รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมการบ นพลเร อน กระทรวงคมนาคม กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมการบ นพลเร อน ต ลาคม 2554

2 ค าน า รายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นข อม ลส าหร บการต ดตามและประเม นผลการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของกรมการบ นพลเร อน และเพ อให ผ บร หารและเจ าหน าท กรมการบ นพลเร อนได ร บทราบผลการด าเน นการ โดยม คะแนนประเม นผล คะแนน ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดให การด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป น ต วช ว ดหน งในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยก าหนด เป นต วช ว ดท 12 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ม น าหน กร อยละ 20 ประกอบด วย 3 ต วช ว ดย อย ด งน ต วช ว ดท 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน กร อยละ 8 ต วช ว ดท 12.2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมาย ความส าเร จของผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของ ส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) น าหน กร อยละ 6 ต วช ว ดท 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน กร อยละ 6 กรมการบ นพลเร อนได ด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 2 หมวดท เหล อ ค อ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร ส าหร บหมวดท ได ด าเน นการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ในป งบประมาณ พ.ศ และป งบประมาณ พ.ศ ค อ หมวด 1 การน าองค การ หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล และ หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ น น กรมการบ นพลเร อนได ให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบการบร หารจ ดการท ด อย างต อเน อง เพ อเป น พ นฐานไปส การพ ฒนาองค การในระด บท ส งข นต อไป. ท งน สามารถเข าไปด หร อดาวน โหลดข อม ลรายงานการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐได จากเว บไซด กรมการบ นพลเร อนท เมน กล มพ ฒนาระบบ บร หาร : การพ ฒนาองค การ PMQA กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมการบ นพลเร อน ต ลาคม 2554

3 สารบ ญ หน า 1. ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตามและก าก บด แลและคณะท างาน 1 เพ อด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมการบ น พลเร อน 2. แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ แสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) (แบบฟอร มท 1) รายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) (แบบฟอร มท 2) รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร (แบบฟอร มท 3) รายงานผลระด บคะแนนระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ (แบบฟอร มท 4) 57

4 -1- ค าส งแต งต งคณะกรรมการต ดตามและก าก บด แล และคณะท างานเพ อด าเน นการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐของกรมการบ นพลเร อน กรมการบ นพลเร อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2554 กรมการบ นพลเร อน

5 -2-

6 -3-

7 -4-

8 -5-

9 -6-

10 -7-

11 -8-

12 -9-

13 -10-

14 -11- แผนพ ฒนาองค การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร กรมการบ นพลเร อน

15 -12-

16 -13-

17 -14-

18 -15-

19 -16-

20 -17-

21 -18-

22 -19-

23 -20-

24 -21-

25 -22-

26 -23-

27 -24-

28 -25-

29 -26-

30 -27- แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มแสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มรายงานผล กษณะส าค ญขององค กร (กรม หร อสถาบ นอ ดมศ กษา แล วแต กรณ ) แสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ กณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐาน ระด บพ นฐาน (หมวด 7) กรมการบ นพลเร อน

31 -28- แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มแสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) หมวด ช อต วช ว ด หมวด 1 (RM1.3) ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของต วช ว ดส าค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตามการ บร หารงาน หมวด 2 (RM2.4) ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของส าน ก/กอง ท ปฏ บ ต งานได บรรล เป าหมาย ตามต วช ว ดท องค การก าหนด หมวด 3 (RM3.5) ร อยละของความส าเร จในการด าเน นการตามมาตรฐานค ม อการให บร การ หมวด 4 (RM4.4) ระด บความส าเร จของการบ รณาการข อม ลสถ ต ภาคร ฐตามมาตรฐานข อม ล StatXML หมวด 5 (RM5.4) ร อยละของหล กส ตรการอบรมท ผ านเกณฑ ตามหล กประก นค ณภาพการฝ กอบรม หมวด 6 (RM6.3) ร อยละของกระบวนการสร างค ณค าท ม การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Working Manual)

32 -29- แบบฟอร มท 2 แบบฟอร มรายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มรายงานผล (กรม หร อสถาบ นอ ดมศ กษา แล วแต กรณ ) รายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของ กระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (หมวด 7) กรมการบ นพลเร อน

33 -30- ช อต วช ว ด น าหน ก (1) เกณฑ การให คะแนนเท ยบก บ ร อยละของผลส าเร จตามเป าหมายของ ต วช ว ด ผล คะแนน ท ได รวม (1) X (2) RM 1.3 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วง น าหน กของต วช ว ดส าค ญท ผ บร หารใช ในการต ดตามการ บร หารงาน RM 2.4 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วง น าหน กของส าน ก/กองท ปฏ บ ต งานได บรรล เป าหมาย ตามต วช ว ดท องค การก าหนด RM 3.5 ร อยละของความส าเร จในการ ด าเน นการตามมาตรฐานค ม อ การให บร การ RM 4.4 ระด บความส าเร จของการ บ รณาการข อม ลสถ ต ภาคร ฐ ตามมาตรฐานข อม ล Stat XML ระด บ 1 ระด บ 2 ระด บ 3 ระด บ 4 ระด บ RM 5.4 ร อยละของหล กส ตรการอบรมท ผ านเกณฑ ตามหล กประก น ค ณภาพการฝ กอบรม RM 6.3 ร อยละของกระบวนการสร าง ค ณค าท ม การจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน (Work Manual) คะแนนรวม

34 -31- แบบฟอร มท 3 แบบฟอร มรายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร แบบฟอร มรายงานผล (กรม หร อสถาบ นอ ดมศ กษา แล วแต กรณ ) รายงานผลการจ ดท า ล กษณะส าค ญขององค กร กรมการบ นพลเร อน

