ระบบการบร หารความเส ยง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการบร หารความเส ยง"

Transcription

1 ระบบการบร หารความเส ยง 1.0 นโยบาย โรงพยาบาล...ม งม นท จะให ม การบร หารความเส ยงอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล โดยจ ดให ม การ ค นหาความเส ยง ประเม นความเส ยง ป องก นและก าจ ดหร อลดความเส ยงท จะก อให เก ดความส ญเส ยและส งท ไม พ งประสงค ท ม ผลกระทบต อความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส นของผ ป วยและญาต บ คลากร ช อเส ยง ภาพพจน รวมท งความส าเร จและการด ารงอย อย างย งย นขององค กร 2.0 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ ป วย/ ญาต / ผ ร บบร การ ได ร บการท ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นเก ดความพ งพอใจส งส ด 2. เพ อให บ คลากรสามารถจ ดการบร หารความเส ยงให เก ดความปลอดภ ยต อผ ป วยและบ คลากรอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อให บ คลากรท กระด บตระหน กถ งการค นหาและรายงานความเส ยง พร อมท งหาแนวทางการแก ไขป องก นไม ให เก ดป ญหาซ า 4. เพ อร กษา/ ธ ารงไว ซ งช อเส ยง ภาพพจน ของโรงพยาบาลอ นเก ดจากส งไม พ งประสงค ท สามารถป องก นได 3.0 ขอบเขต ระเบ ยบปฏ บ ต น ครอบคล มถ งการด าเน นการ เม อเก ดเหต การณ ไม พ งประสงค อ นได แก ส งท ไม เป นไปตาม ข อก าหนดท อาจจะก อให เก ดป ญหาต อระบบค ณภาพและการให บร การ / ค าร องเร ยน/ อ บ ต การณ ต างๆท เก ดข นใน โรงพยาบาลและก จกรรมการป องก นม ให เก ดความเส ยหาย ได ร บบาดเจ บหร อเป นอ นตราย ส ญเส ยทร พย ส นต างๆ และ ความเส อมเส ยต อภาพพจน ช อเส ยงของล กค า/ ผ ให บร การและโรงพยาบาล รวมท งการเช อมโยงระบบบร หารความเส ยง ของโรงพยาบาลท งเช งร กและเช งร บ 4.0 เอกสารอ างอ ง ล าด บ ประเภทของเอกสาร หมายเลขเอกสาร ช อเอกสาร 3.1 ระเบ ยบปฏ บ ต QP.MN.01 การทบทวนของฝ ายบร หาร 3.2 ระเบ ยบปฏ บ ต QP.OSD.01 การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 3.3 ระเบ ยบปฏ บ ต QP.DC.01 การควบค มเอกสารและข อม ล 3.4 ระเบ ยบปฏ บ ต QP.QD.01 การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน 3.4 ระเบ ยบปฏ บ ต QP.DC.02 การควบค มบ นท กค ณภาพ 3.6 เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน SP.ND.05 ค ม อการปฏ บ ต งานฝ ายการพยาบาล 3.7 เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน SP.RMC.01 ค ม อการปฏ บ ต งานคณะกรรมการบร หารความเส ยง 5.0 ค าจ าก ดความ 4.1 ความเส ยง หมายถ ง โอกาสท จะประสบก บความส ญเส ย หร อส งท ไม พ งประสงค 4.2 การบร หารความเส ยง หมายถ ง การร บร และจ าก ดความเส ยง เพ อลดโอกาสและปร มาณของความ ส ญเส ยท จะเก ดข น 4.3 กระบวนการบร หารความเส ยง หมายถ ง ก จกรรมท ประกอบด วย การค นหาความเส ยง, การประเม น ความเส ยง, การจ ดการก บความเส ยงและการประเม นผล

2 4.4 Risk Management Committee (RMC) หมายถ ง คณะกรรมการบร หารความเส ยง แต งต งโดยประธาน กรรมการเจ าหน าท บร หาร ร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยงของโรงพยาบาล 4.5 Risk Management Team (RMT) หมายถ ง ท มท ได ร บมอบหมายจากคณะกรรมการบร หารความเส ยง (RMC) ให ร บผ ดชอบก จกรรมการบร หารความเส ยงในแต ละด าน 4.6 RM (Risk Manager) ผ จ ดการความเส ยง หมายถ ง ผ บร หารท ได ร บการแต งต งจากผ อ านวยการ โรงพยาบาลให ร บผ ดชอบก จกรรมการบร หารความเส ยงท เก ดข นในโรงพยาบาล ขณะเด ยวก นจะต องสร าง ความตระหน กว าท กคน จะต องท าหน าท ผ จ ดการความเส ยงในขอบเขตงานของตน 4.7 Cross Funtional Team (CFT) หมายถ ง คณะกรรมการหร อคณะอน กรรมการ หร อท มคร อมสายงานท ได ร บมอบหมายจากผ อ านวยการ, ประธานฯ, ให ร วมก นร บผ ดชอบในการแก ไข หร อหาโอกาสพ ฒนาใน ประเด นป ญหาต าง ๆ ท อาจจะเก ดข นท นอกเหน อจาก RMT 4.8 Incident Report ( IR ) หมายถ ง รายงานการเก ดเหต การณ ท ไม พ งประสงค หร อไม เป นไปตามข อก าหนด ในโรงพยาบาลท งหมด รวมท งเหต การณ ท ย งไม ถ งผ ร บบร การ (Near Miss) และค าร องเร ยนของล กค า 4.9 Incident Report Log หมายถ ง ทะเบ ยนบ นท กรายงานเหต การณ ท ไม พ งประสงค ท งหมดในโรงพยาบาล 4.10 Customer Complaint (CC) หมายถ ง ค าร องเร ยนของล กค า 4.11 Non Conformance (NC) หมายถ ง การท ผล ตภ ณฑ หร อบร การไม เป นไปตามข อตกลงหร อมาตรฐานท ก าหนดไว 4.12 Preventive Action Report (PAR) หมายถ ง ใบค าขอให ด าเน นก จกรรมการป องก นความเส ยงท อาจจะเก ดข น 4.13 Preventive Action Report Log (PAR Log) หมายถ ง ทะเบ ยนใบค าขอให ด าเน นก จกรรมการป องก น 4.14 Corrective Action Request (CAR ) หมายถ ง ใบค าขอให แก ไข 4.15 Corrective Action Request Log (CAR Log) หมายถ ง ทะเบ ยนใบค าขอให แก ไข 4.16 Near Miss (เหต เก อบพลาด) หมายถ ง เหต การณ หร อสถานการณ ท เก ดเหต การณ ไม พ งประสงค หร อไม เก ดข นเพราะแก ไขสถานการณ ได ท นก อนท จะถ งผ ป วยหร อล กค า 4.17 Sentinel Event หมายถ ง เหต การณ ท ไม พ งประสงค หร อเหต การณ ท ไม คาดหว ง ซ งเก ยวข องก บการ เส ยช ว ตอ นตรายท ร นแรงต อร างกายหร อจ ตใจหร อเป นเหต การณ ท ท าให เส ยช อเส ยง/ภาพล กษณ 4.18 Risk Profile (บ ญช ความเส ยง) หมายถ ง รายการความเส ยงท งหมดซ งท กหน วยงานได ท าการค นหา ว เคราะห การระบ ว ธ การจ ดการความเส ยงและการประเม นผลความเส ยงของหน วยงาน โดยม การ เปล ยนแปลงไปตามระยะเวลา 4.19 Rescue Team หมายถ ง ท มให ความช วยเหล อ/แก ไขป ญหา กรณ ท เส ยงต อการถ กฟ องร อง/ร องเร ยน ซ ง ประกอบด วยผ อ านวยการโรงพยาบาล ผ อ านวยการแพทย ผ อ านวยการบร หารและผ จ ดการฝ าย หร อ ผ จ ดการแผนก / ห วหน าหน วยงานในส วนท เก ยวข องก บป ญหาน น ๆ

