2. สมรรถนะประจ าหน วยการเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "2. สมรรถนะประจ าหน วยการเร ยนร"

Transcription

1 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 รห สว ชา ช อว ชา หน าท พลเม องและศ ลธรรม สอนคร งท 1 ช อหน วย ส ทธ หน าท ความเป นพลเม องด ช อเร อง ส ทธ หน าท ความเป นพลเม องด จานวนคาบรวม 2 คาบ 1. สาระส าค ญ ส ทธ หมายถ ง ส งท ไม ม ร ปร างซ งม อย ในต วมน ษย มาต งแต เก ดหร อเก ดข นโดยกฎหมาย เพ อให มน ษย ได ร บประโยชน หน าท หมายถ ง การกระทาหร อการละเว นการกระทาเพ อประโยชน โดยตรงของการม ส ทธ หน าท เป น ส งท บ งค บให มน ษย ในส งคมต องปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ทางส งคมหร อกฎหมาย เสร ภาพ หมาย ถ ง การใช ส ทธ อย างใดอย างหน ง หร อกระทาการอย างใดอย างหน งได อย างอ สระ แต ท งน จะต องไม กระทบต อส ทธ ของผ อ น ความเป นพลเม องด พลเม องด หมายถ ง พลเม องท ม ค ณล กษณะท สาค ญ ค อ เป นผ ท ย ดม นในหล ก ศ ลธรรมและค ณธรรมของศาสนา ม หล กการทางประชาธ ปไตยในการดารงช ว ต ปฏ บ ต ตนตามกฎหมายดารง ตนเป นประโยชน ต อส งคม โดยม การช วยเหล อเก อก ลก น อ นจะก อให เก ดการพ ฒนาส งคมและประเทศชาต ให เป นส งคมและประเทศประชาธ ปไตยอย างแท จร งหล กการทางประชาธ ปไตยเพ อเห นแก ประโยชน ของ ส วนรวมเป นสาค ญหล กการทางประชาธ ปไตยจ งเป นหล กการสาค ญท นามาใช ในการดาเน นช ว ตในส งคมเพ อ ก อให เก ดความสงบส ขในส งคมได 2. สมรรถนะประจ าหน วยการเร ยนร แสดงออกถ ง ความร เก ยวก บส ทธ หน าท เสร ภาพของพลเม องด ตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 3. จ ดประสงค การเร ยนร 3.1 จ ดประสงค ท วไป เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจ และประพฤต ปฏ บ ต ตน เก ยวก บส ทธ หน าท และเสร ภาพตาม ร ฐธรรมน ญป จจ บ นของพลเม องด 3.2 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1) บอกส ทธ ของพลเม องตามร ฐธรรมน ญได 2) บอกหน าท ของพลเม องตามร ฐธรรมน ญได 3) บอกเสร ภาพของพลเม องตามร ฐธรรมน ญได

2 4) บอกบทบาทหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด ได 5) อธ บายความเป นความเป นพลเม องตามว ถ ประชาธ ปไตยได 6) ปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด ตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 7) ม ความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน าท ท ได ร บมอบหมายด วยความซ อส ตย ส จร ตและ เสร จตามเวลาท กาหนด 4. สาระการเร ยนร 4.1 ส ทธ 4.2 หน าท 4.3 เสร ภาพ 4.4 พลเม องด ตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 4.5 บทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด 5. ก จกรรมการเร ยนร 5.1 ข นน าเข าส บทเร ยน 1) ทดสอบก อนเร ยน 2) คร สนทนาก บผ เร ยนในเร องส ทธ หน าท เสร ภาพ และให ผ เร ยนยกต วอย างเหต การณ ต างๆท เก ยวข อง และแจ งว ตถ ประสงค ของการเร ยนร ให ผ เร ยนทราบ 5.2 ข นสอน 1) คร อธ บายเก ยวก บส ทธ หน าท เสร ภาพ พลเม องด ตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขด วยเพาเวอร พอยท ( Power Point ) 2) คร แบ งผ เร ยนออกเป น 5 กล มจานวนสมาช กใกล เค ยงก น แต ละกล มจ บฉลากเพ อเล อก เน อหา และให แต ละกล มทาก จกรรมตามห วข อท ได ร บมอบหมายโดยศ กษาจากใบความร และปฏ บ ต ก จกรรมท ด งน 5.1 เร องส ทธ 5.2 เร องหน าท 5.3 เร อง เสร ภาพ 5.4 เร องความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตย 5.5 เร องบทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด 3) ผ เร ยนแต ละกล มส งต วแทนนาเสนอผลงาน

3 4) คร และผ เร ยนร วมก นสร ปภาพรวมของก จกรรมในสาระของส ทธ หน าท เสร ภาพ ความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตย และบทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด 5.3 ข นสร ป 1) ผ เร ยนและคร ร วมก นอภ ปรายและสร ปเน อหาด วยเพาเวอร พอยท ( Power Point ) 6. ส อและแหล งเร ยนร 6.1 ใบความร ท เร อง ส ทธ, หน าท, เสร ภาพ, ความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตย, บทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด 6.2 ใบงานท เร อง ส ทธ, หน าท, เสร ภาพ, ความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตย,บทบาท และหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด 7. การว ดและประเม นผล 7.1 แบบส งเกตพฤต กรรมตามสาระประจาหน วย 7.2 แบบส งเกตการทาก จกรรมกล ม 7.3 แบบบ นท กผลงานก จกรรมกล ม 7.4 แบบทดสอบ 8. ก จกรรมเสนอแนะ/งานท มอบหมาย 8.1 ก จกรรมเสนอแนะ 1) ให ผ เร ยนศ กษาข อม ลข าวสารป จจ บ นเก ยวก บ ส ทธ หน าท และเสร ภาพ ความเป นพลเม องด แล ว นามาจ ดป ายน เทศเพ อเผยแพร 2) ให ผ เร ยนร วมก นอภ ปรายถ งส ทธ หน าท และเสร ภาพ ของผ เร ยนในสถานศ กษา แล วนาผลสร ป การอภ ปรายมากาหนดกต กาในการอย ร วมก นในช นเร ยน 8.2 ก จกรรมท มอบหมาย 1) ใบก จกรรมท เอกสารอ างอ ง หน งส อ สาระการเร ยนร เร อง การม ส วนร วมของประชาชนในการป องก นและปราบปรามการท จร ต ในหล กส ตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดว ชาท กษะช ว ต กล มว ชาส มคมศ กษา และปวส. ๒๕๕๗ หมวดว ชาท กษะช ว ต กล มว ชาส มคมศาสตร จ ดทาโดย สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา, สาน กงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน และสาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต ท มา : ค นว นท 9 พ.ค ท มา : ค นว นท 9 พ.ค. 255

