รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗)"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) โดย นางส ธาส น เพ งสล ง ช ยชนะ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พช านาญการ ส งก ด ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนชายบ านกร ณา ช วยราชการประจ า ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท ๙ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม

2 ค าน า รายงานฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร ปผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคลของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย รวบรวมผลการด าเน นงานในคร งป งบประมาณแรก ต งแต ว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ถ งว นท ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗ ซ งเป นระยะเวลาท ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งต องเร ยนร ระบบการบร หารงานของ ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ศ กษากฎหมาย ระเบ ยบต างๆท เก ยวข องในการปฏ บ ต งาน ประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช หล กการว ด และประเม นผลหล กส ตร ผลการด าเน นงานตามต าแหน งหน าท และงานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย รายงานผลการด าเน นงานฉบ บน จ งแบ งออกเป น ๒ ส วนค อ ๑. ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล ๒. ผลการด าเน นงานอ นๆ (งานตามต าแหน งหน าท งานตามท ได ร บมอบหมายและ หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System) รายงานฉบ บน จ ดท าข นเป น ๒ ช ด เสนอต อกองบร หารทร พยากรบ คคล และ ผ อ านวยการศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เพ อประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งและประกอบการพ จารณาก าหนดกรอบการส งสม ประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต อไป นางส ธาส น เพ งสล ง ช ยชนะ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท ๙

3 สารบ ญ ห วข อ หน า ส วนท ๑ ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล การว เคราะห การบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ๒ - ระบบงานของกล มงานต างๆ ในศ นย ฝ กฯ ๒ - การเช อมโยงงานท งระบบ ๕ - ป ญหาท เก ดจากระบบงานเด ม ๒๐ - ข อเสนอแนะการพ ฒนาการบร หารงานของศ นย ฝ กฯ ๒๐ การประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน ๒๑ ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานอ นๆ - งานตามต าแหน งหน าท ๒๓ - งานตามท ได ร บมอบหมาย ๒๔ - หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System ๒๕ ภาคผนวก ๒๖

4 ส วนท ๑ ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล

5 ๒ ส วนท ๑ ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คลล ๑. การว เคราะห การบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรม ๑.๑ ระบบงานของกล มงานในศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ประว ต ความเป นมา ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย เลขท ๑๕๘ หม ท ๓ ถนน เช ยงใหม -ฝาง ต าบลแม สา อ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม เด มค อ สถานฝ กและอบรมของสถานพ น จและ ค มครองเด กและเยาวชนจ งหว ดเช ยงใหม เป ดด าเน นการมาต งแต ว นท ๒๑ ส งหาคม ๒๕๑๓ ต อมาร ฐบาล ได ด าเน นการจ ดระบบราชการใหม โดยได ม การตราพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยยกฐานะสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชนข นเป น กรมพ น จและค มครองเด กและ เยาวชน ส งก ดอย ในกระทรวงย ต ธรรม ม อ านาจในการบร หารงาน และก าก บด แลการปฏ บ ต งานของ สถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชนท วประเทศ ต อมาเม อว นท ๒๘ ก มภาพ นธ ๒๕๔๖ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงย ต ธรรมได ออกประกาศ กระทรวงย ต ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เร อง การจ ดต งศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน และก าหนดแบ งเขตท องท ของศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมพ น จและค มครองเด กและ เยาวชน กระทรวงย ต ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยม ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนในเขตกร งเทพมหานคร และปร มณฑล รวม ๖ แห ง ม อ านาจหน าท ในเขตท องท ๖ จ งหว ด ค อ กร งเทพมหานครและปร มณฑล และ ให ยกฐานะสถานฝ กและอบรมเยาวชนของสถานพ น จจ งหว ดต างๆ รวม ๙ แห ง ข นเป น "ศ นย ฝ กและอบรม เด กและเยาวชนเขต ๑-๑๑" ม อ านาจหน าท ในเขตท องท แห งละ ๕-๙ จ งหว ด ยกเว นศ นย ฝ กและอบรมเด ก และเยาวชนเขต ๖ จ งหว ดนครสวรรค ม อ านาจหน าท ในเขตท องท ๑๐ จ งหว ด ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เป ดด าเน นการอย างเป นทางการเม อ เด อนต ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถ งป จจ บ น โดยม อ านาจหน าท ในเขตท องท ๘ จ งหว ดค อ ๑. จ งหว ดแม ฮ องสอน ๒. จ งหว ดเช ยงใหม ๓. จ งหว ดเช ยงราย ๔. จ งหว ดล าปาง ๕. จ งหว ดล าพ น ๖. จ งหว ดพะเยา ๗. จ งหว ดน าน ๘. จ งหว ดแพร

6 ๓ โครงสร างการบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ ผ ช วยผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ ฝ ายบร หารงานท วไป งานธ รการ งานพ สด คร ภ ณฑ งานการเง นและบ ญช งานทะเบ ยนเด กและเยาวชน กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย งานอภ บาลและการพ น จ งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ กล มงานประสานก จกรรมช มชน งานจ ตว ทยา งานส งคมสงเคราะห กล มงานบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ งานพยาบาล งานจ ตว ทยา งานส งคมสงเคราะห ภารก จหน าท ศ นย ฝ กและอบรม ให การฝ กอบรม บ าบ ดฟ นฟ พ ฒนาพฤต น ส ยเด กและเยาวชนท กระท าผ ดอาญาแล วศาลฯ ม ค า พ พากษาให ร บการฝ กอบรมตามระยะเวลาท ก าหนด โดยจ ดให เด กและเยาวชนร บการศ กษาท งสายสาม ญและ ว ชาช พ โดยหล กส ตรมาตรฐานท ได ร บการยอมร บ ตลอดจนจ ดก จกรรมต างๆท จะเป นการปร บเปล ยน พฤต กรรมกระบวนการค ดการแก ไขป ญหาไปในทางท เหมาะสม ลดโอกาสท จะกล บไปกระท าผ ดซ าและใช ช ว ตอย ในส งคมได โดยไม สร างความเด อดร อนให ก บคนรอบข าง ตลอดจนประสานความร วมม อก บหน วยงาน อ นๆ ท งภาคร ฐและเอกชนในการสงเคราะห ช วยเหล อเด กและเยาวชนในด านต างๆ อย างเหมาะสม อาท เช น การประกอบอาช พหล งปล อย การศ กษาต อในสถาบ นต างๆ รวมถ งการส งต อเด กไปม ลน ธ ต างๆ เพ ออนาคต และสว สด ภาพท ด ท ส ดของเด กและเยาวชน

