รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗)"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) โดย นางส ธาส น เพ งสล ง ช ยชนะ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พช านาญการ ส งก ด ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนชายบ านกร ณา ช วยราชการประจ า ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท ๙ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม

2 ค าน า รายงานฉบ บน จ ดท าข นเพ อสร ปผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคลของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย รวบรวมผลการด าเน นงานในคร งป งบประมาณแรก ต งแต ว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ถ งว นท ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗ ซ งเป นระยะเวลาท ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งต องเร ยนร ระบบการบร หารงานของ ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ศ กษากฎหมาย ระเบ ยบต างๆท เก ยวข องในการปฏ บ ต งาน ประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช หล กการว ด และประเม นผลหล กส ตร ผลการด าเน นงานตามต าแหน งหน าท และงานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย รายงานผลการด าเน นงานฉบ บน จ งแบ งออกเป น ๒ ส วนค อ ๑. ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล ๒. ผลการด าเน นงานอ นๆ (งานตามต าแหน งหน าท งานตามท ได ร บมอบหมายและ หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System) รายงานฉบ บน จ ดท าข นเป น ๒ ช ด เสนอต อกองบร หารทร พยากรบ คคล และ ผ อ านวยการศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เพ อประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งและประกอบการพ จารณาก าหนดกรอบการส งสม ประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต อไป นางส ธาส น เพ งสล ง ช ยชนะ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท ๙

3 สารบ ญ ห วข อ หน า ส วนท ๑ ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล การว เคราะห การบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ๒ - ระบบงานของกล มงานต างๆ ในศ นย ฝ กฯ ๒ - การเช อมโยงงานท งระบบ ๕ - ป ญหาท เก ดจากระบบงานเด ม ๒๐ - ข อเสนอแนะการพ ฒนาการบร หารงานของศ นย ฝ กฯ ๒๐ การประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน ๒๑ ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานอ นๆ - งานตามต าแหน งหน าท ๒๓ - งานตามท ได ร บมอบหมาย ๒๔ - หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System ๒๕ ภาคผนวก ๒๖

4 ส วนท ๑ ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คคล

5 ๒ ส วนท ๑ ผลการด าเน นงานตามกรอบการส งสมประสบการณ และแผนพ ฒนารายบ คลล ๑. การว เคราะห การบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรม ๑.๑ ระบบงานของกล มงานในศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ประว ต ความเป นมา ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย เลขท ๑๕๘ หม ท ๓ ถนน เช ยงใหม -ฝาง ต าบลแม สา อ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม เด มค อ สถานฝ กและอบรมของสถานพ น จและ ค มครองเด กและเยาวชนจ งหว ดเช ยงใหม เป ดด าเน นการมาต งแต ว นท ๒๑ ส งหาคม ๒๕๑๓ ต อมาร ฐบาล ได ด าเน นการจ ดระบบราชการใหม โดยได ม การตราพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยยกฐานะสถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชนข นเป น กรมพ น จและค มครองเด กและ เยาวชน ส งก ดอย ในกระทรวงย ต ธรรม ม อ านาจในการบร หารงาน และก าก บด แลการปฏ บ ต งานของ สถานพ น จและค มครองเด กและเยาวชนท วประเทศ ต อมาเม อว นท ๒๘ ก มภาพ นธ ๒๕๔๖ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงย ต ธรรมได ออกประกาศ กระทรวงย ต ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เร อง การจ ดต งศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน และก าหนดแบ งเขตท องท ของศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมพ น จและค มครองเด กและ เยาวชน กระทรวงย ต ธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยม ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนในเขตกร งเทพมหานคร และปร มณฑล รวม ๖ แห ง ม อ านาจหน าท ในเขตท องท ๖ จ งหว ด ค อ กร งเทพมหานครและปร มณฑล และ ให ยกฐานะสถานฝ กและอบรมเยาวชนของสถานพ น จจ งหว ดต างๆ รวม ๙ แห ง ข นเป น "ศ นย ฝ กและอบรม เด กและเยาวชนเขต ๑-๑๑" ม อ านาจหน าท ในเขตท องท แห งละ ๕-๙ จ งหว ด ยกเว นศ นย ฝ กและอบรมเด ก และเยาวชนเขต ๖ จ งหว ดนครสวรรค ม อ านาจหน าท ในเขตท องท ๑๐ จ งหว ด ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เป ดด าเน นการอย างเป นทางการเม อ เด อนต ลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถ งป จจ บ น โดยม อ านาจหน าท ในเขตท องท ๘ จ งหว ดค อ ๑. จ งหว ดแม ฮ องสอน ๒. จ งหว ดเช ยงใหม ๓. จ งหว ดเช ยงราย ๔. จ งหว ดล าปาง ๕. จ งหว ดล าพ น ๖. จ งหว ดพะเยา ๗. จ งหว ดน าน ๘. จ งหว ดแพร

6 ๓ โครงสร างการบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชน ผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ ผ ช วยผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ ฝ ายบร หารงานท วไป งานธ รการ งานพ สด คร ภ ณฑ งานการเง นและบ ญช งานทะเบ ยนเด กและเยาวชน กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย งานอภ บาลและการพ น จ งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ กล มงานประสานก จกรรมช มชน งานจ ตว ทยา งานส งคมสงเคราะห กล มงานบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ งานพยาบาล งานจ ตว ทยา งานส งคมสงเคราะห ภารก จหน าท ศ นย ฝ กและอบรม ให การฝ กอบรม บ าบ ดฟ นฟ พ ฒนาพฤต น ส ยเด กและเยาวชนท กระท าผ ดอาญาแล วศาลฯ ม ค า พ พากษาให ร บการฝ กอบรมตามระยะเวลาท ก าหนด โดยจ ดให เด กและเยาวชนร บการศ กษาท งสายสาม ญและ ว ชาช พ โดยหล กส ตรมาตรฐานท ได ร บการยอมร บ ตลอดจนจ ดก จกรรมต างๆท จะเป นการปร บเปล ยน พฤต กรรมกระบวนการค ดการแก ไขป ญหาไปในทางท เหมาะสม ลดโอกาสท จะกล บไปกระท าผ ดซ าและใช ช ว ตอย ในส งคมได โดยไม สร างความเด อดร อนให ก บคนรอบข าง ตลอดจนประสานความร วมม อก บหน วยงาน อ นๆ ท งภาคร ฐและเอกชนในการสงเคราะห ช วยเหล อเด กและเยาวชนในด านต างๆ อย างเหมาะสม อาท เช น การประกอบอาช พหล งปล อย การศ กษาต อในสถาบ นต างๆ รวมถ งการส งต อเด กไปม ลน ธ ต างๆ เพ ออนาคต และสว สด ภาพท ด ท ส ดของเด กและเยาวชน

