นายสก ล ก งวาลไกล กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นายสก ล ก งวาลไกล กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร"

Transcription

1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ นายสก ล ก งวาลไกล กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ป การศ กษา 556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ประกาศค ณ ปการ รายงานการว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ของ โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 6สาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ม ว ตถ ประสงค เพ อสร างแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา คณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยน สตร สม ทรปราการ.เพ อว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ เท ยบก บเกณฑ ท ต งไว เพ อ เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนก บภายหล งเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ โดยใช คะแนนท (t-test) ผ ว จ ย ขอขอบค ณ นางสาวอาร ย ธงช ยภ ม ผ อานวยการโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ นางสาวภาว น ส นสม ทร รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ ท ส งเสร มและอานวยความสะดวกให คร ได จ ดท างานว จ ยใน ช นเร ยน โดย นายเทว ญ ด จร ส และคณะกรรมการงานว จ ยและพ ฒนา ท กร ณาให ความอน เคราะห ให คาแนะนา ให ความร และแนวค ดท ม ประโยชน ในการศ กษาว จ ยคร งน เป นอย างด และขอขอบใจน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 3 ของโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ท กคน ท ให ความร วมม อเป นอย างด ในการว จ ยและเก บ ข อม ลท ใช ในการว จ ยคร งน จนกระท งการศ กษาว จ ยได เสร จส นสมบ รณ นายสก ล ก งวาลไกล ผ ว จ ย

3 สารบ ญ บทค ดย อ ก ตต กรรมประกาศ หน า ก ข บทท บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ต วแปรท ศ กษา สมม ต ฐานการว จ ย 3 บทท กรอบแนวค ด บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย 5 ร ปแบบของงานว จ ย 5 เคร องม อท ใช 5 ประชากร 5 กล มต วอย าง 5 สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 5 บทท ผลการว เคราะห ข อม ล 6 ตอนท การว เคราะห กล มต วอย าง 6 ตอนท การว เคราะห คะแนนเฉล ยภายหล งเร ยนเท ยบก บเกณฑ ท ต งไว 6 ตอนท 3 การว เคราะห เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนก บภายหล งเร ยน 7 รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ โดยใช คะแนนท (t-test) บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ 8 สร ปผล 8 อภ ปรายผล 8 ข อเสนอแนะ 9 หน งส ออ างอ ง 0 ภาคผนวก

4 สารบ ญภาคผนวก หน า ภาคผนวก ก การว เคราะห หล กส ตรว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ค30 ข หน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง ระบบสมการ ค แบบทดสอบ ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 57 รห สว ชา ค 30 ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง ระบบสมการ ง การว เคราะห คะแนนท (t-test) 6 จ การว เคราะห คะแนนเฉล ยภายหล งเร ยนเท ยบก บเกณฑ ท ต งไว 63

5 ช อผลงานว จ ย รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ผ ว จ ย นายสก ล ก งวาลไกล ป การศ กษา 556 บทค ดย อ ง การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค.เพ อสร างแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยน สตร สม ทรปราการ.เพ อว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ เท ยบก บเกณฑ ท ต งไว 3.เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนก บภายหล งเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ โดยใช คะแนนท (t-test)รายงานน เป นว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน ประเภทว จ ยเช งทดลอง ประชากรเป นน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ กล มต วอย าง เป นน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3/5-0 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ท ลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชา คณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 จานวน 8 คน เป นการเล อกอย างเจาะจงตามความต องการ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลเป น การว เคราะห ค าคะแนนเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน SD ค าคะแนน ร อยละ โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS ผลการว จ ยพบว า.ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ ส าหร บ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ได ค าคะแนนเฉล ยร อยละ76.89เป นไปตามเกณฑ ท ต งไว.ผลส มฤทธ ทางการเร ยนภายหล งเร ยนตามแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต

6 บทท บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ภารก จของคร ค อการสอน และการสอนค อการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท ทาให น กเร ยน เก ดการเปล ยนแปลงท งทางด านความร ท กษะ และเจตคต ครอบคล มน กเร ยนท กคนตามสมรรถภาพการ เร ยนร ของน กเร ยนแต ละบ คคล เม อกระทรวงศ กษาธ การ กาหนดหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 5 ข น สถานศ กษาได นาสาระน นมากาหนดเป นหล กส ตรโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ พ ทธศ กราช 55 ผ ว จ ย เป นคร ผ สอนว ชาคณ ตศาสตร จ งจาเป นต องนาหล กส ตรมาว เคราะห และแปลเป นภาคปฏ บ ต เพ อ วางแผนในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให สอดคล องก บจ ดม งหมายของหล กส ตร และอ กประเด นหน งท สาค ญค อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให สอดคล องก บธรรมชาต ว ชาคณ ตศาสตร อ กด วย (กระทรวงศ กษาธ การ 5 : -5) ผลจากการว เคราะห ผลส มฤทธ ทางการเร ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยนจากการ เร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร ในป การศ กษาท ผ านมา น กเร ยนกล มต วอย างน ได ระด บผลการเร ยน ระด บ จานวน 6 คน ระด บ.5 จานวน 7 คน ระด บ จานวน 9 คน ระด บ.5 จานวน 0 คน ระด บ 3 จานวน 0 คน ระด บ 3.5 จ านวน 0 คน ระด บ จานวน คน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค อย ใน ระด บด 70 คน พอใช 0 คน และต องแก ไขปร บปร ง 9 คน ซ งเป นผลท ย งไม ด ตามท คาดหว ง การ ปร บปร งก จกรรม การเร ยนการสอนจ งเป นหน าท ของผ ว จ ยท จะดาเน นการต อไป ผ ว จ ย ได ร บมอบหน าท จากโรงเร ยน ให ปฏ บ ต การจ ดการเร ยนร ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ งม ความจ าเป นท จะต องว เคราะห มาตรฐานการ เร ยนร และสาระการเร ยนร โดย ศ กษาหล กการ จ ดหมายของหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน ศ กษาหล กการ จ ดหมายของหล กส ตรโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ พ ทธศ กราช 553 ศ กษา มาตรฐานการเร ยนร ช วงช นของกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร กาหนดผลการเร ยนร รายป /ภาค และผล การจ ดก จกรรมรายป /ภาค จ ดทาผ งมโนท ศน รายว ชาและ รายก จกรรมเท ยบเค ยงก บสาระการเร ยนร แกนกลาง จ ดทาคาอธ บายรายว ชา และโครงสร างหน วย การเร ยนร จ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร ส อการสอน แนวทางการว ดผลและประเม นผลการเร ยน ในรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 จ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร เป นแผนรายคาบซ งระบ ว าเป นแผนการ จ ดการเร ยนร ท เท าใด กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชาใด ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 หน วยการเร ยนร ท เท าไร ช อหน วย เวลาท ใช เร องใด ช นใด ระบ สาระ มาตรฐาน การเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร ช วงช นเท าใด ผลการเร ยนร ท คาดหว ง สาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ปลายทาง จ ดประสงค นาทาง และสาระการเร ยนร ส อ/นว ตกรรม/แหล งเร ยนร ก จกรรม/กระบวนการเร ยนร จ ดทาเป นตารางบรรยายก จกรรมข นนา ข นสอน ข นสร ป ด งน ข นนา ข นสอน ข นสร ป ก จกรรม ท กษะการค ด ข นตอน/ต วบ งช

7 ระบ การว ดและประเม นผล ) ว ธ การประเม น ) เคร องม อท ใช ประเม น ) เกณฑ การต ดส นผลการว ดและประเม นผล ระบ เอกสารประกอบการเร ยนร ระบ บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลการจ ดการเร ยนร สภาพป ญหา ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร องระบบสมการ ปรากฏในรายงานการว เคราะห หล กส ตรน ใช เวลาสอน 8 คาบ ผ ว จ ย จ งจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร ในเร อง น ประกอบการใช ส ออ เล กทรอน กส ใช จ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ตามรายละเอ ยดห วข อแผนการจ ด การเร ยนร ท กล าวมา ว ตถ ประสงค ของการว จ ย.เพ อสร างแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ.เพ อว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ เท ยบก บเกณฑ ท ต งไว 3.เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนก บภายหล งเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ โดยใช คะแนนท (t-test) ต วแปรท ศ กษา ต วแปรต น แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ต วแปรตาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ สมม ต ฐานการว จ ย.ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ เป นไปตามเกณฑ ค าเฉล ยร อยละ 70.ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ภายหล งเร ยน ส งกว าก อนเร ยนว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการอย างม น ยสาค ญ ทางสถ ต

