เทคโนโลย ทางการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "เทคโนโลย ทางการศ กษา"

Transcription

1 เทคโนโลย ทางการศ กษา เทคโนโลย ทางการศ กษา หมายถ ง การประย กต ความร ทางว ทยาศาสตร อย างม ระบบเพ อน ามาใช ใน กระบวนการเร ยนการสอน แก ไขป ญหา และพ ฒนาการศ กษาให ก าวหน าต อไปอย างม ประส ทธ ภาพ ความร ทาง ว ทยาศาสตร ม ความหมายไม เพ ยงแต เป นว ทยาศาสตร ทางธรรมชาต เท าน น แต ย งรวมหมายถ งว ทยาศาสตร ทาง จ ตว ทยา และศาสตร ในการบร หารงานครอบคล มท งด านบร หารว ชาการและบร การ ด งน นในการน าเทคโนโลย ทางการศ กษามาปร บปร งประส ทธ ภาพในการศ กษา จ งครอบคล ม 3 ด าน ค อ 1. เคร องม ออ ปกรณ การสอนต าง ๆ (Devices หร อ Hardware) เป นการน าอ ปกรณ มาใช ในการศ กษา 2. ว สด (Materials หร อ Solfware) เป นการผล ตว สด การสอนแนวใหม การน าเอาว สด การสอนมาใช ตลอดจนการผล ตบทเร ยนส าเร จร ปในแบบต าง 3. ว ธ การและเทคน ค (Methods and Techniques) ได แก กระบวนการ ก จกรรมต าง ๆ ท ประย กต มาใช ใน การศ กษา การน าเทคโนโลย ทางการศ กษามาใช ในการจ ดการศ กษาน นจะย ดหล กการท วไปเหม อนการน า เทคโนโลย ไปใช ในสาขาว ชาการอ น ๆ ค อ ประส ทธ ภาพ (Efficiency) หมายความว า เม อน าเอาเทคโนโลย มาใช แล วท าให เก ด การเร ยนร ตามท วางจ ดม งหมายเช งพฤต กรรมไว ในแผนการสอน ประส ทธ ผล (Productivity) หล งจบกระบวนการเร ยนการสอนแล ว ผ เร ยนท งหมด หร อเก อบท งหมดเก ดการเร ยนร ตามจ ดม งหมายท วางไว ประหย ด (Economy) การท จะน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน ต อง ตระหน กถ งข อน ในการเร ยนการสอนถ าม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลใช ทร พยากรอย างประหย ด ก ย อมถ อว าสามารถบร หารจ ดการเก นค มค า นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของประเทศไทย นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของประเทศไทย ซ งคณะร ฐมนตร ได เห นชอบเม อ 19 ม นาคม พ.ศ ได เสนอเป าหมาย ย ทธศาสตร และความเช อมโยงระหว างย ทธศาสตร ก บการพ ฒนาประเทศ ไทยให เป นส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร เพ อใช และสร างภ ม ป ญญาของคนไทยท จะท าให ประเทศไทยม ความแข งแกร งและความสามารถท จะร บการท าทายของการแข งข นในระบบเศรษฐก จใหม ของส งคมโลกาภ ว ตน ได อย างเต มท นอกจากน นย งได เสนอแนะก ญแจแห งความส าเร จท จะใช กรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศฯ ฉบ บน ไปด าเน นการให เก ดผลต อไป 120