7 ๔ ตารางก จกรรมเด กและเยาวชนชาย ศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เวลา/ว น จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย ๕.๓๐-๖.๐๐ ต นนอน/ความสะอาดบนหอนอน/ตรวจน บยอด ๖.๐๐-๗.๓๐ กายบร หาร/ท างานตามท ได ร บมอบหมาย ๗.๓๐-๘.๐๐ ร บประทานอาหารเช า/ก จธ รส วนต ว ๘.๐๐-๙.๐๐ ก จกรรมหน าเสาธง/พบคร ท ปร กษา เคารพธงชาต ๙.๐๐-๑๑.๔๕ ว ชาช พ/สาม ญ/ก จกรรมพ นฐาน ประช ม ท าความสะอาดหอนอน- สภาเด ก โรงเล ยง/พ กผ อน ๑๑.๔๕-๑๓.๐๐ ร บประทานอาหารกลางว น/พ กผ อน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ว ชาช พ/สาม ญ ก จกรรม ก จกรรม ประช ม ก จกรรมเสร มพ เศษ บ าบ ดฯ ชมรม บ าน ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ เล นก ฬา/อาบน า/เช ญธงชาต ลง/ร บประทานอาหารเย น ๑๗.๓๐-๒๒.๐๐ ตรวจน บยอด/ข นหอนอน/ไหว พระ-สวดมนต /พ กผ อน ก จกรรมญาต เย ยม/เล น ก ฬา/อ านหน งส อ/ด ท ว ตารางก จกรรมเด กและเยาวชนหญ งศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เวลา/ว น จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย ๕.๓๐-๖.๐๐ ต นนอน/ความสะอาดบนหอนอน/ตรวจน บยอด ๖.๐๐-๗.๓๐ กายบร หาร/ท างานตามท ได ร บมอบหมาย ๗.๓๐-๘.๐๐ ร บประทานอาหารเช า/ก จธ รส วนต ว ๘.๐๐-๙.๐๐ ก จกรรมหน าเสาธง/พบคร ท ปร กษา เคารพธงชาต ๙.๐๐-๑๑.๔๕ ว ชาช พ ศ ลปะ/ ภาษาอ งกฤษ ว ชาช พ ศ ลปะ/ ภาษาอ งกฤษ ประช ม บ าน ๑๑.๔๕-๑๓.๐๐ ร บประทานอาหารกลางว น/พ กผ อน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ว ชาช พ ก จกรรม ก จกรรม บ าบ ดฯ ชมรม ว ชาช พ ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ เล นก ฬา/อาบน า/ร บประทานอาหารเย น ๑๗.๓๐-๒๒.๐๐ ตรวจน บยอด/ข นหอนอน/ไหว พระ-สวดมนต /พ กผ อน เร ยน กศน./ ก จกรรมญาต เย ยม/ อ านหน งส อ/ด ท ว ก จกรรมญาต เย ยม/ อ านหน งส อ/ด ท ว ก จกรรมเสร มพ เศษ : ก จกรรมล กเส อ, ก จกรรมจร ยธรรม, ก จกรรมพลศ กษา โดยหม นเว ยนเด กและ เยาวชนในแต ละหน วยว ชาช พเข าร วมก จกรรม ก จกรรมพ นฐาน : ก จกรรมเด กและเยาวชนร บต วใหม เช น ปฐมน เทศ(เช าว นจ นทร ), การตรวจจ ต (ว นอ งคาร), การบ าบ ดตามโปรแกรมพ นฐานเด กร บต วใหม ก จกรรมบ าบ ด : แบ งก จกรรมออกเป น ๓ กล ม ค อ กล มเส ยง(น กว ชาการฯเป นผ ด าเน นก จกรรม) กล มเสพ(น กจ ตว ทยาเป นผ ด าเน นก จกรรม) และกล มต ด (พยาบาลเป นผ ด าเน นก จกรรม)

8 ๕ ๑.๒ การเช อมโยงระบบงาน การศ กษาการเช อมโยงงานท งระบบน น จ าเป นจะต องท าความเข าใจก อนว าแต ละกล มงานแต ละฝ าย ในศ นย ฝ กฯ ม บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบอย างไร ม อ ตราก าล งในแต ละฝ ายเหมาะสมก บงานหร อไม จ งจะสามารถเช อมโยงระบบงานต างๆ และเก ดความเข าใจท ตรงก นภายในองค กรได ฝ ายบร หารงานท วไป ฝ ายบร หารงานท วไป ด าเน นงานเก ยวก บการบร หารงานท วไป ได แก งานสารบรรณ งาน ธ รการ ร บเอกสารการส งต วและจ ดท าสม ดประว ต และทะเบ ยนเก ยวก บเด กและเยาวชน ตรวจสอบอาย ดและ รายงานยอดเด กและเยาวชน งานการเง นและบ ญช จ ดซ อจ ดจ าง จ ดท าค าของบประมาณรายจ ายประจ าป งานพ สด คร ภ ณฑ อาคารสถานท ยานพาหนะ งานการประช ม งานประชาส มพ นธ งานอ านวยความสะดวก แก ผ มาต ดต อราชการและเย ยมชมก จการ การบร หารงานบ คคลเบ องต น การรวบรวมและรายงานสถ ต ข อม ล ต างๆ ประสานงานท วไป และจ ดเก บร กษาส งค นเอกสารหร อทร พย ส นและเง นฝากของเด กและเยาวชนท ได ร บการปล อยต ว ด าเน นการเก ยวก บคณะกรรมการต างๆ ท เก ยวข อง และปฏ บ ต งานอ นท ได ร บมอบหมาย อ ตราก าล งฝ ายบร หารงานท วไปของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ ล กจ างประจ า พน กงานราชการ จ างเหมาบร การ รวม น กจ ดการงานท วไป ๒-๑ - ๓ เจ าพน กงานธ รการ ๒-๑ - ๓ น กว ชาการเง นและบ ญช - - ๑-๑ เจ าพน กงานการเง นและ ๑ ๑ บ ญช พน กงานข บรถยนต ๓ ๓ น กการภารโรง ๑ ๑ คนสวน - ๑ - - ๑ รวม ๕ ๑ ๓ ๔ ๑๓