8 บทท กรอบแนวค ด รายงานการใช ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร อง ระบบสมการ ส าหร บน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ผ ว จ ยใช กรอบแนวค ดใน การพ ฒนาผ เร ยน ด งน แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม6 รห สว ชา ค 30 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชา คณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 เร องระบบสมการ คะแนนเฉล ย ไม ต ากว าร อยละ 70 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนภายหล งเร ยน รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 เร องระบบ สมการ ส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยสาค ญ ทางสถ ต

9 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 เร อง ระบบสมการสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ผ ว จ ย จะพรรณนาจาแนกเป นข อ ๆ ค อ ร ปแบบของงานว จ ย เคร องม อท ใช ประชากร กล มต วอย าง และสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ด งน ร ปแบบของงานว จ ย การว จ ยในคร งน เป นงานการว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน (Classroom Action Research) โดยการใช หล กส ตรและโรงเร ยนเป นพ นฐาน (School based curriculum development) และเป น งานว จ ยเช งทดลอง เคร องม อท ใช เคร องม อสาหร บการพ ฒนาการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ เคร องม อสาหร บหาประส ทธ ภาพของแผนการจ ดการเร ยนร แบบทดสอบก อนและหล งเร ยนในแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ประชากร น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ กล มต วอย าง น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3/5 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ท ลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ เป นการเล อกแบบเจาะจง ตามความต องการ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ค าคะแนนเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน SD ค าคะแนนร อยละ ค าคะแนนท ( t-test) โดยใช โปรแกรม SPSS (run for windows)

10 บทท ผลการว เคราะห ข อม ล รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ผ ว จ ยว เคราะห ข อม ลได ด งน ตอนท การว เคราะห กล มต วอย าง ตารางท น กเร ยนกล มต วอย าง ประชากร น กเร ยนกล มต วอย าง ค ดเป นร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ลจากตารางท น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ จ านวน คน เป นน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3/5 จานวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 0.35 ตอนท การว เคราะห คะแนนเฉล ยภายหล งเร ยนเท ยบก บเกณฑ ท ต งไว ตารางท คะแนนเฉล ยจากการทา แบบทดสอบก อนเร ยน คะแนนเฉล ยจากการทา แบบทดสอบภายหล งเร ยน ค ดเป นร อยละ เกณฑ ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ท ต งไว ผลการว เคราะห ข อม ลจากตารางท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มต วอย าง ภายหล งเร ยน รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษา ป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ได คะแนนเฉล ยร อยละ ส งกว าเกณฑ ค าคะแนนเฉล ยร อยละ เป นไป ตามสมม ต ฐานท ต งไว

11 ตอนท 3 การว เคราะห เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนก บภายหล งเร ยน รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ โดยใช คะแนนท (t-test) ตารางท 3 น กเร ยน ทดสอบก อนเร ยน ทดสอบหล งเร ยน จานวน กล มทดลอง SD SD น กเร ยน df t p ผลส มฤทธ ทางการเร ยน p 0.05 ผลการว เคราะห ข อม ลจากตารางท 3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มต วอย าง ภายหล งเร ยน รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษา ป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 7

12 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ผ ว จ ยได กาหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ยไว ด งน.เพ อสร างแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ.เพ อว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ เท ยบก บ เกณฑ ท ต งไว 3.เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนก บภายหล งเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร องระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยน สตร สม ทรปราการ โดยใช คะแนนท (t-test) สร ปผล.ผ ว จ ยสร างแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ใช จ ดก จกรรมการเร ยน การสอน.ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ได คะแนนเฉล ยร อยละ ส งกว าเกณฑ คะแนนเฉล ยร อยละ ท ต งไว เป นไปตามสมมต ฐานท ต งไว 3.ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มต วอย าง ภายหล งเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยน สตร สม ทรปราการ ส งกว าก อนเร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 อภ ปรายผล ผ ว จ ยสร างแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ใช จ ดก จกรรมการเร ยน การสอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ได คะแนนเฉล ย ร อยละ ส งกว าเกณฑ คะแนนเฉล ยร อยละ ท ต งไว เป นไปตามสมมต ฐานท ต งไว และ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มต วอย าง ภายหล งเร ยนรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม3 รห สว ชา ค 330 เร อง ระบบสมการสาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ส งกว าก อน เร ยนอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ท งน อาจเป นเพราะ เป นการจ ดการเร ยนร ท ม คาถามประกอบ ยกต วอย างจากง ายไปหายาก ส อการสอนท เป นส อ

13 อ เล กทรอน กส โดยใช โปรแกรม The Geometry s Sketchpad ช วยกระต นให น กเร ยนเก ดการเร ยนร ใช เวลารวดเร ว ร ปกราฟม การเคล อนท ทาให น กเร ยนเข าใจ และเร ยนร ได ด ข อเสนอแนะ.ควรม การว จ ยในช นเร ยน สาหร บการจ ดสภาพการเร ยนการสอน โดยใช แผนการจ ด การเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร อง อ นๆ สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ ให ครบท กเร อง.ควรม การว จ ยในช นเร ยน สาหร บการจ ดสภาพการเร ยนการสอน โดยการใช โดย กลว ธ ต างๆ ประกอบส ออ เล กทรอน กส โปรแกรมต างๆให หลากหลายมากข น 9

14 หน งส ออ างอ ง ศ กษาธ การ กระทรวง หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 5 กร งเทพมหานคร โรงพ มพ คร สภาลาดพร าว 5 สตร สม ทรปราการ โรงเร ยน รายงานการว เคราะห หล กส ตร รายว ชาคณ ตศาสตร รห สว ชา ค330 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 59 (เอกสารอ ดสาเนา)

15 ภาคผนวก ก การว เคราะห หล กส ตร ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ค30

16 ส วนนา ว ส ยท ศน สตร สม ทรปราการเป นสถานศ กษาท ม ช ว ตช วา บร หารจ ดการภายใต หล กธรรมาภ บาล ส มาตรฐานสากล บนพ นฐานความเป นไทยและปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ( STREE SMUTPRAKAN IS A LIVELY SCHOOL UNDER GOOD GOVERNANCE, BOUND FOR WORLD CLASS STANDARD IN THE CONTEMPORARY OF THAICONTET ) หล กการ หล กส ตรโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ พ ทธศ กราช ๒๕๕๒ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ม หล กการท ส าค ญตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ม หล กการท สาค ญ ด งน ๑. เป นหล กส ตรการศ กษาเพ อความเป นเอกภาพของชาต ม จ ดม งหมายและมาตรฐาน การเร ยนร เป นเป าหมายส าหร บพ ฒนาเด กและเยาวชนให ม ความร ท กษะ เจตคต และค ณธรรมบน พ นฐานของความเป นไทยควบค ก บความเป นสากล ๒. เป นหล กส ตรการศ กษาเพ อปวงชน ท ประชาชนท กคนม โอกาสได ร บการศ กษาอย างเสมอ ภาค และม ค ณภาพ ๓. เป นหล กส ตรการศ กษาท สนองการกระจายอ านาจ ให ส งคมม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาให สอดคล องก บสภาพและความต องการของท องถ น ๔. เป นหล กส ตรการศ กษาท ม โครงสร างย ดหย นท งด านสาระการเร ยนร เวลาและการ จ ดการเร ยนร ๕. เป นหล กส ตรการศ กษาท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ๖. เป นหล กส ตรการศ กษาส าหร บการศ กษาในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ย ครอบคล มท กกล มเป าหมาย สามารถเท ยบโอนผลการเร ยนร และประสบการณ จ ดม งหมาย หล กส ตรโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ พ ทธศ กราช ๒๕๕๒ ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ม งพ ฒนาผ เร ยนให เป นคนด ม ป ญญา ม ความส ข ม ศ กยภาพในการศ กษาต อและประกอบอาช พ จ งกาหนดเป นจ ดม งหมายเพ อให เก ดก บผ เร ยน เม อจบการศ กษาตามหล กส ตร ด งน ๑. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค เห นค ณค าของตนเอง ม ว น ยและ ปฏ บ ต ตนตามหล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ ย ดหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง ๒. ม ความร ความสามารถในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย และม ท กษะช ว ต ๓. ม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ม ส ขน ส ย และร กการออกกาล งกาย

