ประธาน : นพ. ส กรม ช เจร ญ เลขา : นายจร ญ ป ดทะเหล ก

Size: px
Start display at page:

Download "ประธาน : นพ. ส กรม ช เจร ญ เลขา : นายจร ญ ป ดทะเหล ก"

Transcription

1 คณะกรรมการบร หารจ ดการเคร องม อและอ ปกรณ การแพทย รพ.ราชว ถ โทร ประธาน : นพ. ส กรม ช เจร ญ เลขา : นายจร ญ ป ดทะเหล ก 29 ม นาคม 2556

2 ห วข อ โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในการด แล เคร องม อแพทย โรงพยาบาลราชว ถ การจ ดการเคร องม อแพทย ตามมาตรฐาน รพ. ว ธ การตรวจสอบ ด แลบาร งร กษาเคร องม อ แพทย ในหน วยงานของท าน

3 1. โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในการด แลเคร องม อแพทย โรงพยาบาลราชว ถ ว ตถ ประสงค เพ อส อสารแนวทางในการด แล บาร งร กษา จ ดการเป น การปฏ บ ต ในท ศทางเด ยวก น ตรงตามมาตรฐาน ก จกรรม แนะนาแนวทาง ต ดตาม ปร บปร ง ม ต วแทนประสานงานจาก งานอ ปกรณ ช วการแพทย

4

5 ว ศวกรช วการแพทย

6 หน าท ของผ ประสานงานประจาหน วยงาน (BME Staff) 1. นาข อม ลข าวสาร มาตรฐานการจ ดการเคร องม อส อสารผ ใช โดยตรง 2. กระต น ส งเสร ม ให คาปร กษา ผ ใช ในการพ ฒนาค ณภาพ และแก ไข ป ญหาด านเคร องม อแพทย 3. ต ดตามงานให ผ ใช กรณ ต องการทราบความก าวหน าในการส งซ อม เคร องม อแพทย หร ออการบาร งร กษา หร อก จกรรมอ นๆ 4. ให การด แล อานวยความสะดวกเร องอ นๆ ท เก ยวข อง

7 นาย ว รพงษ อ นอ น (หน ม) ตาแหน ง น กว ทยาศาสตร เบอร

8 นายบรรจง ถ นทอง (หน ง) ตาแหน ง น กว ทยาศาสตร เบอร

9 นางสาวดาราร ตน โยธา (อ ย) ตาแหน ง น กว ทยาศาสตร เบอร

10 นายว จ ตร น วบ ตร (โตโต ) ตาแหน ง น กว ทยาศาสตร เบอร

11 นางสาวกรรณ การ อ นทฤททธ (ก ก) ตาแหน ง น กว ทยาศาสตร เบอร

12 นางสาวชณ ตพร ท พย ร ตน (เนล) ตาแหน ง น กว ทยาศาสตร เบอร

13 นายฐ ต ศ กด จ ตจ นท ก (ต อ) ตาแหน ง นายช างเทคน ค เบอร

14 นายก ตต ศ กด ทองอน นต ตาแหน ง น กว ทยาศาสตร เบอร

15 3.2 เคร องม อและระบบสาธารณ ปโภค Scoring Guideline 2011 Focus องค กรสร างความม นใจว าม เคร องม อท จาเป นพร อมใช งานทาหน าท ได เป นปกต และม ระบบสาธารณ ปโภคท จาเป นอย ตลอดเวลา ม ระบบตรวจสอบ ความเพ ยงพอ ด แล ความพร อมใช ของ เคร องม อและว สด อ ปกรณ ในแต ละ หน วยงาน ม การกาหนดระด บ ข นต าของเคร องม อ และว สด อ ปกรณ ใน แต ละหน วยงาน สารวจและวางแผน จ ดหาท จาเป นพร อม ใช ทาหน าท ได เป น ปกต ตลอดเวลา ม เคร องม อเพ ยงพอ สาหร บการด แล ผ ป วยได อย าง ปลอดภ ยท งในภาวะ ปกต และภาวะฉ กเฉ น, ม ระบบบาร งร กษา เช งป องก น ทดสอบ ตรวจสอบ และ Calibrate ท เหมาะสม ม ความโดดเด นเช น การว เคราะห ข อม ล เพ อการจ ดหา ทดแทน, การ จ ดบร การเคร องม อ บางประเภท ใน ล กษณะรวมศ นย, การม ศ กยภาพใน การซ อมบาร ง ม การประเม นและ ปร บปร งการบร หาร จ ดการเคร องม อ อย างเป นระบบ ส งผลให ม เคร องม อ เพ ยงพอและพร อมใช ในท กสถานการณ ให คาปร กษาในการ บาร งร กษาแก รพ. ในเคร อข าย/ หน วยงานใกล เค ยง ภายนอกได