2 รายงานฉบ บสมบ รณ นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของ ประเทศไทย ได เป ดประเด นน าของกรอบนโยบายฯ ไว สามเร อง ค อ ความท าทายในย คโลกาภ ว ตน ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร และประเทศไทยในทศวรรษแรกของคร สต ศตวรรษท 21 นโยบายฯ น ม สาระโดยรวมว า เทคโนโลย ใหม ท รวมคอมพ วเตอร สารสนเทศ และ การส อสาร (โทรคมนาคม) เร ยกว าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Information and Communications Technology หร อ ICT) รวมถ งเทคโนโลย ช วภาพ และพ นธ ว ศวกรรมศาสตร ได แก ให เก ดก จกรรมใหม ๆ ในทางเศรษฐก จและส งคมอ นส งผลต อการด ารงอย และการพ ฒนาของ ประเทศต าง ๆ ในโลกท แตกต างจากอด ตอย างมากจนเป นท ยอมร บก นว าในศตวรรษท 21 (เร มจาก ค.ศ หร อ พ.ศ เป นต นไป) จะเก ดเศรษฐก จใหม ท เร ยกว า เศรษฐก จแห ง ภ ม ป ญญาและการเร ยนร (Knowledge-based Learning Economy) และจะม ผลท าให ประเทศไทย ซ งม ทร พยากรบ คคล อ นม ความร เป นพ นฐานสามารถจะพ ฒนาล าหน าประเทศอ น ๆ ท ด อยใน ส วนน อย างมาก อย างไรก ตาม ว ทยาการใหม ต าง ๆ ได ข บเคล อนให ระด บการพ ฒนาของประเทศต าง ๆ ท เจร ญแล วก าวไปอย างรวดเร วมาก จนเก ดความเหล อมล ามากข นโดยล าด บ เน องจากประเทศท ล าหล ง ก าวหน าไม ท นเม อเก ดเศรษฐก จใหม ก เก ดช องว างทางเทคโนโลย ใหม มากข นโดยเฉพาะ ICT และ ช องว างน ไม เพ ยงแต ท าให ระด บความก าวหน าของประเทศต าง ๆ แตกต างก นเท าน น แต ย งท าให เก ดความเหล อมล าของส งคมในประเทศอ กด วย ประเทศไทยจ งควรตระหน กถ งปรากฏการณ น และควรจะเร งแก ไขพร อมก บป องก นม ให เก ดผลกระทบไปในทางท ไม พ งประสงค ได เน องจากข อ ว เคราะห ถ งศ กยภาพของประเทศไทยแสดงให เห นว าป จจ บ นประเทศไทยม ท งความเข มแข งและ ความอ อนแอ โดยจะต องด ารงสภาพอย ก บโอกาสและการค มคามท ามกลางการแข งข นของประเทศ ต าง ๆ ในโลกเศรษฐก จและส งคมใหม อ กยาวนาน นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาประเทศให เป นส งคมของภ ม ป ญญาและการ เร ยนร ส าหร บช วงเวลา พ.ศ ประกอบด วยองค ประกอบหล กสามองค ประกอบ ได แก การลงท นในการสร างทร พยากรมน ษย ท ม ความเหมาะสมและท นการ การส งเสร มให ม นว ตกรรมท ท นการเปล ยนแปลงของโลกท งในระบบเศรษฐก จและส งคม การลงท นและการส งเสร มให ม โครงสร างพ นฐานสารสนเทศ และอ ตสาหกรรม เก ยวเน องอย างจร งจ งและต อเน อง 121

