1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม

Size: px
Start display at page:

Download "1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม"

Transcription

1 1 ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) งานจ ดให ม ข นระหว างว นท ส งหาคม 2553 ณ ศ นย ประช มบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอร ณ เซ นทร ลเว ลด ราชประสงค กร งเทพฯ ***************************** 1. ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ท ก าหนดจ ดข นระหว างว นพฤห สบด ท 26- ว นจ นทร ท 30 ส งหาคม 2553 ณ ศ นย ประช มบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอร เซ นทร ลเว ลด ราชประสงค กร งเทพฯ โดยม ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) เป นผ ก าหนดขอบเขตงาน ส าน กงานฯ หมายถ ง ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ผ ด าเน นงาน หมายถ ง บร ษ ทท เป นผ ด าเน นการจ ดงานตามขอบเขตงานท ก าหนด TOR ฉบ บน ครอบคล มการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ในเน อหาของงานท เก ยวข อง ก บเร องด งน 1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม พ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการ และการเตร ยมการว นร บเสด จ การเป ดงานภาคการประช ม 1.2 การจ ดน ทรรศการขนาดใหญ แบ งเป น 4 ส วน น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และพระบรมวงศา น วงศ พร อมด วยผลงานท ได ร บ ท นว จ ยนวม นทร น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการว จ ย แห งชาต น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ย จากสถาบ นการศ กษาและหน วยงาน เคร อข ายในระบบว จ ย ร ฐว สาหก จ หน วยงานในก าก บของร ฐ และภาคเอกชน ท วประเทศ การบร หารจ ดการน ทรรศการในภาพรวม พร อมด วยการประชาส มพ นธ /เผยแพร ภายในพ นท การจ ดงาน และบร เวณใกล เค ยง 1.3 การจ ดประช ม/ส มมนาในร ปแบบต างๆ แบ งเป น 5 ส วน การจ ดการของการประช มขนาดใหญ เพ อรองร บผ เข าร วมประช มประมาณ 1,000 คน/ห วเร อง จ านวน 10 ห วเร อง การจ ดการของการประช มขนาดกลางเพ อรองร บผ เข าร วมประช มประมาณ คน/ห วเร อง จ านวนไม น อยกว า 25 ห วเร อง

2 1.3.3 การจ ดการของการประช มกล มเฉพาะเร องเพ อรองร บผ เข าร วมประช มประมาณ คน/ห วเร อง จ านวนไม น อยกว า 50 ห วเร อง การจ ดการเพ อถ ายทอดกระบวนการหร อเทคน คท เก ยวข องก บการว จ ย : Twilight Program เพ อรองร บผ เข าร วมประช ม ประมาณ คน/ห วเร อง จ านวนไม น อยกว า 25 ห ว เร อง การจ ดการของการประช มส มมนา การฝ กอบรม การแถลงข าว และอ นๆ ท จะม ข น ก อนการจ ดงาน หร อในระหว างการจ ดงานตามท ส าน กงานฯ ก าหนด 1.4 การจ ดท าและบร หารระบบลงทะเบ ยน เพ อรองร บ การลงทะเบ ยนของผ เข าร วมประช มในห องประช มขนาดใหญ ห องประช มขนาด กลาง ห องประช มกล มเฉพาะเร อง ห อง Twilight Program และห องประช มอ นๆ ตามท วช. ก าหนด ไม น อยกว า 40,000 ท น ง ผ เข าเย ยมชมน ทรรศการต างๆ ตลอดการจ ดงาน 1.5 การจ ดท าป ายประชาส มพ นธ การจ ดงานภายในพ นท จ ดงาน และภายนอกพ นท จ ดงาน 1.6 การจ ดการภาพรวมของงานในส วนต างๆ เพ ออ านวยความสะดวกเก ยวก บ Thailand Research Symposium คล น กว จ ย Highlight Stage การเด นทางของเจ าหน าท การร กษาความปลอดภ ยภายในงาน การจ ดส งและการจ ดเตร ยมเอกสาร การร กษาความสะอาดระหว างงาน การจ ดการภาพรวมอ นๆ 2. รายละเอ ยดการด าเน นงาน ผ ร บด าเน นงานจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ต องจ ดเตร ยมรายละเอ ยดท เก ยวข องเพ อน าส เป าหมายการสร าง ส งคมแห งการเร ยนร ด งต อไปน 2.1 การจ ดท าผ งพ นท ของการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ผ ร บด าเน นงานต องจ ดท าผ งพ นท การจ ดงานให ส าน กงานฯ พ จารณาความ เหมาะสม ในการแบ งส ดส วนพ นท ส าหร บก จกรรมต างๆ ท ส าน กงานฯ ก าหนดให ม ข นระหว างงาน ตาม ขอบเขตของงาน ในข อ 1 โดย ม การน าเสนอเป นมาตราส วนท ช ดเจน 2

3 ม การแยกส ของพ นท และก จกรรม ม การแบ งโซนของก จกรรมท เหมาะสมและรองร บการปฏ บ ต งานจร ง ม การปร บปร งแก ไขเป นระยะตามความประสงค ของส าน กงานฯ จ ดท าและส ง file ข อม ลให ส าน กงานฯ ส าหร บการต พ มพ และเผยแพร ในล กษณะต างๆ ผ ร บด าเน นงานต องบร หารจ ดการก จกรรมต างๆ ของงานตามผ งพ นท ท ได น าเสนอไว ต อส าน กงานฯ 2.2 การก าหนดแนวค ดของงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ผ ด าเน นงานต องม การน าเสนอแนวค ดการจ ดงานท ครอบคล มภาพรวมและก จกรรมงานใน ภาคน ทรรศการ ภาคการประช มและส วนอ นๆ ส าหร บงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) โดยกรอบแนวค ดหล กในการจ ดงาน ต องแสดงให เห นถ ง ค ณค าของงานว จ ย ท จะน าส การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ โดยผ ด าเน นงานต องจ ด องค ประกอบท แสดงให เห นถ งแนวค ดในล กษณะด งกล าว 2.3 การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พ นท เช อมโยงและการตกแต งในการจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ประมาณ 100 ตารางเมตร การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ในภาพรวม ให ผ ด าเน นงานน าเสนอ แนวค ดท ส อถ ง พระอ จฉร ยภาพด านการว จ ยและพ ฒนา ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และ สมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร โดยผ ด าเน นงานต องน าเสนอ ร ปแบบและการจ ดวางเน อหาท แสดงให เห นถ งแนวค ดด งกล าว แนวค ดในการจ ดแสดง: ต องส อให เห นถ งพระอ จฉร ยภาพด านการว จ ยของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และการน อมน าแนวพระราชด าร มาปฏ บ ต โดยสามารถเร ยงร อย เน อหาของการน าเสนอได อย างสอดคล องและม ความต อเน องก น รวมท งเน อหาท จ ดแสดง น ทรรศการ ผ ด าเน นงานต องสามารถแสดงให เห นว าได ม การศ กษาข อม ลเก ยวก บพระราชประว ต และพระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ย ล กษณ อ ครราชก มาร เพ อน าส การประมวลเน อหา โดยต องแสดงให เห นว ธ การในการน าเสนอ เน อหาด งกล าว รวมท งว ธ การในการจ ดแสดงและเทคน คว ธ ต างๆ โดยต องม เน อหาบทบาทของ ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ก บโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร สอดแทรกอย อย าง เหมาะสมด วย 3

