การใช งานเมน Article Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การใช งานเมน Article Management"

Transcription

1

2 สารบ ญ ระบบบร หารข าว/บทความ (Tools >> News/Article >> News/Article Management) การเพ มกล มข าว/บทความ 2 การเพ มข าว/บทความ 13 การเพ มข าว/บทความลงท หน าเว บเพจ 29 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ 32 การด งข าว/บทความท ม การแชร 35 การบร หารข าว RSS News Feed (Tools >> News/Article >> RSS Management) การเพ ม RSS News Feed 39 การแก ไข RSS News Feed 41 การลบ RSS News Feed 42 การเพ มข าว RSS ท หน าเว บเพจ 43 การใช งาน WebBlog 45 การใช เคร องม ออ นๆ ในหน าเว บเพจ (WebEditor) 57

3 การใช งานเมน Article Management ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 1

4 เมน News/Article Management News/Article Management เป นเคร องม อหน งท ใช ในการบร หารข าวหร อบทความบนเว บไซต โดยออกแบบ และแสดงห วข อเน อหาท หน าสนใจ หร อเน อหาท เพ มเต มใหม ส าหร บเช อมโยงไปย งรายละเอ ยดภายในเว บไซต ไว ท หน าแรก ท งย งสามารถก าหนดการแสดงได หลายร ปแบบ ว ธ การใช งานม ด งน - คล กเมน Tools >> News/Article >> News/Article Management หร อ - คล กท ป ม ท หน าแรก ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 2

5 การเพ มกล มข าว / บทความ [News/Article Management] 1. หน าต างบร หารกล มข าว / บทความแสดง (ด งภาพ) 2. คล กป ม เพ อใส ช อกล มข าว/บทความท ต องการ หล งจากน นคล กป ม ใส ช อกล มข าว/บทความ ก าหนดการแสดงผลในหน าเว บ 3. ระบบสร างกล มข าว/บทความท ได เพ มแล วด งน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 3

6 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน ผลล พท การแสดงบนหน าเว บไซต หากต องการแสดงผลท หน ารายละเอ ยดเพ มเต ม (more new) ให คล กเคร องหมาย ในช อง หน าข อความท ต องการ ต องการให แสดง ค นหาข าว ท หน าเว บ ต องการให แสดง หมวดย อย ท หน าเว บ ต องการ แสดงข าวภายใต หมวดย อย ท หน าเว บ ต องการ แสดงรายละเอ ยดข าว ท หน าเว บ แสดง ค นหาข าว แสดง หมวดย อย แสดงรายละเอ ยดข าว แสดงข าวภายใต หมวดย อย ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 4

7 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน หากต องการแสดงผลท หน ารายละเอ ยดเพ มเต ม (more new) ให คล ก ในช อง หน าข อความท ต องการ ไม ต องการแสดงร ปภาพ ต องการให แสดง ภาพประกอบข าว ต องการให แสดงภาพ จากไฟล ผลล พธ การแสดงบนหน าเว บไซต ไม แสดงร ปภาพ แสดง ภาพประกอบ แสดงภาพจาก ไฟล ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 5

8 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน หากต องการแสดงผลท หน ารายละเอ ยดเพ มเต ม (more new) ให คล ก ในช อง หน าข อความท ต องการ ไม ต องการแสดงว นท ต องการให แสดง ต อจากห วข อข าว ต องการให แสดงในบรรท ดถ ดมา ผลล พธ การแสดงบนหน าเว บไซต ไม แสดงว นท แสดง ต อจากห วข อข าว แสดงในบรรท ดถ ดมา ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 6

9 หมายเหต การก าหนดค าการแสดงผลในหน าเว บ ท าได ด งน หากต องการก าหนดส ทธ การอ านข าวหร อบทความน นๆ ให คล กเล อกกล มหร อรายช อบ คคลท ต องการโดย คล กท ป ม ด งน คล กเล อกรายบ คคล หร อ หน วยงาน หร อ กล มส ทธ หร อ กล มบ คคล โดยคล กเล อกจากแทบ หล งจากได คล กเล อกเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 7

10 ว ธ การเร ยกด รายการข าว/บทความ หากต องการเร ยกด รายการข าว/บทความ ให คล กป ม ระบบจะแสดงหน าต างรายการข าว/บทความด งน หมายเหต หากต องการแก ไข หร อ เพ มข าว/บทความ หร อ เพ มกล ม ก สามารถด าเน นการต อไปได เลย หากต องการเพ มกล มย อย สามารถเพ มได เหม อนก บว ธ การเพ มกล ม ซ งม ว ธ ท าด งน - เล อกกล มหล กก อน (เช น คล กท กล ม แนะน ากระทรวง) จากน นคล กป ม เพ อใส ช อกล มข าว/ บทความท ต องการหล ง จากน นคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 8

11 ว ธ การแก ไขกล มข าว/บทความ 1. คล กป ม ท กล มข าว/บทความ ท ต องการแก ไข 2. แสดงหน าต างแก ไขด งน 2.1 แก ไขช อกล ม/บทความ 2.2 เปล ยนต าแหน ง (กล มย อย) 2.3 แก ไขการแสดงผล 3. เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 9

12 ว ธ การต งค าภาษาอ น 1. คล กป ม ท กล มข าว/บทความ ท ต องการต งค าภาษาอ น 2. คล กเล อกภาษาท ต องการ (ต วอย าง เช น EN) 3. ระบบจะด งข อม ลเด มท เป นภาษาไทยพร อมท งเป ดช องให ใส ภาษาตามท ต องการ 4. เม อกรอกข อความเร ยบร อยแล ว คล กป ม 5. ระบบเพ มภาษาท ช องภาษาอ น (หากต องการแก ไขก สามารถคล กท น เพ อแก ไขข อความได ) ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 10

