บทความ การบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking

Size: px
Start display at page:

Download "บทความ การบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking"

Transcription

1 บทความ การบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking ดร.พจน พจนพาณ ชย ก ล Benchmarking เป นเคร องม อทางการบร หารจ ดการ เพ อน าองค กรไปส ความเป นเล ศ ในการด าเน นงาน (Best Practice) โดยการน าองค ความร ทางการบร หารจ ดการองค กรของตน และ ผลส าเร จจากการด าเน นงานของก จการหร อองค กรของตนไปเปร ยบเท ยบก บองค กรอ นหร อก จการ อ น เพ อศ กษาข อม ลและกลย ทธ ในการบร หารงาน ท งน เพ อให ได แนวค ดและข อเสนอแนะ ในการ ก าหนดท ศทางในการปร บปร งงาน และการบร หารงานให บรรล ผลด ย งข น เป นการบร หารงานโดย การศ กษาจากความส าเร จของผ อ น ตามปกต แนวค ดการบร หารงานแบบ Benchmarking ถ กน ามาใช ในองค กรธ รก จเป นส วนใหญ โดยม ช อเร ยกว า การเปร ยบเท ยบส ความเป นเล ศ การเปร ยบเท ยบ ตามว ธ การของ Benchmarking สามารถท าได หลายระด บ เช น เปร ยบเท ยบก บค แข งในธ รก จ เด ยวก น เปร ยบเท ยบก บหน วยงานในองค กรเด ยวก น เปร ยบเท ยบก บหน วยงานท ม ล กษณะการ ท างานเหม อนก น เปร ยบเท ยบก บกระบวนการผล ตของบร ษ ทอ น หร ออาจเปร ยบเท ยบก บนโยบาย ของบร ษ ทอ นเป นต น ส าหร บกรณ ของการบร หารจ ดการสถานศ กษาแล ว การน าแนวค ด Benchmarking มาใช ในการบร หารสถานศ กษา จะช วยให เก ดการพ ฒนา (Development) และการ เปล ยนแปลง (Change) ไปส ส งท ด กว า ท งสภาพแวดล อมทางกายภาพของสถานศ กษา รวมท ง บ คลากรท งในระด บบร หารและระด บปฏ บ ต การในสถานศ กษาน น ๆ ในการน จ าเป นต องเร มต น จากกระบวนการเปร ยบเท ยบ (Benchmark) ก บผ ท ด กว าหร อด ท ส ดเป นอ นด บแรก ซ งวงการบร หาร ท วไปต างยอมร บก นว า Benchmark 1 เป นข นตอนมาตรฐานสากลท ท าได โดยง าย วงการศ กษาก เช นเด ยวก น สถานศ กษาเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบในการจ ดการศ กษา และเพ อให การพ ฒนางาน เข าส มาตรฐานท ง ๓ ด าน ค อ มาตรฐานด านการบร หารโรงเร ยน มาตรฐานด านการเร ยนการสอน และมาตรฐานด านค ณภาพน กเร ยน ได อย างม ค ณภาพ ผ บร หารโรงเร ยน คร คณะกรรมการ สถานศ กษา และผ เก ยวข อง จ งควรแสวงหาเทคน คและว ธ การมาประย กต ใช ให เหมาะสมก บ 1 Benchmark เป นศ พท ในการส ารวจทางธรณ ว ทยาท ใช ในการว ดระยะโดยเปร ยบเท ยบก บจ ดอ างอ ง ซ งถ กย มมาใช ในการพ ฒนา ระบบการบร หารงานท ถ กพ ฒนาข นในทศวรรษท ๑๙๘๐ และต อเน องมาถ งป จจ บ น

