สำน กงานปล ดกระทรวงกลาโหม OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE ด านการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "สำน กงานปล ดกระทรวงกลาโหม OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE ด านการศ กษา"

Transcription

1 สำน กงานปล ดกระทรวงกลาโหม OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCE ด านการศ กษา

2 ก ค าน า คณะท างานเตร ยมการปฏ ร ปเพ อค นความส ขให คนในชาต ด าเน นการจ ดท าเอกสาร การปฏ ร ป : ด านการศ กษา ม ว ตถ ประสงค เพ อรวบรวมข อม ลสภาพป ญหาและ กรอบความเห นร วมของประชาชนน าเสนอเป นทางเล อกให สภาปฏ ร ปแห งชาต ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย (ฉบ บช วคราว) พ.ศ สามารถน าไปใช เป น ข อม ลในการศ กษา และเสนอแนะเพ อให เก ดการปฏ ร ปด านการศ กษาท สอดคล องก บ สภาพแวดล อมของประเทศไทยในป จจ บ นและอนาคต การด าเน นงานประกอบด วยการทบทวนข อม ลจากหน งส อ รายงานการว จ ย เอกสารและบทความท เก ยวข องก บการศ กษา รวมท งรวบรวมข อม ลจากประชาชนท งโดย การส มภาษณ เช งล ก การประช มกล มย อย การเสวนา และร บข อม ลเสนอผ านทางโทรศ พท ส ออ เล กทรอน กส จดหมาย และข อค ดเห นจากองค กร หร อหน วยงานท สนใจการปฏ ร ปด าน การศ กษา จากน นน าข อม ลท งหมดมาส งเคราะห เพ อให ได กรอบความเห นร วม สาระส าค ญของเอกสารฉบ บน ประกอบด วยบทน า และเน อหาหล กครอบคล มใน 6 ประเด นของการปฏ ร ปด านการศ กษา และในแต ละประเด นกล าวถ งสภาพป ญหาและ กรอบความเห นร วมของประชาชนซ งเป นทางเล อกส าหร บการปฏ ร ปด านการศ กษาต อไป คณะท างานเตร ยมการปฏ ร ปเพ อค นความส ขแก คนในชาต 2557

3 สารบ ญ ข หน า ค าน า สารบ ญ ก ข บทน า 1 โครงสร างและการบร หารจ ดการของกระทรวงศ กษาธ การ 7 สภาพป ญหา 7 กรอบความเห นร วม 8 ปร บปร งโครงสร างและการบร หารงาน 8 ปร บปร งว ธ การจ ดสรรงบประมาณ 16 พ ฒนากฎหมาย กฎ ระเบ ยบ 20 การจ ดการศ กษา 23 สภาพป ญหา 23 กรอบความเห นร วม 23 พ ฒนาหล กส ตร 24

4 สารบ ญ ค หน า พ ฒนาการเร ยนการสอน เทคโนโลย และส อการศ กษา 30 ปร บปร งระบบการว ดและประเม นผล 36 การจ ดการสถานศ กษา 41 สภาพป ญหา 41 กรอบความเห นร วม 41 พ ฒนาค ณภาพ 42 เพ มประส ทธ ภาพการจ ดการเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา 47 คร และบ คลากรทางการศ กษา 50 สภาพป ญหา 50 กรอบความเห นร วม 51 ปร บปร งการผล ตคร ให ม ค ณภาพและปร มาณท เหมาะสม 51 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 55 สร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งานของคร 56 ปร บปร งการปฏ บ ต งานและการสร างมาตรฐานว ชาช พคร 57 ผ ร บการศ กษา 61 สภาพป ญหา 61

5 สารบ ญ หน า ง กรอบความเห นร วม 61 ขยายโอกาสการเข าถ งการศ กษา 62 ยกระด บค ณภาพของผ ร บการศ กษา 66 เพ มประส ทธ ภาพการจ ดปร มาณของผ ร บการศ กษา 68 การว จ ยและพ ฒนา และว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 70 สภาพป ญหา 70 กรอบความเห นร วม 71 การสน บสน นให เก ดการว จ ยและพ ฒนา 71 การพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 73

6 1 บทน า การศ กษา ท ม ประส ทธ ภาพได ร บการยอมร บท งภายในและนานาประเทศ ถ อว าม ความส าค ญอย างย ง และเป นห วใจในการพ ฒนาประเทศให เจร ญก าวหน า ซ งค าพ ดว า การศ กษาสร างคน คนสร างชาต ได ช ช ดให เห นว าการศ กษาน นม ความส าค ญต อ การ พ ฒนาคนและประเทศ เพราะคนถ อว าเป นทร พยากรท ส าค ญท ส ดในข บเคล อนทร พยากรใน ด านอ นๆ ของชาต หากประเทศใดท ประชาชนม ความร ส ง ม ความฉลาดท งด านป ญญา อารมณ และจ ตส าน กเพ อส งคม ม ความเข มแข งทางภ ม ป ญญามากพอท จะช วยก นแก ไข ป ญหา ท งด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ย อมส งผลให ประเทศน นม ความเจร ญ ตามไป ด วย สร ปได ว าการศ กษาเป นกลไกท ส าค ญอย างหน งในการพ ฒนาชาต เน องจากการศ กษาจะ ช วยให ประชาชนอ านออกเข ยนได ค ดว เคราะห เป น เร ยนร ค ณธรรมจร ยธรรม ความเป น พลเม อง และการด ารงช ว ตอย ในส งคม ตลอดจนถ งท กษะในการประกอบอาช พและท กษะทาง เศรษฐก จ ซ งจะช วยให ม ความสามารถในการแข งข น ลดความเหล อมล าในส งคมในระยะยาว การปฏ ร ปการศ กษาเป นการปร บปร งเปล ยนแปลงค ณค า และค ณสมบ ต ของความ เป นคนไทยให ม ความเหมาะสม ต งแต ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ความร ความช านาญใน ศาสตร ต างๆ ท จะสามารถเอ อประโยชน และตอบสนองในการร กษาและพ ฒนาประเทศชาต ให ม ความผาส กและเจร ญก าวหน า

