บทท ๓ งานธ รการก าล งพล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๓ งานธ รการก าล งพล"

Transcription

1 บทท ๓ งานธ รการก าล งพล กล าวท วไป ๓-๑. งานธ รการก าล งพล น บเป นระบบงานหน งท ม ความส าค ญ ในการส งเสร มและสน บสน น ภารก จการเตร ยมก าล งของ ทบ. ให ม ความพร อมรบด านก าล งพล อ นจะส งผลต อการใช ก าล งทหาร ในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการด าเน นงานจะม ความเก ยวพ นก บต ว ก าล งพลท กประเภทต งแต เร มเข าร บราชการ ระหว างร บราชการ จนกระท งครบเกษ ยณอาย ราชการ ซ งโดยท วไปจะเป นการปฏ บ ต ตามว ธ การหร อกรรมว ธ เฉพาะเร องท ได ก าหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การด าเน นการก าล งพลของ ทบ. เป นไปตามเป าหมาย ๓-๒. การด าเน นงานธ รการก าล งพล เป นก จกรรมท ต องด าเน นการอย างต อเน อง และสอดคล อง ส มพ นธ ก น เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บ าเหน จ ความชอบ เง นเพ ม และการท าเน ยบ รวมท งการสน บสน นข อม ลก าล งพลท ส าค ญในกระบวนการ ตกลงใจของผ บ งค บบ ญชาในการปฏ บ ต ภารก จต างๆ ได อย างถ กต อง เหมาะสม และท นเวลา ๓-๓. ป จจ บ น ทบ.ได ร เร มโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศ สายงานก าล งพล เพ อน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช เป นเคร องม อช วยในการด าเน นงานธ รการก าล งพลให เก ดความสะดวก และรวดเร วย งข น โดยม เป าหมายท วางระบบเคร อข ายการต ดต อส อสารเช อมโยงไปย งหน วยรองถ ง หน วยระด บกองพ นหร อเท ยบเท า ให สามารถใช ฐานข อม ลร วมก น ซ งการด าเน นการด งกล าวน น บเป นส วนส าค ญส วนหน งท จะช วยให ทบ.ม ประส ทธ ภาพและเข มแข งย งข น ๓-๔. เป าหมายของงานธ รการก าล งพล ค อ เพ อให เก ดความพร อมรบด านก าล งพลส งส ดโดย ก จกรรมต างๆ ในการด าเน นงานธ รการก าล งพล จะเน นให ความส าค ญแก หน วยเป าหมายของ กองท พบกและหน วยในสนามเป นล าด บความเร งด วนแรก ๓-๑

2 น ยามศ พท ๓-๕. งานธ รการก าล งพล หมายถ ง การด าเน นการก าล งพล เก ยวก บ การบรรจ เล อน ลด ปลด ย าย โอน พ กราชการ แต งต งและเล อนยศ บ าเหน จความชอบ เง นเพ ม และการท าเน ยบ ตามว ธ การ หร อ กรรมว ธ เฉพาะเร องท ทบ.ก าหนดวางหล กเกณฑ ไว เพ อให การด าเน นการก าล งพลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๖. การบรรจ หมายถ ง การจ ดหาก าล งพลประเภทข าราชการช นส ญญาบ ตร ข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร ล กจ างประจ า และพน กงานราชการ สน บสน นให ก บหน วยต างๆ โดยบรรจ บ คคลจาก แหล งผล ตหล กของกองท พ หร อ สถาบ นอ นๆ เข าร บราชการตามอ ตราก าล งพลปกต ตามนโยบาย การจ ดหาและบรรจ ก าล งพลประจ าป ของกองท พบก เพ อให เก ดความม นใจว าม ก าล งพลพร อม ปฏ บ ต ภารก จอย างต อเน องและตรงก บข ดความสามารถของแต ละบ คคล ๓-๗. การย าย หมายถ ง การย ายก าล งพลจากต าแหน งป จจ บ นไปครองต าแหน งใหม ซ งอาจจะเป น การเล อนต าแหน ง หร อ ลดต าแหน ง หร อ ต าแหน งระด บเด ยวก น หร อปลดร กษาราชการต าแหน ง เพ อส งเสร มความก าวหน าตามแนวทางร บราชการและให เก ดประสบการณ หร อใช ความสามารถ ของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าต าแหน งเด มหร อลงโทษบ คคล ๓-๘. การโอน หมายถ ง การร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการในส งก ด ทบ. หร อ การโอนข าราชการทหารส งก ด ทบ.ไปร บราชการในส วนราชการอ น โดยความต องการของ ทางราชการหร อความสม ครใจของข าราชการทหาร ๓-๙. การปลด หมายถ ง การด าเน นการให ก าล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการ ลาออก หร อทางราชการให ออก หร อครบเกษ ยณอาย ราชการ เพ อให ม ก าล งพลท ม ประส ทธ ภาพ สามารถปฏ บ ต ภารก จหน าท ตามได ร บมอบหมายได เป นอย างด ๓-๑๐. การพ กราชการ หมายถ ง การส งให ก าล งพลท ถ กฟ องคด อาญา หร อถ กกล าวหาว ากระท า ความผ ดอาญา หร อ ต องหาว ากระท าผ ดว น ยอย างร ายแรง ระง บการปฏ บ ต หน าท ราชการไว ใน ระหว างท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อ ย งสอบสวนไม แล วเสร จ เพ อม ให เก ดความเส ยหายแก ทางราชการ ๓-๒

3 ๓-๑๑. การแต งต งยศ หมายถ ง การด าเน นการให บ คคลท ได ร บการบรรจ เข าร บราชการในอ ตรา ทหาร ซ งผ านการตรวจสอบแล วว าท ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ได ร บการแต งต งยศทหารตามอ ตราท ได ร บการบรรจ ๓-๑๒. การเล อนยศ หมายถ ง การด าเน นการให ข าราชการทหารท ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตาม หล กเกณฑ ได ร บการเล อนยศตามแนวทางร บราชการ ซ งตามปกต แล วเม อม การพ จารณาให ข าราชการทหารเล อนข นครองต าแหน งอ ตราส งข น ก จะเสนอขอเล อนยศตามไปด วย เพ อเป นเก ยรต และให ม ศ กด ส งข นกว าเด ม ๓-๑๓. บ าเหน จความชอบ หมายถ ง การให บ าเหน จรางว ล เพ อเป นการตอบแทนก าล งพลท ได กระท าความด ความชอบในการปฏ บ ต หน าท ราชการโดยการเล อนช นเง นและร บเง นตอบแทนพ เศษ หร อการให เหร ยญตรา หร อการชมเชย เพ อให ผ ได ร บม เก ยรต ม ฐานะ และม ความเป นอย ด ข น กว าเด ม รวมท งเป นการเพ มพ นขว ญและก าล งใจด วย ๓-๑๔. การเล อนช นเง นเด อนและร บเง นตอบแทนพ เศษ หมายถ ง การเล อนช นเง นเด อน และการ ให ร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบ าเหน จประจ าป เพ อเป นการตอบแทนผลการปฏ บ ต งานของก าล งพล ๓-๑๕. การให เหร ยญตรา หมายถ ง การด าเน นการเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ น เป นท เช ดช ย งช างเผ อก หร อ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย หร อ เคร องราช อ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ หร อ เหร ยญจ กรมาลา หร อ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บข าราชการ ล กจ างประจ า ค สมรสนายทหารช นผ ใหญ และบ คคลพลเร อน ซ งได กระท าความด ความชอบอ นเป นประโยชน แก ราชการ หร อสาธารณชน และม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามหล กเกณฑ รวมถ งการจ าย การส งค น และการเร ยกค นเคร องราชอ สร ยาภรณ เพ อให ผ ท ได ร บพระราชทานร ส ก ภาคภ ม ใจและเป นเคร องหมายเช ดช เก ยรต ยศอย างส งด วย ๓-๑๖. การชมเชย หมายถ ง การประกาศค ณงามความด ให ทราบโดยท วก น เพ อเป นการยกย องเช ด ช ผ ท ม ความด ความชอบ และเป นการเพ มพ นขว ญก าล งใจและขว ญแก ผ ท ได ร บการชมเชยน น ๆ ๓-๑๗. เง นเพ ม หมายถ ง เง นท จ ายควบก บเง นเด อนเพ มเต มให ก บก าล งพลท ด ารงต าแหน งประเภท ผ บร หาร หร อว ชาช พเฉพาะ หร อเช ยวชาญเฉพาะ และก าล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงอ นตรายจาก การปฏ บ ต งานตามหน าท หร ออาร กขาความปลอดภ ยบ คคลส าค ญ เพ อเป นการสร างแรงใจจ งในการ ร บราชการ และเป นการสงวนร กษาบ คลากรท ม ค ณภาพ รวมท งเป นการตอบแทนก าล งพลท ปฏ บ ต หน าท ท เส ยงภ ย ๓-๓

