การใช งานเมน Article Management

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานเมน Article Management"

Transcription

1

2 สารบ ญ ระบบบร หารข าว/บทความ (Tools >> News/Article >> News/Article Management) การเพ มกล มข าว/บทความ 2 การเพ มข าว/บทความ 13 การเพ มข าว/บทความลงท หน าเว บเพจ 29 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ 32 การด งข าว/บทความท ม การแชร 35 การบร หารข าว RSS News Feed (Tools >> News/Article >> RSS Management) การเพ ม RSS News Feed 39 การแก ไข RSS News Feed 41 การลบ RSS News Feed 42 การเพ มข าว RSS ท หน าเว บเพจ 43 การใช งาน WebBlog 45 การใช เคร องม ออ นๆ ในหน าเว บเพจ (WebEditor) 57

3 การใช งานเมน Article Management ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 1

4 เมน News/Article Management News/Article Management เป นเคร องม อหน งท ใช ในการบร หารข าวหร อบทความบนเว บไซต โดยออกแบบ และแสดงห วข อเน อหาท หน าสนใจ หร อเน อหาท เพ มเต มใหม ส าหร บเช อมโยงไปย งรายละเอ ยดภายในเว บไซต ไว ท หน าแรก ท งย งสามารถก าหนดการแสดงได หลายร ปแบบ ว ธ การใช งานม ด งน - คล กเมน Tools >> News/Article >> News/Article Management หร อ - คล กท ป ม ท หน าแรก ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 2

5 การเพ มกล มข าว / บทความ [News/Article Management] 1. หน าต างบร หารกล มข าว / บทความแสดง (ด งภาพ) 2. คล กป ม เพ อใส ช อกล มข าว/บทความท ต องการ หล งจากน นคล กป ม ใส ช อกล มข าว/บทความ ก าหนดการแสดงผลในหน าเว บ 3. ระบบสร างกล มข าว/บทความท ได เพ มแล วด งน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 3

6 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน ผลล พท การแสดงบนหน าเว บไซต หากต องการแสดงผลท หน ารายละเอ ยดเพ มเต ม (more new) ให คล กเคร องหมาย ในช อง หน าข อความท ต องการ ต องการให แสดง ค นหาข าว ท หน าเว บ ต องการให แสดง หมวดย อย ท หน าเว บ ต องการ แสดงข าวภายใต หมวดย อย ท หน าเว บ ต องการ แสดงรายละเอ ยดข าว ท หน าเว บ แสดง ค นหาข าว แสดง หมวดย อย แสดงรายละเอ ยดข าว แสดงข าวภายใต หมวดย อย ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 4

7 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน หากต องการแสดงผลท หน ารายละเอ ยดเพ มเต ม (more new) ให คล ก ในช อง หน าข อความท ต องการ ไม ต องการแสดงร ปภาพ ต องการให แสดง ภาพประกอบข าว ต องการให แสดงภาพ จากไฟล ผลล พธ การแสดงบนหน าเว บไซต ไม แสดงร ปภาพ แสดง ภาพประกอบ แสดงภาพจาก ไฟล ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 5

8 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน หากต องการแสดงผลท หน ารายละเอ ยดเพ มเต ม (more new) ให คล ก ในช อง หน าข อความท ต องการ ไม ต องการแสดงว นท ต องการให แสดง ต อจากห วข อข าว ต องการให แสดงในบรรท ดถ ดมา ผลล พธ การแสดงบนหน าเว บไซต ไม แสดงว นท แสดง ต อจากห วข อข าว แสดงในบรรท ดถ ดมา ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 6

9 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน หากต องการก าหนดส ทธ การอ านข าวหร อบทความน นๆ ให คล กเล อกกล มหร อรายช อบ คคลท ต องการโดย คล กท ป ม ด งน คล กเล อกรายบ คคล หร อ หน วยงาน หร อ กล มส ทธ หร อ กล มบ คคล โดยคล กเล อกจากแทบ หล งจากได คล กเล อกเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 7

10 ว ธ การเร ยกด รายการข าว/บทความ หากต องการเร ยกด รายการข าว/บทความ ให คล กป ม ระบบจะแสดงหน าต างรายการข าว/บทความด งน หมายเหต หากต องการแก ไข หร อ เพ มข าว/บทความ หร อ เพ มกล ม ก สามารถด าเน นการต อไปได เลย หากต องการเพ มกล มย อย สามารถเพ มได เหม อนก บว ธ การเพ มกล ม ซ งม ว ธ ท าด งน - เล อกกล มหล กก อน (เช น คล กท กล ม แนะน ากระทรวง) จากน นคล กป ม เพ อใส ช อกล มข าว/ บทความท ต องการหล ง จากน นคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 8

11 ว ธ การแก ไขกล มข าว/บทความ 1. คล กป ม ท กล มข าว/บทความ ท ต องการแก ไข 2. แสดงหน าต างแก ไขด งน 2.1 แก ไขช อกล ม/บทความ 2.2 เปล ยนต าแหน ง (กล มย อย) 2.3 แก ไขการแสดงผล 3. เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 9

12 ว ธ การต งค าภาษาอ น 1. คล กป ม ท กล มข าว/บทความ ท ต องการต งค าภาษาอ น 2. คล กเล อกภาษาท ต องการ (ต วอย าง เช น EN) 3. ระบบจะด งข อม ลเด มท เป นภาษาไทยพร อมท งเป ดช องให ใส ภาษาตามท ต องการ 4. เม อกรอกข อความเร ยบร อยแล ว คล กป ม 5. ระบบเพ มภาษาท ช องภาษาอ น (หากต องการแก ไขก สามารถคล กท น เพ อแก ไขข อความได ) ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 10