3 5.0 บทบาทและหน าท ความร บผ ดชอบ 5.1 ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ ม หน าท ให นโยบายในการด าเน นการแก ไขและป องก นและการชดเชยบร การท ไม เป นไปตามข อตกลง ร บทราบและส งการเก ยวก บผลการตรวจต ดตามการแก ไข/ ป องก นส งท ไม เป นไปตามข อตกลงของ หน วยงานท ร บผ ดชอบแก ไขและป องก นอ บ ต การณ 5.2 Risk Manager ม หน าท ร บทราบเร องท เป นข อร องเร ยนและรายงานอ บ ต การณ ท เป นป ญหาร นแรง เร งด วนและร ายแรงรวมถ ง การประสานงาน ส งการก บผ ท เก ยวข องและช วยต ดส นใจในการด าเน นการแก ไขป ญหา ต ดตามผลการด าเน นการแก ไขป ญหา ส งท ไม เป นไปตามข อตกลงและรายงานต อคณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล ส ารวจความเส ยงในองค กร หากพบแก ไขป ญหาเบ องต นและน าเสนอข อม ลในท ประช มบร หารความเส ยงต อไป 5.3 คณะกรรมการบร หารความเส ยง ม หน าท ก าหนดนโยบาย เป าหมาย ว ตถ ประสงค ในการจ ดการความเส ยง ต ดตาม/ ประเม นผล การบร หารความเส ยง สน บสน นให ม กระบวนการบร หารความเส ยง และประสานงานในเร องความเส ยงก บท กคณะกรรมการ /ฝ าย/หน วยงาน ส อสารก บคณะกรรมการตรวจสอบเก ยวก บความเส ยงท ส าค ญ 5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ม หน าท ท าให ม นใจว าม การควบค มภายในท เหมาะสมเพ อจ ดการความเส ยงท วท งองค กร ก าก บด แลและต ดตามการบร หารความเส ยงอย างเป นอ สระ ต ดตามประส ทธ ภาพการท างานของหน วยงานตรวจสอบภายใน รายงานต อคณะกรรมการและผ ถ อห นเก ยวก บประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของการควบค มภายใน ส อสารก บคณะกรรมการบร หารความเส ยงเพ อให เข าใจความเส ยงท ส าค ญและเช อมโยงก บการควบค มภายใน 5.5 ห วหน าหน วยงาน ม หน าท ระบ และรายงานความเส ยงท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานต อผ อ านวยการฝ าย และเข าร วมในการจ ดท าแผนการ จ ดการความเส ยงและน าแผนไปปฏ บ ต แก ไขป ญหาให ผ ร บบร การ ต ดตามก าก บด แลการบร หารงานประจ าว น ร วมท าการว เคราะห สาเหต และแนวทางการแก ไขร วมก บเจ าหน าท ในหน วยงาน 5.6 เจ าหน าท ท กระด บ ม หน าท เม อพบเหต การณ ไม พ งประสงค หร อได ร บค าร องเร ยนต องช วยแก ไขป ญหาเบ องต นให ผ ร บบร การ ถ าแก ไขไม ได ให ขอความช วยเหล อจากผ บ งค บบ ญชาตามสายงานหร อผ ตรวจการพยาบาล (กรณ นอกเวลา) บ นท กเหต การณ ในใบอ บ ต การณ ท กคร ง ร วมท าการว เคราะห สาเหต และแนวทางการแก ไขร วมก บเจ าหน าท ในหน วยงาน 6.0 ประเภทความเส ยงในโรงพยาบาล ประกอบด วย 4 ด านด งน 6.1 ด านความเส ยงต อการเง น ( Financial) 6.2 ด านความเส ยงต อล กค า ( Customer)

4 6.3 ด านความเส ยงต อกระบวนการภายใน ( Internal Process) ให เข ยนครอบคล มถ ง การปฎ บ ต งานตามมาตรฐาน กฎหมาย จร ยธรรม ของแต ละว ชาช พ Patient safety goal และค าน งถ งความปลอดภ ยอาช วอนาม ย และ ส งแวดล อม 6.4 ด านความเส ยงต อการเร ยนร ( Learninig & Growth) ให เข ยนครอบคล มถ ง การบร หารระบบสารสนเทศ และการ บร หารทร พยากรบ คคล 7.0 ร ปแบบของการรายงานความเส ยงในโรงพยาบาล... ม 2 ร ปแบบค อ 7.1 Incident Report (IR) : รายงานการเก ดเหต การณ ท ไม พ งประสงค หร อไม เป นไปตามข อก าหนดในโรงพยาบาล ท งหมด รวมท งเหต การณ ท ย งไม ถ งผ ร บบร การ (Near Miss) และค าร องเร ยนของล กค า โดยม ประเภทของการ รายงานความเส ยงเป น 2 ประเภท ค อ ความเส ยงท วไป (Non-clinical Risk) หมายถ ง เหต การณ ท ไม พ งประสงค อ นไม เก ยวเน องก บการ ร กษาพยาบาล แต เป นความเส ยงท เก ดจากความผ ดพลาดในการให บร การ ได แก ค ดค าใช จ าย ผ ดพลาด ทร พย ส นส ญหาย พฤต กรรมบร การไม เหมาะสม เป นต น ความเส ยงทางด านคล น ก (Clinical Risk) หมายถ ง เหต การณ ท ไม พ งประสงค อ นเน องมาจากการ ร กษาพยาบาลผ ป วยไม ถ กต อง หร อไม ม ประส ทธ ภาพ เป นเหต ให ผ ป วยเก ดอ นตราย ได แก ความคลาดเคล อนทางยา ผ าต ดผ ดข าง ผ ดต าแหน ง เป นต น 7.2 Abnormality Report (AR) : เหต การณ ต างๆท เก ดข น ซ งเป นเหต การณ ผ ดปกต และไม แน ใจว าเป น IR หร อไม และเพ อเข ยนรายงานให ผ บ งค บบ ญชาทราบเบ องต น 8.0 รายละเอ ยดระเบ ยบปฏ บ ต การบร หารความเส ยงในโรงพยาบาล... ม การจ ดระบบการบร หารความเส ยง ออกเป น 2 กระบวนการ ด งน 1. กระบวนการก จกรรมการป องก น 1.1 ผ งการไหลเว ยนก จกรรมการป องก น

5 ผ งการไหลเว ยน ก จกรมการป องก น หน าท 1 / 1 แก ไขคร งท 01 ข นตอน กระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ เอกสารอ างอ ง แต งต ง RMC/ RMT EMC หน งส อค าส งแต งต ง RMC/RMT ก าหนดนโยบายบร หารความเส ยง RMC นโยบายบร หารความเส ยง ค นหาความเส ยง วางแผนการบร หารความเส ยงโดยการรวบรวมข อม ลจากป ท ผ านมา จ ดท า/ ทบทวน KPI Measurement Template, แผนการด าเน นงาน และแผนพ ฒนาค ณภาพ ส อสารและถ ายทอดให ก บ RMT/ ผ บร หารระด บ/ ฝ าย/ ส วน / แผนก จ ดท า/ ทบทวน KPI Measurement Template, แผนการด าเน นงาน และแผนพ ฒนาค ณภาพให สอดคล องก บคณะกรรมการบร หารความเส ยง RMC RMC/ RMT/ ผจก.ฝ าย/ส วน/ แผนก RMT/ผจก.ฝ าย /ส วน/แผนก F.QD.142, F.QD.076 F.QD.150 F.MN.025. DocuShare. Meeting F.QD.142, F.QD.076, F.QD.150 ค นหาความเส ยงต างๆโดยการส ารวจความเส ยงท กๆด าน (Risk Round) RMT/ผจก.ฝ าย /ส วน/แผนก F.RMC.005 ประเม น ความเส ยง ออก CAR/PAR กรณ ตรวจพบความเส ยง พร อมท งระบ ความร นแรงของการเก ดความเส ยง RMT/ผจก.ฝ าย /ส วน/แผนก/ Auditor/ ผ ท ได ร บมอบหมาย F.QD.009, F.RMC.012 จ ดการ ความเส ยง ค นหาสาเหต และแนวทางการแก ไขป องก นตามระด บความร นแรงของความเส ยง ผ ท ได ร บ CAR/ PAR ตรวจต ดตามผลการแก ไข/ป องก น/ ตรวจต ดตามความเส ยง (Risk Audit) RMT/ผจก.ฝ าย /ส วน/แผนก/ Auditor/ ผ ท ได ร บมอบหมาย F.QD.017 ประเม นผลและตรวจต ดตามความเส ยง พ จารณาร บรองมาตรการการแก ไข/ ป องก น บ นท ก CAR/ PAR ของหน วยงาน ก าหนดเป นมาตรฐานในการท างานและจ ดท าบ ญช ความเส ยงระด บ องค กร/คกก./หน วยงาน โดยเก บส าเนา/File ท QD 1 ช ด/File สร ปผลการด าเน นงานของการบร หารความเส ยง RMC/QMR RMT/ผจก.ฝ าย /ส วน/แผนก RMC/RMT/ ผจก.ฝ าย /ส วน/แผนก RMC/RMT/ ผจก.ฝ าย /ส วน/แผนก F.QD.126, F.RMC.024 F.RMC รายละเอ ยดว ธ ปฏ บ ต 1. EMC แต งต งผ ร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยง 2. RMC ก าหนดนโยบาย และวางแผนการบร หารความเส ยง และด าเน นการด งน

