นายส บตระก ล สมบ ต ท พย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นายส บตระก ล สมบ ต ท พย"

Transcription

1 การบร หารจ ดการของอาคารท ก อสร างด วยช นส วนสาเร จร ป Management of building construction with precast concrete. นายส บตระก ล สมบ ต ท พย โครงงานว ศวกรรมน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตร บ ณฑ ต ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป การศ กษา 2554

2 Management of building construction with precast concrete Mr. Suebtrakoon Sombattip An Engineering Project Submitted in Partial Fulfilment of Requirement For the degree Bachelor of Engineering Department of Civil Engineering Burapha University 2011

3 ห วข อโครงงาน การบร หารจ ดการของอาคารท ก อสร างด วยช นส วนสาเร จร ป โดย นายส บตระก ล สมบ ต ท พย ภาคว ชา ว ศวกรรมโยธา ป การศ กษา 2554 อาจารย ท ปร กษา อาจารย เอนก ชมวงษ ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา อน ม ต โครงงานทาง ว ศวกรรมน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตร บ ณฑ ต...ห วหน าภาคว ชาว ศวกรรมโยธา ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อานนท วงษ แก ว )...อาจารย ท ปร กษา ( อาจารย เอนก ชมวงษ ) คณะกรรมการสอบโครงงาน...ประธานกรรมการสอบโครงงาน ( อาจารย เอนก ชมวงษ )...กรรมการ ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สยาม ย มศ ร )...กรรมการ ( อาจารย ดร.อมรช ย ใจยงค )

4 ง บทค ดย อ ในช วงท เศรษฐก จด น นความต องการทางอส งหาร มทร พย และส งก อสร างม ความต องการท ส ง มาก จ งเก ดการแข งข นทางธ รก จท จะขยายปร มาณงานให เต บโตได ท นต อความต องการของผ บร โภค การก อสร างอาคารด วยช นส วนสาเร จร ปหร อท เร ยกว าช นส วน Precast จ งเป นท น ยม เน องจากก อสร าง ได รวดเร ว รวมท งใช ปร มาณแรงงานท น อย ซ งช วยลดป ญหาด านปร มาณแรงงานก อสร างท ม แนวโน ม หาได ยากมากข นในอนาคต โครงงานน จ งได ทาการศ กษาเทคน คว ธ การก อสร าง การบร หารงาน เพ อศ กษาถ งป จจ ยรวมท ง ป ญหาต างๆท ส งผลต อการท างานของอาคารท ใช ช นส วนส าเร จร ปในการก อสร าง ส าหร บขอบเขต การศ กษา จะศ กษาโครงการก อสร างท ใช ช นส วนสาเร จร ปในการทางานท งหมด 10 บร ษ ทด วยก น โดย ศ กษาเอกสารงานว จ ย ออกส ารวจโครงการก อสร างและส มภาษณ ว ศวกรของบร ษ ทต างๆ ในเร องการ ต ดต งช นส วนส าเร จร ป การบร หารงานก อสร าง ซ งต องม การควบค มค ณภาพ ระยะเวลา เง นท น การ จ ดการแรงงาน ว สด เคร องจ กร การขนส ง รวมไปถ งศ กษาการผล ตของฝ ายโรงงานท ผล ตช นส วน สาเร จร ป ซ งจะส งผลกระทบต อการทางานของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จร ปด วย จากการศ กษาในส วนการต ดต งช นส วนส าเร จร ป พบว าการควบค มงานของว ศวกรจะเป น ป จจ ยหล กท จะท าให งานออกมาม ประส ทธ ภาพ ป จจ ยรองลงมาค อฝ ม อและประสบการณ ของแรงงาน โดยการบร หารจ ดการด วยว ธ Critical path method น นช วยให ท างานได ม ประส ทธ ภาพ ตอบสนองต อ การใช ทร พยากรท ม อย างจาก ด ท งเคร องจ กร ปร มาณแรงงาน รวมท งประหย ดเวลาในการก อสร าง ในส วนของโรงงานผล ตพบว าการควบค มงานของว ศวกรน นม ส วนส าค ญมากเน องจากแรงงานส วน ใหญ ย งม ประสบการณ ไม มากน ก การท างานท ผ ดพลาดจากโรงงานซ งม ป ญหาหล กค อ 1.การส ง ช นส วนผ ด 2.การผล ตช นส วนผ ดขนาด 3.การฝ งจ ดเช อมรอยต อท ผ ด 4.ช นส วนเส ยหายระหว างการ ขนส ง โดยท ง 4 ป ญหาหล กน จะส งผลโดยตรงต อฝ ายต ดต งช นส วนส าเร จร ป ท งน ทางว ศวกรและผ ควบค มงานท งฝ ายต ดต งและฝ ายผล ตควรตระหน กและระม ดระว งถ งป ญหาต างๆท จะเก ดข นก บการใช ช นส วนส าเร จร ปในการก อสร างและควรบร หารจ ดการป จจ ยต างๆให ด เพ อไม ให เก ดป ญหาท จะ นาไปส การก อสร างท ล าช าและด อยประส ทธ ภาพได คาสาค ญ : ช นส วนสาเร จร ป, การบร หารงานก อสร าง

5 จ Abstract The need for real estates and construction during the growth economic situations is rather high. Consequently, the growth of competition for business expansion has been continually increasing to keep up with the consumers need. Construction of building using precast concrete is quite popular because of quick construction and consumes less labor. It can also reduce the problems of construction labor, which has a tendency to become rare in the future. The purposes of this project are to examine the techniques of construction method, construction management, including the overall factors and problems affecting the functions of building constructed by precast concrete. The scope of the study will cover the construction projects using the whole construction parts in all functions of 10 companies. The data are collected from studying documents and research works, surveying the construction projects and interviewing the engineers of these companies. The topics for interviewing include installation of precast concrete, construction management with quality control, duration of time, capital, labor management, materials, machinery, and transportation. The study also covers the production of the factories manufacturing precast concrete, which will certainly have an impact on the performance of the installation department of precast concrete. From the study on the installation of precast concrete, it is found out that the quality control engineer is the most impact to the factor outcomes. The second important factor is the craftsmanship and experiences of the labor. Management by means of Critical Path Method is found most contributing to efficient outcomes, being responsive to the limited resources both in machinery and quantity of labor, including time saving for the construction. With respect to the production plants, it is revealed that the quality control engineer is the most critical one because most of the labor having not much experiences. Mistakes of work from the plants cause 4 main problems : 1) Transporting wrong precast concrete; 2) Producing wrong size of precast concrete; 3) Misplacement of embedded steel plates; and 4) Damage of precast concrete during transporting. All of the 4 main problems directly affect the installation of precast concrete.

