LOGO. การประปาส วนภม ภาค

Size: px
Start display at page:

Download "LOGO. http://www.pwa.co.th การประปาส วนภม ภาค"

Transcription

1 LOGO การประปาส วนภม ภาค 1

2 ความร ท วไปเก ยวก บ การประปาส วนภม ภาค (กปภ.) ประว ต กปภ. / ภารก จและหน าท ส ญล กษณ ท ต ง โครงสร าง กปภ. คณะผ บร หาร 2

3 ประว ต กปภ. / ภารก จและหน าท 3

4 LOGO ประว ต การประปาส วนภม ภาค การจ ดต งการประปาส วนภม ภาคเป นร ฐว สาหก จ การประปาส วนภม ภาคเป นร ฐว สาหก จท ด าเน นก จการในด านการจ ดหาน าสะอาดใ รปแบบของน าประปาส าหร บประปาชนใช อ ปโภคบร โภค แต เด มม หน วยงานหล ก ท ร บผ ดชอบ ในการด าเน นงาน 2 หน วยงาน ค อ - กองประปาภม ภาค กรมโยธาธ การ กระทรวงมหาดไทย ร บผ ดชอบในการ ด าเน นการ ก อสร างระบบประปา และดแลระบบการผล ตจ าหน ายน าประปาในเขตเม องหร ใน ช มชน ท ม จ านวนประชากรต งแต 5,000 คนข นไป ซ งม การประปาในความดแล ร บผ ดชอบ ก อนม การจ ดต งเป นร ฐว สาหก จ จ านวน 185 การประปา - กองประปาชนบท กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ม หน าท ด าเน นการ และ ร บผ ดชอบการก อสร างระบบประปาหม บ าน หร อการประปาขนาดเล ก ในช มชนท ม จ านวน ประชากรไม เก น 5,000 คน โดยร วมก บท องถ นและเม อก อสร างระบบประปาแล วเสร จ ก มอบให แก ท องถ น ซ งได แก ส ขาภ บาล หร อ หม บ านเป นผ บ าร งร กษาดแลต อไป ซ งม อย จ านวน 550 แห ง ก อนท จะม การจ ดต งเป นร ฐว สาหก จ 4

5 LOGO ประว ต การประปาส วนภม ภาค เม อความต องการน าสะอาดส าหร บอ ปโภคและบร โภค ขยายต วเพ มมากข น การ ผล ต จ าหน ายของกองประปาภม ภาค กรมโยธาธ การม ข อจ าก ดในด านระเบ ยบราชการ ท าให การด าเน นงานไม คล องต ว และไม อาจด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น หน วยงานธ รก จท วไป ในสม ยร ฐบาล พลเอก เกร ยงศ กด ชมะน นท ได มอบให สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ศ กษาว ธ การจ ดรปแบบการบร หารประปาในส วนภม ภาค ให ม ความคล องต ว ในการให บร การ คณะร ฐมนตร ในขณะน น ได ม มต เม อ ว นท 9 พ.ค.2521 ให ม การปร บ รปแบบ การด าเน นก จการประปาของกองประปาส วนภม ภาค กรมโยธาธ การ ให เป น รปแบบการบร หารแบบร ฐว สาหก จ ตามข อเสนอของ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ด าเน นการจ ดต งและตราเป น พรบ.การประปาส วนภม ภาค พ.ศ.2522 เม อว นท 24 ก มภาพ นธ 2522 และให ใช บ งค บต งแต ว นท 28 ก มภาพ นธ 2522 ซ งเป นว นถ ดจากว น ประกาศในราชก จจาน เบกษา เป นต นไป โดยโอนก จการประปา ตลอดจนข าราชการและ ลกจ างของกองประปาส วนภม ภาค กรมโยธาธ การและกองประปาชนบท กรมอนาม ย มา เป นลกจ างและพน กงานของ การประปาส วนภม ภาค 5

6 ภารก จ และหน าท ของ การประปาส วนภม ภาค (Provincial Waterworks Authority Act of 1979) 1. ส ารวจ จ ดหาแหล งน าด บและ จ ดให ได มาซ งน าด บ 2. ผล ต จ ดส งและจ าหน ายน าประปา ท วประเทศยกเว น กร งเทพฯ,นนทบ ร และสม ทรปราการ 3. ด าเน นธ รก จอ นท เก ยวข องหร อ ต อเน องก บธ รก จ การประปา 6

