!"# $% &''&() * + /'/0*,' 1! #$$- ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "!"# $% &''&() * + /'/0*,' 1!+ 2 2 + #$$- ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.html หน า 1"

Transcription

1 & * + + #$$-!"# $% &''&(),-"'$.* 1!+ 2 2 /'/0*,' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 1

2 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 2

3 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 3

4 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 4

5 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 5

6 ()!"034 $* $% ( ''&() * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* (...)!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 6

7 $%!"034 $* #$+$9' #+$9' #$+$9' #+$9'., : #$$-#$+$9' #+$9' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 7

8 ()!"034 $* $% ( ''&() * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* (...)!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 8

9 0* * ; 4;3"'#$< $* ; 4$%-,4"#'# -=0* * 0* * $4 "' $*.4+' $* -! $'!,4"; ; 4;040* * -' * 2>40 * 0!"+ *?4 :: $+ * * * 4 * ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 9

10 :!" -4"+'/33$-15 '+ $* 0 ; 4$403; '! $34 :: 4 $"A #,!-$3#" 3#"( ( "!"$) )B7'' '' &(),# -; ;"$ 7'' ''&() &()" "8 8B& 4 0'C-'D 2,'+'E% E%0" 0"/' ="!#$+$9''"+!" '"'4; : $" < "' "+3#$+$9'A++ $"4 "0'"$ ",.-$!"!" 4"' "+ ++-$!"-4"+ "' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 10

11 (!"034 $* ( '' &() * #5%4 + * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* (...) #,!!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 $% ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 11

12 ::?4:$ $* #5%4 #4+ '-=3/$F034 :: "'",4",!3 /' '! ' &'-=3/$F0 :: "'",4",!32-4 '$ '$-4"+"'/ +!+ '$ '$-4"+"'/ +! (/>$"A '$ '$-4"+"'/ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 12

13 : :?4$ : $* #5%4#4+ +$9' $9 "G?4,>H DH ' $9> +,-"'$.* +!+ D$9'< D - : '*$% ''>+0,!0 '4 $,'3,!0 '"3,?!-?4"3,?!- : $9 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 13

14 : : ;04#5%4 #5% ; ; 4;04#5%4'9?4$ : $* '?" &4+ 4+ &(&7 # -,4"#,!?4$* : $%'.5 * 0* 0! ++$9' J 4#,! + + J +$9' +! +$9' + +' : ';3 : ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 14

15 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 15

16 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 16

17 : "6&)66 ($++&)66 * ;04## * 3 $* ; 4; '+ * $* 0' $* "8&&)67"$& /CD3+&)67,; 4;04'+K$$',!-',4"$% $-%+$K"!A-4';04### 4' $9' *!?4'+"! : : ="! '"3;04## 4'-$!",4"+ $+"$!D * ;04M/=#,'3 >!D!$% 35+'/*A-4$; 4.* =K$2-+$"$,A-4,34; "$- -4"+,4",-"'$.* +!+ 0* "0#< $> "0#< ', ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 17

18 : :: :: : :: +,4" ' + +$9',-"'$.* +!+?4,>H ' +$9' +?4,>H :,-"'$.* +!+ $9' $-" - * #,!+! +?4"!03$ : "$-,-"'$.* +! '0?4,>H 344 * $"A + +,-"'$.* ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 18

19 : :: :: :: : DH +,-"'$.* +!+?4//> : $" 4D +,-"'$.* +! $+/D>3#' + $+3$ "$-,-"'$.* +! D5> +,-"'$.* +! 40-$5%A 5%A +,-"'$.* +! : ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 19

20 ,-"'$.*,-"'$.* +! ::,-"'$.*B ::,-"'$.* : 3$.* +!AA'!"! ' '$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 20

21 ( 034 $* $% ( '' &()!" * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 21

22 !"" #!"" $ $ %&" " '(') '(')*+ + +,+, J JJJJJ JJ JJJJ '(') '(')*+"$ "$&'' ''&(&( &(&( -." " "'''+ '''+*/+ /+ ( J ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 22

23 -!" & ) 4.5 ) & $* -!" > >& &76&( "$6H' H'&()7 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 23

24 (!"034 $* $% ( '' &() * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 0* (...) ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 24

