1. ป ญหาการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ชวงช นท ในส งกดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว

Size: px
Start display at page:

Download "1. ป ญหาการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ชวงช นท ในส งกดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว"

Transcription

1 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 พฤษภาคม สงหาคม 2553 การศ กษาปญหาการจดการเร ยนรกลมสาระการเร ยนรวทยาศาสตร ชวงช นท 3 ของครโรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว A STUDY OF TEACHERS PROBLEMS IN MANAGING EDUCATION OF SCIENCE STRAND AT KEYSTAGE THREE AT THE SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA ส มนฉตร ส มาค ณ เปรมจตร บ ญสาย และอ ษา คงทอง Sumonchat Seemakoon, Premchit Bunsai, and Usa Kongthong หลกส ตรคร ศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาหลกส ตรและการสอน บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ จ.ปท มธาน บทคดยอ การวจยครงน ม วตถ ประสงค เพ อ ศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว กล มตวอยาง ท ใชในการวจยครงน ไดแก คร ผ สอนกล มสาระวทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของโรงเร ยน ในสงกด ส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกวเขต 1 และในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกวเขต 2 ป การศ กษา 2551 จ านวน 220 คน การวเคราะห ขอม ล โดยใชคาสถตพ นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล ย (Mean) และคาสวนเบ ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) เปร ยบเท ยบ ตาม ว ฒการศ กษา ใชคาสถต t-test และตามประสบการณ การสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ขนาดของโรงเร ยน วเคราะห ขอม ลโดยใชสถต F-test ผลการวจยพบวา 1. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการ เร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวมอย ในระดบปาน กลาง เม อพจารณาเป นรายดานพบวา ดานท ม ปญหาล าดบท 1 ค อ ดานการวดและประเมนผล อย ใน ระดบปานกลาง ดานท ม ปญหาล าดบท 2 ค อ ดานการจดกจกรรมการเร ยนร อย ในระดบปานกลาง และดานท ม ปญหาล าดบส ดทายค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร อย ในระดบนอย

2 134 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามประสบการณ การสอนของคร กล มสาระ การเร ยนร วทยาศาสตร พบวาแตกตางกนอ ยางม นยส าคญทางสถตท ระดบ.05 2 ดาน ค อ ดานการ วางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร 3. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามขนาดของโรงเร ยน พบวา ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล ไม ตางกน 4. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว ตามสาขาท จบ พบวา ดานการวางแผนการจดการ เร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล ไมตางกน ABSTRACT The objective of this research was to study teachers problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area. The sample of this study consisted of 220 teachers in Science Strand at keystage three of the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area Zone one and Zone two in the 2008 academic year. The data was analyzed in terms of basic statistics including percentage, mean, and standard deviation. The results of the comparative study classified according to educational levels were analyzed by t-test. In addition, the results of the comparison study classified according to teaching experience in the science strand and school sizes were analyzed by F-test. The results of the study were as follows: 1. Overall, the teachers problems in managing education of Science Strand at Keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area which were in three aspects: learning management plan, learning activity management, and measurement and evaluation were at a moderate level. Further study in each aspect it, revealed that the problems found the most was measurement and evaluation aspect which was at a moderate level, followed by learning activity management which was at a moderate level, and finally, learning management plan which was at a low level.