7 ว ส ยท ศน ของ การประปาส วนภม ภาค จะเป นองค กรช นน าระด บสากล ท ให บร การน าประปาด วยมาตรฐาน และบร การท เป นเล ศ 7

8 พ นธก จ (Mission) 1. ตอบสนองความพ งพอใจของล กค าท ง ด านการให บร การ ค ณภาพน า และความ น าเช อถ อในการด าเน นงาน 2. เพ มประส ทธ ภาพ และสมรรถนะในการ บร หารงานและการให บร การโดยม จ ตส าน กเสม อนเจ าของ 3. สร างองค กรแห งการเร ยนร ท ท าให เก ดการ พ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง 7. ปฏ บ ต ต อล กค าอย างโปร งใส และเป นธรรม โดยค าน งถ ง ประโยชน ร วมก น 6. สนองตอบและสน บสน นนโยบายของร ฐบาลอย างต อเน อง 4. ขยายการให บร การอย างต อเน อง เพ อตอบสนอง ความต องการของประชาชนอย างท วถ ง 5. ร กษาสภาพแวดล อมโดยการสร างจ ตส าน ก ในการอน ร กษ น า และสภาพแวดล อม 8

9 ว ฒนธรรมองค กร (Corporate Culture) สร างท มงาน สานประส ทธ ภาพ ปร บเปล ยนไว ถกใจลกค า กล าน าไอท 9

10 ส ญล กษณ พระแม ธรณ ว สทธ สรรพส กข บารม ธ ารงชล 10

11 ท ต ง/การแบ งเขตบร หาร 11

12 โครงสร างของ กปภ. 12

13 13 11www.themegallery.com

14 LOGO ผ บร หารระด บสง ของ กปภ. 14

15 ผ ว าการ อย ระหว างการสรรหา 15

16 รองผ ว าการ รองผ ว าการ แผน ย ทธศาสตร และ การเง น รองผ ว าการ ว ชาการ รองผ ว าการ บร หาร รองผ ว าการ ปฏ บ ต การ 1 รองผ ว าการ ปฏ บ ต การ 2 นางร ตนา ก จวรรณ นายว เช ยร อ ดมร ตนะศ ลป นางสาวอรพ น อ ศวน ก นายถาวร น ต ภาวะชน นางศ ร พร เล กอ ดม รองผ ว าการ ปฏ บ ต การ 3 รองผ ว าการ ปฏ บ ต การ 4 รองผ ว าการ ปฏ บ ต การ 5 นายท นกร ด านพงศ สวรรณ นายว ระพ นธ เห นประเสร ฐ นายสมชาย มนต บ ร นนท 16

17 ความร ท วไปเก ยวก บการเป นพน กงาน กปภ. การปฏ บ ต งาน การเล อนข นเง นเด อนปกต ความก าวหน าในอาช พ สว สด การ การส งเสร มและพ ฒนาพน กงาน ช องทางการส อสารและแรงงานส มพ นธ ความปลอดภ ย ส ขอนาม ยและสภาพแวดล อม การกรอกเอกสารในการรายงานต วเป นพน กงาน กปภ. 18

18 การปฏ บ ต งาน 19

19 LOGO การปฏ บ ต งาน 1.การบรรจ เป นพน กงานและทดลองปฏ บ ต งาน เม อ กปภ.ม ค าส งให บรรจ บ คคลใดเป นพน กงานแล ว พน กงานผ น นจะต องท าการทดลอง ปฏ บ ต งานก อนท กปภ.จะแต งต งให ด ารงต าแหน งเป นการถาวรตามระเบ ยบ กปภ.ว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การร บสม คร การค ดเล อก การสอบค ดเล อก และการบรรจ พน กงานและลกจ าง พ.ศ ข อ 20 ด งน การทดลองปฏ บ ต งาน ให ทดลองปฏ บ ต งานในต าแหน งท ได ร บการบรรจ และแต งต งเป นเวลาไม น อยกว าสามเด อน เว นแต (1) ผ ได ร บการบรรจ และแต งต งในต าแหน งต งแต ห วหน ากองหร อเท ยบเท าข นไป (2) ผ ได ร บการบรรจ และแต งต งเป นพน กงานหร อลกจ างของ กปภ. อย แล ว เม อครบก าหนดเวลาทดลองปฏ บ ต งานแล ว ให ผ บ งค บบ ญชาทดลองปฏ บ ต งานพ จารณาเสนอ ความเห นเพ อขออน ม ต แต งต งให ด ารงต าแหน งหร อส งให ออกจากงาน หร อเล กจ าง หร อขออน ม ต ให ท า การทดลองปฏ บ ต งานต อไปอ ก แต ท งน ต องไม เก นหน งร อยแปดส บว น น บแต ว นเร มการทดลองปฏ บ ต งาน โดยใช แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม (แบบ กปภ.บค.07) 20

