บทท ๓ งานธ รการก าล งพล

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๓ งานธ รการก าล งพล"

Transcription

1 บทท ๓ งานธ รการก าล งพล กล าวท วไป ๓-๑. งานธ รการก าล งพล น บเป นระบบงานหน งท ม ความส าค ญ ในการส งเสร มและสน บสน น ภารก จการเตร ยมก าล งของ ทบ. ให ม ความพร อมรบด านก าล งพล อ นจะส งผลต อการใช ก าล งทหาร ในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการด าเน นงานจะม ความเก ยวพ นก บต ว ก าล งพลท กประเภทต งแต เร มเข าร บราชการ ระหว างร บราชการ จนกระท งครบเกษ ยณอาย ราชการ ซ งโดยท วไปจะเป นการปฏ บ ต ตามว ธ การหร อกรรมว ธ เฉพาะเร องท ได ก าหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การด าเน นการก าล งพลของ ทบ. เป นไปตามเป าหมาย ๓-๒. การด าเน นงานธ รการก าล งพล เป นก จกรรมท ต องด าเน นการอย างต อเน อง และสอดคล อง ส มพ นธ ก น เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บ าเหน จ ความชอบ เง นเพ ม และการท าเน ยบ รวมท งการสน บสน นข อม ลก าล งพลท ส าค ญในกระบวนการ ตกลงใจของผ บ งค บบ ญชาในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างถ กต อง เหมาะสม และท นเวลา ๓-๓. ป จจ บ น ทบ.ได ร เร มโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ สายงานก าล งพล เพ อน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช เป นเคร องม อช วยในการด าเน นงานธ รการก าล งพลให เก ดความสะดวก และรวดเร วย งข น โดยม เป าหมายท วางระบบเคร อข ายการต ดต อส อสารเช อมโยงไปย งหน วยรองถ ง หน วยระด บกองพ นหร อเท ยบเท า ให สามารถใช ฐานข อม ลร วมก น ซ งการด าเน นการด งกล าวน น บเป นส วนส าค ญส วนหน งท จะช วยให ทบ.ม ประส ทธ ภาพและเข มแข งย งข น ๓-๔. เป าหมายของงานธ รการก าล งพล ค อ เพ อให เก ดความพร อมรบด านก าล งพลส งส ดโดย ก จกรรมต างๆ ในการด าเน นงานธ รการก าล งพล จะเน นให ความส าค ญแก หน วยเป าหมายของ กองท พบกและหน วยในสนามเป นล าด บความเร งด วนแรก ๓-๑

2 น ยามศ พท ๓-๕. งานธ รการก าล งพล หมายถ ง การด าเน นการก าล งพล เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บ าเหน จความชอบ เง นเพ ม และการท าเน ยบ ตามว ธ การ หร อ กรรมว ธ เฉพาะเร องท ทบ.ก าหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การด าเน นการก าล งพลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๖. การบรรจ หมายถ ง การจ ดหาก าล งพลประเภทข าราชการช นส ญญาบ ตร ข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร ล กจ างประจ า และพน กงานราชการ สน บสน นให ก บหน วยต างๆ โดยบรรจ บ คคลจาก แหล งผล ตหล กของกองท พ หร อ สถาบ นอ นๆ เข าร บราชการตามอ ตราก าล งพลปกต ตามนโยบาย การจ ดหาและบรรจ ก าล งพลประจ าป ของกองท พบก เพ อให เก ดความม นใจว าม ก าล งพลพร อม ปฏ บ ต ภารก จอย างต อเน องและตรงก บข ดความสามารถของแต ละบ คคล ๓-๗. การย าย หมายถ ง การย ายก าล งพลจากต าแหน งป จจ บ นไปครองต าแหน งใหม ซ งอาจจะเป น การเล อนต าแหน ง หร อ ลดต าแหน ง หร อ ต าแหน งระด บเด ยวก น หร อปลดร กษาราชการต าแหน ง เพ อส งเสร มความก าวหน าตามแนวทางร บราชการและให เก ดประสบการณ หร อใช ความสามารถ ของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าต าแหน งเด มหร อลงโทษบ คคล ๓-๘. การโอน หมายถ ง การร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการในส งก ด ทบ. หร อ การโอนข าราชการทหารส งก ด ทบ.ไปร บราชการในส วนราชการอ น โดยความต องการของ ทางราชการหร อความสม ครใจของข าราชการทหาร ๓-๙. การปลด หมายถ ง การด าเน นการให ก าล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการ ลาออก หร อทางราชการให ออก หร อครบเกษ ยณอาย ราชการ เพ อให ม ก าล งพลท ม ประส ทธ ภาพ สามารถปฏ บ ต ภารก จหน าท ตามได ร บมอบหมายได เป นอย างด ๓-๑๐. การพ กราชการ หมายถ ง การส งให ก าล งพลท ถ กฟ องคด อาญา หร อถ กกล าวหาว ากระท า ความผ ดอาญา หร อ ต องหาว ากระท าผ ดว น ยอย างร ายแรง ระง บการปฏ บ ต หน าท ราชการไว ใน ระหว างท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อ ย งสอบสวนไม แล วเสร จ เพ อม ให เก ดความเส ยหายแก ทางราชการ ๓-๒

