บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource)

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource)"

Transcription

1 55 บทท 4 การจ ดการทร พยากร (Resource) ในการดาเน นโครงการให บรรล เป าหมายน น ส วนสาค ญอ กก ค อ ทร พยากร ซ งเป นป จจ ย ท ผล กด นให เก ดความสาเร จ ในการจ ดการทร พยากรในโครงการน นอาจความย งยากในการจ ดการ ทร พยากรโดยป ญหาท พบส วนใหญ ค อ จานวนทร พยากรท ม อย อย างจาก ด ในความเป นจร งน นเราไม สามารถให คนท หน วยงานช วยงานในโครงการท งหมดได ต องอาศ ยทร พยากรท ม อย อย างจาก ดให เก ดประส ทธ ภาพ ส งส ด เวลาในการด แลร บผ ดชอบโครงการ เพราะบ คคลบางคนอาจม โครงการให ต อง ร บผ ดชอบมากกว า 1 โครงการ ด งน นจ งต องม การจ ดการเวลาของทร พยากรให ด ทร พยากรท ต องการนามาใช งานอาจอย ไกลจากท ทาโครงการ อาจเก ดป ญหาในการ จ ดส ง จ งทาให เก ดป ญหาก บโครงการได ในการจ ดการโครงการย งม ป ญหาท เก ดข นก บโครงการ อ กหลายป ญหาด งน นจ งควรม การ จ ดการทร พยากรอย างถ กต องตามความเป นจร งเพ อไม ให เก ดป ญหาในการทาโครงการ การกาหนดทร พยากรของโครงการ 1. คล กเล อกเมน ไอคอน Resources ด งร ปท 4.1 คล กท Resources ร ปท 4.1

2 56 2. จะปรากฏด งร ปท 3.2 เพ อให ทาการกาหนดทร พยากรของโครงการ ร ปท 4.2 ส วนประกอบด วย Name = ช อของทร พยากร Type = ประเภทของงาน Work Address = อ เมลของทร พยากรท สามารถต ดต อได 3. ทาการกาหนดข อม ลทร พยากรของโครงการด งร ปท 4.3 การกาหนดค าทร พยากรของโครงการ ร ปท 4.3

3 57 การแทรกทร พยากรเข าในโครงการ คล กท รายการทร พยากรท ต องการแทรก จากน นไปท เมน บาร Insert-> New Task/ Resources ด งร ปท 3.4 ทาการแทรกทร พยากรลงไป คล กท New Task/Resources ร ปท 4.4 การลบทร พยากรในโครงการ 3.4 คล กท ตรงหน ารายการทร พยากรท ต องการลบจากน นไปท เมน บาร Edit-> Delete ด งร ปท ทาแถบส ดาท งแถวของทร พยากรท ต องการลบ ร ปท 4.4

4 58 การกาหนดกล มของทร พยากร ในการแบ งกล มของทร พยากรน นก เพ อให ม การจ ดการก บรายจ ายของทร พยากรท ท ม ความเก ยวข องก นง ายและสะดวกมากข นโดยม ว ธ ด งร ปท 3.5 ร ปท 4.5 การกาหนดกล มให ก บทร พยากร การกาหนดทร พยากรให ก บงาน(Task) โครงการ การกาหนดทร พยากรต าง ๆ ให ก บงาน (Task) โครงการน น ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกไปท เมน ไอคอน Gantt Chart View ด งร ปท 3.6 Gantt Chart View ร ปท 4.6

5 59 2. เล อกงาน (Task) ท ต องการกาหนดทร พยากร จากเมน บาร เล อก Project->Task /Resources Information ด งร ปท 3.7 ร ปท จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 3.8 เล อกแท บ Resources ร ปท 4.8 เล อกแท บ Resources