3 กรอบนโยบายน ม ว ตถ ประสงค ท จะท าให ประเทศไทยบรรล เป าหมายส าค ญสามประการ ค อ เพ มข ดความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นเคร องม อพ ฒนาประเทศ โดยม เป าหมายในการเล อนสถานภาพของประเทศไทยจากประเทศ ในกล มผ ตามท ม พลว ต (dynamic adopters) อ นด บต น ๆ ไปส ประเทศ ในกล มประเทศท ม ศ กยภาพเป นผ น า (potential leaders) อ นด บต น ๆโดยใช ด ชน ผลส มฤทธ ทางเทคโนโลย ของส าน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต (UNDP) เป นเคร องประเม นว ด เพ มจ านวนแรงงานความร ของประเทศไทยจากประมาณร อยละ 12 ของแรงงาน ท งหมดให เป นร อยละ 30 ซ งเท าก บค าเฉล ยของแรงงานความร ของกล มประเทศพ ฒนาแล ว (OECD) ในพ.ศ ตามสถ ต ขององค การแรงงานระหว างประเทศ (ILO) พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ โดยเพ มส ดส วนของม ลค าอ ตสาหกรรมท เก ยวข องก บ การใช ความร เป นพ นฐานให ม ม ลค าถ งร อยละ 50 ของผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) จากว ส ยท ศน และนโยบายด งกล าว น าไปส การก าหนดกลย ทธ การพ ฒนาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศท ส าค ญไว 5 กล ม ค อ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านภาคร ฐ (e-government) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านพาณ ชย (e-commerce) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านอ ตสาหกรรม (e-industry) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านการศ กษา (e-education) เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านส งคม (e-society) เม อน ากลย ทธ ท ง 5 น มาด าเน นการ โดยประสานส มพ นธ และเช อมโยงการด าเน นการ ของแต ละกล มด วยการวางแผนและการปฏ บ ต ท รอบคอบ บนพ นฐานของป จจ ยส าค ญอ กสามด าน ท จะเป นส อน าไปส เศรษฐก จและส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ค อ การสร างทร พยากรมน ษย การส งเสร มนว ตกรรมและโครงสร างพ นฐานสารสนเทศและอ ตสาหกรรมสารสนเทศ เช อว าส บป ข างหน าประเทศไทยจะม การพ ฒนาไปส เป าหมายข างต นได อย างเหมาะสม เป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาใน นโยบาย IT 2010 นโยบาย IT 2010 ได ก าหนดเป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาในแต ละกล มสาขา สร ปได ด งน ด านภาคร ฐ (e-government) ม เป าหมายในการน า ICT มาพ ฒนาและปร บปร งระบบงานบร หารท ส าค ญท กประเภท ของส วนงานของร ฐ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ภายใน พ.ศ และพ ฒนาบร การท ให แก สาธารณชนให ได ครบท กข นตอนใน พ.ศ

4 ด านพาณ ชย (e-commerce) ม เป าหมายม งสร างประโยชน โดยรวมในก จการพาณ ชย ของประเทศ ท งในความสามารถ ในการแข งข นของคนไทย และการพาณ ชย อ เล กทรอน กส ส าหร บธ รก จส งออก การค าและบร การ ตลอดจนการบร โภคของประชาชน ด านอ ตสาหกรรม (e-industry) ม เป าหมายในการส งเสร มและพ ฒนาการใช และการผล ตอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ ของภาคเอกชน เพ อให เก ดอ ตสาหกรรมการผล ตท ใช ความร เป นทร พยากรส าค ญ ใน พ.ศ ด านส งคม (e-society) ม เป าหมายท จะลดความเหล อมล าของส งคม อ นเป นผลเน องมาจากความเหล อมล าใน การเข าถ งสารสนเทศและความร ซ งหมายถ งการพ ฒนาให ค ณภาพช ว ตของประชาชนท วไปด ข น และใกล เค ยงก นให มากท ส ดโดยล าด บ เพ อก อให เก ดเป นส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ท ม ค ณภาพ ด านการศ กษา (e-education) ม เป าหมายในการสร างความพร อมของทร พยากรมน ษย ท งหมดของประเทศ เพ อช วยก น พ ฒนาให เก ดส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ท ม ค ณภาพ ย ทธศาสตร ท ใช เป นการเน นหน กในการจ ดหา จ ดสร าง ส งเสร ม สน บสน น โครงสร าง พ นฐานสนสนเทศและอ ปกรณ เก ยวเน องก บการศ กษาและการเร ยนร รวมถ งว ชาการ ความร สารสนเทศต าง ๆ และผ สอน อ นจะม ส วนในการจ ดการ และการบร หารการศ กษาและ การฝ กอบรมท งว ชาการและท กษะเพ อพ ฒนาและยกระด บค ณภาพความร ของทร พยากรมน ษย ของ ไทยให เป นประชากร ก าล งคน และก าล งแรงงานท ม ค ณภาพและสมบ รณ ด วยภ ม ป ญญาและ การเร ยนร สามารถสร างสรรค เศรษฐก จและส งคมไทยให ม ความเจร ญก าวหน าท ดเท ยมประเทศท พ ฒนาไปแล วได โดยเร ว เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ข างต น จะต องลดความเหล อมล าของโอกาสในการเร ยนร ของ ประชากรไทยอ นส บเน องมาจากสถานภาพของสถาบ นการศ กษา หล กส ตรว ชาการ ภ ม ประเทศ สถานภาพทางเศรษฐก จและส งคม คลอดจนความร และสารสนเทศลงให มากท ส ด ผลล พธ ค อการ ยกระด บภ ม ป ญญาและค ณภาพก บปร มาณของความร ของประชากรไทยโดยท วไปให ส งข นโดย ล าด บ เพ อให เป นข มพล งในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม อง และความม นคงของประเทศ อย างย งย นและยาวนานส บไปในอนาคต 123