6 จ-1 In conclusion, both of the engineers and the foremen should be aware of and try to prevent the problems arising from using precast concrete in buildings construction and should have good management to be able to deal with these factors in order to avoid the problems leading to slowness and inefficiency. Keywords : precast concrete, construction management

7 ช สารบ ญ บทค ดย อภาษาไทย บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญภาพ หน า ง จ ฉ ช ฌ ฎ บทท 1 บทนา 1.1 ความสาค ญและท มาของป ญหา ว ตถ ประสงค ของโครงการ ขอบเขตของการศ กษา ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ กาหนดการในการดาเน นงาน เน อหาโดยส งเขป 3 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ การบร หารงานก อสร าง ประว ต ความเป นมาและงานว จ ย ระบบช นส วนสาเร จร ป การผล ตช นส วนสาเร จร ป 18 บทท 3 ข นตอนการดาเน นงาน 3.1 พ นท ศ กษาและกล มเป าหมาย บร ษ ทและโครงการท ใช เป นกรณ ศ กษา การสารวจและศ กษาข อม ล 23

8 ซ สารบ ญ ( ต อ ) หน า บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล 4.1 การบร หารงานก อสร าง ป ญหาการบร หารงานก อสร างและว ธ แก ไข การบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จร ป ป ญหาการบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จร ปและว ธ แก ไข แบบสร ปความพ งพอใจของผ บร โภค สร ปผลความรวดเร วในการก อสร าง 159 บทท 5 บทสร ป 5.1 สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ 168 เอกสารอ างอ ง 170 ภาคผนวก

9 ฌ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 แผนการดาเน นงาน 3 ตารางท การเล อกใช ช นส วนและการต ดต งช นส วน 121 ตารางท การจ ดการช นส วนสาเร จร ป การจ ดการแรงงานและเคร องจ กร 123 ตารางท การวางแผนการทางาน 125 ตารางท สร ปล กษณะการต ดต งของระบบต างๆ 126 ตารางท สร ปภาพรวมการทางานของแต ละโครงการ 127 ตารางท ป ญหาท เก ดจากฝ ายต ดต งเองโดยตรงค ดเป นเปอร เซ นต 128 ตารางท ป ญหาการต ดต งท เก ดเน องมาจากการผล ตของโรงงานค ดเป นเปอร เซ นต 131 ตารางท สร ปป ญหาต างๆของฝ ายต ดต งท กโครงการ 132 ตารางท ว ธ แก ป ญหาท เก ดจากฝ ายต ดต งเองโดยตรงค ดเป นเปอร เซ นต 135 ตารางท ว ธ แก ป ญหาการต ดต งท เก ดเน องมาจากการผล ตของโรงงานค ดเป นเปอร เซ นต 138 ตารางท สร ปว ธ แก ป ญหาต างๆของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จ 139 ตารางท ภาพรวมการท างานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จ 141 ตารางท ช นส วนสาเร จร ปท ทาการผล ตค ดเป นเปอร เซ นต จากท งหมด 143 ตารางท เขตท ทาการส งค ดเป นเปอร เซ นต จากท งหมด 144 ตารางท สร ปภาพรวมการทางานของแต ละโรงงาน 145 ตารางท ป ญหาการบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จค ดเป นเปอร เซ นต 146 ตารางท สร ปป ญหาต างๆของฝ ายผล ตช นส วนท กโรงงาน 149 ตารางท ว ธ แก ป ญหาการบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จค ดเป นเปอร เซ นต 152

10 ญ สารบ ญตาราง ( ต อ ) หน า ตารางท สร ปว ธ แก ป ญหาต างๆของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จ 155 ตารางท ความพ งพอใจของผ บร โภค บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จาก ด ( มหาชน ) 156 ตารางท ความพ งพอใจของผ บร โภค บร ษ ท แอล.พ.เอ น. ด เวลลอปเมนท จาก ด (มหาชน) 156 ตารางท รายได ของผ บร โภค บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จาก ด ( มหาชน ) 157 ตารางท รายได ของผ บร โภค บร ษ ท แอล.พ.เอ น. ด เวลลอปเมนท จาก ด ( มหาชน ) 157 ตารางท 4.6 สร ปการใช ระบบต ดต งของโครงการท งหมดในแต ละบร ษ ท 160-1

11 ฎ สารบ ญร ป หน า ร ปท 2.1 แผนงานแบบ Bar chart 5 ร ปท 2.2 แผนงานแบบ Critical path method 6 ร ปท 2.3 โครงสร างระบบเสาและคาน 16 ร ปท 2.4 โครงสร างระบบแผ นผน งร บน าหน ก 17 ร ปท 2.5 โครงสร างระบบกล อง 17 ร ปท 3.1 ทางเข าหน าโครงการกรองทองทรอป คอล 24 ร ปท 3.65 ทางเข าหน าโครงการซ มม ทไพน เฮ ร ท กอล ฟ คล บ 42 ร ปท 3.76 ทางเข าหน าโครงการพล โน ส ขสว สด 46 ร ปท 3.89 ทางเข าหน าโครงการคอนเนค อ อนน ช 50 ร ปท 3.93 ทางเข าหน าโครงการล มพ น พาร ค ร เวอร ไซด พระราม 3 53 ร ปท ทางเข าหน าโครงการล มพ น ว ลล พ บ ลสงคราม 59 ร ปท ทางเข าโครงการเดอะล ฟ คอนโด พ ฒนาการ 62 ร ปท ทางเข าหน าโครงการปร บปร งและต อเต มอาคารก ตต ว ฒนา 66 ร ปท ทางเข าหน าโครงการย ด ไลท คอนโดบางซ อ 67 ร ปท บร เวณทางเข าโครงการ WHA MEGA LOGISTICS 69 ร ปท 5.1 กราฟสร ปป ญหาท ส งผลต อการทางานของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จร ป 164 ร ปท 5.2 กราฟสร ปป ญหาท ส งผลต อการทางานของฝ ายโรงงานผล ตช นส วนสาเร จ 166

12 ฉ ก ตต กรรมประกาศ ในการทาโครงงานฉบ บน ผ จ ดทาขอกราบขอบพระค ณ อาจารย เอนก ชมวงษ อาจารย ท ปร กษา โครงงานทางว ศวกรรมโยธาเป นท ส ด ท ได กร ณาอบรมส งสอนว ชาความร ต างๆ รวมท งให ค าปร กษา แนะนาว ธ แก ป ญหา ตลอดจนตรวจสอบแก ไข โครงงานน จนสาเร จล ล วงด วยด ผ จ ดท าขอกราบขอบพระค ณ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส รเมศวร พ ร ยะว ฒน อาจารย ท ปร กษา ร วม ท ได ให ค าแนะน าในเร องการว เคราะห ข อม ลต างๆ และคณะกรรมการ ซ งประกอบด วย อาจารย ดร.อมรช ย ใจยงค และ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สยาม ย มศ ร ท ได กร ณาตรวจสอบและแก ไขโครงงาน ทางว ศวกรรมฉบ บน จนสาเร จด วยด ผ จ ดทาระล กถ งพระค ณ บ ดา มารดา ญาต พ น อง คร บาอาจารย ท กท าน ท ได ให ความสน บสน น ช วยเหล อในด านต างๆ และช วยให โครงงานฉบ บน สาเร จด วยด ผ จ ดท าขอขอบพระค ณ กรรมการผ จ ดการบร ษ ทท ง 10 บร ษ ท ท ได ให ความอน เคราะห ให ผ จ ดทาเข าไปศ กษาด งานในการก อสร างของแต ละโครงการ ผ จ ดท าขอขอบพระค ณ เจ าหน าท ฝ ายทร พยากรบ คคลท ง 10 บร ษ ท ท ช วยต ดต อประสานงาน อานวยความสะดวกต างๆให เป นอย างด ผ จ ดท าขอขอบพระค ณ ว ศวกรและโฟร แมนควบค มงาน ท ง 10 โครงการท ได ให ความ อน เคราะห ข อม ล พร อมท งอ านวยความสะดวกท กอย าง รวมท งน าใจและม ตรภาพท ด ในการท า โครงงานฉบ บน ให สาเร จล ล วงไปด วยด นายส บตระก ล สมบ ต ท พย

