Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Size: px
Start display at page:

Download "Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16"

Transcription

1 - v študijnom odbore: Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD. 1. Dopad nových regulačných pravidiel na stabilitu a výkonnosť významných európskych bánk. Cieľ: kvantifikovať a zhodnotiť dopad nových regulačných pravidiel na stabilitu a výkonnosť vybraných komerčných bánk v európskom ekonomickom priestore. Anotácia: Práca sa bude venovať analýze nových regulačných pravidiel Basel III. a ich predpokladaných dopadov na stabilitu a výkonnosť vybraných komerčných bánk v Európe. V úvodnej časti práce bude spracovaná kritická analýza nových regulačných pravidiel. V ďalších častiach práce budeme analyzovať vývoj významných ukazovateľov stability a výkonnosti v bankovom sektore vybraných krajín prostredníctvom relevantných kvantitatívnych metód a uskutočníme kvalitatívnu analýzu významných trendov rozvoja medzinárodného komerčného bankovníctva. Na záver budeme formulovať príslušné závery z nášho výskumu. Literatúra: 1. BANK OF CANADA: Regulatory Contstraints on Bank Leverage: Issues and Lessons from the Canadian Experience. Discussion Paper. Ottawa, Ontario, ISSN BANK OF ENGLAND: The role of macroprudential policy. Discusion Paper. London, ISSN BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS: Group of Governors and Hrade of Supervision announces higher global minimum cupital standards. Press release. Basel, BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Basel III.: A global regulatory framework for more resiliant banks and banking systém. Basel, December ISBN BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: International framework for likvidity risk measurement, standards and monitoring. Consultative Document. BASEL, ISBN BELÁS, J. a kol.: Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina: Georg, ISBN

2 7. BLUNDELL-WIGNALL, A., ATKINSON,P.: Thinking beyond Basel III: Necessary solutions for capital and liquidity. OECD Journal: Financial Market Trends. Volume 2010 Issue 1. OECD HÄRLE, P., HEUSER, M., PFETSCH, S., POPPENSIEKER, T.: Basel III. What the draft proposals might mean for European banking. Banking & Securities. McKinsey & Company. Mníchov, Apríl Komplexný model na riadenie úverového rizika firemného klienta v segmente SME v nových ekonomických podmienkach. Cieľ: návrh nového komplexného prístupu na hodnotenie úverovej spôsobilosti malých a stredných podnikov v novom ekonomickom prostredí. Anotácia: Našim zámerom je optimalizovať jednotlivé postupy, fázy a parametre úverového modelu komerčnej banky s cieľom predstaviť teoretické predpoklady pre rast kvality úverového procesu, vyššiu presnosť a kvalitu interných ratingových systémov, t. zn. predovšetkým minimalizovať prípady vylúčenia finančne zdravého klienta z úverového procesu a minimalizovať procyklické prvky systému. V rámci riešenia projektu budeme postupne analyzovať zahraničné a tuzemské teoretické poznatky z oblasti úverového rizika firiem, aktuálne trendy v podnikateľskom prostredí SME v Slovenskej a Českej republike, metodické postupy komerčných bánk pri riadení úverového rizika a dostupné ratingové modely komerčných bánk. Zároveň budeme skúmať základné teoretické determinanty funkčných vzťahov v úverovom procese, vhodnú kombináciu automatizovaných a odborných personálnych aktivít a možné dopady navrhnutých inovatívnych riešení. Značnú pozornosť budeme venovať problematike interných ratingových modelov komerčných bánk v Slovenskej a Českej republike. Nevyhnutnou podmienkou pre objektívne riadenie úverového rizika je diferenciácia ratingových modelov v závislosti na presnej klasifikácií firiem. Súčasťou komplexného modelu bude návrh metodiky úverového procesu komerčnej banky a návrh vhodných modelov pre jednotlivé podsegmenty SME (výrobné a obchodné firmy, firmy poskytujúce služby). Tieto modely budú obsahovať kľúčové parametre úverovej spôsobilosti firmy. Literatúra: 1. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Studies on the Validation of Internal Rating Systéme. Working Paper No.14. Basel: Bank for International Settlements, ISSN BELÁS, J. a kol.: Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina: Georg, ISBN BOEGELEIN, L.: Validation of Internal Rating and Scoring Models. Prezentácia. Ernst&Young. Dostupné na 2

3 4. DEUTSCHE BUNDESBANK: Approaches to the validation of internal rating system. Monthly Report. September Dostupné na 5. KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D.: Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, ISBN KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M.: Finančná analýza podniku. Bratislava: Iura Edition, ISBN OESTERREICHISCHE NATIONALBANK: Guidelines on credit risk management. Rating models and validation. Vienna. OeNB Printing Office, DVR OZDEMIR, B.: Validating Internal Rating systems. The RMA Journal, Dostupné : mi r_01_06_09.pdf prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. 1. Evropské sociálně ekonomické systémy: jsou i nadále udržitelné? Cíl: Prozkoumat s využitím komparativní metodologie sociálně ekonomické systémy vybraných evropských zemí, jež se vyznačují vysokou úrovní sociální ochrany a ochrany pracovních míst, a vyhodnotit efektivitu těchto systémů z hlediska dopadu na zaměstnanost/nezaměstnanost a tím i míru pravděpodobnosti úniku chudobě. Potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že financování daných systémů, spojených s vysokou úrovní zdanění, je i nadále udržitelné; v případě neudržitelnosti navrhnout možné budoucí směřování systémů, včetně implikací pro Slovenskou republiku, zejména na úrovni podnikatelské sféry. Anotace: Výrazným průvodním jevem proměn globálního ekonomického prostředí je zájem státu o udržení vyváženého sociálně ekonomického systému, který by na jedné straně dosahoval přiměřené míry zaměstnanosti (resp. přiměřeně nízké míry nezaměstnanosti) a na druhé straně dostatečné míry rovnosti, sociálního smíru nebo sociální spravedlnosti. U těch ekonomických systémů, pro které je typická vysoká úroveň výdajů na sociální ochranu (severský model), resp. na ochranu pracovního místa a podpory v nezaměstnanosti (kontinentální model), tedy vysoký podíl sociálních výdajů na HDP, se projevuje společný trend snižování celkové zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Pokud v zemích s danými ekonomickými systémy bude zapotřebí zastavit zhoršující se ekonomické výsledky a zajistit jejich rostoucí výkonnost a efektivitu, bude zapotřebí nejen přizpůsobit politiky, ale pravděpodobně i nastavit nové směřování příslušných ekonomických systémů. Dojde ke konvergenci těchto modelů koordinovaného kapitalismu s liberálně tržním modelem, nebo vzniknou alternativní modely, které prohloubí diverzitu variant moderního tržního kapitalismu? Konečná podoba evropských ekonomických systémů 3

