หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2547

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2547"

Transcription

1 หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ ช อหล กส ตร ภาษาไทย : หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education Program in Educational Technology 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต กศ.บ. ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education B.Ed. แบ งแผนการเร ยนเป น 4 แผนและให ใช ช อปร ญญาด งน 2.1 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology) B.Ed. (Educational Technology) 2.2 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา คอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา คอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology Education Computing and Training) B.Ed. (Educational Technology Education Computing and Training) 2.3 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นภาพน งและภาพยนตร ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา เน นภาพน งและภาพยนตร ) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา ภาพน งและภาพยนตร ) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology - Still Picture and Film) B.Ed. (Educational Technology - Still Picture and Film)

2 ปร ญญาการศ กษาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ภาษาไทย : การศ กษาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ) กศ.บ. (เทคโนโลย การศ กษา ว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ) ภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Education (Educational Technology Radio and Television Broadcast) B.Ed. (Educational Technology Radio and Television Broadcast) ท งน การจะใช ช อปร ญญาใดให เป นไปตามเง อนไขการเล อกแผนการเร ยนของน ส ตท ปรากฏในรายละเอ ยดของหล กส ตรน 3. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา 4. ปร ชญาและว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 4.1 ปร ชญา ปร ชญาของหล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ค อ "น กเทคโนโลย การศ กษาเป นผ ม ความร ด ม ท กษะ มานะแรงกล า พ ฒนาตนเอง เร งสร างค ณธรรม" 4.2 ว ตถ ประสงค ท วไป หล กส ตรการศ กษาบ ณฑ ตของคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ม ว ตถ ประสงค เพ อ ผล ตบ ณฑ ตให สามารถเป นบ คลากรทางการศ กษา และอาช พอ สระอ น ๆ ท เก ยวข อง โดยม งเน นให บ ณฑ ตม ค ณสมบ ต ด งน ม ความร ความสามารถ ด านระบบการศ กษา และว ชาช พอ สระ ตามความสนใจ ม ความใฝ ร ม ความชาญฉลาดในการน าความร ไปใช และถ ายทอดอย างม ประส ทธ ภาพ ก อให เก ด ประโยชน แก การด ารงช ว ต และส งคม ม ความเพ ยบพร อมในความเป นน กการศ กษา และเป นผ น าทางการศ กษา ม จ ตส าน กในความเป นน กการศ กษา ย ดม นในมาตรฐาน และจรรยาว ชาช พ ผด งไว ซ งเก ยรต และศร ทธาต อว ชาช พ เป นแบบอย างท ด ม โลกท ศน ท ด และกว างไกล ย ดม นในหล กเหต ผล และค ณธรรม ม บ คล กภาพ ท ศนคต และค าน ยมท ด ตามแบบอย างของว ฒนธรรมไทย และเป นพลเม องด ของโลก 4.3 ว ตถ ประสงค เฉพาะสาขาว ชา เพ อให บ ณฑ ตม ความร ความสามารถในขอบข ายของสาขาเทคโนโลย การศ กษา

3 เพ อให บ ณฑ ตม ความเพ ยร และม ท กษะการปฏ บ ต งานตามขอบข ายงานของ สาขาเทคโนโลย การศ กษา เพ อให บ ณฑ ตสามารถปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย การศ กษาท งการศ กษา ในระบบ นอกระบบ และตามอ ธยาศ ยได เพ อให บ ณฑ ตสามารถประกอบอาช พอ สระเก ยวก บการออกแบบ การผล ต การพ ฒนา การจ ดการ และการประเม นด านเทคโนโลย การศ กษาได 5. ก าหนดการเป ดสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา 6.1 ม ค ณสมบ ต เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 6.2 ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พเทคโนโลย ทางการศ กษา 6.3 ม ความประพฤต เร ยบร อย และบ คล กภาพเหมาะสมก บว ชาช พเทคโนโลย ทางการศ กษา 7. การค ดเล อกผ เข าศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 8. ระบบการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 9. ระยะเวลาการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 10. การลงทะเบ ยนเร ยน เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา 11. การว ดผลและการส าเร จการศ กษา เป นไปตามข อบ งค บ และประกาศของมหาว ทยาล ยบ รพา

4 อาจารย ผ สอน ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 1 นายฉลอง ท บศร รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาอ งกฤษ) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา พระนคร พ.ศ กศ.ม. (โสตท ศนศ กษา) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร พ.ศ M.S. (Instructional Systems Technology) Indiana University, USA. พ.ศ Ed.S.(Instructional Systems Technology) Indiana University, USA. พ.ศ Ed.D.(Instructional Systems Technology) Indiana University, USA. พ.ศ นายพงศ ประเสร ฐ หกส วรรณ รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ส งคมศ กษา) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ กศ.ด. (เทคโนโลย การศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ Cert. In Ed.TV. Program Japan Broadcasting Corporation (NHK), Japan. พ.ศ. 2523