13 ว ธ การต งค า RSS RSS หร อ Really Simple Syndication ค อร ปแบบไฟล ของภาษา XML ใช ส าหร บการแบ งป นข าว/ บทความ หากท านต องการแบ งป นกล มข าว/ บทความใดของท าน ให คล กเคร องหมาย ในช อง และคล กป ม ผลล พท การแสดงบนหน าเว บไซต ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 11

14 ว ธ การลบกล มข าว/บทความ 1. คล กเคร องหมาย ในช อง ท กล มข าว/บทความท ต องการลบ 2. คล กป ม ข อควรระว ง หากม หมวดย อยท ท านสร างอย ภายในกล ม และท านได ท าการลบออกไป ระบบจะลบหมวดย อยเหล าน นออกไป ด วยเสมอ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 12

15 การเพ มข าว / บทความ [News/Article Management] 1. หน าต างกล มข าว / บทความแสดงด งภาพ 2. คล กท กล มข าวท ต องการเพ มข าว ยกต วอย างเช น แนะน าอคส. 3. คล กป ม เพ อเพ มข าวหร อบทความท ต องการ 4. หน าต างการเพ มข าว/บทความแสดงด งน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 13

16 การเพ มข าว/บทความน น ความส าค ญจะอย ท ห วข อข าวและรายละเอ ยดข าวท เราต องม ข อม ลไว ก อนเสมอ ว ธ การเพ มข าว/บทความน นแบ งย อยเป นข อๆ ด งน 4.1 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บหร อไฟล เอกสาร 4.2 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template 4.3 เล อกก าหนดเอง (Advance) 4.4 เล อก Private File ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 14

17 4.1 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ใส ห วข อข าว/บทความ แสดงกล มข าว/บทความ (เปล ยนกล มได หากต องการ) แสดงว นท หากต องการแสดงเวลาด วย ให คล กเคร องหมาย ในช อง แสดงเวลา น าเข าร ปประกอบข าวในหน าแรกโดยการคล กป ม คล กป มเล อก - กรณ ท ต องการเช อมไปย งหน าเว บไซต ให กรอกช อ url หร อ address ของเว บน นๆ ยกต วอย างเช น ในช อง - กรณ ท ต องการเช อมไปย งหน าเว บของเราเอง ให คล กป ม แล วเล อกหน าเว บเพจของเราโดยด บเบ ลคล กท ช อหน าเว บท ต องการ (ด งร ป) ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 15

18 - กรณ ท ต องการเช อมไปไฟล เอกสาร ให คล กป ม แล วคล กแทบ My Download และเล อกเอกสารท ต องการ โดยด บเบ ลคล กท ช อเอกสาร (ด งร ป) - กรณ ท ต องการน าเข าไฟล จากเคร องคอมพ วเตอร ของท าน (โดยไม ผ าน Upload มาย งเคร อง Server) ให คล กป ม เพ อน าเข าไฟล ท ต องการ ก าหนดล กษณะเช อมต อว า ต องการเป ดหน าต างใหม หร อ เป ดหน าต างเด ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 16

19 4.1.7 การต งค าเพ มเต ม (คล กเคร องหมาย ในช อง ) - ก าหนดว นท แสดงข าว เป นการก าหนดการแสดงข าว/บทความบนหน าเว บไซต หากเลยก าหนดน ไปแล วระบบ จะลบข าว / บทความบนหน าเว บเราออกไป แต ย งม อย ท หน าบร หาร - รายละเอ ยดข าว หากต องการให แสดงรายละเอ ยดข าว ให ใส รายละเอ ยดในช อง (ท การต งค าการแสดงผลหน า เว บ ต องก าหนดให แสดงรายละเอ ยดด วย) - ร ปหล งข าว คล กป ม เพ อ เล อกร ปกระพร บหล งข าว เม อเล อกเร ยบร อยแล ว คล กป ม - ก าหนดว นท แสดงร ปหล งข าว (หากเลยว นท ก าหนดแล ว ร ปหล งข าวจะหายไปจากหน าเว บไซต แต ข าวย งคงอย บนหน าเว บ) การใช งานปฎ ท น คล กท ไอคอน เม อคล กเล อกแล ว ระบบจะแสดงภาพปฎ ท นข นมาเพ อให ท านเล อกว นท ท ต องการด งน ** ป มการใช งานปฎ ท นท ควรทราบ [«] เล อกป ย อนหล ง [<] เล อกเด อนย อนหล ง [>] เล อกเด อนต อๆ ไป [»] เล อกป ต อๆ ไป ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 17

20 4.1.8 คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 18

21 ผลล พธ ของการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ป มเปล ยนภาษา 1. คล กเล อกภาษาท ต องการ 2. ใส ข อความตามต องการ (ในภาษาน นๆ) และคล กป ม 3. ระบบแจ งว าบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว คล กป ม 4.. ระบบแสดงผลด งน หากต องการแก ไขข าวอ ก ให คล กท ช องภาษาอ น ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 19

22 ผลล พท ของการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร การแก ไขข าว/บทความ 1. คล กเล อกข าวท ต องการแก ไข หน าต างรายละเอ ยดข าวแสดง (ด งภาพ) 2. แก ไขตามต องการแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 20

23 ผลล พท ของการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ป มShare (เป นการแชร ข าวท ม อย ให ก บเว บไซต อ นๆ) 1. ระบบเพ มข าวให แล ว (ด งภาพ) ให ท าเคร องหมายถ ก ในช อง Share และคล กป ม เพ อให ข าวท เล อก ส งไปย งเว บไซต ท ต องการ 2. ระบบเป ดหน ารายละเอ ยดเว บไซต ปลายทาง (ด งภาพ) ให เล อกกล มข าว/บทความท ต องการ (ท าเคร องหมาย ใน ช องส เหล ยมท ต องการ) จากน นคล กป ม 3. ระบบแจ งว าท าการแชร ข าวเร ยบร อยแล ว (ด งภาพ) คล กป ม 4. หากต องการแก ไขการแชร ให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 21

