1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม"

Transcription

1 1 ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) งานจ ดให ม ข นระหว างว นท ส งหาคม 2553 ณ ศ นย ประช มบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอร ณ เซ นทร ลเว ลด ราชประสงค กร งเทพฯ ***************************** 1. ขอบเขตงาน ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ของการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ท ก าหนดจ ดข นระหว างว นพฤห สบด ท 26- ว นจ นทร ท 30 ส งหาคม 2553 ณ ศ นย ประช มบางกอกคอนเวนช นเซ นเตอร เซ นทร ลเว ลด ราชประสงค กร งเทพฯ โดยม ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) เป นผ ก าหนดขอบเขตงาน ส าน กงานฯ หมายถ ง ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ผ ด าเน นงาน หมายถ ง บร ษ ทท เป นผ ด าเน นการจ ดงานตามขอบเขตงานท ก าหนด TOR ฉบ บน ครอบคล มการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ในเน อหาของงานท เก ยวข อง ก บเร องด งน 1.1 การเป ดงานภาคน ทรรศการและภาคการประช ม พ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการ และการเตร ยมการว นร บเสด จ การเป ดงานภาคการประช ม 1.2 การจ ดน ทรรศการขนาดใหญ แบ งเป น 4 ส วน น ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และพระบรมวงศา น วงศ พร อมด วยผลงานท ได ร บ ท นว จ ยนวม นทร น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการว จ ย แห งชาต น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ย จากสถาบ นการศ กษาและหน วยงาน เคร อข ายในระบบว จ ย ร ฐว สาหก จ หน วยงานในก าก บของร ฐ และภาคเอกชน ท วประเทศ การบร หารจ ดการน ทรรศการในภาพรวม พร อมด วยการประชาส มพ นธ /เผยแพร ภายในพ นท การจ ดงาน และบร เวณใกล เค ยง 1.3 การจ ดประช ม/ส มมนาในร ปแบบต างๆ แบ งเป น 5 ส วน การจ ดการของการประช มขนาดใหญ เพ อรองร บผ เข าร วมประช มประมาณ 1,000 คน/ห วเร อง จ านวน 10 ห วเร อง การจ ดการของการประช มขนาดกลางเพ อรองร บผ เข าร วมประช มประมาณ คน/ห วเร อง จ านวนไม น อยกว า 25 ห วเร อง

2 1.3.3 การจ ดการของการประช มกล มเฉพาะเร องเพ อรองร บผ เข าร วมประช มประมาณ คน/ห วเร อง จ านวนไม น อยกว า 50 ห วเร อง การจ ดการเพ อถ ายทอดกระบวนการหร อเทคน คท เก ยวข องก บการว จ ย : Twilight Program เพ อรองร บผ เข าร วมประช ม ประมาณ คน/ห วเร อง จ านวนไม น อยกว า 25 ห ว เร อง การจ ดการของการประช มส มมนา การฝ กอบรม การแถลงข าว และอ นๆ ท จะม ข น ก อนการจ ดงาน หร อในระหว างการจ ดงานตามท ส าน กงานฯ ก าหนด 1.4 การจ ดท าและบร หารระบบลงทะเบ ยน เพ อรองร บ การลงทะเบ ยนของผ เข าร วมประช มในห องประช มขนาดใหญ ห องประช มขนาด กลาง ห องประช มกล มเฉพาะเร อง ห อง Twilight Program และห องประช มอ นๆ ตามท วช. ก าหนด ไม น อยกว า 40,000 ท น ง ผ เข าเย ยมชมน ทรรศการต างๆ ตลอดการจ ดงาน 1.5 การจ ดท าป ายประชาส มพ นธ การจ ดงานภายในพ นท จ ดงาน และภายนอกพ นท จ ดงาน 1.6 การจ ดการภาพรวมของงานในส วนต างๆ เพ ออ านวยความสะดวกเก ยวก บ Thailand Research Symposium คล น กว จ ย Highlight Stage การเด นทางของเจ าหน าท การร กษาความปลอดภ ยภายในงาน การจ ดส งและการจ ดเตร ยมเอกสาร การร กษาความสะอาดระหว างงาน การจ ดการภาพรวมอ นๆ 2. รายละเอ ยดการด าเน นงาน ผ ร บด าเน นงานจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ต องจ ดเตร ยมรายละเอ ยดท เก ยวข องเพ อน าส เป าหมายการสร าง ส งคมแห งการเร ยนร ด งต อไปน 2.1 การจ ดท าผ งพ นท ของการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ผ ร บด าเน นงานต องจ ดท าผ งพ นท การจ ดงานให ส าน กงานฯ พ จารณาความ เหมาะสม ในการแบ งส ดส วนพ นท ส าหร บก จกรรมต างๆ ท ส าน กงานฯ ก าหนดให ม ข นระหว างงาน ตาม ขอบเขตของงาน ในข อ 1 โดย ม การน าเสนอเป นมาตราส วนท ช ดเจน 2

3 ม การแยกส ของพ นท และก จกรรม ม การแบ งโซนของก จกรรมท เหมาะสมและรองร บการปฏ บ ต งานจร ง ม การปร บปร งแก ไขเป นระยะตามความประสงค ของส าน กงานฯ จ ดท าและส ง file ข อม ลให ส าน กงานฯ ส าหร บการต พ มพ และเผยแพร ในล กษณะต างๆ ผ ร บด าเน นงานต องบร หารจ ดการก จกรรมต างๆ ของงานตามผ งพ นท ท ได น าเสนอไว ต อส าน กงานฯ 2.2 การก าหนดแนวค ดของงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ผ ด าเน นงานต องม การน าเสนอแนวค ดการจ ดงานท ครอบคล มภาพรวมและก จกรรมงานใน ภาคน ทรรศการ ภาคการประช มและส วนอ นๆ ส าหร บงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) โดยกรอบแนวค ดหล กในการจ ดงาน ต องแสดงให เห นถ ง ค ณค าของงานว จ ย ท จะน าส การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ โดยผ ด าเน นงานต องจ ด องค ประกอบท แสดงให เห นถ งแนวค ดในล กษณะด งกล าว 2.3 การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พ นท เช อมโยงและการตกแต งในการจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ประมาณ 100 ตารางเมตร การจ ดแสดงน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ในภาพรวม ให ผ ด าเน นงานน าเสนอ แนวค ดท ส อถ ง พระอ จฉร ยภาพด านการว จ ยและพ ฒนา ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และ สมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร โดยผ ด าเน นงานต องน าเสนอ ร ปแบบและการจ ดวางเน อหาท แสดงให เห นถ งแนวค ดด งกล าว แนวค ดในการจ ดแสดง: ต องส อให เห นถ งพระอ จฉร ยภาพด านการว จ ยของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และการน อมน าแนวพระราชด าร มาปฏ บ ต โดยสามารถเร ยงร อย เน อหาของการน าเสนอได อย างสอดคล องและม ความต อเน องก น รวมท งเน อหาท จ ดแสดง น ทรรศการ ผ ด าเน นงานต องสามารถแสดงให เห นว าได ม การศ กษาข อม ลเก ยวก บพระราชประว ต และพระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ย ล กษณ อ ครราชก มาร เพ อน าส การประมวลเน อหา โดยต องแสดงให เห นว ธ การในการน าเสนอ เน อหาด งกล าว รวมท งว ธ การในการจ ดแสดงและเทคน คว ธ ต างๆ โดยต องม เน อหาบทบาทของ ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ก บโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร สอดแทรกอย อย าง เหมาะสมด วย 3

