แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ. 2552 2554"

Transcription

1 แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ ******************************************************************* งานการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทรศ พท โทรสาร

2 ร าง แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ ******************************************************************* งานการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทรศ พท โทรสาร

3 ค าน า แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลต าบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก บภารก จ อ านาจหน าท และแผน พ ฒนาเทศบาล ตลอดจนความต องการของประชาชน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อก าหนดท ศทางนโยบายการ บร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลในอนาคตว าจะด าเน นการอย างไร ท ไหน เม อไหร ใครเป นผ ด าเน นงาน หร อร บผ ดชอบในการด าเน นงาน เพ อให การพ ฒนาทร พยากรบ คคลเป นไปโดยสอดคล องก บ แผนพ ฒนาเทศบาล รวมถ งป ญหาและความต องการท แท จร งของประชาชน เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและเก ด ประโยชน ส งส ด ในการพ ฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ เทศบาลต าบลแวงใหญ หว งเป นอย างย งว าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลฉบ บน จะช วยให การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บป ญหา และความต องการท แท จร งของประชาชน ซ งจะส งผลให เทศบาลต าบลแวงใหญ ม การพ ฒนาท เจร ญก าวหน า ต อไป เทศบาลต าบลแวงใหญ

4 สารบ ญ หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญของ 5 เทศบาลต าบลแวงใหญ ส วนท 3 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 14 ส วนท 4 การน าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 16 ไปส การปฏ บ ต และต ดตามแผน

5 1 ส วนท 1 บทน า พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ ก าหนดให เทศบาลเป นน ต บ คคล และเป นหน วยงาน บร หารราชการส วนท องถ นท ม ความร บผ ดชอบต อการพ ฒนาค ณภาพช ว ต และความเป นอย ของประชาชนในเขต เทศบาล ด งน น กระบวนการในการพ ฒนาเทศบาลในย คโลกาภ ว ฒน (Globalization) จ งจ าเป นอย างย งท จะ ต องเพ มพ นประส ทธ ภาพในการบร หาร และพ ฒนาท องถ น โดยเฉพาะด านการบร หารจ ดการทร พยากรมน ษย (Humanresources) ซ งถ อเป นป จจ ยท เป นส วนประกอบท ส าค ญท ส ด หร อถ อว าเป นห วใจต อความส าเร จของ องค กร กล าวค อ คนเป นผ ออกแบบ ประด ษฐ ค ดค น ด าเน นการ ปร บปร ง แก ไข เคร องและเทคโนโลย ต าง ๆ คน ควบค มทร พยากรเง น บร หารจ ดการคนในองค กร เม อเปร ยบเท ยบทร พยากรด านเทคโนโลย เง นและทร พยากร คนแล ว จะประจ กษ ว าคนเป นทร พยากรท คาดการณ หร อท านายไม ได แน นอนเหม อนทร พยากรอ น นอกจากน น ย งเป นป จจ ยท ต องเส ยค าใช จ ายมากท ส ด ด งน น จ งเป นเร องส าค ญอย างย งท ทร พยากรมน ษย จะต องได ร บการ บร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ท งน เพ อให เก ดความพอใจแก บ คคล (Personal Satisfaction) และต องการ ของงาน (Work need) ตลอดจนท าให บรรล ความส าเร จตามว ตถ ประสงค ขององค กร (Organizational objectives) 1.1 ว ตถ ประสงค ของการบร หารทร พยากรมน ษย (Human resources) การบร หารทร พยากรมน ษย จะบรรล ความส าเร จตามความม งหมายได ก โดยบรรล ว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค เป นเคร องแสดงถ งการปฏ บ ต ท จะต องได ร บการประเม น ว ตถ ประสงค เหล าน ต องค ดพ จารณาอย าง รอบคอบและเข ยนไว เป นลายล กษณ อ กษร ม บ อยคร งท ว ตถ ประสงค ไม ได กล าวไว เป นทางการ ในบางกรณ ว ตถ ประสงค บอกถ งหน าท ของทร พยากรมน ษย ในทางปฏ บ ต จะกระท าเช นน ได ว ตถ ประสงค ต องได ร บการพ น จ พ จารณาอย างด และสมด ลก บสภาพแวดล อมทางส งคม องค การ และหน าท ทร พยากรมน ษย รวมไปถ งคนท ได ร บ ผลกระทบ ความล มเหลวของการบร หารตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ย อมเป นอ นตรายต อการปฏ บ ต งานของ หน วยงานต อความเจร ญก าวหน า และแม แต ความอย รอดขององค กร ว ตถ ประสงของการบร หารทร พยากรมน ษย แบ งออกเป น 4 ประการด วยก น ค อ (Frederick และ Davis, ) 1. ว ตถ ประสงค ทางส งคม (Societal Objective) เพ อให เก ดจร ยธรรม ค ณธรรม และความร บผ ดชอบทาง ส งคมต อความต องการและท าทายของส งคม ในขณะเด ยวก นให เก ดผลกระทบของความต องการด งกล าวต อองค น อยท ส ด ความล มเหลวขององค การท จะใช ทร พยากรเพ อให เก ดประโยชน แก ส งคมในแนวทางตามจร ยธรรม อาจท าให เก ดข อจ าก ด เช น ส งคมอาจจ าก ดการต ดส นใจเก ยวก บทร พยากรมน ษย โดยอาศ ยกฎหมายท แสดงถ ง อาชญากรรม ความปลอดภ ย และส วนอ นท เก ยวข องก บส งคม