20 การปฏ บ ต งาน 1.การบรรจ เป นพน กงานและทดลองปฏ บ ต งาน(ข อควรระว ง) 1.1 สาเหต ของการได ร บเง นเด อนล าช า - การส งเอกสารล าช าหร อไม ครบ โดยเฉพาะเลขท บ ญช ของ ธนาคารสาขา ท กปภ.ส งจ ายเง นเด อน 1.2 สาเหต ของการไม ได ร บโบน ส - ในรอบป ท ผ านมาม ระยะเวลาการปฏ บ ต งานไม ถ ง 8 เด อน 21

21 การปฏ บ ต งาน 2.ก าหนดว นเวลาท างานและว นหย ดงาน ว นท างาน ว นจ นทร ว นศ กร เป นว นท างานประจ าส ปดาห เวลาท างาน ส าน กงานใหญ เวลาท างานกลางว น เวลา 8.30 น น. ส วนภม ภาค แบ งเป น 3 ประเภท ด งน เวลาท างานกลางว น เวลา 8.30 น น. เวลาท างานเป นกะ (งานท ม ความจ าเป นต องท าต ดต อก น) เวลาท างานกลางค น ( น น. ของว นร งข น) ว นหย ดงาน ว นหย ดประจ าส ปดาห (ว นเสาร และอาท ตย ) ว นหย ดตามประเพณ (รวมว นแรงงานแห งชาต ด วย) ว นหย ดพ กผ อนประจ าป 22

22 3.ประเภทและส ทธ ในการลา การปฏ บ ต งาน ลาป วย ประเภท ส ทธ (ว น:ป ) ลาก จ 15 ลาคลอดบ ตร ปฏ บ ต งานไม น อยกว า หมายเหต 60 (ผ ว าการอน ม ต ) - ลาต ดต อก นเก น 7 ว น ต องม ใบร บรองแพทย 90 (รวมว นหย ด+ร บเง น) + ลาก จเล ยงดบ ตร 150 ว น (ไม ร บเง น) ลาอ ปสมบท ย งไม เคยอ ปสมบท หย ดพ กผ อนประจ าป 10 1 ป สะสมไม เก น 20ว น ลาตรวจส ขภาพ 1 - ลาไปต างประเทศ 20 - อาย งานเก น 10 ป สะสมได ไม เก น 30 ว น ลาศ กษาเพ มเต ม 3 ป 1 ร บเง นเด อนแต ไม พ จารณาเล อนข นเง นเด อน, ปฏ บ ต งานชดใช 3 เท าของเวลาท ลา ลาไปประกอบพ ธ ฮ จย 70 2 ย งไม เคยเด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย 23

23 LOGO การปฏ บ ต งาน 4.การแต งกายของพน กงาน กปภ. - ส ภาพบ ร ษ ไม ใส เส อย ด ไม ปล อยชายเส อ ไม สวมกางเกงย นส และไม ใส รองเท าแตะ - ส ภาพสตร ไม ใส เส อย ด ไม ใส กระโปรงผ าย นส /ผ าย ดร ดรปและไม ใส รองเท าแตะ หากจะสวมกางเกงให ใส ช ดสท 3 ช น ส เข ม กางเกงทรงส ภาพไม ร ดรป **เส อย ดอน โลมเฉพาะเส อฟ า กปภ.และใส ในว นท กปภ.ก าหนด ***ส วนภม ภาคอาจม การแต งกายด วยช ดประจ าท องถ น ตามท หน วยงานก าหนด 24

24 การเล อนข นเง นเด อน 25

25 การเล อนข นเง นเด อน 1.กรณ ท พน กงานไม ม ส ทธ ได ร บการพ จารณาเล อนข นเง นเด อนและค าจ าง ม ด งน รอบป พ จารณาความด ความชอบ เพ อเล อนข นเง นเด อน 1 กรกฎาคม ถ ง 30 ม ถ นายน - ปฏ บ ต งานไม ได ผลด หร อเม อประเม นผลงานใน หน าท แล วต ากว ามาตรฐาน - ถกลงโทษทางว น ย รอบป งบประมาณ 1 ต ลาคม ถ ง 30 ก นยายน - ถกส งพ กงานเก น 4 เด อน - ม เวลาท างานรวมก นต ากว า 8 เด อน - ลาก จและลาป วย เก น 45 ว น - ได ร บอน ญาตไปศ กษาในประเทศ หร อไป ศ กษาอบรมดงาน ณ ต างประเทศ - มาท างานสายเก น 30 คร ง - ม การขาดงาน 26