35 -32- ล กษณะส าค ญขององค กร ล กษณะส าค ญขององค กร ค อ ภาพรวมในป จจ บ นของ ส วนราชการ ส งส าค ญท ม ผลต อการด าเน นการ และความท าทายท ส าค ญท ส วนราชการเผช ญอย

36 -33- ค าอธ บายการตอบค าถาม รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร ส วนราชการในท น หมายถ ง กรม ท ด าเน นการตามต วช ว ดน การจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร ให ส วนราชการพ จารณาบทบาทหน าท ผ ร บบร การหร อการบร หารจ ดการครอบคล มท กหน วยงานท อย ในส งก ดของส วน ราชการ การตอบค าถามจะต องพ จารณาถ งความเช อมโยงและสอดคล องก นท งในส วนของ ล กษณะส าค ญขององค กร และระหว างหมวดต างๆ ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ค าถามท ม เคร องหมาย (#) เป นค าถามบ งค บท ส วนราชการต องตอบค าถาม โดยม ข อม ลสารสนเทศท เก ยวข องในเร องน นๆ จ งจะถ อว าได ตอบค าถามในข อน นๆ แล ว ค าถามท ไม ม เคร องหมาย (#) เป นค าถามท ส วนราชการต องตอบค าถาม แต การ ตอบค าถามด งกล าวอาจจะย งไม ม ความสมบ รณ ก ได ท งน อาจเน องจากต องใช เวลา ในการรวบรวมข อม ลและสารสนเทศ หร อด วยเหต ใดๆ ก ตาม ส าหร บกรณ ค าถามใด ส วนราชการย งไม ได ด าเน นการ ให ส วนราชการตอบว า ย งไม ได ด าเน นการ เน องจาก... (ให ระบ ป ญหาหร อสาเหต ท ย งไม ได ด าเน นการ) ค าถามท ส วนราชการม ล กษณะงานไม เก ยวข องก บเร องน น ให ตอบว า ส วนราชการม ล กษณะงานท ไม เก ยวข องก บค าถามในข อน การตอบค าถาม ให ส วนราชการอธ บายบร บทท ส าค ญขององค การท เก ยวข องใน แต ละค าถาม โดยใช ว ธ การพรรณนาความ ใช แผนภาพประกอบ หร อใช ตารางตาม ความเหมาะสมในแต ละค าถาม

37 -34- ล กษณะส าค ญขององค กร ล กษณะส าค ญขององค กรแสดงให เห นภาพรวมของส วนราชการ บ งบอกถ ง สภาพแวดล อมด านการปฏ บ ต การของส วนราชการ ความส มพ นธ ท ส าค ญภายในและภายนอก ส วนราชการ สภาพแวดล อมในการปฏ บ ต งาน และความท าทายเช งย ทธศาสตร รวมท ง แนวทางในการปร บปร งผลการด าเน นการ ล กษณะส าค ญขององค กรแสดงบร บทเพ อให เข าใจส วนราชการมากข น และเพ อช น า และจ ดล าด บความส าค ญของข อม ลและสารสนเทศท ส วนราชการควรน าเสนอในการอธ บาย ในหมวด 1 7 ต อไป 1. ล กษณะองค กร เป นการกล าวถ งสภาพแวดล อมในการปฏ บ ต ภารก จของส วนราชการและ ความส มพ นธ ท ส าค ญก บประชาชนผ ร บบร การ ส วนราชการอ น และประชาชน โดยรวม ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ (1) ค าถาม - พ นธก จหร อหน าท ตามกฎหมายของส วนราชการค ออะไรบ าง (#) ค าตอบ พ นธก จ 1. ส งเสร ม พ ฒนา และก าก บด แลการขนส งทางอากาศของประเทศ 2. จ ดให ม และด าเน นก จการท าอากาศยาน 3. ยกระด บมาตรฐานด านความปลอดภ ยของบร การขนส งทางอากาศ หน าท และความร บผ ดชอบ กฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมการขนส งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ ลงว นท 31 ม นาคม 2552 ประกาศในราชก จจาน เบกษา เล ม 126 ตอนท 24 ก ลงว นท 9 เมษายน 2552 ก าหนดให กรมการขนส งทางอากาศ ม ภารก จเก ยวก บการส งเสร มพ ฒนาและ ก าก บด แลการบ นพลเร อนของประเทศให ม ความปลอดภ ยและม ระเบ ยบ และพ ฒนาโครงข ายและบร การขนส ง ทางอากาศท ปลอดภ ย สม าเสมอ ม ประส ทธ ภาพ และถ กหล กเศรษฐก จ เพ อให เพ ยงพอต อความต องการของ ผ ใช บร การ โดยให ม อ านาจหน าท ด งต อไปน

38 ด าเน นการตามกฎหมายว าด วยการเด นอากาศ กฎหมายว าด วยความผ ดบางประการต อการ เด นอากาศ และกฎหมายอ นท เก ยวข อง 2. ศ กษาและว เคราะห เพ อพ ฒนาโครงสร างพ นฐานการบ นพลเร อนของประเทศ 3. ส งเสร มและพ ฒนาเคร อข ายการบ นพลเร อน อ ตสาหกรรมการบ น และระบบการขนส งทาง อากาศ 4. ด าเน นการจ ดระเบ ยบการบ นพลเร อน 5. ก าหนดมาตรฐาน ก าก บด แล และตรวจสอบการด าเน นการด านการบ นพลเร อน 6. จ ดให ม และด าเน นก จการท าอากาศยานในส งก ดกรม 7. ร วมม อและประสานงานก บองค การและหน วยงานท เก ยวข องท งในประเทศและต างประเทศ ใน ด านการบ นพลเร อน และในส วนท เก ยวก บอน ส ญญาและความตกลงระหว างประเทศ 8. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของกรมหร อตามท กระทรวงหร อ คณะร ฐมนตร มอบหมาย

