สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทย

Size: px
Start display at page:

Download "สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทย"

Transcription

1 สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทย ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าพ นางเธอเจ าฟ าก ลยาณ ว ฒนา กรมหลวงนราธ วาสราชนคร นทร THE THAI PUBLIC HEALTH NURSES ASSOCIATION Under The Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Galayani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra ภาคว ชาการพยาบาลสาธารณส ข คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ๔๒๐/๑ ถนนราชว ถ เขตราชเทว กร งเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ท 9 / 2558 ว นท 7 ก มภาพ นธ 2558 เร อง ขอความอน เคราะห ประชาส มพ นธ ท นสน บสน นโครงการว จ ย เร ยน ส งท ส งมาด วย ประกาศสมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ เร อง ท นสน บสน นโครงการว จ ย ประจ าป พ.ศ จ านวน 1 ช ด ด วยสมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทย ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าพ นางเธอ เจ าฟ าก ลยาณ ว ฒนา กรมหลวงนราธ วาสราชนคร นทร ได จ ดสรรท นสน บสน นโครงการว จ ยส าหร บพยาบาลว ชาช พ และท น สน บสน นนว ตกรรมทางการพยาบาลสาธารณส ขส าหร บน กศ กษาพยาบาล เพ อพ ฒนาความร ทางการพยาบาล สาธารณส ข และสร างเสร มศ กยภาพการว จ ยทางการพยาบาลสาธารณส ข โดยจะม การมอบท นในการประช ม ว ชาการพยาบาลสาธารณส ข คร งท 16 ว นท 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม ด เอมเมอร ลด ถนนร ชดาภ เษก กร งเทพมหานคร ในการน สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ ใคร ขอความอน เคราะห ประชาส มพ นธ โครงการด งกล าว ให สมาช กในองค กรของท าน และน กศ กษาพยาบาล โดยส งเอกสารขอร บท นสน บสน น ตามเอกสารแนบ มาย ง สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ ภายในว นท 1 พฤษภาคม 2558 จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาประชาส มพ นธ ให ทราบโดยท วก น ขอแสดงความน บถ อ (ผ ช วยศาสตราจารย ช ชนาฏ ณ นคร) นายกสมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ โทรศ พท /โทรสาร

2 ประกาศสมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ เร อง ท นสน บสน นโครงการว จ ยประจ าป พ.ศ สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทย ในพระอ ปถ มภ สมเด จพระเจ าพ นางเธอ เจ าฟ าก ลยาณ ว ฒนา กรมหลวง นราธ วาสราชนคร นทร ม ความประสงค ให ท นสน บสน นโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการพยาบาลสาธารณส ข ท เป นการสร าง เสร มส ขภาพเช งร ก การบร การส ขภาพ การว จ ยเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนางานเช งระบบ และ การว จ ยเพ อพ ฒนา ส งประด ษฐ ท ใช ความร ทางการพยาบาลสาธารณส ข และ/หร อ องค ความร ท เก ยวข อง โดยม ประเด นท เก ยวข องก บ - ช มชนสร างเสร มส ขภาพ - การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ - การพ ฒนาระบบการด แลต อเน อง - การสร างเสร มส ขภาพในโรงเร ยน - การพ ฒนาสมรรถนะเพ อสร างเสร มส ขภาพ - การสร างเสร มส ขภาพในสถานประกอบการ - การสร างเสร มส ขภาพบ คคลและครอบคร วในช มชน เง อนไขการให ท น 1. ส าหร บพยาบาล 1.1 เป นสาระน พนธ ว ทยาน พนธ ด ษฎ น พนธ หร อโครงการว จ ยของพยาบาล เช น R2R 1.2 เก ยวข องก บองค ความร ทางการพยาบาล และ/หร อ ส งเสร มส ขภาพในช มชน 1.3 ผ เสนอโครงการเป นสมาช กสมาคมพยาบาลสาธาณส ขไทย และสมาช กวารสารพยาบาลสาธารณส ข 1.4 ต องต พ มพ ผลงานว จ ยท ได ร บท นฯ ในวารสารพยาบาลสาธารณส ข หร อวารสารอ น ในระด บชาต หร อ นานาชาต โดยระบ งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจาก สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ และส งส าเนา ผลงานท ต พ มพ ในวารสารน น ๆ ให สมาคมฯ ด วย 1.5 การให ท นว จ ยจะแบ งจ าย 2 คร ง คร งท 1 ภายหล งประกาศแจ งว าได ร บท นว จ ย โดยจ ายให ร อยละ 80 ของเง นท น คร งท 2 จ ายเง นสน บสน นส วนท เหล อ (ร อยละ 20) เม อสมาคมฯได ร บรายงานผลการว จ ย หร อ ต นฉบ บ ส าหร บต พ มพ ในวารสารสมาคมพยาบาลสาธารณส ข 2. ส าหร บน กศ กษาพยาบาล 2.1 สน บสน นท นพ ฒนานว ตกรรมทางการพยาบาลสาธารณส ข / การส งเสร มส ขภาพในช มชน 2.2 ผ ได ร บท น สามารถมาน าเสนอผลงานท ได ร บท นฯ (ด วยวาจา) ในการประช มว ชาการพยาบาลสาธารณส ข คร งท 16 ท นและงบประมาณท สน บสน น 1. ท นสน บสน นโครงการว จ ยส าหร บพยาบาล จ านวน 4 ท น ๆ ละ 5,000 บาท (=ห าพ นบาทถ วน=) 2. ท นสน บสน นนว ตกรรมส าหร บน กศ กษาพยาบาล จ านวน 5 ท น ๆ ละ 2,000 บาท (=สองพ นบาทถ วน=)