24 ผลล พท ของเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ป มอน ม ต (เป นการอน ม ต ข าวให แสดงบนเว บไซต ) ระบบเพ มข าวให แล ว (ด งภาพ) ให ท าเคร องหมายถ ก ในช อง อน ม ต และคล กป ม เพ อให ข าวท เล อก ส งไปแสดงบนเว บไซต ของเรา ป มลบ (เป นการลบข าวออกจากระบบ) ระบบเพ มข าวให แล ว (ด งภาพ) ให ท าเคร องหมายถ ก ในช อง ลบ และคล กป ม เพ อให ข าวท เล อกน น ลบออกจากระบบ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 22

25 4.2 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Free style หร อ แบบ Template) ใส ห วข อข าว/บทความ แสดงกล มข าว/บทความ (เปล ยนกล มได หากต องการ) แสดงว นท หากต องการแสดงเวลาด วย ให คล กเคร องหมาย ในช อง แสดงเวลา น าเข าร ปประกอบข าวในหน าแรกโดยการคล กป ม คล กป มเล อก - กรณ เล อกแบบ Free style (ด รายละเอ ยดเพ มเต ม) - กรณ เล อกแบบ Template (ด รายละเอ ยดเพ มเต ม) ก าหนดล กษณะเช อมต อว า ต องการเป ดหน าต างใหม หร อ เป ดหน าต างเด ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 23

26 4.2.7 การต งค าเพ มเต ม (คล กเคร องหมาย ในช อง ) - ก าหนดว นท แสดงข าว เป นการก าหนดการแสดงข าว/บทความบนหน าเว บไซต หากเลยก าหนดน ไปแล วระบบ จะลบข าว / บทความบนหน าเว บเราออกไป แต ย งม อย ท หน าบร หาร - รายละเอ ยดข าว หากต องการให แสดงรายละเอ ยดข าว ให ใส รายละเอ ยดในช อง (ท การต งค าการแสดงผลหน า เว บ ต องก าหนดให แสดงรายละเอ ยดด วย) - ร ปหล งข าว คล กป ม เพ อ เล อกร ปกระพร บหล งข าว เม อเล อกเร ยบร อยแล ว คล กป ม - ก าหนดว นท แสดงร ปหล งข าว (หากเลยว นท ก าหนดแล ว ร ปหล งข าวจะหายไปจากหน าเว บไซต แต ข าวย งคงอย บนหน าเว บ) การใช งานปฎ ท น คล กท ไอคอน เม อคล กเล อกแล ว ระบบจะแสดงภาพปฎ ท นข นมาเพ อให ท านเล อกว นท ท ต องการด งน ** ป มการใช งานปฎ ท นท ควรทราบ [«] เล อกป ย อนหล ง [<] เล อกเด อนย อนหล ง [>] เล อกเด อนต อๆ ไป [»] เล อกป ต อๆ ไป ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 24

27 4.2.8 คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 25

28 4.2.5 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Free style) เล อก Template ท ต องการจากป ม ป มบ นท ก ป มล างค าท งหมด ป มบ นท กและกล บหน าหล ก ป มลบข าว/บทความน (ไม บ นท ก) ป มเร ยกด หน าเว บไซต 2. ท านต องการให ข าว/บทความน แสดงอะไรบ าง - แสดงหมวดข าว/บทความ - แสดงห วข อข าว/บทความ - แสดงว นท - แสดงเคร องม อปร บขนาดอ กษร -จ านวนการเข าอ าน [คร ง] - แสดงข าว/บทความ 5 อ นด บส งส ด - แสดงความค ดเห นเพ มเต ม - โหวตคะแนนให ข าว/บทความ 3. ด ว ธ การใช งานข อ 3 ได จาก การใช เคร องม ออ นๆ ในหน าเว บเพจ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 26

29 4.2.5 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Template) เล อก Template ท ต องการจากป ม ป มบ นท ก ป มล างค าท งหมด ป มบ นท กและกล บหน าหล ก ป มลบข าว/บทความน (ไม บ นท ก) ป มเร ยกด หน าเว บไซต ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 27

30 2. ท านต องการให ข าว/บทความน แสดงอะไรบ าง - แสดงหมวดข าว/บทความ - แสดงห วข อข าว/บทความ - แสดงว นท - แสดงเคร องม อปร บขนาดอ กษร -จ านวนการเข าอ าน [คร ง] - แสดงข าว/บทความ 5 อ นด บส งส ด - แสดงความค ดเห นเพ มเต ม - โหวตคะแนนให ข าว/บทความ 3. ช องร ปภาพ น าภาพเข าระบบโดยว ธ การคล กป ม (เปล ยนขนาดความส งและความกว างได ) ช องรายละเอ ยด ใส ข อความรายละเอ ยดของข าวและจ ดร ปแบบต วอ กษรตามต องการ ช องค าบรรยายใต ภาพ ใส ข อความบรรยายใต ภาพและจ ดร ปแบบต วอ กษรตามต องการ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 28

31 การ Insert ข าว / บทความท หน าเว บเพจ 1. เป ดหน าเว บเพจของเราท ต องการแสดงข าวหร อบทความ 2. คล กป ม Insert Article (ป มท 4 น บจาก Block) 3. ระบบแสดงบล อกท ได ท าการ Insert เข ามา ต อมาคล กป มแก ไข 4. คล ก ท ช องส เหล ยมของช อกล มท ต องการแสดง และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 29