39 -36- ค าถาม - ม แนวทางและว ธ การอย างไรในการให บร การแก ผ ร บบร การ (#) ค าตอบ บร การ ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ยหล ก แนวทางและว ธ การให บร การ 1. ความร ข อม ล ข าวสารเก ยวก บ การบ นพลเร อน 2. เคร อข ายด านการบ น พลเร อน (ได แก เคร อข ายการบ น พลเร อน, เคร อข าย อ ตสาหกรรมการบ น, เคร อข ายการขนส ง ทางอากาศ) 3. ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ ใบร บรองด านการบ น พลเร อน 4. ท าอากาศยาน 5. บร การอ านวย ความสะดวกด าน ท าอากาศยาน 6. ท าท ในการเจรจา จ ดท าความตกลง ว าด วยบร การ เด นอากาศระหว าง ประเทศ 7. ความตกลงว าด วย บร การเด นอากาศ ระหว างประเทศ 1. หน วยงานภาคร ฐและเอกชนท ปฏ บ ต งานในท าอากาศยาน 2. หน วยควบค มจราจรทางอากาศ 3. สมาคมการบ น 4. โรงเร ยนการบ น 5. โรงงานผล ตช นส วน 6. ร ฐบาลไทยและร ฐบาลประเทศ ค ภาค 7. พน กงานของสายการบ น 8. ผ ประกอบการหน วยซ อม 9. ผ ประกอบการสายการบ น 10. ผ ประกอบการสนามบ น 11. ผ โดยสาร 12. ผ ขอจดทะเบ ยนอากาศยาน 13. บ คลากรด านการบ น 14. เจ าของ/ผ ครอบครอง อากาศยาน 15. คณะกรรมการผ แทนร ฐบาลเพ อ พ จารณาท าความตกลงว าด วย การขนส งทางอากาศก บร ฐบาล ต างประเทศเป นประจ า 16. เจ าของหร อผ จดทะเบ ยน อากาศยานกรณ อากาศยานไทย หร อผ แทนเจ าของกรณ อากาศ ยานต างประเทศ 17. ผ ประกอบการสนามบ นท ประสบเหต 18. หน วยงานท เก ยวข องท ง ภาคร ฐและภาคเอกชน 19. องค การการบ นพลเร อนระหว าง ประเทศ 20. ร ฐท เก ยวข อง 1. สายการบ นท งสอง ประเทศค ภาค 2. ร ฐบาล 3. ผ ส งออกส นค า 4. ผ โดยสาร 5. ผ ขนส งส นค า 6. ประเทศค ภาค 7. ประชาชน 8. บร ษ ทประก นภ ย 9. ญาต ผ โดยสาร 10. ช มชนท อย ในพ นท รอบท าอากาศยาน 11. ชาวบ าน ช มชนใน พ นท ประสบเหต 12. เจ าของสายการบ น 13. ครอบคร วผ ใช ท าอากาศยาน 14. ผ ประกอบการ สนามบ นท ประสบเหต - ผ ขอร บบร การสามารถย น ความประสงค ต างๆ โดยผ าน ช องทางการต ดต อ ด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ

40 -37- (2) ค าถาม - ว ส ยท ศน เป าประสงค หล ก ค าน ยม และว ฒนธรรมของส วนราชการ ค ออะไร ค าตอบ ว ส ยท ศน เป าประสงค หล ก ค าน ยม และว ฒนธรรมของกรมการบ น พลเร อน ว ส ยท ศน ม งส งเสร มการขนส งทางอากาศท ปลอดภ ยด วยการก าก บด แลท ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค หล ก 1. พ ฒนาท าอากาศยานท อย ในความร บผ ดชอบ เพ อส งเสร มการเช อมโยง การขนส ง ระหว างสาขา และรองร บความต องการขนส งจากประเทศเพ อนบ าน 2. เสร มสร างให เก ดประส ทธ ภาพในระบบขนส งทางอากาศ เพ อประชาชนได ใช การขนส งทางอากาศท ม ความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย 3. พ ฒนาการก าก บด แลและการบร หารก จการบ านเม องท ด ว ฒนธรรม ร วมค ด ร วมท า ร วมน าองค กร ค าน ยม การบ นปลอดภ ย ร วมใจบร การ ท างานเป นระบบ เคารพค ณธรรม (3) ค าถาม ล กษณะโดยรวมของบ คลากรในส วนราชการเป นอย างไร เช น ระด บ การศ กษา อาย สายงาน ระด บต าแหน ง ข อก าหนดพ เศษในการปฏ บ ต งาน เป นต น (#) (ให ใช ข อม ลบ คลากร (หมายถ ง ข าราชการ พน กงานราชการและ ล กจ างประจ า) ของส วนราชการ ณ ว นป จจ บ นท ส วนราชการท าการประเม น) ค าตอบ เป นข อม ล ณ ว นท 1 ก นยายน 2554

