ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา)

Size: px
Start display at page:

Download "ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา)"

Transcription

1 หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย : ภาษาอ งกฤษ: 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย: ภาษาอ งกฤษ : ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา Master of Education Program in Educational Technology ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (เทคโนโลย การศ กษา) ศษ.ม. (เทคโนโลย การศ กษา) Master of Education (Educational Technology) M.Ed. (Educational Technology) 3. ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร หล กส ตรปร ญญาโท สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา ม งหว งท จะผล ตน กว ชาการด านเทคโนโลย การศ กษา ให ม สมรรถภาพด งน 3.1 ความร ความสามารถในด านต าง ๆ ค อ ม ความร ความสามารถในการผล ต การเล อกและการใช เทคโนโลย การศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ สามารถบร หารและจ ดบร การงานด านเทคโนโลย การศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ม ความสามารถในการท าว จ ยป ญหาด านเทคโนโลย ทางการสอนและเทคโนโลย การศ กษา น าผลการว จ ยมาใช เป นประโยชน ในการพ ฒนาส อการสอน พ ฒนาระบบ และว ธ การ ทางการศ กษา 3.2 ค ณล กษณะในการด านต าง ๆ ค อ ใฝ หาความร เพ มเต มและม ความค ดร เร มท ด ม ความร บผ ดชอบในหน าท ท างานร วมก บผ อ นได ด ในบทบาทของผ น า ผ ร วมงานและผ ตาม 4. โครงสร างหล กส ตร 4.1 หล กส ตร หมวดว ชาบ งค บเฉพาะ 14 หน วยก ต หมวดว ชาเล อกเฉพาะ 6 หน วยก ต หมวดว ชาส มพ นธ 6 หน วนก ต ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต รวมหน วยก ตตลอดหล กส ตร 38 หน วยก ต

2 4.2 หล กส ตร หมวดว ชาบ งค บเฉพาะ 14 หน วยก ต หมวดว ชาเล อกเฉพาะ 12 หน วยก ต หมวดว ชาส มพ นธ 6 หน วนก ต โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 6 หน วยก ต รวมหน วยก ตตลอดหล กส ตร 38 หน วยก ต หมายเหต ส าหร บน กศ กษาท ไม ม ว ฒ ทางการศ กษา ให เร ยนเพ มเต มเป นพ ส ย 6-9 หน วยก ต โดยให เล อกว ชา ด งต อไปน ปร ชญาการศ กษา 3(2-2-9) Educational Philosophy ส งคมว ทยาการศ กษา 3(2-2-9) Educational Sociology ส อการสอน 2(2-0-4) Instructional Technology จ ตว ทยาพ ฒนาการ 3(3-0-9) Developmental Psychology จ ตว ทยาการสอน 2(2-0-6) Psychology of Instruction จ ตว ทยาในการพ ฒนาส อการสอน 2(2-0-6) Psychology of Instructional Media Development 5. รายว ชาในหล กส ตร 5.1 หมวดว ชาบ งค บเฉพาะ 14 หน วยก ต เทคโนโลย การศ กษาและพ ฒนาระบบการสอน 2(2-0-6) Educational Technology and Instructional Development การใช ส อการสอนและนว ตกรรมการศ กษา 2(1-3-4) Utilization of Instructional Media and Educational Innovation การถ ายภาพและกราฟ กเพ อการศ กษา 2(1-3-4) Educational Graphic Materials and Photography การผล ตว ด ท ศน เพ อการศ กษา 2(1-3-4) Educational Videotape Production การบร หารงานเทคโนโลย การศ กษา 2(2-0-6) Administration of Educational Technology การว จ ยเทคโนโลย การศ กษา 2(2-0-6) Research in Educational Technology

3 ส มมนาเทคโนโลย การศ กษา 1 1(1-0-3) Seminar in Educational Technology I ส มมนาเทคโนโลย การศ กษา 2 1(1-0-3) Seminar in Educational Technology II 5.2 หมวดว ชาเล อกเฉพาะ ส าหร บน กศ กษา แผน ก แบบ ก (2) 6 หน วยก ต ส าหร บ 12 หน วยก ต การผล ตว สด กราฟ กช นส งเพ อการศ กษา 3(2-2-8) Advanced Graphic Materials for Education การถ ายภาพช นส งเพ อการศ กษา 3(2-2-8) Advanced Photography for Education ช ดการสอน 3(2-2-8) Instructional Package หน วยการเร ยนการสอน 3(2-2-8) Instructional Modules บทเร ยนโปรแกรม 3(2-2-8) Programmed Learning เกมและสถานการณ จ าลอง 3(2-2-8) Simulations and Games มน ษยส มพ นธ และกระบวนการกล ม 3(2-2-8) Relationship and Group-process เทคน คการฝ กอบรมและส อเพ อการฝ กอบรม 3(2-2-8) Training Techniques and Using Media for Training การออกแบบสภาพแวดล อมเพ อการเร ยนการสอน 3(3-0-9) Instructional Facilities Design การเผยแพร และการยอมร บว ตกรรมการศ กษา 3(3-0-9) Diffusion and Adoption of Educational Innovation การผล ตส อโดยใช ว สด ท องถ น 3(2-2-8) Local Material for Media Production เทคโนโลย การศ กษาร วมสม ย 3(3-0-9) Contemporary Innovation and Technology แหล งทร พยากรทางการศ กษา 3(3-0-9) Educational Resources หล กการเข ยนเพ อการส อสารทางการศ กษา 3(2-2-8) Principles of Writing for Educational Communication