13 ว ธ การต งค า RSS RSS หร อ Really Simple Syndication ค อร ปแบบไฟล ของภาษา XML ใช ส าหร บการแบ งป นข าว/ บทความ หากท านต องการแบ งป นกล มข าว/ บทความใดของท าน ให คล กเคร องหมาย ในช อง และคล กป ม ผลล พท การแสดงบนหน าเว บไซต ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 11

14 ว ธ การลบกล มข าว/บทความ 1. คล กเคร องหมาย ในช อง ท กล มข าว/บทความท ต องการลบ 2. คล กป ม ข อควรระว ง หากม หมวดย อยท ท านสร างอย ภายในกล ม และท านได ท าการลบออกไป ระบบจะลบหมวดย อยเหล าน นออกไป ด วยเสมอ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 12

15 การเพ มข าว / บทความ [News/Article Management] 1. หน าต างกล มข าว / บทความแสดงด งภาพ 2. คล กท กล มข าวท ต องการเพ มข าว ยกต วอย างเช น แนะน าอคส. 3. คล กป ม เพ อเพ มข าวหร อบทความท ต องการ 4. หน าต างการเพ มข าว/บทความแสดงด งน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 13

16 การเพ มข าว/บทความน น ความส าค ญจะอย ท ห วข อข าวและรายละเอ ยดข าวท เราต องม ข อม ลไว ก อนเสมอ ว ธ การเพ มข าว/บทความน นแบ งย อยเป นข อๆ ด งน 4.1 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บหร อไฟล เอกสาร 4.2 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template 4.3 เล อกก าหนดเอง (Advance) 4.4 เล อก Private File ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 14

17 4.1 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ใส ห วข อข าว/บทความ แสดงกล มข าว/บทความ (เปล ยนกล มได หากต องการ) แสดงว นท หากต องการแสดงเวลาด วย ให คล กเคร องหมาย ในช อง แสดงเวลา น าเข าร ปประกอบข าวในหน าแรกโดยการคล กป ม คล กป มเล อก - กรณ ท ต องการเช อมไปย งหน าเว บไซต ให กรอกช อ url หร อ address ของเว บน นๆ ยกต วอย างเช น ในช อง - กรณ ท ต องการเช อมไปย งหน าเว บของเราเอง ให คล กป ม แล วเล อกหน าเว บเพจของเราโดยด บเบ ลคล กท ช อหน าเว บท ต องการ (ด งร ป) ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 15

18 - กรณ ท ต องการเช อมไปไฟล เอกสาร ให คล กป ม แล วคล กแทบ My Download และเล อกเอกสารท ต องการ โดยด บเบ ลคล กท ช อเอกสาร (ด งร ป) - กรณ ท ต องการน าเข าไฟล จากเคร องคอมพ วเตอร ของท าน (โดยไม ผ าน Upload มาย งเคร อง Server) ให คล กป ม เพ อน าเข าไฟล ท ต องการ ก าหนดล กษณะเช อมต อว า ต องการเป ดหน าต างใหม หร อ เป ดหน าต างเด ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 16

19 4.1.7 การต งค าเพ มเต ม (คล กเคร องหมาย ในช อง ) - ก าหนดว นท แสดงข าว เป นการก าหนดการแสดงข าว/บทความบนหน าเว บไซต หากเลยก าหนดน ไปแล วระบบ จะลบข าว / บทความบนหน าเว บเราออกไป แต ย งม อย ท หน าบร หาร - รายละเอ ยดข าว หากต องการให แสดงรายละเอ ยดข าว ให ใส รายละเอ ยดในช อง (ท การต งค าการแสดงผลหน า เว บ ต องก าหนดให แสดงรายละเอ ยดด วย) - ร ปหล งข าว คล กป ม เพ อ เล อกร ปกระพร บหล งข าว เม อเล อกเร ยบร อยแล ว คล กป ม - ก าหนดว นท แสดงร ปหล งข าว (หากเลยว นท ก าหนดแล ว ร ปหล งข าวจะหายไปจากหน าเว บไซต แต ข าวย งคงอย บนหน าเว บ) การใช งานปฎ ท น คล กท ไอคอน เม อคล กเล อกแล ว ระบบจะแสดงภาพปฎ ท นข นมาเพ อให ท านเล อกว นท ท ต องการด งน ** ป มการใช งานปฎ ท นท ควรทราบ [«] เล อกป ย อนหล ง [<] เล อกเด อนย อนหล ง [>] เล อกเด อนต อๆ ไป [»] เล อกป ต อๆ ไป ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 17

20 4.1.8 คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 18

21 ผลล พธ ของการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ป มเปล ยนภาษา 1. คล กเล อกภาษาท ต องการ 2. ใส ข อความตามต องการ (ในภาษาน นๆ) และคล กป ม 3. ระบบแจ งว าบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล ว คล กป ม 4.. ระบบแสดงผลด งน หากต องการแก ไขข าวอ ก ให คล กท ช องภาษาอ น ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 19

22 ผลล พท ของการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร การแก ไขข าว/บทความ 1. คล กเล อกข าวท ต องการแก ไข หน าต างรายละเอ ยดข าวแสดง (ด งภาพ) 2. แก ไขตามต องการแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 20