3 ๓-๑๑. การแต งต งยศ หมายถ ง การด าเน นการให บ คคลท ได ร บการบรรจ เข าร บราชการในอ ตรา ทหาร ซ งผ านการตรวจสอบแล วว าท ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ได ร บการแต งต งยศทหารตามอ ตราท ได ร บการบรรจ ๓-๑๒. การเล อนยศ หมายถ ง การด าเน นการให ข าราชการทหารท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตาม หล กเกณฑ ได ร บการเล อนยศตามแนวทางร บราชการ ซ งตามปกต แล วเม อม การพ จารณาให ข าราชการทหารเล อนข นครองต าแหน งอ ตราส งข น ก จะเสนอขอเล อนยศตามไปด วย เพ อเป นเก ยรต และให ม ศ กด ส งข นกว าเด ม ๓-๑๓. บ าเหน จความชอบ หมายถ ง การให บ าเหน จรางว ล เพ อเป นการตอบแทนก าล งพลท ได กระท าความด ความชอบในการปฏ บ ต หน าท ราชการโดยการเล อนช นเง นและร บเง นตอบแทนพ เศษ หร อการให เหร ยญตรา หร อการชมเชย เพ อให ผ ได ร บม เก ยรต ม ฐานะ และม ความเป นอย ด ข น กว าเด ม รวมท งเป นการเพ มพ นขว ญและก าล งใจด วย ๓-๑๔. การเล อนช นเง นเด อนและร บเง นตอบแทนพ เศษ หมายถ ง การเล อนช นเง นเด อน และการ ให ร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบ าเหน จประจ าป เพ อเป นการตอบแทนผลการปฏ บ ต งานของก าล งพล ๓-๑๕. การให เหร ยญตรา หมายถ ง การด าเน นการเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ น เป นท เช ดช ย งช างเผ อก หร อ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย หร อ เคร องราช อ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ หร อ เหร ยญจ กรมาลา หร อ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บข าราชการ ล กจ างประจ า ค สมรสนายทหารช นผ ใหญ และบ คคลพลเร อน ซ งได กระท าความด ความชอบอ นเป นประโยชน แก ราชการ หร อสาธารณชน และม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามหล กเกณฑ รวมถ งการจ าย การส งค น และการเร ยกค นเคร องราชอ สร ยาภรณ เพ อให ผ ท ได ร บพระราชทานร ส ก ภาคภ ม ใจและเป นเคร องหมายเช ดช เก ยรต ยศอย างส งด วย ๓-๑๖. การชมเชย หมายถ ง การประกาศค ณงามความด ให ทราบโดยท วก น เพ อเป นการยกย องเช ด ช ผ ท ม ความด ความชอบ และเป นการเพ มพ นขว ญก าล งใจและขว ญแก ผ ท ได ร บการชมเชยน น ๆ ๓-๑๗. เง นเพ ม หมายถ ง เง นท จ ายควบก บเง นเด อนเพ มเต มให ก บก าล งพลท ด ารงต าแหน งประเภท ผ บร หาร หร อว ชาช พเฉพาะ หร อเช ยวชาญเฉพาะ และก าล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงอ นตรายจาก การปฏ บ ต งานตามหน าท หร ออาร กขาความปลอดภ ยบ คคลส าค ญ เพ อเป นการสร างแรงใจจ งในการ ร บราชการ และเป นการสงวนร กษาบ คลากรท ม ค ณภาพ รวมท งเป นการตอบแทนก าล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงภ ย ๓-๓

4 ๓-๑๘. การท าเน ยบ หมายถ ง การจ ดท าบ ญช ข อม ลตาม อจย., อฉก.และระด บความพร อมรบของ หน วยตามแบบบ ญช ท ทบ.ก าหนด เพ อใช เป นหล กฐานในการตรวจสอบข อม ลก าล งพลรายบ คคล และสน บสน นการด าเน นการก าล งพลของกองท พบก แนวทางด าเน นงานธ รการก าล งพล ๓-๑๙. การด าเน นงานธ รการก าล งพลในก จกรรมต างๆ ท เก ยวข อง ให ย ดถ อแนวทางปฏ บ ต ด งน ย ดถ อกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง และหล กการท เก ยวข องเป นบรรท ดฐานในการ ปฏ บ ต งาน การด าเน นกรรมว ธ ในการปฏ บ ต งานต องง าย สะดวก ถ กต อง และรวดเร ว โดยให ความส าค ญก บการปร บลดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต งานลงให มากท ส ด ม จ ตส าน กในการให บร การแก ก าล งพลด วยความจร งใจ ม ไมตร จ ต และม ความ กระต อร อร น โดยถ อเสม อนว าเป นก าล งพลท กคนเป นล กค าคนส าค ญ น าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อลดระยะเวลาในการ ตรวจสอบ รวบรวม และประสานงานธ รการก าล งพลให เก ดความถ กต อง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพย งข น การปฏ บ ต ต อเอกสารท ม ช นความล บ ต องด าเน นตามข นตอนของการร กษาความ ปลอดภ ย และก าหนดมาตรการป องก นม ให ร วไหลไปส บ คคลท ไม เก ยวข อง ต องม มน ษยส มพ นธ ในการต ดต อประสานงานก บหน วยท เก ยวข อง และหล กเล ยง การกระทบกระท งอ นจะเก ดข นการใช ค าพ ดท ไม เหมาะสม หล กการด าเน นงานธ รการก าล งพล ๓-๒๐. การด าเน นงานธ รการก าล งพล โดยปกต จะเป นการปฏ บ ต ตามนโยบาย หล กการและว ธ การ ต อก าล งพลท กองท พบกก าหนดวางไว เพ อให เจ าหน าท ท เก ยวข องย ดถ อและใช เป นบรรท ดฐานใน การปฏ บ ต งาน ซ งการด าเน นการในเร องน จะท าให การด าเน นการก าล งพลของกองท พบกเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๒๑. การบรรจ เป นงานส าค ญประการแรกในการค ดสรรบ คคลท ม ความร ความสามารถและ ค ณสมบ ต เหมาะสมท จะบรรจ เข าร บราชการในต าแหน งต างๆ ของหน วยตามอ ตราระด บความ พร อมรบท ทบ.ก าหนด โดยการบรรจ บ คคลเข าร บราชการ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก ข าราชการ ช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๓-๔

5 การบรรจ ก าล งพล ทบ.จะแบ งมอบงบประมาณการบรรจ ก าล งพลแต ละป ให ก บ หน วย และก าหนดห วงระยะเวลาในการบรรจ ส าหร บการบรรจ ทดแทนกรณ ก าล งพล ลาออก,ปลด, ตาย,เกษ ยณ,ย าย หร อโอนไปร บราชการนอก ทบ. ให บรรจ ทดแทนได เฉพาะข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร (อ ตรา ส.อ.) เท าน น และต องด าเน นการให เสร จส นภายในป งบประมาณเด ยวก น รวมท งหน วยท ขอบรรจ จะต องขอร บความเห นชอบจาก กพ.ทบ.ก อน พร อมท งรายงานขอบรรจ ก าล งพล ถ ง ทบ.ภายในเวลา ๒ เด อนหล งจากการส ญเส ยก าล งพล บ คคลท จะบรรจ เข าร บราชการต องม ค ณสมบ ต ท วไป ด งน ๑) ม ค ณว ฒ ตามท ก าหนดไว ในกฎกระทรวง ๒) เป นบ คคลส ญชาต ไทยโดยก าเน ด และบ ดา มารดา ต องม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ด เว นบ ดาเป นนายทหารส ญญาบ ตร หร อนายทหารประทวนท ม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ดแล ว มารดา ม ได ม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ดก ได ๓) เป นผ เล อมใสในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๔) ไม ม โรคข ดต อการร บราชการทหาร ๕) ไม เป นผ บกพร องในศ ลธรรมอ นด งาม ๖) ไม เป นบ คคลล มละลายตามค าพ พากษาของศาล ๗) ไม เป นผ ท เคยถ กให ออกจากราชการเพราะม ความผ ด ๘) ไม เป นผ อย ในระหว างพ กราชการ ๙) ไม เคยต องโทษจ าค กตามค าพ พากษาในคด อาญา เว นแต ความผ ดฐานประมาท หร อลห โทษ ๑๐) ไม เป นผ ท ม ร างกายพ การ ท พพลภาพ และต องม ร ปร างได ขนาด โดยบ คคล ประเภทชายจะแบ งเป น ๒ พวก ค อ ผ ท ผ านการตรวจเล อกแล ว ผลการตรวจเล อกต องระบ ว าเป น คนจ าพวกท ๑ ม ความส งต งแต ๑๕๐ ซม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. และกรณ อาย ย งไม ผ านการ ตรวจเล อก ต องม ร างกายสมบ รณ ไม จ ดอย ในคนจ าพวกท ๒ ม ความส งอย างต า ๑๖๐ ซม. ขนาด รอบอก ๗๕/๗๘ ซม. ท งน หน วยจะต องต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ว ดขนาดและออก หน งส อร บรอง ส าหร บบ คคลประเภทหญ ง ต องม ความส งไม น อยกว า ๑๕๐ ซม. น าหน กไม น อย กว า ๔๐ กก.โดยหน วยต องต งคณะกรรมการว ดขนาดอย างน อย ๒ คน และออกหน งส อร บรองด วย ๑๑) อาย ไม เก นเกณฑ ท ก าหนด โดย - กรณ บรรจ ใหม ส.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๐ ป จ.ส.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป (ป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ ) ๓-๕