5 ความส าเร จการพ ฒนาเทคโนโลย และการส อสาร เง อนไขของการพ ฒนานโยบายและแผนต าง ๆ ไปส การปฏ บ ต ท จะให เก ดผลส าเร จไว โดย เปร ยบเสม อนก ญแจแห งความส าเร จ ได แก 1. การให ความส าค ญก บสารสนเทศ เน อหาและความร มากกว าหร อเท าก บการลงท นใน โครงสร างพ นฐานและอ ปกรณ รวมถ งการส งเสร มให เก ดการว จ ยพ ฒนาและนว ตกรรมท จะท าให ข ดความสามารถของไทยส งข นโดยไม หย ดย ง และสามารถพ งตนเองได มากข นท กขณะ นอกจากน นย งจ าเป นท จะต องสร างองค กรความร ในระด บต าง ๆ ของส งคมท งภาคร ฐและเอกชน ส าหร บก จกรรมการเร ยนร การพ ฒนาส งคม และการประกอบก จกรรมขนาดต าง ๆ ของ ประชาชนไทย 2. การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ท งในระบบการศ กษาและนอกระบบ ท าให เก ดการ พ ฒนาแรงงานป จจ บ นไปส แรงงานท พ ฒนาด วยความร อ นย งย น และประชากรโดยรวมท จะรองร บ และสร างส งคมความร ท ม พลว ตร 3. การลดช องว างและความเหล อมล า อ นเป นผลกระทบจากการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Digital Divide) ให แปรเปล ยนเป นการสร างโอกาสอ นท าให ความเหล อมล าในการขาดแคลนโครงสร างและอ ปกรณ ในท กษะและความรอบร ในว ฒนธรรม ประเพณ ในสภาวะแวดล อมและในความสามารถของการบร หารจ ดการลดลงหร อสลายไปโดยเร ว ท ส ด 4. การก าหนดและสร างกลไกท างานได อย างต อเน อง โดยต องม สภาวะ การเป นผ น า ท งในระด บก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏ บ ต ให เก ดผล องค ประกอบจ าต องม ท ง ผ บร หาร (บ คลากร) ระด บผ น าประเทศและองค กรบร หารท ม ประส ทธ ภาพ และม ธรรมร ฐ ได แก 4.1 ให นายกร ฐมนตร เป นประธานคณะกรรมการเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต (กทสช.) โดยม ส าน กงานนโยบาย ICT ร บผ ดชอบด าเน นก จการในเช งนโยบายตามท คณะกรรมการได ก าหนดข น ให การบร หารงานและการจ ดการของส าน กงานนโยบายม ประส ทธ ภาพ และม ความโปร งใส โดย ไม ท างานเป นระบบราชการ เพ อม ความว องไว ร บการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของ ICT และ สถานการณ ของโลกแห งการแข งข น 4.2 ม ส าน กงานสน บสน นการปฏ บ ต การ ท าหน าท สน บสน นและช วยให เก ด ความร วมม อในการด าเน นการขององค กรปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อเก ดความส าเร จ 4.3 เม อการด าเน นนโยบายของส าน กงานนโยบายและส าน กงานสน บสน น การปฏ บ ต การได พ ฒนาไปส ระด บชาต และม ขนาดของก จการกว างขวางเก นกว าก จกรรมเฉพาะกาล 124