32 หากต องการปร บแต งด ไซน คล กท ซ งม ว ธ การใช งานด งน 1. ส วนการต งค าท วไป - ก าหนด Block themes โดยเล อกจากป ม - ก าหนด ขนาดความกว างของ Article - ต งค าจ านวนข าวท ต องการแสดงท หน าแรก - การก าหนดร ปประกอบ (เล อกไม ใช ร ปภาพ, แสดงร ปแรกของข าว หร อ เล อกภาพจากไฟล ) โดยสามารถ ก าหนดขนาดของร ปจากความกว างและความยาวได ในช อง - การก าหนดค าการประย กต ใช มาตรฐานของต วด ไซน น ซ งม 2 ประเภท ค อ ต องการประย กต ด ไซน น ก บหมวดอ นๆท ม อย ค อถ าคล ก ต วน หมายถ งผ ใช สามารถเล อกหมวดอ นๆ ให ใช ด ไซน ร ปแบบน เหม อนก น ต องการใช ด ไซน น เป นมาตรฐานส าหร บหมวดข าวใหม ท สร างข น ค อ ถ าคล ก น เป นการ set ค า ให ก บ ด ไซน ให เป นร ปแบบน ตลอดไป เม อสร างหมวดข าวใหม ก จะเป นด ไซน ร ปแบบน เลย ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 30

33 2. ส วนการต งค าของหมวดข าว เป นการเล อกแสดงช อหมวดข าว, ก าหนดร ปประกอบหมวดข าว 3. ส วนการต งค าห วข อข าว เป นการต งค าร ปประกอบห วข อข าว, แสดงว นท ท ายข าว และแสดงรายละเอ ยดข าว 4. ส วนการต งค าส วนล างของข าว เป นการใส ข อความ Link หร อร ปภาพประกอบ 5. เม อก าหนดค าต างๆ ตามต องการแล ว ให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 31

34 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ การต งค าการแสดงแบ งเป น 12 แบบด งน 1. แบบท วไป 2. แสดงเป นกล ม แบบท 1 3. แสดงเป นกล ม แบบท 2 4. แสดงเป นกล ม แบบท 3 5. แสดงเป น 2 คอล มน 6. แสดงเป น 3 คอล มน 7. แสดงเป น Slide Show (แบบท ละ 1 ข าว) 8. แสดงเป น Slide Show (แบบแสดง 1 หมวด ท ละ 3 แถว) 9. แสดงเป น Slide Show (แสดงเฉพาะหมวดท ละ 3 หมวด) 10. แสดงเป นคอล มน โดยให ข าวแรกเด น (เปล ยนร ปแรกอ ตโนม ต ) 11. แสดงเป นคอล มน โดยให ข าวแรกเด น 12. แสดงโดยเปล ยนร ปรายละเอ ยดข าวแรกอ ตโนม ต 13. แสดง 1 คอล มน โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว 14. แสดงข าวแบบแถวเด ยว (เฉพาะห วข อข าว) 15. แสดงข าวแบบแถวเด ยว โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว 16. แสดงข าวแบบ Random เป น 3 Tab ท านสามารถต งค าเพ มเต ม การแสดงผลของการเล อนการ แสดงผล (maquee) 1. ไม แสดงผล 2. เล อนแนวต ง (ว งลง) 3. เล อนแนวต ง (ว งข น) 4. เล อนแนวนอน (ว งจากซ ายไปขวา) 5. เล อนแนวนอน (ว งจากขวาไปซ าย) ว ธ การใช งาน คล กเล อกแบบท ต องการและคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 32

35 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ แสดง 1 คอล มน โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว แสดงข าวแบบแถวเด ยว (เฉพาะห วข อข าว) แสดงข าวแบบแถวเด ยว โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว แสดงข าวแบบ Random เป น 3 Tab คล กท Tab จะแสดงรายละเอ ยดข าว ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 33

36 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ ต งค าเพ มเต ม : การแสดงผลของการเล อนการแสดงผล(marquee) ร ปแบบในการเล อกม ด งน - ไม แสดงผล - เล อนแนวต ง(ว งลง) - เล อนแนวต ง(ว งข น) - เล อนแนวนอน(ว งจากซ ายไปขวา) - เล อนแนวนอน(ว งจากขวาไปซ าย) - ต งค าเพ มเต ม : ความเร วของการเล อนการแสดงผล ให ระบ ความเร วต งแต 1 ข นไป คล กเล อกแบบท ต องการและคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 34

37 ว ธ การด งข าว หร อ บทความท ม การแชร 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. หากต องการร บข าว (ข าวท ผ อ นแชร ให ) ให คล กเคร องหมาย ท ช องส เหล ยมของข าวท ต องการด งข าวน น 3. คล กป ม 4. ระบบจะแจ งว าได ท าการด งข าวน นมาแล ว ให คล กป ม 5. ระบบจะท าการด งข าวน นไปท หมวดท ต นทางระบ ไว เราจะพบข าวท ท าการด งมาอย ในหมวดข าวท ต นทางระบ ไว พร อมท งช อของต นทางว าเป นข าวมาจากเว บไซต ใด(ด งภาพ) 6. หากต องการแสดงเน อหาของข าวน ให คล ก เพ อแสดงในช องอน ม ต พร อมท งคล กป ม ด วย แต ถ าหาก ต องการลบเน อหาข าวหร อบทความ ก ให คล ก ในช องลบ เม อเล อกเสร จแล วก คล กท ป ม หล งท ท าการลบ เน อหาท ถ กลบจะไม สามารถน ากล บมาใช งานได อ ก ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 35

38 ว ธ การบร หาร Icon ท ายข าว 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. หากต องการเพ มร ปหร อ Icon ใหม ให คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างด งน - คล กป ม เพ อน าเข าร ปท ต องการ - คล กป ม 4. ระบบจะแจ งว าได เพ ม Icon เร ยบร อยแล วให คล กป ม 5. หากต องการลบ Icon ออกจากระบบ ให คล กเคร องหมาย ในช องลบ และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 36