17 ๔. ม ความร กชาต ม จ ตส าน กในความเป นพลเม องไทยและพลโลก ย ดม นในว ถ ช ว ตและ การปกครองตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ๕. ม จ ตส าน กในการอน ร กษ ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทย การอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อม ม จ ตสาธารณะท ม งท าประโยชน และสร างส งท ด งามในส งคม และอย ร วมก นในส งคม อย างม ความส ข ๖. ม เจตคต ท ด ภาคภ ม ใจในท องถ นของตนเอง ม ส วนร วมในการแก ไขและพ ฒนาท องถ น ตลอดจนสามารถนาเสนอข อม ลเร องราวของท องถ น สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ในการพ ฒนาผ เร ยนตามหล กส ตรโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ พ ทธศ กราช ๒๕๕๒ ตาม หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ม งเน นพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตาม มาตรฐานท กาหนด ซ งจะช วยให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด งน สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน หล กส ตรโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ พ ทธศ กราช ๒๕๕๒ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ม งให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญ ๕ ประการ ด งน ๑. ความสามารถในการส อสาร เป นความสามารถในการร บและส งสาร ม ว ฒนธรรมในการ ใช ภาษาถ ายทอดความค ด ความร ความเข าใจ ความร ส ก และท ศนะของตนเองเพ อแลกเปล ยนข อม ล ข าวสารและประสบการณ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาตนเองและส งคม รวมท งการเจรจา ต อรองเพ อขจ ดและลดป ญหาความข ดแย งต าง ๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสารด วยหล ก เหต ผลและความถ กต อง ตลอดจนการเล อกใช ว ธ การส อสาร ท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบ ท ม ต อตนเองและส งคม ๒. ความสามารถในการค ด เป นความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ด อย างสร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อนาไปส การสร าง องค ความร หร อสารสนเทศเพ อการต ดส นใจเก ยวก บตนเองและส งคมได อย างเหมาะสม ๓. ความสามารถในการแก ป ญหา เป นความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ท เผช ญได อย างถ กต องเหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจ ความส มพ นธ และการเปล ยนแปลงของเหต การณ ต าง ๆ ในส งคม แสวงหาความร ประย กต ความร มาใช ในการป องก นและแก ไขป ญหา และม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบ ท เก ดข นต อตนเอง ส งคมและส งแวดล อม ๔. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต เป นความสามารถในการนากระบวนการต าง ๆ ไปใช ในการดาเน นช ว ตประจาว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การทางาน และการ อย ร วมก นในส งคมด วยการสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหาและความ

18 3 ข ดแย งต าง ๆ อย างเหมาะสม การปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงของส งคมและสภาพแวดล อม และการร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อตนเองและผ อ น ๕. ความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ และม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด านการเร ยนร การส อสาร การทางาน การแก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต อง เหมาะสม และม ค ณธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรโรงเร ยนสตร สม ทรปราการ พ ทธศ กราช ๒๕๕๒ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อให สามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างม ความส ข ในฐานะเป นพลเม องไทยและพลโลก ด งน ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ ผ เร ยนม ศ กยภาพเป นพลโลก (World Citizen) ค อ. เป นเล ศว ชาการ (Smart).ส อสารสองภาษา (Communicator) 3. ล าหน าทางความค ด (Thinker).ผล ตงานอย างสร างสรรค (Innovator). ร วมก นร บผ ดชอบส งคมโลก (Global Citizenship) สาระและมาตรฐานการเร ยนร ของกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค30 รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 จานวนหน วยก ต หน วยก ต ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลา ช วโมง/ส ปดาห /ภาค ต วช ว ด/ ผลการเร ยนร สาระสาค ญ (Key Concept) กระบวนการ/ คากร ยา ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ค3. ใช การน กภาพ ใช เหต ผลเก ยวก บ ปร ภ ม และใช แบบจาลองทาง เรขาคณ ตใน การแก ป ญหา (เพ มเต ม)ใช สมบ ต เก ยวก บการเท าก น ท กประการของร ป สามเหล ยมและสมบ ต ของเส นขนาน ในการ ให เหต ผลและ แก ป ญหา การน กภาพ ใช เหต ผลเก ยวก บปร ภ ม และใช แบบจาลอง ทางเรขาคณ ตในการ แก ป ญหาใช สมบ ต เก ยวก บการเท าก น ท กประการของร ป สามเหล ยมและสมบ ต ของเส นขนาน ใน การให เหต ผลและ แก ป ญหา ใช ท กษะทางปร ภ ม การใช เหต ผล การค ดคานวณ ใช สมบ ต เก ยวก บ การเท าก นท ก ประการของร ป สามเหล ยมใช สมบ ต ของเส นขนาน ในการ ให เหต ผลและ แก ป ญหา.ร กชาต ศาสน กษ ตร ย.ซ อส ตย ส จร ต 3.ม ว น ย.ใฝ เร ยนร 5.อย อย างพอเพ ยง 6.ม งม นในการ ทางาน 7.ร กความเป นไทย 8.ม จ ตสาธารณะ

19 ต วช ว ด/ ผลการเร ยนร ค3. ใช การน กภาพ ใช เหต ผลเก ยวก บ ปร ภ ม และใช แบบจาลองทาง เรขาคณ ตใน การแก ป ญหา ใช สมบ ต เก ยวก บการ เท าก นท กประการ ของร ปสามเหล ยม และสมบ ต ของเส น ขนาน วงกลม ในการ ให เหต ผลและ แก ป ญหา ค. ใช น พจน สมการ อสมการและ ต วแบบเช ง คณ ตศาสตร อ นๆแทน สถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปล ความหมายและ นาไปใช แก ป ญหา ม.3/ อ านและแปล ความหมายของกราฟ ของระบบสมการเช ง เส นสองต วแปรและ กราฟอ นๆ สาระสาค ญ (Key Concept) การน กภาพ ใช เหต ผลเก ยวก บปร ภ ม และใช แบบจาลอง ทางเรขาคณ ตใน การแก ป ญหา ใช สมบ ต เก ยวก บ การเท าก นท ก ประการของร ป สามเหล ยมและสมบ ต ของเส นขนาน วงกลม ในการให เหต ผลและแก ป ญหา หาคาตอบของ สมการโดยใช สมบ ต การเท าก น อ านและแปล ความหมายของกราฟ ของระบบสมการเช ง เส นสองต วแปรและ กราฟอ นๆ กระบวนการ/ คากร ยา ใช ท กษะทางปร ภ ม การใช เหต ผล การค ดคานวณ ใช สมบ ต เก ยวก บการ เท าก นท กประการ ของร ปสามเหล ยมใช สมบ ต ของเส นขนาน วงกลม ในการให เหต ผลและแก ป ญหา ใช สมบ ต การเท าก น อ านและแปล ความหมายของกราฟ ของระบบสมการเช ง เส นสองต วแปรและ กราฟอ นๆ ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค.ร กชาต ศาสน กษ ตร ย.ซ อส ตย ส จร ต 3.ม ว น ย.ใฝ เร ยนร 5.อย อย างพอเพ ยง 6.ม งม นในการ ทางาน 7.ร กความเป นไทย 8.ม จ ตสาธารณะ.ร กชาต ศาสน กษ ตร ย.ซ อส ตย ส จร ต 3.ม ว น ย.ใฝ เร ยนร 5.อย อย างพอเพ ยง 6.ม งม นในการ ทางาน 7.ร กความเป นไทย 8.ม จ ตสาธารณะ

20 ต วช ว ด/ ผลการเร ยนร ค6.ความสามารถใน การแก ป ญหา การให เหต ผล การส อสาร การส อความหมาย ทางคณ ตศาสตร และ การนาเสนอ การเช อมโยงความร ต างๆทาง คณ ตศาสตร และ เช อมโยงคณ ตศาสตร ก บศาสตร อ นๆและม ความค ดร เร ม สร างสรรค ม-3/ใช ความร ท กษะกระบวนการ ทางคณ ตศาสตร ใน การแก ป ญหาใน สถานการณ ต างๆ ค. ใช น พจน สมการ อสมการและ ต วแบบเช คณ ต ศาสตร อ นๆแทน สถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปล ความหมายและ นาไปใช แก ป ญหา บวกลบ ค ณ หาร น พจน ท ประกอบด วย ต วแปรด กร ไม เก น สองหร ออย ในร ปต ว ประกอบด กร ไม เก น สอง ค. แก สมการ น พจน ท ประกอบด วย ต วแปรด กร ไม เก น สองหร ออย ในร ปต ว ประกอบด กร ไม เก น สอง สาระสาค ญ (Key Concept) ใช สมบ ต การเท าก น อ านและแปล ความหมายของกราฟ ของระบบสมการเช ง เส นสองต วแปรและ กราฟอ นๆ การแก ป ญหาโจทย ใช ความร ท กษะ กระบวนการทาง คณ ตศาสตร ในการ แก ป ญหาใน สถานการณ ต างๆ แก ป ญหาโจทย สมการ เศษส วนพห นาม พ จารณาความสม เหต สมผลของคาตอบท ได กระบวนการ/คากร ยา ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ใช สมบ ต การเท าก น.ร กชาต ศาสน กษ ตร ย อ านและแปล.ซ อส ตย ส จร ต ความหมายของกราฟ 3.ม ว น ย.ใฝ เร ยนร ของระบบสมการเช ง 5.อย อย างพอเพ ยง เส นสองต วแปรและ 6.ม งม นในการทางาน กราฟอ นๆ 7.ร กความเป นไทย การแก ป ญหาโจทย 8.ม จ ตสาธารณะ ใช ความร ท กษะ กระบวนการทาง คณ ตศาสตร ในการ แก ป ญหาใน สถานการณ ต างๆ แก ป ญหาโจทย สมการ เศษส วนพห นาม พ จารณาความสม เหต สมผลของคาตอบท ได.ร กชาต ศาสน กษ ตร ย.ซ อส ตย ส จร ต 3.ม ว น ย.ใฝ เร ยนร 5.อย อย างพอเพ ยง 6.ม งม นในการทางาน 7.ร กความเป นไทย 8.ม จ ตสาธารณะ 5