25 !'-4"+!'-4"+ # $* #$+$9'$ $-!" ( (&"$ "$'>+ '>+&()( J J #!'-4"+ /.!+ $* #$+$9'$ $-!" # ( (&"$ "$'>+ '>+&()(!'-4" *!'2-+.AN ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 25

26 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 26

27 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 27

28 0$%"'=" () * + 4.5!'-4"+ 0$%"'$!"034 $* $% &''&()6 4 "' #4+ 0* /'/0* =' #,!!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&&6877 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 28

29 ;04## 4' $%%0% "2 3 3 & ##8O2 2P 7 $ $ # : $ ; + 3 +$9' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 29

30 ;04#,!"0=## 4' +#$+$9'"!-4"+ ;04#,!"0=## 4' /D&(7 # -; 4;04 D3+ D3+ D3+?40!"+D3+ :: =## 4' J JJJJJJJJ - +,/+,/+ <$0 $0 A'!;0!## 4'35#';04=## 4''A-4 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 30

31 4 +#"3 0$+ 0$+ :: +'*0* D3+0$+ :: +$9' /#"333$ 33$ " " +'* 0* '! '0"D33$ " " 3 +D +'*0* D3+ <3 +D JJJJJJJJJ - +,/+,/+ <$0 $0 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 31

32 ( " ' * '!"1!+ 1!+ 2&&6&&78) 2&&6&687 $-" -? #$ ' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 32

33 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 33

34 0$%"'=" () * + 4.5!'-4"+ 0$%"'$!"034 $* $% &''&()6 4 "' #4+ 0* /'/0* =' #,!!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&&6877 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 34

35 $* +; $* +;* $* -! 0 =,/4 +"! $* + = $* -! +;""' "' * 3$ "$--+"$;04->$54 "' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 35

36 $54 "'!"0 "$ * ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 36

37 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 " '2&&6&&)7 ( "$ ) (''&() * '$-A0 #5% "' * /'/0* =' #,! $-" 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 37

38 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 ' #$ 2&&6&&)7 "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * #,! /'/0* =' -' 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 38

39 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 3$ "$- #$2&&6&&)7 "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * #,! /'/0* ='?4"!03$ : "$- 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 39

40 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 ' #$ 2&&6&&)7 "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * #,! /'/0* =' -' 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 40

41 ;04-! +;'-+"$ 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 #$!"1!+2&&6&&78) "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * /'/0* =' #,!?4: #"+#$ 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 41

42 0$%"'$ -!!';"-+"$ 0$%"'=" $54 "'!"0 #$ '2&&6&&78) "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * /'/0* =' #,!?4: #"+#$ 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 42

43 ;04-! +; 3D 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0!" 2&&6&&78) "$ 0& ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * /'/0* =' #,! $" 4 $" 4!" 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 43

44 4 ""$ } 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 '#$ 2&&6&&78) "$ (6 (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4.5A'!'!'-4"+A'!' 4 "' * /'/0* =' #,! - 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 44

45 : : : $54 "' #$H '+,+2&7)!"0 "$ 7&6 (/C>'&(( * ;04, $* ; +?4 #"+ ' $* 87"$&'>+&((A-4 $-#$+$9'?! $-#$+$9',#$H '+,B +/* ; /* $* + * $* +;-! $ A-4 "' =;;04 $* -$!" /* +-,34 +!,4"$% #$H ='"; 4;04 $* + -! "' = A'-',A-4# * % =0 '#$H '+B,+ -$'+ +-K'# $* #$H '+,B +7&7"$8/C>'&((,'/4 '% 35+'/* 2- ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 45

46 $5 $5 * *4 "'E5?4;4$$$<0 ::!?4$$$<0 :: *?4$$$<0 :: $,!?4;4$$$<0 :: * 4 "' 34 4 *!"+-$#"!!"0-$'-! $;K$ 02-+; 4;04->$54 "' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 46

47 ; 4'$"4 -$! A% $5 0* * #,!$5.52-+; 4;04#5%4 '# -A"4;?"&* *+ * + &#$< * ; ; 4;3"' * $5.4' =; 4A"4-4"+ 0*,#,!; ; 40*,#,!?4$5 :: ; ; 4 "$-* $5-4"+ $5-4"+ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 47

48 $54 "'!"0 #$ 1!+ 2&&6&&78) "$ ( * '$-A0 + -' 4 "' * /'/0* =' #,!?4 : #"+#$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 48