26 การเล อนข นเง นเด อน 2.กรณ ท พน กงานม ส ทธ ได ร บการพ จารณาเล อนข นเง นเด อนกรณ พ เศษเก น 1 ข น รอบป พ จารณาความด ความชอบ เพ อเล อนข นเง นเด อน 1 กรกฎาคม ถ ง 30 ม ถ นายน รอบป งบประมาณ 1 ต ลาคม ถ ง 30 ก นยายน - ม ว นลาก จ ลาป วย รวมก น ไม เก น 15 ว น - ม เวลาท างานครบ 12 เด อน - ไม ถกลงโทษทางว น ย - ไม มาท างานสายเก น 10 คร ง - ไม ม การขาดงาน -ไม ได ลาไปศ กษาในประเทศ หร อไป ศ กษาอบรมดงาน ณ ต างประเทศ 27

27 ความก าวหน าในอาช พ 28

28 LOGO 1.การแต งต งเล อนช นพน กงานกรณ ช นควบ พน กงาน กปภ.ม ส ทธ ได ร บการพ จารณาแต งต งเล อนช นสงข นในกรณ ช นควบตาม หล กเกณฑ ท ก าหนด ไว ด งน * ผ ท ได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน งในช นท 3 ให เล อนข นได ไม เก นช น 6 * ผ ท ได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน งในช นท 4 ให เล อนข นได ไม เก นช น 7 * การแต งต งให ด ารงต าแหน งในช น 3 9 จะต องด ารงช นเด มมาแล วไม น อยกว า 2 ป * พน กงานผ น นจะต องได ร บเง นเด อนไม ต ากว าอ ตราข นต าของช นท จะเล อน 2.การแต งต งเล อนช นพน กงานเก นช นควบ พน กงานท ได ร บการเล อนช นควบในช นสงส ดของต าแหน งแล ว สามารถเล อนช นให สงข นนอกเหน อช น ควบได โดยการสอบเล อนช นตามท กปภ.ก าหนด 3.การแต งต งให ด ารงต าแหน งทางบร หาร ความก าวหน าในอาช พ พน กงาน กปภ.ท ม ผลการปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ ด เป นท พ งพอใจของผ บ งค บบ ญชา ม ส ทธ ได ร บการ พ จารณาเสนอแต งต งให ด ารงต าแหน งทางบร หาร ตามหล กเกณฑ ท กปภ.ก าหนด 29

29 สว สด การ 30

30 สว สด การ ค าร กษาพยาบาล ค าช วยเหล อบ ตร/การศ กษาบ ตร เง นโบน ส รถบร การร บส ง 31

31 1.ค าร กษาพยาบาล พน กงาน กปภ.และบ คคลในครอบคร ว เช น บ ดา มารดา ค สมรสและบ ตร ม ส ทธ เบ กค าร กษาพยาบาลได ตามท กระทรวงการคล งก าหนด 2.ค าช วยเหล อบ ตร/การศ กษาบ ตร สว สด การ ค าช วยเหล อบ ตร พน กงาน กปภ.ม ส ทธ ได ร บเง นช วยเหล อบ ตรเด อนละ 150บาท ต อบ ตร 1 คน แต ท งน ม ส ทธ ร บเง นช วยเหล อฯได ไม เก น 3 คน การศ กษาบ ตร พน กงาน กปภ.ม ส ทธ เบ กค าเล าเร ยนบ ตรได ตามท กระทรวงการคล งก าหนดแต ท งน ม ส ทธ เบ กได ไม เก น 3 คน 32

32 สว สด การ 3.เง นโบน ส *พน กงานท ปฏ บ ต งานไม ครบรอบป แต ได ปฏ บ ต งานมาแล วไม น อยกว า 8 เด อน ใน รอบท ม ก าไรส ทธ เพ อจ ดสรรเป นโบน ส ให ม ส ทธ ได ร บโบน สโดยลดลงตามส วน *พน กงานต อไปน ไม ม ส ทธ ได ร บโบน สในรอบป ท ม ก าไรส ทธ เพ อจ ดสรรเป นโบน ส 1. ถกลงโทษทางว น ยให ไล ออก ให ออก หร อเล กจ าง 2. ลาก จเก น 45 ว น หร อลาป วยเก น 125 ว น 3. มาท างานสายเก น 30 คร ง หร อขาดงานเก น 7 ว นท าการ *การน บเวลาปฏ บ ต งานครบรอบป ของพน กงาน ไม ให น บเวลาการทดลองการ ปฏ บ ต งาน มารวมค านวณด วย 4.รถบร การร บ ส งพน กงาน กปภ.ได จ ดรถบร การเพ อร บ ส งพน กงาน แบ งออกเป นสายการเด นรถตามเส นทาง ต างๆ โดยท กปภ.สมทบเง นค ารถให ส วนหน งและพน กงานจ ายอ กส วนหน ง 33

