รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมการบ นพลเร อน ต ลาคม 2554

2 ค าน า รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นข อม ลส าหร บการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของกรมการบ นพลเร อน และเพ อให ผ บร หารและเจ าหน าท กรมการบ นพลเร อนได ร บทราบผลการด าเน นการ โดยม คะแนนประเม นผล คะแนน ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดให การด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป น ต วช ว ดหน งในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยก าหนด เป นต วช ว ดท 12 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ม น าหน กร อยละ 20 ประกอบด วย 3 ต วช ว ดย อย ด งน ต วช ว ดท 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน กร อยละ 8 ต วช ว ดท 12.2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมาย ความส าเร จของผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของ ส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) น าหน กร อยละ 6 ต วช ว ดท 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน กร อยละ 6 กรมการบ นพลเร อนได ด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 2 หมวดท เหล อ ค อ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร ส าหร บหมวดท ได ด าเน นการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ในป งบประมาณ พ.ศ และป งบประมาณ พ.ศ ค อ หมวด 1 การน าองค การ หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล และ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ น น กรมการบ นพลเร อนได ให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบการบร หารจ ดการท ด อย างต อเน อง เพ อเป น พ นฐานไปส การพ ฒนาองค การในระด บท ส งข นต อไป. ท งน สามารถเข าไปด หร อดาวน โหลดข อม ลรายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐได จากเว บไซด กรมการบ นพลเร อนท เมน กล มพ ฒนาระบบ บร หาร : การพ ฒนาองค การ PMQA กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมการบ นพลเร อน ต ลาคม 2554

3 สารบ ญ หน า 1. ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตามและก าก บด แลและคณะท างาน 1 เพ อด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมการบ น พลเร อน 2. แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ แสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) (แบบฟอร มท 1) รายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) (แบบฟอร มท 2) รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร (แบบฟอร มท 3) รายงานผลระด บคะแนนระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ (แบบฟอร มท 4) 57

4 -1- ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตามและก าก บด แล และคณะท างานเพ อด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมการบ นพลเร อน กรมการบ นพลเร อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2554 กรมการบ นพลเร อน

5 -2-

6 -3-

7 -4-

8 -5-

9 -6-

10 -7-

11 -8-

12 -9-

13 -10-

14 -11- แผนพ ฒนาองค การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร กรมการบ นพลเร อน

15 -12-

16 -13-

17 -14-

18 -15-

19 -16-

20 -17-

21 -18-

22 -19-

23 -20-

24 -21-

25 -22-

26 -23-

27 -24-

28 -25-

29 -26-

30 -27- แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มแสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มรายงานผล กษณะส าค ญขององค กร (กรม หร อสถาบ นอ ดมศ กษา แล วแต กรณ ) แสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ กณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐาน ระด บพ นฐาน (หมวด 7) กรมการบ นพลเร อน

31 -28- แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มแสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) หมวด ช อต วช ว ด หมวด 1 (RM1.3) ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของต วช ว ดส าค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตามการ บร หารงาน หมวด 2 (RM2.4) ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของส าน ก/กอง ท ปฏ บ ต งานได บรรล เป าหมาย ตามต วช ว ดท องค การก าหนด หมวด 3 (RM3.5) ร อยละของความส าเร จในการด าเน นการตามมาตรฐานค ม อการให บร การ หมวด 4 (RM4.4) ระด บความส าเร จของการบ รณาการข อม ลสถ ต ภาคร ฐตามมาตรฐานข อม ล StatXML หมวด 5 (RM5.4) ร อยละของหล กส ตรการอบรมท ผ านเกณฑ ตามหล กประก นค ณภาพการฝ กอบรม หมวด 6 (RM6.3) ร อยละของกระบวนการสร างค ณค าท ม การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Working Manual)

32 -29- แบบฟอร มท 2 แบบฟอร มรายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มรายงานผล (กรม หร อสถาบ นอ ดมศ กษา แล วแต กรณ ) รายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของ กระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (หมวด 7) กรมการบ นพลเร อน

33 -30- ช อต วช ว ด น าหน ก (1) เกณฑ การให คะแนนเท ยบก บ ร อยละของผลส าเร จตามเป าหมายของ ต วช ว ด ผล คะแนน ท ได รวม (1) X (2) RM 1.3 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วง น าหน กของต วช ว ดส าค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตามการ บร หารงาน RM 2.4 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วง น าหน กของส าน ก/กองท ปฏ บ ต งานได บรรล เป าหมาย ตามต วช ว ดท องค การก าหนด RM 3.5 ร อยละของความส าเร จในการ ด าเน นการตามมาตรฐานค ม อ การให บร การ RM 4.4 ระด บความส าเร จของการ บ รณาการข อม ลสถ ต ภาคร ฐ ตามมาตรฐานข อม ล Stat XML ระด บ 1 ระด บ 2 ระด บ 3 ระด บ 4 ระด บ RM 5.4 ร อยละของหล กส ตรการอบรมท ผ านเกณฑ ตามหล กประก น ค ณภาพการฝ กอบรม RM 6.3 ร อยละของกระบวนการสร าง ค ณค าท ม การจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน (Work Manual) คะแนนรวม

34 -31- แบบฟอร มท 3 แบบฟอร มรายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร แบบฟอร มรายงานผล (กรม หร อสถาบ นอ ดมศ กษา แล วแต กรณ ) รายงานผลการจ ดท า ล กษณะส าค ญขององค กร กรมการบ นพลเร อน