4 2.3.4 รายละเอ ยดของน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ประกอบด วย ร ปแบบ เน อหา เทคน คว ธ และอ ปกรณ ต างๆ ด งน การจ ดพ นท บร เวณทางเด นเข าเย ยมชมน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ให เป น ซ มท ม ความยาวหร อความล กไม น อยกว า 20 เมตร และม ความกว างของทางเด นไม น อยกว า 6 เมตร โดยตกแต งเป นเสม อนซ มหร ออ โมงค ตามทางเด นท ด โปร งและสวยงามด วยผ าตกแต ง พร อมม ต นไม ประด บเป นสวนหย อมเป นระยะ ไม น อยกว า 6 จ ด น ทรรศการภายใต แนวค ด พระอ จฉร ยภาพด านการว จ ย ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ น าเสนอเน อหา ประกอบด วย - บร เวณด านหน าของพ นท จ ดน ทรรศการ ต องจ ดสร างแท นเฉล มพระ เก ยรต โดยจ ดท าเป นโครงสร างพ เศษรองร บให ม ภาพพระฉายาล กษณ และเน อหาของพระ ราชกรณ ยก จ ท เป น Inkjet ขนาดใหญ ไม น อยกว า 2 3 เมตร พร อมตกแต งไฟให ด สวยงาม - จ ดให ม แท นลงนามถวายพระพร จ านวน 1-2 ช ด - จ ดให ม จอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อมเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อจ ดแสดงพระบรมฉายาล กษณ และพระราชกรณ ยก จ - จ ดให ม Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวนไม น อยกว า 4 ช ด เพ อน าเสนอเน อหาพระราชกรณ ยก จ - ตกแต งบร เวณด านหน าของน ทรรศการด วยสวนหย อม โดยม น าตกสร าง บรรยากาศอย างสวยงาม และม น าแข งแห ง (Dry ice) หร อการสร างหมอกบางๆ ในบร เวณ สวนหย อม พร อมม ร ปป นท ส อถ งความเช อมโยงก บน ทรรศการ - ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ น ทรรศการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ด งน - จ ดน ทรรศการท เป นโครงสร างพ เศษ รองร บการแสดงพระฉายาล กษณ และเน อหาของพระราชกรณ ยก จ ท เป น Inkjet ขนาดใหญ ไม น อยกว า 2 3 เมตร พร อมตกแต งไฟ ให ด สวยงาม - จ ดให ม จอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อมเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อจ ดแสดงพระฉายาล กษณ และพระราชกรณ ยก จ อาท เร องศ นย เพาะพ นธ พ ชอน ร กษ และเร อง อ นๆ - จ ดให ม Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวนไม น อยกว า 4 ช ด เพ อน าเสนอเน อหาพระราชกรณ ยก จ 4

5 - ตกแต งบร เวณด านหน าของน ทรรศการด วยสวนหย อม โดยม น าตกสร าง บรรยากาศอย างสวยงาม และม น าแข งแห ง (Dry ice) หร อการสร างหมอกบางๆ ในบร เวณ สวนหย อม พร อมม ร ปป นท ส อถ งความเช อมโยงก บน ทรรศการ - ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ น ทรรศการสมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราช ก มาร ด งน - จ ดน ทรรศการท เป นโครงสร างพ เศษ รองร บการแสดงพระฉายาล กษณ และเน อหาของพระราชกรณ ยก จ ท เป น Inkjet ขนาดใหญ ไม น อยกว า 2 3 เมตร พร อมตกแต งไฟ ให ด สวยงาม - จ ดให ม จอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อมเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อจ ดแสดงพระฉายาล กษณ และพระราชกรณ ยก จ อาท เร องศ นย เพาะพ นธ พ ชอน ร กษ และเร อง อ นๆ - จ ดให ม Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวนไม น อยกว า 4 ช ด เพ อน าเสนอเน อหาพระราชกรณ ยก จ - ตกแต งบร เวณด านหน าของน ทรรศการด วยสวนหย อม โดยม น าตกสร าง บรรยากาศอย างสวยงาม และม น าแข งแห ง (Dry ice) หร อการสร างหมอกบางๆ ในบร เวณ สวนหย อม พร อมม ร ปป นท ส อถ งความเช อมโยงก บน ทรรศการ - ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ น ทรรศการท นว จ ยนวม นทร - จ ดท าโครงสร างพ เศษเป น Back drop หร อ Roll up ขนาดประมาณ เมตร ให ม ร ปแบบสวยงาม พร อมตกแต งผ าประด บเพ อน าเสนอข อม ล ท นว จ ยนวม นทร จ านวน Back drop หร อ Roll up ไม น อยกว า 6 ช ด โดยเน อหาครอบคล มการสน บสน นการว จ ยของ ท นว จ ยนวม นทร ท ม การเผยแพร ผ านเอกสารหร อ Website ของ วช. - ต ดต งจอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อม DVD จ านวน 1 ช ด เพ อน าเสนอ ว ด ท ศน โครงการต างๆ ของท นว จ ยนวม นทร - จ ดท าว ด ท ศน น าเสนอโครงการต างๆ ของท นว จ ยนวม นทร - ตกแต งด วยผ าประด บและสวนหย อมท สวยงาม การด าเน นการอ นๆ ท เก ยวข องก บน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ส าน กงานฯ จะจ ดเตร ยมข อม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ให แก ผ ด าเน นงานเฉพาะงานและก จกรรมท เก ยวข องก บส าน กงานฯ เท าน น อาท ท นว จ ยนวม นทร ส าหร บ ข อม ลภาพรวมและข อม ลเฉพาะอ นๆ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ า พระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจ าล กเธอ 5

6 เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร ผ ด าเน นงานต องด าเน นการศ กษา ค นคว าข อม ลท งหมด เอง และน าเสนอให ส าน กงานฯ พ จารณา ผ ด าเน นงานต องค นคว าข อม ลจากแหล งท อ างอ งได และม ความถ กต อง ของข อม ล โดยระบ แหล งท มาของข อม ลไว ในท ายของเน อหาน ทรรศการเวลาจ ดแสดงด วย พร อมท ง จ ดเตร ยมเน อหาท น าเสนอภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ท งหมดให ส าน กงานฯ ตรวจสอบ ข อม ลเป นระยะ พร อมท งม การเพ มเต มและปร บเปล ยนข อม ลตามท ส าน กงานฯ เห นว าเหมาะสม ก อนพ มพ หร อน าเสนอ ผ ด าเน นงานเป นผ ประสานงานในการจ ดท าน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง โดยส าน กงานฯ จะเป นผ จ ดท าหน งส อน าทางราชการ เพ อประโยชน ในการขอความอน เคราะห และขอความร วมม อให เท าน น จ ดเตร ยมตกแต งต นไม ตลอดบร เวณน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ด วยไม ดอกและไม ใบท ม ส ส นอย างสวยงามในท กจ ดท เป นท ว างและจ ดพ กสายตาในพ นท น ทรรศการเฉล ม พระเก ยรต ผ ด าเน นการเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายท เก ยวข องก บระบบน าท งหมด ภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ตลอดการจ ดงาน ผ ด าเน นการเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายแก เจ าของสถานท ในกรณ เก ด ความเส ยหายท เก ดจากการใช เทคน คต างๆ ในการน าเสนอน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการ จ ดเตร ยมการร บเสด จสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในการ เป นประธานในพ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการอย างสมพระเก ยรต ด งน จ ดเตร ยมพรมแดงลาดพระบาท ณ ช น 22 ของศ นย ประช มบางกอก คอนเวนช นเซ นเตอร ช วงแรก ระยะทางจากหน าล ฟต ช น 22 ไปย งห อง Lotus Suite 5-7 ขนาด กว าง 1.5 เมตร ยาว 30 เมตร ช วงท สอง ระยะทางจากหน าล ฟต ช น 22 ไปย งห องบางกอก คอนเวนช นผ านน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ไปย งบร เวณ จ ดพ ธ เป ดงานขนาดกว าง 1.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช วงท สาม ระยะทางตลอดเส นทางเสด จจากจ ดพ ธ เป ดงานไปย ง หน วยงานต างๆ ขนาด 1.5 เมตร ยาว 100 เมตร จ ดเตร ยมแท นท ประท บภายในห อง Lotus Suite 5-7 ด งน - เตร ยมเวท ส าเร จร ปตกแต งผน งและดอกไม ประด บตามข อก าหนด ของกองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง 6