13 1 บทท 1 บทนำ 1.1 ควำมสำค ญและควำมเป นมำของป ญหำ ในป จจ บ นเศรษฐก จของประเทศได ม การเจร ญเต บโตอย างต อเน อง จ งจาเป นต องม การก อสร าง อาคารท พ กอาศ ย อาคารทางธ รก จ ทางอ ตสาหกรรม และสาธารณ ปโภคต างๆ เพ มข น เพ อเป นการปร บ ขยายต วทางเศรษฐก จ การก อสร างของประเทศไทยในป จจ บ นจะน ยมการก อสร างแบบหล อในท ซ ง จะม ป ญหาในเร องของความล าช า และป ญหาด านปร มาณแรงงานท แนวโน มในอนาคตจะม จ านวน ลดลง เช น ช างไม ช างก อฉาบ ซ งจะห นไปทาอาช พอ นก นมากข น ในต างประเทศน นม ป ญหาเร องปร มาณแรงงานม น อยและค าต วท ส ง การก อสร างจ งน ยมใช ช นส วนส าเร จร ปเข ามาช วย ซ งนอกจากจะใช ปร มาณแรงงานท น อย ย งสามารถท าการก อสร างได รวดเร ว ทางผ จ ดท าโครงงานน เล งเห นความส าค ญของป ญหาท จะเก ดข นในอนาคต จ งค ดว าระบบ ก อสร างท ใช ช นส วนสาเร จร ปน าจะเป นประโยชน และม ความน ยมมากข นต อไป ซ งป จจ บ นน ด วยความต องการของล กค าท งภาคร ฐและเอกชนท ต องการผลงานส งก อสร างของ ต วเองอย างรวดเร ว ออกมาม ค ณภาพท ด ระบบจ งได ม การน ามาใช ก บอ ตสาหกรรมการก อสร างของ ไทย โดยเฉพาะธ รก จทางด านอส งหาร มทร พย ไม ว าจะเป นบ านหร อคอนโดก ตาม ซ งป จจ บ นม กจะม การแข งข นท ส งมากๆท งทางด านเวลาท ต องการความรวดเร ว ต นท นท ประหย ด เพราะถ าใช เวลา ก อสร างท ยาวนาน บร ษ ทก จะประสบป ญหาทางด านดอกเบ ยเง นก ท ต องจ ายมากข นรวมท งค าใช จ าย ต างๆท งค าน า ค าไฟ เง นเด อนพน กงาน ค าแรงช าง รวมถ งค าใช จ ายในการด าเน นงานต างๆ เป น เวลานานอ ก ซ งถ าม ต นท นในการก อสร างท ส ง บร ษ ทอส งหาร มทร พย ก จะท าก าไรจากการขายได น อย และงานท เสร จล าช าย อมถ กค แข งต ดหน าแย งโอกาสทางการค าได เป นธรรมดา จนส งผลถ งเร องของ ผลตอบแทนซ งถ าบร ษ ทใดท าเสร จก อน โอกาสท จะได ร บผลตอบแทนจากการลงท นก เร วข น (จ ตต สา เจร ญพาน ช,ปร ชญ สะเหมาะสมาน,ป ยะพ นธ พ ส ทธ นาราก ล.(2547). การศ กษาระบบและว ธ การ ก อสร างอาคารสาเร จร ป) ป จจ บ นบ านหร ออาคารท สร างด วยช นส วนส าเร จร ป (Precast) ก าล งเป นท น ยมในบรรดา ผ ประกอบการ และผ บร โภคมากข น เม อการก อสร างด วยช นส วนส าเร จร ป ม โครงสร างท แข งแรง คงทนและราคาไม แพงเฉล ยต อตารางเมตรถ กกว าการสร างด วยแบบเด มถ ง % ( ธนศ กด ยงร ก เก ยรต, ป น เล ยงว ทยาค ณ.(2549).การศ กษาเทคน คและป ญหาการก อสร างด วยระบบส าเร จร ป ) กล มผ ร บเหมาท ม ความช านาญทางด านการก อสร างโครงสร างส าเร จร ป ซ งถ อเป นการน าระบบ อ ตสาหกรรมแบบโรงงานมาประย กต ใช ก บการก อสร าง จ งเข ามาม บทบาทอย างมากในป จจ บ น เพราะ สามารถท าการก อสร างต ดต งได อย างรวดเร ว และม มาตรฐานในการควบค มช นส วนว สด ได ด เพราะ