7 2 สภาพป ญหาของการศ กษา จากข อเท จจร งของสถานการณ การศ กษาไทยท ไม ว าจะ พ จารณาจากผลการประเม นในประเทศหร อระด บนานาชาต พบว าย งอย ในระด บท ไม น าพอใจ ท งในด านค ณภาพ โอกาสทางการศ กษา ประส ทธ ภาพและความสามารถในการแข งข น โดย ท ผลการสอบ O-NET ในช น ป.6, ม.3 และม.6 ใน 5 ป การศ กษาต งแต ป พ.ศ เก อบท งหมดต ากว าร อยละ 50 นอกจากน ผลการจ ดอ นด บการศ กษาของไทยจากการประเม น โดยองค กรต างประเทศพบว า เม อเปร ยบเท ยบก บนานาประเทศแล ว อ นด บความสามารถ ของไทยม แนวโน มลดลงอย างต อเน อง จากข อม ลของสถาบ นไอเอ มด เปร ยบเท ยบ 60 ประเทศ จากป 2550 อย ท อ นด บท 46 ป 2557 อย ท อ นด บ 54 และเว ลด อ โคโนม ค ฟอร ม เปร ยบเท ยบ 136 ประเทศ จากป 2550 อย อ นด บท 42 และป 2557 อย อ นด บท 66 และ การจ ดอ นด บมหาว ทยาล ยไทยต ดอ นด บโลก จาก QS Asia University ป 2014 อ นด บท ด ท ส ดค ออ นด บท 40 มหาว ทยาล ยมห ดล ในขณะเด ยวก นเม อพ จารณาในด านแรงงานพบว า แรงงานไทยส วนใหญ ส าเร จการศ กษาเพ ยงแค ในระด บประถมศ กษาหร อต ากว าซ งส งผล ต อความสามารถในการพ ฒนาและศ กยภาพในการแข งข นของประเทศด วย นอกจากน ค าใช จ ายภาคร ฐในราวห าแสนล านบาทต อป ท ย งไม เก ดประส ทธ ภาพใน การเพ มพ นค ณภาพการศ กษาของชาต เท าท ควร ค ณภาพคร ย งไม ม มาตรฐาน งบประมาณ เง นเด อนและค าตอบแทนคร และบ คลากรทางการศ กษาถ อเป นภาระหน กของการจ ด การศ กษา ขณะท เม ดเง นลงไปไม ถ งต วน กเร ยนและโรงเร ยน ซ งม ผลต อค ณภาพของน กเร ยน โดยตรง การบร หารจ ดการของกระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยน และคร ย งไม ม แนวทางท น าไปส หล กส ตรและระบบการเร ยนการสอนท สร างการค ดเป น การใฝ ร และการม ค ณธรรม

8 3 จร ยธรรม ม ท กษะในการประกอบอาช พ รวมท งการศ กษาท จะท าให ก บท กภาคส วนอย างต อเน อง ตลอดช ว ต สร ปได ว าแม ประเทศไทยจะได ลงท นไปในระบบการศ กษาเม อเท ยบก บรายได ประชาชาต ส งเป นอ นด บท สองของโลก แต ส งท สะท อนให เห นออกมาย งไม เป นท น าพ งพอใจ ผลเด นช ดท ส ดค อผลส มฤทธ ทางการเร ยนตกต า เก ดว กฤตการณ ทางด านค ณธรรมจร ยธรรม การขาดจ ตส าน กความร บผ ดชอบต อส งคมและความเป นพลเม อง เร ยนมาแล วไม ได ใช งานจร ง เร ยนจบมาตกงาน ขาดท กษะในการประกอบอาช พและการแข งข น ซ งส งเหล าน จะเป น ป ญหาเร อร งให ส งคมต อไป ด งน นการศ กษาไทยจ งจะต องม การปฏ ร ปเพ อเร งร ดในการแก ไข ป ญหาท งระบบและอย างเป นร ปธรรม ความคาดหว งของประชาชนต อการปฏ ร ปด านการศ กษา พบว า ประชาชน ม ความคาดหว งในโอกาสของการม คสช. และจ ดแข งด วยความร วมม อจากท กภาคส วน ท กฝ ายเห นร วมก นเป นพล งข บเคล อนในการปฏ ร ปการศ กษาซ งไม อาจท าได ในภาวะปกต ให เก ดการเปล ยนแปลงท งระบบของกระบวนการศ กษาไทยต งแต ต นทางลงไปจนถ งผ ร บ ผลกระทบคนส ดท าย ด งน ระบบโครงสร างและการบร หารจ ดการของกระทรวงศ กษาธ การ ม โครงสร าง ท เป นเอกภาพ ม นโยบายท ช ดเจนและต อเน อง ไม ถ กแทรกแซงจากการเม อง ให ท องถ นม การ พ ฒนามาตรฐานการศ กษาในท กระด บพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนและนานาชาต และผล ต ผ ส าเร จการศ กษาให สอดคล องก บท ศทางของตลาดแรงงาน โดยการจ ดให ม สถานศ กษาท ม ค ณภาพและปร มาณเหมาะสมก บความต องการในท กระด บ

9 4 หล กส ตรการเร ยนการสอน ม ท ศทางและความช ดเจน สามารถเท ยบเค ยงก บ หล กส ตรมาตรฐานสากล เน นท กษะกระบวนการเร ยนร ส งเสร มความเป นอ ตล กษณ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ผ เร ยนได ม ส วนร วม ร จ กค ด ว เคราะห เพ อการด ารงช ว ตในส งคม เสร มสร างความม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ท กษะในการประกอบอาช พได ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา ม มาตรฐานความร ม ปร มาณท เหมาะสม เพ ยงพอในท กระด บและสาขาว ชา เป ดโอกาสให บ คลากรท ม ความร ความสามารถใน หลากหลายสาขาว ชาช พเข ามาเป นคร ลดภาระงานของคร ท นอกเหน อจากการสอน ทบทวนว ธ การประเม นว ทยฐานะของคร โดยสะท อนถ งผลล พธ ท น กเร ยน และให ท กภาคส วน ม ส วนร วมในการพ ฒนา ก าก บด แล และประเม นคร ผ ร บการศ กษา จะต องม โอกาสศ กษาตามสาขาท ต องการ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามมาตรฐาน สามารถประกอบอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพ ยกระด บค าน ยม และค าตอบแทนผ ส าเร จการศ กษาจากสายอาช วะศ กษา โอกาสทางการศ กษา ร ฐบาลจะต องเน นนโยบายสร างและกระจายโอกาส ทางการศ กษาท ม ค ณภาพแก ท กกล มอย างท วถ งและเป นธรรม การจ ดสรรงบประมาณ และการส งเสร มให เหมาะสมก บการศ กษาแต ละสาขาว ชาในท กระด บ เพ อแก ป ญหาเร อง ความเหล อมล า ด านการว จ ยและพ ฒนา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ร ฐจะต องม การสน บสน น งบประมาณให มากข น ม การส งเสร มให เป นระบบอย างเป นร ปธรรม ม การน าผลงานว จ ย

