หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2547

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2547"

Transcription

1 หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education Program in Educational Technology 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต กศ.บ. ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education B.Ed. แบ งแผนการเร ยนเป น 4 แผนและให ใช ช อปร ญญาด งน 2.1 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology) B.Ed. (Educational Technology) 2.2 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา คอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา คอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology Education Computing and Training) B.Ed. (Educational Technology Education Computing and Training) 2.3 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นภาพน งและภาพยนตร ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา เน นภาพน งและภาพยนตร ) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา ภาพน งและภาพยนตร ) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology - Still Picture and Film) B.Ed. (Educational Technology - Still Picture and Film)

2 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology Radio and Television Broadcast) B.Ed. (Educational Technology Radio and Television Broadcast) ท งน การจะใช ช อปร ญญาใดให เป นไปตามเง อนไขการเล อกแผนการเร ยนของน ส ตท ปรากฏในรายละเอ ยดของหล กส ตรน 3. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา 4. ปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 ปร ชญา ปร ชญาของหล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ค อ "น กเทคโนโลย การศ กษาเป นผ ม ความร ด ม ท กษะ มานะแรงกล า พ ฒนาตนเอง เร งสร างค ณธรรม" 4.2 ว ตถ ประสงค ท วไป หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ตของคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ม ว ตถ ประสงค เพ อ ผล ตบ ณฑ ตให สามารถเป นบ คลากรทางการศ กษา และอาช พอ สระอ น ๆ ท เก ยวข อง โดยม งเน นให บ ณฑ ตม ค ณสมบ ต ด งน ม ความร ความสามารถ ด านระบบการศ กษา และว ชาช พอ สระ ตามความสนใจ ม ความใฝ ร ม ความชาญฉลาดในการน าความร ไปใช และถ ายทอดอย างม ประส ทธ ภาพ ก อให เก ด ประโยชน แก การด ารงช ว ต และส งคม ม ความเพ ยบพร อมในความเป นน กการศ กษา และเป นผ น าทางการศ กษา ม จ ตส าน กในความเป นน กการศ กษา ย ดม นในมาตรฐาน และจรรยาว ชาช พ ผด งไว ซ งเก ยรต และศร ทธาต อว ชาช พ เป นแบบอย างท ด ม โลกท ศน ท ด และกว างไกล ย ดม นในหล กเหต ผล และค ณธรรม ม บ คล กภาพ ท ศนคต และค าน ยมท ด ตามแบบอย างของว ฒนธรรมไทย และเป นพลเม องด ของโลก 4.3 ว ตถ ประสงค เฉพาะสาขาว ชา เพ อให บ ณฑ ตม ความร ความสามารถในขอบข ายของสาขาเทคโนโลย การศ กษา

3 เพ อให บ ณฑ ตม ความเพ ยร และม ท กษะการปฏ บ ต งานตามขอบข ายงานของ สาขาเทคโนโลย การศ กษา เพ อให บ ณฑ ตสามารถปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย การศ กษาท งการศ กษา ในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ยได เพ อให บ ณฑ ตสามารถประกอบอาช พอ สระเก ยวก บการออกแบบ การผล ต การพ ฒนา การจ ดการ และการประเม นด านเทคโนโลย การศ กษาได 5. ก าหนดการเป ดสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 6.1 ม ค ณสมบ ต เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 6.2 ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พเทคโนโลย ทางการศ กษา 6.3 ม ความประพฤต เร ยบร อย และบ คล กภาพเหมาะสมก บว ชาช พเทคโนโลย ทางการศ กษา 7. การค ดเล อกผ เข าศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 8. ระบบการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 9. ระยะเวลาการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 10. การลงทะเบ ยนเร ยน เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 11. การว ดผลและการส าเร จการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา

4 อาจารย ผ สอน ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 1 นายฉลอง ท บศร รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาอ งกฤษ) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา พระนคร พ.ศ กศ.ม. (โสตท ศนศ กษา) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร พ.ศ M.S. (Instructional Systems Technology) Indiana University, USA. พ.ศ Ed.S.(Instructional Systems Technology) Indiana University, USA. พ.ศ Ed.D.(Instructional Systems Technology) Indiana University, USA. พ.ศ นายพงศ ประเสร ฐ หกส วรรณ รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ส งคมศ กษา) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ กศ.ด. (เทคโนโลย การศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ Cert. In Ed.TV. Program Japan Broadcasting Corporation (NHK), Japan. พ.ศ. 2523

5 - 5 - ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 3 นายสมส ทธ จ ตรสถาพร รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาอ งกฤษ) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ พ ษณ โลก พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ ค.ด. (เทคโนโลย และส อสารการศ กษา) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย พ.ศ Cert. In Ed. Media. Dip. In Ed. Broadcasting Hiroshima University, Japan. พ.ศ นางล ดดา ศ ขปร ด รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาไทย) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน พ.ศ กศ.ม. (โสตท ศนศ กษา) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร พ.ศ Cert. In Ed. Media University of Northern Colorado, USA. พ.ศ. 2517

