การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน"

Transcription

1 การบร หารความเส ยงส าหร บผ ปฏ บ ต งาน ความเส ยง หมายถ งโอกาสท จะประสบความเส ยหายหร อส งไม พ งประสงค อบ ต การณ หมายถ ง เหต การณ ท ไม พ งประสงค ท เก ดข นแล ว นอกเหน อจากความคาดหมายจากปกต ก อให เก ดความ ส ญเส ย ประเภทความเส ยงโรงพยาบาลท าตะโก 1. ความเส ยงท วไป (ทางกายภาพ) 2. ความเส ยงทางคล น ก 3. ความคลาดเคล อนทางยา การก าหนดระด บความเส ยงในการด าเน นงาน การประเม นความเส ยง ระด บความเส ยงแบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ เล กน อย ปานกลาง มาก ซ งประเม นได จาก ระด บความร นแรง 9 ระด บ ค อต งแต A-I (ตามแบบรายงานความเส ยง) และเม อน ามาเท ยบจะได ด งน ระด บ A ระด บ B และระด บ C = ระด บน อย ระด บ D ระด บ E และ ระด บ F = ระด บปานกลาง ระด บ G ระด บ H และระด บ I = ระด บมาก หร อร นแรง เหตการณ / ความเส ยงรนแรงท ต องรายงานท นท 1. การฆ าต วตาย ( Suicide ) ของผ ป วยท ร บไว ในโรงพยาบาล 2. ส งเด กแรกเก ดผ ดมารดา หร อแจ งเพศเด กผ ด 3. การล กพาเด ก 4. การให เล อดผ ดหม ก อให เก ด Hemolytic Tran Fusion Reaction 5. การผ าต ดผ ดคนผ ดข างอว ยวะ 6. อ บ ต เหต ไฟไหม 7. การโจรกรรมทร พย ส น 8. การก อเหต ทะเลาะว วาทท ร นแรง ให ผ เก ยวข องโดยตรงก บเหต การณ หร อผ พบเหต การณ รายงานตามระบบท ก าหนด หมายเหต : เน องจากเหต การณ ร นแรง ม ผลกระทบส ง และม โอกาสถ กฟ องร อง ม ผลเส ยหายต อผ ป วย ญาต แพทย เจ าหน าท ผ เก ยวข องโดยเฉพาะแพทย และผ ประกอบว ชาช พ จ งสมควรม ผ ร ข อม ลหร อทรา บเหต การณ เฉพาะท จ าเป น เท าน น นอกจากผ เก ยวข องด งต อไปน แล ว ไม ควรให ผ อ นร บร ถ งช อ ผ เก ยวข องก บอบ ต การณ 1. ผ ประกอบว ชาช พท เก ยวข องก บอ บ ต การณ โดยตรง ได แก แพทย พยาบาลท ให การด แล ผ ป วย 2. ห วหน างาน /ห วหน าหอผ ป วย 3. ห วหน ากล ม/ฝ าย 4. คณะกรรมการบร หารความเส ยง 5. คณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล 1

2 การรายงานความเส ยง 1. เหตการณ รนแรงน อย (ระด บ A-C) 1.1 ห วหน าหน วยงานหร อผ พบเหต การณ ด าเน นการแก ไขพร อมร วมก นหา แนวทาง/มาตรการป องก น 1.2 เข ยนใบรายงานอ บ ต การณ ส งเลขาฯท มบร หารความเส ยง ท กว นเพ อ บ นท กข อม ลและสร ปค นหน วยงานหร อโปรแกรมความเส ยงท เก ยวข อง 1.3 ห วหน าหน วยงานด แลร บผ ดชอบ ทบทวนว ธ ปฏ บ ต งาน 1.4 จ ดท าค ม อปฏ บ ต งาน 2. เหตการณ รนแรงปานกลาง (ระด บ D-F) 2.1 ห วหน าหน วยงาน รายงานห วหน ากล มงาน หร อร วมแก ป ญหา และเข ยนใบ รายงานอ บ ต การณ ส งเลขาฯ ท มบร หารความเส ยง ภายใน 24 ช วโมง 1.2 ห วหน าหน วยงาน /กล มงาน ผ ร บผ ดชอบตามโปรแกรมความเส ยงท เก ยวข องและหน วยงานท เก ยวข องร วมก นทบทวนค ม อปฏ บ ต งานและประก นค ณภาพภายใน7 ว น 3. เหตการณ รนแรงมาก (ระด บ G-I) 3.1 ห วหน าหน วยงาน รายงานห วหน ากล มงานท นท อาจขอความช วยเหล อท มเจรจาไกล เกล ยร วม ต อรอง/แก ไขสถานการณ เบ องต น และรายงานด วยวาจาท นท ต อ เลขาฯท มบร หารความเส ยงและ ผ อ านวยการโรงพยาบาล หร อนอกเวลาราชการรายงานแพทย เวร และแพทย เวรจะรายงาน ผ อ านวยการโรงพยาบาลต อไปเพ อให ม การควบค มสถานการณ และด าเน นการแก ไขโดยเร งด วน และส งใบรายงานอ บ ต การณ ท นท 3.2 ห วหน าหน วยงาน /กล มงาน/ท มน า/ท มRM/ก าหนดแผนจ ดการโดยเร งด วนและท า RCA / ว เคราะห เช งระบบท กป ญหา ก าหนดมาตรการป องก นการเก ดซ าโดยเร ว ภายใน 7 ว นโดยม ผ บร หารระด บส งต ดตามอย างใกล ช ด ในระด บโรงพยาบาล แบ งความเส ยงเป น 2 ประเภท และแบ งโปรแกรมความเส ยง ออกเป น 5 โปรแกรม เพ อให สามารถเช อมโยงให ท มพ ฒนาค ณภาพ ท เก ยวข องมาม ส วนร วมในการจ ดการ และหามาตรการป องก นแก ไขความ เส ยงท เก ดข นต อไป ด งน 1. ความเส ยงทางด านคล น ก ม โปรแกรมท ร บผ ดชอบ ค อ 1.1 โปรแกรมความเส ยงด านคล น ก ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มน าทางคล น ก (PCT) 1.2 โปรแกรมความเส ยงด านความคลาดเคล อนทางยา ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มน าทางคล น ก (PCT) 1.3โปรแกรมความเส ยงด านการป องก นและควบคมการต ดเช อ ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มป องก นและควบค มการต ดเช อ (IC) 2