6 2. ว ตถ ประสงค ทางด านองค การ (Organizational objectives) เพ อตระหน กว าการบร หารทร พยากร มน ษย ย งคงม อย ท จะท าให เก ดประส ทธ ผลต อองค กร การบร หารทร พยากรมน ษย ไม ใช เป าหมายในต วของม นเอง การบร หารทร พยากรมน ษย เป นเพ ยงเคร องม อหร อแนวทางท จะช วยองค การบรรล ว ตถ ประสงค ข นต น หร อกล าว ง าย ๆ ได ว าหน วยงานทร พยากรมน ษย ท ม อย ก เพ อร บใช ส วนต าง ๆ ขององค การ 3. ว ตถ ประสงค ทางด านหน าท (Functional objectives) เพ อร กษาไว ซ งการท าประโยชน ของหน วยงาน ในระด บท เหมาะสมก บความต องการขององค การ ทร พยากรอาจส ญเส ยไปเม อการบร หารทร พยากรมน ษย ม ความช านาญมากหร อน อยกว าความต องการขององค การ ระด บของหน วยงานท ให บร การจะต องเหมาะสมก บ องค การน น 4. ว ตถ ประสงค ทางด านบ คคล (Personal objectives) เพ อช วยให พน กงานบรรล เป าหมายส วนบ คคล อย างน อยเป าหมายเหล าน สน บสน นให แต ละคนท าประโยชน ให แก องค กรได ต อไปว ตถ ประสงค ส วนบ คคลของ พน กงานต องบรรล ถ าพน กงานได ร บการบ าร งร กษา ธ ารงไว และได ร บการจ งใจไม เช นน นการปฏ บ ต งานและ ความพ งพอใจของพน กงานอาจลดต าลง และพน กงานอาจหาทางออกไปจากองค การ 1.2 ว ตถ ประสงค ของการวางแผนทร พยากรมน ษย 1. เพ อสร างความแน นอนในการจ างงาน เหต การณ ม ความไม แน นอนทางด านแรงงานจะเก ดข นในกรณ ท ความต องการทางด านแรงงานเปล ยนแปลงไปอาจท าให องค การต องเส ยค าใช จ ายในการจ างงานส งข น 2. เพ อป องก นพน กงานท ม ความร ความสามารถส งออกจากงานภายหล งท ได ร บการอบรมแล วองค การ ม กจะเส ยค าใช จ ายเป นจ านวนส งในการฝ กอบรมพน กงานท เข ามาใหม แต เม อจบการอบรมแล วบ คคลเหล าน เห น ว าโอกาสจะก าวหน าในงานน อยจ งลาออกจากงานไป การวางแผนทร พยากรมน ษย จะต องพ จารณาถ งโอกาสของ บ คคลเหล าน ด วย 3. เพ อลดป ญหาในการหาคนมาทดแทนต าแหน งท ว างลงเน องจากพน กงานลาออกหร อตาย องค การ ม กจะวางแผนล วงหน าหลาย ๆ ป ว าในป ใดพน กงานคนใหม ต องออกจากเพราะเกษ ยณอาย หร อหมดส ญญาจ าง งานก จะได เตร ยมคนไว ด ารงต าแหน งแทน 4. เพ อจ ดสรรจ านวนเง นไว เป นค าจ างหร อเง นเด อนให ก บพน กงานสอดคล อง และเหมาะสมก บ ต าแหน งงานหร อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การวางแผนท าให ร ว าต าแหน งงานใดม ความจ าเป นต องาน องค การ และงานใดผ ปฏ บ ต งานท างานม ประส ทธ ภาพเหมาะส าหร บต าแหน งค มก บค าตอบแทนท จ ายให ก บการ ท างานน น 2

