นายส บตระก ล สมบ ต ท พย

Size: px
Start display at page:

Download "นายส บตระก ล สมบ ต ท พย"

Transcription

1 การบร หารจ ดการของอาคารท ก อสร างด วยช นส วนสาเร จร ป Management of building construction with precast concrete. นายส บตระก ล สมบ ต ท พย โครงงานว ศวกรรมน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตร บ ณฑ ต ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป การศ กษา 2554

2 Management of building construction with precast concrete Mr. Suebtrakoon Sombattip An Engineering Project Submitted in Partial Fulfilment of Requirement For the degree Bachelor of Engineering Department of Civil Engineering Burapha University 2011

3 ห วข อโครงงาน การบร หารจ ดการของอาคารท ก อสร างด วยช นส วนสาเร จร ป โดย นายส บตระก ล สมบ ต ท พย ภาคว ชา ว ศวกรรมโยธา ป การศ กษา 2554 อาจารย ท ปร กษา อาจารย เอนก ชมวงษ ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา อน ม ต โครงงานทาง ว ศวกรรมน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตร บ ณฑ ต...ห วหน าภาคว ชาว ศวกรรมโยธา ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อานนท วงษ แก ว )...อาจารย ท ปร กษา ( อาจารย เอนก ชมวงษ ) คณะกรรมการสอบโครงงาน...ประธานกรรมการสอบโครงงาน ( อาจารย เอนก ชมวงษ )...กรรมการ ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สยาม ย มศ ร )...กรรมการ ( อาจารย ดร.อมรช ย ใจยงค )

4 ง บทค ดย อ ในช วงท เศรษฐก จด น นความต องการทางอส งหาร มทร พย และส งก อสร างม ความต องการท ส ง มาก จ งเก ดการแข งข นทางธ รก จท จะขยายปร มาณงานให เต บโตได ท นต อความต องการของผ บร โภค การก อสร างอาคารด วยช นส วนสาเร จร ปหร อท เร ยกว าช นส วน Precast จ งเป นท น ยม เน องจากก อสร าง ได รวดเร ว รวมท งใช ปร มาณแรงงานท น อย ซ งช วยลดป ญหาด านปร มาณแรงงานก อสร างท ม แนวโน ม หาได ยากมากข นในอนาคต โครงงานน จ งได ทาการศ กษาเทคน คว ธ การก อสร าง การบร หารงาน เพ อศ กษาถ งป จจ ยรวมท ง ป ญหาต างๆท ส งผลต อการท างานของอาคารท ใช ช นส วนส าเร จร ปในการก อสร าง ส าหร บขอบเขต การศ กษา จะศ กษาโครงการก อสร างท ใช ช นส วนสาเร จร ปในการทางานท งหมด 10 บร ษ ทด วยก น โดย ศ กษาเอกสารงานว จ ย ออกส ารวจโครงการก อสร างและส มภาษณ ว ศวกรของบร ษ ทต างๆ ในเร องการ ต ดต งช นส วนส าเร จร ป การบร หารงานก อสร าง ซ งต องม การควบค มค ณภาพ ระยะเวลา เง นท น การ จ ดการแรงงาน ว สด เคร องจ กร การขนส ง รวมไปถ งศ กษาการผล ตของฝ ายโรงงานท ผล ตช นส วน สาเร จร ป ซ งจะส งผลกระทบต อการทางานของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จร ปด วย จากการศ กษาในส วนการต ดต งช นส วนส าเร จร ป พบว าการควบค มงานของว ศวกรจะเป น ป จจ ยหล กท จะท าให งานออกมาม ประส ทธ ภาพ ป จจ ยรองลงมาค อฝ ม อและประสบการณ ของแรงงาน โดยการบร หารจ ดการด วยว ธ Critical path method น นช วยให ท างานได ม ประส ทธ ภาพ ตอบสนองต อ การใช ทร พยากรท ม อย างจาก ด ท งเคร องจ กร ปร มาณแรงงาน รวมท งประหย ดเวลาในการก อสร าง ในส วนของโรงงานผล ตพบว าการควบค มงานของว ศวกรน นม ส วนส าค ญมากเน องจากแรงงานส วน ใหญ ย งม ประสบการณ ไม มากน ก การท างานท ผ ดพลาดจากโรงงานซ งม ป ญหาหล กค อ 1.การส ง ช นส วนผ ด 2.การผล ตช นส วนผ ดขนาด 3.การฝ งจ ดเช อมรอยต อท ผ ด 4.ช นส วนเส ยหายระหว างการ ขนส ง โดยท ง 4 ป ญหาหล กน จะส งผลโดยตรงต อฝ ายต ดต งช นส วนส าเร จร ป ท งน ทางว ศวกรและผ ควบค มงานท งฝ ายต ดต งและฝ ายผล ตควรตระหน กและระม ดระว งถ งป ญหาต างๆท จะเก ดข นก บการใช ช นส วนส าเร จร ปในการก อสร างและควรบร หารจ ดการป จจ ยต างๆให ด เพ อไม ให เก ดป ญหาท จะ นาไปส การก อสร างท ล าช าและด อยประส ทธ ภาพได คาสาค ญ : ช นส วนสาเร จร ป, การบร หารงานก อสร าง

5 จ Abstract The need for real estates and construction during the growth economic situations is rather high. Consequently, the growth of competition for business expansion has been continually increasing to keep up with the consumers need. Construction of building using precast concrete is quite popular because of quick construction and consumes less labor. It can also reduce the problems of construction labor, which has a tendency to become rare in the future. The purposes of this project are to examine the techniques of construction method, construction management, including the overall factors and problems affecting the functions of building constructed by precast concrete. The scope of the study will cover the construction projects using the whole construction parts in all functions of 10 companies. The data are collected from studying documents and research works, surveying the construction projects and interviewing the engineers of these companies. The topics for interviewing include installation of precast concrete, construction management with quality control, duration of time, capital, labor management, materials, machinery, and transportation. The study also covers the production of the factories manufacturing precast concrete, which will certainly have an impact on the performance of the installation department of precast concrete. From the study on the installation of precast concrete, it is found out that the quality control engineer is the most impact to the factor outcomes. The second important factor is the craftsmanship and experiences of the labor. Management by means of Critical Path Method is found most contributing to efficient outcomes, being responsive to the limited resources both in machinery and quantity of labor, including time saving for the construction. With respect to the production plants, it is revealed that the quality control engineer is the most critical one because most of the labor having not much experiences. Mistakes of work from the plants cause 4 main problems : 1) Transporting wrong precast concrete; 2) Producing wrong size of precast concrete; 3) Misplacement of embedded steel plates; and 4) Damage of precast concrete during transporting. All of the 4 main problems directly affect the installation of precast concrete.