6 - 6 - ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 5 นายมนตร แย มกส กร ผ ช วยศาสตราจารย - กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) เก ยรต น ยม มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ บางแสน พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ นศ.บ. มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช พ.ศ กศ.ด. (การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ ว ฒ บ ตรว ทยาล ยการท พบก ร น 41 ว ทยาล ยการท พบก สถาบ นว ชาการ ทหารบกช นส ง พ.ศ Dip. In Teacher Training (Ed.TV.) Tokyo Gakugei University, Japan. พ.ศ นางสาวน ญฑา ผล ตวานนท ผ ช วยศาสตราจารย - ค.บ. (ว ทยาศาสตร ท วไป) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย พ.ศ M.Ed. (Educational Administration) Tarleton state University, USA. พ.ศ Ph.D. (College Teaching) University of North Texas, USA. พ.ศ. 2532

7 - 7 - ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 7 นางวาสนา ชาวหา ผ ช วยศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาไทย) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ นายภ เบศ เล อมใส อาจารย - กศ.บ. (พยาบาลศ กษา) ว ทยาล ยบรมราชชนน กร งเทพมหานคร พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ นายเอกว ทย โทป ร นทร อาจารย - กศ.บ. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย การศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ จ านวนน ส ต จ านวนน ส ตท ร บเข าศ กษา และจ านวนผ ท คาดว าจะส าเร จการศ กษาในแต ละป การศ กษา ด งน จ านวนน ส ต ป การศ กษา ร บเข าศ กษา คาดว าจะส าเร จการศ กษา

8 สถานท และอ ปกรณ การสอน 14.1 ห องเร ยนประจ าอาคารต าง ๆ ได แก อาคาร 60 พรรษา มหาราช น 1 อาคารเทคโนโลย ทางการศ กษา และอาคารศ กษาศาสตร 14.2 ศ นย ทร พยากรการเร ยนร และหน วยปฏ บ ต การว ชาช พ 14.3 สถานท ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ได แก หน วยงานท ม ล กษณะงานเก ยวก บการใช นว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการศ กษาและการส อสาร 14.4 ห องคอมพ วเตอร คณะศ กษาศาสตร ส าน กคอมพ วเตอร และห องปฏ บ ต การถ ายภาพ ว ทย โทรท ศน และคอมพ วเตอร ของภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา 15. ห องสม ด 15.1 ส าน กหอสม ดมหาว ทยาล ยบ รพา 15.2 ศ นย ทร พยากรการเร ยนร ของคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา 16. งบประมาณ คณะศ กษาศาสตร จะด าเน นการเก ยวก บงบประมาณให เพ ยงพอต อการผล ตบ ณฑ ตท ก หล กส ตร โดยม ความต องการงบประมาณ ด งน หน วย : พ นบาท รายการ ประมาณความต องการในป งบประมาณ เง นเด อน 10,200 10,710 11,245 11,807 12, ค าตอบแทน ใช สอยและว สด 1,692 1,776 1,864 1,957 2, ค าคร ภ ณฑ 2,052 2,154 2,261 2,374 2, เง นอ ดหน น 1,500 1,575 1,653 1,735 1,821 รวม 15,444 16,215 17,023 17,873 18,764 ประมาณการค าใช จ ายต อห ว/บาท

9 หล กส ตร 17.1 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 137 หน วยก ต 17.2 โครงสร างหล กส ตร จ าแนกเป น 4 หมวด ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 31 หน วยก ต ข. หมวดว ชาช พคร 31 หน วยก ต - ว ชาช พคร บ งค บ 25 หน วยก ต - ว ชาช พคร เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 69 หน วยก ต แผนการเร ยน ม 5 แผน ประกอบด วย (1) สาขาเทคโนโลย การศ กษา ว ชาเอกเด ยว จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาเอกบ งค บ 57 หน วยก ต - ว ชาเอกเล อก ไม น อยกว า 12 หน วยก ต (2) สาขาเทคโนโลย การศ กษา ว ชาเอกค จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 37 หน วยก ต - ว ชาเอกบ งค บ 33 หน วยก ต - ว ชาเอกเล อก ไม น อยกว า 4 หน วยก ต (3) สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาแกน 30 หน วยก ต - ว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 33 หน วยก ต - ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ไม น อยกว า 6 หน วยก ต (4) สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นภาพน งและภาพยนตร จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาแกน 30 หน วยก ต - ว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 33 หน วยก ต - ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