6 ร.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๕ ป - กรณ บรรจ กล บเข าร บราชการ ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป (บรรจ เฉพาะผ ม ความร ความสามารถ พ เศษท ทางราชการต องการ ซ งป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ กล บเข าร บราชการ) ร.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป การบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ๑) ให บรรจ ในต าแหน งตรงตามค ณว ฒ หร อค ณว ฒ ท เท ยบเท าตามท ส าน กงาน ก.พ. ร บรองและให ได ร บเง นตามค ณว ฒ โดยปฏ บ ต ตามกฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การ บรรจ บ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการทหารและการให ได ร บเง นเด อน กรณ ต าแหน งท บรรจ ม ได บ งช ดในต วเอง หร อผ บรรจ ม ค ณสมบ ต ไม ตรงก บค ณว ฒ ท ก าหนดไว ในค าช แจงท ายอ ตรา หร อ หน วยไม ม ค าช แจงท ายอ ตรา ให หน วยร บบรรจ ตรวจสอบก บสถาบ นการศ กษาของผ บรรจ ก อน และออกหน งส อร บรองว าว ชาท ส าเร จการศ กษาน น สามารถน ามาใช ในการปฏ บ ต งานในต าแหน ง ท บรรจ ได ส าหร บค ณว ฒ ปร ญญาตร ไม น อยกว า ๓๐ หน วยก ต และค ณว ฒ ปร ญญาโท ไม น อยกว า ๑๕ หน วยก ต ๒) การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตร แบ งเป น ๓ กรณ ได แก - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวน ( ไม จ าก ดช นยศ ), ม เวลาร บราชการ ๖ ป และส าเร จการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ข นไป กรณ ม ค ณว ฒ ปร ญญาภายหล งเข าร บราชการแล ว ต องม หล กฐานขออน ญาตลา ศ กษาถ กต อง ได แก หน งส อขออน ม ต ลาศ กษา ผนวก ก, ข, ค และ หน งส อตอบร บบ นท กผลการ ศ กษาจาก ยศ.ทบ. - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยไม ใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. โดยผ ส าเร จจาก นนส.หร อผ บรรจ ตรงตามค ณว ฒ ปวช. ต อง ม เวลาร บราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๘ ป และต องท าหน าท นายทหารส ญญาบ ตร หล งการอบรมแล วม ก าหนด ๑ ป ได ผลด ส าหร บผ ท บรรจ ค ณว ฒ ม.๖ หร อ ม.๓ ต องม เวลาร บ ๓-๖

7 ราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๑๒ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๒ ป และต องท า หน าท นายทหารส ญญาบ ตรก อนหร อหล งการอบรมก ได ม ก าหนด ๑ ป ได ผลด กรณ หากเป น นายทหารประทวนสายงานส สด ต องม เวลาร บราชการในสายงานส สด มาแล ว ไม น อยกว า ๕ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๑ ป และได ร บราชการในต าแหน งส สด อ าเภอช นส ญญาบ ตร หร อได ท าหน าท ในต าแหน งนายทหารส ญญาบ ตรในสายงานส สด มาแล วไม น อยกว า ๑ ป ได ผลด - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรกรณ เกษ ยณอาย ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.ท ได ร บการค ดเล อกจากหน วย โดยเป นผ ม ความประพฤต ด, ร บราชการมาด วยด มาโดยตลอด, ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามท กห.ก าหนด, ได ร บการศ กษาหล กส ตร นายส บอาว โสหร ออบรมมาแล ว และเม อบรรจ ในต าแหน งประจ าหน วยแล ว ต องม เวลาร บราชการ เป นนายทหารส ญญาบ ตรครบ ๑ ป ๓) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. การบรรจ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๑) การบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นผ ส าเร จการศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ตรงค ณว ฒ และตรงสาขาในต าแหน งท บรรจ โดยหากเป นทหารกองหน น ให ร บเง นเด อน ตรงตามต าแหน ง ในระด บ ป.๑ ช น ๖ แต หากเป นกรณ บ คคลพลเร อน ในช นต นให บรรจ ใน ต าแหน งประจ า จทบ.หร อ มทบ.และให ช วยราชการในหน วยท จะบรรจ ก อน และให ได ร บ เง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ จนกว าจะได ร บการฝ กว ชาทหาร และได ร บการแต งต งยศแล วจ งปร บย าย ลงต าแหน งหล กท จะบรรจ และให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๖ ต อไป ส าหร บกรณ บ คคลพล เร อนท บรรจ เป น เสม ยนการเง น หร อเสม ยนงบประมาณ ให บรรจ ในต าแหน ง ประจ า กง.ทบ.และ ให ช วยราชการในต าแหน งท บรรจ โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๖ ๒) การบรรจ ในต าแหน งพลข บ ต องเป นทหารกองหน น ท ม อาย ไม น อยกว า ๒๒ ป ส าเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และม ใบอน ญาตข บข รถยนต ทหาร โดยให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ ๓) การบรรจ ไม ตรงค ณว ฒ เช น เสม ยน (ชกท.๗๑๐, ๗๑๑) และ พลส ทกรรม เป น ต น หากบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นทหารกองหน นเท าน น แต หากเป นหน วย อฉก.จะเป นบ คคล พลเร อน หร อทหารกองหน นก ได และให ร บเฉพาะผ ท ส าเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๓ ๔) การบรรจ พลอาสาสม คร ให บรรจ ผ ส าเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และเป น ทหารกองหน นประเภทท ๑ ช นท ๑ ส าหร บพลอาสาสม คร เหล า สห. ต องม ความส ง ต งแต ๑๖๘ ซม.ข นไป โดยย ดถ อตามหล กฐาน สด.๓ เป นหล ก หากตามหล กฐานม การบ นท กความส งต ากว า ๓-๗