4 bude mít za následek více, či méně úspěšný ekonomický vývoj, ze kterého budou odvozovány příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na trhy těchto států. Literatura: [1] AMABLE, Bruno (2003). The Diversity of Modern Capitalism. 1. ed. New York: Oxford University Press Inc., ISBN [2] BENÁČEK, Vladimír (2007). Reformy sociálně ekonomických modelů v zemích EU: Teoretické přístupy. Sociální studia 3/2007, s , ISSN X (print) ISSN (online). [3] CIHELKOVÁ, Eva HNÁT, Pavel ŠTĚRBOVÁ, Ludmila ZADRAŽILOVÁ, Dana a kolektiv (2014). Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Praha: Professional Publishing, ISBN [4] GREGORY, Paul R. STUART, Robert C. (2014). The Global Economy and Its Economic Systems. 1. edit. Mason, OH, USA: South-Western, Cengage Learning. ISBN 13: [5] ROSSER, Barkley J., Jr. ROSSER, Marina V. (2004). Comparative Economics in a Transforming World Economy. 2. edit. Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press. ISBN [6] SAPIR, André (2006). Globalization and the Reform of European Social Models. JCMS: Journal of Common Market Studies, Vol. 44, Issue 2, June 2006, s ISSN: Ekonomický systém Číny: jde o tržní socialismus, nebo státní kapitalismus? Cíl: Nastavit komparativní metodologii tak, aby bylo možné prozkoumat a pojmenovat ekonomický systém Číny a vyhodnotit vliv tohoto ekonomického systému, prostředí a politik na výstupy/výsledky čínské ekonomiky. Porozumění unikátnímu čínskému modelu, který nevyužívá rozvojové nástroje, jako je svoboda, demokracie a trhem řízená ekonomika, ale opírá se o autoritářskou vládu a smíšenou ekonomiku, je předpokladem pochopení zdejšího podnikatelského prostředí i možností vnějších subjektů. Anotace: Po pádu bipolárního světa se všechny vyspělé země hlásí k soukromému vlastnictví, námezdní práci, trhům a ekonomické svobodě jednotlivce. Obdobným směrem se ubírá převážná část rozvojového světa. Poněkud jedinečnou cestu zvolila Čína. Ačkoli čínský stát politicky kontroluje celou společnost, v roce 1992 vytýčil cíl nastolit ekonomický systém, mající podobu tržní socialistické ekonomiky, tedy ekonomického systému, v němž hlavní nástroje pro řízení ekonomiky (společenské 4

5 vlastnictví a zajištění prostoru pro tržní konkurenci) zůstávají v rukou státu, zatímco ceny jsou určovány konkurenčními tržními mechanismy. Reálný vývoj v Číně je však stále častěji spojován s tzv. státním kapitalismem, při kterém stát s cílem podpořit výstupy systému kontroluje výrobní zdroje a přístup k nim; vlastní a chrání ekonomicky silné podniky, čímž je staví do nerovnováhy s firmami standardních tržních systémů; zakládá, finančně a politicky podporuje vlastní suverénní fondy k získání strategických finančních aktiv (nemovitostí, akcií, obligací) v jiných zemích světa. Vhodné nastavení komparativní metodologie by mělo primárně napomoci pojmenovat a definovat čínský ekonomický systém. Jeho hlubší prozkoumání (včetně prostředí a politik) a analýza výstupů čínské ekonomiky by měly vést k vyhodnocení aktuální ekonomické situace v zemi a odvození příležitostí a rizik doprovázejících vstup podnikatelských subjektů na trhy tohoto státu. Literatura: [1] BALÁŽ, Peter SZÖKEOVÁ, Silvia ZÁBOJNÍK, Stanislav (2012). Čínska ekonomika. Nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva. Bratislava: Sprint. ISBN [2] C CHOW, Gregory (2012). China as a Leader of the World Economy. Hackensack, London: World Scientific Publishing. ISBN [3] GREGORY, Paul R. STUART, Robert C. (2014). The Global Economy and Its Economic Systems. 1. edit. Mason, OH, USA: South-Western, Cengage Learning. ISBN 13: [4] KRUG, Barbara HENDRISCHKE, Hans (eds.) (2007). The Chinese Economy in the 21st Century. Enterprise and Business Behaviour. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. ISBN [5] KWOK-WAH, Yip (2012). The Uniqueness of China s Development Model. Hackensack, London: World Scientific Publishing. ISBN [6] ROSEFIELDE, Steven (2013). Asian Economic Systems. New Jersey, London, Singapore, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Chennai: World Scientific. ISBN [7] ROSSER, Barkley J., Jr. ROSSER, Marina V. (2004). Comparative Economics in a Transforming World Economy. 2. edit. Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press. ISBN [8] YANG, Mu HENG Siam-Heng, Michael (2012). Global Financial Crisis and Challenges for China. Hackensack, London: World Scientific Publishing. ISBN