7 1.3 ล กษณะของแผนการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาลต าบลแวงใหญ 1. เป นแผนตามโครงการเพ อพ ฒนา แก ไขป ญหา และความต องการของบ คลากรในองค กร เพ อ ตอบสนองนโยบายและพ ฒนาศ กยภาพของท องถ น 2. เป นแผนงานโครงการท สอดคล องก บแผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล พน กงานจ างเทศบาลต าบล แวงใหญ 3. เป นโครงการท เน นปฏ บ ต จร ง (project oriented) โดยม การประสานงาน ขอความร วมม อก บ หน วยงานน น ๆ เพ อการพ ฒนาอย างเป นระบบ 4. แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของเทศบาลเป นแผนงานท สามารถน ามาปฏ บ ต ได อย าง ต อเน องและด าเน นการในองค กรเพ อพ ฒนาให เป นไปตามภารก จ และอ านาจหน าท ของเทศบาล 1.4 ข นตอนในการจ ดท าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. การเตร ยมการจ ดท าแผน การค ดเล อกกลย ทธ และแนวทางพ ฒนา 2. การเก บรวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ล 3. การก าหนดว ตถ ประสงค /ประโยชน ท ได ร บและแนวทางพ ฒนา 4. การจ ดท าร างแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 5. การอน ม ต และประกาศใช แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1.5 ความจ าเป นและประโยชน ของการวางแผนทร พยากรบ คคล 1. การบร หารในป จจ บ นจ าเป นต องม การวางแผนทร พยากรท ด ข น เพราะภาวะต าง ๆ ในการด าเน นงาน ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว หากไม ม การเตร ยมต วท ด องค การก จะประสบป ญหาในด านต าง ๆ โดนเฉพาะ ป ญหาทางเศรษฐก จท ประสบโดยตรงและรวดเร วต อความอย รอดขององค การ 2. ป จจ บ นองค การม ความสล บซ บซ อนย งข นซ งจ าเป นต องใช ความเป นเล ศของผ ปฏ บ ต งานการหาคนท ม ความร ความช านาญก จะย งมากข น เพราะว าการท จะฝ กอบรมคนให ม ความร ความช านาญต องใช เวลามากข น กว าเด ม การใช เวลามากข นน นก จะท าให ต องม การวางแผนทางด านก าล งคนท ย งยากย งข น 3. การเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย เก ดข นอย างรวดเร ว ในป จจ บ นได ม การเปล ยนแปลงไปส เทคโนโลย ใหม ๆ จนแทบจะตามไม ท นในท ก ๆ ด าน งานบางอย างท เคยใช เวลาท างานหลาย ๆ ว นก ใช เวลาเพ ยง ไม ก ช วโมงอ นเน องมาจากการค ดค นส งประด ษฐ ใหม เช น เคร องคอมพ วเตอร คนท ม ความเช ยวชาญในการใช เทคโนโลย ใหม ๆ ย อมเป นส งท ต องการองค การ 4. กฎหมายและข อก าหนดของร ฐ ในป จจ บ นร ฐได ออกกฎหมายระเบ ยบปฏ บ ต ทางด านแรงงานมากข น โดยเฉพาะเป นกฎหมายค มครองส ทธ ทางด านแรงงาน ข อก าหนดของร ฐล วนม อ ทธ พลต อการด าเน นงานของ องค การ โดยเฉพาะทางด านการจ าก ดการต ดส นใจทางการบร หาร ผลท เก ดข นก ค อจะจะก อให เก ดป ญหาการจ าง แรงงาน ค อแทนท องค การจะจ างงานได จ านวนตามท ต องการแต ละท าให จ าก ดการจ างในระด บหน ง 3

8 5. การสร างความเท ยบเท าก บในการจ างงาน เม อม ป ญหาแรงงานโดยคนงานร องเร ยนต อกรมแรงงานว า องค การไม ได ให ความเท าเท ยมก นต อผ สม ครงาน องค การจะต องแสดงหล กฐานการวางแผนทร พยากรมน ษย เก ยวก บการจ าง การบรรจ แต งต ง การฝ กอบรม การเล อนต าแหน ง หร อการจ ายค าตอบแทนเป นไปตามหล กเกณฑ และไม ก อให เก ดความไม เป นธรรมในการจ างงาน 6. การวางแผนทร พยากรมน ษย เป นส วนหน งของการวางแผนกลย ทธ ป จจ บ นการแข งข นทางธ รก จ ด าเน นไปอย างร นแรงจนองค การท กแห งต องก าหนดแผนกลย ทธ ขององค การน นข นมาเพ อให สามารถแข งข นก บ องค การอ นได การวางแผนทร พยากรมน ษย ก เป นอย างหน งขององค การและเป นส วนประกอบส วนหน งของแผน กลย ทธ ขององค การ ประโยชน ของการวางแผนทร พยากรมน ษย 1. สามารถปร บปร งการใช ประโยชน จากทร พยากรมน ษย 2. ช วยบ รณาการก จกรรมทร พยากรมน ษย ก บว ตถ ประสงค ขององค การได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ท าให บรรล ผลส าเร จของการประหย ดในการจ างพน กงานใหม 4. ช วยขยายฐานข อม ลทร พยากรมน ษย เพ อช วยในก จกรรมด านอ น ๆ ของทร พยากรมน ษย และเป น ประโยชน แก หน วยงานอ นในองค การ 5. ช วยให บรรล ความต องการในตลาดแรงงาน 6. ช วยประสานโครงการบร หารทร พยากรมน ษย ท ต างก นกล าวค อ ช วยให แผนปฏ บ ต การได ผลตาม ความต องการในการจ างงาน 4

9 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญของเทศบาลต าบลแวงใหญ 2.1 สภาพท วไป ล กษณะท ต ง อาณาเขต เทศบาลต าบลแวงใหญ ต งอย หล กก โลเมตรท 17 ของถนนสายชนบท ก ดร หม ท 3 ต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น ม พ นท ตารางก โลเมตร ห างจากจ งหว ด ขอนแก น 72 ก โลเมตร และห างจากกร งเทพมหานคร 372 ก โลเมตร อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อ เขตพ นท ต าบลว งแสงและต าบลห วยแก อ าเภอชนบท ท ศใต ต ดต อ เขตพ นท ต าบลคอนฉ ม อ าเภอแวงใหญ และต าบลห วท ง อ าเภอพล ท ศตะว นตก ต ดต อ เขตพ นท ต าบลว งแสง อ าเภอชนบท ท ศตะว นออก ต ดต อ เขตพ นท ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท ต าบลหนองแวงนางเบ า อ าเภอพล เขตการปกครอง เทศบาลต าบลแวงใหญ แบ งเขตการปกครองออกเป น 7 หม บ าน/ช มชน ได แก หม ท 1 บ านแวงใหญ หม ท 2 บ านดอนบาลไท หม ท 3 บ านห วหนองแวง หม ท 4 บ านหนองกระรอก หม ท 5 บ านบะแค หม ท 6 บ านแวงพ ฒนา หม ท 7 บ านเม องทอง ด านส งคม ด านส งคมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ ย งคงม องค ประกอบโดยรวมเหม อนส งคม ในต างจ งหว ดท ว ๆ ไป ส งคมส วนใหญ ย งพ งพาระบบเกษตรกรรมเป นส วนใหญ โดยเฉพาะการท านา การเล ยง ส ตว ส วนด านศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม สาธารณส ข การศ กษา ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ได แยก ประเภทไว ด งน จ านวนประชากร (ณ เด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2550) ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ ม ประชากรท งหมด 5,204 คน แยกเป น เพศชาย 2,555 คน เพศหญ ง 2,649 คน 5