7 - ตกแต งฉากหล งด วยภาพกราฟฟ ค พร อมด วยดอกไม ประด บตาม ข อก าหนดของกองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง จ ดเตร ยมโครงสร างแท น mechanic ณ จ ดพ ธ เป ดงาน จ ดเตร ยมระบบแสง-เส ยงในพ ธ เป ด พร อมอ ปกรณ ประกอบเทคน คการเป ด จ ดเตร ยมส วนท เก ยวข องด งน - เคร องเส ยงส าหร บบรรเลงเพลงมหาช ย - มาล ยข อพระกร, พาน พร อมผ ารอง - ปลอกแขนส าหร บเจ าหน าท และส อมวลชน ตามจ านวนท กองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง ก าหนด - บ ตรประจ าต วผ เข าเฝ าร บเสด จ, ผ ตามเสด จ, ผ ร วมฉายพระร ป ตามจ านวนท ส าน กงานก าหนด - อาหารกล องและน าด มของเจ าหน าท ต ารวจ และกองด ร ยางค - การถ ายท าและบ นท กภาพในระบบวงจรป ดประกอบด วยกล องและ อ ปกรณ ต ดสล บภาพในต ว จ านวน 2 ช ด พร อมสายต อส ญญาณ ภาพฉายบนจอ screen ห อง Lotus Suite จ ดเตร ยมวงด ร ยางค เฉล มพระเก ยรต ของกองท พบกหร อกองท พเร อหร อ กองท พอากาศ เพ อร บ-ส งเสด จ พร อมค าใช จ ายของวงด ร ยางค ประสานงานก บส าน กพระราชว ง และเจ าหน าท ฝ ายต างๆ ใน รายละเอ ยดท เก ยวข องก อนและระหว างการเตร ยมงาน 3. การจ ดน ทรรศการบทบาทและหน าท ของส าน กงานฯ 3.1 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการท เป นค หากลางของส าน กงานฯ ด วยโครงสร างท ออกแบบให ม ความสวยงามและโดดเด นบนพ นท ประมาณ 20 ตารางเมตร 3.2 ค หาน ทรรศการท จ ดสร างข นน ต องม การแบ งส ดส วนพ นท ในการจ ดแสดงบทบาทและ ผลงานในก จกรรมต างๆ ของส าน กงานฯ ได อย างโดดเด น โดยม Landmark อย างน อย 1 ช ด 3.3 ค หาน ทรรศการท จ ดสร างข น ต องออกแบบให ม ส วนพ นท ท างานของผ ส อข าว โดยม อ ปกรณ ส าน กงานท เก ยวข อง ได แก คอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ส าน กงาน 3.4 จ ดเตร ยมจอพลาสมาขนาด 42 น ว พร อมเคร อง DVD เพ อประชาส มพ นธ และน าเสนอ ผลงานของ วช. ตลอดงาน จ านวน 1 ช ด 3.5 จ ดเตร ยมจ ดเช อมต อ Internet ส าหร บการส บค นข อม ลต างๆ ได อย างน อย 2 ช ด 3.6 จ ดท า Inkjet น าเสนอข อม ลแนะน า วช. ท ม การต ดต งครอบคล มเต มพ นท น ทรรศการ (ขนาดไม น อยกว า เมตร ต อช นงาน จ านวนไม น อยกว า 10 ช น) 7

8 3.7 จ ดเตร ยมเคาน เตอร 3 ช ด พร อมโต ะและเก าอ ส าหร บเจ าหน าท ส าน กงานฯ 3.8 ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ 4. น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต พร อมด วยหน วยงานท วประเทศของภาคร ฐและภาคเอกชน 4.1 ม การออกแบบวางผ งพ นท น ทรรศการ โดยแบ งกล มการน าเสนอน ทรรศการเป น 8 กล มเร อง (Theme) ด งน - ส นค าเกษตรและอาหารท สร างม ลค าเพ ม - ส นค าและบร การท ใช ความค ดสร างสรรค และปกป องทร พย ส นทางป ญญา - อ ตสาหกรรมและบร การท เป นม ตรต อส งแวดล อม - พล งงานทดแทน - ส งแวดล อม/โลกร อน - สาธารณส ข/โรคอ บ ต ใหม /ส งคมผ ส งอาย - ภ ม ป ญญาท องถ น/ช มชน - การปฏ ร ปการศ กษา 4.2 การวางผ งตามการจ ดกล มเร องตามข อ 4.1 ท งในส วนน ทรรศการท ใช พ นท ว างและท เป น ค หามาตรฐาน โดยต องม การแบ งโซนท น าเสนอแต ละกล มเร อง โดยใช ส เป นต วจ ดแบ ง 4.3 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการท เป นโครงสร างพ เศษในพ นท ประมาณ 48 ตารางเมตร โดย จ ดเป น Pavilion ท ด โปร งแสง โดยใช การข งผ าเพ อเป นส วนประกอบ โครงสร างเป นเหล กและไม ทาส ม ผน งเป นระยะเพ อใช ต ด Inkjet ท เป นเน อหาน ทรรศการรอบโซนในพ นท 48 ตารางเมตร พร อมม การแบ งเป นพ นท ย อยส าหร บน าเสนอผลงานว จ ยหร อก จกรรมว จ ยรายเร อง ประมาณ 5-6 ผลงาน พร อมม โต ะประชาส มพ นธ (ม การตกแต งด วยสต กเกอร เพ อความสวยงาม) 5-6 ช ด เก าอ 2 ต ว/ช ด ถ งขยะ 1 จ ด/เร อง, ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด/เร อง, ปล กไฟ 1 จ ด/เร อง และม พ นท กลางส าหร บ เสนอเน อหาภาพรวม โดยม บอร ดท น าเสนอเน อหาน ทรรศการเป น Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวน 20 ช น และม ไฟสปอตไลท ต ดท น ทรรศการ พร อมม จอพลาสมา ขนาดไม น อย กว า 42 น ว และเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อน าเสนอผลงานต างๆ และจ ดให ม ช นวางแผ น พ บ หน งส อ และเอกสาร เพ อเผยแพร ผลงานและเน อหาต างๆในพ นท ส วนกลาง 4.4 จ ดเตร ยมพ นท ว างขนาดไม น อยกว า 16 ตารางเมตร พรมและปล กไฟ พร อมป ายช อแสดง รห สพ นท และช อหน วยงานตามโซนท น าเสนอ จ านวนไม น อยกว า 8 ช ด 4.5 จ ดเตร ยมพ นท ว างขนาดไม น อยกว า 36 ตารางเมตร พรมและปล กไฟ พร อมป ายช อแสดง รห สพ นท และช อหน วยงานตามโซนท น าเสนอ จ านวนไม น อยกว า 28 ช ด 4.6 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน วยงานต างๆ ท น าเสนอน ทรรศการในแต ละ กล มเร องตามข อ 4.1 ส าหร บภาคร ฐและภาคเอกชน ในขนาด 2 3 เมตร ประมาณ ค หา 8

9 แต ละค หาประกอบด วย ผน งค หามาตรฐาน 3 ด านส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน 2 ด านส าหร บค หาม ม, ป ายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ป ายช อผลงานท แสดงในแต ละค หา, เฟอร น เจอร มาตรฐาน ได แก โต ะประชาส มพ นธ (ม การตกแต งด วยสต กเกอร เพ อความสวยงาม) 1 ต ว เก าอ 2 ต ว และถ งขยะ 1 ใบ, ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด ปล กไฟ 1 จ ด พร อมค ากระแสไฟฟ า ป พรมพ นท จ ด น ทรรศการ 4.7 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน วยงานต างๆ ท น าเสนอน ทรรศการในแต ละ กล มเร องตามข อ 4.1 ส าหร บภาคร ฐและภาคเอกชน ในขนาด 2 6 เมตร ประมาณ ค หา แต ละค หาประกอบด วย ผน งค หามาตรฐาน 3 ด านส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน 2 ด านส าหร บค หาม ม, ป ายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ป ายช อผลงานท แสดงในแต ละค หา, เฟอร น เจอร มาตรฐาน ได แก โต ะประชาส มพ นธ (ม การตกแต งด วยสต กเกอร เพ อความสวยงาม) 1 ต ว เก าอ 2 ต ว และถ งขยะ 1 ใบ, ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด ปล กไฟ 1 จ ด พร อมค ากระแสไฟฟ า ป พรมพ นท จ ด น ทรรศการ ท งน ในข อท ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนและสล บล กษณะพ นท และค หาได ตาม ความเหมาะสม โดยครอบคล มอย ในขอบเขตงาน 4.8 จ ดท า ออกแบบ และตกแต งค หาน ทรรศการมาตรฐานให ม ความสวยงาม โดยม การ ออกแบบลายกราฟ คตกแต งค หา และม ส วนตกแต งแสดง Logo งาน การน าเสนอผลงานว จ ย แห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ด านบนของค หา พร อมท งแยกส ส นของแต ละ กล มเร องอย างช ดเจน 4.9 จ ดเตร ยมค หา Highlight ของกล มเร อง (Theme) ท ง 8 กล มเร องตามข อ 4.1 ในขนาดพ นท 3 3 เมตร ในล กษณะค หามาตรฐาน โดยม การตกแต งพ เศษ และม ต นไม ประด บอย างสวยงามใน แต ละจ ดท เป น Highlight 4.10 ออกแบบและจ ดพ มพ ค ม อส าหร บผ จ ดแสดงน ทรรศการ ไม น อยกว า 500 ช ด (ช ดละ ประมาณ 50 หน าพร อมปก ส าหร บในส วนของผ งน ทรรศการ พ มพ หน าส ซ งต องม ขนาดและจ ด แสดงท ช ดเจน) และจ ดส งค ม อแก ผ แสดงน ทรรศการไม น อยกว า 1 เด อนก อนว นงาน 4.11 ผ ด าเน นงานเป นผ ประสานงานในรายละเอ ยดผ จ ดแสดงน ทรรศการท งหมด 5. น ทรรศการในโซน Highlight 5.1 จ ดให ม เวท Highlight ในร ปแบบของเวท 4 ม ต ท แสดงถ งการม ค ณค า และ ม ลค า ของ งานว จ ย โดยน าเสนอส ญล กษณ ท แสดงถ งแนวค ดด งกล าว จ ดให ม เวท โชว ผลงานการว จ ยและก จกรรมว จ ยท ประกอบด วย Multimedia และแสง ส เส ยง ในร ปแบบของ Thailand Research Channel โดยแบ งการน าเสนอเป นรายการต างๆ ในแต ละช วงเวลาเพ อความน าสนใจ โดยใช เทคน ค Light Emitting Diode (LED) หร อการสร างภาพจาก การรวมต วแบบขนาดใหญ ของจ ดแสง ส าหร บฉายภาพประกอบก จกรรมบนเวท 9