6 ก ควรพ ฒนาให ม การจ ดต งกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ (ซ งควรจะรวมการส อสารไว ด วย) เพ อ ร บผ ดชอบการพ ฒนา ICT ของชาต ให เป นมาตรฐานสากล เช น ประเทศท พ ฒนาแล วหลาย ประเทศได ด าเน นการอย จะท าให ก จการ ICT ของไทยม ความสมบ รณ ก าวหน า และย งย น เป น การถาวรส บไป 4.4 ให ส วนงานราชการอ น ๆ ในระด บกระทรวง ทบวง และกรม ได เข าร วม ร บผ ดชอบด าเน นการโครงการตามแผนงานต าง ๆ ซ งเก ยวข องก บก จของแต ละส วนงาน โดย ได ร บนโยบายของร ฐบาลท เก ยวก บแผนแม บทฯ ไปด าเน นการด วยการวางแผนการปฏ บ ต การ และจ ดเตร ยมก าล งทร พยากรท กประเภทท จะต องใช ให สมบ รณ หากส งใดท ภาคเอกชนจะ ด าเน นการได เน องจากสภาวะของธ รก จหร อนโยบายของชาต เช น บร การโทรคมนาคม แข งข น เสร เป นต น ร ฐควรให เอกชนเข ามาม บทบาทในการให บร การจะประหย ดกว าสร างบร การของแต ละส วนราชการข นมาใช งานเอง ในการน ส าน กงานสน บสน นการปฏ บ ต การ (ตามข อ 4.2) อาจให ความช วยเหล อและสน บสน นได อย างด 4.5 เช อมโยงนโยบายและก จกรรมขององค กร ซ งม ภารก จก าหนดไว ในกฎหมายท จะ รองร บมาตรา 78 ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ เข าก บนโยบายและก จกรรม ของคณะกรรมการก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กทช.) และคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง และก จการโทรท ศน แห งชาต (กสช.) ซ งก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต องค กรจ ดสรรคล นความถ และก าก บก จการว ทย กระจายเส ยง ว ทย โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม พ.ศ ท รองร บ มาตรา 40 ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ เพ อท าให คล นความถ ว ทย และ โครงสร างพ นฐานสารสนเทศ รวมถ งเทคโนโลย สารสนเทศโทรคมนาคมและการกระจายเส ยงท ผนวกเข าด วยก น (Convergence of Technology) ได ถ กน ามาใช เป นส อสาธารณะท ทรงประส ทธ ภาพ ส าหร บการแพร กระจายของข อม ล ข าวสาร การส อความ การเร ยนร และความร ให ประชาชนใน ส งคมไทยท กระด บม โอกาสสร างเสร มภ ม ป ญญาและการเร ยนร ด วยตนเองได ท กโอกาส บทบาทของสถานศ กษาก บเทคโนโลย ทางการศ กษา สถานศ กษาเป นหน วยงานทางการศ กษาท ส าค ญท ส ดในการน าเอานโยบายทางการศ กษา ของท กระด บไปบร หารจ ดการในสถานศ กษา เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง เต มตามศ กยภาพ เพ อให เป นคนด ม ป ญญา และสามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมได อย างม ส ข ด งน น ผ บร หารสถานศ กษาจ งเป นผ ท ม บทบาทส าค ญท ส ดในการบร หารจ ดการใน สถานศ กษาให บรรล เป าหมาย โดยเฉพาะในการน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน จ งขอ กล าวถ งบทบาทของผ บร หารสถานศ กษาในการน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน ด งน 125