9 ๖ กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ยเป นกล มงานท ม บ คลากรมากท ส ดของศ นย ฝ กฯ โดยแบ งงานตาม ล กษณะงานออกเป น ๒ งานค อ ๑. งานอภ บาลและการพ น จ ม บทบาทหน าท ค อ ให การด แลด านการก น อย หล บนอน และให ค าปร กษาแก เด กและเยาวชนในการด าเน นช ว ตประจ าว น ศ กษา ว เคราะห พฤต กรรมเด กและเยาวชนเพ อ ประกอบการจ าแนก ต ดตามประเม นผลการปร บเปล ยนพฤต กรรม และก าหนดแผนบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ เป น รายบ คคล ควบค มด แลและพ ฒนาค ณภาพช ว ต ส งเสร มและปล กฝ งให เด กประพฤต ตนอย ในระเบ ยบว น ย ปล กฝ งศ ลธรรม จร ยธรรม ว ฒนธรรมอ นด งาม เคารพย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และ ระบบประชาธ ปไตย จ ดท าแผนการร กษาความปลอดภ ยและเฝ าระว ง และซ กซ อมแผนการร กษาความ ปลอดภ ยอย างต อเน อง ๒. งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ ม บทบาทหน าท ด านการจ ดการศ กษาด านว ชาสาม ญและ ว ชาช พ จ ดท าแผนการสอน พ ฒนาการเร ยนการสอนและนว ตกรรมทางการศ กษา รวมท งการว ดและ ประเม นผล จ ดท าโครงการเสร มหล กส ตรและร วมจ ดก จกรรมน นทนาการ ต ดต อต อประสานงานเก ยวก บ การศ กษาก บหน วยงานภายในและภายนอกท เก ยวข อง อ ตราก าล งกล มงานพ ฒนาพฤต น ส ยของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ ล กจ างประจ า พน กงานราชการ จ างเหมาบร การ รวม ผ ช วยผ อ านวยการฯ (ห วหน าฯ) ๑ ๑ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานอภ บาล) ๒-๕ - ๗ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานการศ กษาฯ) ๗-๗ - ๑๔ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานอภ บาล : หน วยหญ ง) ๑ ๑ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานการศ กษาฯ : หน วยหญ ง) ๑ ๑ พน กงานพ น จ - ๑๔ ๑๘-๓๒ พน กงานพ น จ (หญ ง) - ๑ ๕-๖ พน กงานพ ท กษ - - ๒-๒ พน กงานพ ท กษ (หญ ง) - - ๑-๑ พน กงานประกอบอาหาร - ๓-๑ ๔ คร ช างต ดผม ๑ ๑ รวม ๑๒ ๑๘ ๓๘ ๒ ๗๐

10 ๗ กล มงานบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ ปฏ บ ต งานเช งสหว ชาช พในการจ าแนกและก าหนดแผนการบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ ต ดตามประเม น และสร ปผลเพ อปร บแผนให เหมาะสมก บเด กและเยาวชนแต ละราย บ าบ ด แก ไข ฟ นฟ เด กหร อเยาวชนและ ครอบคร ว เพ อปร บเปล ยนท ศนคต พฤต กรรม และพ ฒนาท กษะช ว ต ให การร กษาพยาบาล ส งเสร มส ขภาพ โภชนาการ การด แลอนาม ยและส งแวดล อมในสถานควบค ม และให การสงเคราะห แก เด กและเยาวชน ประสานงานก บหน วยงานท งภายในและภายนอกองค กรในการด าเน นการตามแผนบ าบ ด และป องก นการ กระท าผ ดซ าของเด กและเยาวชน อ ตราก าล งกล มงานบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ ของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ เช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ พน กงานราชการ เยาวชนไทยเข มแข ง รวม พยาบาลว ชาช พ ๒ - - ๒ น กส งคมสงเคราะห ๑ ๑-๒ น กจ ตว ทยา ๑ ๑-๒ ผ ช วยงานพยาบาล - - ๑ ๑ รวม ๔ ๒ ๑ ๗ กล มงานประสานก จกรรมช มชน ม บทบาทหน าท ในการร วมจ ดท าโครงการ ข อตกลงความร วมม อในงานพ ท กษ และค มครองส ทธ เด ก สร างเคร อข ายความร วมม อด านทร พยากรและความร ทางว ชาการในการบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ เด กและ เยาวชน สน บสน นให ค าปร กษาแนะน าด านเด กและครอบคร ว รวมท งเผยแพร ข อม ลแก ประชาชนท วไป หน วยงานความร วมม อและองค กรอ นๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ปฏ บ ต งานเช งสหว ชาช พด านก จกรรมช มชน ในการบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ และสงเคราะห เด กและเยาวชนท กระท าผ ดท ม ป ญหาร นแรง และเก ยวข องก บยา เสพต ด ประเม นต ดตามและรายงานผล ประสานความร วมม อก บช มชนเพ อสร างความพร อมในการรองร บเด ก เยาวชนกล บส ส งคม ร วมสร างช มชนเข มแข งก บช มชนเพ อป องก นและพ ฒนาเด กและเยาวชนม ให กระท าผ ด อ ตราก าล งกล มงานประสานก จกรรมช มชนของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ เช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ เยาวชนไทยเข มแข ง รวม น กจ ตว ทยา ๑-๑ น กส งคมสงเคราะห ๑-๑ ผ ช วยน กบ าบ ด - ๑ ๑ รวม ๒ ๑ ๓

11 ๘ การเช อมโยงระบบงาน แบ งตามกระบวนการการด แลเด กและเยาวชน ศ นย ฝ ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ม กระบวนการด าเน นงานและการ ปฏ บ ต ต อเด กและเยาวชน ซ งย ดถ อแนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบปฏ บ ต ของกรมพ น จและค มครองเด กและ เยาวชนเป นหล ก หากแต ม ข อปฏ ฏ บ ต และกระบวนการด าเน นงานบางประการท ออกแบบและปร บให เข าก บ สถานการณ ส งคมว ฒนธรรม และอ ตราก าล งท ม อย ในป จจ บ น โดยแบ งระบบงานตามกระบวนงานในศ นย ฝ กและอบรม โดยม ม รายละเอ ยดด งน ๑. กระบวนการร บต วเด กและเยาวชนจากสถานพ น จฯ เจ าหน าท จากสถานพ น จฯ น าต วเด กหร อเยาวชนซ งศาลฯต ดส นให ฝ กอบรมมาส งท ศ นย ฝ กฯ เด กหร อเยาวชน เอกสารการส งต ว งานอภ บาลและการพ น จ พน กงานพ น จ : ตรวจค นต วเด กและเยาวชน พ อบ าน/แม บ บ าน : จ ดท าข อม ลการร บต วและ ประเม นระด บการควบค ม ปฐมน เทศเบ องต น จ ดส งของเคร องใช ส วนต วและจ ดท เข าพ ก งานธ รการร ร บเอกสารการส งต ว งานทะเบ ยน ลงทะเบ ยนในฐานข อม ล ของศ นย ฝ กฯ และระบบสารสนเทศ งานการเง นและบ ญช เก บร กษาเง นฝากและทร พย ส นเด กและเยาวชน

12 ๙ ๒. กระบวนการจ าแนกและจ ดท าแผนการฝ กอบรม เด กและเยาวชนแรกร บต วใหม (สวมเส อส ม วง) เด อนแรก ส ปดาห ท ๑ ส ปดาห ท ๒ ส ปดาห ท ๓ ส ปดาห ท ๔ น กส งคมสงเคราะห ประเม นทางส งคมสงเคราะห พยาบาล ประเม นสภาวะส ขภาพและป ญหาการใช ยาเสพต ด น กว ชาการฯ ส งเกตและประเม นพฤต กรรมเด กและเยาวชน ส มภาษณ ความสนใจทางอาช พ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย น กจ ตว ทยา ประเม นสภาวะส ขภาพจ ตและตรวจทางจ ตว ทยา คณะกรรมการน กว ชาช พ จ ดท าแผนการฝ กอบรมรายบ คคล คณะกรรมการสหว ชาช พ สร ปผลการจ ดท าแผนการฝ กอบรมรายบ คคล ผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ อน ม ต แผนการฝ กอบรมรายบ คคล (คร ท ปร กษา/หน วยเร ยน/กล มบ าบ ด/ชมรม)