23 ผลล พท ของการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ป มShare (เป นการแชร ข าวท ม อย ให ก บเว บไซต อ นๆ) 1. ระบบเพ มข าวให แล ว (ด งภาพ) ให ท าเคร องหมายถ ก ในช อง Share และคล กป ม เพ อให ข าวท เล อก ส งไปย งเว บไซต ท ต องการ 2. ระบบเป ดหน ารายละเอ ยดเว บไซต ปลายทาง (ด งภาพ) ให เล อกกล มข าว/บทความท ต องการ (ท าเคร องหมาย ใน ช องส เหล ยมท ต องการ) จากน นคล กป ม 3. ระบบแจ งว าท าการแชร ข าวเร ยบร อยแล ว (ด งภาพ) คล กป ม 4. หากต องการแก ไขการแชร ให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 21

24 ผลล พท ของเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเช อมต อไปย งหน าเว บ หร อไฟล เอกสาร ป มอน ม ต (เป นการอน ม ต ข าวให แสดงบนเว บไซต ) ระบบเพ มข าวให แล ว (ด งภาพ) ให ท าเคร องหมายถ ก ในช อง อน ม ต และคล กป ม เพ อให ข าวท เล อก ส งไปแสดงบนเว บไซต ของเรา ป มลบ (เป นการลบข าวออกจากระบบ) ระบบเพ มข าวให แล ว (ด งภาพ) ให ท าเคร องหมายถ ก ในช อง ลบ และคล กป ม เพ อให ข าวท เล อกน น ลบออกจากระบบ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 22

25 4.2 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Free style หร อ แบบ Template) ใส ห วข อข าว/บทความ แสดงกล มข าว/บทความ (เปล ยนกล มได หากต องการ) แสดงว นท หากต องการแสดงเวลาด วย ให คล กเคร องหมาย ในช อง แสดงเวลา น าเข าร ปประกอบข าวในหน าแรกโดยการคล กป ม คล กป มเล อก - กรณ เล อกแบบ Free style (ด รายละเอ ยดเพ มเต ม) - กรณ เล อกแบบ Template (ด รายละเอ ยดเพ มเต ม) ก าหนดล กษณะเช อมต อว า ต องการเป ดหน าต างใหม หร อ เป ดหน าต างเด ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 23

26 4.2.7 การต งค าเพ มเต ม (คล กเคร องหมาย ในช อง ) - ก าหนดว นท แสดงข าว เป นการก าหนดการแสดงข าว/บทความบนหน าเว บไซต หากเลยก าหนดน ไปแล วระบบ จะลบข าว / บทความบนหน าเว บเราออกไป แต ย งม อย ท หน าบร หาร - รายละเอ ยดข าว หากต องการให แสดงรายละเอ ยดข าว ให ใส รายละเอ ยดในช อง (ท การต งค าการแสดงผลหน า เว บ ต องก าหนดให แสดงรายละเอ ยดด วย) - ร ปหล งข าว คล กป ม เพ อ เล อกร ปกระพร บหล งข าว เม อเล อกเร ยบร อยแล ว คล กป ม - ก าหนดว นท แสดงร ปหล งข าว (หากเลยว นท ก าหนดแล ว ร ปหล งข าวจะหายไปจากหน าเว บไซต แต ข าวย งคงอย บนหน าเว บ) การใช งานปฎ ท น คล กท ไอคอน เม อคล กเล อกแล ว ระบบจะแสดงภาพปฎ ท นข นมาเพ อให ท านเล อกว นท ท ต องการด งน ** ป มการใช งานปฎ ท นท ควรทราบ [«] เล อกป ย อนหล ง [<] เล อกเด อนย อนหล ง [>] เล อกเด อนต อๆ ไป [»] เล อกป ต อๆ ไป ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 24

27 4.2.8 คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 25

28 4.2.5 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Free style) เล อก Template ท ต องการจากป ม ป มบ นท ก ป มล างค าท งหมด ป มบ นท กและกล บหน าหล ก ป มลบข าว/บทความน (ไม บ นท ก) ป มเร ยกด หน าเว บไซต 2. ท านต องการให ข าว/บทความน แสดงอะไรบ าง - แสดงหมวดข าว/บทความ - แสดงห วข อข าว/บทความ - แสดงว นท - แสดงเคร องม อปร บขนาดอ กษร -จ านวนการเข าอ าน [คร ง] - แสดงข าว/บทความ 5 อ นด บส งส ด - แสดงความค ดเห นเพ มเต ม - โหวตคะแนนให ข าว/บทความ 3. ด ว ธ การใช งานข อ 3 ได จาก การใช เคร องม ออ นๆ ในหน าเว บเพจ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 26

29 4.2.5 เพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Template) เล อก Template ท ต องการจากป ม ป มบ นท ก ป มล างค าท งหมด ป มบ นท กและกล บหน าหล ก ป มลบข าว/บทความน (ไม บ นท ก) ป มเร ยกด หน าเว บไซต ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 27

30 2. ท านต องการให ข าว/บทความน แสดงอะไรบ าง - แสดงหมวดข าว/บทความ - แสดงห วข อข าว/บทความ - แสดงว นท - แสดงเคร องม อปร บขนาดอ กษร -จ านวนการเข าอ าน [คร ง] - แสดงข าว/บทความ 5 อ นด บส งส ด - แสดงความค ดเห นเพ มเต ม - โหวตคะแนนให ข าว/บทความ 3. ช องร ปภาพ น าภาพเข าระบบโดยว ธ การคล กป ม (เปล ยนขนาดความส งและความกว างได ) ช องรายละเอ ยด ใส ข อความรายละเอ ยดของข าวและจ ดร ปแบบต วอ กษรตามต องการ ช องค าบรรยายใต ภาพ ใส ข อความบรรยายใต ภาพและจ ดร ปแบบต วอ กษรตามต องการ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 28