3 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม The comparative study classified according to teaching experience of the teachers in the Science Strand showed that the problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 in two aspects: learning management plan, and learning activity management 3. The comparative study classified according to school sizes revealed that the problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area were not different in the aspects of learning management plan, learning activity management, and measurement and evaluation. 4. The comparative study classified according to the teachers field of study showed that the problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area were not different in the aspects of learning management plan, learning activity management, and measurement and evaluation. ค าส าคญ การจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ความส าคญของปญหา ปจจ บนโลกม การเปล ยนแปลงและพฒนาในดานตางๆ ไปอยางรวดเร ว ไมวาจะเป น ดานการแพทย การคมนาคม การเกษตร ตลอดจนความกาวหนาทางวทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ ง ในการพฒนานนจ า เป นตองอาศยองค ประกอบหลายๆ ประการ แตองค ประกอบท ส าคญท ส ด ในการ พฒนา ค อการพฒนาทรพยากรบ คคล ตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 10 (พ ทธศกราช ) ไดใหความส าคญตอการพฒนาการศ กษาอยางมาก การพฒนาดานการศ กษาขยายตวเชงปรมาณอยางรวดเร วจ านวนป การศ กษาเฉล ยของคนไทยเพมข น อยางตอเน อง เป นรอยละ 8.5 ในป 2548 แตยงไมถ งระดบการศ กษาภาคบงคบ และต ากวาประเทศใ แถบเอเช ยท ม จ านวนป การศ กษาเฉล ย ป อตราสวนนกเร ยนตอประชากรเพมข นท กระดบ การ เขาเร ยนระดบมธยมศ กษาเพมข นเป นรอยละ 71.2 ระดบปรญญาตร เพมข นเป น รอยละ 44.3 แตค ณภาพการเร ยนเป นเร องท ตองใหความส าคญส ง ผลสมฤทธทางการศ กษา 4 วชาหลก (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ คณตศาสตร และวทยาศาสตร ) ต ากวารอยละ 50 มาโดยตลอด รวมทงยงขาดความเขมแข งในดานความร และทกษะพ นฐานในการท างานดานการคด วเคราะห และสรางสรรค ทกษะการอานของนกเร ยนไทยสวนใหญม คาไมเกนระดบ 2 จากทงหมด 5 ระดบ

4 136 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 เพ อเป นการรองรบโลกในศตวรรษท 21 ซ งเป นโลกแหงเทคโนโลย จ งม ความจ าเป นตองสราง สงคมไทยใหเป นสงคมวทยาศาสตร ซ งสงท สะทอนการเป นสงคมวทยาศาสตร ค อ บ คคลในสงคม จะตองเป นผ ท ม Science Literacy ส ง ค อร จกคด ใชเหต ผล ในการสงเคราะห ปญหาและเหต การณ ท เกดข น ในช วตประจ าวนวทยาศาสตร และเทคโนโลย เขามาเป นสวนหน งของช วต มน ษย จ าเป นตองม ความร ความเขาใจพ นฐานดานวทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นอยางด เพ อช วตและสงคมท ม ค ณภาพ ทงในปจจ บนและอนาคต วทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นเคร องม อในการสรางฐานเศรษฐกจ ของ ประเทศชาตและม สวนชวยใหประเทศเจรญกาวหนาไปอยางรวดเร ว เน องจาก การเปล ยนแปลงของ ประเทศจากการประเมนของกระทรวงศ กษาธการ พบวา นกเร ยนสวนใหญม ความสามารถเกยวกบ การน าความร ทางวทยาศาสตร ไปใชในระดบต าเพ ยงรอยละ 40 เทานน (กรมวชาการ, 2535 ข:2) รวมทงคร ผ สอนในระดบมธยมศ กษาไมม ว ฒทางดานวทยาศาสตร โดยตรง ไมม การพฒนาดานองค ความร ทกษะ การสอน การวด และประเมนผล (ชนภทร ภ มรตน, 2542 : 13) คร ไมเขาใจวธ การวด ตามหลกส ตรกาหนด ขาดความร ในการออกขอสอบ ท าใหการว ดผลไมสามารถคลอบคล มเน อหา ทงหมดได เนนการวดผลโดยใชขอสอบ ใหท าขอสอบแบบปรนยเป นหลกถ งรอยละ 90 (เกร ยงศกด เจรญวงษ ศกด, 2541 : 78) คร ไมม เวลาประเมนผลดานทกษะการปฏบต คร ใชขอสอบท ไมได มาตรฐานและขาดทกษะในการสรางตารางวเคราะห เน อ หาและพฤตกรรม เอกสาร ต ารา ในการ ประเมนผลการเร ยนการสอนวทยาศาสตร ไมเพ ยงพอ การสรางขอสอบเป นไปไดยากและใชเวลานาน โดยเฉพาะขอสอบท วดพฤตกรรมดานความเขาใจ ทกษะกระบวนการทางวทยาศาสตร และน าไปใช วธ การวดและประเมนผลของคร วทยาศาสตร สวนใหญจะใชว ธ การประเมนผล ดานพ ทธพสยอย ใน ระดบปานกลางและดานทกษะพสยอย ท นอยท ส ด ซ งพฤตกรรมทางดานทกษะพสยในวชา วทยาศาสตร ทกษะการปฏบตการม ความส าคญมาก เพราะม ผลตอผลสมฤทธทางการเร ยน วทยาศาสตร (ราเมศ เล ยบส อตระก ล, 2530 : บทคดยอ ) การวดผลจาก การสงเกต ท าไดแตไมทวถ ง เพราะนกเร ยนในแตละหองม จ านวนมาก คร มไดประเมนตามสภาพท แทจรงของผ เร ยนทงในดาน กระบวนการและผลการเร ยนร ซ งอาจอย ในร ปของเจตคต ความเช อ ขอเท จจรง มโนคต หลกการ และกฎเกณฑ การแกปญหาและทกษะการปฏบตการ นอกจากน ยงพบปญหาดานเน อหาวชาไม เหมาะสมกบเวลาท กาหนดไวในหลกส ตร คร ไมม เวลาผลตส อหร อซอมแซมอ ปกรณ การสอน อ ปกรณ ท ใชม ค ณภาพต า สภาพหองเร ยนไมเหมาะสมกบ การจดกจกรรมการทดลอง ผ เร ยนม ความร พ นฐานไมเพ ยงพอ ท าใหผ เร ยนขาดแรงจ งใจในการเร ยน ขาดความเช อมนท าใหการเร ยนลาชา ไมม เวลาเตร ยมการสอน เน องจากภาระหนาท ของคร วทยาศาสตร ม มากตองท าหนาท อ นนอกจากการสอน ขาดบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการจดซ ออ ปกรณ ในการสอนวทยาศาสตร และงบประมาณ ในการจดซ ออ ปกรณ ไมเพ ยงพอตล อดจนขาดแหลงวทยากรทองถนท เกยวของกบกล มสาระการ เร ยนร วทยาศาสตร