35 -32- ล กษณะส าค ญขององค กร ล กษณะส าค ญขององค กร ค อ ภาพรวมในป จจ บ นของ ส วนราชการ ส งส าค ญท ม ผลต อการด าเน นการ และความท าทายท ส าค ญท ส วนราชการเผช ญอย

36 -33- ค าอธ บายการตอบค าถาม รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร ส วนราชการในท น หมายถ ง กรม ท ด าเน นการตามต วช ว ดน การจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร ให ส วนราชการพ จารณาบทบาทหน าท ผ ร บบร การหร อการบร หารจ ดการครอบคล มท กหน วยงานท อย ในส งก ดของส วน ราชการ การตอบค าถามจะต องพ จารณาถ งความเช อมโยงและสอดคล องก นท งในส วนของ ล กษณะส าค ญขององค กร และระหว างหมวดต างๆ ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ค าถามท ม เคร องหมาย (#) เป นค าถามบ งค บท ส วนราชการต องตอบค าถาม โดยม ข อม ลสารสนเทศท เก ยวข องในเร องน นๆ จ งจะถ อว าได ตอบค าถามในข อน นๆ แล ว ค าถามท ไม ม เคร องหมาย (#) เป นค าถามท ส วนราชการต องตอบค าถาม แต การ ตอบค าถามด งกล าวอาจจะย งไม ม ความสมบ รณ ก ได ท งน อาจเน องจากต องใช เวลา ในการรวบรวมข อม ลและสารสนเทศ หร อด วยเหต ใดๆ ก ตาม ส าหร บกรณ ค าถามใด ส วนราชการย งไม ได ด าเน นการ ให ส วนราชการตอบว า ย งไม ได ด าเน นการ เน องจาก... (ให ระบ ป ญหาหร อสาเหต ท ย งไม ได ด าเน นการ) ค าถามท ส วนราชการม ล กษณะงานไม เก ยวข องก บเร องน น ให ตอบว า ส วนราชการม ล กษณะงานท ไม เก ยวข องก บค าถามในข อน การตอบค าถาม ให ส วนราชการอธ บายบร บทท ส าค ญขององค การท เก ยวข องใน แต ละค าถาม โดยใช ว ธ การพรรณนาความ ใช แผนภาพประกอบ หร อใช ตารางตาม ความเหมาะสมในแต ละค าถาม

37 -34- ล กษณะส าค ญขององค กร ล กษณะส าค ญขององค กรแสดงให เห นภาพรวมของส วนราชการ บ งบอกถ ง สภาพแวดล อมด านการปฏ บ ต การของส วนราชการ ความส มพ นธ ท ส าค ญภายในและภายนอก ส วนราชการ สภาพแวดล อมในการปฏ บ ต งาน และความท าทายเช งย ทธศาสตร รวมท ง แนวทางในการปร บปร งผลการด าเน นการ ล กษณะส าค ญขององค กรแสดงบร บทเพ อให เข าใจส วนราชการมากข น และเพ อช น า และจ ดล าด บความส าค ญของข อม ลและสารสนเทศท ส วนราชการควรน าเสนอในการอธ บาย ในหมวด 1 7 ต อไป 1. ล กษณะองค กร เป นการกล าวถ งสภาพแวดล อมในการปฏ บ ต ภารก จของส วนราชการและ ความส มพ นธ ท ส าค ญก บประชาชนผ ร บบร การ ส วนราชการอ น และประชาชน โดยรวม ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ (1) ค าถาม - พ นธก จหร อหน าท ตามกฎหมายของส วนราชการค ออะไรบ าง (#) ค าตอบ พ นธก จ 1. ส งเสร ม พ ฒนา และก าก บด แลการขนส งทางอากาศของประเทศ 2. จ ดให ม และด าเน นก จการท าอากาศยาน 3. ยกระด บมาตรฐานด านความปลอดภ ยของบร การขนส งทางอากาศ หน าท และความร บผ ดชอบ กฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมการขนส งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ ลงว นท 31 ม นาคม 2552 ประกาศในราชก จจาน เบกษา เล ม 126 ตอนท 24 ก ลงว นท 9 เมษายน 2552 ก าหนดให กรมการขนส งทางอากาศ ม ภารก จเก ยวก บการส งเสร มพ ฒนาและ ก าก บด แลการบ นพลเร อนของประเทศให ม ความปลอดภ ยและม ระเบ ยบ และพ ฒนาโครงข ายและบร การขนส ง ทางอากาศท ปลอดภ ย สม าเสมอ ม ประส ทธ ภาพ และถ กหล กเศรษฐก จ เพ อให เพ ยงพอต อความต องการของ ผ ใช บร การ โดยให ม อ านาจหน าท ด งต อไปน

38 ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการเด นอากาศ กฎหมายว าด วยความผ ดบางประการต อการ เด นอากาศ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง 2. ศ กษาและว เคราะห เพ อพ ฒนาโครงสร างพ นฐานการบ นพลเร อนของประเทศ 3. ส งเสร มและพ ฒนาเคร อข ายการบ นพลเร อน อ ตสาหกรรมการบ น และระบบการขนส งทาง อากาศ 4. ด าเน นการจ ดระเบ ยบการบ นพลเร อน 5. ก าหนดมาตรฐาน ก าก บด แล และตรวจสอบการด าเน นการด านการบ นพลเร อน 6. จ ดให ม และด าเน นก จการท าอากาศยานในส งก ดกรม 7. ร วมม อและประสานงานก บองค การและหน วยงานท เก ยวข องท งในประเทศและต างประเทศ ใน ด านการบ นพลเร อน และในส วนท เก ยวก บอน ส ญญาและความตกลงระหว างประเทศ 8. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของกรมหร อตามท กระทรวงหร อ คณะร ฐมนตร มอบหมาย

