แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา

Size: px
Start display at page:

Download "แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา"

Transcription

1 กล มงาน/งาน อาคาร วางบ อพ กสาเร จร ป พร อมฝาป ด คสล. สถานท ก อสร าง หม ท 2 ตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช หน วยงานเจ าของ/งานก อสร าง แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา ปร.4 แผ นท 1/1 เทศบาลตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช แบบเลขท /2558 คานวณราคาโดย นายอร ณ ช ประจง หน.ฝ ายแบบแผนและก อสร าง เม อว นท 27/2/2558 ลาด บ ค าว สด ค าแรง/เคร องจ กร รายการ จานวน หน วย ท หน วยละ จานวนเง น หน วยละ จานวนเง น รวม 1 บ อพ ก คสล.สำเร จร ป ขนำด 1.00 x 1.00 ม บ อ 6, , , , ฝำป ด คสล.1.00 x 0.50 หนำ 0.15 ม ฝำ , , งำนต อปำกบ อพ ก คสล. 2 บ อ 8.00 ตร.ม , , งำนข ดลอกท องค (เคร องจ ก) 2.00 ชม , , , ยอดยกไป 16, , , ภายใต เง อนไข - Factor F ปร บปร งใหม : กค /5573 ลว. 30 ม นาคม รำคำว สด ก อสร ำง สนง.ปล ดกระทรวงพำณ ชย จ งหว ดนครศร ฯ เด อน มกรคม รำคำน ำม นเช อเพล งโซล ำ ท อ.เม อง บำท/ล ตร - บ ญช ค ำแรงงำน/ดำเน นกำรสำหร บกำรถอดแบบคำนวณรำคำกลำงงำนก อสร ำง กรมบ ญช กลำง ฉบ บปร บปร ง ม นำคม 2556

2 กล มงำน/งำน โครงกำร สถำนท ก อสร ำง แบบเลขท หน วยงำนเจ ำของโครงกำร/งำนก อสร ำง ก ำหนดรำคำกลำง เม อว นท ลาด บท / 2558 แบบ ปร. 4 ท แนบ ม จำนวน 1 หน ำ 1 งำน/กล มงำน อำคำร 20, , เง 2 งำน/กล มงำน อำคำร วำงบ อพ กสำเร จร ป พร อมฝำป ด คสล. - แบบสร ปค าก อสร าง หม ท 2 ตำบลนำเหรง อำเภอนบพ ตำ จ งหว ดนครศร ธรรมรำช รายการ เทศบำลตำบลนำเหรง อำเภอนบพ ตำ จ งหว ดนครศร ธรรมรำช 27 ก มภำพ นธ 2558 ค างานต นท น Factor F ค าก อสร าง ปร.5 แผ นท 1/1 - Factor F อนไขการใช ตาราง 3 งำน/กล มงำน เง นล วงหน ำจ ำย 0% 4 ค าขนย ายเคร องจ กร 3, , เง นประก นผลงำนห ก 0% หมายเหต - ดอกเบ ยเง นก 7% - ภำษ ม ลค ำเพ ม 7% (ต วอ กษร) รวมค ำก อสร ำง ปร บลดคงเหล อ สองหม นเก าพ นหกร อยบาทถ วน 29, , ฝนตกช ก 1 คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ลงช อ ประธำนกรรมกำร (นายส ร น น ส วรรณ) ลงช อ กรรมกำร ลงช อ กรรมกำร (นำยอร ณ ช ประจง) (นายวรว ทย สมจ ตร ) ราคากลางท กาหนด ณ ว นท 27 ก มภาพ นธ 2558 รวมท งส น 29,600 บาท ลงช อ...ผ เห นชอบ (นายส ร น น ส วรรณ) ผ อานวยการกองช าง ร กษาราชการแทน ปล ดเทศบาล ลงช อ...ผ อน ม ต (นายจร น ร กสน ท) ตาแหน ง นายกเทศมนตร ตาบลนาเหรง