4 ๓-๑๘. การท าเน ยบ หมายถ ง การจ ดท าบ ญช ข อม ลตาม อจย., อฉก.และระด บความพร อมรบของ หน วยตามแบบบ ญช ท ทบ.ก าหนด เพ อใช เป นหล กฐานในการตรวจสอบข อม ลก าล งพลรายบ คคล และสน บสน นการด าเน นการก าล งพลของกองท พบก แนวทางด าเน นงานธ รการก าล งพล ๓-๑๙. การด าเน นงานธ รการก าล งพลในก จกรรมต างๆ ท เก ยวข อง ให ย ดถ อแนวทางปฏ บ ต ด งน ย ดถ อกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง และหล กการท เก ยวข องเป นบรรท ดฐานในการ ปฏ บ ต งาน การด าเน นกรรมว ธ ในการปฏ บ ต งานต องง าย สะดวก ถ กต อง และรวดเร ว โดยให ความส าค ญก บการปร บลดข นตอนและระยะเวลาในการปฏ บ ต งานลงให มากท ส ด ม จ ตส าน กในการให บร การแก ก าล งพลด วยความจร งใจ ม ไมตร จ ต และม ความ กระต อร อร น โดยถ อเสม อนว าเป นก าล งพลท กคนเป นล กค าคนส าค ญ น าเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เพ อลดระยะเวลาในการ ตรวจสอบ รวบรวม และประสานงานธ รการก าล งพลให เก ดความถ กต อง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพย งข น การปฏ บ ต ต อเอกสารท ม ช นความล บ ต องด าเน นตามข นตอนของการร กษาความ ปลอดภ ย และก าหนดมาตรการป องก นม ให ร วไหลไปส บ คคลท ไม เก ยวข อง ต องม มน ษยส มพ นธ ในการต ดต อประสานงานก บหน วยท เก ยวข อง และหล กเล ยง การกระทบกระท งอ นจะเก ดข นการใช ค าพ ดท ไม เหมาะสม หล กการด าเน นงานธ รการก าล งพล ๓-๒๐. การด าเน นงานธ รการก าล งพล โดยปกต จะเป นการปฏ บ ต ตามนโยบาย หล กการและว ธ การ ต อก าล งพลท กองท พบกก าหนดวางไว เพ อให เจ าหน าท ท เก ยวข องย ดถ อและใช เป นบรรท ดฐานใน การปฏ บ ต งาน ซ งการด าเน นการในเร องน จะท าให การด าเน นการก าล งพลของกองท พบกเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ๓-๒๑. การบรรจ เป นงานส าค ญประการแรกในการค ดสรรบ คคลท ม ความร ความสามารถและ ค ณสมบ ต เหมาะสมท จะบรรจ เข าร บราชการในต าแหน งต างๆ ของหน วยตามอ ตราระด บความ พร อมรบท ทบ.ก าหนด โดยการบรรจ บ คคลเข าร บราชการ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก ข าราชการ ช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๓-๔

5 การบรรจ ก าล งพล ทบ.จะแบ งมอบงบประมาณการบรรจ ก าล งพลแต ละป ให ก บ หน วย และก าหนดห วงระยะเวลาในการบรรจ ส าหร บการบรรจ ทดแทนกรณ ก าล งพล ลาออก,ปลด, ตาย,เกษ ยณ,ย าย หร อโอนไปร บราชการนอก ทบ. ให บรรจ ทดแทนได เฉพาะข าราชการต ากว าช น ส ญญาบ ตร (อ ตรา ส.อ.) เท าน น และต องด าเน นการให เสร จส นภายในป งบประมาณเด ยวก น รวมท งหน วยท ขอบรรจ จะต องขอร บความเห นชอบจาก กพ.ทบ.ก อน พร อมท งรายงานขอบรรจ ก าล งพล ถ ง ทบ.ภายในเวลา ๒ เด อนหล งจากการส ญเส ยก าล งพล บ คคลท จะบรรจ เข าร บราชการต องม ค ณสมบ ต ท วไป ด งน ๑) ม ค ณว ฒ ตามท ก าหนดไว ในกฎกระทรวง ๒) เป นบ คคลส ญชาต ไทยโดยก าเน ด และบ ดา มารดา ต องม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ด เว นบ ดาเป นนายทหารส ญญาบ ตร หร อนายทหารประทวนท ม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ดแล ว มารดา ม ได ม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ดก ได ๓) เป นผ เล อมใสในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ๔) ไม ม โรคข ดต อการร บราชการทหาร ๕) ไม เป นผ บกพร องในศ ลธรรมอ นด งาม ๖) ไม เป นบ คคลล มละลายตามค าพ พากษาของศาล ๗) ไม เป นผ ท เคยถ กให ออกจากราชการเพราะม ความผ ด ๘) ไม เป นผ อย ในระหว างพ กราชการ ๙) ไม เคยต องโทษจ าค กตามค าพ พากษาในคด อาญา เว นแต ความผ ดฐานประมาท หร อลห โทษ ๑๐) ไม เป นผ ท ม ร างกายพ การ ท พพลภาพ และต องม ร ปร างได ขนาด โดยบ คคล ประเภทชายจะแบ งเป น ๒ พวก ค อ ผ ท ผ านการตรวจเล อกแล ว ผลการตรวจเล อกต องระบ ว าเป น คนจ าพวกท ๑ ม ความส งต งแต ๑๕๐ ซม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. และกรณ อาย ย งไม ผ านการ ตรวจเล อก ต องม ร างกายสมบ รณ ไม จ ดอย ในคนจ าพวกท ๒ ม ความส งอย างต า ๑๖๐ ซม. ขนาด รอบอก ๗๕/๗๘ ซม. ท งน หน วยจะต องต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ว ดขนาดและออก หน งส อร บรอง ส าหร บบ คคลประเภทหญ ง ต องม ความส งไม น อยกว า ๑๕๐ ซม. น าหน กไม น อย กว า ๔๐ กก.โดยหน วยต องต งคณะกรรมการว ดขนาดอย างน อย ๒ คน และออกหน งส อร บรองด วย ๑๑) อาย ไม เก นเกณฑ ท ก าหนด โดย - กรณ บรรจ ใหม ส.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๐ ป จ.ส.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป (ป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ ) ๓-๕

6 ร.ต. อาย ต งแต ๑๘ ป ถ ง ๓๕ ป - กรณ บรรจ กล บเข าร บราชการ ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป (บรรจ เฉพาะผ ม ความร ความสามารถ พ เศษท ทางราชการต องการ ซ งป จจ บ น ทบ.ไม ม นโยบายให บรรจ กล บเข าร บราชการ) ร.ต. อาย ไม เก น ๓๕ ป ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป การบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ๑) ให บรรจ ในต าแหน งตรงตามค ณว ฒ หร อค ณว ฒ ท เท ยบเท าตามท ส าน กงาน ก.พ. ร บรองและให ได ร บเง นตามค ณว ฒ โดยปฏ บ ต ตามกฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การ บรรจ บ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการทหารและการให ได ร บเง นเด อน กรณ ต าแหน งท บรรจ ม ได บ งช ดในต วเอง หร อผ บรรจ ม ค ณสมบ ต ไม ตรงก บค ณว ฒ ท ก าหนดไว ในค าช แจงท ายอ ตรา หร อ หน วยไม ม ค าช แจงท ายอ ตรา ให หน วยร บบรรจ ตรวจสอบก บสถาบ นการศ กษาของผ บรรจ ก อน และออกหน งส อร บรองว าว ชาท ส าเร จการศ กษาน น สามารถน ามาใช ในการปฏ บ ต งานในต าแหน ง ท บรรจ ได ส าหร บค ณว ฒ ปร ญญาตร ไม น อยกว า ๓๐ หน วยก ต และค ณว ฒ ปร ญญาโท ไม น อยกว า ๑๕ หน วยก ต ๒) การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตร แบ งเป น ๓ กรณ ได แก - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวน ( ไม จ าก ดช นยศ ), ม เวลาร บราชการ ๖ ป และส าเร จการศ กษาระด บ ปร ญญาตร ข นไป กรณ ม ค ณว ฒ ปร ญญาภายหล งเข าร บราชการแล ว ต องม หล กฐานขออน ญาตลา ศ กษาถ กต อง ได แก หน งส อขออน ม ต ลาศ กษา ผนวก ก, ข, ค และ หน งส อตอบร บบ นท กผลการ ศ กษาจาก ยศ.ทบ. - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรโดยไม ใช ค ณว ฒ ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. โดยผ ส าเร จจาก นนส.หร อผ บรรจ ตรงตามค ณว ฒ ปวช. ต อง ม เวลาร บราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๘ ป และต องท าหน าท นายทหารส ญญาบ ตร หล งการอบรมแล วม ก าหนด ๑ ป ได ผลด ส าหร บผ ท บรรจ ค ณว ฒ ม.๖ หร อ ม.๓ ต องม เวลาร บ ๓-๖

