ÃÐàºÕºÇÔ ÕÇÔ ÑÂ Ò ÃÑ»ÃÐÈÒʹÈÒʵÃ

Size: px
Start display at page:

Download "ÃÐàºÕºÇÔ ÕÇÔ ÑÂ Ò ÃÑ»ÃÐÈÒʹÈÒʵÃ"

Transcription

1 ÃÐàºÕºÇÔ ÕÇÔ ÑÂ Ò ÃÑ»ÃÐÈÒʹÈÒʵà Public Administration Research Methodology ¾ÃóÔÅÑ ¹ÔµÔâà ¹

2 คานา ตาราเล มน เป นเอกสารประกอบการเร ยนในว ชาระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร ของ ว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา มหาว ทยาล ยท กษ ณ (TSU-MDC) ซ งผ เข ยนม ความต งใจให ผ อ านทา ความเข าใจก บระเบ ยบว ธ ว จ ยเช งร ฐประศาสนศาสตร อย างง าย แต ครอบคล มในภาพรวมของ กระบวนการว จ ยท งหมด หว งว าตาราเล มน จะม ประโยชน ต อน ส ตและผ ท สนใจในระเบ ยบว ธ ว จ ยได นาไปใช ในการเร ยน การ สอน และการทางานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลมากข น โดยการรวบรวมเน อหาท เก ยวก บระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร ของน กว ชาการหลายท าน ท งน กว ชาการภายในประเทศและน กว ชาการต างประเทศ เพ อให ได เน อหาท เก ยวข องก บว ธ การดาเน นการ ว จ ยอย างสมบ รณ ในข นพ นฐาน อาจารย ดร. พรรณ ล ย น ต โรจน อาจารย ประจาว ทยาล ยการจ ดการเพ อการพ ฒนา (TSU-MDC) มหาว ทยาล ยท กษ ณ

3 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บระเบ ยบว ธ ว จ ย แนวความค ดเก ยวก บระเบ ยบว ธ ว จ ย 1. แนวค ดเบ องต นในการว จ ย 2. การกาหนดกรอบความค ดจากการสารวจทฤษฏ ต วแปรในการศ กษา การสร างมาตรว ดในการว ดต ว แปร การกาหนดสมมต ฐาน 3. การกาหนดระเบ ยบว ธ ในการศ กษา 1. การกาหนดร ปแบบในการว จ ย 2. การกาหนประชากรและการส มต วอย าง 3. การสร างเคร องม อว ด 4. การเก บรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล 4. การนาเสนอข อม ลและการเข ยนรายงาน ความหมายของการว จ ย ความหมายท 1 การค นคว าเพ อหาข อม ลอย างถ ถ วนตามหล กว ชาการ 1 ความหมายท 2 การค นหาหร อตรวจสอบอย างละเอ ยดถ ถ วนหร อการค นคว าทดลองโดยม เป าหมายเพ อการค นพบข อเท จจร งใหม ๆและแปลความหมายของข อเท จจร งเหล าน นอย างถ กต องเพ อการ ปร บแก ข อสร ปทฤษฏ ตลอดจนกฎเกณฑ ต างๆท ยอมร บก นแต เด มให ถ กต องย งข น โดยอาศ ยข อเท จจร ง ใหม ๆท ค นพบเพ มเต มเหล าน หร อเพ อการประย กต ใช ข อสร ป ทฤษฏ และกฎเกณฑ ใหม ๆท ได ค นพบหร อ ปร บแก แล วน น 2 1 พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ Webster s Third New International Dictionary ; 1981, 1930 Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 2

4 ถ กต อง 4 ความหมายท 5 เป นการแสวงหาความร ความจร ง ด วยว ธ การท ม ระบบและเช อถ อได โดยอาศ ย ความหมายท 3 เป นเร องการศ กษาค นคว าเพ อหาข อพ ส จน หร อคาตอบหร อหาข อเท จจร ง บางอย างท อาจจะไม ม การค นพบในเร องน นๆมาก อนหร ออาจม กา รค นพบมาแล วแต เม อเวลาเปล ยนไปก ต องม การค นพบใหม อ กคร ง 3 ความหมายท 4 เป นกระบวนการแสวงหาความร ความเข าใจ ท ถ กต องในส งท ต องการศ กษา ม การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห และกาต ความผลท ได จากการว เคราะห ท งน เพ อให ได มาเพ อคาตอบท ระเบ ยบว ธ ทางว ทยาศาสตร เพ อให ได ความร ใหม ท เป นคาตอบป ญหาตามว ตถ ประสงค ท กาหนดไว ช ดเจน 5 ความหมายท 6 คาว า ว จ ย เป นคาท ใช ในความหมายสม ยใหม ในวงว ชาการ เป นก จกรรมอย าง หน งของส งคมสม ยใหม แต เด มน นมาจากภาษาบาล ว า ป ญญา- การว จ ยน นเป นล กษณะหน งของการใช ป ญญา พร อมท งทาให เก ดป ญญา หร อทาให ป ญญาพ ฒนาข น ถ าแปลตามร ปศ พท ว จ ยแปลว า ค นหา- หร อ ส บค น- เพ อท จะเอาส งท ต องการให ได หร อเท ยวสอดส องหาให เจอส งท ต องการ ซ งแบ งความหมายได เป น 4 ระด บค อ 1) ค นหาความจร ง 2) ค นหาส งท ด ส งท ต องการ ส งท เป นประโยชน 3) ค นหาทางท จะทาให ด หร อว ธ การท จะทาให ด และ 4) หาว ธ ท จะทาให สาเร จ 6 ความหมายท 7 เป นกระบวนการท อย ภายใต การควบค มและใช ว จารณญาณในการศ กษาข อม ล เช งประจ กษ ของปรากฏการณ ธรรมชาต โดยม ทฤษฏ และสมมต ฐานเป นเคร องนาทางสาหร บค นพบ ความส มพ นธ ของปรากฏการณ ธรรมชาต เหล าน น 7 สร ป การว จ ยค อการค นหา โดยใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการพ ส จน ตรวจสอบความ จร งอย างม หล กการปละสามารถอธ บายได ด วยหล กฐานเช งประจ กษ เป นการสร างองค ความร ใหม หร อเข าใจ องค ความร เด มท ม มาอย างล กซ ง ทาให เก ดป ญญาและแก ป ญหาต างๆได ตามเป าหมายท กาหนด 3 เท ยนฉาย ก ระน นท และ จร ล จ นทล กขณา ; 2534,8 4 ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ; 2540, 1 5 นงล กษณ ว ร ชช ย ; 2543, 47 6 พระธรรมป ฎก : 2539, 3 7 Kerlinger ; 1986,10 Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 3