41 -38- ต าแหน ง / จ านวน (ข าราชการ) สายงาน / อาย /ว ฒ การศ กษา ประเภทท วไป ประเภทว ชาการ ประเภท อ านวยการ ประเภท บร หาร รวม (คน) % ปฏ บ ต งาน ช านาญ งาน อาว โส ท กษะ พ เศษ ปฏ บ ต การ ช านาญ การ ช านาญ การพ เศษ เช ยวชาญ ต น ส ง ต น ส ง สายงาน 1. ผ บร หาร ผ อ านวยการ ผ เช ยวชาญ น กทร พยากร บ คคล 5. น ก ประชาส มพ นธ น ต กร น กว ชาการขนส ง สถาปน ก น กตรวจสอบ ความปลอดภ ยด าน การบ น ว ศวกรโยธา ว ศวกรไฟฟ า น กว ชาการ คอมพ วเตอร น กว ชาการสถ ต น กว เทศ ส มพ นธ 15. น กว เคราะห นโยบาย และแผน 16. น กว ชาการ ตรวจสอบภายใน 17. น กจ ดการงาน ท วไป บรรณาร กษ

42 -39- ต าแหน ง / จ านวน (ข าราชการ) สายงาน / อาย /ว ฒ การศ กษา ประเภทท วไป ประเภทว ชาการ ประเภท อ านวยการ ประเภท บร หาร รวม (คน) % ปฏ บ ต งาน ช านาญ งาน อาว โส ท กษะ พ เศษ ปฏ บ ต การ ช านาญ การ ช านาญ การพ เศษ เช ยวชาญ ต น ส ง ต น ส ง สายงาน 19. น กว ชาการเง น และบ ญช 20. น กว ชาการ พ สด 21. เจ าพน กงาน การเง นและบ ญช 22. เจ าพน กงาน ธ รการ 23. เจ าพน กงาน ขนส ง นายช างไฟฟ า เจ าพน กงาน โสตท ศนศ กษา 26. เจ าพน กงาน ห องสม ด 27. เจ าพน กงาน พ สด นายช างโยธา นายช าง เคร องกล 30. เจ าพน กงาน สถ ต รวม อาย 1. อาย ต วเฉล ย อาย ต วเฉล ย 2. อาย 2. อาย ราชการ ราชการ เฉล ย เฉล ย ว ฒ การศ กษา 1 ต ากว าปร ญญา ตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก อาย เฉล ย รวม รวม

43 -40- ล กจ างประจ า สายงาน จ านวน-คน % 1. น กบ น ช างเคร องบ น พน กงานพ มพ พน กงานข บรถยนต พน กงานสถานท พน กงานร กษาความปลอดภ ย พน กงานธ รการ เจ าหน าท ตรวจอาว ธและว ตถ อ นตราย พน กงานก ภ ย ผ ด แลสนามบ น ช างฝ ม อโรงงาน ช างเหล ก ช างไม พน กงานข บเคร องจ กรกลขนาดเบา พน กงานท วไป คนสวน รวม อาย ต วเฉล ยโดยรวม อาย ราชการเฉล ยโดยรวม 19 อาย ระด บการศ กษา จ านวน-คน % 1. ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม

44 -41- พน กงานราชการ สายงาน จ านวน-คน % 1. บ คลากร เจ าหน าท พ สด นายช างโยธา พน กงานเก บแบบ พน กงานพ มพ แบบ ช างซ อมบร ภ ณฑ ช างเคร องบ น ผ ช านาญการพ เศษด านการตรวจสอบการปฏ บ ต การบ น เจ าหน าท เทคน คการบ น น กบ น ผ ช านาญการควบค มจราจรทางอากาศ แพทย เวชศาสตร การบ นพลเร อน เจ าหน าท ตรวจอาว ธและว ตถ อ นตราย เจ าหน าท ก ภ ยและด บเพล ง เจ าหน าท ขนส ง ผ ด แลสนามบ น รวม อาย ต วเฉล ยโดยรวม อาย ราชการเฉล ยโดยรวม 3 ระด บการศ กษา จ านวน-คน % 1. ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม อาย

45 เจ าหน าท ก ภ ย และด บเพล ง ข อก าหนดพ เศษด านการปฏ บ ต งาน ล าด บท แต งต งให ปฏ บ ต หน าท เง อนไขพ เศษ 1.1 ศ กษาและทบทวนการปฏ บ ต งานด านด บเพล ง เพ อให เป นไปตามหล กว ธ การ และมาตรฐานขององค การการบ นพลเร อนระหว างประเทศ 1.2 ศ กษาโครงสร างพ นฐานของอากาศยานท กแบบท ใช บร การ ณ ท าอากาศยาน เช น ช องทางเข าออก ประต ฉ กเฉ น ช องเก บแบตเตอร ฯลฯ เพ อเตร ยมใช วางแผนการก ภ ย 1.3 ก ภ ยท กชน ดท เก ดข นภายในบร เวณท าอากาศยานและเขตร บผ ดชอบ 1.4 ด บเพล งอากาศยานและเพล งอ นๆ ท เก ดข นภายในบร เวณท าอากาศยาน และเขตร บผ ดชอบด วยเคร องม ออ ปกรณ ท เป นท งระบบไฟฟ าและไฮดรอล ค อ เลคทรอน กส เคม เพล ง สารด บเพล งประเภทน ายาโฟม และเคร องยนต ประจ า รถด บเพล ง 1.5 ปฏ บ ต การปฐมพยาบาล / ช วยผ ประสบภ ยให ฟ นค นช พ ภายในบร เวณ ท าอากาศยานและเขตร บผ ดชอบ 1.6 ประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง ท งภายในและภายนอกท าอากาศยาน เพ อให ร วมปฏ บ ต งานช วยเหล อด านสาธารณภ ยเม อได ร บการร องขอ ก าหนดให เจ าหน าท ก ภ ยและด บเพล ง ต องสวมช ดด บเพล งท ม ค ณสมบ ต พ เศษในการป องก นเพล งหร อว ตถ เคม, หน ากากป องก นเพล งและ รองเท าก นเพล ง 1.7 จ ดท าแผนรองร บส าหร บใช ฝ กซ อมก ภ ยและด บเพล งอากาศยาน ซ กซ อมแผน รองร บและเสนอแนะป ญหาเพ อใช ศ กษาหาแนวทางแก ไขในกรณ ต างๆ 1.8 ด แลร กษาเคร องม ออ ปกรณ ท เก ยวก บการก ภ ยและด บเพล ง ให อย ในสภาพ พร อมใช งานได ด เสมอ 1.9 ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย 2. เจ าหน าท ตรวจอาว ธและ ว ตถ อ นตราย 2.1 ตรวจต วผ โดยสารและส มภาระท ผ โดยสารน าต ดต วมาด วย เช น กระเป า เด นทาง ห บห อส นค า ไปรษณ ยภ ณฑ เป นต น ก อนท จะผ านไปย งอากาศยาน เพ อตรวจหาอาว ธและว ตถ อ นตราย 2.2 ควบค มด แลร กษาเคร องตรวจอาว ธและว ตถ อ นตราย ให อย ในสภาพ พร อมใช งานได ด เสมอ 2.3 ควบค มด แลและแก ไขสถานการณ ท เก ดข นอย างไม ปกต ในห องผ โดยสาร พร อมท งประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง ท งภายในและภายนอก ท าอากาศยาน ให มาด าเน นการตามหน าท / ความร บผ ดชอบต อไป ก าหนดให เจ าหน าท ตรวจอาว ธ และว ตถ อ นตราย ต องต ดแผ นฟ ล ม ส าหร บว ดค าร งส X ท เก ดจากเคร อง X - Ray ซ งแผ นฟ ล มด งกล าวจะต อง ส งให กรมว ทยาศาสตร การแพทย ตรวจว ดค าร งส เป นประจ าท ก 1 ป 2.4 ช แจงให ผ โดยสารท งคนไทยและคนต างประเทศเข าใจเก ยวก บการตรวจค น อาว ธและว ตถ อ นตราย 2.5 ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย

46 -43- (4) ค าถาม ส วนราชการม เทคโนโลย อ ปกรณ และส งอ านวยความสะดวกท ส าค ญ อะไรบ าง ในการให บร การและการปฏ บ ต งาน (#) ค าตอบ เทคโนโลย 1. ระบบงานสน บสน นการปฏ บ ต ภารก จหล กของกรมการบ นพลเร อน เช น - ระบบงานทะเบ ยนอากาศยาน - ระบบงานขอใบอน ญาต E-Exam - ระบบงานใบอน ญาตผ ประจ าหน าท - ระบบงานสนามบ นอน ญาต - ระบบงานอน ญาตการบ น - ระบบใบร บรองต วแทนควบค มให ขนส นค า - ระบบงานแสดงเวลาเข า/ออกระบบงานแสดงเวลาเข า/ออกจร งของ เท ยวบ นภายในประเทศของท าอากาศยานกรมการบ นพลเร อน Flight Information System (FIS) 2. ระบบสารสนเทศส าหร บการบร หารจ ดการภายใน เช น - ระบบการเง น - ระบบงานพ สด - ระบบบ คลากร - ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส on web - ระบบปฏ ท นก จกรรม - ระบบข าวประชาส มพ นธ - ระบบกระดานสนทนา - ระบบจองห องประช ม - ระบบระเบ ยบปฏ บ ต และฟอร มมาตรฐาน - ระบบหมายเลขโทรศ พท - ระบบงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (ระบบแบบสอบถาม) - ระบบงานบร หารความร ในองค กร (Knowledge Management) - ระบบการลงทะเบ ยนเคร อข าย - ระบบ Portal - ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 3. อ นทราเน ตและอ นเตอร เน ตเพ อการเผยแพร ข อม ลท งภายในองค กรและภายนอก องค กร 4. ระบบ และระบบการร กษาความม นคงปลอดภ ยของคอมพ วเตอร และ เคร อข ายต าง ๆ 5. ระบบดาวเท ยมเพ อการค นหาและช วยเหล ออากาศยานและเร อประสบภ ย 6. เว บไซต งานบร การข าวสารเด นอากาศ (AIP) 7. ระบบประช มทางไกล (Video Conference) 8. เคร อข าย MOTNET เช อมต อด วยความเร วส ญญาณ 22 Mbps ในส วนกลางและ 512 Kbps ส าหร บเคร อข ายภ ม ภาค

47 -44- อ ปกรณ 1. เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย เคร องคอมพ วเตอร ล กข าย เคร อข ายคอมพ วเตอร เคร อข าย คอมพ วเตอร ไร สาย (Wireless LAN) และอ ปกรณ ต อพ วงต าง ๆ เช น เคร องพ มพ เคร อง Scanner และ Projector เป นต น 2. อ ปกรณ ส าน กงาน เช น โทรศ พท โทรสาร และเคร องถ ายเอกสาร เป นต น 3. อ ปกรณ การประช มทางไกล 4. อ ปกรณ ส อสารดาวเท ยมและระบบโทรพ มพ AFTN ส งอ านวยความสะดวก (สถานท ให บร การ สถานท ท างาน) 1. ศ นย สอบความร ภาคทฤษฎ ส าหร บผ ขอร บใบอน ญาตผ ประจ าหน าท 2. ห องอบรมคอมพ วเตอร 3. ศ นย ทดสอบความเช ยวชาญภาษาอ งกฤษด านการบ นส าหร บน กบ นและพน กงาน ควบค มการจราจรทางอากาศ 4. ห องประช ม 5. บ านพ ก (5) ค าถาม ส วนราชการด าเน นการภายใต กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท ส าค ญอะไรบ าง (#) ค าตอบ กรมการบ นพลเร อนด าเน นการภายใต กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บท ส าค ญ ค อ กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ เน อหา สาระส าค ญของกฏหมาย กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ 1. พระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ ก าหนดหล กเกณฑ และเร องท เก ยวก บ พ.ศ การเด นอากาศและโทษ ส วนราชการท เป น ผ ร กษาการตามกฎหมาย กรมการบ นพลเร อน 2. กฎกระทรวงออกตาม พระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ พ.ศ ข อบ งค บคณะกรรมการการบ น พลเร อน ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต การเด นอากาศ พ.ศ รวมท ง กฎ ระเบ ยบ ประกาศ ท ออกโดยอาศ ยอ านาจ พระราชบ ญญ ต ด งกล าว ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การ เด นอากาศ พ.ศ ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต เพ อให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การ เด นอากาศ พ.ศ และภาคผนวก แห งอน ส ญญาว าด วยการบ นพลเร อน ระหว างประเทศ ค.ศ กรมการบ นพลเร อน กรมการบ นพลเร อน