7 ๔ ตารางก จกรรมเด กและเยาวชนชาย ศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เวลา/ว น จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย ๕.๓๐-๖.๐๐ ต นนอน/ความสะอาดบนหอนอน/ตรวจน บยอด ๖.๐๐-๗.๓๐ กายบร หาร/ท างานตามท ได ร บมอบหมาย ๗.๓๐-๘.๐๐ ร บประทานอาหารเช า/ก จธ รส วนต ว ๘.๐๐-๙.๐๐ ก จกรรมหน าเสาธง/พบคร ท ปร กษา เคารพธงชาต ๙.๐๐-๑๑.๔๕ ว ชาช พ/สาม ญ/ก จกรรมพ นฐาน ประช ม ท าความสะอาดหอนอน- สภาเด ก โรงเล ยง/พ กผ อน ๑๑.๔๕-๑๓.๐๐ ร บประทานอาหารกลางว น/พ กผ อน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ว ชาช พ/สาม ญ ก จกรรม ก จกรรม ประช ม ก จกรรมเสร มพ เศษ บ าบ ดฯ ชมรม บ าน ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ เล นก ฬา/อาบน า/เช ญธงชาต ลง/ร บประทานอาหารเย น ๑๗.๓๐-๒๒.๐๐ ตรวจน บยอด/ข นหอนอน/ไหว พระ-สวดมนต /พ กผ อน ก จกรรมญาต เย ยม/เล น ก ฬา/อ านหน งส อ/ด ท ว ตารางก จกรรมเด กและเยาวชนหญ งศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม เวลา/ว น จ นทร อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร เสาร อาท ตย ๕.๓๐-๖.๐๐ ต นนอน/ความสะอาดบนหอนอน/ตรวจน บยอด ๖.๐๐-๗.๓๐ กายบร หาร/ท างานตามท ได ร บมอบหมาย ๗.๓๐-๘.๐๐ ร บประทานอาหารเช า/ก จธ รส วนต ว ๘.๐๐-๙.๐๐ ก จกรรมหน าเสาธง/พบคร ท ปร กษา เคารพธงชาต ๙.๐๐-๑๑.๔๕ ว ชาช พ ศ ลปะ/ ภาษาอ งกฤษ ว ชาช พ ศ ลปะ/ ภาษาอ งกฤษ ประช ม บ าน ๑๑.๔๕-๑๓.๐๐ ร บประทานอาหารกลางว น/พ กผ อน ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ว ชาช พ ก จกรรม ก จกรรม บ าบ ดฯ ชมรม ว ชาช พ ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ เล นก ฬา/อาบน า/ร บประทานอาหารเย น ๑๗.๓๐-๒๒.๐๐ ตรวจน บยอด/ข นหอนอน/ไหว พระ-สวดมนต /พ กผ อน เร ยน กศน./ ก จกรรมญาต เย ยม/ อ านหน งส อ/ด ท ว ก จกรรมญาต เย ยม/ อ านหน งส อ/ด ท ว ก จกรรมเสร มพ เศษ : ก จกรรมล กเส อ, ก จกรรมจร ยธรรม, ก จกรรมพลศ กษา โดยหม นเว ยนเด กและ เยาวชนในแต ละหน วยว ชาช พเข าร วมก จกรรม ก จกรรมพ นฐาน : ก จกรรมเด กและเยาวชนร บต วใหม เช น ปฐมน เทศ(เช าว นจ นทร ), การตรวจจ ต (ว นอ งคาร), การบ าบ ดตามโปรแกรมพ นฐานเด กร บต วใหม ก จกรรมบ าบ ด : แบ งก จกรรมออกเป น ๓ กล ม ค อ กล มเส ยง(น กว ชาการฯเป นผ ด าเน นก จกรรม) กล มเสพ(น กจ ตว ทยาเป นผ ด าเน นก จกรรม) และกล มต ด (พยาบาลเป นผ ด าเน นก จกรรม)

8 ๕ ๑.๒ การเช อมโยงระบบงาน การศ กษาการเช อมโยงงานท งระบบน น จ าเป นจะต องท าความเข าใจก อนว าแต ละกล มงานแต ละฝ าย ในศ นย ฝ กฯ ม บทบาทหน าท และความร บผ ดชอบอย างไร ม อ ตราก าล งในแต ละฝ ายเหมาะสมก บงานหร อไม จ งจะสามารถเช อมโยงระบบงานต างๆ และเก ดความเข าใจท ตรงก นภายในองค กรได ฝ ายบร หารงานท วไป ฝ ายบร หารงานท วไป ด าเน นงานเก ยวก บการบร หารงานท วไป ได แก งานสารบรรณ งาน ธ รการ ร บเอกสารการส งต วและจ ดท าสม ดประว ต และทะเบ ยนเก ยวก บเด กและเยาวชน ตรวจสอบอาย ดและ รายงานยอดเด กและเยาวชน งานการเง นและบ ญช จ ดซ อจ ดจ าง จ ดท าค าของบประมาณรายจ ายประจ าป งานพ สด คร ภ ณฑ อาคารสถานท ยานพาหนะ งานการประช ม งานประชาส มพ นธ งานอ านวยความสะดวก แก ผ มาต ดต อราชการและเย ยมชมก จการ การบร หารงานบ คคลเบ องต น การรวบรวมและรายงานสถ ต ข อม ล ต างๆ ประสานงานท วไป และจ ดเก บร กษาส งค นเอกสารหร อทร พย ส นและเง นฝากของเด กและเยาวชนท ได ร บการปล อยต ว ด าเน นการเก ยวก บคณะกรรมการต างๆ ท เก ยวข อง และปฏ บ ต งานอ นท ได ร บมอบหมาย อ ตราก าล งฝ ายบร หารงานท วไปของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ ล กจ างประจ า พน กงานราชการ จ างเหมาบร การ รวม น กจ ดการงานท วไป ๒-๑ - ๓ เจ าพน กงานธ รการ ๒-๑ - ๓ น กว ชาการเง นและบ ญช - - ๑-๑ เจ าพน กงานการเง นและ ๑ ๑ บ ญช พน กงานข บรถยนต ๓ ๓ น กการภารโรง ๑ ๑ คนสวน - ๑ - - ๑ รวม ๕ ๑ ๓ ๔ ๑๓