39 -36- ค าถาม - ม แนวทางและว ธ การอย างไรในการให บร การแก ผ ร บบร การ (#) ค าตอบ บร การ ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ยหล ก แนวทางและว ธ การให บร การ 1. ความร ข อม ล ข าวสารเก ยวก บ การบ นพลเร อน 2. เคร อข ายด านการบ น พลเร อน (ได แก เคร อข ายการบ น พลเร อน, เคร อข าย อ ตสาหกรรมการบ น, เคร อข ายการขนส ง ทางอากาศ) 3. ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ ใบร บรองด านการบ น พลเร อน 4. ท าอากาศยาน 5. บร การอ านวย ความสะดวกด าน ท าอากาศยาน 6. ท าท ในการเจรจา จ ดท าความตกลง ว าด วยบร การ เด นอากาศระหว าง ประเทศ 7. ความตกลงว าด วย บร การเด นอากาศ ระหว างประเทศ 1. หน วยงานภาคร ฐและเอกชนท ปฏ บ ต งานในท าอากาศยาน 2. หน วยควบค มจราจรทางอากาศ 3. สมาคมการบ น 4. โรงเร ยนการบ น 5. โรงงานผล ตช นส วน 6. ร ฐบาลไทยและร ฐบาลประเทศ ค ภาค 7. พน กงานของสายการบ น 8. ผ ประกอบการหน วยซ อม 9. ผ ประกอบการสายการบ น 10. ผ ประกอบการสนามบ น 11. ผ โดยสาร 12. ผ ขอจดทะเบ ยนอากาศยาน 13. บ คลากรด านการบ น 14. เจ าของ/ผ ครอบครอง อากาศยาน 15. คณะกรรมการผ แทนร ฐบาลเพ อ พ จารณาท าความตกลงว าด วย การขนส งทางอากาศก บร ฐบาล ต างประเทศเป นประจ า 16. เจ าของหร อผ จดทะเบ ยน อากาศยานกรณ อากาศยานไทย หร อผ แทนเจ าของกรณ อากาศ ยานต างประเทศ 17. ผ ประกอบการสนามบ นท ประสบเหต 18. หน วยงานท เก ยวข องท ง ภาคร ฐและภาคเอกชน 19. องค การการบ นพลเร อนระหว าง ประเทศ 20. ร ฐท เก ยวข อง 1. สายการบ นท งสอง ประเทศค ภาค 2. ร ฐบาล 3. ผ ส งออกส นค า 4. ผ โดยสาร 5. ผ ขนส งส นค า 6. ประเทศค ภาค 7. ประชาชน 8. บร ษ ทประก นภ ย 9. ญาต ผ โดยสาร 10. ช มชนท อย ในพ นท รอบท าอากาศยาน 11. ชาวบ าน ช มชนใน พ นท ประสบเหต 12. เจ าของสายการบ น 13. ครอบคร วผ ใช ท าอากาศยาน 14. ผ ประกอบการ สนามบ นท ประสบเหต - ผ ขอร บบร การสามารถย น ความประสงค ต างๆ โดยผ าน ช องทางการต ดต อ ด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ

40 -37- (2) ค าถาม - ว ส ยท ศน เป าประสงค หล ก ค าน ยม และว ฒนธรรมของส วนราชการ ค ออะไร ค าตอบ ว ส ยท ศน เป าประสงค หล ก ค าน ยม และว ฒนธรรมของกรมการบ น พลเร อน ว ส ยท ศน ม งส งเสร มการขนส งทางอากาศท ปลอดภ ยด วยการก าก บด แลท ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค หล ก 1. พ ฒนาท าอากาศยานท อย ในความร บผ ดชอบ เพ อส งเสร มการเช อมโยง การขนส ง ระหว างสาขา และรองร บความต องการขนส งจากประเทศเพ อนบ าน 2. เสร มสร างให เก ดประส ทธ ภาพในระบบขนส งทางอากาศ เพ อประชาชนได ใช การขนส งทางอากาศท ม ความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย 3. พ ฒนาการก าก บด แลและการบร หารก จการบ านเม องท ด ว ฒนธรรม ร วมค ด ร วมท า ร วมน าองค กร ค าน ยม การบ นปลอดภ ย ร วมใจบร การ ท างานเป นระบบ เคารพค ณธรรม (3) ค าถาม ล กษณะโดยรวมของบ คลากรในส วนราชการเป นอย างไร เช น ระด บ การศ กษา อาย สายงาน ระด บต าแหน ง ข อก าหนดพ เศษในการปฏ บ ต งาน เป นต น (#) (ให ใช ข อม ลบ คลากร (หมายถ ง ข าราชการ พน กงานราชการและ ล กจ างประจ า) ของส วนราชการ ณ ว นป จจ บ นท ส วนราชการท าการประเม น) ค าตอบ เป นข อม ล ณ ว นท 1 ก นยายน 2554

