บทท 6. การว เคราะห โครงข าย การว เคราะห โครงการ (Project Analysis) การบร หารโครงการ (Project Management)

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 6. การว เคราะห โครงข าย การว เคราะห โครงการ (Project Analysis) การบร หารโครงการ (Project Management)"

Transcription

1 บทท 6 การว เคราะห โครงข าย การว เคราะห โครงการ (Project Analysis) การบร หารโครงการ (Project Management)

2 การว เคราะห โครงข าย หร อ การว เคราะห โครงการ ผ บร หารโครงการ (Project Manager) ม ส งจาเป นท จะต องร เพ อการ วางแผนและควบค มโครงการได อย างม ประส ทธ ภาพ ค อ 1. โครงการม ก จกรรมหร องานย อยอะไรบ างท จะต องทา 2. โครงการท ทาม เวลาแล วเสร จท ส นท ส ดเป นเท าไร 3. ก จกรรมใดบ างในโครงการอย ในก จกรรมว กฤต (critical activity) 4. ม ก จกรรมหากเก ดการล าช า จะไม ม ผลกระทบต อเวลาแล วเสร จของ โครงการ และล าช าได นานมากท ส ดเท าใด 5. จะต องทาการเร งร ดก จกรรมใดบ างท ม ผลต อระยะเวลาเสร จส นโครงการ ท ส นท ส ด

3 ล กษณะของโครงการประเภทต างๆ

4 Project Management ล กษณะของโครงการ ค อ งานท ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ด ซ งม กพบ เสมอว าในธ รก จหน งๆ ม กม ก จกรรมประเภทโครงการเก ดข นใน กระบวนการทางธ รก จ เช น โครงการก อสร าง โครงการรณรงค ก จกรรม เพ อส งคม โครงการวางแผนการจ ดส มมนา โครงการร บสม ครพน กงาน ใหม โครงการก อสร างส าน กงานสาขาแห งใหม โครงการวางแผน พ ฒนาระบบสารสนเทศองค กร (SDLC) ฯลฯ โครงการท ต องดาเน นการเหล าน ม กม งานหลายๆ อย างเก ดข นพร อมๆ ก นและม งานท ต องด าเน นการตามล าด บข นก อนหล งมากมาย สล บซ บซ อน โดยแต ละงานต องการเวลาและทร พยากร (3M) ท แตกต าง ก น ผ บร หารโครงการท ร บผ ดชอบจะต องม ผ ควบค มด แลโครงการ (Project Manager) ให บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว

5 เทคน คท ใช ในการบร หารโครงการ Gantt Chart Program Evaluation and Review Technique : PERT Critical Path Method : CPM

6 Gantt Chart แผนภ ม แบบแกนต เป นแผนภ ม ท ใช ในการบร หารโครงการหร องานท ม ล าด บ ข นตอนง ายๆ สามารถใช วางแผนและก าหนดเวลาในการท างานของโครงการ เพ ยงแต ไม ได แสดงความส มพ นธ ของแต ละงานให เห นอย างช ดเจนและไม สามารถ คานวณเส นทางว กฤตหร อเวลาล าช าของโครงการได

7 CPM / PERT CPM และ PERT เป นเคร องม อท ใช บร หารโครงการมาเป นเวลานานแล ว CPM (Critical Path Method) ถ กพ ฒนาข นโดย Mr. Morgan Walker แห ง Du Pont และ J.F. Kelly แห ง Univac เพ อใช ในโครงการสร างโรงงานเคม PERT (Program Evaluation and Review Technique) ถ กพ ฒนาข นกองท พเร อ สหร ฐ ร วมม อก บ บ. Lockheed และ Booz Allen & Hamilton เพ อใช ใน โครงการผล ตข ปนาว ธ Polaris Project CPM เหมาะก บการใช บร หารโครงการท ม ประสบการณ ในการบร หารมาก อน PERT เหมาะก บโครงการท ไม ม ประสบการณ และต องอาศ ยความน าจะเป น ในทางสถ ต เพ อคาดการณ เวลาเสร จส นโครงการ CPM และ PERT ม ล กษณะเป นเคร องม อว เคราะห ข ายงาน (Network Analysis) ท ช วยวางแผนเวลาในการทางาน (Time Plan) และค าใช จ ายโครงการ (Cost Budgeting) ได แก ค าแรง ค าว ตถ ด บ และเคร องจ กรต างๆ แต ในท น จะขอ น าเสนอเฉพาะการว เคราะห เวลาในโครงการอย างเด ยว