13 ๑๐ ๓. กระบวนการฝ กและอบรมเต มร ปแบบ ในกระบวนการฝ กอบรมตามแผนการฝ กอบรมเด กและเยาวชนรายบ คคลน น แบ งก จกรรมย อย ออกเป น ๔ ก จกรรมค อ ก จกรรมคร ท ปร กษา ก จกรรมการบ าบ ดฟ นฟ พฤต กรรมและอารมณ เด กและเยาวชน ก จกรรมการจ ดการศ กษาสายสาม ญหร อว ชาช พ และก จกรรมการประเม นผลการฝ กอบรม โดยม รายละเอ ยด ในแต ละก จกรรมย อยด งน ๓.๑ ก จกรรมคร ท ปร กษา เด กและเยาวชนท กคนม คร ท ปร กษาและม เวลาพบคร ท ปร กษา ในช วงเช า ๓๐ นาท ท ต อว น เด อนแรก ส ปดาห ท ๑ น กส งคมสงเคราะห ท าหน าท คร ท ปร กษา ส ปดาห ท ๒ พยาบาลว ชาช พ ท าหน าท คร ท ปร กษา ส ปดาห ท ๓ น กว ชาการฯ ท าหน าท คร ท ปร กษา ส ปดาห ท ๔ น กจ ตว ทยา ท าหน าท คร ท ปร กษา เด อนท ๒ เป นต นไป คร ท ท ปร กษา น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ เด กและเยาวชนทราบแผนการฝ กอบรมรายบ คคล ก าก บ ต ดตามให เป นไปตามแผนการฝ กอบรม ต ดตามและส งเกตพฤต กรรม ป ญหาของเด กและเยาวชน ก จกรรมประจ าว น แจ งข าวสารข อม ล ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม ตอบกระท ป ญหาต างๆ ตรวจและให ค าแนะน า ใบส งต อเด กและเยาวชน เข ยนสม ดบ นท กประจ าว น น กว ชาช พท เก ยวข อง - น กจ ตว ทยา - พยาบาล - น กส งคมสงเคราะห

14 ๑๑ ๓.๒ การบ าบ ดฟ นฟ พฤต กรรมและอารมณ เด กและเยาวชน แบ งออกเป น ๓ ส วน ค อ การ บ าบ ดฟ นฟ พ นฐาน การบ าบ ดฟ นฟ เฉพาะด าน(โปรแกรมบ าบ ดยาเสพต ด) และการบ าบ ดฟ นฟ พ เศษ ซ งใน ๒ ส วนแรกน นเด กและเยาวชนท กคนต องเข าร บการบ าบ ดตามแผนการฝ กอบรมรายบ คคล ส วนส ดท าย ก าหนดไว ส าหร บเด กและเยาวชนเฉพาะรายเท าน น การบ าบ ดฟ นฟ พ นฐาน (๑๖ คาบ) เป นก จกรรมซ งจ ดข นใน ๓๐ ว นแรกท ร บต วใหม ส ปดาห ท ๑ น กส งคมสงเคราะห ส ปดาห ท ๒ พยาบาลว ชาช พ ส ปดาห ท ๓ น กว ชาการฯ ส ปดาห ท ๔ น กจ ตว ทยา ปฐมน เทศเด กและเยาวชน ก จกรรมพ นฐาน ๑๖ คาบ ปฐมน เทศผ ปกครอง คณะกรรมการน กว ชาช พ การบ าบ ดฟ นฟ เฉพาะด าน (โปรแกรมบ าบ ดยาเสพต ด) เด กและเยาวชนผ ผ าน กระบวน การจ าแนกมาแล วในเด อนแรก คร ท ปร กษาจะแจ งให ทราบตามแผนการฝ กอบรมว าเด กหร อเยาวชน อย กล มการบ าบ ดยาเสพต ดประเภทกล มเส ยง กล มเสพ หร อกล มต ดยาเสพต ด โปรแกรมบ าบ ดยาเสพต ด เด กและเยาวชนท กรายเข าร วมก จกรรมตามกล ม ในท กว นพ ธ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กล มเส ยงฯ กล มเสพฯ กล มต ดฯ น กว ชาการฯด าเน นก จกรรม น กจ ตว ทยาด าเน นก จกรรม พยาบาลว ชาช พด าเน นก จกรรม การบ าบ ดฟ นฟ พ เศษ เป นแผนการบ าบ ดส าหร บเด กหร อเยาวชนท ม ป ญหาพ เศษ ก าหนดระยะเวลาในการร บการบ าบ ดฟ นฟ เป นไปตามแผนการฝ กอบรมของเด กหร อเยาวชนแต ละคน ร บการบ าบ ดฟ นฟ ตามความจ าเป น หร อล กษณะพ เศษเป นการเฉพาะราย ประเม นผลการบ าบ ดฟ นฟ

15 ๑๒ ๓.๓ ก จกรรมการจ ดการศ กษาส าหร บเด กและเยาวชน งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย ศ นย ฝ กฯเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม จ ดการศ กษาท งสายสาม ญและสายว ชาช พ รวมท งหล กส ตรภ ม ป ญญาท องถ น ควบค ไปก บก จกรรมนอก หล กส ตร เช น ก จกรรมส งเสร มส ขภาพ ก จกรรมท กษะช ว ต ก จกรรมจ ตอาสา ก จกรรมศ นย เพ อนใจว ยร น (ชมรม To be Number 1) ก จกรรมล กเส อ และก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมตามหล กศาสนา เด กและเยาวชนท กคนเข าร วมก จกรรม เด กและเยาวชนเข าร วม ตามแผนการฝ กอบรม ก จกรรมนอกหล กส ตร - ก จกรรมศ นย เพ อนใจว ยร น (ชมรม To be N.1) - ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม - ก จกรรมท กษะช ว ต - ก จกรรมพลศ กษา - ก จกรรมจ ตอาสา งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ หน วยเร ยนสาม ญ - กล มผ ไม ร หน งส อ - กล มประถมศ กษา - กล มม ธยมศ กษาตอนต น - กล มม ธยมศ กษาตอนปลาย หน วยเร ยนว ชาช พ (ชาย) - หน วยว ชาช พช างไม ก อสร าง - หน วยว ชาช พช างยนต - หน วยว ชาช พช างศ ลป - หน วยว ชาช พช างไฟฟ า - หน วยว ชาช พช างเช อม - หน วยว ชาช พช างต ดผม - หน วยว ชาช พคหกรรมชาย - หน วยว ชาช พเกษตรกรรม - หน วยว ชาช พดนตร สากล หน วยเร ยนว ชาช พ (หญ ง) - หน วยว ชาช พช างต กตา - หน วยว ชาช พช างนวดแผนไทย - หน วยว ชาช พช างการ ดดอกไม แห ง