5 - 5 - ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 3 นายสมส ทธ จ ตรสถาพร รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาอ งกฤษ) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ พ ษณ โลก พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ ค.ด. (เทคโนโลย และส อสารการศ กษา) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย พ.ศ Cert. In Ed. Media. Dip. In Ed. Broadcasting Hiroshima University, Japan. พ.ศ นางล ดดา ศ ขปร ด รองศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาไทย) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน พ.ศ กศ.ม. (โสตท ศนศ กษา) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร พ.ศ Cert. In Ed. Media University of Northern Colorado, USA. พ.ศ. 2517

6 - 6 - ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 5 นายมนตร แย มกส กร ผ ช วยศาสตราจารย - กศ.บ. (คณ ตศาสตร ) เก ยรต น ยม มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ บางแสน พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ นศ.บ. มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช พ.ศ กศ.ด. (การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ ว ฒ บ ตรว ทยาล ยการท พบก ร น 41 ว ทยาล ยการท พบก สถาบ นว ชาการ ทหารบกช นส ง พ.ศ Dip. In Teacher Training (Ed.TV.) Tokyo Gakugei University, Japan. พ.ศ นางสาวน ญฑา ผล ตวานนท ผ ช วยศาสตราจารย - ค.บ. (ว ทยาศาสตร ท วไป) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย พ.ศ M.Ed. (Educational Administration) Tarleton state University, USA. พ.ศ Ph.D. (College Teaching) University of North Texas, USA. พ.ศ. 2532

7 - 7 - ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ 7 นางวาสนา ชาวหา ผ ช วยศาสตราจารย - กศ.บ. (ภาษาไทย) ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ นายภ เบศ เล อมใส อาจารย - กศ.บ. (พยาบาลศ กษา) ว ทยาล ยบรมราชชนน กร งเทพมหานคร พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ นายเอกว ทย โทป ร นทร อาจารย - กศ.บ. (เทคโนโลย ทางการศ กษา) มหาว ทยาล ยบ รพา พ.ศ กศ.ม. (เทคโนโลย การศ กษา) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร พ.ศ จ านวนน ส ต จ านวนน ส ตท ร บเข าศ กษา และจ านวนผ ท คาดว าจะส าเร จการศ กษาในแต ละป การศ กษา ด งน จ านวนน ส ต ป การศ กษา ร บเข าศ กษา คาดว าจะส าเร จการศ กษา

8 สถานท และอ ปกรณ การสอน 14.1 ห องเร ยนประจ าอาคารต าง ๆ ได แก อาคาร 60 พรรษา มหาราช น 1 อาคารเทคโนโลย ทางการศ กษา และอาคารศ กษาศาสตร 14.2 ศ นย ทร พยากรการเร ยนร และหน วยปฏ บ ต การว ชาช พ 14.3 สถานท ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ได แก หน วยงานท ม ล กษณะงานเก ยวก บการใช นว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการศ กษาและการส อสาร 14.4 ห องคอมพ วเตอร คณะศ กษาศาสตร ส าน กคอมพ วเตอร และห องปฏ บ ต การถ ายภาพ ว ทย โทรท ศน และคอมพ วเตอร ของภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา 15. ห องสม ด 15.1 ส าน กหอสม ดมหาว ทยาล ยบ รพา 15.2 ศ นย ทร พยากรการเร ยนร ของคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา 16. งบประมาณ คณะศ กษาศาสตร จะด าเน นการเก ยวก บงบประมาณให เพ ยงพอต อการผล ตบ ณฑ ตท ก หล กส ตร โดยม ความต องการงบประมาณ ด งน หน วย : พ นบาท รายการ ประมาณความต องการในป งบประมาณ เง นเด อน 10,200 10,710 11,245 11,807 12, ค าตอบแทน ใช สอยและว สด 1,692 1,776 1,864 1,957 2, ค าคร ภ ณฑ 2,052 2,154 2,261 2,374 2, เง นอ ดหน น 1,500 1,575 1,653 1,735 1,821 รวม 15,444 16,215 17,023 17,873 18,764 ประมาณการค าใช จ ายต อห ว/บาท

9 หล กส ตร 17.1 จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 137 หน วยก ต 17.2 โครงสร างหล กส ตร จ าแนกเป น 4 หมวด ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 31 หน วยก ต ข. หมวดว ชาช พคร 31 หน วยก ต - ว ชาช พคร บ งค บ 25 หน วยก ต - ว ชาช พคร เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต ค. หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 69 หน วยก ต แผนการเร ยน ม 5 แผน ประกอบด วย (1) สาขาเทคโนโลย การศ กษา ว ชาเอกเด ยว จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาเอกบ งค บ 57 หน วยก ต - ว ชาเอกเล อก ไม น อยกว า 12 หน วยก ต (2) สาขาเทคโนโลย การศ กษา ว ชาเอกค จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 37 หน วยก ต - ว ชาเอกบ งค บ 33 หน วยก ต - ว ชาเอกเล อก ไม น อยกว า 4 หน วยก ต (3) สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาแกน 30 หน วยก ต - ว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 33 หน วยก ต - ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ไม น อยกว า 6 หน วยก ต (4) สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นภาพน งและภาพยนตร จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาแกน 30 หน วยก ต - ว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 33 หน วยก ต - ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ไม น อยกว า 6 หน วยก ต