31 การ Insert ข าว / บทความท หน าเว บเพจ 1. เป ดหน าเว บเพจของเราท ต องการแสดงข าวหร อบทความ 2. คล กป ม Insert Article (ป มท 4 น บจาก Block) 3. ระบบแสดงบล อกท ได ท าการ Insert เข ามา ต อมาคล กป มแก ไข 4. คล ก ท ช องส เหล ยมของช อกล มท ต องการแสดง และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 29

32 หากต องการปร บแต งด ไซน คล กท ซ งม ว ธ การใช งานด งน 1. ส วนการต งค าท วไป - ก าหนด Block themes โดยเล อกจากป ม - ก าหนด ขนาดความกว างของ Article - ต งค าจ านวนข าวท ต องการแสดงท หน าแรก - การก าหนดร ปประกอบ (เล อกไม ใช ร ปภาพ, แสดงร ปแรกของข าว หร อ เล อกภาพจากไฟล ) โดยสามารถ ก าหนดขนาดของร ปจากความกว างและความยาวได ในช อง - การก าหนดค าการประย กต ใช มาตรฐานของต วด ไซน น ซ งม 2 ประเภท ค อ ต องการประย กต ด ไซน น ก บหมวดอ นๆท ม อย ค อถ าคล ก ต วน หมายถ งผ ใช สามารถเล อกหมวดอ นๆ ให ใช ด ไซน ร ปแบบน เหม อนก น ต องการใช ด ไซน น เป นมาตรฐานส าหร บหมวดข าวใหม ท สร างข น ค อ ถ าคล ก น เป นการ set ค า ให ก บ ด ไซน ให เป นร ปแบบน ตลอดไป เม อสร างหมวดข าวใหม ก จะเป นด ไซน ร ปแบบน เลย ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 30

33 2. ส วนการต งค าของหมวดข าว เป นการเล อกแสดงช อหมวดข าว, ก าหนดร ปประกอบหมวดข าว 3. ส วนการต งค าห วข อข าว เป นการต งค าร ปประกอบห วข อข าว, แสดงว นท ท ายข าว และแสดงรายละเอ ยดข าว 4. ส วนการต งค าส วนล างของข าว เป นการใส ข อความ Link หร อร ปภาพประกอบ 5. เม อก าหนดค าต างๆ ตามต องการแล ว ให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 31

34 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ การต งค าการแสดงแบ งเป น 12 แบบด งน 1. แบบท วไป 2. แสดงเป นกล ม แบบท 1 3. แสดงเป นกล ม แบบท 2 4. แสดงเป นกล ม แบบท 3 5. แสดงเป น 2 คอล มน 6. แสดงเป น 3 คอล มน 7. แสดงเป น Slide Show (แบบท ละ 1 ข าว) 8. แสดงเป น Slide Show (แบบแสดง 1 หมวด ท ละ 3 แถว) 9. แสดงเป น Slide Show (แสดงเฉพาะหมวดท ละ 3 หมวด) 10. แสดงเป นคอล มน โดยให ข าวแรกเด น (เปล ยนร ปแรกอ ตโนม ต ) 11. แสดงเป นคอล มน โดยให ข าวแรกเด น 12. แสดงโดยเปล ยนร ปรายละเอ ยดข าวแรกอ ตโนม ต 13. แสดง 1 คอล มน โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว 14. แสดงข าวแบบแถวเด ยว (เฉพาะห วข อข าว) 15. แสดงข าวแบบแถวเด ยว โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว 16. แสดงข าวแบบ Random เป น 3 Tab ท านสามารถต งค าเพ มเต ม การแสดงผลของการเล อนการ แสดงผล (maquee) 1. ไม แสดงผล 2. เล อนแนวต ง (ว งลง) 3. เล อนแนวต ง (ว งข น) 4. เล อนแนวนอน (ว งจากซ ายไปขวา) 5. เล อนแนวนอน (ว งจากขวาไปซ าย) ว ธ การใช งาน คล กเล อกแบบท ต องการและคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 32

35 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ แสดง 1 คอล มน โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว แสดงข าวแบบแถวเด ยว (เฉพาะห วข อข าว) แสดงข าวแบบแถวเด ยว โดยร ปประกอบข าวอย ใต ห วข อข าว แสดงข าวแบบ Random เป น 3 Tab คล กท Tab จะแสดงรายละเอ ยดข าว ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 33

36 การต งค าการแสดงข าว/บทความท หน าเว บเพจ ต งค าเพ มเต ม : การแสดงผลของการเล อนการแสดงผล(marquee) ร ปแบบในการเล อกม ด งน - ไม แสดงผล - เล อนแนวต ง(ว งลง) - เล อนแนวต ง(ว งข น) - เล อนแนวนอน(ว งจากซ ายไปขวา) - เล อนแนวนอน(ว งจากขวาไปซ าย) - ต งค าเพ มเต ม : ความเร วของการเล อนการแสดงผล ให ระบ ความเร วต งแต 1 ข นไป คล กเล อกแบบท ต องการและคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 34

37 ว ธ การด งข าว หร อ บทความท ม การแชร 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. หากต องการร บข าว (ข าวท ผ อ นแชร ให ) ให คล กเคร องหมาย ท ช องส เหล ยมของข าวท ต องการด งข าวน น 3. คล กป ม 4. ระบบจะแจ งว าได ท าการด งข าวน นมาแล ว ให คล กป ม 5. ระบบจะท าการด งข าวน นไปท หมวดท ต นทางระบ ไว เราจะพบข าวท ท าการด งมาอย ในหมวดข าวท ต นทางระบ ไว พร อมท งช อของต นทางว าเป นข าวมาจากเว บไซต ใด(ด งภาพ) 6. หากต องการแสดงเน อหาของข าวน ให คล ก เพ อแสดงในช องอน ม ต พร อมท งคล กป ม ด วย แต ถ าหาก ต องการลบเน อหาข าวหร อบทความ ก ให คล ก ในช องลบ เม อเล อกเสร จแล วก คล กท ป ม หล งท ท าการลบ เน อหาท ถ กลบจะไม สามารถน ากล บมาใช งานได อ ก ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 35