8 การสร างข ายงาน PERT/CPM 1. วงกลม แทนเหต การณ จ ดเร มต น และจ ดส นส ดของก จกรรม 2. ล กศร แทนก จกรรม ซ งปลายล กศร แสดงถ งส วนต นของ ก จกรรม และห วล กศรแสดงถ งส วนส นส ดของก จกรรม 3. ใส หมายเลขกาก บในวงกลม แทนลาด บของเหต การณ แสดง จ ดเร มต น และส ดส นส ดของก จกรรม และใช อ กษรแทนรห ส ของก จกรรม 4. ใช เส นประ แทนก จกรรมสมมต (dummy activity) ซ ง เป นก จกรรมท ไม ม อย จร ง

9 ทาไมจ งต องเข ยนก จกรรม Dummy ก จกรรม a b เร มท 1 ส นส ดท 2 แต คนละก จกรรม จะต องม รห สท แตกต างก นจ งจะคานวณได 1 A (1-2) B (1-2)

10 พ นฐานการว เคราะห ข ายงาน 1. เวลาเร มต นเร วท ส ด (earliest start, ES) 2. เวลาแล วเสร จเร วท ส ด (earliest finish, EF) 3. เวลาเร มต นช าท ส ด (Latest start, LS) 4. เวลาแล วเสร จช าท ส ด (Latest finish, LF) 5. เวลาลอยต วอ สระ (free float, FF) 6. เวลาลอยต วรวม (total float, TF)

11 ว ถ ว กฤต (critical path) การคานวณเวลาเร มต นเร วท ส ด (ES) และเวลาแล วเสร จเร ว ท ส ด (EF) ทาโดยอาศ ยหล กเกณฑ สาค ญ 2 ประการ ค อ 1. เวลาแล วเสร จเร วท ส ดของก จกรรมม ค าเท าก บเวลาเร มต นเร ว ท ส ดของก จกรรมบวกก บเวลาท ใช ในการทาก จกรรมน น ซ ง สามารถเข ยนเป นความส มพ นธ ค อ EF = ES + t เม อ t เป นเวลาในการทาก จกรรม

12 ว ถ ว กฤต (critical path) 2. สาหร บวงกลมท ม ก จกรรมเข าเพ ยงก จกรรมเด ยว ES ของ ก จกรรมต างๆ ท ออกจากวงกลมน น จะม ค าเท าก บ EF ของ ก จกรรมท เข าส วงกลม แต ถ าม ก จกรรมหลายก จกรรมเข าท วงกลม ES ของก จกรรมท ออกจากวงกลมม ค าเท าก บค า EF ท มากท ส ดของก จกรรมท เข าวงกลม ด งแสดงในร ป EF = 5 ES = 5 EF = 2 ES = 6 EF = 5 ES = 5 EF = 6 ES = 6 ร ปแสดงเวลาเร มต นและเวลาแล วเสร จเร วท ส ดของก จกรรม

13 ES=0 ก ร ณ ม ล ก ศ ร เ ข า Node มากกว า 2 Path เ ห ต ใ ด จ ง เ ล อ ก ค า ท ม า ก ก ว า ใ น ก า ร ก าหนดเวลาเร มต นของ งานถ ดไป ES=0 EF=1 EF=2.5 ES=2.5 Es งานถ ดไป = MAX[EF] งานก อนหน า คนท มาจากเช ยงใหม จ ง ต องรอแฟนจากเช ยงราย มาถ งล าปางเส ยก อนซ งใช เวลานานกว า จ งจะต อรถ เข ากทม.พร อมก นได