10 5 ออกมาขยายผลส การปฏ บ ต เป นฐานแห งการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งเสร มให ม การ ศ กษาว จ ย และการพ ฒนาด านว ทยาศาสตร อย างต อเน อง กรอบความเห นร วมของประชาชนเพ อการปฏ ร ปด านการศ กษา เพ อให ครอบคล ม ก บความคาดหว งของประชาชนข างต น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาจ งควรก าหนดให การศ กษาเป นวาระแห งชาต โดยให ประชาชนท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมในการก าหนด นโยบายทางด านการศ กษา และม กลไกในการข บเคล อน ก าก บด แล นโยบายให เก ดความต อเน อง ปราศจากการแทรกแซงจากฝ ายการเม อง ปร บเปล ยนการบร หารจ ดการศ กษาให ม เอกภาพ และให ม การกระจายอ านาจจากส วนกลางลงส ท องถ น การให ส ทธ ในการได ร บการศ กษาข น พ นฐานท ม ค ณภาพได อย างเท าเท ยมก นในท กกล มโดยไม เว นกล มผ ด อยโอกาส และกล มชาต พ นธ ม ระบบการศ กษาท ส งเสร มการศ กษาตลอดช ว ตเพ อรองร บการเป นส งคมแห งการเร ยนร และ เป นการศ กษาท สามารถส งเสร มความเป นอ ตล กษณ ของแต ละท องถ น โดยเน นการม ส วนร วม จากท กฝ าย และแนวการจ ดการศ กษา ท สอดแทรกค ณธรรม จร ยธรรม ให ม กลไก การก าหนดมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษาท สามารถน ามาใช ประโยชน ได อย างจร งจ ง ม การจ ดการผล ตและพ ฒนาสมรรถนะคร และบ คคลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพและม ปร มาณท เหมาะสม ค นคร ให ก บน กเร ยนโดยการลดภาระงานท ไม เก ยวข อง ก บการเร ยนการสอน เพ อให คร สามารถใช เวลาไปก บการสอนได อย างเต มท ม การระดม ทร พยากรและการลงท นจากท กภาคส วนตลอดจนเทคโนโลย ต างๆ ท ท นสม ยมาใช เพ อการศ กษา และม การส งเสร มการว จ ยและพ ฒนา ส งเสร มงานทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อย างต อเน อง เป นร ปธรรม และน าผลงานไปใช เพ อเป นฐานของการพ ฒนาเศรษฐก จได อย างจร งจ ง

11 6 คณะท างานเตร ยมการปฏ ร ปได รวบรวมประเด นท จะปฏ ร ป ในข นต น โดยแบ งประเด นใน การปฏ ร ปเพ อแก ไขป ญหาของการศ กษา 6 ประเด นหล กค อ (1) โครงสร างและการบร หาร จ ดการของกระทรวงศ กษาธ การ (2) การจ ดการศ กษา (3) การจ ดการสถานศ กษา (4) คร และบ คลากรทางการศ กษา (5) ผ ร บการศ กษา และ (6) การว จ ยและพ ฒนา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

12 7 โครงสร างและการบร หารจ ดการของกระทรวงศ กษาธ การ สภาพป ญหา กระทรวงศ กษาธ การเป นองค กรหล กท ม งจ ดและส งเสร มการศ กษาให ประชาชนม ความร ความสามารถ ม ค ณภาพ ม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนเองเสร มสร างส งคมค ณธรรม พ ฒนาส งคมฐานความร และสามารถย นหย ดในเวท โลกบนพ นฐานของความเป นไทย โดยกระทรวงศ กษาธ การม การจ ดระเบ ยบบร หารราชการในส วนกลาง เพ อท าหน าท เก ยวก บการส งเสร มและก าก บด แลการศ กษาท กระด บและท กประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศ กษา การสน บสน นทร พยากรเพ อการศ กษา รวมท งส งเสร มและ ประสานงานการศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม และการก ฬาเพ อการศ กษา การต ดตามตรวจสอบ และประเม นผล สภาพป ญหา พบว า โครงสร างการจ ดระเบ ยบบร หารราชการในส วนกลาง ของกระทรวงศ กษาธ การ ม การจ ดแบ งหน วยงานร บผ ดชอบงานด านต างๆ ท ย งไม สอดคล อง ก บภารก จและไม เป นเอกภาพ ขาดความต อเน องและช ดเจนในนโยบายเน องจาก ม การ เปล ยนต วร ฐมนตร ว าการกระรวงศ กษาบ อยคร ง ม การแทรกแซงจากฝ ายการเม อง ม การกระจ ก รวมอ านาจการต ดส นใจการบร หารและงบประมาณไว แต ในส วนกลาง การจ ดสรร งบประมาณและการส งเสร มท ย งไม เหมาะสมก บการศ กษาในแต ละระด บและประเภท การก าหนดมาตรฐานและการว ดผลส มฤทธ ทางการศ กษาในท กระด บเก ดจากการก าหนด จากส วนกลางท ไม สอดคล องก บสภาพการป จจ บ นและความแตกต างของแต ละท องถ น

13 8 การกระจายโอกาสทางการศ กษาท ย งไม เป นธรรมและท วถ ง ม การก าหนดนโยบายในการผล ต ผ ส าเร จการศ กษาท ไม สอดคล องก บท ศทางความต องการของตลาดแรงงาน นอกจากน แล ว ย งป ญหาในเร องการจ ดให ม สถานศ กษา ท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน ในปร มาณท เหมาะสม เพ ยงพอก บความต องการในท กระด บและท กสาขาว ชา กรอบความเห นร วม เพ อให ม เอกภาพในการบร หารจ ดการของการจ ดระเบ ยบบร หารราชการใน ส วนกลาง และม การกระจายอ านาจลงเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาอย างเหมาะสม สามารถข บเคล อนนโยบายได อย างม ประส ทธ ภาพและต อเน อง ป องก นการแทรกแซง จากการเม อง ม การจ ดสรรงบประมาณอย างเหมาะสมและเป นธรรม การปฏ ร ปในประเด น โครงสร างและการบร หารจ ดการของกระทรวงศ กษาธ การ อย ภายใต 3 เร องหล กค อ ปร บปร งโครงสร างและการบร หารงาน ปร บปร งว ธ การจ ดสรรงบประมาณ และพ ฒนา กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ปร บปร งโครงสร างและการบร หารงาน โครงสร างการบร หารราชการของกระทรวงศ กษาธ การ เป นการสะท อน ถ งกระบวนการ โครงสร าง บทบาท อ านาจหน าท ความร บผ ดชอบ การก าหนดนโยบาย ของ กลไกหล กในกระบวนการศ กษา ซ งถ อจ ดเร มต นของกระบวนการศ กษาอ นจะส งผลถ งกลไก ส ดท ายค อ คร และน กเร ยน ซ งหากม การจ ดโครงสร างท ม ความแหมาะสมแล ว จะม

14 9 ประส ทธ ภาพ ในการปฏ บ ต งาน ม เอกภาพในการบร หารจ ดการ ไม ถ กแทรกแซงได ง าย ซ ง จะส งผลให สามารถข บเคล อนนโยบายได อย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ รวมท งการจ ดการ ปฏ ร ปการศ กษาท งระบบในท กกระบวนการท เก ยวข องต งแต นโยบาย โครงสร างและ การบร หารจ ดการ โดยม ข อเสนอว ธ ในการแก ไขป ญหาออกมามาหลากหลายว ธ ซ งสามารถสร ป เป นกล มได ด งน จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษา เพ อส งเสร มให ม การปร บปร งเปล ยนแปลง การจ ดการศ กษาท งระบบ เปล ยนว ธ ค ดใหม เพ อให สอดร บก บปล ยนแปลงของส งคมและ กระแสโลกสม ยใหม โดยใช ทร พยากรและการลงท นอย างค มค า ได ผลล พธ กล บมาเป นท น า พอใจโดยการด าเน นการปฏ ร ปการศ กษาท าได ด งน จ ดการปฏ ร ปการศ กษาให เป นวาระแห งชาต ซ งม กลไก การข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษา ท สร างกระบวนการในการด าเน นการ การร บผ ดชอบ และสน บสน น โดยเน นการม ส วนร วมจากท กฝ าย โดยการต งหน วยงานข นมาร บผ ดชอบ ด าเน นการการปฏ ร ปการศ กษา ในล กษณะเป นองค การมหาชน เพ อให ม การบร หารจ ดการท ม ความรวดเร วและคล องต วกว าระบบราชการ และป องก นการเข าแทรกแซงจากฝ ายต างๆ การเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาท งกระบวนการ ค อต งแต การศ กษาป ญหา การวางแผนด าเน นการ การต ดส นใจ การแก ไขป ญหา และการประเม นร วมก น เพ อข บเคล อนให การศ กษาน นด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยย ดหล กการม ส วนร วม ค อหล กร วมค ด ร วมท า ร วมตรวจสอบ ร วมร บผ ดชอบ ซ งสามารถด าเน นการได ด งน