41 -38- ต าแหน ง / จ านวน (ข าราชการ) สายงาน / อาย /ว ฒ การศ กษา ประเภทท วไป ประเภทว ชาการ ประเภท อ านวยการ ประเภท บร หาร รวม (คน) % ปฏ บ ต งาน ช านาญ งาน อาว โส ท กษะ พ เศษ ปฏ บ ต การ ช านาญ การ ช านาญ การพ เศษ เช ยวชาญ ต น ส ง ต น ส ง สายงาน 1. ผ บร หาร ผ อ านวยการ ผ เช ยวชาญ น กทร พยากร บ คคล 5. น ก ประชาส มพ นธ น ต กร น กว ชาการขนส ง สถาปน ก น กตรวจสอบ ความปลอดภ ยด าน การบ น ว ศวกรโยธา ว ศวกรไฟฟ า น กว ชาการ คอมพ วเตอร น กว ชาการสถ ต น กว เทศ ส มพ นธ 15. น กว เคราะห นโยบาย และแผน 16. น กว ชาการ ตรวจสอบภายใน 17. น กจ ดการงาน ท วไป บรรณาร กษ

42 -39- ต าแหน ง / จ านวน (ข าราชการ) สายงาน / อาย /ว ฒ การศ กษา ประเภทท วไป ประเภทว ชาการ ประเภท อ านวยการ ประเภท บร หาร รวม (คน) % ปฏ บ ต งาน ช านาญ งาน อาว โส ท กษะ พ เศษ ปฏ บ ต การ ช านาญ การ ช านาญ การพ เศษ เช ยวชาญ ต น ส ง ต น ส ง สายงาน 19. น กว ชาการเง น และบ ญช 20. น กว ชาการ พ สด 21. เจ าพน กงาน การเง นและบ ญช 22. เจ าพน กงาน ธ รการ 23. เจ าพน กงาน ขนส ง นายช างไฟฟ า เจ าพน กงาน โสตท ศนศ กษา 26. เจ าพน กงาน ห องสม ด 27. เจ าพน กงาน พ สด นายช างโยธา นายช าง เคร องกล 30. เจ าพน กงาน สถ ต รวม อาย 1. อาย ต วเฉล ย อาย ต วเฉล ย 2. อาย 2. อาย ราชการ ราชการ เฉล ย เฉล ย ว ฒ การศ กษา 1 ต ากว าปร ญญา ตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก อาย เฉล ย รวม รวม

43 -40- ล กจ างประจ า สายงาน จ านวน-คน % 1. น กบ น ช างเคร องบ น พน กงานพ มพ พน กงานข บรถยนต พน กงานสถานท พน กงานร กษาความปลอดภ ย พน กงานธ รการ เจ าหน าท ตรวจอาว ธและว ตถ อ นตราย พน กงานก ภ ย ผ ด แลสนามบ น ช างฝ ม อโรงงาน ช างเหล ก ช างไม พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา พน กงานท วไป คนสวน รวม อาย ต วเฉล ยโดยรวม อาย ราชการเฉล ยโดยรวม 19 อาย ระด บการศ กษา จ านวน-คน % 1. ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม

44 -41- พน กงานราชการ สายงาน จ านวน-คน % 1. บ คลากร เจ าหน าท พ สด นายช างโยธา พน กงานเก บแบบ พน กงานพ มพ แบบ ช างซ อมบร ภ ณฑ ช างเคร องบ น ผ ช านาญการพ เศษด านการตรวจสอบการปฏ บ ต การบ น เจ าหน าท เทคน คการบ น น กบ น ผ ช านาญการควบค มจราจรทางอากาศ แพทย เวชศาสตร การบ นพลเร อน เจ าหน าท ตรวจอาว ธและว ตถ อ นตราย เจ าหน าท ก ภ ยและด บเพล ง เจ าหน าท ขนส ง ผ ด แลสนามบ น รวม อาย ต วเฉล ยโดยรวม อาย ราชการเฉล ยโดยรวม 3 ระด บการศ กษา จ านวน-คน % 1. ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม อาย