6 จ-1 In conclusion, both of the engineers and the foremen should be aware of and try to prevent the problems arising from using precast concrete in buildings construction and should have good management to be able to deal with these factors in order to avoid the problems leading to slowness and inefficiency. Keywords : precast concrete, construction management

7 ช สารบ ญ บทค ดย อภาษาไทย บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญตาราง สารบ ญภาพ หน า ง จ ฉ ช ฌ ฎ บทท 1 บทนา 1.1 ความสาค ญและท มาของป ญหา ว ตถ ประสงค ของโครงการ ขอบเขตของการศ กษา ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ กาหนดการในการดาเน นงาน เน อหาโดยส งเขป 3 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ การบร หารงานก อสร าง ประว ต ความเป นมาและงานว จ ย ระบบช นส วนสาเร จร ป การผล ตช นส วนสาเร จร ป 18 บทท 3 ข นตอนการดาเน นงาน 3.1 พ นท ศ กษาและกล มเป าหมาย บร ษ ทและโครงการท ใช เป นกรณ ศ กษา การสารวจและศ กษาข อม ล 23

8 ซ สารบ ญ ( ต อ ) หน า บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล 4.1 การบร หารงานก อสร าง ป ญหาการบร หารงานก อสร างและว ธ แก ไข การบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จร ป ป ญหาการบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จร ปและว ธ แก ไข แบบสร ปความพ งพอใจของผ บร โภค สร ปผลความรวดเร วในการก อสร าง 159 บทท 5 บทสร ป 5.1 สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ 168 เอกสารอ างอ ง 170 ภาคผนวก

9 ฌ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 แผนการดาเน นงาน 3 ตารางท การเล อกใช ช นส วนและการต ดต งช นส วน 121 ตารางท การจ ดการช นส วนสาเร จร ป การจ ดการแรงงานและเคร องจ กร 123 ตารางท การวางแผนการทางาน 125 ตารางท สร ปล กษณะการต ดต งของระบบต างๆ 126 ตารางท สร ปภาพรวมการทางานของแต ละโครงการ 127 ตารางท ป ญหาท เก ดจากฝ ายต ดต งเองโดยตรงค ดเป นเปอร เซ นต 128 ตารางท ป ญหาการต ดต งท เก ดเน องมาจากการผล ตของโรงงานค ดเป นเปอร เซ นต 131 ตารางท สร ปป ญหาต างๆของฝ ายต ดต งท กโครงการ 132 ตารางท ว ธ แก ป ญหาท เก ดจากฝ ายต ดต งเองโดยตรงค ดเป นเปอร เซ นต 135 ตารางท ว ธ แก ป ญหาการต ดต งท เก ดเน องมาจากการผล ตของโรงงานค ดเป นเปอร เซ นต 138 ตารางท สร ปว ธ แก ป ญหาต างๆของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จ 139 ตารางท ภาพรวมการท างานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จ 141 ตารางท ช นส วนสาเร จร ปท ทาการผล ตค ดเป นเปอร เซ นต จากท งหมด 143 ตารางท เขตท ทาการส งค ดเป นเปอร เซ นต จากท งหมด 144 ตารางท สร ปภาพรวมการทางานของแต ละโรงงาน 145 ตารางท ป ญหาการบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จค ดเป นเปอร เซ นต 146 ตารางท สร ปป ญหาต างๆของฝ ายผล ตช นส วนท กโรงงาน 149 ตารางท ว ธ แก ป ญหาการบร หารงานของโรงงานผล ตช นส วนสาเร จค ดเป นเปอร เซ นต 152

10 ญ สารบ ญตาราง ( ต อ ) หน า ตารางท สร ปว ธ แก ป ญหาต างๆของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จ 155 ตารางท ความพ งพอใจของผ บร โภค บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จาก ด ( มหาชน ) 156 ตารางท ความพ งพอใจของผ บร โภค บร ษ ท แอล.พ.เอ น. ด เวลลอปเมนท จาก ด (มหาชน) 156 ตารางท รายได ของผ บร โภค บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จาก ด ( มหาชน ) 157 ตารางท รายได ของผ บร โภค บร ษ ท แอล.พ.เอ น. ด เวลลอปเมนท จาก ด ( มหาชน ) 157 ตารางท 4.6 สร ปการใช ระบบต ดต งของโครงการท งหมดในแต ละบร ษ ท 160-1

11 ฎ สารบ ญร ป หน า ร ปท 2.1 แผนงานแบบ Bar chart 5 ร ปท 2.2 แผนงานแบบ Critical path method 6 ร ปท 2.3 โครงสร างระบบเสาและคาน 16 ร ปท 2.4 โครงสร างระบบแผ นผน งร บน าหน ก 17 ร ปท 2.5 โครงสร างระบบกล อง 17 ร ปท 3.1 ทางเข าหน าโครงการกรองทองทรอป คอล 24 ร ปท 3.65 ทางเข าหน าโครงการซ มม ทไพน เฮ ร ท กอล ฟ คล บ 42 ร ปท 3.76 ทางเข าหน าโครงการพล โน ส ขสว สด 46 ร ปท 3.89 ทางเข าหน าโครงการคอนเนค อ อนน ช 50 ร ปท 3.93 ทางเข าหน าโครงการล มพ น พาร ค ร เวอร ไซด พระราม 3 53 ร ปท ทางเข าหน าโครงการล มพ น ว ลล พ บ ลสงคราม 59 ร ปท ทางเข าโครงการเดอะล ฟ คอนโด พ ฒนาการ 62 ร ปท ทางเข าหน าโครงการปร บปร งและต อเต มอาคารก ตต ว ฒนา 66 ร ปท ทางเข าหน าโครงการย ด ไลท คอนโดบางซ อ 67 ร ปท บร เวณทางเข าโครงการ WHA MEGA LOGISTICS 69 ร ปท 5.1 กราฟสร ปป ญหาท ส งผลต อการทางานของฝ ายต ดต งช นส วนสาเร จร ป 164 ร ปท 5.2 กราฟสร ปป ญหาท ส งผลต อการทางานของฝ ายโรงงานผล ตช นส วนสาเร จ 166

12 ฉ ก ตต กรรมประกาศ ในการทาโครงงานฉบ บน ผ จ ดทาขอกราบขอบพระค ณ อาจารย เอนก ชมวงษ อาจารย ท ปร กษา โครงงานทางว ศวกรรมโยธาเป นท ส ด ท ได กร ณาอบรมส งสอนว ชาความร ต างๆ รวมท งให ค าปร กษา แนะนาว ธ แก ป ญหา ตลอดจนตรวจสอบแก ไข โครงงานน จนสาเร จล ล วงด วยด ผ จ ดท าขอกราบขอบพระค ณ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส รเมศวร พ ร ยะว ฒน อาจารย ท ปร กษา ร วม ท ได ให ค าแนะน าในเร องการว เคราะห ข อม ลต างๆ และคณะกรรมการ ซ งประกอบด วย อาจารย ดร.อมรช ย ใจยงค และ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สยาม ย มศ ร ท ได กร ณาตรวจสอบและแก ไขโครงงาน ทางว ศวกรรมฉบ บน จนสาเร จด วยด ผ จ ดทาระล กถ งพระค ณ บ ดา มารดา ญาต พ น อง คร บาอาจารย ท กท าน ท ได ให ความสน บสน น ช วยเหล อในด านต างๆ และช วยให โครงงานฉบ บน สาเร จด วยด ผ จ ดท าขอขอบพระค ณ กรรมการผ จ ดการบร ษ ทท ง 10 บร ษ ท ท ได ให ความอน เคราะห ให ผ จ ดทาเข าไปศ กษาด งานในการก อสร างของแต ละโครงการ ผ จ ดท าขอขอบพระค ณ เจ าหน าท ฝ ายทร พยากรบ คคลท ง 10 บร ษ ท ท ช วยต ดต อประสานงาน อานวยความสะดวกต างๆให เป นอย างด ผ จ ดท าขอขอบพระค ณ ว ศวกรและโฟร แมนควบค มงาน ท ง 10 โครงการท ได ให ความ อน เคราะห ข อม ล พร อมท งอ านวยความสะดวกท กอย าง รวมท งน าใจและม ตรภาพท ด ในการท า โครงงานฉบ บน ให สาเร จล ล วงไปด วยด นายส บตระก ล สมบ ต ท พย

