การพ ฒนาเส นใยเฮมพ ส พ ชเศรษฐก จ ในประเทศไทย

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาเส นใยเฮมพ ส พ ชเศรษฐก จ ในประเทศไทย"

Transcription

1 การพ ฒนาเส นใยเฮมพ ส พ ชเศรษฐก จ ในประเทศไทย สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ดร.สร ตา ป นมณ การส มมนาเร อง นว ตกรรมส งทอส เข ยว: การว จ ยพ ฒนาเส นใยธรรมชาต และส ธรรมชาต ส เช งพาณ ชย 2 เมษายน 2558 อ ทยานว ทยาศาสตร ประเทศไทย

2 ความเป นมา พระราชเสาวน ย ของสมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ โดยเฉพาะก ญชง ให พ จารณาข อด และต ดส งท ไม เป นประโยชน ออกไป ก จะส งเสร มให เป นพ ชเศรษฐก จได เพราะให เส นใยท ม ค ณภาพ ว นท 27 มกราคม 2546 พ นท ล มน าห วยแม เก ยง ต. เม องนะ อ. เช ยงดาว จ. เช ยงใหม สมควรศ กษาและส งเสร มให เกษตรกรชาวเขาปล กก ญชง เพ อใช เส นใยผล ตเคร องน งห ม และจาหน ายเป นรายได.. ว นท 26 ก มภาพ นธ 2548 ในพ นท ดอยผาหม น จ. เช ยงราย

3 มต คณะร ฐมนตร ว นท 1 ม นาคม 2548 มอบหมายให ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) หาร อก บหน วยงานท เก ยวข อง (ม ลน ธ โครงการหลวง กรมว ชาการเกษตร สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง มหาว ทยาล ยแม โจ องค การสวน พฤกษศาสตร สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต ศ นย ว ทยาศาสตร การแพทย เช ยงใหม ) ว นท 22 ก นยายน 2552 เห นชอบย ทธศาสตร การส งเสร มการปล กเฮมพ เป นพ ชเศรษฐก จบนพ นท ส งฉบ บท 1 พ.ศ และกลไกการ ข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ว นท 16 พฤศจ กายน 2553 เห นชอบแผนปฏ บ ต การพ ฒนาเฮมพ บนพ นท ส ง ระยะ 5 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต การพ นท น าร องส งเสร ม การปล กเฮมพ ใน 5 จ งหว ด ได แก เช ยงใหม น าน เช ยงราย ตาก และ เพชรบ รณ ม การแต งต งคณะกรรมการประสานงานและก าก บการพ ฒนาและส งเสร ม การปล กเฮมพ เป นพ ชเศรษฐก จ (กปฮ.) ลงว นท 30 พฤษภาคม 2555

4 เฮมพ (Hemp) เฮมพ และก ญชา อย ใน Kingdom : Plantae Division : Magnoliophyta Class : Magnoliopsida Order : Rosales Family : Cannabidaceae Genus : Cannabis (Nelson, 2000) เฮมพ ม ช อว ทยาศาสตร ว า Cannabis sativa L. ssp. sativa ก ญชาม ช อว า Cannabis sativa L. ssp. indica

5 ใบและดอกเฮมพ ใบของเฮมพ ม ล กษณะเป นแฉก 3-9 แฉก ช อดอกเฮมพ ชน ดต วผ ช อดอกเฮมพ ชน ดต วเม ย

6 ใบและดอกเฮมพ และก ญชา ใบก ญชา ใบเฮมพ ดอกก ญชา ดอกเฮมพ

7 ต นเฮมพ และก ญชา ต นก ญชา ต นเฮมพ

8 ก ญชา เฮมพ

9 ล กษณะของต นเฮมพ

10 ล กษณะของช อดอกและเมล ดเฮมพ

11 การกระจายต วของพ ชตระก ล Cannabis ในช วงแรกม การกระจายต วจากเอเช ยกลาง ไปส ย โรป เอเช ยตะว นตก และเอเช ยไต