48 -45- กฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ เน อหา สาระส าค ญของกฏหมาย กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ 4. ประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 58 ก าหนดก จการค าขายในการเด นอากาศ ประกาศ ณ ว นท 26 มกราคม อ นเป นสาธารณ ปโภค และหล กเกณฑ 2515 (ในส วนของการประกอบ การขออน ญาต รวมท งหล กเกณฑ ก จการค าขายในการเด นอากาศ) การประกอบก จการค าขายในการ รวมท งประกาศกระทรวงคมนาคม เด นอากาศ ท ออกโดยอาศ ยอ านาจประกาศ ด งกล าว ส วนราชการท เป น ผ ร กษาการตามกฎหมาย กรมการบ นพลเร อน และส วนราชการอ น ท เก ยวข อง 5. พระราชบ ญญ ต ว าด วยความผ ดบาง ประการต อการเด นอากาศ พ.ศ รวมท งประกาศกระทรวง และประกาศกรมพาณ ชย ท ออกโดย อาศ ยอ านาจพระราชบ ญญ ต ด งกล าว 6. พระราชบ ญญ ต ว าด วยการปฏ บ ต ต ออากาศยานท กระท าผ ดกฎหมาย พ.ศ ก าหนดล กษณะความผ ดและโทษ ท กระท าต อการเด นอากาศ รวมท ง ก าหนดเจ าหน าท ผ ม อ านาจตาม กฎหมายน และรายการอ ปกรณ บนอากาศยาน ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต ของ เจ าหน าท เม อม อากาศยานกระท าผ ด กฎหมายในล กษณะท เป นภ ยต อ ความม นคงของประเทศหร อเป นภ ยต อ สาธารณะ กรมการบ นพลเร อน และส วนราชการอ น ท เก ยวข อง กรมการบ นพลเร อน และส วนราชการอ น ท เก ยวข อง

49 -46- ข. ความส มพ นธ ภายในภายนอกองค กร (6) ค าถาม โครงสร างองค กรและว ธ การจ ดการท แสดงถ งการก าก บด แลตนเองท ด เป น เช นใด ค าตอบ โครงสร างองค กรและว ธ การจ ดการท แสดงถ งการก าก บด แลตนเองท ด -โครงสร างองค กร อธ บด กรมการบ นพลเร อน ผ เช ยวชาญ ส าน กกฎหมาย กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มตรวจสอบภายใน ส าน กบร หารกลาง ส าน กพ ฒนา ท าอากาศยาน -ฝ ายบร หารท วไป -กล มกฎหมายท 1 -กล มกฎหมายท 2 -กล มกฎหมายท 3 รองอธ บด (ฝ ายเศรษฐก จ) รองอธ บด (ฝ ายความปลอดภ ย) -ฝ ายบร หารท วไป -กล มการเจ าหน าท -กล มพ ฒนาบ คคลและสว สด การ -กล มส อสารองค กร -กล มการเง น -กล มบ ญช และงบประมาณ -กล มพ สด ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ -ฝ ายบร หารท วไป -กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศและ เคร อข ายคอมพ วเตอร -กล มนโยบายและบร หารจ ดการ สารสนเทศ -กล มบร หารคล งข อม ล -ฝ ายบร หารท วไป -กล มโครงการ -กล มก จการท าอากาศยาน -กล มส ารวจและออกแบบ สถาป ตยกรรม -กล มส ารวจและออกแบบว ศวกรรม -กล มปร บปร งและบ าร งร กษา -กล มระบบไฟฟ า ส าน กก าก บก จการ ขนส งทางอากาศ -ฝ ายบร หารท วไป -กล มความตกลงและเจรจาส ทธ การบ น -กล มการเด นอากาศระหว างประเทศ -กล มการเด นอากาศภายในประเทศ -กล มตรวจการขนส งทางอากาศ -กล มการจ ดสรรเส นทางบ นและส ทธ การบ น ส าน กส งเสร มและพ ฒนา ก จการขนส งทางอากาศ -ฝ ายบร หารท วไป -กล มเศรษฐก จการขนส งทางอากาศ -กล มนโยบายและแผน -กล มก จการระหว างประเทศ -กล มบร หารความเส ยง รองอธ บด (ฝ ายท าอากาศยาน) ท าอากาศยาน (27 แห ง) -ฝ ายบร หารและพ ธ การบ น -ฝ ายความปลอดภ ย -ฝ ายช างเทคน ค ส าน กมาตรฐาน การบ น -ฝ ายบร หารท วไป -กล มทะเบ ยนและใบอน ญาต -กล มว ศวกรรมการบ น -กล มตรวจสอบการปฏ บ ต การบ น -กล มสมควรเด นอากาศ -กล มค นหาและช วยเหล อ อากาศยานและเร อท ประสบภ ย -กล มน รภ ยการบ นและสอบสวน อากาศยานประสบอ บ ต เหต ส าน กมาตรฐาน สนามบ น -ฝ ายบร หารท วไป -กล มสนามบ นและส งแวดล อม -กล มมาตรฐานผ ประกอบการสนามบ น -กล มเคร องอ านวยความสะดวกในการ เด นอากาศ -กล มการจราจรทางอากาศ -กล มร กษาความปลอดภ ยในการบ นพลเร อน -กล มการอ านวยความสะดวกการขนส งทาง อากาศ -กล มแผนและข าวสารการเด นอากาศ