5 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม จากปญหาดงกลาวจะเห นไดวา การเร ยนการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ยงม ปญหาตางๆ ท ท าใหการเร ยนการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ไมบรรล จ ดหมาย ของหลกส ตรท กาหนดไว ผ วจยในฐานะคร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร จ งศ กษาปญหา การเร ยนการสอนสาระวทยาศาสตร ทงน เพ อเป นขอม ลพ นฐานในการวางแนวทางปรบปร ง และพฒนาการเร ยนการสอนใหม ประสทธภาพและประสทธผล บรรล เป าหมายและวตถ ประสงค ของ การเร ยนการสอนวทยาศาสตร ตอไป และนอกจากน แนวนโยบายในการจดหลกส ตรการศ กษาขน พ นฐานท กาหนดไวในรฐธรรมน ญฉบบ พ.ศ ม งพฒนาผ เร ยนใหพฒนาเต มศกยภาพของตน ให เป นบ คคลแหงการเร ยนร หร อสรางความร ไดดวยตนเอง แนวการจดการเร ยนการสอนใหม จ งม งเนน การลงม อปฏบตท สอดคลองกบช วตจรง โดยการใชเคร อขายการเร ยนร ท ม อย รอบตว ซ งผ เร ยน สามารถสราง แลกเปล ยน ถายทอดและกระจายความร ส กนและกนไดอยางกวางขวางตอเน องตลอด ช วต โดยม ผ สอนเป นผ ช แนะแนวทางหร อสนบสน น สง เสรมใหผ เร ยนไดเกด การเร ยนร ไดอยางม ประสทธภาพยงข น ซ งท าใหนกเร ยนม ความรอบร กาวทนเหต การณ บานเม องปจจ บน และท าใหผล สมฤทธทางการเร ยนร วทยาศาสตร ของผ เร ยนส งข น โจทย วจย/ปญหาวจย ปญหาการจดการเร ยนร ของคร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร จ าแนกตามประสบการณ การสอน ขนาดของโรงเร ยน และสาขาท จบการศ กษา ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว แตกตางกน วตถประสงค การวจย 1. เพ อศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว 2. เพ อเปร ยบเท ยบปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร จ าแนก ตาม ประสบการณ การสอนของคร ในกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ขนาดของโรงเร ยน และสาขาท จบการศ กษา ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว วธ ด าเนนการวจย 1. ประชากรและกล มตวอยาง 1.1 ประชากร ไดแก คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ป การศ กษา 2551 จ านวน 300 คน