12 การกระจายต วของพ ชตระก ล Cannabis ระยะท ป ก อนคร สตการ-ค.ศ.1,800 : ยาร กษาโรค อาหาร เคร องน งห ม น าม นตะเก ยง ปลาย ค.ศ.1,800 มน ษย น ยมใชเป นพ ชเสพต ดเพ มมากข น กระจายจากแถบอ นเด ยไปส แถบทว ปอเมร กาใต

13 ชายแดนไทย-ลาว บ านฮวก อ. ภ ซาง จ. พะเยา (ก.ย ก.ย. 2550) ม ลค านาเข าประเทศลาว 4,268,000 บาท/ป ผ าทอ 7,000-10,000 ม วน/เด อน (2-3 ลบ/ด) เส นใย 5,000 กก./เด อน (1.5 ลบ/ด, 18ล/ป )

14 การใช ประโยชน ของชาวเขา เส อผ าเคร องน งห ม ทาเช อกในอ ปกรณ เคร องใช ต างๆ และการประกอบพ ธ กรรม

15 การผล ตเส นใยของชาวม ง

16 เส นใยเฮมพ ม ความเหน ยวส ง ม ค าการต านแรงด งส ง(เส อเกราะ ว สด ก อสร าง) ความย ดหย น และม แรงบ ดส ง (ทาอ ปกรณ รถยนต ) น าหน กเบา

17 ผ าเฮมพ Anti แบคท เร ยและเช อรา ป องก น UV ระบายความช นได เร ว

18 แกนลาต น ด ดซ บและระบายความช น 5 เท าของน าหน ก น าหน กเบา แข งแรง ด ดซ บความร อนด อาคารอบอ นในฤด หนาวและเย นสบายในฤด ร อน ระบายอากาศด ทนทานต อการเส อมสภาพ เปล อก Hemp Crete Hemp board เฟอร น เจอร ฉนวนความร อน Charcoal Activated carbon เฮมพ บล อค

19 Hemp seed and oil has been called "Nature s Perfect Food for Humanity" a wealth of health for everyone. Protein % เมล ดเฮมพ Oil % 80 % ของ oil เป น Essential Fatty Acid Omega6 : Omega 3 = 3:1 Deferne and Pate, 1996; Erasmus 1999

20 Chemotype De Meijer, 1992 การแบ งประเภทตามปร มาณสารเสพต ด THC content CBD/THC ratio Drug type (พ ชเสพต ด) > 1-20% Intermediate type (ก งพ ชเสพต ด) > 0.3-1% Fiber type (พ ชเส นใย) 0.3% 2-17

21 การปร บปร งพ นธ เฮมพ จ ดเป นพ ชเสพต ดเช นเด ยวก บก ญชา ล กษณะ THC -9-tetrahydrocannabinol (%) ก ญชา เฮมพ 1-20 < 1 ลด THC CBD (Cannabidiol): THC < 2 2 เพ ม % fiber % fiber ส งส ด 15 % 35 %

22 ผลการดาเน นงานว จ ยและพ ฒนาท ผ านมา ข นทะเบ ยนพ นธ เฮมพ 4 พ นธ พ นธ THC (M2) CBD/THC Fiber (%) RPF1/ห วยหอย % RPF2/V % RPF3/แม สาใหม % RPF4/ปางอ ง %

23 ผลการดาเน นงานว จ ยและพ ฒนาท ผ านมา เทคโนโลย การเพาะปล กและด แลร กษา ว ธ การเพาะปล ก/การใส ป ย/การจ ดการธาต อาหาร ระยะปล ก/ช วงเวลาปล ก การเล อกใช พ นธ เฮมพ ให เหมาะก บพ นท การใช สารฉ ดพ นให เฮมพ ใบร วงก อนเก บเก ยว เคร องม อปล กและเก บเก ยว

24 การเพาะปล กและผลผล ต ผล ตเมล ด - เมล ดพ นธ 1-2 กก./ไร ระยะ 1 x 1 ม. ปล ก ม.ย.- ก.ค. เก บเก ย ว ธ.ค.- ม.ค. ใย ผล ตเสน - เมล ดพ นธ 5-10 กก./ไร ระยะ 20 x 25 ซม. ปล ก พ.ค.- ก.ค. เก บเก ย ว ส.ค.- ต.ค.