10 (5) สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาแกน 30 หน วยก ต - ว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 33 หน วยก ต - ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ไม น อยกว า 6 หน วยก ต ง. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต 17.3 รายว ชาและจ านวนหน วยก ต ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 31 หน วยก ต ว ชาบ งค บ จ านวน 26 หน วยก ต กล มว ชาภาษาอ งกฤษ 12 หน วยก ต 1. ภาษาอ งกฤษพ นฐาน จ านวน 6 หน วยก ต โดยจ ดกล มเร ยนตามความร และ ความสามารถในภาษาอ งกฤษ ก าหนดให เร ยน 2 รายว ชา จากรายว ชาต อไปน ภาษาอ งกฤษ 1 3(3-0-6) English I ภาษาอ งกฤษ 2 3(3-0-6) English II ภาษาอ งกฤษ 3 3(3-0-6) English III ภาษาอ งกฤษ 4 3(3-0-6) English IV ต อไปน 2. ภาษาอ งกฤษว ชาช พ เล อกเร ยน 2 รายว ชา จ านวน 6 หน วยก ต จากรายว ชา ภาษาอ งกฤษทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1 3(2-2-5) English for Humanities and Social Sciences I ภาษาอ งกฤษทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2 3(2-2-5) English for Humanities and Social Sciences II ภาษาอ งกฤษทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 3(2-2-5) English for Science and Technology I

11 ภาษาอ งกฤษทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2 3(2-2-5) English for Science and Technology II การพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 3(2-2-5) English Communicative Speaking ท กษะการเข ยนภาษาอ งกฤษ 3(3-0-6) English Writing Skills กล มว ชาภาษาไทย 2 หน วยก ต ท กษะการใช ภาษาไทย 2(2-0-4) Thai Language Skills กล มว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 3 หน วยก ต คอมพ วเตอร และเคร อข ายอ นเทอร เน ต 3(3-0-6) Computer and the Internet กล มว ชาสหศาสตร 9 หน วยก ต สหศาสตร 1 3(3-0-6) Interdisciplinary Integration I สหศาสตร 2 3(3-0-6) Interdisciplinary Integration II สหศาสตร 3 3(3-0-6) Interdisciplinary Integration III กล มว ชาก จกรรมพลศ กษา 1 หน วยก ต การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) Exercise for Health

12 ว ชาเล อก ไม น อยกว า 4 หน วยก ต จากรายว ชาหมวดศ กษาท วไปท เป ดสอนใน คณะต าง ๆ ด งน คณะพยาบาลศาสตร เอดส ศ กษา 2(2-0-4) AIDS Education การด แลส ขภาพเบ องต นด วยตนเอง 2(2-0-4) Primary Self Health Care การด แลส ขภาพแบบองค รวม 2(2-0-4) Holistic Health Care ครอบคร วศ กษา 2(2-0-4) Family Education การปฐมพยาบาลและการช วยฟ นค นช พเบ องต น 2(2-0-4) First Aid and Basic Life Support คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สารน เทศและการศ กษาค นคว า 2(2-0-4) Information Service and Study Fundamentals ความร และความสามารถในสารน เทศ 2(2-0-4) Information Literacy การส บค นสารน เทศบนอ นเทอร เน ต 2(2-0-4) Searching Information on the Internet ส อสารสนเทศอ เล กทรอน กส 2(2-0-4) Electronic Media มน ษย ก บอารยธรรม 2(2-0-4) Man and Civilization พ นฐานอารยธรรมไทย 2(2-0-4) General Thai Civilization สถานการณ โลกป จจ บ น 2(2-0-4) Contemporary World Affairs จร ยธรรมในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Ethics in Everyday Life

13 ความร ท วไปเก ยวก บปร ชญา 2(2-0-4) General Philosophy พ ทธศาสน 2(2-0-4) Buddhism สนทนาภาษาจ นในช ว ตประจ าว น 1 3(3-0-6) Chinese Conversation for Everyday Life I สนทนาภาษาจ นในช ว ตประจ าว น 2 3(3-0-6) Chinese Conversation for Everyday Life II สนทนาภาษาญ ป นในช ว ตประจ าว น 1 3(3-0-6) Japanese Conversation for Everyday Life I สนทนาภาษาญ ป นในช ว ตประจ าว น 2 3(3-0-6) Japanese Conversation for Everyday Life II ศ ลปะการพ ด 2(2-0-4) Arts of Speaking ภาษาไทยเพ อการส อสาร 3(3-0-6) Thai Language for Communication ภาษาฝร งเศส 1 3(2-2-5) French I ภาษาฝร งเศส 2 3(2-2-5) French II การพ ดเพ อการส อสาร 3(2-2-5) Communicative Speaking ท กษะการเข ยน 3(3-0-6) Writing Skills Development ส อในส งคม 2(2-0-4) Media in Society การพ ดเพ อการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ 2(2-0-4) Speech for Effective Communication จ ตว ทยาในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Psychology in Everyday Life

