1. ป ญหาการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ชวงช นท ในส งกดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว

Size: px
Start display at page:

Download "1. ป ญหาการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ชวงช นท ในส งกดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว"

Transcription

1 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 พฤษภาคม สงหาคม 2553 การศ กษาปญหาการจดการเร ยนรกลมสาระการเร ยนรวทยาศาสตร ชวงช นท 3 ของครโรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว A STUDY OF TEACHERS PROBLEMS IN MANAGING EDUCATION OF SCIENCE STRAND AT KEYSTAGE THREE AT THE SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL SERVICE AREA ส มนฉตร ส มาค ณ เปรมจตร บ ญสาย และอ ษา คงทอง Sumonchat Seemakoon, Premchit Bunsai, and Usa Kongthong หลกส ตรคร ศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาหลกส ตรและการสอน บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ จ.ปท มธาน บทคดยอ การวจยครงน ม วตถ ประสงค เพ อ ศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว กล มตวอยาง ท ใชในการวจยครงน ไดแก คร ผ สอนกล มสาระวทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของโรงเร ยน ในสงกด ส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกวเขต 1 และในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกวเขต 2 ป การศ กษา 2551 จ านวน 220 คน การวเคราะห ขอม ล โดยใชคาสถตพ นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล ย (Mean) และคาสวนเบ ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) เปร ยบเท ยบ ตาม ว ฒการศ กษา ใชคาสถต t-test และตามประสบการณ การสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ขนาดของโรงเร ยน วเคราะห ขอม ลโดยใชสถต F-test ผลการวจยพบวา 1. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการ เร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวมอย ในระดบปาน กลาง เม อพจารณาเป นรายดานพบวา ดานท ม ปญหาล าดบท 1 ค อ ดานการวดและประเมนผล อย ใน ระดบปานกลาง ดานท ม ปญหาล าดบท 2 ค อ ดานการจดกจกรรมการเร ยนร อย ในระดบปานกลาง และดานท ม ปญหาล าดบส ดทายค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร อย ในระดบนอย

2 134 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามประสบการณ การสอนของคร กล มสาระ การเร ยนร วทยาศาสตร พบวาแตกตางกนอ ยางม นยส าคญทางสถตท ระดบ.05 2 ดาน ค อ ดานการ วางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร 3. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามขนาดของโรงเร ยน พบวา ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล ไม ตางกน 4. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว ตามสาขาท จบ พบวา ดานการวางแผนการจดการ เร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล ไมตางกน ABSTRACT The objective of this research was to study teachers problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area. The sample of this study consisted of 220 teachers in Science Strand at keystage three of the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area Zone one and Zone two in the 2008 academic year. The data was analyzed in terms of basic statistics including percentage, mean, and standard deviation. The results of the comparative study classified according to educational levels were analyzed by t-test. In addition, the results of the comparison study classified according to teaching experience in the science strand and school sizes were analyzed by F-test. The results of the study were as follows: 1. Overall, the teachers problems in managing education of Science Strand at Keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area which were in three aspects: learning management plan, learning activity management, and measurement and evaluation were at a moderate level. Further study in each aspect it, revealed that the problems found the most was measurement and evaluation aspect which was at a moderate level, followed by learning activity management which was at a moderate level, and finally, learning management plan which was at a low level.

3 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม The comparative study classified according to teaching experience of the teachers in the Science Strand showed that the problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 in two aspects: learning management plan, and learning activity management 3. The comparative study classified according to school sizes revealed that the problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area were not different in the aspects of learning management plan, learning activity management, and measurement and evaluation. 4. The comparative study classified according to the teachers field of study showed that the problems in managing education of Science Strand at keystage three at the schools under the Jurisdiction of the Office of Sakaeo Educational Service Area were not different in the aspects of learning management plan, learning activity management, and measurement and evaluation. ค าส าคญ การจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ความส าคญของปญหา ปจจ บนโลกม การเปล ยนแปลงและพฒนาในดานตางๆ ไปอยางรวดเร ว ไมวาจะเป น ดานการแพทย การคมนาคม การเกษตร ตลอดจนความกาวหนาทางวทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ ง ในการพฒนานนจ า เป นตองอาศยองค ประกอบหลายๆ ประการ แตองค ประกอบท ส าคญท ส ด ในการ พฒนา ค อการพฒนาทรพยากรบ คคล ตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 10 (พ ทธศกราช ) ไดใหความส าคญตอการพฒนาการศ กษาอยางมาก การพฒนาดานการศ กษาขยายตวเชงปรมาณอยางรวดเร วจ านวนป การศ กษาเฉล ยของคนไทยเพมข น อยางตอเน อง เป นรอยละ 8.5 ในป 2548 แตยงไมถ งระดบการศ กษาภาคบงคบ และต ากวาประเทศใ แถบเอเช ยท ม จ านวนป การศ กษาเฉล ย ป อตราสวนนกเร ยนตอประชากรเพมข นท กระดบ การ เขาเร ยนระดบมธยมศ กษาเพมข นเป นรอยละ 71.2 ระดบปรญญาตร เพมข นเป น รอยละ 44.3 แตค ณภาพการเร ยนเป นเร องท ตองใหความส าคญส ง ผลสมฤทธทางการศ กษา 4 วชาหลก (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ คณตศาสตร และวทยาศาสตร ) ต ากวารอยละ 50 มาโดยตลอด รวมทงยงขาดความเขมแข งในดานความร และทกษะพ นฐานในการท างานดานการคด วเคราะห และสรางสรรค ทกษะการอานของนกเร ยนไทยสวนใหญม คาไมเกนระดบ 2 จากทงหมด 5 ระดบ