14 การว เคราะห หาว ถ ว กฤต การว เคราะห หาว ถ ว กฤตทาได โดยการคานวณหาเวลาลอยต วรวม (TF) ซ งคานวณได จากสมการ TF = LS ES หร อ TF = LF EF ก จกรรมใดท ม ค าเวลาลอยต วรวมเป นศ นย ก ค อก จกรรมในว ถ ว กฤต นอกจากน การว เคราะห ข ายงานย งต องการร ถ งเวลาลอยต วอ สระของแต ละก จกรรม ซ งคานวณได จากสมการ ค อ FF = ES ของก จกรรมถ ดไป EF ของก จกรรมท พ จารณาอย

15 Task Code Example for CPM Network Previous Task Activity Time (w) A - 2 B A 1 C A 1 D A 3 E C 1 F B,D,E 3 G F 4 H G 0.5

16 ข นตอนการทา CPM Network Analysis ข นตอนท 1 Drawing Network (Precedence Graph) A B C 1 1 D 3 4 ข นตอนท 2 คานวณหา เส นทางว กฤตอย างง าย 3 E (B) 1 0 F G H A-B-(B)-F-G-H = = 10.5 A-D-F-G-H = = A-C-E-F-G-H = = 11.5

17 Example for CPM Network Task Code Previous Task Activity Time (d) A - 5 B - 3 C A 12 D A 20 E B 6 F B 2 G C,E 7 H D,G 5 I G 2 J H,I 14 K I 1

18 Diagram key 1 A B C E D 6 H 20 5 (G) (I) G 4 5 I 7 K F 8 J days

19 Example 1 Task Code Activity Time (d) Previous Task A 4 - B 3 - C 4 A D 9 A,B E 16 D G 1 C,E H 2 C,E L 2 G

20 Diagram key 1 A B C 4 (A) 0 G D E L 2 H 7 32 days

21 ES, EF, LS, LF A B (A) 0 C 4 3 D E ACGL =11 ACH4+4+2=10 A(A)DEGL =32 A(A)DEH =31 BDEGL =31 BDEH = G H 2 2 L

22 เวลาย ดหย น (Float) TF (Total Float) ค อเวลาท สามารถล าช าออกไปได โดยไม กระทบว นแล วเสร จของโครงการ ESi LFi i X D TF = LFj - D - ESi FF (Free Float) ค อ เวลาท งานน นสามารถช าออกไป ได โดยไม กระทบว นเร มต นเร วของงานถ ดไป ESi LFi i X D FF = ESj - D - ESi j j ESj LFj ESj LFj

23 ตารางค า ES,EF,LS,LF,TF,FF,IF Task D ES EF LS LF TF FF ES+D LF-D A (A) B C D E G H L

24 ให น กศ กษาจ บค ก นสองคน ก จกรรม 10% เล อกโครงการข นมา 1 โครงการ เช น โครงการส มมนารายว ชาการจ ดการฯ ออกแบบก จกรรมท ต องด าเน นการอย างน อย 25 ก จกรรม ก าหนดเวลาของก จกรรมข นเองให เหมาะสม เข ยนโครงข ายงาน ว เคราะว ถ กฤต ค านวณค าเวลา ES,LF,LS,EF ให ถ กต อง ส งส ปดาห หน าในช วโมง (print out) พร อมสาเนาทาง Download