5 ความสาค ญของการว จ ย 1. การศ กษาด วยว ธ ว จ ย จะช วยพ ฒนาคน ท เป นส วนสาค ญในการพ ฒนาประเทศให เป นผ ม ป ญญา ม ความสามารถในการส งเกต ซ กถามและแสวงหาคาตอบและส อสาระข อเท จจร งอ นจะนาไปส องค ความร และพ ฒนาองค ความร ได ด วยต วเอง เก ดการเร ยนร ด วยการว จ ยตลอดช ว ต 2. ม การแลกเปล ยนประสบการณ อ นทรงค ณค า ม การค ดพ จารณาด วยสมอง ม กาสรว เคราะห เหต การณ ในการปฏ บ ต งาน ม การสร างสรรค ส งคมแห งการเร ยนร เพ อความก าวหน าและม นคงของประเทศ และประชาคมโลก ทาให เก ดความก าวหน าและนาว ทยาการใหม ๆท ได จากการศ กษาว จ ยมาใช ให เก ดประโยชน แก มวลมน ษย 3. การว จ ยสามารถตอบสนองความต องการทางว ชาการ กล าวค อ สามารถแสวงหาความร ความเข าใจ เก ยวก บการสร างทฤษฏ ท เก ดข นจากปรากฏการณ ท ศ กษา ความร หร อข อค นพบท ได จากการว จ ยจะ เป นพ นฐานในการว จ ยคร งต อๆไป เพ อความก าวห น าในแต ละสาขาว ชาและอาจม ผ นาไปใช ประโยชน ต างๆได 4. การว จ ยสามารถหาแนวทางในการแก ป ญหาท เก ดข นได ม ข อสร ป ข อค นพบและแนวทางในการ แก ป ญหาต างๆอย างเป นร ปธรรมในเช งปฏ บ ต ไม ใช เป นแนวค ดในเช งทฤษฏ ท ไม สามารถนาไปส การปฏ บ ต ได ด งน นการว จ ยจ งเป นการเช อมช องว างระหว างแนวค ดทฤษฏ ก บการปฏ บ ต ให ช งว าง เหล าน นใกล ช ดก นมากข นหร อม น อยลง 5. การว จ ยเป นการแสวงหาคาตอบอ นถ กต องต อป ญหาหร อคาถามท ต งไว ตามเป าหมายของการว จ ย อย างเป นระบบระเบ ยบว ธ ท เช อถ อได และรวมท งขจ ดข อบกพร องท อ าจจะม ได ในการค นคว า แสวงหาความร อย างม หล กเกณฑ ซ งอาจจะใช ว ธ การหลายๆว ธ เพ อย นย นหร อปฏ เสธคาตอบท เป น ป ญหาในการศ กษา Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 4

6 ประโยชน ของการว จ ย 1. เพ อเก ดองค ความร ใหม ในทางว ชาการ ในการแก ป ญหาท เก ดข นใหม ๆ 2. เพ อม ระบบในการศ กษาอย างเป นว ทยาศาสตร และสามารถตรวจสอบพ ส จน ได 3. เพ อย นย นหร อปฏ เสธเหต การณ ต างๆท เก ดข นอย างม หล กฐานเช งประจ กษ 4. เพ อม ย ทธว ธ สาหร บการเสร มสร างทางเล อกใหม ๆท จะนามาพ ฒนาประเทศและส งคม 5. เพ อสร างให เก ดบ คคลท เป นน กค ด บ ณฑ ตหร อผ ร ในการแสวงหาแนวทางในการแก ป ญหาต างๆท เก ดข นในส งคม เป าหมายของการว จ ย เป าหมายแรก การว จ ยเป นภาระท ย งใหญ เป าหมายส งส ดของการว จ ยค อ การสร างกา ร เปล ยนแปลง - ด งน นการสน บสน นการว จ ยจ งเป นการสน บสน นให ม การสร างความเปล ยนแปลง ผ ทางาน สน บสน นหร อจ ดการงานว จ ยและน กว จ ยต องม จ นตนาการ - ต อการเปล ยนแปลง ม ความม งม นเพ อการ สร างสรรค ม ความส ขท ได ทาให จ นตนาการเป นจร ง 8 เป าหมายท สอง ค อเพ อบรรยาย เพ ออธ บาย เพ อทานายหร อควบค ม ปรากฏการณ ต างๆ อ นจะช วย พ ฒนาช ว ตและความเป นอย ของมวลมน ษย และส งคมให ด ข น 9 ด งน น จะพบว า การว จ ยม เป าหมายสาค ญท จะให บ คคลระด บต างๆ ท งประชาชนท วไป น ส ต น กศ กษาในระด บต างๆ ได ม ความเข า ใจในระเบ ยบว ธ พอเป นแนวทางในการศ กษา แสวงหาความร และใช ว ธ การด งกล าวในการเร ยนร ด วยตนเอง ตามกรอบของแต ละสาขาหร อใช ประโยชน จากผลการว จ ยเป น แนวทางในการดารงช ว ตอย างม ค ณภาพ 8 ว จารย พาน ช : 2540,17 9 นงล กษณ ว ร ชช ย : 2543,47-48 Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 5

7 บทท 2 ประเภทของการว จ ย 1. การว จ ยเช งค ณภาพ 2. การว จ ยเช งปร มาณ การว จ ยเช งค ณภาพ เป นการว จ ยท ไม เน นข อม ลต วเลข เน นหารายละเอ ยดต างๆของกล มประชากรท ทาการศ กษา เพ อให เก ดความร ความเข าใจในเร องน นๆ ข อม ลอาจมาจากหน วยท ต องการศ กษาเพ ยงไม ก หน วย ไม ก ช มชน ไม ก กล ม โดยอย บนพ นฐานของแนวค ดปรากฏการณ น ยม (Phenomenology) ให ความสาค ญก บความร ส ก โลก ท ศน ความหมายและว ฒนธรรม เน นการเข าไปส มผ สข อม ลหร อปรากฏการณ โดยตรง และม งให เก ด สมมต ฐานและข อสร ปใหม ๆมากว าพ ส จน สมมต ฐานเด ม แสวงหาความร โดยพ จารณาปรากฏการณ ส ง คม จากสภาพแวดล อมความจร งในท กม ต เพ อหาความส มพ นธ ของปรากฏการณ ก บสภาพแวดล อมท เก ดข น สนใจข อม ลท เป นนามธรรม (abstract) ม กใช เวลาในการศ กษา ต ดตาม ระยะยาว ใช การส งเกตแบบม ส วน ร วมและการส มภาษณ แบบเจาะล ก เป นหล กในการรวบรวมข อม ล และเน นว เคราะห ต ความข อม ลแบบ อ ปน ย (Inductive) เป นหล ก ในทางส งคมศาสตร จะศ กษาปรากฏการณ ทางส งคม ซ งม ล กษณะเฉพาะด งน 1. ม ความหมาย ซ งเก ดจากการต ความของผ ท อย ในปรากฏการณ หร อส งคมน นๆ ระบบว ฒนธรรมจะ เป นต วกาหนดแนวทางในการต ความหมายน น 2. ม ความสล บซ บซ อน เพราะพฤต กรรมมน ษย แสดงออกมา ม ท งพฤต กรรมท ปรากฏและพฤต กรรมท ไม แสดงออกมา เป นเร องของจ ตใจ ยากท จะเข าใจ 3. ม ความเปล ยนแปลงเสมอ ยากท จะคาดคะเนได แต สาหร บความเข าใจในเหต และผลในเช งทฤษฏ แล ว อาจคาดการณ ได บางส วน 4. ม ความเก ยวพ นซ งก นและก น เช นพฤต กรรมทางส งคมม ความส มพ นธ ก บเคร อญาต หร อว ฒนธรรม หร อว ยร นม ความส มพ นธ ก บส อโฆษณา เป นต น 5. ม ความแตกตางก นในแต ละสถานการณ และเง อนไข แม ว าเป นพฤต กรรมของคนๆเด ยวก น แต ใน ต างสถานท ต างเวลา อาจม ความแตกตางก นได ข นอย ก บล กษณะท ง 4 ประการข างต น Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 6

