แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ. 2552 2554"

Transcription

1 แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ ******************************************************************* งานการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทรศ พท โทรสาร

2 ร าง แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ ******************************************************************* งานการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทรศ พท โทรสาร

3 ค าน า แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลต าบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก บภารก จ อ านาจหน าท และแผน พ ฒนาเทศบาล ตลอดจนความต องการของประชาชน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อก าหนดท ศทางนโยบายการ บร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลในอนาคตว าจะด าเน นการอย างไร ท ไหน เม อไหร ใครเป นผ ด าเน นงาน หร อร บผ ดชอบในการด าเน นงาน เพ อให การพ ฒนาทร พยากรบ คคลเป นไปโดยสอดคล องก บ แผนพ ฒนาเทศบาล รวมถ งป ญหาและความต องการท แท จร งของประชาชน เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและเก ด ประโยชน ส งส ด ในการพ ฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ เทศบาลต าบลแวงใหญ หว งเป นอย างย งว าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลฉบ บน จะช วยให การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บป ญหา และความต องการท แท จร งของประชาชน ซ งจะส งผลให เทศบาลต าบลแวงใหญ ม การพ ฒนาท เจร ญก าวหน า ต อไป เทศบาลต าบลแวงใหญ

4 สารบ ญ หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญของ 5 เทศบาลต าบลแวงใหญ ส วนท 3 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 14 ส วนท 4 การน าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 16 ไปส การปฏ บ ต และต ดตามแผน

5 1 ส วนท 1 บทน า พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ ก าหนดให เทศบาลเป นน ต บ คคล และเป นหน วยงาน บร หารราชการส วนท องถ นท ม ความร บผ ดชอบต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ต และความเป นอย ของประชาชนในเขต เทศบาล ด งน น กระบวนการในการพ ฒนาเทศบาลในย คโลกาภ ว ฒน (Globalization) จ งจ าเป นอย างย งท จะ ต องเพ มพ นประส ทธ ภาพในการบร หาร และพ ฒนาท องถ น โดยเฉพาะด านการบร หารจ ดการทร พยากรมน ษย (Humanresources) ซ งถ อเป นป จจ ยท เป นส วนประกอบท ส าค ญท ส ด หร อถ อว าเป นห วใจต อความส าเร จของ องค กร กล าวค อ คนเป นผ ออกแบบ ประด ษฐ ค ดค น ด าเน นการ ปร บปร ง แก ไข เคร องและเทคโนโลย ต าง ๆ คน ควบค มทร พยากรเง น บร หารจ ดการคนในองค กร เม อเปร ยบเท ยบทร พยากรด านเทคโนโลย เง นและทร พยากร คนแล ว จะประจ กษ ว าคนเป นทร พยากรท คาดการณ หร อท านายไม ได แน นอนเหม อนทร พยากรอ น นอกจากน น ย งเป นป จจ ยท ต องเส ยค าใช จ ายมากท ส ด ด งน น จ งเป นเร องส าค ญอย างย งท ทร พยากรมน ษย จะต องได ร บการ บร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ท งน เพ อให เก ดความพอใจแก บ คคล (Personal Satisfaction) และต องการ ของงาน (Work need) ตลอดจนท าให บรรล ความส าเร จตามว ตถ ประสงค ขององค กร (Organizational objectives) 1.1 ว ตถ ประสงค ของการบร หารทร พยากรมน ษย (Human resources) การบร หารทร พยากรมน ษย จะบรรล ความส าเร จตามความม งหมายได ก โดยบรรล ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค เป นเคร องแสดงถ งการปฏ บ ต ท จะต องได ร บการประเม น ว ตถ ประสงค เหล าน ต องค ดพ จารณาอย าง รอบคอบและเข ยนไว เป นลายล กษณ อ กษร ม บ อยคร งท ว ตถ ประสงค ไม ได กล าวไว เป นทางการ ในบางกรณ ว ตถ ประสงค บอกถ งหน าท ของทร พยากรมน ษย ในทางปฏ บ ต จะกระท าเช นน ได ว ตถ ประสงค ต องได ร บการพ น จ พ จารณาอย างด และสมด ลก บสภาพแวดล อมทางส งคม องค การ และหน าท ทร พยากรมน ษย รวมไปถ งคนท ได ร บ ผลกระทบ ความล มเหลวของการบร หารตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ย อมเป นอ นตรายต อการปฏ บ ต งานของ หน วยงานต อความเจร ญก าวหน า และแม แต ความอย รอดขององค กร ว ตถ ประสงของการบร หารทร พยากรมน ษย แบ งออกเป น 4 ประการด วยก น ค อ (Frederick และ Davis, ) 1. ว ตถ ประสงค ทางส งคม (Societal Objective) เพ อให เก ดจร ยธรรม ค ณธรรม และความร บผ ดชอบทาง ส งคมต อความต องการและท าทายของส งคม ในขณะเด ยวก นให เก ดผลกระทบของความต องการด งกล าวต อองค น อยท ส ด ความล มเหลวขององค การท จะใช ทร พยากรเพ อให เก ดประโยชน แก ส งคมในแนวทางตามจร ยธรรม อาจท าให เก ดข อจ าก ด เช น ส งคมอาจจ าก ดการต ดส นใจเก ยวก บทร พยากรมน ษย โดยอาศ ยกฎหมายท แสดงถ ง อาชญากรรม ความปลอดภ ย และส วนอ นท เก ยวข องก บส งคม