4 2.3.4 รายละเอ ยดของน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ประกอบด วย ร ปแบบ เน อหา เทคน คว ธ และอ ปกรณ ต างๆ ด งน การจ ดพ นท บร เวณทางเด นเข าเย ยมชมน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ให เป น ซ มท ม ความยาวหร อความล กไม น อยกว า 20 เมตร และม ความกว างของทางเด นไม น อยกว า 6 เมตร โดยตกแต งเป นเสม อนซ มหร ออ โมงค ตามทางเด นท ด โปร งและสวยงามด วยผ าตกแต ง พร อมม ต นไม ประด บเป นสวนหย อมเป นระยะ ไม น อยกว า 6 จ ด น ทรรศการภายใต แนวค ด พระอ จฉร ยภาพด านการว จ ย ของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว และสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ น าเสนอเน อหา ประกอบด วย - บร เวณด านหน าของพ นท จ ดน ทรรศการ ต องจ ดสร างแท นเฉล มพระ เก ยรต โดยจ ดท าเป นโครงสร างพ เศษรองร บให ม ภาพพระฉายาล กษณ และเน อหาของพระ ราชกรณ ยก จ ท เป น Inkjet ขนาดใหญ ไม น อยกว า 2 3 เมตร พร อมตกแต งไฟให ด สวยงาม - จ ดให ม แท นลงนามถวายพระพร จ านวน 1-2 ช ด - จ ดให ม จอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อมเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อจ ดแสดงพระบรมฉายาล กษณ และพระราชกรณ ยก จ - จ ดให ม Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวนไม น อยกว า 4 ช ด เพ อน าเสนอเน อหาพระราชกรณ ยก จ - ตกแต งบร เวณด านหน าของน ทรรศการด วยสวนหย อม โดยม น าตกสร าง บรรยากาศอย างสวยงาม และม น าแข งแห ง (Dry ice) หร อการสร างหมอกบางๆ ในบร เวณ สวนหย อม พร อมม ร ปป นท ส อถ งความเช อมโยงก บน ทรรศการ - ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ น ทรรศการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ด งน - จ ดน ทรรศการท เป นโครงสร างพ เศษ รองร บการแสดงพระฉายาล กษณ และเน อหาของพระราชกรณ ยก จ ท เป น Inkjet ขนาดใหญ ไม น อยกว า 2 3 เมตร พร อมตกแต งไฟ ให ด สวยงาม - จ ดให ม จอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อมเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อจ ดแสดงพระฉายาล กษณ และพระราชกรณ ยก จ อาท เร องศ นย เพาะพ นธ พ ชอน ร กษ และเร อง อ นๆ - จ ดให ม Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวนไม น อยกว า 4 ช ด เพ อน าเสนอเน อหาพระราชกรณ ยก จ 4

5 - ตกแต งบร เวณด านหน าของน ทรรศการด วยสวนหย อม โดยม น าตกสร าง บรรยากาศอย างสวยงาม และม น าแข งแห ง (Dry ice) หร อการสร างหมอกบางๆ ในบร เวณ สวนหย อม พร อมม ร ปป นท ส อถ งความเช อมโยงก บน ทรรศการ - ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ น ทรรศการสมเด จพระเจ าล กเธอ เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราช ก มาร ด งน - จ ดน ทรรศการท เป นโครงสร างพ เศษ รองร บการแสดงพระฉายาล กษณ และเน อหาของพระราชกรณ ยก จ ท เป น Inkjet ขนาดใหญ ไม น อยกว า 2 3 เมตร พร อมตกแต งไฟ ให ด สวยงาม - จ ดให ม จอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อมเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อจ ดแสดงพระฉายาล กษณ และพระราชกรณ ยก จ อาท เร องศ นย เพาะพ นธ พ ชอน ร กษ และเร อง อ นๆ - จ ดให ม Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวนไม น อยกว า 4 ช ด เพ อน าเสนอเน อหาพระราชกรณ ยก จ - ตกแต งบร เวณด านหน าของน ทรรศการด วยสวนหย อม โดยม น าตกสร าง บรรยากาศอย างสวยงาม และม น าแข งแห ง (Dry ice) หร อการสร างหมอกบางๆ ในบร เวณ สวนหย อม พร อมม ร ปป นท ส อถ งความเช อมโยงก บน ทรรศการ - ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ น ทรรศการท นว จ ยนวม นทร - จ ดท าโครงสร างพ เศษเป น Back drop หร อ Roll up ขนาดประมาณ เมตร ให ม ร ปแบบสวยงาม พร อมตกแต งผ าประด บเพ อน าเสนอข อม ล ท นว จ ยนวม นทร จ านวน Back drop หร อ Roll up ไม น อยกว า 6 ช ด โดยเน อหาครอบคล มการสน บสน นการว จ ยของ ท นว จ ยนวม นทร ท ม การเผยแพร ผ านเอกสารหร อ Website ของ วช. - ต ดต งจอ Plasma ขนาด 42 น ว พร อม DVD จ านวน 1 ช ด เพ อน าเสนอ ว ด ท ศน โครงการต างๆ ของท นว จ ยนวม นทร - จ ดท าว ด ท ศน น าเสนอโครงการต างๆ ของท นว จ ยนวม นทร - ตกแต งด วยผ าประด บและสวนหย อมท สวยงาม การด าเน นการอ นๆ ท เก ยวข องก บน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ส าน กงานฯ จะจ ดเตร ยมข อม ลน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ให แก ผ ด าเน นงานเฉพาะงานและก จกรรมท เก ยวข องก บส าน กงานฯ เท าน น อาท ท นว จ ยนวม นทร ส าหร บ ข อม ลภาพรวมและข อม ลเฉพาะอ นๆ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ า พระบรมราช น นาถ สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และสมเด จพระเจ าล กเธอ 5

6 เจ าฟ าจ ฬาภรณวล ยล กษณ อ ครราชก มาร ผ ด าเน นงานต องด าเน นการศ กษา ค นคว าข อม ลท งหมด เอง และน าเสนอให ส าน กงานฯ พ จารณา ผ ด าเน นงานต องค นคว าข อม ลจากแหล งท อ างอ งได และม ความถ กต อง ของข อม ล โดยระบ แหล งท มาของข อม ลไว ในท ายของเน อหาน ทรรศการเวลาจ ดแสดงด วย พร อมท ง จ ดเตร ยมเน อหาท น าเสนอภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ท งหมดให ส าน กงานฯ ตรวจสอบ ข อม ลเป นระยะ พร อมท งม การเพ มเต มและปร บเปล ยนข อม ลตามท ส าน กงานฯ เห นว าเหมาะสม ก อนพ มพ หร อน าเสนอ ผ ด าเน นงานเป นผ ประสานงานในการจ ดท าน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ก บหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง โดยส าน กงานฯ จะเป นผ จ ดท าหน งส อน าทางราชการ เพ อประโยชน ในการขอความอน เคราะห และขอความร วมม อให เท าน น จ ดเตร ยมตกแต งต นไม ตลอดบร เวณน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ด วยไม ดอกและไม ใบท ม ส ส นอย างสวยงามในท กจ ดท เป นท ว างและจ ดพ กสายตาในพ นท น ทรรศการเฉล ม พระเก ยรต ผ ด าเน นการเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายท เก ยวข องก บระบบน าท งหมด ภายในน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ตลอดการจ ดงาน ผ ด าเน นการเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายแก เจ าของสถานท ในกรณ เก ด ความเส ยหายท เก ดจากการใช เทคน คต างๆ ในการน าเสนอน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการ จ ดเตร ยมการร บเสด จสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในการ เป นประธานในพ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการอย างสมพระเก ยรต ด งน จ ดเตร ยมพรมแดงลาดพระบาท ณ ช น 22 ของศ นย ประช มบางกอก คอนเวนช นเซ นเตอร ช วงแรก ระยะทางจากหน าล ฟต ช น 22 ไปย งห อง Lotus Suite 5-7 ขนาด กว าง 1.5 เมตร ยาว 30 เมตร ช วงท สอง ระยะทางจากหน าล ฟต ช น 22 ไปย งห องบางกอก คอนเวนช นผ านน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต ไปย งบร เวณ จ ดพ ธ เป ดงานขนาดกว าง 1.5 เมตร ยาว 50 เมตร ช วงท สาม ระยะทางตลอดเส นทางเสด จจากจ ดพ ธ เป ดงานไปย ง หน วยงานต างๆ ขนาด 1.5 เมตร ยาว 100 เมตร จ ดเตร ยมแท นท ประท บภายในห อง Lotus Suite 5-7 ด งน - เตร ยมเวท ส าเร จร ปตกแต งผน งและดอกไม ประด บตามข อก าหนด ของกองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง 6

