บทท 3 ระเบ ยบและว ธ การศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 ระเบ ยบและว ธ การศ กษา"

Transcription

1 บทท 3 ระเบ ยบและว ธ การศ กษา การศ กษาเร องการร บร ค ณค าตราส นคาของผ บร โภคผ านอ ตล กษณ ตราส นคาบนถ ง ช อปป งไดด าเน นการตามระเบ ยบว ธ การศ กษา ด งน 3.1 ขอบเขตการศ กษา ในการศ กษาคร งน ม งเนนศ กษาถ งช อปป งของตราส นคาไทยท ม จ าหน ายอย ใน หางสรรพส นคาในจ งหว ดเช ยงใหม ซ งผ ศ กษาไดท าการเล อกตราส นคาเส อผาแฟช นและ เคร องประด บช นน าของไทย 5 ตราส นคา ไดแก DAPPER, AIIZ, JASPAL, CPS CHAPS และ CC DOUBLE O ซ งตราส นคาเหล าน เป นตราส นคาท ม ความแข งแกร งและเป นผ น าในตลาดแฟช น และเคร องแต งกายของไทย โดย Dapper ไดร บรางว ลการ นต ค ณภาพ ส ดยอดตราส นคายอดเย ยม แห งป (Superbrands ) (แดปเปอร ฉลองช ยซ เปอร แบรนด ส งแฟช นโชว ส ด พ เศษสะทอน 30 ป, 2552 : ออนไลน ), AIIZ เป นตราส นคายอดน ยมอ นด บหน งในกล มเส อผาและ เคร องแต งกายจากผลการส ารวจ Most Admired & Why We Buy 2008 ของน ตยสาร BrandAge (ศร ก ญญา มงคลศ ร, 2552 : ออนไลน ) และตราส นคา JASPAL, CPS CHAPS และ CC DOUBLE O น น เป นตราส นคาท ม อ ตราการเจร ญโตส งถ ง 20% ซ งสวนทางก บเศรษฐก จในป จจ บ นและย งเป น ตราส นคาท ไดร บการยอมร บท งจากในและต างประเทศเป นอย างด (Thai Brand : ไลฟ สไตล แบรนด แบบ ย สปาล กร ป, 2550 : ออนไลน ) ซ งตราส นคาเหล าน จ ดอย ในกล มตลาดมวลชน (Mass Market) ท ม ช องทางการจ ดจ าหน ายอย างท วถ งโดยม จ าหน ายตามหางสรรพส นคาช นน าท วท ง ประเทศท าใหผ บร โภคร จ กและค นเคยก บตราส นคาเป นอย างด ขอบเขตเน อหา ในการศ กษาคร งน ไดท าการศ กษาการร บร ค ณค าตราส นคาของผ บร โภคผ านอ ต ล กษณ ตราส นคาบนถ งช อปป ง ด งน 1. การศ กษาการร บร ของผ บร โภคต อค ณค าตราส นคาโดยว ดผ าน 3 องค ประกอบไดแก ค ณค าดานประโยชน ใชสอย (Functional Values), ค ณค าทางดานอารมณ (Emotional Values) และ ค ณค าในการแสดงออกถ งต วตน (Self-Expressive Values)