4 ใบความร ท 5.1 เร อง ส ทธ 1. ความหมายของส ทธ ส ทธ หมายถ ง ส งท ไม ม ร ปร างซ งม อย ในต วมน ษย มาต งแต เก ดหร อเก ดข นโดยกฎหมาย เพ อ ให มน ษย ได ร บประโยชน และมน ษย จะเป นผ เล อกใช ส งน นเองโดยไม ม ผ ใดบ งค บได เช น ส ทธ ในการก น การนอน แต ส ทธ บางอย างมน ษย ได ร บโดยกฎหมายกาหนดให ม เช น ส ทธ ในการม การใช ทร พย ส น ส ทธ ในการร องท กข เม อตนถ กกระทาละเม ดกฎหมาย เป นต น 2. ส ทธ พลเม องด ตามร ฐธรรมน ญป จจ บ น ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ได กาหนดส ทธ ของประชาชนชาวไทยไว ด งน 2.1 ส ทธ ในครอบคร วและความเป นอย ส วนต ว ชาวไทยท กคนย อมได ร บความค มครอง เก ยรต ยศ ช อเส ยง และความเป นอย ส วนต ว 2.2 ส ทธ อน ร กษ ฟ นฟ จาร ตประเพณ บ คคลในท องถ นและช มชนต องช วยก นอน ร กษ ฟ นฟ จาร ตประเพณ ว ฒนธรรมอ นด งาม ภ ม ป ญญาท องถ นเพ อร กษาไว ให คงอย ตลอดไป 2.3 ส ทธ ในทร พย ส น บ คคลจะได ร บการค มครองส ทธ ในการครอบครองทร พย ส นของตน และการส บทอดมรดก 2.4 ส ทธ ในการร บการศ กษาอบรม บ คคลย อมม ความเสมอภาคในการเข าร บการศ กษา ข นพ นฐาน 12 ป อย างม ค ณภาพและท วถ ง โดยไม เส ยค าใช จ าย 2.5 ส ทธ ในการร บบร การทางด านสาธารณส ขอย างเสมอภาคและได มาตรฐาน สาหร บ ผ ยากไร จะได ร บส ทธ ในการร กษาพยาบาลจากสถานบร การสาธารณส ขของร ฐ โดยไม เส ยค าใช จ าย 2.6 ส ทธ ท จะได ร บการค มครองโดยร ฐ เด กเยาวชน สตร และบ คคลในส งคมท ได ร บการ ปฏ บ ต อย างร นแรงและไม เป นธรรมจะได ร บการค มครองโดยร ฐ 2.7. ส ทธ ท จะได ร บการช วยเหล อจากร ฐ เช น บ คคลท ม อาย เก นหกส บป และรายได ไม พอ ต อการย งช พ ร ฐจะให ความช วยเหล อ เป นต น 2.8 ส ทธ ท จะได ส งอานวยความสะดวกอ นเป นสาธารณะ โดยร ฐจะให ความช วยเหล อ และอานวยความสะดวกอ นเป นสาธารณะแก บ คคลในส งคม 2.9 ส ทธ ของบ คคลท จะม ส วนร วมก บร ฐและช มชน ในการบาร งร กษาและการได ประโยชน จากทร พยากรธรรมชาต 2.10 ส ทธ ท จะได ร บทราบข อม ลข าวสารจากหน วยงานของร ฐ ร ฐว สาหก จหร อราชการ ส วนท องถ นอย างเป ดเผย เว นแต การเป ดเผยข อม ลน นจะม ผลต อความม นคงของร ฐหร อความปลอดภ ย

5 ของประชาชนส วนรวม หร อเป นส วนได ส วนเส ยของบ คคลซ งม ส ทธ ได ร บความค มครอง 2.11 ส ทธ เสนอเร องราวร องท กข โดยได ร บแจ งผลการพ จารณาภายในเวลาอ นควรตาม บทบ ญญ ต ของกฎหมาย 2.12 ส ทธ ท บ คคลสามารถฟ องร องหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ ราชการส วนท องถ น หร อองค กรของร ฐท เป นน ต บ คคลให ร บผ ดชอบการกระทาหร อละเว นการกระทา ตามกฎหมายของ เจ าหน าท ของร ฐภายในหน วยงานน น 3. แนวทางการปฏ บ ต ตนตามบทบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญ 3.1 เคารพส ทธ ของก นและก น โดยไม ละเม ดส ทธ เสร ภาพของผ อ น เช น ส ทธ เสร ภาพ ในช ว ตและร างกาย ส ทธ ในครอบคร ว เก ยรต ยศ ช อเส ยง และความเป นส วนต ว เป นต น 3.2 ร จ กใช ส ทธ ของตนเองและแนะนาให ผ อ นร จ กใช และร กษาส ทธ ของตนเอง เช น การร กษาส ทธ ในการเล อกต งเพ อแสดงเจตจานงทางการเม องและป องก นไม ให ม การซ อส ทธ ขายเส ยง 3.3 รณรงค เผยแพร ความร เก ยวก บส ทธ มน ษยชน และปล กฝ งแนวความค ดเร องส ทธ มน ษยชนให แก ช มชนหร อส งคมตามสถานภาพและบทบาทท ตนพ งกระทาได เช น ให ความร ก บสมาช ก ครอบคร ว จากน นจ งค อย ๆ ขยายไปย งสถาบ นอ น ๆ ในส งคม เช น สถานศ กษา เป นต น 3.4 ร วมม อก บหน วยงานของภาคร ฐและเอกชนเพ อการค มครองส ทธ มน ษยชน เช น การให ข อม ลข าวสารเก ยวก บการละเม ดส ทธ มน ษยชนแก เจ าหน าท ของร ฐ หร อเป นอาสาสม คร ช วยเหล องานขององค กรท ปฏ บ ต งานในการค มครองส ทธ มน ษยชน เป นต น 3.5 การปฏ บ ต ตามหน าท ของชาวไทยตามท ได บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญ เช น การเส ย ภาษ ให ร ฐเพ อนาเง นน นมาใช พ ฒนาประเทศ การเข าร บราชการทหารเพ อเป นกาล งสาค ญในการป องก น ประเทศ หร อการออกไปใช ส ทธ เล อกต งเพ อให ได คนด เข าไปบร หารบ านเม องให ม ความเจร ญก าวหน า เป นต น 3.6 ส งเสร ม และสน บสน นการดาเน นงานขององค กรอ สระตามร ฐธรรมน ญ สามารถ ทาได โดยการให ความช วยเหล อด านข อม ลข าวสารการท จร ตของข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ แก คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต หร อให ความร วมม อในการดาเน นงานของ คณะกรรมการการเล อกต ง ไม ว าจะเป นการให ข อม ลข าวสารเก ยวก บการท จร ตการเล อกต งประจาเขต เป นต น