4 136 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 เพ อเป นการรองรบโลกในศตวรรษท 21 ซ งเป นโลกแหงเทคโนโลย จ งม ความจ าเป นตองสราง สงคมไทยใหเป นสงคมวทยาศาสตร ซ งสงท สะทอนการเป นสงคมวทยาศาสตร ค อ บ คคลในสงคม จะตองเป นผ ท ม Science Literacy ส ง ค อร จกคด ใชเหต ผล ในการสงเคราะห ปญหาและเหต การณ ท เกดข น ในช วตประจ าวนวทยาศาสตร และเทคโนโลย เขามาเป นสวนหน งของช วต มน ษย จ าเป นตองม ความร ความเขาใจพ นฐานดานวทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นอยางด เพ อช วตและสงคมท ม ค ณภาพ ทงในปจจ บนและอนาคต วทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นเคร องม อในการสรางฐานเศรษฐกจ ของ ประเทศชาตและม สวนชวยใหประเทศเจรญกาวหนาไปอยางรวดเร ว เน องจาก การเปล ยนแปลงของ ประเทศจากการประเมนของกระทรวงศ กษาธการ พบวา นกเร ยนสวนใหญม ความสามารถเกยวกบ การน าความร ทางวทยาศาสตร ไปใชในระดบต าเพ ยงรอยละ 40 เทานน (กรมวชาการ, 2535 ข:2) รวมทงคร ผ สอนในระดบมธยมศ กษาไมม ว ฒทางดานวทยาศาสตร โดยตรง ไมม การพฒนาดานองค ความร ทกษะ การสอน การวด และประเมนผล (ชนภทร ภ มรตน, 2542 : 13) คร ไมเขาใจวธ การวด ตามหลกส ตรกาหนด ขาดความร ในการออกขอสอบ ท าใหการว ดผลไมสามารถคลอบคล มเน อหา ทงหมดได เนนการวดผลโดยใชขอสอบ ใหท าขอสอบแบบปรนยเป นหลกถ งรอยละ 90 (เกร ยงศกด เจรญวงษ ศกด, 2541 : 78) คร ไมม เวลาประเมนผลดานทกษะการปฏบต คร ใชขอสอบท ไมได มาตรฐานและขาดทกษะในการสรางตารางวเคราะห เน อ หาและพฤตกรรม เอกสาร ต ารา ในการ ประเมนผลการเร ยนการสอนวทยาศาสตร ไมเพ ยงพอ การสรางขอสอบเป นไปไดยากและใชเวลานาน โดยเฉพาะขอสอบท วดพฤตกรรมดานความเขาใจ ทกษะกระบวนการทางวทยาศาสตร และน าไปใช วธ การวดและประเมนผลของคร วทยาศาสตร สวนใหญจะใชว ธ การประเมนผล ดานพ ทธพสยอย ใน ระดบปานกลางและดานทกษะพสยอย ท นอยท ส ด ซ งพฤตกรรมทางดานทกษะพสยในวชา วทยาศาสตร ทกษะการปฏบตการม ความส าคญมาก เพราะม ผลตอผลสมฤทธทางการเร ยน วทยาศาสตร (ราเมศ เล ยบส อตระก ล, 2530 : บทคดยอ ) การวดผลจาก การสงเกต ท าไดแตไมทวถ ง เพราะนกเร ยนในแตละหองม จ านวนมาก คร มไดประเมนตามสภาพท แทจรงของผ เร ยนทงในดาน กระบวนการและผลการเร ยนร ซ งอาจอย ในร ปของเจตคต ความเช อ ขอเท จจรง มโนคต หลกการ และกฎเกณฑ การแกปญหาและทกษะการปฏบตการ นอกจากน ยงพบปญหาดานเน อหาวชาไม เหมาะสมกบเวลาท กาหนดไวในหลกส ตร คร ไมม เวลาผลตส อหร อซอมแซมอ ปกรณ การสอน อ ปกรณ ท ใชม ค ณภาพต า สภาพหองเร ยนไมเหมาะสมกบ การจดกจกรรมการทดลอง ผ เร ยนม ความร พ นฐานไมเพ ยงพอ ท าใหผ เร ยนขาดแรงจ งใจในการเร ยน ขาดความเช อมนท าใหการเร ยนลาชา ไมม เวลาเตร ยมการสอน เน องจากภาระหนาท ของคร วทยาศาสตร ม มากตองท าหนาท อ นนอกจากการสอน ขาดบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการจดซ ออ ปกรณ ในการสอนวทยาศาสตร และงบประมาณ ในการจดซ ออ ปกรณ ไมเพ ยงพอตล อดจนขาดแหลงวทยากรทองถนท เกยวของกบกล มสาระการ เร ยนร วทยาศาสตร

