výsledkov prieskumu 6. Implikácia výsledkov prieskumu pre prax 11. Školiteľ: prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD. Téma práce: Manažment znalostí v medzinárodných fúziách a akvizíciach Kontakt na školiteľa: Cieľ: Analýza postupu úspešných medzinárodných firiem v oblasti manažmentu znalostí v procesoch fúzií a akvizícií, určenie základných problémových miest, načrtnutie postupov a návrhov na ich odstránenie, implikácia pre slovenské firmy. 1. Teoretické východiská skúmanej problematiky 2. Stanovenie cieľa, metodológie, hypotéz 3. Špecifikácia znalostí potrebných pre úspešný proces medzinárodných fúzií a akvizícií a ich manažment 4. Prieskum vybraných firiem a závery 5. Prípadová štúdia 6. Implikácia výsledkov prieskumu pre prax 12. Školiteľ: doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. Téma práce: Znalostný manažment v neziskovom sektore kultúry Kontakt na školiteľa:

6 Cieľ: Analýza poznatkov potrebných na riadenie neziskových organizácií v kultúre, návrh modelu znalostného manažmentu v kultúrnej organizácie a jeho implementácia v podmienkach Slovenskej republiky. 1. Teoretický rámec skúmanej problematiky 2. Cieľ a metódy práce 3. Znalostný manažment v neziskovom sektore kultúry 4. Prieskum a analýza úrovne využívanie riadenia poznatkov vo vybraných neziskových kultúrnych organizáciách na Slovensku 5. Implikácia výsledkov pre prax 13. Advisor: doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. Title: The role of information and communication technology in education: Theoretical issues and empirical analysis Contact: Objective: The prime purpose of this study is to identify best practices in communication as pertaining to the field of education, from a historical and contemporary perspective. The focus will be on information technologies and be set in the broader context of the emerging knowledge society. Annotation: This study will follow the development and impact of technological advances on education, especially in the area of educational leadership but also extending to the classroom i.e., within the learning environment itself. While much has been made of online learning, this study will look at the following question: What impact has technology had on communication practices among educational leadership at the post-secondary level i.e., how has knowledge management changed educational management?

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA 90 Sobeková Majková, M., Solík, J., Sipko, J. (2014), The Analysis of Chosen Business Obstacles and Problems with the Financing of Young Entrepreneurs in Slovakia, Economics and Sociology, Vol. 7, No 3,

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Seznam diplomových prací 2015

Seznam diplomových prací 2015 Seznam diplomových prací 2015 Posudky vedoucích prací a oponentů a výsledky obhajob jsou k dispozici v knihovně VŠMVVP Název práce Autor(příjmení, jméno) Titul Signatura Vedoucí práce Oponent Hospodářské

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

Konkurence na železnici

Konkurence na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Konkurence na železnici budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš Brno

More information

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016

Vodohospodársky spravodajca 1 2. ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 Vodohospodársky spravodajca 1 2 ročník 59 dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie 2016 PF 2016 Jak účinněji proplachovat vodovodní rozvodné sítě? strana 9 80 rokov od schválenia projektu

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS Abstract UŽITÍ PROGRAMU WINQSB V ANALÝZE KRITICKÉ CESTY Mgr. Kamil Peterek 2 College of logistics p.b.c., Perov e-mail: kamil.peterek@vslg.cz In the

More information

OBSAH: OBSAH: Page 1.varianta... Page 2.varianta... Page 3.varianta... Page 4.varianta...... 1.varianta... 2.varianta... Configurator...... Contact... Order process 1... Order process 2... Order process

More information

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 1, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 1.5.2011, Predregistrácia periodickej tlače na Ministerstve kultúri

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Martin Gregor. 7. června 2016

Martin Gregor. 7. června 2016 Co (nového) Vás čeká na IES? Malá ochutnávka z naší kuchyně nejen pro přijaté studenty Institut ekonomických studíı FSV UK 7. června 2016 Šance na přijetí Hlavním kritériem přijetí je kombinovaný NSZ percentil:

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 6/2007 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 1 3 3 6-7 4 2 0 7 6 9 7 7 1 3 3 6 7 4 2 0 0 1 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 824 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie:

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume L (2004), No.1, p. 117-122, ISSN 0474-8476 Stanisław KRZEMIEŃ *, Zygmunt KORBAN ** THE ROLE AND

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague Bachelor dissertation Natália Gécziová Institute of Hospitality Management

More information

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT

TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE AKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED VEDECKÁ SPOLOÈNOS PRE TELESNÚ VÝCHOVU A ŠPORT INTERNATIONAL ASSOCIATION O SPORT KINETICS TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT V TRE OM TISÍCROÈÍ Elektornický

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

COMPONENTS OF RISK MANAGEMENT IN TRANSPORT COMPANY

COMPONENTS OF RISK MANAGEMENT IN TRANSPORT COMPANY COMPONENTS OF RISK MANAGEMENT IN TRANSPORT COMPANY Katarína Buganová 1, Mária Lusková 2 Summary: Continuing problems of transport companies in consequence of financial and economic crisis are clear-cut