14 การเสร มสร างบ คล กภาพและพ ฒนาตน 2(2-0-4) Personality and Self Development ภ ม ศาสตร ประเทศไทย 2(2-0-4) Geography of Thailand มน ษย และทร พยากรธรรมชาต ก บส งแวดล อม 2(2-0-4) Man and His Natural Resources and Environment ภ ม สารสนเทศในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Geo-Informatics System in Everyday Life มน ษย ก บการเม อง 2(2-0-4) Man and Politics มน ษย ก บส งคมและว ฒนธรรม 2(2-0-4) Man, Society and Culture ความร ท วไปเก ยวก บส งคมว ทยา 2(2-0-4) General Sociology ความร ท วไปเก ยวก บส งคมไทย 2(2-0-4) General Thai Society ความร ท วไปเก ยวก บสารสนเทศช มชน 2(2-0-4) General Community Information System เศรษฐศาสตร ท วไป 2(2-0-4) General Economics ความร ท วไปเก ยวก บธ รก จ 2(2-0-4) General Knowledge on Business คณะว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Mathematics in Everyday Life ความปลอดภ ยในผล ตภ ณฑ เคม 2(2-0-4) Safety in Chemical Products ความร พ นฐานเก ยวก บส ขภาพและการใช ยา 2(2-0-4) Basic Knowledge of Health and Drug Usage

15 ความหลากหลายของส งม ช ว ต 2(2-0-4) Diversity of Life มน ษย ก บส งแวดล อม 2(2-0-4) Human and Environment อาหารก บการด ารงช พ 2(2-0-4) Food for Living แร และว สด ในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Minerals and Materials in Everyday Life คณะศ กษาศาสตร การศ กษาก บส งคม 2(2-0-4) Education and Society การจ ดการความเคร ยด 2(2-0-4) Stress Management ช มชนศ กษา 2(2-0-4) Community Studies งานอด เรกและก จกรรมกล มสนใจ 2(2-0-4) Hobby and Interest Group Activity องค กรแห งการเร ยนร 2(2-0-4) Learning Organization การออกแบบและการน าเสนออย างสร างสรรค 3(2-2-6) Design and Creative Presentation การพ ฒนาท กษะการค ด 2(2-0-4) Developing Thinking Skills การบร หารและจ ดการด านพล งงาน 2(2-0-4) Energy Management ว ทยาล ยว ทยาศาสตร การก ฬา แบดม นต น 1 1(0-2-1) Badminton I

16 บาสเกตบอล 1 1(0-2-1) Basketball I มวยสากล 1 1(0-2-1) Boxing I ฟ ตบอล 1 1(0-2-1) Football I ย มนาสต กส 1 1(0-2-1) Gymnastics I ย โด 1 1(0-2-1) Judo I กระบ กระบอง 1(0-2-1) Krabi Krabong I มวยไทย 1 1(0-2-1) Muay Thai I ร กบ ฟ ตบอล 1 1(0-2-1) Rugby Football I ว ายน า 1 1(0-2-1) Swimming I เทเบ ลเทนน ส 1 1(0-2-1) Table Tennis I เทนน ส 1 1(0-2-1) Tennis I กร ฑา 1 1(0-2-1) Track and Field I วอลเล ย บอล 1 1(0-2-1) Volleyball I ว นด เซ ร ฟ 1 1(0-2-1) Wind Surf I แบดม นต น 2 1(0-2-1) Badminton II

17 บาสเกตบอล 2 1(0-2-1) Basketball II มวยสากล 2 1(0-2-1) Boxing II ฟ ตบอล 2 1(0-2-1) Football II ย มนาสต กส 2 1(0-2-1) Gymnastics II ย โด 2 1(0-2-1) Judo II กระบ กระบอง 2 1(0-2-1) Krabi Krabong II มวยไทย 2 1(0-2-1) Muay Thai II ร กบ ฟ ตบอล 2 1(0-2-1) Rugby Football II ว ายน า 2 1(0-2-1) Swimming II เทเบ ลเทนน ส 2 1(0-2-1) Table Tennis II เทนน ส 2 1(0-2-1) Tennis II กร ฑา 2 1(0-2-1) Track and Field II วอลเล ย บอล 2 1(0-2-1) Volleyball II ว นด เซ ร ฟ 2 1(0-2-1) Wind Surf II แอโรบ กด านซ 1(0-2-1) Aerobic Dance

18 ย งธน 1(0-2-1) Archery เบสบอล 1(0-2-1) Baseball โบว ล ง 1(0-2-1) Bowling แคนน 1(0-2-1) Canoeing จ กรยาน 1(0-2-1) Cycling กระโดดน า 1(0-2-1) Diving การออกก าล งกายและการควบค มน าหน ก 1(0-2-1) Exercise and Weight Control ดาบสากล 1(0-2-1) Fencing กอล ฟ 1(0-2-1) Golf แฮนด บอล 1(0-2-1) Handball ฮ อกก 1(0-2-1) Hockey การช วยช ว ตและความปลอดภ ยทางน า 1(0-2-1) Life Saving and Water Safety เกมส เบ ดเตล ด 1(0-2-1) Minor Games โมเด ร นดานซ 1(0-2-1) Modern Dance ล ลาศ กษา 1(0-2-1) Movement Education