13 1 บทท 1 บทนำ 1.1 ควำมสำค ญและควำมเป นมำของป ญหำ ในป จจ บ นเศรษฐก จของประเทศได ม การเจร ญเต บโตอย างต อเน อง จ งจาเป นต องม การก อสร าง อาคารท พ กอาศ ย อาคารทางธ รก จ ทางอ ตสาหกรรม และสาธารณ ปโภคต างๆ เพ มข น เพ อเป นการปร บ ขยายต วทางเศรษฐก จ การก อสร างของประเทศไทยในป จจ บ นจะน ยมการก อสร างแบบหล อในท ซ ง จะม ป ญหาในเร องของความล าช า และป ญหาด านปร มาณแรงงานท แนวโน มในอนาคตจะม จ านวน ลดลง เช น ช างไม ช างก อฉาบ ซ งจะห นไปทาอาช พอ นก นมากข น ในต างประเทศน นม ป ญหาเร องปร มาณแรงงานม น อยและค าต วท ส ง การก อสร างจ งน ยมใช ช นส วนส าเร จร ปเข ามาช วย ซ งนอกจากจะใช ปร มาณแรงงานท น อย ย งสามารถท าการก อสร างได รวดเร ว ทางผ จ ดท าโครงงานน เล งเห นความส าค ญของป ญหาท จะเก ดข นในอนาคต จ งค ดว าระบบ ก อสร างท ใช ช นส วนสาเร จร ปน าจะเป นประโยชน และม ความน ยมมากข นต อไป ซ งป จจ บ นน ด วยความต องการของล กค าท งภาคร ฐและเอกชนท ต องการผลงานส งก อสร างของ ต วเองอย างรวดเร ว ออกมาม ค ณภาพท ด ระบบจ งได ม การน ามาใช ก บอ ตสาหกรรมการก อสร างของ ไทย โดยเฉพาะธ รก จทางด านอส งหาร มทร พย ไม ว าจะเป นบ านหร อคอนโดก ตาม ซ งป จจ บ นม กจะม การแข งข นท ส งมากๆท งทางด านเวลาท ต องการความรวดเร ว ต นท นท ประหย ด เพราะถ าใช เวลา ก อสร างท ยาวนาน บร ษ ทก จะประสบป ญหาทางด านดอกเบ ยเง นก ท ต องจ ายมากข นรวมท งค าใช จ าย ต างๆท งค าน า ค าไฟ เง นเด อนพน กงาน ค าแรงช าง รวมถ งค าใช จ ายในการด าเน นงานต างๆ เป น เวลานานอ ก ซ งถ าม ต นท นในการก อสร างท ส ง บร ษ ทอส งหาร มทร พย ก จะท าก าไรจากการขายได น อย และงานท เสร จล าช าย อมถ กค แข งต ดหน าแย งโอกาสทางการค าได เป นธรรมดา จนส งผลถ งเร องของ ผลตอบแทนซ งถ าบร ษ ทใดท าเสร จก อน โอกาสท จะได ร บผลตอบแทนจากการลงท นก เร วข น (จ ตต สา เจร ญพาน ช,ปร ชญ สะเหมาะสมาน,ป ยะพ นธ พ ส ทธ นาราก ล.(2547). การศ กษาระบบและว ธ การ ก อสร างอาคารสาเร จร ป) ป จจ บ นบ านหร ออาคารท สร างด วยช นส วนส าเร จร ป (Precast) ก าล งเป นท น ยมในบรรดา ผ ประกอบการ และผ บร โภคมากข น เม อการก อสร างด วยช นส วนส าเร จร ป ม โครงสร างท แข งแรง คงทนและราคาไม แพงเฉล ยต อตารางเมตรถ กกว าการสร างด วยแบบเด มถ ง % ( ธนศ กด ยงร ก เก ยรต, ป น เล ยงว ทยาค ณ.(2549).การศ กษาเทคน คและป ญหาการก อสร างด วยระบบส าเร จร ป ) กล มผ ร บเหมาท ม ความช านาญทางด านการก อสร างโครงสร างส าเร จร ป ซ งถ อเป นการน าระบบ อ ตสาหกรรมแบบโรงงานมาประย กต ใช ก บการก อสร าง จ งเข ามาม บทบาทอย างมากในป จจ บ น เพราะ สามารถท าการก อสร างต ดต งได อย างรวดเร ว และม มาตรฐานในการควบค มช นส วนว สด ได ด เพราะ

14 2 ผล ตในล กษณะมาตรฐานอ ตสาหกรรมโรงงาน ระบบโครงสร างส าเร จร ปจ งได ถ กเล อกให น ามาใช ก น มากข น 1.2 จ ดประสงค ของโครงกำร 1. เพ อศ กษากรรมว ธ ในการต ดต งช นส วนสาเร จร ประบบต างๆ 2. เพ อศ กษาการบร หารงานของอาคารท ใช ช นส วนส าเร จร ป รวมท งป ญหาและป จจ ยท ส งผล ต อประส ทธ ภาพการทางาน 3. เพ อศ กษาการผล ตและป ญหาของโรงงานผล ตช นส วนส าเร จร ปท ส งผลกระทบต อการ ทางานของโครงการต างๆ 1.3 ขอบเขตกำรศ กษำ สาหร บขอบเขตของโครงการน จะกระทาในล กษณะของกรณ ศ กษาโครงการก อสร างต างๆโดย จะศ กษาบร ษ ทท อย ในเขตกร งเทพและปร มณฑลซ งม ความน ยมในการก อสร างอ าคารด วยระบบ ช นส วนส าเร จร ปเป นอย างมาก โดยบร ษ ทเหล าน เป นบร ษ ทอย ในแวดวงอส งหาร มทร พย และการ ก อสร าง ในการว จ ยน ได ทาการยกต วอย างโครงการก อสร างท เล อกใช ช นส วนสาเร จร ปในการท างานมา จ านวน 10 บร ษ ทด วยก น ซ งแต ละบร ษ ทก ม ขนาดขององค กรเล กใหญ แตกต างก นออกไป และม ล กษณะทางธ รก จท แตกต างก นออกไป ด งน 1. บร ษ ทท เป นผ ร บเหมาก อสร าง ซ งร บงานบ านจ ดสรร ทาวเฮ าส คอนโด อาคารต างๆ 2. บร ษ ทพ ฒนาอส งหาร มทร พย ท าการขายโครงการเองโดยตรง ม ท มงานว ศวกรเป นของ ตนเองแต จ างผ ร บเหมาแรงงานจากภายนอก โดยจะศ กษาเอกสารงานว จ ย ออกส ารวจโครงการก อสร าง ส มภาษณ ว ศวกรของบร ษ ทต างๆ ไม ว าจะเป นความร เร องเทคน คการประกอบต ดต งช นส วนท หน างาน การบร หารงานก อสร าง ซ งม การ ควบค มค ณภาพ ระยะเวลา เง น การจ ดการแรงงาน ว สด เคร องจ กร การขนส ง รวมไปถ งศ กษาด การ ผล ตของฝ ายโรงงานท ผล ตช นส วน เพ อจะด ถ งป จจ ยท ส งผลมาส การท างานต ดต งด วย โดยจะด ถ ง แนวทางในการบร หารจ ดการของแต ละบร ษ ทว าม หล กในการท างานก บงานก อสร างท ใช ช นส วน สาเร จร ปอย างไรบ าง รวมถ งป ญหาท พบท จะส งผลต อประส ทธ ภาพการทางานของแต ละโครงการ