5 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม จากปญหาดงกลาวจะเห นไดวา การเร ยนการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ยงม ปญหาตางๆ ท ท าใหการเร ยนการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ไมบรรล จ ดหมาย ของหลกส ตรท กาหนดไว ผ วจยในฐานะคร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร จ งศ กษาปญหา การเร ยนการสอนสาระวทยาศาสตร ทงน เพ อเป นขอม ลพ นฐานในการวางแนวทางปรบปร ง และพฒนาการเร ยนการสอนใหม ประสทธภาพและประสทธผล บรรล เป าหมายและวตถ ประสงค ของ การเร ยนการสอนวทยาศาสตร ตอไป และนอกจากน แนวนโยบายในการจดหลกส ตรการศ กษาขน พ นฐานท กาหนดไวในรฐธรรมน ญฉบบ พ.ศ ม งพฒนาผ เร ยนใหพฒนาเต มศกยภาพของตน ให เป นบ คคลแหงการเร ยนร หร อสรางความร ไดดวยตนเอง แนวการจดการเร ยนการสอนใหม จ งม งเนน การลงม อปฏบตท สอดคลองกบช วตจรง โดยการใชเคร อขายการเร ยนร ท ม อย รอบตว ซ งผ เร ยน สามารถสราง แลกเปล ยน ถายทอดและกระจายความร ส กนและกนไดอยางกวางขวางตอเน องตลอด ช วต โดยม ผ สอนเป นผ ช แนะแนวทางหร อสนบสน น สง เสรมใหผ เร ยนไดเกด การเร ยนร ไดอยางม ประสทธภาพยงข น ซ งท าใหนกเร ยนม ความรอบร กาวทนเหต การณ บานเม องปจจ บน และท าใหผล สมฤทธทางการเร ยนร วทยาศาสตร ของผ เร ยนส งข น โจทย วจย/ปญหาวจย ปญหาการจดการเร ยนร ของคร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร จ าแนกตามประสบการณ การสอน ขนาดของโรงเร ยน และสาขาท จบการศ กษา ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว แตกตางกน วตถประสงค การวจย 1. เพ อศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว 2. เพ อเปร ยบเท ยบปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร จ าแนก ตาม ประสบการณ การสอนของคร ในกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ขนาดของโรงเร ยน และสาขาท จบการศ กษา ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว วธ ด าเนนการวจย 1. ประชากรและกล มตวอยาง 1.1 ประชากร ไดแก คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ป การศ กษา 2551 จ านวน 300 คน

6 138 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม กล มตวอยาง ไดแก คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ชวงชนท 3 ป การศ กษา 2551 จ านวน 220 คน ซ งไดมาโดยจากการส มตวอยางแบบแบงชน (Stratified Sampling) โดยแยกประชากรเป นกล มยอยตามขนาดของโรงเร ยน 7 แบบ 2. เคร องม อท ใชในการวจย เคร องม อท ใชในการเกบรวบรวมขอม ลครงน ไดแก แบบสอบถามเกยวกบการปญหา ในการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร จงหวดสระแกว แบงเป น 2 ตอน ค อ ตอนท 1 แบบสอบถามเกยวกบขอม ลทวไปของผ ตอบแบบสอบถาม ของคร ผ สอน กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ในชวงชนท 3 ม ลกษณะเป นแบบสอบถามชนดเล อกตอบ (Check List) ตอนท 2 แบบสอบถามเกยวกบกบปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว ม ลกษณะเป น แบบสอบถามชนดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3. การสรางเคร องม อในการวจย การสรางเคร องม อและการหาค ณภาพของเคร องม อ ผ วจยไดด าเนนการดงน 3.1 ศ กษาคนควาเอกสาร งานวจย ต ารา สงพมพ ตางๆ ท เกยวของกบปญหา ในการสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชว งชนท 3 ของคร จงหวดสระแกว ในดานตางๆ 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดผลและ ประเมนผล เพ อน ามาเป นแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคล มกบปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวง ชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกว 3.2 ปร กษาประธานและกรรมการควบค มวทยานพนธ 3.3 น าขอม ลท ไดสรางแบบสอบถาม 3.4 น าแบบสอบถามฉบบรางเสนอตอคณะกรรมการควบค มวทยานพนธ 3.5 น าแบบสอบถามไปใหผ ทรงค ณว ฒตรวจสอบความเท ยงตรงทางดาน เน อหา (Content Validity) โดยการพจารณาคาความสอดคลอง (IOC) ไมต ากวา 0.5 แลวน า แบบสอบถามมาปรบปร งแกไขตามขอเสนอแนะของผ ทรงค ณว ฒ 3.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กบคร ผ สอนกล มสาระการ เร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 จงหวดสระแกว ท ไมใชกล มตวอยาง จ านวน 30 คน (ใชเฉพาะตอน ท 2) แลวน ามาวเคราะห หาคาอ านาจจ าแนก (Discrimination) และหาคาความเช อมน (Reliability) โดยวธ หาคาสมประสทธ แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบราค (Cronbach, 1990 : )