2 20 2. การศ กษาภาพล กษณ อ ตล กษณ ตราส นคาเช งผลประโยชน (Benefit) ซ งม องค ประกอบ 3 ดาน ไดแก ค ณประโยชน ดานหนาท (Functional Benefit) ค ณประโยชน ดาน ส ญล กษณ (Symbolic Benefit) และค ณประโยชน ดานประสบการณ ในการใชส นคา (Experiential Benefit) โดยศ กษาผ านองค ประกอบของอ ตล กษณ ตราส นคาท ปรากฏบนถ งช อปป ง 3. การศ กษาความส มพ นธ ของภาพล กษณ อ ตล กษณ ตราส นคาเช ง ผลประโยชน (Benefit) 3 ดาน ไดแก ค ณประโยชน ดานหนาท (Functional Benefit) ค ณประโยชน ดานส ญล กษณ (Symbolic Benefit) และค ณประโยชน ดานประสบการณ ในการใชส นคา (Experiential Benefit) ก บค ณค าตราส นคา 3 ดาน ค อ ค ณค าดานประโยชน ใชสอย (Functional Values), ค ณค าทางดานอารมณ (Emotional Values) และ ค ณค าในการแสดงออกถ งต วตน (Self- Expressive Values) ขอบเขตประชากร ประชากรในการศ กษาคร งน ค อผ บร โภคท ม อาย ระหว าง ป ใน จ งหว ด เช ยงใหม เหต ผลท เล อกผ บร โภคในช วงอาย น เพราะเป นกล มท ม อ านาจซ อส ง ต ดส นใจซ อส นคาได ง ายหากเก ดความพ งพอใจ (เฉล มพล ไชยร ตนช ชวาลย, 2551: ออนไลน ) รวมท งม แนวโนมว าเป น ผ บร โภคส นคาแฟช น โดยส วนใหญ จะซ อส นคาแฟช นเพ อเสร มสถานภาพทางส งคม (Social Status) และสะทอนบ คล กภาพของตน (ส กร แมนช ยน ม ต, 2552: ออนไลน ) ซ งม จ านวนท งส น 420,581 คน (กรมการปกครอง, 2552: ออนไลน ) ขนาดต วอย างและว ธ การค ดเล อกต วอย าง ในการศ กษาคร งน ก าหนดขนาดต วอย างจ านวน 400 ราย โดยก าหนดขนาดต วอย าง ท ความเช อม น 95% และใหม ความผ ดพลาดไดไม เก น 5% โดยใชส ตรการค านวณของ Taro Yamane จากจ านวนประชากรท งส น 420,581 คน ด งน 1 e n = 2 โดยแทนค า n = ขนาดของกล มต วอย าง N = ขนาดของประชากร e = ความคลาดเคล อน

3 21 แทนค าตามส ตรไดผลด งน n = 420,581 = ,581 (0.05) 2 ว ธ การค ดเล อกกล มต วอย าง ใชการส มต วอย างแบบไม เป นไปตามความน าจะเป น (Non Probability Sampling) ค อ การส มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ก บผ บร โภค เป าหมายท มาซ อส นคา (Shopping) ในหางสรรพส นคาในจ งหว ดเช ยงใหม ซ งม 2 แห ง ค อ เซ นทร ล พลาซ า เช ยงใหม แอร พอร ต และเซ นทร ลกาดสวนแกว ซ งในการเก บขอม ลโดยใชแบบสอบถาม น นผ ศ กษาไดเก บจากกล มต วอย างในจ านวนเท า ๆ ก น ด งน ตารางท 1 รายช อตราส นคาเส อผาแฟช นและเคร องประด บของไทยในจ งหว ดเช ยงใหม ท ใชใน การศ กษา ตราส นคา จ านวนกล มต วอย าง ผ ชาย(คน) จ านวนกล มต วอย าง ผ หญ ง(คน) JASPAL รวม CPS CHAPS CC DOUBLE O AIIZ DAPPER รวม การเก บแบบสอบถามม ข นตอนด งน 1. ท าการคนหาผ ตอบแบบสอบถามท เป นล กคาของตราส นคาท ง 5 ตราส นคา ในหางสรรพส นคาในจ งหว ดเช ยงใหม โดยใชการสอบถาม 2. หากผ ตอบแบบสอบถามเคยใชผล ตภ ณฑ หร อเป นล กคาของตราส นคาใดก ใหตอบแบบสอบถามของตราส นคาน น ซ งผ ศ กษาสามารถเก บแบบสอบถามไดตามจ านวนท ก าหนดไว