7 - ตกแต งฉากหล งด วยภาพกราฟฟ ค พร อมด วยดอกไม ประด บตาม ข อก าหนดของกองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง จ ดเตร ยมโครงสร างแท น mechanic ณ จ ดพ ธ เป ดงาน จ ดเตร ยมระบบแสง-เส ยงในพ ธ เป ด พร อมอ ปกรณ ประกอบเทคน คการเป ด จ ดเตร ยมส วนท เก ยวข องด งน - เคร องเส ยงส าหร บบรรเลงเพลงมหาช ย - มาล ยข อพระกร, พาน พร อมผ ารอง - ปลอกแขนส าหร บเจ าหน าท และส อมวลชน ตามจ านวนท กองพระราชพ ธ ส าน กพระราชว ง ก าหนด - บ ตรประจ าต วผ เข าเฝ าร บเสด จ, ผ ตามเสด จ, ผ ร วมฉายพระร ป ตามจ านวนท ส าน กงานก าหนด - อาหารกล องและน าด มของเจ าหน าท ต ารวจ และกองด ร ยางค - การถ ายท าและบ นท กภาพในระบบวงจรป ดประกอบด วยกล องและ อ ปกรณ ต ดสล บภาพในต ว จ านวน 2 ช ด พร อมสายต อส ญญาณ ภาพฉายบนจอ screen ห อง Lotus Suite จ ดเตร ยมวงด ร ยางค เฉล มพระเก ยรต ของกองท พบกหร อกองท พเร อหร อ กองท พอากาศ เพ อร บ-ส งเสด จ พร อมค าใช จ ายของวงด ร ยางค ประสานงานก บส าน กพระราชว ง และเจ าหน าท ฝ ายต างๆ ใน รายละเอ ยดท เก ยวข องก อนและระหว างการเตร ยมงาน 3. การจ ดน ทรรศการบทบาทและหน าท ของส าน กงานฯ 3.1 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการท เป นค หากลางของส าน กงานฯ ด วยโครงสร างท ออกแบบให ม ความสวยงามและโดดเด นบนพ นท ประมาณ 20 ตารางเมตร 3.2 ค หาน ทรรศการท จ ดสร างข นน ต องม การแบ งส ดส วนพ นท ในการจ ดแสดงบทบาทและ ผลงานในก จกรรมต างๆ ของส าน กงานฯ ได อย างโดดเด น โดยม Landmark อย างน อย 1 ช ด 3.3 ค หาน ทรรศการท จ ดสร างข น ต องออกแบบให ม ส วนพ นท ท างานของผ ส อข าว โดยม อ ปกรณ ส าน กงานท เก ยวข อง ได แก คอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ ส าน กงาน 3.4 จ ดเตร ยมจอพลาสมาขนาด 42 น ว พร อมเคร อง DVD เพ อประชาส มพ นธ และน าเสนอ ผลงานของ วช. ตลอดงาน จ านวน 1 ช ด 3.5 จ ดเตร ยมจ ดเช อมต อ Internet ส าหร บการส บค นข อม ลต างๆ ได อย างน อย 2 ช ด 3.6 จ ดท า Inkjet น าเสนอข อม ลแนะน า วช. ท ม การต ดต งครอบคล มเต มพ นท น ทรรศการ (ขนาดไม น อยกว า เมตร ต อช นงาน จ านวนไม น อยกว า 10 ช น) 7

8 3.7 จ ดเตร ยมเคาน เตอร 3 ช ด พร อมโต ะและเก าอ ส าหร บเจ าหน าท ส าน กงานฯ 3.8 ป พรมพ นท จ ดน ทรรศการ 4. น ทรรศการผลงานว จ ยและก จกรรมการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต พร อมด วยหน วยงานท วประเทศของภาคร ฐและภาคเอกชน 4.1 ม การออกแบบวางผ งพ นท น ทรรศการ โดยแบ งกล มการน าเสนอน ทรรศการเป น 8 กล มเร อง (Theme) ด งน - ส นค าเกษตรและอาหารท สร างม ลค าเพ ม - ส นค าและบร การท ใช ความค ดสร างสรรค และปกป องทร พย ส นทางป ญญา - อ ตสาหกรรมและบร การท เป นม ตรต อส งแวดล อม - พล งงานทดแทน - ส งแวดล อม/โลกร อน - สาธารณส ข/โรคอ บ ต ใหม /ส งคมผ ส งอาย - ภ ม ป ญญาท องถ น/ช มชน - การปฏ ร ปการศ กษา 4.2 การวางผ งตามการจ ดกล มเร องตามข อ 4.1 ท งในส วนน ทรรศการท ใช พ นท ว างและท เป น ค หามาตรฐาน โดยต องม การแบ งโซนท น าเสนอแต ละกล มเร อง โดยใช ส เป นต วจ ดแบ ง 4.3 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการท เป นโครงสร างพ เศษในพ นท ประมาณ 48 ตารางเมตร โดย จ ดเป น Pavilion ท ด โปร งแสง โดยใช การข งผ าเพ อเป นส วนประกอบ โครงสร างเป นเหล กและไม ทาส ม ผน งเป นระยะเพ อใช ต ด Inkjet ท เป นเน อหาน ทรรศการรอบโซนในพ นท 48 ตารางเมตร พร อมม การแบ งเป นพ นท ย อยส าหร บน าเสนอผลงานว จ ยหร อก จกรรมว จ ยรายเร อง ประมาณ 5-6 ผลงาน พร อมม โต ะประชาส มพ นธ (ม การตกแต งด วยสต กเกอร เพ อความสวยงาม) 5-6 ช ด เก าอ 2 ต ว/ช ด ถ งขยะ 1 จ ด/เร อง, ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด/เร อง, ปล กไฟ 1 จ ด/เร อง และม พ นท กลางส าหร บ เสนอเน อหาภาพรวม โดยม บอร ดท น าเสนอเน อหาน ทรรศการเป น Inkjet ขนาดไม น อยกว า เมตร จ านวน 20 ช น และม ไฟสปอตไลท ต ดท น ทรรศการ พร อมม จอพลาสมา ขนาดไม น อย กว า 42 น ว และเคร องเล น DVD จ านวน 1 ช ด เพ อน าเสนอผลงานต างๆ และจ ดให ม ช นวางแผ น พ บ หน งส อ และเอกสาร เพ อเผยแพร ผลงานและเน อหาต างๆในพ นท ส วนกลาง 4.4 จ ดเตร ยมพ นท ว างขนาดไม น อยกว า 16 ตารางเมตร พรมและปล กไฟ พร อมป ายช อแสดง รห สพ นท และช อหน วยงานตามโซนท น าเสนอ จ านวนไม น อยกว า 8 ช ด 4.5 จ ดเตร ยมพ นท ว างขนาดไม น อยกว า 36 ตารางเมตร พรมและปล กไฟ พร อมป ายช อแสดง รห สพ นท และช อหน วยงานตามโซนท น าเสนอ จ านวนไม น อยกว า 28 ช ด 4.6 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน วยงานต างๆ ท น าเสนอน ทรรศการในแต ละ กล มเร องตามข อ 4.1 ส าหร บภาคร ฐและภาคเอกชน ในขนาด 2 3 เมตร ประมาณ ค หา 8