15 3 1.4 ประโยชน ท คำดว ำจะได ร บ 1. สามารถน าไปใช เป นแนวทางในการปร บปร งการบร หารจ ดการการก อสร างด วยช นส วน สาเร จร ปให ด ข น 2. เป นข อม ลพ นฐานสาหร บผ ท สนใจได ศ กษาเพ อดาเน นการว จ ยในเช งล กต อไป 1.5 แผนในกำรดำเน นงำน แผนการดาเน นงานตลอดโครงการสร ปด งตารางต อไปน ตารางท 1.1 แผนการดาเน นงาน การดาเน นงานศ กษาต อส ปดาห ก าหนดสมมต ฐานงานว จ ยและต ดต อ ประสานงานก บทางบร ษ ท 2.ศ กษาทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 3.ศ กษาข อม ลเบ องต นจากบร ษ ท 4.จ ดเตร ยมนาเสนอรายงาน 1.6 เน อหำโดยส งเขป ในการทาโครงงานทางว ศวกรรมโยธาน ม เน อหาพอส งเขปด งต อไปน บทท 1 จะกล าวถ งความ เป นมาต างๆ ว ตถ ประสงค ของการท าโครงงาน ขอบเขตการศ กษาโดยย อ ประโยชน ท ได ร บ รวมไปถ ง กาหนดการระยะเวลาในการด าเน นงาน บทท 2 เป นการน าเสนอทบทวนทฤษฎ ต างๆรวมท งงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 เป นการน าเสนอข นตอนการด าเน นงานโดยละเอ ยดไม ว าจะเป นการต ดต งระบบ ช นส วนส าเร จร ปต างๆ การบร หารงานก อสร างรวมท งป ญหาต างๆท พบ การท างานของโรงงานผล ต ช นส วนส าเร จร ปรวมท งป ญหาท พบ บทท 4 เป นการน าเสนอผลล พธ ท ได จากการท างาน บทท 5 จะ เป นการสร ปผลของการดาเน นงานในโครงงานน และข อเสนอแนะสาหร บการทาว จ ยคร งต อไป

16 4 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ส ำหร บโครงงำนกำรบร หำรจ ดกำรของอำคำรท ก อสร ำงด วยช นส วนส ำเร จร ปผ จ ดท ำได ศ กษำ เอกสำรและงำนว จ ยท เก ยวข อง โดยกล ำวถ งทฤษฎ และกำรศ กษำเก ยวก บกรรมว ธ กำรก อสร ำงอำคำร ด วยช นส วนส ำเร จร ป รวมท งหล กกำรบร หำรงำนก อสร ำง เพ อให มองเห นภำพรวมของกำรศ กษำใน ประเด นด งกล ำว อ นจะทำให ผ อ ำนเข ำใจแนวค ดของงำนว จ ยน มำกข น 2.1 ทฤษฎ การบร หารงานก อสร าง แผนงานแบบ Bar chart Bar chart หร อท เร ยกอ กช อหน งว ำ Gantt chart เป นแผนภ ม ท ใช ก นมำต งแต ด งเด มในวงกำร ของอ ตสำหกรรมกำรผล ต ซ งต อมำก ใช ก นอย ำงแพร หลำยโดยท วไปและได น ำมำใช ก บกำรด ำเน นงำน ก อสร ำงท งน เพ อม งจะควบค มโครงกำรให เป นไปตำมก ำหนดเวลำท วำงแผนไว ล กษณะกำรเข ยนก เข ยนเป นเส นแถบเส น (Bar) แถบเส นจ งถ กก ำหนดให ใช แทนก จกำร (Activity) แต ละก จกำรหร อใช แทนงำนแต ละงำนในโครงกำรน นๆโดยแสดงถ งว นท เร มต นและว นท ก จกำรด งกล ำวแล วเสร จ ด วยเหต น จ งเป นกำรสร ปรำยละเอ ยดของโครงกำรก อสร ำงไว ท Bar chart ท งหมด นอกจำกน นย งใช แสดง ควำมก ำวหน ำของงำนตำมช วงเวลำต ำงๆน บว ำสะดวกต อผ ควบค มโครงกำร (Project Superintendent) เป นอย ำงมำกเพรำะสำมำรถมองเห นภำพกำรด ำเน นงำนก อสร ำงได แจ มช ดท กข นตอน โดยผ ท เสนอ ควำมค ดเก ยวก บ Bar chart น นค อ Henry L.Gantt (ท มำ:พนม ภ ยหน ำย.(2540)กำรบร หำรงำนก อสร ำง)

17 5 ร ปท 2.1 แผนงำนแบบ Bar chart ว ธ ว ถ ว กฤต (C.P.M) ว ธ ว ถ ว กฤต น ยมเร ยกก นโดยท วไปว ำ C.P.M. ค ำเต มค อ Critical Path Method ซ งเป นเทคน ค ว ธ ในกำรวำงแผนและควบค มงำน ตลอดจนกำรก ำหนดตำรำงท ำงำนท ได ผลว ธ หน ง ส วนมำก C.P.M. จะใช ได ก บงำนท กประเภทท ม ขนำดค อนข ำงใหญ และม งเน นทำงด ำนค ณภำพของงำน หร อต องกำร จะทรำบรำยละเอ ยดในกำรด ำเน นงำนท กระยะ ท งน เพ อหว งผลในประส ทธ ภำพของงำนเป นส ำค ญ โดยเฉพำะอย ำงย งงำนก อสร ำง ถ ำได น ำเอำ C.P.M. เข ำไปช วยในกำรด ำเน นงำนแล ว จะท ำให งำน ก อสร ำงด ำเน นไปด วยควำมรำบร นไม ต ดข ด ค ณค ำท ส ำค ญของ C.P.M. ประกำรหน งค อ ประหย ดเวลำ และลดค ำใช จ ำยลงเป นอย ำงมำก (ท มำ:พนม ภ ยหน ำย.(2540)กำรบร หำรงำนก อสร ำง) กำรวำงแผนโครงกำร ( Planning the project) ม ข อท ต องคำน งด งต อไปน 1. ม ก จกำรใดบ ำงท จะต องกระทำในช วงเวลำใด 2. ม ก จกำรใดบ ำงท ไม สำมรถจะเร มต นทำได จนกว ำจะได ท ำก จกำรใดก จกำรหน งให เสร จส น เส ยก อน 3. ม ก จกำรใดบ ำงท ต องทำให แล วเสร จก อน จ งจะเร มต นทำก จกำรหน งก จกำรใดต อไปได

