การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน

Size: px
Start display at page:

Download "การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th"

Transcription

1 การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ -

2 เร มต นใช งานโปรแกรม เร มต น เร มต นการใช โปรแกรม BPM จะต องม โปรแกรม Internet Explorer (IE) v.8 ข นไป ห ามใช Monzilla Friefox หร อ Browser โปรแกรมอ น ๆ ว ธ เช คร นของ IE 1. คล กท เมน Help 2. คล กท About Internet Explorer Help จะปรากฏหน าต างท แสดงข อความรายละเอ ยดของ IE 3. หร อ กด F1 ด งร ป - 2 -

3 เม อเข าส ระบบให ส งเกตหน าจอว า หน าจอการค ย ข อม ลอย ก งกลางจอหร อเปล า ถ า หน าจอการค ย เอ ยงไปด านซ ายม อ ด งร ป ให คล กเมาส ท คาส ง compatibility view หน าจอการ ค ย จะอย ก งกลางจอ เพราะถ าหน าจอการค ย ไม อย ก งกลางจอจะทาให ม ผลก บการรายงานหร อ การค ย ข อม ลได และถ าเคร องใดส ญล กษณ ของคาส งไม ปรากฏบนบาร ด งร ป ให เล อกจาก Tools บนเมน บาร คล กเมาส 1 คร ง ท คาส ง compatibility view - 3 -

4 โปรแกรม IE จะทาการบล อก Pop-up ซ งในโปรแกรม BPM จะม การใช Pop-up ใน การค ย ข อม ลเป าหมายรายจ งหว ดและงบประมาณสาหร บหน วยดาเน นการ ให เล อกเมน Tools ด งร ป คล ก Turn on Pop-up Blocker 1 คร ง หร อถ าไม ได ทาตามว ธ การข างต นแล วค ย ข อม ลจนถ งการกาหนดค าเป าหมายรายจ งหว ดก จะม ป ญหาด งร ป - 4 -

5 คล กขวาบน Pop-up Blocker 1 คร ง จะม เมน ข นมาให เล อก Always Allow Pop-ups from This Site แต ข อม ลท ค ย มาแล วจะหายไปหมด จะต องค ย ข อม ลใหม เม อทาตามว ธ ข างต นแล วป ญหา Pop-up จะไม กล บมาอ ก เม อเข าเมน ทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชนแล ว เราจะ เห นภาพหน าแรกของโปรแกรม - 5 -

6 การเข าโปรแกรมเพ อบ นท กข อม ล ในกรณ ท ผ ใช ใส ช อและรห สผ านไม ถ กต อง จะไม สามารถเข าส โปรแกรมได ส วนของ หน าจอใส ช อผ ใช และรห สผ านจะรอให ผ ใช ใส ใหม อ กคร ง - 6 -

7 - 7 -

8 1. การบ นท กผลการดาเน นการก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ต (งบประมาณ กรมการพ ฒนาช มชน) การบ นท กแผนงานก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ตของกรมการพ ฒนาช มชน ส วนกลางจะเป นผ บ นท กข อม ลแผนฯ ส วนภ ม ภาคจะเป นผ บ นท กผลการดาเน นการก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ต (กล มงานย ทธศาสตร ) และผลการเบ กจ ายงบประมาณตามแผนฯ (การเง น) การบ นท กผลการดาเน นการก จกรรม (โครงการ) ให เข ารายงานผลฯ ได ต งแต เร ม ดาเน นก จกรรม (โครงการ) ไม ต องรอให ดาเน นการจนเสร จส นก จกรรม (โครงการ) บ นท กรายงานผลการดาเน นงาน เม อผ รายงาน (กล มงานย ทธศาสตร /เจ าหน าท ท ได ร บมอบหมายให รายงานผลการดาเน นการ) ใส ช อและรห สผ านเข าส โปรแกรม จะพบ หน าจอหล ก ด งร ป เม อเราต องการรายงานผลการดาเน นงานก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ต (งบประมาณ กรมการพ ฒนาช มชน) จะต องเข าส เมน หล ก รายงานผลการดาเน นงาน คล กเล อกเมน ย อย ก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ต คล กเล อก รายงานผลการปฏ บ ต งาน ด งร ป - 8 -

9 หร อ เม อคล กเล อก รายงานผลการปฏ บ ต งาน จะปรากฏหน าจอ ด งร ป โปรแกรมจะแสดงก จกรรม (โครงการ) ท งหมด ท กรมฯ ได จ ดสรรงบประมาณให - 9 -