10 จ านวนคร วเร อนท งหมด (ณ เด อน ม นาคม พ.ศ. 2551) 1,394 คร วเร อน การศ กษา ด านการศ กษาน น ในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ แบ งการศ กษาออก 2 ระบบ 1) การศ กษาในระบบ - ระด บก อนประถมศ กษา 2 แห ง ค อ ศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดสระเกษ และศ นย พ ฒนาเด กเล กว ดทรงธรรม - ระด บประถมศ กษา 2 แห ง - ระด บม ธยมศ กษา 1 แห ง 2) การศ กษานอกระบบโรงเร ยน (กศน.) 1 แห ง น กเร ยน 2,223 คน คร 10 คน ด านการศ กษาประชาชนส วนใหญ ย งม ค าน ยมในการส งบ ตรหลาน เร ยนต ออย ในเกณฑ ส ง และเยาวชนย งม ความต องการศ กษาต อค อนข างส ง ด านสาธารณส ข ป จจ บ นโรงพยาบาลอ าเภอแวงใหญ ย ายไปต งอย ท เขตองค การบร หารส วนต าบลคอนฉ ม ห างจากช มชนเทศบาลประมาณ 4 ก โลเมตร แต ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ ย งคงไปใช บร การเหม อนเด ม แพทย 1 คน ท นตแพทย 1 คน เภส ชกร 2 คน พยาบาล 32 คน บ คลากรด านอ น ๆ 63 คน การส งคมสงเคราะห และสว สด การส งคม (ข อม ล ณ 30 เมษายน 2550) -การสงเคราะห คนพ การ จ านวน 35 คน งบประมาณ 105,000.- บาท -การสงเคราะห ผ ส งอาย จ านวน 126 คน งบประมาณ 226,800.- บาท -การสงเคราะห ผ ป วยเอดส จ านวน 5 คน(เง นถ ายโอนฯ) งบประมาณ 15,000.- บาท -การสงเคราะห ผ ป วยเอดส จ านวน 5 คน(อ ดหน นท ท าการปกครองอ าเภอแวงใหญ ) งบประมาณ 50,000.- บาท ค ณภาพช ว ตของประชาชนในเขตเทศบาลป 2550 การจ ดเก บข อม ล จปฐ. ป 2550 จากคร วเร อนในเขตเทศบาล จ านวน 805 คร วเร อน 7 หม บ าน ผลการว เคราะห พบว าม ต วช ว ด จปฐ. ท บรรล เป าหมาย จ านวน 29 ต วช ว ด และท ย งไม บรรล เป าหมายท ก าหนดไว จ านวน 12 ต วช ว ด ไม ม ข อม ล 1 ต วช ว ด จากท งหมด 42 ต วช ว ด 6

11 7 การอ านวยการ เก ยวก บความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ภายในพ นท เขตเทศบาลต าบลแวงใหญ อย ในเขตร บผ ดชอบของสถาน ต ารวจภ ธรอ าเภอแวงใหญ ควบค มด แลความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชนและควบค มด แลความ ประพฤต ให อย ภายใต กฎหมายด วยความเสมอภาคก น สถาน ด บเพล ง ป จจ บ นเทศบาลต าบลแวงใหญ ม สถาน ด บเพล งซ งอย ภายในการ ควบค มด แลของเทศบาลฯ เพ อป องก นและระง บอ คค ภ ยอ นเก ดจากเพล งไหม และป องก นการส ญเส ยช ว ตและ ทร พย ส นอ นเก ดจากเพล งไหม ให ท นเหต การณ และรวดเร ว โดยม การต งเวรยามร บแจ งเหต อ คค ภ ยตลอด 24 ช วโมง ศ นย อปพร. อ าเภอแวงใหญ ม หน าท ให ความช วยเหล อป องก นเหต อ นเก ดจากอ คค ภ ย วาตภ ย อ ทกภ ยและอ บ ต เหต ให เก ดความเร ยบร อยและรวดเร วช วยเหล อประชาชนได ท นเหต การณ ซ งสมาช ก อปพร. ประกอบด วย พน กงานเทศบาลท กคน ข าราชการกรมการปกครองในอ าเภอแวงใหญ และอาสาสม คร ท วไป ด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในป จจ บ นองค กรปกครองส วนท องถ นท กระด บจ าเป นอย างย ง ท จะต องม การวางแผนการ ด าเน นงานในอนาคตอย างม ระบบ แบบแผนและจะต องครอบคล มในท กๆด าน พร อมท งต องเป นร ปธรรม ม ความ เป นไปได มากท ส ด ฉะน นในท องถ นใดท ม ความอ ดมสมบ รณ ด านทร พยากรธรรมชาต ถ อว าม ความได เปร ยบใน เช งการจ ดการ แต การบร หารการจ ดการ เพ อให ได ผลประโยชน แก ประชาชนตรงตามเป าหมายท ส ดก ต องอาศ ย องค ประกอบหลายด านประกอบก น ทร พยากรน า ด านทร พยากรน าน น ถ อเป นป จจ ยหล กท ม ความจ าเป นต อการประกอบอาช พด านเกษตรกรรม ของประชาชนภายในเขตเทศบาล ฯ ซ งแหล งน าส วนใหญ เป นแหล งน าตามธรรมชาต ประชาชนแต ละคร วเร อน จะม สระน า ก กเก บน าเพ อใช ประโยชน ในด านเกษตรกรรม ส วนแหล งน าท เป นสาธารณะประโยชน ส วนรวมก ม สระหนองแวงห วยหนองเอ ยนซ งประชาชน ในท องถ นใช ประโยชน ด านการเกษตรและอ ปโภคบร โภค เป นต น ทร พยากรป าไม พ นท ป าไม ส วนใหญ จะอย นอกเขตเทศบาลอย ทางท ศใต ของอ าเภอแวงใหญ ต าบลใหม นาเพ ยง โนนสะอาด โนนทอง ซ งแยกเป นพ นท ป าท งหมด ประมาณ 52,450 ไร แยกเป นป าเพ อการปฏ ร ป 17,040 ไร ป าเศรษฐก จ 22,140 ไร ป าสงวน 13,350 ไร