18 6 ว ธ ของ C.P.M. น สำมำรถจะแสดงให เห นได อย ำงแจ มแจ งโดยท ำเป นแผนผ งล กศร (Arrow diagram) (ท มำ:พนม ภ ยหน ำย.(2540)กำรบร หำรงำนก อสร ำง) ต วอย ำงร ปภำพ 2.2 ประว ต ความเป นมาและงานว จ ย ร ปท 2.2 แผนงำนแบบ Critical path method ประว ต ความเป นมา กำรก อสร ำงในระบบพร คำสท ( Precast construction method ) หร อระบบพร แฟบร เคช น (Prefabrication construction method ) น นม มำนำนหลำยร อยป ย อนย คไปต งแต สม ยกร ก โรม น อ ย ปต ท ใช ระบบก อสร ำงส ำเร จร ปก บอำคำรขนำดใหญ โดยสก ดห นเป นช นส วนส ำเร จร ปแล วน ำมำต ดต งใน สถำนท ก อสร ำงท เรำร จ กก นด เช น เสำ คำน หร อพ น ต วอย ำงของอำคำรท ก อสร ำงด วยระบบด งกล ำว ค อ ป รำม ดน นเอง ย คแรก ของกำรก อสร ำงอำคำรท พ กอำศ ยหร อบ ำนเร อนจะเน นกำรพ ฒนำอำคำรให ม นคง แข งแรง โดยใช ไม อ ฐห นด นและว สด ท ม อย ในท องถ น ย คท สอง เป นย คอ ตสำหกรรม ม กำรพ ฒนำระบบเคร องกลท ใช พล งงำนเข ำมำช วยในกำร ก อสร ำง ม ระบบโครงสร ำงเหล กและโครงสร ำงคอนกร ตเสร มเหล กและกลำยเป นจ ดเร มต นในกำร ค ดค นส วนประกอบท สำเร จร ปข น ย คท สำม ซ งเป นย คแห งข อม ลข ำวสำร โดยเฉพำะช วงปลำยของศตวรรษท 20 ม กำรใช

19 คอมพ วเตอร เข ำมำช วยในกำรออกแบบและกำรก อสร ำงอำคำร ม กำรส งถ ำยข อม ลอย ำงท วถ งท กม มโลก เก ดกำรแลกเปล ยนข อม ลเทคน คกำรก อสร ำงอย ำงมำกมำย กำรก อสร ำงม กำรควบค มมำตรฐำนให ส งข น เม อม กำรก อสร ำงท ใช ร ปแบบเด ยวก นมำกข น ระบบส ำเร จร ปจ งถ กน ำกล บมำใช และปร บปร งให ม ประส ทธ ภำพมำกข น ส วนประกอบของอำคำรท ม ขนำดใหญ ได ผล ตจำกโรงงำนและมำประกอบท สถำนท ก อสร ำงภำยหล ง ย งในป จจ บ น ต นท นค ำก อสร ำงอำคำรเพ มข นท งทำงตรงและทำงอ อม แรงงำน ท ม ฝ ม ออำจขำดแคลน กำรควบค มกำรก อสร ำงให ได มำตรฐำนจ งทำได ยำก ด งน นในสภำวะกำรป จจ บ น ท ม ป ญหำกำรขำดแรงงำนในอ ตสำหกรรมกำรก อสร ำง ระบบ สำเร จร ปจ งถ กน ำมำใช ในกำรก อสร ำงอำคำร ด วยเหต ผลหล ก ค อ ลดค ำใช จ ำยในกำรก อสร ำงเน องจำก หล อในโรงงำนในปร มำณมำกๆ รวมท งควำมรวดเร วในกำรก อสร ำงเพรำะใช น ำมำต ดต งท หน ำงำน อย ำงเด ยว และค ณภำพของงำนท ออกมำม มำตรฐำนเพรำะมำจำกโรงงำน ไม ได ผ นแปรตำมฝ ม อช ำง ท วไป มำถ งตอนน หลำยๆคนคงพอเข ำใจได บ ำงว ำท ำไมป จจ บ นเรำเร มร บทรำบว ำระบบก อสร ำงด วย กำรน ำช นส วนคอนกร ตส ำเร จร ปก บงำนก อสร ำงบ ำนพ กอำศ ย ต ก อำคำร โครงสร ำงต ำงๆ จ งน ยมก น มำกข น เช น อำคำรช ดพ กอำศ ยหร อคอนโดม เน ยม ทำวน เฮ ำส หร อแม แต บ ำนเด ยวในโครงกำร อส งหำร มทร พย ก นอย ำงแพร หลำยในป จจ บ น ไม เพ ยงเท ำน น ในโครงกำรก อสร ำงขนำดใหญ เช น สะพำน อ โมงค รถไฟฟ ำใต ด น รถไฟฟ ำ ก ใช ช นส วนคอนกร ตสำเร จร ปเช นก น (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) ส ำหร บระบบในกำรเล อกออกแบบ ในกำรก อสร ำงน น ม กจะเล อกใช ระบบผน งร บแรง (Bearing wall system) และระบบเสำโครง (skeleton system) ซ งโดยส วนใหญ ระบบผน งร บแรงจะเป น ท น ยมน ำมำใช ในกำรออกแบบใช งำนมำกท ส ด เน องจำกผน งของอำคำรท ำหน ำท ร บแรงคล ำยก บเสำ และคำนของอำคำรขณะเด ยวก นก ท ำหน ำเป นผน งก นห องได ด วย ท ำให เก ดประโยชน ส งส ดในกำร เล อกใช ว สด และย งท ำให ม พ นท ใช สอยเพ มมำกข น ง ำยต อกำรตกแต งภำยในของอำคำรด วย ระบบผน งร บแรงม ว ธ หร อข นตอนกำรก อสร ำงง ำย โดยเร มจำก กำรเตร ยมฐำนรำกอำคำร ในบร เวณ ก อสร ำง ต อจำกน นก นำผน งร บแรงท ได ท ำกำรหล อจำกโรงงำน มำท ำกำรต ดต งในช นล ำง ต ดต งพ นช น ล ำง พ นช นท สอง ผน งช นท สอง บ นได เก บรอยต อของผน ง ก เป นอ นเสร จส น ขณะท ระบบเสำโครง น น ก เป นท น ยมเช นเด ยวก น ในกำรเล อกใช ระบบน ม กจะใช ก บโครงสร ำงอำคำรท ต องกำรผน งก ออ ฐ ฉำบป น หร อ ต องกำรผน งอำคำรเป นกระจก หร อว สด อ นๆ ตำมแบบทำงสถำป ตยกรรม โดยส วนใหญ ข นตอนกำรด ำเน นกำรก อสร ำงระบบน ก จะด ำเน นกำรจ ดเตร ยมฐำนรำกอำคำร เหม อนระบบกำรก อสร ำงปกต หล งจำกน น ก ด ำเน นกำรต ดต งช นส วนเสำ คำน พ น ท จ ดเตร ยมไว เม อ แล วเสร จก จะม ล กษณะของอำคำรเหม อนกำรก อสร ำงในระบบปกต ท วไป (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) 7