7 1. การสร างองค ความร เพ อให การน าเอาเทคโนโลย มาใช ในการเร ยนการสอน เก ด ประโยชน ค มค าส งส ด การพ ฒนาความร และเทคน คว ธ การแก ผ เก ยวข อง จ งม ความจ าเป นและ ส าค ญย ง ผ ม ส วนเก ยวข องโดยตรง ได แก - ผ บร หารและคร โดยใช เทคโนโลย ทางการศ กษาท ก าวหน ามากข น บ คลากรจะต อง พ ฒนาท งด านการผล ตและการใช เทคโนโลย เพ อให ม ความร ความสามารถและท กษะ เพ อการใช เทคโนโลย ท เหมาะ ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ - ผ เร ยน พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะเพ ยงพอท จะใช เทคโนโลย ทางการศ กษา ในการแสวงหาความร ด วยตนเองได อย างต อเน องตลอดช ว ต 2. การจ ดหา เพ อให ม เทคโนโลย เพ อการศ กษาท พอเพ ยงต อการจ ดการศ กษา บทบาทของผ บร หาร สถานศ กษาจ าเป นอย างย งในการประสานเคร อข าย เพ อระดมทร พยากรในการจ ดหา เช น องค กร ปกครองส วนท องถ น องค กรเอกชน สมาคมต าง ๆ เทคโนโลย เพ อการศ กษาท ส าค ญ ได แก 1. แบบเร ยน ต ารา หน งส อทางว ชาการ 2. ส อ ส งพ มพ อ น ๆ 3. ว สด อ ปกรณ 4. เทคโนโลย อ น ๆ เช น ว สด อ ปกรณ ว ธ การ และเทคน คกระบวนการ ฯลฯ ล กษณะของเทคโนโลย เพ อการศ กษา ควรม ความหลากหลาย ช วยส งเสร มให การเร ยนร เป นไปอย าง ม ค ณค า น าสนใจ ชวนค ด ชวนต ดตาม สอดคล องก บว ธ การเร ยนร ธรรมชาต ของสาระการเร ยนร และความแตกต างระหว างบ คคลของผ เร ยน 3. การใช เทคโนโลย ในการจ ดการศ กษา บทบาทของผ บร หารสถานศ กษา ในการน าเทคโนโลย มาใช ในการจ ดการศ กษา เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด จะครอบคล มในเร องต อไปน 3.1 การบร หาร โดยใช ประโยชน จากเทคโนโลย ท ม E-Office 3.2 การจ ดการเร ยนการสอน โดยการน าเอาเทคโนโลย มาช วยในการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพย งข น เช น ETV, NET, Lining, Library, Internet 4. การก าก บ ต ดตาม และประเม นผล สถานศ กษาซ งเป นผ จ ดการศ กษา เพ อให ผลผล ตทางการศ กษา ค อ ผ เร ยนม ค ณภาพ ตามมาตรฐานท ก าหนด จ าเป นต องม ระบบการก าก บ ต ดตาม และประเม นผลท ม ประส ทธ ภาพ โดยต องม การด าเน นการท เป นระบบเคร อข าย การม ส วนร วมจากผ เก ยวข องท กส วน เพ อค นหา แนวทางร วมก นในการพ ฒนา 126

8 การประเม นผลการใช เทคโนโลย ทางการศ กษาควรค าน งถ งหล กประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และประหย ดเป นส าค ญ ร ปแบบและต วอย างกระบวนการท างานของหน วยงานในการน าเทคโนโลย มาใช ใน การจ ดการและบร หาร จากนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศระยะ พ.ศ ของประเทศไทย หน วยงาน ต าง ๆ สามารถน านโยบายด งกล าวมาส การปฏ บ ต ด งเช น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดศ นย ปฏ บ ต การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ObecDoc) ข น ซ งม ขอบข ายและ แนวทางในการท างาน ด งน ศ นย ปฏ บ ต การส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ObecDoc) ซ งม หน าท น าเสนอข อม ลสารสนเทศ เพ อการบร หารและการจ ดส นใจ ส าหร บผ บร หาร โดยท นายกร ฐมนตร สามารถเร ยกข อม ลของศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. สพท. และ โรงเร ยนได จ งจ าเป นท จะต องให สพท. และโรงเร ยนม เว บไซต เพ อน าเสนอข อม ลสารสนเทศ โดยเฉพาะ ด งแผนภ ม แผนภ ม แสดงการส บหาข อม ลสารสนเทศ ส งท นายกร ฐมนตร ต องการ MIS (Management Information System) EIS (Executive Information System) GIS (Geographic Information System) การบร หารจ ดการ การต ดส นใจ ภ ม ศาสตร 127