6 138 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม กล มตวอยาง ไดแก คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ชวงชนท 3 ป การศ กษา 2551 จ านวน 220 คน ซ งไดมาโดยจากการส มตวอยางแบบแบงชน (Stratified Sampling) โดยแยกประชากรเป นกล มยอยตามขนาดของโรงเร ยน 7 แบบ 2. เคร องม อท ใชในการวจย เคร องม อท ใชในการเกบรวบรวมขอม ลครงน ไดแก แบบสอบถามเกยวกบการปญหา ในการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร จงหวดสระแกว แบงเป น 2 ตอน ค อ ตอนท 1 แบบสอบถามเกยวกบขอม ลทวไปของผ ตอบแบบสอบถาม ของคร ผ สอน กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ในชวงชนท 3 ม ลกษณะเป นแบบสอบถามชนดเล อกตอบ (Check List) ตอนท 2 แบบสอบถามเกยวกบกบปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว ม ลกษณะเป น แบบสอบถามชนดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3. การสรางเคร องม อในการวจย การสรางเคร องม อและการหาค ณภาพของเคร องม อ ผ วจยไดด าเนนการดงน 3.1 ศ กษาคนควาเอกสาร งานวจย ต ารา สงพมพ ตางๆ ท เกยวของกบปญหา ในการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชว งชนท 3 ของคร จงหวดสระแกว ในดานตางๆ 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดผลและ ประเมนผล เพ อน ามาเป นแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคล มกบปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวง ชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกว 3.2 ปร กษาประธานและกรรมการควบค มวทยานพนธ 3.3 น าขอม ลท ไดสรางแบบสอบถาม 3.4 น าแบบสอบถามฉบบรางเสนอตอคณะกรรมการควบค มวทยานพนธ 3.5 น าแบบสอบถามไปใหผ ทรงค ณว ฒตรวจสอบความเท ยงตรงทางดาน เน อหา (Content Validity) โดยการพจารณาคาความสอดคลอง (IOC) ไมต ากวา 0.5 แลวน า แบบสอบถามมาปรบปร งแกไขตามขอเสนอแนะของผ ทรงค ณว ฒ 3.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กบคร ผ สอนกล มสาระการ เร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 จงหวดสระแกว ท ไมใชกล มตวอยาง จ านวน 30 คน (ใชเฉพาะตอน ท 2) แลวน ามาวเคราะห หาคาอ านาจจ าแนก (Discrimination) และหาคาความเช อมน (Reliability) โดยวธ หาคาสมประสทธ แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบราค (Cronbach, 1990 : )