4 ว ธ การศ กษา ขอม ลและแหล งขอม ล 1) ขอม ลปฐมภ ม (Primary Data) เป นขอม ลท เก บรวบรวมจากแหล งขอม ล เบ องตน ขอม ลส วนน ไดจากการตอบแบบสอบถามของกล มต วอย างในพ นท ท ก าหนดไวใน ขอบเขตการศ กษา จ านวน 400 ช ด 2) ขอม ลท ต ยภ ม (Secondary Data) โดยการคนควาและรวบรวมขอม ลจากแหล ง ต าง ๆ เช น หน งส อ วารสาร บทความ เอกสาร งานว จ ยท เก ยวของ และการคนควาขอม ลผ านทาง ระบบอ นเทอร เน ต เคร องม อท ใชในการศ กษา เคร องม อท ใชในการศ กษาคร งน ไดแก แบบสอบถามเพ อเก บขอม ลจากกล มต วอย าง ซ งในการศ กษาคร งน ใชแบบสอบถามท งหมด 5 ช ด ไดแก แบบสอบถามเร องการร บร ค ณค าตรา ส นคาของผ บร โภคผ านอ ตล กษณ ตราส นคาบนถ งช อปป งของตราส นคา JASPAL, CPS CHAPS, CC DOUBLE O, AIIZ และ DAPPER โดยแบบสอบถาม 1 ช ดจะแบ งออกเป น 3 ส วน ด งน ส วนท 1 แบบสอบถามขอม ลส วนต วเก ยวก บผ ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อาย ระด บการศ กษา อาช พ รายได และตราส นคาท ช นชอบและซ อเป นประจ า โดยใชค าถามใน ล กษณะใหเล อกตอบ (Multiple choices) ส วนท 2 แบบสอบถามเก ยวก บการร บร ภาพล กษณ ตราส นคาผ านองค ประกอบ ของอ ตล กษณ ตราส นคาท ปรากฏบนถ งช อปป ง โดยว ดภาพล กษณ ตราส นคาเช งผลประโยชน (Benefit) ซ งม องค ประกอบ 3 ดาน ไดแก ค ณประโยชน ดานหนาท (Functional Benefit) ค ณประโยชน ดานส ญล กษณ (Symbolic Benefit) และค ณประโยชน ดานประสบการณ ในการใช ส นคา (Experiential Benefit) ซ งผ ศ กษาไดน าแบบสอบถามน ไปทดลองใชก บกล มต วอย างจ านวน 30 คนเพ อหาความเช อม นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค าความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) พ จารณาจากค าส มประส ทธ สหส มพ นธ อ ลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ในแต ละองค ประกอบ ด งน องค ประกอบท 1 ค ณประโยชน ดานหนาท ไดค าความน าเช อถ อในร ปของ ส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha) เท าก บ องค ประกอบท 2 ค ณประโยชน ดานส ญล กษณ ไดค าความน าเช อถ อในร ป ของส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha) เท าก บ 0.825

5 23 องค ประกอบท 3 ค ณประโยชน ดานประสบการณ ในการใชส นคา ไดค า ความน าเช อถ อในร ปของส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha) เท าก บ ส วนท 3 แบบสอบถามเก ยวก บการร บร ค ณค าตราส นคาโดยว ดผ าน 3 องค ประกอบ ไดแก ค ณค าดานประโยชน ใชสอย (Functional Values), ค ณค าทางดานอารมณ (Emotional Values) และ ค ณค าในการแสดงออกถ งต วตน (Self-Expressive Values) ซ งผ ศ กษาไดน าแบบสอบถามน ไป ทดลองใชก บกล มต วอย างจ านวน 30 คนเพ อหาความเช อม นของแบบสอบถาม (Reliability) โดย การหาค าความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) พ จารณาจากค าส มประส ทธ สหส มพ นธ อ ลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ในแต ละองค ประกอบ ด งน องค ประกอบท 1 ค ณค าดานประโยชน ใชสอย ไดค าความน าเช อถ อในร ป ของส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha) เท าก บ องค ประกอบท 2 ค ณค าทางดานอารมณ ไดค าความน าเช อถ อในร ปของ ส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha) เท าก บ องค ประกอบท 3 ค ณค าในการแสดงออกถ งต วตน ไดค าความน าเช อถ อใน ร ปของส มประส ทธ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach s Alpha) เท าก บ การว เคราะห ขอม ล ขอม ลท ไดจากแบบสอบถามผ ศ กษาไดน ามาท าการว เคราะห โดยใชสถ ต เช ง พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการน าเสนอเป นตาราง ความถ รอยละ และค าเฉล ย โดยให ความส าค ญแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ตามแนวค ดของ Likert 5 ระด บ ซ งม หล กเกณฑ การใหคะแนนและแปลความหมายของระด บค าเฉล ย ด งน (ว วรรยา ประเสร ฐวงษ, 2552) เกณฑ การใหคะแนน ระด บความค ดเห น คะแนน ไม เห นดวยอย างย ง 1 ไม เห นดวย 2 เฉยๆ 3 เห นดวย 4 เห นดวยอย างย ง 5