8 ๑๖๘ ซม. ต องแต งต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ร บรองผลการตรวจใหม และหน วยต อง รายงานขอร บความเห นชอบจาก สห.ทบ.ก อนว าข ดข องหร อไม โดยแนบ สด.๓ และหน งส อ ร บรองผลการตรวจว ดความส งด วย ๕) การบรรจ เล อนฐานะพลอาสาสม ครเป นนายทหารประทวน ต องเป นผ ส าเร จ การศ กษาไม ต ากว าช น ม.๓ ท ม เวลาร บราชการไม น อยกว า ๓ ป และให ได ร บเง นเด อน ระด บ พ.๒ ช น ๓ ๖) ผ ม อ านาจอน ม ต ให บรรจ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ.ร บค าส ง ฯ ) และผบ.หน วยระด บกองพล หร อเท ยบเท าข นไปเป นผ ออกค าส งบรรจ การบรรจ ข าราชการทหารกล บเข าร บราชการ ๑) หน วยท ขอบรรจ ข าราชการทหารท ออกจากราชการไปแล วกล บเข าร บราชการ ใหม ต องม ต าแหน งว างและเหมาะสมท จะบรรจ บ คคล น น ๒) ข าราชการทหารท อย ในเกณฑ ได ร บการพ จารณาบรรจ กล บเข าร บราชการ ต อง เป นผ ท ออกจากราชการไปด วยสาเหต อย างใดอย างหน ง เช น ลาออก, ป วยครบก าหนดตามข อบ งค บ, ปร บต าแหน งใหม โดยพ นต าแหน ง หร อถ กย บต าแหน ง, ออกจากราชการเน องด วยเหต ผลทาง การเม อง, ออกจากราชการเพราะม ความบกพร องทางว น ย ซ งย งได ร บเบ ยหว ด หร อบ านาญตาม ระเบ ยบ และออกจากราชการโดยม ข อผ กพ น ๓-๒๒. การย าย เป นการด าเน นการหม นเว ยนก าล งพลไปด ารงต าแหน งต างๆ เพ อส งเสร มความ ก าวหน าของบ คคล โดยพ จารณาให ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามแนวทางร บราชการและให เก ด ประสบการณ และเน นใช ความสามารถของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าต าแหน งเด มหร อม ความจ าเป นต องใช ความร ความสามารถเฉพาะบ คคล โดยม ได ถ อเอาประโยชน ของแต ละบ คคลเป น หล ก การย าย แบ งออกเป น ๓ ประเภท ได แก การย ายประจ าป การย ายเฉพาะราย และการ ย ายเน องจากหน วยต องแปรสภาพ หร อเปล ยนแปลงอ ตราการจ ด ฯ ใหม การด าเน นการย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ การย ายตามท ทบ.ก าหนดอย างเคร งคร ด ท งในกรณ การย ายหม นเว ยน ก าล งพล หร อการย ายเล อนข นครองอ ตราส งข นภายใน นขต.ทบ.หร อข าม นขต.ทบ. และต าแหน งท ย ายต องเป นต าแหน งว าง โดยย ดถ อข อม ลตามท าเน ยบก าล งพลในระด บ ทบ.เป นหล ก การยกร างค าส งปร บย าย ต องม ความถ กต องและครบถ วนของข อม ลต งแต ยศ ช อ - สก ล หมายเลขประจ าต วทหาร ช นเง นเด อน ต าแหน งป จจ บ น และต าแหน งท ขอย าย ตลอดจนให เร ยงล าด บจากผ ท ม ช นยศส งข นก อน ตามต วอ กษรของแต ช นยศจากช อต วแรก ( ก-ฮ ) ผ ท เล อนข น ๓-๘

9 ครองอ ตราส งข นให เร ยงล าด บข นก อนผ ท อย ในช นยศเด ยวก น และในช นยศเด ยวก นให เร ยงล าด บ ให นายทหารชายข นก อนนายทหารหญ ง ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งย าย ๑) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ.(น.๕) รวมท งการย าย ผบ.หน วย และ รอง ผบ.หน วยก าล งรบ ช นยศ พ.ท.-พ.อ. เหล า ร., ม.,ป., และต าแหน งไม จ าก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. ค อ ผบ.ทบ. ๒) การย าย และการเปล ยนเหล า ข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ. (น.๔) ลงมา เว นการย าย ผบ.หน วยและรอง ผบ.หน วยก าล งรบ ช นยศ พ.ท. พ.อ. เหล า ร.,ม.,ป., และต าแหน ง ไม จ าก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. รวมท ง อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการปร บย ายข าม นขต.ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า ค อ ผบ.ทบ.(รอง ผบ.ทบ. ร บค าส ง ฯ) ๓) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการย ายภายใน นขต. ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า อย ในอ านาจ ผบ.ทบ. ซ ง มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.สามารถ ออกค าส งย ายก าล งพลภายในหน วยได ตามความจ าเป นค อ ผบ.ทบ. (มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.ร บค าส ง ฯ) ๔) การย ายข าม นขต.ระด บกองพลหร อเท ยบเท าข นไป และการเปล ยนเหล า ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ. ร บค าส งฯ) ๕) การย ายข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ภายในหน วย ระด บกองพลหร อ เท ยบเท าข นไป ค อ ผบ.พลหร อ เท ยบเท าข นไป ๓-๒๓. การโอน โดยท วไปจะเป นการร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นท ม ความร ความ สามารถเฉพาะด าน เข ามาร บราชการในต าแหน งท ทบ.ขาดแคลนตามความต องการของหน วยเป น หล ก ส าหร บก าล งพลท ขอโอนไปร บราชการนอก ทบ.ม กจะเป นไปโดยความสม ครใจ โดย ผ โอนจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการใน ทบ. ต องม ค ณสมบ ต ด งน ๑) ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ตามข อ ๓-๒๑. ๒) ม ค ณว ฒ ตามท กห.ต องการ หร อเป นผ ท กห.ม ความจ าเป นต องบรรจ โดยผ ขอ โอนมาบรรจ เป นข าราชการช นส ญญาบ ตร ต องส าเร จการศ กษาช นปร ญญาตร ข นไป และผ ขอโอน มาบรรจ เป นข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องส าเร จการศ กษาไม ต ากว าช นม ธยมศ กษาตอนต น ๓) ม อาย การโอนตามเกณฑ แบ งเป น โอนเป นนายทหารส ญญาบ ตร - ร.ต.-ร.ท. อาย ไม เก น ๓๕ ป - ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๓-๙

