ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

Size: px
Start display at page:

Download "ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร"

Transcription

1 หน า ๑๐ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ อให การบร หารงานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข องก บงานโครงการหลวงสามารถด าเน นการ ได อย างเหมาะสม เป นระบบและม ประส ทธ ภาพ และครอบคล มการด าเน นงานในเช งนโยบาย และ การประสานงานระด บชาต ในการขยายผลงานโครงการหลวงไปย งพ นท ส งส วนใหญ ของประเทศ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะร ฐมนตร จ งวางระเบ ยบไว ด งต อไปน ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บ งานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ ข อ ๒ ระเบ ยบน ให ใช บ งค บต งแต ว นถ ดจากว นประกาศในราชก จจาน เบกษาเป นต นไป ข อ ๓ ให ยกเล กระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงาน โครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ข อ ๔ ในระเบ ยบน งานโครงการหลวง หมายความว า โครงการ แผนงาน และก จกรรมใด ๆ ท หน วยงานของร ฐ เป นผ ด าเน นงานเพ อรองร บ สน บสน น และขยายผลงานของม ลน ธ โครงการหลวง และรวมถ งการพ ฒนา ค ณภาพช ว ตของประชาชนบนพ นท ส ง หน วยงานของร ฐ หมายความว า กระทรวง ทบวง กรม หร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ น และม ฐานะเป นกรม ราชการส วนภ ม ภาค ราชการส วนท องถ น ร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานอ นของร ฐ บรรดาซ งม การด าเน นงานเก ยวข องก บงานโครงการหลวง กปส. หมายความว า คณะกรรมการประสานงานและสน บสน นงานโครงการหลวง ประธานกรรมการ หมายความว า ประธานกรรมการประสานงานและสน บสน นงานโครงการหลวง กรรมการ หมายความว า กรรมการประสานงานและสน บสน นงานโครงการหลวง สวพส. หมายความว า สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน)

2 หน า ๑๑ ข อ ๕ ให นายกร ฐมนตร ร กษาการตามระเบ ยบน หมวด ๑ คณะกรรมการประสานงานและสน บสน นงานโครงการหลวง ข อ ๖ ให ม คณะกรรมการคณะหน งเร ยกว า คณะกรรมการประสานงานและสน บสน นงาน โครงการหลวง เร ยกโดยย อว า กปส. ประกอบด วย นายกร ฐมนตร เป นประธานกรรมการ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นรองประธานกรรมการ ปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ปล ดกระทรวงกลาโหม ปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ปล ดกระทรวงคมนาคม ปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ปล ดกระทรวงมหาดไทย ปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม ปล ดกระทรวงพาณ ชย เลขาธ การนายกร ฐมนตร ผ อ านวยการส าน กงบประมาณ เลขาธ การคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เลขาธ การคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการ อ นเน องมาจากพระราชด าร ราชเลขาธ การ อธ การบด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อธ การบด มหาว ทยาล ยเช ยงใหม อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร อธ การบด มหาว ทยาล ยแม โจ เลขาธ การม ลน ธ โครงการหลวง และผ ทรงค ณว ฒ ซ งนายกร ฐมนตร แต งต งอ กไม เก นสองคน เป นกรรมการ โดยม ประธานม ลน ธ โครงการหลวงและรองประธานม ลน ธ โครงการหลวงเป นท ปร กษา ให ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นกรรมการและเลขาน การ ผ อ านวยการสถาบ นว จ ย และพ ฒนาพ นท ส ง ผ แทนส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ผ แทนม ลน ธ โครงการหลวง เป นกรรมการและผ ช วยเลขาน การ ข อ ๗ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ม วาระการด ารงต าแหน งคราวละสามป ในกรณ ท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พ นจากต าแหน งก อนวาระ หร อในกรณ ท นายกร ฐมนตร แต งต ง กรรมการผ ทรงค ณว ฒ เพ มข นในระหว างท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งแต งต งไว แล วย งม วาระอย ในต าแหน ง ให ผ ได ร บแต งต งให ด ารงต าแหน งแทนหร อ เป นกรรมการผ ทรงค ณว ฒ เพ มข นอย ในต าแหน งเท าก บวาระ ท เหล ออย ของกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งได ร บการแต งต งไว แล ว