9 แต ละค หาประกอบด วย ผน งค หามาตรฐาน 3 ด านส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน 2 ด านส าหร บค หาม ม, ป ายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ป ายช อผลงานท แสดงในแต ละค หา, เฟอร น เจอร มาตรฐาน ได แก โต ะประชาส มพ นธ (ม การตกแต งด วยสต กเกอร เพ อความสวยงาม) 1 ต ว เก าอ 2 ต ว และถ งขยะ 1 ใบ, ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด ปล กไฟ 1 จ ด พร อมค ากระแสไฟฟ า ป พรมพ นท จ ด น ทรรศการ 4.7 จ ดเตร ยมค หาน ทรรศการมาตรฐานส าหร บหน วยงานต างๆ ท น าเสนอน ทรรศการในแต ละ กล มเร องตามข อ 4.1 ส าหร บภาคร ฐและภาคเอกชน ในขนาด 2 6 เมตร ประมาณ ค หา แต ละค หาประกอบด วย ผน งค หามาตรฐาน 3 ด านส าหร บค หาท วไป และผน งค หามาตรฐาน 2 ด านส าหร บค หาม ม, ป ายช อค หาช ดเจนสวยงาม, ป ายช อผลงานท แสดงในแต ละค หา, เฟอร น เจอร มาตรฐาน ได แก โต ะประชาส มพ นธ (ม การตกแต งด วยสต กเกอร เพ อความสวยงาม) 1 ต ว เก าอ 2 ต ว และถ งขยะ 1 ใบ, ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด ปล กไฟ 1 จ ด พร อมค ากระแสไฟฟ า ป พรมพ นท จ ด น ทรรศการ ท งน ในข อท ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยนและสล บล กษณะพ นท และค หาได ตาม ความเหมาะสม โดยครอบคล มอย ในขอบเขตงาน 4.8 จ ดท า ออกแบบ และตกแต งค หาน ทรรศการมาตรฐานให ม ความสวยงาม โดยม การ ออกแบบลายกราฟ คตกแต งค หา และม ส วนตกแต งแสดง Logo งาน การน าเสนอผลงานว จ ย แห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ด านบนของค หา พร อมท งแยกส ส นของแต ละ กล มเร องอย างช ดเจน 4.9 จ ดเตร ยมค หา Highlight ของกล มเร อง (Theme) ท ง 8 กล มเร องตามข อ 4.1 ในขนาดพ นท 3 3 เมตร ในล กษณะค หามาตรฐาน โดยม การตกแต งพ เศษ และม ต นไม ประด บอย างสวยงามใน แต ละจ ดท เป น Highlight 4.10 ออกแบบและจ ดพ มพ ค ม อส าหร บผ จ ดแสดงน ทรรศการ ไม น อยกว า 500 ช ด (ช ดละ ประมาณ 50 หน าพร อมปก ส าหร บในส วนของผ งน ทรรศการ พ มพ หน าส ซ งต องม ขนาดและจ ด แสดงท ช ดเจน) และจ ดส งค ม อแก ผ แสดงน ทรรศการไม น อยกว า 1 เด อนก อนว นงาน 4.11 ผ ด าเน นงานเป นผ ประสานงานในรายละเอ ยดผ จ ดแสดงน ทรรศการท งหมด 5. น ทรรศการในโซน Highlight 5.1 จ ดให ม เวท Highlight ในร ปแบบของเวท 4 ม ต ท แสดงถ งการม ค ณค า และ ม ลค า ของ งานว จ ย โดยน าเสนอส ญล กษณ ท แสดงถ งแนวค ดด งกล าว จ ดให ม เวท โชว ผลงานการว จ ยและก จกรรมว จ ยท ประกอบด วย Multimedia และแสง ส เส ยง ในร ปแบบของ Thailand Research Channel โดยแบ งการน าเสนอเป นรายการต างๆ ในแต ละช วงเวลาเพ อความน าสนใจ โดยใช เทคน ค Light Emitting Diode (LED) หร อการสร างภาพจาก การรวมต วแบบขนาดใหญ ของจ ดแสง ส าหร บฉายภาพประกอบก จกรรมบนเวท 9

10 5.1.2 น าเสนอร ปแบบรายการท จะจ ดให ม ข นใน Thailand Research Channel โดยม การ น าเสนอช อรายการและร ปแบบรายการโดยย อของการจ ดงานในแต ละว นอย างน อย 10 รายการต อว น จ ดให ม Media Presentation โดยเช อมโยงก บแนวค ดหล กของงาน พร อมก บการด ง ภาพและบ นท กภาพ เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ก จกรรมท เก ดข นในส วนต างๆ ของงานตลอดการ จ ดก จกรรมท ง 5 ว น จ บภาพ Navigator ซ งเป นผ บร หารของ วช. ท ท าหน าท แนะน าก จกรรมและ น ทรรศการของงานข นบนเวท จ ดท าเวท ให ม 2 ระด บม ส วนความล กไม น อยกว า 8 เมตร ความยาวของเวท ไม น อย กว า 18 เมตร โครงสร างเวท จ ดท าเป นฉากและเวท และพ นท จ าลองห องส ง Thailand Research Channel ม การต ดต งเทคน คไปย อมแสงเพ อสร างส ส นให ก บฉากเวท โดยด านข างเวท ซ ายขวาม การ แขวนป าย Banner และจอ Screen ขนาด 3 4 เมตร จ านวน 2 ช ด โดยตรงกลางเป นฉากท ส งไม น อยกว า 7 เมตร รวมท งด านซ ายและขาของเวท ต องท าเป นรางน า พร อมม Mechanic สะท อน สายน าบนโครงสร าง จ ดให ม ท น งบร เวณด านหน าเวท จ าลองบรรยากาศห องส งอ ดรายการพร อมตกแต ง สวนในพ นท จ ดเตร ยมกล องว ด โอเพ อบ นท กรายการแบบ Real time ตลอดการจ ดงาน 5 ว น จ ดให ม กล องบ นท กว ด โอภาคสนามส าหร บบ นท กภาพก จกรรมในโซนห องประช มและ พ นท น ทรรศการโดยรอบ พร อมท งบ นท กภาพตามการแนะน าของ Navigator ตลอดการจ ดงาน 5 ว น 5.2 จ ดให ม โซนน ทรรศการ Highlight ของโครงการ 2-V Research Program โดยจ ดท าเป น Pavilion ท ด โปร งแสง โดยใช การข งผ าเป นส วนประกอบ โครงสร างเป นเหล กและไม ทาส ในโซนน ม ความกว างประมาณ 6 เมตร โดยผน งโดยรอบโซนยาวประมาณ 25 เมตร ส งไม ต ากว า 2.4 เมตร ในพ นท โซนน ทรรศการตามข อ 5.2 ม Inkjet จ านวนไม น อยกว า 30 แผ น ขนาดไม เล ก กว า เมตร ม Landmark ของโซน โดยออกแบบเช อมโยงก บแนวค ดของงาน โดยจ ดท าเป นโครง ท ม จอพลาสมาขนาดไม น อยกว า 42 น ว จ านวน 3 ช ด เป นส วนประกอบ ม เทคน ค Multimedia Exhibition ฉายว ด ท ศน ระบบ source 3 screen ตกแต งต นไม โดยรอบอย างสวยงาม 5.3 จ ดให ม Landmark ตามแนวค ดของงานเป นซ มทางเข าโซน Highlight ขนาดประมาณ เมตร โดยม การตกแต งซ งเป นผ าโปร งแสงและใช ไฟย อมส โดยม การต ด Inkjet โลโก งาน และม เทคน คไฟม น แฟลซ พร อมตกแต งสวน 5.4 จ ดให ม Discussion Zone หร อ Research Wedding Zone เพ อเป นพ นท เจรจา พ ดค ย ส าหร บเจ าของผลงานว จ ยก บผ ใช ประโยชน โดยม ความเช อมโยงก บโครงสร างตามข อ 5.2 และ