38 ว ธ การบร หาร Icon ท ายข าว 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. หากต องการเพ มร ปหร อ Icon ใหม ให คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างด งน - คล กป ม เพ อน าเข าร ปท ต องการ - คล กป ม 4. ระบบจะแจ งว าได เพ ม Icon เร ยบร อยแล วให คล กป ม 5. หากต องการลบ Icon ออกจากระบบ ให คล กเคร องหมาย ในช องลบ และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 36

39 ว ธ การบร หาร Recycle Bin ใน Recycle Bin จะเก บข าว /บทความท ลบออกจากระบบแล ว โดยสามารถเร ยกข อม ลค นกล บมาได อ ก 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. หากต องการเร ยกค นหร อลบ ให คล กเคร องหมาย ในช องเร ยกค นหร อช องลบ และคล กป ม หร อ ป ม หากเป นการเร ยกค น ระบบจะส งข อม ลกล บไปย งกล มข าวน นๆ เช น ประว ต อคส. เป นต น แต หากเป นการลบข อม ล ระบบจะท าการลบออกจาก Recycle Bin น ท นท ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 37

40 ว ธ การบร หาร Template เป นการน า Template ของหน าเว บมาใช งานส าหร บการเพ มรายละเอ ยดข าวแบบเล อก Template (แบบ Free style หร อ แบบ Template) ซ งม ว ธ การใช งานด งน 1. คล กป ม โดยระบบจะแสดงหน าด งน 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างรายการ Template Name ด งน คล กป ม จาก ช อง Add ได ตามต องการ 4. ระบบเพ ม Template Name เข ามาด งน คล กป ม เพ อด แบบด ไซต Template คล กป ม เพ อลบ Template ออกจากระบบ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 38

41 การบร หาร RSS Management RSS หร อ Really Simple Syndication ค อร ปแบบไฟล ของภาษา XML ใช ส าหร บการน าล งค ข าวจากเว บไซต อ น มาต ดท หน าเว บของเรา ข นตอนการใช งาน RSS Management 1. เล อกเมน Tools จากน นเล อกเมน ย อย News/Article >> RSS News Feed 2. แสดงรายการข าว RSS 3. คล กป ม และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 39

42 ต งช อ RSS ตามต องการ 5. ใส ท อย RSS ของหน าข าวท ต องการมาใส ในช องท อย RSS 6. ก าหนดแถวท ต องการให ข าวแสดง 7. จากน นคล กป ม 8. ระบบจะแจ งเต อนว าเพ มข อม ลเร ยบร อยแล ว 9. แสดงรายช อ RSS ท เราท าการเพ มลงไป ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 40

43 การแก ไข RSS News Feed คล กเคร องหมาย ท ข าว RSS ท ต องการแก ไข 2. แก ไขข อม ลตามต องการ และคล กป ม เพ อบ นท กการแก ไข 3. ระบบจะแจ งว าแก ไขข อม ลแล ว ให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 41

44 การลบ RSS News Feed คล กเคร องหมาย ท ช องส เหล ยมของข าว ท เราต องการจะลบ 2. คล กป ม เพ อลบข าว 3. ระบบจะแจ งเต อนว าต องการจะลบข อม ลหร อไม ถ าต องการให คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 42

45 การเร ยกใช Insert RSS Feed เป ดหน า Page ท ต องการใส ข าวแบบ RSS 2. คล กป ม 3. แสดง Block RSS Reader 4. คล กป ม เพ อ Insert RSS 5. คล ก Apply ในห วข อข าวท ต องการและ Theme Design ท ต องการเช นก น ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 43

46 คล กป ม เพ อบ นท กข อม ล 7. คล กป ม เพ อท าการ Public File 8. คล กป ม เพ อด หน า page 9. แสดงห วข อข าวท เราเล อก ข าวท เราเล อกเม อคล กเข าไปม นจะ Link ไปท เว บไซด ท เราน ามาและ เม อเว บไซด ท เราเล อกม การ Update ข าว หน าเว บไซด ของเราก จะม การ Update ตามไปด วย ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime 2007 หน า 44

47 การใช งาน Web Blog ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 45

48 เมน Webblog บล อกเป นหน าเว บประเภทหน ง ซ งค าว า blog ย อมาจากค าว า weblog หร อ web log โดยค าว า weblog น นมาจาก web (เว ลด ไวด เว บ) และ log (ป ม, บ นท ก) รวมก น หมายถ ง บ นท กบนเว ล ดไวด เว บ น นเอง ในป จจ บ น บล อก ถ กใช เป นเคร องม อส อสารร ปแบบใหม ไม ว าจะเป นการประกาศข าวสาร การแสดงความ ค ดเห น การเผยแพร ผลงาน ฯลฯ และก าล งเป นท น ยมมากข นเร อย ๆ โดยขณะน สามารถใช งานได ท หน าเว บ Intranet ของกรมทร พยากรธรณ ว ธ การใช งานม ด งน 1 1. คล กป ม Blog หร อ ป ม 2. ระบบจะเป ดหน าต าง Blog ของท านข นมา (ภาพด านล าง) 1 2 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 46

49 การแก ไข Profile การแก ไข Profile ท าได ด งน 1. คล กเมน Profile (ระบบแสดงหน าต างการแก ไขด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการแก ไข เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 47