25 ปฏ ท นการขออน ญาตและเพาะปล กเฮมพ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. การปล กเพ อ ผล ตเส นใย ขอร บใบอน ญาต เพาะปล ก+ ด แลร กษา เก บเก ยว + ลอกเปล อก ขอร บใบอน ญาต ของป ถ ดไป การปล กเพ อ ผล ตเมล ด ขอร บใบอน ญาต เพาะปล ก+ ด แลร กษา เก บเก ยว + ลอกเปล อก

26 ผลการดาเน นงานว จ ยและพ ฒนาท ผ านมา เทคโนโลย การแปรร ปและผล ตภ ณฑ ลดข นตอนการท าเส นด าย/การทอผ าหน ากว าง/ผ าเฮมพ ค ณสมบ ต พ เศษ/พ ฒนาลวดลายผ า/เคร องลอกเปล อก ว สด ก อสร างจากเฮมพ :เฮมพ กร ต/บอร ด/ฉนวนก นความร อน น าม นแคปซ น/โปรต นเฮมพ อ ดเม ด/ล ปบาล ม/แชมพ /สบ /สคร บ

27 ผล ตภ ณฑ จากเฮมพ

28

29 ผลการดาเน นงานว จ ยและพ ฒนาท ผ านมา ระบบควบค มการผล ตเฮมพ และการน าร องส งเสร ม พ ฒนาระบบควบค มการปล ก THC test kit น าร องส งเสร ม :ใช สอยในคร วเร อน/เช งพาณ ชย สาธ ตการผล ตเฮมพ ในเช งพาณ ชย 97 ไร เกษตรกร 30 ราย ได รายได 1,300,000 บาท - สาธ ตการผล ตเฮมพ ใช สอยในคร วเร อน 6 พ นท พ นท 4 ไร เกษตรกร 20 ราย

30 ระบบควบค มการปล กเฮมพ ลงทะเบ ยนเกษตรกร การส งเสร มการปล กเฮมพ ภายใต ระบบควบค ม

31 กระบวนการผล ตเฮมพ เช งพาณ ชย บ.ตนาน ว ฒน จาก ด 2558 : 300 ไร ส งคโปร ออสเตรเล ย (HDC) เมล ดพ นธ THC ต า โครงการหลวง สวพส. เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร คล สเตอร ผ ปล กเฮมพ ต น+ใบ ต น ลอกเปล อก แกนแห ง เปล อกแห ง แคนนาดา (TCC) สหร ฐอเมร กา บร ษ ทท ส งออกไป ต างประเทศ เน องจากไม ม เทคโนโลย ในประเทศ พ ฒนา ว ธ การ เส นใยเฮมพ สาน กว จ ย สาน กพ ฒนา หน วยงานระด บจ งหว ด อย. ปปส. กล มเกษตรกร เอกชนลงท น เปล อกสด บ.ไทยนาโชคเท กซ ไทล จาก ด บ.ก องเก ยรต เท กซ ไทล จาก ด จ นนาล กษณ ม ลเบอร ร สาเปเปอร

32 พ นท น าร อง อ.พบพระ จ. ตาก พ ก ด: 47Q MU MGRS พ นท ปล ก: 2,208 ตร.ม. พ นธ : RPF 1 เกษตรกร : น.ส. ประกายดาว พงษ สานต ค ร

33 ระบบผล ตเมล ดพ นธ เฮมพ เมล ดพ นธ ค ด (Breeder seed) เมล ดพ นธ หล ก (Foundation seed) เมล ดพ นธ ขยาย (Registered seed) เมล ดพ นธ จาหน าย (Certified seed) Isolate พ นท ปล ก ตรวจแปลง ให คาแนะน า ส มต วอย างใบว เคราะห THC ว เคราะห ค ณภาพเมล ดพ นธ เกษตรกร