10 5.1.2 น าเสนอร ปแบบรายการท จะจ ดให ม ข นใน Thailand Research Channel โดยม การ น าเสนอช อรายการและร ปแบบรายการโดยย อของการจ ดงานในแต ละว นอย างน อย 10 รายการต อว น จ ดให ม Media Presentation โดยเช อมโยงก บแนวค ดหล กของงาน พร อมก บการด ง ภาพและบ นท กภาพ เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ก จกรรมท เก ดข นในส วนต างๆ ของงานตลอดการ จ ดก จกรรมท ง 5 ว น จ บภาพ Navigator ซ งเป นผ บร หารของ วช. ท ท าหน าท แนะน าก จกรรมและ น ทรรศการของงานข นบนเวท จ ดท าเวท ให ม 2 ระด บม ส วนความล กไม น อยกว า 8 เมตร ความยาวของเวท ไม น อย กว า 18 เมตร โครงสร างเวท จ ดท าเป นฉากและเวท และพ นท จ าลองห องส ง Thailand Research Channel ม การต ดต งเทคน คไปย อมแสงเพ อสร างส ส นให ก บฉากเวท โดยด านข างเวท ซ ายขวาม การ แขวนป าย Banner และจอ Screen ขนาด 3 4 เมตร จ านวน 2 ช ด โดยตรงกลางเป นฉากท ส งไม น อยกว า 7 เมตร รวมท งด านซ ายและขาของเวท ต องท าเป นรางน า พร อมม Mechanic สะท อน สายน าบนโครงสร าง จ ดให ม ท น งบร เวณด านหน าเวท จ าลองบรรยากาศห องส งอ ดรายการพร อมตกแต ง สวนในพ นท จ ดเตร ยมกล องว ด โอเพ อบ นท กรายการแบบ Real time ตลอดการจ ดงาน 5 ว น จ ดให ม กล องบ นท กว ด โอภาคสนามส าหร บบ นท กภาพก จกรรมในโซนห องประช มและ พ นท น ทรรศการโดยรอบ พร อมท งบ นท กภาพตามการแนะน าของ Navigator ตลอดการจ ดงาน 5 ว น 5.2 จ ดให ม โซนน ทรรศการ Highlight ของโครงการ 2-V Research Program โดยจ ดท าเป น Pavilion ท ด โปร งแสง โดยใช การข งผ าเป นส วนประกอบ โครงสร างเป นเหล กและไม ทาส ในโซนน ม ความกว างประมาณ 6 เมตร โดยผน งโดยรอบโซนยาวประมาณ 25 เมตร ส งไม ต ากว า 2.4 เมตร ในพ นท โซนน ทรรศการตามข อ 5.2 ม Inkjet จ านวนไม น อยกว า 30 แผ น ขนาดไม เล ก กว า เมตร ม Landmark ของโซน โดยออกแบบเช อมโยงก บแนวค ดของงาน โดยจ ดท าเป นโครง ท ม จอพลาสมาขนาดไม น อยกว า 42 น ว จ านวน 3 ช ด เป นส วนประกอบ ม เทคน ค Multimedia Exhibition ฉายว ด ท ศน ระบบ source 3 screen ตกแต งต นไม โดยรอบอย างสวยงาม 5.3 จ ดให ม Landmark ตามแนวค ดของงานเป นซ มทางเข าโซน Highlight ขนาดประมาณ เมตร โดยม การตกแต งซ งเป นผ าโปร งแสงและใช ไฟย อมส โดยม การต ด Inkjet โลโก งาน และม เทคน คไฟม น แฟลซ พร อมตกแต งสวน 5.4 จ ดให ม Discussion Zone หร อ Research Wedding Zone เพ อเป นพ นท เจรจา พ ดค ย ส าหร บเจ าของผลงานว จ ยก บผ ใช ประโยชน โดยม ความเช อมโยงก บโครงสร างตามข อ 5.2 และ

11 ในพ นท กว างประมาณ 6 เมตร โดยม การตกแต งแนวผน งด วยเส นไหม และในพ นท การจ ดท น งส าร บ สนทนา 6 ช ด โดยม Partition ก นเป นส ดส วน แต ไม ท บ ม พ นท ตรงกลางเป นจ ดประชาส มพ นธ หร อ อ านวยการของเจ าหน าท โดยจ ดเป นโต ะหร อเคาน เตอร ล อมรอบ ตรงกลางม เก าอ 2 ต ว พร อมม จอ พลาสมา ขนาดไม น อยกว า 42 น ว จ านวน 1 ช ด พร อมคอมพ วเตอร PC และ Printer จ านวน 1 ช ด พร อมด านหน าโซน ม บอร ดประชาส มพ นธ ขนาดประมาณ เมตร จ านวน 2 ช ด 5.5 ป พรมพ นท โซน Highlight 5.6 วางระบบไฟ สร างบรรยากาศภายในพ นท จ ดน ทรรศการในช น 22 ของสถานท จ ดงาน ท งหมด โดยน าเสนอเทคน คประกอบต างๆ อาท Smoke machine, LED wall Watcher เป นต น โดยม ระบบควบค มงาน แสง ส เส ยง และเคร องเล น DVD พร อมระบบสายต อพ วงของช น 22 ท งหมด 5.7 จ ดจ างพ ธ กรส าหร บเวท Highlight น าเสนอพ ธ กรท ม ช อเส ยง 1 ค ว ท ม ประสบการณ เป นผ ประกาศข าวหร อพ ธ กรทางโทรท ศน ไม น อยกว า 30 นาม ต อว น พร อมก บจ ดจ างพ ธ กรม ออาช พ ส าหร บเวท Highlight และพ ธ กรภาคสนามตลอดการจ ดงาน 5 ว น อย างน อย 2 คน 5.8 จ ดเตร ยมและประสานงานพ ธ ป ดงานให เป นไปด วยความเร ยบร อยและจ ดเตร ยม Stand ไล ระด บ ณ เวท Highlight ในว นจ ดพ ธ ป ดงาน ส าหร บการมอบรางว ลแก หน วยงานท น าเสนอ น ทรรศการและผ แทนหน วยงานท ร บโล ขอบค ณจากส าน กงานฯ ถ ายภาพร วมก นประมาณ 150 คน 6. การจ ดน ทรรศการ Thailand Research Symposium จ ดเตร ยมซ มประต ทางเข า พร อมม กราฟฟ คแสดงช อของพ นท 6.2 จ ดเตร ยมบอร ดแสดงน ทรรศการงานว จ ย (Presentation Board) ไม น อยกว า 30 ช ด ขนาด กว าง 1 เมตร ส ง 2.4 เมตร โดยประมาณ ใช งานได ท ง 2 ด าน พร อมม ส วนตกแต งบอร ดให ม ความ สวยงามและโดดเด น พร อมจ ดท าป ายช อผลงาน ต ดต งหลอดไฟสปอตไลท ท กบอร ด และม เก าอ วาง ข างบอร ดท กบอร ด 6.3 จ ดท าป ายแสดงพ นท จ ดงาน Thailand Research Symposium จ ดท าเน อหา Inkjet แนะน า Thailand Research Symposium จ ดเตร ยมเจ าหน าท ด แลและประสานงานก บน กว จ ยท น าเสนอในพ นท อย างน อย 2 คน 7. การจ ดการการประช ม/ส มมนาในร ปแบบต างๆ 7.1 การจ ดการ ณ ห องประช มใหญ (ห อง World Ballroom) น าเสนอแนวค ดและร ปแบบพ ธ เป ดงาน ท แสดงให เห นถ งการเช อมโยงเคร อข ายใน ระบบว จ ย ค ณค าและความส าค ญของงานว จ ยท ม ต อการพ ฒนาประเทศ การเป ดงานภาคประช มต องน าเสนอร ปแบบท เป นกลไก Mechanic ฉากบนเวท ท สามารถเล อนเป ด/ป ดได พร อมท งม การซ อนโครงสร างหร อเทคน คพ เศษ ประกอบแสง ส เส ยง ท ตระการตา โดยม การน าเสนอ Logo ของงานขนาดใหญ ประกอบด วย 11