6 2.1 RMC วางแผนการบร หารความเส ยงของโรงพยาบาลโดยจ ดท าต วช ว ดความเส ยงซ งระบ ไว ใน KPI Measurement Template (F.QD.142) แผนการด าเน นงาน (F.QD.076) และแผนพ ฒนาค ณภาพ (F.QD.150) พร อมท งก าหนดโครงสร างการท างาน การประสานงาน และการส อสารก บท มท ร บผ ดชอบ ความเส ยงด านต าง ๆ และหน วยงานท เก ยวข อง 2.2 RMC ก าหนดประเด น / ห วข อความเ ส ยงของโรงพยาบาลท ควรพ จารณาป องก นอย างเป นระบบท วท ง โรงพยาบาลและมอบหมายท มท ร บผ ดชอบความเส ยงด านต างๆ (RMT) 2.3 RMC/ RMT/ ผ จ ดการฝ าย/ ส วน ท าการวางแผนการบร หารความเส ยงในแต ละด านท ร บผ ดชอบโดยจ ดท า KPI Measurement Template แผนการด าเน นงาน และแผนพ ฒนาค ณภาพ พร อมท งก าหนดโครงสร าง การท างาน การประสานงาน และส อสารให หน วยงานท เก ยวข องร บทราบ 2.4 หน วยงานจ ดท าแผนการบร หารความเส ยงในหน วยงานให สอดคล องตามแผนงานหล กท ได ร บมอบหมายมา จาก RMC/ RMT/ ผ จ ดการฝ าย/ ส วน 3. กระบวนการบร หารความเส ยง RMC / RMT และห วหน าหน วยงาน / ผจก.แผนก น ากระบวนการบร หารความเส ยง ซ งม อย 4 ข นตอนมา เป นแนวทางในการปฏ บ ต ด งน 3.1 การค นหาความเส ยง (Risk Identification) RMC / RMT และหน วยงาน ท าการค นหาความเส ยง โดยแยกเป น 2 ระด บด งน 1.1 ระด บโรงพยาบาล คณะกรรมการ/คณะอน กรรมการท ร บผ ดชอบความเส ยงในด านต างๆ จะท าการ ค นหาความเส ยง โดยการส ารวจความเส ยง(Risk Round) (F.RMC.005) อย างน อยป ละ 1 คร งและ รวบรวมข อม ลจากหน วยงานท เก ยวข อง 1.2 ระด บหน วยงาน ห วหน าหน วยงาน / ผจก.แผนกแต ละหน วยงานจะต องค นหาความเส ยงในห น วยงาน / แผนกของตนเอง ซ งอาจจะค นหามาจากแหล งข อม ลต างๆ และเม อหน วยงานค นหาความเส ยงท งหมดท เก ดข นในหน วยงานแล ว ก น ามาจ ดท าเป นบ ญช ความเส ยง (Risk Profile) (F.RMC.017) ของหน วยงาน และท าการประเม นว เคราะห ความเส ยงในข นตอนการประเม นหร อว เคราะห ความเส ยง 3.2 การประเม นหร อว เคราะห ความเส ยง (Risk Analysis/Assessment) เม อห วหน าหน วยงาน / ผจก. แผนก ท าการค นหา หร อรวบรวมความเส ยงท อาจจะเก ดข นท งหมด และน ามาประะเม น / ว เคราะห ความเส ยง เพ อจ ดล าด บความส าค ญในการป องก น โดยพ จารณาจากความเส ยงประเภทต าง ๆ เช น ต อผ ป วย / ผ ร บบร การ ต อเจ าหน าท ต อการบร การด านต างๆ และน ามา ว เคราะห โดยด จากความถ และความร นแรง ด งต อไปน 1) ความถ ประเม นจาก : 1 คะแนน = 0 คร ง (ไม เคยเก ด) : 2 คะแนน = 1-5 คร ง : 3 คะแนน = > 5 คร ง 2) ความร นแรงแบ งเป น 9 ระด บ (แบ งตาม The National Coordinating Council for Medication Error Reporting & Prevention : NCCMERP) ระด บ A (1 คะแนน) = เหต การณ ซ งม โอกาสท จะก อให เก ดความคลาดเคล อนหร อไม ม ผลกระทบใดต อบ คคลหร อองค กร ระด บ B ( 1 คะแนน) = เก ดความคลาดเคล อนข นแต ย งไม ถ งผ ป วยหร อตรวจพบได ท นก อนส งมอบให ล กค า

7 ระด บ C ( 3 คะแนน) = เก ดความคลาดเคล อนข นก บผ ป วยแต ไม ได ท าอ นตรายหร อไม ส งผลเส ยหาย ก บบ คคลหร อองค กร ระด บ D (3 คะแนน) = เก ดความคลาดเคล อนก บผ ป วยส งผลให ม การเฝ าระว งเพ อให ม ความม นใจว า ไม เก ดอ นตรายต อผ ป วย หร อเก ดผลกระทบต อคน องค กร แต สามารถแก ไขได โดยไม ม ค าใช จ าย ระด บ E ( 4 คะแนน) = ม ผลท าให ผ ป วยต องได ร บการร กษาเพ มมากข นจากเหต การณ น น หร อม ผลกระทบต อบ คคลหร อองค กร แต สามารถแก ไขได ม ค าใช จ ายเพ ยงเล กน อย ไม เก น 5000 บาท ระด บ F ( 5 คะแนน) = ม ผลท าให ผ ป วยต องนอนร กษาต วในโรงพยาบาลนานมากข น หร อม ผลกระทบ ต อบ คคลหร อองค กร แต สามารถแก ไขได ระด บหน ง ม ค าใช จ าย5,000-25,000 บาท ระด บ G (7 คะแนน) = ม ผลท าให ผ ป วยม ความพ การถาวรหร อม ผลท ท าให โรงพยาบาลเส ยช อเส ยง/ เส ยความเช อถ อ / เส ยล กค า แก ไขไม ได แต ไม ถ กฟ องร อง ม ค าใช จ ายต งแต 25,000-50,000 บาท ระด บ H (9 คะแนน) = ม ผลท าให ผ ป วยต องปฏ บ ต การก ช ว ต หร อม ผลกระทบท ท าให โรงพยาบาล เส ยช อเส ยง / เส ยความเช อถ อ / เส ยล กค า แก ไขไม ได แต อาจถ กฟ องร อง ม ค าใช จ ายมากกว า 50, ,000 บาท ระด บ I ( 10 คะแนน) = ม ผลท าให ผ ป วยเส ยช ว ต หร อม ผลท าให โรงพยาบาลเส ยช อเส ยง / เส ยความ เช อถ อ / เส ยล กค า และอาจถ กฟ องร อง ม ค าใช จ าย ต งแต 100,000 บาทข น ไปหร อประเม นม ลค าไม ได หล งจากน นน ามา การว เคราะห คะแนนด จากผลค ณของคะแนนความถ และความร นแรง เพ อน า ความเส ยงมาจ ดล าด บความส าค ญพร อมท งจ ดท าก จกรรม / มาตรการป องก นความเส ยงลงในบ ญช ความเส ยง ( Risk Profile) F.RMC.017 หมายเหต : ความเส ยงระด บ A-B เป นความเส ยงต า ความเส ยงระด บ C-F เป นความเส ยงปานกลาง และ ความเส ยง G-I เป นความเส ยงส ง ซ งความเส ยง G-I เป นความเส ยงท ยอมร บไม ได ด งน นไม ว า ผลค ณของคะแนนหากออกมาต าแต ม ระด บความร นแรงเป น G-I ถ อว าเป นความเส ยงส ง 3.3 การจ ดการก บความเส ยง (Risk Response) ก. กลย ทธ ในการจ ดการความเส ยง ประกอบด วย 4 กลย ทธ ด งน 1) การหล กเล ยงความเส ยง (A = risk avoidance) ค อการท บ คคลหร อหน วยงาน / โรงพยาบาลย ต การท าหน าท บางอย างท ม ความเส ยงส ง เช น การท ส ต แพทย ย ต การท าคลอด เม อคาดว ามารดาหร อทารกอาจจะได ร บอ นตรายหร อไม ปลอดภ ย 2) การผ องถ ายความเส ยง (T = risk transfer) ค อการท มอบหมายให บ คคลหร อองค กรอ นมาท า หน าท ท ม ความเส ยงแทน เช น การส งผ ป วยไปตรวจทางห องปฏ บ ต การหร อเอกซเรย นอกสถาน ท 3) การป องก นความเส ยง (P = risk prevention) เช น การใส เส อตะก วป องก นร งส เป นต น 4) การลดความส ญเส ย (R = loss reduction) ค อกลย ทธ ท ใช เม อเก ดความเส ยหายข นแล ว เช น การด แลผ ท ได ร บบาดเจ บหร อประสบป ญหาด วยความใส ใจท นท