12 โดยหน วยป องก นร กษาป าท ขก 6 ( โนนสะอาด ) ด แลร กษาทร พยากรป าไม ในป จจ บ น ซ งอย ในภาวะเล อมโทรม ผลจากการบ กร กท าลายป าเพ อเพ มพ นท การเกษตร ซ งประชาชนย งฝ าฝ นกฎหมายอย เป น ประจ า ด านทร พยากรธรณ ด านทร พยากรธรณ ไม ว าจะเป นแร ธาต ก าซธรรมชาต ย งไม ม การส ารวจอย างจร งจ งเพราะป ญหา ด านงบประมาณ ด าเน นงานท ค อนข างจะส ง ซ งถ าม การส ารวจจร ง ๆ ก น าจะเป นบร ษ ทเอกชนหร อบร ษ ท จาก ต างประเทศ ซ งในอด ต เม อเด อน ก นยายน 2540 บร ษ ท AMBRADA HESS XPLORATION แต ขอส มปทานส ารวจข ดเจาะน าม นและก าซธรรมชาต บร เวณบ านโสกเหล อม ม.9 ต าบลใหม นาเพ ยง อ าเภอ แวงใหญ แต ม ปร มาณไม เพ ยงพอในเช งพาณ ชย จ งเล กด าเน นการ สภาพส งแวดล อม สภาพแวดล อมโดยรวม ถ อว าป ญหาย งไม ร นแรงมากน ก เพราะการขยายต วทางด าน เศรษฐก จและช มชนไม มากน ก ท าให ป ญหาผลกระทบต างๆท จะตามมา เช น ป ญหามลภาวะ ป ญหาอากาศเส ย ป ญหาช มชนแออ ด ป ญหาด านขยะ ไม ส งผลกระทบต อท องถ นมากน ก สร ปสภาพแวดล อมโดยรวมของท องถ น เทศบาลต าบลแวงใหญ ย งเป นป ญหาไม ร นแรงไม ว า จะเป นป ญหาแหล งน า ป ญหาด านขยะ ป ญหาน าเส ย ป ญหาแหล งน าเส อมโทรม เพราะการขยายต วของช มชน และการขยายต วในด านเศรษฐก จ ย งขยายต วเพ ยงเล กน อย 2.2 ศ กยภาพท องถ น โครงสร างการและกระบวนการบร หารงานบ คคล เทศบาลต าบลแวงใหญ ได ร บการยกฐานะจากส ขาภ บาลตาม พรบ.เปล ยนแปลงฐานะ ส ขาภ บาลเป นเทศบาล พ.ศ ม ผลบ งค บใช เม อ 25 พฤษภาคม พ.ศ และป จจ บ นม การจ ดให ม การ เล อกต งสมาช กสภาเทศบาลเม อ 31 มกราคม พ.ศ ซ งม จ านวนสมาช กสภาเทศบาล ท งหมด 12 คน ด านฝ ายบร หารน น ได ม การแต งต งนายกเทศมนตร และคณะบร หารเทศบาล เม อว นท 9 ม นาคม พ.ศ ประกอบด วย นายส รพล เว ยงวงษ นายกเทศมนตร นางประภาวรรณ บ ญตา รองนายกเทศมนตร นายสาย ณห งวงช าง รองนายกเทศมนตร นายว เช ยร ศร ว ฒนพงศ ท ปร กษานายกเทศมนตร นางร ตนาพร โคตรบรรเทา เลขาน การนายกเทศมนตร 8

