!"# $% &''&() * + /'/0*,' 1! #$$- ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 1

Size: px
Start display at page:

Download "!"# $% &''&() * + /'/0*,' 1!+ 2 2 + #$$- ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.html หน า 1"

Transcription

1 & * + + #$$-!"# $% &''&(),-"'$.* 1!+ 2 2 /'/0*,' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 1

2 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 2

3 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 3

4 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 4

5 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 5

6 ()!"034 $* $% ( ''&() * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* (...)!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 6

7 $%!"034 $* #$+$9' #+$9' #$+$9' #+$9'., : #$$-#$+$9' #+$9' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 7

8 ()!"034 $* $% ( ''&() * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* (...)!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 8

9 0* * ; 4;3"'#$< $* ; 4$%-,4"#'# -=0* * 0* * $4 "' $*.4+' $* -! $'!,4"; ; 4;040* * -' * 2>40 * 0!"+ *?4 :: $+ * * * 4 * ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 9

10 :!" -4"+'/33$-15 '+ $* 0 ; 4$403; '! $34 :: 4 $"A #,!-$3#" 3#"( ( "!"$) )B7'' '' &(),# -; ;"$ 7'' ''&() &()" "8 8B& 4 0'C-'D 2,'+'E% E%0" 0"/' ="!#$+$9''"+!" '"'4; : $" < "' "+3#$+$9'A++ $"4 "0'"$ ",.-$!"!" 4"' "+ ++-$!"-4"+ "' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 10

11 (!"034 $* ( '' &() * #5%4 + * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* (...) #,!!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 $% ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 11

12 ::?4:$ $* #5%4 #4+ '-=3/$F034 :: "'",4",!3 /' '! ' &'-=3/$F0 :: "'",4",!32-4 '$ '$-4"+"'/ +!+ '$ '$-4"+"'/ +! (/>$"A '$ '$-4"+"'/ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 12

13 : :?4$ : $* #5%4#4+ +$9' $9 "G?4,>H DH ' $9> +,-"'$.* +!+ D$9'< D - : '*$% ''>+0,!0 '4 $,'3,!0 '"3,?!-?4"3,?!- : $9 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 13

14 : : ;04#5%4 #5% ; ; 4;04#5%4'9?4$ : $* '?" &4+ 4+ &(&7 # -,4"#,!?4$* : $%'.5 * 0* 0! ++$9' J 4#,! + + J +$9' +! +$9' + +' : ';3 : ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 14

15 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 15

16 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 16

17 : "6&)66 ($++&)66 * ;04## * 3 $* ; 4; '+ * $* 0' $* "8&&)67"$& /CD3+&)67,; 4;04'+K$$',!-',4"$% $-%+$K"!A-4';04### 4' $9' *!?4'+"! : : ="! '"3;04## 4'-$!",4"+ $+"$!D * ;04M/=#,'3 >!D!$% 35+'/*A-4$; 4.* =K$2-+$"$,A-4,34; "$- -4"+,4",-"'$.* +!+ 0* "0#< $> "0#< ', ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 17

18 : :: :: : :: +,4" ' + +$9',-"'$.* +!+?4,>H ' +$9' +?4,>H :,-"'$.* +!+ $9' $-" - * #,!+! +?4"!03$ : "$-,-"'$.* +! '0?4,>H 344 * $"A + +,-"'$.* ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 18

19 : :: :: :: : DH +,-"'$.* +!+?4//> : $" 4D +,-"'$.* +! $+/D>3#' + $+3$ "$-,-"'$.* +! D5> +,-"'$.* +! 40-$5%A 5%A +,-"'$.* +! : ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 19

20 ,-"'$.*,-"'$.* +! ::,-"'$.*B ::,-"'$.* : 3$.* +!AA'!"! ' '$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 20

21 ( 034 $* $% ( '' &()!" * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+ 0* ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 21

22 !"" #!"" $ $ %&" " '(') '(')*+ + +,+, J JJJJJ JJ JJJJ '(') '(')*+"$ "$&'' ''&(&( &(&( -." " "'''+ '''+*/+ /+ ( J ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 22

23 -!" & ) 4.5 ) & $* -!" > >& &76&( "$6H' H'&()7 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 23

24 (!"034 $* $% ( '' &() * #5%4+ * + 4.5!'-4"+ 4 "' #4+!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&687 0* (...) ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 24

25 !'-4"+!'-4"+ # $* #$+$9'$ $-!" ( (&"$ "$'>+ '>+&()( J J #!'-4"+ /.!+ $* #$+$9'$ $-!" # ( (&"$ "$'>+ '>+&()(!'-4" *!'2-+.AN ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 25

26 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 26

27 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 27

28 0$%"'=" () * + 4.5!'-4"+ 0$%"'$!"034 $* $% &''&()6 4 "' #4+ 0* /'/0* =' #,!!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&&6877 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 28

29 ;04## 4' $%%0% "2 3 3 & ##8O2 2P 7 $ $ # : $ ; + 3 +$9' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 29