20 ระบบโครงสร ำงส ำเร จร ป หร ออำจเร ยกได อ กอย ำงว ำ PREFAB-SYSTEM หร อช อเต ม Prefabrication System อ ตสำหกรรมกำรก อสร ำงในป จจ บ นต องม กำรเปล ยนแปลง เน องจำกป ญหำ ด ำนแรงงำน กำรควบค มงบประมำณ เวลำกำรก อสร ำง รวมถ งปร มำณงำนก อสร ำงท ม มำกข นไม สอดคล องก บปร มำณแรงงำนท ลดน อยลง ด งน นระบบช นส วนส ำเร จร ปหร อท เร ยกก นว ำช นส วน precast จ งถ กเล อกนำมำใช ในป จจ บ นและจะเป นท แพร หลำยในอนำคต โดยเฉพำะอย ำงย งกำรก อสร ำง ในธ รก จด ำนอส งหำร มทร พย ท ม กำรแข งข นด ำนเวลำ ต นท น ท ำเลท ต ง ด งน นจ งม กำรเล อกช นส วน precast มำใช งำนมำกข น ระบบพร คำสท คอนกร ต (Precast concrete) ซ งเป นว ธ กำรด ำเน นกำรก อสร ำงระบบหน งท ป จจ บ นวงกำรก อสร ำงในบ ำนเรำเร มน ยมใช จร งๆ แล วระบบพร คำสท ในบ ำนเรำม กำรใช มำนำนมำก แต ม กำรเล อกนำไปใช สำหร บกำรก อสร ำงบำงอย ำง เช น กำรก อสร ำงสะพำน ทำงยกระด บหร อทำงด วน ส ำหร บงำนด ำนอำคำร บ ำน ทำวน โฮม ก เร มม ใช ช นส วนส ำเร จร ปมำกข น โดยเฉพำะในเขต กร งเทพมหำนครและปร มณฑล คำว ำ prefab ต ำงก นย งไงก บ precast ซ งจะอธ บำยได ด งน precast แปลได ว ำ กำรหล อหร อเท ในแบบก อนน ำไปใช งำนหร อก อนกำรประกอบ (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blogpost.html) ฉะน น ช นส วนคอนกร ตส ำเร จร ป (Precast Concrete) ค อ กำรหล อช นส วนคอนกร ตเสร ม เหล กในสถำนท ใด ๆ ไม ว ำจะเป นโรงงำน หร อบร เวณท ก อสร ำง โดยน ำเอำองค อำคำรบำงส วนหร อ ท งหมด เช น พ น ผน ง คำน เสำ บ นได แล วน ำไปประกอบก นเป นอำคำร ณ สถำนท ก อสร ำง (จ ตต สำ เจร ญพำน ช,ปร ชญ สะเหมำะสมำน,ป ยะพ นธ พ ส ทธ นำรำก ล.(2547). กำรศ กษำระบบและว ธ กำร ก อสร ำงอำคำรสำเร จร ป) ส วนค ำว ำ prefab ค ำเต มๆ ค อ prefabicate หร อ prefabication ค อกำรประกอบช นส วนเข ำ ด วยก นก อนน ำไปต ดต ง ส วนมำกก ม กน ยมใช ก บงำนเหล กท ต ดเป นช นๆ แล วน ำมำต อก นเป นร ปร ำงท ต องกำรเป นส วนๆ แล วค อยน ำไปประกอบเป นงำนองค รวม ซ งเร ยกว ำกำร installation หร อ erection แล วแต กรณ (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) ซ งรอยต อระหว ำงช นส วน ส ำเร จร ปไม ว ำจะเหล กหร อคอนกร ตเสร มเหล กต องสำมำรถร บแรงและส งถ ำยน ำหน กตำมข อก ำหนด ต ำงๆได ท ำให อำคำรม เสถ ยรภำพม นคงแข งแรง อ กท งช นส วนส ำเร จร ปเองท ได จำกกำรผล ตจำก โรงงำนต องสำมำรถร บหน วยแรงท เก ดข นจำกกำรผล ต กำรขนส ง และกำรต ดต งได (จ ตต สำ เจร ญ พำน ช,ปร ชญ สะเหมำะสมำน,ป ยะพ นธ พ ส ทธ นำรำก ล.(2547). กำรศ กษำระบบและว ธ กำรก อสร ำง อำคำรสำเร จร ป) ฉะน นระบบก อสร ำงส ำเร จร ป (Prefabrication) ค อระบบกำรก อสร ำงอำคำรท ผล ตช นส วน อำคำรออกเป นส วน ๆ แล วน ำมำต ดต งประกอบก น ณ ท ก อสร ำง หร อผล ตจำกโรงงำนเสร จแล ว สำมำรถเคล อนย ำยเพ อนำไปใช สอยได ท นท ท งน ว สด อำจจะเป นคอนกร ตหร อว สด อ นก ได 8

21 9 ส ำหร บงำนก อสร ำงท เล อกใช ช นส วนโครงสร ำงท ท ำกำรหล อเป นช นงำน แล วมำประกอบ ต ดต งเป นโครงสร ำงในหน วยงำนก อสร ำงน นเรำม กเร ยกว ำ precast concrete หร อเร ยกว ำ ช นส วน โครงสร ำงคอนกร ตส ำเร จร ป ซ งแต ละช นส วนก จะได ร บกำรออกแบบให ม ควำมม นคงแข งแรง ตำม หล กว ศวกรรม แตกต ำงก นไปตำมโครงสร ำงอำคำรและกำรท ำหน ำท ของแต ละช นส วนขององค อำคำร น นๆ ถ ำให กล ำวโดยสร ปก ค อ Precast เป นช นส วนส ำเร จร ป Prefab เป นกำรน ำช นส วนมำประกอบ เป นโครงสร ำงองค อำคำร การศ กษางานว จ ยท เก ยวข อง ธนศ กด ยงร กเก ยรต, นำยป น เล ยงว ทยำค ณ (2549) ได ศ กษำเทคน คและป ญหำกำรก อสร ำง ด วยระบบสำเร จร ป โดยกล ำวว ำเทคน คใหม ๆม ต นแบบมำจำกกำรก อสร ำงในต ำงประเทศ จ งต องม กำร คำน งถ งข อจำก ดในด ำนต ำงๆเม อต องนำมำประย กต ใช งำนในประเทศไทย ซ งได แก ข อจ ำก ดด ำนรำคำ ข อจำก ดด ำนว สด ข อจ ำก ดด ำนเทคโนโลย และข อจ ำก ดด ำนกำรยอมร บของผ บร โภค กำรก อสร ำงใน ป จจ บ นของประเทศไทยและของต ำงประเทศไม แตกต ำงก นมำกน ก ซ งกำรน ำเทคน คต ำงๆมำ ประย กต ใช งำน สำมำรถแบ งออกได เป น 3 กล มค อ กล มท สำมำรถประย กต ใช งำนได ท นท กล มท ต อง ด ดแปลงก อนกำรประย กต และกล มท สำมำรถประย กต ใช งำนได ในอนำคต จ ตต สำ เจร ญพำน ช, ปร ชญ สะเหมำะสมำน, ป ยะพ นธ พ ส ทธ นำรำก ล (2547) ได ศ กษำระบบ และว ธ กำรก อสร ำงอำคำรสำเร จร ป ได ผลสร ปด งน ข อด ของกำรก อสร ำงด วยระบบสำเร จร ป 1. ลดระยะเวลำในกำรก อสร ำง ซ งสำมำรถช วยลดค ำใช จ ำยจำกกำรด ำเน นงำนต ำงๆได รวมท งต นท นของดอกเบ ย 2. ค ณภำพได มำตรฐำนเน องจำกช นส วนม กำรควบค มท ด ตำมมำตรฐำนอ ตสำหกรรมจำก โรงงำน 3. ลดฝ นละอองจำกเศษห น ทรำย ป นซ เมนต 4. ลดปร มำณแรงงำนในกำรทำงำน 5. ลดค ำก อสร ำง โดยเฉพำะถ ำใช ช นส วนท เหม อนก นในปร มำณมำกๆก บโครงกำรใหญ