16 2. การจ ดการเคร องม อแพทย ตามมาตรฐาน รพ. เพ ยงพอ : เม อม ความต องการใช แล ว ต องม ใช งาน พร อมใช : เม อหย บจ บมาใช งานแล ว ต องสามารถใช งานได ท นท อ ปกรณ ประกอบการใช งานครบม อ ปลอดภ ย : ผ านการตรวจสอบความปลอดภ ย ความแม นยา ตามความถ หร อ ระยะเวลาท เหมาะสมไม เก ดอ นตรายต อผ นาไปใช และผ ถ กใช (ผ ป วย) ค มค า : เคร องม อถ กใช งานเป นประจา ไม ถ กท งไว โดยไม ใช งาน ใช งาน ครบถ วนตามค ณสมบ ต ของเคร อง ไม เส ยโอกาสการใช งาน(ซ อมนาน) ม ค าใช จ ายในการซ อมและบาร งร กษาน อย

17 การบร หารจ ดการเคร องม อแพทย ตามมาตรฐาน รพ. 1. เคร องม อแพทย ม ความเพ ยงพอต อการใช งาน จ ดทาบ ญช รายช อเคร องม อแพทย (ม แบบฟอร มให ) กาหนดจานวนเคร องม อข นต าและตรวจสอบ ความเพ ยงพอ ท กเด อน (ม แบบฟอร มให ) รายงานอ บ ต การณ เคร องม อไม เพ ยงพอ หร อการย มเคร องม อระหว าง หน วยงาน

18 ต วอย างตาราง ตรวจสอบความเพ ยงพอเคร องม อประจาว น

19 จ ดทาบ ญช รายช อเคร องม อแพทย ประจาหน วยงาน

20 การบร หารจ ดการเคร องม อแพทย ประจาหน วยงาน 2. เคร องม อแพทย พร อมใช งาน กาหนดประเภทและว ธ ของเคร องม อท ต องทาการตรวจสอบความพร อม ใช งาน ตรวจสอบ และสร ปประเด นป ญหาท พบ จากการตรวจสอบความพร อม ใช งาน (รายว น หร อรายส ปดาห หร อรายเด อน) รวบรวมอ บ ต การณ ความไม พร อมใช งาน

21 3. ว ธ การตรวจสอบ ด แลบาร งร กษาเคร องม อแพทย ในหน วยงานของท าน

22 รายการเคร องม อท ต อง ตรวจสอบความพร อมใช งาน Ventilator Defibrillator Infusion Pump Syringe Pump EKG NIBP ESU Infant Incubator Infant Warmers Monitor Pulse Oxymeter

23 ความถ ในการตรวจเช คเคร อง No. กล มงาน Critical Equipment กล มเคร องม อแพทย Special Equipment General Hospital Equipment Laboratory Equipment 1 ER รายเวร รายส ปดาห รายว น รายส ปดาห 2 ICU, CCU, NICU, SICU รายว น รายส ปดาห รายว น รายส ปดาห 3 หอผ ป วยสาม ญ, พ เศษ รายส ปดาห รายส ปดาห รายส ปดาห รายส ปดาห 4 หน วยงานพ เศษ (เฉพาะทาง) เช น OR, ANES, OBLR 23 รายว น รายว น รายส ปดาห รายส ปดาห

24 การบาร งร กษาเคร องม อ แพทย โดยผ ใช ใบตรวจเช คความ พร อมใช งาน (Check List) 24

25 25

26 26

27 ใบ Check List คาอธ บาย คะแนนเต มของการตรวจเช คเคร อง = 15 คะแนน เคร องปกต / พร อมใช ถ า คะแนนการตรวจเช ค น อยกว า 15 คะแนน เคร องม อไม พร อมใช งาน % ความพร อมใช งานของเคร องม อ / เด อน [คะแนนรวมเฉล ย (15) / คะแนนเต ม (15) ] / 100 = 100 % >>> เคร องพร อมใช งาน 100 % 27

28

29 ใบ Check List (FAIL) % ความพร อมใช งานของเคร องม อ / เด อน [คะแนนรวมเฉล ย (14.88) / คะแนนเต ม (15) ] / 100 = 99.2 % >>> เคร อง ไม พร อมใช งาน 100 % 29

30 การจ ดการเคร องม อแพทย ตามมาตรฐาน รพ. 3. เคร องม อแพทย ปลอดภ ย ม แผนและม การต ดตามแผนการบาร งร กษาและสอบเท ยบประจาป ม บ นท กประว ต การอบรมผ ใช งานเคร องม อแพทย บ คคลากรบรรจ ใหม ได ร บการอบรมเคร องม อพ นฐานครบถ วน 100 %(พยาบาล เจ าหน าท พยาบาล แพทย ประจาบ าน) ม แผนการส งเจ าหน าท อบรม การใช งานและบาร งร กษาเคร องม อแพทย ม ค ม อการใช งาน หร อ VDO แนะนาการใช งาน หร อส อการสอนแนะนาการใช งาน ม ก จกรรมทบทวนการให ความร ในการใช เคร องม อ ในกรณ เก ดอ บ ต การณ ท กคร ง