45 เจ าหน าท ก ภ ย และด บเพล ง ข อก าหนดพ เศษด านการปฏ บ ต งาน ล าด บท แต งต งให ปฏ บ ต หน าท เง อนไขพ เศษ 1.1 ศ กษาและทบทวนการปฏ บ ต งานด านด บเพล ง เพ อให เป นไปตามหล กว ธ การ และมาตรฐานขององค การการบ นพลเร อนระหว างประเทศ 1.2 ศ กษาโครงสร างพ นฐานของอากาศยานท กแบบท ใช บร การ ณ ท าอากาศยาน เช น ช องทางเข าออก ประต ฉ กเฉ น ช องเก บแบตเตอร ฯลฯ เพ อเตร ยมใช วางแผนการก ภ ย 1.3 ก ภ ยท กชน ดท เก ดข นภายในบร เวณท าอากาศยานและเขตร บผ ดชอบ 1.4 ด บเพล งอากาศยานและเพล งอ นๆ ท เก ดข นภายในบร เวณท าอากาศยาน และเขตร บผ ดชอบด วยเคร องม ออ ปกรณ ท เป นท งระบบไฟฟ าและไฮดรอล ค อ เลคทรอน กส เคม เพล ง สารด บเพล งประเภทน ายาโฟม และเคร องยนต ประจ า รถด บเพล ง 1.5 ปฏ บ ต การปฐมพยาบาล / ช วยผ ประสบภ ยให ฟ นค นช พ ภายในบร เวณ ท าอากาศยานและเขตร บผ ดชอบ 1.6 ประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง ท งภายในและภายนอกท าอากาศยาน เพ อให ร วมปฏ บ ต งานช วยเหล อด านสาธารณภ ยเม อได ร บการร องขอ ก าหนดให เจ าหน าท ก ภ ยและด บเพล ง ต องสวมช ดด บเพล งท ม ค ณสมบ ต พ เศษในการป องก นเพล งหร อว ตถ เคม, หน ากากป องก นเพล งและ รองเท าก นเพล ง 1.7 จ ดท าแผนรองร บส าหร บใช ฝ กซ อมก ภ ยและด บเพล งอากาศยาน ซ กซ อมแผน รองร บและเสนอแนะป ญหาเพ อใช ศ กษาหาแนวทางแก ไขในกรณ ต างๆ 1.8 ด แลร กษาเคร องม ออ ปกรณ ท เก ยวก บการก ภ ยและด บเพล ง ให อย ในสภาพ พร อมใช งานได ด เสมอ 1.9 ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย 2. เจ าหน าท ตรวจอาว ธและ ว ตถ อ นตราย 2.1 ตรวจต วผ โดยสารและส มภาระท ผ โดยสารน าต ดต วมาด วย เช น กระเป า เด นทาง ห บห อส นค า ไปรษณ ยภ ณฑ เป นต น ก อนท จะผ านไปย งอากาศยาน เพ อตรวจหาอาว ธและว ตถ อ นตราย 2.2 ควบค มด แลร กษาเคร องตรวจอาว ธและว ตถ อ นตราย ให อย ในสภาพ พร อมใช งานได ด เสมอ 2.3 ควบค มด แลและแก ไขสถานการณ ท เก ดข นอย างไม ปกต ในห องผ โดยสาร พร อมท งประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง ท งภายในและภายนอก ท าอากาศยาน ให มาด าเน นการตามหน าท / ความร บผ ดชอบต อไป ก าหนดให เจ าหน าท ตรวจอาว ธ และว ตถ อ นตราย ต องต ดแผ นฟ ล ม ส าหร บว ดค าร งส X ท เก ดจากเคร อง X - Ray ซ งแผ นฟ ล มด งกล าวจะต อง ส งให กรมว ทยาศาสตร การแพทย ตรวจว ดค าร งส เป นประจ าท ก 1 ป 2.4 ช แจงให ผ โดยสารท งคนไทยและคนต างประเทศเข าใจเก ยวก บการตรวจค น อาว ธและว ตถ อ นตราย 2.5 ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

46 -43- (4) ค าถาม ส วนราชการม เทคโนโลย อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกท ส าค ญ อะไรบ าง ในการให บร การและการปฏ บ ต งาน (#) ค าตอบ เทคโนโลย 1. ระบบงานสน บสน นการปฏ บ ต ภารก จหล กของกรมการบ นพลเร อน เช น - ระบบงานทะเบ ยนอากาศยาน - ระบบงานขอใบอน ญาต E-Exam - ระบบงานใบอน ญาตผ ประจ าหน าท - ระบบงานสนามบ นอน ญาต - ระบบงานอน ญาตการบ น - ระบบใบร บรองต วแทนควบค มให ขนส นค า - ระบบงานแสดงเวลาเข า/ออกระบบงานแสดงเวลาเข า/ออกจร งของ เท ยวบ นภายในประเทศของท าอากาศยานกรมการบ นพลเร อน Flight Information System (FIS) 2. ระบบสารสนเทศส าหร บการบร หารจ ดการภายใน เช น - ระบบการเง น - ระบบงานพ สด - ระบบบ คลากร - ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส on web - ระบบปฏ ท นก จกรรม - ระบบข าวประชาส มพ นธ - ระบบกระดานสนทนา - ระบบจองห องประช ม - ระบบระเบ ยบปฏ บ ต และฟอร มมาตรฐาน - ระบบหมายเลขโทรศ พท - ระบบงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (ระบบแบบสอบถาม) - ระบบงานบร หารความร ในองค กร (Knowledge Management) - ระบบการลงทะเบ ยนเคร อข าย - ระบบ Portal - ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 3. อ นทราเน ตและอ นเตอร เน ตเพ อการเผยแพร ข อม ลท งภายในองค กรและภายนอก องค กร 4. ระบบ และระบบการร กษาความม นคงปลอดภ ยของคอมพ วเตอร และ เคร อข ายต าง ๆ 5. ระบบดาวเท ยมเพ อการค นหาและช วยเหล ออากาศยานและเร อประสบภ ย 6. เว บไซต งานบร การข าวสารเด นอากาศ (AIP) 7. ระบบประช มทางไกล (Video Conference) 8. เคร อข าย MOTNET เช อมต อด วยความเร วส ญญาณ 22 Mbps ในส วนกลางและ 512 Kbps ส าหร บเคร อข ายภ ม ภาค