9 บทบาทหน าท ของศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. ศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. ม บทบาทหน าท ด งต อไปน 1. จ ดท าบ ญช ผ ใช (User Account) ส าหร บนายกร ฐมนตร รองนายกร ฐมนตร และผ ท เก ยวข อง 2. จ ดท าข อม ลบทสร ปส าหร บผ บร หารในร ปแบบท เหมาะสม เช น กราฟ ตาราง และ ข อม ล Real-Time 3. จ ดท าข อม ลแจ งเต อนสภาวะและสถานการณ ท ส าค ญ 4. น าเสนอข อม ลตามแนวทางท ศ นย ปฏ บ ต ตามนายกร ฐมนตร ก าหนด กระบวนการท างานและการได มาของข อม ลของศ นย ปฏ บ ต การของ สพฐ. ได จากส งพ มพ ข อม ล จากสถานศ กษา จากเขตพ นท การศ กษา หน วยงานอ น ๆ แล วน ามาส งเคราะห และ น าเสนอผ บร หารตามแผนภ ม ข างล าง แผนภ ม แสดงกระบวนการท างานและการได มาของข อม ล ผ บร หาร Presentation Analysis - ส อส งพ มพ - โทรศ พท - ฯลฯ Internet Website Database System - ข อม ลรายว น - ข อม ลทางการศ กษา - ข อม ลท เก ยวข อง หน วยงานนอกส งก ด ส าน กในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท สถานศ กษาในส งก ด 128

10 ร ปแบบการเร ยกด ข อม ล ศ นย ปฏ บ ต การของ สพฐ. ม ร ปแบบการเร ยกด ข อม ลตามแผนผ งน Prime Minister s Operation Center ศ นย ปฏ บ ต การ ส าน กนายกร ฐมนตร Ministry s Operation Center PMOC Department Operation Center MOC Area Operation Center DOC School Operation Center นายกร ฐมนตร ผ บร หารฯ ศ นย ปฏ บ ต การ กระทรวง AOC ศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. SOC ศ นย ปฏ บ ต การ สพท. ศ นย ปฏ บ ต การ โรงเร ยน นายกร ฐมนตร หร อ ผ บร หารฯ ต องสามารถเร ยกด ข อม ลได ในท กระด บ จนถ งโรงเร ยน แผนภ ม แสดงร ปแบบการเร ยกด ข อม ล ร ปแบบการนส งข อม ลจากสถานศ กษาเข าส หน วยงานระด บ สพท. และส งให สพฐ. ต องสามารถส งได ใน ร ปแบบ Reao-Time หน วยงานระด บโรงเร ยน และ สพท. จะต อง น าเสนอข อม ลในเช งล ก เพ อการบร หารงานใน หน วยงานของท าน โดยอ งก บด ชน ต วช ว ดท DOC น าเสนอในเว ปไซต ของท าน AOC DOC MOC PMOC SOC แผนภ ม แสดงร ปแบบการส งข อม ล จากร ปแบบและต วอย างกระบวนการท างานของศ นย ปฏ บ ต การ สพฐ. สถานศ กษา สามารถน าไปประย กต และด าเน นการให สอดคล องเช อมโยง เพ อประโยชน ในการใช เทคโนโลย มาช วยในการบร หารจ ดการและการศ กษาให เก ดประโยชน ส งส ดต อไป 129

11 เอกสาร/แหล งค นคว าเพ มเต ม ว ฒ ช ย ประสารสอน. การใช เทคโนโลย การจ ดการเร ยนการสอน. กร งเทพฯ: บร ษ ท บ คพอยด จ าก ด, ศ กษาธ การ, กระทรวง. ค าช แจงประกอบพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และ ว เคราะห พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต ในร ปแบบของนโยบายและแผน. เอกสารอ ดส าเนา, หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช กร งเทพฯ : โรงพ มพ องค การ ร บส งส นค าและพ สด ภ ณฑ, เอกว ทย แก วประด ษฐ. เทคโนโลย ทางการศ กษา หล กการและแนวค ดส. สงขลา : โรงพ มพ ภารก จการผล ตเอกสารและต ารา. มหาว ทยาล ยท กษ ณ จ งหว ดสงขลา,

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information