31 การบาร งร กษาและสอบเท ยบเคร องม อแพทย ในรพ.ราชว ถ 1. งานอ ปกรณ ช วการแพทย (2,000 คร ง/ป ) : กล มเคร องม อในหอ ผ ป วย เส ยงส ง และกลาง ตามมาตรฐาน ECRI 2. บร ษ ทภายนอก : กล มเคร องม อพ เศษ 3. ผ ใช รายว น / รายส ปดาห / รายเด อน : เคร องม อกล มเส ยง 4. งานอ ปกรณ ช วการแพทย รายว น / รายเด อน : เคร องม อกล มเส ยง

32

33 งานอ ปกรณ ช วการแพทย IPM ท งหมด 2,059 (ป 2557) เป น 42 % ของ รายการเคร องม อแพทย ท งโรงพยาบาล (5,000 เคร อง) 11.80% / 234 เคร อง 31.08% / 640 เคร อง 57.12% / 1,176 เคร อง เคร องความเส ยงส ง ( High Risk) เคร องความเส ยงปานกลาง ( Medium Risk) เคร องความเส ยงต า (Low Risk)

34 Inspection & Preventive Maintenance

35 งานอ ปกรณ ช วการแพทย IPM LABEL IPM REPORT

36 หล กฐานการ ผ าน การสอบเท ยบ CALIBRATION LABEL : เคร องม อกล มเส ยง BATERY LABEL 36

37 ขอเช ญเข าร วมโครงการอบรม ประจาป งบฯ 2557 โครงการ จานวน ว นท จ ดอบรม 1. การอบรมผ ใช ประจาเด อน 6 ร น คน เด อน ก.พ. ส.ค. 2. การใช เคร องช วยหายใจสาหร บหอผ ป วย (นอก ICU) 50 คน 25 เมษายน 3. การใช เคร องช วยหายใจสาหร บ ICU 30 คน 4-5 ส งหาคม 4. การใช และบาร งร กษาเคร องม อว กฤต 60 คน เด อน ส งหาคม 5. เทคโนโลย เคร องม อแพทย สาหร บพยาบาลว ชาช พผ บรรจ ใหม (เป า 100%) 50 คน เด อน พฤษภาคม 6. การใช เคร องช วยหายใจสาหร บแพทย ประจาบ าน 60 คน เด อน ม ถ นายน

38 โครงการอบรมผ ใช เคร องม อแพทย

39 ถ าเคร องม อแพทย... ไม พร อมใช งาน??? จาเลย ท 1 รพ. / จาเลย ท 2 แพทย / จาเลย ท 3 บร ษ ท

40 ด วยความขอบค ณ จร ญ ป ดทะเหล ก Tel :

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255.

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. รายงานการประเม นตนเอง งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. ของ ช อ... ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 255..

More information

JCI (Joint Commission International)

JCI (Joint Commission International) JCI (Joint Commission International) เป นมาตรฐานท เก ดจากความร วมม อของคณะบ คคลท ม ว ชาช พทางด าน การแพทย มาร วมก นโดยเห นความส าค ญของป ญหาอ นเก ดจาก การใช เคร องม อหร ออ ปกรณ ทางการแพทย และว ธ การท างาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา 2 การบร หารงานธ รการว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยาม การกาหนดกระบวนการและ

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

คณะท 3 : พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการเพ อสน บสน นการจ ดบร การ

คณะท 3 : พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการเพ อสน บสน นการจ ดบร การ คณะท 3 : พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการเพ อสน บสน นการจ ดบร การ จ. ยโสธร 23 25 ก.ค. 2557 คน เง น ของ และ ธรรมาภ บาล 7 ประเด นในการตรวจราชการ 3.1 การจ ดทาแผนกลย ทธ หร อแผนส ขภาพ 3.2 การบร หารและจ ดการทร พยากรบ

More information

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ

งานอาคารสถานท และยานพาหนะ งานอาคารสถานท และยานพาหนะ สาระสาค ญ งานบร หารอาคารสถานท ปฏ บ ต หน าท ในการด แลร กษาอาคารสถานท การซ อมบาร งงานห องประช ม และงานระบบสาธารณ ปโภคแบ งออกเป น 3 งาน ด งน 1. งานอาคารสถานท ดาเน นการตามข นตอนการปฏ

More information

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน 61 ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน งานบร หารงบประมาณ สนองนโยบาย กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและ หน วยงานร บผ ดชอบ ผ ร บผ ดชอบ ส งเสร มความสามารถด

More information

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13 เร อง : การบร หารความ หน า 1/13 สารบ ญ 1. ว ตถ ประสงค และขอบเขต 2. นโยบายท เก ยวข อง 3. ค าจ าก ดความ 4. ผ ร บผ ดชอบ 5. เอกสารท เก ยวข อง 6. การเก บบ นท ก 7. ด ชน ช ว ดและเป าหมาย 8. ข นตอนการปฏ บ ต บ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการดาเน นงาน งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการดาเน นงาน งานศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย โปล เทคน คลานนา เช ยงใหม เลขท 2 ถนนส ขเกษม ต าบลป าต น อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม คานา รายงานผลการประเม นตนเองของ งานศ นย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information