49 @A'!;04->$54 "' + -' 4 "' * /'/0* =' #,!?4 : #"+#$ (''&() ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 49

50 $* $* * $* ;04 $,0* $" 4!"0 -$'5%A 2-+; 4 $" 4!"0 -$ *?4A-4$' :: '+3 $" 4!"0-$'5%A=?4$?-0 :: 0* +! #$ $* $ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 50

51 : : : : : 0$%"'$ 0$%"'=" (.50*!"0!"+ * 0*.5"' -A+ +A+;3-4 "' ' '!"034 $* ' ''&()!"034 * ' ' 2&&6&&78) 2&&6&687 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 51

52 $* $;04A-4 "!!"0$ $!"0 "!!"0$ $ #$<A-4,! + +-/'' &!# $A'!+"$0#$< * ),34?A-4-#A,4"; 4!"0+"4 (** 4 7* $" 4!"0-$'5%A# -2-+#=#$ ; 4;04 $* $ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 52

! "#"$%$%&'$% ($& )*( &+,% (&'$% -&&'$%.&/$(% )&""4( *,,3" ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.

! #$%$%&'$% ($& )*( &+,% (&'$% -&&'$%.&/$(% )&4( *,,3 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download. ! "#"$%$%&'$% ($& )*( &+,% (&'$% -&&'$%.&/$(% *(012)"0,3" )&""4( *,,3" )&"+&5)&""& %3 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.html หน า 1 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.html

More information

โครงสร างหล กส ตรระด บประถมศ กษาป ท 1-3 ช นประถมศ กษาป ท 1

โครงสร างหล กส ตรระด บประถมศ กษาป ท 1-3 ช นประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระ การเร ยนร จ านวนน าหน ก โครงสร างหล กส ตรระด บประถมศ กษาป ท 1-3 1 2 3 รวมพ นฐาน พ นฐาน เพ มเต ม พ นฐาน เพ มเต ม พ นฐาน เพ มเต ม พ นฐาน เพ มเต ม และเพ มเต ม ภาษาไทย 15.0 3.0 5.0 1.0 5.0 1.0 5.0

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท 4410281 ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.561 ภ เก ต) ห องเร ยน146 4410279 ภาคน พนธ 6 หน วยก ต B Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20

More information

!' /%!' / / 8 ' 2 % / L ' % M " 7'' / 75,G ; M

!' /%!' / / 8 ' 2 % / L ' % M  7'' / 75,G ; M !' /% ' '/'' /%'' G " '' ''' M L 7%/% %% %% /!%,%%=>!' / / 5'=> 8 ' 2 % / ' 5'=> 7'/Q( /,%%=> L ' % M " 7'' / % /6 7%,5 6 7%,5=67> 7'E"/ % / L 2 % /,G 75,G ; M " ' /%,G. %/; , B 1 0.

More information

Page 1 of 37 # $ $ " $# " #! " % $ &'(")"# *+,)#)./(0 1)2+)1*+, 3")#)./("*+4,%" )#)./(,,)#2+)( 3 %&'/ ",, &*)1*/252+))&1)1*'25 2+))6 " #% 6" " 6 " ",, ", #, 1+, 6 6,, " 3, )/, &'(" )/,6# 2+2(%,*(, 1, ")#).*+

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6

รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6 รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6 ท รห สส นค า รายการ ผ แต ง กล องละ ราคาขาย จ านวน ระด บประถมศ กษาป ท 1 1 2001100050924 หน งส อเร ยนรายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 หล กส ตร ว น/เด อน/ป โปรแกรม ว ทยากร สถานท /เวลา จ นทร)ท 11 พฤษภาคม 2558 Word อ.ศ กด ดา

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

DHA Lahore Ballot 2016

DHA Lahore Ballot 2016 Page 1 of 5 1 R001 Residential 1/L/000159 2 Kanal A 32,500,000 2 R002 Residential 1/N/00056/1 2 Kanal A 42,000,000 3 R003 Residential 2/S/00087/1 2 Kanal B 39,647,778 4 R004 Residential 2/V/00017 2 Kanal