50 -47- ว ธ การจ ดการท แสดงถ งการก าก บด แลตนเองท ด ของกรมการบ นพลเร อน ม ด งน 1. ม การก าหนดนโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการบ นพลเร อน โดยนโยบายด งกล าวม การพ จารณาปร บปร งให เป นป จจ บ นท กป นอกจากน ย งได ก าหนดแนวทางว ดและประเม นการปฏ บ ต ตามนโยบายฯ ตามต วช ว ดท ก าหนดไว อย าง เป นระบบ รวมท งม การประเม นตนเองอย างสม าเสมอ 2. ด าเน นการตามมาตรการป องก นและปราบปรามการท จร ต ตามล าด บด งน 2.1 แต งต งคณะท างานด าเน นการตามมาตรการป องก นและปราบปรามการท จร ต ศ กษาว เคราะห /ทบทวน ข อม ลข าวสารประกอบการจ ดท าโครงการ/ก จกรรมป องก นและปราบปรามการท จร ต พร อมท งก าหนดต วช ว ดและค า เป าหมายท เก ยวก บโครงการ/ก จกรรมด งกล าว 2.2 ด าเน นโครงการ/ก จกรรมป องก นและปราบปรามการท จร ตตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2.3 จ ดท ารายงานผลการส ารวจความค ดเห นของประชาชนหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เก ยวก บสถานการด านการ ท จร ตและประพฤต ม ชอบ 2.4 ต ดตาม/รวบรวม และรายงานผลการด าเน นการ (ผลผล ตและผลล พธ ) ตามโครงการ/ก จกรรมท ก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พร อมท งเสนอข อด /ข อเส ย/ป ญหา/อ ปสรรค และแนวทางการแก ไขป ญหา/อ ปสรรค 3. ด าเน นการตามมาตรฐานความโปร งใส จ าแนกตามม ต ตามล าด บด งน 3.1 ม ต ด านนโยบาย/ผ บร หาร และความพยายาม/ความร เร มเก ยวก บการสร างความโปร งใสของส วนราชการ ซ ง กรมการบ นพลเร อน ได ด าเน นการ ได แก กรมการบ นพลเร อนม นโยบายท ช ดเจนเก ยวก บความโปร งใส และม แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ท ตอบสนองต อนโยบายด งกล าว ผ บร หารม ส วนร วมในก จกรรมเสร มสร างความโปร งใส หน วยงานของกรมการบ นพลเร อน ได จ ดท าภารก จท สร างความโปร งใส 3.2 ม ต ด านความเป ดเผย การม ระบบตรวจสอบภายในองค กร และการม ส วนร วม ซ งกรมการบ นพลเร อน ได ด าเน นการ ได แก กรมการบ นพลเร อน ได เผยแพร ข อม ลข าวสารท เก ยวข องตามภารก จหน าท แก ผ ขอร บบร การ ตามพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของส วนราชการ พ.ศ หน วยงานของกรมการบ นพลเร อนม มาตรฐาน/ข นตอน และก าหนดระยะเวลาการให บร การแก ผ ขอร บบร การ กรมการบ นพลเร อนม ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบค มภายใน ระบบบร หารความ เส ยง ระบบการปฏ บ ต งานตามกฎหมาย กฎ ระเบ ยบท เก ยวข อง กรมการบ นพลเร อนได เผยแพร ผลการปฏ บ ต งาน/ผลการประเม นตนเองผ านส อต างๆ เช น รายงานประจ าป เป นต น กรมการบ นพลเร อนได จ ดช องทางร ปแบบต างๆ ให สาธารณชนได เข าม ส วนร วมในก จกรรม/ เสนอแนะความค ดเห นเพ อประกอบการต ดส นใจด าเน นการ 3.3 ม ต ด านการใช ด ลยพ น จ ซ งกรมการบ นพลเร อน ได ด าเน นการ ได แก หน วยงานของกรมการบ นพลเร อนได จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน เพ อเป นหล กเกณฑ /แนวทาง ส าหร บการพ จารณาอย างช ดเจน และเป นการลดการใช ด ลยพ น จของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน การบร หารงานบ คคล ประเด นการพ จารณาแต งต งให ด ารงต าแหน งเป นไปตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร. 1006/ว 10 ลงว นท 15 ก นยายน 2548 และประเด นการพ จารณาความด ความชอบเป นไปตามหน งส อ ส าน กงาน ก.พ. ท นร 1012/ว 20 ลงว นท 3 ก นยายน 2552 ซ งกรมการบ นพลเร อนได เผยแพร ประเด นท งสองด งกล าว ผ าน ให ข าราชการได ทราบ กรมการบ นพลเร อนได ด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยงประจ าป งบประมาณ เพ อลด ป จจ ย/โอกาสท จะก อให เก ดความเส ยหาย/ผลกระทบในอนาคต ให อย ในระด บท ยอมร บได /ควบค มได และเป นการลดการ ใช ด ลยพ น จท อาจก อให เก ดความเส ยงต อการด าเน นการตามภารก จหน าท 3.4 ม ต ด านการม ระบบ/กลไกจ ดการร บเร องร องเร ยน ซ งกรมการบ นพลเร อนได ด าเน นการ ได แก