6 2. ว ตถ ประสงค ทางด านองค การ (Organizational objectives) เพ อตระหน กว าการบร หารทร พยากร มน ษย ย งคงม อย ท จะท าให เก ดประส ทธ ผลต อองค กร การบร หารทร พยากรมน ษย ไม ใช เป าหมายในต วของม นเอง การบร หารทร พยากรมน ษย เป นเพ ยงเคร องม อหร อแนวทางท จะช วยองค การบรรล ว ตถ ประสงค ข นต น หร อกล าว ง าย ๆ ได ว าหน วยงานทร พยากรมน ษย ท ม อย ก เพ อร บใช ส วนต าง ๆ ขององค การ 3. ว ตถ ประสงค ทางด านหน าท (Functional objectives) เพ อร กษาไว ซ งการท าประโยชน ของหน วยงาน ในระด บท เหมาะสมก บความต องการขององค การ ทร พยากรอาจส ญเส ยไปเม อการบร หารทร พยากรมน ษย ม ความช านาญมากหร อน อยกว าความต องการขององค การ ระด บของหน วยงานท ให บร การจะต องเหมาะสมก บ องค การน น 4. ว ตถ ประสงค ทางด านบ คคล (Personal objectives) เพ อช วยให พน กงานบรรล เป าหมายส วนบ คคล อย างน อยเป าหมายเหล าน สน บสน นให แต ละคนท าประโยชน ให แก องค กรได ต อไปว ตถ ประสงค ส วนบ คคลของ พน กงานต องบรรล ถ าพน กงานได ร บการบ าร งร กษา ธ ารงไว และได ร บการจ งใจไม เช นน นการปฏ บ ต งานและ ความพ งพอใจของพน กงานอาจลดต าลง และพน กงานอาจหาทางออกไปจากองค การ 1.2 ว ตถ ประสงค ของการวางแผนทร พยากรมน ษย 1. เพ อสร างความแน นอนในการจ างงาน เหต การณ ม ความไม แน นอนทางด านแรงงานจะเก ดข นในกรณ ท ความต องการทางด านแรงงานเปล ยนแปลงไปอาจท าให องค การต องเส ยค าใช จ ายในการจ างงานส งข น 2. เพ อป องก นพน กงานท ม ความร ความสามารถส งออกจากงานภายหล งท ได ร บการอบรมแล วองค การ ม กจะเส ยค าใช จ ายเป นจ านวนส งในการฝ กอบรมพน กงานท เข ามาใหม แต เม อจบการอบรมแล วบ คคลเหล าน เห น ว าโอกาสจะก าวหน าในงานน อยจ งลาออกจากงานไป การวางแผนทร พยากรมน ษย จะต องพ จารณาถ งโอกาสของ บ คคลเหล าน ด วย 3. เพ อลดป ญหาในการหาคนมาทดแทนต าแหน งท ว างลงเน องจากพน กงานลาออกหร อตาย องค การ ม กจะวางแผนล วงหน าหลาย ๆ ป ว าในป ใดพน กงานคนใหม ต องออกจากเพราะเกษ ยณอาย หร อหมดส ญญาจ าง งานก จะได เตร ยมคนไว ด ารงต าแหน งแทน 4. เพ อจ ดสรรจ านวนเง นไว เป นค าจ างหร อเง นเด อนให ก บพน กงานสอดคล อง และเหมาะสมก บ ต าแหน งงานหร อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การวางแผนท าให ร ว าต าแหน งงานใดม ความจ าเป นต องาน องค การ และงานใดผ ปฏ บ ต งานท างานม ประส ทธ ภาพเหมาะส าหร บต าแหน งค มก บค าตอบแทนท จ ายให ก บการ ท างานน น 2