19 การว งเพ อส ขภาพและพลานาม ยท ด 1(0-2-1) Running for Exercise and Good Health ก จกรรมเข าจ งหวะ 1(0-2-1) Rhythmic Activities เร อใบ 1(0-2-1) Sailing การต อส ป องก นต ว 1(0-2-1) Self Defense ล ลาศ 1(0-2-1) Social Dance ซอฟท บอล 1(0-2-1) Softball ซอฟท เทนน ส 1(0-2-1) Soft Tennis การเหย ยดย ดเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) Stretching for Health ระบ าใต น า 1(0-2-1) Synchronized Swimming เทคว นโด 1(0-2-1) Taekwando นาฎศ ลป ไทย 1(0-2-1) Thai Classical Dance ตะกร อ-เซป คตะกร อ 1(0-2-1) Takraw and Sepak Takraw โปโลน า 1(0-2-1) Water Polo สก น า 1(0-2-1) Water Ski ยกน าหน ก 1(0-2-1) Weightlifting

20 การฝ กด วยน าหน ก 1(0-2-1) Weight Training โยคะเพ อส ขภาพและก ฬา 1(0-2-1) Yoga for Health and Sport คณะว ศวกรรมศาสตร พล งงานและส งแวดล อม 2(2-0-4) Energy and Environment ความปลอดภ ยในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Safety in Everyday Life คณะศ ลปกรรมศาสตร มน ษย ก บความงาม 2(2-0-4) Man and Aesthetics คณะสาธารณส ขศาสตร ว ถ ช ว ตและการสร างเสร มส ขภาพ 2(2-0-4) Life Style and Health Promotion ช ว ตและความเส ยง 2(2-0-4) Life and Risk Taking ว ยร นก บความใส ใจเร องส ขภาพ 2(2-0-4) Teenage Health Awareness ส ขภาพและส งแวดล อม 2(2-0-4) Health and Environment ส ขภาพก บส ทธ มน ษยชน 2(2-0-4) Health and Human Rights ส ขภาพและส งคม 2(2-0-4) Health and Society พฤต กรรมทางเพศและความปลอดภ ย 2(2-0-4) Sex Behavior and Safety Precautions

21 อาหารเพ อส ขภาพ 2(2-0-4) Food for Health ส งแวดล อมน าอย 2(2-0-4) Healthy Environment ข. หมวดว ชาช พคร 31 หน วยก ต ว ชาช พคร บ งค บ 25 หน วยก ต ปร ชญาและแนวค ดทางการศ กษา 2(2-0-4) Philosophy and Concepts of Education หล กว ชาช พคร 2(2-0-4) Professional Principle จ ตว ทยาการศ กษา 3(3-0-6) Education Psychology เทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology การว ดและประเม นในช นเร ยน 3(3-0-6) Measurement and Assessment in Classroom การจ ดกระบวนการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Process Design การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน 2(2-0-4) Classroom Research ท กษะการว เคราะห เน อหาข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศ 2(2-0-4) Content Analysis Skills for Information Technology Data การพ ฒนาหล กส ตร 3(3-0-6) Curriculum Development การศ กษาพ เศษ 2(2-0-4) Special Education ว ชาช พคร เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต การแนะแนวและการพ ฒนาผ เร ยน 2(2-0-4) Guidance and Learner Development

22 การเร ยนร ตลอดช ว ต 2(2-0-4) Lifelong Learning องค การและการจ ดการศ กษา 2(2-0-4) Education Organization and Management ท กษะการว เคราะห เน อหาข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศ 2(2-0-4) Content Analysis Skills for Information Technology Data บ รณาการการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร 1 4(2-6-4) Learning Management Integration I บ รณาการการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร 2 4(2-6-4) Learning Management Integration II ประสบการณ ว ชาช พคร 1 1(0-3-0) Professional Experience I ประสบการณ ว ชาช พคร 2 1(0-3-0) Professional Experience II ปฏ บ ต การสอน 1 6(0-30-0) Teaching Practice I ปฏ บ ต การสอน 2 6(0-30-0) Teaching Practice I ภ ม ป ญญาท องถ นก บการศ กษา 2(2-0-4) Local Wisdom and Education ส งคมว ทยาการศ กษา 2(2-0-4) Sociology of Education การพ ฒนาก บการศ กษา 2(2-0-4) Development and Education วาทว ทยาส าหร บคร 2(2-0-4) Speech Training for Teacher การสอนค าน ยม 2(2-0-4) Value Teaching

23 การสอนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส าหร บคร ประถมศ กษา 2(2-0-4) Teaching of Nation Resources and Environment for Elementary School Teachers การสอนโครงงาน 2(2-0-4) Project Teaching การศ กษาเด ก 2(2-0-4) Child Study ก จกรรมสร างสรรค 2(2-0-4) Creative Activities เด กก บวรรณกรรม 2(2-0-4) Children and Literature การฝ กผ น าและก จกรรมเยาวชน 2(2-0-4) Leadership Training and Youth Activities พลว ตกล ม 2(2-0-4) Group Dynamic จ ตว ทยาพ ฒนาการ 2(2-0-4) Development Psychology จ ตว ทยาเด ก 2(2-0-4) Child Psychology จ ตว ทยาว ยร น 2(2-0-4) Psychology of Adolescence จ ตว ทยาเพ อค ณภาพช ว ต 2(2-0-4) Psychology for the Quality of Life จ ตว ทยามน ษยส มพ นธ 2(2-0-4) Psychology of Human Relationships ช มชนศ กษา 2(2-0-4) Community Study สมรรถนะเทคโนโลย เพ อการศ กษา 2(1-2-3) Technology Competencies for Education