21 ต วช ว ด/ ผลการเร ยนร ค6.ม-3/ใช ว ธ การ หลากหลายแก ป ญหา ค6. ม ความสามารถ ในการแก ป ญหา การ ให เหต ผล การส อสาร การส อความหมาย ทางคณ ตศาสตร และ การนาเสนอ การ เช อมโยงความร ต างๆ ทางคณ ตศาสตร และ เช อมโยงคณ ตศาสตร ก บศาสตร อ นๆและม ความค ดร เร ม สร างสรรค ม-3/ใช ความร ท กษะกระบวนการ ทางคณ ตศาสตร ใน การแก ป ญหาใน สถานการณ ต างๆ สาระสาค ญ (Key Concept) ใช สมบ ต การเท าก น อ านและแปล ความหมายของกราฟ ของระบบสมการเช ง เส นสองต วแปรและ กราฟอ นๆ การแก ป ญหาโจทย ใช ความร ท กษะ กระบวนการทาง คณ ตศาสตร ในการ แก ป ญหาใน สถานการณ ต างๆ แก ป ญหาโจทย สมการ เศษส วนพห นาม พ จารณาความสม เหต สมผลของคาตอบท ได กระบวนการ/คากร ยา ค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ใช สมบ ต การเท าก น.ร กชาต ศาสน กษ ตร ย อ านและแปล.ซ อส ตย ส จร ต ความหมายของกราฟ 3.ม ว น ย.ใฝ เร ยนร ของระบบสมการเช ง 5.อย อย างพอเพ ยง เส นสองต วแปรและ 6.ม งม นในการทางาน กราฟอ นๆ 7.ร กความเป นไทย การแก ป ญหาโจทย 8.ม จ ตสาธารณะ ใช ความร ท กษะ กระบวนการทาง คณ ตศาสตร ในการ แก ป ญหาใน สถานการณ ต างๆ แก ป ญหาโจทย สมการ เศษส วนพห นาม พ จารณาความสม เหต สมผลของคาตอบท ได 6

22 7 คาอธ บายรายว ชาคณ ตศาสตร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค30 รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 จานวนหน วยก ต หน วยก ต ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลา ช วโมง/ส ปดาห /ภาค การว เคราะห คานวณ ฝ กท กษะ ปฏ บ ต เก ยวก บการค ดคานวณ การพ ส จน ทฤษฎ บทข อสร ป เบ องต นทางเรขาคณ ตในเร องร ปสามเหล ยม ร ปส เหล ยม วงกลม ฝ กท กษะในการค ดคานวณ ฝ ก ท กษะการบวก ลบ ค ณ หาร เศษส วนพห นาม แก สมการเศษส วนพห นาม แก โจทย ป ญหาในเร อง เศษส วนของพห นาม อ านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเช งเส นสองต วแปรและ กราฟอ นๆการแก ระบบสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง การแก ระบบสมการ ประกอบด วยสมการด กร สองท งสองสมการโดยใช กระบวนการฝ กท กษะการสร างความค ดรวบยอด การพ ส จน ท กษะการค ดคานวณ การแก ป ญหา กระบวนการทางคณ ตศาสตร เพ อให เก ดความร ความเข าใจม ท กษะในการค ดคานวณสามารถส อสารส งท เร ยนร ม ความม งม นการทางาน ใฝ เร ยนร ม ว น ย ม เหต ม ผลม ความเป นระเบ ยบรอบคอบใน การปฏ บ ต งานนาความร ไปใช ในสถานการณ ต างๆ ในช ว ตประจาว นได ผลการเร ยนร.นาทฤษฎ บทเบ องต นทางเรขาคณ ตไปใช ในการพ ส จน และแก ป ญหาโจทย ท กาหนดให ได.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บการเท าก นท กประการของร ปสามเหล ยมได นาทฤษฎ เก ยวก บการเท าก น ท กประการของร ปสามเหล ยมไปใช ในการพ ส จน แก โจทย ป ญหาได 3.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บร ปส เหล ยมด านขนาน และนาไปใช แก ป ญหาโจทย ได.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บคอร ดและม มภายในของวงกลมและนาไปใช แก โจทย ป ญหาได 5.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บเส นส มผ ส เส นรอบวง และนาไปใช แก โจทย ป ญหาได 6.หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได 7.แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 8.บวก ลบค ณ หาร เศษส วนของพห นามได 9.แก สมการเศษส วนพห นามได 0.แก โจทย ป ญหาเก ยวก บเศษส วนพห นาม

23 มาตรฐาน/ต วช ว ด/ผลการเร ยนร รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 5 รห สว ชา ค30 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลา ช วโมง จานวน หน วยก ต ลาด บ ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ผลการเร ยนร ท การให เหต ผล เก ยวก บร ป สามเหล ยมและร ป ส เหล ยม 0 คาบ วงกลม 0 คาบ 3 ระบบสมการ 8 คาบ ค3. ใช การน กภาพ ใช เหต ผลเก ยวก บปร ภ ม และใช แบบจาลองทางเรขาคณ ตใน การแก ป ญหาใช สมบ ต เก ยวก บการเท าก น ท กประการของร ปสามเหล ยม และสมบ ต ของเส นขนาน ใน การให เหต ผลและแก ป ญหา ค3. ใช การน กภาพ ใช เหต ผลเก ยวก บปร ภ ม และใช แบบจาลองทางเรขาคณ ตใน การแก ป ญหา ใช สมบ ต เก ยวก บการเท าก น ท กประการของร ปสามเหล ยม และสมบ ต ของเส นขนาน วงกลม ในการให เหต ผลและ แก ป ญหา ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช ง คณ ตศาสตร อ นๆแทน สถานการณ ต างๆตลอดจน แปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปร เด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยว ด กร ไม เก นพร อมท งตระหน ก ถ งความสมเหต สมผลของ คาตอบ.นาทฤษฎ บทเบ องต นทาง เรขาคณ ตไปใช ในการพ ส จน และแก ป ญหาโจทย ท กาหนดให ได.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บการ เท าก นท กประการของร ป สามเหล ยมได นาทฤษฎ เก ยวก บการเท าก น ท กประการของร ปสามเหล ยม ไปใช ในการพ ส จน แก โจทย ป ญหาได 3.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บร ป ส เหล ยมด านขนาน และนาไปใช แก ป ญหาโจทย ได.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บคอร ด และม มภายในของวงกลมและ นาไปใช แก โจทย ป ญหาได 5.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บเส น ส มผ ส เส นรอบวง และนาไปใช แก โจทย ป ญหาได 6.หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและ สมการด กร สอง สองต วแปรได 7.แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและ สมการด กร สองได 8

24 ลาด บ ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ผลการเร ยนร ท เศษส วนของ พห นาม คาบ ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช ง คณ ตศาสตร อ นๆแทน สถานการณ ต างๆตลอดจน แปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา บวกลบ ค ณ หาร น พจน ท ประกอบด วยต วแปร ด กร ไม เก นสองหร ออย ในร ป ต วประกอบด กร ไม เก นสอง ค. แก สมการน พจน ท ประกอบด วยต วแปรด กร ไม เก นสองหร ออย ในร ปต ว ประกอบด กร ไม เก นสอง ค6.ม-3/ใช ว ธ การ หลากหลายแก ป ญหา ค6. ม ความสามารถในการ แก ป ญหา การให เหต ผล การ ส อสาร การส อความหมาย ทางคณ ตศาสตร และการ นาเสนอ การเช อมโยงความร ต างๆทางคณ ตศาสตร และ เช อมโยงคณ ตศาสตร ก บ ศาสตร อ นๆและม ความค ด ร เร มสร างสรรค ม-3/ใช ความร ท กษะ กระบวนการ ทางคณ ตศาสตร ในการ แก ป ญหาในสถานการณ ต างๆ 8.บวก ลบค ณ หาร เศษส วนของ พห นามได 9.แก สมการเศษส วนพห นามได 0.แก โจทย ป ญหาเก ยวก บ เศษส วนพห นาม 9