8 การว จ ยเช งปร มาณ เน นข อม ลท เป นต วเลขเป นหล กฐานย นย นความถ กต องของข อค นพบและข อสร ปต างๆของเร องท จะทาการว จ ย ใช ได กว างขวางถ าสามารถพ ส จน ได ว าใช ระเบ ยบว ธ ท เหมาะสมและได คาตอบท ถ กต อง และ ข อค นพบสามารถนาไปขยายผลในขอบข ายท กว างออกไป ความแตกต างระหว างการว จ ยเช งปร มาณและการว จ ยเช งค ณภาพ ความแตกต าง การว จ ยเช งปร มาณ การว จ ยเช งค ณภาพ ล กษณะของว จ ย เน นข อม ลต วเลขเป นหล ก เน นข อม ลเก ยวก บความร ส กน กค ด ว ตถ ประสงค 1. ต องการทดสอบทฤษฏ 2. ต องการสร ปข อม ลจานวนมาก 3. การเข าใจความถ กต องของส งท ปรากฏอย 1. ต องการสร างทฤษฏ ใหม 2. ต องการข อม ลเช งล ก 3. ต องการเข าใจความหมายของส งท ศ กษา สมมต ฐาน สร ปสมมต ฐานจากกรอบทฤษฏ อาจม หร อไม ม ก ได ทฤษฏ ท ใช ม ทฤษฏ เป นกรอบในการศ กษา ไม จาเป นต องม ทฤษฏ แต เป นการสร างทฤษฏ จาก ผลการศ กษา ร ปแบบการว จ ย - Survey Research - Field Research - Experimental Research - Documentary Research ประชากร เล อกจากประชากรท งหมด อาจใช Probability / Non-probability Sampling เจาะจงเฉพาะกล มท ต องการศ กษา เป นกรณ ศ กษา ซ งไม สามารถเป นต วแทนท งหมดได ว ธ การเก บรวบรวม ข อม ล 1. แบบสอบถาม 2. ส มภาษณ แบบม โครงสร าง ว ธ ว เคราะห ข อม ล ใช สถ ต - เช งบรรยาย (Descriptive Statistics) - เช งอน มาน (Inferential Statistics) การสร ปผล จากข อเท จจร งท รวบรวมได จากสถ ต ท ใช ทดสอบ ว ธ แสวงหาความร ความจร ง ใช ว ธ อน มาน (Deductive Reasoning) 1. ส มภาษณ เช งล ก 2. ส มภาษณ กล ม 3. ส งเกต สร ปแบบอ ปน ย (Inductive Conclusion) จากข อเท จจร งท ได จากการส มภาษณ และ ปรากฏการณ ท ได จากการส งเกต โดยเช อมโยง เก ยวข องส มพ นธ ก น ใช ว ธ อ ปมาน (Inductive Reasoning) Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 7

9 ว ธ แสวงหาความร ความจร ง แนวทางท 1 การแสวงหาความร แบ งเป น 2 ว ธ ใหญ ๆค อ 1. เหต ผลเช งอ ปมาน (Inductive Reasoning) เร มต นจากข อเท จจร งเฉพาะ ท ได จากประสบการณ หร อ เหต การณ ท ศ กษาและนาไปส ข อสร ปหร อกฎเกณฑ เป นการหาจากส วนย อยไปส ส วนใหญ เช นการ ว จ ยเช งค ณภาพ 2. เหต ผลเช งอน มาน (Deductive Reasoning) เร มจากหล กเกณฑ หร อข อเท จจร งท วไป แล วนาไป ทดสอบ ย นย นด วยการรวบรวมข อเท จจร ง เป นการหาจากส วนใหญ ไปหาส วนย อย เช นการว จ ยเช ง ปร มาณ แนวทางท 2 การแสวงหาความร แบ งตามปร ชญาของการศ กษา เป น 2 ว ธ ใหญ ๆค อ 1. ปฎ ฐานน ยม (Positivism) 1. ปรากฏการณ ต างท เก ดข นตามธรรมชาต สามารถอธ บายได ด วยกฎเกณฑ ต างๆท ม อย ในธรรมชาต 2. มน ษย สามารถร บร ได จากประสาทส มผ สท ง 5 3. สามารถพ ส จน ย นย นได ด วยประสบการณ ส งท ท กคนร ร วมก นและเหม อนก น เร ยกว า ความจร ง ว ตถ ว ส ย (Objective Truth) ส งท ท กคนร บร เฉพาะบ คคลใดบ คคลหน ง เร ยกว าความจร งอ ตว ส ย (Subjective Truth) ซ งเช อถ อได น อยกว าความจร งว ตถ ว ส ย 4. จ ดม งหมายท สาค ญ เพ ออธ บาย ทานาย และควบค มปรากฏการณ น นได 5. ใช ว ธ การทางว ทยาศาสตร ในการศ กษาปรากฏการณ และพฤต กรรมของมน ษย ในส งคม เพ อ ค นพบกฎเกณฑ หร อทฤษฏ ท จะใช อธ บายปรากฏการณ ธรรมชาต หร อพฤต กรรมของมน ษย ใน ส งคมได 6. ใช เคร องม อต างๆโดยว ดผลจากเคร องม อเหล าน นให ได ข อม ลเป นต วเลขหร อข อม ลเช งปร มาณ ซ งสามารถนามาว เคราะห ด วยสถ ต ได 2. ค ดค านปฎ ฐานน ยม (Anti-Positivism) 1. อ ตภาวะน ยม (Existentialism) ค อแนวค ดท เก ยวก บการม ช ว ตอย ด วยตนเอง ตามความเช อ ของแต ละบ คคล ซ งเป นความจร งอ คว ส ย (Subjective Truth) 2. ปรากฏการณ น ยม (Phenomenology) ค อแนวค ดท เช อว ามน ษย ท กคนม จ ตสาน กท จะร ส ก น กค ด เป นต วกาหนดความหมายของประสบการณ ในแต ละ บ คคล ไม ควรเช อจากคา พรรณนาของส อมวลชน แต ให แสวงหาข อเท จจร งจากประสบการณ ตรงในเร องน น 3. ชาต พ นธ ว ทยา (Ethno methodology) ค อแนวค ดท เก ยวข องก บการม ช ว ตอย ด วยการให ความหมายต อโลกแห งช ว ตประจาว น ในแต ละส งคมม ความเช อต อก นอย างไรและปฏ บ ต Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 8