7 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม การเกบรวบรวมขอม ล ในการเกบรวบรวมขอม ล ผ วจยจะด าเนนการดงน 4.1 น าหนงส อจากบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฎวไลยอลงกรณ ในพระบรม ราช ปถมภ ถ งผ บรหารโรงเร ยนท จดการเร ยนการสอนกล มสาระวทยาศาสตร ชวงชนท 3 สงกด ส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 เพ อขอความอน เคราะห แจกแบบสอบถาม ใหแกคร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท ผ วจยท าการเกบรวบรวมขอม ลและเกบแบบสอบถามดวยตนเอง ในการวเคราะห ขอม ล ผ วจยไดน าขอม ลมาด าเนนการตามขนตอนดงน น าแบบสอบถามมาใหคะแนนตามท กาหนด ไว พจารณาถ งตวแปรท ม ผลตอปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร สงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว ดานตาง ๆ 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการ จดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดผลและประเมนผล 4.3 การวเคราะห ขอม ล ผ วจยน าแบบสอบถามมาใหคะแนนตามเกณฑ แลววเคราะห โดยหาคาเฉล ย (Mean) และความเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปร ยบเท ยบ ตามสาขาท จบการศ กษา ใชคาสถตทดสอบคาท (t-test) และตามประสบการณ การสอนกล มสาระ การเร ยนร วทยาศาสตร ขนาดของโรงเร ยน วเคราะห ขอม ลโดยใชสถต F-test 4.4 ทดสอบความแตกตางของปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกว ท ท าการสอนในโรงเร ยนท ม ขนาดตางกน ท ม ความตางกนเป นรายค โดยใชวธ ของเชฟเฟ (Scheffe's) 4.5 ทดสอบความแตกตางระหวางประสบการณ การสอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร กบขนาดของโรงเร ยนท ม ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว โดยใช (One Way ANOVA) ผลการวจย จากการวเคราะห ขอม ลของการศ กษาครงน สร ปไดดงน 1. การศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผน การจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวม อย ในระดบปานกลาง เม อพจารณาเป นรายดานพบวา ดานท ม ปญหาล าดบท 1 ค อ ดานการวด

8 140 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 และประเมนผล รองลงมา ค อ ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานท ม ปญหาล าดบส ดทาย ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร เม อพจารณาเป นรายดาน พบวา 1.1 ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ท ม ปญหาล าดบแรก ค อ การออกแบบกจกรรม การเร ยนร ท เนนผ เร ยนเป นส าคญ อย ในระดบปานกลาง รองลงมา ค อ การกาหนดกจกรรม การเร ยนร ใหเหมาะสมกบความแตกตางของผ เร ยน ล าดบส ดทายค อ การศ กษาเอกสารประกอบ หลกส ตร เชน ค ม อคร หนงส อแบบเร ยน อย ในระดบนอย 1.2 ดานการจดกจกรรมการเร ยนร โดยภาพรวมอย ในระดบปานกลาง เม อพจารณา เป นรายขอพบวา การจดกจกรรมการเร ยนร เพ อพฒนาความคดขนส ง ม ปญหาเป นล าดบแรก รองลงมา ค อ การจดกจกรรมการเร ยนร แบบบ รณาการกบสาระตาง ๆ และขอท ม ปญหาล าดบส ดทาย ค อ เปดโอกาสใหผ เร ยน ซกถาม อภปรายเน อหาเพ อน าไปส การสร ปผลการเร ยนร อย ในระดบนอย 1.3 ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวมอย ในระดบปานกลาง เม อพจารณา เป นรายขอพบวา ในขอความร และทกษะในการวเคราะห ค ณภาพของเคร องม อท ใชวดผล อย ในระดบ ปานกลาง รองลงมา ค อ การวดผลดานความสนใจและเจตคตทางวทยาศาสตร เชน การใช แบบสอบถามวดเจตคตทางวทยาศาสตร และขอท ม ปญหาระดบนอย ค อ การสรางขอสอบท วด พฤตกรรมดานกระบวนการส บเสาะหาความร ทางวทยาศาสตร 2. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามประสบการณ การสอนของคร กล มสาระ การเร ยนร วทยาศาสตร จ านวน 3 ดาน พบวาแตกตางกนอยางม นยส าคญทางสถตท ระดบ.05 ใน 2 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร และดานการจดกจกรรมการเร ยนร 3. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามขนาดของโรงเร ยนจ านวน 3 ดาน ค อ ดาน การวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล ไม ตางกน 4. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามสาขาท จบการศ กษา จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดและ การประเมนผล ไมตางกน