7 ราชการเป นนายทหารประทวนไม น อยกว า ๑๒ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๒ ป และต องท า หน าท นายทหารส ญญาบ ตรก อนหร อหล งการอบรมก ได ม ก าหนด ๑ ป ได ผลด กรณ หากเป น นายทหารประทวนสายงานส สด ต องม เวลาร บราชการในสายงานส สด มาแล ว ไม น อยกว า ๕ ป เป น จ.ส.อ.มาแล วไม น อยกว า ๑ ป และได ร บราชการในต าแหน งส สด อ าเภอช นส ญญาบ ตร หร อได ท าหน าท ในต าแหน งนายทหารส ญญาบ ตรในสายงานส สด มาแล วไม น อยกว า ๑ ป ได ผลด - การเล อนฐานะนายทหารประทวนเป นนายทหารส ญญาบ ตรกรณ เกษ ยณอาย ต องเป นนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.ท ได ร บการค ดเล อกจากหน วย โดยเป นผ ม ความประพฤต ด, ร บราชการมาด วยด มาโดยตลอด, ม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามท กห.ก าหนด, ได ร บการศ กษาหล กส ตร นายส บอาว โสหร ออบรมมาแล ว และเม อบรรจ ในต าแหน งประจ าหน วยแล ว ต องม เวลาร บราชการ เป นนายทหารส ญญาบ ตรครบ ๑ ป ๓) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งบรรจ ข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. การบรรจ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ๑) การบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นผ ส าเร จการศ กษาได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ตรงค ณว ฒ และตรงสาขาในต าแหน งท บรรจ โดยหากเป นทหารกองหน น ให ร บเง นเด อน ตรงตามต าแหน ง ในระด บ ป.๑ ช น ๖ แต หากเป นกรณ บ คคลพลเร อน ในช นต นให บรรจ ใน ต าแหน งประจ า จทบ.หร อ มทบ.และให ช วยราชการในหน วยท จะบรรจ ก อน และให ได ร บ เง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ จนกว าจะได ร บการฝ กว ชาทหาร และได ร บการแต งต งยศแล วจ งปร บย าย ลงต าแหน งหล กท จะบรรจ และให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๖ ต อไป ส าหร บกรณ บ คคลพล เร อนท บรรจ เป น เสม ยนการเง น หร อเสม ยนงบประมาณ ให บรรจ ในต าแหน ง ประจ า กง.ทบ.และ ให ช วยราชการในต าแหน งท บรรจ โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๖ ๒) การบรรจ ในต าแหน งพลข บ ต องเป นทหารกองหน น ท ม อาย ไม น อยกว า ๒๒ ป ส าเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และม ใบอน ญาตข บข รถยนต ทหาร โดยให ได ร บเง นเด อนระด บ ป.๑ ช น ๓ ๓) การบรรจ ไม ตรงค ณว ฒ เช น เสม ยน (ชกท.๗๑๐, ๗๑๑) และ พลส ทกรรม เป น ต น หากบรรจ ในหน วย อจย.ต องเป นทหารกองหน นเท าน น แต หากเป นหน วย อฉก.จะเป นบ คคล พลเร อน หร อทหารกองหน นก ได และให ร บเฉพาะผ ท ส าเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป โดยให ได ร บเง นเด อน ระด บ ป.๑ ช น ๓ ๔) การบรรจ พลอาสาสม คร ให บรรจ ผ ส าเร จการศ กษา ต งแต ม.๓ ข นไป และเป น ทหารกองหน นประเภทท ๑ ช นท ๑ ส าหร บพลอาสาสม คร เหล า สห. ต องม ความส ง ต งแต ๑๖๘ ซม.ข นไป โดยย ดถ อตามหล กฐาน สด.๓ เป นหล ก หากตามหล กฐานม การบ นท กความส งต ากว า ๓-๗

8 ๑๖๘ ซม. ต องแต งต งคณะกรรมการอย างน อย ๒ คน ร บรองผลการตรวจใหม และหน วยต อง รายงานขอร บความเห นชอบจาก สห.ทบ.ก อนว าข ดข องหร อไม โดยแนบ สด.๓ และหน งส อ ร บรองผลการตรวจว ดความส งด วย ๕) การบรรจ เล อนฐานะพลอาสาสม ครเป นนายทหารประทวน ต องเป นผ ส าเร จ การศ กษาไม ต ากว าช น ม.๓ ท ม เวลาร บราชการไม น อยกว า ๓ ป และให ได ร บเง นเด อน ระด บ พ.๒ ช น ๓ ๖) ผ ม อ านาจอน ม ต ให บรรจ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ.ร บค าส ง ฯ ) และผบ.หน วยระด บกองพล หร อเท ยบเท าข นไปเป นผ ออกค าส งบรรจ การบรรจ ข าราชการทหารกล บเข าร บราชการ ๑) หน วยท ขอบรรจ ข าราชการทหารท ออกจากราชการไปแล วกล บเข าร บราชการ ใหม ต องม ต าแหน งว างและเหมาะสมท จะบรรจ บ คคล น น ๒) ข าราชการทหารท อย ในเกณฑ ได ร บการพ จารณาบรรจ กล บเข าร บราชการ ต อง เป นผ ท ออกจากราชการไปด วยสาเหต อย างใดอย างหน ง เช น ลาออก, ป วยครบก าหนดตามข อบ งค บ, ปร บต าแหน งใหม โดยพ นต าแหน ง หร อถ กย บต าแหน ง, ออกจากราชการเน องด วยเหต ผลทาง การเม อง, ออกจากราชการเพราะม ความบกพร องทางว น ย ซ งย งได ร บเบ ยหว ด หร อบ านาญตาม ระเบ ยบ และออกจากราชการโดยม ข อผ กพ น ๓-๒๒. การย าย เป นการด าเน นการหม นเว ยนก าล งพลไปด ารงต าแหน งต างๆ เพ อส งเสร มความ ก าวหน าของบ คคล โดยพ จารณาให ปฏ บ ต หน าท อ นๆ ตามแนวทางร บราชการและให เก ด ประสบการณ และเน นใช ความสามารถของบ คคลให เก ดประโยชน ได ด กว าต าแหน งเด มหร อม ความจ าเป นต องใช ความร ความสามารถเฉพาะบ คคล โดยม ได ถ อเอาประโยชน ของแต ละบ คคลเป น หล ก การย าย แบ งออกเป น ๓ ประเภท ได แก การย ายประจ าป การย ายเฉพาะราย และการ ย ายเน องจากหน วยต องแปรสภาพ หร อเปล ยนแปลงอ ตราการจ ด ฯ ใหม การด าเน นการย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร และข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ การย ายตามท ทบ.ก าหนดอย างเคร งคร ด ท งในกรณ การย ายหม นเว ยน ก าล งพล หร อการย ายเล อนข นครองอ ตราส งข นภายใน นขต.ทบ.หร อข าม นขต.ทบ. และต าแหน งท ย ายต องเป นต าแหน งว าง โดยย ดถ อข อม ลตามท าเน ยบก าล งพลในระด บ ทบ.เป นหล ก การยกร างค าส งปร บย าย ต องม ความถ กต องและครบถ วนของข อม ลต งแต ยศ ช อ - สก ล หมายเลขประจ าต วทหาร ช นเง นเด อน ต าแหน งป จจ บ น และต าแหน งท ขอย าย ตลอดจนให เร ยงล าด บจากผ ท ม ช นยศส งข นก อน ตามต วอ กษรของแต ช นยศจากช อต วแรก ( ก-ฮ ) ผ ท เล อนข น ๓-๘