10 ต อก นอย างไร เป นการศ กษาให เข าใจก จกรรมต างๆท มน ษย ม ต อก นภายใต ส งคมใดส งคม หน ง 4. ส ญล กษณ ปฏ ส มพ นธ น ยม (Symbolic Interactionism) ม ความเช อพ นฐานสร ปได 3 ประการค อ 1. มน ษย ม ปฏ ส มพ นธ ต อส งต างๆบนพ นฐานของความหมายท เขาให ต อส งน น 2. กระบวนกา รให ความหมายและต ความหมายแก ส งต างๆโดยผ านส ญล กษณ เป น กระบวนการท ดาเน นไปอย างต อเน อง 3. กระบวนการให ความหมายและต ความหมายแก ส งต างๆท เก ดข นในบร บทของ ส งคม บ คคลแต ละคนจะปร บพฤต กรรมของตนเองต อบ คคลอ นและค ดถ งบทบาท ของบ คคลอ นท ม ต อตนเอง แนวทางท 3 ว ธ การแสวงหาความร ตามหล กธรรมชาต แบ งออกเป น 2 ส วนค อ 1. แนวทางเช งเหต ผล (Rational Approach) ค อการเร ยงลาด บความเข าใจตามหล กต างๆของแต ละองค ความร ท จะทาให ได องค ความร ข นมา โดยการใช หล กเหต ผลหร อผ ชานาญ โดยให มน ษย เข าใจกฎ ต างๆของธรรมชาต โดยนาหล กพ นฐานท ม อย มาประมวลให เก ดความร ความเข าใจในสถานการณ ท เป นสาเหต ของป ญหา การค นหาจะเร มต นจากความเข าใจในเหต การณ อย างสมบ รณ และใช ความ เช อจากความร ท งหมดมากแก ป ญหาจากกฎธรรมชาต การค นหาจะได ความเ ข าใจใหม ท เป นความ จร งพ นฐาน (Basic Truths) 2. แนวทางเช งประจ กษ (Empirical Approach) ประกอบด วยคาถามต างๆ ตามความส มพ นธ ตาม สมมต ฐานและกฎท อาจเช อได ว าเป นความจร ง ต องม กระบวนการในการพ ส จน ความเช อเหล าน น ว าถ กต อง แต ละคนต องต ดส นใจตามความเช อท จะนาไปส ความสามารถในการทานายเหต การณ ต างๆตามท ส งเกตได 3. แนวทางว ทยาศาสตร (Scientific Approach) ม ส วนผสมระหว าง Empirical Approach and Rational Approach ท ส มพ นธ ก นอย างม ระบบ Christensen, 1980 ช ว า scientific method จะใช แนวค ดระบบในการแสวงหาความร ท จะยอมร บ หร อปฏ เสธสมมต ฐานหร อทฤษฏ ในขณะท scientific techniques จะใช เคร องม อในการพ ส จน ทาง ว ทยาศาสตร และแนวทางว ทยาศาสตร (Scientific Approach) เป นการใช ตรรกะ ค อแนวทางในความเป นเหต และผล ท กาหนดว การแก ป ญหาและ ใช ว ธ การว ทยาศาสตร ท จะศ กษาร ปแบบของสาเหต และผล โดยใช ข อม ลเช งประจ กษ Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 9

11 ว ธ การแสวงหาความร ความจร ง Theories Deductions Generalizations Observation Context of discovery Theories Context of Justification Evidence Deductions Inductions Retroduction Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 10

12 บทท 3 กระบวนการในการดาเน นการว จ ย 1. ขอบข ายของการว จ ยและการต งป ญหาการว จ ย เป นการกาหนดห วเร องท ต องการศ กษา ซ งเป น จ ดเร มต นในการศ กษา จะม ผลต อกระบวนการต างๆต อไป 2. การสารวจและการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง เป นการรวบรวมองค ความร ท ม อย ท เก ยวข องก บ การศ กษา ท จะมาซ งคาตอบของป ญหาการว จ ย ท อาจประมวลจากเอกสารทางว ชาการ ผลงานว จ ย และเอกสารทางว ชาการอ นๆ 3. การกาหนดสมมต ฐานเพ อการทดสอบ เป นการกาหนดความส มพ นธ ระหว างต วแปรหร อแนวค ด เพ อการทดสอบว าเป นความจร งหร อไม การพ ส จน โดยรวบรวมข อม ลมาย นย นตามสมมต ฐานท กาหนด โดยเฉพาะการว จ ยเช งปร มาณ จาเป นอย างย งท ต องม สมมต ฐาน 4. การเล อกร ปแบบการว จ ย เป นการกาหนดว ธ การศ กษาท ส มพ นธ ก บป ญหา กรอบความค ดและเล อก ว ธ การเก บข อม ลท สอดคล องก บสมมต ฐาน โดยการเล อกร ปแบบการว จ ยต องเล อกว ธ การศ กษาโดย กาหนดก จกรรมตางๆท ต องการทา ต งแต การเล อกต วแปร การเล อกว การเก บรวบรวมข อม ลและ เล อกว ธ ว เคราะห ข อม ลท จะตอบป ญหาการว จ ย 5. การกาหนดประชากรเป าหมายและการส มต วอย าง เป นการกาหนดหน วยท ต องการศ กษาหร อหน วย ท ใช ในการเก บข อม ล อาจเป นค ณสมบ ต ของบ คคล กล ม องค การ ส งคม หร อพ นท แล วแต เป าหมาย การว จ ย ซ งจะม ผลกระทบต อการเก บรวบรวมข อม ลและการว เคราะ ห ข อม ล ซ งจะแตกตางไปตาม เคร องม อท ใช ในการว จ ย 6. การน ยามปฏ บ ต การและการสร างเคร องม อช ว ด ค อการแปลงความหมายของแนวค ดออกเป นสภาพ ความเป นจร ง เพ อช วยให สามารถเก บรวบรวมข อม ลได ซ งการน ยามจะส มพ นธ ก บการสร าง เคร องม อว ด โดยคาถามต างๆในเคร องม อว ดจะส มพ นธ ก บน ยามหร อม ส วนเก ยวข องก บความหมาย ของต วแปรหร อแนวค ด 7. การเก บรวบรวมข อม ล เป นกระบวนการท จะได มาซ งข อม ลท ตอบป ญหาการว จ ย โดยม ว การต างๆ ท งการได ข อม ลปฐมภ ม ได แก การส งเกต การส มภาษณ และการออกแบบสอบถาม และการได ข อม ลท ต ยภ ม ได แก การรวบรวมเอกสารหร องานว จ ย เป นต น ซ งจาเป นต องคาน งถ งค ณภาพของ ข อม ลในด านความเช อถ อได ความถ กต อง ซ งจะม ผลต อการต ความข อม ลหร อการว เคราะห ข อม ลท จะทาให งานว จ ยม ค ณภาพต อไป 8. การว เคราะห ข อม ล เป นการนาข อม ลท รวบรวมมาได มาว เคราะห โดยการเปร ยบเท ยบพรรณนาหร อ ใช สถ ต เป นเคร องม อในการว เคราะห เพ อให ได ข อสร ปท ตอบป ญหาการว จ ย Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 11

13 9. การสร ปผลการว จ ย เป นการประมวลความร ต างๆท ได จากการศ กษาและหาข อสร ป 10. การเข ยนรายงานการว จ ย เป นการนาความร ท ได จากการศ กษา มารวบรวมและเข ยนเป นรายงาน เพ อเผยแพร ความร ต อไป กระบวนการดาเน นการว จ ย ว จ ย Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 12