14 2 ผล ตในล กษณะมาตรฐานอ ตสาหกรรมโรงงาน ระบบโครงสร างส าเร จร ปจ งได ถ กเล อกให น ามาใช ก น มากข น 1.2 จ ดประสงค ของโครงกำร 1. เพ อศ กษากรรมว ธ ในการต ดต งช นส วนสาเร จร ประบบต างๆ 2. เพ อศ กษาการบร หารงานของอาคารท ใช ช นส วนส าเร จร ป รวมท งป ญหาและป จจ ยท ส งผล ต อประส ทธ ภาพการทางาน 3. เพ อศ กษาการผล ตและป ญหาของโรงงานผล ตช นส วนส าเร จร ปท ส งผลกระทบต อการ ทางานของโครงการต างๆ 1.3 ขอบเขตกำรศ กษำ สาหร บขอบเขตของโครงการน จะกระทาในล กษณะของกรณ ศ กษาโครงการก อสร างต างๆโดย จะศ กษาบร ษ ทท อย ในเขตกร งเทพและปร มณฑลซ งม ความน ยมในการก อสร างอ าคารด วยระบบ ช นส วนส าเร จร ปเป นอย างมาก โดยบร ษ ทเหล าน เป นบร ษ ทอย ในแวดวงอส งหาร มทร พย และการ ก อสร าง ในการว จ ยน ได ทาการยกต วอย างโครงการก อสร างท เล อกใช ช นส วนสาเร จร ปในการท างานมา จ านวน 10 บร ษ ทด วยก น ซ งแต ละบร ษ ทก ม ขนาดขององค กรเล กใหญ แตกต างก นออกไป และม ล กษณะทางธ รก จท แตกต างก นออกไป ด งน 1. บร ษ ทท เป นผ ร บเหมาก อสร าง ซ งร บงานบ านจ ดสรร ทาวเฮ าส คอนโด อาคารต างๆ 2. บร ษ ทพ ฒนาอส งหาร มทร พย ท าการขายโครงการเองโดยตรง ม ท มงานว ศวกรเป นของ ตนเองแต จ างผ ร บเหมาแรงงานจากภายนอก โดยจะศ กษาเอกสารงานว จ ย ออกส ารวจโครงการก อสร าง ส มภาษณ ว ศวกรของบร ษ ทต างๆ ไม ว าจะเป นความร เร องเทคน คการประกอบต ดต งช นส วนท หน างาน การบร หารงานก อสร าง ซ งม การ ควบค มค ณภาพ ระยะเวลา เง น การจ ดการแรงงาน ว สด เคร องจ กร การขนส ง รวมไปถ งศ กษาด การ ผล ตของฝ ายโรงงานท ผล ตช นส วน เพ อจะด ถ งป จจ ยท ส งผลมาส การท างานต ดต งด วย โดยจะด ถ ง แนวทางในการบร หารจ ดการของแต ละบร ษ ทว าม หล กในการท างานก บงานก อสร างท ใช ช นส วน สาเร จร ปอย างไรบ าง รวมถ งป ญหาท พบท จะส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานของแต ละโครงการ

15 3 1.4 ประโยชน ท คำดว ำจะได ร บ 1. สามารถน าไปใช เป นแนวทางในการปร บปร งการบร หารจ ดการการก อสร างด วยช นส วน สาเร จร ปให ด ข น 2. เป นข อม ลพ นฐานสาหร บผ ท สนใจได ศ กษาเพ อดาเน นการว จ ยในเช งล กต อไป 1.5 แผนในกำรดำเน นงำน แผนการดาเน นงานตลอดโครงการสร ปด งตารางต อไปน ตารางท 1.1 แผนการดาเน นงาน การดาเน นงานศ กษาต อส ปดาห ก าหนดสมมต ฐานงานว จ ยและต ดต อ ประสานงานก บทางบร ษ ท 2.ศ กษาทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 3.ศ กษาข อม ลเบ องต นจากบร ษ ท 4.จ ดเตร ยมนาเสนอรายงาน 1.6 เน อหำโดยส งเขป ในการทาโครงงานทางว ศวกรรมโยธาน ม เน อหาพอส งเขปด งต อไปน บทท 1 จะกล าวถ งความ เป นมาต างๆ ว ตถ ประสงค ของการท าโครงงาน ขอบเขตการศ กษาโดยย อ ประโยชน ท ได ร บ รวมไปถ ง กาหนดการระยะเวลาในการด าเน นงาน บทท 2 เป นการน าเสนอทบทวนทฤษฎ ต างๆรวมท งงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 เป นการน าเสนอข นตอนการด าเน นงานโดยละเอ ยดไม ว าจะเป นการต ดต งระบบ ช นส วนส าเร จร ปต างๆ การบร หารงานก อสร างรวมท งป ญหาต างๆท พบ การท างานของโรงงานผล ต ช นส วนส าเร จร ปรวมท งป ญหาท พบ บทท 4 เป นการน าเสนอผลล พธ ท ได จากการท างาน บทท 5 จะ เป นการสร ปผลของการดาเน นงานในโครงงานน และข อเสนอแนะสาหร บการทาว จ ยคร งต อไป

16 4 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ส ำหร บโครงงำนกำรบร หำรจ ดกำรของอำคำรท ก อสร ำงด วยช นส วนส ำเร จร ปผ จ ดท ำได ศ กษำ เอกสำรและงำนว จ ยท เก ยวข อง โดยกล ำวถ งทฤษฎ และกำรศ กษำเก ยวก บกรรมว ธ กำรก อสร ำงอำคำร ด วยช นส วนส ำเร จร ป รวมท งหล กกำรบร หำรงำนก อสร ำง เพ อให มองเห นภำพรวมของกำรศ กษำใน ประเด นด งกล ำว อ นจะทำให ผ อ ำนเข ำใจแนวค ดของงำนว จ ยน มำกข น 2.1 ทฤษฎ การบร หารงานก อสร าง แผนงานแบบ Bar chart Bar chart หร อท เร ยกอ กช อหน งว ำ Gantt chart เป นแผนภ ม ท ใช ก นมำต งแต ด งเด มในวงกำร ของอ ตสำหกรรมกำรผล ต ซ งต อมำก ใช ก นอย ำงแพร หลำยโดยท วไปและได น ำมำใช ก บกำรด ำเน นงำน ก อสร ำงท งน เพ อม งจะควบค มโครงกำรให เป นไปตำมก ำหนดเวลำท วำงแผนไว ล กษณะกำรเข ยนก เข ยนเป นเส นแถบเส น (Bar) แถบเส นจ งถ กก ำหนดให ใช แทนก จกำร (Activity) แต ละก จกำรหร อใช แทนงำนแต ละงำนในโครงกำรน นๆโดยแสดงถ งว นท เร มต นและว นท ก จกำรด งกล ำวแล วเสร จ ด วยเหต น จ งเป นกำรสร ปรำยละเอ ยดของโครงกำรก อสร ำงไว ท Bar chart ท งหมด นอกจำกน นย งใช แสดง ควำมก ำวหน ำของงำนตำมช วงเวลำต ำงๆน บว ำสะดวกต อผ ควบค มโครงกำร (Project Superintendent) เป นอย ำงมำกเพรำะสำมำรถมองเห นภำพกำรด ำเน นงำนก อสร ำงได แจ มช ดท กข นตอน โดยผ ท เสนอ ควำมค ดเก ยวก บ Bar chart น นค อ Henry L.Gantt (ท มำ:พนม ภ ยหน ำย.(2540)กำรบร หำรงำนก อสร ำง)