15 10 o ต งสภาปฏ ร ปการศ กษาแห งชาต เพ อเป ดโอกาสให ท ก ฝ ายเข ามาม ส วนร วม เข ามาร าง พ.ร.บ.การศ กษา หร อม ส วนร วมในการท าประชาพ จารณ o จ ดให ม คณะกรรมการหร อองค กรระด บชาต ท เป นกลไก กลางในการร บผ ดชอบสน บสน น และต ดตามผล การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา เพ อผล กด นในการนโยบายให เก ดความต อเน องและไม ถ กแทรกแซงจากฝ ายการเม อง และฝ ายข าราชการท จะคอยร กษาผลประโยชน ให พวกพ อง ปร บปร งนโยบายทางการศ กษาให ม ความต อเน องช ดเจน ไม สร างความส บสน ให ก บส งคม และสามารถข บเคล อนนโยบายไปส การปฏ บ ต ท สอดคล องก บสภาวการณ ได อย างเหมาะสม การส งเสร มให ภาคเอกชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา โดยการใช มาตรการทางภาษ อากรในการจ งใจ เพ อโน มน าวการเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา ไม ว าจะเป นในด านการระดมทร พยากรทางการศ กษา หร อให การสน บสน นทางด านต างๆ หร อเป นกองท นของภาคประชาส งคม เพ อช วยในการศ กษา โดยท สามารถท จะค ดเป น ค าใช จ ายในการเป นส วนลดหย อนภาษ นโยบายเสร มสร างส งคมแห งการเร ยนร โดยการร วมม อก บส าน กงาน ส งเสร มส งคมแห งการเร ยนร และค ณภาพเยาวชน (สสค.) เพ อสร างส งคมแห งการเร ยนร ส าหร บประเทศไทยอย างต อเน องและครอบค มการปฏ บ ต อย างจร งจ งท วท งประเทศ โดยม โครงการท ได ร เร มและประโยชน ในการสร างช มชนแห งการเร ยนร และควรได ร บการพ ฒนา อย างต อเน อง

16 11 ส งเสร มการศ กษาต อเน องตลอดช ว ต โดยการส งเสร มการศ กษานอก ระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อให ผ ท อย ในว ยท างานได ยกระด บการศ กษา และได ร บ การพ ฒนาเพ อการประกอบอาช พและรองร บการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน โดยเฉพาะการจ ดการศ กษาให ก บผ ส งอาย ให ม ความร การประกอบอาช พเพ อท จะกล บมาเป น ก าล งการผล ตให ก บส งคม ปร บปร งนโยบายการศ กษาเพ อให เก ดความสอดคล องรองร บการเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน เพ อให ท นก บสภาวะการเปล ยนแปลงการเคล อนย ายแรงงาน กล มท นเศรษฐก จ และการแข งข น ร ฐและหน วยงานท เก ยวข องต องร วมลงท นเพ มในการเพ ม ท กษะด านภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอ งกฤษ หร อภาษาในกล มประเทศอาเซ ยน เพ อรองร บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) ในป 2558 ม งเน นส งเสร มการกระจายอ านาจการต ดส น ใจด านการบร หารจ ดการ ลงไปส เขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาและองค กรปกครองส วนท องถ น อย างเป นร ปธรรม ค อให กระทรวงศ กษาธ การม การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา ท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารงานท วไป และการบร หารงานบ คคล เน นการให ส งคมม ส วนร วม ในการจ ดการศ กษาและให ม การกระจายอ านาจการจ ดการศ กษาไปย งหน วยปฏ บ ต ค อสถานศ กษา เขตพ นท การศ กษาและองค กรปกครองส วนท องถ น โดยเฉพาะอย างย ง การบร หารการจ ดการศ กษาข นพ นฐานและอ ดมศ กษาระด บต ากว าปร ญญา โดยให ม การกระจาย อ านาจไปในระด บต างๆ ด งน

17 12 โดยการถ ายโอนสถานศ กษา และทร พยากรต างๆ ไปให แก องค กรปกครองส วนท องถ นเป นผ ด แล ซ งเป นไปในล กษณะของการจ ดการศ กษาร วมก น โดย กระทรวงศ กษาเป นผ ด แลก าก บนโยบายและความเป นมาตรฐานและองค กรปกครองท องถ น เป นผ ด แลทร พยากรของสถานศ กษา ซ งใช หล กการกระจายอ านาจทางการศ กษาให ม เอกภาพด านนโยบายและม ความหลากหลายในการปฏ บ ต โดยให ช มชน ครอบคร ว องค กร สถานประกอบการ และองค กรทางส งคมได เข ามาม ส วนร วม โดยเน นความประหย ด ค มค า ตรวจสอบได และจะต องม ความเป นธรรมและเท าเท ยม โดยเฉพาะป ญหาโรงเร ยนขนาดเล ก ท งบประมาณและคร จากส วนกลางไปไม ถ งและม แนวโน มว าจะต องถ กย บรวมซ งผลเส ยจะตก ก บล กหลานในท องถ น ท องถ นจะร บโอนไปจ ดการศ กษาเอง เพ อให ได การศ กษาท ม ค ณภาพ และปร มาณท ม ความเหมาะสมก บแต ละท องถ น ซ งจะต องม แนวทางด าเน นการในเร องของ การจ ดเก บภาษ อากร การจ ดสรรงบประมาณ และระบบถ ายโอนบ คลากรท สอดคล องก บ การถ ายโอนภารก จ โดยม ข อพ จารณาเพ อให เก ดความเหมาะสมด งน o ด านขว ญและก าล งใจของคร ในเร องของสว สด การและ ความก าวหน า โดยเป ดโอกาสให คร ท ไม ต องการโอนไปอย ก บองค กรปกครองส วนท องถ น สามารถส งก ดอย ก บกระทรวงศ กษาตามเด มได o หากประเม นผลพบว าท องถ นจ ดการศ กษาได ไม ด สามารถโอนกล บมาย งกระทรวงศ กษาธ การได บนข อตกลงท ม ระบบการประเม นท ม ประส ทธ ภาพสามารถสะท อนผลล พธ ออกมาได ตามความเป นจร ง