4 ระบบการพ มพ 3(2-2-8) Printing System การผล ตส งพ มพ เพ อการศ กษา 3(2-2-8) Production of Educational Publication ศ นย ส อการศ กษา 3(2-2-8) Media Resources Center การจ ดศ นย ว ชาการเคล อนท 3(2-2-8) Management of Educational Resources Mobile Unit คอมพ วเตอร เพ อการศ กษา 1 3(2-2-8) Computer for Education I คอมพ วเตอร เพ อการศ กษา 2 3(2-2-8) Computer for Education II คอมพ วเตอร เพ อการจ ดการเร ยนการสอน 3(2-2-8) Computer Management Instruction คอมพ วเตอร เพ อการเร ยนการสอน 3(2-2-8) Computer Assisted Instruction โครงการผล ตโปรแกรมคอมพ วเตอร เพ อการศ กษา 3(2-2-8) Production of Educational Computer Programmed Project การสอนคอมพ วเตอร 3(2-2-8) Computerized Instruction การจ ดรายการว ทย กระจายเส ยงเพ อการศ กษา 3(2-2-8) Educational Radio Programs การจ ดรายการว ทย โทรท ศน เพ อการศ กษา 3(2-2-8) Educational Television Programs ระบบการศ กษาทางไกล 3(2-2-8) Distance Learning การประชาส มพ นธ ก บการศ กษา 3(2-2-8) Public Relations for Education การพ ฒนาการส อสารเพ อการศ กษา 3(3-0-9) Educational Mass Communication Development การส อสารมวลชนก บการศ กษา 3(3-0-9) Mass Communication for Education เอก ตศ กษา (เฉพาะ ) 3(2-2-8) Individual Study

5 5.3 หมวดว ชาส มพ นธ ส าหร บ และ 6 หน วยก ต ว ชาบ งค บ สถ ต เพ อการว จ ยการศ กษา 3(3-0-9) Statistics for Educational Research ว ชาเล อก จ ตว ทยาการเร ยนร 3(2-2-8) Psychology of ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางการศ กษา 3(3-0-9) Methods of Educational Research หมายเหต น กศ กษาสามารถเล อกลงทะเบ ยนเร ยนว ชาอ น ลงในหมวดเล อกส มพ นธ (5.3.2) ได โดยผ านความเห นชอบ จากอาจารย ท ปร กษา สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา 5.4 ว ทยาน พนธ ส าหร บ ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต Thesis 5.5 โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเอง ส าหร บ โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 3 หน วยก ต Professional Experiences in Educational Technology I โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 2 3 หน วยก ต Professional Experiences in Educational Technology II 6 แผนการศ กษา ด งต วอย างต อไปน ส าหร บภาคปกต ป ท 1 ภาคการศ กษาท 1 จ านวนหน วยก ต เทคโนโลย การศ กษาและพ ฒนาระบบการสอน การถ ายภาพและกราฟ กเพ อการศ กษา สถ ต เพ อการว จ ยการศ กษา 3 xxx xxx ว ชาเล อกเฉพาะ 3 หน วยก ตเฉพาะภาค 10 หน วยก ตสะสม 10 หมายเหต ส าหร บน กศ กษาท ไม ม ว ฒ ทางการศ กษา ต องลงทะเบ ยนเร ยนว ชา ส อการสอน และ/หร อ ว ชาอ นๆ ท อาจารย ท ปร กษาเห นสมควรให ลงเพ มเต มในภาคเร ยนน

6 ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 จ านวนหน วยก ต การใช ส อการสอนและนว ตกรรมการศ กษา การว จ ยเทคโนโลย การศ กษา ส มมนาเทคโนโลย การศ กษา การผล ตว สด กราฟ กช นส งเพ อการศ กษา 3 xxx xxx ว ชาเล อกเฉพาะ 3 หน วยก ตเฉพาะภาค 11 หน วยก ตสะสม 21 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 จ านวนหน วยก ต การผล ตว ด ท ศน เพ อการศ กษา การบร หารงานเทคโนโลย การศ กษา ส มมนาเทคโนโลย การศ กษา ว ทยาน พนธ 3 หน วยก ตเฉพาะภาค 8 หน วยก ตสะสม 29 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 จ านวนหน วยก ต ว ทยาน พนธ 9 หน วยก ตเฉพาะภาค 9 หน วยก ตสะสม 38 ส าหร บภาคพ เศษ ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 จ านวนหน วยก ต เทคโนโลย การศ กษาและพ ฒนาระบบการสอน สถ ต เพ อการว จ ยการศ กษา การถ ายภาพและกราฟ กเพ อการศ กษา 2 xxx xxx ว ชาเล อกเฉพาะ 6 หน วยก ตเฉพาะภาค 13 หน วยก ตสะสม 13