6 ใบความร ท 5.2 เร อง หน าท 1. ความหมายของหน าท หน าท หมายถ ง การกระทาหร อการละเว นการกระทาเพ อประโยชน โดยตรงของการม ส ทธ หน าท เป นส งท บ งค บให มน ษย ในส งคมต องปฏ บ ต ตามกฎเกณฑ ทางส งคมหร อตามท กฎหมายบ ญญ ต ไว จะไม ปฏ บ ต ตามไม ได ส วนส ทธ และเสร ภาพเป นส งท มน ษย ม อย แต จะใช หร อไม ใช ก ได 2. หน าท พลเม องด ตามร ฐธรรมน ญป จจ บ น ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ได กาหนดหน าท ของประชาชนชาวไทยไว ด งน 2.1 บ คคลม หน าท ร กษาไว ซ งชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 2.2 บ คคลม หน าท ปฏ บ ต ตามกฎหมาย 2.3 บ คคลม หน าท ไปใช ส ทธ เล อกต ง บ คคลซ งไม ไปเล อกต งโดยไม แจ งเหต ผลอ นสมควร ย อมเส ยส ทธ ตามท กฎหมายบ ญญ ต ไว 2.4 บ คคลม หน าท ป องก นประเทศ ร บราชการทหาร 2.5 บ คคลม หน าท เส ยภาษ ให ร ฐ 2.6. บ คคลม หน าท ช วยเหล อราชการ ร บการศ กษาอบรม ปกป องและส บสานว ฒนธรรม ของชาต ภ ม ป ญญาท องถ น รวมถ งการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 2.7. บ คคลผ เป นข าราชการ พน กงาน หร อล กจ างหน วยงานราชการ ร ฐว สาหก จ ราชการ ส วนท องถ น ม หน าท ดาเน นการให เป นไปตามกฎหมายเพ อร กษาประโยชน ส วนรวมอานวยความสะดวก และให บร การแก ประชาชน 3. แนวทางการปฏ บ ต ตนตามบทบ ญญ ต ในร ฐธรรมน ญ 3.1 เคารพส ทธ ของก นและก น โดยไม ละเม ดส ทธ เสร ภาพของผ อ น เช น ส ทธ เสร ภาพ ในช ว ตและร างกาย ส ทธ ในครอบคร ว เก ยรต ยศ ช อเส ยง และความเป นส วนต ว เป นต น 3.2 ร จ กใช ส ทธ ของตนเองและแนะนาให ผ อ นร จ กใช และร กษาส ทธ ของตนเอง เช น การร กษาส ทธ ในการเล อกต งเพ อแสดงเจตจานงทางการเม องและป องก นไม ให ม การซ อส ทธ ขายเส ยง 3.3 รณรงค เผยแพร ความร เก ยวก บส ทธ มน ษยชน และปล กฝ งแนวความค ดเร องส ทธ มน ษยชนให แก ช มชนหร อส งคมตามสถานภาพและบทบาทท ตนพ งกระทาได เช น ให ความร ก บสมาช ก ครอบคร ว จากน นจ งค อย ๆ ขยายไปย งสถาบ นอ น ๆ ในส งคม เช น สถานศ กษา เป นต น

7 3.4 ร วมม อก บหน วยงานของภาคร ฐและเอกชนเพ อการค มครองส ทธ มน ษยชน เช น การให ข อม ลข าวสารเก ยวก บการละเม ดส ทธ มน ษยชนแก เจ าหน าท ของร ฐ หร อเป นอาสาสม คร ช วยเหล องานขององค กรท ปฏ บ ต งานในการค มครองส ทธ มน ษยชน เป นต น 3.5 การปฏ บ ต ตามหน าท ของชาวไทยตามท ได บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญ เช น การเส ย ภาษ ให ร ฐเพ อนาเง นน นมาใช พ ฒนาประเทศ การเข าร บราชการทหารเพ อเป นกาล งสาค ญในการป องก น ประเทศ หร อการออกไปใช ส ทธ เล อกต งเพ อให ได คนด เข าไปบร หารบ านเม องให ม ความเจร ญก าวหน า เป นต น 3.6 ส งเสร ม และสน บสน นการดาเน นงานขององค กรอ สระตามร ฐธรรมน ญ สามารถ ทาได โดยการให ความช วยเหล อด านข อม ลข าวสารการท จร ตของข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐ แก คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต หร อให ความร วมม อในการดาเน นงานของ คณะกรรมการการเล อกต ง ไม ว าจะเป นการให ข อม ลข าวสารเก ยวก บการท จร ตการเล อกต งประจาเขต เป นต น

8 ใบความร ท 5.3 เร อง เสร ภาพ 1. ความหมายของเสร ภาพ เสร ภาพ หมายถ ง การใช ส ทธ อย างใดอย างหน ง หร อกระทาการอย างใดอย างหน งได อย าง อ สระ แต ท งน จะต องไม กระทบต อส ทธ ของผ อ น ซ งหากผ ใดใช ส ทธ เสร ภาพเก นขอบเขตจนก อความ เด อดร อนต อผ อ น ถ อเป นการกระทาเก นเสร ภาพของตนก ย อมถ กดาเน นคด ตามกฎหมาย 2. เสร ภาพพลเม องด ตามร ฐธรรมน ญป จจ บ น ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ได กาหนด เสร ภาพของประชาชนชาวไทยไว ด งน 2.1 เสร ภาพในเคหสถาน ชาวไทยท กคนยอ มไดร บความค ม ครองในการอาศ ยและครอบครอง เคหสถานโดยปกต ส ข การเข าไปในเคหสถานของผ อ นโดยปราศจากการย นยอมของผ ครอบครอง หร อ การเข าไปตรวจค นเคหสถานโดยไม ม หมายค นจากศาลย อมทาไม ได 2.2 เสร ภาพในการเด นทางและการเล อกถ นท อย การเนรเทศบ คคลผ ม ส ญชาต ไทยออก นอกราชอาณาจ กรหร อห ามม ให บ คคลผ ม ส ญชาต ไทยเข ามาในราชอาณาจ กรจะกระทาม ได 2.3 เสร ภาพในการแสดงความค ดเห นผ านการพ ด การเข ยน การพ มพ การโฆษณาและ การส อความหมายโดยว ธ อ นจะจาก ดแก บ คคลชาวไทยม ได เว นแต โดยอาศ ยอานาจตามบทบ ญญ ต แห ง 2.4 เสร ภาพในการส อสารถ งก นโดยทางท ชอบด วยกฎหมาย การตรวจ การก ก หร อการ เป ดเผยข อม ลส วนบ คคล รวมท งการกระทาต าง ๆ เพ อเผยแพร ข อม ลน นจะกระทาม ได 2.5 เสร ภาพในการน บถ อศาสนา น กาย ล ทธ ความเช อทางศาสนา และเสร ภาพในการ ประกอบพ ธ กรรมตามความเช อของตน โดยไม เป นปฏ ป กษ ต อหน าท ของพลเม อง และไม ข ดต อความสงบ เร ยบร อยหร อศ ลธรรมอ นด ของประชาชน ย อมเป นเสร ภาพของประชาชน 2.6 เสร ภาพในการช มน มโดยสงบและปราศจากอาว ธ การจาก ดเสร ภาพด งกล าว จะกระทาไม ได เว นแต โดยอาศ ยอานาจตามบทบ ญญ ต ของกฎหมายเพ อค มครองประชาชนท จะใช ท สาธารณะหร อเพ อร กษาความสงบเร ยบร อยเม อประเทศอย ในภาวะสงคราม หร อระหว างประกาศ สถานการณ ฉ กเฉ น หร อประกาศใช กฎอ ยการศ ก 2.7 เสร ภาพในการรวมต วก นเป นสมาคม สหพ นธ ห องค กร องค รเอกชน หร อหม คณะอ น การจาก ดเสร ภาพต าง ๆ เหล าน จะกระทาม ได เว นแต อาศ ยอานาจกฎหมายเฉพาะเพ อค มครอง ประโยชน ส วนรวมของประชาชน การร กษาความสงบเร ยบร อยหร อป องก นการผ กขาดในทางเศรษฐก จ 2.8 เสร ภาพในการรวมต วจ ดต งพรรคการเม อง เพ อดาเน นก จกรรมทางการเม องตามว ถ ทาง การปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข

9 2.9 เสร ภาพในการประกอบอาช พและการแข งข นโดยเสร อย างเป นธรรม การจาก ด เสร ภาพด งกล าวจะทาได โดยอาศ ยกฎหมายเพ อประโยชน ในการร กษาความม นคงของร ฐหร อเศรษฐก จ ของประเทศ และเพ อป องก นการผ กขาดหร อขจ ดความไม เป นธรรมในการแข งข นทางการค า