10 (5) สาขาเทคโนโลย การศ กษา เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน จ านวนหน วยก ตรวม ไม น อยกว า 69 หน วยก ต - ว ชาแกน 30 หน วยก ต - ว ชาบ งค บเฉพาะสาขา 33 หน วยก ต - ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ไม น อยกว า 6 หน วยก ต ง. หมวดว ชาเล อกเสร ไม น อยกว า 6 หน วยก ต 17.3 รายว ชาและจ านวนหน วยก ต ก. หมวดว ชาศ กษาท วไป ไม น อยกว า 31 หน วยก ต ว ชาบ งค บ จ านวน 26 หน วยก ต กล มว ชาภาษาอ งกฤษ 12 หน วยก ต 1. ภาษาอ งกฤษพ นฐาน จ านวน 6 หน วยก ต โดยจ ดกล มเร ยนตามความร และ ความสามารถในภาษาอ งกฤษ ก าหนดให เร ยน 2 รายว ชา จากรายว ชาต อไปน ภาษาอ งกฤษ 1 3(3-0-6) English I ภาษาอ งกฤษ 2 3(3-0-6) English II ภาษาอ งกฤษ 3 3(3-0-6) English III ภาษาอ งกฤษ 4 3(3-0-6) English IV ต อไปน 2. ภาษาอ งกฤษว ชาช พ เล อกเร ยน 2 รายว ชา จ านวน 6 หน วยก ต จากรายว ชา ภาษาอ งกฤษทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1 3(2-2-5) English for Humanities and Social Sciences I ภาษาอ งกฤษทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2 3(2-2-5) English for Humanities and Social Sciences II ภาษาอ งกฤษทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 3(2-2-5) English for Science and Technology I

11 ภาษาอ งกฤษทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2 3(2-2-5) English for Science and Technology II การพ ดภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 3(2-2-5) English Communicative Speaking ท กษะการเข ยนภาษาอ งกฤษ 3(3-0-6) English Writing Skills กล มว ชาภาษาไทย 2 หน วยก ต ท กษะการใช ภาษาไทย 2(2-0-4) Thai Language Skills กล มว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 3 หน วยก ต คอมพ วเตอร และเคร อข ายอ นเทอร เน ต 3(3-0-6) Computer and the Internet กล มว ชาสหศาสตร 9 หน วยก ต สหศาสตร 1 3(3-0-6) Interdisciplinary Integration I สหศาสตร 2 3(3-0-6) Interdisciplinary Integration II สหศาสตร 3 3(3-0-6) Interdisciplinary Integration III กล มว ชาก จกรรมพลศ กษา 1 หน วยก ต การออกก าล งกายเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) Exercise for Health

12 ว ชาเล อก ไม น อยกว า 4 หน วยก ต จากรายว ชาหมวดศ กษาท วไปท เป ดสอนใน คณะต าง ๆ ด งน คณะพยาบาลศาสตร เอดส ศ กษา 2(2-0-4) AIDS Education การด แลส ขภาพเบ องต นด วยตนเอง 2(2-0-4) Primary Self Health Care การด แลส ขภาพแบบองค รวม 2(2-0-4) Holistic Health Care ครอบคร วศ กษา 2(2-0-4) Family Education การปฐมพยาบาลและการช วยฟ นค นช พเบ องต น 2(2-0-4) First Aid and Basic Life Support คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สารน เทศและการศ กษาค นคว า 2(2-0-4) Information Service and Study Fundamentals ความร และความสามารถในสารน เทศ 2(2-0-4) Information Literacy การส บค นสารน เทศบนอ นเทอร เน ต 2(2-0-4) Searching Information on the Internet ส อสารสนเทศอ เล กทรอน กส 2(2-0-4) Electronic Media มน ษย ก บอารยธรรม 2(2-0-4) Man and Civilization พ นฐานอารยธรรมไทย 2(2-0-4) General Thai Civilization สถานการณ โลกป จจ บ น 2(2-0-4) Contemporary World Affairs จร ยธรรมในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Ethics in Everyday Life

13 ความร ท วไปเก ยวก บปร ชญา 2(2-0-4) General Philosophy พ ทธศาสน 2(2-0-4) Buddhism สนทนาภาษาจ นในช ว ตประจ าว น 1 3(3-0-6) Chinese Conversation for Everyday Life I สนทนาภาษาจ นในช ว ตประจ าว น 2 3(3-0-6) Chinese Conversation for Everyday Life II สนทนาภาษาญ ป นในช ว ตประจ าว น 1 3(3-0-6) Japanese Conversation for Everyday Life I สนทนาภาษาญ ป นในช ว ตประจ าว น 2 3(3-0-6) Japanese Conversation for Everyday Life II ศ ลปะการพ ด 2(2-0-4) Arts of Speaking ภาษาไทยเพ อการส อสาร 3(3-0-6) Thai Language for Communication ภาษาฝร งเศส 1 3(2-2-5) French I ภาษาฝร งเศส 2 3(2-2-5) French II การพ ดเพ อการส อสาร 3(2-2-5) Communicative Speaking ท กษะการเข ยน 3(3-0-6) Writing Skills Development ส อในส งคม 2(2-0-4) Media in Society การพ ดเพ อการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ 2(2-0-4) Speech for Effective Communication จ ตว ทยาในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Psychology in Everyday Life