10 - พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป - พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป โอนเป นนายทหารประทวน -ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป -ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป -จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๔) ผ ม อ านาจอน ม ต ร บโอนข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. ( จก.กพ.ทบ.ร บค าส ง ฯ ) ผ โอนไปร บราชการในส วนราชการนอก ทบ. ๑) ต องม หน งส อจากส วนราชการท ม ความประสงค จะขอร บโอนก าล งพล ๒) หน วยต นส งก ด และทบ.พ จารณาให ความเห นชอบในการโอน ๓) ไม ม ภาระหน ส นผ กพ นก บ ทบ. ๓-๒๔. การปลด เป นการส งให ก าล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการลาออกหร อ ทางราชการให ออก หร อ ครบเกษ ยณอาย ราชการ ม หล กเกณฑ ด งน การเกษ ยณอาย ราชการ ๑) ผ ม อาย ครบ ๖๐ ป ในป พ.ศ.ใด หากเก ดต งแต ๒ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.ของป จะ เกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณถ ดไปท อาย ครบ ๖๐ ป แล ว และหากเก ดต งแต ๑ ม.ค.- ๑ ต.ค.ของป จะเกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณท อาย ครบ ๖๐ ป ๒) ผ ม อ านาจออกค าส งเกษ ยณอาย ราชการข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การเกษ ยณอาย ราชการก อนก าหนด เป นการด าเน นการเพ อปร บลดจ านวนก าล งพล ให กองท พม โครงสร างท กะท ดร ด และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเป นทางเล อกตามความสม ครใจ ของก าล งพล โดยม การด าเน นการเป น ๒ ล กษณะ และได ก าหนดห วงระยะเวลาเร มต น และส นส ด ไว ตามเป าหมายท กห.ก าหนด ค อ ๑) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนก าหนดของข าราชการทหาร ซ งเป ดโอกาสให ข าราชการทหารท กช นยศ ท ม อาย ต งแต ๔๕ ป ข นไป และม อาย ราชการเหล อต งแต ๑ ป ข นไป เข า ร วมโครงการได โดยส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานยศ หร อเล อนยศส งข น ๑ ช นยศ เป นกรณ พ เศษ และส ทธ อ น ๆ ด วย ๒) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนก าหนดของ กห.ตามมต ครม. เพ อปร บลดก าล ง พลท เก นอ ตราช นยศ พ.อ.ข นไป ในกล มประจ าหน วย ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ พ เศษ ซ งเป นการ ๓-๑๐

11 ประหย ดงบประมาณด านบ คลากรภาคร ฐได ในระยะยาว โดยต องม อาย ต งแต ๕๐ ป ข นไป หร อม อาย ราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป และม เวลาร บราชการเหล อไม น อยกว า ๑ ป ส าหร บส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานเล อนยศส งข น ๑ ช นยศเป นกรณ พ เศษ และได ร บเง น ๘-๑๕ เท าของเง นเด อนเด อนส ดท าย (รวมเง นประจ าต าแหน งและส ทธ อ น ๆ) ๓) ผ ม อ านาจออกค าส งเกษ ยณอาย ราชการของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การปลดออก ม การด าเน นการในหลายล กษณะ ค อ ๑) การปลดข าราชการออกจากประจ าการท นท หากม พฤต การณ ต อไปน - ท จร ตต อหน าท - กระท าความผ ดต องร บโทษจ าค ก หร อโทษหน กกว าจ าค ก โดยค าพ พากษาถ ง ท ส ดให จ าค ก หร อให ได ร บโทษหน กกว าจ าค ก - ต องค าพ พากษาถ งท ส ดให เป นคนล มละลาย เพราะท าหน ส นข น หร อต องค า พ พากษาถ งท ส ดในคด แพ งอ นแสดงว า เป นการเส อมเส ยเก ยรต ศ กด แห งต าแหน งหน าท เป นอ นมาก - ข ดค าส งผ บ งค บบ ญชาซ งส งโดยชอบด วยกฎหมาย และการข ดค าส งน น เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - เป ดเผยความล บของราชการ เห นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ประมาทเล นเล อในหน าท ราชการ เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ต องหาในคด อาญาแล วหลบหน ไป - หน ราชการทหารในเวลาประจ าการ - ขาดราชการหร อละท งหน าท อ นส อไปในทางหล กเล ยงการงานเพ อประโยชน ส วนตนย งกว าราชการมากกว า ๑ คร ง ๒) การปลดข าราชการท ม ว นร บราชการนาน และท างานไม ก าวหน า โดยถ อเกณฑ ด งต อไปน - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๐ ป ข นไป - ช นนายพลหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๕ ป ข นไป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๔๐ ป ข นไป ๓) การปลดข าราชการท ส งอาย ท างานเฉ อยชา ไม คล องแคล ว - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า อาย เก น ๔๕ ป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๓-๑๑