16 ๑๓ ๓.๔ ก จกรรมการประเม นผลการฝ กอบรม ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ม กระบวนการประเม นผลการ ฝ กอบรมเด กหร อเยาวชน โดยการประช มกล มย อยเพ อประเม นเด กหร อเยาวชนเป นรายบ คคลซ งม ต วแทน จากท กว ชาช พ (คณะกรรมการน กว ชาช พ) เข าร วมประช มประเม นผลการฝ กอบรม ท งน เด กหร อเยาวชนผ ร บ การประเม นจะต องเข าร วมในท ประช มพร อมด วยสม ดบ นท กประจ าต ว คร ท ปร กษาและคร ประจ าหน วยเร ยน จะม หน าท น าเสนอข อม ลด านพฤต กรรมและผลการเร ยนต อท ประช ม ในกระบวนการน คณะกรรมการน ก ว ชาช พสามารถให ค าปร กษาด านการปร บพฤต กรรมแก เด กหร อเยาวชนได ในท นท และย งสามารถตอบข อ สงส ยต างๆ ให แก เด ด กหร อเยาวชน ร ปแบบการประเม นผลการฝ ก ฝกอบรมเด กหร อเยาวชนโดยคณะกรรมการน กว ชาช พศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม น กจ ตว ทยา น กส งคมสงเคราะห พยาบาลว ชาช พ น กว ชาการฯ (คร ท ปร กษา) เด ก/เยาวชน สม ดบ นท กประจ าว น น กว ชาการฯ (คร ประจ าหน วยเร ยน) น กว ชาการฯ (พ อบ าน/แม บ าน) เลขาฯ คณะกรรมการน กว ชาช พ รวบรวมผลการประเม นการฝ กอบรม คณะกรรมการสหว ชาช พ สร ปผลการประเม นการฝ กอบรม ผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ แม ว าการประเม นผลการฝ กอบรมเป นรายบ คคลตามร ปแบบข างต นน นจะใช ระยะเวลานาน แต ข อด ค อคณะกรรมการน กว ชาช พและเจ าหน าท ผ ม ส วนเก ยวข องก บเด กหร อเยาวชนผ ร บการประเม นน น สามารถต ดตามพฤต กรรมของเด กหร อเยาวชนได อย างใกล ช ด และส งผลต อการปร บเปล ยนพฤต กรรมให เป นไปในทางท ด ได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น

17 ผลสร ปการประเม นผลการฝ กอบรมเด กหร อเยาวชน ท ผ านการอน ม ต แล ว สามารถน าไปใช ประกอบการพ จารณาด านต างๆ ด งน ด านการให ประโยชน - การเล อนช น ห วหน างานการศ กษาฯ (เลขาฯคณะกรรมการการเล อนช น) - การลาเย ยมบ าน ห วหน างานอภ บาล (เลขาฯคณะกรรมการการลาเย ยมบ าน) - การลดว นฝ กอบรม น กส งคมฯ กล มบ าบ ดฯ (เลขาฯคณะกรรมการการลดว นฝ กฯ) - การออกนอกสถานควบค มเป นคร งคราว คร ท ปร กษาร บค าร องจากผ ปกครองเด ก หร อเยาวชน รวบรวมข อม ลและเอกสารท เก ยวข องน าเสนอต อคณะกรรมการน กว ชาช พ - การอน ญาตให เด กเยาวชนออกไปศ กษาในสถานศ กษาประเภทไปมานอกสถาน ควบค ม คร ท ปร กษาร บค าร องจากผ ปกครองเด กหร อเยาวชน รวบรวมข อม ลและเอกสารท เก ยวข องน าเสนอ ต อคณะกรรมการน กว ชาช พ - การย ายเด กหร อเยาวชนไปย งศ นย ฝ กฯ อ น กรณ ท จ าเป นต องได ร บการบ าบ ดร กษา หร อเพ อประโยชน ต อเด กและผ ปกครอง คร ท ปร กษาร บค าร องจากผ ปกครองเด กหร อเยาวชน รวบรวมข อม ล และเอกสารท เก ยวข องน าเสนอต อคณะกรรมการน กว ชาช พ ด านการงดประโยชน - การลดช น ห วหน างานการศ กษาฯ (เลขาฯคณะกรรมการการเล อนช น) - การงดลาเย ยมบ าน ห วหน างานอภ บาล (เลขาฯคณะกรรมการการลาเย ยมบ าน) - การงดลดว นฝ กอบรม น กส งคมฯ กล มบ าบ ดฯ (เลขาฯคณะกรรมการการลดว นฝ กฯ) - การส งต วเยาวชนไปเร อนจ า เม อเยาวชนกระท าผ ดร ายแรง ผ อ านวยการฯสามารถ พ จารณาส งเยาวชนไปเร อนจ าก อนจ ดท ารายงานไปย งศาลฯ จากน นจ งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร งและ ส งผลการสอบข อเท จจร งให คณะกรรมการน กว ชาช พพ จารณา เพ อจ ดท ารายงานเสนอให ศาลฯพ จารณา อน ญาตหร อม ค าส งให ย ายสถานท ควบค มต วเด กหร อเยาวชน - การย ายเด กหร อเยาวชนไปย งศ นย ฝ กฯ อ น กรณ ป องก นหร อระง บเหต ทะเลาะว วาท เม อเยาวชนกระท าผ ดร ายแรง ผ อ านวยการฯสามารถพ จารณาส งเยาวชนไปเร อนจ าก อนจ ดท ารายงานไปย ง ศาลฯ จากน นจ งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร งและส งผลการสอบข อเท จจร งให คณะกรรมการน กว ชาช พ พ จารณา เพ อจ ดท ารายงานเสนอให ศาลฯพ จารณาอน ญาตหร อม ค าส งให ย ายสถานท ควบค มต วเด กหร อ เยาวชน ๑๔

18 ๑๕ การลงท ณฑ กรณ เยาวชนกระท าผ ดว น ย ศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ม คณะกรรมการซ งเก ยวข องก บการลง ท ณฑ ๒ ช ด ค อ คณะกรรมการสอบข อเท จจร ง(กรณ ผ ดร ายแรง) และคณะกรรมการการลงท ณฑ (น กว ชาช พ) ท งน เพ อสะดวกแก การปฏ บ ต งาน จ งได ต งเกณฑ ส าหร บพ จารณาลงท ณฑ ไว เพ อให สามารถน าไปใช ได ท นท ผ ตรวจพบเข ยนแบบรายงานความผ ด เด กและเยาวชนกระท าความผ ด ผ ช วยผ อ านวยการฯ พ จารณาความผ ด ผ ดไม ร ายแรง ---> ลงท ณฑ ตามเกณฑ ศ นย ฝ กฯ ผ ดร ายแรง ---> แต งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร ง ผ ดไม ร ายแรง - ต ดส ทธ ประโยชน - ต ดคะแนนความประพฤต - ท างานบร การ ผ ดร ายแรง คณะกรรมการการลงท ณฑ พ จารณาลงท ณฑ และจ ดท าแผนฟ นฟ พ เศษ ผ ดร ายแรง กล มฟ นฟ พ เศษ (สวมเส อส แดง) - ตกช น ๕ - ต ดส ทธ ประโยชน - ท างานบร การ ผ าน : อย ช น ๔ เข าแผนฟ นฟ พ เศษครบก าหนด ๓ เด อน เข าประเม นพฤต กรรม (ปลดเส อแดง) ไม ผ าน : อย ช น ๕ ประเม นพฤต กรรมต อ