34 ระบบผล ตเมล ดพ นธ เฮมพ เกษตรกร เมล ดพ นธ ค ด (Breeder seed) เมล ดพ นธ หล ก (Foundation seed) เมล ดพ นธ ขยาย (Registered seed) ปล กในโรงเร อนป ดสน ท THC test kit แล วค ดเล อกต นท ม ปร มาณ THC < 0.3 % แปลงปล กห างจากเฮมพ พ นธ อ น 5 กม. ส มเก บต วอย างใบว เคราะห THC แปลงปล กห างจากเฮมพ พ นธ อ น 1 กม. ส มเก บต วอย างใบว เคราะห THC เมล ดพ นธ จาหน าย (Certified seed) แปลงปล กห างจากเฮมพ พ นธ อ น 1 กม. ส มเก บต วอย างใบว เคราะห THC เกษตรกร

35 ค ด/ ทาความสะอาด/ บรรจ ถ ง การผล ตเมล ด

36 ค ด/ ทาความสะอาด/ บรรจ ถ ง

37 อ างขาง ดอยผาหม น ว ดจ นทร ปางอ ง ปางดะ ข นวาง อ นทนนท ม อนเงาะ ห วยน าร น แม สาใหม แม แฮ ห วยส มป อย ปางห นฝน ถ าเว ยงแก พ นท น าร อง (5) พ นท ส งเสร มในพ นท โครงการหลวง (5) พ นท ส งเสร มในพ นท ขยาย ผลโครงการหลวง (2) พ นท ผล ตเมล ดพ นธ เฮมพ (8) ท บเบ ก พ นท งานปร บปร งพ นธ เฮมพ (3) ค ร ราษฎร

38 สน บสน นการแก ไขกฎหมาย คณะทางานจ ดทาร างแก ไขกฎระเบ ยบเพ อ สน บสน นการปล กเฮมพ เป นพ ชเศรษฐก จ (กปฮ.) ประช มระดมความค ดเห น ม.ค. 56 ประเด นแก ไขกฎระเบ ยบ คณะอน กรรมการพ จารณาหล กเกณฑ และควบค มการปล กก ญชง (สธ.) รมต.สธ. 1. ออกประกาศกระทรวงสาธาณส ข ยกเว นส วนแห งและผล ตภ ณฑ ของเฮมพ 2. ออกกฎกระทรวงฯ

39 คณะอน กรรมการพ จารณาหล กเกณฑ และ ควบค มการปล กก ญชง 1. ออกประกาศกระทรวงสาธารณส ข เร อง ระบ ช อและประเภทยาเสพต ดให โทษ (ฉบ บท 12) ลงในราชก จจาน เบกษา หน า 31 เล ม 130 ตอนพ เศษ 91 ง ว นท 8 กรกฏาคม 2556

40 ข นตอนการออกกฎกระทรวงสาธารณส ขเก ยวก บการขอและออกใบอน ญาตก ญชง โครงการหลวง และ สวพส.

41 ร งก กระทร งก ร น ต ละก ร ก บ น ตเ... ก ร น ต บ น ต เก THC น น ท ง บตก รตร น น ยง น งเ ร เ ล รบร ง น น ยง นรบร ง เ ล น น ยง น นบ นนก รตร เ ร ะ น ยง น บ ระ บ นท ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) :./. : / /, THC % THC / THC / / THC เ ล น รบร ง / ก ร ลก ก รเกบเก ย / ร. ก ร น ง. ก ร น ย ก รน ระ ย น GOAL น ท รบ น ต /.. -. บทเ ะก ล. ( )

42 พ นท ขยายผลโครงการหลวงถ าเว ยงแก สวพส. ส มมนาผลงานป 52 / 42

43 สวพส. ส มมนาผลงานป 52 / 43

44 พ นท ขยายผลโครงการหลวงถ าเว ยงแก สวพส. ส มมนาผลงานป 52 / 44

45

46 จบการนาเสนอ

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. จากการว เคราะห ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในบทท 3 ม ประเด น ป ญหาหล กสร ปได 3 ประการ ค อ ป ญหาประการแรก การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต เฉพาะ ด

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กร งเทพฯ... 1. นโยบายการบร หารจ ดการส นค

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 -ร าง- แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 องค การบร หารส วนต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า **************** การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นการตระเตร ยมการด าเน นงานด านต างๆ