51 ม หน วยงานหล กระด บกรม และหน วยงานรองระด บส าน ก/ศ นย /กล ม ร บเร องร องเร ยนผ านช อง ทางการส อสารต างๆ ม ข นตอนการด าเน นการต อเร องร องเร ยน และการรายงานผลให บ คคลท เก ยวข องได ทราบ (7) ค าถาม ส วนราชการหร อองค กรท เก ยวข องก นในการให บร การหร อส งมอบงานต อก น ม หน วยงานใดบ าง ม บทบาทอย างไรในการปฏ บ ต งานร วมก น (#) - ข อก าหนดท ส าค ญในการปฏ บ ต งานร วมก นม อะไรบ าง - ม แนวทางและว ธ การส อสารระหว างก นอย างไร ค าตอบ บร การท ให ส วนราชการ / องค กรท เก ยวข อง บทบาทหน าท ในการปฏ บ ต ร วมก น ข อก าหนดท ส าค ญ ในการปฏ บ ต งาน ร วมก น แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 1. ความตกลงว าด วย บร การเด นอากาศ ระหว างประเทศ (ส ทธ การบ น) - ส าน กความร วมม อระหว างประเทศ ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม - กรมเศรษฐก จระหว างประเทศ - กระทรวงการต างประเทศ - ร วมเป นคณะผ แทนไทย ในการ เจรจาการบ น เป าหมายท ช ดเจน - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส 2. เคร อข ายการบ น พลเร อน 3. เคร อข าย อ ตสาหกรรมการบ น สายการบ นท ได ร บการจ ดสรรส ทธ - ใช ส ทธ ท ได ร บตามความตกลง ได ร บการจ ดสรรท โปร งใส สายการบ นท ได ร บการจ ดสรรส ทธ - ใช ส ทธ ท ได ร บตามความตกลง ได ร บการจ ดสรรท โปร งใส - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส

52 -49- บร การท ให ส วนราชการ / องค กรท เก ยวข อง บทบาทหน าท ในการปฏ บ ต ร วมก น ข อก าหนดท ส าค ญ ในการปฏ บ ต งาน ร วมก น แนวทางและว ธ การ ส อสารระหว างก น 4. เคร อข ายระบบการ ขนส งทางอากาศ สายการบ นท ได ร บการจ ดสรรส ทธ - ใช ส ทธ ท ได ร บตามความตกลง ได ร บการจ ดสรรท โปร งใส - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส 5. ใบอน ญาต/ ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน 1. ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม 2. ส าน กงานตรวจคนเข าเม อง 3. ส าน กข าวกรองแห งชาต 4. ปปส. 5. กรมศ ลกากร 6. กรมพ ฒนาธ รก จการค า 7. ศ นย เวชศาสตร การบ นท ได ร บการ ร บรอง 8. สถาบ นการบ นพลเร อน 9. ส าน กงานส งแวดล อมแห งชาต 10. กรมการบ นพลเร อนของต างประเทศ 11. กรมควบค มการปฏ บ ต การ กองท พอากาศ 12. ศ นย อ านวยการร วมกองบ ญชาการ กองท พไทย 13. หน วยงานการบ นของท กเหล าท พ 1. ให ความเห นชอบ อน ม ต อน ญาต 2. ร วมประเม น และตรวจสอบ 3. ร บรองประว ต บ คคล 4. ศ กษาว เคราะห หร อ ประเม นผลกระทบทางด าน ส งแวดล อม - การประช มร วม - หน งส อ/เอกสาร ราชการ - โทรศ พท - โทรสาร - จดหมาย อ เล กทรอน กส (8) ค าถาม - กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยหล กของส วนราชการค อใครบ าง (#) - กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเหล าน ม ความต องการและความ คาดหว งท ส าค ญอะไรบ าง (#) - แนวทางและว ธ การส อสารระหว างก นค ออะไร (#)

53 -50- ค าตอบ กล มผ ร บบร การ บร การท ให ความต องการ/ ความคาดหว ง สายการบ น เคร อข ายการบ นพลเร อน - สะดวก เคร อข ายอ ตสาหกรรมการบ น - รวดเร ว เคร อข ายระบบการขนส ง - ถ กต อง ทางอากาศ - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ - การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง - ในการพ จารณา ผ ประกอบการสายการบ น ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน ผ ประกอบการสนามบ น ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน ผ ประกอบการหน วยซ อม ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน - สะดวก - รวดเร ว - ถ กต อง - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ในการพ จารณา - สะดวก - ท นเวลา - ถ กต อง - รวดเร ว - ถ กต อง - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ - การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง ในการพ จารณา แนวทางและว ธ การส อสาร ระหว างก น ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ บ คลากรด านการบ น ใบอน ญาต/ใบส าค ญ/ใบร บรอง ด านการบ นพลเร อน - สะดวก - รวดเร ว - ถ กต อง - โปร งใส - ม กฎระเบ ยบและค ม อ - การปฏ บ ต งานท เก ยวข อง - ในการพ จารณา ผ านช องทางการต ดต อด งต อไปน 1) หน งส อต ดต อระหว างก น 2) ต ดต อโดยตรงด วยตนเอง 3) ทางไปรษณ ย 4) ทางโทรศ พท 5) ทางโทรสาร 6) ทางส ออ เล กทรอน กส เช น Website กรมฯ หร อ

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information