6 doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. 1. Menové uvoľňovanie ako nástroj hospodárskej politiky v súčasnosti Cieľom práce je zhodnotiť menové uvoľňovanie ako nástroj hospodárskej politiky v súčasnosti. Ide pritom o neortodoxný nástroj monetárnej politiky, ktorý bol v posledných rokoch využívaný v Japonsku, USA, Veľkej Británii a v eurozóne. Prvá časť práce obsahuje teoretický základ potrebný pre skúmanie menového uvoľňovania. Na túto časť nadväzuje druhá časť práce, ktorá analyzuje konkrétne použitie menového uvoľňovania v Japonsku, USA a v eurozóne. Tretia časť práce sa snaží zhodnotiť úspešnosť jednotlivých prípadov použitia tohto nástroja a preskúmať problémy vznikajúce pri jeho realizácii. prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc. 1. Význam podniků cestovního ruchu pro rozvoj konkrétního místa Cieľ: s využitím konceptu Partnerství pro místní rozvoj zhodnotit přínosy i negativa podniků cestovního ruchu pro rozvoj konkrétního místa. Anotácia: V rámci konceptu Partnerství pro místní rozvoj (viz kapitola 17 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN ) zjistit vlastním kvantitativním výzkumem (viz FORET, M. Marketingový průzkum Poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualizované vydání, BizBooks, Brno 2012, 116 s., ISBN ), který podnik je z pohledu místní veřejnosti považován za nejvýznamnější pro rozvoj města, v čem spatřují jeho přednosti a nedostatky. Na základě těchto zjištění navrhnout jak pro nejvýznamnější podniky, tak i pro veřejnou správu praktické kroky, zejména v oblasti komunikace s veřejností, ale rovněž s návštěvníky (viz FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2011, 484 s. + DVD, ISBN ). Literatúra: 1. FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN FORET, M. Marketingový průzkum Poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualizované vydání, BizBooks, Brno 2012, 116 s., ISBN FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2011, 484 s. + DVD, ISBN

7 2. Možnosti městského úřadu pro rozvoj cestovního ruchu konkrétního místa Cieľ: s využitím konceptu Partnerství pro místní rozvoj zhodnotit možnosti veřejné správy (městského úřadu/ magistrátu města/ obecního úřadu) při rozvoji cestovního ruchu konkrétního místa. Anotácia: V rámci konceptu Partnerství pro místní rozvoj (viz kapitola 17 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN ) zjistit vlastním kvantitativním výzkumem (viz FORET, M. Marketingový průzkum Poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualizované vydání, BizBooks, Brno 2012, 116 s., ISBN ), jaké hlavní úkoly má podle veřejnosti místní veřejná správa pro zajištění dalšího rozvoje města. Na základě těchto zjištění navrhnout pro ni následně praktické kroky, zejména v oblasti komunikace s veřejností, ale rovněž s návštěvníky (viz FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2011, 484 s. + DVD, ISBN ). Literatúra: 1. FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN FORET, M. Marketingový průzkum Poznáváme svoje zákazníky. 2. aktualizované vydání, BizBooks, Brno 2012, 116 s., ISBN FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2011, 484 s. + DVD, ISBN doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 1. Vplyv medzinárodnej spolupráce firiem na inovačnú aktivitu Cieľ práce: Cieľom práce bude analyzovať vplyv medzinárodných sietí kooperujúcich firiem na difúziu výrobkových a s nimi spojených technologických inovácií. Anotácia: Veľké nadnárodné firmy si obvykle vytvárajú medzinárodné siete dodávateľov. Interakcie firiem v nich sú na zmluvných vzťahoch, pri zachovaní ich samostatnosti. Činnosť týchto sietí možno teoreticky analyzovať pomocou nekooperatívnych dynamických hier 7

8 s nekonečným časovým horizontom a diskontovaním budúcich platieb. Použitím konceptov rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií, možno analyzovať vzájomné vzťahy firiem v rámci týchto sietí a zlaďovanie ich záujmov. V tomto smere je osobitne dôležité prispôsobenie zmluvných vzťahov medzi zúčastnenými firmami v prípade výrobkovej alebo technologickej inovácie zavedenej niektorou z nich. Výsledky práce budú teda rozvinutím poznatkov inštitucionálnej ekonómie o vysvetlení neštandardných zmluvných vzťahov na základe efektívnosti. Literatúra: 1. Chandler, Alfred D. Jr. Herman Daems: Managerial Hierarchies. Cambridge, MA, Harvard University Press Horniaček, Milan: Cooperation and Efficiency in Markets. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 649. Berlin Heidelberg, Springer Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press Vplyv medzinárodnej spolupráce firiem na ich adaptačnú schopnosť Cieľ práce: Cieľom práce je analyzovať vplyv organizačného usporiadania medzinárodných sietí firiem na priebeh adaptácie na nákladové a dopytové šoky. Anotácia: Organizácia sietí spolupracujúcich samostatných firiem (zahŕňajúca firmy na oboch stranách aspoň jedného trhu) si vyžaduje neštandardné zmluvné vzťahy. Osobitne to platí v prípade medzinárodných sietí firiem, ktoré pôsobia v rôznych právnych prostrediach. Vhodným prostriedkom ich teoretickej analýzy sú nekooperatívne dynamické hry s použitím konceptov rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií. Tieto umožňujú explicitnú analýzu predchádzania oportunistickému správaniu zúčastnených firiem, ktorá nie je možná pri prevažne verbálnych prístupoch inštitucionálnej ekonómie. Jedna z typických situácií, pri ktorých hrozí oportunistické správanie (v ex ante aj ex post podobe), vzniká v dôsledku nákladových a dopytových šokov. Analýza reakcie na ne v medzinárodných sieťach firiem bude predmetom práce. Literatúra: 1. Greenhut, M.L. G. Norman C. Hung: The Economics of Imperfect Competition. Cambridge, Cambridge University Press Horniaček, Milan: Cooperation and Efficiency in Markets. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 649. Berlin Heidelberg, Springer