13 โครงสร างส วนราชการ อ ตราก าล ง เทศบาลต าบลแวงใหญ อ าเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น ปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 6) หน วยงานตรวจสอบภายใน เจ าหน าท ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว ส าน กปล ดเทศบาล - งานธ รการ - งานการเจ าหน าท - งานทะเบ ยนราษฎร - งานป องก นฯ - งานการศ กษา - งานงบประมาณและแผน - งานน ต การ - งานประชาส มพ นธ - งานพ ฒนาและสว สด การ - งานส งเสร มการเกษตร กองคล ง - งานการเง นและบ ญช - งานจ ดเก บและ พ ฒนารายได - งานพ สด กองช าง - งานว ศวกรรม - งานสาธารณ ปโภค กองสาธารณส ขและ ส งแวดล อม (น กบร หารงานสาธารณส ข 6) - งานส ขาภ บาลและอนาม ย ส งแวดล อม - งานส งเสร มส ขภาพ - งานส ตวแพทย

14 10 สถานการณ คล งท องถ นย อนหล ง 3 ป ตารางท 4 แสดงสถ ต การคล งย อนหล ง 3 ป รายได จ ดเก บเอง รายร บ รห ส ร บจร งป 2547 ร บจร งป 2548 ร บจร งป 2549 หมวดภาษ อากร , , , (1) ภาษ โรงเร อนและท ด น , , , (2) ภาษ บ าร งท องท , , , (3 ภาษ ป าย , , , (4) อากรการฆ าส ตว 104 7, , , หมวดค าธรรมเน ยม ค าปร บ และใบอน ญาต , , , (1) ค าธรรมเน ยมเก ยวก บการควบค มการฆ า , , , ส ตว และจ าหน ายเน อส ตว (2) ค าธรรมเน ยมการพน นเพ ม 123 (3) ค าธรรมเน ยมเก ยวก บการควบค มอาคาร (4) ค าธรรมเน ยมเก บและขนขยะม ลฝอย , , , (5) ค าธรรมเน ยมเก บและขนอ จจาระหร อส ง ปฏ ก ล , (6) ค าธรรมเน ยมใช สถานท สะสมอาหาร , (7) ค าธรรมเน ยมฌาปนสถาน (7) ค าธรรมเน ยมเก ยวก บงานทะเบ ยนราษฎร , (8) ค าปร บผ กระท าผ ดกฎหมายจราจรทางบก , , , (9) ค าปร บผ กระท าผ ดกฎหมายและข อบ งค บ ท องถ น 139 (10)ค าปร บการผ ดส ญญา , , , (11)ค าปร บอ น ๆ (12)ค าใบอน ญาตร บท าการเก บ ขน หร อ ก าจ ดส งปฏ ก ล 142

15 11 รายร บ รห ส ร บจร งป 2547 ร บจร งป 2548 ร บจร งป 2549 (13)ค าใบอน ญาตจ ดต งสถานท จ าหน ายอาหาร หร อสถานท สะสมอาหารในอาคารหร อพ นท ใด ซ งม พ นท เก น 200 ตร.ม. (14) ค าใบอน ญาตจ าหน ายส นค าในท หร อทาง สาธารณะ 144 2, , (15) ค าใบอน ญาตเก ยวก บการควบค มอาคาร 146 3, , , (16)ค าใบอน ญาตเก ยวก บการโฆษณาโดยใช 147 4, , , เคร องขยายเส ยง 17, (17)ค าใบอน ญาตอ น ๆ , , หมวดรายได จากทร พย ส น , , , (1) ค าเช าหร อค าบร การสถานท , , , (2) ดอกเบ ย , , , (3) เง นป นผลหร อเง นรางว ลต าง ๆ 204 หมวดรายได จากสาธารณ ปโภคและการพาณ ชย (1) เง นช วยเหล อท องถ นจากก จการเฉพาะการ 251 หมวดรายได เบ ดเตล ด , , , (1) เง นท ม ผ อ ท ศให 301 (2) ค าขายแบบแปลน , , , (3) ค าเข ยนแบบแปลน 303 (4) ค าจ าหน ายแบบพ มพ และค าร อง 304 3, , , (5) รายได เบ ดเตล ดอ น ๆ , , ,358.00

16 12 รายร บ รห ส ร บจร งป 2547 ร บจร งป 2548 ร บจร งป 2549 รายได ร ฐบาลอ ดหน นให อปท. 9,199, ,691, ,959, (1) เง นอ ดหน นเพ อการบ รณะท องถ นฯ 8,321, ,691, ,959, (2) เง นอ ดหน นท วไป 877, รวมท งส น 21,145, ,620, ,160, สถ ต รายจ ายย อนหล ง 3 ป หมวด รายจ ายจร ง รายจ ายจร ง รายจ ายจร ง ป 2547 ป 2548 ป 2549 งบกลาง 19, , , เง นเด อน 554, ,579, ,219, ค าจ างล กจ างประจ า 284, , , ค าจ างล กจ างช วคราว 157, , , ค าตอบแทน 614, ,283, ,295, ค าใช สอย 734, ,997, ,778, ค าว สด 139, , , ค าสาธารณ ปโภค 94, , , เง นอ ดหน น 790, ,255, ,568, ค าคร ภ ณฑ 14, ,206, , ค าท ด นและส งก อสร าง 13,446, ,163, ,539, รวม 16,850, ,832, ,788,746.62