17 5 ร ปท 2.1 แผนงำนแบบ Bar chart ว ธ ว ถ ว กฤต (C.P.M) ว ธ ว ถ ว กฤต น ยมเร ยกก นโดยท วไปว ำ C.P.M. ค ำเต มค อ Critical Path Method ซ งเป นเทคน ค ว ธ ในกำรวำงแผนและควบค มงำน ตลอดจนกำรก ำหนดตำรำงท ำงำนท ได ผลว ธ หน ง ส วนมำก C.P.M. จะใช ได ก บงำนท กประเภทท ม ขนำดค อนข ำงใหญ และม งเน นทำงด ำนค ณภำพของงำน หร อต องกำร จะทรำบรำยละเอ ยดในกำรด ำเน นงำนท กระยะ ท งน เพ อหว งผลในประส ทธ ภำพของงำนเป นส ำค ญ โดยเฉพำะอย ำงย งงำนก อสร ำง ถ ำได น ำเอำ C.P.M. เข ำไปช วยในกำรด ำเน นงำนแล ว จะท ำให งำน ก อสร ำงด ำเน นไปด วยควำมรำบร นไม ต ดข ด ค ณค ำท ส ำค ญของ C.P.M. ประกำรหน งค อ ประหย ดเวลำ และลดค ำใช จ ำยลงเป นอย ำงมำก (ท มำ:พนม ภ ยหน ำย.(2540)กำรบร หำรงำนก อสร ำง) กำรวำงแผนโครงกำร ( Planning the project) ม ข อท ต องคำน งด งต อไปน 1. ม ก จกำรใดบ ำงท จะต องกระทำในช วงเวลำใด 2. ม ก จกำรใดบ ำงท ไม สำมรถจะเร มต นทำได จนกว ำจะได ท ำก จกำรใดก จกำรหน งให เสร จส น เส ยก อน 3. ม ก จกำรใดบ ำงท ต องทำให แล วเสร จก อน จ งจะเร มต นทำก จกำรหน งก จกำรใดต อไปได

18 6 ว ธ ของ C.P.M. น สำมำรถจะแสดงให เห นได อย ำงแจ มแจ งโดยท ำเป นแผนผ งล กศร (Arrow diagram) (ท มำ:พนม ภ ยหน ำย.(2540)กำรบร หำรงำนก อสร ำง) ต วอย ำงร ปภำพ 2.2 ประว ต ความเป นมาและงานว จ ย ร ปท 2.2 แผนงำนแบบ Critical path method ประว ต ความเป นมา กำรก อสร ำงในระบบพร คำสท ( Precast construction method ) หร อระบบพร แฟบร เคช น (Prefabrication construction method ) น นม มำนำนหลำยร อยป ย อนย คไปต งแต สม ยกร ก โรม น อ ย ปต ท ใช ระบบก อสร ำงส ำเร จร ปก บอำคำรขนำดใหญ โดยสก ดห นเป นช นส วนส ำเร จร ปแล วน ำมำต ดต งใน สถำนท ก อสร ำงท เรำร จ กก นด เช น เสำ คำน หร อพ น ต วอย ำงของอำคำรท ก อสร ำงด วยระบบด งกล ำว ค อ ป รำม ดน นเอง ย คแรก ของกำรก อสร ำงอำคำรท พ กอำศ ยหร อบ ำนเร อนจะเน นกำรพ ฒนำอำคำรให ม นคง แข งแรง โดยใช ไม อ ฐห นด นและว สด ท ม อย ในท องถ น ย คท สอง เป นย คอ ตสำหกรรม ม กำรพ ฒนำระบบเคร องกลท ใช พล งงำนเข ำมำช วยในกำร ก อสร ำง ม ระบบโครงสร ำงเหล กและโครงสร ำงคอนกร ตเสร มเหล กและกลำยเป นจ ดเร มต นในกำร ค ดค นส วนประกอบท สำเร จร ปข น ย คท สำม ซ งเป นย คแห งข อม ลข ำวสำร โดยเฉพำะช วงปลำยของศตวรรษท 20 ม กำรใช

19 คอมพ วเตอร เข ำมำช วยในกำรออกแบบและกำรก อสร ำงอำคำร ม กำรส งถ ำยข อม ลอย ำงท วถ งท กม มโลก เก ดกำรแลกเปล ยนข อม ลเทคน คกำรก อสร ำงอย ำงมำกมำย กำรก อสร ำงม กำรควบค มมำตรฐำนให ส งข น เม อม กำรก อสร ำงท ใช ร ปแบบเด ยวก นมำกข น ระบบส ำเร จร ปจ งถ กน ำกล บมำใช และปร บปร งให ม ประส ทธ ภำพมำกข น ส วนประกอบของอำคำรท ม ขนำดใหญ ได ผล ตจำกโรงงำนและมำประกอบท สถำนท ก อสร ำงภำยหล ง ย งในป จจ บ น ต นท นค ำก อสร ำงอำคำรเพ มข นท งทำงตรงและทำงอ อม แรงงำน ท ม ฝ ม ออำจขำดแคลน กำรควบค มกำรก อสร ำงให ได มำตรฐำนจ งทำได ยำก ด งน นในสภำวะกำรป จจ บ น ท ม ป ญหำกำรขำดแรงงำนในอ ตสำหกรรมกำรก อสร ำง ระบบ สำเร จร ปจ งถ กน ำมำใช ในกำรก อสร ำงอำคำร ด วยเหต ผลหล ก ค อ ลดค ำใช จ ำยในกำรก อสร ำงเน องจำก หล อในโรงงำนในปร มำณมำกๆ รวมท งควำมรวดเร วในกำรก อสร ำงเพรำะใช น ำมำต ดต งท หน ำงำน อย ำงเด ยว และค ณภำพของงำนท ออกมำม มำตรฐำนเพรำะมำจำกโรงงำน ไม ได ผ นแปรตำมฝ ม อช ำง ท วไป มำถ งตอนน หลำยๆคนคงพอเข ำใจได บ ำงว ำท ำไมป จจ บ นเรำเร มร บทรำบว ำระบบก อสร ำงด วย กำรน ำช นส วนคอนกร ตส ำเร จร ปก บงำนก อสร ำงบ ำนพ กอำศ ย ต ก อำคำร โครงสร ำงต ำงๆ จ งน ยมก น มำกข น เช น อำคำรช ดพ กอำศ ยหร อคอนโดม เน ยม ทำวน เฮ ำส หร อแม แต บ ำนเด ยวในโครงกำร อส งหำร มทร พย ก นอย ำงแพร หลำยในป จจ บ น ไม เพ ยงเท ำน น ในโครงกำรก อสร ำงขนำดใหญ เช น สะพำน อ โมงค รถไฟฟ ำใต ด น รถไฟฟ ำ ก ใช ช นส วนคอนกร ตสำเร จร ปเช นก น (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) ส ำหร บระบบในกำรเล อกออกแบบ ในกำรก อสร ำงน น ม กจะเล อกใช ระบบผน งร บแรง (Bearing wall system) และระบบเสำโครง (skeleton system) ซ งโดยส วนใหญ ระบบผน งร บแรงจะเป น ท น ยมน ำมำใช ในกำรออกแบบใช งำนมำกท ส ด เน องจำกผน งของอำคำรท ำหน ำท ร บแรงคล ำยก บเสำ และคำนของอำคำรขณะเด ยวก นก ท ำหน ำเป นผน งก นห องได ด วย ท ำให เก ดประโยชน ส งส ดในกำร เล อกใช ว สด และย งท ำให ม พ นท ใช สอยเพ มมำกข น ง ำยต อกำรตกแต งภำยในของอำคำรด วย ระบบผน งร บแรงม ว ธ หร อข นตอนกำรก อสร ำงง ำย โดยเร มจำก กำรเตร ยมฐำนรำกอำคำร ในบร เวณ ก อสร ำง ต อจำกน นก นำผน งร บแรงท ได ท ำกำรหล อจำกโรงงำน มำท ำกำรต ดต งในช นล ำง ต ดต งพ นช น ล ำง พ นช นท สอง ผน งช นท สอง บ นได เก บรอยต อของผน ง ก เป นอ นเสร จส น ขณะท ระบบเสำโครง น น ก เป นท น ยมเช นเด ยวก น ในกำรเล อกใช ระบบน ม กจะใช ก บโครงสร ำงอำคำรท ต องกำรผน งก ออ ฐ ฉำบป น หร อ ต องกำรผน งอำคำรเป นกระจก หร อว สด อ นๆ ตำมแบบทำงสถำป ตยกรรม โดยส วนใหญ ข นตอนกำรด ำเน นกำรก อสร ำงระบบน ก จะด ำเน นกำรจ ดเตร ยมฐำนรำกอำคำร เหม อนระบบกำรก อสร ำงปกต หล งจำกน น ก ด ำเน นกำรต ดต งช นส วนเสำ คำน พ น ท จ ดเตร ยมไว เม อ แล วเสร จก จะม ล กษณะของอำคำรเหม อนกำรก อสร ำงในระบบปกต ท วไป (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) 7