9 3. Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press Horniaček, Milan: Cooperation and Efficiency in Markets. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 649. Berlin Heidelberg, Springer Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press prof. Ing. Július Horváth, PhD. 1. Convergence of the Eastern European Economies to the Western European Core: The Role of Foreign Capital After the output fall in the first approximately five years of the transition, Eastern European countries entered a promising catching-up process to the western European income level. In this period the income gap between EU-15 and CEE-10 is - to an extent - reduced, but still remains large. Increased openness together with integration through foreign direct investments represented the engine of this process. One of the driving factors of this growth path was remarkable openness of the CEE economies. Despite small economic size the CEE countries became important trading partners of the EU-15. The acquis communautaire and the East-West integration provided a common framework for the CEE countries to engage in rapid convergence. This dissertation should discuss the importance of factors which helped the high growth pattern in the period , but also to discuss the hidden vulnerabilities in these economies which affected these countries during the recent crisis. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 1. Surovinovo- energetická náročnosť a inovácie ako faktory konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikaní The Raw Materials, Energy Consumption and Innovation as the Competitive Factors in International Business Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je odvodiť exaktné nástroje merania surovinovo-energetickej náročnosti a inovačnej aktivity (SENIA) na konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov pôsobiacich v medzinárodnom prostredí. Sledované subjekty budú analyzované 9

10 podľa klasifikácie NACE. Osobitný dôraz sa bude klásť na aplikácie odvodených nástrojov na hodnotenie podnikateľských subjektov pôsobiacich na území SR. Súčasťou práce bude aj štúdium problematiky kvality štatistických údajov, pomocou ktorých sa budú ukazovatele náročnosti a inovačnej aktivity vyčísľovať a vyhodnocovať. Literatúra: 1. Hartwick, M., J.: Natural resources, national accounting and economic depreciation Original Research Article, Journal of Public Economics, Volume 43, Issue 3, December 1990, Pages Drabek, Z.: The natural resource intensity of production technology in market and planned economies: Austria vs Czechoslovakia Original Research Article, Journal of Comparative Economics, Volume 12, Issue 2, June 1988, Pages An aggregate model for energy costs: National product interdependence Original Research Article 3. J.Emmanuel Samouilidis, Costas S. Mitropoulos: Energy Economics, Volume 4, Issue 3, July 1982, Pages Geir B. Asheim: Capital gains and net national product in open economies Original Research Article, Journal of Public Economics, Volume 59, Issue 3, March 1996, Pages Timo Kuosmanen, Natalia Kuosmanen: How not to measure sustainable value (and how one might) Original Research Article, Ecological Economics, Volume 69, Issue 2, 15 December 2009, Pages Shahid Yamin, A. Gunasekaran, Felix T. Mavondo: Innovation index and its implications on organisational performance: a study of Australian manufacturing companies, International Journal of Technology Management, Inderscience Enterprises Ltd, Ling, Luo: Efficiency index: New thinking of strategic innovation performance evaluation, E -Business and E -Government (ICEE), 2011 International Conference 2. Medzinárodné podnikateľské prostredie, konkurencieschopná podnikateľská činnosť a udržateľný ekonomický rast a sociálny rozvoj The International Business Environment, Competitive Undertaking and Sustainable Economic Growth and Social Development Anotácia: Úlohou dizertačnej práce je skúmať proces ekonomického rastu v prostredí EÚ v ostatných dekádach s cieľom odvodiť nové, prípadne overiť vybrané metódy a exaktné nástroje na meranie a hodnotenie udržateľnosti súčasných foriem a rozsahu exploatácia 10

11 disponibilných prírodných a ľudských zdrojov. Výskumný projekt bude nadväzovať nastiglitz-sen-fittousi Report a bude využívať najnovšie výsledky v riešení tejto problematiky v rôznych krajinách EÚ. Osobitným cieľom práce bude odvodenie ukazovateľov včasného varovania (early-warning-system), ktoré by mali indikovať hranične prípustné situácie v rozsahu a formách čerpania prírodných zdrojov. Literatúra: 1. Steven Hayward, Elizabeth Fowler, Laura Steadman: The Relationship between Economic Growth and Sustainability, Peter Bartelmus: Measuring sustainable economic growth and development, 2008, 3. World Bank: Sustaining economic growth, rural livelihoods a environmental benefits, NEF, Stiglitz-Sen Commission: Report on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2010 doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD. 1. Rozvoj kreativního průmyslu a jeho vliv na ekonomiku EU Anotace: Kreativní průmysl ve vyspělých ekonomikách se stále výrazněji prosazuje a nabývá na ekonomické síle. Mezi hlavní představitele kreativního průmyslu patří firmy z oblasti medií, televize, filmu, hudebního průmyslu, vydavatelství, reklamy, umění, architektury, designu, počítačových her, atd. Práce by se měla orientovat na problematiku příspěvku kreativního průmyslu v oblasti růstu HDP, tvorby přidané hodnoty a rozvoje zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU, včetně faktorů, jež mají významný vliv na růst kreativního průmyslu. Literatura: 1. Hartley, J. (2005). Creative Industries. Blackwell Publishing, Ltd., 2. Hilary Collins. Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries. 3. John Howkins. (2007) The Creative Economy: How People Make Money from Ideas 4. Re Caves. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce 11