25 ต วอย างตารางท ต องนาเสนอ ลาด บ ล กษณะงาน ส ญล กษณะ แทนงาน ระยะเวลา ท ใช ES EF LS LF TS งานว กฤต 1 ศ กษาข อม ลเพ อกาหนด ประเด นป ญหางานว จ ย A งานว กฤต 2 กาหนดประเด นป ญหา B งานว กฤต 3 ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ และ วรรณกรรมท เก ยวข อง C เข ยนโครงร างการว จ ย D งานว กฤต 5 กาหนดเคร องม อในการว จ ย E งานว กฤต 6 ทดสอบเคร องและแก ไข F งานว กฤต 7 เก บรวบรวมข อม ลการว จ ย G งานว กฤต 8 บรรท กข อม ลการว จ ย H งานว กฤต 9 ประมวลผลและว เคราะห ข อม ล I งานว กฤต 10 ทดสอบผลงานว จ ย J งานว กฤต 11 สร ปผลงานว จ ย K งานว กฤต 12 เข ยนรายงานการว จ ย L งานว กฤต 13 เสนอผลงานว จ ย M งานว กฤต

26 แบบฟอร มการทารายงาน

27 ช อก จกรรม รายช อ 1 2 ลาด บงาน รายละเอ ยดงาน ส ญล กษณ งาน ระยะเวลาท ใช

28 ภาพข ายงานและแสดงว ถ ว กฤต

29 ตารางส ทธ แสดงการคานวณค างานต างๆ ลาด บ ล กษณะงาน ส ญล กษณะ แทนงาน ระยะเวลา ท ใช ES EF LS LF TS งานว กฤต 1 ศ กษาข อม ลเพ อกาหนด ประเด นป ญหางานว จ ย A งานว กฤต 2 กาหนดประเด นป ญหา B งานว กฤต 3 ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ และ วรรณกรรมท เก ยวข อง C เข ยนโครงร างการว จ ย D งานว กฤต 5 กาหนดเคร องม อในการว จ ย E งานว กฤต 6 ทดสอบเคร องและแก ไข F งานว กฤต 7 เก บรวบรวมข อม ลการว จ ย G งานว กฤต 8 บรรท กข อม ลการว จ ย H งานว กฤต 9 ประมวลผลและว เคราะห ข อม ล I งานว กฤต 10 ทดสอบผลงานว จ ย J งานว กฤต 11 สร ปผลงานว จ ย K งานว กฤต 12 เข ยนรายงานการว จ ย L งานว กฤต 13 เสนอผลงานว จ ย M งานว กฤต

30 การเร งร ดก จกรรม การประมาณการเวลาแล วเสร จของก จกรรม โดยท วไปจะประมาณการ โดยพ จารณาถ งทร พยากรซ งประกอบด วย แรงงาน และเง นท น ในกรณ ท ต องการเร งร ดโครงการให เสร จเร วข นก สามารถทาได โดยการระดมทร พยากร เพ มข น การเร งร ดโครงการให เสร จเร วข น อาจทาเพ อหล กเล ยงความเส ยหายท จะ เก ดข นเน องจากการทาโครงการล าช ากว าท กาหนด เช น ถ กปร บ หร อเพ อ ประโยชน ในการลดค าใช จ ายด านการดาเน นการ ถ าสามารถเร งโครงการให เสร จเร วข นกว าท กาหนด ค าใช จ ายหร อต นท นเพ อการดาเน นการก จกรรมม ความส มพ นธ ก บเวลาแล วเสร จของก จกรรม ด งแสดงในร ป

31 ต นท น ต นท นเร งร ด ก จกรรม เวลาแล วเสร จเร งร ด ต นท นปกต เวลาแล วเสร จปกต ความส มพ นธ ของต นท นท เก ดจากการเร งร ดก จกรรม เวลาแล วเสร จของ ก จกรรม

32 การเร งร ดก จกรรม (ต อ) เพ อการต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพว าจะเล อกเร งร ดก จกรรมใด ผ บร หารจะต องม ข อม ลในด านต อไปน ค อ 1. ความส มพ นธ ของเวลาแล วเสร จ และต นท นของการดาเน น ก จกรรมแต ละก จกรรม 2. ก จกรรมใดบ างท เป นก จกรรมว กฤต