9 ๖ กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ยเป นกล มงานท ม บ คลากรมากท ส ดของศ นย ฝ กฯ โดยแบ งงานตาม ล กษณะงานออกเป น ๒ งานค อ ๑. งานอภ บาลและการพ น จ ม บทบาทหน าท ค อ ให การด แลด านการก น อย หล บนอน และให ค าปร กษาแก เด กและเยาวชนในการด าเน นช ว ตประจ าว น ศ กษา ว เคราะห พฤต กรรมเด กและเยาวชนเพ อ ประกอบการจ าแนก ต ดตามประเม นผลการปร บเปล ยนพฤต กรรม และก าหนดแผนบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ เป น รายบ คคล ควบค มด แลและพ ฒนาค ณภาพช ว ต ส งเสร มและปล กฝ งให เด กประพฤต ตนอย ในระเบ ยบว น ย ปล กฝ งศ ลธรรม จร ยธรรม ว ฒนธรรมอ นด งาม เคารพย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และ ระบบประชาธ ปไตย จ ดท าแผนการร กษาความปลอดภ ยและเฝ าระว ง และซ กซ อมแผนการร กษาความ ปลอดภ ยอย างต อเน อง ๒. งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ ม บทบาทหน าท ด านการจ ดการศ กษาด านว ชาสาม ญและ ว ชาช พ จ ดท าแผนการสอน พ ฒนาการเร ยนการสอนและนว ตกรรมทางการศ กษา รวมท งการว ดและ ประเม นผล จ ดท าโครงการเสร มหล กส ตรและร วมจ ดก จกรรมน นทนาการ ต ดต อต อประสานงานเก ยวก บ การศ กษาก บหน วยงานภายในและภายนอกท เก ยวข อง อ ตราก าล งกล มงานพ ฒนาพฤต น ส ยของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ ล กจ างประจ า พน กงานราชการ จ างเหมาบร การ รวม ผ ช วยผ อ านวยการฯ (ห วหน าฯ) ๑ ๑ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานอภ บาล) ๒-๕ - ๗ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานการศ กษาฯ) ๗-๗ - ๑๔ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานอภ บาล : หน วยหญ ง) ๑ ๑ น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ (งานการศ กษาฯ : หน วยหญ ง) ๑ ๑ พน กงานพ น จ - ๑๔ ๑๘-๓๒ พน กงานพ น จ (หญ ง) - ๑ ๕-๖ พน กงานพ ท กษ - - ๒-๒ พน กงานพ ท กษ (หญ ง) - - ๑-๑ พน กงานประกอบอาหาร - ๓-๑ ๔ คร ช างต ดผม ๑ ๑ รวม ๑๒ ๑๘ ๓๘ ๒ ๗๐

10 ๗ กล มงานบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ ปฏ บ ต งานเช งสหว ชาช พในการจ าแนกและก าหนดแผนการบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ ต ดตามประเม น และสร ปผลเพ อปร บแผนให เหมาะสมก บเด กและเยาวชนแต ละราย บ าบ ด แก ไข ฟ นฟ เด กหร อเยาวชนและ ครอบคร ว เพ อปร บเปล ยนท ศนคต พฤต กรรม และพ ฒนาท กษะช ว ต ให การร กษาพยาบาล ส งเสร มส ขภาพ โภชนาการ การด แลอนาม ยและส งแวดล อมในสถานควบค ม และให การสงเคราะห แก เด กและเยาวชน ประสานงานก บหน วยงานท งภายในและภายนอกองค กรในการด าเน นการตามแผนบ าบ ด และป องก นการ กระท าผ ดซ าของเด กและเยาวชน อ ตราก าล งกล มงานบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ ของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ เช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ พน กงานราชการ เยาวชนไทยเข มแข ง รวม พยาบาลว ชาช พ ๒ - - ๒ น กส งคมสงเคราะห ๑ ๑-๒ น กจ ตว ทยา ๑ ๑-๒ ผ ช วยงานพยาบาล - - ๑ ๑ รวม ๔ ๒ ๑ ๗ กล มงานประสานก จกรรมช มชน ม บทบาทหน าท ในการร วมจ ดท าโครงการ ข อตกลงความร วมม อในงานพ ท กษ และค มครองส ทธ เด ก สร างเคร อข ายความร วมม อด านทร พยากรและความร ทางว ชาการในการบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ เด กและ เยาวชน สน บสน นให ค าปร กษาแนะน าด านเด กและครอบคร ว รวมท งเผยแพร ข อม ลแก ประชาชนท วไป หน วยงานความร วมม อและองค กรอ นๆ ท งภาคร ฐและเอกชน ปฏ บ ต งานเช งสหว ชาช พด านก จกรรมช มชน ในการบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ และสงเคราะห เด กและเยาวชนท กระท าผ ดท ม ป ญหาร นแรง และเก ยวข องก บยา เสพต ด ประเม นต ดตามและรายงานผล ประสานความร วมม อก บช มชนเพ อสร างความพร อมในการรองร บเด ก เยาวชนกล บส ส งคม ร วมสร างช มชนเข มแข งก บช มชนเพ อป องก นและพ ฒนาเด กและเยาวชนม ให กระท าผ ด อ ตราก าล งกล มงานประสานก จกรรมช มชนของศ นย ฝ กฯ เขต ๗ เช ยงใหม ต าแหน ง ข าราชการ เยาวชนไทยเข มแข ง รวม น กจ ตว ทยา ๑-๑ น กส งคมสงเคราะห ๑-๑ ผ ช วยน กบ าบ ด - ๑ ๑ รวม ๒ ๑ ๓

11 ๘ การเช อมโยงระบบงาน แบ งตามกระบวนการการด แลเด กและเยาวชน ศ นย ฝ ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ม กระบวนการด าเน นงานและการ ปฏ บ ต ต อเด กและเยาวชน ซ งย ดถ อแนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบปฏ บ ต ของกรมพ น จและค มครองเด กและ เยาวชนเป นหล ก หากแต ม ข อปฏ ฏ บ ต และกระบวนการด าเน นงานบางประการท ออกแบบและปร บให เข าก บ สถานการณ ส งคมว ฒนธรรม และอ ตราก าล งท ม อย ในป จจ บ น โดยแบ งระบบงานตามกระบวนงานในศ นย ฝ กและอบรม โดยม ม รายละเอ ยดด งน ๑. กระบวนการร บต วเด กและเยาวชนจากสถานพ น จฯ เจ าหน าท จากสถานพ น จฯ น าต วเด กหร อเยาวชนซ งศาลฯต ดส นให ฝ กอบรมมาส งท ศ นย ฝ กฯ เด กหร อเยาวชน เอกสารการส งต ว งานอภ บาลและการพ น จ พน กงานพ น จ : ตรวจค นต วเด กและเยาวชน พ อบ าน/แม บ บ าน : จ ดท าข อม ลการร บต วและ ประเม นระด บการควบค ม ปฐมน เทศเบ องต น จ ดส งของเคร องใช ส วนต วและจ ดท เข าพ ก งานธ รการร ร บเอกสารการส งต ว งานทะเบ ยน ลงทะเบ ยนในฐานข อม ล ของศ นย ฝ กฯ และระบบสารสนเทศ งานการเง นและบ ญช เก บร กษาเง นฝากและทร พย ส นเด กและเยาวชน

12 ๙ ๒. กระบวนการจ าแนกและจ ดท าแผนการฝ กอบรม เด กและเยาวชนแรกร บต วใหม (สวมเส อส ม วง) เด อนแรก ส ปดาห ท ๑ ส ปดาห ท ๒ ส ปดาห ท ๓ ส ปดาห ท ๔ น กส งคมสงเคราะห ประเม นทางส งคมสงเคราะห พยาบาล ประเม นสภาวะส ขภาพและป ญหาการใช ยาเสพต ด น กว ชาการฯ ส งเกตและประเม นพฤต กรรมเด กและเยาวชน ส มภาษณ ความสนใจทางอาช พ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย น กจ ตว ทยา ประเม นสภาวะส ขภาพจ ตและตรวจทางจ ตว ทยา คณะกรรมการน กว ชาช พ จ ดท าแผนการฝ กอบรมรายบ คคล คณะกรรมการสหว ชาช พ สร ปผลการจ ดท าแผนการฝ กอบรมรายบ คคล ผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ อน ม ต แผนการฝ กอบรมรายบ คคล (คร ท ปร กษา/หน วยเร ยน/กล มบ าบ ด/ชมรม)