2 ๒ ท าไมต อง Benchmarking ห วใจส าค ญของการท า Benchmarking อย ตรงท ท าให องค กรม ว ธ การปร บปร งท ช ดเจน เป นร ปธรรม เพราะใช องค กรท เหน อกว าเป นต วต งและน ามาเปร ยบเท ยบหร อเท ยบเค ยง ซ งเป นการ เปร ยบเท ยบท ม ใช การลอกเล ยนแบบ เป นการเปร ยบเท ยบเพ อให เราร ว าองค กรของเราอย ห างช นก บ องค กรน นๆ แค ไหน และต องท าอย างไรบ างจ งจะสามารถบรรล เป าหมายได ตามต องการ ซ ง แนวทางท ได มาจากการรวบรวมข อม ล ศ กษา ว เคราะห ถ งร ปแบบการด าเน นงาน กระบวนการ และ ว ธ ท องค กรแม แบบใช แล วประสบความส าเร จ จากน นน ามาเปร ยบเท ยบก บองค กรของตนเพ อให เข าใจถ งข อแตกต าง และแนวทางปฏ บ ต เพ อน ามาปร บปร งการด าเน นงานขององค กร ด วยว ธ การ ของ Benchmarking จะช วยให องค กรได แนวทางปฏ บ ต โดยลดความผ ดพลาดอ นอาจเน องมากจาก การด าเน นงาน หร อการคาดการณ ผ ด ท งน เน องจากองค กรแม แบบ สามารถด าเน นงานจนบรรล ผล ส าเร จมาแล ว และย งเป นการช วยประหย ดทร พยากรในการบร หารจ ดการได อ กทางหน งด วย โดยเฉพาะวงการศ กษาท ม สถานศ กษาหลายแห งประสบผลส าเร จในการบร หารจ ดการตามเกณฑ มาตรฐานจนได ร บรางว ลมาแล ว ด งน นการน า Benchmarking มาใช ในการบร หารสถานศ กษาถ อว า ม ความเหมาะสมอย างย ง ร ปแบบของการท า Benchmarking ในสถานศ กษา ๑. การเปร ยบเท ยบก บค แข งข น (Competitive Benchmarking) เป นการท า Benchmarking ท ท าการศ กษากระบวนการท างาน หน าท และก จกรรมต างๆ รวมท งการด าเน นงานและข อม ลในมต ต าง ๆ ระหว างสถานศ กษาของตนก บสถานศ กษาอ น (ค แข งข น) ท ม ศ กยภาพโดยตรงเพ อท ผ บร หาร จะได เห นจ ดอ อนของตน ความแตกต างในความสามารถและศ กยภาพ ตลอดจนว ธ การด าเน นงาน เพ อท จะสามารถพ ฒนาสถานศ กษาของตนเองให เท าเท ยมหร อเหน อกว าสถาบ นการศ กษาต นแบบ ท ด ท ส ดได ๒. การเปร ยบเท ยบภายในองค กร (Internal Benchmarking) โดยการท า Benchmark เปร ยบเท ยบก นระหว างหน วยงานหร อกระบวนการต างๆ ภายในสถาบ นการศ กษา เพ อท าการศ กษา และว เคราะห ป ญหาเพ อให เป นต นแบบ (Prototype) ในการพ ฒนาการ และเพ อการเปร ยบเท ยบใน ร ปแบบอ นต อไป