8 ข. การก าหนดต วช ว ด การก าหนดต วช ว ดเป นการประเม นผลการบร หารความเส ยงของหน วยงาน ซ งต องก าหนดให เหมาะสมก บป ญหาและสามารถเก บรวบรวมได ง าย โดยต องสามารถว ดได เป น จ านวนหร ออ ตราเช น จ านวนหร ออ ตราความคลาดเคล อนของยาเกรด G-I= 0/ 0% ค. การก าหนดก จกรรม / มาตรการป องก น เม อค นหาความเส ยงได แล ว หน วยงานท ร บผ ดชอบ ท าการก าหนดก จกรรม / มาตรการป องก น และบ นท กในบ ญช ความเส ยง (Risk Profile) 3.4 การตรวจต ดตามและประเม นผล (Risk Evaluation) ซ งสามารถแบ งออกเป น 2 ส วน ก. การต ดตามประเม นผลของ RMC / RMT ซ งม แนวทางในการปฏ บ ต ด งน RMC / RMT จะด าเน นการตรวจต ดตามความเส ยงโดยใช รายการและผลตรวจต ดตามความเส ยง ของแต ละคกก./คอกก. (Risk Audit Check List and Result) และจะสร ปผลการ Audit ในใบ รายงานสร ปผลการตรวจต ดตามความเส ยงของแต ละคกก./คอกก. (Risk Audit Report) กรณ ท ตรวจ ต ดตามและตรวจพบความเส ยงท ไม ม มาตรการแก ไข / ป องก นจะพ จารณาออกใบค าขอให ด าเน น ก จกรรมการป องก น [ Preventive Action Request (PAR) ] แล วส ง QD เพ อก าหนดหมายเลข PAR และลงทะเบ ยน ข. การต ดตามประเม นผลของหน วยงาน ท กหน วยงานจะท าการต ดตามประเม นการบร หารความเส ยงของหน วยงานโดยการเฝ าต ดตามต วช ว ด ค ณภาพตามบ ญช ความเส ยงท ก าหนดไว โดยปฏ บ ต ตามระเบ ยบปฏ บ ต เร อง การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC (QP.OSD.07) หมายเหต : ก าหนดให หน วยงานม การทบทวนบ ญช ความเส ยงอย างน อยป ละ 1 คร งและส ง file บ ญช ความเส ยง (Risk Profile) จ ดเก บท QD 1 ช ด ส วนหน วยงานจ ดเก บต นฉบ บ และหากหน วยงานม IR หร อความเส ยงใหม ให ท าการทบทวน บ ญช ความเส ยงใหม ท นท และหากม การเปล ยนแปลงแก ไขบ ญช ความเส ยงใหม ให ส งส าเนา/ File ใหม และแจ งให QD ข นตอนการจ ดท าบ ญช ความเส ยง ข นตอนท 1 ค นหา / ระบ ความเส ยง (Risk Identification) ข นตอนท 2 ว เคราะห /ประเม น/จ ดล าด บความเส ยง (Risk Analysis / Assessment) ข นตอนท 3 จ ดท าแนวทางการจ ดการความเส ยง (Risk Response) - ทบทวนกระบวนการหล ก - ส ารวจส งแวดล อมในหน วยงาน - ทบทวนจากบ นท กรายงานเหต การณ - ทบทวนเวชระเบ ยน - ค นหาข อม ลจากข าวสาร ส อต างๆ หร อผ เช ยวชาญ - ระดมสมองจากประสบการณ ของบ คลากร - ประเม นผลโดยด ความถ ความร นแรง - จ ดท า Risk Matrix โดยน าคะแนนความถ X ความร นแรง - เร ยงล าด บความเส ยง ก าหนดว ธ การจ ดการความเส ยง - ป องก น : ก าหนดมาตรการ จ ดท าเป นค ม อหร อซ ออ ปกรณ มาป องก น - เล ยง : เปล ยนว ตถ ประสงค / หย ด - โอน : จ างบ คคลภายนอก - ลด : ด แลเอาใจใส ประน ประนอม ข นตอนท 4 ต ดตาม / ประเม นผล (Risk Evaluation) - ต ดตามต วช ว ด ตรวจสอบ - ก าหนดผ ร บผ ดชอบ - ประเม นผล

9 2. กระบวนการก จกรรมแก ไข RMC ได ด าเน นก จกรรมการแก ไขอ บ ต การณ ไม พ งประสงค เป น 2 กรณ ได แก 1. การด าเน นการต ออ บ ต การณ ท วไป ผ งการไหลเว ยนอ บ ต การณ ท วไป กระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ เอกสารอ างอ ง ร บเร องของโทรศ พท / E mail / Internet / กล องร บความค ดเห น เก ดอ บ ต การณ /เหต การณ ไม พ งประสงค /ค าร องเร ยน เก ดอ บ ต การณ ท หน วยงาน ผ พบเหต ด าเน นการแก ไขเบ องต น ผ ร บผลเหต การณ พ งพอใจ No รายงานผ บร หารท นท ผ พบเหต การณ ผ พบเหต การณ ในเวลา - รายงานห วหน างาน - รายงานแพทย ผ เก ยวข อง - ายงานผ บ งค บบ ญชาตามล าด บ นอกเวลา - รายงานผ ตรวจการพยาบาล รายงานแพทย ผ เก ยวข อง - รายงานผ บ งค บบ ญชาตามล าด บ No ผ ร บรายงานแก ไขสถานการณ ความสามารถในการแก ไขป ญหา รายงานผ บร หาร ส งต อ Customer Service ศ กษาข อม ลท ม อย และด าเน นการแก ไข IR ร วมก บผ ท เก ยวข อง Yes Yes ผ บ งค บบ ญชาตาม สายงาน/ผ ตรวจการ Customer Service Manager รายงานต อเหต การณ ไม พ งประสงค / ค าร องเร ยน ตอบกล บล กค าภายใน 72 ช วโมง ประสานงานก บหน วยงานท ร บผ ดชอบ IR และบ นท ก IR ส งให QD ภายใน1ว นท าการ ผ พบเหต การณ F.RMC.016 (ใบ IR) บ นท กเข าระบบ ส งข อม ลให BD ส งใบ IR ให หน วยงาน/คกก/PCT ท ร บผ ดชอบเพ อค นหาสาเหต และแนวทางการแก ไขป องก นภายใน 15 ว น PCT หน วยงาน คณะกรรมการ ต ดตามการแก ไข ท า CRM ต ดตามการกล บมา ใช บร การ จนท. RM / QD / BD จนท. BD รายงานต อเหต การณ ไม พ งประสงค / ค าร องเร ยน รายงานผลการ ต ดตามการกล บ มาใช บร การ เสนอประธาน PCT พ จารณาป ด เสนอผจก.ส วน/ ฝ ายพ จารณาป ด IR เสนอประธาน คกก.พ จารณาป ด Yes ผลการพ จารณา บ นท กเข าระบบ IR Sharing สร ปผลข อม ลน าเสนอ RMC No CAR / PAR ด าเน นการโดยท า CQI/RCA หร อ มาตรการท ป องก นการเก ดซ า ผจก.ฝ าย/ประธาน จนท. QD /หน วยงานท ร บผ ดชอบ IR -ใบ CAR (F.QD.009) -ใบ PAR (F.RMC.008) - ใบทะเบ ยน CQI - ใบเสนอโครงการ พ ฒนาค ณภาพ เลขาน การ RMC รายงานการ ประช ม RMC