39 ว ธ การบร หาร Recycle Bin ใน Recycle Bin จะเก บข าว /บทความท ลบออกจากระบบแล ว โดยสามารถเร ยกข อม ลค นกล บมาได อ ก 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. หากต องการเร ยกค นหร อลบ ให คล กเคร องหมาย ในช องเร ยกค นหร อช องลบ และคล กป ม หร อ ป ม หากเป นการเร ยกค น ระบบจะส งข อม ลกล บไปย งกล มข าวน นๆ เช น ประว ต อคส. เป นต น แต หากเป นการลบข อม ล ระบบจะท าการลบออกจาก Recycle Bin น ท นท ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 37

40 ว ธ การบร หาร Template เป นการน า Template ของหน าเว บมาใช งานส าหร บการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Free style หร อ แบบ Template) ซ งม ว ธ การใช งานด งน 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างรายการ Template Name ด งน คล กป ม จาก ช อง Add ได ตามต องการ 4. ระบบเพ ม Template Name เข ามาด งน คล กป ม เพ อด แบบด ไซต Template คล กป ม เพ อลบ Template ออกจากระบบ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 38

41 การบร หาร RSS Management RSS หร อ Really Simple Syndication ค อร ปแบบไฟล ของภาษา XML ใช ส าหร บการน าล งค ข าวจากเว บไซต อ น มาต ดท หน าเว บของเรา ข นตอนการใช งาน RSS Management 1. เล อกเมน Tools จากน นเล อกเมน ย อย News/Article >> RSS News Feed 2. แสดงรายการข าว RSS 3. คล กป ม และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 39

42 ต งช อ RSS ตามต องการ 5. ใส ท อย RSS ของหน าข าวท ต องการมาใส ในช องท อย RSS 6. ก าหนดแถวท ต องการให ข าวแสดง 7. จากน นคล กป ม 8. ระบบจะแจ งเต อนว าเพ มข อม ลเร ยบร อยแล ว 9. แสดงรายช อ RSS ท เราท าการเพ มลงไป ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 40

43 การแก ไข RSS News Feed คล กเคร องหมาย ท ข าว RSS ท ต องการแก ไข 2. แก ไขข อม ลตามต องการ และคล กป ม เพ อบ นท กการแก ไข 3. ระบบจะแจ งว าแก ไขข อม ลแล ว ให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 41

44 การลบ RSS News Feed คล กเคร องหมาย ท ช องส เหล ยมของข าว ท เราต องการจะลบ 2. คล กป ม เพ อลบข าว 3. ระบบจะแจ งเต อนว าต องการจะลบข อม ลหร อไม ถ าต องการให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 42

45 การเร ยกใช Insert RSS Feed เป ดหน า Page ท ต องการใส ข าวแบบ RSS 2. คล กป ม 3. แสดง Block RSS Reader 4. คล กป ม เพ อ Insert RSS 5. คล ก Apply ในห วข อข าวท ต องการและ Theme Design ท ต องการเช นก น ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 43

46 คล กป ม เพ อบ นท กข อม ล 7. คล กป ม เพ อท าการ Public File 8. คล กป ม เพ อด หน า page 9. แสดงห วข อข าวท เราเล อก ข าวท เราเล อกเม อคล กเข าไปม นจะ Link ไปท เว บไซด ท เราน ามาและ เม อเว บไซด ท เราเล อกม การ Update ข าว หน าเว บไซด ของเราก จะม การ Update ตามไปด วย ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 44

47 การใช งาน Web Blog ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 45

48 เมน Webblog บล อกเป นหน าเว บประเภทหน ง ซ งค าว า blog ย อมาจากค าว า weblog หร อ web log โดยค าว า weblog น นมาจาก web (เว ลด ไวด เว บ) และ log (ป ม, บ นท ก) รวมก น หมายถ ง บ นท กบนเว ล ดไวด เว บ น นเอง ในป จจ บ น บล อก ถ กใช เป นเคร องม อส อสารร ปแบบใหม ไม ว าจะเป นการประกาศข าวสาร การแสดงความ ค ดเห น การเผยแพร ผลงาน ฯลฯ และก าล งเป นท น ยมมากข นเร อย ๆ โดยขณะน สามารถใช งานได ท หน าเว บ Intranet ของกรมทร พยากรธรณ ว ธ การใช งานม ด งน 1 1. คล กป ม Blog หร อ ป ม 2. ระบบจะเป ดหน าต าง Blog ของท านข นมา (ภาพด านล าง) 1 2 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 46

49 การแก ไข Profile การแก ไข Profile ท าได ด งน 1. คล กเมน Profile (ระบบแสดงหน าต างการแก ไขด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการแก ไข เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 47

50 การเพ ม Category การเพ ม Category หร อการเพ มหมวดหม ส าหร บ Blog ของท าน ม ว ธ การท าด งน 1. คล กเมน Category (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มหมวดหม เร ยบร อยแล ว คล กป ม 4. เม อเพ มแล วระบบจะแสดงช อ category หร อหมวดหม ท เพ มด งน หากต องการแก ไข คล กป ม หากต องการลบ คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 48

51 การเพ ม Blog การเพ ม Blog ท าด งน 1. คล กเมน Blog (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มเร ยบร อยแล ว คล กป ม เล อกหมวด ใส ช อเร อง ใส รายละเอ ยด ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 49

52 การแก ไขหร อลบ Blog การแก ไขหร อลบ Blog ท าด งน 1. คล กช อเร องท ต องการแก ไขหร อลบ (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม แก ไข หร อป ม ลบ 3. ระบบแสดงหน าต างการแก ไข เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 50

53 การเพ ม Photo หร อการเพ ม Album ร ป การเพ ม Photo ท าด งน 1. คล กเมน Photo (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มเร ยบร อยแล ว คล กป ม ใส ช อ Album Browse ร ปตามต องการ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 51