11 ในพ นท กว างประมาณ 6 เมตร โดยม การตกแต งแนวผน งด วยเส นไหม และในพ นท การจ ดท น งส าร บ สนทนา 6 ช ด โดยม Partition ก นเป นส ดส วน แต ไม ท บ ม พ นท ตรงกลางเป นจ ดประชาส มพ นธ หร อ อ านวยการของเจ าหน าท โดยจ ดเป นโต ะหร อเคาน เตอร ล อมรอบ ตรงกลางม เก าอ 2 ต ว พร อมม จอ พลาสมา ขนาดไม น อยกว า 42 น ว จ านวน 1 ช ด พร อมคอมพ วเตอร PC และ Printer จ านวน 1 ช ด พร อมด านหน าโซน ม บอร ดประชาส มพ นธ ขนาดประมาณ เมตร จ านวน 2 ช ด 5.5 ป พรมพ นท โซน Highlight 5.6 วางระบบไฟ สร างบรรยากาศภายในพ นท จ ดน ทรรศการในช น 22 ของสถานท จ ดงาน ท งหมด โดยน าเสนอเทคน คประกอบต างๆ อาท Smoke machine, LED wall Watcher เป นต น โดยม ระบบควบค มงาน แสง ส เส ยง และเคร องเล น DVD พร อมระบบสายต อพ วงของช น 22 ท งหมด 5.7 จ ดจ างพ ธ กรส าหร บเวท Highlight น าเสนอพ ธ กรท ม ช อเส ยง 1 ค ว ท ม ประสบการณ เป นผ ประกาศข าวหร อพ ธ กรทางโทรท ศน ไม น อยกว า 30 นาม ต อว น พร อมก บจ ดจ างพ ธ กรม ออาช พ ส าหร บเวท Highlight และพ ธ กรภาคสนามตลอดการจ ดงาน 5 ว น อย างน อย 2 คน 5.8 จ ดเตร ยมและประสานงานพ ธ ป ดงานให เป นไปด วยความเร ยบร อยและจ ดเตร ยม Stand ไล ระด บ ณ เวท Highlight ในว นจ ดพ ธ ป ดงาน ส าหร บการมอบรางว ลแก หน วยงานท น าเสนอ น ทรรศการและผ แทนหน วยงานท ร บโล ขอบค ณจากส าน กงานฯ ถ ายภาพร วมก นประมาณ 150 คน 6. การจ ดน ทรรศการ Thailand Research Symposium จ ดเตร ยมซ มประต ทางเข า พร อมม กราฟฟ คแสดงช อของพ นท 6.2 จ ดเตร ยมบอร ดแสดงน ทรรศการงานว จ ย (Presentation Board) ไม น อยกว า 30 ช ด ขนาด กว าง 1 เมตร ส ง 2.4 เมตร โดยประมาณ ใช งานได ท ง 2 ด าน พร อมม ส วนตกแต งบอร ดให ม ความ สวยงามและโดดเด น พร อมจ ดท าป ายช อผลงาน ต ดต งหลอดไฟสปอตไลท ท กบอร ด และม เก าอ วาง ข างบอร ดท กบอร ด 6.3 จ ดท าป ายแสดงพ นท จ ดงาน Thailand Research Symposium จ ดท าเน อหา Inkjet แนะน า Thailand Research Symposium จ ดเตร ยมเจ าหน าท ด แลและประสานงานก บน กว จ ยท น าเสนอในพ นท อย างน อย 2 คน 7. การจ ดการการประช ม/ส มมนาในร ปแบบต างๆ 7.1 การจ ดการ ณ ห องประช มใหญ (ห อง World Ballroom) น าเสนอแนวค ดและร ปแบบพ ธ เป ดงาน ท แสดงให เห นถ งการเช อมโยงเคร อข ายใน ระบบว จ ย ค ณค าและความส าค ญของงานว จ ยท ม ต อการพ ฒนาประเทศ การเป ดงานภาคประช มต องน าเสนอร ปแบบท เป นกลไก Mechanic ฉากบนเวท ท สามารถเล อนเป ด/ป ดได พร อมท งม การซ อนโครงสร างหร อเทคน คพ เศษ ประกอบแสง ส เส ยง ท ตระการตา โดยม การน าเสนอ Logo ของงานขนาดใหญ ประกอบด วย 11

12 - จ ดท าแท นหร อขาต งท ม กลไกส าหร บบ งค บฉากในการเป ด โดยแท นต องม ร ปแบบ โดดเด น ม ความส งในระด บเหมาะสมก บผ ท าการเป ดงานภาคประช ม - จ ดเตร ยม LCD Projector พร อมจอ 2 ฝ งของเวท - ออกแบบ และจ ดท าเวท ท สวยงามและย งใหญ ท ม ความแปลกใหม และส อให เห น แนวค ดท เช อมโยงก บแนวค ดหล กในการน าเสนอในภาพรวมของพ ธ เป ดงาน - ขนาดของเวท พ นเวท ม ความยาวไม น อยกว า 15 เมตร กว างไม น อยกว า 4 เมตร และส งไม ต ากว า 60 เซนต เมตร โดยป ดท บด วยพรม ม บ นไดข น-ลงด านข างหร อ ด านหน า 2 ด าน - Back drop ของเวท ต องม ขนาดสอดคล องก บพ นเวท ออกแบบและก อสร างด วย ว สด ไม หร ออะคล ล กหร อว สด อ นๆ ท สวยงาม และแข งแรงตลอดการใช งาน 5 ว น ม การเล นม ต ของฉากหล งด วยการออกแบบก อสร างและแสงส - จ ดระบบ แสง ส เส ยง (Light & Sound System) บนเวท และภายในห องประช ม ท ช ดเจนและม ค ณภาพ ต อการจ ดการประช มตลอด 5 ว น - จ ดเตร ยมพลาสมาท ว ขนาดจอ 42 น ว ส าหร บ VIP และว ทยากรจ านวน 1 ช ด - จ ดเตร ยมคอมพ วเตอร Note Book ส าหร บว ทยากร 2 ช ด - จ ดเตร ยมโพเด ยมส าหร บประธานในพ ธ หร อผ กล าวรายงาน หร อพ ธ กร จ านวน 2 ช ด - จ ดเตร ยมระบบจ บภาพข นจอระหว างการบรรยาย และต ดต อบรรยากาศของการ ประช มในห องประช มขนาดใหญ ตลอด 5 ว น - จ ดบ นท กภาพและเส ยง real time: output VCD - จ ดเตร ยมระบบท ว วงจรป ด ช ดอ ปกรณ รวมจอท ว ส าหร บการเป ดงานภาคการ ประช ม จ านวน 5 เคร อง (ในว นเป ดการประช ม) - จ ดท า Media ว ด ท ศน การเป ดงาน และภาพประกอบกราฟฟ ก โดยม การ บ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ประกอบความยาว 8 นาท จ านวน 1 ช ด - จ ดการแสดง Highlight ของการเป ดงานภาคการประช มเป น Entertainment Show in Opening Scene ท เช อมโยงก บเน อหาและประเด นการจ ดงาน ประมาณ 10 นาท - จ ดเตร ยมส วนตกแต งบร เวณทางเด นเข าส ห องประช มขนาดใหญ ท เช อมโยงก บ เน อหาหร อประเด นการจ ดงาน - จ ดเตร ยมโซฟาพร อมโต ะร บแขกท รองร บแขก VIP จ านวน คน บร เวณ ด านหน าเวท 12

13 - จ ดเตร ยมพ ธ กรท ม ช อเส ยงในช วงการเป ดงานภาคการประช ม (คร งว นเช า), ผ ด าเน นการอภ ปรายในการประช มขนาดใหญ คร งว น จ านวน 2 คร ง หร อเต มว น (เช าและบ าย) จ านวน 1 คร ง และพ ธ กรหร อผ ด าเน นการอภ ปรายการประช ม ผ บร หารช วงเย นว นเป ดงาน หร อช วงเวลาอ น จ านวน 1 คร ง โดยต องเป นพ ธ กรท ม ประสบการณ เป นผ ประกาศข าว หร อพ ธ กรรายการโทรท ศน - บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น 7.2 การประช มขนาดกลาง จ านวน 3 ห อง ประมาณ 30 ห วเร อง ออกแบบและจ ดท าเวท ขนาดไม น อยกว า เมตร ในห องจ ดงาน ซ งรวมท งข อความบนฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณ จ าเป นพร อมเพร ยง ได แก คอมพ วเตอร Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต งต าง ๆ เช น ม ไม ดอก ไม ประด บ ฯลฯ ในท กห องประช ม บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช มและห องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น บ นท กภาพช วงการเป ดงานในแต ละห องประช ม และว ทยากรแต ละห วเร อง รวมท ง บรรยากาศในห องประช ม 7.3 การประช มกล มเฉพาะเร อง จ านวน 6-7 ห อง จ านวนไม น อยกว า 50 ห วเร อง เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ขนาดไม น อยกว า เมตร ในห องจ ด งาน ซ งรวมท งข อความบนฉากหล ง ระบบเส ยงและแสง โดยม อ ปกรณ จ าเป นพร อมเพร ยง ได แก คอมพ วเตอร Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต งต าง ๆ เช น ม ไม ดอก ไม ประด บ ฯลฯ ในท กห องประช ม บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช มและห องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น บ นท กภาพช วงการเป ดงานในแต ละห องประช ม และว ทยากรแต ละห วเร อง รวมท ง บรรยากาศในห องประช ม 7.4 การประช ม Twilight Program จ านวน 4-6 ห อง จ านวนไม น อยกว า 26 ห วเร อง เสนอร ปแบบการจ ดท าเวท ในห องพ ธ จ ดงาน ซ งรวมท งข อความบนฉากหล ง ระบบ เส ยงและแสง โดยม อ ปกรณ จ าเป นพร อมเพร ยง ได แก คอมพ วเตอร Notebook, LCD projector, จอภาพ,ล าโพง, ไมโครโฟน ฯลฯ รวมท งการตกแต งต าง ๆ เช น ม ไม ดอก ไม ประด บ ฯลฯ ในท กห อง ประช ม 13