22 10 ข อเส ยของกำรก อสร ำงด วยระบบสำเร จร ป 1. กำรลงท นเร มต นส ง ต องม ท นในกำรต งโรงงำน เป นต น 2. กำรขำดควำมร ท กษะ ประสบกำรณ ม ผลทำให กำรทำงำนอำจไม ม ประส ทธ ภำพเท ำท ควร 3. เปล ยนแปลง ต อเต ม แก ไข ได ยำก 4. อำจม กำรร วซ มท รอยต อถ ำควบค มกำรทำงำนได ไม ด อ ครพล เน องฤทธ, อำท กว อ ศวร กษ (2548) ได ศ กษำถ งกำรก อสร ำงด วยช นส วนส ำเร จร ป ป ญหำในกำรจ ดกำรและแนวทำงแก ไข โดยกล ำวว ำ กำรใช ระบบสำเร จร ปจะไม ค มเวลำเจอโครงสร ำงท ซ บซ อนใช ช นส วนแตกต ำงก นเยอะ เพรำะโรงงำนในกำรผล ตต องท ำแบบหล อหลำยขนำด ท ำให ต นท นคงท ในช วงแรกส ง ช นส วนส ำเร จร ปจ งม รำคำแพง ฉะน นร ปแบบโครงกำรท เหมำะก บกำรใช ช นส วนส ำเร จร ป จ งต องม ล กษณะช นส วนท เหม อนก นในปร มำณท มำกๆ และไม ม รำยละเอ ยด ปล กย อยท มำกจนเก นควำมจ ำเป น ซ งจะท ำให กำรผล ตท ำได อย ำงต อเน อง กำรขนส งและกำรจ ดเก บ ช นส วนสำมำรถท ำได สะดวกและม มำตรฐำนเด ยวก น จ งเหมำะก บกำรสร ำงคอนโดจ ำนวนหลำยๆช น บ ำนจ ดสรร ทำวน โฮม จ ำนวนหลำยย น ต แต บ ำนเหล ำน ผ บร โภคก จะไม สำมำรถเล อกร ปแบบ โครงสร ำงท ต องกำรได เน องจำกร ปแบบอำคำรท ค อนข ำงจ ำก ดน นเอง และนอกจำกน ย งสำมำรถสร ป กำรบร หำรงำนท ใช ก บกำรก อสร ำงท ใช ช นส วนสำเร จร ปได ด งน 1. กำรวำงแผนโครงกำรน ยมใช ว ธ barchart เน องจำกท ำควำมเข ำใจได ง ำย แต ป ญหำท พบค อ ขำดข อม ลในกำรวำงแผน 2. กำรจ ดกำรแรงงำน บร ษ ทอส งหำร มทร พย ม กใช กำรจ ดจ ำงผ ร บเหมำจำกภำยนอก ซ งจะม ป ญหำท กษะฝ ม อแรงงำน

23 11 พ บ ลย ช มพลไพศำล, วรกำร ต งส บก ล,วำท ศ โกมำรท ต (2539) ได ศ กษำระบบพร แฟบร เคช น ในประเทศไทย กล ำวว ำ ระบบพร แฟบร เคช นใช แรงงำนท น อย ซ งสอดคล องก บป ญหำปร มำณแรงงำน ท ลดลงในป จจ บ น เน องจำกไปประกอบอำช พอ นมำกข นในอนำคต จำกกำรค นหำจำกเว บไซท ต ำงๆสร ปได ด งน ข อด เพ มเต ม 1. ในบำงระบบจะช วยลดกำรก อฉำบได เพรำะผล ตจำกโรงงำนผ วงำนพร อมใช เช น ระบบ ผน งร บน ำหน ก (thaiengineering.com) 2. ลดกำรส ญเส ยว สด ได เช น เส ยแบบหล อ ไม แบบ ไม ค ำย นน อยลง เน องจำกช นส วนผล ต จำกโรงงำน (thaiengineering.com) 3. ช นส วนสำเร จร ปเป นช นส วนท ท ำจำกคอนกร ตเสร มเหล กและคอนกร ตอ ดแรง จ งท ำให ม ควำมท บน ำมำกกว ำโครงสร ำงอำคำรท ก ออ ฐฉำบป นหลำยเท ำ ค อเก บควำมช นได น อย ท ำให ไ ม ก อให เก ด เช อ รำซ งเป นสำเหต ของ ส หล ดร อน ตำมมำ (precastprecast.blogspot.com) ข อเส ยเพ มเต ม 1. จำกข อด ของเร องควำมท บน ำของผน งร บแรง ช นส วนส ำเร จร ปม ควำมท บน ำมำกกว ำ โครงสร ำงแบบก ออ ฐฉำบป นและเก บควำมช นได น อย ท ำให ไม ก อให เก ดเช อรำซ งเป น สำเหต ของส หล ดร อนตำมมำก จร ง แต ควำมแน นต วหร อควำมหนำแน นท มำกกว ำเม อ เท ยบก บกำรก ออ ฐฉำบป น ผน งร บแรงจ งม กำรน ำควำมร อนได มำกกว ำ ท ำให อำกำศใน ห องท ทำด วยผน งร บแรงจะม อ ณหภ ม ส งกว ำเม อม แดดส องผน ง ป ญหำต ำงๆท งควำมร อน ท มำกกว ำผน งก ออ ฐ กำรต อเต ม ท บ ร อ ท ม ขอบเขตหร อข อห ำม และรอยต อท ม โอกำสเก ด กำรซ มของน ำหร อควำมช น เม อพ จำรณำเปร ยบเท ยบก บค ณภำพช นงำน ค ณภำพว สด กำร ไม เก ดรอยแตกร ำวลำยงำของผน งก ออ ฐ กำรประหย ดเวลำในกำรก อสร ำง เป นต น ระบบ พร คำสท ก อำจจะด มำก หร อด อยกว ำ ฉะน นต องพ จำรณำให ถ ถ วนว ำจ ดยอมร บมำกน อย อย ำงไร (http://precast-precast.blogspot.com)