14 การเสร มสร างบ คล กภาพและพ ฒนาตน 2(2-0-4) Personality and Self Development ภ ม ศาสตร ประเทศไทย 2(2-0-4) Geography of Thailand มน ษย และทร พยากรธรรมชาต ก บส งแวดล อม 2(2-0-4) Man and His Natural Resources and Environment ภ ม สารสนเทศในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Geo-Informatics System in Everyday Life มน ษย ก บการเม อง 2(2-0-4) Man and Politics มน ษย ก บส งคมและว ฒนธรรม 2(2-0-4) Man, Society and Culture ความร ท วไปเก ยวก บส งคมว ทยา 2(2-0-4) General Sociology ความร ท วไปเก ยวก บส งคมไทย 2(2-0-4) General Thai Society ความร ท วไปเก ยวก บสารสนเทศช มชน 2(2-0-4) General Community Information System เศรษฐศาสตร ท วไป 2(2-0-4) General Economics ความร ท วไปเก ยวก บธ รก จ 2(2-0-4) General Knowledge on Business คณะว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Mathematics in Everyday Life ความปลอดภ ยในผล ตภ ณฑ เคม 2(2-0-4) Safety in Chemical Products ความร พ นฐานเก ยวก บส ขภาพและการใช ยา 2(2-0-4) Basic Knowledge of Health and Drug Usage

15 ความหลากหลายของส งม ช ว ต 2(2-0-4) Diversity of Life มน ษย ก บส งแวดล อม 2(2-0-4) Human and Environment อาหารก บการด ารงช พ 2(2-0-4) Food for Living แร และว สด ในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Minerals and Materials in Everyday Life คณะศ กษาศาสตร การศ กษาก บส งคม 2(2-0-4) Education and Society การจ ดการความเคร ยด 2(2-0-4) Stress Management ช มชนศ กษา 2(2-0-4) Community Studies งานอด เรกและก จกรรมกล มสนใจ 2(2-0-4) Hobby and Interest Group Activity องค กรแห งการเร ยนร 2(2-0-4) Learning Organization การออกแบบและการน าเสนออย างสร างสรรค 3(2-2-6) Design and Creative Presentation การพ ฒนาท กษะการค ด 2(2-0-4) Developing Thinking Skills การบร หารและจ ดการด านพล งงาน 2(2-0-4) Energy Management ว ทยาล ยว ทยาศาสตร การก ฬา แบดม นต น 1 1(0-2-1) Badminton I

16 บาสเกตบอล 1 1(0-2-1) Basketball I มวยสากล 1 1(0-2-1) Boxing I ฟ ตบอล 1 1(0-2-1) Football I ย มนาสต กส 1 1(0-2-1) Gymnastics I ย โด 1 1(0-2-1) Judo I กระบ กระบอง 1(0-2-1) Krabi Krabong I มวยไทย 1 1(0-2-1) Muay Thai I ร กบ ฟ ตบอล 1 1(0-2-1) Rugby Football I ว ายน า 1 1(0-2-1) Swimming I เทเบ ลเทนน ส 1 1(0-2-1) Table Tennis I เทนน ส 1 1(0-2-1) Tennis I กร ฑา 1 1(0-2-1) Track and Field I วอลเล ย บอล 1 1(0-2-1) Volleyball I ว นด เซ ร ฟ 1 1(0-2-1) Wind Surf I แบดม นต น 2 1(0-2-1) Badminton II

17 บาสเกตบอล 2 1(0-2-1) Basketball II มวยสากล 2 1(0-2-1) Boxing II ฟ ตบอล 2 1(0-2-1) Football II ย มนาสต กส 2 1(0-2-1) Gymnastics II ย โด 2 1(0-2-1) Judo II กระบ กระบอง 2 1(0-2-1) Krabi Krabong II มวยไทย 2 1(0-2-1) Muay Thai II ร กบ ฟ ตบอล 2 1(0-2-1) Rugby Football II ว ายน า 2 1(0-2-1) Swimming II เทเบ ลเทนน ส 2 1(0-2-1) Table Tennis II เทนน ส 2 1(0-2-1) Tennis II กร ฑา 2 1(0-2-1) Track and Field II วอลเล ย บอล 2 1(0-2-1) Volleyball II ว นด เซ ร ฟ 2 1(0-2-1) Wind Surf II แอโรบ กด านซ 1(0-2-1) Aerobic Dance