25 อ ตราส วนคะแนนระหว างเร ยนก บการสอบ 80 : 0 ตารางแสดงช วงเวลาว ดและประเม นผลการเร ยน 0 ผลการเร ยนร ก อนสอบกลางภาค ผลการเร ยนร ข อท,,3,,5 รวม คะแนน ผลการเร ยนร สอบกลางภาค ผลการเร ยนร ข อ,-3,,5 รวม ท คะแนน ผลการเร ยนร หล งสอบกลางภาค ผลการเร ยนร ข อ รวม ท คะแนน 30 ผลการเร ยนร สอบปลายภาค ผลการเร ยนร ข อ รวม ท คะแนน 8 0 เกณฑ การผ าน และอ ตราส วนคะแนน ในแต ละต วช ว ด ผ เร ยนต องได คะแนนร อยละ 50 ข นไป จ งจะถ อว าผ าน อ ตราส วนคะแนนระหว างภาคก บปลายภาคในรายว ชาน รวมท กหน วย เป น 80:0 ค ณล กษณะท พ งประสงค ม งม นการทางาน ใฝ เร ยนร ม ว น ย ม เหต ม ผล ม ความเป นระเบ ยบรอบคอบ การให คะแนนแบบฝ กห ด ประเด นการประเม น จ ดทาแบบฝ กห ด ทาแบบฝ กห ดมาให ตรวจท นเวลาอย าง น อย ข อ ระด บคะแนน 3 5 ทาแบบฝ กห ดมาให ตรวจท นเวลาอย างน อย ร อยละ 50 ท คร ส ง ทาแบบฝ กห ดมาให ตรวจท นเวลาครบท ก ข อท คร ส ง

26 แบบว เคราะห การออกแบบก จกรรมการเร ยนร ตามแนวทางบ รณาการไตรส กขา โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ผลการเร ยนร ศ ล สมาธ ป ญญา ความร ท กษะ เจต คต.นาทฤษฎ บทเบ องต น ทางเรขาคณ ตไปใช ในการ พ ส จน และแก ป ญหา โจทย ท กาหนดให ได. พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บ การเท าก นท กประการของ ร ปสามเหล ยมได นา ทฤษฎ เก ยวก บการ เท าก น ท กประการของร ป สามเหล ยมไปใช ในการ พ ส จน แก โจทย ป ญหาได 3. พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บ ร ปส เหล ยมด านขนาน และนาไปใช แก ป ญหา โจทย ได.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บ คอร ดและม มภายในของ วงกลมและนาไปใช แก โจทย ป ญหาได 5.พ ส จน ทฤษฎ บทเก ยวก บเส น ส มผ ส เส นรอบวง และ นาไปใช แก โจทย ป ญหาได 6.หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช ง เส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได 7.แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช ง เส นและสมการด กร สองได 8.บวก ลบค ณ หาร เศษส วนของพห นามได 9. แก สมการเศษส วนพห นาม ได 0.แก โจทย ป ญหา เก ยวก บเศษส วนพห นาม ก จกรรม ส งเขป.คร ทบทวน ความร เด ม.คร ฉาย Powerpoint ประกอบ คาอธ บายใช การต งคาถาม นาให น กเร ยน ตอบให ต วอย าง ให ทาแบบฝ ก ให ใช กล มค ค ด ผล ดก นเป นผ ต วและร บการ ต ว 3.คร สร ป ตรวจสอบ ความถ กต อง การว ดและประเม นผล (ภาวนา๔) กาย ศ ล จ ต ป ญญา คาอธ บาย ศ ล พ ดด ทาด ดารงช พด สมาธ จ ตท ต งม น อดทน รอบคอบ ต งใจ ใฝ ร ใฝ เร ยน กระต อร อร นป ญญา พ จารณา ไตร ตรอง ดาร ชอบ เห นชอบ ฟ ง อ าน ค ด พ จารณา เหต ผล การปฏ บ ต กายภาวนา ส งเกตพฤต กรรมการเร ยนศ ลภาวนา ส งเกตพฤต กรรมกล ม ความ ร บผ ดชอบ ว น ย ค ณล กษณะ จ ตตภาวนา ส งเกตพฤต กรรมการทางาน ป ญญาภาวนา แบบทดสอบ ผลงาน ช นงาน โครงการ แบบฝ กห ด

27 การว เคราะห ท กษะช ว ตเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพ พฤต กรรมท กษะช ว ตท คาดหว ง ต วช ว ด พฤต กรรมช บ งต วช ว ด.ค นพบความชอบ ความถน ด ความสามารถและบ คล กภาพของตนเอง. ว เคราะห ความถน ด ความสามารถของตนเองได -แสดงความสามารถ ความถน ด ของตนเองให ผ อ นได ร บร. ว เคราะห ล กษณะส วน ตน อ ปน ส ยและค าน ยม ของตนเองได -อธ บายค ณล กษณะทางกายภาพ น ส ยใจคอ ความช นชอบ เจตคต ค าน ยมของตนเอง.ค นพบจ ดเด นจ ดด อยของตนเอง 3.ยอมร บความแตกต างระหว างตนเอง และผ อ น. ว เคราะห จ ดเด นจ ด ด อยของตนเองได. กาหนดเป าหมายใน ช ว ตของตนเองได อย าง เหมาะสม ยอมร บความแตกต างทาง ความค ด ความร ส ก และ พฤต กรรมของตนเองและ ผ อ นได อย างม เหต ผล.มองเห นตนเองและผ อ นในแง บวก สะท อนม มมองท ด ของ ตนเองและผ อ นได 5.ร กและเห นค ณค าในตนเองและผ อ น 5.แสดงความร ส กร กและ เห นค ณค าในตนเองและ ผ อ น 5. นาเสนอค ณล กษณะท ด ม ค ณค าของตนเองและ ผ อ น 6.ม ความภาคภ ม ใจในตนเองและผ อ น 6. แสดงความร ส ก ความ ภาคภ ม ใจในความสามารถ ความด ของตนเองและ ผ อ น 6. แสดงความสามารถ และความด งามท ตนเอง ภาคภ ม ใจให ผ อ นร บร ได -จาแนกส งท ด และส งท ต อง ปร บปร งของตนเอง -แสดงจ ดเด นจ ดด อยของตนเอง ให ผ อ นร บร ด วยความม นใจ -ยอมร บในจ ดเด นจ ดด อยของ ตนเอง -ใช ข อม ลท ถ กต องในการกาหนด เป าหมายช ว ตได อย างเหมาะสม -ยอมร บความแตกต างทาง ความค ด ความร ส ก และ พฤต กรรมของตนเองและผ อ นได อย างม เหต ผล -มองตนเองและผ อ นเช งบวก -แสดงค ณค าของตนเองให ผ อ น ร บร -ช นชมค ณค าของผ อ นด วยความ จร งใจ -อาสาทางาน/ทาประโยชน เพ อ ส วนรวม ส งคม -แสดงถ งความร ส กความ ภาคภ ม ใจในความสามารถ ความ ด ของตนเองและผ อ น -แสดงถ งความภาคภ ม ใจของ ตนเองให ผ อ นได ร บร

28 พฤต กรรมท กษะช ว ตท คาดหว ง ต วช ว ด พฤต กรรมช บ งต วช ว ด 7.ม ความเช อม นในตนเองและผ อ น 7. กล าแสดงออกทาง ความค ด ความร ส กและ การกระทาของตนเองด วย ความม นใจ -แสดงความค ดเห นของตนเอง อย างม นใจ -แก ไขสถานการณ ต างๆท ประสบ อย างม ว จารณญาณ 8.ร ส ทธ ของตนเองและเคารพส ทธ ของ ผ อ น 9.ม ท กษะในการกาหนดเป าหมายและ ท ศทางความสาเร จ 0.ม ความร บผ ดชอบต อส งคม 7. ยอมร บความค ด ความร ส ก และการกระทา ท ด ของผ อ น 8. เคารพในส ทธ ของ ตนเองและผ อ นตามว ถ ประชาธ ปไตย 8. ปฏ บ ต ตามส ทธ ของ ตนเอง 9. กาหนดท ศทางและวาง แผนการดาเน นช ว ตไปส เป าหมายหร อความสาเร จ ท ตนเองคาดหว งได 9. ปฏ บ ต ตามแผนการ ดาเน นช ว ตท กาหนดไว และ ปร บปร งให ม โอกาสประสบ ความสาเร จตามเป าหมาย ได 0. ปฏ บ ต ตนได เหมาะสมและเก ด ประโยชน ต อส วนรวม 0. ร วมป องก น แก ไข ป ญหาท อาจส งผลกระทบ ต อส วนรวม -ยกย อง ชมเชย ยอมร บและให กาล งใจก บผ ท กล าค ดกล า แสดงออก -แสดงการยอมร บความค ดเห น ท ถ กต องและม เหต ผล 3 -แสดงความค ดเห นอย างม เหต ผล -กล าแสดงออกถ งความค ดเห น อย างม เหต ผลและยอมร บความ ค ดเห นท แตกต างหร อด กว าของ ตนเอง -ปฏ บ ต ตนตามส ทธ ของตนเอง และไม ละเม ดส ทธ ของผ อ น -ใช ข อม ลท ค นคว าในการ วางเป าหมายช ว ตของตนเอง -ดาเน นช ว ตตามแผนท กาหนดไว -ปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อ ส วนรวม -ม ผลงานการร วมป องก นแก ไข ป ญหาส งคม