30 ;04#,!"0=## 4' +#$+$9'"!-4"+ ;04#,!"0=## 4' /D&(7 # -; 4;04 D3+ D3+ D3+?40!"+D3+ :: =## 4' J JJJJJJJJ - +,/+,/+ <$0 $0 A'!;0!## 4'35#';04=## 4''A-4 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 30

31 4 +#"3 0$+ 0$+ :: +'*0* D3+0$+ :: +$9' /#"333$ 33$ " " +'* 0* '! '0"D33$ " " 3 +D +'*0* D3+ <3 +D JJJJJJJJJ - +,/+,/+ <$0 $0 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 31

32 ( " ' * '!"1!+ 1!+ 2&&6&&78) 2&&6&687 $-" -? #$ ' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 32

33 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 33

34 0$%"'=" () * + 4.5!'-4"+ 0$%"'$!"034 $* $% &''&()6 4 "' #4+ 0* /'/0* =' #,!!"034 * 2&&6&&78) 2&&6&&6877 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 34

35 $* +; $* +;* $* -! 0 =,/4 +"! $* + = $* -! +;""' "' * 3$ "$--+"$;04->$54 "' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 35

36 $54 "'!"0 "$ * ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 36

37 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 " '2&&6&&)7 ( "$ ) (''&() * '$-A0 #5% "' * /'/0* =' #,! $-" 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 37

38 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 ' #$ 2&&6&&)7 "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * #,! /'/0* =' -' 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 38

39 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 3$ "$- #$2&&6&&)7 "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * #,! /'/0* ='?4"!03$ : "$- 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 39

40 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 ' #$ 2&&6&&)7 "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * #,! /'/0* =' -' 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 40

41 ;04-! +;'-+"$ 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 #$!"1!+2&&6&&78) "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * /'/0* =' #,!?4: #"+#$ 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 41

42 0$%"'$ -!!';"-+"$ 0$%"'=" $54 "'!"0 #$ '2&&6&&78) "$ ( ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * /'/0* =' #,!?4: #"+#$ 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 42

43 ;04-! +; 3D 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0!" 2&&6&&78) "$ 0& ) (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4 "' * /'/0* =' #,! $" 4 $" 4!" 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 43

44 4 ""$ } 0$%"'$ 0$%"'=" $54 "'!"0 '#$ 2&&6&&78) "$ (6 (''&() * '$-A0 #5%4+ * + 4.5A'!'!'-4"+A'!' 4 "' * /'/0* =' #,! - 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 44

45 : : : $54 "' #$H '+,+2&7)!"0 "$ 7&6 (/C>'&(( * ;04, $* ; +?4 #"+ ' $* 87"$&'>+&((A-4 $-#$+$9'?! $-#$+$9',#$H '+,B +/* ; /* $* + * $* +;-! $ A-4 "' =;;04 $* -$!" /* +-,34 +!,4"$% #$H ='"; 4;04 $* + -! "' = A'-',A-4# * % =0 '#$H '+B,+ -$'+ +-K'# $* #$H '+,B +7&7"$8/C>'&((,'/4 '% 35+'/* 2- ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 45

46 $5 $5 * *4 "'E5?4;4$$$<0 ::!?4$$$<0 :: *?4$$$<0 :: $,!?4;4$$$<0 :: * 4 "' 34 4 *!"+-$#"!!"0-$'-! $;K$ 02-+; 4;04->$54 "' ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 46

47 ; 4'$"4 -$! A% $5 0* * #,!$5.52-+; 4;04#5%4 '# -A"4;?"&* *+ * + &#$< * ; ; 4;3"' * $5.4' =; 4A"4-4"+ 0*,#,!; ; 40*,#,!?4$5 :: ; ; 4 "$-* $5-4"+ $5-4"+ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 47

48 $54 "'!"0 #$ 1!+ 2&&6&&78) "$ ( * '$-A0 + -' 4 "' * /'/0* =' #,!?4 : #"+#$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 48

49 @A'!;04->$54 "' + -' 4 "' * /'/0* =' #,!?4 : #"+#$ (''&() ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 49

50 $* $* * $* ;04 $,0* $" 4!"0 -$'5%A 2-+; 4 $" 4!"0 -$ *?4A-4$' :: '+3 $" 4!"0-$'5%A=?4$?-0 :: 0* +! #$ $* $ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 50

51 : : : : : 0$%"'$ 0$%"'=" (.50*!"0!"+ * 0*.5"' -A+ +A+;3-4 "' ' '!"034 $* ' ''&()!"034 * ' ' 2&&6&&78) 2&&6&687 0$%"'$ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 51

52 $* $;04A-4 "!!"0$ $!"0 "!!"0$ $ #$<A-4,! + +-/'' &!# $A'!+"$0#$< * ),34?A-4-#A,4"; 4!"0+"4 (** 4 7* $" 4!"0-$'5%A# -2-+#=#$ ; 4;04 $* $ ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร หน า 52

! "#"$%$%&'$% ($& )*( &+,% (&'$% -&&'$%.&/$(% )&""4( *,,3" ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.