3 ๓ ๓. การเปร ยบเท ยบตามหน าท (Functional Benchmarking) เป นการเปร ยบเท ยบการ ด าเน นงานในแต ละหน าท (Function) ท เราสนใจ โดยไม ค าน งถ งความแตกต างของความเป น สถาบ นการศ กษาหร อหน วยงานขององค กร เป นการปฏ บ ต ท วท งองค การ เน องจากการ Benchmark ตามหน าท จะช วยลดความย งยากในการหาค เปร ยบเท ยบ (Benchmarking Partner) ซ งเราสามารถ ค ดเล อกค เปร ยบเท ยบได จากองค กร หร อหน วยงานท ม ใช เพ ยงสถาบ นการศ กษาเท าน น แต จะท า การเปร ยบเท ยบจากหน าท การปฏ บ ต งาน โดยการเล อกองค กรท ม การปฏ บ ต งานด ท ส ด (Best Practice) มาเป นแม แบบในแต ละหน าท ก อนกระจายหร อขยายผลไปย งส วนอ นขององค กร ๔. การเปร ยบเท ยบท วไป (Generic Benchmarking) เป นการด าเน นงานท ให ความส าค ญก บ กระบวนการเฉพาะ (Specific Benchmarking) เป นการด าเน นงานท ให ความส าค ญก บกระบวนการ เฉพาะ (Specific Process) ท ใช ก นอย างท วไปในการจ ดการศ กษาและสถาบ นการศ กษา โดย กระบวนการต าง ๆ อาจม การด าเน นงานท เก ยวข องก บหลายหน าท การ Benchmark ท วไปจะเป น ประโยชน ในการบร หารและพ ฒนากระบวนการต างของสถาบ นการศ กษาให ท นสม ยและม ประส ทธ ภาพอย เสมอ ข อจ าก ดของการท า Benchmarking ๑. ผ บร หารสถานศ กษาไม ร ป ญหาท แท จร งของตนเอง ท าให ไม สามารถก าหนดออกมาได ว าจะเปร ยบเท ยบก บอะไร หร อแก ป ญหาด านใด ด งน นผ บร หารและบ คลากรภายในสถานศ กษาท จะท าการ Benchmarking ต องร รายละเอ ยดเก ยวก บสถาบ นการศ กษาของตนเป นอย างด เพ อจะได ทราบว าตนม จ ดเด น หร อจ ดด อยอย างไร ม ความต องการท จะแก ป ญหาด านใด ๒. สถาบ นการศ กษาท จะเล อกเป นแม แบบในการท า Benchmarking น นควรเป น สถาบ นการศ กษาท ได ร บการยอมร บว าประสบความส าเร จอย ในระด บหน ง เพ อจะได น าจ ดเด น ด งกล าวมาปร บปร งในส วนของสถาบ นการศ กษาท จะท าการปร บปร ง ๓. ข อม ลท ต องการจะทราบจากสถาบ นการศ กษาท เราต องการศ กษาอาจหามาได หลาย ว ธ การ แต ว ธ ท ด ท ส ดก ค อ ข อม ลท ได จากภายในสถาบ นการศ กษาแม แบบน น ซ งตามปกต สถาบ นการศ กษาแม แบบ ม กเป นสถาบ นท ได ร บรางว ลและม ความต องการเผยแผ ข อม ลของตนอย แล ว ๔. ไม เข าใจการท า Benchmarking อย างแท จร ง ผ บร หารบางคนค ดว าเป นการลอก กระบวนการ ว ธ การของแม แบบมาใช โดยขาดการว เคราะห ให เหมาะสมก บสถาบ นการศ กษาของ ตน (ซ ง Benchmarking เป นเคร องม อบร หารส าหร บองค กรท ต องการพ ฒนาและปร บปร งการ ท างานให ม ประส ทธ ภาพมากข น ด งน นความส าค ญของ Benchmarking อย ตรงท ท าให องค กรม

4 ๔ หน าท ของผ บร หารในการบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking ๑. หน าท ด านการวางแผน (Planning) หน าท ด านการวางแผนเป นหน าท ท เก ยวข องก บการ ก าหนดเป าหมาย (Goals) ว ตถ ประสงค (Objective) กลย ทธ (Strategies) และแผนงาน (Plan) เป น การก าหนดเป าหมายและกลย ทธ ต าง ๆ และจ ดท าแผนงานเพ อประสานก จกรรมต างๆ ท จะกระท า ในอนาคต เป นการเตร ยมการเพ อให ประสบความส าเร จ ลดวามเส ยงท อาจเก ดข นในอนาคต ด งน นในการท าหน าท ด านการวางแผนของผ บร หารในการบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking ต องม การเท ยบเค ยงก บสถานศ กษาในระด บเด ยวก นก บสถานศ กษาของตนเพ อ ศ กษาร ปแบบ และเทคน คว ธ การในการวางแผน อ นจะน าไปส ความส าเร จในการบร หารจ ดการ สถานศ กษาของตน อาท เช น การก าหนดเป าหมายในการปฏ บ ต งานให แก บ คลากรในสถานศ กษา โดยย ดสถานศ กษาต นแบบเป นหล ก และท าการก าหนดเป าหมายสถานศ กษาของตนให อย ในระด บ เด ยวก นหร อระด บท ใกล เค ยง เป นต น ๒. หน าท ด านการจ ดองค กร (Organizing) เป นการพ จารณาถ งงานท จะต องกระท า ใคร เป นผ ท างานน นต องม การจ ดกล มงานอย างไร ใครต องรายงานใคร และใครเป นผ ต ดส นใจ น นค อ การมอบหมายหน าท ความร บผ ดชอบ และก าหนดสายการบ งค บบ ญชา ด งน นในการท าหน าท ด านการจ ดองค กรของผ บร หารในการบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking ต องม การเท ยบเค ยงก บสถานศ กษาในระด บเด ยวก นก บสถานศ กษาของตน อ กท ง ควรม การเท ยบเค ยงภายในสถาบ นการศ กษาเอง เพ อให บ คลากรเก ดความร ส กต นต วอย ตลอดเวลา การจ ดสายการบ งค บบ ญชา ควรม ความย ดหย นพร อมร บต อการเปล ยนแปลง ควรม การศ กษาด าน การจ ดโครงสร างองค กรของสถาบ นการศ กษาท ประสบความส าเร จในการบร หารจ ดการ เพ อน ามา ปร บปร งโครงสร างการบร หารองค กรภายในสถาบ นการศ กษาของตน ๓. หน าท ในการช กน า (Leading) เป นการน าและจ งใจผ ใต บ งค บบ ญชา การส งการ การ เล อกช องทางการส อสารท ม ประส ทธ ภาพมากท ส ด และการขจ ดความข ดแย ง หร อเป นการกระต น ให พน กงานใช ความพยายามอย างเต มท ท จะท าให เก ดความส าเร จ รวมท งแก ไขป ญหาต างๆท เก ดข น ในการท าหน าท ด านการช กน าของผ บร หารในการบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking น น ควรใช ร ปแบบการเปร ยบเท ยบท วไป (Generic Benchmarking) เป นการ ด าเน นงานท ให ความส าค ญก บกระบวนการเฉพาะ (Specific Benchmarking) หน าท ด านการช กน า