18 13 การกระจายอ านาจจากส วนกลางไปย งหน วยงานรองลงไป ค อ เขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา ให ม ความคล องต วสามารถท จะม อ สระในการบร หาร จ ดการและก าหนดท ศทางการด าเน นการได เหมาะสมกว าในส วนกลาง เน องจากอย ใกล ช ด ก บช มชนมากกว า การกระจายอ านาจไปย งสถานศ กษา โดยส งเสร มให สถานศ กษาเป นน ต บ คคล ซ งจะท าให สถานศ กษาคล องต ว ม อ สระในการบร หารจ ดการ ตามหล กของการบร หารจ ดการโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School-based management: SBM) ภายใต การก าก บด แลและประเม นผลของคณะกรรมการสถานศ กษา เพ อเป นการสร างความเข มแข ง ให ก บสถานศ กษาสามารถจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพได มาตรฐานและสามารถพ ฒนา อย างต อเน อง ปร บปร งโครงสร างบร หารราชการส วนกลางของกระทรวงศ กษาธ การ ในส วนของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การโดยการแยกหน วยงานออกมาเพ อให ม การท างาน ท คล องต วและสามารถก าหนดนโยบายท สอดคล องก บภารก จของหน วยงานเอง เช น ปร บโครงสร างส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) ซ งข นอย ก บส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ แยกออกมา เป นส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาตลอดช ว ต เพ อให สามารถก าหนดนโยบายการบร หาร เป นของตนเองโดยเฉพาะ

19 14 ปร บเปล ยน ส าน กพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา (สคบศ.) ให เป นองค การมหาชน เพ อท าหน าท ในการบร หารจ ดการอบรมคร และบ คลากรทางการศ กษา ในแบบดาวกระจายท ม ความคล องต วและรวดเร ว จากเด มท ให ต นส งก ดเป นผ ให การอบรม ปร บโครงสร างการก าก บด แลของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน (สพฐ.) ซ งม การรวมเอาการศ กษาในระด บประถม และม ธยมเข าไว ด วยก น ซ งจะ ม ป ญหาด านล กษณะเฉพาะการศ กษาท งสองแบบท แตกต างก น แต ใช ว ธ ค ดในการบร หาร จ ดการเช น การจ ดสรรงบประมาณ การน เทศก และการประเม นผลในแบบเด ยวก นค อใน แบบของประถมศ กษาซ งอาจจะไม ม ความเหมาะสมก บในแบบของม ธยมศ กษา โดยม การเสนอ แนวทางการแก ป ญหาด งน ค อ แยกการศ กษาระด บม ธยมศ กษาออกมาจากส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) มาเป นคณะกรรมการการศ กษาการม ธยมศ กษา เพ อให เป นอ สระและม การบร หารจ ดการในแบบท ม ความเหมะสมก บระด บม ธยมศ กษา ท าการแยกเป นฝ ายประถมศ กษา และฝ ายม ธยมศ กษา แต ย งคงอย ภายใต การก บด แลในภาพรวมของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) เน องจากการศ กษาท ง 2 ระด บม ความต อเน องก น เพ อให การบร จ ดการท ง 2 ระด บ เก ดการบ รณาการและความต อเน อง ปร บปร งการก าก บด แลการศ กษาเอกชนท ม หลากหลายประเภท เช น ในระด บก อนประถมศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา อาช วศ กษา และการศ กษาทางเล อก ในส วนภ ม ภาคท ฝากการก าก บด แลไว ก บเขตพ นท การศ กษาซ งม การด าเน นการในล กษณะ

20 15 ของการศ กษาข นพ นท เป นหล กซ งอาจจะไม เหมาะสมก บความหลากหลายของการศ กษา เอกชน จะใช การก าหนดให น วยงานหร อคณะกรรมการมาก าก บด แลในกล มของประเภท การศ กษาประเภทเด ยวก น เพ อให การก าก บด แลและการประเม นผลให เป นไปตามนโยบาย ให เหมาะสมตามประเถทของการศ กษา การมอบหมายให ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษาเข ามาช วยก าก บ ด แลการศ กษาในระด บอาช วศ กษาเพ อเป นการระดมน าเอาทร พยากรของอ ดมศ กษามาช วย ในการส งเสร มการศ กษาในระด บอาช วศ กษา ลดปร มาณเจ าหน าท ส วนกลางและฝ ายสน บสน นลง เพ อลดภาระ ทางงบประมาณ โดยการส งเสร มให ออกไปเป นบ คลากรทางการศ กษาหร อผ บร หารใน สถานศ กษาและเขตพ นท การศ กษา การป องก นและปราบปรามการท จร ตคอร ร ปช นในวงการศ กษา เพ อให เก ดการด าเน นการเป นไปอย างเต มประส ทธ ภาพส งส ดตามงบประมาณท ลงท นไปก บ การศ กษา เช นในการสรรหาคณะกรรมการ หร อผ ด ารงต าแหน งในคณะกรรมการส วนกลาง เขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาม การท จร ตเพ อให ได ต าแหน งอ นม ผลประโยชน แอบแฝง ซ งม ข อเสนอเพ อการป องก นและปราบปรามการท จร ตโดยให ม การตรวจสอบและช แจง ทร พย ส นเช นเด ยวก บผ ด ารงต าแหน งทางการเม อง และม บทลงโทษท ร นแรง ในระด บว ชาการ ก ม การค ดลอกและจ างท าผลงานว ชาการส าหร บการเล อนว ทยฐานะซ งต องม การตรวจสอบ และด าเน นการเอาผ ดอย างจร งจ ง และส งเสร มการม ธรรมาภ บาลในผ บร หารท กระด บ

21 16 ปร บปร งว ธ การจ ดสรรงบประมาณ ให ม การจ ดสรรงบประมาณในการศ กษาให ม ความหมาะสมและเป นธรรม โดย กระทรวงศ กษาควรม การจ ดสรรงบประมาณการแยกกล มของงบประมาณท ม ความช ดเจน เพ อท จะเพ มวงเง นในส วนท ไม ใช เง นเด อนคร และบ คลากรทางการศ กษาอย างเหมาะสม เพ อ การพ ฒนาการศ กษาลงไปในท กระด บ รวมท งการลงท นก บการผล ตและพ ฒนาคร ผ สอน และ การส งเสร มการศ กษาของผ เร ยน ม การแยกงบอ ปกรณ การเร ยนออกจากงบด าเน นการของ ค าใช จ ายต อห ว และม การส งเสร มการศ กษาโดยการใช งบประมาณลงไปถ งต วผ ปฏ บ ต โดยตรง ซ งรวมกล มของข อเสนอว ธ ในการปร บปร งการจ กสรรงบประมาณด งน ปร บบทบาทด านของงบประมาณของกระทรวงศ กษาธ การจากผ ถ อ งบประมาณไปเป นผ ก าหนดนโยบาย และก าก บด แลให เป นไปตามนโยบายน น ซ งเป น การกระจายอ านาจการต ดส นใจเร องของงบประมาณลงไปส ส วนภ ม ภาค เช น งบเง นเด อนคร ไม ควรจะอย ท ส วนกลางแต ควรจะม การจ ดสรรลงไปให โรงเร ยนโดยตรงไปพร อมก บงบส วนอ น ท ไม ใช งบเง นเด อน การจ ดสรรงบประมาณในล กษณะน จะท าให การใช ทร พยากรทาง การศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพมากข น เพราะจะท าให ม การกระจายจ านวนคร อย างเท าเท ยมมากข นตามจ านวนของน กเร ยน เพ อลดป ญหาโรงเร ยนขนาดเล กท ม คร ไม ครบ ปร บปร งว ธ การใช จ ายงบประมาณ น าระบบงบประมาณแบบม งเน น ผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) มาใช เน องจากพ จารณาเห นว า