24 เทคโนโลย เพ อการส อสารและการจ ดการเร ยนร 3(2-1-6) Technology for Communication and Learning Management การว จ ยและพ ฒนาส อ 3(3-0-6) Media Research and Development คอมพ วเตอร ในการศ กษา 3(2-2-5) Computer in Education ส อสารมวลชนก บการศ กษา 3(3-0-6) The Mass Media in Education คอมพ วเตอร ช วยสอน 3(2-2-5) Computer Assisted Instruction การผล ตต นฉบ บส อส งพ มพ ด วยคอมพ วเตอร 3(2-2-5) Desktop Publishing Production การส งเสร มการเร ยนร 2(1-2-4) Learning Promotion การประเม นโครงการเบ องต น 2(2-0-4) Introduction to Program Evaluation การสร างแบบทดสอบมาตรฐาน 2(2-0-4) Standardized Test Construction การว ดท กษะการปฏ บ ต 2(2-0-4) Performance Testing การสร างแบบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2(2-0-4) Achievement Test Construction ทฤษฎ การว ดเบ องต น 2(2-0-4) Introduction to Test Theory การว จ ยเพ อพ ฒนาว ชาช พคร 2(2-0-4) Research for Professional Development สถ ต การศ กษา 1 3(3-0-6) Educational Statistics I สถ ต การศ กษา 2 2(2-0-4) Educational Statistics II

25 คอมพ วเตอร ส าหร บการว ดและประเม นผล 2(1-2-3) Computer for Measurement and Evaluation โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต ส าหร บการศ กษา 2(1-2-4) Statistical Package for Education ความปลอดภ ย 2(2-0-4) Safety ค. หมวดว ชาเฉพาะ ว ชาเอกบ งค บของแผนการเร ยน (1) และ (2) ไม น อยกว า 69 หน วยก ต ว ชาเอกบ งค บ ส าหร บแผนการเร ยน (1) ว ชาเอกเด ยว จ านวน 57 หน วยก ต ว ชาเอกบ งค บ ส าหร บแผนการเร ยน (2) ว ชาเอกค จ านวน 33 หน วยก ต รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ จ านวนหน วยก ต แผนการเร ยน เด ยว ค หล กการและทฤษฎ เทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Principle and Theory in Educational Technology การออกแบบการเร ยนการสอน 3(3-0-6) Instructional Design การว จ ยและพ ฒนาส อ 3(3-0-6) Media Research and Development ปฏ บ ต การใช เคร องม อเทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology Equipment Operation ระบบการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา 3(3-0-6) Technology for Education Utilization System การผล ตส อภาพน ง 3(2-2-6) Still Picture Production การผล ตส อเส ยง 3(2-2-6) Audio Media Production การผล ตส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Video Production

26 รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ จ านวนหน วยก ต แผนการเร ยน เด ยว ค โครงงานเทคโนโลย การศ กษา : การศ กษาอ สระ 3(0-9-0) Educational Technology project : Independent Study การผล ตส อส งพ มพ 3(2-2-6) Printed Materials Production ส มมนานว ตกรรม และเทคโนโลย การศ กษา 3(2-2-6) Educational Innovation and Technology Seminar ฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พเทคโนโลย การศ กษา 6(0-18-0) Educational Technology Professional Practicum การออกแบบสาร 3(3-0-6) Instructional Message Design การใช แหล งทร พยากรการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Resources Utilization การจ ดการศ นย ทร พยากรการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Resources Management การน าเสนออย างสร างสรรค 3(3-0-6) Creative Presentation จรรยาบรรณว ชาช พเทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology Professional Ethics บ รณาการก จกรรมเทคโนโลย การศ กษา 3(2-2-6) Educational Technology Activities Integration ว ชาแกนของแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) ไม น อยกว า 30 หน วยก ต - แผนการเร ยน (3) เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม - แผนการเร ยน (4) เน นภาพน งและภาพยนตร - แผนการเร ยน (5) เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ว ชาแกน ส าหร บแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) จ านวน 30 หน วยก ต หล กการและทฤษฎ เทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Principle and Theory in Educational Technology