5 ๕ ๔. หน าท ในการควบค ม (Controlling) เป นการตรวจสอบก จกรรมต างๆ ท ได กระท าไว เพ อให แน ใจว าการด าเน นงานได เป นไปตามมาตรฐาน หร อแผนท วางไว รวมท งแก ไขข อผ ดพลาดท เก ดข นให ถ กต องอ กด วย การควบค มจะน ามาซ งความม มาตรฐาน และความส าเร จของการ ปฏ บ ต งาน และด วยว ธ การท หลากหลายของการควบค มตามหล กของการบร หารจ ดการหน งในน น ค อ การควบค มด วยการเปร ยบเท ยบ (Comparisons) เป นการเปร ยบเท ยบจากมาตรฐาน หร อค แข ง ด งน นในการท าหน าท ด านการควบค มของผ บร หารในการบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking จ งม ใช เร องแปลกใหม แต เป นแนวปฏ บ ต ท ผ บร หารม หน าท ท ต องกระท า แต การ ควบค มด วยการเท ยบเค ยงตามหล กการของ Benchmarking จะเป นการควบค มในระด บองค กร หร อ ระด บสถานศ กษาเป นหล ก ซ งจะม ความแตกต างจากการควบค มในระด บภายในองค กรหร อการ ควบค มระด บปฏ บ ต งาน ผ บร หารสถานศ กษาต องการเท ยบเค ยงสถานศ กษาของตนก บสถานศ กษา ท น ามาเป นแม แบบ และท าการศ กษาแนวทางท สถานศ กษาแม แบบด าเน นงานจนสามารถผ าน เกณฑ มาตรฐานทางการศ กษาตามระเบ ยบข อบ งค บ และน ามาปร บใช ก บสถานศ กษาของตน ท งน การควบค มด วยการเท ยบเค ยงควรอย ในระด บมาตรฐานเด ยวก น ยกเว นจะเป นการเท ยบเค ยงเพ อ ยกระด บมาตรฐานของตน ก ม ความจ าเป นท จะต องเท ยบเค ยงก บก บสถานบ นการศ กษาท ม มาตรฐานท ส งกว า โดยมาตรฐานหล กม ๓ ด าน ค อ มาตรฐานด านการบร หารโรงเร ยน มาตรฐาน ด านการเร ยนการสอน และมาตรฐานด านค ณภาพน กเร ยน โดยสร ป ผ บร หารเป นบ คคลท ม ความส าค ญต อการด ารงอย และพ ฒนาการของสถานศ กษา สถานศ กษาจะเข าส มาตรฐานท ง ๓ ด าน (มาตรฐานด านการบร หารโรงเร ยน มาตรฐานด านการเร ยน การสอน และมาตรฐานด านค ณภาพน กเร ยน) หร อล มเหลวข นอย ก บความร ความสามารถ และการ ต ดส นใจของผ บร หารสถานศ กษาโดยตรง ซ งในการบร หารสถานศ กษาสไตล Benchmarking น น นอกจากหน าท ทางการบร หารท ผ บร หารต องปฏ บ ต แล ว ผ บร หารควรม บทบาทส าค ญ ค อ การ เป นผ ร เร ม ผ บร หารสถานศ กษาจะต องเป นผ น าในการเปล ยนแปลงและสร างนว ตกรรมใหม ของ สถานศ กษา และม ส วนร วมท งทางตรงและทางอ อม ในการสร างองค การเร ยนร โดยเฉพาะการเป น ส วนส าค ญในการวางแผนและด าเน นการของสถานศ กษา ผ บร หารสถานศ กษาต องส งเสร มและ สน บสน นการด าเน นการของโครงการพ ฒนาสถานศ กษาอย างเต มความสามารถท งทางตรงและ