33 ข นตอนในการเร งร ดก จกรรม 1. รวบรวมข อม ลเพ อหาความส มพ นธ ระหว างเวลาแล วเสร จ และ ต นท นของการดาเน นก จกรรมของท กก จกรรมในโครงการ 2. ว เคราะห หาว ถ ว กฤต 3. เร งร ดก จกรรมว กฤต โดยเล อกเร งร ดก จกรรมท ม ต นท นต าท ส ด ก อน และทาท ละหน วยเวลา จนกว าจะได เวลาแล วเสร จของ โครงการตามท ต องการ หร อจนกว าต นท นการเร งร ดม ค าส งกว า ผลประโยชน ท ได จากการเร งร ดโครงการ

34 ต นท น ความส มพ นธ ระหว างต นท นรวมก บเวลาแล วเสร จ ของโครงการท ม การเร งร ดก จกรรม ต นท นต าส ด ต นท นรวม ต นท นค าดาเน น โครงการ โครงการ ต นท นสะสมจาก การเร งร ดก จกรรม เวลาแล วเสร จของโครงการท ด ท ส ด เวลาแล วเสร จของ ก จกรรม

การจ ดการโครงการ (Project management)

การจ ดการโครงการ (Project management) การจ ดการโครงการ (Project management) โครงการ (Project) หมายถ ง ก จการท ม ว ตถ ประสงค ช ดเจน สามารถกาหนดเวลาเร มต นและส นส ดได ดาเน นงาน อย ภายใต ข อจาก ดของงบประมาณ, เวลาของงานต างๆ และค ณภาพของงานตามท

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management)

บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) บทท 8 การจ ดการโครงงาน (Project Management) ในความหมายของค าว าโครงงานโดยท วไปน น หมายถ งต วแบบท ประกอบไปด วยก จกรรม ต างๆ ท ม ความส มพ นธ ก น ก จกรรมเหล าน บางก จกรรมสามารถท าไปพร อมก นได แต บางก จกรรม

More information

ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM

ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM ระบบจ ดการตารางน ดหมายด วยเทคน ค PERT/CPM Appointment Scheduling Management System using PERT/CPM Technique แพรท พย โคตรแสนล (Praetip Khotsaenlee) 1 และเก ยรต ศ กด โยชะน ง (Kiattisak Yochanang) 2 1,2 ภาคว

More information

เทคน คการวางแผนจ ดการโครงการอย างง ายเพ อการก อสร าง

เทคน คการวางแผนจ ดการโครงการอย างง ายเพ อการก อสร าง เทคน คการวางแผนจ ดการโครงการอย างง ายเพ อการก อสร าง หล กการจ ดการโครงการ หมายถ ง ว ธ การวางแผน ก าหนดการณ และควบค มโครงการ เพ อให โครงการด าเน นไปจนส าเร จ ตามว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ (ในแง ของการประหย

More information

By: M.Thanin (B.Sc (Computer Science), Chandra MS.in Tech.Ed.(Computer Technology), KMUTNB)

By: M.Thanin (B.Sc (Computer Science), Chandra MS.in Tech.Ed.(Computer Technology), KMUTNB) การว เคราะห และออกแบบระบบ [System Analysis and Design : SA] Week 3: Lecture Date: 15/07/2552 Time: 18.00-21.00 By: M.Thanin (B.Sc (Computer Science), Chandra MS.in Tech.Ed.(Computer Technology), KMUTNB)

More information

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1

อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ. http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 อาจารย พ ชราภรณ เลขย นต คณะว ทยาการจ ดการ http://www.ssru.ac.th ว ชาการจ ดการการผล ตและการปฏ บ ต การ 1 ความส าค ญของการจ ดการโครงการ โครงการ (Project) หมายถ ง กล มงานหร อก จกรรมท ม ความต อเน องและม ความส