18 ย งธน 1(0-2-1) Archery เบสบอล 1(0-2-1) Baseball โบว ล ง 1(0-2-1) Bowling แคนน 1(0-2-1) Canoeing จ กรยาน 1(0-2-1) Cycling กระโดดน า 1(0-2-1) Diving การออกก าล งกายและการควบค มน าหน ก 1(0-2-1) Exercise and Weight Control ดาบสากล 1(0-2-1) Fencing กอล ฟ 1(0-2-1) Golf แฮนด บอล 1(0-2-1) Handball ฮ อกก 1(0-2-1) Hockey การช วยช ว ตและความปลอดภ ยทางน า 1(0-2-1) Life Saving and Water Safety เกมส เบ ดเตล ด 1(0-2-1) Minor Games โมเด ร นดานซ 1(0-2-1) Modern Dance ล ลาศ กษา 1(0-2-1) Movement Education

19 การว งเพ อส ขภาพและพลานาม ยท ด 1(0-2-1) Running for Exercise and Good Health ก จกรรมเข าจ งหวะ 1(0-2-1) Rhythmic Activities เร อใบ 1(0-2-1) Sailing การต อส ป องก นต ว 1(0-2-1) Self Defense ล ลาศ 1(0-2-1) Social Dance ซอฟท บอล 1(0-2-1) Softball ซอฟท เทนน ส 1(0-2-1) Soft Tennis การเหย ยดย ดเพ อส ขภาพ 1(0-2-1) Stretching for Health ระบ าใต น า 1(0-2-1) Synchronized Swimming เทคว นโด 1(0-2-1) Taekwando นาฎศ ลป ไทย 1(0-2-1) Thai Classical Dance ตะกร อ-เซป คตะกร อ 1(0-2-1) Takraw and Sepak Takraw โปโลน า 1(0-2-1) Water Polo สก น า 1(0-2-1) Water Ski ยกน าหน ก 1(0-2-1) Weightlifting

20 การฝ กด วยน าหน ก 1(0-2-1) Weight Training โยคะเพ อส ขภาพและก ฬา 1(0-2-1) Yoga for Health and Sport คณะว ศวกรรมศาสตร พล งงานและส งแวดล อม 2(2-0-4) Energy and Environment ความปลอดภ ยในช ว ตประจ าว น 2(2-0-4) Safety in Everyday Life คณะศ ลปกรรมศาสตร มน ษย ก บความงาม 2(2-0-4) Man and Aesthetics คณะสาธารณส ขศาสตร ว ถ ช ว ตและการสร างเสร มส ขภาพ 2(2-0-4) Life Style and Health Promotion ช ว ตและความเส ยง 2(2-0-4) Life and Risk Taking ว ยร นก บความใส ใจเร องส ขภาพ 2(2-0-4) Teenage Health Awareness ส ขภาพและส งแวดล อม 2(2-0-4) Health and Environment ส ขภาพก บส ทธ มน ษยชน 2(2-0-4) Health and Human Rights ส ขภาพและส งคม 2(2-0-4) Health and Society พฤต กรรมทางเพศและความปลอดภ ย 2(2-0-4) Sex Behavior and Safety Precautions

21 อาหารเพ อส ขภาพ 2(2-0-4) Food for Health ส งแวดล อมน าอย 2(2-0-4) Healthy Environment ข. หมวดว ชาช พคร 31 หน วยก ต ว ชาช พคร บ งค บ 25 หน วยก ต ปร ชญาและแนวค ดทางการศ กษา 2(2-0-4) Philosophy and Concepts of Education หล กว ชาช พคร 2(2-0-4) Professional Principle จ ตว ทยาการศ กษา 3(3-0-6) Education Psychology เทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology การว ดและประเม นในช นเร ยน 3(3-0-6) Measurement and Assessment in Classroom การจ ดกระบวนการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Process Design การว จ ยปฏ บ ต การในช นเร ยน 2(2-0-4) Classroom Research ท กษะการว เคราะห เน อหาข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศ 2(2-0-4) Content Analysis Skills for Information Technology Data การพ ฒนาหล กส ตร 3(3-0-6) Curriculum Development การศ กษาพ เศษ 2(2-0-4) Special Education ว ชาช พคร เล อก ไม น อยกว า 6 หน วยก ต การแนะแนวและการพ ฒนาผ เร ยน 2(2-0-4) Guidance and Learner Development

22 การเร ยนร ตลอดช ว ต 2(2-0-4) Lifelong Learning องค การและการจ ดการศ กษา 2(2-0-4) Education Organization and Management ท กษะการว เคราะห เน อหาข อม ลเทคโนโลย สารสนเทศ 2(2-0-4) Content Analysis Skills for Information Technology Data บ รณาการการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร 1 4(2-6-4) Learning Management Integration I บ รณาการการจ ดการเร ยนร สาระการเร ยนร 2 4(2-6-4) Learning Management Integration II ประสบการณ ว ชาช พคร 1 1(0-3-0) Professional Experience I ประสบการณ ว ชาช พคร 2 1(0-3-0) Professional Experience II ปฏ บ ต การสอน 1 6(0-30-0) Teaching Practice I ปฏ บ ต การสอน 2 6(0-30-0) Teaching Practice I ภ ม ป ญญาท องถ นก บการศ กษา 2(2-0-4) Local Wisdom and Education ส งคมว ทยาการศ กษา 2(2-0-4) Sociology of Education การพ ฒนาก บการศ กษา 2(2-0-4) Development and Education วาทว ทยาส าหร บคร 2(2-0-4) Speech Training for Teacher การสอนค าน ยม 2(2-0-4) Value Teaching