12 - จ ดท าแท นหร อขาต งท ม กลไกส าหร บบ งค บฉากในการเป ด โดยแท นต องม ร ปแบบ โดดเด น ม ความส งในระด บเหมาะสมก บผ ท าการเป ดงานภาคประช ม - จ ดเตร ยม LCD Projector พร อมจอ 2 ฝ งของเวท - ออกแบบ และจ ดท าเวท ท สวยงามและย งใหญ ท ม ความแปลกใหม และส อให เห น แนวค ดท เช อมโยงก บแนวค ดหล กในการน าเสนอในภาพรวมของพ ธ เป ดงาน - ขนาดของเวท พ นเวท ม ความยาวไม น อยกว า 15 เมตร กว างไม น อยกว า 4 เมตร และส งไม ต ากว า 60 เซนต เมตร โดยป ดท บด วยพรม ม บ นไดข น-ลงด านข างหร อ ด านหน า 2 ด าน - Back drop ของเวท ต องม ขนาดสอดคล องก บพ นเวท ออกแบบและก อสร างด วย ว สด ไม หร ออะคล ล กหร อว สด อ นๆ ท สวยงาม และแข งแรงตลอดการใช งาน 5 ว น ม การเล นม ต ของฉากหล งด วยการออกแบบก อสร างและแสงส - จ ดระบบ แสง ส เส ยง (Light & Sound System) บนเวท และภายในห องประช ม ท ช ดเจนและม ค ณภาพ ต อการจ ดการประช มตลอด 5 ว น - จ ดเตร ยมพลาสมาท ว ขนาดจอ 42 น ว ส าหร บ VIP และว ทยากรจ านวน 1 ช ด - จ ดเตร ยมคอมพ วเตอร Note Book ส าหร บว ทยากร 2 ช ด - จ ดเตร ยมโพเด ยมส าหร บประธานในพ ธ หร อผ กล าวรายงาน หร อพ ธ กร จ านวน 2 ช ด - จ ดเตร ยมระบบจ บภาพข นจอระหว างการบรรยาย และต ดต อบรรยากาศของการ ประช มในห องประช มขนาดใหญ ตลอด 5 ว น - จ ดบ นท กภาพและเส ยง real time: output VCD - จ ดเตร ยมระบบท ว วงจรป ด ช ดอ ปกรณ รวมจอท ว ส าหร บการเป ดงานภาคการ ประช ม จ านวน 5 เคร อง (ในว นเป ดการประช ม) - จ ดท า Media ว ด ท ศน การเป ดงาน และภาพประกอบกราฟฟ ก โดยม การ บ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ประกอบความยาว 8 นาท จ านวน 1 ช ด - จ ดการแสดง Highlight ของการเป ดงานภาคการประช มเป น Entertainment Show in Opening Scene ท เช อมโยงก บเน อหาและประเด นการจ ดงาน ประมาณ 10 นาท - จ ดเตร ยมส วนตกแต งบร เวณทางเด นเข าส ห องประช มขนาดใหญ ท เช อมโยงก บ เน อหาหร อประเด นการจ ดงาน - จ ดเตร ยมโซฟาพร อมโต ะร บแขกท รองร บแขก VIP จ านวน คน บร เวณ ด านหน าเวท 12

13 - จ ดเตร ยมพ ธ กรท ม ช อเส ยงในช วงการเป ดงานภาคการประช ม (คร งว นเช า), ผ ด าเน นการอภ ปรายในการประช มขนาดใหญ คร งว น จ านวน 2 คร ง หร อเต มว น (เช าและบ าย) จ านวน 1 คร ง และพ ธ กรหร อผ ด าเน นการอภ ปรายการประช ม ผ บร หารช วงเย นว นเป ดงาน หร อช วงเวลาอ น จ านวน 1 คร ง โดยต องเป นพ ธ กรท ม ประสบการณ เป นผ ประกาศข าว หร อพ ธ กรรายการโทรท ศน - บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น 7.2 การประช มขนาดกลาง จ านวน 3 ห อง ประมาณ 30 ห วเร อง ออกแบบและจ ดท าเวท ขนาดไม น อยกว า เมตร ในห องจ ดงาน ซ งรวมท งข อความบนฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณ จ าเป นพร อมเพร ยง ได แก คอมพ วเตอร Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต งต าง ๆ เช น ม ไม ดอก ไม ประด บ ฯลฯ ในท กห องประช ม บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช มและห องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น บ นท กภาพช วงการเป ดงานในแต ละห องประช ม และว ทยากรแต ละห วเร อง รวมท ง บรรยากาศในห องประช ม 7.3 การประช มกล มเฉพาะเร อง จ านวน 6-7 ห อง จ านวนไม น อยกว า 50 ห วเร อง เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ขนาดไม น อยกว า เมตร ในห องจ ด งาน ซ งรวมท งข อความบนฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณ จ าเป นพร อมเพร ยง ได แก คอมพ วเตอร Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต งต าง ๆ เช น ม ไม ดอก ไม ประด บ ฯลฯ ในท กห องประช ม บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช มและห องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น บ นท กภาพช วงการเป ดงานในแต ละห องประช ม และว ทยากรแต ละห วเร อง รวมท ง บรรยากาศในห องประช ม 7.4 การประช ม Twilight Program จ านวน 4-6 ห อง จ านวนไม น อยกว า 26 ห วเร อง เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ในห องพ ธ จ ดงาน ซ งรวมท งข อความบนฉากหล ง ระบบ เส ยงและแสง โดยม อ ปกรณ จ าเป นพร อมเพร ยง ได แก คอมพ วเตอร Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต งต าง ๆ เช น ม ไม ดอก ไม ประด บ ฯลฯ ในท กห อง ประช ม 13

14 7.4.2 บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช มและห องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น บ นท กภาพว ทยากรท ท าการบรรยาย รวมท งบรรยากาศในห องประช ม 7.5 งานประช มเสวนาผ บร หารหน วยงานภายในเคร อข าย: Dinner Talk จ ดเตร ยมงานประช มผ บร หารระด บส งและผ บร หารด านการว จ ยของหน วยงาน เคร อข ายท วประเทศ ในช วงเย นของว นเป ดงานหร อว นท วช. ก าหนด โดยม ผ เข าร วมประช ม ประมาณ 200 คน จ ดเตร ยมการลงทะเบ ยนผ เข าร วมงานเสวนาผ บร หารหน วยงานในเคร อข ายระบบ ว จ ย 7.5.3จ ดเตร ยมเวท และเคร องเส ยงส าหร บการเสวนาผ บร หารหน วยงานในเคร อข ายท รวมจ ดงาน Thailand Research Expo จ ดเตร ยมพ ธ กรม ช อเส ยงในการเป นผ ด าเน นการเสวนาระหว างผ บร หารในช วง ระหว างงาน Dinner Talk จ ดเตร ยมผ งท น งของผ บร หารท เข าร วมงาน จ ดเตร ยมล าด บข นตอนตามก าหนดการให เป นไปด วยความเร ยบร อย จ ดให ม การบ นท กภาพและเส ยงของการเสวนาตลอดช วงเวลาการจ ดงาน 8. การตกแต งพ นท ส วนกลางบร เวณภายนอกห องประช ม และบร เวณจ ดลงทะเบ ยน 8.1 จ ดสร างซ มประต ทางเข างานขนาดใหญ ด วยโครงสร างท แข งแรงและม ความสวยงาม โดย ม ขนาดหน ากว างประมาณ 6 เมตร จ านวน 1 ช ด โดยม ส วนผสมผสานท เป น Directory Board เพ อ ส อสารข อม ลท เก ยวข องก บงานได อย างครบถ วน จ านวน 1 ช ด เป นโครงสร างประชาส มพ นธ ห วข อ ประช มท ม ส วนผสม Lighting ตรงกลางฝ งจอ LCD TV หร อพลาสมา 42 น ว พร อม Media Present ห วข อประช ม 8.2 จ ดสร างซ มประต ทางเข าน ทรรศการ ด วยโครงสร างท แข งแรงและม ความสวยงาม โดยม ขนาดหน ากว างประมาณ 5 เมตร จ านวน 2 ช ด 8.3 จ ดให ม Sign board ท แข งแรงและสวยงามจ านวนไม น อยกว า 6 ช ด 8.4 จ ดเตร ยมค วไลน ท รองร บต อก จกรรมภายในงานท งหมดได อย างเพ ยงพอ ไม น อยกว า 40 อ น โดยจ ดวางไว ตามจ ดต างๆ ท เหมาะสม ได แก บร เวณจ ดลงทะเบ ยนส วนกลาง บร เวณจ ด ลงทะเบ ยนหน าห องประช มใหญ บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหน าห องจ ดน ทรรศการ บร เวณจ ด ลงทะเบ ยนหน าห องประช มขนาดกลาง บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหน าห องประช มกล มเฉพาะเร อง บร เวณร บเอกสารการประช มห องต างๆ และบร เวณอ นๆ ท ม ความจ าเป นและเหมาะสมตามท ส าน กงานฯ แจ งแก ผ ร บจ ดงาน 14