6 60 4. จากน นคล กท ป ม จะปรากฏหน าต างด งร ปท 4.9 ร ปท เล อกทร พยากรท ต องการกาหนดให ก บงานในโครงการโดยทาแถบดาหน าทร พยากร ท ต องการ โดยสามารถเล อกได รายการ กดป ม <Ctrl> บนค ย บอร ด จากน นก คล กท ป ม Assignด งร ป ท 3.10 ร ปท 4.10

7 เม อทาการกาหนดทร พยากรให ก บโครงการแล วคล กท ป ม Close จะปรากฏด งร ปท ร ปท 4.11 ทร พยากรท กาหนดให งานในโครงการ 7. จากน นก ทาการกาหนดทร พยากรต างๆ ให ก บงานในโครงการท งหมดโดยทาตาม ข นตอนข างบน จะปรากฏด งร ปท 4.12 ร ปท 4.12 การกาหนดทร พยากรให ก บ Task

8 62 การยกเล กการกาหนดทร พยากรให ก บงาน(Task) โครงการ 1. เล อกงาน (Task) ท ต องการยกเล กการกาหนดทร พยากร จากเมน บาร เล อก Project-> Task/Resources Information ด งร ปท 3.13 ร ปท จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 3.14 เล อกแท บ Resources ร ปท 4.14

9 63 3. จากน นคล กท ป ม จะปรากฏหน าต างด งร ปท 4.15 ร ปท ทร พยากรท เป นแถบส ค อ ทร พยากรท ได กาหนดให ก นงาน (Task) ในโครงการ เล อก รายการท เป นแถบส จากคล กท ป ม Remove ด งร ปท 4.16 เล อกทร พยากรท ต องการยกเล ก ร ปท 4.16 คล กท ป ม Remove

10 64 การกาหนดว นเร มต นให ก บทร พยากร หล งจากม การกาหนดทร พยากรแล ว ต อไปเราจะมากาหนดว นท เร มต นของทร พยากรซ ง ไม จาเป นต องเร มต นว นเด ยวก บว นเร มต นงาน (Task) เสมอไป การกาหนดว นท เร มต นทร พยากร สามารถทาได ด งน 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการกาหนดว นเร มต นของ ทร พยากร ด งร ปท 3.17 ไอคอน Recourse ทร พยากรท ต องการกาหนดว นท ร ปท ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกแท บ General ด งร ปท ร ปท 4.18 ร ปท 4.18 ส วนของ Base Calendar

11 65 3. กาหนดว นเร มต นการทางาน ด งท 4.19 ร ปท 4.19 การกาหนดเวลาในทางานของทร พยากรตามร ปแบบ OpenProj 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการกาหนดว นเร มต นของ ทร พยากร ด งร ปท 4.20 ไอคอน Resources ร ปท 4.20 ทร พยากรท ต องการกาหนดว นท

12 ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกแท บ General ด งร ปท ร ปท 4.21 กาหนดร ปแบเวลาในการทางาน การกาหนดเวลาในทางานของทร พยากรตามร ปแบบกาหนดเอง 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการกาหนดว นเร มต นของ ทร พยากร ด งร ปท 4.22 ร ปท 4.22 ไอคอน Resources ทร พยากรท ต องการกาหนดว นท ร ปท 4.22

13 ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกแท บ General ด งร ปท ร ปท จะปรากฏหน าต างปฏ ท นด งร ปท 4.33 เล อก Chang working time ประเภทของการกาหนดการทางาน ร ปท 4.33 User default เป นประเภทการทางานท โปรแกรม OpenProj กาหนดมาให แล ว ด งร ปท 4.34

14 68 เล อกประเภท Use Default Non-Working time ร ปท 4.34 เป นการกาหนดให เป นว นหย ดการทางานของทร พยากร ด งร ปท 4.35 ร ปท 4.35 เล อกประเภท Non-Working time กาหนดระยะเวลาการทางานของแต ละว นของทร พยากร