9 ครองอ ตราส งข นให เร ยงล าด บข นก อนผ ท อย ในช นยศเด ยวก น และในช นยศเด ยวก นให เร ยงล าด บ ให นายทหารชายข นก อนนายทหารหญ ง ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งย าย ๑) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ.(น.๕) รวมท งการย าย ผบ.หน วย และ รอง ผบ.หน วยก าล งรบ ช นยศ พ.ท.-พ.อ. เหล า ร., ม.,ป., และต าแหน งไม จ าก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. ค อ ผบ.ทบ. ๒) การย าย และการเปล ยนเหล า ข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา พ.อ. (น.๔) ลงมา เว นการย าย ผบ.หน วยและรอง ผบ.หน วยก าล งรบ ช นยศ พ.ท. พ.อ. เหล า ร.,ม.,ป., และต าแหน ง ไม จ าก ดเหล าของ นสศ. และ กรม ทพ. รวมท ง อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการปร บย ายข าม นขต.ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า ค อ ผบ.ทบ.(รอง ผบ.ทบ. ร บค าส ง ฯ) ๓) การย ายข าราชการช นส ญญาบ ตร อ ตรา ร.อ. ลงไป ท เป นการย ายภายใน นขต. ทบ. ระด บ ทภ. หร อเท ยบเท า อย ในอ านาจ ผบ.ทบ. ซ ง มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.สามารถ ออกค าส งย ายก าล งพลภายในหน วยได ตามความจ าเป นค อ ผบ.ทบ. (มทภ.หร อ ผบ.หน วยช นยศ พล.ท.ร บค าส ง ฯ) ๔) การย ายข าม นขต.ระด บกองพลหร อเท ยบเท าข นไป และการเปล ยนเหล า ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. (จก.กพ.ทบ. ร บค าส งฯ) ๕) การย ายข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ภายในหน วย ระด บกองพลหร อ เท ยบเท าข นไป ค อ ผบ.พลหร อ เท ยบเท าข นไป ๓-๒๓. การโอน โดยท วไปจะเป นการร บโอนข าราชการจากส วนราชการอ นท ม ความร ความ สามารถเฉพาะด าน เข ามาร บราชการในต าแหน งท ทบ.ขาดแคลนตามความต องการของหน วยเป น หล ก ส าหร บก าล งพลท ขอโอนไปร บราชการนอก ทบ.ม กจะเป นไปโดยความสม ครใจ โดย ผ โอนจากส วนราชการอ นๆ มาร บราชการใน ทบ. ต องม ค ณสมบ ต ด งน ๑) ม ค ณสมบ ต ครบถ วน ตามข อ ๓-๒๑. ๒) ม ค ณว ฒ ตามท กห.ต องการ หร อเป นผ ท กห.ม ความจ าเป นต องบรรจ โดยผ ขอ โอนมาบรรจ เป นข าราชการช นส ญญาบ ตร ต องส าเร จการศ กษาช นปร ญญาตร ข นไป และผ ขอโอน มาบรรจ เป นข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ต องส าเร จการศ กษาไม ต ากว าช นม ธยมศ กษาตอนต น ๓) ม อาย การโอนตามเกณฑ แบ งเป น โอนเป นนายทหารส ญญาบ ตร - ร.ต.-ร.ท. อาย ไม เก น ๓๕ ป - ร.อ.-พ.ต. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๓-๙

10 - พ.ท.-พ.อ. อาย ไม เก น ๔๕ ป - พ.อ.(พ.) ข นไป อาย ไม เก น ๕๐ ป โอนเป นนายทหารประทวน -ส.ต. อาย ไม เก น ๓๐ ป -ส.อ. อาย ไม เก น ๓๕ ป -จ.ส.ต.-จ.ส.อ. อาย ไม เก น ๔๐ ป ๔) ผ ม อ านาจอน ม ต ร บโอนข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. ( จก.กพ.ทบ.ร บค าส ง ฯ ) ผ โอนไปร บราชการในส วนราชการนอก ทบ. ๑) ต องม หน งส อจากส วนราชการท ม ความประสงค จะขอร บโอนก าล งพล ๒) หน วยต นส งก ด และทบ.พ จารณาให ความเห นชอบในการโอน ๓) ไม ม ภาระหน ส นผ กพ นก บ ทบ. ๓-๒๔. การปลด เป นการส งให ก าล งพลออกจากราชการท กกรณ ไม ว าจะเน องจากการลาออกหร อ ทางราชการให ออก หร อ ครบเกษ ยณอาย ราชการ ม หล กเกณฑ ด งน การเกษ ยณอาย ราชการ ๑) ผ ม อาย ครบ ๖๐ ป ในป พ.ศ.ใด หากเก ดต งแต ๒ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.ของป จะ เกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณถ ดไปท อาย ครบ ๖๐ ป แล ว และหากเก ดต งแต ๑ ม.ค.- ๑ ต.ค.ของป จะเกษ ยณอาย ใน ๑ ต.ค.ของป งบประมาณท อาย ครบ ๖๐ ป ๒) ผ ม อ านาจออกค าส งเกษ ยณอาย ราชการข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การเกษ ยณอาย ราชการก อนก าหนด เป นการด าเน นการเพ อปร บลดจ านวนก าล งพล ให กองท พม โครงสร างท กะท ดร ด และม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนเป นทางเล อกตามความสม ครใจ ของก าล งพล โดยม การด าเน นการเป น ๒ ล กษณะ และได ก าหนดห วงระยะเวลาเร มต น และส นส ด ไว ตามเป าหมายท กห.ก าหนด ค อ ๑) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนก าหนดของข าราชการทหาร ซ งเป ดโอกาสให ข าราชการทหารท กช นยศ ท ม อาย ต งแต ๔๕ ป ข นไป และม อาย ราชการเหล อต งแต ๑ ป ข นไป เข า ร วมโครงการได โดยส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานยศ หร อเล อนยศส งข น ๑ ช นยศ เป นกรณ พ เศษ และส ทธ อ น ๆ ด วย ๒) โครงการเกษ ยณอาย ราชการก อนก าหนดของ กห.ตามมต ครม. เพ อปร บลดก าล ง พลท เก นอ ตราช นยศ พ.อ.ข นไป ในกล มประจ าหน วย ผ ทรงค ณว ฒ ผ ทรงค ณว ฒ พ เศษ ซ งเป นการ ๓-๑๐

11 ประหย ดงบประมาณด านบ คลากรภาคร ฐได ในระยะยาว โดยต องม อาย ต งแต ๕๐ ป ข นไป หร อม อาย ราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป และม เวลาร บราชการเหล อไม น อยกว า ๑ ป ส าหร บส ทธ ประโยชน ท จะได ร บ ได แก การขอพระราชทานเล อนยศส งข น ๑ ช นยศเป นกรณ พ เศษ และได ร บเง น ๘-๑๕ เท าของเง นเด อนเด อนส ดท าย (รวมเง นประจ าต าแหน งและส ทธ อ น ๆ) ๓) ผ ม อ านาจออกค าส งเกษ ยณอาย ราชการของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การปลดออก ม การด าเน นการในหลายล กษณะ ค อ ๑) การปลดข าราชการออกจากประจ าการท นท หากม พฤต การณ ต อไปน - ท จร ตต อหน าท - กระท าความผ ดต องร บโทษจ าค ก หร อโทษหน กกว าจ าค ก โดยค าพ พากษาถ ง ท ส ดให จ าค ก หร อให ได ร บโทษหน กกว าจ าค ก - ต องค าพ พากษาถ งท ส ดให เป นคนล มละลาย เพราะท าหน ส นข น หร อต องค า พ พากษาถ งท ส ดในคด แพ งอ นแสดงว า เป นการเส อมเส ยเก ยรต ศ กด แห งต าแหน งหน าท เป นอ นมาก - ข ดค าส งผ บ งค บบ ญชาซ งส งโดยชอบด วยกฎหมาย และการข ดค าส งน น เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - เป ดเผยความล บของราชการ เห นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ประมาทเล นเล อในหน าท ราชการ เป นเหต ให เส ยหายแก ราชการเป นอ นมาก - ต องหาในคด อาญาแล วหลบหน ไป - หน ราชการทหารในเวลาประจ าการ - ขาดราชการหร อละท งหน าท อ นส อไปในทางหล กเล ยงการงานเพ อประโยชน ส วนตนย งกว าราชการมากกว า ๑ คร ง ๒) การปลดข าราชการท ม ว นร บราชการนาน และท างานไม ก าวหน า โดยถ อเกณฑ ด งต อไปน - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๒๕ ป ข นไป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๐ ป ข นไป - ช นนายพลหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๓๕ ป ข นไป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า ม ว นร บราชการต งแต ๔๐ ป ข นไป ๓) การปลดข าราชการท ส งอาย ท างานเฉ อยชา ไม คล องแคล ว - ช นนายร อยหร อเท ยบเท า อาย เก น ๔๕ ป - ช นนายพ นหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๓-๑๑