14 การกาหนดป ญหาการว จ ย - ส งท ผ ว จ ยอยากร - ทาการแสวงหาคาตอบอย างม ระบบ - การต งคาถาม (ยาก เพราะเป นส งท ก อให เก ดความร ต องการคาอธ บาย ต องการคาทานายเหต การณ ท เก ดข น และต องการข อสร ปจากว ธ การด งกล าว เพ อนามาสะสมให เก ดความก าวหน าทางองค ความร ) - ต องอย บนพ นฐานท สาค ญและม กาพ จารณาอย างรอบคอบ ให ม ความเหมาะสมต ามหล กว ชาการ และม ระเบ ยบว ธ รองร บ จ ดม งหมายในการต งป ญหา 1. เพ อบ กเบ กหร อรวบรวมแหล งความร (Exploration) เป นการต งป ญหาในล กษณะท ย งไม ม ผ ศ กษามา ก อนและผ ว จ ยสนใจ โดยประมวลเหต การณ ต างๆท เก ดข นและจ ดเป นระบบ 2. เพ อบรรยาย (Description) เป นการกล าวถ งล กษณะต างๆของส งท ผ ว จ ยศ กษา เพ อให ผ สนใจได เห น ภาพตาม เช นการบรรยายล กษณะการจ ดระเบ ยบหาบเร แผงลอยของกทม. โดยกล าวถ งสภาพพ นท ประชากร นโยบาย ป ญหาในการนาไปปฏ บ ต เป นต น 3. เพ ออธ บาย (Explanation) กล าวถ งความส มพ นธ ของต วแปรต างๆ ท เป นเหต และผลซ งก นและก น โดยอธ บายว าต วแปรใดเป นสาเหต ให เก ดผลตามท ม งหว งไว เช นศ กษาป ญหาและอ ปสรรคในการ นานโยบายใดนโยบายหน งไปปฏ บ ต ว าสาเหต มาจากอะไร เป นต น 4. เพ อทานายเหต การณ ท เก ดข น (Predictable) นาผลการศ กษามาทานายอนาคตท ย งไม เก ด ข น โดยผล การศ กษาจะต องมาจากว ธ การอธ บาย เม อทราบความส มพ นธ ของต วแปรต างๆจากกรอบทฤษฏ และ ผ านการพ ส จน ความจร งจนแน ใจในการทานาย แล วจ งสามารถทานายได ระด บความซ บซ อนของป ญหา 1. การว จ ยท ม ต วแปรเด ยว (Univariate) ส วนใหญ จะเป นการว จ ยแบบบรรยายหร อว จ ยบ กเบ ก 2. การว จ ยท ม ต วแปรต งแต 2 ต วข นไป (Multivariate) ในช วงระยะเวลาเด ยวก น ค อการว จ ยท ศ กษา ความส มพ นธ ระหว างต วแปร หร อศ กษาความเป นเหต และผลของต วแปรท เก ดข นในระยะเวลา ใกล เค ยงก น เช นการว จ ยอธ บาย 3. การว จ ยท ม ต วแปรต งแต 2 ต วข นไป (Multivariate) ในช วงระยะเวลาต างก นค อการว จ ยท ศ กษา ความส มพ นธ ระหว างต วแปร หร อศ กษาความเป นเหต และผลของต วแปรท เก ดข นในระยะเวลาท แตกต างก น โดยผลของการว จ ยหน งอาจมาจากก จกรรมท ดาเน นมาในอด ต หร อการศ กษาอนาคต จากการกระทาใดการกระทาหน ง เช นการว จ ยทานาย Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 13

15 เกณฑ ในการจ ดลาด บความสาค ญของป ญหา 1. ความเด นช ด (Explicit) 2. ความช ดเจน (Clear) 3. ความเป นต นกาเน ด (Original) 4. การทดสอบได (Testable) 5. ความสาค ญทางทฤษฏ (Theoretical Significance) 6. ความเก ยวข องก บความเป นจร งในส งคม (Social Relevance) หล กการในการเล อกป ญหาว จ ย พรศ กด ผ องแผ ว, 2529,62-63 เสนอว า 1. เง อนไขหร อผลท เก ดข นจากป ญหาประเภทต างๆ ป ญหาเช งประจ กษ (Empirical Problems) ป ญหา เช งว เคราะห (Analytical Problems) และป ญหาเช งปท สถาน (Normative Problems) 2. การปร บปร งป ญหาเช งปท สถานให เป นป ญหาเช งประจ กษ เพ อให สามารถทาการตรวจสอบในการ ว จ ยได โดยใช กรอบการอ างอ ง (frame of reference) หร อการเปล ยนให เป นร ปข อความ ถ า... แล ว... (If.then.statement) 3. ป ญหาเช งประจ กษ ประเภทต างๆท ม ผลต อการดาเน นการว จ ยในล กษณะท แตกต างก น 4. เกณฑ การต งป ญหาให ม ความสาค ญเพ อจะใช ในการว จ ย หล กเกณฑ ในการเล อกห วข อการว จ ย 1. ความสาค ญของป ญหา 2. ความเป นไปได 3. ความน าสนใจและท นต อเหต การณ 4. ความสนใจของผ ท จะว จ ย 5. ความสามารถท จะทาให บรรล ผล Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 14

16 ล กษณะความสาค ญของป ญหา 1. ป ญหาจะต องประกอบไปด วยต วแปรต างๆท ม ความส มพ นธ ก น ซ งอาจเปล ยนแปลงไปตาม ระยะเวลาและสถานท เช น ป ญหาการเม องในอเมร กา อาจไม เหม อนการเม องในประเทศไทย หร อ การเม องสม ยก อนการเปล ยนแปลงการปกครองจะไม เหม อนการเม องสม ยหล งการเปล ยนแปลงการ ปกครอง ด ท ล กษณะว าไม เหม อนเพราะเหต ใด และจะก อให เก ดผลอย างไร 2. คาตอบท ได จากการศ กษาป ญหาเหล าน จะต องแยกแยะให ได ว าเป นป ญหาเช งประจ กษ ป ญหาเช ง ว เคราะห หร อป ญหาเช งปท สถาน เพราะผลการศ กษาและข อม ลท ทาการศ กษาจะไม เหม อนก น 3. การต งป ญหาให ม ค ณค าทางว ชาการต องสามารถค นคว าว จ ยได อย างเป นระบบ ม กระบวนการ Karl Popper:1963, 222 กล าวว า ค อ 1. ความไม สอดคล องก นภายในทฤษฏ 2. ความไม สอดคล องก นระหว างทฤษฏ หน งก บทฤษฏ อ นๆ 3. ความไม สอดคล องก นระหว างทฤษฏ ก บการส งเกตการณ หร อประสบการท เป นจร ง การกาหนดว ตถ ประสงค ค ณล กษณะของว ตถ ประสงค ในการว จ ย 1. ช ดเจน 2. เฉพาะเจาะจง 3. ว ดผลได ต วอย างการกาหนดว ตถ ประสงค การว จ ย 1. ว ตถ ประสงค ในการศ กษาเช งพรรณนา 1. เพ อศ กษาค ณล กษณะ ความร ความค ดเห น ท ศนะ พฤต กรรม ความเช อ ค ณภาพช ว ต ฯ 2. ว ตถ ประสงค ในเช งเปร ยบเท ยบ 1. เพ อเปร ยบเท ยบความแตกต าง 2. เพ อศ กษาความส มพ นธ.. 3. เพ อศ กษาป จจ ยท ม ผลต อ.. 4. เพ อศ กษาป จจ ยท ม อ ทธ พลต อ... Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 15