19 ๑๖ ๔. กระบวนการเตร ยมความพร อมก อนปล อย ๔.๑ การจ าแนกซ าและก าหนดแผนการเตร ยมความพร อมก อนปล อยรายบ คคล น กส งคมสงเคราะห กล มงานประสานก จกรรมช มชน ท าหน าท ค ดกรองเด กและเยาวชนท ม ระยะเวลาการฝ กอบรมเหล อต งแต ๑-๓ เด อนเข ากล มเตร ยมความพร อมก อนปล อย และจ ดประช ม คณะกรรมการเตร ยมความพร อมก อนปล อยเพ อประเม นและจ าแนกเด กหร อเยาวชนซ า รวมท งก าหนด แผนการเตร ยมความพร อมก อนปล อยส าหร บเด กและเยาวชนเป นรายบ คคล หล กเกณฑ การจ าแนกประเภทท ก าหนดเพ อเตร ยมความพร อมก อนปล อยเพ อก าหนดแนว ทางการสงเคราะห ให ความช วยเหล อภายหล งการปล อยต ว แบ งออกเป น ๔ กล ม กล ม ระด บป ญหา เด กหร อเยาวชน ครอบคร ว A น อย ด ด B ด ไม พร อม ปานกลาง C ไม พร อม ด D มาก ไม พร อม ไม พร อม หล กเกณฑ การพ จารณาเด ก/เยาวชน และครอบคร ว เด กด ม ความพร อมด านร างกาย พฤต กรรม อารมณ สต ป ญญา จ ตใจ สภาพแวดล อม ไม ม ความพร อมด านใดด านหน งหร อท กด าน ท งด านอารมณ จ ตใจ ร างกาย เด กไม พร อม พฤต กรรม ม แนวโน มกระท าความผ ดซ า/เส ยงส งท จะกล บไปใช ยาเสพต ดซ า หร อ ใช ความร นแรง ต องได ร บการสงเคราะห และการต ดตามด แลอย างต อเน อง ม ความพร อมท จะด แล จ ดหาสถานท เร ยนหร อประกอบอาช พให เด กได ไม จ าเป น ครอบคร วด ต องได ร บการสงเคราะห ไม ม ผ อ ปการะ ส มพ นธภาพไม ด ผ ปกครองไม สามารถควบค มพฤต กรรมเด กได ครอบคร วไม พร อม ผ ปกครองเป นต วอย างท ไม ด (ต ดยาเสพต ด ต ดส รา ต ดการพน น ถ กจ าค ก ฯลฯ) จ าเป นต องได ร บการสงเคราะห ด านใดด านหน ง

20 ๑๗ ๔.๒ การด าเน นการตามแผนเตร ยมความพร อมก อนปล อยรายบ คคล ก จกรรมส าหร บเด กหร อเยาวชนกล มเตร ยมความพร อมก อนปล อยท จ าเป นต องได ร บท กราย น กจ ตว ทยาและน กส งคมสงเคราะห กล มงานประสานก จกรรมช มชน เป นผ ร บผ ดชอบก จกรรม ๑. ก จกรรมการป จฉ มน เทศเด กและเยาวชน และครอบคร วส มพ นธ (น กส งคมสงเคราะห ) ๒. ก จกรรมท กษะทางส งคม (น กส งคมสงเคราะห ) ๓. ก จกรรมเพ อสร างความเข มแข งทางจ ตใจ (น กจ ตว ทยา) ก จกรรมทางเล อก จ ดก จกรรมตามสภาพป ญหาและความจ าเป นของเด กและเยาวชน (เฉพาะกล มเด กหร อเยาวชน B C D ) ศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ม แนวทางในการจ ดก จกรรมทางเล อกเพ อให เด ก และเยาวชนได ร บโอกาสอย างเท าเท ยมก นและท นต อระยะเวลาท ก าหนด ด งน นขอบเขตการร บผ ดชอบในแต ละงาน อาจไม ตรงตามว ธ ปฏ บ ต ตามแนวทางกรมฯ แต หากผลล พธ ในกระบวนการน นเก ดข นและส าเร จตาม เป าประสงค เด ยวก น ซ งก จกรรมทางเล อกต างๆ น นม รายละเอ ยดด งน ๑. ด านการศ กษาหร อการประกอบอาช พ จ ดก จกรรมการแนะแนวอาช พ โดยเจ าหน าท จากกรมการจ ดหางานจ งหว ดเช ยงใหม ๒. ด านครอบคร ว เช น การอน ญาตให กล บไปอย ร วมก บครอบคร วก อนการปล อยและ กล บมารายงานต ว ณ ศ นย ฝ กฯ หร อสถานพ น จฯใกล บ าน การประช มเตร ยมความพร อมก อนปล อยต วก บ ครอบคร วและช มชน ค ายครอบคร ว ๓. ด านค ณธรรมจร ยธรรม เช น การบรรพชาในโอกาสส าค ญต างๆ การปฏ บ ต ธรรม ภายในและนอกศ นย ฝ กฯ ก จกรรมทางเล อกตามศาสนาอ นตามความสม ครใจของเด กและเยาวชน ๔. ด านท กษะช ว ต เป นก จกรรมท กล มงานบ าบ ดฯ และกล มงานพ ฒนาพฤต น ส ยม ส วน ร วมในการจ ดก จกรรมให ก บเด กและเยาวชนกล มเตร ยมความพร อมก อนปล อย เช น การศ กษาด านส ขศ กษา การบ าเพ ญประโยชน การฝ กท กษะช ว ต และค ายว ว ฒน พลเม อง ๕. ด านการบร การทางส งคม น กส งคมฯ กล มประสานฯ ผ ร บผ ดชอบในการสงเคราะห เด กและเยาวชนภายหล งการปล อยต ว เช น จ ดหาม ลน ธ รองร บส าหร บเด กท ไม ม ความพร อมด านครอบคร ว ๔.๓ การส งต อและต ดตามเด กหร อเยาวชนภายหล งปล อยต ว น กส งคมสงเคราะห กล มงาน ประสานก จกรรมช มชน เป นผ ร บผ ดชอบ โดยม รายละเอ ยดด งน จ ดท าทะเบ ยนรายช อเด กและเยาวชนท ได ร บการปล อยต ว ประสานงานการส งต อข อม ลเด กหร อเยาวชนท ปล อยต วก บสถานพ น จฯต นทาง และ หน วยงานท เก ยวข อง เพ อช วยเหล อหร อร บการสงเคราะห เร องอ นๆ ต ดตามเด กและเยาวชนภายหล งปล อย ภายในระยะเวลา ๑ ป จ านวน ๓ คร ง (ปล อยไป แล ว ๓, ๖ เด อน และ ๑ ป ) โดยว ธ โทรศ พท และจดหมาย