9 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม อภปรายผล 1. การศ กษาปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผน การจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร ดานการวดและการประเมนผล โดยภาพรวม อย ในระดบปานกลาง ทงน อาจเป นเพราะวาคร ผ สอนโรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกวม การปฏบตงานใน การจดท าแผนการเร ยนการสอนท เนนผ เร ยนเป นส าคญ จ งท าใหพบปญหา มากมายในการจดกจกรรมการเร ยนร คร ผ สอนจ งม แนวทางการจดท าแผนการเร ยนร โดยไดศ กษา วตถ ประสงค ขอบขาย เน อหาวชา กจกรรมการเร ยนร และการประเมนผล ซ งเหมาะสมโดยวธ การ หลากหลายตามสภาพและขอจ ากดแตละแห ง เชน จดเอกสารใหไปศ กษาดวยตนเองเป นเบ องตน ประช มศ กษาวเคราะห รวมกนหร อจดประช มปฏบตการ ซ งควรจะตองจดกอนเปดภาคเร ยน เพ อให คร ผ เร ยน ผ เกยวของร และเขาใจหลกส ตรเกยวกบหลกการ จ ดม งหมาย เน อหาวชา วธ การจดการ เร ยนร การวดและประเมนผล ตลอดจนการจบหลกส ตร เพ อใหคร สามารถกาหนดเป าหมายและ แนวทางในการจดการเร ยนร ท สอดคลองกบสภาพปญหาและความตองการของผ เร ยนและช มชน ซ ง คร ผ สอนอาจจะตองศ กษาสร ปจ ดประสงค การเร ยนร ในแตละกล มสาระท ผ เร ยนตองเร ยนในแตละ ภาคเร ยน จดท าเอกสารขอบขายเน อหาแตละกล มสาระ ผ เร ยน ศ กษาสภาพปญหาและความตองการ ของช มชนทองถนและตนเอง ศ กษาโครงสรางหลกส ตร เน อหากล มสาระท ตนสอน สอดคลองกบ งานวจยของ ส รศกด ข าสน (2539) ท ไดศ กษาสภาพ การเร ยนการสอนวชาวทยาศาสตร ระดบ มธยมศ กษา พบวา ดานกจกรรมการเร ยนการสอน ปญหา ท อย ในระดบมากไดแกการจดกจกรรม รวมกบโรงเร ยนในเคร อของม ลนธฯ เพราะม ปญหา ดานการจราจรและระยะทางระหวางท ตงของแต ละโรงเร ยนอย ไกลกน ปญหาอ นๆ สวนใหญอย ในระดบปานกลางดานการวดและประเมนผล ปญหา ท อย ในระดบมาก ไดแก ขอสอบท คร ออก สวนใหญเนนความจ า คร ไมม เวลาเพ ยงพอในการรวมกล ม กนออกขอสอบ คร เรงร บออกขอสอบท าใหม ขอผดพลาด ปญหาอ นๆ สวนใหญอย ในระดบปานกลาง สอดคลองกบงานวจยของนภาภรณ บ ญเร อง (2546) ท ไดศ กษาสภาพปญหาการเร ยนการสอน วทยาศาสตร ในระดบมธยมศ กษาของคร จงหวดสม ทรปราการ พบวาม ปญหาภาพรวมอย ในระดบ ปานกลาง ทงน เน องจากโรงเร ยน สวนใหญเป นโรงเร ยนขนาดใหญและขนาดกลางม คร ผ สอนท จบ ตรงตามสาขาวชาและม จ านวนเพ ยงพอและม ประสบการณ ในการสอน จ านวนคาบสอนไมมากเกน และม งบประมาณสนบสน นการเร ยนการสอนวทยาศาสตร และท ส าคญค อ คร ผ สอนม ความตระหนก ในหนาท การสอน 2. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามประสบการณ การสอนของคร กล มส าระ การเร ยนร วทยาศาสตร จ านวน 3 ดาน พบความแตกตางกนอยางม นยส าคญทางสถตท ระดบ.05

10 142 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 ใน 2 ดาน ค อ การวางแผนการจดการเร ยนร และดานการจดกจกรรมการเร ยนร ทงน อาจเป นเพราะวา คร ผ สอนแตละคนใหความส าคญในการพฒนาความสามารถในการใชเหต ผล การตดสนใจ ตลอดจน การม เจตคตเชงวทยาศาสตร ของทรพยากรมน ษย ท แตกตางกนออกไป สอดคลองกบงานวจยของ ฟองฤทธ ภ นาชย (2542) ท ไดศ กษาปญหาและสาเหต การเกดปญหา การสอนวทยาศาสตร ชน มธยมศ กษาป ท 1 ของคร วทยาศาสตร สงกดส านกงานการประถมศ กษาแหงชาต และสงกดกรม สามญศ กษาในเขตการศ กษา 10 พบวา คร วทยาศาสตร โดยสวนรวมและจ าแนกตามประสบการณ ใน การสอนวทยาศาสตร ม ปญหาในการสอนปฏบตการวทยาศาสตร โดยรวมเป นรายดาน 6 ดานอย ใน ระดบปานกลาง 3. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยน ร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามขนาดของโรงเร ยนจ านวน 3 ดาน ค อ ดาน การวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดและ การประเมนผล ไมตางกน ทงน อาจเป นเพราะวาโรงเร ยนในสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกวทง 3 ขนาดทงโรงเร ยนขนาดเล ก ขนาดกลาง หร อขนาดใหญ คร ผ สอนในโรงเร ยนตางกย ด กฎ ระเบ ยบ ขอบงคบ ในการปฏบตงานการสอนท เหม อนกน คร ผ สอนแตละคนตางกม การพฒนา ตนเองในการจดการเร ยนการสอน และการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ของโรงเร ยนใหม ประสทธภาพและด ยงข นตอไป สอดคลองกบงานวจยของ ประสพศร ส วรรณวงศ (2539) ท ไดศ กษาลกษณะการกาหนดหนาท การงานของคร ในโรงเร ยนมธยมศ กษา ของรฐบาล พบวา โรงเร ยนขนาดใหญ ชวโมงสอนยงนอยลง ท าใหคร ผ สอนม เวลาเตร ยมตว ในการสอน เพ อกาหนดกจกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลายไดแก ผ เร ยน ม เวลาผลตส อ การเร ยนการสอน ตลอดจนกาหนดแนวท างการสรางเคร องม อวดและประเมนผล สงผลให การเร ยนการสอนวชาวทยาศาสตร ม ประสทธภาพ สอดคลองกบงานวจยของจนทร เพ ญ จนทร ไข (2547) ท ไดศ กษาและเปร ยบเท ยบปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ของคร วทยาศาสตร ในโรงเร ยน สงกดเทศบาล เขตการศ กษา 7 ใน 6 ดาน ไดแก บ คคลกร หลกส ตร การเร ยนการสอน ส อและ อ ปกรณ การสอน การวดผลและประเมนผลและการสงเสรมและสนบสน น โดยจ าแนกตามว ฒ การศ กษา สาขาท จบการศ กษา ระดบการสอน ประสบการณ ในการสอน และขนาดของโรงเร ยน ผลการวจยพบวา คร วทยาศาสตร ม ปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ในภาพรวมและรายดานในระดบ ปานกลาง คร วทยาศาสตร ท ม ว ฒการศ กษาตางกน ม ปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ในภาพรวมและ รายดานไมแตกตางกน 4. ปญหาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3 ของคร โรงเร ยน ในสงกดส านกงานเข ตพ นท การศ กษาสระแกว จ าแนกตามสาขาท จบการศ กษา จ านวน 3 ดาน ค อ ดานการวางแผนการจดการเร ยนร ดานการจดกจกรรมการเร ยนร และดานการวดและ