27 การออกแบบการเร ยนการสอน 3(3-0-6) Instructional Design การว จ ยและพ ฒนาส อ 3(3-0-6) Media Research and Development ปฏ บ ต การใช เคร องม อเทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology Equipment Operation โครงงานเทคโนโลย การศ กษา : การศ กษาอ สระ 3(0-9-0) Educational Technology project : Independent Study ฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พเทคโนโลย การศ กษา 6(0-18-0) Educational Technology Professional Practicum การออกแบบสาร 3(3-0-6) Instructional Message Design การจ ดการศ นย ทร พยากรการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Resources Management การน าเสนออย างสร างสรรค 3(3-0-6) Creative Presentation ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาของแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) ไม น อยกว า 33 หน วยก ต ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาแผนการเร ยน (3) เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม ไม น อยกว า 33 หน วยก ต การใช คอมพ วเตอร เพ อการเร ยนการสอน และการจ ดการศ กษา 3(2-2-6) Computer for Instruction and Educational Management การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อการศ กษา 3(2-2-6) Development of Computer Programs for Education การพ ฒนาส อคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย 3(2-2-6) Computer Multimedia Program Development การจ ดการระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร 3(2-2-6) Computer Network Management การออกแบบฐานข อม ล 3(2-2-6) Data Based Design

28 การออกแบบเว บ 3(2-2-6) Web Design ฝ กประสบการณ การผล ตบทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย 3(0-9-0) Practicum in Computer Multimedia Instruction Production คอมพ วเตอร กราฟ ก 3(2-2-5) Computer Graphic ฝ กประสบการณ ด านบร หารและจ ดการระบบเคร อข าย 3(0-9-0) Practicum in Network System Administration เทคน คการฝ กอบรม 3(3-0-6) Training Techniques การบร หารโครงการฝ กอบรม 3(3-0-6) Training Project Management ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาแผนการเร ยน (4) เน นภาพน งและภาพยนตร ไม น อยกว า 33 หน วยก ต การถ ายภาพเพ อน าเสนอข อเท จจร ง 3(2-2-5) Photography for presentation การถ ายภาพเพ อการเร ยนร 3(2-2-5) Photography for learning การถ ายภาพในสต ด โอ 3(2-2-5) Studio Photography หล กและทฤษฎ การส อความหมายด วยภาพ 3(3-0-6) Principle and Theory of Visual Communication การถ ายภาพเบ องต น 3(2-2-6) Basic Photography การถ ายภาพเพ อโฆษณาและการประชาส มพ นธ 3(2-2-6) Photography for Advertising and Public Relations การถ ายภาพแบบสร างสรรค 3(2-2-6) Creative Photography การถ ายภาพระบบด จ ตอล 3(2-2-6) Digital Photography

29 เทคน คห องม ด 3(2-2-6) Darkroom Techniques การผล ตภาพยนตร เบ องต น 3(2-2-6) Basic Film Production การผล ตภาพยนตร /ว ด ท ศน สารคด 3(2-2-6) Documentary Film and Video Production ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาแผนการเร ยน (5) เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ไม น อยกว า 33 หน วยก ต พ นฐานการผล ตส อเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Media Production พ นฐานการแพร กระจายเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Broadcast การผล ตส อเส ยงเพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Audio Media Production for Information Distribution การผล ตส อเส ยงเพ อการเร ยนร 3(2-2-6) Audio Media Production for Learning พ นฐานการผล ตส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Production พ นฐานการแพร กระจายส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Broadcast การผล ตส อว ด ท ศน เพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Video Production for Information Distribution การผล ตส อว ด ท ศน เพ อการศ กษา 3(2-2-6) Educational Video Program Production การผล ตรายการว ด ท ศน นอกสถานท 3(2-2-6) Outdoor Video Production การผล ตรายการว ด ท ศน ในห องผล ตรายการ 3(2-2-6) Studio Video Program Production ระบบงานหล งการถ ายท า 3(2-2-6) Post Production System

30 ว ชาเอกเล อก ว ชาเอกเล อก ส าหร บแผนการเร ยน (1) และ (2) ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ส าหร บแผน การเร ยน (3), (4) และ (5) ให เล อกเร ยนจากรายว ชาท ปรากฏในกล มรายว ชาเอกเล อกได ท กว ชา ด งน ว ชาเอกเล อก ส าหร บแผนการเร ยน (1) ว ชาเอกเด ยว จ านวน 12 หน วยก ต ว ชาเอกเล อก ส าหร บแผนการเร ยน (2) ว ชาเอกค จ านวน 4 หน วยก ต ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ส าหร บแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) จ านวน 6 หน วยก ต กล มภาพน งและภาพยนตร การถ ายภาพเพ อน าเสนอข อเท จจร ง 3(2-2-5) Photography for presentation การถ ายภาพเพ อการจ งใจ 3(2-2-5) Photography for persuasion การถ ายภาพเพ อการเร ยนร 3(2-2-5) Photography for learning การถ ายภาพในสต ด โอ 3(2-2-5) Studio Photography การถ ายภาพกลางแจ ง 3(2-2-5) Out door Photography การผล ตส อสามม ต 3(2-2-5) Three dimension media production การผล ตส อภาพ 3(2-2-5) Visual Media Production หล กและทฤษฎ การส อความหมายด วยภาพ 3(3-0-6) Principle and Theory of Visual Communication การถ ายภาพเบ องต น 3(2-2-6) Basic Photography การผล ตสไลด 3(2-2-6) Slide Production การถ ายภาพโฆษณา 3(2-2-6) Advertising Photography