54 การแก ไขหร อลบ Photo การแก ไขหร อลบ Photo ท าด งน 1. คล กช อ Album ท ต องการแก ไขหร อลบ (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม แก ไข หร อป ม ลบ 3. ระบบแสดงหน าต างการแก ไข เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม แสดงร ปท ม เล อกร ปท ต องการลบ Browse ร ปใหม ท ต องการ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 52

55 การเพ ม Multi Media การเพ ม Multi Media ท าด งน 1. คล กเมน Multi Media (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มเร ยบร อยแล ว คล กป ม ใส ช อเร อง Browse ร ปภาพต วอย าง Browse ไฟล ว ด โอท ต องการ ใส รายละเอ ยด ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 53

56 พ นท ของ Blog ของเรา ขนาดพ นท ของ Blog จะม ขนาดส งส ด 50 MB แสดงพ นท ท ใช ไปแล ว ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 54

57 การเปล ยนแปลงร ปแบบ การเปล ยนแปลงร ปแบบ ท าด งน 1. คล กเมน ร ปแบบ ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) เล อกร ปแบบ 2. คล กเล อกร ปแบบท ต องการ และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 55

58 การเร ยกด สถ ต การเร ยกด สถ ต ท าด งน 1. คล กเมน สถ ต (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) แสดงสถ ต ต อว น แสดงความค ดเห นต อว น ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 56

59 การใช เคร องม ออ นๆ ในหน าเว บเพจ หร อ Editor (Insert Block) ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 57

60 การเพ มตาราง (Insert Table) คล กป ม เพ อแทรกตาราง 2. คล กเมาส เล อกร ปแบบตารางท ต องการ 3. แสดงตารางท เราเล อก ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 58

61 การแก ไขตาราง (Edit Table / Cell) เพ มแถว เพ มคอล มน ผสาน/แยก cell ตามแนวต ง ลบแถว 4 ผสาน/แยก cell ตามแนวนอน ลบคอล มน 1. คล กป ม เพ อแก ไข Table และ Cell 2. คล ก Table Size เพ อเพ มหร อลดขนาดของ Table 3. แสดง Table Size ให เราเพ มหร อลดขนาดของ Table 4. เสร จแล วคล กป ม เพ อป ดหน าต าง Table Size ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 59

62 คล ก Edit Table เพ อแก ไขในส วนของตาราง 6. Auto Fit เป นการปร บแต งตารางให เหมาะสมตามต องการ (ความส งและความกว างของตาราง) 7. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 8. Properties การก าหนดค ณสมบ ต ของตาราง (ล กษณะการจ ดวาง, การต งระยะขอบ, ส พ น) 9. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 10. Style การก าหนดล กษณะของตาราง (ตามค าส ง CODE) 11. แก ไขแล วเสร จคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 60

63 คล ก Edit Cell เพ อแก ไขในส วนของช องในตาราง (cell) 13. Auto Fit การปร บแต งช องในตารางให เหมาะสมตามต องการ (ความส งและความกว างของ cell) 14. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 15. Properties การก าหนดค ณสมบ ต ของช องในตาราง (ล กษณะการจ ดวาง, การต งระยะขอบ, ส พ น) 16. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 17. Style การก าหนดล กษณะของช องในตาราง (ตามค าส ง CODE) 18. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 61

64 การซ อน / แสดงไกด ไลน (Show / Hide Guideline) คล กป ม เพ อจะแสดงหร อไม แสดงเส น Guide Line 2. แสดงเส น Guide Line 3. ไม แสดงเส น Guide Line ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 62

65 การเพ ม Flash คล กป ม เพ อ Insert File Flash (นามสก ล.swf) เข ามาใน Web Page 2. แสดงหน าต างการ Insert File Flash 3. คล กป ม เพ อเป ด Folder ท เราท าการเก บ File Flash 4. เล อก File Flash ท ต องการ 5. คล กป ม เพ อเล อกส พ นหล ง 6. แสดงส พ นหล ง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 63

66 ก าหนดความกว างและความส งให File Flash 8. คล กป ม เพ อน า File Flash เข ามา 9. คล กบนพ นท ส ด า 10. ระบบแสดง File Flash ท เราน ามาใส ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 64

67 การเพ ม Media คล กป ม เพ อน าเข า File Media 2. แสดงหน าให เราท าการ Insert File Media 3. คล กป ม เพ อเป ดด Folder ท เก บ File Media 4. คล กเล อก File Media 5. ก าหนดความกว างและความส งของ File Media ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 65

68 คล กป ม เพ อน า File Media เข า 7. ระบบแสดง File Media ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 66

69 การท าแบบฟอร ม (Form Editor) ค าส ง Form 1. คล กป ม 2. คล กเล อก Form 3. ต งช อ Form 4. กรอกการแสดงผล 5. เล อกว ธ การแสดงผล 6. คล กป ม 7. แสดง Form สามารถขยาย Form ออกได โดยการกด Enter ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 67

70 ค าส ง Text Field 8. คล กเล อก Text Field 9. เล อกชน ดของ Text Field 10. ต งช อ Text Field 11. คล กป ม 12. แสดง Text Field ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 68

71 ค าส ง List 13. คล กเล อก List 14. ต งช อ List 15. ใส ค าให ก บ List 16. แล วคล กป ม 17. เม อใส ค าท งหมดแล ว คล กป ม 18. แสดง List ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 69

72 ค าส ง Check Box 19. คล กเล อก Check Box 20. ต งช อ Check Box 21. ใส ค าให ก บ Check Box 22. เล อกค าการแสดงผล 23. คล กป ม 24. แสดงป ม Check Box และสามารถพ มพ ช อท เราต องการหล งป ม Check Box ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 70

73 ค าส ง Radio Button 25. คล กเล อก Radio Button 26. ต งช อให Radio Button 27. ใส ค าให ก บ Radio Button 28. เล อกค าการแสดงผล 29. คล กป ม 30. แสดงป ม Radio Button และสามารถพ มพ ช อท เราต องการหล งป ม Radio Button ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 71