20 ระบบโครงสร ำงส ำเร จร ป หร ออำจเร ยกได อ กอย ำงว ำ PREFAB-SYSTEM หร อช อเต ม Prefabrication System อ ตสำหกรรมกำรก อสร ำงในป จจ บ นต องม กำรเปล ยนแปลง เน องจำกป ญหำ ด ำนแรงงำน กำรควบค มงบประมำณ เวลำกำรก อสร ำง รวมถ งปร มำณงำนก อสร ำงท ม มำกข นไม สอดคล องก บปร มำณแรงงำนท ลดน อยลง ด งน นระบบช นส วนส ำเร จร ปหร อท เร ยกก นว ำช นส วน precast จ งถ กเล อกนำมำใช ในป จจ บ นและจะเป นท แพร หลำยในอนำคต โดยเฉพำะอย ำงย งกำรก อสร ำง ในธ รก จด ำนอส งหำร มทร พย ท ม กำรแข งข นด ำนเวลำ ต นท น ท ำเลท ต ง ด งน นจ งม กำรเล อกช นส วน precast มำใช งำนมำกข น ระบบพร คำสท คอนกร ต (Precast concrete) ซ งเป นว ธ กำรด ำเน นกำรก อสร ำงระบบหน งท ป จจ บ นวงกำรก อสร ำงในบ ำนเรำเร มน ยมใช จร งๆ แล วระบบพร คำสท ในบ ำนเรำม กำรใช มำนำนมำก แต ม กำรเล อกนำไปใช สำหร บกำรก อสร ำงบำงอย ำง เช น กำรก อสร ำงสะพำน ทำงยกระด บหร อทำงด วน ส ำหร บงำนด ำนอำคำร บ ำน ทำวน โฮม ก เร มม ใช ช นส วนส ำเร จร ปมำกข น โดยเฉพำะในเขต กร งเทพมหำนครและปร มณฑล คำว ำ prefab ต ำงก นย งไงก บ precast ซ งจะอธ บำยได ด งน precast แปลได ว ำ กำรหล อหร อเท ในแบบก อนน ำไปใช งำนหร อก อนกำรประกอบ (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blogpost.html) ฉะน น ช นส วนคอนกร ตส ำเร จร ป (Precast Concrete) ค อ กำรหล อช นส วนคอนกร ตเสร ม เหล กในสถำนท ใด ๆ ไม ว ำจะเป นโรงงำน หร อบร เวณท ก อสร ำง โดยน ำเอำองค อำคำรบำงส วนหร อ ท งหมด เช น พ น ผน ง คำน เสำ บ นได แล วน ำไปประกอบก นเป นอำคำร ณ สถำนท ก อสร ำง (จ ตต สำ เจร ญพำน ช,ปร ชญ สะเหมำะสมำน,ป ยะพ นธ พ ส ทธ นำรำก ล.(2547). กำรศ กษำระบบและว ธ กำร ก อสร ำงอำคำรสำเร จร ป) ส วนค ำว ำ prefab ค ำเต มๆ ค อ prefabicate หร อ prefabication ค อกำรประกอบช นส วนเข ำ ด วยก นก อนน ำไปต ดต ง ส วนมำกก ม กน ยมใช ก บงำนเหล กท ต ดเป นช นๆ แล วน ำมำต อก นเป นร ปร ำงท ต องกำรเป นส วนๆ แล วค อยน ำไปประกอบเป นงำนองค รวม ซ งเร ยกว ำกำร installation หร อ erection แล วแต กรณ (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) ซ งรอยต อระหว ำงช นส วน ส ำเร จร ปไม ว ำจะเหล กหร อคอนกร ตเสร มเหล กต องสำมำรถร บแรงและส งถ ำยน ำหน กตำมข อก ำหนด ต ำงๆได ท ำให อำคำรม เสถ ยรภำพม นคงแข งแรง อ กท งช นส วนส ำเร จร ปเองท ได จำกกำรผล ตจำก โรงงำนต องสำมำรถร บหน วยแรงท เก ดข นจำกกำรผล ต กำรขนส ง และกำรต ดต งได (จ ตต สำ เจร ญ พำน ช,ปร ชญ สะเหมำะสมำน,ป ยะพ นธ พ ส ทธ นำรำก ล.(2547). กำรศ กษำระบบและว ธ กำรก อสร ำง อำคำรสำเร จร ป) ฉะน นระบบก อสร ำงส ำเร จร ป (Prefabrication) ค อระบบกำรก อสร ำงอำคำรท ผล ตช นส วน อำคำรออกเป นส วน ๆ แล วน ำมำต ดต งประกอบก น ณ ท ก อสร ำง หร อผล ตจำกโรงงำนเสร จแล ว สำมำรถเคล อนย ำยเพ อนำไปใช สอยได ท นท ท งน ว สด อำจจะเป นคอนกร ตหร อว สด อ นก ได 8