50 การเพ ม Category การเพ ม Category หร อการเพ มหมวดหม ส าหร บ Blog ของท าน ม ว ธ การท าด งน 1. คล กเมน Category (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มหมวดหม เร ยบร อยแล ว คล กป ม 4. เม อเพ มแล วระบบจะแสดงช อ category หร อหมวดหม ท เพ มด งน หากต องการแก ไข คล กป ม หากต องการลบ คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 48

51 การเพ ม Blog การเพ ม Blog ท าด งน 1. คล กเมน Blog (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มเร ยบร อยแล ว คล กป ม เล อกหมวด ใส ช อเร อง ใส รายละเอ ยด ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 49

52 การแก ไขหร อลบ Blog การแก ไขหร อลบ Blog ท าด งน 1. คล กช อเร องท ต องการแก ไขหร อลบ (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม แก ไข หร อป ม ลบ 3. ระบบแสดงหน าต างการแก ไข เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 50

53 การเพ ม Photo หร อการเพ ม Album ร ป การเพ ม Photo ท าด งน 1. คล กเมน Photo (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มเร ยบร อยแล ว คล กป ม ใส ช อ Album Browse ร ปตามต องการ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 51

54 การแก ไขหร อลบ Photo การแก ไขหร อลบ Photo ท าด งน 1. คล กช อ Album ท ต องการแก ไขหร อลบ (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม แก ไข หร อป ม ลบ 3. ระบบแสดงหน าต างการแก ไข เม อแก ไขเร ยบร อยแล ว คล กป ม แสดงร ปท ม เล อกร ปท ต องการลบ Browse ร ปใหม ท ต องการ ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 52

55 การเพ ม Multi Media การเพ ม Multi Media ท าด งน 1. คล กเมน Multi Media (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) 2. คล กป ม 3. ระบบแสดงหน าต างการเพ ม เม อเพ มเร ยบร อยแล ว คล กป ม ใส ช อเร อง Browse ร ปภาพต วอย าง Browse ไฟล ว ด โอท ต องการ ใส รายละเอ ยด ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 53

56 พ นท ของ Blog ของเรา ขนาดพ นท ของ Blog จะม ขนาดส งส ด 50 MB แสดงพ นท ท ใช ไปแล ว ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 54

57 การเปล ยนแปลงร ปแบบ การเปล ยนแปลงร ปแบบ ท าด งน 1. คล กเมน ร ปแบบ ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) เล อกร ปแบบ 2. คล กเล อกร ปแบบท ต องการ และคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 55

58 การเร ยกด สถ ต การเร ยกด สถ ต ท าด งน 1. คล กเมน สถ ต (ระบบแสดงหน าต างการท างานด งภาพ) แสดงสถ ต ต อว น แสดงความค ดเห นต อว น ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 56

59 การใช เคร องม ออ นๆ ในหน าเว บเพจ หร อ Editor (Insert Block) ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 57

60 การเพ มตาราง (Insert Table) คล กป ม เพ อแทรกตาราง 2. คล กเมาส เล อกร ปแบบตารางท ต องการ 3. แสดงตารางท เราเล อก ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 58

61 การแก ไขตาราง (Edit Table / Cell) เพ มแถว เพ มคอล มน ผสาน/แยก cell ตามแนวต ง ลบแถว 4 ผสาน/แยก cell ตามแนวนอน ลบคอล มน 1. คล กป ม เพ อแก ไข Table และ Cell 2. คล ก Table Size เพ อเพ มหร อลดขนาดของ Table 3. แสดง Table Size ให เราเพ มหร อลดขนาดของ Table 4. เสร จแล วคล กป ม เพ อป ดหน าต าง Table Size ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 59

62 คล ก Edit Table เพ อแก ไขในส วนของตาราง 6. Auto Fit เป นการปร บแต งตารางให เหมาะสมตามต องการ (ความส งและความกว างของตาราง) 7. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 8. Properties การก าหนดค ณสมบ ต ของตาราง (ล กษณะการจ ดวาง, การต งระยะขอบ, ส พ น) 9. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 10. Style การก าหนดล กษณะของตาราง (ตามค าส ง CODE) 11. แก ไขแล วเสร จคล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 60

63 คล ก Edit Cell เพ อแก ไขในส วนของช องในตาราง (cell) 13. Auto Fit การปร บแต งช องในตารางให เหมาะสมตามต องการ (ความส งและความกว างของ cell) 14. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 15. Properties การก าหนดค ณสมบ ต ของช องในตาราง (ล กษณะการจ ดวาง, การต งระยะขอบ, ส พ น) 16. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม 17. Style การก าหนดล กษณะของช องในตาราง (ตามค าส ง CODE) 18. แก ไขแล วเสร จ คล กป ม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 61

64 การซ อน / แสดงไกด ไลน (Show / Hide Guideline) คล กป ม เพ อจะแสดงหร อไม แสดงเส น Guide Line 2. แสดงเส น Guide Line 3. ไม แสดงเส น Guide Line ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 62

65 การเพ ม Flash คล กป ม เพ อ Insert File Flash (นามสก ล.swf) เข ามาใน Web Page 2. แสดงหน าต างการ Insert File Flash 3. คล กป ม เพ อเป ด Folder ท เราท าการเก บ File Flash 4. เล อก File Flash ท ต องการ 5. คล กป ม เพ อเล อกส พ นหล ง 6. แสดงส พ นหล ง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 63

66 ก าหนดความกว างและความส งให File Flash 8. คล กป ม เพ อน า File Flash เข ามา 9. คล กบนพ นท ส ด า 10. ระบบแสดง File Flash ท เราน ามาใส ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 64