13 ๑๐ ๓. กระบวนการฝ กและอบรมเต มร ปแบบ ในกระบวนการฝ กอบรมตามแผนการฝ กอบรมเด กและเยาวชนรายบ คคลน น แบ งก จกรรมย อย ออกเป น ๔ ก จกรรมค อ ก จกรรมคร ท ปร กษา ก จกรรมการบ าบ ดฟ นฟ พฤต กรรมและอารมณ เด กและเยาวชน ก จกรรมการจ ดการศ กษาสายสาม ญหร อว ชาช พ และก จกรรมการประเม นผลการฝ กอบรม โดยม รายละเอ ยด ในแต ละก จกรรมย อยด งน ๓.๑ ก จกรรมคร ท ปร กษา เด กและเยาวชนท กคนม คร ท ปร กษาและม เวลาพบคร ท ปร กษา ในช วงเช า ๓๐ นาท ท ต อว น เด อนแรก ส ปดาห ท ๑ น กส งคมสงเคราะห ท าหน าท คร ท ปร กษา ส ปดาห ท ๒ พยาบาลว ชาช พ ท าหน าท คร ท ปร กษา ส ปดาห ท ๓ น กว ชาการฯ ท าหน าท คร ท ปร กษา ส ปดาห ท ๔ น กจ ตว ทยา ท าหน าท คร ท ปร กษา เด อนท ๒ เป นต นไป คร ท ท ปร กษา น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ เด กและเยาวชนทราบแผนการฝ กอบรมรายบ คคล ก าก บ ต ดตามให เป นไปตามแผนการฝ กอบรม ต ดตามและส งเกตพฤต กรรม ป ญหาของเด กและเยาวชน ก จกรรมประจ าว น แจ งข าวสารข อม ล ส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม ตอบกระท ป ญหาต างๆ ตรวจและให ค าแนะน า ใบส งต อเด กและเยาวชน เข ยนสม ดบ นท กประจ าว น น กว ชาช พท เก ยวข อง - น กจ ตว ทยา - พยาบาล - น กส งคมสงเคราะห

14 ๑๑ ๓.๒ การบ าบ ดฟ นฟ พฤต กรรมและอารมณ เด กและเยาวชน แบ งออกเป น ๓ ส วน ค อ การ บ าบ ดฟ นฟ พ นฐาน การบ าบ ดฟ นฟ เฉพาะด าน(โปรแกรมบ าบ ดยาเสพต ด) และการบ าบ ดฟ นฟ พ เศษ ซ งใน ๒ ส วนแรกน นเด กและเยาวชนท กคนต องเข าร บการบ าบ ดตามแผนการฝ กอบรมรายบ คคล ส วนส ดท าย ก าหนดไว ส าหร บเด กและเยาวชนเฉพาะรายเท าน น การบ าบ ดฟ นฟ พ นฐาน (๑๖ คาบ) เป นก จกรรมซ งจ ดข นใน ๓๐ ว นแรกท ร บต วใหม ส ปดาห ท ๑ น กส งคมสงเคราะห ส ปดาห ท ๒ พยาบาลว ชาช พ ส ปดาห ท ๓ น กว ชาการฯ ส ปดาห ท ๔ น กจ ตว ทยา ปฐมน เทศเด กและเยาวชน ก จกรรมพ นฐาน ๑๖ คาบ ปฐมน เทศผ ปกครอง คณะกรรมการน กว ชาช พ การบ าบ ดฟ นฟ เฉพาะด าน (โปรแกรมบ าบ ดยาเสพต ด) เด กและเยาวชนผ ผ าน กระบวน การจ าแนกมาแล วในเด อนแรก คร ท ปร กษาจะแจ งให ทราบตามแผนการฝ กอบรมว าเด กหร อเยาวชน อย กล มการบ าบ ดยาเสพต ดประเภทกล มเส ยง กล มเสพ หร อกล มต ดยาเสพต ด โปรแกรมบ าบ ดยาเสพต ด เด กและเยาวชนท กรายเข าร วมก จกรรมตามกล ม ในท กว นพ ธ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กล มเส ยงฯ กล มเสพฯ กล มต ดฯ น กว ชาการฯด าเน นก จกรรม น กจ ตว ทยาด าเน นก จกรรม พยาบาลว ชาช พด าเน นก จกรรม การบ าบ ดฟ นฟ พ เศษ เป นแผนการบ าบ ดส าหร บเด กหร อเยาวชนท ม ป ญหาพ เศษ ก าหนดระยะเวลาในการร บการบ าบ ดฟ นฟ เป นไปตามแผนการฝ กอบรมของเด กหร อเยาวชนแต ละคน ร บการบ าบ ดฟ นฟ ตามความจ าเป น หร อล กษณะพ เศษเป นการเฉพาะราย ประเม นผลการบ าบ ดฟ นฟ

15 ๑๒ ๓.๓ ก จกรรมการจ ดการศ กษาส าหร บเด กและเยาวชน งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย ศ นย ฝ กฯเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม จ ดการศ กษาท งสายสาม ญและสายว ชาช พ รวมท งหล กส ตรภ ม ป ญญาท องถ น ควบค ไปก บก จกรรมนอก หล กส ตร เช น ก จกรรมส งเสร มส ขภาพ ก จกรรมท กษะช ว ต ก จกรรมจ ตอาสา ก จกรรมศ นย เพ อนใจว ยร น (ชมรม To be Number 1) ก จกรรมล กเส อ และก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมตามหล กศาสนา เด กและเยาวชนท กคนเข าร วมก จกรรม เด กและเยาวชนเข าร วม ตามแผนการฝ กอบรม ก จกรรมนอกหล กส ตร - ก จกรรมศ นย เพ อนใจว ยร น (ชมรม To be N.1) - ก จกรรมส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรม - ก จกรรมท กษะช ว ต - ก จกรรมพลศ กษา - ก จกรรมจ ตอาสา งานการศ กษาอบรมและฝ กว ชาช พ หน วยเร ยนสาม ญ - กล มผ ไม ร หน งส อ - กล มประถมศ กษา - กล มม ธยมศ กษาตอนต น - กล มม ธยมศ กษาตอนปลาย หน วยเร ยนว ชาช พ (ชาย) - หน วยว ชาช พช างไม ก อสร าง - หน วยว ชาช พช างยนต - หน วยว ชาช พช างศ ลป - หน วยว ชาช พช างไฟฟ า - หน วยว ชาช พช างเช อม - หน วยว ชาช พช างต ดผม - หน วยว ชาช พคหกรรมชาย - หน วยว ชาช พเกษตรกรรม - หน วยว ชาช พดนตร สากล หน วยเร ยนว ชาช พ (หญ ง) - หน วยว ชาช พช างต กตา - หน วยว ชาช พช างนวดแผนไทย - หน วยว ชาช พช างการ ดดอกไม แห ง