3 กล มงาน/งาน ขยายท อเมนจ ายน า สถานท ก อสร าง หม ท 3 ตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช หน วยงานเจ าของ/งานก อสร าง แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา ปร.4 แผ นท 1/1 เทศบาลตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช แบบเลขท /2558 คานวณราคาโดย นายอร ณ ช ประจง หน.ฝ ายแบบแผนและก อสร าง เม อว นท 27/2/2558 ลาด บ ค าว สด ค าแรง/เคร องจ กร รายการ จานวน หน วย รวม ท หน วยละ จานวนเง น หน วยละ จานวนเง น 1 ท อ พ ว ซ.Ø 2 น ว ชน ดบานปลาย ช น ท อน , , , ท อ พ ว ซ.Ø11/2 น ว ชน ดบานปลาย ช น ท อน , , , ข อต อ 3 ทาง Ø 2 น วลด 1/2 น ว 5.00 อ น ข อต อ 3 ทาง Ø1 1/ 2 น วลด 1/2 น ว อ น ท อ พ ว ซ Ø 1/2 น ว ท อน กาวประสานท อ 1000 กร ม 5.00 กระป อง , , ฝาป ด พ ว ซ. 1/2 น ว อ น ประต น า พ ว ซ 2 น ว 1.00 ต ว ประต น า พ ว ซ 1 1/2 น ว 1.00 ต ว อ ปกรณ เบ ดเตล ด 1.00 งาน ยอดยกไป ภายใต เง อนไข - Factor F ปร บปร งใหม : กค /5573 ลว. 30 ม นาคม ราคาว สด ก อสร าง สนง.ปล ดกระทรวงพาณ ชย จ งหว ดนครศร ฯ เด อน มกรคม ราคาน าม นเช อเพล งโซล า ท อ.เม อง บาท/ล ตร - บ ญช ค าแรงงาน/ดาเน นการสาหร บการถอดแบบคานวณราคากลางงานก อสร าง กรมบ ญช กลาง ฉบ บปร บปร ง ม นาคม , , ,

4 กล มงาน/งาน สถานท ก อสร าง แบบเลขท หน วยงานเจ าของ/งานก อสร าง ก าหนดราคากลาง เม อว นท ลาด บท / 2558 แบบ ปร. 4 ท แนบ ม จานวน 1 หน า 1 งาน/กล มงาน ทาง 107, , เง 2 งาน/กล มงาน ขยายท อเมนจ ายน า หม ท 3 ตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช - รายการ แบบสร ปค าก อสร าง เทศบาลตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช 27 ก มภาพ นธ 2558 ค างานต นท น Factor F ค าก อสร าง ปร.5 แผ นท 1/1 อนไขการใช ตาราง 3 งาน/กล มงาน เง นล วงหน าจ าย 0% 4 ค าขนย ายเคร องจ กร - - เง นประก นผลงานห ก 0% - Factor F หมายเหต - ดอกเบ ยเง นก 7% - ภาษ ม ลค าเพ ม 7% (ต วอ กษร) รวมค าก อสร าง ปร บลดคงเหล อ หน งแสนสามหม นหกพ นห าร อยบาทถ วน 136, , ฝนตกช ก 1 คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ลงช อ ประธานกรรมการ (นายส ร น น ส วรรณ) ลงช อ กรรมการ ลงช อ กรรมการ (นายอร ณ ช ประจง) (นายวรว ทย สมจ ตร ) ราคากลางท กาหนด ณ ว นท 27 ก มภาพ นธ 2558 รวมท งส น 136,500 บาท ลงช อ...ผ เห นชอบ (นายส ร น น ส วรรณ) ผ อานวยการกองช าง ร กษาราชการแทน ปล ดเทศบาล ลงช อ...ผ อน ม ต (นายจร น ร กสน ท) ตาแหน ง นายกเทศมนตร ตาบลนาเหรง