10 2. การด าเน นการต อ Sentinel Event ผ งการไหลเว ยน การด าเน นการต อ Sentinel Event หน าท 1/1 แก ไขคร งท 09 รายงานผ บ งค บบ ญชาท นท ภายใน 15 นาท ในเวลา- ผ บ งค บบ ญชาตามสายงาน นอกเวลา - รายงานผ ตรวจการพยาบาล QD/ผจก. แผนก/ส วน/ฝ ายท เก ยวข องค นหา ข อม ลเพ มเต มเพ อรายงานผ บร หาร เหต การณ Sentinel Event ตาม เอกสารแนบ 1 ผ พบเหต การณ Sentinel Event QD ส งต อข อม ลทางระบบคอมพ วเตอร (SSB) โดยใช ค าว า Super popular เพ อส งต อให ผ ท เก ยวข องทราบ ขอความช วยเหล อก บ Rescue Team แผนกให บร การ ผ ป วย แผนกการเง น แผนกเวชระเบ ยน แผนกเอกซเรย ไม ใช Rescue Team ด าเน นการตามความเหมาะสม ของแต ละเหต การณ เก ยวข องก บประเด นการร กษาพยาบาล ส งเร องต อผ จ ดการฝ าย ท เก ยวข อง/ ผ บร หาร เข าระง บเหต เพ อไม ให ล กลาม ตาม Code ปฏ บ ต การรพ.นนทเวช หน วยงาน/ฝ ายส งใบ IR ให QD ภายใน 1 ว น หน วยงาน/ฝ าย/คณะกรรมการ ท เก ยวข องค นหาสาเหต และระง บเหต ภายใน 72 ช วโมง พ จารณาตอบกล บผ ร บบร การถ งการ ด าเน นการเบ องต นภายใน1ว นท าการ ให การต อนร บและ ด แลอ านวยความ สะดวกเป นอย างด ใช โทรสอบถาม ผจก. ฝ าย/ส วนท เก ยว ข อง/QDเพ อเพ อให ส วนลดตามความ เหมาะสม 1.รายงานแพทย เจ าของไข / แพทย ท ให ความช วยเหล อในการร กษา 2. ด แลอาการผ ป วยให ปลอดภ ย/ ต ดตามต อเน องโดยท มผ ด แล 3. จ ดท มด แลญาต เพ อให ข อม ลคลายว ตกก งวล 4. ประสานงานก บผ บร หารในการพ จารณาหาแนวทางแก ไขร วมก น 5. ประช มท มทบทวนความครบถ วนถ กต องของแฟ มเวชระเบ ยน 6. พ จารณาหาแนวทางการช วยเหล อในเร องค าใช จ าย 7. ต งคณะกรรมการแพทย เพ อท าการสอบสวน เสม อนว าถ กฟ อง ส งเร องเข า CLT/ PCT/ MSO - ประช มเพ อวางแผนการจ าหน ายและการด แลร กษาต อเน อง - กรณ ผ ป วยกล บไปฟ นฟ ท บ าน ให แจ งผ บ งค บบ ญชาตาม ล าด บเพ อวางแผนในการร กษาต อไป พร อมท งเย ยมผ ป วยใน โอกาสพ เศษ เช น ว นเก ดและต ดตาม Case ท ก1ส ปดาห - หาแนวทางการป องก นไม ให เก ดซ า อน ญาตให ย มแฟ ม ได เฉพาะผ บร หาร/ แพทย ท ให การร กษา/ QD ต ดส ญล กษณ ดอกไม (กระดาษ ส แดง)เพ อส อสารใน การส งมอบแฟ ม ประว ต และเก บแฟ ม เก าไว ก บส าน ก ผ อ านวยการ เป ดแฟ มใหม พร อม ม Summary Discharge ของ การร กษาคร งก อน อน ญาตให ย ม ฟ ล มได เฉพาะ ผ บร หาร/ แพทย ท ให การ ร กษา/QD ต ดส ญล กษณ ดอกไม (กระดาษ ส แดง)เพ อส อสาร ในการส งมอบ ฟ ล มเก บท ส าน ก ผ อ านวยการ ไม ใช ไม ยอมร บ การให ข าวส อมวลชน ใช ผ ร บผ ดชอบ IRค นหาสาเหต (RCA)และน าเสนอ แนวทางการแก ไขป องก นภายใน 7 ว น RMC / QMR พ จารณา แนวทางการแก ไข/ป องก น ยอมร บ หน วยงานด าเน นการปฏ บ ต ตามแนวทางการ แก ไขป องก นและน ามาเสนอภายใน 30 ว น ก าหนดบ คคลให ข าว ก บส อมวลชน ออก CAR/PAR ไม ยอมร บ RMC / QMR พ จารณา ผลการปฏ บ ต ยอมร บ เลขาน การ RMC สร ปผลและ น าเข าท ประช ม RMC IR Sharing

11 สร ปเหต การณ Sentinel event ท ต องรายงานห วหน า/ ผ จ ดการแผนก/ ผ ตรวจการพยาบาล/ ผ จ ดการส วน/ ผ จ ดการฝ ายภายใน 15 นาท ความเส ยงทางคล น ก 1. ความคลาดเคล อนทางยา เกรด 4 ข นไป หร อเก ดผลข างเค ยงจากยา เช น แพ ยา, ให ยาแล วเก ดภาวะHypoglycemia 2. การว น จฉ ย/ การร กษาผ ดพลาดท ร นแรง เช น Dx Ectropic แต ไม ใช Ectropic 3. การร กษาพยาบาลท ไม ได มาตรฐานว ชาช พ เช น เก ด Pheblitis ระด บ 3-4 ขณะให สารน า 4. ความคลาดเคล อนทาง Lab ท ร นแรง เช น การรายงานผล HIV ผ ดพลาด 5. ความคลาดเคล อนทาง X-ray เช น X-ray ผ ป วยผ ดท าให ร กษาผ ป วยผ ด 6. ให การร กษาพยาบาลผ ดคน/ ผ ดข างเช น ผ าต ดขาข างซ ายแต ไปผ าข างขวา 7. Nosocomial Infection ท ม ผลท าให เก ดการส ญเส ย เช น SSI, Septicemia จากการท าห ตถการ 8. ภาวะแทรกซ อนจากการให การร กษา (ก อนการร กษาไม ม ภาวะเหล าน ) เช น ห วใจขาดเล อด, ช อค, โรคเส นเล อดใน สมอง, โรคล มเล อดอ ดต นในปอด, น าท วมปวด, ไตวาย, ต บวาย, ตกเล อด 9. ห วใจหย ดเต น หย ดหายใจ ระหว างอย ร กษา แต ไม เส ยช ว ต 10. ม อาการทางระบบประสาท ซ งก อนเข าร บการร กษาไม ม เช น โคม า อ อนแรง ช ก อ มพาต ตาบอด ห หนวก 11. ม การผ าเอาอว ยวะออกไปจากร างกาย โดยท ตอนแรกร บไม ได ว น จฉ ยว าเป นโรคท ต องร บการร กษาโดยว ธ การต ดอว ยวะ 12. ผลการร กษาท ไม เป นไปตามท คาดหว ง (Unexpected Outcome), Prolong length of stay, Re-admit 13. การให การร กษาพยาบาลแล วท าให ผ ป วยพ การ/ เส ยช ว ต 14. ผ ป วยพยายามฆ าต วตาย 15. เหต การณ ท ร นแรงท ท าให ผ ป วยไม พ งพอใจ/ เส ยงต อการถ กฟ องร อง หมายเหต : เกณฑ ในการพ จารณาเหต การณ ร นแรง 1. ม ม ลค าความส ญหายในทร พย ส นต งแต 50,000 บาท เป นต นไป 2. ม ผลต อผ ป วย/ผ ร บบร การ/ เจ าหน าท ต งแต เก ดอ นตรายและต องต ดตามอาการอย างใกล ช ด 3. ม ผลต อช อเส ยงองค กร 4. Near Miss ท เส ยงต อการพลาดแล วท าให เก ดเหต การณ ร นแรงถ อว าเป น Sentinel Event เช น เก อบหย บยา KCL ไป ให ผ ป วยผ ดคน เป นต น ท งน หมายถ งเหต การณ น นม ผลต อเกณฑ ในข อหน งข อใด หร อถ าไม ถ งเกณฑ แต ผ ร บบร การร บทราบและแสดง ความไม พ งพอใจก ถ อว าเป นเหต การณ ร นแรง ซ งม รายละเอ ยดของแนวทางในการปฏ บ ต ในแต ละกระบวนการด งต อไปน