7 1.3 ล กษณะของแผนการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลต าบลแวงใหญ 1. เป นแผนตามโครงการเพ อพ ฒนา แก ไขป ญหา และความต องการของบ คลากรในองค กร เพ อ ตอบสนองนโยบายและพ ฒนาศ กยภาพของท องถ น 2. เป นแผนงานโครงการท สอดคล องก บแผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล พน กงานจ างเทศบาลต าบล แวงใหญ 3. เป นโครงการท เน นปฏ บ ต จร ง (project oriented) โดยม การประสานงาน ขอความร วมม อก บ หน วยงานน น ๆ เพ อการพ ฒนาอย างเป นระบบ 4. แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของเทศบาลเป นแผนงานท สามารถน ามาปฏ บ ต ได อย าง ต อเน องและด าเน นการในองค กรเพ อพ ฒนาให เป นไปตามภารก จ และอ านาจหน าท ของเทศบาล 1.4 ข นตอนในการจ ดท าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. การเตร ยมการจ ดท าแผน การค ดเล อกกลย ทธ และแนวทางพ ฒนา 2. การเก บรวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ล 3. การก าหนดว ตถ ประสงค /ประโยชน ท ได ร บและแนวทางพ ฒนา 4. การจ ดท าร างแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5. การอน ม ต และประกาศใช แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1.5 ความจ าเป นและประโยชน ของการวางแผนทร พยากรบ คคล 1. การบร หารในป จจ บ นจ าเป นต องม การวางแผนทร พยากรท ด ข น เพราะภาวะต าง ๆ ในการด าเน นงาน ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว หากไม ม การเตร ยมต วท ด องค การก จะประสบป ญหาในด านต าง ๆ โดนเฉพาะ ป ญหาทางเศรษฐก จท ประสบโดยตรงและรวดเร วต อความอย รอดขององค การ 2. ป จจ บ นองค การม ความสล บซ บซ อนย งข นซ งจ าเป นต องใช ความเป นเล ศของผ ปฏ บ ต งานการหาคนท ม ความร ความช านาญก จะย งมากข น เพราะว าการท จะฝ กอบรมคนให ม ความร ความช านาญต องใช เวลามากข น กว าเด ม การใช เวลามากข นน นก จะท าให ต องม การวางแผนทางด านก าล งคนท ย งยากย งข น 3. การเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย เก ดข นอย างรวดเร ว ในป จจ บ นได ม การเปล ยนแปลงไปส เทคโนโลย ใหม ๆ จนแทบจะตามไม ท นในท ก ๆ ด าน งานบางอย างท เคยใช เวลาท างานหลาย ๆ ว นก ใช เวลาเพ ยง ไม ก ช วโมงอ นเน องมาจากการค ดค นส งประด ษฐ ใหม เช น เคร องคอมพ วเตอร คนท ม ความเช ยวชาญในการใช เทคโนโลย ใหม ๆ ย อมเป นส งท ต องการองค การ 4. กฎหมายและข อก าหนดของร ฐ ในป จจ บ นร ฐได ออกกฎหมายระเบ ยบปฏ บ ต ทางด านแรงงานมากข น โดยเฉพาะเป นกฎหมายค มครองส ทธ ทางด านแรงงาน ข อก าหนดของร ฐล วนม อ ทธ พลต อการด าเน นงานของ องค การ โดยเฉพาะทางด านการจ าก ดการต ดส นใจทางการบร หาร ผลท เก ดข นก ค อจะจะก อให เก ดป ญหาการจ าง แรงงาน ค อแทนท องค การจะจ างงานได จ านวนตามท ต องการแต ละท าให จ าก ดการจ างในระด บหน ง 3

8 5. การสร างความเท ยบเท าก บในการจ างงาน เม อม ป ญหาแรงงานโดยคนงานร องเร ยนต อกรมแรงงานว า องค การไม ได ให ความเท าเท ยมก นต อผ สม ครงาน องค การจะต องแสดงหล กฐานการวางแผนทร พยากรมน ษย เก ยวก บการจ าง การบรรจ แต งต ง การฝ กอบรม การเล อนต าแหน ง หร อการจ ายค าตอบแทนเป นไปตามหล กเกณฑ และไม ก อให เก ดความไม เป นธรรมในการจ างงาน 6. การวางแผนทร พยากรมน ษย เป นส วนหน งของการวางแผนกลย ทธ ป จจ บ นการแข งข นทางธ รก จ ด าเน นไปอย างร นแรงจนองค การท กแห งต องก าหนดแผนกลย ทธ ขององค การน นข นมาเพ อให สามารถแข งข นก บ องค การอ นได การวางแผนทร พยากรมน ษย ก เป นอย างหน งขององค การและเป นส วนประกอบส วนหน งของแผน กลย ทธ ขององค การ ประโยชน ของการวางแผนทร พยากรมน ษย 1. สามารถปร บปร งการใช ประโยชน จากทร พยากรมน ษย 2. ช วยบ รณาการก จกรรมทร พยากรมน ษย ก บว ตถ ประสงค ขององค การได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ท าให บรรล ผลส าเร จของการประหย ดในการจ างพน กงานใหม 4. ช วยขยายฐานข อม ลทร พยากรมน ษย เพ อช วยในก จกรรมด านอ น ๆ ของทร พยากรมน ษย และเป น ประโยชน แก หน วยงานอ นในองค การ 5. ช วยให บรรล ความต องการในตลาดแรงงาน 6. ช วยประสานโครงการบร หารทร พยากรมน ษย ท ต างก นกล าวค อ ช วยให แผนปฏ บ ต การได ผลตาม ความต องการในการจ างงาน 4

9 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญของเทศบาลต าบลแวงใหญ 2.1 สภาพท วไป ล กษณะท ต ง อาณาเขต เทศบาลต าบลแวงใหญ ต งอย หล กก โลเมตรท 17 ของถนนสายชนบท ก ดร หม ท 3 ต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น ม พ นท ตารางก โลเมตร ห างจากจ งหว ด ขอนแก น 72 ก โลเมตร และห างจากกร งเทพมหานคร 372 ก โลเมตร อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อ เขตพ นท ต าบลว งแสงและต าบลห วยแก อ าเภอชนบท ท ศใต ต ดต อ เขตพ นท ต าบลคอนฉ ม อ าเภอแวงใหญ และต าบลห วท ง อ าเภอพล ท ศตะว นตก ต ดต อ เขตพ นท ต าบลว งแสง อ าเภอชนบท ท ศตะว นออก ต ดต อ เขตพ นท ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท ต าบลหนองแวงนางเบ า อ าเภอพล เขตการปกครอง เทศบาลต าบลแวงใหญ แบ งเขตการปกครองออกเป น 7 หม บ าน/ช มชน ได แก หม ท 1 บ านแวงใหญ หม ท 2 บ านดอนบาลไท หม ท 3 บ านห วหนองแวง หม ท 4 บ านหนองกระรอก หม ท 5 บ านบะแค หม ท 6 บ านแวงพ ฒนา หม ท 7 บ านเม องทอง ด านส งคม ด านส งคมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ ย งคงม องค ประกอบโดยรวมเหม อนส งคม ในต างจ งหว ดท ว ๆ ไป ส งคมส วนใหญ ย งพ งพาระบบเกษตรกรรมเป นส วนใหญ โดยเฉพาะการท านา การเล ยง ส ตว ส วนด านศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม สาธารณส ข การศ กษา ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ได แยก ประเภทไว ด งน จ านวนประชากร (ณ เด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2550) ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ ม ประชากรท งหมด 5,204 คน แยกเป น เพศชาย 2,555 คน เพศหญ ง 2,649 คน 5