6 24 เกณฑ การแปลความหมายค าเฉล ย คะแนนเฉล ย การแปลความหมาย ไม เห นดวยอย างย ง ไม เห นดวย เฉย ๆ เห นดวย เห นดวยอย างย ง ในส วนของการแปลผลการร บร ค ณค าตราส นคาและภาพล กษณ อ ตล กษณ ตราส นคา เช งผลประโยชน ท ปรากฏบนถ งช อปป งน น ไดแบ งระด บคะแนนดวยว ธ หาความกวางของอ นตร ภาพช น (ร ตนา ศ ร พาน ช, 2533) ออกเป นสามช วง ด งน อ นตรภาคช น = พ ส ย / จ านวนช น = (5 1) / 3 = 1.33 การร บร ค ณค าตราส นคา คะแนน หมายถ ง ระด บการร บร ค ณค าตราส นคามาก คะแนน หมายถ ง ระด บการร บร ค ณค าตราส นคาปานกลาง คะแนน หมายถ ง ระด บการร บร ค ณค าตราส นคานอย จากหล กเกณฑ ด งกล าว สามารถก าหนดการแปลการร บร ค ณค าตราส นคาได ด งน การร บร ค ณค าตราส นคาอย ในระด บมาก ค อ การท ผ บร โภคม ความร เก ยวก บตรา ส นคามากซ งเป นผลมาจากความค นเคยก บตราส นคา ม ความร ส กก บตราส นคาในเช งบวก และตรา ส นคาน นม ความแตกต างสามารถสะทอนค ณค าตราส นคาไดอย างโดดเด นและช ดเจน การร บร ค ณค าตราส นคาอย ในระด บปานกลาง ค อ การท ผ บร โภคม ความร เก ยวก บ ตราส นคาอย ในระด บปานกลางซ งเป นผลมาจากผ บร โภคม ความค นเคยก บตราส นคาไม มากน ก ท า ใหร ส กเฉยๆก บตราส นคา และตราส นคาน นอาจจะย งม ความแตกต างไม มากพอในท จะท าให ผ บร โภคเก ดความร ส กเช งบวกก บตราส นคาได

7 25 การร บร ค ณค าตราส นคาอย ในระด บนอย ค อ การท ผ บร โภคม ความร เก ยวก บตรา ส นคานอยซ งเป นผลมาจากไม ม ความค นเคยก บตราส นคา ม ความร ส กก บตราส นคาในเช งลบ และ ตราส นคาน นไม ม ความแตกต างก บตราส นคาอ นๆ การร บร ภาพล กษณ อ ตล กษณ ตราส นคาเช งผลประโยชน ท ปรากฏบนถ งช อปป ง คะแนน หมายถ ง ภาพล กษณ ตราส นคาเช งผลประโยชน ท ปรากฏบน ถ งช อปป งม ความโดดเด นมาก คะแนน หมายถ ง ภาพล กษณ ตราส นคาเช งผลประโยชน ท ปรากฏบน ถ งช อปป งม ความโดดเด นปานกลาง คะแนน หมายถ ง ภาพล กษณ ตราส นคาเช งผลประโยชน ท ปรากฏบน ถ งช อปป งไม ม ความโดดเด น สถ ต ท ใชในการศ กษา ขอม ลท เก บรวบรวมไดจะน ามาว เคราะห ดวยเคร องคอมพ วเตอร โดยใชโปรแกรม สถ ต ส าเร จร ปเพ อการว จ ยทางส งคมศาสตร (Statistical Package for the Social Science, SPSS) ซ ง สถ ต ท ใช ม ด งน 1. สถ ต บรรยาย (Descriptive Statistics) เพ อใชในการอธ บายล กษณะขอม ล ไดแก การแจกแจงความถ รอยละ (Percentage) ค าเฉล ย (Mean) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ งใชในการว ดการกระจายต วของขอม ล เช น ถาช ดขอม ลม การกระจายมาก ค าส งเกต แต ละค าจะอย ห างจากค าเฉล ยมาก จ งท าใหส วนเบ ยงเบนมาตรฐานม ค ามาก ในทางกล บก นหากช ด ขอม ลม การกระจายนอย ค าส งเกตแต ละค าจะเกาะกล มอย ใกลๆค าเฉล ย จ งท าใหส วนเบ ยงเบน มาตรฐานม ค านอย 2. สถ ต อน มาน (Inferential Statistics) ทดสอบความส มพ นธ ระหว างต วแปรดวย การค านวณค าส มประส ทธ สหส มพ นธ แบบเพ ยร ส น (Pearson s Product Moment Correlation Coefficient) ซ งม เกณฑ การแปลความหมายค าส มประส ทธ ระด บความส มพ นธ ก าหนด ด งน (ช ศร วงศ ร ตนะ, 2546 : 316) ค า 0.00 หมายถ ง ไม ม ความส มพ นธ ค าต ากว า 0.30 หมายถ ง ม ความส มพ นธ ในระด บต า ค าระหว าง หมายถ ง ม ความส มพ นธ ในระด บปานกลาง ค าระหว าง หมายถ ง ม ความส มพ นธ ในระด บส ง ค าส งกว า 0.90 หมายถ ง ม ความส มพ นธ ในระด บส งมาก