14 7.4.2 บ นท กเส ยง พร อมจ ดเก บข อม ลการน าเสนอ Powerpoint โดยเร ยงล าด บข อม ล น าเสนอตามห วเร องประช มและห องประช ม ตลอดการประช ม 5 ว น บ นท กภาพว ทยากรท ท าการบรรยาย รวมท งบรรยากาศในห องประช ม 7.5 งานประช มเสวนาผ บร หารหน วยงานภายในเคร อข าย: Dinner Talk จ ดเตร ยมงานประช มผ บร หารระด บส งและผ บร หารด านการว จ ยของหน วยงาน เคร อข ายท วประเทศ ในช วงเย นของว นเป ดงานหร อว นท วช. ก าหนด โดยม ผ เข าร วมประช ม ประมาณ 200 คน จ ดเตร ยมการลงทะเบ ยนผ เข าร วมงานเสวนาผ บร หารหน วยงานในเคร อข ายระบบ ว จ ย 7.5.3จ ดเตร ยมเวท และเคร องเส ยงส าหร บการเสวนาผ บร หารหน วยงานในเคร อข ายท รวมจ ดงาน Thailand Research Expo จ ดเตร ยมพ ธ กรม ช อเส ยงในการเป นผ ด าเน นการเสวนาระหว างผ บร หารในช วง ระหว างงาน Dinner Talk จ ดเตร ยมผ งท น งของผ บร หารท เข าร วมงาน จ ดเตร ยมล าด บข นตอนตามก าหนดการให เป นไปด วยความเร ยบร อย จ ดให ม การบ นท กภาพและเส ยงของการเสวนาตลอดช วงเวลาการจ ดงาน 8. การตกแต งพ นท ส วนกลางบร เวณภายนอกห องประช ม และบร เวณจ ดลงทะเบ ยน 8.1 จ ดสร างซ มประต ทางเข างานขนาดใหญ ด วยโครงสร างท แข งแรงและม ความสวยงาม โดย ม ขนาดหน ากว างประมาณ 6 เมตร จ านวน 1 ช ด โดยม ส วนผสมผสานท เป น Directory Board เพ อ ส อสารข อม ลท เก ยวข องก บงานได อย างครบถ วน จ านวน 1 ช ด เป นโครงสร างประชาส มพ นธ ห วข อ ประช มท ม ส วนผสม Lighting ตรงกลางฝ งจอ LCD TV หร อพลาสมา 42 น ว พร อม Media Present ห วข อประช ม 8.2 จ ดสร างซ มประต ทางเข าน ทรรศการ ด วยโครงสร างท แข งแรงและม ความสวยงาม โดยม ขนาดหน ากว างประมาณ 5 เมตร จ านวน 2 ช ด 8.3 จ ดให ม Sign board ท แข งแรงและสวยงามจ านวนไม น อยกว า 6 ช ด 8.4 จ ดเตร ยมค วไลน ท รองร บต อก จกรรมภายในงานท งหมดได อย างเพ ยงพอ ไม น อยกว า 40 อ น โดยจ ดวางไว ตามจ ดต างๆ ท เหมาะสม ได แก บร เวณจ ดลงทะเบ ยนส วนกลาง บร เวณจ ด ลงทะเบ ยนหน าห องประช มใหญ บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหน าห องจ ดน ทรรศการ บร เวณจ ด ลงทะเบ ยนหน าห องประช มขนาดกลาง บร เวณจ ดลงทะเบ ยนหน าห องประช มกล มเฉพาะเร อง บร เวณร บเอกสารการประช มห องต างๆ และบร เวณอ นๆ ท ม ความจ าเป นและเหมาะสมตามท ส าน กงานฯ แจ งแก ผ ร บจ ดงาน 14

15 8.5 เคาน เตอร ลงทะเบ ยน ส าหร บกรอกข อม ล 2 ต ว / ช ด 8.6 ด าเน นการร อถอนเม อเสร จส นงาน 9. ส วนอ นๆท เก ยวข อง 9.1 จ ดเตร ยมพ นท ส าหร บ คล น กว จ ย จ ดท าเป นค หามาตรฐานและเคาน เตอร ท ม การ ออกแบบและจ ดร ปแบบท ด ท นสม ย สวยงาม ในพ นท ไม น อยกว า 240 ตารางเมตร ม ป าย คล น ก ว จ ย ขนาดใหญ ด านหน าพ นท รวมท งม การแบ งส ดส วนพ นท ส าหร บผ ให ค าปร กษาด านการว จ ย และผ ขอร บค าปร กษาในการพ ดค ยไม น อยกว า 10 Block โดยในแต ละ Block ม อ ปกรณ โต ะ 1 ต ว เก าอ 2 ต ว ป ายช อแสดงช อค หา หร อ Block ถ งขยะ ไฟฟ าฟล ออเรสเซนต 2 จ ด ปล กไฟ 1 จ ด พร อมค ากระแสไฟฟ า รวมท งม จ ดน งรอของผ ขอร บบร การอย างเพ ยงพอ และม จ ดประชาส มพ นธ คล น กว จ ย หน าพ นท งานและในพ นท ส วนอ น ตลอดงานด วย 9.2 บ นท กภาพน งช วงพ ธ เป ดงานภาคน ทรรศการ การเป ดงานภาคการประช ม ว ทยากรในท ก ห วข อการประช ม บรรยากาศช วงการลงทะเบ ยนและบรรยากาศในห องประช มท กห วเร อง พร อมท ง ถ ายภาพในพ นท และค หาน ทรรศการท น าเสนอท งหมด พร อมท งบรรยากาศการเย ยมชมน ทรรศการ ตลอดการจ ดงานตลอด 5 ว น โดยต องจ ดให ม ช างภาพม ออาช พตลอดการจ ดงานอย างน อยว นละ 2 คน 9.3 ระบบร กษาความสะอาดภายในงาน โดยจ ดเตร ยมเจ าหน าท ร กษาความสะอาดอย าง เหมาะสมไม ต ากว า 8 คนต อว น (ว นก อนเป ดงาน 1 ว น ว นงาน 5 ว น ว นร อถอน 1 ว น ) 9.4 ระบบร กษาความปลอดภ ยภายในงาน (ว นก อนงาน, ว นงาน, ว นร อถอน) โดยจ ดเตร ยม เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยอย างเหมาะสมไม ต ากว า 8 คนต อว น ตลอด 24 ช วโมง ซ งม หล กประก นชดใช เม อของหายในช วงเวลาร บฝากของก อนว นจ ดงานและว นจ ดงาน 9.5 จ ดให ม ระบบน าภายในส วนแสดงน ทรรศการอย างเหมาะสม เพ ยงพอและปลอดภ ย 9.6 ตกแต งหร อประด บธงให สวยงาม 9.7 เหมาค าเด นไฟฟ าพร อมอ ปกรณ (ท งระบบไฟฟ า 2 เฟส และ 3 เฟส รวมท งอ ปกรณ ท จ าเป นอ น ๆ ) ค าใช ไฟฟ าและค าเด นท อน าประปาพร อมอ ปกรณ ท งในค หามาตรฐาน ค หา พ เศษและส วนลงทะเบ ยน 9.8 จ ดเตร ยมเคร องใช ส าน กงาน ส าหร บเจ าหน าท ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต คอมพ วเตอร ( 3 เคร อง ), เคร องพ มพ รวม 2 ช ด, เคร อง Fax ( 1 ช ด) และเคร องถ ายเอกสาร 1 เคร อง ท งน เคร องถ ายเอกสาร บร ษ ทต องน ามาให ใช ก อนว นงาน 1 ว น และว นแสดงงาน 9.9 จ ดเตร ยมท มงานจ ดเอกสารส าหร บส งโปสเตอร เช ญชวนผ เข าร วมการประช ม และผ เข าร วม งานน ทรรศการ ก อนการจ ดงาน จ านวน 15 ว น ว นละ 10 คน พร อมจ ดเตร ยมพาหนะในการส ง เอกสารไปย งท ท าการไปรษณ ย และจ ดเตร ยมท มงานจ ดเตร ยม/บรรจ เอกสารส ง หร อจ ดแจกแก ผ เข าร วมการประช ม ผ เข าร วมงาน ผ เข าร วมชมน ทรรศการ และของท ระล กอ นๆ อย างเพ ยงพอไม น อยกว า 10 คนต อว น ตลอดการจ ดงาน 5 ว น 15