17 การกาหนดกรอบแนวค ดและการสร างมาตรว ด กรอบแนวค ดจะเก ดข นหล งจากการทบทวนวรรณกรรม ความหมาย ความหมายท 1 กรอบแนวความค ด (Concepts) ค อองค ความร ท น กว ชาการต างๆกาหนดข น ซ ง อาจจะถ กรวบรวมอย ในร ปแบบของทฤษฏ หร อผลงานว จ ยต างๆ กรอบแนวค ดทางรปศ. จะช วยให เข าใจใน ปรากฏการณ ท เป นป ญหา ซ งหาความส มพ นธ ของความเป นจร งท จะพ ส จน และทดสอบได ความหมายท 2 มาตรว ด (Measurement) ค อกระบวนการท เช อมโยงระหว างกรอบแนวความค ด ท เป นนามธรรม (Abstract Concepts) มาส ต วบ งช ในสถานการณ ท เป นจร ง (Empirical Indicants) ซ ง Zeller & Carmines, 1980:2-3 ได อธ บายไว ว า เป นการท น กส งคมศาสตร อธ บายความจร งท เป นนามธรรมมาส แนวค ดทฤษฏ ท สามารถส งเกตเห นได ความหมายท 3 แนวค ดท เป นนามธรรม (Abstract Concepts) เช นความแปลกแยก (Alienation) การยกย องสรรเสร ญ (Self-esteem) และความต องการภายในบ คคล (Interpersonal Needs) เป นต น เป น แนวค ดท ไม สามารถอธ บายได ด วยต วบ งช เช งประจ กษ เพ ยงต วเด ยวได แต ต องทาการน ยามเช งปฏ บ ต การ (Operation Definition) และใช การว ดในหลายๆทางท แตกต างก น ความหมายท 4 ต วบ งช เช งประจ กษ (Empirical Indicants) ถ กออกแบบมาให ม ล กษณะ เฉพาะเจาะจง แน นอนและอย ในขอบข ายของทฤษฏ ของต วแปรน นๆท กาหนดโดยการว จ ย ความหมายท 5 ต วบ งช (Indicants) หมายถ งการประเม นแนวค ดเช งประจ กษ ท เป นกล มของ ด ชน ท จะช ว ดต วแทนท ถ กเล อกมาให สอดคล องก บแนวความค ด เช น แนวค ดของความยกย องสรรเสร ญ จานวนของมาตรว ดท ศนคต จานวนมากท จะเป นเคร องช ว ดพฤต กรรม ความแตกต างระหว างกรอบแนวค ดท เป นนามธรรมและต วบ งช เช งประจ กษ Greer, 1969:160 กล าวไว ว า เน อหาของความส มพ นธ ระหว างแนวค ดท เป นนามธรรมก บต วบ งช เช ง ประจ กษ ค อความค ดสร างสรรค ในโลกของความเป นไปได น น จะต องเข าก บโอกาสท จะเก ดข นของส งน นๆ ซ งน กปร ชญากล าวไว ว า แนวค ดท ปราศจากความเป นจร งน นว างเปล า ความเป นจร งท ปราศจากแนวค ดน น ม ดมน ท งกรอบแนวค ดท เป นนามธรรมและต วบ งช เช งประจ กษ จะก อให เก ดการพ ฒนาทฤษฏ ทาง ส งคมศาสตร ท ลดช องว างระหว างทฤษฏ ก บการปฏ บ ต ในโลกแห งความเป นจร ง Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 16

18 ด ชน ช ว ดและม ต ผลสร ปส ดท ายของกระบวนการสร างกรอบแนวความค ด (Conceptualization Process) ค อกล มของ ด ชน ท ช ว ด (Set of Indicators) ท จะเป นต วบ งช ผลของการศ กษา แนวค ดท เรากาล งศ กษา โดยท ผ ศ กษา สามารถกาหนดกล มของด ชน ช ว ดน ออกเป นม ต (Dimension) ซ งจะเป นองค ประกอบย อยของแนวค ดในการ เปร ยบเท ยบต วแปรใดต วแปรหน ง ม ต น จะเป นต วรวมของกล มด ชน ท จะช ว ด ในแต ละม ต จะเป นส วนหน ง ของการสร างกรอบแนวความค ด ม ต ท แตกต างก นขอ งแนวค ดจะซ บซ อนเพ ยงใดน นข นอย ก บการศ กษาของผ ศ กษา เช นใน สถานการณ ท เป นจร ง ผ หญ งอาจม ความร ส กทางอารมณ มากกว าผ ชาย ในขณะท ผ ชายจะม การปฏ บ ต มากกว าผ หญ ง ในกรณ เช นน เป นการเปร ยบเท ยบระหว างเพศก บการแสดงออก ผลของการศ กษาในเร องน อาจจะไม ได ม คาตอบเพ ยงคาตอบเด ยว ความส มพ นธ ระหว างกรอบแนวค ดก บมาตรว ด ารสร าง ร บ นว ด (Conceptualization) Abstract นา ธรร น ยา วา ห าย(Nominal Definition) น ยา วา ห าย(Nominal Definition) น ยา วา ห าย(Nominal Definition) น ยา วา ห าย(Nominal Definition) concrete ร ปธรร Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 17

19 การสร างกรอบแนวความค ด (Conceptualization) ค อ 1. การน ยามความหมาย (Nominal Definition) ค อการหาคาท ง ายมาอธ บายแนวค ด 2. ซ งต องนาการให ความหมายท แท จร งของคาๆน น (Real Definition) ได แก การระบ ค ณสมบ ต ของ แนวค ดน นๆ และ 3. ทาการน ยามปฏ บ ต การ (Operation Definition) ค อ เป นการระบ รายละเอ ยดเก ยวก บส งท ต องการ จะเก บรวบรวมข อม ล หร อการกาหนดกฎเกณฑ หร อนาเอาเกณฑ น นๆมาใช ก บการเก บรวบรวม ข อม ล และ 4. การสร างเคร องม อว ด (Measurement in the Real World) เพ อว ดเหต การณ ในสถานการณ ท เป น จร ง ซ งเป นกระบวนการท จะเปล ยนร ปจากนามธรรม (Abstract) มาส ร ปธรรม (Concrete) ล กษณะของกรอบแนวค ด 1. ถ อยคาเช งบรรยาย (Descriptive Words) เป นการให ความหมายของคาหร อค ณสมบ ต ของส งของ ประกอบด วยถ อยคา 2 ประเภท ค อ ช อเฉพาะ และช อท วไป 1. ช อเฉพาะ ได แก การกาหนดช อให ก บคน ส งของหร อเหต การณ ท เก ดข น โดยท เป น ล กษณะเฉพาะของคน ส งของหร อเหต การณ ให ร ว าคน ส งของหร อเหต การณ เป นอย างไร เป นการแยกประเด นในการศ กษาอย างช ดเจน เช นท งก ลาร องไห องค การโทรศ พท แห ง ประเทศไทย ฯ 2. ช อท วไป ได แก กาสรกาหนดแนวความค ดโดยสร ปจากเหต การณ ท เก ดข นเป นหล กสาค ญ ของการศ กษาเพ อให ได ข อสร ปท วไป (generalization) เพ อนามาช วยอธ บายหร อทานาย ปรากฏการณ ข อสร ปท วไปได มาจากการส งเกตซ าแล วซ าอ กจนได ปรากฏการณ ท คล ายคล งก น เช นสาเหต ของความยากจน การคอร ร ปช นในระบบราชการ แนวความค ด ด งกล าวแบ งออกเป น 1. ถ อยคาระบ หน วย ค อถ อยคาท บรรยายส งของหร อว ตถ ท บอกถ งร ปร างของส งของ น นๆ เช น หน งส อ พรรคการเม อง เม อง ช มชนแออ ด เป นต น 2. ถ อยคาระบ ล กษณะ ค อบรรยายค ณล กษณะหร อค ณสมบ ต ของส งท ต องการศ กษา เช น ประส ทธ ภาพทางการบร หารงาน สภาพของการอย อาศ ยในเม อง 3. ถ อยคาระบ ความส มพ นธ เป นถ อยคาเช งบรรยายค ณล กษณะของคนหร อส งของ หร อต วแป รท ม มากกว า 1 ต วแปร หร อ 1 แนวค ด ท ม ความเก ยวข องก น เช น พฤต กรรมในการออกเส ยงเล อกต งของคนไทยท อย ในภ ม ภาคท แตกต างก นหร อม ระด บการศ กษาท แตกต างก น เป นต น Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 18