15 8.5 เคาน เตอร ลงทะเบ ยน ส าหร บกรอกข อม ล 2 ต ว / ช ด 8.6 ด าเน นการร อถอนเม อเสร จส นงาน 9. ส วนอ นๆท เก ยวข อง 9.1 จ ดเตร ยมพ นท ส าหร บ คล น กว จ ย จ ดท าเป นค หามาตรฐานและเคาน เตอร ท ม การ ออกแบบและจ ดร ปแบบท ด ท นสม ย สวยงาม ในพ นท ไม น อยกว า 240 ตารางเมตร ม ป าย คล น ก ว จ ย ขนาดใหญ ด านหน าพ นท รวมท งม การแบ งส ดส วนพ นท ส าหร บผ ให ค าปร กษาด านการว จ ย และผ ขอร บค าปร กษาในการพ ดค ยไม น อยกว า 10 Block โดยในแต ละ Block ม อ ปกรณ โต ะ 1 ต ว เก าอ 2 ต ว ป ายช อแสดงช อค หา หร อ Block ถ งขยะ ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด ปล กไฟ 1 จ ด พร อมค ากระแสไฟฟ า รวมท งม จ ดน งรอของผ ขอร บบร การอย างเพ ยงพอ และม จ ดประชาส มพ นธ คล น กว จ ย หน าพ นท งานและในพ นท ส วนอ น ตลอดงานด วย 9.2 บ นท กภาพน งช วงพ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการ การเป ดงานภาคการประช ม ว ทยากรในท ก ห วข อการประช ม บรรยากาศช วงการลงทะเบ ยนและบรรยากาศในห องประช มท กห วเร อง พร อมท ง ถ ายภาพในพ นท และค หาน ทรรศการท น าเสนอท งหมด พร อมท งบรรยากาศการเย ยมชมน ทรรศการ ตลอดการจ ดงานตลอด 5 ว น โดยต องจ ดให ม ช างภาพม ออาช พตลอดการจ ดงานอย างน อยว นละ 2 คน 9.3 ระบบร กษาความสะอาดภายในงาน โดยจ ดเตร ยมเจ าหน าท ร กษาความสะอาดอย าง เหมาะสมไม ต ากว า 8 คนต อว น (ว นก อนเป ดงาน 1 ว น ว นงาน 5 ว น ว นร อถอน 1 ว น ) 9.4 ระบบร กษาความปลอดภ ยภายในงาน (ว นก อนงาน, ว นงาน, ว นร อถอน) โดยจ ดเตร ยม เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยอย างเหมาะสมไม ต ากว า 8 คนต อว น ตลอด 24 ช วโมง ซ งม หล กประก นชดใช เม อของหายในช วงเวลาร บฝากของก อนว นจ ดงานและว นจ ดงาน 9.5 จ ดให ม ระบบน าภายในส วนแสดงน ทรรศการอย างเหมาะสม เพ ยงพอและปลอดภ ย 9.6 ตกแต งหร อประด บธงให สวยงาม 9.7 เหมาค าเด นไฟฟ าพร อมอ ปกรณ (ท งระบบไฟฟ า 2 เฟส และ 3 เฟส รวมท งอ ปกรณ ท จ าเป นอ น ๆ ) ค าใช ไฟฟ าและค าเด นท อน าประปาพร อมอ ปกรณ ท งในค หามาตรฐาน ค หา พ เศษและส วนลงทะเบ ยน 9.8 จ ดเตร ยมเคร องใช ส าน กงาน ส าหร บเจ าหน าท ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต คอมพ วเตอร ( 3 เคร อง ), เคร องพ มพ รวม 2 ช ด, เคร อง Fax ( 1 ช ด) และเคร องถ ายเอกสาร 1 เคร อง ท งน เคร องถ ายเอกสาร บร ษ ทต องน ามาให ใช ก อนว นงาน 1 ว น และว นแสดงงาน 9.9 จ ดเตร ยมท มงานจ ดเอกสารส าหร บส งโปสเตอร เช ญชวนผ เข าร วมการประช ม และผ เข าร วม งานน ทรรศการ ก อนการจ ดงาน จ านวน 15 ว น ว นละ 10 คน พร อมจ ดเตร ยมพาหนะในการส ง เอกสารไปย งท ท าการไปรษณ ย และจ ดเตร ยมท มงานจ ดเตร ยม/บรรจ เอกสารส ง หร อจ ดแจกแก ผ เข าร วมการประช ม ผ เข าร วมงาน ผ เข าร วมชมน ทรรศการ และของท ระล กอ นๆ อย างเพ ยงพอไม น อยกว า 10 คนต อว น ตลอดการจ ดงาน 5 ว น 15

16 9.10 จ ดเจ าหน าท ประสานงานก บน กว จ ย เช น การน าผลงานเข าและออกพ นท อ ปกรณ เคล อนย าย และอ น ๆ ท จ าเป นและม บ คลากรช วยยก ด งน - ก อนเวลาของการเป ดแสดงผลงาน จ านวนว นละ 30 คน - ระหว างการแสดงผลงาน จ านวนว นละ 30 คน 9.11 จ ดเตร ยมเจ าหน าท ท ม การศ กษาอย างน อยระด บ ปวส. ก าล งศ กษาระด บปร ญญาตร หร อ ระด บปร ญญาตร ข นไป เพ อช วยในการต อนร บ การลงทะเบ ยน และการจ ดงานน ทรรศการ /ห อง ประช ม ตลอดการจ ดงาน - จ ดลงทะเบ ยน และร บเอกสารส วนกลาง พร อมท งการต อนร บ ณ จ ดต างๆ ท วบร เวณงาน ว นละ 50 คน - ห องประช มขนาดใหญ ห องละไม น อยกว า 7-10 คน (ระหว างเวลา น.) - ห องประช มขนาดกลาง ห องละไม น อยกว า 5-7 คน (ระหว างเวลา น.) - ห องประช มกล มเฉพาะเร อง ห องละไม น อยกว า 3-5 คน (ระหว างเวลา น.) - ห อง Twilight Program ห องละไม น อยกว า 3-5 คน (ระหว างเวลา น.) 9.12 เตร ยมอ ปกรณ ส าน กงานเพ ออ านวยความสะดวกแก น กว จ ยท มาจ ดแสดงน ทรรศการ 9.13 จ ดจ ดน าด มส าหร บผ ชมงาน ท รองร บผ เข าร วมงานอย างน อย 5,000 คน จ านวน 2 จ ด พร อมภาชนะด มน า 9.14 จะต องจ ดหาพน กงานขนย ายส งของ (ชาย) ในช วงระหว างก อนเวลา ในเวลาและหล ง เวลาจ ดน ทรรศการ อย างน อย จ านวน 3 คน รวมท งอ ปกรณ ขนย าย เช น รถเข นในขนาดต างๆ ท เหมาะสม ไม น อยกว า 5 ค น 9.15 รถต ปร บอากาศบร การร บ-ส งเจ าหน าท ส าน กงานฯ และผ เก ยวข อง ในว นท ส งหาคม 2553 จ านวน 10 ค น (ระหว างเวลา น.) พร อมค าทางด วน หร อจ ดเตร ยม ค ปองทางด วน ส าหร บรถต และรถกระบะท กค น ท กเท ยว และท กว น 9.16 รถต ปร บอากาศบร การร บ-ส ง 1 ค นและรถกระบะม หล งคาก นฝน 3 ค น ส าหร บเจ าหน าท ส าน กงานฯ ในส วนของผ เตร ยมงาน ว นงาน และว นร อถอน พร อมค าทางด วน หร อจ ดเตร ยมค ปอง ทางด วน ส าหร บรถต ท กค น ท กเท ยว และท กว น 9.17 จ ดเจ าหน าท ประสานงานและจ ดคนข บรถ ณ วช. และสถานท จ ดงานแห งละ 2 คน ต งแต ว นท ส งหาคม เสนอแนวค ดในการจ ดท า Mascot ของงาน หร อจ ดท า Mascot ของงาน ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด พร อมจ ดท า Mascot 1 ต ว พร อมคนใส ตลอดงาน 5 ว น และ Standee Mascot จ านวน 7 จ ด ขนาด เมตร พร อมโต ะและเก าอ อย างน อย 20 ช ด และบอร ด ประชาส มพ นธ อ นๆ 16