12 - ช นนายพลหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๕ ป - ช นประทวนหร อเท ยบเท า อาย เก น ๕๐ ป ๔) ผ ม อ านาจส งปลดข าราชการ - ข าราชการช นส ญญาบ ตร ช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. - ข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ระด บ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การลาออก ๑) ผ ขอลาออกจากราชการ ต องไม ม ภาระผ กพ นใด ๆ ก บทางราชการ และไม อย ใน ระหว างการสอบสวนเพ อลงโทษทางว น ย ๒) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งให ข าราชการช นส ญญาบ ตรลาออกจากราชการ ค อ รมว.กห. ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๕. การพ กราชการ การส งให ข าราชการทหารพ กราชการ ม หล กเกณฑ ด งน ข าราชการทหารท ถ กฟ องคด อาญา หร อกล าวหาว ากระท าผ ดอาญา หร อต องหาว า กระท าผ ดว น ยอย างร ายแรง ถ กสอบสวนเพ อลงท ณฑ สถานหน ก หากคงอย ในหน าท ราชการ ระหว างพ จารณาหร อสอบสวน จะเป นการเส ยหายแก ราชการ จะถ กส งพ กราชการได การพ กราชการ จะพ กราชการตลอดเวลาท คด ย งไม ถ งท ส ด หร อตลอดเวลาท สอบสวนพ จารณา กรณ คด ถ งท ส ดแล ว หร อสอบสวนพ จารณาเสร จ ๑) ม ได กระท าความผ ดและไม ม มลท นหร อม วหมอง ให กล บค นต าแหน งเด มหร อ เท ยบเท า ต งแต ว นส งพ กราชการ ๒) ม ได กระท าความผ ด แต ม มลท นหร อม วหมอง จะส งให กล บเข าร บราชการหร อ ให ออกจากราชการก ได ต งแต ว นท ออกค าส ง ๓) ม ความผ ด กรณ ส งให ออกจากราชการโดยไม ม เบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ ให ส ง ให ออก ต งแต ว นส งพ กราชการ กรณ ถ าส งให ออกจากราชการโดยม เบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ ให ส ง ให ออกต งแต ว นออกค าส ง ผ ม อ านาจส งให พ กราชการ และกล บเข าร บราชการ ของข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป ๓-๒๖. การแต งต งยศและเล อนยศ เป นการแต งต งบ คคลซ งเข าร บราชการทหาร หร อโอนมาจากส วนราชการ อ นให ด ารงยศทหาร ซ งเม อร บราชการไปห วงระยะเวลา หน งแล ว และม ค ณสมบ ต ครบถ วน จ งเล อนยศส งข นให ตามแนวทางร บราชการ โดยม หล กเกณฑ ด งน ๓-๑๒

13 การแต งต งยศ ม ๓ ประเภท ได แก นายทหารส ญญาบ ตร นายทหารประทวน และ ส.ต.กอง ประจ าการ การแต งต งยศบ คคลพลเร อนเป นนายทหารส ญญาบ ตร และนายทหารประทวน ต อง เป นผ ท บ ดามารดาม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ด และได ร บการบรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน ซ งผ านการฝ กอบรมว ชาทหารแล ว กรณ บ ดามารดาม ใช ผ ม ส ญชาต ไทยโดยก าเน ด ต องได ร บการ บรรจ เป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และม เวลาร บราชการต ดต อก น ไม น อยกว า ๓ ป รวมท งได ผ านการตรวจสอบทางด านการร กษาความปลอดภ ยจาก ขว.ทบ. ส าหร บกรณ โอนมาจากส วน ราชการอ น ต องม ค าส ง กห. โอนมาเป นข าราชการกลาโหมพลเร อน และต องผ านการฝ กอบรมว ชา ทหารแล ว การแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต. กองประจ าการ จะด าเน นการให ก บ พลทหารท เข าร บราชการใน กองประจ าการครบ ๑๒ เด อน ซ งได ผ านการฝ กอบรมและทดสอบความร ในหล กส ตรการฝ กคร ทหารใหม และ ส.ต. กองประจ าการแล ว และปฏ บ ต หน าท ราชการมาด วยความขย นหม นเพ ยรและม ความประพฤต ด ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งแต งต งยศนายทหารส ญญาบ ตร ค อ รมว.กห. ส าหร บ นายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ) ผ ม อ านาจออกค าส งแต งต งยศพลทหารเป น ส.ต.กองประจ าการ ค อ ผบ.ทบ.( ผช.เสธ. ทบ.ฝกพ. ร บค าส ง ฯ ) การเล อนยศให ก บนายทหารส ญญาบ ตรและนายทหารประทวน จะด าเน นการให ก บก าล งพลท ม ความประพฤต ด ไม ถ กงดบ าเหน จประจ าป ม ต าแหน งอ ตราท จะเล อนได และม จ านวนป ท ร บราชการตาม ก าหนด รวมท งร บเง นเด อนไม ต ากว าช นเง นเด อนข นต าส ดของช นยศท จะเล อน ผ ม อ านาจออกค าส งเล อนยศนายทหารส ญญาบ ตรช นยศ พ.อ.ลงมา ค อ รมว.กห. ส าหร บนายทหารประทวน ค อ ผบ.ทบ.( ผช.ผบ.ทบ.สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ ) ๓-๒๗. บ าเหน จความชอบ เป นการให บ าเหน จรางว ล เพ อตอบแทนการกระท าความด ความชอบ ของก าล งพลในการปฏ บ ต ราชการ ซ งกระท าได เป น ๓ ล กษณะได แก การเล อนช นเง นเด อนและร บ ค าตอบแทนพ เศษ การให เหร ยญตรา และการชมเชย การเล อนช นเง นเด อนและร บค าตอบแทนพ เศษ เป นการให บ าเหน จความชอบท ท า ให ผ ได ร บม ฐานะและความเป นอย ด ข นกว าเด ม จ งน บได ว าเป นบ าเหน จความชอบท ก าล งพล ปรารถนามากกว าท จะได ร บบ าเหน จความชอบประเภทอ นๆ แบ งเป น ๒ ประเภท ได แก บ าเหน จ ประจ าป และบ าเหน จพ เศษ ๑) บ าเหน จประจ าป ค อ การส งเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษให แก ข าราชการท ได ปฏ บ ต หน าท มาโดยเร ยบร อยในท ก ๆ รอบคร งป แบ งออกเป น ๓ ล กษณะ ค อ ๓-๑๓