16 ๑๓ ๓.๔ ก จกรรมการประเม นผลการฝ กอบรม ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ม กระบวนการประเม นผลการ ฝ กอบรมเด กหร อเยาวชน โดยการประช มกล มย อยเพ อประเม นเด กหร อเยาวชนเป นรายบ คคลซ งม ต วแทน จากท กว ชาช พ (คณะกรรมการน กว ชาช พ) เข าร วมประช มประเม นผลการฝ กอบรม ท งน เด กหร อเยาวชนผ ร บ การประเม นจะต องเข าร วมในท ประช มพร อมด วยสม ดบ นท กประจ าต ว คร ท ปร กษาและคร ประจ าหน วยเร ยน จะม หน าท น าเสนอข อม ลด านพฤต กรรมและผลการเร ยนต อท ประช ม ในกระบวนการน คณะกรรมการน ก ว ชาช พสามารถให ค าปร กษาด านการปร บพฤต กรรมแก เด กหร อเยาวชนได ในท นท และย งสามารถตอบข อ สงส ยต างๆ ให แก เด ด กหร อเยาวชน ร ปแบบการประเม นผลการฝ ก ฝกอบรมเด กหร อเยาวชนโดยคณะกรรมการน กว ชาช พศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม น กจ ตว ทยา น กส งคมสงเคราะห พยาบาลว ชาช พ น กว ชาการฯ (คร ท ปร กษา) เด ก/เยาวชน สม ดบ นท กประจ าว น น กว ชาการฯ (คร ประจ าหน วยเร ยน) น กว ชาการฯ (พ อบ าน/แม บ าน) เลขาฯ คณะกรรมการน กว ชาช พ รวบรวมผลการประเม นการฝ กอบรม คณะกรรมการสหว ชาช พ สร ปผลการประเม นการฝ กอบรม ผ อ านวยการศ นย ฝ กฯ แม ว าการประเม นผลการฝ กอบรมเป นรายบ คคลตามร ปแบบข างต นน นจะใช ระยะเวลานาน แต ข อด ค อคณะกรรมการน กว ชาช พและเจ าหน าท ผ ม ส วนเก ยวข องก บเด กหร อเยาวชนผ ร บการประเม นน น สามารถต ดตามพฤต กรรมของเด กหร อเยาวชนได อย างใกล ช ด และส งผลต อการปร บเปล ยนพฤต กรรมให เป นไปในทางท ด ได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น

17 ผลสร ปการประเม นผลการฝ กอบรมเด กหร อเยาวชน ท ผ านการอน ม ต แล ว สามารถน าไปใช ประกอบการพ จารณาด านต างๆ ด งน ด านการให ประโยชน - การเล อนช น ห วหน างานการศ กษาฯ (เลขาฯคณะกรรมการการเล อนช น) - การลาเย ยมบ าน ห วหน างานอภ บาล (เลขาฯคณะกรรมการการลาเย ยมบ าน) - การลดว นฝ กอบรม น กส งคมฯ กล มบ าบ ดฯ (เลขาฯคณะกรรมการการลดว นฝ กฯ) - การออกนอกสถานควบค มเป นคร งคราว คร ท ปร กษาร บค าร องจากผ ปกครองเด ก หร อเยาวชน รวบรวมข อม ลและเอกสารท เก ยวข องน าเสนอต อคณะกรรมการน กว ชาช พ - การอน ญาตให เด กเยาวชนออกไปศ กษาในสถานศ กษาประเภทไปมานอกสถาน ควบค ม คร ท ปร กษาร บค าร องจากผ ปกครองเด กหร อเยาวชน รวบรวมข อม ลและเอกสารท เก ยวข องน าเสนอ ต อคณะกรรมการน กว ชาช พ - การย ายเด กหร อเยาวชนไปย งศ นย ฝ กฯ อ น กรณ ท จ าเป นต องได ร บการบ าบ ดร กษา หร อเพ อประโยชน ต อเด กและผ ปกครอง คร ท ปร กษาร บค าร องจากผ ปกครองเด กหร อเยาวชน รวบรวมข อม ล และเอกสารท เก ยวข องน าเสนอต อคณะกรรมการน กว ชาช พ ด านการงดประโยชน - การลดช น ห วหน างานการศ กษาฯ (เลขาฯคณะกรรมการการเล อนช น) - การงดลาเย ยมบ าน ห วหน างานอภ บาล (เลขาฯคณะกรรมการการลาเย ยมบ าน) - การงดลดว นฝ กอบรม น กส งคมฯ กล มบ าบ ดฯ (เลขาฯคณะกรรมการการลดว นฝ กฯ) - การส งต วเยาวชนไปเร อนจ า เม อเยาวชนกระท าผ ดร ายแรง ผ อ านวยการฯสามารถ พ จารณาส งเยาวชนไปเร อนจ าก อนจ ดท ารายงานไปย งศาลฯ จากน นจ งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร งและ ส งผลการสอบข อเท จจร งให คณะกรรมการน กว ชาช พพ จารณา เพ อจ ดท ารายงานเสนอให ศาลฯพ จารณา อน ญาตหร อม ค าส งให ย ายสถานท ควบค มต วเด กหร อเยาวชน - การย ายเด กหร อเยาวชนไปย งศ นย ฝ กฯ อ น กรณ ป องก นหร อระง บเหต ทะเลาะว วาท เม อเยาวชนกระท าผ ดร ายแรง ผ อ านวยการฯสามารถพ จารณาส งเยาวชนไปเร อนจ าก อนจ ดท ารายงานไปย ง ศาลฯ จากน นจ งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร งและส งผลการสอบข อเท จจร งให คณะกรรมการน กว ชาช พ พ จารณา เพ อจ ดท ารายงานเสนอให ศาลฯพ จารณาอน ญาตหร อม ค าส งให ย ายสถานท ควบค มต วเด กหร อ เยาวชน ๑๔

18 ๑๕ การลงท ณฑ กรณ เยาวชนกระท าผ ดว น ย ศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ม คณะกรรมการซ งเก ยวข องก บการลง ท ณฑ ๒ ช ด ค อ คณะกรรมการสอบข อเท จจร ง(กรณ ผ ดร ายแรง) และคณะกรรมการการลงท ณฑ (น กว ชาช พ) ท งน เพ อสะดวกแก การปฏ บ ต งาน จ งได ต งเกณฑ ส าหร บพ จารณาลงท ณฑ ไว เพ อให สามารถน าไปใช ได ท นท ผ ตรวจพบเข ยนแบบรายงานความผ ด เด กและเยาวชนกระท าความผ ด ผ ช วยผ อ านวยการฯ พ จารณาความผ ด ผ ดไม ร ายแรง ---> ลงท ณฑ ตามเกณฑ ศ นย ฝ กฯ ผ ดร ายแรง ---> แต งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร ง ผ ดไม ร ายแรง - ต ดส ทธ ประโยชน - ต ดคะแนนความประพฤต - ท างานบร การ ผ ดร ายแรง คณะกรรมการการลงท ณฑ พ จารณาลงท ณฑ และจ ดท าแผนฟ นฟ พ เศษ ผ ดร ายแรง กล มฟ นฟ พ เศษ (สวมเส อส แดง) - ตกช น ๕ - ต ดส ทธ ประโยชน - ท างานบร การ ผ าน : อย ช น ๔ เข าแผนฟ นฟ พ เศษครบก าหนด ๓ เด อน เข าประเม นพฤต กรรม (ปลดเส อแดง) ไม ผ าน : อย ช น ๕ ประเม นพฤต กรรมต อ