10 ส วนประกอบของหน าจอรายงานผลการปฏ บ ต งาน ม ด งน - ค นจาก ม เมน ย อย ด งร ป เป นการแสดงห วข อการค นหา - ค นหา เพ อค นหาก จกรรม (โครงการ) ท ต องการบ นท กรายงานผลการปฏ บ ต งาน โดยเล อกเร องจากเมน ค นจาก เช น ถ าทราบรห สงบประมาณ ก เล อกรห สงบประมาณ และ ในช องค นหาก ใส รห สงบประมาณ โปรแกรมก จะแสดงเฉพาะก จกรรม(โครงการ) ท ตรงก บ รห สงบประมาณท ค นหา ด งร ป

11 หร อจะค นจาก ช อก จกรรม(โครงการ) ก เล อกแผนงานโครงการ แล วพ มพ ช อก จกรรม (โครงการ) ในช องค นหา โปรแกรมก จะแสดงเฉพาะก จกรรม (โครงการ) ท ค นหาจากช อ ก จกรรม (โครงการ) ด งร ป เม อเราค นหาก จกรรม (โครงการ) ท จะบ นท กรายงานผลการปฏ บ ต งาน ก คล กเล อก บ นท กรายงาน

12 จะปรากฏหน าจอ ด งน

13 เม อคล กกล อง ในท กห วข อ และกรอกรายละเอ ยดท กช อง เข าส หน าจอเพ อบ นท กข อม ลน น จะปรากฏ Toolbar สาหร บจ ดการในการบ นท ก

14 สาหร บพ นท ดาเน นงานและแบบฟอร มประเม นผล ถ าไม ม การกรอกข อม ล ผ ร บผ ดชอบโครงการ จะไม สามารถเป ดด รายละเอ ยดได โปรแกรมจะแสดงข อความให ตรวจสอบรายช อผ ร บผ ดชอบ ด งร ป

15 ห วข อ พ นท ดาเน นงาน ถ าไม ม ดาเน นการในระด บพ นท ไม ต องบ นท กข อม ล เม อคล กกล อง จะปรากฏหน าต าง ด งร ป - การเล อกข อม ลพ นท ระด บ หมายถ ง ก จกรรม (โครงการ) ม การดาเน นงานในพ นท ระด บใด ต งแต หม บ าน หร อ ตาบล หร อ อาเภอ หร อจ งหว ด ด งร ป

16 เล อก 1. ถ าเล อกข อม ลพ นท หม บ าน โปรแกรมจะแสดงข อม ลอาเภอ ตาบล หม บ าน ให 2. ถ าเล อกข อม ลพ นท ตาบล โปรแกรมจะแสดงข อม ลอาเภอ ตาบล ให เล อก 3. ถ าเล อกข อม ลพ นท อาเภอ โปรแกรมจะแสดงข อม ลอาเภอ ให เล อก 4. ถ าเล อกข อม ลพ นท จ งหว ด โปรแกรมจะไม แสดงข อม ลอาเภอ ตาบล หม บ าน - ถ าไม ม การกรอกข อม ลในช องการดาเน นงาน จะไม สามารถบ นท กข อม ลได โปรแกรมจะแสดงข อความเต อน ด งร ป

17 - เม อคล ก โปรแกรมจะแสดงข อความค ณต องการบ นท กข อม ลใช หร อไม ให คล ก OK กรณ ท ต องการบ นท ก ถ าไม ต องการบ นท กให คล ก Cancel ด งร ป - เม อม การบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว โปรแกรมจะแสดงข อความบ นท กข อม ล เร ยบร อยแล ว ให คล ก OK ด งร ป

18 การบ นท กข อม ลพ นท ดาเน นการ สามารถบ นท กได มากกว า 1 พ นท ข นอย ก บว า ก จกรรม (โครงการ) ม เป าหมายพ นท ก หม บ าน ตาบล อาเภอ เม อดาเน นการบ นท กข อม ล พ นท เสร จ 1 เป าหมาย ก สามารถกรอกข อม ลพ นท เป าหมายลาด บถ ดไปตามเป าหมายของ ก จกรรม (โครงการ) น นจนครบพ นท เป าหมายของก จกรรม (โครงการ) - เม อบ นท กพ นท เป าหมายเสร จแล ว ต องการตรวจสอบข อม ลพ นท ได ม การบ นท ก ข อม ล ให คล กเล อก ตรวจสอบ ด งร ป - โปรแกรมจะแสดงรายการ ด งร ปให ตรวจสอบ

19 - เม อต องการปร บปร งข อม ลพ นท ให คล ก ปร บปร ง ด งร ป - การปร บปร งข อม ลพ นท สามารถเปล ยนข อม ลพ นท ระด บได เช น เปล ยนจากระด บ หม บ าน เป นระด บตาบล หร อเปล ยนข อม ลท งหมดท ได บ นท กไว ก อนหน าก สามารถทาได โดยคล กเล อกข อม ลพ นท ใหม อ กคร ง