7 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม การเกบรวบรวมขอม ล ในการเกบรวบรวมขอม ล ผ วจยจะด าเนนการดงน 4.1 น าหนงส อจากบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฎวไลยอลงกรณ ในพระบรม ราช ปถมภ ถ งผ บรหารโรงเร ยนท จดการเร ยนการสอนกล มสาระวทยาศาสตร ชวงชนท 3 สงกด ส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 เพ อขอความอน เคราะห แจกแบบสอบถาม ใหแกคร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท ผ วจยท าการเกบรวบรวมขอม ลและเกบแบบสอบถามดวยตนเอง ในการวเคราะห ขอม ล ผ วจยไดน าขอม ลมาด าเนนการตามขนตอนดงน น าแบบสอบถามมาใหคะแนนตามท กาหนด ไว พจารณาถ งตวแปรท ม ผลตอปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร สงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว ดานตาง ๆ 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการ จดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดผลและประเมนผล 4.3 การวเคราะห ขอม ล ผ วจยน าแบบสอบถามมาใหคะแนนตามเกณฑ แลววเคราะห โดยหาคาเฉล ย (Mean) และความเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปร ยบเท ยบ ตามสาขาท จบการศ กษา ใชคาสถตทดสอบคาท (t-test) และตามประสบการณ การสอนกล มสาระ การเร ยนร วทยาศาสตร ขนาดของโรงเร ยน วเคราะห ขอม ลโดยใชสถต F-test 4.4 ทดสอบความแตกตางของปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกว ท ท าการสอนในโรงเร ยนท ม ขนาดตางกน ท ม ความตางกนเป นรายค โดยใชวธ ของเชฟเฟ (Scheffe's) 4.5 ทดสอบความแตกตางระหวางประสบการณ การสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร กบขนาดของโรงเร ยนท ม ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว โดยใช (One Way ANOVA) ผลการวจย จากการวเคราะห ขอม ลของการศ กษาครงน สร ปไดดงน 1. การศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผน การจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวม อย ในระดบปานกลาง เม อพจารณาเป นรายดานพบวา ดานท ม ปญหาล าดบท 1 ค อ ดานการวด

8 140 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 และประเมนผล รองลงมา ค อ ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานท ม ปญหาล าดบส ดทาย ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร เม อพจารณาเป นรายดาน พบวา 1.1 ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ท ม ปญหาล าดบแรก ค อ การออกแบบกจกรรม การเร ยนร ท เนนผ เร ยนเป นส าคญ อย ในระดบปานกลาง รองลงมา ค อ การกาหนดกจกรรม การเร ยนร ใหเหมาะสมกบความแตกตางของผ เร ยน ล าดบส ดทายค อ การศ กษาเอกสารประกอบ หลกส ตร เชน ค ม อคร หนงส อแบบเร ยน อย ในระดบนอย 1.2 ดานการจดกจกรรมการเร ยนร โดยภาพรวมอย ในระดบปานกลาง เม อพจารณา เป นรายขอพบวา การจดกจกรรมการเร ยนร เพ อพฒนาความคดขนส ง ม ปญหาเป นล าดบแรก รองลงมา ค อ การจดกจกรรมการเร ยนร แบบบ รณาการกบสาระตาง ๆ และขอท ม ปญหาล าดบส ดทาย ค อ เปดโอกาสใหผ เร ยน ซกถาม อภปรายเน อหาเพ อน าไปส การสร ปผลการเร ยนร อย ในระดบนอย 1.3 ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวมอย ในระดบปานกลาง เม อพจารณา เป นรายขอพบวา ในขอความร และทกษะในการวเคราะห ค ณภาพของเคร องม อท ใชวดผล อย ในระดบ ปานกลาง รองลงมา ค อ การวดผลดานความสนใจและเจตคตทางวทยาศาสตร เชน การใช แบบสอบถามวดเจตคตทางวทยาศาสตร และขอท ม ปญหาระดบนอย ค อ การสรางขอสอบท วด พฤตกรรมดานกระบวนการส บเสาะหาความร ทางวทยาศาสตร 2. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามประสบการณ การสอนของคร กล มสาระ การเร ยนร วทยาศาสตร จ านวน 3 ดาน พบวาแตกตางกนอยางม นยส าคญทางสถตท ระดบ.05 ใน 2 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร และดานการจดกจกรรมการเร ยนร 3. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามขนาดของโรงเร ยนจ านวน 3 ดาน ค อ ดาน การวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล ไม ตางกน 4. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามสาขาท จบการศ กษา จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดและ การประเมนผล ไมตางกน