14 - บ าเหน จปกต ค อ การขอบ าเหน จและการเล อนตรงตามระยะเวลาตามธรรมดา - บ าเหน จตกค าง ค อ เม อถ งรอบป ย งไม พร อมท จะพ จารณาได ต องรอไว พ จารณาภายหล ง เช น รอผลการศ กษา หร อหน วยรองม ได รายงานขอบ าเหน จให เป นต น แต เม อ พ จารณาแล วคงม ส ทธ ได ร บบ าเหน จย อนหล ง ต งแต ๑ เม.ย. หร อ ๑ ต.ค. ของป เช นเด ยวก บผ ได ร บ บ าเหน จปกต - บ าเหน จชดเชย ค อ เม อปรากฎภายหล งว า ในป ท แล วๆ มา เป นผ ม ส ทธ ได ร บ บ าเหน จ จ งเล อนบ าเหน จชดเชยให ได ต งแต ว นได ร บอน ม ต หร อว นท คด ถ งท ส ด ในการรอผลการ สอบสวนไว และเม อเสร จส นการสอบสวนแล ว ปรากฎว าไม ม ความผ ดหร อมลท นม วหมอง เป นต น ไม ม ผลย อนหล ง แต กรณ ใดจะได ร บบ าเหน จตกค างหร อบ าเหน จชดเชย ให เป นไปตามระเบ ยบท ทบ.ก าหนด ๒) การเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบแทนพ เศษเป นบ าเหน จประจ าป - การเล อนช นเง นเด อนให เล อนป ละ ๒ คร ง โดยคร งป แรก ห วงระยะเวลา ต งแต ๑ ต.ค.ของป ถ ง ๓๑ ม.ค.ของป ถ ดไป และให ส งเล อนว นท ๑ เม.ย.ของป ถ ดไป ส าหร บคร งป หล ง ห วงระยะเวลาต งแต ๑ เม.ย. ถ ง ๓๐ ก.ย.ของป และให ส งเล อนว นท ๑ ต.ค.ของป - การจ ดกล มพ จารณาบ าเหน จส าหร บ พ.อ.(พ.) ลงมา แบ งเป น ๔ กล ม ได แก กล มช นยศพ.อ.-พ.อ.อ ตราเง นเด อน พ.อ.พ เศษ (น.๔-น.๕) กล มช นยศ พ.ต.-พ.ท. (น.๓-น.๔) กล ม ช นยศ ร.ต.-ร.อ. (น.๑) และกล มช นยศต ากว าช นส ญญาบ ตร (ป.๑-ป.๓, พ.๒) - ก าล งพลท ม เง นเด อนเต มข นจะได ร บเง นตอบแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ ได ร บคร งข น) หร อร อยละ ๔ (กรณ ได ร บหน งข น) หร อร อยละ ๖ (กรณ ได ร บหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) ของเง นเด อน โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป นระยะเวลา ๖ เด อน ในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๔ (หน งข น) ในคร งป แรก ให รวมยอดอย ใน โควตาหน งข น ซ งจะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของก าล งพลในแต ละกล ม - ก าล งพลท ม เง นเด อนใกล เต มข น (คร งข นหร อหน งข นก อนเต มข น) ให เล อน ข นเง นเด อนจนเต มข นก อน และจะได ร บเง นตอนแทนพ เศษในอ ตราร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร ง ข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น) หร อร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อหน งข นก อนเต มข นและ ได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะในห วงคร งป หล ง) หร อร อยละ ๔ (กรณ เด มเหล อคร งข นก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข นคร ง เฉพาะห วงคร งป หล ง) โดยจ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อน เป น ระยะเวลา ๖ เด อนในแต ละคร งป และผ ท ได ร บเง นตอบแทนพ เศษร อยละ ๒ (กรณ เด มเหล อคร งข น ก อนเต มข น และได ร บรวมหน งข น เฉพาะในห วงคร งป แรก) ให รวมยอดอย ในโควตาหน งข น ซ ง จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของก าล งพลในแต ละกล ม ๓-๑๔

15 - ก าล งพลซ งได ร บเง นเด อนเต มข นส งส ดของระด บ (ป.๒-น.๕) ท ม ความสม คร ใจและผ านการประเม นแล ว จะได ร บการเล อนช นเง นเด อนในแต ละคร งป ในระด บท ส งข น ๓) การพ จารณาบ าเหน จในคร งป แรก ด าเน นการได ๔ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน ( ๐ ข น ), ๐.๕ ข น และ ๑ ข น - การพ จารณาบ าเหน จ ๑ ข น ให แก ข าราชการท ม ผลการปฏ บ ต งานและ ผลส มฤทธ ของงานด เด น ก าหนดโควตาไม เก นร อยละ ๑๕ ของจ านวนข าราชการแต ละกล มท ปฏ บ ต งานอย ในหน วยน น ณ ว นท ๑ ม.ค.ของป - การโอนโควตาหน งข นของนายทหารส ญญาบ ตรจากกล มช นยศส ง ซ งม ได เสนอขอให ก บผ ใดให แก นายทหารส ญญาบ ตรในกล มช นยศต ากว าในอ ตราส วน ๑: ๑หร อ การโอน ระหว าง นขต.ทบ.สามารถกระท าได - ห ามโอนโควตาระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บนายทหารประทวน - ห ามน าก าล งพลท บรรจ ในต าแหน งประจ าหร อก าล งพลท บรรจ ใหม ซ งม เวลา ร บราชการน บต งแต ว นรายงานต วไม ครบส เด อน ไปน บยอดรวมเพ อค านวณโควตาหน งข นของคร ง ป แรก - การโอนโควตาระหว างหน วย ให โอนได เฉพาะผ ท ปฏ บ ต ราชการตาม หล กเกณฑ ท วไปซ งย ายออกจากหน วยเด มไปส งก ดหน วยใหม หร อผ ท ช วยราชการหน วยในรอบ คร งป น น ๔) การพ จารณาบ าเหน จในคร งป หล ง ด าเน นการได ๕ ล กษณะ ค อ งดเล อนช น เง นเด อน, ไม เล อนช นเง นเด อน (๐ ข น), เล อนช นเง นเด อน ๐.๕ ข น, เล อนช นเง นเด อน ๑ ข น และ เล อนช นเง นเด อน ๑.๕ ข น - ให เล อนช นเง นเด อนในวงเง นไม เก นร อยละ ๖ ของเง นเด อนรวมในแต ละ กล มช นยศ ณ ๑ ก.ย.ของป โดยให น าวงเง นท ใช เล อนช นเง นเด อนของแต ละกล มช นยศในคร งป แรก มาห กลบออกก อน (จ านวนเง นท จ ายเป นเง นตอบแทนพ เศษในคร งป แรกไม ต องน ามาห กออก) แล ว ให น าวงเง นท เหล อด งกล าวมาใช ส าหร บการเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษ - เม อใช เง นส าหร บเล อนช นเง นเด อนและเง นตอบแทนพ เศษของแต ละกล มยศ แล วเง นท เหล อสามารถโอนให กล มช นยศต ากว าได แต ห ามโอนระหว างนายทหารส ญญาบ ตรก บ นายทหารประทวน - กรณ ท ก าล งพลม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ จะได ร บการเล อนช นเง นเด อน ในคร งป แรก ๑ ข น แต ไม อาจขอเล อนช นเง นเด อนให ได เพราะม ข อจ าก ดเก ยวก บโควตาท ใช ในการ เล อนช นเง นเด อน หากในคร งป หล งก าล งพลผ น นม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ ท จะได ร บการ ๓-๑๕