3 ท นสน บสน นโครงการว จ ย พ.ศ เอกสารโครงการว จ ยท เสนอเพ อขอท น ฯ ประกอบด วย 1. รายละเอ ยดโครงการ จ านวน 5 ช ด (ตาม แบบเสนอโครงการ ) และแนบแผ นด สก ท ม ไฟล โครงการของ ท าน (ถ าม ) 2. ประว ต และผลงานของผ เสนอโครงการ/ผ ร บผ ดชอบโครงการ โดยย อ (ประมาณ 1-2 หน า) พร อมระบ เลขท สมาช กสมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ เพ อประกอบการพ จารณา จ านวน 2 ช ด 1 ก าหนดการส งโครงการ0 ผ ขอท นฯ ต องส งเอกสารโครงการต นฉบ บ พร อมก บ ลงนามในค าร บรอง ตามจ านวนท ก าหนด ทางไปรษณ ย ถ ง สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ (ขอท นว จ ยฯ) ภาคว ชาการพยาบาลสาธารณส ข คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 420/1 ถนนราชว ถ เขตราชเทว กร งเทพมหานคร ก าหนดส งภายในว นท 1 พฤษภาคม 2558 และ จะประกาศผลผ ได ร บท นในว นท 10 พฤษภาคม 2558 เง อนไขการพ จารณาให ท นฯ 1) คณะกรรมการจะไม พ จารณาอน ม ต ก จกรรมย อนหล ง ในกรณ ท โครงการว จ ยด าเน นงานไปแล ว 2) ผ ขอท นควรเสนอรายละเอ ยดโครงการให มากท ส ดเพ อประโยชน ต อการพ จารณาของคณะกรรมการ 1 หมายเหต : แบบเสนอโครงการน สามารถต ดต อขอ file word document ได ท อ เมล หร อ facebook PHN Thailand (สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ)

4 ท นสน บสน นโครงการว จ ย พ.ศ สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ แบบเสนอเพ อขอท นสน บสน นโครงการว จ ย ส าหร บพยาบาล ช อโครงการ (ภาษาไทย).. ช อโครงการ ภาษาอ งกฤษ (ถ าม ) ประเภทโครงการ (โปรดเล อกเพ ยง 1 ข อ) การพ ฒนาส ขภาพบ คคลในช มชน การพ ฒนาครอบคร วในช มชน ช มชนสร างเสร มส ขภาพ การสร างเคร อข าย หร อพ ฒนาข ดความสามารถของหน วยงาน การสร างเสร มส ขภาพในโรงเร ยน การสร างเสร มส ขภาพในสถานประกอบการ การพ ฒนาระบบ ร ปแบบบร การส ขภาพ การพ ฒนาองค ความร อ นๆ โปรดระบ.. ผ ร บผ ดชอบโครงการ (ไม จ าเป นต องเป นห วหน าโครงการว จ ย) ช อ-นามสก ล..... เลขท สมาช กสมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ.. ต าแหน งงาน และ สถานท ท างาน ท อย รห สไปรษณ ย. โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวก..... โทรสาร ผ ด าเน นการแทน ( ในกรณ ต ดต อผ ร บผ ดชอบโครงการไม ได ) ช อ-นามสก ล..... ท อย รห สไปรษณ ย. โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวก..... โทรสาร โครงการน จะเร มและจบลงเม อใด ว นเร มต น... ก าหนดเสร จ...