11 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม การประเมนผลไมตางกน ทงน อาจเป นเพราะวา คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 3ในโรงเร ยนสงกดส านกงานเขตพ นท การศ กษา สระแกวไดรบการศ กษาท ส งข น ท าใหคร ผ สอน ม ความร ในหลกการท างาน การจดการเร ยนการสอนและลกษณะการการจดการเร ยนร ดานวทยาศาสตร ท ท าใหเกดผลด กบองค กรมากยงข น อ กทงในปจจ บนคร ผ สอนม การพฒนาตนเองอยางมาก เชน การอบรมหร อเขารบการศ กษาท ส งข น ดงนนการศ กษากเป นสงส าคญท ส ดม สวนท าใหคร ผ สอน ท ไดรบการศ กษาท ส งข น คร ผ สอนจ งม แนวคด อ ดมการณ และม ความร ความสามารถ ในการปฏบตงานในสถานศ กษาท คลายคล งกน เพ อใหเกดประโยชน แกผ เร ยนและม ประสทธภาพ และเกดผลด ยงข นตอไป ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะจากผลการวจย จากการวจยครงน ผ วจยพบขอท ม ปญหามากท ส ด จ งม ขอเสนอแนะดงน 1. คร ผ สอนควรกาหนดกจ กรรมการเร ยนร ท ท าใหผ เร ยนบรรล ตามจ ดประสงค 2. คร ผ สอนควรออกแบบกจกรรมการเร ยนร ท เนนผ เร ยนเป นส าคญและใหเป นไป ตามล าดบขนตอนอยางเหมาะสม 3. คร ผ สอนควรกาหนดจ ดประสงค ใหครอบคล มทงดานความร ความเขาใจ ในดานทกษะ ปฏบตการและจตวทยาศาสตร เพ อใหผ เร ยนไดเขาใจมากข น ขอเสนอแนะในการวจยครงตอไป จากการศ กษาคนควาการวจยครงน ผ วจยม ขอเสนอแนะในการวจยครงตอไป ดงน 1. ควรม การศ กษาปญหาการจดการเร ยนร ของคร ผ สอนในกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวงชนท 4 เพ อเป นแนวทางในการแกไข ปรบปร งและพฒนาการจดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ใหบรรล ผลอยางม ประสทธภาพยงข นตอไป 2. ควรศ กษาปจจยดานประสบการณ การสอนของคร ขนาดของโรงเร ยน และสาขาท จบ การศ กษา ท ม ผลตอปญหาการจดการเร ยนร ของคร ผ สอน ในกล มสาระการเร ยนร วทยาศาสตร ชวง ชนอ น