10 จ านวนคร วเร อนท งหมด (ณ เด อน ม นาคม พ.ศ. 2551) 1,394 คร วเร อน การศ กษา ด านการศ กษาน น ในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ แบ งการศ กษาออก 2 ระบบ 1) การศ กษาในระบบ - ระด บก อนประถมศ กษา 2 แห ง ค อ ศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดสระเกษ และศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดทรงธรรม - ระด บประถมศ กษา 2 แห ง - ระด บม ธยมศ กษา 1 แห ง 2) การศ กษานอกระบบโรงเร ยน (กศน.) 1 แห ง น กเร ยน 2,223 คน คร 10 คน ด านการศ กษาประชาชนส วนใหญ ย งม ค าน ยมในการส งบ ตรหลาน เร ยนต ออย ในเกณฑ ส ง และเยาวชนย งม ความต องการศ กษาต อค อนข างส ง ด านสาธารณส ข ป จจ บ นโรงพยาบาลอ าเภอแวงใหญ ย ายไปต งอย ท เขตองค การบร หารส วนต าบลคอนฉ ม ห างจากช มชนเทศบาลประมาณ 4 ก โลเมตร แต ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ ย งคงไปใช บร การเหม อนเด ม แพทย 1 คน ท นตแพทย 1 คน เภส ชกร 2 คน พยาบาล 32 คน บ คลากรด านอ น ๆ 63 คน การส งคมสงเคราะห และสว สด การส งคม (ข อม ล ณ 30 เมษายน 2550) -การสงเคราะห คนพ การ จ านวน 35 คน งบประมาณ 105,000.- บาท -การสงเคราะห ผ ส งอาย จ านวน 126 คน งบประมาณ 226,800.- บาท -การสงเคราะห ผ ป วยเอดส จ านวน 5 คน(เง นถ ายโอนฯ) งบประมาณ 15,000.- บาท -การสงเคราะห ผ ป วยเอดส จ านวน 5 คน(อ ดหน นท ท าการปกครองอ าเภอแวงใหญ ) งบประมาณ 50,000.- บาท ค ณภาพช ว ตของประชาชนในเขตเทศบาลป 2550 การจ ดเก บข อม ล จปฐ. ป 2550 จากคร วเร อนในเขตเทศบาล จ านวน 805 คร วเร อน 7 หม บ าน ผลการว เคราะห พบว าม ต วช ว ด จปฐ. ท บรรล เป าหมาย จ านวน 29 ต วช ว ด และท ย งไม บรรล เป าหมายท ก าหนดไว จ านวน 12 ต วช ว ด ไม ม ข อม ล 1 ต วช ว ด จากท งหมด 42 ต วช ว ด 6

11 7 การอ านวยการ เก ยวก บความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ภายในพ นท เขตเทศบาลต าบลแวงใหญ อย ในเขตร บผ ดชอบของสถาน ต ารวจภ ธรอ าเภอแวงใหญ ควบค มด แลความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชนและควบค มด แลความ ประพฤต ให อย ภายใต กฎหมายด วยความเสมอภาคก น สถาน ด บเพล ง ป จจ บ นเทศบาลต าบลแวงใหญ ม สถาน ด บเพล งซ งอย ภายในการ ควบค มด แลของเทศบาลฯ เพ อป องก นและระง บอ คค ภ ยอ นเก ดจากเพล งไหม และป องก นการส ญเส ยช ว ตและ ทร พย ส นอ นเก ดจากเพล งไหม ให ท นเหต การณ และรวดเร ว โดยม การต งเวรยามร บแจ งเหต อ คค ภ ยตลอด 24 ช วโมง ศ นย อปพร. อ าเภอแวงใหญ ม หน าท ให ความช วยเหล อป องก นเหต อ นเก ดจากอ คค ภ ย วาตภ ย อ ทกภ ยและอ บ ต เหต ให เก ดความเร ยบร อยและรวดเร วช วยเหล อประชาชนได ท นเหต การณ ซ งสมาช ก อปพร. ประกอบด วย พน กงานเทศบาลท กคน ข าราชการกรมการปกครองในอ าเภอแวงใหญ และอาสาสม คร ท วไป ด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในป จจ บ นองค กรปกครองส วนท องถ นท กระด บจ าเป นอย างย ง ท จะต องม การวางแผนการ ด าเน นงานในอนาคตอย างม ระบบ แบบแผนและจะต องครอบคล มในท กๆด าน พร อมท งต องเป นร ปธรรม ม ความ เป นไปได มากท ส ด ฉะน นในท องถ นใดท ม ความอ ดมสมบ รณ ด านทร พยากรธรรมชาต ถ อว าม ความได เปร ยบใน เช งการจ ดการ แต การบร หารการจ ดการ เพ อให ได ผลประโยชน แก ประชาชนตรงตามเป าหมายท ส ดก ต องอาศ ย องค ประกอบหลายด านประกอบก น ทร พยากรน า ด านทร พยากรน าน น ถ อเป นป จจ ยหล กท ม ความจ าเป นต อการประกอบอาช พด านเกษตรกรรม ของประชาชนภายในเขตเทศบาล ฯ ซ งแหล งน าส วนใหญ เป นแหล งน าตามธรรมชาต ประชาชนแต ละคร วเร อน จะม สระน า ก กเก บน าเพ อใช ประโยชน ในด านเกษตรกรรม ส วนแหล งน าท เป นสาธารณะประโยชน ส วนรวมก ม สระหนองแวงห วยหนองเอ ยนซ งประชาชน ในท องถ นใช ประโยชน ด านการเกษตรและอ ปโภคบร โภค เป นต น ทร พยากรป าไม พ นท ป าไม ส วนใหญ จะอย นอกเขตเทศบาลอย ทางท ศใต ของอ าเภอแวงใหญ ต าบลใหม นาเพ ยง โนนสะอาด โนนทอง ซ งแยกเป นพ นท ป าท งหมด ประมาณ 52,450 ไร แยกเป นป าเพ อการปฏ ร ป 17,040 ไร ป าเศรษฐก จ 22,140 ไร ป าสงวน 13,350 ไร