23 การสอนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส าหร บคร ประถมศ กษา 2(2-0-4) Teaching of Nation Resources and Environment for Elementary School Teachers การสอนโครงงาน 2(2-0-4) Project Teaching การศ กษาเด ก 2(2-0-4) Child Study ก จกรรมสร างสรรค 2(2-0-4) Creative Activities เด กก บวรรณกรรม 2(2-0-4) Children and Literature การฝ กผ น าและก จกรรมเยาวชน 2(2-0-4) Leadership Training and Youth Activities พลว ตกล ม 2(2-0-4) Group Dynamic จ ตว ทยาพ ฒนาการ 2(2-0-4) Development Psychology จ ตว ทยาเด ก 2(2-0-4) Child Psychology จ ตว ทยาว ยร น 2(2-0-4) Psychology of Adolescence จ ตว ทยาเพ อค ณภาพช ว ต 2(2-0-4) Psychology for the Quality of Life จ ตว ทยามน ษยส มพ นธ 2(2-0-4) Psychology of Human Relationships ช มชนศ กษา 2(2-0-4) Community Study สมรรถนะเทคโนโลย เพ อการศ กษา 2(1-2-3) Technology Competencies for Education

24 เทคโนโลย เพ อการส อสารและการจ ดการเร ยนร 3(2-1-6) Technology for Communication and Learning Management การว จ ยและพ ฒนาส อ 3(3-0-6) Media Research and Development คอมพ วเตอร ในการศ กษา 3(2-2-5) Computer in Education ส อสารมวลชนก บการศ กษา 3(3-0-6) The Mass Media in Education คอมพ วเตอร ช วยสอน 3(2-2-5) Computer Assisted Instruction การผล ตต นฉบ บส อส งพ มพ ด วยคอมพ วเตอร 3(2-2-5) Desktop Publishing Production การส งเสร มการเร ยนร 2(1-2-4) Learning Promotion การประเม นโครงการเบ องต น 2(2-0-4) Introduction to Program Evaluation การสร างแบบทดสอบมาตรฐาน 2(2-0-4) Standardized Test Construction การว ดท กษะการปฏ บ ต 2(2-0-4) Performance Testing การสร างแบบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2(2-0-4) Achievement Test Construction ทฤษฎ การว ดเบ องต น 2(2-0-4) Introduction to Test Theory การว จ ยเพ อพ ฒนาว ชาช พคร 2(2-0-4) Research for Professional Development สถ ต การศ กษา 1 3(3-0-6) Educational Statistics I สถ ต การศ กษา 2 2(2-0-4) Educational Statistics II

25 คอมพ วเตอร ส าหร บการว ดและประเม นผล 2(1-2-3) Computer for Measurement and Evaluation โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต ส าหร บการศ กษา 2(1-2-4) Statistical Package for Education ความปลอดภ ย 2(2-0-4) Safety ค. หมวดว ชาเฉพาะ ว ชาเอกบ งค บของแผนการเร ยน (1) และ (2) ไม น อยกว า 69 หน วยก ต ว ชาเอกบ งค บ ส าหร บแผนการเร ยน (1) ว ชาเอกเด ยว จ านวน 57 หน วยก ต ว ชาเอกบ งค บ ส าหร บแผนการเร ยน (2) ว ชาเอกค จ านวน 33 หน วยก ต รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ จ านวนหน วยก ต แผนการเร ยน เด ยว ค หล กการและทฤษฎ เทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Principle and Theory in Educational Technology การออกแบบการเร ยนการสอน 3(3-0-6) Instructional Design การว จ ยและพ ฒนาส อ 3(3-0-6) Media Research and Development ปฏ บ ต การใช เคร องม อเทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology Equipment Operation ระบบการใช เทคโนโลย เพ อการศ กษา 3(3-0-6) Technology for Education Utilization System การผล ตส อภาพน ง 3(2-2-6) Still Picture Production การผล ตส อเส ยง 3(2-2-6) Audio Media Production การผล ตส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Video Production

26 รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ จ านวนหน วยก ต แผนการเร ยน เด ยว ค โครงงานเทคโนโลย การศ กษา : การศ กษาอ สระ 3(0-9-0) Educational Technology project : Independent Study การผล ตส อส งพ มพ 3(2-2-6) Printed Materials Production ส มมนานว ตกรรม และเทคโนโลย การศ กษา 3(2-2-6) Educational Innovation and Technology Seminar ฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พเทคโนโลย การศ กษา 6(0-18-0) Educational Technology Professional Practicum การออกแบบสาร 3(3-0-6) Instructional Message Design การใช แหล งทร พยากรการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Resources Utilization การจ ดการศ นย ทร พยากรการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Resources Management การน าเสนออย างสร างสรรค 3(3-0-6) Creative Presentation จรรยาบรรณว ชาช พเทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology Professional Ethics บ รณาการก จกรรมเทคโนโลย การศ กษา 3(2-2-6) Educational Technology Activities Integration ว ชาแกนของแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) ไม น อยกว า 30 หน วยก ต - แผนการเร ยน (3) เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม - แผนการเร ยน (4) เน นภาพน งและภาพยนตร - แผนการเร ยน (5) เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ว ชาแกน ส าหร บแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) จ านวน 30 หน วยก ต หล กการและทฤษฎ เทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Principle and Theory in Educational Technology