12 - ช นนายพลหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๕ ป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๔) ผ ม อ านาจส งปลดข าราชการ - ข าราชการช นส ญญาบ ตร ช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. - ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ระด บ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การลาออก ๑) ผ ขอลาออกจากราชการ ต องไม ม ภาระผ กพ นใด ๆ ก บทางราชการ และไม อย ใน ระหว างการสอบสวนเพ อลงโทษทางว น ย ๒) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งให ข าราชการช นส ญญาบ ตรลาออกจากราชการ ค อ รมว.กห. ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๕. การพ กราชการ การส งให ข าราชการทหารพ กราชการ ม หล กเกณฑ ด งน ข าราชการทหารท ถ กฟ องคด อาญา หร อกล าวหาว ากระท าผ ดอาญา หร อต องหาว า กระท าผ ดว น ยอย างร ายแรง ถ กสอบสวนเพ อลงท ณฑ สถานหน ก หากคงอย ในหน าท ราชการ ระหว างพ จารณาหร อสอบสวน จะเป นการเส ยหายแก ราชการ จะถ กส งพ กราชการได การพ กราชการ จะพ กราชการตลอดเวลาท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อตลอดเวลาท สอบสวนพ จารณา กรณ คด ถ งท ส ดแล ว หร อสอบสวนพ จารณาเสร จ ๑) ม ได กระท าความผ ดและไม ม มลท นหร อม วหมอง ให กล บค นต าแหน งเด มหร อ เท ยบเท า ต งแต ว นส งพ กราชการ ๒) ม ได กระท าความผ ด แต ม มลท นหร อม วหมอง จะส งให กล บเข าร บราชการหร อ ให ออกจากราชการก ได ต งแต ว นท ออกค าส ง ๓) ม ความผ ด กรณ ส งให ออกจากราชการโดยไม ม เบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ ให ส ง ให ออก ต งแต ว นส งพ กราชการ กรณ ถ าส งให ออกจากราชการโดยม เบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ ให ส ง ให ออกต งแต ว นออกค าส ง ผ ม อ านาจส งให พ กราชการ และกล บเข าร บราชการ ของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๖. การแต งต งยศและเล อนยศ เป นการแต งต งบ คคลซ งเข าร บราชการทหาร หร อโอนมาจากส วนราชการ อ นให ด ารงยศทหาร ซ งเม อร บราชการไปห วงระยะเวลา หน งแล ว และม ค ณสมบ ต ครบถ วน จ งเล อนยศส งข นให ตามแนวทางร บราชการ โดยม หล กเกณฑ ด งน ๓-๑๒

13 การแต งต งยศ ม ๓ ประเภท ได แก นายทหารส ญญาบ ตร นายทหารประทวน และ ส.ต.กอง ประจ าการ การแต งต งยศบ คคลพลเร อนเป นนายทหารส ญญาบ ตร และนายทหารประทวน ต อง เป นผ ท บ ดามารดาม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ด และได ร บการบรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน ซ งผ านการฝ กอบรมว ชาทหารแล ว กรณ บ ดามารดาม ใช ผ ม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ด ต องได ร บการ บรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และม เวลาร บราชการต ดต อก น ไม น อยกว า ๓ ป รวมท งได ผ านการตรวจสอบทางด านการร กษาความปลอดภ ยจาก ขว.ทบ. ส าหร บกรณ โอนมาจากส วน ราชการอ น ต องม ค าส ง กห. โอนมาเป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และต องผ านการฝ กอบรมว ชา ทหารแล ว การแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต. กองประจ าการ จะด าเน นการให ก บ พลทหารท เข าร บราชการใน กองประจ าการครบ ๑๒ เด อน ซ งได ผ านการฝ กอบรมและทดสอบความร ในหล กส ตรการฝ กคร ทหารใหม และ ส.ต. กองประจ าการแล ว และปฏ บ ต หน าท ราชการมาด วยความขย นหม นเพ ยรและม ความประพฤต ด ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งแต งต งยศนายทหารส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ นายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ) ผ ม อ านาจออกค าส งแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต.กองประจ าการ ค อ ผบ.ทบ.( ผช.เสธ. ทบ.ฝกพ. ร บค าส ง ฯ ) การเล อนยศให ก บนายทหารส ญญาบ ตรและนายทหารประทวน จะด าเน นการให ก บก าล งพลท ม ความประพฤต ด ไม ถ กงดบ าเหน จประจ าป ม ต าแหน งอ ตราท จะเล อนได และม จ านวนป ท ร บราชการตาม ก าหนด รวมท งร บเง นเด อนไม ต ากว าช นเง นเด อนข นต าส ดของช นยศท จะเล อน ผ ม อ านาจออกค าส งเล อนยศนายทหารส ญญาบ ตรช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. ส าหร บนายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ.( ผช.ผบ.ทบ.สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ ) ๓-๒๗. บ าเหน จความชอบ เป นการให บ าเหน จรางว ล เพ อตอบแทนการกระท าความด ความชอบ ของก าล งพลในการปฏ บ ต ราชการ ซ งกระท าได เป น ๓ ล กษณะได แก การเล อนช นเง นเด อนและร บ ค าตอบแทนพ เศษ การให เหร ยญตรา และการชมเชย การเล อนช นเง นเด อนและร บค าตอบแทนพ เศษ เป นการให บ าเหน จความชอบท ท า ให ผ ได ร บม ฐานะและความเป นอย ด ข นกว าเด ม จ งน บได ว าเป นบ าเหน จความชอบท ก าล งพล ปรารถนามากกว าท จะได ร บบ าเหน จความชอบประเภทอ นๆ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก บ าเหน จ ประจ าป และบ าเหน จพ เศษ ๑) บ าเหน จประจ าป ค อ การส งเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษให แก ข าราชการท ได ปฏ บ ต หน าท มาโดยเร ยบร อยในท ก ๆ รอบคร งป แบ งออกเป น ๓ ล กษณะ ค อ ๓-๑๓

14 - บ าเหน จปกต ค อ การขอบ าเหน จและการเล อนตรงตามระยะเวลาตามธรรมดา - บ าเหน จตกค าง ค อ เม อถ งรอบป ย งไม พร อมท จะพ จารณาได ต องรอไว พ จารณาภายหล ง เช น รอผลการศ กษา หร อหน วยรองม ได รายงานขอบ าเหน จให เป นต น แต เม อ พ จารณาแล วคงม ส ทธ ได ร บบ าเหน จย อนหล ง ต งแต ๑ เม.ย. หร อ ๑ ต.ค. ของป เช นเด ยวก บผ ได ร บ บ าเหน จปกต - บ าเหน จชดเชย ค อ เม อปรากฎภายหล งว า ในป ท แล วๆ มา เป นผ ม ส ทธ ได ร บ บ าเหน จ จ งเล อนบ าเหน จชดเชยให ได ต งแต ว นได ร บอน ม ต หร อว นท คด ถ งท ส ด ในการรอผลการ สอบสวนไว และเม อเสร จส นการสอบสวนแล ว ปรากฎว าไม ม ความผ ดหร อมลท นม วหมอง เป นต น ไม ม ผลย อนหล ง แต กรณ ใดจะได ร บบ าเหน จตกค างหร อบ าเหน จชดเชย ให เป นไปตามระเบ ยบท ทบ.ก าหนด ๒) การเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบ าเหน จประจ าป - การเล อนช นเง นเด อนให เล อนป ละ ๒ คร ง โดยคร งป แรก ห วงระยะเวลา ต งแต ๑ ต.ค.ของป ถ ง ๓๑ ม.ค.ของป ถ ดไป และให ส งเล อนว นท ๑ เม.ย.ของป ถ ดไป ส าหร บคร งป หล ง ห วงระยะเวลาต งแต ๑ เม.ย. ถ ง ๓๐ ก.ย.ของป และให ส งเล อนว นท ๑ ต.ค.ของป - การจ ดกล มพ จารณาบ าเหน จส าหร บ พ.อ.(พ.) ลงมา แบ งเป น ๔ กล ม ได แก กล มช นยศพ.อ.-พ.อ.อ ตราเง นเด อน พ.อ.พ เศษ (น.๔-น.๕) กล มช นยศ พ.ต.-พ.ท. (น.๓-น.๔) กล ม ช นยศ ร.ต.-ร.อ. (น.๑) และกล มช นยศต ากว าช นส ญญาบ ตร (ป.๑-ป.๓, พ.๒) - ก าล งพลท ม เง นเด อนเต มข นจะได ร บเง นตอบแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ ได ร บคร งข น) หร อร อยละ ๔ (กรณ ได ร บหน งข น) หร อร อยละ ๖ (กรณ ได ร บหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) ของเง นเด อน โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป นระยะเวลา ๖ เด อน ในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๔ (หน งข น) ในคร งป แรก ให รวมยอดอย ใน โควตาหน งข น ซ งจะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของก าล งพลในแต ละกล ม - ก าล งพลท ม เง นเด อนใกล เต มข น (คร งข นหร อหน งข นก อนเต มข น) ให เล อน ข นเง นเด อนจนเต มข นก อน และจะได ร บเง นตอนแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร ง ข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น) หร อร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อหน งข นก อนเต มข นและ ได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะในห วงคร งป หล ง) หร อร อยละ ๔ (กรณ เด มเหล อคร งข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป น ระยะเวลา ๖ เด อนในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร งข น ก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น เฉพาะในห วงคร งป แรก) ให รวมยอดอย ในโควตาหน งข น ซ ง จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของก าล งพลในแต ละกล ม ๓-๑๔