5 ท นสน บสน นโครงการว จ ย พ.ศ ค าร บรองของผ บ งค บบ ญชา ข าพเจ าขอร บรองว าข อม ลท อย ในแบบโครงการน เป นจร ง และตกลงว าจะร กษาและปฏ บ ต ตามรายละเอ ยดในเง อนไข ท กประการ หากโครงการน ได ร บการสน บสน น ลงช อ ผ บ งค บบ ญชา ต าแหน ง.... (...) ว นท. ลงช อ ผ เสนอโครงการฯ ต าแหน ง.... (...) ว นท. ลงช อ พยาน ต าแหน ง.... (...) ว นท. การน าเสนอโครงการว จ ยท ขอท นสน บสน น ประกอบด วย 1. ความส าค ญและความเป นมาของงานว จ ย 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมายและพ นท ด าเน นงาน 4. ว ธ ด าเน นการว จ ย 5. กลว ธ /ก จกรรมท ใช ในการว จ ย 6. ปฏ ท นก จกรรม ปฏ ท นงานในโครงการ หร อ แผนการด าเน นงาน (Gantt Chart) 7. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จของโครงการว จ ย 8. ผลท คาดว าจะได ร บ (โปรดให รายละเอ ยดในห วข อท ก าหนดให ไว มากท ส ดเท าท จะท าได เพ อประกอบการพ จารณาของคณะกรรมการ)

6 ท นสน บสน นโครงการว จ ย พ.ศ สมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ แบบเสนอเพ อขอท นสน บสน นโครงการพ ฒนานว ตกรรม ส าหร บน กศ กษาพยาบาล ช อโครงการ (ภาษาไทย).... ช อโครงการ ภาษาอ งกฤษ (ถ าม ). ประเภทโครงการ (โปรดเล อกเพ ยง 1 ข อ) การพ ฒนาส ขภาพบ คคลในช มชน การพ ฒนาครอบคร วในช มชน ช มชนสร างเสร มส ขภาพ การสร างเคร อข าย หร อพ ฒนาข ดความสามารถของหน วยงาน การสร างเสร มส ขภาพในโรงเร ยน การสร างเสร มส ขภาพในสถานประกอบการ การพ ฒนาระบบ ร ปแบบบร การส ขภาพ การพ ฒนาองค ความร อ นๆ โปรดระบ.. ผ ร บผ ดชอบโครงการ และสมาช กท ม ๑. ช อ-นามสก ล (ห วหน าท ม)....ช นป... สถาบ นการศ กษา ๒. ช อ-นามสก ล (สมาช ก)....ช นป... ๓. ช อ-นามสก ล (สมาช ก)....ช นป... ๔. ช อ-นามสก ล (สมาช ก)....ช นป... ๕. ช อ-นามสก ล (สมาช ก)....ช นป... อาจารย ท ปร กษา ช อ-นามสก ล..... เลขท สมาช กสมาคมพยาบาลสาธารณส ขไทยฯ.. ท อย รห สไปรษณ ย. โทรศ พท ท ต ดต อได สะดวก..... โทรสาร โครงการน จะเร มและจบลงเม อใด ว นเร มต น... ก าหนดเสร จ...

7 ท นสน บสน นโครงการว จ ย พ.ศ ค าร บรองของผ บร หารสถาบ นการศ กษา ข าพเจ าขอร บรองว าข อม ลท อย ในแบบโครงการน เป นความจร ง และตกลงว าจะร กษาและปฏ บ ต ตามรายละเอ ยดใน เง อนไขท กประการ หากโครงการน ได ร บการสน บสน น ลงช อ ต าแหน ง (...) ว นท.. ผ บร หารสถาบ นการศ กษา ลงช อ อาจารย ท ปร กษา ต าแหน ง..... (...) ว นท ลงช อ ห วหน าท มผ เสนอโครงการฯ (...) ว นท. การน าเสนอโครงการว จ ยท ขอท นสน บสน น ประกอบด วย 1. ความส าค ญและความเป นมาของการพ ฒนานว ตกรรม 2. ว ตถ ประสงค 3. กล มเป าหมายและพ นท ด าเน นงาน 4. ว ธ ด าเน นการพ ฒนานว ตกรรม 5. ปฏ ท นก จกรรม ปฏ ท นงานในโครงการ หร อ แผนการด าเน นงาน (Gantt Chart) 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 7. ผลท คาดว าจะได ร บ (โปรดให รายละเอ ยดในห วข อท ก าหนดให ไว มากท ส ดเท าท จะท าได เพ อประกอบการพ จารณาของคณะกรรมการ)

เอกสารประกอบการประช ม เพ อพ จารณาร างแนวทางการลดเอกสารวาระการประช มคณะร ฐมนตร ว นพ ธท ๑๓ ม นาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น