8 26 ในส วนของการศ กษาความส มพ นธ ของภาพล กษณ อ ตล กษณ ตราส นคาเช ง ผลประโยชน ท ม ต อองค ประกอบค ณค าตราส นคา 3 ดาน ค อ ค ณค าดานประโยชน ใชสอย (Functional Values), ค ณค าทางดานอารมณ (Emotional Values) และ ค ณค าในการแสดงออกถ ง ต วตน (Self-Expressive Values) น นใชการว เคราะห หาความส มพ นธ ของต วแปรโดยว ธ การ ว เคราะห การถดถอยพห ค ณ (Multiple Regression Analysis) ซ งเป นการศ กษาอ ทธ พลของต วแปร อ สระหลายต วรวมก นม ผลกระทบต อต วแปรตาม สมการถดถอยพห ค ณจะช ใหเห นความส มพ นธ เฉล ยระหว างต วแปรอ สระน ท ม ต อต วแปรตาม ท าใหสามารถใชความส มพ นธ น พยากรณ ต วแปร ตามได 3.3 สถานท ใชในการด าเน นการศ กษาและรวบรวมขอม ล ในการศ กษาคร งน ใชสถานท ในการด าเน นการศ กษาและรวบรวมขอม ลด งน 1. หางสรรพส นคาในจ งหว ดเช ยงใหม 2 แห งด งน เซ นทร ลพลาซ า เช ยงใหม แอร พอร ต เซ นทร ลกาดสวนแกว 2. คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 3.4 ระยะเวลาในการด าเน นการศ กษา ในการศ กษาคร งน ไดท าการรวบรวมขอม ลเบ องตน สรางแบบสอบถาม เก บ รวบรวมขอม ล ว เคราะห ขอม ลและสร ปผล จ ดท าน าเสนอรายงาน ใชเวลาท งส น 10 เด อน ต งแต เด อนม ถ นายน พ.ศ ถ งเด อน ม นาคม พ.ศ ท งน ช วงท จ ดเก บขอม ลค อ เด อนต ลาคม พ.ศ. 2553

ความคาดหว งประโยชน และความพ งพอใจท ม ต อส อออนไลน ประเภท search engine เพ อหา ข อม ลเร องการเล ยงล กของแม

ความคาดหว งประโยชน และความพ งพอใจท ม ต อส อออนไลน ประเภท search engine เพ อหา ข อม ลเร องการเล ยงล กของแม ความคาดหว งประโยชน และความพ งพอใจท ม ต อส อออนไลน ประเภท search engine เพ อหา ข อม ลเร องการเล ยงล กของแม Expectations and satisfaction on search engines as online media for parenting information among

More information

ท ศนคต ของคนร น Gen Y ต อการท างานในระบบราชการ Generation Y s Attitude towards the Bureaucratic Work System

ท ศนคต ของคนร น Gen Y ต อการท างานในระบบราชการ Generation Y s Attitude towards the Bureaucratic Work System ท ศนคต ของคนร น Gen Y ต อการท างานในระบบราชการ Generation Y s Attitude towards the Bureaucratic Work System พรรณวด สถ ตถาวร ประจวบ เพ มส วรรณ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาท ศนคต ของคนร

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

Tourism Networks Coordination for of Tourism Authority of Thailand : Khonkaen s Office

Tourism Networks Coordination for of Tourism Authority of Thailand : Khonkaen s Office 1 การประสานงานเคร อข ายการท องเท ยว ของการท องเท ยวแห งประเทศไทย (ททท) สาน กงานขอนแก น Tourism Networks Coordination for of Tourism Authority of Thailand : Khonkaen s Office บ หล น บ ญผ น * ประส ทธ ค ณ

More information

สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556

สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556 รายงานการว จ ย เร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการทางานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล โดย อธ ฐาน เร องแก ว สมปราชญ ม ส กร กษ เต อนจ ต ว ส ทธ สรรพ ปร ชา ส ขะว