10 ใบความร ท 5.4 เร อง ความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตย 1. ความหมายและแนวค ดของความเป นพลเม องด 1.1 ความหมายของความเป นพลเม องด พลเม องด หมายถ ง พลเม องท ม ค ณล กษณะท สาค ญ ค อ เป นผ ท ย ดม นในหล กศ ลธรรมและค ณธรรมของศาสนา ม หล กการทางประชาธ ปไตยในการดารงช ว ต ปฏ บ ต ตนตามกฎหมายดารงตนเป นประโยชน ต อส งคม โดยม การช วยเหล อเก อก ลก น อ นจะก อให เก ด การพ ฒนาส งคมและประเทศชาต ให เป นส งคมและประเทศประชาธ ปไตยอย างแท จร งหล กการทาง ประชาธ ปไตยเพ อเห นแก ประโยชน ของส วนรวมเป นสาค ญหล กการทางประชาธ ปไตยจ งเป นหล กการ สาค ญท นามาใช ในการดาเน นช ว ตในส งคมเพ อก อให เก ดความสงบส ขในส งคมได 2. ความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตย ความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตยจาเป นต องม ความร พ นฐานเก ยวก บการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตย ด งน 2.1 หล กการทางประชาธ ปไตยท สาค ญ ได แก หล กอานาจอธ ปไตยเป นของประชาชน หมายถ ง ประชาชนเป นเจ าของ อานาจ ส งส ดในการปกครองร ฐ หล กความเสมอภาค หมายถ ง ความเท าเท ยมก นในส งคมประชาธ ปไตย ถ อว าท ก คนท เก ดมาจะม ความเท าเท ยมก นในฐานะการเป นประชากรของร ฐ ได แก ม ส ทธ เสร ภาพ ม หน าท เสมอภาคก น ไม ม การแบ งชนช น หร อการเล อกปฏ บ ต ควรดารงช ว ตอย ร วมก นอย างส นต ไม ข มเหง ร งแกคนท อ อนแอหร อยากจนกว า หล กน ต ธรรม หมายถ ง การใช หล กกฎหมายเป นกฎเกณฑ การอย ร วมก น เพ อความ สงบส ขของส งคม หล กเหต ผล หมายถ ง การใช เหต ผลท ถ กต องในการต ดส นหร อย ต ป ญหาในส งคม หล กการถ อเส ยงข างมาก หมายถ ง การลงมต โดยยอมร บเส ยงส วนใหญ ในส งคม ประชาธ ปไตย ครอบคร ว ประชาธ ปไตย จ งใช หล กการถ อเส ยงข างมากเพ อลงมต ในประเด นต าง ๆ ได อย างส นต ว ธ หล กประน ประนอม หมายถ ง การลดความข ดแย งโดยการผ อนหน กผ อนเบาให ก น ร วมม อก นเพ อเห นแก ประโยชน ของส วนรวมเป นสาค ญหล กการทางประชาธ ปไตยจ งเป นหล กการ สาค ญท นามาใช ในการดาเน นช ว ตในส งคม เพ อก อให เก ดความสงบส ขในส งคมได แนวทางการปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด ตามว ถ ช ว ตประชาธ ปไตย

11 2.2 พลเม องด ตามว ถ ช ว ตประชาธ ปไตยควรม แนวทางการปฏ บ ต ตนด งน ค อ ด านส งคม ได แก 1) การแสดงความค ดอย างม เหต ผล 2) การร บฟ งข อค ดเห นของผ อ น 3) การยอมร บเม อผ อ นม เหต ผลท ด กว า 4) การต ดส นใจโดยใช เหต ผลมากกว าอารมณ 5) การเคารพระเบ ยบของส งคม 6) การม จ ตสาธารณะ ค อ เห นแก ประโยชน ของส วนรวมและร กษาสาธารณสมบ ต ด านเศรษฐก จ ได แก 1) การประหย ดและอดออมในครอบคร ว 2) การซ อส ตย ส จร ตต ออาช พท ทา 3) การพ ฒนางานอาช พให ก าวหน า 4) การใช เวลาว างให เป นประโยชน ต อตนเองและส งคม 5) การสร างงานและสร างสรรค ส งประด ษฐ ใหม ๆ เพ อให เก ดประโยชน ต อ ส งคมไทยและส งคมโลก 6) การเป นผ ผล ตและผ บร โภคท ด ม ความซ อส ตย ย ดม นในอ ดมการณ ท ด ต อชาต เป นสาค ญ ด านการเม องการปกครอง ได แก 1) การเคารพกฎหมาย 2) การร บฟ งข อค ดเห นของท กคนโดยอดทนต อความข ดแย งท เก ดข น 3) การยอมร บในเหต ผลท ด กว า 4) การซ อส ตย ต อหน าท โดยไม เห นแก ประโยชน ส วนตน 5) การกล าเสนอความค ดเห นต อส วนรวม กล าเสนอตนเองในการทาหน าท สมาช กสภาผ แทนราษฎร หร อสมาช กว ฒ สภา 6) การทางานอย างเต มความสามารถ เต มเวลา 2.3 จร ยธรรมของการเป นพลเม องด ค ณธรรม จร ยธรรม หมายถ ง ความด ท ควรประพฤต ก ร ยาท ควรประพฤต ค ณธรรม จร ยธรรมท ส งเสร มความเป นพลเม องด ได แก

12 2.3.1 ความจงร กภ กด ต อชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย หมายถ ง การตระหน กใน ความสาค ญของความเป นชาต ไทย การย ดม นในหล กศ ลธรรมของศาสนา และการจงร กภ กด ต อพระมหากษ ตร ย ความม ระเบ ยบว น ย หมายถ ง การย ดม นในการอย ร วมก นโดยย ดระเบ ยบว น ย เพ อ ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยในส งคม ความกล าทางจร ยธรรม หมายถ ง ความกล าหาญในทางท ถ กท ควร ความร บผ ดชอบ หมายถ ง การยอมเส ยผลประโยชน ส วนตนเพ อผ อ น หร อส งคม โดยรวมได ร บประโยชน จากการกระทาของตน การเส ยสละ หมายถ ง การยอมเส ยผลประโยชน ส วนตนเพ อผ อ น หร อส งคม โดยรวมได ร บประโยชน จากการกระทาของตน การตรงต อเวลา หมายถ ง การทางานตรงตามเวลาท ได ร บมอบหมาย 2.4 การส งเสร มให ผ อ นปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด การท บ คคลปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด ในว ถ ประชาธ ปไตยแล ว ควรสน บสน นส งเสร มให บ คคลอ นปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด ในว ถ ประชาธ ปไตยด วย โดยม แนวทางการปฏ บ ต ด งน การปฏ บ ต ตนให เป นพลเม องด ในว ถ ประชาธ ปไตย โดยย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรมมของศาสนาและหล กการของประชาธ ปไตยมาใช ในว ถ การดารงช ว ตประจาว นเพ อเป น แบบอย างท ด แก คนรอบข าง เผยแพร อบรม หร อส งสอนบ คคลในครอบคร ว เพ อนบ าน คนในส งคม ให ใช หล กการทางประชาธ ปไตยเป น พ นฐานในการดารงช ว ตประจาว น สน บสน นช มชนในเร องท เก ยวก บการปฏ บ ต ตนให ถ กต องตามกฎหมาย โดยการ บอกเล า เข ยนบทความเผยแพร ผ านส อมวลชน ช กชวน หร อสน บสน นคนด ม ความสามารถในการม ส วนร วมก บก จกรรมทางการ เม องหร อก จกรรมสาธารณประโยชน ของช มชน เป นห เป นตาให ก บร ฐหร อหน วยงานของานร ฐในการสน บสน นคนด และกาจ ดคนท เป นภ ยก บส งคมการสน บสน นให ผ อ นปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด ในว ถ ประชาธ ปไตย ควรเป นจ ตสาน กท บ คคลพ งปฏ บ ต เพ อให เก ดประชาธ ปไตยอย างแท จร ง