21 ๑๘ ๔.๔ การส งเสร มด านการฝ กว ชาช พนอกสถานควบค มและการศ กษาต อในระบบ ศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ม แนวค ดด านการส งเสร มให ม การฝ กว ชาช พหร อการฝ กงานนอกสถานท ควบค ม และส งเสร มให เด กและเยาวชนกล บเข าศ กษาต อในระบบการศ กษาในโรงเร ยน เน องจากเด กและ เยาวชนท ม พฤต กรรมด และผ านการฝ กอบรมมาระยะเวลาหน งแล ว ควรได ร บโอกาสในการพ ฒนาด าน การศ กษา ท กษะทางส งคม และการปร บพฤต กรรมก อนกล บค นส ครอบคร ว ท งน เพ อให การด าเน นงานเป นไปอย างม แบบแผนและว ธ ปฎ บ ต ท สามารถท างานได อย าง ต อเน อง ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ร วมก บ ศาลเยาวชนและครอบคร ว จ งหว ดเช ยงใหม จ งได ร วมก นจ ดท าโครงการ เตร ยมความพร อมค นคนด ส ส งคม เพ อให เด กและเยาวชนท ม ความประพฤต ด และม ความพร อมด านครอบคร ว รวมท งม แผนการอนาคตทางด านการศ กษาต อหร อการ ประกอบอาช พท ม ความช ดเจน ได ออกไปศ กษาและประกอบอาช พ แบบไปเช าเย นกล บและการกล บไปอย ร วมก บครอบคร วและช มชนภายนอกก อนครบก าหนดปล อยต ว เพ อให เด กและเยาวชนได เร ยนร การปร บต ว และใช ช ว ตร วมก บบ คคลในครอบคร วและช มชนของตนเองได อย างราบร น ม ความร บผ ดชอบในการเร ยนหร อ การท างาน ตลอดจนเพ มพ นท กษะในการปฏ บ ต งาน ท าให สามารถด ารงช ว ตได อย างปกต ส ขเม อได ร บการ ปล อยต ว และป องก นม ให เด กและเยาวชนหวนมากระท าผ ดซ าอ ก สถานท ฝ กว ชาช พและสถานท ฝ กงานส าหร บเด กและเยาวชนศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ๑. บร ษ ท V-Kool เช ยงใหม ๒. บร ษ ท เชอวาลเทคโนโลย (ช างเช อม) ๓. บร ษ ท ท ซ สเอกเซลเลน (ช างเช อม) ๔. บร ษ ท สยามน สส นเช ยงใหม (ช างยนต ) ๕. บร ษ ท ดราก อนแอร (ช างแอร ) ๖. บร ษ ท อ จ เทค (ช างเช อม) ๗. ม ลน ธ Connie's Home (เยาวชนหญ ง) ๘. เคร อข ายสถานท ท างานคณะผ พ พากษาสมทบ จ งหว ดอ ตรด ตถ เช น บร ษ ทว ร ยะท วร สถานศ กษาส าหร บเด กและเยาวชนศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ๑. ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ๒. ว ทยาล ยโปล เทคน คเช ยงใหม ๓. ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ ๔. ว ทยาล ยเทคน คล าปาง ๕. ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย ๖. ว ทยาล ยเทคน คอ ตรด ตถ

22 ๑๙ ผลการด าเน นงานในโครงการเตร ยมความพร อมค นคนด ส ส งคม ส าหร บเด กและเยาวชน กล มเตร ยมความพร อมก อนปล อย ศ นย ฝ กฯ เขต ๗ เช ยงใหม (ว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) กล มท ๑ ศ กษาต อแบบเช าไปเย นกล บ ท สถานศ กษา สาขา จ านวนเด กและเยาวชน ๑ ว ทยาล ยโปล เทคน ค ปวส ๑ สาขาช างยนต ๑ ๒ ว ทยาล ยโปล เทคน ค ปวส ๑ สาขาบร หาร ๑ ๓ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ ปวช ๑ สาขาบร หาร ๑ ๔ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ ปวส ๒ สาขาช างยนต ๑ รวม ๔ กล มท ๒ เด กและเยาวชนฝ กปฏ บ ต ว ชาช พและศ กษาต อโดยกล บไปอย ก บครอบคร ว ท รายละเอ ยด สาขา จ านวนเด กและเยาวชน กล มศ กษาต อ ๑ ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ปวส ๑ ๑ ๒ ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ปวส ๒ ๒ ๓ ว ทยาล ยโปล เทคน คเช ยงใหม ปวส ๒ ๑ ๔ ว ทยาล ยเทคน คล าปาง ปวช ๓ สาขาช างยนต ๑ ๕ ว ทยาล ยเทคน คอ ตรด ตถ ปวช ๑ ๑ ๖ ว.เทคน คอ ตรด ตถ ปวช ๓ สาขาก อสร าง ๑ รวม ๗ กล มฝ กว ชาช พ/ฝ กงาน ๗ บร ษ ท V Kool เช ยงใหม ๑๔ ๘ บร ษ ทเชอวาลเทคโนโลย สาขาช างเช อม ๓ ๙ สยามน สส นเช ยงใหม สาขาช างยนต ๒ ๑๐ ท ซ สเอกเซลเลน สาขาช างเช อม ๒ ๑๑ อ จ เทค สาขาช างเช อม ๑ ๑๒ คอนน โฮม พ เล ยงเด ก ๒ ๑๓ เคร อข ายงานคณะผ พ พากษาสมทบ ๖ จ งหว ดอ ตรด ตถ รวม ๓๐

23 ๒๐ ๔.๕ การลบทะเบ ยนประว ต อาชญากรรม ฝ ายบร หารงานท วไปร บผ ดชอบการด าเน นการเพ อขอลบทะเบ ยนประว ต อาชญากรรม กรณ เร งด วนหร อม ความจ าเป น ผ ปกครองหร อเด กและเยาวชนสามารถขอเอกสารท เก ยวข องในการ ด าเน นการขอลบทะเบ ยนประว ต อาญชากรรมท งานทะเบ ยน และน าไปด าเน นการต อด วยต วเอง ณ ส าน กงานต ารวจแห งชาต ๑.๓ ป ญหาท เก ดจากระบบงาน การด าเน นงานตามกระบวนการต างๆ ในศ นย ฝ กฯ จ าเป นต องประสานความร วมม อก นท กฝ ายท ก กล มงาน เน องจากกระบวนงานแต ละงานน นม ความเก ยวพ นก นและต องส งต อข อม ลด านต างๆ เพ อให เก ด กระบวนการพ ฒนาเด กและเยาวชนอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งป ญหาและอ ปสรรคท อาจเก ดข นจากการ ปฏ บ ต งานน น หากได ร บการปร บปร งแก ไข ย อมส งผลให ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการท างานเพ มข น แบบสอบถามเจ าหน าท ป ญหาท เก ดจากการท างาน (แยกตามกระบวนงาน) แบบสอบถามเด กและเยาวชน ป ญหาท พบ (แยกตามกระบวนงาน) ย งไม ได ด าเน นการ ๑.๔ ข อเสนอแนะการพ ฒนาการบร หารงานของศ นย ฝ กฯ การศ กษาป ญหาท เก ดข นจากระบบงาน สามารถน ามาว เคราะห เพ อหาแนวทางการพ ฒนาระบบงาน และการบร หารงานในศ นย ฝ กฯ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการท างานมากข น น าป ญหามาประมวลผล หาส งท สามารถแก ไขปร บปร งและปฏ บ ต ได จร ง ย งไม ได ด าเน นการ ต วช ว ดและผลการด าเน นงาน ต วช ว ด/งานท ได ร บมอบหมาย ผลการด าเน นงาน จ ดท ารายงานว เคราะห ระบบการบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรม เด กและเยาวชนท ครอบคล มและเช อมโยงท งระบบงาน อย ในข นตอนเก บรวบรวมข อม ล