67 การเพ ม Media คล กป ม เพ อน าเข า File Media 2. แสดงหน าให เราท าการ Insert File Media 3. คล กป ม เพ อเป ดด Folder ท เก บ File Media 4. คล กเล อก File Media 5. ก าหนดความกว างและความส งของ File Media ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 65

68 คล กป ม เพ อน า File Media เข า 7. ระบบแสดง File Media ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 66

69 การท าแบบฟอร ม (Form Editor) ค าส ง Form 1. คล กป ม 2. คล กเล อก Form 3. ต งช อ Form 4. กรอกการแสดงผล 5. เล อกว ธ การแสดงผล 6. คล กป ม 7. แสดง Form สามารถขยาย Form ออกได โดยการกด Enter ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 67

70 ค าส ง Text Field 8. คล กเล อก Text Field 9. เล อกชน ดของ Text Field 10. ต งช อ Text Field 11. คล กป ม 12. แสดง Text Field ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 68

71 ค าส ง List 13. คล กเล อก List 14. ต งช อ List 15. ใส ค าให ก บ List 16. แล วคล กป ม 17. เม อใส ค าท งหมดแล ว คล กป ม 18. แสดง List ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 69

72 ค าส ง Check Box 19. คล กเล อก Check Box 20. ต งช อ Check Box 21. ใส ค าให ก บ Check Box 22. เล อกค าการแสดงผล 23. คล กป ม 24. แสดงป ม Check Box และสามารถพ มพ ช อท เราต องการหล งป ม Check Box ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 70

73 ค าส ง Radio Button 25. คล กเล อก Radio Button 26. ต งช อให Radio Button 27. ใส ค าให ก บ Radio Button 28. เล อกค าการแสดงผล 29. คล กป ม 30. แสดงป ม Radio Button และสามารถพ มพ ช อท เราต องการหล งป ม Radio Button ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 71

74 ค าส ง Hidden Field 31. คล กเล อก Hidden Field 32. ต งช อให Hidden Field 33. ใส ค าให ก บ Hidden Field 34. คล กป ม 35. แสดง Hidden Field ท เราสร าง แต ต วHidden Field จะไม แสดงท หน า Web Page ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 72

75 ค าส ง File Field 36. คล กเล อก File Field 37. ต งช อให File Field 38. คล กป ม 39. แสดง File Field ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 73

76 ค าส ง Button 40. คล กเล อก Button 41. เล อกชน ดของ Button 42. ต งช อให Button 43. ใส ค าให ก บ Button 44. คล กป ม 45. แสดง Button ท เราสร าง ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 74

77 การเพ มต วอ กษรชน ดพ เศษ (Special Character) ว ธ แทรก Special Characters 1. ก าหนดต าแหน งท ต องการแทรก 2. คล กท ป ม Special Characters 3. เล อกล กษณะต วอ กษรพ เศษท ต องการ ด งร ปท การลบข อม ลท งหมด ร ปท 1 ว ธ ใช งาน 1. คล กท ป ม Clear all 2. จะปรากฏ Dialog box ถามว าค ณแน ใจท จะลบข อความน ถ าต องการให ตอบ ไม ต องการให ตอบ ด งร ปท ร ปท 2 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 75

78 การเร ยกด และการแก ไข Code HTML ว ธ ใช งาน 1. ให คล กท ป ม View/Edit Source 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นพร อมก บแสดงโค ด html เราสามารถแก ไข Source Code ได ตามความ ต องการ ด งร ปท 4 3. หล งจากแก ไขเสร จแล วให คล กท ป ม เพ อท าการบ นท ก 1 ร ปท ร ปท 4 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 76

79 เคร องม อในการต ดข อความ (Cut) ว ธ ใช งาน 1. ให ผ ใช งานเล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการจะต ด จากน นโปรแกรมจะแสดง เคร องม อ ให ปรากฏข นมา 2. คล กท ป ม Cut 3. จากน นส วนของข อความหร อร ปภาพท ถ กเล อกจะหายไป ด งร ปท ร ปท 5 การค ดลอกข อความ (Copy) 3 ร ปท 6 ว ธ ใช งาน 1. ผ ใช งานต องเล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการจะค ดลอก 2. คล กท ป ม เพ อท าการค ดลอกข อความหร อร ปภาพ ด งร ปท 7 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 77

80 2 1 ร ปท 7 การวางข อความ (Paste) 1. ก าหนดต าแหน งท จะวางข อความหร อร ปภาพ 2. คล กท ป ม เพ อท าการวางข อความหร อร ปภาพ ด งร ป ร ปท 8 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 78

81 การวางข อความท ท ค ดลอกมาจากเอกสาร Word ว ธ ใช งาน 1. ผ ใช งานต องท าการ Copy ข อความในเอกสาร 2. คล กท ป ม จะปรากฏหน าต าง Paste from word web page dialog 3. กดป ม Ctrl + V ท แป นค ย บอร ด เพ อท าการวางข อความ 4. คล กท ป ม จะปรากฏข อความ ด งร ปท 10 1 ร ปท ร ปท 10 4 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 79