9 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม อภปรายผล 1. การศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผน การจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวม อย ในระดบปานกลาง ทงน อาจเป นเพราะวาคร ผ สอนโรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกวม การปฏบตงานใน การจดท าแผนการเร ยนการสอนท เนนผ เร ยนเป นส าคญ จ งท าใหพบปญหา มากมายในการจดกจกรรมการเร ยนร คร ผ สอนจ งม แนวทางการจดท าแผนการเร ยนร โดยไดศ กษา วตถ ประสงค ขอบขาย เน อหาวชา กจกรรมการเร ยนร และการประเมนผล ซ งเหมาะสมโดยวธ การ หลากหลายตามสภาพและขอจ ากดแตละแห ง เชน จดเอกสารใหไปศ กษาดวยตนเองเป นเบ องตน ประช มศ กษาวเคราะห รวมกนหร อจดประช มปฏบตการ ซ งควรจะตองจดกอนเปดภาคเร ยน เพ อให คร ผ เร ยน ผ เกยวของร และเขาใจหลกส ตรเกยวกบหลกการ จ ดม งหมาย เน อหาวชา วธ การจดการ เร ยนร การวดและประเมนผล ตลอดจนการจบหลกส ตร เพ อใหคร สามารถกาหนดเป าหมายและ แนวทางในการจดการเร ยนร ท สอดคลองกบสภาพปญหาและความตองการของผ เร ยนและช มชน ซ ง คร ผ สอนอาจจะตองศ กษาสร ปจ ดประสงค การเร ยนร ในแตละกล มสาระท ผ เร ยนตองเร ยนในแตละ ภาคเร ยน จดท าเอกสารขอบขายเน อหาแตละกล มสาระ ผ เร ยน ศ กษาสภาพปญหาและความตองการ ของช มชนทองถนและตนเอง ศ กษาโครงสรางหลกส ตร เน อหากล มสาระท ตนสอน สอดคลองกบ งานวจยของ ส รศกด ข าสน (2539) ท ไดศ กษาสภาพ การเร ยนการสอนวชาวทยาศาสตร ระดบ มธยมศ กษา พบวา ดานกจกรรมการเร ยนการสอน ปญหา ท อย ในระดบมากไดแกการจดกจกรรม รวมกบโรงเร ยนในเคร อของม ลนธฯ เพราะม ปญหา ดานการจราจรและระยะทางระหวางท ตงของแต ละโรงเร ยนอย ไกลกน ปญหาอ นๆ สวนใหญอย ในระดบปานกลางดานการวดและประเมนผล ปญหา ท อย ในระดบมาก ไดแก ขอสอบท คร ออก สวนใหญเนนความจ า คร ไมม เวลาเพ ยงพอในการรวมกล ม กนออกขอสอบ คร เรงร บออกขอสอบท าใหม ขอผดพลาด ปญหาอ นๆ สวนใหญอย ในระดบปานกลาง สอดคลองกบงานวจยของนภาภรณ บ ญเร อง (2546) ท ไดศ กษาสภาพปญหาการเร ยนการสอน วทยาศาสตร ในระดบมธยมศ กษาของคร จงหวดสม ทรปราการ พบวาม ปญหาภาพรวมอย ในระดบ ปานกลาง ทงน เน องจากโรงเร ยน สวนใหญเป นโรงเร ยนขนาดใหญและขนาดกลางม คร ผ สอนท จบ ตรงตามสาขาวชาและม จ านวนเพ ยงพอและม ประสบการณ ในการสอน จ านวนคาบสอนไมมากเกน และม งบประมาณสนบสน นการเร ยนการสอนวทยาศาสตร และท ส าคญค อ คร ผ สอนม ความตระหนก ในหนาท การสอน 2. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามประสบการณ การสอนของคร กล มส าระ การเร ยนร วทยาศาสตร จ านวน 3 ดาน พบความแตกตางกนอยางม นยส าคญทางสถตท ระดบ.05