15 69 Non-default working time เป นการกาหนดเวลาในการทาในแต ละว นของ ทร พยากรด งร ปท 4.36 เล อกประเภท Non-default working time ร ปท 4.36 กาหนดระยะเวลาการทางานของ แต ละว นของทร พยากร เช น การกาหนดระยะเวลาการเร มทางานให ช าหร อเร วกว าปกต การกาหนดระยะเวลา ทางานในการเล กงานเร วหร อช ากว าปกต ท ทางานประจาว นท เราทาการกาหนด การระบ ค าใช จ าย ๆ ของโครงการ ในการระบ ค าใช จ ายของทร พยากรน นม ความสาค ญมากอย างหน ง เพราะเป นส วนหน งใน การทาให โครงการน นประสบความสาเร จและม ผลกาไร ซ งการกาหนดค าใช จ ายต างๆ ทร พยากร ในโครงการน น ม ด งน Standard Rate (sta. Rate) ใช สาหร บกาหนดค าใช จ ายประจาท เก ดข นจร งในเวลา ทางาน เช น เง นเด อน Overtime Rate (Ovt. Rate) ค าใช จ ายพ เศษ เน องจากการทางานล วงเวลา เช นค า OT Cost Per Usr (Cost Use) สาหร บค าใช จ ายต อหน งคร งท ใช ทร พยากรน เช น ค าซ อ ว ตถ ด บ

16 70 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการกาหนดว นเร มต นของ ทร พยากร ด งร ปท 4.37 ไอคอน Resources ร ปท 4.37 เล อกทร พยากรท ต องการกาหนด ค าใช จ าย 2. ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกท แท บ Cast ด งร ปท 4.38 เล อกแท บ Cast ร ปท 4.38 ประเภทกาหนดค าใช จ ายของโครงการ

17 71 ว ธ การช าระเง น ในห วข อน จะกล าวถ งว ธ การชาระเง น เป นการชาระเง นถ กกาหนดในคอล มน Accrue At ซ งม อย 3 แบบ Start การชาระเง นเม อเร มงาน (Task) ของโครงการ หร อจ ายเง นล วงหน าไปก อน เช น การส งซ อว ตถ ด บ End จ ายเง นเม องานเสร จตามท ตกลงก นไว Prorated จ ายตามงาน ( Task) ท เก ดข นจร ง เช น การจ ายเง นเด อนพน กงาน 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการกาหนดว นเร มต นของ ทร พยากร ด งร ปท 4.39 ไอคอน Resources ร ปท 4.39 เล อกทร พยากรท ต องการกาหนดค าใช จ าย

18 72 2. ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกท แท บ Cast ด งร ปท 4.50 การกาหนดว ธ การชาระเง น ร ปท 4.50 ตารางการกาหนดค าใช จ ายของทร พยากรในการ (Cost rate tables) ในการใช งานจร งน นค าใช จ ายบางอย างอาจม การเปล ยนแปลงได จ งต องม การกาหนด ตารางค าใช จ าย จะช วยในกรณ ต างๆ ด งน 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการกาหนดว นเร มต นของ ทร พยากร ด งร ปท 3.41 ไอคอน Resources ร ปท 4.51 เล อกทร พยากรท ต องการกาหนดค าใช จ าย

19 73 2. ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกแท บ Cost ด งร ปท 4.52 กาหนดว นท เร มม การเปล ยนแปลง ค าใช จ ายต าง เช น เง นเด อน ค าล วงเวลา ร ปท 4.52 การใส ค าใช จ ายต าง ๆ ของทร พยากร ในทร พยากรต าง ๆ ต องม การกาหนดค าใช จ ายต าง ๆ ของทร พยากร เช น เง นเด อนของ ทร พยากร ค าล วงเวลาการทางานของทร พยากร 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการกาหนดว นเร มต นของ ทร พยากร ด งร ปท 4.53 ไอคอน Resources ร ปท 4.53 เล อกทร พยากรท ต องการกาหนดค าใช จ าย