47 -44- อ ปกรณ 1. เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย เคร องคอมพ วเตอร ล กข าย เคร อข ายคอมพ วเตอร เคร อข าย คอมพ วเตอร ไร สาย (Wireless LAN) และอ ปกรณ ต อพ วงต าง ๆ เช น เคร องพ มพ เคร อง Scanner และ Projector เป นต น 2. อ ปกรณ ส าน กงาน เช น โทรศ พท โทรสาร และเคร องถ ายเอกสาร เป นต น 3. อ ปกรณ การประช มทางไกล 4. อ ปกรณ ส อสารดาวเท ยมและระบบโทรพ มพ AFTN ส งอ านวยความสะดวก (สถานท ให บร การ สถานท ท างาน) 1. ศ นย สอบความร ภาคทฤษฎ ส าหร บผ ขอร บใบอน ญาตผ ประจ าหน าท 2. ห องอบรมคอมพ วเตอร 3. ศ นย ทดสอบความเช ยวชาญภาษาอ งกฤษด านการบ นส าหร บน กบ นและพน กงาน ควบค มการจราจรทางอากาศ 4. ห องประช ม 5. บ านพ ก (5) ค าถาม ส วนราชการด าเน นการภายใต กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท ส าค ญอะไรบ าง (#) ค าตอบ กรมการบ นพลเร อนด าเน นการภายใต กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท ส าค ญ ค อ กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ เน อหา สาระส าค ญของกฏหมาย กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ 1. พระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ ก าหนดหล กเกณฑ และเร องท เก ยวก บ พ.ศ การเด นอากาศและโทษ ส วนราชการท เป น ผ ร กษาการตามกฎหมาย กรมการบ นพลเร อน 2. กฎกระทรวงออกตาม พระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ พ.ศ ข อบ งค บคณะกรรมการการบ น พลเร อน ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ พ.ศ รวมท ง กฎ ระเบ ยบ ประกาศ ท ออกโดยอาศ ยอ านาจ พระราชบ ญญ ต ด งกล าว ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การ เด นอากาศ พ.ศ ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต เพ อให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การ เด นอากาศ พ.ศ และภาคผนวก แห งอน ส ญญาว าด วยการบ นพลเร อน ระหว างประเทศ ค.ศ กรมการบ นพลเร อน กรมการบ นพลเร อน

48 -45- กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ เน อหา สาระส าค ญของกฏหมาย กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ 4. ประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 58 ก าหนดก จการค าขายในการเด นอากาศ ประกาศ ณ ว นท 26 มกราคม อ นเป นสาธารณ ปโภค และหล กเกณฑ 2515 (ในส วนของการประกอบ การขออน ญาต รวมท งหล กเกณฑ ก จการค าขายในการเด นอากาศ) การประกอบก จการค าขายในการ รวมท งประกาศกระทรวงคมนาคม เด นอากาศ ท ออกโดยอาศ ยอ านาจประกาศ ด งกล าว ส วนราชการท เป น ผ ร กษาการตามกฎหมาย กรมการบ นพลเร อน และส วนราชการอ น ท เก ยวข อง 5. พระราชบ ญญ ต ว าด วยความผ ดบาง ประการต อการเด นอากาศ พ.ศ รวมท งประกาศกระทรวง และประกาศกรมพาณ ชย ท ออกโดย อาศ ยอ านาจพระราชบ ญญ ต ด งกล าว 6. พระราชบ ญญ ต ว าด วยการปฏ บ ต ต ออากาศยานท กระท าผ ดกฎหมาย พ.ศ ก าหนดล กษณะความผ ดและโทษ ท กระท าต อการเด นอากาศ รวมท ง ก าหนดเจ าหน าท ผ ม อ านาจตาม กฎหมายน และรายการอ ปกรณ บนอากาศยาน ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต ของ เจ าหน าท เม อม อากาศยานกระท าผ ด กฎหมายในล กษณะท เป นภ ยต อ ความม นคงของประเทศหร อเป นภ ยต อ สาธารณะ กรมการบ นพลเร อน และส วนราชการอ น ท เก ยวข อง กรมการบ นพลเร อน และส วนราชการอ น ท เก ยวข อง

49 -46- ข. ความส มพ นธ ภายในภายนอกองค กร (6) ค าถาม โครงสร างองค กรและว ธ การจ ดการท แสดงถ งการก าก บด แลตนเองท ด เป น เช นใด ค าตอบ โครงสร างองค กรและว ธ การจ ดการท แสดงถ งการก าก บด แลตนเองท ด -โครงสร างองค กร อธ บด กรมการบ นพลเร อน ผ เช ยวชาญ ส าน กกฎหมาย กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มตรวจสอบภายใน ส าน กบร หารกลาง ส าน กพ ฒนา ท าอากาศยาน -ฝ ายบร หารท วไป -กล มกฎหมายท 1 -กล มกฎหมายท 2 -กล มกฎหมายท 3 รองอธ บด (ฝ ายเศรษฐก จ) รองอธ บด (ฝ ายความปลอดภ ย) -ฝ ายบร หารท วไป -กล มการเจ าหน าท -กล มพ ฒนาบ คคลและสว สด การ -กล มส อสารองค กร -กล มการเง น -กล มบ ญช และงบประมาณ -กล มพ สด ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ -ฝ ายบร หารท วไป -กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศและ เคร อข ายคอมพ วเตอร -กล มนโยบายและบร หารจ ดการ สารสนเทศ -กล มบร หารคล งข อม ล -ฝ ายบร หารท วไป -กล มโครงการ -กล มก จการท าอากาศยาน -กล มส ารวจและออกแบบ สถาป ตยกรรม -กล มส ารวจและออกแบบว ศวกรรม -กล มปร บปร งและบ าร งร กษา -กล มระบบไฟฟ า ส าน กก าก บก จการ ขนส งทางอากาศ -ฝ ายบร หารท วไป -กล มความตกลงและเจรจาส ทธ การบ น -กล มการเด นอากาศระหว างประเทศ -กล มการเด นอากาศภายในประเทศ -กล มตรวจการขนส งทางอากาศ -กล มการจ ดสรรเส นทางบ นและส ทธ การบ น ส าน กส งเสร มและพ ฒนา ก จการขนส งทางอากาศ -ฝ ายบร หารท วไป -กล มเศรษฐก จการขนส งทางอากาศ -กล มนโยบายและแผน -กล มก จการระหว างประเทศ -กล มบร หารความเส ยง รองอธ บด (ฝ ายท าอากาศยาน) ท าอากาศยาน (27 แห ง) -ฝ ายบร หารและพ ธ การบ น -ฝ ายความปลอดภ ย -ฝ ายช างเทคน ค ส าน กมาตรฐาน การบ น -ฝ ายบร หารท วไป -กล มทะเบ ยนและใบอน ญาต -กล มว ศวกรรมการบ น -กล มตรวจสอบการปฏ บ ต การบ น -กล มสมควรเด นอากาศ -กล มค นหาและช วยเหล อ อากาศยานและเร อท ประสบภ ย -กล มน รภ ยการบ นและสอบสวน อากาศยานประสบอ บ ต เหต ส าน กมาตรฐาน สนามบ น -ฝ ายบร หารท วไป -กล มสนามบ นและส งแวดล อม -กล มมาตรฐานผ ประกอบการสนามบ น -กล มเคร องอ านวยความสะดวกในการ เด นอากาศ -กล มการจราจรทางอากาศ -กล มร กษาความปลอดภ ยในการบ นพลเร อน -กล มการอ านวยความสะดวกการขนส งทาง อากาศ -กล มแผนและข าวสารการเด นอากาศ