16 เล อนช นเง นเด อน ๑ ข นอ กและไม ม ข อจ าก ดเก ยวก บจ านวนเง นและโควตาท ใช ในการเล อนช น เง นเด อนสามารถเล อนช นเง นเด อนให แก ก าล งพลผ น นรวมท งป เป น ๒ ข นได ท งน จ านวนผ ท ได ร บการเล อนช นเง นเด อนรวมท งป เป นบ าเหน จ ๒ ข นภายในหน วย จะต องไม เก นร อยละ ๑๕ ของยอดก าล งพล ณ ๑ ม.ค.ของป ๕) บ าเหน จพ เศษ ค อ การเล อนช นเง นเด อนให เป นพ เศษอ กส วนหน งต างหากนอก เหน อไปจากบ าเหน จประจ าป โดยส งเล อนให พร อมก บบ าเหน จประจ าป หร อไม พร อมก บบ าเหน จ ประจ าป ในแต ละห วงก ได ซ งการเล อนช นเง นเด อนเป นจ านวนท งหมดก ข น คงถ อตามท ก าหนดไว ในระเบ ยบข อบ งค บอ นเก ยวก บกรณ น น ๆ ส าหร บบ าเหน จพ เศษ แบ งออกเป น ๒ กรณ ค อ - กรณ เส ยช ว ตหร อพ การท พพลภาพในหน าท ราชการต องออกจากประจ าการ โดยปฏ บ ต หน าท ราชการในเวลาปกต หร อเวลาเหต ฉ กเฉ น - กรณ กระท าความด ความชอบในหน าท พ เศษ ค อ ได ร บมอบให กระท าหน าท ซ งนอกเหน อไปจากต าแหน งหน าท ตามปกต ของผ น น ๖) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งบ าเหน จข าราชการช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.ทบ. หร อผ ร บมอบอ านาจ ส าหร บข าราชการต ากว าช นส ญญาบ ตร ค อ ผบ.พล.หร อเท ยบเท าข นไป การให เหร ยญตรา เป นการให บ าเหน จความชอบเพ อเช ดช เก ยรต ยศของผ ท ได ร บ พระราชทานให เก ดความร ส กภาคภ ม ใจ โดย ๑) การเสนอขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย งช างเผ อก และ เคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ให พ จารณาถ งต าแหน ง ระด บช นเง นเด อน ช นยศ ก าหนดระยะเวลา และความด ความชอบ โดย - ข าราชการ ล กจ างประจ า และพน กงานราชการท ม ส ทธ ได ร บการพ จารณาขอ พระราชทาน ฯ ต องเป นผ ประพฤต ด และปฏ บ ต งานราชการด วยความอ ตสาหะ ซ อส ตย ส จร ต และ เอาใจใส ต อหน าท เป นอย างด ย ง เป นผ กระท าความด ความชอบเป นประโยชน แก ราชการหร อ สาธารณชน ไม เป นผ ถ กงดเล อนช นเง นเด อน เพราะบกพร องในรอบป อย ในระหว างคด หร อถ กส ง พ กราชการ และ ไม เคยต องร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษส าหร บ ความผ ดท ได กระท าโดยประมาท หร อความผ ด ลห โทษ - ส าหร บการเสนอขอพระราชทานฯ คร งแรก ต องม เวลาร บราชการ หร อเวลา ปฏ บ ต งานต ดต อก นตามก าหนด (ค อ ข าราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ ล กจ างประจ าไม น อยกว า ๘ ป บร บ รณ พน กงานราชการไม น อยกว า ๕ ป บร บ รณ หร อไม น อยกว า ๓ ป บร บ รณ แล วแต กรณ ) โดยน บต งแต ว นเร มเข าร บราชการ หร อว นเร มจ าง จนถ งว นก อนว นพระราชพ ธ เฉล มพระ ชนมพรรษา ของป ท จะขอพระราชทานไม น อยกว า ๖๐ ว น ๓-๑๖

17 - การเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ฯ ให แก ค สมรสข าราชการ ทหารช นผ ใหญ ให พ จารณาจากต าแหน งข าราชการทหารช นผ ใหญ ท ก าหนดให ขอพระราชทาน ฯ ตามเง อนไขการขอพระราชทาน และระยะเวลาการเล อนช นตรา กพ.ทบ. ด าเน นการขอ พระราชทาน สบ.ทบ. ด าเน นการในเร องการร บ การแจกจ ายและการส งค นเคร องราชอ สร ยาภรณ - ผ ม อ านาจเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย ง ช างเผ อก และเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย งมงก ฎไทย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงาน ก าล งพล ร บค าส ง ฯ) ๒) การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ให ก บผ ท ร บ ราชการด วยความเร ยบร อย โดย - การขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลา ต องม เวลาราชการไม น อยกว า ๑๕ ป บร บ รณ เหร ยญจ กรพรรด มาลา ต องม เวลาร บราชการ ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ โดยการน บเวลา ราชการให เร มน บต งแต ว นบรรจ เข าร บราชการคร งแรก เว นแต เข าร บราชการก อนอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ ให น บต งแต ว นอาย ครบ ๑๘ ป บร บ รณ หร อน บต งแต ว นข นทะเบ ยนกองประจ าการ - ผ ท ออกจากราชการแล วกล บเข าร บราชการใหม ให น บเวลาราชการเฉพาะท ร บราชการจร ง รวมก นเป นเวลาท งหมด ผ ท ร บราชการต อเน องก นหลายกระทรวง ให น บเวลาท ก กระทรวงรวมก น - ข าราชการพลเร อนท โอนมาร บราชการทหาร หากม เวลาร บราชการทหารไม ครบ ๑๕ ป บร บ รณ จะเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาไม ได หากม เวลาร บราชการทหารและ พลเร อนรวมก นแล ว ไม น อยกว า ๒๕ ป บร บ รณ อาจขอพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลา และ เม อได ร บพระราชทานเหร ยญจ กรพรรด มาลาแล ว จะขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาอ ก เม อม เวลา ร บราชการทหารครบ ๑๕ ป บร บ รณ ไม ได - ผ ม อ านาจเสนอขอพระราชทานเหร ยญจ กรมาลาและเหร ยญจ กรพรรด มาลา ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ) ๓) การขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย งด เรกค ณาภรณ ให แก บ คคลท การกระท าความด ความชอบ ม ผลงานเป นประโยชน แก ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเป นการบร จาคทร พย ส นเพ อสาธารณประโยชน โดยผ ท หน วยจะเสนอขอพระราชทานต องเป น บ คคลท ม ความประพฤต ด ไม เคยต องโทษจ าค ก โดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษ ส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ และไม เคยถ กเร ยกค นเคร องราชฯ เว น แต เป นการส งค น เน องจากได ร บพระราชทานช นส งข น โดย ๓-๑๗

18 - การกระท าความด ความชอบ อ นเป นประโยชน แก ประเทศ ศาสนา และ ประชาชน ค อ ม ผลงานด เด น หร อเป นแบบอย างอ นควรแก การสรรเสร ญ หร อเป นการกระท าท ฝ า อ นตราย หร อเส ยงภ ยเพ อปกป องช ว ตหร อทร พย ส น และ - การกระท าความด ความชอบท เป นการบร จาคทร พย ส น เพ อสาธารณประโยชน เช น เพ อการศาสนา การศ กษา การแพทย หร อความม นคงแห งชาต ทร พย ส นท บร จาคต องเป นของผ บร จาคหร อท ผ บร จาคม ส ทธ บร จาคในนามของตนทร พย ส นท บร จาคต องม หล กฐานร บรองแสดง รายการการบร จาคท ช ดเจนว าเป นทร พย ส นของผ บร จาค หร อผ บร จาคสามารถบร จาคในนามของ ตนเองได อย างแท จร ง การบร จาคในนามบร ษ ทห างร าน ไม ให น ามาใช เป นหล กฐานประกอบการ เสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ ส าหร บล กษณะของทร พย ส นท บร จาค เป นทร พย ส นท ไม เคยใช เสนอขอพระราชทานมาแล ว ถ าเป นทร พย ส นท จะซ อขายก น ต องท าเป นหน งส อ และจด ทะเบ ยนต อพน กงาน เจ าหน าท เส ยก อน ทร พย ส นท ม ผ ร วมบร จาคหลายคน ให แสดงรายละเอ ยด ของแต ละคนท บร จาคเป นม ลค าเท าใด หากไม แสดงรายละเอ ยด ให ถ อว าเป นการบร จาคม ลค าเท าๆ ก นการบร จาคทร พย ส นให แก น ต บ คคล ต องเป นน ต บ คคลท ม รายช อตามท ส าน กนายกร ฐมนตร ประกาศ ทร พย ส นท ม ใช เง น ต องม หน งส อร บรองม ลค าแห งทร พย ส นท บร จาคให ส วนราชการท เสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ หร อน ต บ คคลท ร บบร จาค หากทร พย ส นท บร จาคเป น ท ด นให เจ าพน กงานท ด นเป นผ ออกหน งส อร บรองม ลค าของท ด นน นและทร พย ส นท บร จาคต องไม ม เง อนไขหร อ ภาระต ดพ นใดๆ - ผ ม อ านาจเสนอขอพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท สรรเสร ญย ง ด เรกค ณาภรณ ค อ ผบ.ทบ. การชมเชย ถ อเป นบ าเหน จความชอบอย างหน ง ซ งผ กระท าความด ความชอบจะ ได ร บจากผ บ งค บบ ญชาของตนอาจได ร บการชมเชยด วยวาจา หร อเป นลายล กษณ อ กษรก ได การ ชมเชยย อมกระท าได เป นประจ า เพราะไม เก ยวก บต องใช งบประมาณ จ งถ อเป นบ าเหน จความชอบ ข นต า ค อ ถ าม ความชอบไม ถ งขนาดท จะขอเหร ยญตรา หร อขอเล อนช นเง นเด อนหร อร บเง นตอบ แทนพ เศษก ให เป นค าชมเชยแทน โดยผ บ งค บบ ญชาท กระด บช นม หน าท จะต องชมเชย ผ ใต บ งค บบ ญชาของตนในโอกาสอ นควร หร อถ าเป นกรณ ท กระท าความด ความชอบมาก อยากจะ เทอดเก ยรต หร อเช ดช ให ส งกว าบ คคลอ นเป นพ เศษ ก เสนอขอให ผ บ งค บบ ญชาช นส งเป นผ ชมเชย ได - การชมเชยอาจจะกระท าได ตามล าด บเก ยรต จากน อยไปหามาก โดยเร มต งแต ชมเชยด วยวาจาต อเจ าต วโดยตรง, ม หน งส อชมเชยไปย งเจ าต วโดยตรง, ประช มชมเชยด วยวาจา, ๓-๑๘