27 การออกแบบการเร ยนการสอน 3(3-0-6) Instructional Design การว จ ยและพ ฒนาส อ 3(3-0-6) Media Research and Development ปฏ บ ต การใช เคร องม อเทคโนโลย การศ กษา 3(3-0-6) Educational Technology Equipment Operation โครงงานเทคโนโลย การศ กษา : การศ กษาอ สระ 3(0-9-0) Educational Technology project : Independent Study ฝ กปฏ บ ต งานว ชาช พเทคโนโลย การศ กษา 6(0-18-0) Educational Technology Professional Practicum การออกแบบสาร 3(3-0-6) Instructional Message Design การจ ดการศ นย ทร พยากรการเร ยนร 3(3-0-6) Learning Resources Management การน าเสนออย างสร างสรรค 3(3-0-6) Creative Presentation ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาของแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) ไม น อยกว า 33 หน วยก ต ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาแผนการเร ยน (3) เน นคอมพ วเตอร ศ กษาและฝ กอบรม ไม น อยกว า 33 หน วยก ต การใช คอมพ วเตอร เพ อการเร ยนการสอน และการจ ดการศ กษา 3(2-2-6) Computer for Instruction and Educational Management การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อการศ กษา 3(2-2-6) Development of Computer Programs for Education การพ ฒนาส อคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย 3(2-2-6) Computer Multimedia Program Development การจ ดการระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร 3(2-2-6) Computer Network Management การออกแบบฐานข อม ล 3(2-2-6) Data Based Design

28 การออกแบบเว บ 3(2-2-6) Web Design ฝ กประสบการณ การผล ตบทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย 3(0-9-0) Practicum in Computer Multimedia Instruction Production คอมพ วเตอร กราฟ ก 3(2-2-5) Computer Graphic ฝ กประสบการณ ด านบร หารและจ ดการระบบเคร อข าย 3(0-9-0) Practicum in Network System Administration เทคน คการฝ กอบรม 3(3-0-6) Training Techniques การบร หารโครงการฝ กอบรม 3(3-0-6) Training Project Management ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาแผนการเร ยน (4) เน นภาพน งและภาพยนตร ไม น อยกว า 33 หน วยก ต การถ ายภาพเพ อน าเสนอข อเท จจร ง 3(2-2-5) Photography for presentation การถ ายภาพเพ อการเร ยนร 3(2-2-5) Photography for learning การถ ายภาพในสต ด โอ 3(2-2-5) Studio Photography หล กและทฤษฎ การส อความหมายด วยภาพ 3(3-0-6) Principle and Theory of Visual Communication การถ ายภาพเบ องต น 3(2-2-6) Basic Photography การถ ายภาพเพ อโฆษณาและการประชาส มพ นธ 3(2-2-6) Photography for Advertising and Public Relations การถ ายภาพแบบสร างสรรค 3(2-2-6) Creative Photography การถ ายภาพระบบด จ ตอล 3(2-2-6) Digital Photography

29 เทคน คห องม ด 3(2-2-6) Darkroom Techniques การผล ตภาพยนตร เบ องต น 3(2-2-6) Basic Film Production การผล ตภาพยนตร /ว ด ท ศน สารคด 3(2-2-6) Documentary Film and Video Production ว ชาบ งค บเฉพาะสาขาแผนการเร ยน (5) เน นว ทย กระจายเส ยงและว ทย โทรท ศน ไม น อยกว า 33 หน วยก ต พ นฐานการผล ตส อเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Media Production พ นฐานการแพร กระจายเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Broadcast การผล ตส อเส ยงเพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Audio Media Production for Information Distribution การผล ตส อเส ยงเพ อการเร ยนร 3(2-2-6) Audio Media Production for Learning พ นฐานการผล ตส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Production พ นฐานการแพร กระจายส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Broadcast การผล ตส อว ด ท ศน เพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Video Production for Information Distribution การผล ตส อว ด ท ศน เพ อการศ กษา 3(2-2-6) Educational Video Program Production การผล ตรายการว ด ท ศน นอกสถานท 3(2-2-6) Outdoor Video Production การผล ตรายการว ด ท ศน ในห องผล ตรายการ 3(2-2-6) Studio Video Program Production ระบบงานหล งการถ ายท า 3(2-2-6) Post Production System