12 2. การด าเน นการต อเหต การณ ไม พ งประสงค ในโรงพยาบาล การด าเน นการต อเหต การณ ไม พ งประสงค ในโรงพยาบาล เป นข นตอนหน งในกระบวนการบร หารความ เส ยง น นค อ ข นตอนการจ ดการก บความเส ยงท เก ดข น 2.1 การด าเน นการแก ไขเบ องต นเม อพบอ บ ต การณ เจ าหน าท ผ พบอ บ ต การณ พ จารณาด งน กรณ ประสบเหต ไม ร นแรง (ระด บ A ถ ง ระด บ B) - กรณ ท เป นเหต การณ ท สามารถแก ไขได ด วยตนเอง เจ าหน าท ผ พบอ บ ต การณ ต องร บด าเน นการ แก ไขท นท และในเวลาท าการให รายงานห วหน าเวรหร อห วหน าหน วยงานหร อผ จ ดการแผนกทราบ นอกเวลาท าการ ให รายงานผ ตรวจการพยาบาลร บทราบ และแจ งกล บหน วยงานท พบ IR ถ งการ ด าเน นการแก ไขเบ องต น พร อมท งบ นท ก Incident report ส วนท 1 ส ง QD ภายใน 24 ช วโมง - กรณ ท ไม สามารถแก ไขได หร อไม ม นใจ ในเวลาท าการให ร บรายงานห วหน าเวรหร อห วหน าหน วยงาน หร อผ จ ดการแผนก นอกเวลาท าการให รายงานผ ตรวจการพยาบาลท นท เพ อร วมด าเน นการแก ไข ถ า แก ไขได แล วรายงานให ผ อ านวยการท เก ยวข องร บทราบท นท ในกรณ ท Supervisor ไม สามารถแก ไข ป ญหาด วยตนเองได หร อไม ม อ านาจหน าท ในการต ดส นใจให ใช ด ลยพ น จในการปร กษา ผ อ านวยการ ท นท และบ นท ก Incident report ส วนท 1 ส ง QD ภายใน 24 ช วโมง กรณ ประสบเหต ร นแรงปานกลาง (ระด บ C ถ ง ระด บ F) - กรณ ท เป นเหต การณ ท สามารถแก ไขได ด วยตนเอง เจ าหน าท ผ พบอ บ ต การณ ต องร บด าเน นการ แก ไข ท นท และในเวลาท าการให รายงานห วหน าเวรหร อห วหน าหน วยงานหร อผ จ ดการแผนกทราบ นอกเวลาท า การ ให รายงานผ ตรวจการพยาบาลร บทราบและแจ งกล บหน วยงานท พบ IR ถ งการด าเน นการแก ไข เบ องต น พร อมท งบ นท ก Incident report ส วนท 1 ส ง QD ภายใน 24 ช วโมง - กรณ ท ไม สามารถแก ไขได หร อไม ม นใจในเวลาท าการให ร บรายงานห วหน าเวรหร อห วหน าหน วยงานหร อ ผ จ ดการแผนก นอกเวลาท าการให รายงานผ ตรวจการพยาบาลท นท เพ อร วมด าเน นการแก ไข ถ าแก ไขได แล วรายงานให ผ อ านวยการท เก ยวข องร บทราบท นท ในกรณ ท Supervisor ไม สามารถแก ไขป ญหาด วย ตนเองได หร อไม ม อ านาจหน าท ในการต ดส นใจให ใช ด ลยพ น จในการปร กษา ผ อ านวยการ ท นท กรณ ประสบเหต ร นแรงมาก หร อ Sentinel Event (ระด บ G ถ งระด บ I) ในเวลาผ พบเหต การณ รายงาน ห วหน าเวร / ผ บ งค บบ ญชา ท นท เพ อรายงานผ จ ดการฝ าย / ผ บร หาร เพ อร วมก นหาแนวทางการแก ไขป ญหาท นท หร อภายใน 24 ช วโมงพร อมท งผ จ ดการฝ ายและ ท มผ บร หาร (Rescue team ) ไปด าเน นการช วยเหล อตามความเหมาะสมของแต ละเหต การณ ตาม ค ม อ SP.RMC.01 พร อมท งสามาร ถระง บเหต การณ ได ภายใน 72 ช วโมง และหน วยงานบ นท ก Incident report ส วนท 1 ส ง QD ภายใน 24 ช วโมงและทางแผนก QD จะลงทะเบ ยน กรณ ท เป นการจ ดการต อผล ตภ ณฑ /บร การท ไม เป นไปตามข อก าหนด เจ าหน าท ผ พบ เหต การณ ให ด าเน นการด งน 1) ผล ตภ ณฑ ท เป นยา / เวชภ ณฑ ให เจ าหน าท ปฏ บ ต งาน ด าเน นการค ดแยก ควบค ม จ ดเก บ และช บ งเพ อป องก นการน าไปใช และให รายงานห วหน าเวร/ ผ จ ดการแผนกร บทราบท นท 2) ผล ตภ ณฑ ท เป นเคร องม อ อ ปกรณ การแพทย ท ใช ปฏ บ ต งาน - กรณ ช าร ด เส ยหาย หร อไม ม นใจในผลหร อค าท ได ให เจ าหน าท ต ดป าย ห ามใช งาน หร อค ดแยกเก บไว ในพ นท ค ดแยกผล ตภ ณฑ ห ามใช งาน และรายงานห วหน าเวร /

13 ผ จ ดการแผนก/ Supervisor ท นท และประสานงานก บแผนกว ศวกรรมการแพทย เพ อแจ ง ให ด าเน นการแก ไข - กรณ ไม เพ ยงพอใช งาน/ ให บร การ ให เจ าหน าท รายงานต อห วหน าเวร/ ผ จ ดการแผนก/ Supervisor ท นท และประสานงานก บหน วยว ศวกรรมการแพทย เพ อจ ดหาอ ปกรณ ส ารอง ทดแทน 3) เข ยนใบรายงาน (IR) ส งให ก บ QD ภายใน 1 ว นและด าเน นการแก ไขตามระด บความร นแรง ตาม IR กรณ ได ร บข อร องเร ยน ให ด าเน นการด งน - ผ ร บข อร องเร ยน แก ไขเหต การณ เฉพาะหน าตามแนวทางท วางไว หร อตามประสบการณ - รายงานผ บ งค บบ ญชาตามล าด บข น ในกรณ แก ไขป ญหาตามล าพ งไม ได - ด าเน นการแก ไข / จ ดการข อร องเร ยนน นแล ว ม ระบบการส อสาร / ตอบกล บให ล กค าทราบ ภายใน 72 ช วโมงหล งได ร บข อร องเร ยน - เข ยนใบรายงาน (IR) ส งให ก บ QD ภายใน 1 ว นและด าเน นการแก ไขตามระด บความร นแรงตาม IR กรณ พบอ บ ต เหต จากปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ในเร อง ถ กเข ม, ของม คม สารค ดหล งจาก ผ ป วยเข าส ร างกาย ให ด าเน นการตามค ม อของคณะกรรมการป องก นและควบค มการต ดเช อ (SP.ICS.01) เร องการปฏ บ ต ของเจ าหน าท เม อได ร บอ บ ต เหต จากการปฏ บ ต งานถ กเข ม, ของม คม, สารค ดหล งจากผ ป วยเข าส ร างกาย กรณ ม ค าใช จ ายเก ดข นจากการเก ดอ บ ต การณ ขอให หน วยงานท ร บผ ดชอบ IR เข ยน Internal Communication ขออน ม ต ค าใช จ าย / ส วนลด โดยระบ ช อ นามสก ล HN ผ ร บผลจากเหต การณ พร อมท งระบ เลขท IR (กรณ กรอกข อม ลไม ครบจะไม อน ม ต การให ส วนลด) และให อน ม ต ผ านสาย ผ บ งค บบ ญชาส นส ดท รองประธานเจ าหน าท บร หารและส งผ จ ดการฝ ายการบ ญช และการเง น กรณ ม การตรวจร กษาก บแพทย ให ด าเน นการด งน ในเวลาท าการ ห วหน าเวร/ ผจก.แผนก ให รายงานแพทย เจ าของไข เพ อให การตรวจร กษา กรณ แพทย เจ าของไข ไม สามารถตรวจร กษาได ท นท ให รายงานผ จ ดการฝ ายการแพทย หร อผ อ านวยการ การแพทย ท นท นอกเวลาท าการ ให รายงานแพทย เวร เพ อให การตรวจร กษา โดยท นท และรายงานแพทย เจ าของไข เพ อร บทราบและ / หร อร วมให การร กษาและรายงานผ บ งค บบ ญชาตามล าด บ 2.2 การจ ดท าเอกสารเม อพบอ บ ต การณ ผ พบอ บ ต การณ หร อห วหน าหน วยงานหร อ Supervisor หร อผ ท ได ร บ มอบหมาย บ นท ก Incident Report ในส วนท เก ยวข อง การพ จารณาการก าหนดหมายเลข Incident Report 1. ย ดตามจ านวนหน วยงานเป นหล ก ถ ากรณ เป นป ญหาเด ยวก น แต เก ด Incident หลายหน วยงาน จะ ให IR No. เด ยวก น แต จะแยกเป นจ ดด งน IR No /46, 001.2/46 2. ย ดตามจ านวนเร องเป นหล ก โดยให IR No. เด ยวก นแต แยก No. เป นจ ดตามจ านวนเร องด งน IR No /46, IR N /46 3. การยกเล ก IR/ เปล ยนแปลงหน วยงานท ร บผ ดชอบ IR