33 การส งเสร มและพ ฒนาพน กงาน 34

34 LOGO การส งเสร มและพ ฒนาพน กงาน กปภ.ได จ ดหล กสตรอบรมพน กงานอย างต อเน องเพ อเป นการพ ฒนาและส งเสร มให พน กงานม ความรอบร เช ยวชาญและเร องต างๆในงานท ปฏ บ ต มากข น โดยม หล กสตรประจ าป ด งน 35

35 การประช ม ~ อบรม ~ ส มมนา ~ Workshop 36

36 การประช ม ~ อบรม ~ ส มมนา ~ Workshop 37

37 LOGO ช องทางการส อสารและ แรงงานส มพ นธ 38

38 ช องทางการส อสารและแรงงานส มพ นธ ป จจ บ น กปภ.ม ช องทางการส อสารระหว าง องค กรและพน กงาน ด งน - ส ส นข าว กปภ. - วารสารน า กปภ. - ระบบหน งส อเว ยน (Infoma) - เส ยงตามสาย - การว จ ย ประเม นท ศนคต และ ความพ งพอใจของพน กงาน - การประช มก จการส มพ นธ เป นประจ าท กเด อน www.themegallery.com

39 ความปลอดภ ย ส ขอนาม ย และสภาพแวดล อม 40

40 ความปลอดภ ย ส ขอนาม ย และสภาพแวดล อม ความปลอดภ ย ม คณะกรรมการความปลอดภ ยฯ ตามค าส ง กปภ. ท 802/2550 ลว. 6 ธ.ค จ ดให ม การอบรมหล กส ตรเจ าหน าท ความปลอดภ ย ในการท างานระด บห วหน างาน จ ดท าแผนฉ กเฉ น ป องก น และระง บอ คค ภ ย ส าน กงานใหญ จ ดท าข อบ งค บว าด วยการม และใช เส อเกราะป องก น กระส นและสะเก ดระเบ ด จ ดท าค ม อเก ยวก บมาตรฐานว าด วยความปลอดภ ย ในการท างาน จ ดอบรมหล กส ตรการฝ กซ อมด บเพล งและฝ กซ อมหน ไฟ ซ อมอพยพหน ไฟให ก บพน กงานส งก ดส าน กงานใหญ 41

41 LOGO ความปลอดภ ย ส ขอนาม ย และสภาพแวดล อม ส ขอนาม ย และสภาพแวดล อม จ ดท าข อบ งค บว าด วยการ สงเคราะห เก ยวก บ ร กษาพยาบาล ตรวจส ขภาพประจ าป แพทย ประจ าสถานพยาบาล ส ปดาห ละ 2 คร ง คล น กแพทย เฉพาะทาง จ ดให ม ศนย เล ยงเด กกลางว น จ ดให ม ศนย ออกก าล งกาย ก จกรรมส นทนาการ ก จกรรม 5 ส. 42

42 ความปลอดภ ย ส ขอนาม ย และสภาพแวดล อม 43

43 เบอร ต ดต อ งานทร พยากรบคคล กปภ.ข ต อ 101 กปภ.ข กปภ.ข ต อ 103 กปภ.ข กปภ.ข

44 เบอร ต ดต อ งานทร พยากรบคคล กปภ.ข ต อ 21 กปภ.ข กปภ.ข ต อ 106 กปภ.ข ต อ 1207 กปภ.ข ต อ 401

45 62

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป น พน กงานราชการประเภท พน กงานราชการท วไป

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง ด วยกระทรวงสาธารณส ขได กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการจ ายเง นบาร ง เพ อเป นค าจ างล กจ าง ช วคราวหร อล กจ างรายคาบของหน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ของ องค การบร หารส วนตาบลหนองค อาเภอเม อง จ งหว ดยโสธร คานา การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและย ทธศาสตร ท กาหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกองค

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information