20 74 2. ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกแท บ Cost ด งร ปท 4.54 กาหนดว นท เร มต นการทางานของ ทร พยากร การกาหนดทร พยากรประเภทว ตถ ด บ ร ปท 4.54 ค าใช จ ายต าง ๆ ของทร พยากร 1. คล กเล อกเมน ไอคอน Resources ด งร ปท 4.55 คล กท Resources ร ปท 4.55

21 75 2. ทาการกาหนดข อม ลทร พยากรของโครงการด งร ปท 3.45 ทร พยากรท เป นประเภทว ตถ ด บ ประเภทของทร พยากร เล อกเป นประภท Material ร ปท 4.55 การใส ค าใช จ ายต าง ๆ ของทร พยากรประเภทว ตถ ด บ 1. เล อกทร พยากรท ต องการกาหนดค าใช จ าย จากน นท ท ลบาร Project->Task/Resource Information ด งร ปท 4.56 ร ปท 4.56

22 76 2. เล อกแท บ Cost กาหนดว นท เร มและค าใช จ ายของทร พยากรด งร ปท 4.57 กาหนดว นท เร มต นของทร พยากร ร ปท 4.57 ค าใช จ ายต าง ๆ ของทร พยากร การกาหนดทร พยากรประเภทว ตถ ด บให ก บงาน(Task) โครงการ การกาหนดทร พยากรต างๆ ให ก บงาน (Task) โครงการน น ม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกไปท เมน ไอคอน Gantt Chart View ด งร ปท 4.58 Gantt Chart View

23 77 ร ปท เล อกงาน (Task) ท ต องการกาหนดทร พยากร จากเมน บาร เล อก Project-> Task/Resources Information ด งร ปท 4.59 ร ปท จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 4.60 เล อกแท บ Resoures ร ปท จากน นคล กท ป ม จะปรากฏหน าต างด งร ปท 4.61 ด บเบ ลคล กท ทร พยากรท ต องการเพ ม

24 78 ด ลเบ ลคล กท ทร พยากรท ต องการเพ มก บงาน ร ปท 4.61 การเปล ยนแปลงทร พยากรของงาน เราสามารถทาการเปล ยนแปลงทร พยากรของงานเพ อเก ดความเหมาะสมก บงานโครงการ สามารถทาได ด งน 1. เล อกไปท เมน ไอคอน Gantt Chart View ด งร ปท 4.62 Gantt Chart View ร ปท 4.62

25 2. เล อกงาน (Task) ท ต องการกาหนดทร พยากร จากเมน บาร เล อก Project-> Task/Resources Information ด งร ปท ร ปท จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 4.64 เล อกแท บ Resources ร ปท จากน นคล กท ป ม เล อกทร พยากรท ต องการเปล ยน จากน นคล กท ป ม Replace... จะปรากฏหน าต างด งร ปท 3.55 จากน นเล อกทร พยากรท ต องการนามาเปล ยน แล วคล กท ป ม OK

26 80 การลดเวลาการทางานของทร พยากร ร ปท 4.65 เล อกทร พยากรท ต องการนามาเปล ยน ทร พยากรเด ม การลดเวลาการทางานเป นการลดเวลาท ทร พยากรต องร บผ ดชอบงาน สามารถทาได ด งน 1. เล อกไปท เมน ไอคอน Gantt Chart View ด งร ปท 4.66 Gantt Chart View ร ปท 4.66

27 2. เล อกงาน (Task) ท ต องการกาหนดทร พยากร จากเมน บาร เล อก Tool-> Assign Resource... ด งร ปท ร ปท เล อกทร พยากรท ต องการลดเวลาการทางาน จากน นก เล อกจานวนเวลาท ต องการลด เป นเปอร เซนต แล วคล กท ป ม ด งร ปท 4.68 ร ปท 4.68