13 ใบความร ท 5.5 เร อง บทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด 1. ความหมายของเยาวชน ความหมายของเยาวชน ตามพจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ เยาวชน หมายถ ง บ คคลท ม อาย ไม ต ากว า 14 ป บร บ รณ แต ย งไม ถ ง 18 ป บร บ รณ และไม ใช ผ บรรล น ต ภาวะแล วจากการจดทะเบ ยนสมรส นอกจากน คาว า เยาวชน ตามความหมายขององค การสหประชาชาต ได ให ความหมายไว ค อ คนในว ยหน มว ย สาว ท ม อาย ระหว าง ป เป นช วงห วเล ยวห วต อระหว างการเป นเด กและผ ใหญ 2. บทบาทและหน าท ของเยาวชนท ม ต อส งคมและประเทศชาต สมาช กท กคนในส งคมย อมต องม บทบาทหน าท ตามสถานภาพของตน ซ งบทบาทและหน าท ของ สมาช กแต ละคนจะม ความแตกต างก นไป แต ในหล กใหญ และรายละเอ ยดจะเหม อนก น ถ าสมาช กท กคนใน ส งคมได ปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของตนอย างถ กต องก จะได ช อว าเป น "พลเม องท ด ของส งคมและประเทศชาต " และย งส งผลให ประเทศชาต พ ฒนาอย างย งย น ด งน น สมาช กในส งคมท กคน โดยเฉพาะเยาวชนท ถ อว าเป น อนาคตของชาต จ งจาเป นอย างย งท จะต องเร ยนร และปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของตน เพ อช วยนาพา ประเทศชาต ให พ ฒนาส บไป 3. ล กษณะของเยาวชนท ด เยาวชนท ด ควรจะเป นผ ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม กล าวค อ จะต องม ธรรมะในการดาเน นช ว ต ได แก 3.1 การเส ยสละต อส วนรวม เป นค ณธรรมท ช วยในการพ ฒนาประเทศชาต ให ม ความเจร ญก าวหน า เพราะถ าสมาช กในส งคมเห นแก ประโยชน ส วนรวม และยอมเส ยสละผลประโยชน ส วนตน จะทาให ส งคม พ ฒนาไปอย างรวดเร วและม นคง 3.2 การม ระเบ ยบว น ยและความร บผ ดชอบต อหน าท เป นค ณธรรมท ช วยให คนในส งคมอย ร วมก นได อย างสงบส ข เพราะถ าสมาช กในส งคมย ดม นในระเบ ยบว น ย ร และเข าใจส ทธ ของตนเอง ไม ละเม ดส ทธ ผ อ น และต งใจปฏ บ ต หน าท ของตนให ด ท ส ด ส งคมน นก จะม แต ความส ข เช น ข าราชการทาหน าท บร การประชาชน อย างด ท ส ด ก ย อมทาให เป นท ประท บใจร กใคร ของประชาชนผ มาร บบร การ 3.3 ความซ อส ตย ส จร ต เป นค ณธรรมท ม ความสาค ญ เพราะหากสมาช กในส งคมย ดม นในความซ อส ตย ส จร ต เช น ไม ล กทร พย ไม เบ ยดเบ ยนทร พย ส นของผ อ นหร อของประเทศชาต มาเป นของตน รวมท งผ นา ประเทศม ความซ อส ตย ส จร ต ก จะทาให ส งคมม แต ความเจร ญ ประชาชนม แต ความส ข 3.4 ความสาม คค ความร กใคร กลมเกล ยวปรองดองและร วมม อก นทางานเพ อประโยชน ส วนรวมจะทา ให ส งคมเป นส งคมท เข มแข ง แต หากคนในส งคมเก ดความแตกแยกท งทางความค ดและการปฏ บ ต ตนในการอย ร วมก น จะทาให ส งคมอ อนแอและล มสลายในท ส ด

14 3.5 ความละอายและเกรงกล วในการทาช ว ถ าสมาช กในส งคมม ห ร โอต ปปะ ม ความเกรงกล วและ ละอายในการทาช ว ส งคมก จะอย ก นอย างสงบส ข เช น น การเม องจะต องม ความซ อส ตย ส จร ตไม โกงก น ไม เห น แก ประโยชน พวกพ อง โดยต องเห นแก ประโยชน ของประชาชนเป นสาค ญ ประเทศชาต ก จะสามารถพ ฒนาไป ได อย างม นคง 4. ควมส าค ญของการเป นเยาวชนท ด การเป นเยาวชนท ด ม ความสาค ญต อตนเองและประเทศชาต ด งน 4.1 ความสาค ญต อตนเอง เยาวชนท ด ต องเป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการดาเน นช ว ต ค ดด ทาด เพ อ ตนเองและเพ อส วนรวม ปฏ บ ต ตนตามหน าท ท ได ร บมอบหมาย จะทาให ม ส ขภาพกาย ส ขภาพจ ตท ด สร าง ส มพ นธภาพท ด ระหว างก นและก น เป นท ร กของคนรอบข าง 4.2 ความสาค ญต อส วนรวม เม อเยาวชนได ร บการปล กฝ งให เป นเยาวชนท ด แล ว ก จะเป นพลเม องท ด ใน อนาคต และถ าประเทศชาต ม พลเม องท ด ม ความร บผ ดชอบปฏ บ ต ตามกฏระเบ ยบกต กาของส งคม และนาหล ก ประชาธ ปไตยมาใช เป นแนวทางในการกาหนดบทบาทและหน าท ของตน ก ย อมทาให การอย ร วมก นรในส งคม เป นไปอย างสงบส ข 4.3 ความสาค ญต อประเทศชาต เม อส งคมม เยาวชนท ด และม ส วนร วมในก จกรรมทางส งคม ย อมเป น พ นฐานทาให เก ดพลเม องด ในอนาคต และเม อส งคมม พลเม องท ด ย อมนามาซ งการพ ฒนาประเทศชาต ให เจร ญก าวหน าต อไปอย างรวดเร ว 5. การปฏ บ ต ตนเป นเยาวชนท ด ตามสถานภาพและบทบาท 5.1 เยาวชนก บการเป นสมาช กท ด ของครอบคร ว เยาวชนในสถานภาพของการเป นบ ตรควรม บทบาทหน าท ด งน เคารพเช อฟ งบ ดามารดา ช วยเหล อบ ดามารดาในท กโอกาสท ทาได ใช จ ายอย างประหย ด ไม ฟ มเฟ อย ส ร ยส ร าย ม ความร กใคร ปรองดองในหม พ น อง ต งใจศ กษาเล าเร ยน ประพฤต ตนให สมก บเป นผ ดารงวงศ ตระก ล 5.2 เยาวชนก บการเป นสมาช กท ด ของโรงเร ยน เยาวชนในฐานะน กเร ยนควรม บทบาทหน าท ด งน ร บผ ดชอบในหน าท ของน กเร ยน ค อ ต งใจเล าเร ยน ประพฤต ตนเป นคนด เช อฟ งคาส งสอนอบรมของคร อาจารย