! #$%$%&'$% ($& )*( &+,% (&'$% -&&'$%.&/$(% )&4( *,,3 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download. ! "#"$%$%&'$% ($& )*( &+,% (&'$% -&&'$%.&/$(% *(012)"0,3" )&""4( *,,3" )&"+&5)&""& %3 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.html หน า 1 ท มา : ส าน กนายกร ฐมนตร www.opm.go.th/opminter/download/download.html

More information

โครงสร างหล กส ตรระด บประถมศ กษาป ท 1-3 ช นประถมศ กษาป ท 1

โครงสร างหล กส ตรระด บประถมศ กษาป ท 1-3 ช นประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระ การเร ยนร จ านวนน าหน ก โครงสร างหล กส ตรระด บประถมศ กษาป ท 1-3 1 2 3 รวมพ นฐาน พ นฐาน เพ มเต ม พ นฐาน เพ มเต ม พ นฐาน เพ มเต ม พ นฐาน เพ มเต ม และเพ มเต ม ภาษาไทย 15.0 3.0 5.0 1.0 5.0 1.0 5.0

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท 4410281 ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.561 ภ เก ต) ห องเร ยน146 4410279 ภาคน พนธ 6 หน วยก ต B Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20

More information

รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6

รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6 รายการหน งส อเร ยน 8 กล มสาระ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ระด บประถมศ กษา 1-6 ท รห สส นค า รายการ ผ แต ง กล องละ ราคาขาย จ านวน ระด บประถมศ กษาป ท 1 1 2001100050924 หน งส อเร ยนรายว

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 หล กส ตร ว น/เด อน/ป โปรแกรม ว ทยากร สถานท /เวลา จ นทร)ท 11 พฤษภาคม 2558 Word อ.ศ กด ดา

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

ขอบเขตเน อหาการสอบภาคว ชาการและภาคปฏ บ ต (เฉพาะบางตาแหน ง) กล มงานบร การ

ขอบเขตเน อหาการสอบภาคว ชาการและภาคปฏ บ ต (เฉพาะบางตาแหน ง) กล มงานบร การ ขอบเขตเน อหาการสอบภาคว ชาการและภาคปฏ บ ต (เฉพาะบางตาแหน ง) กล มงานบร การ ๑. พน กงานบร การ ๑.๑ การสอบภาคทฤษฎ ข อสอบแบบปรน ย ๔ ต วเล อก ๑๐๐ ข อ ๑๐๐ คะแนน - ความร เบ องต นเก ยวก บการใช คอมพ วเตอร - ระเบ ยบส

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

4.1 สร ปผลส มฤทธ ของผ เร ยนแต ละระด บช นและแต ละกล มสาระ ฯ ย อนหล ง 3 ป ป การศ กษา 2553-2555

4.1 สร ปผลส มฤทธ ของผ เร ยนแต ละระด บช นและแต ละกล มสาระ ฯ ย อนหล ง 3 ป ป การศ กษา 2553-2555 4.1 สร ปผลส มฤทธ ของผ เร ยนแต ละระด บช นและแต ละกล มสาระ ฯ ย อนหล ง 3 ป ป การศ กษา 2553-2555 ตาราง 1 แสดงผลส มฤทธ ของผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1-6 หล กส ตรสถานศ กษา ป การศ กษา 2553 จ าแนกเป น รายว ชา

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม

แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม แนวทางการจ ดท ารายงานกล ม รองศาสตราจารย ดร ท พวรรณ หล อส วรรณร ตน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ล าด บการน าเสนอ ความหมายของรายงาน, ว ตถ ประสงค การทำรายงาน, ขอบเขตห วข อ, ห วข อและข อเสนอ (Proposal), ส วนประกอบของรายงาน,

More information

แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558)

แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558) แบบต ดตามการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรม ประจาป งบประมาณ 2558 ระยะท 1 (1 ต ลาคม 2557 31 ม นาคม 2558) ช อโครงการ ::. กล มงาน/กล มสาระ ::.. กล มบร หาร ::... ก จกรรมตามโครงการ 1. ก จกรรมท ดาเน นการเสร จส นแล

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php กล มงานควบค มโรคต ดต อ http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php มต คณะร ฐมนตร เร องการแก ไขป ญหาโรคไข เล อดออก ณ. ว นท 12 ม นาคม 2556 - ให ท กกระทรวง ทบวง กรม กอง ม แผนปฏ บ ต การฯ ไข เล อดออก - ให ท กจ

More information

ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ของนายกร ฐมนตร ความสอดคล อง ก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กร ไทยหร อ แผนพ ฒนาการ เศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑

ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ของนายกร ฐมนตร ความสอดคล อง ก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กร ไทยหร อ แผนพ ฒนาการ เศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ระหว างว น ๑๒ ถ ง ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๗ ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ๑ นโยบายร ฐบาล ๑ เร อง

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556 ท ศธ. 0406/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 556 เร อง ขอเช ญสม ครเข าร บการอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน (โครงการป ดเอมเต มความร คร

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 นโยบาย เร งด วน/ มต ครม. ท เก ยวข อง

ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 นโยบาย เร งด วน/ มต ครม. ท เก ยวข อง แบบรายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร ด านนโยบายท ด นทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ระหว างเด อน ม ถ นายน ก นยายน 2553 (รอบ 12 เด อน) กรมทร พยากรน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information