เอกสารประกอบการประช ม เพ อพ จารณาร างแนวทางการลดเอกสารวาระการประช มคณะร ฐมนตร ว นพ ธท ๑๓ ม นาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น เอกสารประกอบการประช ม เพ อพ จารณาร างแนวทางการลดเอกสารวาระการประช มคณะร ฐมนตร ว นพ ธท ๑๓ ม นาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ นจ ร พาร ค กร งเทพมหานคร ๑. แนวทางการลดเอกสารประกอบระเบ ยบวาระการประช

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

แนวทางการบร หารโครงการ

แนวทางการบร หารโครงการ คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล แนวทางการบร หารโครงการ งานแผนพ ฒนาและระบบค ณภาพ 2555 คานา แนวทางการบร หารโครงการ ฉบ บน จ ดทาข น เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม นใจการบร หารโครงการท ร บผ ดชอบว า สามารถดาเน นการได

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

จ งเร ยนมาเพ อโปรดเข าร วมประช มส มมนาว ชาการและร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใย ผ กพ น ขอขอบพระค ณมา ณ โอกาสน ขอแสดงความน บถ อ

จ งเร ยนมาเพ อโปรดเข าร วมประช มส มมนาว ชาการและร วมงาน ด วยร กจากใจ สายใย ผ กพ น ขอขอบพระค ณมา ณ โอกาสน ขอแสดงความน บถ อ ท ส.บ.ญ. ๑๒ /๒๕๕๖ สมาคมผ บร หารหญ งโรงเร ยนม ธยมศ กษา เลขท ๑๗๖ ถนนประชาธ ปก เขตธนบ ร กร งเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ว นท ๑๓ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เร อง ขอเช ญประช มส มมนาว ชาการ และร วมงานเกษ ยณอาย ราชการผ บร หารหญ ง เร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กระบวนการสน บสน น ด านการบร หารงานพ สด คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานการจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กองพ สด กรกฏาคม 2553 ค าน า การจ ดกระบวนการใน PM

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐

ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ ด วนท ส ด ท ทก ๐๕๑๒/ว๒๒๙๒ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษาฯ อาคารร ฐประศาสนภ กด ช น ๒ ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กร งเทพฯ ๑๐๒๑๐ เร อง ขอเช ญส งบ คลากรเข าร บการอบรม เร ยน ปล ดส าน กนายกร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ. 2558-2559 ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

More information

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท.

TOR ว าจ างบร หาร 2012 Asian Conference. จ ดท าโดย สตท. ขอบเขตการจ างบร หารการประช มส มมนา (Term of Reference) โครงการประช มส มมนาผ ตรวจสอบภายในภาคพ นเอเช ย ประจ าป ค.ศ. 2012 (2012 Asian Conference of the Asian Confederation of the Institute of Internal Auditor

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ท ศธ 5206.4 /ว 1 ส าน กงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศ กษาธ การ ถนนนครราชส มา กทม. 10300 26 ก มภาพ นธ 2558 เร อง การค ดเล อกผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษา

ท ศธ 5206.4 /ว 1 ส าน กงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศ กษาธ การ ถนนนครราชส มา กทม. 10300 26 ก มภาพ นธ 2558 เร อง การค ดเล อกผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษา ท ศธ 5206.4 /ว 1 ส าน กงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศ กษาธ การ ถนนนครราชส มา กทม. 10300 26 ก มภาพ นธ 2558 เร อง การค ดเล อกผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษา โครงการ คร ด ม ท กว น ประจ าป พ.ศ. 2558 เร ยน ผ อ านวยการส

More information

โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑.

โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑. โครงการจ ดเวท ประชาคมหม บ าน พ.ศ. 2557 องค การบร หารส วนต าบลผาน าย อย อ าเภอหนองพอก จ งหว ดร อยเอ ด ----------------------------- ๑. หล กการและเหต ผล ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

1.2 ค ณสมบ ต ผ ม ส ทธ ได ร บรางว ล ส ดยอดคร ด (คร ด ว นคร 16 มกราคม)

1.2 ค ณสมบ ต ผ ม ส ทธ ได ร บรางว ล ส ดยอดคร ด (คร ด ว นคร 16 มกราคม) รายละเอ ยดแนบท าย ประกาศคณะกรรมการยกย องเช ดช เก ยรต คร และบ คลากรทางการศ กษา เร อง หล กเกณฑ การยกย องเช ดช เก ยรต ผ ประกอบว ชาช พทางการศ กษา โครงการ คร ด ม ท กว น ประจ าป พ.ศ. 2558 1. ค ณสมบ ต ผ ม ส ทธ

More information