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร 1 ผ สอน อ.เมธ พ ก ลทอง ผ สอน ผศ.ณ ฐพงศ ช ท ย ผ สอน อ.ช ยอน นต ม นคง กล มเร ยนท 1 ผ สอน ผศ.ดร.ส ทธ พร บ ญส ง ช อห องเร ยน ศษ. 1401 2 ผ สอน ผศ.ณ ฏฐพงศ ช ท ย ผ สอน ดร.ธ ญภรณ เลาหะเพ ญแสง ผ สอน ดร.ต องล กษณ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร นายกร ฐมนตร กรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ กปร. คณะกรรมการบร หารโครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ขอบเขตเน อหาการสอบภาคว ชาการและภาคปฏ บ ต (เฉพาะบางตาแหน ง) กล มงานบร การ

ขอบเขตเน อหาการสอบภาคว ชาการและภาคปฏ บ ต (เฉพาะบางตาแหน ง) กล มงานบร การ ขอบเขตเน อหาการสอบภาคว ชาการและภาคปฏ บ ต (เฉพาะบางตาแหน ง) กล มงานบร การ ๑. พน กงานบร การ ๑.๑ การสอบภาคทฤษฎ ข อสอบแบบปรน ย ๔ ต วเล อก ๑๐๐ ข อ ๑๐๐ คะแนน - ความร เบ องต นเก ยวก บการใช คอมพ วเตอร - ระเบ ยบส

More information

PVD ก ก ก ก. Copyright 2014 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved.

PVD ก ก ก ก. Copyright 2014 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved. ก 1 ก : ก PVD ก ก ก PVD ก ก ก... ก 2 ก : 3 ก Culture Change ก Aging Population ก ก Modernization ก ก 4 ... ก ก 100 65 5% ก... 5% ก ก??? 5 ก ก... ก ก ก ก 60 ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก 60 6 4 ก

More information

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา... 1 1. หล กการและเหต ผล... 1 2. ว ตถ ประสงค... 2 3. เป าหมายของโครงการ... 3 4. ขอบเขตการด าเน นงาน... 4 5. ว ธ ดาเน นการศ กษาว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

4.1 สร ปผลส มฤทธ ของผ เร ยนแต ละระด บช นและแต ละกล มสาระ ฯ ย อนหล ง 3 ป ป การศ กษา 2553-2555

4.1 สร ปผลส มฤทธ ของผ เร ยนแต ละระด บช นและแต ละกล มสาระ ฯ ย อนหล ง 3 ป ป การศ กษา 2553-2555 4.1 สร ปผลส มฤทธ ของผ เร ยนแต ละระด บช นและแต ละกล มสาระ ฯ ย อนหล ง 3 ป ป การศ กษา 2553-2555 ตาราง 1 แสดงผลส มฤทธ ของผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1-6 หล กส ตรสถานศ กษา ป การศ กษา 2553 จ าแนกเป น รายว ชา

More information

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา คณะคร ศาสตร หล กส ตรภาษาไทย คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาปฐมว ย) ปร ญญาตร 5 ป 447 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาพ เศษ) ปร ญญาตร 5 ป 105 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกคณ ตศาสตร )

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยท เป นการสมควรก าหนดระเบ ยบเก ยวก บการอน ม ต ให เด นทางไปราชการและการจ ด การประช มของทางราชการ คณะร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบรายงานการเข าอบรม / ส มมนา / ศ กษาด งาน รายบ คคล กล มบ คคล

แบบรายงานการเข าอบรม / ส มมนา / ศ กษาด งาน รายบ คคล กล มบ คคล 1 แบบรายงานการเข าอบรม / ส มมนา / ศ กษาด งาน รายบ คคล กล มบ คคล เลขท... ช อ - สก ล : นางณ ฐธยาน ไกรลาสส วรรณ ต าแหน ง : บรรณาร กษ ช านาญการ ช อ - สก ล : นางจร สโฉม ศ ร ร ตน ต าแหน ง : เจ าหน าท บร หารงานท

More information

แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา

แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ว นพ ธท 24 ก นยายน 2557 1 แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ประกอบการช แจงส วนราชการ ความเป นมา ว นท 12 ก นยายน 2557 พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ได แถลงนโยบายร

More information

โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ)

โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) โครงการอบรมส มมนาร วมก น หล กส ตรการเป นข าราชการท ด (กระบวนการท 3 ของการพ ฒนาข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ) 1. หล กการและเหต ผล 1.1 พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ.