28 82 การใส โน ตให ก บทร พยากร (Resource) บางคร งต องการเข ยนรายละเอ ยดให ก บทร พยากร เราสามารถใส รายละเอ ยดของ ทร พยากรได ด งน 1. เล อกไปท ไอคอน Resources เล อกทร พยากรท ต องการทาการใส รายละเอ ยดของ ทร พยากร ด งร ปท 4.69 ร ปท ไปท ท ลบาร เล อก Project->Task/Resource Information เล อกแท บ Note ด งร ปท ร ปท 4.70 ใส ข อความท ต องการใส รายละเอ ยดให ทร พยากร

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ เป นกรณ ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ โดยแบ งข นตอน การดาเน นงานเป น 11 ข นตอน ต งแต การสร างปฏ ท นจนถ งการรายงานการบร

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource - สร ปข นตอนการท างาน - สร ปข นตอนการท างาน 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project a. Project Start Date / Project Finish Date b. ก าหนดว นเร มต น หร อ ว นส นส ดโครงการ c. ก าหนดปฏ ท น o ถ าไม ม ปฏ ท นตามท

More information

ใบความร ท 1 หน วยท 1 รายว ชา โปรแกรมประมวลผลค าประย กต คาบท 1-2 ช อเร อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 2 ช วโมง

ใบความร ท 1 หน วยท 1 รายว ชา โปรแกรมประมวลผลค าประย กต คาบท 1-2 ช อเร อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 2 ช วโมง ใบความร ท 1 หน วยท 1 รายว ชา โปรแกรมประมวลผลค าประย กต คาบท 1-2 ช อเร อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Word จ านวน 2 ช วโมง 1 สมรรถนะท พ งประสงค รายการสอน 1.น กศ กษาสามารถบอกค ณล กษณะการท างานของ โปรแกรม Microsoft

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

MS PPT 2007 ส าหร บการน าเสนอผลงานว จ ย

MS PPT 2007 ส าหร บการน าเสนอผลงานว จ ย MS PPT 2007 ส าหร บการน าเสนอผลงานว จ ย โปรแกรม Power Point (PPT) เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บน าเสนองาน โดยการท าเป นสไลด และบรรยายแต ละสไลด ความสามารถหล ก ของ PPT น นอย ท การเพ มล กเล นเพ อด งด ดผ ชมรวมท

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 บทท โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เน อหา. ส วนประกอบและหน าท ของส วนประกอบแต ละส วน ในหน าต างโปรแกรม. การใช ม มมองการทางานของโปรแกรม เข าส เน อหา โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เป นโปรแกรมหน งท อย

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

Project 2003 Handout 1

Project 2003 Handout 1 Project 2003 Handout 1 Microsoft Project 2003 ว ทยากร ส นทนา น นทข น E-mail : nantakhun@hotmail.com เก ยวก บโครงการ 2 โครงการ (Project) หมายถ ง การด าเน นก จกรรมตามแผนงานท ได จ ดท าข น โดยแต ละ ก จกรรมจะม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0... 2 การเข าส ระบบ... 2 1. ข อม ลสว สด การช มชน... 2 ค นหาข อม ลสว สด การ... 2 เพ มข อม ลสว สด การ... 3 ด /แก ไขข อม ลสว สด การ... 7 1.

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

สารบ ญ หน า. บทท 3 การท า Outlining โครงการ 16 การป อน Predecessor 16 การ Hiding และ Showing ของ Outline 17

สารบ ญ หน า. บทท 3 การท า Outlining โครงการ 16 การป อน Predecessor 16 การ Hiding และ Showing ของ Outline 17 สารบ ญ หน า บทท 1มาร จ ก Microsoft Project ก นเถอะ 1 การใช เคร องม อในการจ ดการโปรเจ กต 2 พ ฒนาส วนต างๆของโครงการ 3 ค าจ าก ดความของงานของโครงการ 3 การช ให เห นหล กไมล ของโครงการ 4 การประเม นถ งทร พยากรของโครงการ

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด)

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) ค ม อการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ระบบการจ ดทาแผนการปฏ บ ต การและการต ดตามความก าวหน า

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา 2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลคา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส

More information