12 144 วารสารบณฑตศ กษา มหาวทยาลยราชภฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถมภ ป ท 4 ฉบบท 2 ต ลาคม 2552 มกราคม 2553 บรรณานกรม เกร ยงศกด เจรญวงศ ศกด.(2541). สอนอยางไรใหคดเป น. วทยาจารย. 47 (1): จนทร เพ ญ จนทร ไข.(2547). ศ กษาและเปร ยบเท ยบปญหาการสอนวชาวทยาศาสตร ของคร วทยาศาสตร ในโรงเร ยนสงกดเทศบาล เขตการศ กษา 7. วทยานพนธ การศ กษามหาบณฑต มหาวทยาลยบ รพา. ชนภทร ภ มรตน.(2542). การปฏรปการเร ยนร. [Online], Availble:http:/www.onec.go.th. นภาภรณ บ ญเร อง.(2546). ปญหาการสอนวทยาศาสตร ระดบมธยมศ กษาของครจงหวด สมทรปราการ. วทยานพนธ การศ กษามหาบณฑต มหาวทยาลยบ รพา. ประสพศร ส วรรณวงศ.(2539). ลกษณะการก าหนดหนาท การงานใหครในโรงเร ยนมธยมรฐบาล. กร งเทพฯ: จ ฬาลงกรณ มหาลย. ฟองฤทธ ภ นาชย.(2542). การศ กษาปญหาและสาเหตการเกดปญหาการสอนวทยาศาสตร ช นมธยมศ กษาป ท 1 ของครวทยาศาสตร สงกดส านกงานการประถมศ กษาแหงชาต และสงกดกรมสามญศ กษาในเขตการศ กษา 10. วทยานพนธ การศ กษามหาบณฑต มหาวทยาลยมหาสารคาม. ราเมศ เล ยบส อตระก ล.(2530). การเปร ยบเท ยบผลสมฤทธ ทางการเร ยนวทยาศาสตร ของนกเร ยน มธยมศ กษา ป ท 2 จงหวดชยนาทท พฤตกรรมดานทกษะภาคปฏบตการวทยาศาสตร ตางกนโดยพจารณาเชาว ปญญาเป นองค ประกอบรวม. วทยานพนธ ศลปศาสตรมหาบณฑต ศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยเกษตรศาสตร. ส รศกด ข าสน.(2539). สภาพและปญหาการเร ยนการสอนวทยาศาสตร ระดบมธยมศ กษาตอนตน ของโรงเร ยนในเคร อมลนธคณะเซนต คาเบร ยลแหงประเทศไทย. วทยานพนธ คร ศาสตรมหาบณฑต จ ฬาลงกรณ มหาวทยาลย. Cronbach, Lee J. (1990). Essentials of psychological testing. (5 th ed.) New York: Harper Collin.

วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ป ท 3 ฉบ บท 2 ม ถ นายน ก นยายน 2552

วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ป ท 3 ฉบ บท 2 ม ถ นายน ก นยายน 2552 การศ กษาสภาพและป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการด าเน นงานว ชาการ ของโรงเร ยนเทศบาล จ งหว ดสระบ ร ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย A STUDY OF STATES AND PROBLEMS

More information

Development of Teacher Potential to Create Electronic Book for Subsidized Learning คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

Development of Teacher Potential to Create Electronic Book for Subsidized Learning คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม NCCIT2010-224 การพฒนาศกยภาพครและบคลากรทางการศ กษา สรางหนงส ออเล กทรอนกส เพ อสงเสรมการเร ยนร Development of Teacher Potential to Create Electronic Book for Subsidized Learning พส ทธา อาร ราษฎร (Pisutta

More information

วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ป ท 3 ฉบ บท 1 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2552

วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ป ท 3 ฉบ บท 1 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2552 การศ กษาความค ดเห นของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก องค กรปกครองส วนท องถ นจ งหว ดปท มธาน A STUDY OF PARENTS OPINIONS TOWARD EDUCATIONAL MANAGEMENT OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS

More information

งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2

งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2 งานว จ ยเร อง การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบช น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 2 A STYDY OF STATES OF THE ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SMALL

More information

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548 หลกสตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร หลกสตรปรบปรง พ.ศ. 2548 1. ช อหลกสตร 1.2 มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปรญญา 2.1 ช อเต ม มหาบณฑต (การบรหาร) Master

More information

การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว

การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว การศ กษาสภาพการด าเน นงานตามโครงการโรงเร ยนว ถ พ ทธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาสระแก ว A STUDY OF CONDITIONS OF OPERATION FOLLOWING THE PROJECT OF BUDDHIST WAY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SAKAEO EDUCATIONAL

More information

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009 การพฒนา หาประสทธภาพ และเปร ยบเท ยบผลสมฤทธ ทางการเร ยน ของบทเร ยนคอมพวเตอร ชวยสอนบนอนเทอร เน ต รายวชาคอมพวเตอร เร อง การใช งานโปรแกรมตารางทางาน (Microsoft Excel) ชวงช นท 4 โดยใช เทคนคการเร ยนแบบเพ อนคคด

More information

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา

การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา การใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ของคร ในสถานศ กษา ต าบลบางนายส อ าเภอตะก วป า จ งหว ดพ งงา Using Information and communication Technologies (ICT) of Teacher in school in Tumbon Bangnaisri, Takuapa

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

การศ กษาป ญหาการจ ดก จกรรมน กศ กษาสถาบ นอาช วศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา จ งหว ดปราจ นบ ร

การศ กษาป ญหาการจ ดก จกรรมน กศ กษาสถาบ นอาช วศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา จ งหว ดปราจ นบ ร วารสารบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ การศ กษาป ญหาการจ ดก จกรรมน กศ กษาสถาบ นอาช วศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา จ งหว ดปราจ นบ ร A STUDY OF THE PROBLEMS IN ORGANIZING STUDENTS ACTIVITY