17 การว เคราะห ศ กยภาพ เพ อประเม นสภาพการบร หารและการพ ฒนาทร พยากรบ คคลในป จจ บ นและโอกาส ในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา โดยใช เทคน ค SWOT ANALYSIS ด งน จ ดแข ง STRENGTH 1. ผ บร หารม ว ส ยท ศน ท ด ในการบร หารงาน 2 ผ บร หารเป ดโอกาสให พน กงานท กคนแสดงความค ดเห นและความต องการในการปฏ บ ต งานและการ บร หารงาน 3. บ คลากรท กระด บม ความต งใจ ว ร ยะ อ ตสาหะในการท างานอย างต งใจจร ง จ ดอ อน WEAKESSES 1. จ านวนคนไม เหมาะสมก บภารก จ อ านาจหน าท 2. บ คลากรขาดความร ความเข าใจในการปฏ บ ต งาน 3. บ คลากรม ความข ดแย งและขาดความสาม คค 4. บ คลากรส วนใหญ ในองค การย งม ระด บการศ กษาท ต ากว าเกณฑ มาตรฐาน 5. งบประมาณท ได ร บการจ ดสรรไม สอดคล องก บภารก จอ านาจหน าท โอกาส OPPPRTUNITY 1. นโยบายของร ฐบาลจ ดสรรงบประมาณลงส ท องถ นมากข น ท าให ม งบประมาณในการบร หารบ คคลมาก ข น 2. เทศบาลม สถานท ต งต ดก บถนนสายหล ก (ถนนม ตรภาพ) และอย ระหว างจ งหว ดขอนแก นก บอ าเภอบ าน ไผ ท ม ขนาดใหญ ม ศ กยภาพในการพ ฒนา 3. ประชาชนให ความร วมม อและม ส วนร วมในการบร หารงานเป นอย างด 13

18 ส วนท 3 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา ว ส ยท ศน การบร หารงานบ คคลของเทศบาลต าบลแวงใหญ เทศบาลต าบลแวงใหญ เป นองค กรท ม ผ บร หารท ม ว ส ยท ศน บ คลากรม ความร ความสามารถ ม การ บร หารอย างม ประส ทธ ผล บร การอย างม ค ณภาพ และท นสม ย เน นเพ อประโยชน ส งส ดของประชาชน 3.2 ความต องการและความคาดหว งของผ บร หารและพน กงานท ม ต อเทศบาลต าบลแวงใหญ 1. ความต องการและความคาดหว งด านบ คคล (Personal objectives) เพ อให พน กงานบรรล เป าหมายส วนบ คคล อย างน อยเป าหมายเหล าน จะสน บสน นให แต ละคนท าประโยชน ให แก องค กรได ต อไปต องการบ าร งร กษา ธ ารงไว และจ งใจพน กงาน เพ อไม ให การปฏ บ ต งานและความพ งพอใจ ของพน กงานลดต าลง จนพน กงานอาจหาทางออกไปจากองค การ 2. ความต องการและความคาดหว ง ด านองค การ (Organizational objectives) การบร หารทร พยากรบ คคลม ประส ทธ ภาพ จะท าให เก ดประส ทธ ผลต อองค กร ซ งมน ษย ค อทร พยากรบ คคล ท ส าค ญ และเป นเคร องม อท จะช วยให องค การสามารถข บเคล อนนโยบายและปฏ บ ต งานได บรรล ตามว ตถ ประสงค และพ ฒนาองค กรให เจร ญก าวหน า 3.. ความต องการและความคาดหว ง ด านหน าท (Funcionnal objectives) เพ อร กษาไว ซ งการท าประโยชน ของหน วยงานในระด บท เหมาะสมก บความต องการขององค การ ทร พยากร อาจส ญเส ยไปเม อการบร หารทร พยากรบ คคลม ความช านาญมากหร อน อยกว าความต องการขององค กรระด บของ หน วยงานท ให บร การต องเหมาะสมก บองค กร 3.3 ความต องการและความคาดหว งของประชาชนต อเทศบาลต าบลแวงใหญ ม ความต องการและคาดหว งให เทศบาลต าบลแวงใหญ เป นหน วยงานท ม ประส ทธ ภาพสามารถบร หารงาน ได อย างโปร งใส ม ค ณธรรม ให ประชาชนม ส วนร วมในการบร หาร สรรหาทร พยากรบ คคลให เหมาะสมก บรายได และอ านาจหน าท ด วยกระบวนการค ดเล อกท ย ต ธรรม และเป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด บ คลากรของเทศบาล ม ประส ทธ ภาพและสามารถพ ฒนาเทศบาลให เจร ญก าวหน า ส งผลให ประชาชนม ความเป นอย ท ด และม ความส ขในการด ารงช ว ตอย างแท จร ง และย งย นต อไป พ นธก จ 1. ส งเสร มการบร หารงานม งผลส มฤทธ (Result Based Management) 2. พ ฒนาระบบการบร การด วยเทคโนโลย สม ยใหม 3. พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างเป นระบบท วถ งและต อเน อง ประเด นย ทธสาสตร และการพ ฒนา ประกอบด วย 14