12 5. Robert Punkenhofer (2010) A Way Beyond Creative Industries (Ed.:, Folio Publishers, Vienna). 6. Brian Moeran, Ana Alacovska.Creative Industries. Critical Readings. Berg 7. Kong,L., O Connor, J. Creative Economies, Creative Cities. Vyd.Springer Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN: Creative Industries Journal. ISSN: KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : trendy, výzvy, příležitosti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : vybrané ekonomické, právní, masmediální a informatizační aspekty. 1. vyd. Žilina : Eurokódex, s. ISBN KLOUDOVÁ, J. (2009). Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis. Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. Repro-print Bratislava, Roč.57, č.3. s ISSN: Formování globálních firem v kreativním průmyslu a jejich vliv v malých otevřených ekonomikách Anotace: Kreativní průmysl ve vyspělých ekonomikách se stále výrazněji prosazuje a nabývá na ekonomické síle. Mezi hlavní představitele kreativního průmyslu patří firmy z oblasti medií, televize, filmu, hudebního průmyslu, vydavatelství, reklamy, umění, architektury, designu, počítačových her, atd. Cíl: Práce by se měla zaměřit na významné globální firmy z oblasti kreativního průmyslu a na vyhodnocení jejich působení v malých otevřených ekonomikách jako je Slovensko nebo Česká republika. Literatura: 1. Hartley, J. (2005). Creative Industries. Blackwell Publishing, Ltd., 2. Hilary Collins. Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries. 3. John Howkins. (2007) The Creative Economy: How People Make Money from Ideas 4. Re Caves. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce 5. Robert Punkenhofer (2010) A Way Beyond Creative Industries (Ed.:, Folio Publishers, Vienna). 12

13 6. Brian Moeran, Ana Alacovska.Creative Industries. Critical Readings. Berg. 7. Kong,L., O Connor, J. Creative Economies, Creative Cities. Vyd.Springer Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN: Creative Industries Journal. ISSN: KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : trendy, výzvy, příležitosti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : vybrané ekonomické, právní, masmediální a informatizační aspekty. 1. vyd. Žilina : Eurokódex, s. ISBN KLOUDOVÁ, J (2009). Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis. Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. Repro-print Bratislava, Roč.57, č.3. s ISSN: Inovační model transferu znalostí v Evropě Anotace: Konkurenceschopnost Evropy bude stále výrazněji záviset na rozvoji vědy a výzkumu a přenosu těchto poznatků co nejrychleji do praxe. Současné modely přenosu poznatků do praxe mají řadu nevýhod. U modelu otevřené vědy,praktikovaného především v Evropě, výsledky vědy mají malý přímý dopad na evropské hospodářství a inovace zcela závisejí na průmyslu. V USA se uplatňuje především licenční (lineární model), kdy výzkumná instituce si nárokuje vlastnictví patentů a dalších průmyslových práv, musí je však chránit a hledat uživatele licencí. Cílem práce by mělo být zhodnocení modelů transferů poznatků v rámci EU a na základě vyhodnocení jednotlivých faktorů úspěšnosti použitých modelů navrhnout inovační model transferu znalostí v Evropě. Literatura: 1. Gilles Capart, Innovation model in Europe. 2. Management of Intellectual Property in Publicly funded Research Organisation: Towards European Guidelines, Oct Henry Chesbrough, Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harward Business School Press Vijay K. Jolly, Commercializing New Technologies, Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, Boston Transfer of Technology from Science to Enterprise: Technology Transfer Institutions in Europe, January 2004, zpracovaná pro Evropskou komisi 6. Lipphardt, Veronika / Ludwig, David: Knowledge Transfer and Science Transfer, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011, retrieved: January 11,

14 doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 1. Role sociálního kapitálu při založení a rozvoji startupů Cíl: Popsat a analyzovat roli sociálního kapitálu při založení a rozvoji startupů s globálním zaměřením ve vazbě na výkonnost těchto firem. Anotace: Zakladatelé startupů mají určité nápady, znalosti a kompetence k podnikání, ale zároveň potřebují další zdroje, kterými oni sami nedisponují, k tomu, aby mohli nabízet určitý produkt či službu. Práce se zaměří právě na zkoumání vazeb mezi zakladateli startupů a lidmi, kteří poskytují zdroje (kontakty, znalosti, finanční zdroje, materiální zdroje) důležité pro založení a rozvoj startupů. Pozornost bude věnována analýze strukturálních charakteristik sociálních sítí (velikost) a analýze charakteristik vztahů (kvalita a kvantita vztahů) ve vazbě na vybrané ukazatele výkonnosti startupů. Součástí práce bude také identifikace přístupů, které zakladatelé startupů používají pro vytváření, udržování a využívání sociálního kapitálu. Literatura: 1. CASSON, M. Entrepreneurship: Theory, Networks, History. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, ISBN-10: GROENEWEGEN, G, DE LANGEN, F. Critical Success Factors of the Survival of Start-Ups with a Radical Innovation. In: Journal of Applied Economics & Business Research, vol. 2, no. 3, pp , September ISSN: X. 3. HEUVEN, J, GROEN, A. The role of social networks in financing technology-based ventures: An empirical exploration. In: Venture Capital, vol. 14, no. 2/3, pp , April ISSN: CHETTY, S., PAHLBERG, C. Networks and social capital: an internationalizing entrepreneurial firm s network is its net worth. In: Fernhaber, S. A., Prashantham, S. (ed.) The Routledge Companion to International Entrepreneurship. New York: Routledge, 2015, pp ISBN-10: KIM, P. H., ALDRICH, H. E. Social Capital and Entrepreneurship. Hanover: Now Publishers, ISBN-10: PRESUTTI, M., BOARI, C., FRATOCCHI, L. Knowledge acquisition and the foreign development of high-tech start-ups: A social capital approach. In: International Business Review, vol. 16, no. 1, 23-46, February ISSN: SEMRAU, T, WERNER, A. How Exactly Do Network Relationships Pay Off? The Effects of Network Size and Relationship Quality on Access to Start-Up Resources. In: Entrepreneurship: Theory & Practice, vol. 38, no. 3, pp , May ISSN: WESTLUND, H. Social Capital in the Knowledge Economy: Theory and Empirics. Berlin: Springer, ISBN-13:

15 9. WITT, P., SCHROETER, A., MERZ, CH. Entrepreneurial resource acquisition via personal network: an empirici study of German start-ups. In: The Service Industries Journal, vol. 28, no. 7, 2008, pp ISSN prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. 1. Vliv efektivních daňových sazeb na mezinárodní podnikání Cíl: analyzovat pomocí matematicko-statistických metod (korelační a regresní analýza) vliv efektivního zdanění kapitálu na rozvoj podnikání v zemích Evropské unie. Anotace: Efektivní sazby daní z kapitálu vyjadřují skutečné daňové zatížení kapitálu při zohlednění různých osvobození a úpravy základu daní. Rozlišujeme efektivní sazby tzv. implicitní (tj. skutečné ex post průměrné efektivní daňové zatížení příjmů z kapitálu) a tzv. daňové klíny (tj. fiktivní ex ante vypočítané sazby při přijetí předpokladů o ekonomice národní i podnikové).velikost efektivních sazeb závisí nejen na zákonné sazbě, ale také na mnoha dalších okolnostech ekonomických, účetních apod. Efektivní sazby potenciálně ovlivňují ochotu podnikat, strukturu investic i financování a mnoho dalších podnikatelských proměnných. Tyto stimulační (behaviorální) efekty daní bude zkoumat disertační práce pomocí kvantitativních metod, zejména metod regresní a korelační analýzy. Literatura: 1. Elschner, C., Vanborren W Corporate effective tax rates in an enlarged European Union. [online] [cit ]. WWW:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_inf o/econom ic_analysis/tax_papers/taxation_paper_14_en.pdf> 2. European Commission: Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway [online] [cit ]. Dostupný z WWW: mic_analysis//tax_structures/2010/2010_full_text_en.pdf ISBN: Fullerton, Don and Henderson, Yolanda: The Marginal Excess Burden of Different Capital Tax Instruments. NBER Working Paper Series, Vol. w2353, Available at SSRN: 15

16 2. Daňové podmínky pro podnikatele na Slovensku v kontextu zemí EU Cíl: Provést komparativní analýzu daňových podmínek pro podnikatele na Slovensku a v ostatních zemích EU, zejména v Česku. Anotace: Daně jsou jedny z důležitých faktorů ovlivňujících podnikání a jeho efektivnost v dané zemi. Mobilita podnikatelů a s tím i jejich daňových základů umožňuje subjektům vyhýbat se daním, což ve svém důsledku jednak snižuje daňové příjmy daňově nekonkurenceschopných zemí, jednak vede k postupnému snižování daní ve všech zemích. Cílem národní daňové politiky proto musí být nastavení takových daňových podmínek, které by vedly k optimálnímu výběru daní i přes daňovou konkurenci. Proto je znalost zahraničních daňových podmínek tak důležitým faktorem při stanovení konkrétní daňové politiky. Současně jsou tyto znalosti důležité i pro podniky, které mohou provádět mezinárodní optimalizaci svých daní. Analyzování daňových podmínek pro podniky komparace Slovenska s ostatními státy EU bude hlavním cílem práce. Analýza se zaměří na současnost, vývoj v minulosti a předpokládané perspektivy. Předmětem kvalitativní a zejména kvantitativní komparativní analýzy budou daňové ukazatele srovnávaných zemí a ukazatele behaviorálních efektů daní v těchto zemích. Na základě analýzy budou vyslovena doporučení pro optimalizaci daní na Slovensku z pohledu státu i poplatníků. Literatura: 1. Elschner, C., Vanborren W Corporate effective tax rates in an enlarged European Union. [online] Dostupný z WWW: ic_analysis/tax_papers/taxation_paper_14_en.pdf 2. European Commission: Taxation Trends in the European Union, 2014 Edition. [online]. ures/index_en.htm 3. Daňové stránky ministerstev financí zemí EU. 4. Široký, Jan. Daně v evropské unii, 6. vydání.praha Linde ISBN Kubátová, Květa. Daňová teorie a politika. 6. vydání. Praha Wolters Kluwer v tisku 16

17 doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. 1. Riadenie firemných inovácií v procesu zotavovania európska dimenzia) Managing corporate innovations to stimulate recovery (European dimension) Cieľ: Navrhnúť metodický postup (model, algoritmus, ap.) riadenia firemných inovácií v nových ekonomických podmienkach (analýzou situácie v európskom firemnom priestore) Goal: Design a methodological procedure (model, algorithm, etc.) of corporate innovation management within the new economic conditions (using analysis in European business space) Anotácia: Po rozpracovaní teoretických poznatkov z problematiky, následnej analýze a prieskumu v relevantnej vzorke podnikateľských subjektov navrhnúť všeobecnú metodiku riadenia firemných inovácií (model, algoritmus, ap.) pre analogické podnikateľské subjekty Annotation: After the development of the theoretical knowledge of the subject, the subsequent analysis of the survey and the sample in the relevant business subjects to propose a general methodology for the management of corporate innovation (model, algorithm, etc.) for analogous firms Literatúra: Literature: Študent bude spracovávať najnovšie informácie zo zdrojov nie starších ako z r.2012 v čo najširšom rozsahu! Student will collect and analyze the newest information from sources not later than 2012 year, the best! 2. Manažment inovačných procesov a udržateľný rozvoj (európska dimenzia) Innovation management and sustainable development (European dimension) Cieľ: Navrhnúť všeobecnú metodiku manažmentu inovačných procesov vo firmách vo väzbe na udržateľný rozvoj(analýzou situácie v európskom firemnom priestore). Goal: Design a general methodology for the management of innovation processes within firms in the link to the sustainable development (using analysis in European business space). 17