30 ว ชาเอกเล อก ว ชาเอกเล อก ส าหร บแผนการเร ยน (1) และ (2) ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ส าหร บแผน การเร ยน (3), (4) และ (5) ให เล อกเร ยนจากรายว ชาท ปรากฏในกล มรายว ชาเอกเล อกได ท กว ชา ด งน ว ชาเอกเล อก ส าหร บแผนการเร ยน (1) ว ชาเอกเด ยว จ านวน 12 หน วยก ต ว ชาเอกเล อก ส าหร บแผนการเร ยน (2) ว ชาเอกค จ านวน 4 หน วยก ต ว ชาเล อกเฉพาะสาขา ส าหร บแผนการเร ยน (3), (4) และ (5) จ านวน 6 หน วยก ต กล มภาพน งและภาพยนตร การถ ายภาพเพ อน าเสนอข อเท จจร ง 3(2-2-5) Photography for presentation การถ ายภาพเพ อการจ งใจ 3(2-2-5) Photography for persuasion การถ ายภาพเพ อการเร ยนร 3(2-2-5) Photography for learning การถ ายภาพในสต ด โอ 3(2-2-5) Studio Photography การถ ายภาพกลางแจ ง 3(2-2-5) Out door Photography การผล ตส อสามม ต 3(2-2-5) Three dimension media production การผล ตส อภาพ 3(2-2-5) Visual Media Production หล กและทฤษฎ การส อความหมายด วยภาพ 3(3-0-6) Principle and Theory of Visual Communication การถ ายภาพเบ องต น 3(2-2-6) Basic Photography การผล ตสไลด 3(2-2-6) Slide Production การถ ายภาพโฆษณา 3(2-2-6) Advertising Photography

31 การถ ายภาพการประชาส มพ นธ 3(2-2-6) Photography for Public Relations การถ ายภาพเพ อโฆษณาและการประชาส มพ นธ 3(2-2-6) Photography for Advertising and Public Relations การถ ายภาพแบบสร างสรรค 3(2-2-6) Creative Photography ธ รก จการถ ายภาพ 3(3-0-6) Photographic Business การถ ายภาพบ คล 3(2-2-6) Portrait Photography การถ ายภาพส 3(2-2-6) Color Photography โครงการศ กษาพ เศษในการถ ายภาพ 3(0-6-0) Special Project in Photography การถ ายภาพระบบด จ ตอล 3(2-2-6) Digital Photography การผล ตภาพถ ายระบบด จ ตอล 3(2-2-6) Digital Darkroom เทคน คห องม ด 3(2-2-6) Darkroom Techniques การจ ดแสงส าหร บการถ ายภาพเบ องต น 3(2-2-6) Basic lighting การถ ายภาพสารคด 3(2-2-6) Documentary Photography การผล ตภาพยนตร เบ องต น 3(2-2-6) Basic Film Production การผล ตภาพยนตร ส น 3(2-2-6) Short Film Production การผล ตภาพยนตร /ว ด ท ศน สารคด 3(2-2-6) Documentary Film and Video Production

32 การเข ยนบทภาพยนตร /ว ด ท ศน 3(2-2-6) Script writing for Film and Video ปฏ บ ต การหล งการถ ายท าภาพยนตร /ว ด ท ศน 3(2-2-6) Post Production for Film and Video ส มมนาภาพยนตร 3(2-2-6) Film Production Seminar การออกแบบเส ยงส าหร บงานภาพยนตร /ว ด ท ศน เบ องต น 3(2-2-6) Introduction Sound Design Film and Video กล มว ทย กระจายเส ยง พ นฐานการผล ตส อเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Media Production พ นฐานการแพร กระจายเส ยง 3(2-2-6) Basic for Audio Broadcast การผล ตส อเส ยงเพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Audio Media Production for Information Distribution การผล ตส อเส ยงเพ อการจ งใจ 3(2-2-6) Audio Media Production for Persuation การผล ตส อเส ยงเพ อการเร ยนร 3(2-2-6) Audio Media Production for Learning กล มว ทย โทรท ศน พ นฐานการผล ตส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Production พ นฐานการแพร กระจายส อว ด ท ศน 3(2-2-6) Basic for Video Broadcast การผล ตส อว ด ท ศน เพ อเสนอสารสนเทศ 3(2-2-6) Video Production for Information Distribution การผล ตส อว ด ท ศน เพ อการจ งใจ 3(2-2-6) Video Production for Motivation

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน 1. หมวดว ชาการศ กษาท

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 516 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ม เจตคต ท ด ต อการใช เทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา 2. เพ อให สามารถเล อกใช และจ ดระบบการใช

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา)

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา) หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : ภาษาอ งกฤษ: 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย: ภาษาอ งกฤษ : ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา Master of Education Program in

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration)

: Master of Nursing Science Program in Nursing Administration. : Master of Nursing Science (Nursing Administration) : M.N.S. (Nursing Administration) หล กส ตรพยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2551) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : พยาบาลศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการพยาบาล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) จ ดประสงค มาตรฐานและ กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ 2001-0001 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ 2 (3) 2001-0002 การจ ดการธ รก จเบ องต น 2 (3) 2001-0003 การบร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information