More information

ศศ ว มล ภ ม แดง* Sasivimon Poomdang*

ศศ ว มล ภ ม แดง* Sasivimon Poomdang* ความค ดเห นของคร ผ สอนเก ยวก บบทบาทของผ บร หารสถานศ กษาท ม ต อการประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษา ส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 7 จ งหว ดปราจ นบ ร Teachers Opinion Concerning the Roles of School

More information

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล สภาพป จจ บ นและป ญหาการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนขนาดเล ก ตามความค ดเห นของผ บร หาร คร และคณะกรรมการ สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล เสนอต

More information

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 97 อรอนงค ด มน ล* 1 และ เกร กไกร แก วล วน** 2

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 97 อรอนงค ด มน ล* 1 และ เกร กไกร แก วล วน** 2 Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 97 การบร หารจ ดการสถานศ กษาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงตามความค ดเห นของข าราชการคร ส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ บลราชธาน

More information

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย การศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 103 อรน ตย ส วรรณไตรย *1 ชวนค ด มะเสนะ **2 และ อ ศวฤทธ อ ท ยร ตน ***3

Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 103 อรน ตย ส วรรณไตรย *1 ชวนค ด มะเสนะ **2 และ อ ศวฤทธ อ ท ยร ตน ***3 Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 103 สภาพและป ญหาการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ในจ งหว ดอ บลราชธาน The State and Problems of Academic Administration

More information

บทค ดย อ. Abstract หฤท ย อร ณศ ร *

บทค ดย อ. Abstract หฤท ย อร ณศ ร * ป ญหาการใช เทคโนโลย สารสนเทศในสถานศ กษา ตามความค ดเห นของผ บร หารและคร ส งก ดส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส งห บ ร The Problems of Information Technology Usage a ccording to The Opinions of Administrators

More information

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 Academic Administration Guidelines for Developing the Quality of Education of Phanombenja School

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด

A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ส พรรณ กา ส สอาด การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาลศ กษา ในเขตบางกอกน อย กร งเทพมหานคร A STUDY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF PRIVATE PRE-CHILDHOOD SCHOOL IN BANGKOKNOI DISTRICT BANGKOK METROPOLITAN

More information

อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ

อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 THE SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION MANAGEMENT AT DONGYAI SUB DISTRICT, PHIMAI DISTRICT,

More information

สารน พนธ ของ น ลวรรณ ว ฒนา

สารน พนธ ของ น ลวรรณ ว ฒนา การศ กษาสภาพการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนประถมศ กษาขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา จ งหว ดชลบ ร สารน พนธ ของ น ลวรรณ ว ฒนา เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เพ อเป นส

More information

ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 Vol. 6 No.2 July - December 2013. ระนอง ส วรรณทอง 1* Ranong Suwantong 1* 1*

ป ท 6 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ธ นวาคม 2556 Vol. 6 No.2 July - December 2013. ระนอง ส วรรณทอง 1* Ranong Suwantong 1* 1* 1 ความส มพ นธ ระหว างการบร หารงานก บผลการด ำเน นงานด านการจ ดการเร ยนร วม ของผ บร หารโรงเร ยนเอกชน อ ำเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา The Relationship Between School Administration and Operation in Participation

More information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information Technology Utilization to the Instruction Management in Elementary

More information

การจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา อ าเภอส งขะ เขตพ นท การศ กษาส ร นทร เขต 3

การจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา อ าเภอส งขะ เขตพ นท การศ กษาส ร นทร เขต 3 การจ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน ระด บประถมศ กษา อ าเภอส งขะ เขตพ นท การศ กษาส ร นทร เขต 3 สม ห สาคร การศ กษาค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต แขนงว

More information

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk**

ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ กด ** ภ คพงศ ปวงส ข** Surinton Satiansiriwiwat* Ratchadakorn Phonpakdee** Pakkapong Poungsuk** หน งส ออ านเพ มเต มว ชางานเกษตรเร อง การปล กพ ช ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 Supplementary Reading Book in Agricultural Subject on Plantation for Grade V Students ส ร นทร เสถ ยรส ร ว ว ฒน * ร ชดากร พลภ

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

การศ กษาเจตคต และพฤต กรรมการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ กษา เพ อการเร ยนร ด วยตนเองของน กศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยคร สเต ยน

การศ กษาเจตคต และพฤต กรรมการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ กษา เพ อการเร ยนร ด วยตนเองของน กศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยคร สเต ยน การศ กษาเจตคต และพฤต กรรมการใชส อเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ กษา เพ อการเร ยนร ดวยตนเองของนกศ กษาระดบปร ญญาตร มหาว ทยาลยคร สเต ยน นายชาญ กล นซอน ว ทยาน พนธ น เป นสวนหน งของการศ กษาตามหลกส ตร คร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบณฑ

More information

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ ค ารบรองการปฏบตงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) เอกสารประกอบ 1 แผนปฏบต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) วสยทศน ม งผลกดนการเสรมสรางและพฒนาเศรษฐกจจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอยางยงย

More information

สภาพป ญหาการประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยน ในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3 ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)

สภาพป ญหาการประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยน ในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3 ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) สภาพป ญหาการประก นค ณภาพภายในของโรงเร ยน ในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3 สารน พนธ ฉบ บน Quality Assurance Problems in the schools under the Administration of Chiang Rai Primary

More information