20 เม อเปล ยนข อม ลครบแล วก ทาการบ นท กข อม ล คล ก โปรแกรมจะ แสดงข อความเหม อนก บข นตอนการบ นท กในคร งแรก เสร จเร ยบร อยแล วก คล ก ป ด หน าจอ - การลบข อม ลพ นท สามารถทาได ให คล ก ลบรายการ โปรแกรมจะแสดงข อความ ต องการลบข อม ลกด OK ยกเล กกด Cancel ด งร ป - เม อลบข อม ลพ นท แล ว คล กเล อกตรวจสอบอ กคร ง จะปรากฏด งร ป

21 ห วข อ แบบฟอร มประเม นผล เม อคล กกล อง จะปรากฏหน าต าง ด งร ป แบบฟอร มประเม นผล ประกอบด วย 4 ห วข อใหญ (เป นแบบประเม นผลท ใช ก บ ก จกรรม(โครงการ) ท วไป) ให กรอกแบบประเม นผลโดยน บคะแนน และนาผลการน บมา กรอกลงในช องจานวน โปรแกรมจะคานวณค าร อยละ 1. ข อม ลท วไป

22 2. ความร ความเข าใจด านว ชาการ สามารถกรอกจานวนว ชาท ม การทดสอบลงในช อง เช น ม การทดสอบความร ความเข าใจ จานวน 2 ว ชา โปรแกรมจะสร าง จานวนบรรท ดให เท าก บ จานวนว ชาท เรากรอกข อม ล ด งร ป 3. การนาความร ไปใช ประโยชน คล ก โปรแกรมจะแสดง ด งร ป

23 ด งร ป 4. ความพ งพอใจต อการบร หารโครงการ คล ก โปรแกรมจะแสดง เม อกรอกข อม ลแบบประเม นผลก จกรรม (โครงการ) เสร จแล ว ก คล ก เพ อบ นท กข อม ล โปรแกรมจะแสดงข อความ ค ณต องการบ นท กข อม ลใช หร อไม ให คล ก OK กรณ ท ต องการบ นท ก ถ าไม ต องการบ นท กให คล ก Cancel ด งร ป เม อม การบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว โปรแกรม จะแสดงข อความบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว ให คล ก OK ด งร ป ปร บปร งข อม ลแบบประเม นฯ สามารถทาได โดยการคล ก รายละเอ ยด เพ อแสดง หน าต างแบบประเม นฯ ซ งจะมองไม เห นข อม ล ท บ นท กไปแล ว ถ าต องการปร บปร งข อม ลให กรอกข อม ลใหม แล ว คล ก ส งแบบประเม น ข อม ลใหม ก จะปรากฏในหน ารายงานสร ปแบบ ประเม นผลโครงการแทนข อม ลเก า

24 - การแนบไฟล ร ป เอกสาร(ผลการดาเน นก จกรรม (โครงการ)) ท กไฟล รวมก นความจ ต องไม เก น 2 MB (ไฟล ร ปให บ บอ ดหร อร ไซด ) - ก อนแนบไฟล ต าง ๆ เม อคล ก แสดงไฟล จะปรากฏหน าจอ ด งร ป - เม อคล ก โปรแกรมจะแสดงด งร ป

25 - ให คล ก โปรแกรมจะแสดงหน าต าง (ด งร ป) ให ค นหาไฟล ท เราต องการ เม อเราพบไฟล ท ต องการแล วให คล กเล อกไฟล ท ต องการแล วกด - เม อโปรแกรมแสดงช อไฟล ท เราต องการแล ว ให กรอกข อม ลรายละเอ ยด จากน นก คล ก เม อต องการบ นท กไฟล หร อ คล ก เม อไม ต องการบ นท กไฟล

26 โปรแกรมแสดงสถานการณ จ ดเก บไฟล ด งร ป - หล งจากแนบไฟล ต าง ๆ เม อคล ก แสดงไฟล จะปรากฏหน าจอ ด งร ป - เม อต องการด เอกสารท แนบไฟล หร อ save file เก บไว ในเคร องคอมฯ คล ก ด สาเนาเอกสาร จะปรากฏหน าจอ ด งร ป

27 - เม อต องการลบไฟล ท แนบไฟล ไว ให คล ก จะปรากฏข อความ ด งร ป ให คล ก OK เม อต องการลบไฟล หร อ คล ก Cancel เม อต องการยกเล กการลบไฟล - หล งลบไฟล แล ว เม อคล ก แสดงไฟล จะปรากฏหน าจอ ด งร ป งบเหล อจ าย = เง นงบประมาณของก จกรรม (โครงการ) ท เบ กจ ายไม หมดเหล อบางส วน งบคงเหล อ = เง นงบประมาณของก จกรรม (โครงการ) ท ไม ม การเบ กจ าย ยอดเง นคงเหล อ เม อเจ าหน าท การเง นบ นท กข อม ลเบ กจ าย/ย มเง น จานวนเง นคงเหล อจะลดลงตาม ระบบการเบ กจ าย/ย มเง นท นท - เม อม งบเหล อจ ายหร องบคงเหล อ ให คล ก - แต ถ าไม ม งบเหล อจ ายหร องบคงเหล อ ก ไม ต องคล กเล อกช องใดเลย