18 Anotácia: Po rozpracovaní teoretických poznatkov z problematiky, následnej analýze a prieskumu existujúceho stavu navrhnúť všeobecnú metodiku manažmentu inovačných procesov vo firmách vo väzbe na udržateľný rozvoj. Annotation: After the development of the theoretical knowledge of the subject, the subsequent analysis of the survey of the existing situation, propose a general methodology for management of innovation processes in firms in the link to the sustainable development will be designed. Literatúra: Literature: Študent bude spracovávať najnovšie informácie zo zdrojov nie starších ako z r.2012 v čo najširšom rozsahu! Student will collect and analyze the newest information from sources not later than 2012 year, the best! 3. Projekt návrhu metodiky evaluácie environmentálnych inovácií v oblasti módneho priemyslu (európska dimenzia) Application of project of environmental innovations evaluation in fashion industry (European dimension) Cieľ: Navrhnúť všeobecnú metodiku evaluácie environmentálnych inovácií v oblasti módneho priemyslu (vychádzajúc z analýzy situácie v európskom firemnom priestore). Goal: Design a general methodology of environmental innovations evaluation in fashion industry (using analysis in European business space). Anotácia: Po rozpracovaní teoretických poznatkov z problematiky, následnej analýze a prieskumu existujúceho stavu navrhnúť všeobecnú metodiku evaluácie environmentálnych inovácií v oblasti módneho priemyslu. Annotation: After the development of the theoretical knowledge of the subject, the subsequent analysis of the survey of the existing situation, propose of general methodology of environmental innovations evaluation in fashion industry will be designed. Literatúra: Študent bude spracovávať najnovšie informácie zo zdrojov nie starších ako z r.2013 v čo najširšom rozsahu! Literature: Student will collect and analyze the newest information from sources not later than 2013 year, the best! prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 1. Teoreticko-empirická analýza dopadů finanční krize na mezinárodní podnikání 18

19 Anotace: Disertační práce vychází ze sekundární analýzy empirických údajů vypovídajících o dopadech na hospodaření podniků v důsledku finanční krize. Zkoumá dopady na mezinárodní podnikání a navrhuje indikátory měření těchto dopadů. S použitím ekonometrických a statistických nástrojů analyzuje dopady krize na podniky v prostoru EU a svými závěry rozvíjí teorii mezinárodního podnikání. Cíle: 1. shromáždit empirické údaje o dopadech finanční krize na mezinárodní podnikání a provést jejich analýzu 2. na základě analýzy dopadů finanční krize na mezinárodní podnikání formulovat inovativní teoretické závěry pro teorii mezinárodního podnikání 3. formulovat teoretická doporučení pro decisní orgány a praxi mezinárodního podnikání Literatura: 1. BORDO, M. (2008). An historical perspective on the crisis of , Working paper 14569, National Bureau of Economic Research, Working paper December CECCHETTI, ST.G. - KOHLER, M. - UPPER,CH. (2009). Financial Crises and Economic Activity, Working paper 15379, National Bureau of Economic Research. September GOLDSTEIN, M. Addressing the financial cisis. Peterson Institute. October MISHKIN, F. S. (1992). Anatomy of financial crisis. In: Journal of Evolutionary Economics. 5. MISHKIN, F.S. (2001). Financial Policie and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Economies. Washington: World Bank, October REINHARD, C. M. (2009). The economic and fiscal consequences of financial crisis. Development Outreach. World Bank Institute, January REINHART, C. - ROGOFF, K. S. (2008). Is the 2007 U.S. sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison. Working paper 13761, National Bureau of Economic Research, January ROUBINI, N. - MIHM, ST. (2010). Crisis Economics a crash course in the future of finance. Penguin Books Ltd. 9. SOROS, G. (2008). The new paradigm for financial markets, The credit crisis of 2008 and what it means. Public Affairs. 19

20 10. UTZIG, S. (2010). The Financial Crisis and the Regulation of Credit Rating Agencies: A European Banking Perspective. Working paper 188, ADB Institute, January Teoreticko-empirická analýza dopadů finanční krize na podnikatele Slovenské republiky Anotace: Disertační práce zkoumá dopady finanční krize na ekonomické prostředí Slovenské republiky. Vychází z vlastního empirického výzkumu provedeného ve slovenských podnicích, ze sekundární analýzy statistických údajů a zjišťuje dopady finanční krize na podnikatelské prostředí SR. S použitím ekonometrických a statistických nástrojů analyzuje dopady krize na slovenské podniky a svými závěry rozvíjí teorii mezinárodního podnikání. Cíle: 1 provést vlastní empirický výzkum v podnicích SR zaměřený ke zjištění dopadů finanční krize na podnikatelskou činnost 2 shromáždit validní dostupná empirická data o dopadech finanční krize na podnikání v SR a provést jejich analýzu 3 na základě provedené empirické analýzy dopadů finanční krize na podnikání v SR formulovat vědecké závěry pro teorii mezinárodního podnikání a formulovat doporučení pro podnikatelskou praxi Literatura: 1. JICKLING, M. (2008). Averting Financial Crisis, CRS Report for Congress 2. KRUGMAN, P. (2001). Crises: The Next Generation? Draft prepared for konference in Tel Aviv, March MINSKY,H. (2008). Stabilizing an Unstable Economy. McGraw-Hill. 4. ROUBINI, N. - MIHM, ST. (2010). Crisis Economics a crash course in the future of finance. Penguin Books Ltd. 3. Transakční náklady slovenských firem a zadavatelů na veřejné zakázky v rámci EU a Slovenské republiky 20