12 โดยหน วยป องก นร กษาป าท ขก 6 ( โนนสะอาด ) ด แลร กษาทร พยากรป าไม ในป จจ บ น ซ งอย ในภาวะเล อมโทรม ผลจากการบ กร กท าลายป าเพ อเพ มพ นท การเกษตร ซ งประชาชนย งฝ าฝ นกฎหมายอย เป น ประจ า ด านทร พยากรธรณ ด านทร พยากรธรณ ไม ว าจะเป นแร ธาต ก าซธรรมชาต ย งไม ม การส ารวจอย างจร งจ งเพราะป ญหา ด านงบประมาณ ด าเน นงานท ค อนข างจะส ง ซ งถ าม การส ารวจจร ง ๆ ก น าจะเป นบร ษ ทเอกชนหร อบร ษ ท จาก ต างประเทศ ซ งในอด ต เม อเด อน ก นยายน 2540 บร ษ ท AMBRADA HESS XPLORATION แต ขอส มปทานส ารวจข ดเจาะน าม นและก าซธรรมชาต บร เวณบ านโสกเหล อม ม.9 ต าบลใหม นาเพ ยง อ าเภอ แวงใหญ แต ม ปร มาณไม เพ ยงพอในเช งพาณ ชย จ งเล กด าเน นการ สภาพส งแวดล อม สภาพแวดล อมโดยรวม ถ อว าป ญหาย งไม ร นแรงมากน ก เพราะการขยายต วทางด าน เศรษฐก จและช มชนไม มากน ก ท าให ป ญหาผลกระทบต างๆท จะตามมา เช น ป ญหามลภาวะ ป ญหาอากาศเส ย ป ญหาช มชนแออ ด ป ญหาด านขยะ ไม ส งผลกระทบต อท องถ นมากน ก สร ปสภาพแวดล อมโดยรวมของท องถ น เทศบาลต าบลแวงใหญ ย งเป นป ญหาไม ร นแรงไม ว า จะเป นป ญหาแหล งน า ป ญหาด านขยะ ป ญหาน าเส ย ป ญหาแหล งน าเส อมโทรม เพราะการขยายต วของช มชน และการขยายต วในด านเศรษฐก จ ย งขยายต วเพ ยงเล กน อย 2.2 ศ กยภาพท องถ น โครงสร างการและกระบวนการบร หารงานบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ได ร บการยกฐานะจากส ขาภ บาลตาม พรบ.เปล ยนแปลงฐานะ ส ขาภ บาลเป นเทศบาล พ.ศ ม ผลบ งค บใช เม อ 25 พฤษภาคม พ.ศ และป จจ บ นม การจ ดให ม การ เล อกต งสมาช กสภาเทศบาลเม อ 31 มกราคม พ.ศ ซ งม จ านวนสมาช กสภาเทศบาล ท งหมด 12 คน ด านฝ ายบร หารน น ได ม การแต งต งนายกเทศมนตร และคณะบร หารเทศบาล เม อว นท 9 ม นาคม พ.ศ ประกอบด วย นายส รพล เว ยงวงษ นายกเทศมนตร นางประภาวรรณ บ ญตา รองนายกเทศมนตร นายสาย ณห งวงช าง รองนายกเทศมนตร นายว เช ยร ศร ว ฒนพงศ ท ปร กษานายกเทศมนตร นางร ตนาพร โคตรบรรเทา เลขาน การนายกเทศมนตร 8