More information

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย ข นตอนในการท าว จ ย (Steps in Research) เน องจากการศ กษาว จ ย เป นกระบวนการอย างหน งท จะค นคว าหาความร ใหม ๆ เป น การศ กษาท เป นหล กฐานม ระเบ ยบ เพ อค นหาค าตอบหร อหล กฐานท เหมาะสม

More information

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556

มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย ป งบประมาณ 2556 รายงานการศ กษาว จ ย เร อง ความค ดเห นของน กศ กษาปร ญญาโท ท ม ต อการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดเช ยงราย โดย คณะกรรมการดาเน นงานการว จ ย สาขาว ทยบร การเฉล

More information

การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY

การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY นวร ตน ม น ชนารถ การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

ค ณภาพการจ ดการส าน กงานบ ญช ในจ งหว ดอ ตรด ตถ QUALITY MANAGEMENT OFFICE IN UTTARADIT

ค ณภาพการจ ดการส าน กงานบ ญช ในจ งหว ดอ ตรด ตถ QUALITY MANAGEMENT OFFICE IN UTTARADIT ค ณภาพการจ ดการส าน กงานบ ญช ในจ งหว ดอ ตรด ตถ QUALITY MANAGEMENT OFFICE IN UTTARADIT ป ยะ ส มมาส ข 1 ดร.ศ ร พร พรหมนา 2 มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก บทค ดย อ การศ กษาอ สระคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาระด บค ณภาพการจ

More information

ส ก จ อ นทร เจร ญ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

ส ก จ อ นทร เจร ญ หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม ป จจ ยการปฏ บ ต งานการบร หารงานก อสร าง ของส าน กการช าง เทศบาลนครปากเกร ด การศ กษาป ญหาการบร หารงานก อสร าง กรณ ศ กษาเทศบาลนครปากเกร ด จ งหว ดนนทบ ร THE STUDY OF CONSTRNCTION MANAGEMENT PROBLEMS A CASE

More information

ความพ งพอใจของผ ใช บร การอาคารสถานท ว ทยาล ยทองส ข ศ นย การศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก

ความพ งพอใจของผ ใช บร การอาคารสถานท ว ทยาล ยทองส ข ศ นย การศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก ความพ งพอใจของผ ใช บร การอาคารสถานท ว ทยาล ยทองส ข ศ นย การศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก ป การศ กษา 2555 คาน า การศ กษาคร งน เป นการศ กษาเร อง ความพ งพอใจของผ ใช บร การอาคารสถานท ว ทยาล ยทองส ข ศ นย การศ กษาจ งหว

More information

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ คณะกรรมการประจ าหล กส ตร 1. ผศ.ดร.น นทวรรณ ช างค ด ประธานกรรมการ 2. รศ.ส ณ ย ล องประเสร ฐ กรรมการ 3. ผศ.ดร.น ตย หท ยวส วงศ ส ขศร กรรมการ 4. ผศ.ดร.สาโรช

More information

การว เคราะห ระบบขนส งของธ รก จค าส งในจ งหว ดพ ษณ โลก จ ฬาล กษณ ต อยน ง 92 ผ ช วยศาสตราจารย ส ภาพร ดอกไม ทอง 93

การว เคราะห ระบบขนส งของธ รก จค าส งในจ งหว ดพ ษณ โลก จ ฬาล กษณ ต อยน ง 92 ผ ช วยศาสตราจารย ส ภาพร ดอกไม ทอง 93 การว เคราะห ระบบขนส งของธ รก จค าส งในจ งหว ดพ ษณ โลก จ ฬาล กษณ ต อยน ง 92 ผ ช วยศาสตราจารย ส ภาพร ดอกไม ทอง 93 บทค ดย อ การขนส งม บทบาทสาค ญต อการสน บสน นการกระจายส นค าส ตลาดเพราะ การขนส งทาหน าท ในการเคล

More information

ช อเร องการศ กษาค นคว าอ สระ

ช อเร องการศ กษาค นคว าอ สระ ช อเร องการศ กษาค นคว าอ สระ ป จจ ยท ส งผลต อประส ทธ ผลในการให บร การประชาชน ขององค การบร หาร ส วนตาบลศร ถ อย อาเภอแม สรวย จ งหว ดเช ยงราย ช อผ เข ยน น ภาพร บ วศร หล กส ตร ร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต อาจารย