More information

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร

ลาด บท ประเด น แนวปฏ บ ต ๖. การลงทะเบ ยน ส งเอกสาร ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แนวปฏ บ ต ในการใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส และระบบจ ดเก บเอกสาร (E-Document) ------------------------------------------------------- ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อส าหร บประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศ กษาของโรงเร ยนส งก ด สพฐ. หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวง: ศ กษาธ การ

ค ม อส าหร บประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศ กษาของโรงเร ยนส งก ด สพฐ. หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวง: ศ กษาธ การ ค ม อส าหร บประชาชน: การขอใบแทนทางการศ กษาของโรงเร ยนส งก ด สพฐ. หน วยงาน: ส าน กงานคณะกรรมการ กระทรวง: ศ กษาธ การ ส วนของการสร างกระบวนงาน 1. ช อกระบวนงาน: การขอใบแทนทางการศ กษาของโรงเร ยนส งก ด สพฐ.

More information

ตารางเปร ยบเท ยบการต งค าเม อพ มพ โดยเคร องพ มพ ด ดก บโปรแกรมในเคร องคอมพ วเตอร

ตารางเปร ยบเท ยบการต งค าเม อพ มพ โดยเคร องพ มพ ด ดก บโปรแกรมในเคร องคอมพ วเตอร ตารางเปร ยบเท ยบการต งค าเม อพ มพ โดยเคร องพ มพ ด ดก บโปรแกรมในเคร องคอมพ วเตอร การต งค าเม อพ มพ โดยเคร องพ มพ ด ด ๑. ในบรรท ดหน งให ต งจ งหวะเคาะไว ๗๐ จ งหวะ เคาะ ๒. การพ มพ ๑ หน ากระดาษขนาด เอ ๔ โดยปกต

More information

ข อเสนอแนะในการแก ไข Functional Competency อคส.

ข อเสนอแนะในการแก ไข Functional Competency อคส. ข อเสนอแนะในการแก ไข Functional Competency อคส. 1. Functional Competency ของแต ละหน วยงาน 2. Functional Competency พ นฐานท ทกส วนงานควรม พนฐานทท กสวนงานควรม ส วนงานทร พยากรบ คคล ส าน กอ านวยการ Functional

More information

ท ปคร. ของรองนายกร ฐมนตร และร ฐมนตร ประจ าส าน กนายกร ฐมนตร

ท ปคร. ของรองนายกร ฐมนตร และร ฐมนตร ประจ าส าน กนายกร ฐมนตร การแตงต งผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.) 18 ต ลาคม 2554 ประช มคณะร ฐมนตร เม อว น 18 ต ลาคม 2554 ม มต ร บทราบตามส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เสนอ เร องการแตงต งผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.)โดยม

More information

สร ปรายงาน ภาพก จกรรมของคณะผ เข าร วมศ กษาด งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน การทางพ เศษแห งประเทศไทย

สร ปรายงาน ภาพก จกรรมของคณะผ เข าร วมศ กษาด งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน การทางพ เศษแห งประเทศไทย สร ปรายงาน โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน ภาพก จกรรมของคณะผ เข าร วมศ กษาด งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม โครงการศ กษาด งาน เป ดโลกทรรศน ในการปฏ บ ต งาน ว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๔ ณ ศ นย ข อม

More information

ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ข อ 4 ในระเบ ยบน ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา

ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ข อ 4 ในระเบ ยบน ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการประสานงานสาธารณ ปโภค พ.ศ. 2540 ------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ ประสานงานด านสาธารณ ปโภค พ.ศ. 2529 ให เหมาะสมและสอดคล องก บสภาวการณ

More information

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา บ นท กข อความ ส วนราชการ รพ.รร.จปร. (โทร.๖๒๗๘๕) ท กห ๐๔๖๐.๖.๑.๖/ ว นท เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา เร ยน อ างถ ง ๑. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

เขตตรวจราชการท ๑๖ จ งหว ดน าน แพร พะเยา และเช ยงราย

เขตตรวจราชการท ๑๖ จ งหว ดน าน แพร พะเยา และเช ยงราย รายงานผลการตรวจต ดตาม การสน บสน นและส งเสร มให องค กรปกครองส วนท องถ น ม การบร หารงานตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบท ๓ ของผ ตรวจราชการส าน กนายกร ฐมนตร (นายช