50 -47- ว ธ การจ ดการท แสดงถ งการก าก บด แลตนเองท ด ของกรมการบ นพลเร อน ม ด งน 1. ม การก าหนดนโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการบ นพลเร อน โดยนโยบายด งกล าวม การพ จารณาปร บปร งให เป นป จจ บ นท กป นอกจากน ย งได ก าหนดแนวทางว ดและประเม นการปฏ บ ต ตามนโยบายฯ ตามต วช ว ดท ก าหนดไว อย าง เป นระบบ รวมท งม การประเม นตนเองอย างสม าเสมอ 2. ด าเน นการตามมาตรการป องก นและปราบปรามการท จร ต ตามล าด บด งน 2.1 แต งต งคณะท างานด าเน นการตามมาตรการป องก นและปราบปรามการท จร ต ศ กษาว เคราะห /ทบทวน ข อม ลข าวสารประกอบการจ ดท าโครงการ/ก จกรรมป องก นและปราบปรามการท จร ต พร อมท งก าหนดต วช ว ดและค า เป าหมายท เก ยวก บโครงการ/ก จกรรมด งกล าว 2.2 ด าเน นโครงการ/ก จกรรมป องก นและปราบปรามการท จร ตตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2.3 จ ดท ารายงานผลการส ารวจความค ดเห นของประชาชนหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เก ยวก บสถานการด านการ ท จร ตและประพฤต ม ชอบ 2.4 ต ดตาม/รวบรวม และรายงานผลการด าเน นการ (ผลผล ตและผลล พธ ) ตามโครงการ/ก จกรรมท ก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พร อมท งเสนอข อด /ข อเส ย/ป ญหา/อ ปสรรค และแนวทางการแก ไขป ญหา/อ ปสรรค 3. ด าเน นการตามมาตรฐานความโปร งใส จ าแนกตามม ต ตามล าด บด งน 3.1 ม ต ด านนโยบาย/ผ บร หาร และความพยายาม/ความร เร มเก ยวก บการสร างความโปร งใสของส วนราชการ ซ ง กรมการบ นพลเร อน ได ด าเน นการ ได แก กรมการบ นพลเร อนม นโยบายท ช ดเจนเก ยวก บความโปร งใส และม แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ท ตอบสนองต อนโยบายด งกล าว ผ บร หารม ส วนร วมในก จกรรมเสร มสร างความโปร งใส หน วยงานของกรมการบ นพลเร อน ได จ ดท าภารก จท สร างความโปร งใส 3.2 ม ต ด านความเป ดเผย การม ระบบตรวจสอบภายในองค กร และการม ส วนร วม ซ งกรมการบ นพลเร อน ได ด าเน นการ ได แก กรมการบ นพลเร อน ได เผยแพร ข อม ลข าวสารท เก ยวข องตามภารก จหน าท แก ผ ขอร บบร การ ตามพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของส วนราชการ พ.ศ หน วยงานของกรมการบ นพลเร อนม มาตรฐาน/ข นตอน และก าหนดระยะเวลาการให บร การแก ผ ขอร บบร การ กรมการบ นพลเร อนม ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบค มภายใน ระบบบร หารความ เส ยง ระบบการปฏ บ ต งานตามกฎหมาย กฎ ระเบ ยบท เก ยวข อง กรมการบ นพลเร อนได เผยแพร ผลการปฏ บ ต งาน/ผลการประเม นตนเองผ านส อต างๆ เช น รายงานประจ าป เป นต น กรมการบ นพลเร อนได จ ดช องทางร ปแบบต างๆ ให สาธารณชนได เข าม ส วนร วมในก จกรรม/ เสนอแนะความค ดเห นเพ อประกอบการต ดส นใจด าเน นการ 3.3 ม ต ด านการใช ด ลยพ น จ ซ งกรมการบ นพลเร อน ได ด าเน นการ ได แก หน วยงานของกรมการบ นพลเร อนได จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน เพ อเป นหล กเกณฑ /แนวทาง ส าหร บการพ จารณาอย างช ดเจน และเป นการลดการใช ด ลยพ น จของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน การบร หารงานบ คคล ประเด นการพ จารณาแต งต งให ด ารงต าแหน งเป นไปตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร. 1006/ว 10 ลงว นท 15 ก นยายน 2548 และประเด นการพ จารณาความด ความชอบเป นไปตามหน งส อ ส าน กงาน ก.พ. ท นร 1012/ว 20 ลงว นท 3 ก นยายน 2552 ซ งกรมการบ นพลเร อนได เผยแพร ประเด นท งสองด งกล าว ผ าน ให ข าราชการได ทราบ กรมการบ นพลเร อนได ด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยงประจ าป งบประมาณ เพ อลด ป จจ ย/โอกาสท จะก อให เก ดความเส ยหาย/ผลกระทบในอนาคต ให อย ในระด บท ยอมร บได /ควบค มได และเป นการลดการ ใช ด ลยพ น จท อาจก อให เก ดความเส ยงต อการด าเน นการตามภารก จหน าท 3.4 ม ต ด านการม ระบบ/กลไกจ ดการร บเร องร องเร ยน ซ งกรมการบ นพลเร อนได ด าเน นการ ได แก