14 - กรณ IR ท ได ร บไม เป น IR ของแผนกให แจ งกล บ QD และเข ยนเหต ผลในการยกเล กหร อถ าม เปล ยนแปลงหน วยงานให ม การประช มร วมก นเพ อ ร บ IR ใบน น ทาง QD จะท าการยกเล ก / เปล ยนแปลงหน วยงานให 2.1 ก จกรรมการแก ไขและป องก น แนวทางการป ด IR แบ งตามระด บความร นแรง 1) เหต การณ ระด บไม ร นแรง (ระด บ A ถ ง ระด บ B) ให หน วยงาน / คณะกรรมการ ด าเน นการแก ไขป องก นและเฝ าระว งการเก ด ป ญหาซ า รวบรวมสร ปสถ ต และทบทวนว ธ ปฏ บ ต งานพร อมท งเข ยนแนวทางการแก ไขและการเร ยนร ท เก ดข น ซ งบ นท กในส วนท 2 ส งให QD ภายใน 15 ว น โดยผ านการพ จารณาจากผ จ ดการแผนก / ส วน / ฝ าย/ ประธานคณะกรรมการตามสายบ งค บบ ญชาและเสนอ QMR/ RMC เพ อพ จารณาอน ม ต ป ด 2) เหต การณ ระด บร นแรงปานกลาง (ระด บ C ถ ง ระด บ F) ให หน วยงาน/ คณะกรรมการ ด าเน นการแก ไขป องก นและเฝ าระว งการเก ดป ญหาซ า รวบรวม สร ปสถ ต และด าเน นการหา Root Cause Analysis หร อจ ดท า CQI เม อเก ดป ญหาเก ดข นซ าๆ และ ทบทวนว ธ ปฏ บ ต งานพร อมท งเข ยนแนวทางการแก ไข การเร ยนร ท เก ดข นซ งบ นท กในส วนท 2 ส งให QD ภายใน 15 ว นโดยผ านการพ จารณาจากผ จ ดการแผนก / ส วน / ฝ าย/ ประธานคณะกรรมการ ตามสายบ งค บบ ญชาและเสนอ QMR/ RMC เพ อพ จารณาอน ม ต ป ด 3) กรณ ระด บร นแรงมาก หร อ Sentinel Event (ระด บ G ถ ง ระด บ I) ให หน วยงานร วมก บคณะกรรมการหร อท มเพ อด าเน นการแก ไขโดยใช Root Cause Analysis (RCA) เพ อให แผนก/ฝ ายด าเน นการแก ไขระบบการท างานให ม ประส ทธ ภาพ โดยให เสร จภายใน 37 ว น โดยแบ งเป น 2 ช วง ช วงแรกให มาน าเสนอแนวทางการแก ไขภายใน 7 ว น และอ ก 30 ว นต อมาให มาน าเสนอผลการปฏ บ ต ตามแนวทางท ได ร บการอน ม ต หมายเหต : กรณ IR ท ออกเป นจ ด ซ งเป นเร องเด ยวก นและเก ยวข องหลายหน วยงานให ด าเน นการมาป ด IR ต อ QMR / RMC/ ผ ท ได ร บมอบหมาย พร อมก น เอกสารท เก ยวข องก บการป ด 1) ถ าว เคราะห แล วพบว าสาเหต เก ดจากคน ให หน วยงานจ ดท าใบบ นท กค วามเข าใจของ พน กงาน (F.QD.024) 2) ถ าเป นเร องของระบบงานต องม การจ ดท า Meeting Report ภายในหน วยงาน/คกก/คอกก (F.QD.019) 3) ถ าเป นเร องท เก ยวข องก บหน วยงานอ นต องม การจ ดท า Meeting Report ระหว างหน วยงาน / คกก/คอกก (F.QD.020) 4) ถ าเป นเร องเก ยวก บการฝ กอ บรมพน กงานให ม การจ ดท าใบ Retrain/Train พน กงาน (F.QD.054) 5) กรณ การป ด IR น นจ าเป นต องใช เวลาในการต ดตามการปฏ บ ต ตามแนวทางการแก ไขป องก น ให จ ดท าใบบ นท กผลการตรวจต ดตามการแก ไขป องก น (F.QD.025)

15 2.3.3 การพ จารณาการป ด IR 1) QMR/ RMC/ ผ ท ได ร บมอบหมาย พ จารณาการป ด IR ถ าเห นว าว ธ การแก ไข/ ป องก น ย งไม สมบ รณ ให ตรวจต ดตามผลการแก ไข / ป องก น ระยะเวลาหน งเพ อประเม นว าม ประส ทธ ภาพ หร อไม ถ าไม ม อ บ ต การณ ในช วงด งกล าว ก ถ อว าว ธ ปฏ บ ต ท หน วยงาน / แผนก /ฝ าย / คณะกรรมการ จ ดท าข นม ประส ทธ ภาพ ให ป ดประเด นป ญหาด งกล าว 2) ถ าม อ บ ต การณ เก ดข นเก นเกณฑ ท ยอมร บหร อม แนวโน มท จะเก นเกณฑ ทางคณะกรรมการ RMC/ QMR/ ผ ท ได ร บมอบหมาย จะด าเน นการออกใบค าขอให ด าเน นการแก ไข (CAR) หร อใบค า ขอให ด าเน นการป องก น (PAR) เพ อให หาว ธ การแก ไข / ป องก นท ม ประส ทธ ภาพมากกว าท ด าเน นการมาในคร งแรกหร อจ ดท าเป นโครงการพ ฒนาค ณภาพ (CQI) โดยม ระยะเวลาในการ ด าเน นการไม เก น 3 เด อน หร อหากเก นก าหนด ให หน วยงาน/ แผนก/ ฝ าย เข ยนก าหนดเวลาท พร อมท จะให ต ดตามเพ อจะได น ดหมายการต ดตามได 3) กรณ เป นเร องร ายแรง หร อว ธ การแก ไขป องก นไม เหมาะสม QMR/ RMC/ ผ ท ได ร บมอบหมาย จะออกใบค าขอให ด าเน นการแก ไข (CAR) หร อใบค าขอให ด าเน นการป องก น (PAR) เพ อให หา ว ธ แก ไข / ป องก นท ม ประส ทธ ภาพมากกว าท ด าเน นการมาในคร งแรกหร อให ท า Root Cause Analysis (RCA) เป นต น เพ อให แผนก/ฝ ายด าเน นการแก ไขระบบการท างานให ม ประส ทธ ภาพ หร อจ ดท าระเบ ยบปฏ บ ต /ว ธ ปฏ บ ต ให ช ดเจน เพ อป องก นไม ให เก ดอ บ ต การณ ซ า การต ดตามผลการแก ไขป องก น ผ จ ดการฝ าย / คณะกรรมการ/ Auditor /ผ ท ได ร บมอบหมายท าการตรวจต ดตามผล การแก ไขป องก น และว เคราห ผลการด าเน นการของหน วยงานท ได ร บ CAR/ PAR ว าม ความ เหมาะสมและยอมร บมาตรการแก ไขป ญหาและป องก นการเก ดป ญหาซ า โดยปฏ บ ต ด งน 1) เม อถ งก าหนดหร อพร อมท จะให ตรวจต ดตาม หน วยงาน /คณะกรรมการท ได ร บ CAR/ PAR แจ งคณะกรรมการ/ ผ จ ดการฝ าย/ Auditor ท ออกใบค าขอให ด าเน นการแก ไข (CAR) ใบค าขอให ด าเน นการป องก น (PAR) เพ อน ดหมายการต ดตาม 2) คณะกรรมการ/ ผ จ ดการฝ าย/ Auditor / ผ ท ได ร บมอบหมาย เข าไปตรวจต ดตามผลการ ปฏ บ ต การแก ไข/ป องก นของหน วยงานถ งส งท ได กระท าไปแล วและว เคราะห ว าสามารถ ยอมร บในมาตรการแก ไข/ป องก นป ญหาด งกล าวหร อไม 3) กรณ ท ผลการตรวจต ดตามเป นท พอใจ ให ลงบ นท กผลการตรวจต ดตามในส วนท 5 โดย ท าเคร องหมาย ใน พอใจและลงนามผ ต ดตามผลพร อมว นท และสร ปป ด CAR/PAR แล วส งให QD แล ว QD น าเสนอต อ RMC/ QMR พ จารณาอน ม ต การป ดใบ CAR/ PAR 4) กรณ ท ผลการตรวจต ดตามไม เป นท พอใจหร อเห นสมควรปร บปร ง ให ข อเสนอแนะ หน วยงานแล วลงบ นท กผลการตรวจต ดตาม โดยท าเคร องหมาย ใน ควร ปร บปร ง พร อมให เหต ผลและลงนามผ ต ดตามผล พร อมว นท แล วส งให หน วยงาน / CFT / RMT / ฝ ายด าเน นการต อเพ อท าการป ดใหม ในคร งท 2 และหากย งไม อาจยอมร บได อ ก ให ท าการออกใบค าขอให แก ไข/ป องก นข อบกพร อง (CAR/ PAR) ใหม และท าการตรวจ ต ดตามผลจนกระท งยอมร บผลการต ดตามและการแก ไขป องก น