13 โครงสร างส วนราชการ อ ตราก าล ง เทศบาลต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น ปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 6) หน วยงานตรวจสอบภายใน เจ าหน าท ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว ส าน กปล ดเทศบาล - งานธ รการ - งานการเจ าหน าท - งานทะเบ ยนราษฎร - งานป องก นฯ - งานการศ กษา - งานงบประมาณและแผน - งานน ต การ - งานประชาส มพ นธ - งานพ ฒนาและสว สด การ - งานส งเสร มการเกษตร กองคล ง - งานการเง นและบ ญช - งานจ ดเก บและ พ ฒนารายได - งานพ สด กองช าง - งานว ศวกรรม - งานสาธารณ ปโภค กองสาธารณส ขและ ส งแวดล อม (น กบร หารงานสาธารณส ข 6) - งานส ขาภ บาลและอนาม ย ส งแวดล อม - งานส งเสร มส ขภาพ - งานส ตวแพทย

14 10 สถานการณ คล งท องถ นย อนหล ง 3 ป ตารางท 4 แสดงสถ ต การคล งย อนหล ง 3 ป รายได จ ดเก บเอง รายร บ รห ส ร บจร งป 2547 ร บจร งป 2548 ร บจร งป 2549 หมวดภาษ อากร , , , (1) ภาษ โรงเร อนและท ด น , , , (2) ภาษ บ าร งท องท , , , (3 ภาษ ป าย , , , (4) อากรการฆ าส ตว 104 7, , , หมวดค าธรรมเน ยม ค าปร บ และใบอน ญาต , , , (1) ค าธรรมเน ยมเก ยวก บการควบค มการฆ า , , , ส ตว และจ าหน ายเน อส ตว (2) ค าธรรมเน ยมการพน นเพ ม 123 (3) ค าธรรมเน ยมเก ยวก บการควบค มอาคาร (4) ค าธรรมเน ยมเก บและขนขยะม ลฝอย , , , (5) ค าธรรมเน ยมเก บและขนอ จจาระหร อส ง ปฏ ก ล , (6) ค าธรรมเน ยมใช สถานท สะสมอาหาร , (7) ค าธรรมเน ยมฌาปนสถาน (7) ค าธรรมเน ยมเก ยวก บงานทะเบ ยนราษฎร , (8) ค าปร บผ กระท าผ ดกฎหมายจราจรทางบก , , , (9) ค าปร บผ กระท าผ ดกฎหมายและข อบ งค บ ท องถ น 139 (10)ค าปร บการผ ดส ญญา , , , (11)ค าปร บอ น ๆ (12)ค าใบอน ญาตร บท าการเก บ ขน หร อ ก าจ ดส งปฏ ก ล 142

15 11 รายร บ รห ส ร บจร งป 2547 ร บจร งป 2548 ร บจร งป 2549 (13)ค าใบอน ญาตจ ดต งสถานท จ าหน ายอาหาร หร อสถานท สะสมอาหารในอาคารหร อพ นท ใด ซ งม พ นท เก น 200 ตร.ม. (14) ค าใบอน ญาตจ าหน ายส นค าในท หร อทาง สาธารณะ 144 2, , (15) ค าใบอน ญาตเก ยวก บการควบค มอาคาร 146 3, , , (16)ค าใบอน ญาตเก ยวก บการโฆษณาโดยใช 147 4, , , เคร องขยายเส ยง 17, (17)ค าใบอน ญาตอ น ๆ , , หมวดรายได จากทร พย ส น , , , (1) ค าเช าหร อค าบร การสถานท , , , (2) ดอกเบ ย , , , (3) เง นป นผลหร อเง นรางว ลต าง ๆ 204 หมวดรายได จากสาธารณ ปโภคและการพาณ ชย (1) เง นช วยเหล อท องถ นจากก จการเฉพาะการ 251 หมวดรายได เบ ดเตล ด , , , (1) เง นท ม ผ อ ท ศให 301 (2) ค าขายแบบแปลน , , , (3) ค าเข ยนแบบแปลน 303 (4) ค าจ าหน ายแบบพ มพ และค าร อง 304 3, , , (5) รายได เบ ดเตล ดอ น ๆ , , ,358.00

16 12 รายร บ รห ส ร บจร งป 2547 ร บจร งป 2548 ร บจร งป 2549 รายได ร ฐบาลอ ดหน นให อปท. 9,199, ,691, ,959, (1) เง นอ ดหน นเพ อการบ รณะท องถ นฯ 8,321, ,691, ,959, (2) เง นอ ดหน นท วไป 877, รวมท งส น 21,145, ,620, ,160, สถ ต รายจ ายย อนหล ง 3 ป หมวด รายจ ายจร ง รายจ ายจร ง รายจ ายจร ง ป 2547 ป 2548 ป 2549 งบกลาง 19, , , เง นเด อน 554, ,579, ,219, ค าจ างล กจ างประจ า 284, , , ค าจ างล กจ างช วคราว 157, , , ค าตอบแทน 614, ,283, ,295, ค าใช สอย 734, ,997, ,778, ค าว สด 139, , , ค าสาธารณ ปโภค 94, , , เง นอ ดหน น 790, ,255, ,568, ค าคร ภ ณฑ 14, ,206, , ค าท ด นและส งก อสร าง 13,446, ,163, ,539, รวม 16,850, ,832, ,788,746.62