15 - ก าล งพลซ งได ร บเง นเด อนเต มข นส งส ดของระด บ (ป.๒-น.๕) ท ม ความสม คร ใจและผ านการประเม นแล ว จะได ร บการเล อนช นเง นเด อนในแต ละคร งป ในระด บท ส งข น ๓) การพ จารณาบ าเหน จในคร งป แรก ด าเน นการได ๔ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน ( ๐ ข น ), ๐.๕ ข น และ ๑ ข น - การพ จารณาบ าเหน จ ๑ ข น ให แก ข าราชการท ม ผลการปฏ บ ต งานและ ผลส มฤทธ ของงานด เด น ก าหนดโควตาไม เก นร อยละ ๑๕ ของจ านวนข าราชการแต ละกล มท ปฏ บ ต งานอย ในหน วยน น ณ ว นท ๑ ม.ค.ของป - การโอนโควตาหน งข นของนายทหารส ญญาบ ตรจากกล มช นยศส ง ซ งม ได เสนอขอให ก บผ ใดให แก นายทหารส ญญาบ ตรในกล มช นยศต ากว าในอ ตราส วน ๑: ๑หร อ การโอน ระหว าง นขต.ทบ.สามารถกระท าได - ห ามโอนโควตาระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บนายทหารประทวน - ห ามน าก าล งพลท บรรจ ในต าแหน งประจ าหร อก าล งพลท บรรจ ใหม ซ งม เวลา ร บราชการน บต งแต ว นรายงานต วไม ครบส เด อน ไปน บยอดรวมเพ อค านวณโควตาหน งข นของคร ง ป แรก - การโอนโควตาระหว างหน วย ให โอนได เฉพาะผ ท ปฏ บ ต ราชการตาม หล กเกณฑ ท วไปซ งย ายออกจากหน วยเด มไปส งก ดหน วยใหม หร อผ ท ช วยราชการหน วยในรอบ คร งป น น ๔) การพ จารณาบ าเหน จในคร งป หล ง ด าเน นการได ๕ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน (๐ ข น), เล อนช นเง นเด อน ๐.๕ ข น, เล อนช นเง นเด อน ๑ ข น และ เล อนช นเง นเด อน ๑.๕ ข น - ให เล อนช นเง นเด อนในวงเง นไม เก นร อยละ ๖ ของเง นเด อนรวมในแต ละ กล มช นยศ ณ ๑ ก.ย.ของป โดยให น าวงเง นท ใช เล อนช นเง นเด อนของแต ละกล มช นยศในคร งป แรก มาห กลบออกก อน (จ านวนเง นท จ ายเป นเง นตอบแทนพ เศษในคร งป แรกไม ต องน ามาห กออก) แล ว ให น าวงเง นท เหล อด งกล าวมาใช ส าหร บการเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษ - เม อใช เง นส าหร บเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษของแต ละกล มยศ แล วเง นท เหล อสามารถโอนให กล มช นยศต ากว าได แต ห ามโอนระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บ นายทหารประทวน - กรณ ท ก าล งพลม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ จะได ร บการเล อนช นเง นเด อน ในคร งป แรก ๑ ข น แต ไม อาจขอเล อนช นเง นเด อนให ได เพราะม ข อจ าก ดเก ยวก บโควตาท ใช ในการ เล อนช นเง นเด อน หากในคร งป หล งก าล งพลผ น นม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ ท จะได ร บการ ๓-๑๕