24 ๒๑ ๒. การประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน อย ในขณะด าเน นการ ต วช ว ดและผลการด าเน นงาน ต วช ว ด/งานท ได ร บมอบหมาย ผลการด าเน นงาน จ ดท ารายงานการประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วม ในการจ ดการเร ยนการสอน อย ในข นตอนเก บรวบรวมข อม ล

25 ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานอ นๆ

26 ๒๓ ๑. ผลการด าเน นงานตามต าแหน งหน าท ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานอ นๆ ผลการด าเน นงานตามต าแหน ง น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย ๑. จ ดกล มการเร ยนการสอนว ชาช พระยะส น - หล กส ตรการนวดต ว ๓๐ ช วโมง - หล กส ตรการนวดฝ าเท า ๓๐ ช วโมง - หล กส ตรการประด ษฐ ของท ระล ก (งานต กตาผ า) ๓๐ ช วโมง ๒. ก จกรรมกล มคร ท ปร กษา - เสนอรายงานขอลดระยะเวลาการฝ กและอบรม - เสนอรายงานการประเม นพฤต กรรมเด กและเยาวชน - เสนอรายงานการลาเย ยมบ านประจ าเด อนตามส ทธ ของเด กและเยาวชน - ให ค าปร กษา อบรมพ ฒนาพฤต น ส ย ค ณธรรม และจร ยธรรมรายกล มและรายบ คคล ๓. ก จกรรมบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ - ด าเน นก จกรรมบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ กล มเส ยงต อการใช สารเสพต ด ๔. ก จกรรมชมรม To be number 1 - คร ท ปร กษาชมรมนาฏศ ลป - คร ท ปร กษาชมรมเกมล บสมอง

27 ๒๔ ๒. ผลการด าเน นงานตามท ได ร บมอบหมาย เด อนต ลาคม ๒๕๕๖ - เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๖ - เข าร วมส มมนาเคร อข ายข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งร นท ๑-๙ ณ โรงเร ยนนายร อยพระ จ ลจอมเกล า และ Royal Hills Golf Resort & Spa จ งหว ดนครนายก (๑๓-๑๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๖) - ฝ กอบรมระยะส น หล กส ตรการเสร มสร างค ณล กษณะส วนบ คคลและท กษะการท างานส าหร บ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กร งเทพฯ (๑๙-๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๖) - ฝ กอบรมหล กส ตร การเสร มสร างประสบการณ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานในบร บทการเปล ยนแปลง (Experience - based Development) ณ ราชอาณาจ กรก มพ ชา (๒๖-๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๖) - คณะกรรมการด าเน นโครงการว นลอยกระทงประจ าป ๒๕๕๖ (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๑๐๖/๒๕๕๖) เด อนธ นวาคม ๒๕๕๖ - คณะท างานโครงการว นพ อแห งชาต ประจ าป ๒๕๕๖ เด อนมกราคม ๒๕๕๗ - จ ดส งบทความไปย ง ส าน กงาน ก.พ. ในห วข อท ได เร ยนร จากการด งานหน วยงานในประเทศอาเซ ยน (ประเทศก มพ ชา) เร อง "เร ยนร จากก มพ ชา ส การพ ฒนาท เช อมโยง" - ประช มคณะกรรมการและคณะท างานระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง กรมพ น จและค มครองเด ก และเยาวชน (๑๐ มกราคม ๒๕๕๗) - เจ าหน าท ตรวสอบการร บ - จ ายเง นระหว างว น (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๒๒/๒๕๕๗) เด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๗ - เข าร วมประช มการบ รณาการความร และการน าเสนอผลงานของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งร นท ๙ ท ผ านการฝ กอบรม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กร งเทพฯ (๑๐-๑๑ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) - คณะท างานโครงการประกวดดนตร พ นภ ยยาเสพต ด (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๒๗/๒๕๕๗) - คณะท างานโครงการล กเส อจ ตอาสา ร วมใจพ ฒนา ห างไกลยาเสพต ด ประจ าป ๒๕๕๗ (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๔๒/๒๕๕๗) เด อนม นาคม ๒๕๕๗ - ผ จ ดโครงการส นทร ยสนทนา หน วยฝ กหญ ง ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ เช ยงใหม - คณะกรรมการการตรวจจ างและผ ควบค มส าหร บการสอบราคาปร บปร งซ อมแซมอาคารห องน า ส าหร บเด กและเยาวชนศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๔๗/๒๕๕๗)

28 ๒๕ ๓. หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System ตามกลไกการพ ฒนา หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System ( โดย ศ นย พ ฒนาการเร ยนร ทางไกล สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ล าด บ รห สว ชา หล กส ตร รายงานการศ กษา ๑ 002 หล กส ตรผ น าท ม ประส ทธ ภาพ ก าล งศ กษา ๒ E01 ท กษะการต ดส นใจและแก ป ญหา ก าล งศ กษา ๓ M01 การค ดเพ อประส ทธ ผลของงาน (Effective Thinking) ก าล งศ กษา ๔ M04 การสอนงาน ก าล งศ กษา ๕ M06 การอ านวยการ การต ดตามงาน และการกระจายงานท ม ก าล งศ กษา ประส ทธ ภาพ ๖ M07 กระบวนการว เคราะห ป ญหาและการแก ป ญหา ก าล งศ กษา ๗ M12 ภาวะผ น า (Leadership) ก าล งศ กษา ๘ M13 การบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management) ก าล งศ กษา ๙ M18 การจ ดล าด บความส าค ญ ก าล งศ กษา ๑๐ PC11 การบร หารผลการปฏ บ ต งาน ก าล งศ กษา ๑๑ PC12 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ก าล งศ กษา ๑๒ PC15 การสร างท มงานท ม ประส ทธ ภาพ ก าล งศ กษา ๑๓ PC19 การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ก าล งศ กษา

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information