3 หน า ๑๒ เม อครบก าหนดวาระตามวรรคหน งแล ว หากย งม ได ม การแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ข นใหม ให กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพ นจากต าแหน งตามวาระน นอย ในต าแหน งเพ อด าเน นการต อไปจนกว ากรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ซ งได ร บแต งต งใหม เข าร บหน าท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพ นจากต าแหน งตามวาระ อาจได ร บแต งต งอ กได ข อ ๘ นอกจากการพ นจากต าแหน งตามวาระ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พ นจากต าแหน งเม อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) นายกร ฐมนตร ให ออกเพราะบกพร องต อหน าท ม ความประพฤต เส อมเส ยหร อ หย อนความสามารถ (๔) เป นบ คคลล มละลาย (๕) เป นคนไร ความสามารถหร อคนเสม อนไร ความสามารถ (๖) ได ร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษส าหร บความผ ดท ได กระท า โดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ ข อ ๙ การประช ม กปส. ต องม กรรมการมาประช มไม น อยกว าก งหน ง ของจ านวนกรรมการ ท งหมด จ งจะเป นองค ประช ม ในการประช ม กปส. ถ าประธานกรรมการไม อย ในท ประช มหร อไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ให รองประธานกรรมการท าหน าท แทน ถ าไม ม รองประธานกรรมการ หร อม แต ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได ให กรรมการท มาประช มเล อกกรรมการคนหน งข นท าหน าท แทน การว น จฉ ยช ขาดของท ประช มให ถ อเส ยงข างมาก กรรมการคนหน งให ม เส ยงหน งในการลงคะแนน ถ าคะแนนเส ยงเท าก น ให ประธานในท ประช มออกเส ยงเพ มข นอ กหน งเส ยงเป นเส ยงช ขาด ข อ ๑๐ ให กปส. ม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) พ จารณาและก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเน นงานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข อง ก บงานโครงการหลวง (๒) พ จารณาและก าหนดแผนงาน งาน โครงการ และก จกรรมใด ๆ ให สอดคล องก บ ข อเสนอแนะของม ลน ธ โครงการหลวง เพ อให หน วยงานของร ฐท เก ยวข องร บไปด าเน นการ

4 หน า ๑๓ (๓) พ จารณาอน ม ต แผนงาน งาน โครงการ ก จกรรมใด ๆ และงบประมาณรายจ าย เพ อการด าเน นงานท เก ยวข องก บงานโครงการหลวง (๔) ให ค าแนะน า ค าปร กษา และว น จฉ ยป ญหาแก หน วยงานท เก ยวข อง (๕) ควบค ม ก าก บด แล ต ดตามผล และประสานการด าเน นงานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข อง ก บงานโครงการหลวง (๖) แต งต งคณะอน กรรมการ หร อคณะท างานเพ อช วยเหล อการปฏ บ ต งานของงานโครงการหลวง ได ตามความเหมาะสม (๗) เช ญบ คคลจากหน วยงานของร ฐและองค กรอ นให มาช แจง หร อส งข อม ลหร อสถ ต ใด ๆ ท เก ยวข องก บการด าเน นการตามระเบ ยบน (๘) ย มต วบ คคล ว สด อ ปกรณ และคร ภ ณฑ รวมตลอดท งขอใช อส งหาร มทร พย จากหน วยงาน ของร ฐท เก ยวข องได ตามความจ าเป น (๙) ให ค าร บรองผลการปฏ บ ต งานของข าราชการและพน กงานของหน วยงานของร ฐ ท ปฏ บ ต หน าท เก ยวข องก บงานโครงการหลวง ตามข อเสนอแนะของม ลน ธ โครงการหลวงโดยค าน งถ ง ค ณภาพของผลงานและความประหย ด เพ อให หน วยงานต นส งก ดร บไปประกอบการพ จารณา (๑๐) ปฏ บ ต การอ นใดเพ อให เป นไปตามระเบ ยบน หร อตามท คณะร ฐมนตร หร อนายกร ฐมนตร มอบหมาย ข อ ๑๑ ในกรณ ท ม งานหร อโครงการซ งต องด าเน นการโดยร บด วนจนไม อาจจ ดให ม การประช ม กปส. ได ให ประธานกรรมการใช อ านาจหน าท แทน กปส. ได หร อประธานกรรมการโดยความเห นชอบ ของ กปส. จะมอบอ านาจหน าท ท ก าหนดไว ในระเบ ยบน ให แก กรรมการคนใดคนหน งใช อ านาจหน าท แทน กปส. ได ตามความเหมาะสม แต ต องแจ งให กปส. ทราบโดยเร ว ข อ ๑๒ ให สวพส. ท าหน าท เป นส าน กงานเลขาน การของ กปส. และให ม อ านาจหน าท ร บผ ดชอบในงานด านว ชาการ ประสานงานและงานธ รการของ กปส. รวมท งปฏ บ ต หน าท อ นตามท กปส. มอบหมาย ข อ ๑๓ ค าใช จ ายส าหร บ กปส. คณะอน กรรมการ คณะท างานท แต งต งโดย กปส. เจ าหน าท ท ได ร บค าส งให มาปฏ บ ต งานโครงการหลวง รวมท งค าใช จ ายอ นใดท จ าเป น ให เบ กจ ายจากเง นค าใช จ าย