More information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information

สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information สภาพการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากร งเทพมหานคร State of Information Technology Utilization to the Instruction Management in Elementary

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-0 ม นาคม 4 หล กการและเหต ผล การปร บปร งโครงสร าง ร ปแบบการบร หารงาน และความก าวหน าในด

More information

บทค ดย อ น กศ กษาหล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 2

บทค ดย อ น กศ กษาหล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 2 559 แรงจ งใจท ม ผลต อการบร หารโครงการส ขภาพของห วหน าสถาน อนาม ย จ งหว ดขอนแก น Motivation of village health center head toward Health Program Management in Khon Kaen Province นฤปวรรต พรหมมาว ย (Narupawan

More information

การม ส วนร วมในการบร หารสถานศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม ประจ าป การศ กษา 2554

การม ส วนร วมในการบร หารสถานศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม ประจ าป การศ กษา 2554 การม ส วนร วมในการบร หารสถานศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม ประจ าป การศ กษา 2554 โดย งานว จ ย ฝ ายส าน กผ อ านวยการ โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม กรกฎาคม 2554

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ท าว จ ยอย างไรให ม ค ณภาพ: ความคลาดเคล อนในการท างานว จ ยทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เอกสารประกอบการเสวนาในการประช มส มมนาทางว ชาการ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ

กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จโรงแรมในเขตอาเภอเม อง จ งหว ดพ ษณ โลก จ ตส ภา รอบคอบ 1 บทค ดย อ การศ กษาว จ ยเร อง กลย ทธ การจ ดการด านบ คลากรในช วงว กฤต เศรษฐก จของธ รก จ โรงแรมในเขตอ

More information

เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว เคราะห ผลเบ องต น

เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว เคราะห ผลเบ องต น เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว เคราะห ผลเบ องต น ผศ.ดร.ณ ฐท ตา โรจนประศาสน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย ว ทยาเขตตร ง การประช มเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาศ กยภาพคณะท างานพ ฒนามาตรฐานค ณภาพช ว ตคนพ การ

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information

ความพ งพอใจของประชาชนผ ร บบร การงานทะเบ ยนราษฎร เทศบาลต าบลกงไกรลาศ จ งหว ดส โขท ย บทค ดย อ

ความพ งพอใจของประชาชนผ ร บบร การงานทะเบ ยนราษฎร เทศบาลต าบลกงไกรลาศ จ งหว ดส โขท ย บทค ดย อ ความพ งพอใจของประชาชนผ ร บบร การงานทะเบ ยนราษฎร เทศบาลต าบลกงไกรลาศ จ งหว ดส โขท ย บทค ดย อ พรว ภา ต งฐ นฐาน เจ าพน กงานทะเบ ยน เทศบาลต าบลกงไกรลาศ จ งหว ดส โขท ย การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความพ

More information

ว จ ยกระบวนการให บร การ ของท มเลขาน การผ บร หาร โดย นายตร เพ ชร อ าเม อง เจ าหน าท บร หารงานท วไป กองบร หารงานท วไป

ว จ ยกระบวนการให บร การ ของท มเลขาน การผ บร หาร โดย นายตร เพ ชร อ าเม อง เจ าหน าท บร หารงานท วไป กองบร หารงานท วไป ว จ ยกระบวนการให บร การ ของท มเลขาน การผ บร หาร Research on the Process of Service Provision by Executive Secretary Team โดย นายตร เพ ชร อ าเม อง เจ าหน าท บร หารงานท วไป กองบร หารงานท วไป งานว จ ยน เป

More information

บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า

บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า บทท 3 ว ธ การดาเน นการศ กษาค นคว า การศ กษาค นคว าคร งน เป นการศ กษาป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชา คอมพ วเตอร ของน กเร ยนช นประถมศ กษาช นป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ

More information

สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554

สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 (หน าปก) สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 โดยสาน กว จ ย มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย สารบ ญ หน า การกาหนดประเด นความร และเป าหมายในการจ ดการความร : ด านการว จ ย 2 ผลการดาเน

More information

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ บทสร ปผ บร หาร โครงการอบรมส มมนาภาวะผ น าและจร ยธรรม จ ดข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ห องประช มช น 3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ โดยม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาม ความร

More information