21 9 ส ำหร บงำนก อสร ำงท เล อกใช ช นส วนโครงสร ำงท ท ำกำรหล อเป นช นงำน แล วมำประกอบ ต ดต งเป นโครงสร ำงในหน วยงำนก อสร ำงน นเรำม กเร ยกว ำ precast concrete หร อเร ยกว ำ ช นส วน โครงสร ำงคอนกร ตส ำเร จร ป ซ งแต ละช นส วนก จะได ร บกำรออกแบบให ม ควำมม นคงแข งแรง ตำม หล กว ศวกรรม แตกต ำงก นไปตำมโครงสร ำงอำคำรและกำรท ำหน ำท ของแต ละช นส วนขององค อำคำร น นๆ ถ ำให กล ำวโดยสร ปก ค อ Precast เป นช นส วนส ำเร จร ป Prefab เป นกำรน ำช นส วนมำประกอบ เป นโครงสร ำงองค อำคำร การศ กษางานว จ ยท เก ยวข อง ธนศ กด ยงร กเก ยรต, นำยป น เล ยงว ทยำค ณ (2549) ได ศ กษำเทคน คและป ญหำกำรก อสร ำง ด วยระบบสำเร จร ป โดยกล ำวว ำเทคน คใหม ๆม ต นแบบมำจำกกำรก อสร ำงในต ำงประเทศ จ งต องม กำร คำน งถ งข อจำก ดในด ำนต ำงๆเม อต องนำมำประย กต ใช งำนในประเทศไทย ซ งได แก ข อจ ำก ดด ำนรำคำ ข อจำก ดด ำนว สด ข อจ ำก ดด ำนเทคโนโลย และข อจ ำก ดด ำนกำรยอมร บของผ บร โภค กำรก อสร ำงใน ป จจ บ นของประเทศไทยและของต ำงประเทศไม แตกต ำงก นมำกน ก ซ งกำรน ำเทคน คต ำงๆมำ ประย กต ใช งำน สำมำรถแบ งออกได เป น 3 กล มค อ กล มท สำมำรถประย กต ใช งำนได ท นท กล มท ต อง ด ดแปลงก อนกำรประย กต และกล มท สำมำรถประย กต ใช งำนได ในอนำคต จ ตต สำ เจร ญพำน ช, ปร ชญ สะเหมำะสมำน, ป ยะพ นธ พ ส ทธ นำรำก ล (2547) ได ศ กษำระบบ และว ธ กำรก อสร ำงอำคำรสำเร จร ป ได ผลสร ปด งน ข อด ของกำรก อสร ำงด วยระบบสำเร จร ป 1. ลดระยะเวลำในกำรก อสร ำง ซ งสำมำรถช วยลดค ำใช จ ำยจำกกำรด ำเน นงำนต ำงๆได รวมท งต นท นของดอกเบ ย 2. ค ณภำพได มำตรฐำนเน องจำกช นส วนม กำรควบค มท ด ตำมมำตรฐำนอ ตสำหกรรมจำก โรงงำน 3. ลดฝ นละอองจำกเศษห น ทรำย ป นซ เมนต 4. ลดปร มำณแรงงำนในกำรทำงำน 5. ลดค ำก อสร ำง โดยเฉพำะถ ำใช ช นส วนท เหม อนก นในปร มำณมำกๆก บโครงกำรใหญ

22 10 ข อเส ยของกำรก อสร ำงด วยระบบสำเร จร ป 1. กำรลงท นเร มต นส ง ต องม ท นในกำรต งโรงงำน เป นต น 2. กำรขำดควำมร ท กษะ ประสบกำรณ ม ผลทำให กำรทำงำนอำจไม ม ประส ทธ ภำพเท ำท ควร 3. เปล ยนแปลง ต อเต ม แก ไข ได ยำก 4. อำจม กำรร วซ มท รอยต อถ ำควบค มกำรทำงำนได ไม ด อ ครพล เน องฤทธ, อำท กว อ ศวร กษ (2548) ได ศ กษำถ งกำรก อสร ำงด วยช นส วนส ำเร จร ป ป ญหำในกำรจ ดกำรและแนวทำงแก ไข โดยกล ำวว ำ กำรใช ระบบสำเร จร ปจะไม ค มเวลำเจอโครงสร ำงท ซ บซ อนใช ช นส วนแตกต ำงก นเยอะ เพรำะโรงงำนในกำรผล ตต องท ำแบบหล อหลำยขนำด ท ำให ต นท นคงท ในช วงแรกส ง ช นส วนส ำเร จร ปจ งม รำคำแพง ฉะน นร ปแบบโครงกำรท เหมำะก บกำรใช ช นส วนส ำเร จร ป จ งต องม ล กษณะช นส วนท เหม อนก นในปร มำณท มำกๆ และไม ม รำยละเอ ยด ปล กย อยท มำกจนเก นควำมจ ำเป น ซ งจะท ำให กำรผล ตท ำได อย ำงต อเน อง กำรขนส งและกำรจ ดเก บ ช นส วนสำมำรถท ำได สะดวกและม มำตรฐำนเด ยวก น จ งเหมำะก บกำรสร ำงคอนโดจ ำนวนหลำยๆช น บ ำนจ ดสรร ทำวน โฮม จ ำนวนหลำยย น ต แต บ ำนเหล ำน ผ บร โภคก จะไม สำมำรถเล อกร ปแบบ โครงสร ำงท ต องกำรได เน องจำกร ปแบบอำคำรท ค อนข ำงจ ำก ดน นเอง และนอกจำกน ย งสำมำรถสร ป กำรบร หำรงำนท ใช ก บกำรก อสร ำงท ใช ช นส วนสำเร จร ปได ด งน 1. กำรวำงแผนโครงกำรน ยมใช ว ธ barchart เน องจำกท ำควำมเข ำใจได ง ำย แต ป ญหำท พบค อ ขำดข อม ลในกำรวำงแผน 2. กำรจ ดกำรแรงงำน บร ษ ทอส งหำร มทร พย ม กใช กำรจ ดจ ำงผ ร บเหมำจำกภำยนอก ซ งจะม ป ญหำท กษะฝ ม อแรงงำน

23 11 พ บ ลย ช มพลไพศำล, วรกำร ต งส บก ล,วำท ศ โกมำรท ต (2539) ได ศ กษำระบบพร แฟบร เคช น ในประเทศไทย กล ำวว ำ ระบบพร แฟบร เคช นใช แรงงำนท น อย ซ งสอดคล องก บป ญหำปร มำณแรงงำน ท ลดลงในป จจ บ น เน องจำกไปประกอบอำช พอ นมำกข นในอนำคต จำกกำรค นหำจำกเว บไซท ต ำงๆสร ปได ด งน ข อด เพ มเต ม 1. ในบำงระบบจะช วยลดกำรก อฉำบได เพรำะผล ตจำกโรงงำนผ วงำนพร อมใช เช น ระบบ ผน งร บน ำหน ก (thaiengineering.com) 2. ลดกำรส ญเส ยว สด ได เช น เส ยแบบหล อ ไม แบบ ไม ค ำย นน อยลง เน องจำกช นส วนผล ต จำกโรงงำน (thaiengineering.com) 3. ช นส วนสำเร จร ปเป นช นส วนท ท ำจำกคอนกร ตเสร มเหล กและคอนกร ตอ ดแรง จ งท ำให ม ควำมท บน ำมำกกว ำโครงสร ำงอำคำรท ก ออ ฐฉำบป นหลำยเท ำ ค อเก บควำมช นได น อย ท ำให ไ ม ก อให เก ด เช อ รำซ งเป นสำเหต ของ ส หล ดร อน ตำมมำ (precastprecast.blogspot.com) ข อเส ยเพ มเต ม 1. จำกข อด ของเร องควำมท บน ำของผน งร บแรง ช นส วนส ำเร จร ปม ควำมท บน ำมำกกว ำ โครงสร ำงแบบก ออ ฐฉำบป นและเก บควำมช นได น อย ท ำให ไม ก อให เก ดเช อรำซ งเป น สำเหต ของส หล ดร อนตำมมำก จร ง แต ควำมแน นต วหร อควำมหนำแน นท มำกกว ำเม อ เท ยบก บกำรก ออ ฐฉำบป น ผน งร บแรงจ งม กำรน ำควำมร อนได มำกกว ำ ท ำให อำกำศใน ห องท ทำด วยผน งร บแรงจะม อ ณหภ ม ส งกว ำเม อม แดดส องผน ง ป ญหำต ำงๆท งควำมร อน ท มำกกว ำผน งก ออ ฐ กำรต อเต ม ท บ ร อ ท ม ขอบเขตหร อข อห ำม และรอยต อท ม โอกำสเก ด กำรซ มของน ำหร อควำมช น เม อพ จำรณำเปร ยบเท ยบก บค ณภำพช นงำน ค ณภำพว สด กำร ไม เก ดรอยแตกร ำวลำยงำของผน งก ออ ฐ กำรประหย ดเวลำในกำรก อสร ำง เป นต น ระบบ พร คำสท ก อำจจะด มำก หร อด อยกว ำ ฉะน นต องพ จำรณำให ถ ถ วนว ำจ ดยอมร บมำกน อย อย ำงไร (http://precast-precast.blogspot.com)