More information

แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558)

แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558) แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558) ช อโครงการ ::. กล มงาน/กล มสาระ ::.. กล มบร หาร ::... ก จกรรมตามโครงการ 1. ก จกรรมท ดาเน นการเสร จส นแล

More information

ค ม อการน าร าง TOR และ ร างเอกสารการประม ล ลงประกาศทางเว บไซต ( ภาคผนวก 3 )

ค ม อการน าร าง TOR และ ร างเอกสารการประม ล ลงประกาศทางเว บไซต ( ภาคผนวก 3 ) ค ม อการน าร าง TOR และ ร างเอกสารการประม ล ลงประกาศทางเว บไซต ( ภาคผนวก 3 ) จ ดท าโดย ส าน กงานเศรษฐก จการคล ง ส าน กการคล ง ต ลาคม 2549 สารบ ญ 1. บทน า 3 2. การเข าส ระบบ 4 3. การจ ดท าประกาศร าง TOR

More information

ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ของนายกร ฐมนตร ความสอดคล อง ก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กร ไทยหร อ แผนพ ฒนาการ เศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑

ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ของนายกร ฐมนตร ความสอดคล อง ก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กร ไทยหร อ แผนพ ฒนาการ เศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ระหว างว น ๑๒ ถ ง ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๗ ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ๑ นโยบายร ฐบาล ๑ เร อง

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาและบร หารจ ดการผลไม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยท เป นการสมควรวางระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาและบร หารจ ดการ ผลไม เพ อช วยเหล อเกษตรกรและผ ประกอบก จการเก ยวก

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 063 การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ การจ ดการศ กษาเป น หน าท ของร ฐ ท จะต องปฏ บ ต ตามร ฐธรรมน ญ และตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต, และ ร ฐ ในท น หมายถ งกระทรวงศ กษาธ การเป

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม Outline ประเด นนโยบายด านฐานข อม ล/ สารสนเทศกรม กรณ ต วอย าง รายละเอ ยดต วช ว ด Outline ประเด นนโยบายด านฐานข อม ล/ สารสนเทศกรม กรณ ต วอย าง รายละเอ ยดต วช ว ด ภารก

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

กองแผนงาน หน วยงานท เก ยวข อง ท กหน วยงาน ผ จ ดท า คณะท างานจ ดท าเอกสาร ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ ผ อน ม ต ผ อ านวยการกองแผนงาน หน วยงาน

กองแผนงาน หน วยงานท เก ยวข อง ท กหน วยงาน ผ จ ดท า คณะท างานจ ดท าเอกสาร ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ ผ อน ม ต ผ อ านวยการกองแผนงาน หน วยงาน เร อง : งานธ รการระหว างประเทศ หน าท : 1 / 6 หน วยงาน กองแผนงาน หน วยงานท เก ยวข อง ท กหน วยงาน ผ จ ดท า คณะท างานจ ดท าเอกสาร ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ ผ อน ม ต ผ อ านวยการกองแผนงาน บ นท กการแก ไขน

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก ส าน กงาน นางเบญจวรรณ ทองส ข ส าน กงาน นางพ ณผกา เกษประส ทธ ส าน กงาน นางว นว สา เร องปาน ส าน กงาน นางศศ พร พงษ ตระก ล ส าน กงาน นางสนธยา บ ญเร อง ส าน กงาน นางสาวกรรณ การ เคร อสาน ส าน กงาน นางสาวธมลวรรณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า { ก } ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ ส งหาคม ๒๕๕๑

สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า { ก } ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๖ ส งหาคม ๒๕๕๑ { ก } สารบ ญ เร อง เลขท ส.ย นย น หน า ๑. มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๒๕ ม นาคม ๒๕๕๑ การย ต การด าเน นโครงการย ทธศาสตร อย ด ม ส ข และขอร บการจ ดสรรงบประมาณ ตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพของหม บ านและช มชน (SML) ตามแนวปร