22 17 เป นระบบท ต องระบ ถ งผลผล ต (Output) และผลล พธ (Outcome) ซ งให สอดคล องก บผลล พธ ท จะได จาการปฏ ร ปการศ กษา ม ต วช ว ดผลส มฤทธ ของงาน และสามารถว ดและประเม นผล การท างานได ม ความย ดหย น ในกระบวนการท างาน เพ อให สอดคล องก บสถานการณ ท เปล ยนไป เน นความร บผ ดชอบของผ บร หารแทนการควบค มรายละเอ ยดในการเบ กจ าย ปร บเปล ยนจ ดสรรงบประมาณท จ ายลงให ก บโรงเร ยน โดยการใช ส ตร การค ดงบประมาณท ม การผสมท ง 2 แบบค อแบบค ดรายห วของน กเร ยนและแบบเพ มเง น พ เศษตามสภาพความยากล าบากของโรงเร ยน เพ อให เร ยนท ได งบประมาณน อยและโรงเร ยน ท ม ค าใช จ ายส งสามารถสามารถจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพได ตามหล กการกระจาย โอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม โดยม เร องท จะต องพ จาณาเกณฑ การจ ดเง นพ เศษ ด งน เพ อให โรงเร ยนขนาดเล กและโรงเร ยนท ม ความยากล าบากเน องจากม จ านวนน กเร ยนน อยจ งได งบรายห วส าหร บการพ ฒนาการศ กษาจ านวนน อยไม เพ ยงพอก บ การพ ฒนาการศ กษาท ม ค ณภาพและได มาตรฐานจ งต องม เพ มเง นพ เศษเพ อใช ในการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา ไม ค ดเฉพาะตามขนาดของโรงเร ยนเพราะโรงเร ยนขนาดใหญ ม จ านวนน กเร ยนมากงบรายห วท ได มากแต ต องเส ยไปก บม ค าใช จ ายท ส งตามจ านวนน กเร ยน เพราะฉะน นการจ ดสรรงบแบบรายห วจ งเหมาะก บโรงเร ยนขนาดกลางมากกว า จ งต องม เกณฑ การพ จารณาท ม ความเหมาะสม

23 18 ลดภาระงบประมาณในจ ายเง นเด อนคร และบ คลากรทางการศ กษาซ งม อ ตราส วนท ส งกว าร อยละห าส บของงบประมาณการศ กษา ด วยการส งเสร มให เอกชนจ ด การศ กษาและร ฐเป นผ ซ อบร การการศ กษาให ก บประชาชน แยกงบประมาณเพ อการพ ฒนาออกมาจากงบประมาณท เป นงบประจ า เช น เง นเด อนบ คลากร และงบส าหร บสาธารณ ปโภค ให ช ดเจนเพ อให เห นถ งเม ดเง นท ลงไป ส าหร บการพ ฒนาการศ กษา และการจ ดการการอ ดหน นงบประมาณไปในการศ กษาแต ละ ประเภท ท ม ความต องการงบประมาณท แตกต างก น ปร บระบบการจ ดสรรงบประมาณท เน นสถานศ กษา (Supply side) มาเน นท อ ปสงค ของผ เร ยน (Demand Side) มากข นและม ระบบ เช น ค ปองการศ กษา เพ อให ผ เร ยนเล อกร บบร การตามความต องการ จ ดงบประมาณลงท นท เอ ออ านวยต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท เป นธรรม เช น ม การอ ดหน นต อการศ กษาในระด บอ ดมศ กษามากเก นไปเพราะพ จารณา จากรายได ผ ส าเร จอ ดมศ กษาส งกว าระด บอ น แต ถ าพ จารณาจากความต องการทางด าน แรงงานพบเป นท ต องการน อยกว าอาช วศ กษาจ งต องม การวางแผนการผล ตผ ส าเร จ การศ กษาท เหมาะสมเพ อท จะจ ดงบประมาณลงท นในแต ละระด บได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดสรรงบประมาณอย างเหมาะสมและเป นธรรม โดยการแยก งบประมาณเพ อการพ ฒนาออกมาจากงบประมาณท เป นงบประจ า เช น เง นเด อนบ คลากร และงบส าหร บสาธารณ ปโภค ให ช ดเจนเพ อให เห นถ งเม ดเง นท ลงไปส าหร บการพ ฒนา

24 19 การศ กษา และการจ ดการการอ ดหน นงบประมาณไปในการศ กษาแต ละประเภท ท ม แตกต าง ก น เช น จ ดงบประมาณโดยให ความส าค ญก บการศ กษาข นพ นฐาน ค อม การจ ดสรร งบประมาณในส วนท ไม ใช งบเง นเด อน ส าหร บโรงเร ยนในระด บก อนประถมและ ประถมศ กษาเป นส ดส วนน อยเก นไป เห นได ช ดว าโรงเร ยนในระด บก อนประถมและ ประถมศ กษาในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การม หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยนการสอนไม เพ ยงพอ ซ งท าให ค ณภาพการศ กษาในระด บก อนประถมและประถมศ กษาต าเม อเท ยบก บ การศ กษาในระด บอ น การแยกออกค าใช จ ายต อห วส าหร บอ ปกรณ การเร ยนการสอนออก จากงบด าเน นการ ม ข อม ลบ งช ให เห นว าในส วนของโรงเร ยนม ธยมศ กษาและอาช วศ กษา ม ค าอ ปกรณ การเร ยนการสอนค ดเป นเพ ยงร อยละ 27 (ไม รวมงบเง นเด อน) ของค าใช จ าย ท งหมด ขณะท งบประมาณส วนใหญ กว าถ กใช ไปเพ อสาธารณ ปโภค บ าร งร กษา และซ อมแซม ของสถานศ กษา การจ ดสรรงบประมาณส าหร บโรงเร ยนอาช วศ กษาควรต างไปจาก การศ กษาระด บอ นเน องจากว ธ การเร ยนการสอนต างไปจากโรงเร ยนสายสาม ญ หล กส ตร ของโรงเร ยนอาช วศ กษาควรเน น การฝ กงานระหว างเร ยน จ งจ าเป นต องม ว สด ส นเปล อง ส าหร บการฝ กปฏ บ ต ห องปฏ บ ต การ เคร องม อ และอ ปกรณ ท ท นสม ย ซ งก หมายความว า กระทรวงศ กษาธ การควรจ ดสรรงบประมาณอย างเพ ยงพอสาหร บการศ กษาในระด บน เพ อ ยกระด บความสามารถของแรงงาน