More information

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม บทสร ปผ บร หาร โครงการส ารวจข อม ลเช งล กในพ นท 55 จ งหว ด เสนอต อ ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม เสนอโดย บร ษ ท บ ซ เนส ออนไลน จ าก ด (มหาชน) ว นท 21 ม นาคม 2555 หน าท 1 จากท งหมด 70 หน

More information

เอกสารประกอบการประช ม เพ อพ จารณาร างแนวทางการลดเอกสารวาระการประช มคณะร ฐมนตร ว นพ ธท ๑๓ ม นาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น

เอกสารประกอบการประช ม เพ อพ จารณาร างแนวทางการลดเอกสารวาระการประช มคณะร ฐมนตร ว นพ ธท ๑๓ ม นาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น เอกสารประกอบการประช ม เพ อพ จารณาร างแนวทางการลดเอกสารวาระการประช มคณะร ฐมนตร ว นพ ธท ๑๓ ม นาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ นจ ร พาร ค กร งเทพมหานคร ๑. แนวทางการลดเอกสารประกอบระเบ ยบวาระการประช

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แนวทางการด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ป 2557

แนวทางการด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ป 2557 - 1 แนวทางการด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ป 2557 การด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อมของประเทศไทย เป นไปตามกฎหมายท ส าค ญ ค อ พระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 และพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน 61 ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน งานบร หารงบประมาณ สนองนโยบาย กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและ หน วยงานร บผ ดชอบ ผ ร บผ ดชอบ ส งเสร มความสามารถด

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

ร บหน งส อและเอกสาร รวม ๑,๘๔๒ ฉบ บ ส งหน งส อและเอกสาร รวม ๘๓๔ ฉบ บ ร บข าวว ทย รวม ๓ ฉบ บ ส งข าวว ทย รวม - ฉบ บ ค าส งสถาน ฯ รวม ๓๖ ฉบ บ

ร บหน งส อและเอกสาร รวม ๑,๘๔๒ ฉบ บ ส งหน งส อและเอกสาร รวม ๘๓๔ ฉบ บ ร บข าวว ทย รวม ๓ ฉบ บ ส งข าวว ทย รวม - ฉบ บ ค าส งสถาน ฯ รวม ๓๖ ฉบ บ ๑.งานธ รการ ๑.๑ งานสารบรรณ ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ดนครศร ธรรมราช ได ด าเน นการเก ยวก บงานสารบรรณในด าน ต างๆ เช น การตอบร บหน งส อและว ทย ในงานราชการท วไปก บหน วยงานท เก ยวข อง จ ดท าเอกสาร ร บ -ส

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

ต ารวจภ ธรภาค ๖ ได ด าเน นการตามต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตามค าร บรอง การ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ

ต ารวจภ ธรภาค ๖ ได ด าเน นการตามต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตามค าร บรอง การ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ ๑ ค าน า ต ารวจภ ธรภาค ๖ ได ด าเน นการตามต วช ว ดท ๑๒ ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตามค าร บรอง การ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนย ทธศาสตร รห ส SP ๗

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายท 8. การพ ฒนาและ ส งเสร มการใช ประโยชน จาก ว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ย พ ฒนาและนว

More information

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ได ด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาตามนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ และ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต

More information

สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท 24 25 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม

สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท 24 25 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บต ก ารระด บเขต ( RW ) คร ง ท 1/2552 ว นท 24 25 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเช ยงใหม รต นโกส นทร จ งหว ดเช ยงใหม หล กการและเหต ผล ด วยกรมส งเสร มการเกษตร ได กา หนดให หน วยงานในส งก ด ร บผ

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช สารบ ญ หน า สาน กบร หารงานกลาง 1 ส วนการคล ง 1 ส วนประชาส มพ นธ และเผยแพร 4 ส วนฝ กอบรม 7 สาน กป องก น ปราบปราม

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ตาบลน าอย เช ดช ค ณธรรม เล ศล าการศ กษา พ ฒนาการเกษตร เป นเขตแหล งท องเท ยว ของ องค การบร หารส วนตาบลหล กสอง อาเภอบ านแพ ว จ งหว ดสม ทรสาคร แผนพ

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายท 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 1. จ ดงาน เท ดไท พระผ ทรงเป นคร แห งแผ นด

More information