16 9.10 จ ดเจ าหน าท ประสานงานก บน กว จ ย เช น การน าผลงานเข าและออกพ นท อ ปกรณ เคล อนย าย และอ น ๆ ท จ าเป นและม บ คลากรช วยยก ด งน - ก อนเวลาของการเป ดแสดงผลงาน จ านวนว นละ 30 คน - ระหว างการแสดงผลงาน จ านวนว นละ 30 คน 9.11 จ ดเตร ยมเจ าหน าท ท ม การศ กษาอย างน อยระด บ ปวส. ก าล งศ กษาระด บปร ญญาตร หร อ ระด บปร ญญาตร ข นไป เพ อช วยในการต อนร บ การลงทะเบ ยน และการจ ดงานน ทรรศการ /ห อง ประช ม ตลอดการจ ดงาน - จ ดลงทะเบ ยน และร บเอกสารส วนกลาง พร อมท งการต อนร บ ณ จ ดต างๆ ท วบร เวณงาน ว นละ 50 คน - ห องประช มขนาดใหญ ห องละไม น อยกว า 7-10 คน (ระหว างเวลา น.) - ห องประช มขนาดกลาง ห องละไม น อยกว า 5-7 คน (ระหว างเวลา น.) - ห องประช มกล มเฉพาะเร อง ห องละไม น อยกว า 3-5 คน (ระหว างเวลา น.) - ห อง Twilight Program ห องละไม น อยกว า 3-5 คน (ระหว างเวลา น.) 9.12 เตร ยมอ ปกรณ ส าน กงานเพ ออ านวยความสะดวกแก น กว จ ยท มาจ ดแสดงน ทรรศการ 9.13 จ ดจ ดน าด มส าหร บผ ชมงาน ท รองร บผ เข าร วมงานอย างน อย 5,000 คน จ านวน 2 จ ด พร อมภาชนะด มน า 9.14 จะต องจ ดหาพน กงานขนย ายส งของ (ชาย) ในช วงระหว างก อนเวลา ในเวลาและหล ง เวลาจ ดน ทรรศการ อย างน อย จ านวน 3 คน รวมท งอ ปกรณ ขนย าย เช น รถเข นในขนาดต างๆ ท เหมาะสม ไม น อยกว า 5 ค น 9.15 รถต ปร บอากาศบร การร บ-ส งเจ าหน าท ส าน กงานฯ และผ เก ยวข อง ในว นท ส งหาคม 2553 จ านวน 10 ค น (ระหว างเวลา น.) พร อมค าทางด วน หร อจ ดเตร ยม ค ปองทางด วน ส าหร บรถต และรถกระบะท กค น ท กเท ยว และท กว น 9.16 รถต ปร บอากาศบร การร บ-ส ง 1 ค นและรถกระบะม หล งคาก นฝน 3 ค น ส าหร บเจ าหน าท ส าน กงานฯ ในส วนของผ เตร ยมงาน ว นงาน และว นร อถอน พร อมค าทางด วน หร อจ ดเตร ยมค ปอง ทางด วน ส าหร บรถต ท กค น ท กเท ยว และท กว น 9.17 จ ดเจ าหน าท ประสานงานและจ ดคนข บรถ ณ วช. และสถานท จ ดงานแห งละ 2 คน ต งแต ว นท ส งหาคม เสนอแนวค ดในการจ ดท า Mascot ของงาน หร อจ ดท า Mascot ของงาน ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด พร อมจ ดท า Mascot 1 ต ว พร อมคนใส ตลอดงาน 5 ว น และ Standee Mascot จ านวน 7 จ ด ขนาด เมตร พร อมโต ะและเก าอ อย างน อย 20 ช ด และบอร ด ประชาส มพ นธ อ นๆ 16

17 จ ดท า Banner ต ดประชาส มพ นธ ภายในงาน และจ ดต างๆ ท เหมาะสม ประกอบด วย - ป ายประชาส มพ นธ แบบต งพ น บร เวณทางเข าลานจอดรถ อย างน อย 10 ช น - ป ายประชาส มพ นธ แบบต ดบอร ด บร เวณทางเข าสถานท จ ดงาน อย างน อย 7 ช น - ป ายประชาส มพ นธ แบบต งพ นในส วนประชาส มพ นธ อ นๆ อย างน อย 28 ช น - ป ายประชาส มพ นธ ต ดหน าล ฟต แจ งการขนย ายอย างน อย 12 ช น - คอมพ วเตอร ส าหร บประชาส มพ นธ ข อม ลส วนกลางตลอดงาน จ านวน 1 ช ด 9.20 ม ส วนร วมในการจ ดเตร ยมการแถลงข าวการจ ดงาน การน าเสนอผลงานว จ ยแห งชาต 2553 (Thailand Research Expo 2010) ร วมก บส าน กงานฯ โดยผ ด าเน นการต องจ ดเตร ยม Media ว ด ท ศน ในการแถลงข าวโดยบ นท กเส ยงเลขาธ การคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ความยาว ประมาณ 5-8 นาท จ านวน 1 ช ด พร อมก บน าส อประชาส มพ นธ งานต างๆ มาร วมจ ดแสดงในว น แถลงข าว ได แก Mascot และคนใส, Standee อย างน อย 6 ช ด, บอร ดมาตรฐานน าเสนอผลงาน ขนาด เมตร พร อมโต ะและเก าอ อย างน อย 20 ช ด และบอร ดประชาส มพ นธ อ นๆ 9.21 ช วยในการประชาส มพ นธ การจ ดงานผ านส อ Internet ต างๆ ในเร องการเช ญประช มและ การเช ญชมน ทรรศการ 9.22 ด าเน นการอ น ๆ ท เก ยวข อง 10. การจ ดท าระบบลงทะเบ ยน 10.1 การประช มขนาดใหญ การประช มขนาดกลาง การประช มกล มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ผ ด าเน นการระบบลงทะเบ ยนการประช มต องจ ดรายละเอ ยดด งต อไปน จ ดเตร ยมระบบซอฟต แวร ประกอบด วย - โปรแกรมการลงทะเบ ยนผ เข าร วมประช มล วงหน าก อนงาน Online ผ านทาง Internet ท เป ดให ผ เข าร วมประช มท วประเทศสามารถลงทะเบ ยนเข าร วมงาน ล วงหน าตามท ส าน กงานฯ ก าหนด และลงทะเบ ยนได ในระหว างงาน ซ งสามารถ รองร บผ ลงทะเบ ยนได ไม น อยกว า 40,000 ท น ง - โปรแกรม Clean up ข อม ลเพ อตรวจหาการลงทะเบ ยนช อซ า - หน า Page แบบฟอร มส าหร บการพ มพ ช ดจดหมาย ในการน าส งบ ตร Barcode ของผ ลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม - Database record และ report ท เป น Matrix สามารถ cross ข อม ลในการ น าเสนอได ครอบคล มท ก Function ท ส าน กงานฯ ก าหนด - โปรแกรมจ ดเก บข อม ลผ าน Website - โปรแกรมตอบร บผ านทาง