15 5.2.3 กต ญญ ร ค ณของคร อาจารย ร กใคร ปองดองก นในหม เพ อนน กเร ยน ส งเสร มเพ อนในทางท ถ กท ควร 5.3 เยาวชนก บการเป นสมาช กท ด ของช มชน ช มชนค อส งคมขนาดเล ก เช นหม บ านหร อกล มคน โดยเยาวชน เป นส วนหน งของช มชนท ตนอาศ ยอย จ งต องม บทบาทหน าท ต อช มชนด งน ร กษาส ขล กษณะของช มชน เช น การท งขยะให เป นท ช วยกาจ ดส งปฏ ก ลต าง ๆ เป นต น อน ร กษ ส งแวดล อมในช มชน เช น ไม ข ดเข ยนทาลายโบราณว ตถ ในช มชน ช วนก นด แลสาธารณ สมบ ต ม ส วนร วมในการทาก จกรรมของช มชชน 5.4 เยาวชนก บการเป นสมาช กท ด ของประเทศชาต เข าร บการศ กษาข นพ นฐาน 12 ป ปฏ บ ต ตนตามกฏหมาย ใช ส ทธ ในการเล อกต ง ใช ทร พยากรอย างค มค า ส บทอดประเพณ ว ฒนธรรมอ นด งามของไทย ช วยเหล อก จกรรมต าง ๆท ทางราชการจ ดข น ประกอบอาช พส จร ตด วยความขย นหม นเพ ยร ประหย ดและอดออม

16 ใบก จกรรมท 5.1 เร อง ส ทธ จ ดประสงค เช งพฤต กรรม เพ อ 1. ว เคราะห ความสาค ญเร องส ทธ ของบ คคลได 2. ประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได คาช แจง: ให น กเร ยนว เคราะห ข อความต อไปน ม ความสอดคล องก บส ทธ ด านใด 1. ตารวจแสดงหมายค นต อนายประโยชน ก อนค นต ว ป จจ บ นชายและหญ งสามารถดารงตาแหน งผ ว าราชการจ งหว ดได อารยาภ ม ใจมากท สามารถซ อบ าน และรถยนต เป นของตนเอง ในคด อาญา ต องส นน ษฐานไว ก อนว าผ ต องหาไม ม ความผ ด......

17 สมศ กด อาย 65 ป ได ร บเง นช วยเหล อจากร ฐเด อนละ 600 บาท เด กชายจ อด ชอบเท ยวการค น แข งรถซ งและหน เร ยนเป นประจา พ อแม จ งจ บล ามโซ ไว ท บ าน

18 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม เพ อ 1. บอกส ทธ หน าท เสร ภาพได ถ กต อง ใบก จกรรมท 5.2 เร อง หน าท คาช แจง: ให น กเร ยนว เคราะห ว าภาพใดสอดคล องก บส ทธ หน าท หร อ เสร ภาพ สอดคล องก บส ทธ หน าท เสร ภาพ ด านใดบ าง ภาพอาช พ ค าขาย หมอ ทานา ตารวจ ภาพน กเร ยน กาล งเร ยนหน งส อ ภาพร ปน ม ท กบ าน ภาพคนเด นทางโดยรถไฟ รถยนต มอเตอร ไซต ภาพค ดเล อกทหาร ภาพของประชาชนลงคะแนน เส ยงเล อกต ง เด กถ กค มข งในห องข ง ภาพคนกาล งค ยโทรศ พท ภาพคนป วยไปหาหมอ

19 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม เพ อ ใบก จกรรมท 5.3 เร อง เสร ภาพ 1. ว เคราะห เร องเสร ภาพได 2. บอกประโยชน ของการนาเสร ภาพไปใช ได คาช แจง : 1.ให ผ เร ยนด ภาพต อไปน 2. ผ เร ยนแต ละกล มระดมความค ดเห นและตอบคาถามด านล างให ถ กต องสมบ รณ 3. ผ เร ยนแต ละกล มส งต วแทนนาเสนอ. 1ภาพประกอบอาช พหลากหลาย. 2พ อแม ล กด ท ว ภาพประกอบศาสนพ ธ ต กบาตร ภาพเม องเมกกะ โบสถ คร สต. 3ภาพการร บประทานอาหาร. 4การเด นทางรถยนต เคร องบ น เร อ มอเตอร ไซต พรรคการเม องต างๆพรรคข นไป 3 น กเร ยนระดมความค ดในกล มแล วส งต วแทนนาเสนอ 1. ภาพท งหมดเก ยวก บเร องใด 2. เม อด ภาพแล วน กเร ยนเก ดความค ดและร ส กอย างไร 3. ภาพแต ละภาพเก ยวข องเร องใดอย างไร

20 2 4. ประโยชน ท ได ร บจากการด ภาพค ออะไร 5. น กเร ยนสามารถนาแนวค ดท ได จากภาพไปใช ในช ว ตประจาว นได อย างไร

21 3 ใบก จกรรมท 5.4 เร อง ความเป นพลเม องด ตามว ถ ประชาธ ปไตย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม เพ อ 1. ยกต วอย างบทบาทของพลเม องด ของช มชนน กเร ยนได คาช แจง : ให น กเร ยนยกต วอย างพลเม องด ท สร างประโยชน ให แก ช มชนของน กเร ยนมา 1 ท าน พร อมท ง ว เคราะห ประเด นท กาหนด ช อ... อาช พ... ผลงานท เป นประโยชน ต อช มชน ความประท บใจท น กเร ยนม ต อบ คคลต วอย าง การนาแบบอย างความด ของบ คคลต วอย างมาใช ในการดาเน นช ว ต

22 4 ใบความร ท 5.5 เร อง บทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด จ ดประสงค เช งพฤต กรรม เพ อ 1. บทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด คาช แจง : ให น กเร ยนอ านใบความร เร อง บทบาทและหน าท ของเยาวชนในการเป นพลเม องด และตอบคาถาม ต อไปน คาถาม 1. เยาวชนท ด ควรม ล กษณะอย างไร 2. เยาวชนควรม บทบาทและหน าท ท ด อย างไร 3. จงยกต วอย างท การปฏ บ ต ตนของผ เร ยนในฐานะท เป นพลเม องด มา 5 ข อ 4. ถ าเยาวชนในชาต ไม ปฏบ ต ตามบทบาทหน าท ของตนจะเก ดข อเส ยอย างไร

23 5 5. เยาวชนท ด ม ความสาค ญต อประเทศชาต อย างไร

24 6 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 รห สว ชา ช อว ชา หน าท พลเม องและศ ลธรรม สอนคร งท 2 ช อหน วย ส ทธ หน าท ความเป นพลเม องด ช อเร อง พลเม องด ก บการม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ต จานวนคาบรวม 2 คาบ 1. สาระส าค ญ การม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ต หมายถ ง การสร างจ ตสาน กของพลเม องให ตระหน กถ งบทบาทของตนในฐานะสมาช กของร ฐและการม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการ ท จร ตน น ประชาชนในฐานะสมาช กของร ฐต องม ความร ความเข าใจในเร องของร ฐ การใช อานาจร ฐ และการ ตรวจสอบการใช อานาจร ฐ 2. สมรรถนะประจ าหน วยการเร ยนร แสดงออกถ ง ความร เก ยวก บการม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ตคอร ปช น 3. จ ดประสงค การเร ยนร 3.1 จ ดประสงค ท วไป เพ อให น กเร ยนม ความร ความเข าใจ และประพฤต ปฏ บ ต ตน เก ยวก บการม ส วนร วมในการ ป องก นและปราบปรามการท จร ตคอร ปช น 3.2 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1) อธ บายแนวทางการม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ตคอร ปช นได 2) ว เคราะห แนวทางการป องก นและปราบปรามการท จร ต กรณ ศ กษาเก ยวก บความผ ดทาง ว น ยและอาญา ทางค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและผลท เก ดข นก บส งคมได 3) ประย กต การม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ตและปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงมาใช ในการดาเน นช ว ต 4) ม ความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน าท ท ได ร บมอบหมายด วยความซ อส ตย ส จร ตและ เสร จตามเวลาท กาหนด 4. สาระการเร ยนร 4.1 การม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ต ร ฐ น ต ร ฐ การใช อานาจของเจ าหน าท ของร ฐ ร ปแบบความส มพ นธ ของการเม องแบบม ส วนร วม 4.2 กฎหมายท เก ยวข องในการป องก นและปราบปรามการท จร ต ป ญหาการท จร ต แนวโน มของป ญหาการท จร ต การตรวจสอบการใช อานาจร ฐ