74 ค าส ง Hidden Field 31. คล กเล อก Hidden Field 32. ต งช อให Hidden Field 33. ใส ค าให ก บ Hidden Field 34. คล กป ม 35. แสดง Hidden Field ท เราสร าง แต ต วHidden Field จะไม แสดงท หน า Web Page ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 72

75 ค าส ง File Field 36. คล กเล อก File Field 37. ต งช อให File Field 38. คล กป ม 39. แสดง File Field ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 73

76 ค าส ง Button 40. คล กเล อก Button 41. เล อกชน ดของ Button 42. ต งช อให Button 43. ใส ค าให ก บ Button 44. คล กป ม 45. แสดง Button ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 74

77 การเพ มต วอ กษรชน ดพ เศษ (Special Character) ว ธ แทรก Special Characters 1. ก าหนดต าแหน งท ต องการแทรก 2. คล กท ป ม Special Characters 3. เล อกล กษณะต วอ กษรพ เศษท ต องการ ด งร ปท การลบข อม ลท งหมด ร ปท 1 ว ธ ใช งาน 1. คล กท ป ม Clear all 2. จะปรากฏ Dialog box ถามว าค ณแน ใจท จะลบข อความน ถ าต องการให ตอบ ไม ต องการให ตอบ ด งร ปท ร ปท 2 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 75

78 การเร ยกด และการแก ไข Code HTML ว ธ ใช งาน 1. ให คล กท ป ม View/Edit Source 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นพร อมก บแสดงโค ด html เราสามารถแก ไข Source Code ได ตามความ ต องการ ด งร ปท 4 3. หล งจากแก ไขเสร จแล วให คล กท ป ม เพ อท าการบ นท ก 1 ร ปท ร ปท 4 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 76

79 เคร องม อในการต ดข อความ (Cut) ว ธ ใช งาน 1. ให ผ ใช งานเล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการจะต ด จากน นโปรแกรมจะแสดง เคร องม อ ให ปรากฏข นมา 2. คล กท ป ม Cut 3. จากน นส วนของข อความหร อร ปภาพท ถ กเล อกจะหายไป ด งร ปท ร ปท 5 การค ดลอกข อความ (Copy) 3 ร ปท 6 ว ธ ใช งาน 1. ผ ใช งานต องเล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการจะค ดลอก 2. คล กท ป ม เพ อท าการค ดลอกข อความหร อร ปภาพ ด งร ปท 7 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 77

80 2 1 ร ปท 7 การวางข อความ (Paste) 1. ก าหนดต าแหน งท จะวางข อความหร อร ปภาพ 2. คล กท ป ม เพ อท าการวางข อความหร อร ปภาพ ด งร ป ร ปท 8 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 78

81 การวางข อความท ท ค ดลอกมาจากเอกสาร Word ว ธ ใช งาน 1. ผ ใช งานต องท าการ Copy ข อความในเอกสาร 2. คล กท ป ม จะปรากฏหน าต าง Paste from word web page dialog 3. กดป ม Ctrl + V ท แป นค ย บอร ด เพ อท าการวางข อความ 4. คล กท ป ม จะปรากฏข อความ ด งร ปท 10 1 ร ปท ร ปท 10 4 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 79

82 Paste Text ใช ส าหร บวางข อความ หล งจากผ ใช งานได Copy ข อความเอาไว แล ว Undo ( Ctrl + Z) ใช ส าหร บเร ยกค นข อม ล ก อนหน าการท างานคร งล าส ด Redo ( Ctrl + Y) ใช ส าหร บเร ยกค นข อม ลเช นก น Hyperlink ใช ส าหร บก าหนดล งค ให ก บข อความหร อร ปภาพ ซ งสามารถล งค ในหน าเด ยวก นหร อ ล งค ไปย งหน าเว บอ นได ว ธ การใช งาน 1. ผ ใช งานต องท าการคล กเล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการจะท าเป นล งค 2. คล กท ป ม จะปรากฏหน าต าง Hyperlink -- web page dialog ข นมา ด งร ปท ท Source : ให กรอก URL หร อท อย ของหน าเว บเพจท จะต องการจะล งค ไป ต วอย างเช น Target : คล กเล อกร ปแบบการแสดงหน าเว บท ได ก าหนดล งค ไป (Blank หมายถ ง แสดงข อม ลใน หน าต างใหม ส วนต วเล อกอ นๆ หมายถ งแสดงข อม ลในหน าต างเด มท ม อย ) Title : กรอกค าอธ บายหน าเว บ 4. คล กท ป ม และจากน นคล กป ม 5. ข อความท ถ กเล อกจะข ดเส นใต หมายถ ง ข อความน นได ถ กก าหนดล งค เร ยบร อยแล ว ด งร ปท ร ปท ร ปท 12 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 80

83 5 ร ปท 13 การก าหนดล งค (Bookmark) เป นการก าหนดต าแหน งเพ อท าการล งค ไปย งหน าท ม ค าจ าก ดความอย ว ธ ใช งาน 1. คล กเล อกข อความหร อ ร ปภาพท ต องการ 2. คล กท ป ม จะปรากฏ dialog box ด งร ปท กรอกข อความท ต องการ 4. คล กท ป ม OK 5. คล กท ป ม แล วคล กท ป ม Insert 2 6. จากน นเล อกคล กท Bookmark แล วเล อกข อความท ต องการ 7. คล กท ป ม Insert ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 81