16 หมายเหต : ถ าเป น CAR จาก IQA ปฏ บ ต ตามระเบ ยบปฏ บ ต การตรวจต ดตามค ณภาพ ภายใน (QP.QD.01) 3 การจ ดท ารายงาน การน าเสนอรายงาน การประเม นผลและการจ ดเก บบ นท กค ณภาพ 3.1 เลขาน การ RMC / ผ ท ได ร บมอบหมาย จ ดท ารายงานสร ปภาพรวมของข อม ลในร ปของจ านวนและเปอร เซ นต ใน แต ละหน วยงานและฝ าย / คกก. / คอกก ท พบ Incident เปร ยบเท ยบในแต ละเด อน, ไตรมาส, คร งป และ 1 ป หร อตามท ฝ ายบร หารพ จารณาปร บเวลาตามความเหมาะสม เพ อน าผลสร ปเสนอคณะกรรมการบร หารความ เส ยง คณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล ตามระเบ ยบปฏ บ ต เร องการทบทวนของฝ ายบร หาร (QP.MN.01) 3.2 ผ จ ดการฝ าย / คกก / คอกก คณะกรรมการบร หารความเส ยง ต องม การส อสารไปย งหน วยงานบ คลากรให ทราบ เพ อสร างความตระหน กต อความปลอดภ ยต อผ ป วย ญาต บ คลากรและทร พย ส นของโรงพยาบาลต อไป และเพ อเป นการแบ งป นความร ซ งก นและก น 3.3 RM. หร อคณะกรรมการฝ ายบร หารจะต องน ารายงานสร ปความเส ยงท เก ดข นรายงานต อคณะกรรมการ ตรวจสอบ / คณะกรรมการบร ษ ทของโรงพยาบาล เพ อร บทราบผลการบร หารความเส ยงท ผ านมา การเก บบ นท กค ณภาพ ด งน - บ นท กค ณภาพท จ ดเก บท QD ได แก 1) ต นฉบ บใบค าขอให ด าเน นการป องก น [Preventive Action Request (PAR)] 2) ทะเบ ยนใบค าขอให ด าเน นก จกรรมการป องก น [Preventive Action Request Log (PAR Log)] 3) ต นฉบ บรายงานการเก ดอ บ ต การณ [INCIDENT REPORT (IR)] 4) ทะเบ ยนรายงานอ บ ต การณ [INCIDENT REPORT Log (IR. Log)] 5) ต นฉบ บใบค าขอให ด าเน นการแก ไข [Corrective Action Request (CAR)] 6) ทะเบ ยนใบค าขอให ด าเน นก จกรรมการแก ไข [Corrective Action Request (CAR)] 7) แบบส ารวจการบร หารความเส ยงของแต ละคกก./คอกก. 8) รายการตรวจและผลต ดตามความเส ยงของแต ละคกก./คอกก. 9) KPI Measurement Template RMC 10) แผนพ ฒนาของ RMC 11) KEY PERFORMANCE INDICATOR REPORT 12) KPI Measurement Template RMT 13) แผนพ ฒนาค ณภาพของ RMT 14) ใบบ นท กความเข าใจของพน กงานต อป ญหาท เก ดข น 15) แบบฟอร มการแจ ง/ Retrain/ Train พน กงาน 16) ใบบ นท กผลการตรวจต ดตามการแก ไขป องก น 17) บ ญช ความเส ยง (Risk Profile) 18) Meeting Report ภายในหน วยงาน /คกก/คอกก 19) Meeting Report ระหว างหน วยงาน/คกก/คอกก - บ นท กค ณภาพท จ ดเก บท RMT ได แก 1) KPI Measurement Template แผนการด าเน นงาน และแผนพ ฒนาค ณภาพของ RMT 2) รายงานการประสานงานระหว างโปรแกรมความเส ยง (Risk Program)

17 3) แผนพ ฒนาของ RMC 4) KEY PERFORMANCE INDICATOR REPORT RMT 5) ใบบ นท ก IR ท เก ดข น 6) ใบบ นท ก PAR ท เก ดข น 7) ใบบ นท ก CAR ท เก ดข น - บ นท กค ณภาพท จ ดเก บท หน วยงาน ได แก 1) บ ญช ความเส ยง (Risk Profile) 2) ใบบ นท กความเข าใจของพน กงานต อป ญหาท เก ดข น 3) Meeting Report ภายในหน วยงาน /คกก/คอกก 4) Meeting Report ระหว างหน วยงาน/คกก/คอกก 5) ใบบ นท ก IR ท เก ดข นภายในหน วยงาน 6) ใบบ นท ก PAR ท เก ดข นภายในหน วยงาน 7) ใบบ นท ก CAR ท เก ดข นภายในหน วยงาน 8) แผนพ ฒนาของ RMT (ถ าม ) 9) แผนพ ฒนาของ RMC (ถ าม ) 4 เอกสารแนบ 4.1 บ ญช ความเส ยง (Risk Profile) 4.2 ใบค าขอให ด าเน นก จกรรมการป องก น [ Preventive Action Request (PAR) ] 4.3 ใบบ นท ก PAR ท เก ดข นภายในหน วยงาน 4.4 ใบบ นท ก IR ท เก ดข น 4.5 ใบบ นท ก CAR ท เก ดข น 5 เอกสารว ชาการหร อแบบฟอร มท อ างอ ง 5.1 KPI Measurement Template 5.2 แผนพ ฒนา 5.3 รายงานการประสานงานระหว างโปรแกรมความเส ยง (Risk Program) 5.4 แผนค ณภาพ (QUALITY PLAN) 5.5 KEY PERFORMANCE INDICATOR REPORT 5.6 รายงานการด าเน นการจ ดการต วช ว ดค ณภาพท ไม ได ตามเป าหมาย 5.7 ทะเบ ยนใบค าขอให ด าเน นก จกรรมการป องก น [ Preventive Action Request Log (PAR Log)] 5.8 รายงานการเก ดอ บ ต การณ [INCIDENT REPORT (IR)] 5.9 ใบค าขอให แก ไข [ Corrective Action Request] 5.10 ทะเบ ยนใบค าขอให แก ไข [ Corrective Action Request (CAR Log)] 5.11 ทะเบ ยนรายงานอ บ ต การณ [Incident Report Log (IR.Log)] 5.12 รายงานการทบทวนความเส ยง (Risk Review) 5.13 บ นท กความเข าใจของพน กงานต อป ญหาท เก ดข น

18 5.14 Meeting Report ภายในหน วยงาน /คกก/คอกก F.QD Meeting Report ระหว างหน วยงาน/คกก/คอกก F.QD แบบฟอร มการแจ ง/ Retrain/ Train พน กงาน F.QD ใบบ นท กผลการตรวจต ดตามการแก ไขป องก น F.QD.025

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน

การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน ความเส ยง หมายถ งโอกาสท จะประสบความเส ยหายหร อส งไม พ งประสงค อบ ต การณ หมายถ ง เหต การณ ท ไม พ งประสงค ท เก ดข นแล ว นอกเหน อจากความคาดหมายจากปกต ก อให เก ดความ ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค

การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค 1. เพ อใช เป นเคร องม อในการแปลงว ส ยท ศน พ นธก จ และกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ในแต ละหน วยงานให สอดคล อง ก บฝ าย/คกก/คอกก และโรงพยาบาล 2. เพ อให ม การว ดผลการด าเน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents 9.2 การเก บและการค นเอกสาร หน า 1 ของ 5 หน า การเก บและการค นเอกสาร Archives and Retrieval of Documents ว นท เร มใช มกราคม 2555 แทนท ฉบ บ SOP/003/02.0 ผ จ ดท า... (ศ.นพ.บรรณก จ โลจนาภ ว ฒน ) ว นท... ผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information