25 7 4.3 ว ธ สร างความตระหน กให ประชาชนม ส วนร วมในการต อต านการท จร ต จ ตสาน กของพลเม อง 4.4 กรณ ศ กษา 5. ก จกรรมการเร ยนร 5.1 ข นน าเข าส บทเร ยน 1) ทดสอบก อนเร ยน 2) คร สนทนาก บผ เร ยนในเร องป ญหาการท จร ตในส งคมไทย และให ผ เร ยนยกต วอย าง เหต การณ ต างๆท เก ยวข อง และแจ งว ตถ ประสงค ของการเร ยนร ให ผ เร ยนทราบ 5.2 ข นสอน 1) คร แบ งผ เร ยนออกเป น 8 กล มจานวนสมาช กใกล เค ยงก น ตามห วข อของเน อหา ให แต ละ กล มศ กษาเน อหาในห วข อท กาหนด ด งน (1) ร ฐ (2) น ต ร ฐ (3) การใช อานาจของเจ าหน าท ร ฐ (4) ร ปแบบความส มพ นธ ของการเม องแบบม ส วนร วม (5) ป ญหาการท จร ต (6) แนวโน มของป ญหาการท จร ต (7) การตรวจสอบการใช อานาจร ฐ (8) จ ตสาน กของพลเม อง 2) ผ เร ยนแต ละกล มส งต วแทนนาเสนอผลงาน 3) คร สร ปเน อหาด วยเพาเวอร พอยท ( Power Point ) หร อส ออ น ๆ 4) ให ผ เร ยนจ ดกล มใหม จานวน 6 กล ม จานวนสมาช กใกล เค ยงก น แต ละกล มศ กษาและ จ ดทาใบงานตามท ได ร บมอบหมาย กล มละ 1 เร อง 5.3 ข นสร ป 1) คร และผ เร ยนร วมก นสร ปภาพรวมของก จกรรมในแง ของกฎหมาย ส งคม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมต าง ๆ และการดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2) ทดสอบหล งเร ยน 6. ส อและแหล งเร ยนร 6.1 ใบความร ท เร อง ร ฐ, น ต ร ฐ, การใช อานาจของเจ าหน าท ร ฐ, ร ปแบบความส มพ นธ ของ การเม องแบบม ส วนร วม, ป ญหาการท จร ต, แนวโน มของป ญหาการท จร ต, การตรวจสอบการใช อานาจร ฐ และ จ ตสาน กของพลเม อง 6.2 ใบงานท กรณ ศ กษาเร องท การว ดและประเม นผล 7.1 แบบส งเกตพฤต กรรมตามสาระประจาหน วย

26 8 7.2 แบบส งเกตการทาก จกรรมกล ม 7.3 แบบบ นท กผลงานก จกรรมเด ยว 7.4 แบบบ นท กผลงานก จกรรมกล ม 7.5 แบบทดสอบ 8. ก จกรรมเสนอแนะ/งานท มอบหมาย 8.1 มอบหมายผ เร ยนไปส บค นข อม ลเก ยวก บการป องก นและปราบปรามการท จร ต มาจ ด ป ายน เทศเพ อเผยแพร ในสถานศ กษาหร อช มชน 8.2 ให ผ เร ยนท กคนได ค ดหาแนวทางป องก นการท จร ตโดยการถอดรห สปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง แล วจ ดน ทรรศการ 8.3 ให ผ เร ยนศ กษาเร องท องค กรต านคอร ร ปช นได จ ดทาเร องราวต างๆ เผยแพร ต อสาธารณชน แล วให แบ งกล มว เคราะห ผลกระทบท บ คคลเหล าน นได ร บในด านต าง ๆ แล วส งต วแทนนาเสนอหน า ช นเร ยน ตลอดท งประชาส มพ นธ ให ช มชนและส งคมได ร บทราบ 8.4 ผ เร ยนไปท ศนศ กษา ค นคว า ณ สถานท จร ง เช น สาน กงาน ป.ป.ช., สาน กงาน ป.ป.ช. ประจาจ งหว ด เป นต น 8.5 เช ญว ทยากรจากสาน กงาน ป.ป.ช. ประจาจ งหว ดมาบรรยายให ความร ก บผ เร ยน (ก จกรรมการเร ยนการสอนสามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม) 9. เอกสารอ างอ ง หน งส อ สาระการเร ยนร เร อง การม ส วนร วมของประชาชนในการป องก นและปราบปรามการ ท จร ต ในหล กส ตร ปวช. ๒๕๕๖ หมวดว ชาท กษะช ว ต กล มว ชาส มคมศ กษา และปวส. ๒๕๕๗ หมวดว ชา ท กษะช ว ต กล มว ชาส มคมศาสตร จ ดทาโดย สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา, สาน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน และสาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ต แห งชาต