17 การว เคราะห ศ กยภาพ เพ อประเม นสภาพการบร หารและการพ ฒนาทร พยากรบ คคลในป จจ บ นและโอกาส ในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา โดยใช เทคน ค SWOT ANALYSIS ด งน จ ดแข ง STRENGTH 1. ผ บร หารม ว ส ยท ศน ท ด ในการบร หารงาน 2 ผ บร หารเป ดโอกาสให พน กงานท กคนแสดงความค ดเห นและความต องการในการปฏ บ ต งานและการ บร หารงาน 3. บ คลากรท กระด บม ความต งใจ ว ร ยะ อ ตสาหะในการท างานอย างต งใจจร ง จ ดอ อน WEAKESSES 1. จ านวนคนไม เหมาะสมก บภารก จ อ านาจหน าท 2. บ คลากรขาดความร ความเข าใจในการปฏ บ ต งาน 3. บ คลากรม ความข ดแย งและขาดความสาม คค 4. บ คลากรส วนใหญ ในองค การย งม ระด บการศ กษาท ต ากว าเกณฑ มาตรฐาน 5. งบประมาณท ได ร บการจ ดสรรไม สอดคล องก บภารก จอ านาจหน าท โอกาส OPPPRTUNITY 1. นโยบายของร ฐบาลจ ดสรรงบประมาณลงส ท องถ นมากข น ท าให ม งบประมาณในการบร หารบ คคลมาก ข น 2. เทศบาลม สถานท ต งต ดก บถนนสายหล ก (ถนนม ตรภาพ) และอย ระหว างจ งหว ดขอนแก นก บอ าเภอบ าน ไผ ท ม ขนาดใหญ ม ศ กยภาพในการพ ฒนา 3. ประชาชนให ความร วมม อและม ส วนร วมในการบร หารงานเป นอย างด 13

18 ส วนท 3 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา ว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคลของเทศบาลต าบลแวงใหญ เทศบาลต าบลแวงใหญ เป นองค กรท ม ผ บร หารท ม ว ส ยท ศน บ คลากรม ความร ความสามารถ ม การ บร หารอย างม ประส ทธ ผล บร การอย างม ค ณภาพ และท นสม ย เน นเพ อประโยชน ส งส ดของประชาชน 3.2 ความต องการและความคาดหว งของผ บร หารและพน กงานท ม ต อเทศบาลต าบลแวงใหญ 1. ความต องการและความคาดหว งด านบ คคล (Personal objectives) เพ อให พน กงานบรรล เป าหมายส วนบ คคล อย างน อยเป าหมายเหล าน จะสน บสน นให แต ละคนท าประโยชน ให แก องค กรได ต อไปต องการบ าร งร กษา ธ ารงไว และจ งใจพน กงาน เพ อไม ให การปฏ บ ต งานและความพ งพอใจ ของพน กงานลดต าลง จนพน กงานอาจหาทางออกไปจากองค การ 2. ความต องการและความคาดหว ง ด านองค การ (Organizational objectives) การบร หารทร พยากรบ คคลม ประส ทธ ภาพ จะท าให เก ดประส ทธ ผลต อองค กร ซ งมน ษย ค อทร พยากรบ คคล ท ส าค ญ และเป นเคร องม อท จะช วยให องค การสามารถข บเคล อนนโยบายและปฏ บ ต งานได บรรล ตามว ตถ ประสงค และพ ฒนาองค กรให เจร ญก าวหน า 3.. ความต องการและความคาดหว ง ด านหน าท (Funcionnal objectives) เพ อร กษาไว ซ งการท าประโยชน ของหน วยงานในระด บท เหมาะสมก บความต องการขององค การ ทร พยากร อาจส ญเส ยไปเม อการบร หารทร พยากรบ คคลม ความช านาญมากหร อน อยกว าความต องการขององค กรระด บของ หน วยงานท ให บร การต องเหมาะสมก บองค กร 3.3 ความต องการและความคาดหว งของประชาชนต อเทศบาลต าบลแวงใหญ ม ความต องการและคาดหว งให เทศบาลต าบลแวงใหญ เป นหน วยงานท ม ประส ทธ ภาพสามารถบร หารงาน ได อย างโปร งใส ม ค ณธรรม ให ประชาชนม ส วนร วมในการบร หาร สรรหาทร พยากรบ คคลให เหมาะสมก บรายได และอ านาจหน าท ด วยกระบวนการค ดเล อกท ย ต ธรรม และเป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด บ คลากรของเทศบาล ม ประส ทธ ภาพและสามารถพ ฒนาเทศบาลให เจร ญก าวหน า ส งผลให ประชาชนม ความเป นอย ท ด และม ความส ขในการด ารงช ว ตอย างแท จร ง และย งย นต อไป พ นธก จ 1. ส งเสร มการบร หารงานม งผลส มฤทธ (Result Based Management) 2. พ ฒนาระบบการบร การด วยเทคโนโลย สม ยใหม 3. พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป นระบบท วถ งและต อเน อง ประเด นย ทธสาสตร และการพ ฒนา ประกอบด วย 14