More information

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum

Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra. Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Originál & kópia v múzeu zborník zo seminára a diskusného fóra Original and Copy in the Museum Proceedings of a Conference and Discussion Forum Sekcia III Session III 1 Sekcia III Session III Historické

More information

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG

Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs. Pavel Janík, CZLUG Prezentaci ukončíte stiskem klávesy ESC. GNU Emacs Pavel Janík, CZLUG Editor nebo operační systém? Eight (eighty) megabytes and constantly swapping rozsáhlé možnosti jednoduché rozšiřování skvělá dokumentace

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

PhD. Dissertation themes for applicants

PhD. Dissertation themes for applicants PhD. Dissertation themes for applicants Field 3.3.15 Management, Study program: Knowledge Management Academic year 2011/2012 1A. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD. kontakt na školiteľa: vbures@vsm.sk

More information

BUSINESS SERVICES AND THEIR CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH WITHIN EUROPEAN UNION

BUSINESS SERVICES AND THEIR CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH WITHIN EUROPEAN UNION BUSINESS SERVICES AND THEIR CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH WITHIN EUROPEAN UNION Jaroslava Hečková Emília Huttmanová Alexandra Chapčáková ABSTRACT The sector business services contributes directly and

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED FACULTY OF NATURAL SCIENCES GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE GEOGRAPHICAL INFORMATION Ročník / Volume

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

Corporate performance management as a new way in directing companies

Corporate performance management as a new way in directing companies Acta Montanistica Slovaca Ročník 11 (2006), číslo 4, 278-282 Corporate performance management as a new way in directing companies Jozef Mihok 1 a Jaroslava Vidová Korporácia riadenia manažmentu a nová

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

na susedné krajiny strednej a východnej Európy

na susedné krajiny strednej a východnej Európy Rozvoj železničnej nej a kombinovanej dopravy na Slovensku a vo väzbe v na susedné krajiny strednej a východnej Európy Ing. Juraj Jagelčák, PhD. Ing. Jaroslav Čermák Štúdia realizovateľnosti Ciele Zameranie

More information

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises MAREK HABRNAL Department of Business Economy Faculty of Business Administration University of Economics in Prague

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume IV Number 3, 2012 Development of Agricultural Trade of Visegrad Group Countries in Relation to EU and Third Countries M. Svatoš, L. Smutka Faculty

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí

Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí Netradiční informační zdroje ve vzdělávání: vliv Personal Learning Environments (PLEs) na informační zdroje a hodnocení přenosu znalostí Jakub Štogr ~ Univerzita Karlova v Praze INFORUM ~ Praha ~ 2010

More information

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA Trendy v podnikání, 5(3) 28-35 The Author(s) 2015 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL

More information

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES Bachelor Thesis Bratislava 2015 Katarína Polievka BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 EXPERIENCES WITH APPLICATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN BUS TRANSPORT IN THE UNITED KINGDOM Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction A new Regulation (EC) No 1370/2007 on public

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Experiential management learning

Experiential management learning Experiential management learning Research conducted in fulfilment of PhD studies Richard Selby Czech University of Life Sciences, Prague 2010 1 Abstract Experiential learning theory explains how people

More information

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878

1-2/2010. Podniková ekonomika. Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1-2/2010 Podniková ekonomika Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku ISSN 1336-5878 1 OBSAH Filip Ježek Vývoj daňového zatížení a státniho dluhu ČR 3 Daniel

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Belás Jaroslav, Macháček Jiří, Bartoš Přemysl, Hlawiczka Roman, Hudáková Mária Abstract The aim of this

More information

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012

ZVÁRANIE SVAŘOVÁNÍ ZVÁRANIE TITÁNU. Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR 11-12 2012 11-12 2012 ZVÁRANIE odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie ročník 61 SVAŘOVÁNÍ ISSN 0044-5525 Náročné technologické aplikácie vo VÚZ PI SR ZVÁRANIE TITÁNU ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ 1/2008

More information

RESEARCH AND POLICY NOTES 2. František Brázdik, Zuzana Humplová, František Kopřiva: Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach

RESEARCH AND POLICY NOTES 2. František Brázdik, Zuzana Humplová, František Kopřiva: Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach RESEARCH AND POLICY NOTES 2 František Brázdik, Zuzana Humplová, František Kopřiva: Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach RESEARCH AND POLICY NOTES Evaluating a Structural Model

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES

DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES DISCRETE AND CONTINUOUS SIMULATION OF MANUFACTURING PROCESSES Abstract DISKRÉTNA A SPOJITÁ SIMULÁCIA VÝROBNÝCH PROCESOV Ing. Maroš Fill, prof. Ing. Gabriel Fedorko PhD. Technická univerzita v Košiciach

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

The Economic Crisis and Working Capital Management of Companies

The Economic Crisis and Working Capital Management of Companies Theoretical and Applied Economics Volume XIX (2012), No. 4(569), pp. 79-92 The Economic Crisis and Working Capital Management of Companies Hana SCHOLLEOVA University of Economics in Prague, Czech Republic

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ

POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ HRADIŠTĚ Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica, Vol. 42, No. 2, 2011, pp. 107-119 107 POST MILITARY AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR REVITALIZATION EXAMPLES OF THE TOWNS OF HODONÍN AND UHERSKÉ

More information