17 จ ดท า Banner ต ดประชาส มพ นธ ภายในงาน และจ ดต างๆ ท เหมาะสม ประกอบด วย - ป ายประชาส มพ นธ แบบต งพ น บร เวณทางเข าลานจอดรถ อย างน อย 10 ช น - ป ายประชาส มพ นธ แบบต ดบอร ด บร เวณทางเข าสถานท จ ดงาน อย างน อย 7 ช น - ป ายประชาส มพ นธ แบบต งพ นในส วนประชาส มพ นธ อ นๆ อย างน อย 28 ช น - ป ายประชาส มพ นธ ต ดหน าล ฟต แจ งการขนย ายอย างน อย 12 ช น - คอมพ วเตอร ส าหร บประชาส มพ นธ ข อม ลส วนกลางตลอดงาน จ านวน 1 ช ด 9.20 ม ส วนร วมในการจ ดเตร ยมการแถลงข าวการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ร วมก บส าน กงานฯ โดยผ ด าเน นการต องจ ดเตร ยม Media ว ด ท ศน ในการแถลงข าวโดยบ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ความยาว ประมาณ 5-8 นาท จ านวน 1 ช ด พร อมก บน าส อประชาส มพ นธ งานต างๆ มาร วมจ ดแสดงในว น แถลงข าว ได แก Mascot และคนใส, Standee อย างน อย 6 ช ด, บอร ดมาตรฐานน าเสนอผลงาน ขนาด เมตร พร อมโต ะและเก าอ อย างน อย 20 ช ด และบอร ดประชาส มพ นธ อ นๆ 9.21 ช วยในการประชาส มพ นธ การจ ดงานผ านส อ Internet ต างๆ ในเร องการเช ญประช มและ การเช ญชมน ทรรศการ 9.22 ด าเน นการอ น ๆ ท เก ยวข อง 10. การจ ดท าระบบลงทะเบ ยน 10.1 การประช มขนาดใหญ การประช มขนาดกลาง การประช มกล มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ผ ด าเน นการระบบลงทะเบ ยนการประช มต องจ ดรายละเอ ยดด งต อไปน จ ดเตร ยมระบบซอฟต แวร ประกอบด วย - โปรแกรมการลงทะเบ ยนผ เข าร วมประช มล วงหน าก อนงาน Online ผ านทาง Internet ท เป ดให ผ เข าร วมประช มท วประเทศสามารถลงทะเบ ยนเข าร วมงาน ล วงหน าตามท ส าน กงานฯ ก าหนด และลงทะเบ ยนได ในระหว างงาน ซ งสามารถ รองร บผ ลงทะเบ ยนได ไม น อยกว า 40,000 ท น ง - โปรแกรม Clean up ข อม ลเพ อตรวจหาการลงทะเบ ยนช อซ า - หน า Page แบบฟอร มส าหร บการพ มพ ช ดจดหมาย ในการน าส งบ ตร Barcode ของผ ลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม - Database record และ report ท เป น Matrix สามารถ cross ข อม ลในการ น าเสนอได ครอบคล มท ก Function ท ส าน กงานฯ ก าหนด - โปรแกรมจ ดเก บข อม ลผ าน Website - โปรแกรมตอบร บผ านทาง

18 18 - โปรแกรมท ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยน/ย ายขนาดห องประช ม ว นและ เวลาการประช มได ตามความเหมาะสมท ส าน กงานฯ ต องการ โดยไม ม ข อจ าก ด ท งในระหว างการลงทะเบ ยน หล งลงทะเบ ยน และระหว างการ จ ดงาน การจ ดเตร ยมระบบฮาร ดแวร ประกอบด วย - ช ดคอมพ วเตอร ท จ ดลงทะเบ ยนส วนกลาง และวางท ด านหน าห องประช มขนาด ใหญ ห องประช มขนาดกลาง ห องประช มกล มเฉพาะเร อง และจ ดประชาส มพ นธ จ านวนไม น อยกว า 30 ช ด - การเด นระบบ LAN เช อมส ญญาณจ ดการลงทะเบ ยนท งหมดให เช อมโยงถ งก น - เคร องย ง Barcode จ านวน 26 ช ด - เคร อง Printer ส าหร บ Print บ ตร Barcode จ านวน 4 เคร อง - จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอร เพ มเต มไม น อยกว า 3 ช ด ส าหร บผ Walk in ในว นเป ด งานภาคการประช ม การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ และการด าเน นการอ นๆในส วน ลงทะเบ ยน - บร การจ ดการและตรวจสอบข อม ลลงทะเบ ยนผ เข าร วมการประช ม เป นการ ล วงหน า แสดงผลการลงทะเบ ยนในท กส ปดาห ตามท ส าน กงานฯ แจ งความ ประสงค - จ ดพ มพ ช ดจดหมาย ซ งม บ ตร Barcode ของผ เข าร วมประช มผนวกอย ด วย ส าหร บจ ดส งให ผ ลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม และช ดจดหมายซ งม บ ตร Barcode ส ารอง ไม น อยกว า 15,000 ใบ โดยม รายละเอ ยด ด งน - ขนาด A4 - กระดาษอาร ตการ ด หนา แกรม - พ มพ 4 ส 1 หน า - ม ข อความระบ ตามท ส าน กงาน ฯ ก าหนด - ม รห สBarcode เฉพาะบ คคล - จ ดท าซองพลาสต กหร อซองกระดาษ ส าหร บส งบ ตร Barcode โดยหน าซองพ มพ ต วหน งส อ 1 ส แสดงรายละเอ ยดว น เวลา สถานท จ ดงาน และอ นๆตามความจ า เป น 1 หน า และปากซองม เม าท กาวส าหร บป ดผน ก อย างน อย 10,000 ซอง - จ ดท าและ Print Label ส าหร บจ ดส งบ ตรลงทะเบ ยนให ผ เข าร วมประช มล วงหน า ท งหมด จ ดส งให ส าน กงานฯ ประมาณ 2 ส ปดาห - 1 เด อนก อนการจ ดงาน - จ ดเจ าหน าท ประสานงานส าน กงานฯ ในเร องการลงทะเบ ยนก อนและระหว างงาน

19 - จ ดเจ าหน าท ร บลงทะเบ ยนผ เข าร วมประช มขนาดใหญ การประช มขนาดกลาง การประช มกล มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ในระหว างงาน ณ จ ดต ดต ง คอมพ วเตอร ท กจ ด ด งน - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนส วนกลาง จ านวน 10 คน (เวลา น.) โดยในว นเป ดงานภาคการประช ม (ว นพ ธท 26 ส งหาคม 2553 เพ มจ านวนเป น 15 คน) - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนห องประช มขนาดใหญ จ านวน 4 คน (เวลา น.) - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนห องประช มขนาดกลางจ านวน 4 คน (เวลา น.) - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนห องประช มกล มเฉพาะเร อง จ านวน 6 คน (เวลา น.) - จ ดเจ าหน าท ในการค ย ข อม ลของผ ลงทะเบ ยนผ เข าร วมการประช มท ม การลงทะเบ ยนใน ระหว างการประช ม - จ ดอบรมเจ าหน าท ส าน กงานฯ ในการใช งานระบบลงทะเบ ยนและ ประมวลผล เพ อการบร หารจ ดการก อน ระหว าง และหล งงาน จ านวน 2 คร ง - จ ดท าประมวลผลข อม ลผ ลงทะเบ ยนเข าร วมประช มก อนและหล ง งานให ส าน กงานฯ ตามร ปแบบท ส าน กงานฯ ก าหนด ข อม ลในระบบการลงทะเบ ยนเข าร วมการประช มในท กรายช อ เป นส ทธ ของ ส าน กงานฯ เท าน น ผ ด าเน นการเป นเพ ยงผ จ ดการข อม ลตามท ส าน กงานฯ แจ งความ ประสงค และระบ ความต องการในรายละเอ ยดต างๆ ห ามน าข อม ลในระบบลงทะเบ ยนไป เผยแพร ประชาส มพ นธ งานอ นใด หร อขยายผลเพ อการค า หร อธ รกรรมใดๆ ท งส น นอกจากจะได ร บการอน ญาตจากส าน กงานฯ เท าน น ผ ด าเน นการต องน าส งข อม ลในระบบลงทะเบ ยนท งหมดให แก ส าน กงานฯ โดยม ข อม ลท งหมดในห วข อต างๆ ด งน - ช อ/นามสก ล - เพศ - ระด บการศ กษา - อาช พ - ต าแหน งทางว ชาการ/ยศ - ต าแหน งผ บร หารส งส ดของหน วยงานท ส งก ด - พ นท หน วยงานท ส งก ด 19