19 ๑๖ ๔. กระบวนการเตร ยมความพร อมก อนปล อย ๔.๑ การจ าแนกซ าและก าหนดแผนการเตร ยมความพร อมก อนปล อยรายบ คคล น กส งคมสงเคราะห กล มงานประสานก จกรรมช มชน ท าหน าท ค ดกรองเด กและเยาวชนท ม ระยะเวลาการฝ กอบรมเหล อต งแต ๑-๓ เด อนเข ากล มเตร ยมความพร อมก อนปล อย และจ ดประช ม คณะกรรมการเตร ยมความพร อมก อนปล อยเพ อประเม นและจ าแนกเด กหร อเยาวชนซ า รวมท งก าหนด แผนการเตร ยมความพร อมก อนปล อยส าหร บเด กและเยาวชนเป นรายบ คคล หล กเกณฑ การจ าแนกประเภทท ก าหนดเพ อเตร ยมความพร อมก อนปล อยเพ อก าหนดแนว ทางการสงเคราะห ให ความช วยเหล อภายหล งการปล อยต ว แบ งออกเป น ๔ กล ม กล ม ระด บป ญหา เด กหร อเยาวชน ครอบคร ว A น อย ด ด B ด ไม พร อม ปานกลาง C ไม พร อม ด D มาก ไม พร อม ไม พร อม หล กเกณฑ การพ จารณาเด ก/เยาวชน และครอบคร ว เด กด ม ความพร อมด านร างกาย พฤต กรรม อารมณ สต ป ญญา จ ตใจ สภาพแวดล อม ไม ม ความพร อมด านใดด านหน งหร อท กด าน ท งด านอารมณ จ ตใจ ร างกาย เด กไม พร อม พฤต กรรม ม แนวโน มกระท าความผ ดซ า/เส ยงส งท จะกล บไปใช ยาเสพต ดซ า หร อ ใช ความร นแรง ต องได ร บการสงเคราะห และการต ดตามด แลอย างต อเน อง ม ความพร อมท จะด แล จ ดหาสถานท เร ยนหร อประกอบอาช พให เด กได ไม จ าเป น ครอบคร วด ต องได ร บการสงเคราะห ไม ม ผ อ ปการะ ส มพ นธภาพไม ด ผ ปกครองไม สามารถควบค มพฤต กรรมเด กได ครอบคร วไม พร อม ผ ปกครองเป นต วอย างท ไม ด (ต ดยาเสพต ด ต ดส รา ต ดการพน น ถ กจ าค ก ฯลฯ) จ าเป นต องได ร บการสงเคราะห ด านใดด านหน ง

20 ๑๗ ๔.๒ การด าเน นการตามแผนเตร ยมความพร อมก อนปล อยรายบ คคล ก จกรรมส าหร บเด กหร อเยาวชนกล มเตร ยมความพร อมก อนปล อยท จ าเป นต องได ร บท กราย น กจ ตว ทยาและน กส งคมสงเคราะห กล มงานประสานก จกรรมช มชน เป นผ ร บผ ดชอบก จกรรม ๑. ก จกรรมการป จฉ มน เทศเด กและเยาวชน และครอบคร วส มพ นธ (น กส งคมสงเคราะห ) ๒. ก จกรรมท กษะทางส งคม (น กส งคมสงเคราะห ) ๓. ก จกรรมเพ อสร างความเข มแข งทางจ ตใจ (น กจ ตว ทยา) ก จกรรมทางเล อก จ ดก จกรรมตามสภาพป ญหาและความจ าเป นของเด กและเยาวชน (เฉพาะกล มเด กหร อเยาวชน B C D ) ศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ม แนวทางในการจ ดก จกรรมทางเล อกเพ อให เด ก และเยาวชนได ร บโอกาสอย างเท าเท ยมก นและท นต อระยะเวลาท ก าหนด ด งน นขอบเขตการร บผ ดชอบในแต ละงาน อาจไม ตรงตามว ธ ปฏ บ ต ตามแนวทางกรมฯ แต หากผลล พธ ในกระบวนการน นเก ดข นและส าเร จตาม เป าประสงค เด ยวก น ซ งก จกรรมทางเล อกต างๆ น นม รายละเอ ยดด งน ๑. ด านการศ กษาหร อการประกอบอาช พ จ ดก จกรรมการแนะแนวอาช พ โดยเจ าหน าท จากกรมการจ ดหางานจ งหว ดเช ยงใหม ๒. ด านครอบคร ว เช น การอน ญาตให กล บไปอย ร วมก บครอบคร วก อนการปล อยและ กล บมารายงานต ว ณ ศ นย ฝ กฯ หร อสถานพ น จฯใกล บ าน การประช มเตร ยมความพร อมก อนปล อยต วก บ ครอบคร วและช มชน ค ายครอบคร ว ๓. ด านค ณธรรมจร ยธรรม เช น การบรรพชาในโอกาสส าค ญต างๆ การปฏ บ ต ธรรม ภายในและนอกศ นย ฝ กฯ ก จกรรมทางเล อกตามศาสนาอ นตามความสม ครใจของเด กและเยาวชน ๔. ด านท กษะช ว ต เป นก จกรรมท กล มงานบ าบ ดฯ และกล มงานพ ฒนาพฤต น ส ยม ส วน ร วมในการจ ดก จกรรมให ก บเด กและเยาวชนกล มเตร ยมความพร อมก อนปล อย เช น การศ กษาด านส ขศ กษา การบ าเพ ญประโยชน การฝ กท กษะช ว ต และค ายว ว ฒน พลเม อง ๕. ด านการบร การทางส งคม น กส งคมฯ กล มประสานฯ ผ ร บผ ดชอบในการสงเคราะห เด กและเยาวชนภายหล งการปล อยต ว เช น จ ดหาม ลน ธ รองร บส าหร บเด กท ไม ม ความพร อมด านครอบคร ว ๔.๓ การส งต อและต ดตามเด กหร อเยาวชนภายหล งปล อยต ว น กส งคมสงเคราะห กล มงาน ประสานก จกรรมช มชน เป นผ ร บผ ดชอบ โดยม รายละเอ ยดด งน จ ดท าทะเบ ยนรายช อเด กและเยาวชนท ได ร บการปล อยต ว ประสานงานการส งต อข อม ลเด กหร อเยาวชนท ปล อยต วก บสถานพ น จฯต นทาง และ หน วยงานท เก ยวข อง เพ อช วยเหล อหร อร บการสงเคราะห เร องอ นๆ ต ดตามเด กและเยาวชนภายหล งปล อย ภายในระยะเวลา ๑ ป จ านวน ๓ คร ง (ปล อยไป แล ว ๓, ๖ เด อน และ ๑ ป ) โดยว ธ โทรศ พท และจดหมาย