More information

รฟม. ร วมแสดงความย นด ในโอกาสว นคล ายว นสถาปนา สถาบ นการบ นพลเร อน ครบรอบ 54 ป

รฟม. ร วมแสดงความย นด ในโอกาสว นคล ายว นสถาปนา สถาบ นการบ นพลเร อน ครบรอบ 54 ป รฟม. ร วมแสดงความย นด ในโอกาสว นคล ายว นสถาปนา สถาบ นการบ นพลเร อน ครบรอบ 54 ป เม อว นท 4 ม ถ นายน 2558 นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม เป นประธานในงานว นคล Œายว นสถาปนา การบ นพลเร อน ครบรอบ 54

More information

ข อเสนอเช งนโยบาย ส มมนาอ บ ต เหต ระด บชาต เร องอ บ ต เหต จราจร คร งท 9. พล งเคร อข าย เพ อถนนปลอดภ ย : Partnership for road safety

ข อเสนอเช งนโยบาย ส มมนาอ บ ต เหต ระด บชาต เร องอ บ ต เหต จราจร คร งท 9. พล งเคร อข าย เพ อถนนปลอดภ ย : Partnership for road safety ข อเสนอเช งนโยบาย ส มมนาอ บ ต เหต ระด บชาต เร องอ บ ต เหต จราจร คร งท 9 พล งเคร อข าย เพ อถนนปลอดภ ย : Partnership for road safety ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช มนานาชาต กร งเทพ ไบเทค บางนา จากการท ร ฐบาล

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

๑. ห างห นส วนจ าก ด น าทรายห น ๒. ห างห นส วนจ าก ด ต ธ รก จ จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท ๓ เด อน เมษายน พ.ศ.

๑. ห างห นส วนจ าก ด น าทรายห น ๒. ห างห นส วนจ าก ด ต ธ รก จ จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท ๓ เด อน เมษายน พ.ศ. ตามประกาศ องค การบร หารส วนต าบลก ยเหน อ เร อง การสอบราคาจ างเหมาโครงการก อสร าง ถนนคอนกร ตเสร มเหล ก สายกลางดง ซอย ๓ หม ท ๑ ต าบลก ยเหน อ อ าเภอก ยบ ร จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ตามเอกสารสอบราคาจ างเลขท ๔/๒๕๕๘

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายการ เป าหมายป ผล 11 เด อน %เปร ยบเท ยบ บร การส ตวแพทย (ล านบาท) 9.77 7.36 75.31 บร การผสมเท ยม (ล านบาท) 11.01 6.99 63.50 จาหน ายน าเช อผ านบร การ

รายการ เป าหมายป ผล 11 เด อน %เปร ยบเท ยบ บร การส ตวแพทย (ล านบาท) 9.77 7.36 75.31 บร การผสมเท ยม (ล านบาท) 11.01 6.99 63.50 จาหน ายน าเช อผ านบร การ สร ปผลการดาเน นงานด านก จการโคนม รายการ เป าหมายป ผล %เปร ยบเท ยบ บร การส ตวแพทย () 9.77 7.6 7. บร การผสมเท ยม (). 6.99 6. จาหน ายน าเช อผ านบร การ ()..79 6.7 จาหน ายน าเช อไม ผ านบร การ ()..9 8.97 จาหน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-document) นางสาวอนงค ร ตน ล อนาม ห วหน ากล มพ ฒนาระบบงานสารสนเทศ ส วนเทคโนโลย สารสนเทศ ศสส.สป. ว นท 2 3 กรกฎาคม 2557 ??????????????? Database MIS (Management Information Systems)

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑๐ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ อให การบร หารงานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข องก บงานโครงการหลวงสามารถด าเน นการ ได อย างเหมาะสม เป นระบบและม

More information

พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและประสานงานเยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2521 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ. 2521 เป นป ท 33 ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและประสานงานเยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2521 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ. 2521 เป นป ท 33 ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและประสานงานเยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2521 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ. 2521 เป นป ท 33 ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

หร ออ ดรอยร วและ/หร อเป ดโอกาส หร อเป ดโอกาส ให ประชาชนหร อผ ร บบร การเข ามาม ส วนร วมและ/หร อร บร ข าวสารข อม ล

หร ออ ดรอยร วและ/หร อเป ดโอกาส หร อเป ดโอกาส ให ประชาชนหร อผ ร บบร การเข ามาม ส วนร วมและ/หร อร บร ข าวสารข อม ล โครงการร เร มท ส งผลส าเร จเร ว (Quick Win Initiative-QWI) เป นโครงการท ม งเน นการปร บปร งกระบวนงานให ม ความเป นธรรม โปร งใส ประหย ด ประส ทธ ภาพ ของฯพณฯ นายกร ฐมนตร ซ งถ อเป นสาระส าค ญของวาระแห งชาต ฯ