19 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสร างองค กรเป นองค การแห งการเร ยนร เป าหมาย 1. บ คลากรม ความร มากข น 2. บ คลากรม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น 3. สามารถน าความร ไปเผยแพร และถ ายทอดให บ คคลอ น กลย ทธ 1. จ ดประช มพน กงานเทศบาล พน กงานเทศบาลต าบลแวงใหญ เก ยวก บแนวทางปฏ บ ต งาน ความร ท วไป 2. จ ดประช มกล มย อยเพ อแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น 3. จ ดท าเอกสาร/วารสาร เผยแพร หร อประชาส มพ นธ เส ยงตามสาย 4. จ ดส งบ คลากรเข าร บการศ กษาต อในระด บท ส งข น ระยะเวลาด าเน นการ ภายในป งบประมาณ 2553 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในการปฏ บ ต งาน เป าหมาย 1. บ คลากรม ความร ความสามารถและได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง 2. บ คลากรสามารถน าความร มาใช ในการปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3. บ คลากรม โอกาสได ร บการพ ฒนามากข น กลย ทธ 1. จ ดส งพน กงานเทศบาล พน กงานจ าง เข าร บการฝ กอบรม ในหล กส ตรต าง ๆ ของหน วยงานท งภายใน และภายนอกท จ ดข น 2. ฝ กอบรมพ ฒนาศ กยภาพ ความร ความสามารถท วไปในการปฏ บ ต งาน และด านค ณธรรม จร ยธรรม พน กงานเทศบาลและพน กงานจ าง ระยะเวลาด าเน นการ ภายในป งบประมาณ

20 16 ส วนท 4 การน าแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลไปส การปฏ บ ต และต ดตามแผน... คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลของเทศบาล ต าบลแวงใหญ ประกอบด วยบ คคล ด งน 1. รองนายกเทศมนตร ประธานกรรมการ ร บผ ดชอบการบร หารงานบ คคลของเทศบาล 2. ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล กรรมการ 3. ห วหน ากองคล ง กรรมการ 4. ห วหน ากองช าง กรรมการ 5. ห วหน ากองสาธารณส ขฯ กรรมการ 6. ปล ดเทศบาลต าบลแวงใหญ กรรมการ/เลขาน การ 7. บ คลากร ผ ช วยเลขาน การ ให คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลม อ านาจหน าท ด งน 1. ก าหนดแนวทาง ว ธ ในการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 2. ด าเน นการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 3. รายงานผลและเสนอความเห น ซ งได จากการต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากร บ คคลต อผ บร หารท องถ น เพ อน าผลการประเม นมาปร บปร ง หร อแก ไขในการจ ดท าแผนหร อโครง 4. แจ งประชาส มพ นธ ให ทราบโดยท วก น ทางเทศบาลต าบลแวงใหญ ได ต ดตามด าเน นการตามโครงการว า ได ด าเน นการแล วเสร จตามระยะเวลาท ได ก าหนดไว หร อไม และใช งบประมาณเป นไปตามท ต งไว หร อไม จะม การพ จารณาว าโครงการในแผนการบร หาร ทร พยากรบ คคลได น ามาปฏ บ ต ในป งบประมาณน นมากน อยเพ ยงใด และกล มเป าหมายได ร บประโยชน จากการด าเน น ตามโครงการ ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว หร อไม ในการปฏ บ ต ตามโครงการม ป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงานตามแผนหร อไม เพ อจะได แก ไขและ ปร บปร งให ถ กต องเหมาะสมก บสถานการณ และเป นป จจ บ นอย เสมอ ถ งแม ว าเทศบาลจะม แผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลท ด เพ ยงใดก ตาม หากไม สามารถบ งช ถ งผลการ ด าเน นงานท เก ดข นได ก จะไม สามารถบ งบอกถ งความส าเร จของแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลได

21 ด งน น ระบบการต ดตามจ งเป นเคร องม อส าค ญ และม ความจ าเป นในการปร บปร งประส ทธ ภาพของ โครงการท ก าล งด าเน นการอย หากไม ม การต ดตามการด าเน นการตามโครงการ ย อมส งผลให เก ดความล าช าในการ ด าเน นงานค าใช จ ายอาจส งกว าท ก าหนดไว กล มเป าหมายหล กของโครงการจะไม ได ร บประโยชน หร อได ร บ ประโยชน น อยกว าท ควรจะเป น และจะเก ดป ญหาในการควบค มค ณภาพของการด าเน นงาน เส ยเวลาในการ ตรวจสอบและอาจเก ดความข ดแย งในการปฏ บ ต งาน ภายในหน วยงานหร อระหว างหน วยงาน ซ งในทางตรงก นข าม หากโครงการม ระบบการต ดตามท ด ก จะก อให เก ดประส ทธ ภาพในการด าเน นงาน และป ญหาท กล าวมาข างต นก จะไม เก ดข นหร ออาจจะเก ดแต เพ ยงเล กน อย แต ก สามารถหาว ธ การแก ไขปร บปร งได ท นท วงท การประเม นผลก เป นส งส าค ญ เพราะผลท ได จากการประเม นจะน าไปใช ในการปร บปร งแก ไข การขยาย ขอบเขต หร อการย ต การด าเน นงาน ซ งท งน ก ข นอย ก บว ตถ ประสงค ของการประเม นการประเม นผลแผนงานของ โครงการ จ งเป นส งบ งช ว าแผนงาน/โครงการท ก าหนดไว ได ม การก าหนดไว หร อไม การต ดตามประเม นผลย งเป นการตรวจสอบด ว าม ความสอดคล องก บการใช งบประมาณเพ ยงใด ซ งผลท ได จากการต ดตามและประเม นผล ถ อว าเป นข อม ลย อนกล บ ท สามารถน าไปใช ในการปร บปร ง และการต ดส นใจต อไป 17

22 ทะเบ ยนร บแผนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของเทศบาลต าบลแวงใหญ ประจ าป พ.ศ เม อว นท ส งหาคม 2551

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง 10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง ปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9) งานตรวจสอบภายใน รองปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9)

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information