29 ภาคผนวก ข หน วยการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง ระบบสมการ

30 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ

31 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน 5 8. การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพภาษาอ งกฤษ SYSTEMS OF EQUATIONS in TWO VARIABLES A system of equations is a collection of two or more equations with the same set of unknowns. In solving a system of equations, we try to find values for each of the unknowns that will satisfy every equation in the system. The equations in the system can be linear or non-linear. แปลสร ปเป นภาษาไทย ระบบสมการเป นช ดของสมการสองหร อมากกว าสองต วแปร ก บช ดของต วแปรค าท เหม อนก น ในการแก สมการเราพยายามหาค าของต วแปรหร อต วไม ทราบค าจากท กๆสมการในระบบ ระบบสมการอาจ เข ยนเป นกราฟเส นตรงหร อไม ใช เส นตรงก ได ก อนแก สมการเรามาร จ กกราฟของสมการก นก อน เส นตรง Y a b 7 Y Y 7 Y Y 5 พาราโบลา 5 Y Y 7 Y 5 Y

32 6 fx = -x+7 gx = x +x Y Y hx = x ไฮเพอร โบลา

33 7 ข นสอน จงแก สมการโดยใช กราฟ Y 6Y Y จาก Y Y Y Y 3 3 กราฟน เป นกราฟวงกลม จ ดศ นย กลางท (,3)ร ศม 3 หน วย ร ปท วไปของกราฟวงกลม h Y k r ข นสร ป คร ก บน กเร ยนช วยก นเข ยนกราฟวงกลมก บเส นตรงต ดก น ท จ ดใดเป นคาตอบสมการ Y 3 3 Y r O: (.00, 3.00) O B B: (.00, 3.00) -0-5 A A: (.00, 0.00) - -6

34 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point กราฟและระบบสมการ 8.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม จงแก ระบบสมการต อไปน จาก แทนค า ในสมการ Y 5 3 Y 0 3 Y Y 3 คร ให น กเร ยนไปทาต อเป นการบ าน นามาส งคาบหน า.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -แสดงความสามารถ ความถน ดของตนเองให ผ อ นได ร บร -อธ บายค ณล กษณะทางกายภาพ น ส ยใจคอ ความช นชอบ เจตคต ค าน ยมของตนเอง น กเร ยนในแต ละกล มทาหน าท เป นผ ต วเตอร และร บการต วตามหน าท ของตนเอง น กเร ยนท กกล มนาเสนอ ข อม ลจากแผนภ ม ท ท ามาแล ว ได ข อสร ปร วมก นในเร องท ศ กษากล าแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค ทางานร วมก บผ อ นตามว ถ ทางประชาธ ปไตย 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนว เคราะห ความสะอาดของห องเร ยนและ โรงเร ยน สะอาดหร อไม อย างไร 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมเข ยนเป นเหต และผลจากการ ว เคราะห ความสะอาดของห องเร ยนและ โรงเร ยนและคร ก บน กเร ยนร วมก นสร ปผลท ได

35 9 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ

36 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพ จาก แทนค า ใน Y 5 3 Y 0 3 Y Y 3 Y 3 Y 5 6 Y Y 5 9 6Y 9Y 5 5Y 5 Y 9 Y 3

37 3 แทนค า Y ในสมการ จาก แทนค า Y ใน 6 ด งน น = Y=3 =- Y=-3 ข นสอน คร ให น กเร ยนแก สมการสองต วแปร คร ตรวจสอบแล วเฉลย Y Y Y Y, 9 Y 9 Y 9 Y Y Y 9 Ans ข นสร ป คร สร ปการแก สมการโดยการตวจสอบจากการเข ยนกราฟ 0 8 Y 6 Y

38 3 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point กราฟและระบบสมการ.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม จงแก ระบบสมการต อไปน Y 6 จาก 3 5Y 0 3 5Y 0 แทนค า Y ใน 5Y 3 3 Y 5 คร ให น กเร ยนไปทาต อเป นการบ าน.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -จาแนกส งท ด และส งท ต องปร บปร งของตนเอง -แสดงจ ดเด นจ ดด อยของตนเองให ผ อ นร บร ด วยความม นใจ -ยอมร บในจ ดเด นจ ดด อยของตนเองน กเร ยนในแต ละกล มทาหน าท เป นผ ต วเตอร และร บการต วตามหน าท ของตนเอง น กเร ยนท กกล มนาเสนอข อม ลจากแผนภ ม ท ทามาแล ว ได ข อสร ปร วมก นในเร องท ศ กษากล า แสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค ท างาน 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนว เคราะห งบประมาณของห องเร ยนว าเก บเง น ก นมาเพ อจะใช ทาก จกรรมใด ม เหต ผล พอเหมาะพอควรหร อไม อย างไร 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมเข ยนเป นเหต และผลจากการ ว เคราะห งบประมาณของห องเร ยนและคร ก บน กเร ยนร วมก นสร ปผลท ได

39 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท 3 เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 33

40 3 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน 8. การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพ จากสมการ Y Y 7 Y 7 Y 7 แทนค า Y ใน Y Y 7 5Y 7 Y ด งน น =5 Y=

41 ข นสอน คร ให น กเร ยนแก สมการสองต วแปร คร ตรวจสอบแล วเฉลย 35 จากสมการ แทนค า Y ใน Y 0 Y Y Y Y ด งน น = Y= ข นสร ป คร สร ปการแก สมการโดยการตรวจสอบจากการเข ยนกราฟ

42 36 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point กราฟและระบบสมการ.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม ให น กเร ยนไปทาเป นการบ าน หาคาตอบของสมการ Y 0 Y.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -ใช ข อม ลท ถ กต องในการกาหนดเป าหมายช ว ตได อย างเหมาะสม -ยอมร บความแตกต างทางความค ด ความร ส ก และพฤต กรรมของตนเองและผ อ นได อย างม เหต ผลน กเร ยน ในแต ละกล มทาหน าท เป นผ ต วเตอร และร บการต วตามหน าท ของตนเอง น กเร ยนท กกล มนาเสนอข อม ลจาก แผนภ ม ท ทามาแล ว ได ข อสร ปร วมก นในเร องท ศ กษากล าแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค ท างาน 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนว เคราะห เวลามาเร ยนก บการจราจรในตอนเช า มาเพ อจะใช ท าก จกรรมใด ม เหต ผล พอเหมาะพอควรหร อไม อย างไร 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมเข ยนเป นเหต และผลจากการ ว เคราะห เวลามาเร ยนก บการจราจรและคร ก บน กเร ยนร วมก นสร ปผลท ได

43 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 37

44 38 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน 8. การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพ จาก แทนค า Y ใน Y Y 3 0 Y Y Y 3Y 0 Y Y 6Y 6 0 Y Y 6 0 Y Y 8 0 Y Y 0 ม จ ตสาธารณะ Y, Y 0

45 39 = Y= =-0 Y=- ข นสอน คร ให น กเร ยนแก สมการสองต วแปร คร ตรวจสอบแล วเฉลย Y 3 30 Y Y Y Y 3 Y 30 Y Y 3 8Y 6Y 30 Y Y 3 Y 8Y 30 5Y 5Y Y 5Y 7 0 5Y 7Y 0 Y, 7 5 Y 3 3, Y ข นสร ป คร สร ปการแก สมการโดยการตวจสอบจากการเข ยนกราฟ , Y 3 5

46 0 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point การแยกต วประกอบ.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม ให น กเร ยนไปทาเป นการบ าน หาคาตอบของสมการ Y Y.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -มองตนเองและผ อ นเช งบวก -แสดงค ณค าของตนเองให ผ อ นร บร น กเร ยนในแต ละกล มทาหน าท เป นผ ต วเตอร และร บการต วตามหน าท ของตนเอง น กเร ยนท กกล มนาเสนอ ข อม ลท ท ามาแล ว ได ข อสร ปร วมก นในเร องท ศ กษากล าแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค ท างาน 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนว เคราะห เวลาเร ยนก บเวลาท เส ยไปก บ โทรศ พท ม อถ อ และเกมต างๆ เพ อจะใช ทาก จกรรมใด ม เหต ผล พอเหมาะพอควรหร อไม อย างไร 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมเข ยนเป นเหต และผลจากการ ว เคราะห เวลาเร ยนก บเวลาท เส ยไปก บ โทรศ พท ม อถ อ และเกมต างๆและคร ก บน กเร ยนร วมก นสร ปผลท ได

47 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท 5 เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ

48 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน 8. การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพ จากสมการ Y Y Y แทนค า Y ใน Y , 3 Y Y Y 3 Y 3 Y

49 3 ข นสอน คร ให น กเร ยนแก สมการสองต วแปร คร ตรวจสอบแล วเฉลย จากสมการ แทนค า Y ใน ข นสร ป คร สร ปการแก สมการโดยการตรวจสอบจากการเข ยนกราฟ 3, Y, 3 Y Y Y Y Y 0 0 a ac b b Y 0 0 a ac b b 5 5 Y 5 5 Y

50 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point กราฟและระบบสมการ.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม ให น กเร ยนไปทาเป นการบ าน หาคาตอบของสมการ.ผลบวกของจ านวนสองจ านวนเท าก บ 6 และผลค ณของสองจ านวนน เท าก บ จงหาจ านวนท งสอง 35.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -อาสาทางาน/ทาประโยชน เพ อส วนรวม ส งคม -แสดงถ งความร ส กความภาคภ ม ใจในความสามารถ ความด ของตนเองและผ อ น -แสดงถ งความภาคภ ม ใจของตนเองให ผ อ นได ร บร น กเร ยนในห องช วยก นทาความสะอาดห องเร ยนและ ระเบ ยงหน าห องหล งเล กเร ยน 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนว เคราะห ขยะและการนาขยะมา ร ไซเค ล เพ อจะ ใช ทาก จกรรมใด ม เหต ผล พอเหมาะพอควรหร อไม อย างไร 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมเข ยนเป นเหต และผลจากการ ว เคราะห ขยะและการนาขยะมา ร ไซเค ล และคร ก บน กเร ยนร วมก นสร ปผลท ได

51 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท 6 เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 5

52 6 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน 8. การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพ 35 ผลบวกของจานวนสองจานวนเท าก บ 6 และผลค ณของสองจานวนน เท าก บ จงหาจานวน ท งสอง ให จานวนๆแรกเป น จานวนอ กจานวนเป น Y จากสมการ แทนค าในสมการ Y 6 35 Y Y 6 35 Y Y

53 , 5 7 Y 6 5 Y Y 6 ข นสร ป จานวนท งสองจานวน ค อ 5 Y 6 7 Y 3, จ านวนท งสองค อ หร อ 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point กราฟและระบบสมการ,3.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม ให น กเร ยนไปทาเป นการบ าน หาคาตอบของโจทย สมการ พ นท ร ปส เหล ยมผ นผ าร ปหน งเท าก บ 6 ตารางเซนต เมตร และความยาวรอบร ปเท าก บ 60 เซนต เมตร จงหาขนาดของร ปส เหล ยมผ นผ าร ปน.พ นท ร ปส เหล มผ นผาร ปหนงเท าก บ ตารางเ นตเมตร และความ าวรอบร ป เท าก บ เ นตเมตร จงหาขนาดของร ปส เหล มผ นผ าร ปน เ นตเมตร Y 60 Y 6 า Y Y 60 Y 30 เ นตเมตร Y 30 ใหดาน าวของร ปส เหล มผ นผ า ม. ใหดานกว างของร ปส เหล มผ นผา Y ม. แทนค าY ใน Y , Y 30 8Y 30 Y ขนาดของร ปส เหล มผ นผาร ปน ตร. ม. 8 ตอบ

54 8.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -แสดงความค ดเห นอย างม เหต ผล -กล าแสดงออกถ งความค ดเห นอย างม เหต ผลและยอมร บความค ดเห นท แตกต างหร อด กว าของตนเอง น กเร ยนในห องจ บค ก น ตามท คร ให เป นกล ม THINK SHARER PAIR น กเร ยนเก ง ต วให น กเร ยนอ อน 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนแลกเปล ยนเร ยนร ม ส มพ นธภาพท ด ต อก น ช วยเหล อซ งก นและก นทางว ชาการ ทาก จกรรมให ม เหต ผล 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมกล ม THINK SHARER PAIR ใช สมาธ ในการประกอบการจ ดทา ก จกรรมในใบงาน

55 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท 7 เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9

56 50 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน 8. การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพ ผลต างของพ นท ร ปส เหล ยมจ ต ร สสองร ปเท าก บ ตารางเซนต เมตร ความยาวด านของร ปส เหล ยมจ ต ร สร ป ใหญ น อยกว า เท า ของความยาวด านของร ปส เหล ยมจ ต ร ส ร ปเล กอย 3 เซนต เมตร จงหาความยาวของ ด านของร ปส เหล ยมจ ต ร สแต ละร ป คร ทาโจทย ป ญหาสมการข อน ร วมก บน กเร ยน

57 5 ข นสอน คร ฉายแผนภาพ x - Y 9Y 36 Y Y 5Y 0 Y Y 6 แทนค า Y ใน Y 0 0 0, Y ข นสร ป คร สร ปคาตอบของสมการข อน Y 3 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point กราฟและระบบสมการ.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม ให น กเร ยนไปทาเป นการบ าน หาคาตอบของโจทย สมการ Y 3 3 Y า Y 3 แทนค าY ใน 3 Y

58 \ 5 5 แทนค า ใน Y Y 3 5 Y 3 5 Y 5 5 Y 5 Y 5.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -แสดงความค ดเห นอย างม เหต ผล -กล าแสดงออกถ งความค ดเห นอย างม เหต ผลและยอมร บความค ดเห นท แตกต างหร อด กว าของตนเอง น กเร ยนในห องจ บค ก น ตามท คร ให เป นกล ม THINK SHARER PAIR น กเร ยนเก ง ต วให น กเร ยนอ อน 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนแลกเปล ยนเร ยนร ม ส มพ นธภาพท ด ต อก น ช วยเหล อซ งก นและก นทางว ชาการ ทาก จกรรมให ม เหต ผล 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมกล ม THINK SHARER PAIR ใช สมาธ ในการประกอบการจ ดทา ก จกรรมในใบงาน

59 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง ระบบสมการ แผนการจ ดการเร ยนร เร อง ระบบสมการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร รห สว ชา ค 30 ช อรายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท แผนท 8 เวลา ช วโมง.... สาระ / มาตรฐาน / ต วช ว ด สาระท 3 พ ชคณ ต มาตรฐาน ค. ใช น พจน สมการ อสมการและต วแบบเช งคณ ตศาสตร อ นๆแทนสถานการณ ต างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช แก ป ญหา ม-6/3แก สมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก น แก โจทย ป ญหาสมการต วแปรเด ยวด กร ไม เก นพร อมท ง ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ.ผลการเร ยนร /ต วช ว ด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปรได แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได 3. สาระสาค ญ / ความค ดรวบยอด หาคาตอบของสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สอง สองต วแปร แก โจทย ป ญหาสมการท ประกอบด วยสมการเช งเส นและสมการด กร สองได ตระหน กถ งความสมเหต สมผลของค าตอบ. สาระการเร ยนร / เน อหา ระบบสมการ 5. สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต ความสามารถในการใช เทคโนโลย 6. ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 53

60 7. ช นงาน / ภาระงาน 7. ช นงาน / ภาระงาน ( ระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร ) เอกสารประกอบการเร ยน แบบฝ กห ดในหน งส อแบบเร ยนของ สสวท. 7. ช นงาน / ภาระงาน (รวบยอด) แบบทดสอบ แบบฝ กห ด เอกสารประกอบการเร ยน 5 8. การว ดและประเม นผล (เกณฑ การประเม นอย ท ายหน วยการเร ยนร ). การประเม นระหว างจ ดก จกรรมการเร ยนร. การทาแบบฝ กในเอกสารประกอบการเร ยน. การทาแบบทดสอบ. การประเม นเม อส นส ดก จกรรมการเร ยนร ช นงาน / ภาระงาน การทดสอบ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย ม จ ตสาธารณะ 9. ก จกรรมการเร ยนร ข นนา คร ฉายแผนภาพเฉลยแบบฝ กห ดท ให น กเร ยนไปทาเป นการบ าน แบบฝกห ด. จงแก ระบบสมการต อ ปน 3Y 9 0 Y 7 0 x 6Y 38 0 x 6Y Y 7 แทนค า ใน 0 0 Y 7 Y 0 0 Y 0 Y 5 3 Y 5 Ans 3 Y Y 7 3 3Y 3 3Y แทนค า ใน 3 3Y 3 3 Y Y Y Y Y 3 Ans 35 Y 9 0 Y แทนค า ใน Y 7 Y 7 Y Y 7 Y 7 Y 7 Ans