31 การถ ายภาพการประชาส มพ นธ 3(2-2-6) Photography for Public Relations การถ ายภาพเพ อโฆษณาและการประชาส มพ นธ 3(2-2-6) Photography for Advertising and Public Relations การถ ายภาพแบบสร างสรรค 3(2-2-6) Creative Photography ธ รก จการถ ายภาพ 3(3-0-6) Photographic Business การถ ายภาพบ คล 3(2-2-6) Portrait Photography การถ ายภาพส 3(2-2-6) Color Photography โครงการศ กษาพ เศษในการถ ายภาพ 3(0-6-0) Special Project in Photography การถ ายภาพระบบด จ ตอล 3(2-2-6) Digital Photography การผล ตภาพถ ายระบบด จ ตอล 3(2-2-6) Digital Darkroom เทคน คห องม ด 3(2-2-6) Darkroom Techniques การจ ดแสงส าหร บการถ ายภาพเบ องต น 3(2-2-6) Basic lighting การถ ายภาพสารคด 3(2-2-6) Documentary Photography การผล ตภาพยนตร เบ องต น 3(2-2-6) Basic Film Production การผล ตภาพยนตร ส น 3(2-2-6) Short Film Production การผล ตภาพยนตร /ว ด ท ศน สารคด 3(2-2-6) Documentary Film and Video Production

32 การเข ยนบทภาพยนตร /ว ด ท ศน 3(2-2-6) Script writing for Film and Video ปฏ บ ต การหล งการถ ายท าภาพยนตร /ว ด ท ศน 3(2-2-6) Post Production for Film and Video ส มมนาภาพยนตร 3(2-2-6) Film Production Seminar การออกแบบเส ยงส าหร บงานภาพยนตร /ว ด ท ศน เบ องต น 3(2-2-6) Introduction Sound Design Film and Video กล มว ทย กระจายเส ยง พ นฐานการผล ตส อเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Media Production พ นฐานการแพร กระจายเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Broadcast การผล ตส อเส ยงเพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Audio Media Production for Information Distribution การผล ตส อเส ยงเพ อการจ งใจ 3(2-2-6) Audio Media Production for Persuation การผล ตส อเส ยงเพ อการเร ยนร 3(2-2-6) Audio Media Production for Learning กล มว ทย โทรท ศน พ นฐานการผล ตส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Production พ นฐานการแพร กระจายส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Broadcast การผล ตส อว ด ท ศน เพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Video Production for Information Distribution การผล ตส อว ด ท ศน เพ อการจ งใจ 3(2-2-6) Video Production for Motivation

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชาเทคโนโลย ส อสารและอ

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง)

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) 1 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) 1.ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการอ ตสาหกรรม (หล กส ตรต อเน อง) Bachelor of Business Administration

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2)

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยปท มธาน 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555)

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา 1. เพ อให สามารถประย กต ใช ความร และท กษะด านการส อสาร ท กษะการค ดและการแก ป ญหา และ

More information

หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต พ ทธศ กราช 2556 สาขาว ชาเทคโนโลย ยานยนต (ต อเน อง)

หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต พ ทธศ กราช 2556 สาขาว ชาเทคโนโลย ยานยนต (ต อเน อง) หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต พ ทธศ กราช 2556 สาขาว ชาเทคโนโลย ยานยนต (ต อเน อง) 1. ช อหล กส ตร 1.1 ช อภาษาไทย : หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ยานยนต (ต อเน อง) 1.2 ช อภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Technology

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน งานแผนและการงบประมาณ ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นกระบวนการหน งของการวางแผนในระยะส น แผนปฏ บ ต การประจ าป จะม

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และมน

More information

หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 1 หล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรฉบ บปร บปร ง พ.ศ.2554)

หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 1 หล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรฉบ บปร บปร ง พ.ศ.2554) หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 1 หล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป (หล กส ตรฉบ บปร บปร ง พ.ศ.2554) หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 2 หล กส ตรมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หน า 3 ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย

More information

1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ช อภาษาอ งกฤษ General Education Subject Suratthani Rajabhat University

1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ช อภาษาอ งกฤษ General Education Subject Suratthani Rajabhat University 2 หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554 ---------------------------------------------------------- 1. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย หมวดว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร

More information

รายงานการประเม น ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 2554) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

รายงานการประเม น ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 2554) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร รายงานการประเม น ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 2554) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กองนโยบายและแผน ส าน กงานอธ การบด ค าน า รายงานการประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4

More information

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 3 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 1. ช อหล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล

แผนการบร หารทร พยากรบ คคล แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒) ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ

More information

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด การศ กษาความตระหน กร ต อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ย ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนบ านหนองน าข น ท เร ยนด วย บทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย เร อง ท กษะการใช อ นเทอร เน ต สารน พนธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information