25 20 การแยกงบประมาณในการพ ฒนาบ คลากรออกจากงบประมาณ ท เป น เง นอ ดหน นท วไปต อห ว ในป จจ บ นคร ในหลายโรงเร ยนโดยเฉพาะคร ในโรงเร ยน ระด บประถมศ กษาต องออกเง นเองเพ อเข าร บการอบรมในรายการอบรมท จ ดโดยหน วยงาน ท ไม ได อย ในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การเน องจากงบประมาณส วนน ไม เพ ยงพอ จ ดสรรงบประมาณเป นวงเง นรวม (Block Grant) เพ อให เก ดความย ดหย น ต อการใช งานตามล กษณะความเหมาะสมของแต ละเขตพ นท การศ กษา หร อแต ละโรงเร ยน ท าให ส วนม ความคล องต วในการบร หารงบประมาณมากข น โดยสามารถถ วเฉล ยการใช จ ายเง น ในกล มรายจ ายประเภทเด ยวก นได แทนการจ ดสรรตามหมวดรายจ าย พ ฒนากฎหมาย กฎ ระเบ ยบ การปร บปร งแก ไขกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ท ล าสม ยและเป นอ ปสรรคต อ การแก ไขป ญหาของการพ ฒนาระบบการศ กษา และรวมไปถ งการเร งร ดเพ อออกกฎหมาย กฎ และระเบ ยบใหม เพ อรองร บการปร บปร งโครงสร างและการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพของกระทรวงศ กษาธ การ เช น การปร บปร งกฎหมาย กฎ ระเบ ยบท ล าสม ย และเป นอ ปสรรคต อ การปฏ ร ปการศ กษา เช น พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ ในมาตรา 39 หมวด 5 ได ก าหนดให ม การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา ท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารงานบ คคลและการบร หารท วไป ไปย งคณะกรรมการ และส าน กงาน การศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรมเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา

26 21 โดยตรง จนถ งป จจ บ นย งไม ม หล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจเป นกฎกระทรวง ประกาศใช แต อย างใด การเร งร ดการออก พ.ร.บ.ฉบ บใหม เพ อให สอดร บก บการปฏ ร ป การศ กษา เช น พ.ร.บ.กองท นสน บสน นเสร มสร างค ณภาพการเร ยนร เป น กฏหมายท ม งเน นไปเพ อการบร หารจ ดการงบประมาณท น ามาใช เพ อการพ ฒนาระบบ การศ กษาให ม ค ณภาพท เหมาะสม พ.ร.บ.เทคโนโลย ทางการศ กษา เป นกฎหมายท ม งเน น ในการส งเสร มและพ ฒนาคร ผ สอนให ม ความร ความสามารถทางด านเทคโนโลย ทางการศ กษา และสามารถน าเอาเทคโนโลย มาประย กต ในการจ ดการเร ยนการสอน และส งเร มให ผ เร ยนม ท กษะและข ดความสามารถในการใช เทคโนโลย การศ กษาในการแสวงหาความร ในแขนงต างๆ ตามความถน ด และความสนใจ ตามอ ตล กษณ ของท องถ น พ.ร.บ.การอ ดมศ กษา เป นกฎหมายท ม งเน นในหล กประก น ความเป นอ สระและความร บผ ดชอบต อส งคมของสถาบ นอ ดมศ กษา และรวมถ งบร หาร จ ดการงานทร พยากรบ คคลท ไม ใช ข าราชการ ได แก อาจารย พน กงาน ของสถาบ นอ ดมศ กษา ท ออกนอกระบบ ซ งย งไม ม กฎหมายรองร บเป นเพ ยงพน กงานของสถาบ นอ ดมศ กษา ม เพ ยง ระเบ ยบของในแต ละสถาบ นอ ดมศ กษาก าก บด แลเท าน น ซ งส งผลให การบร หารงานบ คคล ส ทธ ผลประโยชน ตอบแทน สว สด การม ความแตกต างก นในแต ละสถาบ นอ ดมศ กษา

27 22 พ.ร.บ.ว ทยาล ยช มชน โดยม จ ดประสงค เพ อท าให ระบบ ว ทยาล ยช มชนม ความเข มแข งและสามารถด าเน นการจ ดการศ กษาได อย างคล องต ว เพ อ ตอบสนองต อความต องการของท องถ น โดยไม ม ผลกระทบทางด านงบประมาณเพราะไม ได เป นการสร างหน วยงานข นมาใหม พ.ร.บ.ส าน กงานส งเสร มส งคมแห งการเร ยนร และพ ฒนา ค ณภาพเยาวชน โดยม หน าท โดยท าหน าท ในการสร างเคร อข ายส งเสร ม และพ ฒนาค ณภาพ การเร ยนร ผ านภาคท องถ น ภาคร ฐ ภาคเอกชน ภาคว ชาการและภาคประชาส งคม โดยม เป าหมายส าค ญค อ ส งเสร มส งคมไทยให เป น ส งคมแห งการเร ยนร (Learning Society)

28 23 การจ ดการศ กษา สภาพป ญหา เป าหมายของการจ ดการศ กษาของร ฐ ค อ ม ท ศทางช ดเจน สามารถเท ยบเค ยง ก บหล กส ตรมาตรฐานสากล เน นท กษะกระบวนการเร ยนร ส งเสร มการเร ยนตามความถน ด ความสนใจของผ เร ยน ให ผ เร ยนม ส วนร วม ร จ กค ด ว เคราะห เพ อการด ารงช ว ตในส งคมได แต พบว า สภาพป ญหา ในป จจ บ นการจ ดหล กส ตรการเร ยนการสอนม ล กษณะ เป นการลองผ ด ลองถ กไม ม ท ศทางท ช ดเจน ไม สามารถเท ยบเค ยงก บหล กส ตรมาตรฐานสากลและการศ กษา ระบบอ นๆ หล กส ตรไม ได เน นท กษะกระบวนการเร ยนร ไม ได ให ความส าค ญก บอ ตล กษณ ของผ เร ยนและท องถ น ความถน ดและความสนใจของผ เร ยน หล กส ตรล าสม ย ไม ตอบสนอง ก บส งคมป จจ บ น ย งเป นการก าหนดหล กส ตรมาจากส วนกลาง ผ เร ยนส วนร วมในการก าหนด เป าหมาย เน นการท องจ าไม เน นการส งเสร มให ร จ กค ด ว เคราะห ม ท กษะในการประกอบ อาช พได กรอบความเห นร วม เพ อให ม หล กส ตรท ม เน อหาสาระ การจ ดการเร ยนการสอน ท เหมาะสมตอบสนอง ตามจ ดม งหมายและความต องการของท องถ น ม การจ ดการเร ยนการสอนท เป นไปตาม จ ดประสงค ของการเร ยนร และการด าเน นการว ดผลเป นไปตามหล กว ชาและหล กส ตร