5 หน า ๑๔ ในการบร หารงานของ สวพส. แต ในกรณ ท เป นการด าเน นการร วมก นระหว างหน วยงานของร ฐ ค าใช จ าย ท เก ดข นให จ ายจากเง นงบประมาณของหน วยงานของร ฐท เก ยวข องน น หมวด ๒ การเสนอและการอน ม ต งานและโครงการ ข อ ๑๔ ให สวพส. ประสานงานก บม ลน ธ โครงการหลวงเพ อก าหนดกรอบนโยบายและแนวทาง การด าเน นงานของงานโครงการหลวงเพ อน าเสนอให กปส. พ จารณา และเม อ กปส. พ จารณาอน ม ต นโยบายและแนวทางการด าเน นงานด งกล าวแล ว ให สวพส. แจ งให หน วยงานของร ฐใช เป นกรอบและ แนวทางในการด าเน นงานต อไป ข อ ๑๕ ให หน วยงานของร ฐจ ดท ารายละเอ ยดของงานและโครงการท เก ยวข องก บงาน โครงการหลวงตามข อ ๑๔ พร อมท งก าหนดวงเง นงบประมาณรายจ ายของงานและโครงการส งให สวพส. เพ อพ จารณาและรวบรวมเสนอขออน ม ต ต อ กปส. ข อ ๑๖ ในการพ จารณาเพ ออน ม ต งาน โครงการและวงเง นงบประมาณ รายจ าย ตามข อ ๑๕ กปส. อาจก าหนดหร อเปล ยนแปลงแก ไขวงเง นงบประมาณเพ อให หน วยงานของร ฐด าเน นงานในงาน หร อโครงการใดท เก ยวข องก บงานโครงการหลวงเป นกรณ พ เศษได หมวด ๓ การจ ดท า การอน ม ต และการบร หารงบประมาณ ข อ ๑๗ เม อ กปส. ได พ จารณาอน ม ต งาน โครงการ วงเง นงบประมาณรายจ ายแล ว ให สวพส. แจ งการอน ม ต ด งกล าวเป นหน งส อให หน วยงานของร ฐท เก ยวข องทราบ และให หน วยงานของร ฐจ ดท า ค าขอต งงบประมาณของงานและโครงการท เก ยวข องก บงานโครงการหลวงตามท ได ร บอน ม ต เสนอต อส าน ก งบประมาณตามข นตอนท ก าหนดไว ในกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อค าส งของทางราชการ

6 หน า ๑๕ ข อ ๑๘ ในกรณ ท หน วยงานของร ฐม ความจ าเป นต องโอนหร อเปล ยนแปลงงานหร อโครงการใด ท ได ร บอน ม ต จาก กปส. แล ว ให หน วยงานของร ฐโอนหร อเปล ยนแปลงงานหร อโครงการน นได แต ต อง ไม กระทบต อเป าหมายของการด าเน นงานตามท ก าหนดไว แล วแจ งให สวพส. เพ อทราบ หมวด ๔ หล กเกณฑ การใช จ าย ข อ ๑๙ ให หน วยงานของร ฐซ งได ร บจ ดสรรงบประมาณเป นค าใช จ ายในการด าเน นงานของ งานโครงการหลวงน าเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรรไปใช จ ายตามท ได ร บอน ม ต โดยในส วนของ การใช จ ายเง นของหน วยงานของร ฐให ถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบท หน วยงานของร ฐน นถ อปฏ บ ต อย หมวด ๕ การควบค มและต ดตามประเม นผล ข อ ๒๐ ให หน วยงานของร ฐท ปฏ บ ต งานเก ยวข องก บงานโครงการหลวงต ดตามผล การปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอ และจ ดส งรายงานผลการปฏ บ ต งานให สวพส. เพ อใช ในการว เคราะห และประเม นผล ข อ ๒๑ ให สวพส. ด าเน นการต ดตาม ประเม นผล และจ ดท ารายงาน ผลการปฏ บ ต งาน ท เก ยวข องก บงานโครงการหลวงของหน วยงานของร ฐเป นประจ าท กป เพ อเสนอต อ กปส. บทเฉพาะกาล ข อ ๒๒ ให หล กเกณฑ นโยบายและแนวทางการด าเน นงานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข อง ก บงานโครงการหลวง ซ งออกตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บ งานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ท ใช บ งค บอย ในว นท ระเบ ยบน ประกาศในราชก จจาน เบกษา ย งคงม ผล ใช บ งค บต อไป ท งน จนกว า กปส. จะม มต เปล ยนแปลงเป นอย างอ น