More information

เคร อง ม อท ใช ในการว เคราะห และออกแบบระบบ

เคร อง ม อท ใช ในการว เคราะห และออกแบบระบบ บทท เคร อง ม อท ใช ในการว เคราะห และออกแบบระบบ ว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม (Behavioral Objectives) หล งจาก ศ กษาจบบทเร ยนน แล ว น กศ กษาจะม ความสามารถด งน (After studying this chapter, you will be able to)

More information

บทท 4 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร

บทท 4 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร บทท 4 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร โครงการ (Project ) หมายถ ง การดำเน นก จกรรมตามแผนงาน ท ได จ ดทำข น โดยแต ละก จกรรมจะม ว นเร มต นและส นส ด เพ อบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค

More information

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร อ.ท ชสน พฤฒเศรณ สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ 2 การบร หารโครงการผล ตซอฟต แวร โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท า ข น เพ อบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300 2 กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300 2 กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา จ.เช ยงใหม 50300 บทความว จ ย วารสารว ชาการ ว ศวกรรมศาสตร ม.อบ. ป ท 7 ฉบ บท มกราคม - ม ถ นายน 2557 การบร หารโครงการด วยการสร างข ายงานก จกรรมในกระบวนการผล ตช ดกระพ อ ลาเล ยงข าว Project Management of Constructions Activity

More information

Chapter 6 Project Management

Chapter 6 Project Management Chapter 6 Project Management 030513151 Software Engineering Credit : อ.เณร สสา อ อนขา 8 - Project Management 1 Project Management การบร หารโครงการ (Project management) การประย กต ใช องค ความร ท กษะ เคร

More information

การวางแผนโครงการ Project Planning Phase. Problem Definition and Feasibility Study

การวางแผนโครงการ Project Planning Phase. Problem Definition and Feasibility Study การวางแผนโครงการ Project Planning Phase Problem Definition and Feasibility Study บทน า ป จจ ยหร อแรงผล กด นท ส งผลต อความต องการเพ อพ ฒนาระบบใหม น น อาจเก ด ได ท งป จจ ยภายในและภายนอก ประกอบด วย 1. ผ

More information

บทท 4 การเข าใจป ญหาและการศ กษาความเป นไปได

บทท 4 การเข าใจป ญหาและการศ กษาความเป นไปได บทท 4 การเข าใจป ญหาและการศ กษาความเป นไปได การเข าใจป ญหาและการศ กษาความเป นไปได (Problem Recognition and Feasibility Study) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม Dr.nattapong_S@hotmail.com http://www.siam2dev.com Credit

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

โดยกล มแผนย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

โดยกล มแผนย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งาน การพ ฒนาย ทธศาสตร ด านการบร การสาธารณส ข เพ อประชาชนในพ นท กร งเทพมหานคร ว นท 26-28 ต ลาคม 2552 ณ โรงแรมลองบ ช การ เด น โฮเต ล แอนด สปา จ งหว ดชลบ ร โดยกล มแผนย

More information

การพ ฒนา DHS ตอนท 3 : การจ ดระบบข อม ล และ การบ รณาการ

การพ ฒนา DHS ตอนท 3 : การจ ดระบบข อม ล และ การบ รณาการ การพ ฒนา DHS ตอนท 3 : การจ ดระบบข อม ล และ การบ รณาการ 1 การปฏ ร ประบบส ขภาพม จ ดม งหมายในการสร างความค ด ตลอดจนกาหนด ย ทธศาสตร ร ปองค กร และกระบวนการ ท จะช วยให ประชาชนม ความเข มแข ง ม ความรอบร ท กษะ

More information

หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ

หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ หล กการเข ยนโครงการด วยว ธ ง าย ๆ โครงการ (Project) เป นส วนหน งของก จกรรมในหน วยงาน การเข ยนโครงการ เป นการเข ยนเพ อประโยชน ทาง ว ชาการประเภทหน ง เพราะม ส วนช วยให เก ดการวางแผนการท างาน การศ กษา การร