10 142 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 ใน 2 ดาน ค อ การวางแผนการจดการเร ยนร และดานการจดกจกรรมการเร ยนร ทงน อาจเป นเพราะวา คร ผ สอนแตละคนใหความส าคญในการพฒนาความสามารถในการใชเหต ผล การตดสนใจ ตลอดจน การม เจตคตเชงวทยาศาสตร ของทรพยากรมน ษย ท แตกตางกนออกไป สอดคลองกบงานวจยของ ฟองฤทธ ภ นาชย (2542) ท ไดศ กษาปญหาและสาเหต การเกดปญหา การสอนวทยาศาสตร ชน มธยมศ กษาป ท 1 ของคร วทยาศาสตร สงกดส านกงานการประถมศ กษาแหงชาต และสงกดกรม สามญศ กษาในเขตการศ กษา 10 พบวา คร วทยาศาสตร โดยสวนรวมและจ าแนกตามประสบการณ ใน การสอนวทยาศาสตร ม ปญหาในการสอนปฏบตการวทยาศาสตร โดยรวมเป นรายดาน 6 ดานอย ใน ระดบปานกลาง 3. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยน ร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามขนาดของโรงเร ยนจ านวน 3 ดาน ค อ ดาน การวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดและ การประเมนผล ไมตางกน ทงน อาจเป นเพราะวาโรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกวทง 3 ขนาดทงโรงเร ยนขนาดเล ก ขนาดกลาง หร อขนาดใหญ คร ผ สอนในโรงเร ยนตางกย ด กฎ ระเบ ยบ ขอบงคบ ในการปฏบตงานการสอนท เหม อนกน คร ผ สอนแตละคนตางกม การพฒนา ตนเองในการจดการเร ยนการสอน และการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ของโรงเร ยนใหม ประสทธภาพและด ยงข นตอไป สอดคลองกบงานวจยของ ประสพศร ส วรรณวงศ (2539) ท ไดศ กษาลกษณะการกาหนดหนาท การงานของคร ในโรงเร ยนมธยมศ กษา ของรฐบาล พบวา โรงเร ยนขนาดใหญ ชวโมงสอนยงนอยลง ท าใหคร ผ สอนม เวลาเตร ยมตว ในการสอน เพ อกาหนดกจกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลายไดแก ผ เร ยน ม เวลาผลตส อ การเร ยนการสอน ตลอดจนกาหนดแนวท างการสรางเคร องม อวดและประเมนผล สงผลให การเร ยนการสอนวชาวทยาศาสตร ม ประสทธภาพ สอดคลองกบงานวจยของจนทร เพ ญ จนทร ไข (2547) ท ไดศ กษาและเปร ยบเท ยบปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ของคร วทยาศาสตร ในโรงเร ยน สงกดเทศบาล เขตการศ กษา 7 ใน 6 ดาน ไดแก บ คคลกร หลกส ตร การเร ยนการสอน ส อและ อ ปกรณ การสอน การวดผลและประเมนผลและการสงเสรมและสนบสน น โดยจ าแนกตามว ฒ การศ กษา สาขาท จบการศ กษา ระดบการสอน ประสบการณ ในการสอน และขนาดของโรงเร ยน ผลการวจยพบวา คร วทยาศาสตร ม ปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ในภาพรวมและรายดานในระดบ ปานกลาง คร วทยาศาสตร ท ม ว ฒการศ กษาตางกน ม ปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ในภาพรวมและ รายดานไมแตกตางกน 4. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเข ตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามสาขาท จบการศ กษา จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดและ

11 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม การประเมนผลไมตางกน ทงน อาจเป นเพราะวา คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3ในโรงเร ยนสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกวไดรบการศ กษาท ส งข น ท าใหคร ผ สอน ม ความร ในหลกการท างาน การจดการเร ยนการสอนและลกษณะการการจดการเร ยนร ดานวทยาศาสตร ท ท าใหเกดผลด กบองค กรมากยงข น อ กทงในปจจ บนคร ผ สอนม การพฒนาตนเองอยางมาก เชน การอบรมหร อเขารบการศ กษาท ส งข น ดงนนการศ กษากเป นสงส าคญท ส ดม สวนท าใหคร ผ สอน ท ไดรบการศ กษาท ส งข น คร ผ สอนจ งม แนวคด อ ดมการณ และม ความร ความสามารถ ในการปฏบตงานในสถานศ กษาท คลายคล งกน เพ อใหเกดประโยชน แกผ เร ยนและม ประสทธภาพ และเกดผลด ยงข นตอไป ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะจากผลการวจย จากการวจยครงน ผ วจยพบขอท ม ปญหามากท ส ด จ งม ขอเสนอแนะดงน 1. คร ผ สอนควรกาหนดกจ กรรมการเร ยนร ท ท าใหผ เร ยนบรรล ตามจ ดประสงค 2. คร ผ สอนควรออกแบบกจกรรมการเร ยนร ท เนนผ เร ยนเป นส าคญและใหเป นไป ตามล าดบขนตอนอยางเหมาะสม 3. คร ผ สอนควรกาหนดจ ดประสงค ใหครอบคล มทงดานความร ความเขาใจ ในดานทกษะ ปฏบตการและจตวทยาศาสตร เพ อใหผ เร ยนไดเขาใจมากข น ขอเสนอแนะในการวจยครงตอไป จากการศ กษาคนควาการวจยครงน ผ วจยม ขอเสนอแนะในการวจยครงตอไป ดงน 1. ควรม การศ กษาปญหาการจดการเร ยนร ของคร ผ สอนในกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 4 เพ อเป นแนวทางในการแกไข ปรบปร งและพฒนาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ใหบรรล ผลอยางม ประสทธภาพยงข นตอไป 2. ควรศ กษาปจจยดานประสบการณ การสอนของคร ขนาดของโรงเร ยน และสาขาท จบ การศ กษา ท ม ผลตอปญหาการจดการเร ยนร ของคร ผ สอน ในกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวง ชนอ น

12 144 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 บรรณานกรม เกร ยงศกด เจรญวงศ ศกด.(2541). สอนอยางไรใหคดเป น. วทยาจารย. 47 (1): จนทร เพ ญ จนทร ไข.(2547). ศ กษาและเปร ยบเท ยบปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ของคร วทยาศาสตร ในโรงเร ยนสงกดเทศบาล เขตการศ กษา 7. วทยานพนธ การศ กษามหาบณฑต มหาวทยาลยบ รพา. ชนภทร ภ มรตน.(2542). การปฏรปการเร ยนร. [Online], Availble:http:/www.onec.go.th. นภาภรณ บ ญเร อง.(2546). ปญหาการสอนวทยาศาสตร ระดบมธยมศ กษาของครจงหวด สมทรปราการ. วทยานพนธ การศ กษามหาบณฑต มหาวทยาลยบ รพา. ประสพศร ส วรรณวงศ.(2539). ลกษณะการก าหนดหนาท การงานใหครในโรงเร ยนมธยมรฐบาล. กร งเทพฯ: จ ฬาลงกรณ มหาลย. ฟองฤทธ ภ นาชย.(2542). การศ กษาปญหาและสาเหตการเกดปญหาการสอนวทยาศาสตร ช นมธยมศ กษาป ท 1 ของครวทยาศาสตร สงกดส านกงานการประถมศ กษาแหงชาต และสงกดกรมสามญศ กษาในเขตการศ กษา 10. วทยานพนธ การศ กษามหาบณฑต มหาวทยาลยมหาสารคาม. ราเมศ เล ยบส อตระก ล.(2530). การเปร ยบเท ยบผลสมฤทธ ทางการเร ยนวทยาศาสตร ของนกเร ยน มธยมศ กษา ป ท 2 จงหวดชยนาทท พฤตกรรมดานทกษะภาคปฏบตการวทยาศาสตร ตางกนโดยพจารณาเชาว ปญญาเป นองค ประกอบรวม. วทยานพนธ ศลปศาสตรมหาบณฑต ศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร. ส รศกด ข าสน.(2539). สภาพและปญหาการเร ยนการสอนวทยาศาสตร ระดบมธยมศ กษาตอนตน ของโรงเร ยนในเคร อมลนธคณะเซนต คาเบร ยลแหงประเทศไทย. วทยานพนธ คร ศาสตรมหาบณฑต จ ฬาลงกรณ มหาวทยาลย. Cronbach, Lee J. (1990). Essentials of psychological testing. (5 th ed.) New York: Harper Collin.

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information