20 2. ถ อยคาเช งตรรกะ (Logical Words) เป นการเช อมหร ออ างส งต างๆในประโยคเข าหาก น เช น 1. ประเทศกาล งพ ฒนาระบบราชการจะอ อนแอ - 2 ถ อยคา 2. ประเทศไทยเป นประเทศกาล งพ ฒนา - 2 ถ อยคา 3. ประเทศไทยจะม ระบบราชการท อ อนแอ ประเทศกาล งพ ฒนา เป นต วเช อมระหว าง ประเทศไทย และระบบราชการท อ อนแอ ระด บของการว ดแนวความค ด 1. แนวความค ดแบบจ ดพวก (classificatory) เป นการแบ งค ณสมบ ต ของส งท ม อย ออกเป นประเภท หร อชน ด เช นค ณสมบ ต ทางกายภาพของบ คคล ได แก เพศ (ชาย-หญ ง) อาช พ (ร บราชการ ธ รก จ ส วนต ว ร บจ าง) สถานภาพ (โสด แต งงาน ม าย) เป นต น 2. แนวความค ดแบบเปร ยบเท ยบ (comparative) เป นเช งปร มาณ เช นมากกว าหร อ น อยกว า เช นเพศ ชาย ม ความสนใจการม ส วนร วมทางการเม องมากกว าเพศหญ ง หร อเปร ยบเท ยบในเช งค ณภาพ เช น บทบาททางการเม องท แตกต างก นท าให ว ถ ช ว ตของคนแตกต างก น 3. แนวความค ดแบบปร มาณ (quantitative) เป นการกาหนดจานวนหร อขนาดของค ณสมบ ต ท ม อย ใน ส งต างๆ เช นรายได ของครอบคร ว จานวนบ ตร ระยะทางจากบ านถ งท ทางาน เป นต น ระด บความเป นนามธรรมของแนวความค ด ว ดได จากการให ความหมายของถ อยคาท ใกล เค ยงก บสภาพความเป นจร ง กล าวค อ - แนวค ด ม ระด บความเป นนามธรรมส งและจะม ถ อยคาท ไม สามารถว ดได จากความ เป นจร ง แทนค ณสมบ ต ท ไม สามารถส งเกตได โดยตรง - ต วแปร ม ระด บความเป นนามธรรมปานกลางและจะม ถ อยคาท สามารถว ดได ใกล เค ยงก บความเป นจร ง แทนค ณสมบ ต ท ม ค าส งเกตมากกว า 1 ค า - ด ชน ม ระด บความเป นนามธรรมต าและจะม ถ อยคาท สามารถว ดได ตรงก บความ เป นจร ง ม ค ณสมบ ต ท ส งเกตได โดยตรงและม ค ากระจายได หลายค า ตาม น ยามปฏ บ ต การท กาหนดไว ในแต ละต วแปร Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 19

21 ระด บความเป นนามธรรมของแนวความค ด ณ าพ ประส ทธ าพ - ห บร ารตรง บท ส า - ห บร ารตรง บ วา ต ง าร - ประชาชนพ งพ จ นบร าร - ด ร บบร ารเห น น - เร ยงตา ลาด บ น-หล ง - ด ร บบร าร ยางเทาเท ย น วา เส า - ต นท นตาส ดเท ยบ บผลท ด - ช ระยะเวลาน ยส ด - ช จานวนพน งานน ยส ด ทฤษฏ ก บแนวความค ด ทฤษฏ เป นความส มพ นธ ระหว างต วแปรอ สระและต วแปรตาม แนวความค ด ท เป นสาเหต เร ยกว า ต วแปรอ สระ ท เป นผลเร ยก ต วแปรตาม ซ งอาจจะม ต ว แปรอ นๆอ กท ไม ได เป นเหต และผลเร ยกว า ต วแปรแทรกซ อน ซ งม หลาย ประเภท น กส งคมศาสตร พยายามว เคราะห ความส มพ นธ อย างเป นเหต และผล (causal relationship) เพราะ แสวงหาความร และเก ดเป นทฤษฏ ในตอนแรกอาจม ความคล มเคร อในความส มพ นธ ก นระหว างแนวค ด แต เม อได ทาการพ ส จน ทดลอง จนม ความช ดเจนและถ กต องก บสภาพความเป นจร ง ก จะเก ด เป นทฤษฏ ซ ง จะต องม ระด บความเป นนามธรรมส ง Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 20

22 ความส มพ นธ ระหว างทฤษฏ ก บแนวความค ด นา ธรร (Abstract) ร ปธรร (concrete) นา ธรร (Abstract) ทฤษ ส ต ฐาน ารว ด าต ว ปร นส ต ฐาน ารรวบรว ลตา ด ชน ารว เ ราะห ลตา ส ต ฐาน ทฤษ ความเป นศาสตร ของส งคมศาสตร ศาสตร (Science) หมายถ ง ว ธ การว เคราะห ปรากฏการณ ท เป นระบบ ม เหต ม ผลและเป นว ตถ ว ส ย (objectivity) เพ อ บรรยาย อธ บายและทานายปรากฏการณ ท สามารถส งเกตเห นได จ ดม งหมายของศาสตร (Purpose) เพ อบรรยาย อธ บาย ทานายปรากฏการณ ท สามารถส งเกตเห นได บรรยาย (Description) หมายถ ง ความพยายามในการตอบคาถามว า ใคร ทะไร เม อไหร ท ไหนและอย างไร อธ บาย (Explanation) หมายถ ง ความพยายามในการตอบคาถามว า ทาไม เช นทาไมคนถ งยากจน ทาระบบราชการถ งไม ม ประส ทธ ภาพ คาถามประเภทอธ บายเป นแก นสาค ญในการศ กษาร ฐศาสตร ทานาย (Prediction) หมายถ ง ความพยายามในการตอบคาถามว า จะม อะไรเก ดข นในอนาคต ความเป นเหต เป นผล (Rationality) หมายถ ง การใช หล กตรรกะในการน ยามความหมายของคา ไม ว าจะเป นการใช ตรรกะแบบน รน ย (deductive) หร ออ ปน ย (Inductive) Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 21