19 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสร างองค กรเป นองค การแห งการเร ยนร เป าหมาย 1. บ คลากรม ความร มากข น 2. บ คลากรม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น 3. สามารถน าความร ไปเผยแพร และถ ายทอดให บ คคลอ น กลย ทธ 1. จ ดประช มพน กงานเทศบาล พน กงานเทศบาลต าบลแวงใหญ เก ยวก บแนวทางปฏ บ ต งาน ความร ท วไป 2. จ ดประช มกล มย อยเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น 3. จ ดท าเอกสาร/วารสาร เผยแพร หร อประชาส มพ นธ เส ยงตามสาย 4. จ ดส งบ คลากรเข าร บการศ กษาต อในระด บท ส งข น ระยะเวลาด าเน นการ ภายในป งบประมาณ 2553 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในการปฏ บ ต งาน เป าหมาย 1. บ คลากรม ความร ความสามารถและได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 2. บ คลากรสามารถน าความร มาใช ในการปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3. บ คลากรม โอกาสได ร บการพ ฒนามากข น กลย ทธ 1. จ ดส งพน กงานเทศบาล พน กงานจ าง เข าร บการฝ กอบรม ในหล กส ตรต าง ๆ ของหน วยงานท งภายใน และภายนอกท จ ดข น 2. ฝ กอบรมพ ฒนาศ กยภาพ ความร ความสามารถท วไปในการปฏ บ ต งาน และด านค ณธรรม จร ยธรรม พน กงานเทศบาลและพน กงานจ าง ระยะเวลาด าเน นการ ภายในป งบประมาณ

20 16 ส วนท 4 การน าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลไปส การปฏ บ ต และต ดตามแผน... คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาล ต าบลแวงใหญ ประกอบด วยบ คคล ด งน 1. รองนายกเทศมนตร ประธานกรรมการ ร บผ ดชอบการบร หารงานบ คคลของเทศบาล 2. ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล กรรมการ 3. ห วหน ากองคล ง กรรมการ 4. ห วหน ากองช าง กรรมการ 5. ห วหน ากองสาธารณส ขฯ กรรมการ 6. ปล ดเทศบาลต าบลแวงใหญ กรรมการ/เลขาน การ 7. บ คลากร ผ ช วยเลขาน การ ให คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลม อ านาจหน าท ด งน 1. ก าหนดแนวทาง ว ธ ในการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 2. ด าเน นการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 3. รายงานผลและเสนอความเห น ซ งได จากการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากร บ คคลต อผ บร หารท องถ น เพ อน าผลการประเม นมาปร บปร ง หร อแก ไขในการจ ดท าแผนหร อโครง 4. แจ งประชาส มพ นธ ให ทราบโดยท วก น ทางเทศบาลต าบลแวงใหญ ได ต ดตามด าเน นการตามโครงการว า ได ด าเน นการแล วเสร จตามระยะเวลาท ได ก าหนดไว หร อไม และใช งบประมาณเป นไปตามท ต งไว หร อไม จะม การพ จารณาว าโครงการในแผนการบร หาร ทร พยากรบ คคลได น ามาปฏ บ ต ในป งบประมาณน นมากน อยเพ ยงใด และกล มเป าหมายได ร บประโยชน จากการด าเน น ตามโครงการ ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว หร อไม ในการปฏ บ ต ตามโครงการม ป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงานตามแผนหร อไม เพ อจะได แก ไขและ ปร บปร งให ถ กต องเหมาะสมก บสถานการณ และเป นป จจ บ นอย เสมอ ถ งแม ว าเทศบาลจะม แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลท ด เพ ยงใดก ตาม หากไม สามารถบ งช ถ งผลการ ด าเน นงานท เก ดข นได ก จะไม สามารถบ งบอกถ งความส าเร จของแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลได

21 ด งน น ระบบการต ดตามจ งเป นเคร องม อส าค ญ และม ความจ าเป นในการปร บปร งประส ทธ ภาพของ โครงการท ก าล งด าเน นการอย หากไม ม การต ดตามการด าเน นการตามโครงการ ย อมส งผลให เก ดความล าช าในการ ด าเน นงานค าใช จ ายอาจส งกว าท ก าหนดไว กล มเป าหมายหล กของโครงการจะไม ได ร บประโยชน หร อได ร บ ประโยชน น อยกว าท ควรจะเป น และจะเก ดป ญหาในการควบค มค ณภาพของการด าเน นงาน เส ยเวลาในการ ตรวจสอบและอาจเก ดความข ดแย งในการปฏ บ ต งาน ภายในหน วยงานหร อระหว างหน วยงาน ซ งในทางตรงก นข าม หากโครงการม ระบบการต ดตามท ด ก จะก อให เก ดประส ทธ ภาพในการด าเน นงาน และป ญหาท กล าวมาข างต นก จะไม เก ดข นหร ออาจจะเก ดแต เพ ยงเล กน อย แต ก สามารถหาว ธ การแก ไขปร บปร งได ท นท วงท การประเม นผลก เป นส งส าค ญ เพราะผลท ได จากการประเม นจะน าไปใช ในการปร บปร งแก ไข การขยาย ขอบเขต หร อการย ต การด าเน นงาน ซ งท งน ก ข นอย ก บว ตถ ประสงค ของการประเม นการประเม นผลแผนงานของ โครงการ จ งเป นส งบ งช ว าแผนงาน/โครงการท ก าหนดไว ได ม การก าหนดไว หร อไม การต ดตามประเม นผลย งเป นการตรวจสอบด ว าม ความสอดคล องก บการใช งบประมาณเพ ยงใด ซ งผลท ได จากการต ดตามและประเม นผล ถ อว าเป นข อม ลย อนกล บ ท สามารถน าไปใช ในการปร บปร ง และการต ดส นใจต อไป 17

22 ทะเบ ยนร บแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของเทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ เม อว นท ส งหาคม 2551

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น เอกสารแนบ 1 แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น กล มงานระบบบ ญช ภาคร ฐ ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2556 กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ความเป นมา 1 ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information