16 เล อนช นเง นเด อน ๑ ข นอ กและไม ม ข อจ าก ดเก ยวก บจ านวนเง นและโควตาท ใช ในการเล อนช น เง นเด อนสามารถเล อนช นเง นเด อนให แก ก าล งพลผ น นรวมท งป เป น ๒ ข นได ท งน จ านวนผ ท ได ร บการเล อนช นเง นเด อนรวมท งป เป นบ าเหน จ ๒ ข นภายในหน วย จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของยอดก าล งพล ณ ๑ ม.ค.ของป ๕) บ าเหน จพ เศษ ค อ การเล อนช นเง นเด อนให เป นพ เศษอ กส วนหน งต างหากนอก เหน อไปจากบ าเหน จประจ าป โดยส งเล อนให พร อมก บบ าเหน จประจ าป หร อไม พร อมก บบ าเหน จ ประจ าป ในแต ละห วงก ได ซ งการเล อนช นเง นเด อนเป นจ านวนท งหมดก ข น คงถ อตามท ก าหนดไว ในระเบ ยบข อบ งค บอ นเก ยวก บกรณ น น ๆ ส าหร บบ าเหน จพ เศษ แบ งออกเป น ๒ กรณ ค อ - กรณ เส ยช ว ตหร อพ การท พพลภาพในหน าท ราชการต องออกจากประจ าการ โดยปฏ บ ต หน าท ราชการในเวลาปกต หร อเวลาเหต ฉ กเฉ น - กรณ กระท าความด ความชอบในหน าท พ เศษ ค อ ได ร บมอบให กระท าหน าท ซ งนอกเหน อไปจากต าแหน งหน าท ตามปกต ของผ น น ๖) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งบ าเหน จข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. หร อผ ร บมอบอ านาจ ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การให เหร ยญตรา เป นการให บ าเหน จความชอบเพ อเช ดช เก ยรต ยศของผ ท ได ร บ พระราชทานให เก ดความร ส กภาคภ ม ใจ โดย ๑) การเสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย งช างเผ อก และ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ให พ จารณาถ งต าแหน ง ระด บช นเง นเด อน ช นยศ ก าหนดระยะเวลา และความด ความชอบ โดย - ข าราชการ ล กจ างประจ า และพน กงานราชการท ม ส ทธ ได ร บการพ จารณาขอ พระราชทาน ฯ ต องเป นผ ประพฤต ด และปฏ บ ต งานราชการด วยความอ ตสาหะ ซ อส ตย ส จร ต และ เอาใจใส ต อหน าท เป นอย างด ย ง เป นผ กระท าความด ความชอบเป นประโยชน แก ราชการหร อ สาธารณชน ไม เป นผ ถ กงดเล อนช นเง นเด อน เพราะบกพร องในรอบป อย ในระหว างคด หร อถ กส ง พ กราชการ และ ไม เคยต องร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษส าหร บ ความผ ดท ได กระท าโดยประมาท หร อความผ ด ลห โทษ - ส าหร บการเสนอขอพระราชทานฯ คร งแรก ต องม เวลาร บราชการ หร อเวลา ปฏ บ ต งานต ดต อก นตามก าหนด (ค อ ข าราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ ล กจ างประจ าไม น อยกว า ๘ ป บร บ รณ พน กงานราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ หร อไม น อยกว า ๓ ป บร บ รณ แล วแต กรณ ) โดยน บต งแต ว นเร มเข าร บราชการ หร อว นเร มจ าง จนถ งว นก อนว นพระราชพ ธ เฉล มพระ ชนมพรรษา ของป ท จะขอพระราชทานไม น อยกว า ๖๐ ว น ๓-๑๖

17 - การเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ฯ ให แก ค สมรสข าราชการ ทหารช นผ ใหญ ให พ จารณาจากต าแหน งข าราชการทหารช นผ ใหญ ท ก าหนดให ขอพระราชทาน ฯ ตามเง อนไขการขอพระราชทาน และระยะเวลาการเล อนช นตรา กพ.ทบ. ด าเน นการขอ พระราชทาน สบ.ทบ. ด าเน นการในเร องการร บ การแจกจ ายและการส งค นเคร องราชอ สร ยาภรณ - ผ ม อ านาจเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย ง ช างเผ อก และเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงาน ก าล งพล ร บค าส ง ฯ) ๒) การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บผ ท ร บ ราชการด วยความเร ยบร อย โดย - การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลา ต องม เวลาราชการไม น อยกว า ๑๕ ป บร บ รณ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ต องม เวลาร บราชการ ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ โดยการน บเวลา ราชการให เร มน บต งแต ว นบรรจ เข าร บราชการคร งแรก เว นแต เข าร บราชการก อนอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ ให น บต งแต ว นอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ หร อน บต งแต ว นข นทะเบ ยนกองประจ าการ - ผ ท ออกจากราชการแล วกล บเข าร บราชการใหม ให น บเวลาราชการเฉพาะท ร บราชการจร ง รวมก นเป นเวลาท งหมด ผ ท ร บราชการต อเน องก นหลายกระทรวง ให น บเวลาท ก กระทรวงรวมก น - ข าราชการพลเร อนท โอนมาร บราชการทหาร หากม เวลาร บราชการทหารไม ครบ ๑๕ ป บร บ รณ จะเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาไม ได หากม เวลาร บราชการทหารและ พลเร อนรวมก นแล ว ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ อาจขอพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลา และ เม อได ร บพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลาแล ว จะขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาอ ก เม อม เวลา ร บราชการทหารครบ ๑๕ ป บร บ รณ ไม ได - ผ ม อ านาจเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ) ๓) การขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ ให แก บ คคลท การกระท าความด ความชอบ ม ผลงานเป นประโยชน แก ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเป นการบร จาคทร พย ส นเพ อสาธารณประโยชน โดยผ ท หน วยจะเสนอขอพระราชทานต องเป น บ คคลท ม ความประพฤต ด ไม เคยต องโทษจ าค ก โดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษ ส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ และไม เคยถ กเร ยกค นเคร องราชฯ เว น แต เป นการส งค น เน องจากได ร บพระราชทานช นส งข น โดย ๓-๑๗

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร

การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร การบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารของกองระเบ ยบการ กรมเสม ยนตรา กระทรวงกลาโหม ร อยเอกพล นทร ส งขกร ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารท วไป ว ทยาล

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. ด านการเบ กจ ายเง น สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ข อตรวจพบ การเบ กจ ายเง น ย งม ความเส ยงส าค ญต อการจ ายเง นเก

More information

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย หน า ๕ พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน.

แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. แนวคาบรรยาย เร อง การดาเน นเน นงานโครงการ อพป. โดย พ.อ.ศ กด ช ย สระสงค ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 1 ความเป นมาโครงการ อพป.แห งชาต ต งแต ส นส ดสงครามโลกคร งท 2 เป นต นมา โลกแบ ง ออกเป น 2 ฝ ายค อ ฝ ายเสร น ยม ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย ก นยายน พ.ศ. 2554 - ก - ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งาน

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

(ส าเนา) ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ภ เก ต จ าก ด ว าด วย ข อบ งค บเก #ยวก บการท างานของเจ าหน าท # พ.ศ 2548 --------------------------

(ส าเนา) ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ภ เก ต จ าก ด ว าด วย ข อบ งค บเก #ยวก บการท างานของเจ าหน าท # พ.ศ 2548 -------------------------- 6 6 (ส าเนา) ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ภ เก ต จ าก ด ว าด วย ข อบ งค บเก #ยวก บการท างานของเจ าหน าท # พ.ศ 2548 -------------------------- เพ อให การท างานของเจ าหน าท สหกรณ ออมทร พย คร ภ เก ต จ าก ด ม

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคล ข าราชการต ลาการ กล มท 8

แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคล ข าราชการต ลาการ กล มท 8 แนวค ดการพ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคล ข าราชการต ลาการ กล มท 8 รายงานว ชาการน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 4 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2550 (ล ขส

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information