51 ม หน วยงานหล กระด บกรม และหน วยงานรองระด บส าน ก/ศ นย /กล ม ร บเร องร องเร ยนผ านช อง ทางการส อสารต างๆ ม ข นตอนการด าเน นการต อเร องร องเร ยน และการรายงานผลให บ คคลท เก ยวข องได ทราบ (7) ค าถาม ส วนราชการหร อองค กรท เก ยวข องก นในการให บร การหร อส งมอบงานต อก น ม หน วยงานใดบ าง ม บทบาทอย างไรในการปฏ บ ต งานร วมก น (#) - ข อก าหนดท ส าค ญในการปฏ บ ต งานร วมก นม อะไรบ าง - ม แนวทางและว ธ การส อสารระหว างก นอย างไร ค าตอบ บร การท ให ส วนราชการ / องค กรท เก ยวข อง บทบาทหน าท ในการปฏ บ ต ร วมก น ข อก าหนดท ส าค ญ ในการปฏ บ ต งาน ร วมก น แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 1. ความตกลงว าด วย บร การเด นอากาศ ระหว างประเทศ (ส ทธ การบ น) - ส าน กความร วมม อระหว างประเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม - กรมเศรษฐก จระหว างประเทศ - กระทรวงการต างประเทศ - ร วมเป นคณะผ แทนไทย ในการ เจรจาการบ น เป าหมายท ช ดเจน - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส 2. เคร อข ายการบ น พลเร อน 3. เคร อข าย อ ตสาหกรรมการบ น สายการบ นท ได ร บการจ ดสรรส ทธ - ใช ส ทธ ท ได ร บตามความตกลง ได ร บการจ ดสรรท โปร งใส สายการบ นท ได ร บการจ ดสรรส ทธ - ใช ส ทธ ท ได ร บตามความตกลง ได ร บการจ ดสรรท โปร งใส - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส

52 -49- บร การท ให ส วนราชการ / องค กรท เก ยวข อง บทบาทหน าท ในการปฏ บ ต ร วมก น ข อก าหนดท ส าค ญ ในการปฏ บ ต งาน ร วมก น แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 4. เคร อข ายระบบการ ขนส งทางอากาศ สายการบ นท ได ร บการจ ดสรรส ทธ - ใช ส ทธ ท ได ร บตามความตกลง ได ร บการจ ดสรรท โปร งใส - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส 5. ใบอน ญาต/ ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน 1. ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม 2. ส าน กงานตรวจคนเข าเม อง 3. ส าน กข าวกรองแห งชาต 4. ปปส. 5. กรมศ ลกากร 6. กรมพ ฒนาธ รก จการค า 7. ศ นย เวชศาสตร การบ นท ได ร บการ ร บรอง 8. สถาบ นการบ นพลเร อน 9. ส าน กงานส งแวดล อมแห งชาต 10. กรมการบ นพลเร อนของต างประเทศ 11. กรมควบค มการปฏ บ ต การ กองท พอากาศ 12. ศ นย อ านวยการร วมกองบ ญชาการ กองท พไทย 13. หน วยงานการบ นของท กเหล าท พ 1. ให ความเห นชอบ อน ม ต อน ญาต 2. ร วมประเม น และตรวจสอบ 3. ร บรองประว ต บ คคล 4. ศ กษาว เคราะห หร อ ประเม นผลกระทบทางด าน ส งแวดล อม - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส (8) ค าถาม - กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยหล กของส วนราชการค อใครบ าง (#) - กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเหล าน ม ความต องการและความ คาดหว งท ส าค ญอะไรบ าง (#) - แนวทางและว ธ การส อสารระหว างก นค ออะไร (#)

53 -50- ค าตอบ กล มผ ร บบร การ บร การท ให ความต องการ/ ความคาดหว ง สายการบ น เคร อข ายการบ นพลเร อน - สะดวก เคร อข ายอ ตสาหกรรมการบ น - รวดเร ว เคร อข ายระบบการขนส ง - ถ กต อง ทางอากาศ - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ - การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง - ในการพ จารณา ผ ประกอบการสายการบ น ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน ผ ประกอบการสนามบ น ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน ผ ประกอบการหน วยซ อม ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน - สะดวก - รวดเร ว - ถ กต อง - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ในการพ จารณา - สะดวก - ท นเวลา - ถ กต อง - รวดเร ว - ถ กต อง - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ - การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ในการพ จารณา แนวทางและว ธ การส อสาร ระหว างก น ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ บ คลากรด านการบ น ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน - สะดวก - รวดเร ว - ถ กต อง - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ - การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง - ในการพ จารณา ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555 นโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม ประจ าป พ.ศ. 2555 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมการบ นพลเร อน ก นยายน 2555 ใบลงนามร บทราบของผ ปฏ บ ต งาน กรมการบ นพลเร

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information