21 ๑๘ ๔.๔ การส งเสร มด านการฝ กว ชาช พนอกสถานควบค มและการศ กษาต อในระบบ ศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ม แนวค ดด านการส งเสร มให ม การฝ กว ชาช พหร อการฝ กงานนอกสถานท ควบค ม และส งเสร มให เด กและเยาวชนกล บเข าศ กษาต อในระบบการศ กษาในโรงเร ยน เน องจากเด กและ เยาวชนท ม พฤต กรรมด และผ านการฝ กอบรมมาระยะเวลาหน งแล ว ควรได ร บโอกาสในการพ ฒนาด าน การศ กษา ท กษะทางส งคม และการปร บพฤต กรรมก อนกล บค นส ครอบคร ว ท งน เพ อให การด าเน นงานเป นไปอย างม แบบแผนและว ธ ปฎ บ ต ท สามารถท างานได อย าง ต อเน อง ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม ร วมก บ ศาลเยาวชนและครอบคร ว จ งหว ดเช ยงใหม จ งได ร วมก นจ ดท าโครงการ เตร ยมความพร อมค นคนด ส ส งคม เพ อให เด กและเยาวชนท ม ความประพฤต ด และม ความพร อมด านครอบคร ว รวมท งม แผนการอนาคตทางด านการศ กษาต อหร อการ ประกอบอาช พท ม ความช ดเจน ได ออกไปศ กษาและประกอบอาช พ แบบไปเช าเย นกล บและการกล บไปอย ร วมก บครอบคร วและช มชนภายนอกก อนครบก าหนดปล อยต ว เพ อให เด กและเยาวชนได เร ยนร การปร บต ว และใช ช ว ตร วมก บบ คคลในครอบคร วและช มชนของตนเองได อย างราบร น ม ความร บผ ดชอบในการเร ยนหร อ การท างาน ตลอดจนเพ มพ นท กษะในการปฏ บ ต งาน ท าให สามารถด ารงช ว ตได อย างปกต ส ขเม อได ร บการ ปล อยต ว และป องก นม ให เด กและเยาวชนหวนมากระท าผ ดซ าอ ก สถานท ฝ กว ชาช พและสถานท ฝ กงานส าหร บเด กและเยาวชนศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ๑. บร ษ ท V-Kool เช ยงใหม ๒. บร ษ ท เชอวาลเทคโนโลย (ช างเช อม) ๓. บร ษ ท ท ซ สเอกเซลเลน (ช างเช อม) ๔. บร ษ ท สยามน สส นเช ยงใหม (ช างยนต ) ๕. บร ษ ท ดราก อนแอร (ช างแอร ) ๖. บร ษ ท อ จ เทค (ช างเช อม) ๗. ม ลน ธ Connie's Home (เยาวชนหญ ง) ๘. เคร อข ายสถานท ท างานคณะผ พ พากษาสมทบ จ งหว ดอ ตรด ตถ เช น บร ษ ทว ร ยะท วร สถานศ กษาส าหร บเด กและเยาวชนศ นย ฝ กฯ เช ยงใหม ๑. ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ๒. ว ทยาล ยโปล เทคน คเช ยงใหม ๓. ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ ๔. ว ทยาล ยเทคน คล าปาง ๕. ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย ๖. ว ทยาล ยเทคน คอ ตรด ตถ

22 ๑๙ ผลการด าเน นงานในโครงการเตร ยมความพร อมค นคนด ส ส งคม ส าหร บเด กและเยาวชน กล มเตร ยมความพร อมก อนปล อย ศ นย ฝ กฯ เขต ๗ เช ยงใหม (ว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๖-๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) กล มท ๑ ศ กษาต อแบบเช าไปเย นกล บ ท สถานศ กษา สาขา จ านวนเด กและเยาวชน ๑ ว ทยาล ยโปล เทคน ค ปวส ๑ สาขาช างยนต ๑ ๒ ว ทยาล ยโปล เทคน ค ปวส ๑ สาขาบร หาร ๑ ๓ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ ปวช ๑ สาขาบร หาร ๑ ๔ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ ปวส ๒ สาขาช างยนต ๑ รวม ๔ กล มท ๒ เด กและเยาวชนฝ กปฏ บ ต ว ชาช พและศ กษาต อโดยกล บไปอย ก บครอบคร ว ท รายละเอ ยด สาขา จ านวนเด กและเยาวชน กล มศ กษาต อ ๑ ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ปวส ๑ ๑ ๒ ว ทยาล ยเทคน คเช ยงใหม ปวส ๒ ๒ ๓ ว ทยาล ยโปล เทคน คเช ยงใหม ปวส ๒ ๑ ๔ ว ทยาล ยเทคน คล าปาง ปวช ๓ สาขาช างยนต ๑ ๕ ว ทยาล ยเทคน คอ ตรด ตถ ปวช ๑ ๑ ๖ ว.เทคน คอ ตรด ตถ ปวช ๓ สาขาก อสร าง ๑ รวม ๗ กล มฝ กว ชาช พ/ฝ กงาน ๗ บร ษ ท V Kool เช ยงใหม ๑๔ ๘ บร ษ ทเชอวาลเทคโนโลย สาขาช างเช อม ๓ ๙ สยามน สส นเช ยงใหม สาขาช างยนต ๒ ๑๐ ท ซ สเอกเซลเลน สาขาช างเช อม ๒ ๑๑ อ จ เทค สาขาช างเช อม ๑ ๑๒ คอนน โฮม พ เล ยงเด ก ๒ ๑๓ เคร อข ายงานคณะผ พ พากษาสมทบ ๖ จ งหว ดอ ตรด ตถ รวม ๓๐

23 ๒๐ ๔.๕ การลบทะเบ ยนประว ต อาชญากรรม ฝ ายบร หารงานท วไปร บผ ดชอบการด าเน นการเพ อขอลบทะเบ ยนประว ต อาชญากรรม กรณ เร งด วนหร อม ความจ าเป น ผ ปกครองหร อเด กและเยาวชนสามารถขอเอกสารท เก ยวข องในการ ด าเน นการขอลบทะเบ ยนประว ต อาญชากรรมท งานทะเบ ยน และน าไปด าเน นการต อด วยต วเอง ณ ส าน กงานต ารวจแห งชาต ๑.๓ ป ญหาท เก ดจากระบบงาน การด าเน นงานตามกระบวนการต างๆ ในศ นย ฝ กฯ จ าเป นต องประสานความร วมม อก นท กฝ ายท ก กล มงาน เน องจากกระบวนงานแต ละงานน นม ความเก ยวพ นก นและต องส งต อข อม ลด านต างๆ เพ อให เก ด กระบวนการพ ฒนาเด กและเยาวชนอย างม ประส ทธ ภาพ ซ งป ญหาและอ ปสรรคท อาจเก ดข นจากการ ปฏ บ ต งานน น หากได ร บการปร บปร งแก ไข ย อมส งผลให ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการท างานเพ มข น แบบสอบถามเจ าหน าท ป ญหาท เก ดจากการท างาน (แยกตามกระบวนงาน) แบบสอบถามเด กและเยาวชน ป ญหาท พบ (แยกตามกระบวนงาน) ย งไม ได ด าเน นการ ๑.๔ ข อเสนอแนะการพ ฒนาการบร หารงานของศ นย ฝ กฯ การศ กษาป ญหาท เก ดข นจากระบบงาน สามารถน ามาว เคราะห เพ อหาแนวทางการพ ฒนาระบบงาน และการบร หารงานในศ นย ฝ กฯ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการท างานมากข น น าป ญหามาประมวลผล หาส งท สามารถแก ไขปร บปร งและปฏ บ ต ได จร ง ย งไม ได ด าเน นการ ต วช ว ดและผลการด าเน นงาน ต วช ว ด/งานท ได ร บมอบหมาย ผลการด าเน นงาน จ ดท ารายงานว เคราะห ระบบการบร หารงานของศ นย ฝ กและอบรม เด กและเยาวชนท ครอบคล มและเช อมโยงท งระบบงาน อย ในข นตอนเก บรวบรวมข อม ล