7 หน า ๑๖ ให โอนงานของส าน กงานคณะกรรมการประสานงานและสน บสน นโครงการหลวง ตามระเบ ยบ ส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปเป นของ สวพส. ซ งท าหน าท ส าน กงานเลขาน การของ กปส. ตามระเบ ยบน ข อ ๒๓ ให กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ใน กปส. คณะอน กรรมการ และคณะท างานท ได ร บแต งต ง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ งด ารงต าแหน งอย ในว นท ระเบ ยบน ประกาศราชก จจาน เบกษาเป นกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ใน กปส. คณะอน กรรมการ และคณะท างานตามระเบ ยบน ประกาศ ณ ว นท ๒๕ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๐ พลเอก ส รย ทธ จ ลานนท นายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาและบร หารจ ดการผลไม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยท เป นการสมควรวางระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาและบร หารจ ดการ ผลไม เพ อช วยเหล อเกษตรกรและผ ประกอบก จการเก ยวก

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๖ พระราชบ ญญ ต พ ฒนาการบร หารงานย ต ธรรมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๙ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป นป ท ๖๑ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๒๔ พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย หน า ๕ พระราชบ ญญ ต ความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป นป ท ๖๖ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

พระราชบ ญญ ต ค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการเจร ญพ นธ ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการเจร ญพ นธ ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ พระราชบ ญญ ต ค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการเจร ญพ นธ ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป นป ท ๗๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม

More information

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ...

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ... เอกสารประกอบการประช มส มมนา ว นท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๘ ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต. มาตรา ๑ พระราชบ ญญ

More information

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น ร าง พระราชบ ญญ ต ว ตถ อ นตราย (ฉบ บท.. ) พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรแก ไขเพ มเต มกฎหมายว าด วยว ตถ อ นตราย พระราชบ ญญ ต น ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจ าก ดส ทธ และเสร ภาพของบ คคล ซ งมาตรา ๒๙ ประกอบก

More information

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น ให ประกาศว า มาตรา ๔ พระราชบ ญญ ต น ไม ใช บ งค บก บการปฏ บ ต หน าท ในราชอาณาจ กรของคน พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร

More information

พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.

พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 1 พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2542 --------------- ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 11 พฤศจ กายน พ.ศ. 2542 เป นป ท 54 ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๑ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารและการใช จ ายเง นโครงการแก ไขป ญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยท คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให กระทรวงมหาดไทยด าเน นการโครงการแก ไขป ญหา ความยากจน ตามมต เม อว นท ๑๗ ส งหาคม

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ พระราชบ ญญ ต การอาช วศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 -------------------------------------------------

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- เพ อให การบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ เป นไปโดยความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ

More information

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา 169 ค ม อการปฏ บ ต ราชการสายงานจเร หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา ส วนราชการจะต องด ำเน นการจ ดหาพ สด ให สอดคล องก บพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ เป นป ท ๓๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรด เกล าฯ ให ประกาศว า

การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ เป นป ท ๓๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรด เกล าฯ ให ประกาศว า พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป นป ท ๓๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรด เกล าฯ ให ประกาศว

More information

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓๐ ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป นป ท ๖๒ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า

More information

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม คณะกรรมการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ข นตอนการปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) ช องาน การขออน ม ต โครงการจ ดหาด านเทคโนโลย สารสนเทศและ (ICT-MGNT01) แก ไขคร งท 2 ส าเนาท ว นท

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ.๒๕๒๑

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ.๒๕๒๑ พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ.๒๕๒๑ บ ญญ ต ไว ควบค มการท างานของคนต างด าวท ขออน ญาตท างานในประเทศไทยและสงวนอาช พ บางอย างไว ส าหร บคนไทย โดยคนต างด าวท จะขออน ญาตท างานได ม 3 ประเภท ค อ คนต างด

More information