24 12 ความม นคงแข งแรงของระบบโครงสร างช นส วนสาเร จร ป เบ องต นเรำมำเปร ยบเท ยบก นว ำ ควำมแข งแรงของบ ำนหร ออำคำรท ก อสร ำงด วยระบบพร คำสท เปร ยบเท ยบก บกำรก ออ ฐฉำบป นท วไปน น พบว ำควำมแข งแรงของระบบโครงสร ำงพร คำสท ม ควำมแข งแรงกว ำระบบก ออ ฐฉำบป น เน องจำกว สด ท ำด วยคอนกร ตเสร มเหล กท ผ ำนข นตอนกำร ควบค มกำรผล ตท ม ค ณภำพท กข นตอน ต งแต กำรออกแบบ กำรผล ต กำรขนส งและกำรต ดต ง ซ งจะ แตกต ำงจำกโครงสร ำงก ออ ฐฉำบป น ท ค ณสมบ ต ว สด ม ควำมแตกต ำงก น (อ ฐและป นฉำบ) ว สด ท ใช ม ค ณภำพท ด อยกว ำคอนกร ต ฝ ม อแรงงำนในกำรด ำเน นกำรม ควำมแตกต ำงก น งำนม ควำมผ นแปรตำม ฝ ม อช ำง กำรควบค มค ณภำพงำนข นอย ก บประสบกำรณ ของช ำงและผ ควบค มงำน โอกำสท ผน งจะเก ด กำรแตกร ำวตำมผ วผน ง ม มวงกบประต -หน ำต ำงม มำกกว ำระบบพร คำสท ท ควบค มค ณภำพได ด กว ำ รวมท งโอกำสท จะเก ดกำรหล ดร อนของป นฉำบม ส งกว ำ ระบบพร คำสท ท ม เหต กำรณ จำกภ ยธรรมชำต เช น กำรเก ดแผ นด นไหว พำย ลมแรง เป นต น โครงสร ำงพร คำสท ท ออกแบบระบบผน งร บแรงจะม ควำมสำมำรถต ำนทำนแรงส นสะเท อนของแผ นด นไหว หร อแรงลมท ปะทะอำคำรได ด กว ำระบบก ออ ฐ ท วไป เน องจำกผน งร บแรงท ท ำด วยคอนกร ตเสร มเหล กน นม ค ำควำมแข ง (Stiffness) ส งกว ำระบบเสำ โครง ซ งผน งก ออ ฐไม สำมำรถร บแรงด ำนข ำงได ด งน นจ งม นใจได ว ำโครงสร ำงพร คำสท แบบผน งร บ แรงม ควำมแข งแรงกว ำโครงสร ำงเสำ คำน ผน งก ออ ฐท วไปเป นอย ำงมำกส ำหร บกรณ ร บแรงลมหร อ พำย ก เช นเด ยวก น ผน งร บแรงเป นผน งคอนกร ตท ม ควำมแข งแรงมำกกว ำผน งก ออ ฐ (http://precast-precast.blogspot.com/2010/07/blog-post.html) บ านท สร างด วยระบบโครงสร างช นส วนสาเร จร ป หลำยคนคงม ควำมสงส ยว ำระบบกำรก อสร ำงด วยระบบส ำเร จร ปหร อระบบพร คำสท ท ก ำล ง ได ร บควำมน ยมในกำรก อสร ำงบ ำน ม ควำมแข งแรงเท ำก บหร อแตกต ำงก บระบบกำรก อสร ำงแบบเสำ คำนท หล อในสถำนท หร อไม น น หำกเรำพ จำรณำระบบของกำรก อสร ำงแล วไม ม ควำมแตกต ำงก นใน ด ำนกำรร บน ำหน กหร อควำมแข งแรงของระบบโครงสร ำง แต เม อพ จำรณำระบบของโครงสร ำงท ม ควำมแตกต ำงก น เช น ระบบเสำ คำน เปร ยบเท ยบก บระบบผน งร บน ำหน กท น ยมใช ในกำรก อสร ำงบ ำน แล ว จะพบว ำระบบผน งร บน ำหน กจะม ควำมแข งแรงและประหย ดมำกกว ำระบบเสำโครง ประมำณร อย ละ 10 ถ ง 15 ท งน เน องจำกระบบผน งร บน ำหน กสำมำรถร บน ำหน กได ด และเหมำะสมกว ำเม อใช ก บ อำคำรบ ำนพ กอำศ ยท วไป แต ไม เหมำะสมก บโครงสร ำงอำคำรโรงงำนอ ตสำหกรรมท ม ระยะห ำง ระหว ำงช นมำก กำรด แลบ ำร งร กษำบ ำนท ก อสร ำงด วยช นส วนส ำเร จร ปน นจะสะดวกและง ำยต อกำรด แลกว ำ บ ำนท สร ำงด วยกำรก ออ ฐ ฉำบป นโดยท วไปมำก เน องจำกไม ต องก งวลเร องกำรแตกร ำว ตำมม มวงกบ หร อกำรหล ดร อนของป นฉำบเพรำะผน งเป นคอนกร ตม ควำมย ดหย นหร อกำรขยำยต วน อยมำกเม อเท ยบ

การศ กษาท ศนคต ของคนงานก อสร างต อสาเหต การเก ดอ บ ต เหต ใน อ ตสาหกรรมก อสร าง : กรณ ศ กษา บร ษ ท เอส ด บบล ว ท เทคโนโลย แอนด คอนสตร คช น จาก ด

การศ กษาท ศนคต ของคนงานก อสร างต อสาเหต การเก ดอ บ ต เหต ใน อ ตสาหกรรมก อสร าง : กรณ ศ กษา บร ษ ท เอส ด บบล ว ท เทคโนโลย แอนด คอนสตร คช น จาก ด การศ กษาท ศนคต ของคนก อสร างต อสาเหต การเก ดอ บ ต เหต ใน อ ตสาหกรรมก อสร าง : กรณ ศ กษา บร ษ ท เอส ด บบล ว ท เทคโนโลย แอนด คอนสตร คช น จาก ด นายบ ญช ย สอนพรหม โครงน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

หน วยท 4 งานโครงสร าง

หน วยท 4 งานโครงสร าง 66 หน วยท 4 งานโครงสร าง โครงสร างของอาคารเป นส งท จะกาหนดร ปร าง เค าโครง ขนาด รวมท งความม นคงแข งแรง ของต วอาคารซ งน บว าเป นส งท ส าค ญมาก อาคารท เก ดความบกพร องด านการตกแต งอาจแก ไขใน ภายหล งได โดยไม

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป

กฎหมายควบค มอาคาร ร ไว ได ประโยชน เพ อร บม อภ ยพ บ ต สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป กฎหมายควบค มอาคาร เพ อร บม อภ ยพ บ ต ร ไว ได ประโยชน ค ม อสร างความร ความเข าใจการร บม อภ ยพ บ ต ด วยกฎหมายควบค มอาคาร สำหร บเจ าของอาคาร ผ ตรวจสอบอาคาร และประชาชนท วไป คำนำ สารบ ญ ภาวะภ ยพ บ ต เป นเหต

More information

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง คำช แจง ก เอกสารประกอบการสอนน ใช สอนว ชา การบ ญช ต นท น 1 รห ส 32012003 ฉบ บน ได เร ยบ เร ยงข นตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ. 2546 ของส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โดยการศ

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd.

การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. การลดของเส ยในกระบวนการผล ตใบพาย กรณ ศ กษา บร ษ ท Prime Manufacturing Thailand Co., Ltd. นายจ รโรจน ศ ร นนท ธนเวช นายสราว ธ อาจมาลา ป ญหาพ เศษน =เป นส วนหน @งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรบ ณฑ

More information

ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารต นท นโครงการ : กรณ ศ กษา โครงการก อสร างอาคารส ง

ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารต นท นโครงการ : กรณ ศ กษา โครงการก อสร างอาคารส ง ป จจ ยท ม ผลต อความส าเร จในการบร หารต นท นโครงการ : กรณ ศ กษา โครงการก อสร างอาคารส ง FACTORS AFFECTING ACHIEVEMENT IN COST MANAGEMENT: A CASE STUDY OF TALL BUILDING PROJECTS เวน ช ว ฒนภ ร ภากร การค นคว

More information

การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน

การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน โดย สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต 4 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร บทค ดย อ การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน

นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน การใช โปรแกรม SPREADSHEET สาหร บคานวณเพ อเร งร ดงานใน S-CURVE นายธน นพ ชร ทองธนาว ฒน โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา นายธงช ย ทองทว โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

ASEAN Curriculum Sourcebook

ASEAN Curriculum Sourcebook ASEAN Curriculum Sourcebook ผล ตโดย สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต แปลและเร ยบเร ยงโดย ดร.ธ นยว ช ว เช ยรพ นธ และคณะ ค าน า ASEAN Curriculum Sourcebook ค อหน งส อค ม อการจ ดการเร ยนการสอน เร

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information