5 กล มงาน/งาน สถานท ก อสร าง ข ดเจาะบ อบาดาล หน วยงานเจ าของ/งานก อสร าง แบบแสดงรายการปร มาณงานและราคา หม ท 3 ตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช เทศบาลตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช แบบเลขท ปร.4 แผ นท 1/1 คานวณราคากลางโดย นายอร ณ ช ประจง ตาแหน ง หน.ฝ ายแบบแผนฯ เม อว นท 27/2/2558 ลาด บ ค าว สด ค าแรง/เคร องจ กร รายการ จานวน หน วย ท หน วยละ จานวนเง น หน วยละ จานวนเง น รวม 1 งานข ดเจาะบ อบาดาลขนาด ศก. 6 น ว เมตร 2, , , งานต ดต งช ดฝาป ดปากบ อน าบาดาล 1.00 ช ด 3, , , ขนาด ศก. 6 น ว 3 คอนกร ตชานบ อ 2 x 2 x 0.15 ม ลบ.ม. 1, , , เหล กเส นกลม ขนาด ศก. 6 มม ก.ก งานสารวจธรณ ฟ ส กส 2.00 จ ด 1, , , งานว เคราะห ค ณภาพน าบาดาล 1.00 ต วอย าง 1, , , งานทดสอบปร มาณน าบาดาล 1.00 บ อ 8, , , ยอดยกไป ปร.5 ภายใต เง อนไข - Factor F ปร บปร งใหม : กค /5573 ลว. 30 ม นาคม ราคาว สด ก อสร าง สนง.ปล ดกระทรวงพาณ ชย จ งหว ดนครศร ฯ เด อน มกราคม ราคาน าม นเช อเพล งโซล า ท อ.เม อง บาท/ล ตร - บ ญช ค าแรงงาน/ดาเน นการสาหร บการถอดแบบคานวณราคากลางงานก อสร าง กรมบ ญช กลาง ฉบ บปร บปร ง ม นาคม อ ตราราคางานต อหน วย กรมทร พยากรน าบาดาล 30 ส งหาคม , ,

6 กล มงาน/งาน สถานท ก อสร าง แบบเลขท หน วยงานเจ าของ/งานก อสร าง คานวณราคากลาง เม อว นท ลาด บท ข ดเจาะบ อบาดาล หม ท 3 ตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช รายการ แบบสร ปค าก อสร าง แบบ ปร. 4 ท แนบ ม จานวน 1 หน า เทศบาลตาบลนาเหรง อาเภอนบพ ตา จ งหว ดนครศร ธรรมราช 27 ก มภาพ นธ 2558 ค างานต นท น Factor F 1 งาน/กล มงาน งาน 146, ค าก อสร าง 185, ปร.5 แผ นท 1/1 หมายเหต (ต วอ กษร) รวมค าก อสร าง ปร บลดคงเหล อ หน งแสนแปดหม นห าพ นบาทถ วน 185, , คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ลงช อ ประธานกรรมการ (นายส ร น น ส วรรณ) ลงช อ กรรมการ ลงช อ กรรมการ (นายอร ณ ช ประจง) (นายวรว ทย สมจ ตร ) ราคากลางท กาหนด ณ ว นท 27 ก มภาพ นธ 2558 รวมท งส น 185,000 บาท ลงช อ...ผ เห นชอบ (นายส ร น น ส วรรณ) ผ อานวยการกองช าง ร กษาราชการแทน ปล ดเทศบาล ลงช อ...ผ อน ม ต (นายจร น ร กสน ท) ตาแหน ง นายกเทศมนตร ตาบลนาเหรง

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนการจ ดหาพ สด และ แผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด www.nmt.or.th/roiet/selapum/default.aspx แผนการจ ดหาพ สด และแผนปฏ บ ต การจ ดซ อจ ดจ าง ประจาป

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php

กล มงานควบค มโรคต ดต อ. http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php กล มงานควบค มโรคต ดต อ http://203.157.181.13/cdcyaso/cdcyaso.php มต คณะร ฐมนตร เร องการแก ไขป ญหาโรคไข เล อดออก ณ. ว นท 12 ม นาคม 2556 - ให ท กกระทรวง ทบวง กรม กอง ม แผนปฏ บ ต การฯ ไข เล อดออก - ให ท กจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558

แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558 แบบรายงานแผนการปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ 2558 กล มนโยบายและแผน สาน กแผนงานและโครงการพ เศษ ก นยายน 2558 สารบ ญ หน า หมวด A งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ แบบ PA 1 - งานสอบบ ญช โดยภาคร ฐ (กล มหร อมร บการตรวจสอบ)

More information