29 24 และม ศ กยภาพในการพ ฒนาคน ในการปฏ ร ปประเด นการจ ดการศ กษาม 3 เร อง ได แก พ ฒนาหล กส ตร พ ฒนาการเร ยนการสอน เทคโนโลย และส อสารศ กษา และปร บปร งการว ด และประเม นผล พ ฒนาหล กส ตร เพ อให ได หล กส ตรการเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพเหมาะสมก บสถานการ การเปล ยนแปลงของส งคมในป จจ บ นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เร ยน ได ฝ กฝนท กษะ กระบวนการเร ยนร การท างาน และให ได ผ ท ส าเร จการศ กษาท ม มาตรฐานความร ม สามารถ ในการค ดว เคราะห ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ระเบ ยบว น ย ร จ กหน าท ความเป นพลเม อง ม ท กษะในการประกอบอาช พและสามารถด ารงตนในส งคมอย างม ความส ข โดยการพ ฒนา หล กส ตรก าหนดเป นห วข อด งน การก าหนดเป าหมายของหล กส ตรท ม ความช ดเจน สอดคล องก บ สภาพการณ ท เปล ยนแปลงในป จจ บ น เน นการสร างผ เร ยนท ม ค ณล กษณะท พ งประสงค โดย เป าหมายของหล กส ตรประกอบไปด วย ห วข อด งต อไปน เน อหาความร ในหล กส ตรการศ กษาท ผ เร ยนจะได ร บ โดยม สาระว ชาท เน นไปท ความสามารถท เป นพ นฐานค อการอ านออกเข ยนได ค ดว เคราะห วางแผนได ร จ กการใช เหต ผลแก ป ญหาและม ความร ในส งท อย รอบต ว เช น โลก การเง น ธ รก จ ส งแวดล อม ศ ลปว ฒนธรรม เป นต น

30 25 ค ณล กษณะของผ เร ยนท เก ดจากหล กส ตรการศ กษา เป นท พ งประสงค ของส งคม ม ค ณธรรม จร ยธรรม ร หน าท ม ระเบ ยบว น ย และความเป นพลเม อง ตามระบอบประชาธ ปไตยค อม ค ณล กษณะด งต อไปน o ค ณล กษณะด านการท างาน ม ความร ความสามารถ เพ ยงพอท จะประกอบอาช พได ตามความเหมาะสม o ค ณล กษณะด านการเร ยน ค อม ความร ในสาระต างๆ เพ ยงพอท จะด ารงช ว ตอย ในส งคม ม ระเบ ยบว น ย ร หน าท ความเป นพลเม องท ด o ค ณล กษณะด านศ ลธรรม จร ยธรรม ปฏ บ ต ตาม ศาสนธรรมอ นด งาม ประพฤต ตนตามจาร ตประเพน อ นด งามตามอ ตล กษณ ท องถ น ท กษะความสามารถท จะเก ดก บผ เร ยนจากหล กส ตร การศ กษา ม ท กษะในการท างาน ม ความค ดสร างสรรค สามารถแก ไขป ญหาได และท กษะ การใช ช ว ตอย ในส งคมท ม การเปล ยนแปลง เช นท กษะด งต อไปน o ท กษะการเร ยนร และนว ตกรรม ค อ การม ความค ด สร างสรรค ความสามารถในการแก ไขป ญหา และการส อสารและปฏ บ ต งานร วมก บผ อ น o ท กษะช ว ตและการท างาน ค อความสามารถในการปร บต ว ท ามกลางกระแสการเปล ยนแปลงทางส งคม และการเร ยนร ข ามว ฒนธรรมและความเห นต าง ของผ อ นเพ อการใช ช ว ตอย ร วมก นอย างสงบส ข

31 26 o ท กษะด านส อเทคโนโลย และสารสนเทศ ค อ สามารถท จะม ความร ในการด ารงช ว ตโดยใช เทคโนโลย และการส อสารซ งเป นเทคโนโลย ท ท นสม ยได อย างเหมาะสม ม แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรท ได น าเอาป จจ ยภายนอกเข ามาเป น ต วก าหนด เพ อท จะพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนได อย างเหมาะสมและม ประส ทธภาพ ด งน ให คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนดหล กส ตร แกนกลางซ งประกอบด วย การก าหนดจ ดหมายของหล กส ตร โครงสร างหล กส ตร และสาระ การเร ยนร ระด บสากลและระด บชาต ในแต ละกล ม สาระในแต ละช วงช น รวมท งแต ละช นป ด วย โดยใช กระบวนการว จ ย การปร บปร งหล กส ตรในระบบ โดยให ก าหนดจ ดเน นใน แต ละช วงว ยอย างเหมาะสม ม การจ ดกล มสาระการเร ยนท เหมาะสมเพ อให ม การก าหนด ระยะเวลาในการเร ยนร และการว ดผลท ม ประส ทธ ภาพ เน นค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นพลเม อง ระเบ ยบ ว น ย การประกอบอาช พ และการด ารงช ว ตอย ในส งคม ตอบสนองก บความต องการ ของสถานการณ ป จจ บ น และท ศทางการพ ฒนาประเทศ เช น การรองร บก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ความต องการด านฝ ม อแรงงาน ปร บหล กส ตรและระบบว ดประเม นผล โดย ม แผนการเร ยน จะต องม ท ศทางท ช ดเจนม งไปส เป าหมาย ไม ซ าซ อน ล าสม ยไม เน นท องจ า เน นไปทางด านท กษะ กระบวนการเร ยนร โดยม ร ปแบบ การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project Base learning) เพ อให ผ เร ยนเก ดท กษะกระบวนการ กระต นให เก ดการใฝ ร (Active Leaning)

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป. ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การศ กษาสภาพและแนวทางการจ ดอ สลามศ กษาในโรงเร ยนของร ฐ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก รายงานฉบ บสมบ รณ อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก จ ดท าโดย ศ นย นว ตกรรมนโยบาย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เสนอต อ ศ นย คาดการณ เทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาในโครงการหน งอ าเภอ หน งโรงเร ยนในฝ นในสามจ งหว ดชายแดนภาคใต ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 0 คานา เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นกรอบ ท ศทางในการจ ด ส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษาข นพ นฐานของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการด าเน นงานโครงการว จ ยและพ ฒนาเพ อปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยนได ม การศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องในประเด นต าง ๆ ด งต อไปน 1. การปฏ ร ปการเร ยนร ตามพระราชบ

More information

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity)

การพ ฒนาท นมน ษย เพ อผล ตภาพ (Human Capital Development for Better Productivity) การส มมนาว ชาการประจ าป 2556 โมเดลใหม ในการพ ฒนา: ส การเต บโตอย างม ค ณภาพโดยการเพ มผล ตภาพ (New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement) บทความท 3. การพ ฒนาท นมน ษย

More information

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มเป าหมายพ เศษ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information