19 ออกหน งส อประกาศชมเชยภายในหน วย และเสนอขอให ผ บ งค บบ ญชาช นเหน อออกประกาศ ชมเชย - การชมเชยบ คคลท ช วยเหล อส วนราชการ ทบ. เช น บร จาคเง นหร อส งของท ม ม ลค า ต งแต ๑ หม นบาทข นไป แต ไม เก น ๕๐๐,๐๐๐ บาท หร อ ก าล งพลท ได ประกอบค ณงามความ ด แก ส วนราชการอ นๆ และประชาชน เช น ช วยท าการด บเพล ง ช วยจ บก มผ กระท าความผ ด เป นต น ให ออกประกาศ ทบ.ชมเชย - ผ ม อ านาจออกประกาศชมเชย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.สายงานก าล ง ร บค าส ง ฯ ) ๓-๒๘. เง นเพ มต างๆ เป นเง นท จ ายควบก บเง นเด อนเป นรายเด อนให ก บก าล งพลท ปฏ บ ต หน าท ใน ต าแหน งท ม ค ณล กษณะเป นการเฉพาะ หร อเส ยงภ ยต างๆ โดยม หล กการปฏ บ ต ด งน เง นประจ าต าแหน ง เป นเง นเพ มส าหร บนายทหารส ญญาบ ตรท ด ารงต าแหน งท ก าหนดให ได ร บเง นประจ าต าแหน ง ซ งแบ งออกเป น ๑) เง นประจ าต าแหน งประเภทผ บร หาร ส าหร บผ ด ารงต าแหน งช นยศ พ.อ.ข นไปท ต องบร หารก าล งพล และงบประมาณของหน วย และหร องานตามภารก จท ก าหนดไว ในอ ตราการ จ ดหน วย โดยช นยศ พ.อ. อ ตราเง นเด อน พ.อ. (พ เศษ) ข นไป ได ร บเง นประจ าต าแหน งประเภท บร หารระด บส ง และ ช นยศ พ.อ. ได ร บเง นประจ าต าแหน งประเภทบร หารระด บกลาง ๒) เง นประจ าต าแหน งประเภทว ชาช พเฉพาะ (วช.) ส าหร บผ ด ารงต าแหน งต งแต ช นยศ พ.ท.ข นไป ซ งม ล กษณะงานว ชาช พท ต องปฏ บ ต โดยผ ส าเร จการศ กษาในระด บปร ญญาท ไม อาจมอบหมายให ผ ม ค ณว ฒ อย างอ นปฏ บ ต งานแทนได ๓) เง นประจ าต าแหน งประเภทเช ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ส าหร บผ ด ารงต าแหน งช นยศ พ.อ.อ ตราเง นเด อน พ.อ.(พ เศษ) ข นไป ท ต องปฏ บ ต งานท เป นงานหล กของหน วยงานโดยอาศ ยพ น ฐานความร ประสบการณ การฝ กฝนทฤษฎ หร อหล กว ชาอ นเก ยวก บงานและเป นงานเช งพ ฒนา ระบบหร อมาตรฐานของงาน หร องานท ต องปฏ บ ต โดยผ ม ความร ความสามารถ หร อประสบการณ เป นอย างส งเฉพาะด านอ นเป นท ยอมร บในวงการว ชาการหร อวงการด านน น ๆ และต องใช ความ เช ยวชาญเฉพาะด านโดยม ค ณว ฒ การศ กษาตรงก บความเช ยวชาญเฉพาะ ๔) เง นประจ าต าแหน งประเภทต ลาการพระธรรมน ญ และอ ยการทหาร ส าหร บผ ด ารงต าแหน งต งแต ช นยศ พ.ท.ข นไป ๓-๑๙

20 ๕) เง นประจ าต าแหน งประเภทว ชาการในโรงเร ยนทหาร ส าหร บผ ด ารงต าแหน ง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย หร อผ ช วยศาสตราจารย ต งแต ช นยศ พ.ต. ข นไป ๖) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งให ร บหร องดร บเง นประจ าต าแหน ง ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ) เง นเพ มค าฝ าอ นตราย เป นเง นเพ มพ เศษรายเด อนส าหร บนายทหารส ญญาบ ตร นายทหารประทวน และพลทหาร ท บรรจ /ช วยราชการในหน วยท ก าหนดให ได ร บเง นเพ มค าฝ า อ นตราย เช น หน วยใช ร ม หน วยบ น หร อม ได ส งก ดหน วยบ นแต ม จ านวนช วโมงบ นไม น อยกว า ๑,๐๐๐ ช วโมง หร อ หร อหน วยท ม ภารก จด านการอาร กขาบ คคลส าค ญ หร อการต อต านการก อการ ร าย หร อการท าลายว ตถ ระเบ ด โดยต องม ค ณสมบ ต เป นไปตามเง อนไขท ก าหนด เช น เข าร บ การศ กษาหร อผ านหล กส ตร หร อผ านการตรวจสอบ และหร อม ใบร บรองแพทย ตามท ทบ.ก าหนด ๑) เง นเพ มค าฝ าอ นตราย ได แก เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บน กโดดร ม (พ.ด.ร.),เง น เพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บน กโดดร มส ารอง (พ.ด.ร.ส.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บศ ษย การบ น ช นประถม (พ.ศ.ป.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บศ ษย การบ นช นม ธยม (พ.ศ.ม.), เง นเพ มพ เศษ รายเด อน ส าหร บน กบ นประจ ากอง (พ.น.บ.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บน กบ นลองเคร อง (พ.ล.ค.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บคร การบ น (พ.ค.บ.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บน กบ น ส ารอง (พ.น.บ.ส.), เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บผ ท าการบนอากาศยานเป นประจ า (พ.ป.อ.), เง น เพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บเจ าหน าท ปฎ บ ต การพ เศษต อต านการก อการร าย (พ.ต.ร.), เง นเพ มพ เศษ รายเด อน ส าหร บเจ าหน าท ปฎ บ ต งานด านการอาร กขาบ คคลส าค ญ (พ.อ.บ.),เง นเพ มพ เศษรายเด อน ส าหร บผ ปฎ บ ต งานท าลายว ตถ ระเบ ดเป นประจ า (พ.ท.ล.) ๒) การขอร บส ทธ ให รายงานถ ง ทบ.(สบ.ทบ.) ภายใน ๙๐ ว น น บต งแต ว นท ม ส ทธ จะ ได ร บฯ หากพ นก าหนดให ได ร บเง นเพ มต งแต ว นท หน วยรายงาน ๓) ผ ม อ านาจอน ม ต และออกค าส งร บและงดร บเง นเพ มค าฝ าอ นตราย ค อ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. สายงานก าล งพล ร บค าส ง ฯ) เง นเพ มพ เศษส าหร บการส รบ (พ.ส.ร.) เป นบ าเหน จความชอบอ กประเภทหน ง ท พ จารณาให ก บข าราชการทหาร และทหารกองประจ าการ ล กจ างประจ า และพน กงานราชการ ท ได ท าการส รบ หร อต อส จนได ร บอ นตราย หร อต อส ได ผลด หร อปฏ บ ต หน าท ด วยความตรากตร า เหน ดเหน อย และได ผลสมความม งหมายของทางราชการเป นอย างด หร อได ร บมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท ในการป องก นอธ ปไตยและร กษาความสงบเร ยบร อยของประเทศ โดยก าหนดว นท ม ส ทธ ได ร บเง นพ.ส.ร. ต งแต ว นต นป งบประมาณถ ดจากป งบประมาณท ปฏ บ ต หน าท ส าหร บผ เส ยช ว ต หร อพ นราชการไปก อน ให ม ส ทธ ต งแต ว นท เส ยช ว ตหร อก อนว นพ นราชการ ๓-๒๐

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information