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

11. อ านเก งพ ดด พว 15 12. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 4 พว 15 13. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15 14. พ ฒนาภาษาไทย ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15

11. อ านเก งพ ดด พว 15 12. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 4 พว 15 13. พ ฒนาคณ ตศาสตร ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15 14. พ ฒนาภาษาไทย ซ ร ส 3 เกรด 5 พว 15 ประกาศโรงเร ยนองค การบร หารส วนต าบลทรายขาว(บ านท าฮ อ) เร อง สอบราคาซ อหน งส อเร ยน ป การศ กษา 2556 ------------------------------------------ ด วยโรงเร ยนองค การบร หารส วนต าบลทรายขาว(บ านท าฮ อ) ส งก

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

เอกสารการจ ดการความร รายช อคณะผ จ ดท า โดย นายทหารพระธรรมน ญ โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า

เอกสารการจ ดการความร รายช อคณะผ จ ดท า โดย นายทหารพระธรรมน ญ โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า เอกสารการจ ดการความร เร อง การตรวจร างส ญญาระหว างกองท พบก ก บ เอกชน ในส วนท เก ยวข องก บ รร.จปร. จ ดท าเม อ ๑ พ.ค. ๕๗ รายช อคณะผ จ ดท า จ าส บเอก พจมาตร พ นโท ส ว ฒน กฤษณะสม ต มะล ว ลย โดย นายทหารพระธรรมน

More information

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก)

ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) ความส าค ญของการร บ - ส งหน งส อราชการ (ภายนอก) งานสารบรรณ ค อ งานท เก ยวก บการบร หารงานเอกสาร เร มต งแต การจ ดท า การร บ การส ง การเก บร กษา การย ม และการท าลายเอกสาร จากความหมายของ งานสารบรรณ สามารถเห

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

งานซ อมแซมคานท แตกร าว

งานซ อมแซมคานท แตกร าว ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น 1 2 525, 527 Taksin Road, Samrae,

More information

แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา

แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา กล มงาน/งาน อาคาร วางบ อพ กสาเร จร ป พร อมฝาป ด คสล. สถานท ก อสร าง หม ท 2 ตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช หน วยงานเจ าของ/งานก อสร าง แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา ปร.4 แผ นท 1/1 เทศบาลตาบลนาเหรง

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม

แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม รองศาสตราจารย ดร ท พวรรณ หล อส วรรณร ตน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ล าด บการน าเสนอ ความหมายของรายงาน, ว ตถ ประสงค การทำรายงาน, ขอบเขตห วข อ, ห วข อและข อเสนอ (Proposal), ส วนประกอบของรายงาน,

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

จ านวน 100 คน (1 ส ปดาห ) 7-11 ม.ค. 56 สถานท อบรม สถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น ศ นย คลองหน ง อาคารสาโรช

จ านวน 100 คน (1 ส ปดาห ) 7-11 ม.ค. 56 สถานท อบรม สถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น ศ นย คลองหน ง อาคารสาโรช 1. เลขาน การสภาองค กรปกครองส วนท องถ น ร นท 24 เลขาน การสภาองค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 100 คน (2 ส ปดาห ) 7-18 ม.ค. 56 สถานท อบรม สถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น ศ นย คลองหน ง อาคารสาโรช ค าลงทะเบ ยนคนละ

More information

โครงการ ต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา

โครงการ ต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา โครงการ ต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา 1. ความสอดคล องก บนโยบาย (ให ระบ ว าสอดคล องก บมต คณะร ฐมนตร, นโยบายชาต, นโยบาย กระทรวงศ กษาธ การ นโยบาย สอศ. พร อมท งรายละเอ ยดท เก ยวข อง) ต วบ งช การประก นค ณภาพภายนอก

More information

ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย

ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย เร มต นเข าส ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส เราสามารถเข าส ระบบอ เล คทรอน คส ฟอร ม โดย ๑. ด บเบ ลคล กท Shortcut บน Desktop ๒. คล กท ป ม Start

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information