61 ข นสอน คร ให โจทย เพ มเต ม ฉายแผรภาพ ให น กเร ยนทา และคร เฉลย 55 แบบฝกห ด. จงแก ระบบสมการต อ ปน Y 0 9 Y แทนค า ใน Y 0 Y 0 Y 9 Y 3 Y 3 Ans Y 0 3Y - Y แทนค า Y ใน Y 0 Y Ans แบบฝกห ด. จงแก ระบบสมการต อ ปน Y 3a 3 8Y a x 8Y 6a a แทนค า ใน a Y 3a a Y 3a Y a a Y a Y a a Y a Ans /77 จงหาจ านวนบวกสองจานวน ง ผลบวกของกาล งสองของแต ละจานวน เท าก บ และผลต างของกาล งสอง ของแต ละจานวนเท าก บ ใหจานวนบวกจ านวนแรกเปน ใหจานวนบวกจ านวนท สองเปน Y ข นสร ป คร ให โจทย ป ญหาสมการ จงหาจานวนบวกสองจานวนซ งผลบวกของกาล งสองของแต ละจานวนเท าก บ 08 และผลต างของกาล งสอง ของแต ละจานวนเท าก บ 80 0.ส อ/แหล งเร ยนร ส ออ เล กทรอน กส Power Point กราฟและระบบสมการ.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท ได ร บ น กเร ยนได ร บความร เร องกราฟและระบบสมการ ก จกรรมเพ มเต ม ให น กเร ยนไปทาเป นการบ าน หาคาตอบของโจทย สมการ

62 56.ก จกรรมบ รณาการ ท กษะช ว ต -แสดงความค ดเห นอย างม เหต ผล -กล าแสดงออกถ งความค ดเห นอย างม เหต ผลและยอมร บความค ดเห นท แตกต างหร อด กว าของตนเอง น กเร ยนในห องจ บค ก น ตามท คร ให เป นกล ม THINK SHARER PAIR น กเร ยนเก ง ต วให น กเร ยนอ อน 3.ก จกรรมอาเซ ยน น กเร ยนศ กษาศ พท ภาษาอ งกฤษท คร สอดแทรกในส อ Power point และกระบวนการค ดทาง คณ ตศาสตร.ก จกรรมท องถ น การทา ก จกรรม กระบวนการค ดในกล มให น กเร ยนแลกเปล ยนเร ยนร ม ส มพ นธภาพท ด ต อก น ช วยเหล อซ งก นและก นทางว ชาการ ทาก จกรรมให ม เหต ผล 5.ก จกรรมบ รณาการไตรส กขา คร ให น กเร ยนทาก จกรรมกล ม THINK SHARER PAIR ใช สมาธ ในการประกอบการจ ดทา ก จกรรมในใบงาน

63 ภาคผนวก ค แบบทดสอบ ว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค 30 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง ระบบสมการ

64 57 แบบทดสอบเร องระบบสมการ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 รายว ชา คณ ตศาสตร เพ มเต ม6 รห สว ชา ค30 คะแนนเต ม 0 คะแนน เวลา ช วโมง คาช แจง ตอนท เป นแบบทดสอบแบบปรน ยเล อกตอบ ชน ด ต วเล อก ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กท ส ด เพ ยงคาตอบเด ยว แล วใช ด นสอ B แรเงาในวงกลมหมายเลขข อ 3 ท น กเร ยนเห นว า ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยวลงในกระดาษคาตอบ จานวน 6 ข อ ทำลงในกระดำษคำตอบ ตอนท เป นแบบอ ตน ยแสดงว ธ ทา จานวน ข อ ( คะแนน) ตอนท ทำลงในกระดำษข อสอบ ปรน ย ปรน ย อ ตน ย คะแนน ข อ จ ดประสงค เล อกตอบ เต มคา 8 9 เข ยนกราฟและบอกล กษณะของกราฟพาราโบล าได แก สมการสองต วแปรได รวม 0 คะแนน ทดสอบเก บคะแนนหล งว ดผลกลางป จ ดประสงค ข อท 8 9 รวม คะแนน 6 0

65 6 ตอนท เป นข อสอบแบบปรน ยเล อกตอบ. จากร ป กราฟท กาหนดให เป นของ สมการใด ) Y = + ) Y = - 3) Y = - ) Y = y (0,) gx = x +. y=g(x) gx = 3 x- - gx = 6 3 x- กราฟร ปท - gx = 3 x- - Y ใช ร ปน ตอบคาถาม ข อ -6 (-,-) (-,-) (.-) (,-) กราฟร ปท -6.สมการของกราฟร ปท ค อ y=f(x) -8 Y ) ( ) 3 ) ( ) 3 3) ( ) 3 ) ( ) สมการของกราฟร ปท ค อ ) -3-3 ) ) ) แกนสมมาตรของกราฟร ปท และกราฟร ปท ห างก นก หน วย ) ).5 3) 3 )

66 8 5. กราฟของสมการ Y = 6 แกนสมมาตร ม ค าเท าใด ) ) - 3) 7 ) กาหนดสมการ Y = (-)(+) กราฟต ดแกน ท จ ดใด ) (-,-) ) (,-) 3) (-,) ) (,0),(-,0).. 7. สมการใดเป นสมการของพาราโบลาท ม จ ดยอดท (,3) และกราฟเป นพาราโบลาคว า ) - +-=Y ) -+7=Y 3) +-0 = Y ) --0=Y 8. ถ าพาราโบลา Y = +-8 ต ดแกน ท จ ด A และ B แล ว AB ยาวเท าใด ) ) 3 3) ) จ ดต าส ดของสมการ Y= -6+5 ค อข อใด ) (3,-6) ) (3,6) 3) (5,8) ) (5,-8) ถ า (a,b) เป นจ ดยอดของพาราโบลา Y = แล ว b ม ค าเท าใด ) ) - 3) ) -... ใช ร ปน ตอบคาถามข อ -. ข อใดเป นสมการของกราฟร ปท 59 กราฟร ปท (0,0) Y Y - - กราฟร ปท ( ) ( ) ( ) ) ( ) ) 3) ). กราฟร ปท เป นกราฟเส นตรง ท ม ค าความช นเท าใด -6 ) ) - 3) 0.5 ) fx = gx = x-. x+-

67 ใช ร ปน ตอบคาถาม ข อ 3-60 ) 3) ) ) 3. กราฟของสมการ Y 9 ตรงก บร ปหมายเลขใด กราฟของสมการ Y 3 ตรงก บร ปหมายเลขใด... ใช สมการน ตอบคาถาม ข อ 5-6 Y. 3Y คาตอบของระบบสมการน เป นเท าใด ) (,) ) (,) 3) (-,-) ) ถ กท งข อ ) และ 3)...

68 6. ข อใดควรเป นกราฟของสมการ ) ) ) )

69 ภาคผนวก ง การว เคราะห คะแนนท (t-test)

70 Value 6 6 T-Test Paired Samples Statistics Pair Paired Samples Correlations N C orrelation Sig. POST & PRE Pair PO S T PRE Std. Error Mean N Std. Dev iation Mean Pair Graph PO S T - PRE Paired Samples Test Paired Differences 95% C onfidence Interval of the Std. Error Difference Mean Std. Dev iation Mean Low er Upper t df Sig. (-tailed) POST PRE Case Number

71 ภาคผนวก จ การว เคราะห คะแนนเฉล ยภายหล งเร ยนเท ยบก บเกณฑ ท ต งไว

72 ตารางการว เคราะห ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 ค าคะแนนเฉล ยเท ยบก บเกณฑ ร อยละ 70 ท ต งไว ก อนเร ยน น กเร ยนคนท คะแนน คะแนนร อยละ น กเร ยนคนท คะแนน คะแนนร อยละ ค าเฉล ย SD

73 6 ตารางการว เคราะห ผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 6 รห สว ชา ค30 ค าคะแนนเฉล ยเท ยบก บเกณฑ ร อยละ 70 ท ต งไว หล งเร ยน น กเร ยนคนท คะแนน คะแนนร อยละ น กเร ยนคนท คะแนน คะแนนร อยละ ค าเฉล ย SD.5869

74 ภาคผนวก ฉ การว เคราะห เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนก อนก บภายหล งเร ยน รายว ชาคณ ตศาสตร เพ มเต ม 3 รห สว ชา ค330 เร องระบบสมการ

75 65

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หน วยท 7 หล กการบร หารงานค ณภาพ

หน วยท 7 หล กการบร หารงานค ณภาพ 1 120 หน วยท 7 หล กการบร หารงานค ณภาพ ช อว ชา ช อหน วย ความร เก ยวก บงานอาช พ หล กการบร หารงานค ณภาพ สอนส ปดาห ท คาบรวม 2 16 ช อเร อง. หล กการบร หารงานค ณภาพ ช อหน วย หล กการบร หารงานค ณภาพ คาบรวม จานวนคาบ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา 2204 2103 ช อว ชา การใช โปรแกรมตารางคานวณMicrosoft สอนคร งท 2 หน วยท 1 ช อหน วย การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เวลา 4 ช วโมง ม เหต ผล 1.ระบ ความหมายของ โปรแกรม Microsoft Excel

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information