28 - งบเหล อจ ายหร องบคงเหล อ ท จ งหว ดประสงค จะค นให กรม ก ให ระบ จานวนเง นท ต องการค นในช อง หร อนาไปใช ในโครงการ ใดก ให ระบ ช อโครงการพร อมส งสาเนาโครงการให ก บกองแผนงานเพ อดาเน นงานในส วนท เก ยวข องต อไป เม อต องการบ นท กรายงาน ผลฯ ให คล ก ส งรายงาน ยกเล กรายการ ใช เม อไม ต องการ บ นท กข อม ลฯ - การส งรายงานผลฯ เพ อบ นท กข อม ลต าง ๆ ท ได กรอกข อม ลไว โปรแกรมจะไม บ นท กข อม ลให กรณ ท ไม กรอกข อม ลช อผ ร บผ ดชอบและเบอร โทรศ พท จะปรากฏข อความ ด งร ป - เม อส งรายงานผลฯ เพ อบ นท กข อม ล โปรแกรมจะแสดงข อความค ณต องการบ นท ก ข อม ลใช หร อไม ให คล ก OK กรณ ท ต องการบ นท ก ถ าไม ต องการบ นท กให คล ก Cancel ด งร ป

29 - เม อม การบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว โปรแกรมจะแสดงข อความบ นท กข อม ล เร ยบร อยแล ว ให คล ก OK ด งร ป

30 การปร บปร งรายงานผลการดาเน นงาน เม อต องการปร บปร ง/เปล ยนแปลง ข อม ลรายงานผลฯ ท ได บ นท กข อม ลฯ ก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ต (งบประมาณกรมการ พ ฒนาช มชน) ไว เร ยบร อยแล ว จะต องเข าส เมน หล ก รายงานผลการดาเน นงาน คล ก เล อกเมน ย อย ก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ต คล กเล อก รายงานผลการปฏ บ ต งาน ด ง ร ป หร อ เม อเราค นหาก จกรรม (โครงการ) ท จะปร บปร ง/เปล ยนแปลงรายงานผลการปฏ บ ต งาน ก คล กเล อก บ นท กรายงาน

31 จะปรากฏหน าจอ ด งน - ให เปล ยนแปลง/เพ มเต มข อม ลท ต องการ เม อเสร จส นการบ นท กข อม ล ให คล ก ส งรายงาน - เม อส งรายงานผลฯ เพ อบ นท กข อม ล โปรแกรมจะแสดงข อความค ณต องการบ นท ก ข อม ลใช หร อไม ให คล ก OK กรณ ท ต องการบ นท ก ถ าไม ต องการบ นท กให คล ก Cancel ด งร ป

32 - เม อม การบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว โปรแกรมจะแสดงข อความบ นท กข อม ล เร ยบร อยแล ว ให คล ก OK ด งร ป 2. การบ นท กผลการดาเน นการโครงการท ใช งบประมาณจากแหล งอ น เม อเราต องการรายงานผลการดาเน นการโครงการท ใช งบประมาณจากแหล งอ น รายงานผลการดาเน นงาน คล กเล อกเมน ย อย โครงการท ใช งบประมาณจากแหล งอ น คล กเล อก รายงานผลการปฏ บ ต งาน ด งร ป หร อ การบ นท กรายงานผลการดาเน นการโครงการท ใช งบประมาณจากแหล งอ น ให ทาตาม ข นตอนของการบ นท กผลการดาเน นการก จกรรม (โครงการ) ตามผลผล ต

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ********************************** คาช แจง การใช บทเร

More information

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ข อม ลเบ องต นของ HIVQUAL-T โปรแกรม HIVQUAL-T ได ร บการพ ฒนาบนฐานโปรแกรม Microsoft Access ซ งสามารถทางานได

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

ค ม อการใช SCCC websales

ค ม อการใช SCCC websales ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

การสร างเกมเพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Excel ข อตกลงพ นฐานในการสร างเกม

การสร างเกมเพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Excel ข อตกลงพ นฐานในการสร างเกม การสร างเกมเพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยท วไปการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ม กจะใช ในงานด านการคานวณ การทาบ ญช เง นเด อน ประมวลผลคะแนนน กเร ยน จ ดการเก ยวก บฐานข อม ลและการสร

More information

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด)

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) ค ม อการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ระบบการจ ดทาแผนการปฏ บ ต การและการต ดตามความก าวหน า

More information