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 22 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES

ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA. No 22 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES ISSN 1640-3622 INTERCATHEDRA No 22 ANNUAL BULLETIN OF PLANT ECONOMIC DEPARTMENT OF THE EUROPEAN WOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY STUDIES POZNAŃ 2006 2 Intercathedra 22, 2006 Komitet Redakcyjny Rocznika Intercathedra

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO Odbor výskumu NBS Marec 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Editor: Martin Šuster martin.suster@nbs.sk Autori: Martin Šuster, Marek

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

Information and Communication Technology in Education

Information and Communication Technology in Education University of Ostrava Pedagogical Faculty Information and Communication Technology in Education Proceedings Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic 9 th 11 th September 2014 Edited by: Jana Kapounová Kateřina

More information

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu)

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Zodpovedný riešiteľ: Riešitelia: PhDr. Kostolná Zuzana PhDr. Hanzelová Eneke CSc. PhDr. Kostolná

More information

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů Léčba inhalačními kortikosteroidy zlepšuje plicní funkce u dětí do dvou let věku s rizikovými faktory vzniku astmatu Alejandro Manuel Teper a Carlos Daniel Kofman Význam přehledu Referovat o posledních

More information

THE FUTURE OF FIXATION

THE FUTURE OF FIXATION Ročník XVIII 2014 1 02_reklama Marko 01-2014 22.04.14 17:38 Page 1 THE FUTURE OF FIXATION IN LAPAROSCOPIC INGUINAL REPAIR New Innovation that matters ProGrip rip Laparoscopic aros pic Self-Fixating Mesh

More information

Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí

Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History Ročník 7/2010, č. 1 2, s. 29 35 Volume 7/2010,

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát 1 Sociálne a politické analýzy 2012, 6, 1, s. 1-16 http://sapa.ff.upjs.sk ISSN 1337 5555 PSPP ako nová alternatíva spracovania dát Alojz Ritomský 1 Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych

More information

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU ERIKA CHOVANOVÁ, MÁRIA MAJHEROVÁ Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

The Macrotheme Review A multidisciplinary journal of global macro trends

The Macrotheme Review A multidisciplinary journal of global macro trends The Macrotheme Review A multidisciplinary journal of global macro trends Transnational Corporation as a New Form of Power in the Contemporary Postmodern Society Martina Urbanová*, Daniela Ettaleb**, Markéta

More information

Making the UK the best place to invest

Making the UK the best place to invest Making the UK the best place to invest 2 Table of contents Our vision for the UK 3 Executive summary 4 Nine key facts why government must take action 5 The investment challenge 6 Introduction: investment

More information

COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DIGITAL ECONOMY

COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DIGITAL ECONOMY COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DIGITAL ECONOMY Report Date: 28/05/2014 All members of the Expert Group contributed as independent experts not representing their employers or organisations.

More information

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave Department of

More information

BUSINESS MANAGEMENT (BUS) Fall 2015

BUSINESS MANAGEMENT (BUS) Fall 2015 BUSINESS MANAGEMENT (BUS) Fall 2015 Business Management (BUS) Major and Minor in Business Management College of Business Dean: Manuel London Associate Dean for the Business Program, Accounting Minor, and

More information

Financing High-Growth Firms THE ROLE OF ANGEL INVESTORS

Financing High-Growth Firms THE ROLE OF ANGEL INVESTORS Financing High-Growth Firms THE ROLE OF ANGEL INVESTORS Financing High-Growth Firms THE ROLE OF ANGEL INVESTORS This work is published on the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions

More information

Clear answers for real benefits.

Clear answers for real benefits. Clear answers for real benefits. 2012 Sustainability Report Customer testimonials are the common thread of this year s annual report to illustrate the concrete solutions we provide every day. These true

More information

SECOND HOME TOURISM IN LIGHT OF THE HISTORICAL-POLITICAL AND SOCIO-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CZECHIA AND SWEDEN

SECOND HOME TOURISM IN LIGHT OF THE HISTORICAL-POLITICAL AND SOCIO-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CZECHIA AND SWEDEN GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK 116 JIŘÍ VÁGNER, DIETER K. MÜLLER, DANA FIALOVÁ SECOND HOME TOURISM IN LIGHT OF THE HISTORICAL-POLITICAL AND SOCIO-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CZECHIA AND SWEDEN VÁGNER,

More information

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0

Ján Hanák. Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Ján Hanák Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0 Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Základy paralelného programovania v jazyku

More information

China s Fifteen-Year Plan for Science and Technology: An Assessment

China s Fifteen-Year Plan for Science and Technology: An Assessment asia policy, number 4 (july 2007), 135 164 http://asiapolicy.nbr.org research note China s Fifteen-Year Plan for Science and Technology: An Assessment Sylvia Schwaag Serger & Magnus Breidne Sylvia Schwaag

More information

Online MBA in Global Sustainable Management

Online MBA in Global Sustainable Management Online MBA in Global Sustainable Management January 1 - December 31, 2015 The Online Green MBA The Nature of Business Anaheim University Kisho Kurokawa Green Institute Message from the President As President,

More information

A FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR IRELAND

A FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR IRELAND A FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR IRELAND Foreword by An Taoiseach, Enda Kenny, T.D. Our Sustainable Future is ambitious in both scope and intent. It sets out a medium to long-term framework

More information