24 ๒๑ ๒. การประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน อย ในขณะด าเน นการ ต วช ว ดและผลการด าเน นงาน ต วช ว ด/งานท ได ร บมอบหมาย ผลการด าเน นงาน จ ดท ารายงานการประเม นผลหล กส ตรการน าช มชนเข ามาม ส วนร วม ในการจ ดการเร ยนการสอน อย ในข นตอนเก บรวบรวมข อม ล

25 ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานอ นๆ

26 ๒๓ ๑. ผลการด าเน นงานตามต าแหน งหน าท ส วนท ๒ ผลการด าเน นงานอ นๆ ผลการด าเน นงานตามต าแหน ง น กว ชาการอบรมและฝ กว ชาช พ กล มงานพ ฒนาพฤต น ส ย ๑. จ ดกล มการเร ยนการสอนว ชาช พระยะส น - หล กส ตรการนวดต ว ๓๐ ช วโมง - หล กส ตรการนวดฝ าเท า ๓๐ ช วโมง - หล กส ตรการประด ษฐ ของท ระล ก (งานต กตาผ า) ๓๐ ช วโมง ๒. ก จกรรมกล มคร ท ปร กษา - เสนอรายงานขอลดระยะเวลาการฝ กและอบรม - เสนอรายงานการประเม นพฤต กรรมเด กและเยาวชน - เสนอรายงานการลาเย ยมบ านประจ าเด อนตามส ทธ ของเด กและเยาวชน - ให ค าปร กษา อบรมพ ฒนาพฤต น ส ย ค ณธรรม และจร ยธรรมรายกล มและรายบ คคล ๓. ก จกรรมบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ - ด าเน นก จกรรมบ าบ ด แก ไข ฟ นฟ กล มเส ยงต อการใช สารเสพต ด ๔. ก จกรรมชมรม To be number 1 - คร ท ปร กษาชมรมนาฏศ ลป - คร ท ปร กษาชมรมเกมล บสมอง

27 ๒๔ ๒. ผลการด าเน นงานตามท ได ร บมอบหมาย เด อนต ลาคม ๒๕๕๖ - เด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๖ - เข าร วมส มมนาเคร อข ายข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งร นท ๑-๙ ณ โรงเร ยนนายร อยพระ จ ลจอมเกล า และ Royal Hills Golf Resort & Spa จ งหว ดนครนายก (๑๓-๑๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๖) - ฝ กอบรมระยะส น หล กส ตรการเสร มสร างค ณล กษณะส วนบ คคลและท กษะการท างานส าหร บ ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กร งเทพฯ (๑๙-๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๖) - ฝ กอบรมหล กส ตร การเสร มสร างประสบการณ ท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานในบร บทการเปล ยนแปลง (Experience - based Development) ณ ราชอาณาจ กรก มพ ชา (๒๖-๓๐ พฤศจ กายน ๒๕๕๖) - คณะกรรมการด าเน นโครงการว นลอยกระทงประจ าป ๒๕๕๖ (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๑๐๖/๒๕๕๖) เด อนธ นวาคม ๒๕๕๖ - คณะท างานโครงการว นพ อแห งชาต ประจ าป ๒๕๕๖ เด อนมกราคม ๒๕๕๗ - จ ดส งบทความไปย ง ส าน กงาน ก.พ. ในห วข อท ได เร ยนร จากการด งานหน วยงานในประเทศอาเซ ยน (ประเทศก มพ ชา) เร อง "เร ยนร จากก มพ ชา ส การพ ฒนาท เช อมโยง" - ประช มคณะกรรมการและคณะท างานระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง กรมพ น จและค มครองเด ก และเยาวชน (๑๐ มกราคม ๒๕๕๗) - เจ าหน าท ตรวสอบการร บ - จ ายเง นระหว างว น (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๒๒/๒๕๕๗) เด อนก มภาพ นธ ๒๕๕๗ - เข าร วมประช มการบ รณาการความร และการน าเสนอผลงานของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งร นท ๙ ท ผ านการฝ กอบรม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร กร งเทพฯ (๑๐-๑๑ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) - คณะท างานโครงการประกวดดนตร พ นภ ยยาเสพต ด (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๒๗/๒๕๕๗) - คณะท างานโครงการล กเส อจ ตอาสา ร วมใจพ ฒนา ห างไกลยาเสพต ด ประจ าป ๒๕๕๗ (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๔๒/๒๕๕๗) เด อนม นาคม ๒๕๕๗ - ผ จ ดโครงการส นทร ยสนทนา หน วยฝ กหญ ง ศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ เช ยงใหม - คณะกรรมการการตรวจจ างและผ ควบค มส าหร บการสอบราคาปร บปร งซ อมแซมอาคารห องน า ส าหร บเด กและเยาวชนศ นย ฝ กและอบรมเด กและเยาวชนเขต ๗ จ งหว ดเช ยงใหม (ค าส งศ นย ฝ กฯ ท ๔๗/๒๕๕๗)

28 ๒๕ ๓. หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System ตามกลไกการพ ฒนา หล กส ตรท เข าร บการอบรมจาก OCSC e - Learning System (http://ocsc.chulaonline.net) โดย ศ นย พ ฒนาการเร ยนร ทางไกล สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ล าด บ รห สว ชา หล กส ตร รายงานการศ กษา ๑ 002 หล กส ตรผ น าท ม ประส ทธ ภาพ ก าล งศ กษา ๒ E01 ท กษะการต ดส นใจและแก ป ญหา ก าล งศ กษา ๓ M01 การค ดเพ อประส ทธ ผลของงาน (Effective Thinking) ก าล งศ กษา ๔ M04 การสอนงาน ก าล งศ กษา ๕ M06 การอ านวยการ การต ดตามงาน และการกระจายงานท ม ก าล งศ กษา ประส ทธ ภาพ ๖ M07 กระบวนการว เคราะห ป ญหาและการแก ป ญหา ก าล งศ กษา ๗ M12 ภาวะผ น า (Leadership) ก าล งศ กษา ๘ M13 การบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management) ก าล งศ กษา ๙ M18 การจ ดล าด บความส าค ญ ก าล งศ กษา ๑๐ PC11 การบร หารผลการปฏ บ ต งาน ก าล งศ กษา ๑๑ PC12 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน ก าล งศ กษา ๑๒ PC15 การสร างท มงานท ม ประส ทธ ภาพ ก าล งศ กษา ๑๓ PC19 การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ก าล งศ กษา

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ร าง แผนปฏ บ ต ราชการสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หน า ความเป นมาและความสาค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต... 4 นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information