3 2. ความเส ยงทางด านกายภาพ ม โปรแกรมท ร บผ ดชอบ ค อ 2.1 โปรแกรมความเส ยงด านส งแวดล อมและอาช วอนาม ย ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข อง ได แก ท มบร หารส งแวดล อมและความปลอดภ ย (ENV) 1.2 โปรแกรมความเส ยงด านค าร องเร ยน ท มพ ฒนาค ณภาพท เก ยวข องได แก ท มบร หารความเส ยง (RM) เคร องช ว ดคณภาพ 1. อ ตราการรายงานอ บ ต การณ ท ม ความเส ยงระด บปานกลาง (D-F) และระด บมาก(G-I) 100% 2. อ ตราความถ กต องของการรายงานระด บความเส ยงมากกว าร อยละ อ ตราอ บ ต การณ ความเส ยงระด บเล กน อย(A-C) ได ร บการแก ไข/ป องก นร อยละ อ ตราอ บ ต การณ ความเส ยงระด บเส ยงระด บปานกลาง (D-F) และระด บมาก(G-I) ได ร บการแก ไข/ป องก น 100% 5. อ ตราอ บ ต การณ ซ าในความเส ยงระด บปานกลาง (D-F) และระด บมาก(G-I) ม แนวทางแก ไข/ป องก นไว แล วไม เก นร อยละ 10% 3

4 4 ข นตอนรายงานความเส ยงโรงพยาบาลท าตะโก เจ าหน าท ท พบเหตการณ เจ าหน าท ท พบเหต การณ แก ไขเบ องต นท นท บ นท กรายงาน อ บ ต การณ รายงานห วหน าหน วย (ในเวลาราชการ) รายงานห วหน าเวร (นอกเวลาราชการ) แก ไขเหต การณ ได แก ไขเหต การณ ไม ได รวบรวมรายงานส งRMท กว น รายงานผ อ านวยการ/ร กษาการ/แพทย เวร ( เร งด วน ใช Tel หร อ วาจา ) รายงาน ส งการ ท มบร หารความเส ยง รวบรวมน าเสนอท กเด อน ผ เก ยวข องได แก หน วยงาน ท มคร อมสายงาน ท มบร หารความเส ยง ด าเน นการจ ดการความ ท มจ ดการความเส ยงรวบรวมข อม ล และหาข อม ลของเหต การณ เพ มเต ม

5 5 อะไรเอย?????????? 1.ความเส ยงค อ... เหต การณ ท ไม ปกต... 3 ระด บ น อย ปานกลาง มาก 2. ความเส ยงม กระด บ 3.ใครเป นผ รายงานความเส ยง... คนพบเหต การณ 4.ใบรายงานความเส ยงอย ท ไหน ถ าจะเข ยน...ม ท กหน วยงาน 5. ความเส ยงระด บไหนท ต องรายงานผ บ งค บบ ญชา ท นท ท พบ... ไฟไหม โจรกรรม ล กพาต ว มอบเด กผ ดต ว ผ ดเพศ ผ าต ดผ ดข าง ทะเลาะว วาท ฆ าต วตาย ให เล อดผ ดหม ห วหน างาน เรขาความเส ยง (งานประก น ) ส งได ท กว น 6. สงใบความเส ยงท ไหน 7. ความเส ยงอะไรบ างท ต องรายงาน ท กประเภทท เป นความเส ยง

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information