24 12 ความม นคงแข งแรงของระบบโครงสร างช นส วนสาเร จร ป เบ องต นเรำมำเปร ยบเท ยบก นว ำ ควำมแข งแรงของบ ำนหร ออำคำรท ก อสร ำงด วยระบบพร คำสท เปร ยบเท ยบก บกำรก ออ ฐฉำบป นท วไปน น พบว ำควำมแข งแรงของระบบโครงสร ำงพร คำสท ม ควำมแข งแรงกว ำระบบก ออ ฐฉำบป น เน องจำกว สด ท ำด วยคอนกร ตเสร มเหล กท ผ ำนข นตอนกำร ควบค มกำรผล ตท ม ค ณภำพท กข นตอน ต งแต กำรออกแบบ กำรผล ต กำรขนส งและกำรต ดต ง ซ งจะ แตกต ำงจำกโครงสร ำงก ออ ฐฉำบป น ท ค ณสมบ ต ว สด ม ควำมแตกต ำงก น (อ ฐและป นฉำบ) ว สด ท ใช ม ค ณภำพท ด อยกว ำคอนกร ต ฝ ม อแรงงำนในกำรด ำเน นกำรม ควำมแตกต ำงก น งำนม ควำมผ นแปรตำม ฝ ม อช ำง กำรควบค มค ณภำพงำนข นอย ก บประสบกำรณ ของช ำงและผ ควบค มงำน โอกำสท ผน งจะเก ด กำรแตกร ำวตำมผ วผน ง ม มวงกบประต -หน ำต ำงม มำกกว ำระบบพร คำสท ท ควบค มค ณภำพได ด กว ำ รวมท งโอกำสท จะเก ดกำรหล ดร อนของป นฉำบม ส งกว ำ ระบบพร คำสท ท ม เหต กำรณ จำกภ ยธรรมชำต เช น กำรเก ดแผ นด นไหว พำย ลมแรง เป นต น โครงสร ำงพร คำสท ท ออกแบบระบบผน งร บแรงจะม ควำมสำมำรถต ำนทำนแรงส นสะเท อนของแผ นด นไหว หร อแรงลมท ปะทะอำคำรได ด กว ำระบบก ออ ฐ ท วไป เน องจำกผน งร บแรงท ท ำด วยคอนกร ตเสร มเหล กน นม ค ำควำมแข ง (Stiffness) ส งกว ำระบบเสำ โครง ซ งผน งก ออ ฐไม สำมำรถร บแรงด ำนข ำงได ด งน นจ งม นใจได ว ำโครงสร ำงพร คำสท แบบผน งร บ แรงม ควำมแข งแรงกว ำโครงสร ำงเสำ คำน ผน งก ออ ฐท วไปเป นอย ำงมำกส ำหร บกรณ ร บแรงลมหร อ พำย ก เช นเด ยวก น ผน งร บแรงเป นผน งคอนกร ตท ม ควำมแข งแรงมำกกว ำผน งก ออ ฐ (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) บ านท สร างด วยระบบโครงสร างช นส วนสาเร จร ป หลำยคนคงม ควำมสงส ยว ำระบบกำรก อสร ำงด วยระบบส ำเร จร ปหร อระบบพร คำสท ท ก ำล ง ได ร บควำมน ยมในกำรก อสร ำงบ ำน ม ควำมแข งแรงเท ำก บหร อแตกต ำงก บระบบกำรก อสร ำงแบบเสำ คำนท หล อในสถำนท หร อไม น น หำกเรำพ จำรณำระบบของกำรก อสร ำงแล วไม ม ควำมแตกต ำงก นใน ด ำนกำรร บน ำหน กหร อควำมแข งแรงของระบบโครงสร ำง แต เม อพ จำรณำระบบของโครงสร ำงท ม ควำมแตกต ำงก น เช น ระบบเสำ คำน เปร ยบเท ยบก บระบบผน งร บน ำหน กท น ยมใช ในกำรก อสร ำงบ ำน แล ว จะพบว ำระบบผน งร บน ำหน กจะม ควำมแข งแรงและประหย ดมำกกว ำระบบเสำโครง ประมำณร อย ละ 10 ถ ง 15 ท งน เน องจำกระบบผน งร บน ำหน กสำมำรถร บน ำหน กได ด และเหมำะสมกว ำเม อใช ก บ อำคำรบ ำนพ กอำศ ยท วไป แต ไม เหมำะสมก บโครงสร ำงอำคำรโรงงำนอ ตสำหกรรมท ม ระยะห ำง ระหว ำงช นมำก กำรด แลบ ำร งร กษำบ ำนท ก อสร ำงด วยช นส วนส ำเร จร ปน นจะสะดวกและง ำยต อกำรด แลกว ำ บ ำนท สร ำงด วยกำรก ออ ฐ ฉำบป นโดยท วไปมำก เน องจำกไม ต องก งวลเร องกำรแตกร ำว ตำมม มวงกบ หร อกำรหล ดร อนของป นฉำบเพรำะผน งเป นคอนกร ตม ควำมย ดหย นหร อกำรขยำยต วน อยมำกเม อเท ยบ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource)

บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource) 55 บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource) ในการดาเน นโครงการให บรรล เป าหมายน น ส วนสาค ญอ กก ค อ ทร พยากร ซ งเป นป จจ ย ท ผล กด นให เก ดความสาเร จ ในการจ ดการทร พยากรในโครงการน นอาจความย งยากในการจ ดการ ทร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information