7 ป ท 1 ภาคการศ กษาท 2 จ านวนหน วยก ต การใช ส อการสอนและนว ตกรรมการศ กษา การว จ ยเทคโนโลย การศ กษา ส มมนาเทคโนโลย การศ กษา 1 1 xxx xxx หมวดว ชาส มพ นธ 3 xxx xxx ว ชาเล อกเฉพาะ 6 หน วยก ตเฉพาะภาค 14 หน วยก ตสะสม 27 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 1 จ านวนหน วยก ต การบร หารงานเทคโนโลย การศ กษา การผล ตว ด ท ศน เพ อการศ กษา ส มมนาเทคโนโลย การศ กษา โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 3 หน วยก ตเฉพาะภาค 8 หน วยก ตสะสม 35 ป ท 2 ภาคการศ กษาท 2 จ านวนหน วยก ต โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 2 3 หน วยก ตเฉพาะภาค 3 หน วยก ตสะสม 38

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ช อหล กส ตร: หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา Master of Education Program in Educational Administration ช อปร ญญา : ศ กษาศาสตรมหาบ

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) --------------------------------- แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2557 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ จ ดประสงค สาขาว ชา 1. เพ อให สามารถประย กต ใช ความร และท กษะด านการส อสาร ท กษะการค ดและการแก ป ญหา และ

More information

๑ มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา

๑ มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยด มคอ. ๓ รายว ชา รายว ชา ED ๑๐๗๗ เทคโนโลย สารสนเทศและส อการสอนภาษาอ งกฤษ (Information Technology and Instructional Media for English Teaching) โดย ดร. จ กรกฤษณ โพดาพล หล กส ตรศาสนศาสตรบ ณฑ ต คณะศ

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 1 หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร พ.ศ. 2552 ----------------------------------- 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

การว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา

การว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา การว จ ยและพ ฒนาของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา ดร.สมเดช ส แสง ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยวชาญพ เศษ Somdet_see@hotmail.com, somded.net เป าหมาย ผ อานวยการ โรงเร ยน ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ/

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชาเทคโนโลย ส อสารและอ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑.

More information

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

รายละเอ ยดแนวการเร ยน

รายละเอ ยดแนวการเร ยน รายละเอ ยดแนวการเร ยน โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ช อผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด โทรศ พท 089-9773193 E-mail: tnapat@gmail.com สถานท ต ดต อ คณะว ทยาการจ ดการ อาคารเร

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยนครราชส มา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร หล กส ตรศาสนศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการสอนภาษาอ งกฤษ หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. รห สและช

More information

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

More information

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550

หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร 3 หล กส ตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2550 1. ช อหล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน... นายอ านาจ สว สด นะท ต าแหน งว ชาการ...ระด บต าแหน ง...เลขท... ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ช อห วหน าผ

More information

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา

การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา การรายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว

More information

รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช

รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประย กต ใช ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา โปรแกรมว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการส าน กงาน จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาก าล งพล ทบ. ด วยการศ กษา ป ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคลและระบบสารสนเทศสายงานก าล งพล เป าประสงค : ก าล งพลม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ต วช ว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หล กส ตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ร ฐศาสตร การปกครอง (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554) รห สว ชา : GE4029 ช อว ชา : คอมพ วเตอร เพ อการทางาน Computer for Working คณะส งคมศาสตร มหาว

More information

การสร างท กษะการเร ยนร โดยการอ าน ถอดบทเร ยน บ นท กแบบเล าเร อง

การสร างท กษะการเร ยนร โดยการอ าน ถอดบทเร ยน บ นท กแบบเล าเร อง หน วยการเร ยนร (Learning Module) สถาบ นอาศรมศ ลป ได จ ดการเร ยนร แบบบ รณาการในล กษณะหน วยการเร ยนร ซ งประกอบไปด วยเน อหารายว ชาท เก ยวข อง ส มพ นธ ก นมารวมก นเป นกล มว ชา รวมท งหมด ๒๗ หน วย การเร ยนร ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

2. หน วยงานท ปร กษาโครงการ

2. หน วยงานท ปร กษาโครงการ - 1 - โครงการบร การว ชาการ : การพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภาคตะว นออก ----------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น

ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น ด วย สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค การมหาชน) ม ความประสงค ร บสม ครค ดเล อกบ คคล เพ อเป นล กจ างของสถาบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

More information