20 - ท อย หน วยงานท ส งก ด - ท อย บ าน - สถานท สะดวกในการต ดต อ/โทรศ พท /โทรสาร - /ม อถ อ - ก จกรรมท สนใจ - แหล งร บทราบการประชาส มพ นธ - อ นๆ (ท ระบ ) ข อม ลตามท น าส งในข อ ท งหมดต องเป นระบบ Matrix ท สามารถเร ยกด ข อม ล ในหลากหลายล กษณะในท กห วข อ ร ปแบบตามท ส าน กงานฯ ต องการ พร อมสามารถ print out ข อม ลได โดยไม จ าก ดร ปแบบ จ ดให ม Call Center เพ อให ข อม ลระหว างการลงทะเบ ยนและอ นๆ จ ดให ม SMS System ส าหร บประชาส มพ นธ ข อม ลไปย งกล มเป าหมาย ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด 10.2 ระบบลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ ดท าระบบการลงทะเบ ยนตรวจน บผ เข าร วมชมน ทรรศการ บ นท กข อม ลผ เข าร วม ชมน ทรรศการ พร อมท งประมวลผล ตลอดการจ ดงาน จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอร ท จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ านวน 2 ช ด พร อม เจ าหน าท ต งอย ในค หาข อ จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ ดประชาส มพ นธ (กองอ านวยการของส าน กงานฯ) และ อ นๆ 11.1 จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนน ทรรศการ ขนาดประมาณ 2 6 เมตร ม ล กษณะโปร ง และม โครงสร างของการตกแต งด วยผ าประกอบ 11.2 จ ดเตร ยมค หากองอ านวยการและจ ดประชาส มพ นธ ขนาดประมาณ 2 6 เมตร ม ล กษณะโปร งและม โครงสร างของการตกแต งด วยผ าประกอบ พร อมคอมพ วเตอร จ าวน 1 ช ด 11.3 จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนของผ เข าร วมงาน VIP และค หาลงทะเบ ยนของเจ าหน าท ส าน กงานฯ 11.4 จ ดเตร ยมข อม ลบน Inkjet ช แจงรายละเอ ยดท จ าเป นส าหร บผ เข าร วมงานท กกล มให ร บทราบข อม ลในภาพรวมได ในตลอดว น น บต งแต ข อม ลส วนการประช ม ข อม ลส วนน ทรรศการ ข อม ลการร บประทานอาหาร ข อม ลอ นๆ ท ม ความส าค ญ จ านวนอย างละ 1 ช ด ณ ค หาตามข อ

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อ 1.1 ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 1. หล กการและเหต ผล จากการท ประเทศไทยได

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553)

รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) รายงานสร ปผลการด าเน นก จกรรม 5 ส ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ประจ าป การศ กษา 2552 (1 ม ถ นายน 2552 31 พฤษภาคม 2553) ก ค าน า ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยร งส ต ได ด าเน นก จกรรม 5 ส มาอย างต อเน อง และป

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

คานา สาน กงานอธ การบด

คานา สาน กงานอธ การบด คานา ส าน กงานอธ การบด ในฐานะท เป นหน วยงานท ท าหน าท จ ดการศ กษาและม หน าท ในการสน บสน น การศ กษา ท จะท าหน าท ช วยข บเคล อนให ภารก จชองหน วยงานต างๆ ได จ ดต งข นตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ ซ งเป นการเปล

More information

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน

More information

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง

ส น พน นตำ ผ อำนวยกำรกองกลำง คำนำ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดท ารายงาน ประจ าป 2556 เพ อรายงานผลการด าเน นงานและความส าเร จของหน วยงานในรอบป งบประมาณ ท ผ านมา (ต งแต 1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556)

More information

มาตรฐาน งานบร การอาคารและสถานท

มาตรฐาน งานบร การอาคารและสถานท มาตรฐาน งานบร การอาคารและสถานท ส าน กบร หารระบบกายภาพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 1 2 ค าน า ป จจ บ นงานบร การอาคารและสถานท ภายในจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ม การด าเน นงานโดย ส าน กบร หารระบบกายภาพ คณะ และสถาบ น

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555 คานา การ เสร ม สร างภาพล กษณ และการเผยแพร ข อม ลข าวสารขององค กร เป น กลย ทธ สาค ญ ในการ ประชาส มพ นธ การดาเน นงานของกรมการพ ฒนาช มชนไปส ประชาชน ให ม ความร ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บ การดาเน นงานของกรมการพ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ประจาป งบประมาณ 2554

ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ประจาป งบประมาณ 2554 ขอบเขตงานจ างบร หารจ ดการอาคารกระทรวงพาณ ชย ป งบประมาณ 2554 ------------------ 1. ความเป นมา ด วย กระทรวงพาณ ชย ต งอย เลขท 44/100 ถนนนนทบ ร 1 ตาบลบางกระสอ อาเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร เป นอาคารประกอบด วยอาคารส

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล

โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล โครงการส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร วมก บ คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ส งเสร มการปร บเปล ยนพฤต กรรมในส าน กงาน เพ อลดการใช พล งงาน

More information

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม Green แสดงถ งว ถ ช ว ตหร อการดาเน นช ว ตท ม ความร บผ ดชอบต อระบบน เวศและเป นม ตรก บ ส งแวดล

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. หล งใหม จ งหว ดนนทบ ร ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -----------------------------------

More information

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย

คานา ขอขอบค ณเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท กท านท ให ความร วมม อ ทาให เอกสารน สาเร จล ล วงด วยความ เร ยบร อย คานา เอกสารภาระงานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด ท จ ดทาข นน ใช เป นแนวทางในการกาหนด ขอบข ายความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท สาน กงานคณบด และเพ อเป นข อม ลให ผ บร หารคณะฯ ได ทราบถ งหน าท ความร บผ ดชอบในการทางานของแต

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 2 ค าน า เอกสารรายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ขอบเขตของการจ างงานบร หารอาคาร ประจาป งบประมาณ 2558 ---------------------------------

ขอบเขตของการจ างงานบร หารอาคาร ประจาป งบประมาณ 2558 --------------------------------- 1. ความเป นมา ขอบเขตของการจ างงานบร หารอาคาร ประจาป งบประมาณ 2558 --------------------------------- กระทรวงพาณ ชย ต งอย เลขท 44/100 ถนนนนทบ ร 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเม อง จ งหว ด นนทบ ร เป นอาคารประกอบด

More information

Dormitory Administration Affair Office

Dormitory Administration Affair Office 2554 Dormitory Administration Affair Office สาน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ คานา ส าน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นส วนงานท จ ดต งตามประกาศ สภามหาว ทยาล ยโดยม

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD)

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 1 2 3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 5 เล อน ตาแหน ง ว น ยและ ให ออก วางแผน ประเม น HRM กาหนด ตาแหน ง พ ฒนาบ คคล และอบรม สรรหา ค าตอบ แทน 6 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ค ออะไร

More information

เอกสารประกอบการสอน นางอภ ญญา ก รต ส วคนธ คร ว ทยฐานะคร ช านาญการ

เอกสารประกอบการสอน นางอภ ญญา ก รต ส วคนธ คร ว ทยฐานะคร ช านาญการ เอกสารประกอบการสอน ว ชา การจ ดประช มส มมนา (-) หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช %&% (ปร บปร ง พ.ศ. %&)) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการเลขาน การ เร ยบเร ยงโดย นางอภ ญญา ก รต ส วคนธ

More information

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม )

เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) โครงการจ ดท าระบบการจ ดการส งแวดล อมของภาคร ฐ (อาคารเข ยว) เกณฑ การประเม นอาคารเข ยวภาคร ฐ (กรณ ท จะม การก อสร างอาคารใหม ) กรมควบค มมลพ ษ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (อาคารเข ยว) กรมควบค มมลพ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information