18 18 - โปรแกรมท ส าน กงานฯ สามารถปร บเปล ยน/ย ายขนาดห องประช ม ว นและ เวลาการประช มได ตามความเหมาะสมท ส าน กงานฯ ต องการ โดยไม ม ข อจ าก ด ท งในระหว างการลงทะเบ ยน หล งลงทะเบ ยน และระหว างการ จ ดงาน การจ ดเตร ยมระบบฮาร ดแวร ประกอบด วย - ช ดคอมพ วเตอร ท จ ดลงทะเบ ยนส วนกลาง และวางท ด านหน าห องประช มขนาด ใหญ ห องประช มขนาดกลาง ห องประช มกล มเฉพาะเร อง และจ ดประชาส มพ นธ จ านวนไม น อยกว า 30 ช ด - การเด นระบบ LAN เช อมส ญญาณจ ดการลงทะเบ ยนท งหมดให เช อมโยงถ งก น - เคร องย ง Barcode จ านวน 26 ช ด - เคร อง Printer ส าหร บ Print บ ตร Barcode จ านวน 4 เคร อง - จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอร เพ มเต มไม น อยกว า 3 ช ด ส าหร บผ Walk in ในว นเป ด งานภาคการประช ม การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ และการด าเน นการอ นๆในส วน ลงทะเบ ยน - บร การจ ดการและตรวจสอบข อม ลลงทะเบ ยนผ เข าร วมการประช ม เป นการ ล วงหน า แสดงผลการลงทะเบ ยนในท กส ปดาห ตามท ส าน กงานฯ แจ งความ ประสงค - จ ดพ มพ ช ดจดหมาย ซ งม บ ตร Barcode ของผ เข าร วมประช มผนวกอย ด วย ส าหร บจ ดส งให ผ ลงทะเบ ยนเข าร วมประช ม และช ดจดหมายซ งม บ ตร Barcode ส ารอง ไม น อยกว า 15,000 ใบ โดยม รายละเอ ยด ด งน - ขนาด A4 - กระดาษอาร ตการ ด หนา แกรม - พ มพ 4 ส 1 หน า - ม ข อความระบ ตามท ส าน กงาน ฯ ก าหนด - ม รห สBarcode เฉพาะบ คคล - จ ดท าซองพลาสต กหร อซองกระดาษ ส าหร บส งบ ตร Barcode โดยหน าซองพ มพ ต วหน งส อ 1 ส แสดงรายละเอ ยดว น เวลา สถานท จ ดงาน และอ นๆตามความจ า เป น 1 หน า และปากซองม เม าท กาวส าหร บป ดผน ก อย างน อย 10,000 ซอง - จ ดท าและ Print Label ส าหร บจ ดส งบ ตรลงทะเบ ยนให ผ เข าร วมประช มล วงหน า ท งหมด จ ดส งให ส าน กงานฯ ประมาณ 2 ส ปดาห - 1 เด อนก อนการจ ดงาน - จ ดเจ าหน าท ประสานงานส าน กงานฯ ในเร องการลงทะเบ ยนก อนและระหว างงาน

19 - จ ดเจ าหน าท ร บลงทะเบ ยนผ เข าร วมประช มขนาดใหญ การประช มขนาดกลาง การประช มกล มเฉพาะเร อง และ Twilight Program ในระหว างงาน ณ จ ดต ดต ง คอมพ วเตอร ท กจ ด ด งน - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนส วนกลาง จ านวน 10 คน (เวลา น.) โดยในว นเป ดงานภาคการประช ม (ว นพ ธท 26 ส งหาคม 2553 เพ มจ านวนเป น 15 คน) - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนห องประช มขนาดใหญ จ านวน 4 คน (เวลา น.) - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนห องประช มขนาดกลางจ านวน 4 คน (เวลา น.) - เจ าหน าท ประจ าจ ดลงทะเบ ยนห องประช มกล มเฉพาะเร อง จ านวน 6 คน (เวลา น.) - จ ดเจ าหน าท ในการค ย ข อม ลของผ ลงทะเบ ยนผ เข าร วมการประช มท ม การลงทะเบ ยนใน ระหว างการประช ม - จ ดอบรมเจ าหน าท ส าน กงานฯ ในการใช งานระบบลงทะเบ ยนและ ประมวลผล เพ อการบร หารจ ดการก อน ระหว าง และหล งงาน จ านวน 2 คร ง - จ ดท าประมวลผลข อม ลผ ลงทะเบ ยนเข าร วมประช มก อนและหล ง งานให ส าน กงานฯ ตามร ปแบบท ส าน กงานฯ ก าหนด ข อม ลในระบบการลงทะเบ ยนเข าร วมการประช มในท กรายช อ เป นส ทธ ของ ส าน กงานฯ เท าน น ผ ด าเน นการเป นเพ ยงผ จ ดการข อม ลตามท ส าน กงานฯ แจ งความ ประสงค และระบ ความต องการในรายละเอ ยดต างๆ ห ามน าข อม ลในระบบลงทะเบ ยนไป เผยแพร ประชาส มพ นธ งานอ นใด หร อขยายผลเพ อการค า หร อธ รกรรมใดๆ ท งส น นอกจากจะได ร บการอน ญาตจากส าน กงานฯ เท าน น ผ ด าเน นการต องน าส งข อม ลในระบบลงทะเบ ยนท งหมดให แก ส าน กงานฯ โดยม ข อม ลท งหมดในห วข อต างๆ ด งน - ช อ/นามสก ล - เพศ - ระด บการศ กษา - อาช พ - ต าแหน งทางว ชาการ/ยศ - ต าแหน งผ บร หารส งส ดของหน วยงานท ส งก ด - พ นท หน วยงานท ส งก ด 19

20 - ท อย หน วยงานท ส งก ด - ท อย บ าน - สถานท สะดวกในการต ดต อ/โทรศ พท /โทรสาร - /ม อถ อ - ก จกรรมท สนใจ - แหล งร บทราบการประชาส มพ นธ - อ นๆ (ท ระบ ) ข อม ลตามท น าส งในข อ ท งหมดต องเป นระบบ Matrix ท สามารถเร ยกด ข อม ล ในหลากหลายล กษณะในท กห วข อ ร ปแบบตามท ส าน กงานฯ ต องการ พร อมสามารถ print out ข อม ลได โดยไม จ าก ดร ปแบบ จ ดให ม Call Center เพ อให ข อม ลระหว างการลงทะเบ ยนและอ นๆ จ ดให ม SMS System ส าหร บประชาส มพ นธ ข อม ลไปย งกล มเป าหมาย ตามท ส าน กงานฯ ก าหนด 10.2 ระบบลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ ดท าระบบการลงทะเบ ยนตรวจน บผ เข าร วมชมน ทรรศการ บ นท กข อม ลผ เข าร วม ชมน ทรรศการ พร อมท งประมวลผล ตลอดการจ ดงาน จ ดเตร ยมช ดคอมพ วเตอร ท จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ านวน 2 ช ด พร อม เจ าหน าท ต งอย ในค หาข อ จ ดลงทะเบ ยนน ทรรศการ จ ดประชาส มพ นธ (กองอ านวยการของส าน กงานฯ) และ อ นๆ 11.1 จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนน ทรรศการ ขนาดประมาณ 2 6 เมตร ม ล กษณะโปร ง และม โครงสร างของการตกแต งด วยผ าประกอบ 11.2 จ ดเตร ยมค หากองอ านวยการและจ ดประชาส มพ นธ ขนาดประมาณ 2 6 เมตร ม ล กษณะโปร งและม โครงสร างของการตกแต งด วยผ าประกอบ พร อมคอมพ วเตอร จ าวน 1 ช ด 11.3 จ ดเตร ยมค หาลงทะเบ ยนของผ เข าร วมงาน VIP และค หาลงทะเบ ยนของเจ าหน าท ส าน กงานฯ 11.4 จ ดเตร ยมข อม ลบน Inkjet ช แจงรายละเอ ยดท จ าเป นส าหร บผ เข าร วมงานท กกล มให ร บทราบข อม ลในภาพรวมได ในตลอดว น น บต งแต ข อม ลส วนการประช ม ข อม ลส วนน ทรรศการ ข อม ลการร บประทานอาหาร ข อม ลอ นๆ ท ม ความส าค ญ จ านวนอย างละ 1 ช ด ณ ค หาตามข อ

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 การเตร ยมความพร อม โครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง นก 15,000 ล าบาท) ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558 แผนการบร หารโครงการพ ฒนาระบบขนส งทางบกระยะเร งด วนของ กรมทางหลวงชนบท (โครงการเง

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information