6 ๖ อ างอ ง บ ญด บ ญญาก จ และกมลวรรณ ศ ร พาน ช. (๒๕๔๕). Benchmarking ทางล ดส ความเป นเล ศทาง ธ รก จ. (พ มพ คร งท ๒). กร งเทพฯ: อ นโนกราฟฟ กส. พจน พจนพาณ ชย ก ล. (๒๕๔๘). เอกสารบรรยายสร ปว ชาการจ ดการ. ปราจ นบ ร : ม.ป.ท. พ รศ กด วรส นทโรสถ. (๒๕๔๔). ว ดรอยเท าช าง (พ มพ คร งท ๔). กร งเทพฯ: ศร เม องการพ มพ. สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม. (๒๕๕๓). องค ความร ในการประกอบธ รก จ : Benchmarking. ค นเม อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓, จาก

บทท 2 การน เทศการศ กษา

บทท 2 การน เทศการศ กษา บทท 2 การน เทศการศ กษา ความสาค ญของการน เทศการศ กษา การน เทศการศ กษา หมายถ ง การให ความช วยเหล อ แนะน า หร อปร บปร งทาง การศ กษาแก บ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาเพ อให สามารถด าเน นงานของตนไปได ด วยด โดยผ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award)

โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award) โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award) นางน ตร ญา สน นเม อง พร งศ ลกะ ผ อ านวยการกล มพ ฒนาระบบ การบร หารการจ ดการ cqa_cpd@hotmail.c

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ

ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ -1- การประเม นบ คคลและผลงานเพ อแต งต งให ด ารงต าแหน ง ประเภทว ชาการระด บช านาญการและช านาญการพ เศษ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (ตามหน งส

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 334 การบร หารจ ดการองค กร 334 การบร หารจ ดการองค กร 335 การจ ดโครงสร างองค กร องค กร เก ดจากการท มน ษย รวมกล มก นเพ อท าก จกรรมใดก จกรรมหน ง เพ อตอบความสนองความ ต องการแบบใดแบบหน ง เช น การรวมต วก นของคนในสม ยก อนเพ อการล าส ตว

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ การประเม นผลงาน หมายถ ง การต ค าของผลงานท ด าเน นการไปแล วว าเก ดผลตาม จ ดม งหมายท วางไว หร อไม เพ ยงใด การประเม นจะเป นผลส บเน องจากการว ดผลท ได กระทาไว แล ว ซ งจะเป นการประเม

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

บ นท กการเล าเร อง เร องการบร หารโครงการ ว นท 21 ต ลาคม 2554 ณ..คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ศ นย เทเวศร

บ นท กการเล าเร อง เร องการบร หารโครงการ ว นท 21 ต ลาคม 2554 ณ..คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ศ นย เทเวศร ผศ.ดร.ขจรศ กด ศ ร ม ย คณบด คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม บ นท กการเล าเร อง การบร หารโครงการ วงจรโครงการ (The Project Cycle) โครงการม จ ดเร มต นและส นส ดเป นวงจร เปร ยบได เช นเด ยวก บวงจร ช ว ตของคน หร อก จการ

More information

การสร างภาพล กษณ องค กร

การสร างภาพล กษณ องค กร เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างภาพล กษณ องค กร ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information