23 ว ตถ ว ส ย (Objectivity) หมายถ ง หล กเกณฑ ท งมวลในก จกรรมของศาสตร ท สามารถทดสอบได โดยผ ม ความร ความสามารถ โดยตรวจสอบซ าได ท กข นตอน ข อตกลงเบ องต นทางศาสตร 1. พฤต กรรมท งหลายเป นไปตามธรรมชาต ค อผลท กอย างย อมมาจากเหต และสามารถส งเกตได เช ง ประจ กษ 2. มน ษย เป นส วนหน งของธรรมชาต ต องอย ในกรอบของกฎธรรมชาต ไม ม ข อยกเว น 3. ธรรมชาต ม กฎเกณฑ และความม ระเบ ยบ เหต การณ ท งหลายไม ได เก ดข นโดยบ งเอ ญ หร อไม ม สาเหต เหต การณ ท งหลายอย ในกรอบระเบ ยบของธรรมชาต สามารถอธ บายได ด วยความเป นเหต และผลอย างเป นระบบ 4. ธรรมชาต เปล ยนแปลงช าพอท จะเข าใจได ส งของท กอย างเปล ยนสภาพจากส งหน งไปเป นอ กส ง หน งโดยธรรมชาต เม อถ งเวลาและสามารถทาความเข าใจสภาพท เป นจร งได 5. มน ษย ม ความสามารถในการเข าใจความเร นล บของธรรมชาต ได 6. ไม ม ส งใดม ความหมายในต วของม นเอง ส งใดจะปราศจากความหมายถ าไม ม ความส มพ นธ ก บส ง อ นและเราจะร ข อเท จจร งได จากการเปร ยบเท ยบความส มพ นธ ของส งหน งก บอ กส งหน งเท าน น 7. ความร เป นส งส มพ ทธ ส งท เราเร ยกว าความร ค อ ข อเท จจร งและเป นความจร งช วคราว ค อความจร ง ไม ใช ส งตายต ว แต เปล ยนแปลงตลอดเวลา 8. มน ษย ร บร ข อเท จจร งด วยประสาทส มผ ส ซ งเป นหล กประจ กษ น ยม (Principle of Empiricism) 9. การร บร ความจาและการใช เหต ผลของมน ษย น นเช อถ อได ข อว จารณ ความเป นศาสตร ของส งคมศาสตร 1. ศาสตร ต องทดลองได การทดลองทางส งคมศาสตร ทาไม ได 2. ศาสตร ต องศ กษาได ในเช งปร มาณ แต ในทางส งคมศาสตร น นทาได ยาก 3. ศาสตร ต องม ข อสร ปท วไป แต ปรากฏการณ ทางการเม องเป นล กษณะเฉพาะกรณ เป นการยากใน การสร ปเป นข อสร ปท วไป 4. ปรากฏการณ ทางส งคมศาสตร เป นส งท ซ บซ อน เก ดจากหลายต วแปรและม อ ทธ พลต อก นอย าง กว างขวาง ไม ม ทางหาข อสร ปหร อย ต ได 5. การค นคว าทางพฤต กรรมศาสตร อาจม ผลทาให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมน นเอง 6. ข อม ลท งหมดท เก ยวข องในส งคม ค อนข างจะเก บรวบรวมได ยากหร อไม ได เลย Public Administration Research Methodology ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร 22

ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต และการว จ ย Introduction to Statistic and Research

ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต และการว จ ย Introduction to Statistic and Research 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต และการว จ ย Introduction to Statistic and Research บทน า ในป จจ บ นสถ ต และการว จ ยได เข ามาม บทบาทและม อ ทธ พลต อส งคมอย างมากมาย ในทาง ธ รก จ ได ม การน าเอาว ธ การทางสถ ต

More information

ค ำน ำ คณะผ จ ดท ำ ก มภาพ นธ 2556

ค ำน ำ คณะผ จ ดท ำ ก มภาพ นธ 2556 ค ำน ำ กองว จ ยและพ ฒนางานส งเสร มการเกษตรได ท ำโครงการว จ ย ในงานประจ ำ (R2R) ต งแต ป 2553 เพ อสน บสน นเจ าหน าท ส งเสร มการเกษตร ให สามารถค ดเช งระบบและส งเสร มการท ำงานบนฐานความร ซ งได ร บ การตอบร บเป

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล

บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ในการว จ ยใด ๆ ท ผ ว จ ยจะสามารถนาข อม ลท เก บรวบรวมได มาใช ตอบป ญหาการว จ ย ท กาหนดไว ได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ความสอดคล องตามว ตถ ประสงค ของการว จ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

นางสาวร งนภา ชาญเช ยว

นางสาวร งนภา ชาญเช ยว โครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นกาแพง จ.เช ยงใหม The Development in Accounting System and Accounting Document Designed Project Case Study : Ten Ten Plastic

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

รายงานว ชาการส วนบ คคล

รายงานว ชาการส วนบ คคล รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง ม มมองของน ส ตน กศ กษา ต อการม ส วนร วมทางการเม องและการเล อกต ง : ศ กษาเฉพาะกรณ น ส ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และ น กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ดท าโดย นางสาวอร ณ ปร ศนาน นทก

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ความเป นมาและความสาค ญของการศ กษาภาคร ฐ 2.2 บทบาทของโรงเร ยนต อการม ส วนร วมของช มชน 2.3 ป จจ ยท เก ยวข องก บการต ดส นใจของผ ปกครอง การเล อกโรงเร ยนของผ ปกครองม องค

More information

โครงกำรว จ ย กำรศ กษำแนวทำงในกำรทำประก นค ณภำพ เพ อนำไปส Best Practice โดย คณะกรรมกำรประก นค ณภำพ

โครงกำรว จ ย กำรศ กษำแนวทำงในกำรทำประก นค ณภำพ เพ อนำไปส Best Practice โดย คณะกรรมกำรประก นค ณภำพ โครงกำรว จ ย กำรศ กษำแนวทำงในกำรทำประก นค ณภำพ เพ อนำไปส Best Practice โดย คณะกรรมกำรประก นค ณภำพ คณะวำรสำรศำสตร และส อสำรมวลชน มหำว ทยำล ยธรรมศำสตร ป 2557 คำนำ การท าประก นค ณภาพเป นเคร องส าค ญในการพ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการภาษ อากร บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว

ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชานโยบายสาธารณะ

More information

การควบค มและประเม นผลโครงการ

การควบค มและประเม นผลโครงการ บทท 5 การควบค มและประเม นผลโครงการ ความส าค ญของการควบค มโครงการ การควบค มโครงการเป นข นตอนส าค ญข นตอนหน ง ซ งเป นการบ งค บให ด าเน นก จกรรม ต างๆ เป นไปตามก จกรรมท วางไว ระหว างด าเน นโครงการ เพ อให

More information

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง Re + View Review ทบทวน แนวค ด/ม มมอง การทบทวนแนวค ด/ม มมอง ในการว จ ยใด ๆ น น การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจะเป นข นตอนก อน-หล ง จากผ ว จ ยได กาหนดป ญหาของการว

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน 1 เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน พ มพ ท : ศ นย ผล ตเอกสาร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น จำนวนท พ มพ : 200 เล ม สน บสน นกำรพ มพ : สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น ป ท พ มพ :

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

รายงานการว จ ย เร อง การประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต ราชการของเทศบาลนครสงขลา ท ร ศม ชญา พ พ ฒน เพ ญ และคณะ มหาว ทยาล ยหาดใหญ กรกฎาคม 2557

รายงานการว จ ย เร อง การประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต ราชการของเทศบาลนครสงขลา ท ร ศม ชญา พ พ ฒน เพ ญ และคณะ มหาว ทยาล ยหาดใหญ กรกฎาคม 2557 รายงานการว จ ย เร อง การประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต ราชการของเทศบาลนครสงขลา ท ร ศม ชญา พ พ ฒน เพ ญ และคณะ มหาว ทยาล ยหาดใหญ กรกฎาคม 2557 รายงานว จ ยเร อง การประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ

More information