84 การใส ร ปภาพ (Image) ว ธ ใช งาน 1. คล กท ป ม Image จะปรากฏ Dialog box ด งร ปท คล กท ป ม เพ อ Browse ร ปท ต องการ 3. จะปรากฏหน าต าง MyGallery ข นมา ให ด บเบ ลคล กเล อกร ปท ต องการ 4. กรอบค าอธ บายร ป (Title) เล อกเส นขอบ ก าหนดขนาดของร ป จ ดร ปแบบการแสดงร ป ตามความต องการ 5. คล กท ป ม Insert เพ อน าร ปเข ามาย งพ นท การท างาน 1 เป นการก าหนดร ปแบบ ของการจ ดวางต าแหน ง ร ปภาพและเน อหา เป นการก าหนดร ปแบบ ของเส น Border เป นการก าหนดความส งและ ความกว างของร ปภาพ 2 เป นการน าเข าร ปภาพ เป นการก าหนดขอบ ให ก บร ปภาพและเน อหา เม อเล อกร ปแบบท Alignment จะแสดงร ปต วอย างท ถ กเล อก ท ช องน ร ปท 15 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 82

85 3 คล กเล อกร ปภาพ ท ต องการ กรอบค าอธ บายร ป (Title) เล อกเส น ขอบ ก าหนดขนาดของร ป จ ดร ปแบบการแสดงร ป ตามความ ต องการ 4 5 แสดงร ปภาพท น าเข ามา ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 83

86 Justify left ใช ส าหร บจ ดวางข อความช ดขอบด านซ ายหน ากระดาษ Justify center ใช ส าหร บจ ดวางข อความให อย ก งกลางหน ากระดาษ Justify right ใช ส าหร บจ ดวางข อความให ช ดด านขวาหน ากระดาษ Justify Full ใช ส าหร บการจ ดร ปแบบต วอ กษรเสมอหน าหล ง Numbering การใส ต วเลข Bullets การใส ส ญล กษณ ส าหร บห วข อย อยต างๆ Indents การท าย อหน า Out dents การท าย อหล ง Line การใส เส น Remove Formatting การล างค าเม อเราน าเข าข อความจากหน าเว บ หร อท ต าง ๆ เข ามา ระบบก จ าค าเด มท ได ท าการต งค าไว ด งน นเราจ งต องท าการล างค าก อนจ งจะน ามาใช งานได เล อก Paragraph ของฟอนท ว าต องการให แสดงฟ อนท ในร ปแบบไหน เล อกร ปแบบฟ อนท ของต วอ กษร เล อกร ปแบบขนาดฟ อนท ของต วอ กษร ต วอ กษรหนาหร อเข ม ต วอ กษรเอน ข ดท บต วอ กษร ข ดเส นใต ให ก บต วอ กษร ใส ส ให ก บต วอ กษร ใส ส พ นหล งให ก บต วอ กษร ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 84

สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ...

สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ... สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ... 5 3.1 การเพ มข าวประชาส มพ นธ... 8 3.2 การแก ไขข าวประชาส มพ นธ...

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร (Knowledge Based Society Management System) ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร : 1 สารบ ญ เกร นน า ร ปแบบหน าจอสาหร บบ คคลท วไป 3 การสม ครสมาช ก 3 - กฎของการสม

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

Microsoft Word 2003 (Elementary)

Microsoft Word 2003 (Elementary) เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Word 2003 (Elementary) หน าท 1 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Word 2003 (Elementary) Training Service (ICT CENTER) เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Word 2003 (Elementary) หน าท

More information

การใช งานเบ องต น. เร ยกใช โปรแกรม Word เดสก ทอปก สามารถด บเบ ลคล กท ไอคอนได ท นท

การใช งานเบ องต น. เร ยกใช โปรแกรม Word เดสก ทอปก สามารถด บเบ ลคล กท ไอคอนได ท นท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word อย บน เดสก ทอปก สามารถด บเบ

More information

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส e-book การสร างเว บเพจและหน งส ออ เล กทรอน กส 2 "Ncesoft Flip Book Maker" เป นซอฟต แวร ท ใช ในการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส โดยสามารถน า ไฟล เอกสารแบบ PDF ท ม อย มาแปลงเป นหน

More information

บทท 3 การใช งาน HTML Editor

บทท 3 การใช งาน HTML Editor บทท 3 การใช งาน HTML Editor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ผ เร ยนสามารถใช HTML

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

E-Doc for Windows User Manual

E-Doc for Windows User Manual user ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส manual การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 8 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 31 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 37 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน 1-3 2. ลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4-7 3. ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ สารบ ญ การเข าส ระบบ...1 การเปล ยน PASSWORD...3 ส วนประกอบของระบบ...4

More information

ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla

ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมเข ำใจเก ยวก บ Joomla ทำควำมร จ กก บ CMS (Content Management System) ระบบการจ ดการเน อหาข อม ล (Content Management System : CMS) ค อระบบท พ ฒนา ค ดค น ข นมาเพ อจ ดการทร พยากรในการพ ฒนา(Development)

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x 1 ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x ว ธ ต ดต ง ข นตอน การต ดต ง joomla 2.5.x บน Server จ าลอง Localhost ข นก อนการต ดต ง Joomla ค อโปรแกรม OpenSource จ าพวก CMS (Content Management System) ซ งใช ส าหร บสร างเว

More information

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กก บ Microsoft Office PowerPoint 2003 การสร างพร เซนเตช น (Presentation) ด วยตนเอง การใช งานแถบเคร องม อร ปวาด และการจ ดการก บว ตถ (Object) การตกแต งพ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : สาหร บเจ าหน าท ประก นค ณภาพ

ค ม อระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : สาหร บเจ าหน าท ประก นค ณภาพ ค ม อระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา () : สาหร บเจ าหน าท ประก นค ณภาพ โดย สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # สาหร บเจ าหน าท ประก นค ณภาพ @ 2005 CITCOMS Innovation

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา () ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # ผ ด แลระบบระด บคณะ @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan University 99 Mue 9, Phitsanulok-Nakornsawarn

More information