82 Paste Text ใช ส าหร บวางข อความ หล งจากผ ใช งานได Copy ข อความเอาไว แล ว Undo ( Ctrl + Z) ใช ส าหร บเร ยกค นข อม ล ก อนหน าการท างานคร งล าส ด Redo ( Ctrl + Y) ใช ส าหร บเร ยกค นข อม ลเช นก น Hyperlink ใช ส าหร บก าหนดล งค ให ก บข อความหร อร ปภาพ ซ งสามารถล งค ในหน าเด ยวก นหร อ ล งค ไปย งหน าเว บอ นได ว ธ การใช งาน 1. ผ ใช งานต องท าการคล กเล อกข อความหร อร ปภาพท ต องการจะท าเป นล งค 2. คล กท ป ม จะปรากฏหน าต าง Hyperlink -- web page dialog ข นมา ด งร ปท ท Source : ให กรอก URL หร อท อย ของหน าเว บเพจท จะต องการจะล งค ไป ต วอย างเช น Target : คล กเล อกร ปแบบการแสดงหน าเว บท ได ก าหนดล งค ไป (Blank หมายถ ง แสดงข อม ลใน หน าต างใหม ส วนต วเล อกอ นๆ หมายถ งแสดงข อม ลในหน าต างเด มท ม อย ) Title : กรอกค าอธ บายหน าเว บ 4. คล กท ป ม และจากน นคล กป ม 5. ข อความท ถ กเล อกจะข ดเส นใต หมายถ ง ข อความน นได ถ กก าหนดล งค เร ยบร อยแล ว ด งร ปท ร ปท ร ปท 12 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 80

83 5 ร ปท 13 การก าหนดล งค (Bookmark) เป นการก าหนดต าแหน งเพ อท าการล งค ไปย งหน าท ม ค าจ าก ดความอย ว ธ ใช งาน 1. คล กเล อกข อความหร อ ร ปภาพท ต องการ 2. คล กท ป ม จะปรากฏ dialog box ด งร ปท กรอกข อความท ต องการ 4. คล กท ป ม OK 5. คล กท ป ม แล วคล กท ป ม Insert 2 6. จากน นเล อกคล กท Bookmark แล วเล อกข อความท ต องการ 7. คล กท ป ม Insert ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 81

84 การใส ร ปภาพ (Image) ว ธ ใช งาน 1. คล กท ป ม Image จะปรากฏ Dialog box ด งร ปท คล กท ป ม เพ อ Browse ร ปท ต องการ 3. จะปรากฏหน าต าง MyGallery ข นมา ให ด บเบ ลคล กเล อกร ปท ต องการ 4. กรอบค าอธ บายร ป (Title) เล อกเส นขอบ ก าหนดขนาดของร ป จ ดร ปแบบการแสดงร ป ตามความต องการ 5. คล กท ป ม Insert เพ อน าร ปเข ามาย งพ นท การท างาน 1 เป นการก าหนดร ปแบบ ของการจ ดวางต าแหน ง ร ปภาพและเน อหา เป นการก าหนดร ปแบบ ของเส น Border เป นการก าหนดความส งและ ความกว างของร ปภาพ 2 เป นการน าเข าร ปภาพ เป นการก าหนดขอบ ให ก บร ปภาพและเน อหา เม อเล อกร ปแบบท Alignment จะแสดงร ปต วอย างท ถ กเล อก ท ช องน ร ปท 15 ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 82

85 3 คล กเล อกร ปภาพ ท ต องการ กรอบค าอธ บายร ป (Title) เล อกเส น ขอบ ก าหนดขนาดของร ป จ ดร ปแบบการแสดงร ป ตามความ ต องการ 4 5 แสดงร ปภาพท น าเข ามา ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 83

86 Justify left ใช ส าหร บจ ดวางข อความช ดขอบด านซ ายหน ากระดาษ Justify center ใช ส าหร บจ ดวางข อความให อย ก งกลางหน ากระดาษ Justify right ใช ส าหร บจ ดวางข อความให ช ดด านขวาหน ากระดาษ Justify Full ใช ส าหร บการจ ดร ปแบบต วอ กษรเสมอหน าหล ง Numbering การใส ต วเลข Bullets การใส ส ญล กษณ ส าหร บห วข อย อยต างๆ Indents การท าย อหน า Out dents การท าย อหล ง Line การใส เส น Remove Formatting การล างค าเม อเราน าเข าข อความจากหน าเว บ หร อท ต าง ๆ เข ามา ระบบก จ าค าเด มท ได ท าการต งค าไว ด งน นเราจ งต องท าการล างค าก อนจ งจะน ามาใช งานได เล อก Paragraph ของฟอนท ว าต องการให แสดงฟ อนท ในร ปแบบไหน เล อกร ปแบบฟ อนท ของต วอ กษร เล อกร ปแบบขนาดฟ อนท ของต วอ กษร ต วอ กษรหนาหร อเข ม ต วอ กษรเอน ข ดท บต วอ กษร ข ดเส นใต ให ก บต วอ กษร ใส ส ให ก บต วอ กษร ใส ส พ นหล งให ก บต วอ กษร ค ม อการใช งาน ระบบบร หารเว บไซต EasyWebTime V.8.5 หน า 84

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ...

สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ... สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ... 5 3.1 การเพ มข าวประชาส มพ นธ... 8 3.2 การแก ไขข าวประชาส มพ นธ...

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การสร างบทความ (Content)

การสร างบทความ (Content) การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ > การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การกาหนด Style ของเอกสาร...1 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 1.1.2 การกาหนดย อหน า...7 1.1.3 การกาหนดเลขลาด บห

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

บทท 3 การใช งาน HTML Editor

บทท 3 การใช งาน HTML Editor บทท 3 การใช งาน HTML Editor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ผ เร ยนสามารถใช HTML

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย

ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งาน Back Office

ค ม อการใช งาน Back Office ค ม อการใช งาน Back Office สารบ ญ ว ธ การเข าใช งาน Back office admin รายการ Menu ของโปรแกรม Back office Admin ว ธ การใช งานแถบเคร องม อ Text Editor ใน Back office ว ธ การใช งานแถบ Menu Back office แต

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information