27 9 การม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ต และคอร ปช น ป จจ บ นประเทศไทยได เผช ญภาวะว กฤต หลายด าน ท งป ญหาทางเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง ภายในประเทศ ต งแต ความยากจนของประชาชน การกระจายรายได และความเหล อมล าทาง เศรษฐก จของคนในส งคม ผลกระทบจากเศรษฐก จโลก นอกจากน ป ญหาการท จร ต ฉ อราษฎร บ งหลวง หร อการคอร ร ปช น ก เป นป ญหาท ฝ งรากล กอย ในส งคมการเม องไทยมาช านาน จนเป นท ประจ กษ ว า การท จร ตในป จจ บ นม แนวโน มร นแรงและส งผลกระทบในระด บกว างและล ก ท ก อให เก ดความเส ยหายอย าง ร นแรงต อความม นคงของร ฐ ระบบเศรษฐก จ ส งคม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รวมท งการพ ฒนา ในระบบประชาธ ปไตย ซ งคนไทยท งชาต ต องร วมม อก นแก ไขป ญหาด งกล าว ท งน ป ญหาการท จร ต สว นหน งเก ดจากกล ม คนจานวนหน งท ม ความร ม ท น และม อานาจทางการเม อง ม ง แสวงหาประโยชน อ น ม ควรได สาหร บตนเองและผ อ น ประกอบก บส งคมไทยย งม ว ฒนธรรมและค า น ยมท ผ ด ๆ โกงไม เป นไร ขอใหฉ น ได ประโยชน อ นเป นอ ปสรรคสาค ญในการต อต านการท จร ตเป นอย างมาก ทาให การแก ป ญหาการท จร ต ของชาต เปน ไปอย างช า ๆ เม อเท ยบก บประเทศในกล ม อาเซ ยนดว ยก น ในขณะท ประเทศไทยจะก าวเข า ส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนอย างเป นทางการ หากย งไม สามารถหล ดพ นจากป ญหาการท จร ตได แล ว ก จะ ส งผลกระทบต อภาพล กษณ ความเช อม น และการค าระหว างประเทศอย างแน นอน การปล กจ ตส าน กการม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ต ตามกระแสโลกาภ ว ตน ท กาล งเก ดข นท วโลก ประเทศไทยได ร บอ ทธ พลจากว ฒนธรรม ทางตะว นตกและว ฒนธรรมทางตะว นออก ทาให เก ดกระแสไหลบ าทางว ฒนธรรมมากจนเก นกว าท โครงสร างส งคมเด มจะสามารถย ดเหน ยวว ถ ช ว ตด งเด มได ทาใหส ภาพส งคมไทยเร มเปล ยนแปลงเข า ส กระแสว ตถ น ยมและบร โภคน ยม จนเข ามาม บทบาทสาค ญในการดาเน นช ว ต รากเหง าของว ฒนธรรม ไทยเร มส นคลอน เก ดแรงผล กด นระหว างค าน ยมแบบเก าก บค าน ยมแบบใหม ความข ดแย งเร มปรากฏข น ต งแต ระด บบ คคล ครอบคร ว ส งคม จนถ งระด บประเทศ อาท เช น ม การท จร ตในวงการต าง ๆ ป ญหา ยาเสพต ด การม วส มของว ยร น การหย าร างในครอบคร ว และป ญหาอ น ๆ อ กมากมาย ป ญหาเหล าน ได ถาโถมเข าทาลายว ฒนธรรมและประเพณ อ นด งามของไทย ซ งเป นอ นตรายอย างย งต อประเทศชาต ด งน น เพ อใหส งคมไทยไดต ระหน กและเห นค ณค า ของความด งาม การประพฤต ปฏ บ ต อย บ นความถ กตอ ง ตามกฎหมายและศ ลธรรม ท กภาคส วนในส งคมจะต องช วยรณรงค และปฏ บ ต ตนเพ อให ส งคมเก ดการ พ ฒนาทางด านว ตถ และจ ตใจไปพร อม ๆ ก น การสร างจ ตสาน กของพลเม องให ตระหน กถ งบทบาทของตนในฐานะสมาช กของร ฐและการ ม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการท จร ตน น ประชาชนในฐานะสมาช กของร ฐต องม ความร ความเข าใจในเร องของร ฐ การใช อานาจร ฐ และการตรวจสอบการใช อานาจร ฐ ด งน

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

เอกสารประกอบการส มมนา

เอกสารประกอบการส มมนา เอกสารประกอบการส มมนา การเสร มสร าง และเผยแพร ความร ความเข าใจในทางการเม อง การปกครอง ในระบอบประชาธ ป ไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข แก ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น และผ ปกครองท องท จ ดโดย ร ฐสภา

More information

เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาแนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น หน า 1 ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา

เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาแนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น หน า 1 ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาแนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น หน า 1 ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ร ฐศาสตร สาขา การปกครองท องถ น. รห สว ชา 262201 ว ชา แนวค ดและทฤษฎ การปกครองท องถ น จาหน วยก ต 3 หน วยก ต อาจารย

More information

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค บทท 1 บทน ำ บทน ำ การประสานงานม ความสาค ญอย างย งต อการดาเน นงาน เป นกระบวนการซ งเป นห วใจ ท จะทาให การปฏ บ ต งานร วมก นเป นไปอย างถ กต องบรรล ว ตถ ประสงค ม ความราบร นในการ ปฏ บ ต งาน ม ความสอดคล องในจ

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท 5 ป งบประมาณ 2554 จ ดโดย ศ นย ค ณธรรม (องค การมหาชน) และ หน วยงานองค กรภาค ย ทธศาสตร 22 องค กร พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

ภาคผนวก ต วอย าง การจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมท ม งเน นการเต มเต ม ความร ความชานาญ และประสบการณ ของ ผ เร ยนเก ยวก บเร องอาเซ ยน เสนอต วอย างก จกรรม ด งน

ภาคผนวก ต วอย าง การจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมท ม งเน นการเต มเต ม ความร ความชานาญ และประสบการณ ของ ผ เร ยนเก ยวก บเร องอาเซ ยน เสนอต วอย างก จกรรม ด งน 106 ภาคผนวก ต วอย าง การจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมท ม งเน นการเต มเต ม ความร ความชานาญ และประสบการณ ของ ผ เร ยนเก ยวก บเร องอาเซ ยน เสนอต วอย างก จกรรม ด งน ก จกรรมท 1 อาเซ ยนอย ไหน ก จกรรมท 2 อาเซ ยนผ กพ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด โดย นายมณเฑ ยร เจร ญผล 1 รองผ ว าการส าน กงานกฎหมาย ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น

เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด โดย นายมณเฑ ยร เจร ญผล 1 รองผ ว าการส าน กงานกฎหมาย ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด โดย นายมณเฑ ยร เจร ญผล 1 รองผ ว าการส าน กงานกฎหมาย ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น การบร หารงบประมาณให เป นไปอย างเป ดเผย โปร งใส เป นธรรมและตรวจสอบได

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

สมรรถนะในการบร หารงานของ นางสาวเนาวเรศ น อยพาน ช ผ อานวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอว ฒนานคร

สมรรถนะในการบร หารงานของ นางสาวเนาวเรศ น อยพาน ช ผ อานวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอว ฒนานคร สมรรถนะในการบร หารงานของ นางสาวเนาวเรศ น อยพาน ช ผ อานวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอว ฒนานคร 1. การม ว น ย 1.1 การม ว น ยในตนเอง ยอมร บและถ อปฏ บ ต ตามกฎกต กามารยาทขนบธรรมเน ยม และแบบแผน

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน.

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 1 ความเป นมาโครงการ อพป.แห งชาต ต งแต ส นส ดสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมา โลกแบ ง ออกเป น 2 ฝ ายค อ ฝ ายเสร น ยม ฝ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

ในป 2557 บร ษ ทได ปฏ บ ต ตามหล กการก าก บด แลก จการท ด ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน ตามท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยก าหนด ด งน

ในป 2557 บร ษ ทได ปฏ บ ต ตามหล กการก าก บด แลก จการท ด ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน ตามท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยก าหนด ด งน นโยบายการก าก บด แลก จการ คณะกรรมการบร ษ ทได ให ความส าค ญต อการด แลให ผ ถ อห นม การใช ส ทธ และม หน าท ด แลร กษาผลประโยชน ของผ ถ อห นท กรายอย างเท าเท ยมก น ท งผ ลงท นสถาบ นหร อผ ถ อห นรายใหญ หร อผ ถ อห

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มเป าหมายพ เศษ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ

More information

บทท 1 หล กการและแนวค ดเก ยวก บการปกครองท องถ น

บทท 1 หล กการและแนวค ดเก ยวก บการปกครองท องถ น บทท 1 หล กการและแนวค ดเก ยวก บการปกครองท องถ น การศ กษาการปกครองท องถ นอย างละเอ ยดล กซ งน นควรเร มต นจากการ ทาความเข าใจหล กการและแนวค ดเก ยวก บการปกครองท องถ นให ช ดเจนว า ความหมาย ว ตถ ประสงค หล กการแนวค

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information