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

หล กส ตรการเล ยงปลาด กอ ยในบ อพลาสต ก จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม

หล กส ตรการเล ยงปลาด กอ ยในบ อพลาสต ก จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม 5 หล กส ตรการเล ยงปลาด กอ ยในบ อ จ านวน กล มอาช พเกษตรกรรม ความเป นมา การจ ดการศ กษาอาช พในป จจ บ นม ความส าค ญมาก เพราะจะเป นการพ ฒนาประชากรของประเทศให ม ความร ความสามารถและท กษะในการประกอบอาช พ เป นการแก

More information

บทท 9 เคร องม อ และ เทคน ค ในการวางแผน (Planning Tools and Techniques)

บทท 9 เคร องม อ และ เทคน ค ในการวางแผน (Planning Tools and Techniques) บทท 9 เคร องม อ และ เทคน ค ในการวางแผน (Planning Tools and Techniques) จากการศ กษาในบทน จะท าให เราทราบถ ง 1. ค าอธ บายเก ยวก บเทคน คของการพ จารณาสภาพแวดล อม (Environmental Scanning) 2. การเปร ยบเท ยบระหว

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model)

การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model) การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model) ส วนประเม นผล สนผ. บทน า ในการด าเน นงานตามโครงการหร อการบร หารโครงการไม ว าจะเป นโครงการของร ฐร ฐว สาหก จ หร อเอกชนก ตาม จะต องม การวางแผนโครงการโดยก าหนดเป

More information

น ยามเก ยวก บการว จ ย

น ยามเก ยวก บการว จ ย โดย นายบ ญเฉ ด โสภณ ท ปร กษาส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต น ยามเก ยวก บการว จ ย การว จ ยหมายถ ง การศ กษาค นคว า ว เคราะห หร อทดลองอย างม ระบบ โดยอาศ ย อ ปกรณ หร อว ธ การ เพ อให พบข อเท จจร ง หร อ หล

More information

สร ปได ว า กระบวนการการบร หารโครงการอาจม ข นตอนหร อว ธ การท ม ช อเร ยกต างก น แต โดยสร ปจะม ความคล ายคล งก นเป นส วนใหญ เช นในบางโครงการผ บร

สร ปได ว า กระบวนการการบร หารโครงการอาจม ข นตอนหร อว ธ การท ม ช อเร ยกต างก น แต โดยสร ปจะม ความคล ายคล งก นเป นส วนใหญ เช นในบางโครงการผ บร สร ปได ว า กระบวนการการบร หารโครงการอาจม ข นตอนหร อว ธ การท ม ช อเร ยกต างก น แต โดยสร ปจะม ความคล ายคล งก นเป นส วนใหญ เช นในบางโครงการผ บร หารโครงการอาจใช กระบวนการท ประกอบด วย การวางแผน การจ ดหน วยงาน

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ เป นกรณ ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ โดยแบ งข นตอน การดาเน นงานเป น 11 ข นตอน ต งแต การสร างปฏ ท นจนถ งการรายงานการบร

More information

การประช มว ชาการข ายงานว ศวกรรมอ ตสาหการ ประจ าป พ.ศ. 2556 16-18 ต ลาคม 2556 พ ทยา ชลบ ร

การประช มว ชาการข ายงานว ศวกรรมอ ตสาหการ ประจ าป พ.ศ. 2556 16-18 ต ลาคม 2556 พ ทยา ชลบ ร การจ ดการโครงการปร บปร งห างสรรพส นค า กรณ ศ กษา : ห างสรรพส นค าเทสโก โลต ส สาขาสระบ ร Project Management for Renovating Department Store CaseStudy : Tesco Lotus on Saraburin Branch เก ยรต ศ กด ส อ อน

More information