Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2014/2015"

Transcription

1 - v študijnom odbore: Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD. 1. Dopad nových regulačných pravidiel na stabilitu a výkonnosť významných európskych bánk. Cieľ: kvantifikovať a zhodnotiť dopad nových regulačných pravidiel na stabilitu a výkonnosť vybraných komerčných bánk v európskom ekonomickom priestore. Anotácia: Práca sa bude venovať analýze nových regulačných pravidiel Basel III. a ich predpokladaných dopadov na stabilitu a výkonnosť vybraných komerčných bánk v Európe. V úvodnej časti práce bude spracovaná kritická analýza nových regulačných pravidiel. V ďalších častiach práce budeme analyzovať vývoj významných ukazovateľov stability a výkonnosti v bankovom sektore vybraných krajín prostredníctvom relevantných kvantitatívnych metód a uskutočníme kvalitatívnu analýzu významných trendov rozvoja medzinárodného komerčného bankovníctva. Na záver budeme formulovať príslušné závery z nášho výskumu. Literatúra: 1. BANK OF CANADA: Regulatory Contstraints on Bank Leverage: Issues and Lessons from the Canadian Experience. Discussion Paper. Ottawa, Ontario, ISSN BANK OF ENGLAND: The role of macroprudential policy. Discusion Paper. London, ISSN BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS: Group of Governors and Hrade of Supervision announces higher global minimum cupital standards. Press release. Basel, BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Basel III.: A global regulatory framework for more resiliant banks and banking systém. Basel, December ISBN BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: International framework for likvidity risk measurement, standards and monitoring. Consultative Document. BASEL, ISBN BELÁS, J. a kol.: Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina: Georg, ISBN

2 7. BLUNDELL-WIGNALL, A., ATKINSON,P.: Thinking beyond Basel III: Necessary solutions for capital and liquidity. OECD Journal: Financial Market Trends. Volume 2010 Issue 1. OECD HÄRLE, P., HEUSER, M., PFETSCH, S., POPPENSIEKER, T.: Basel III. What the draft proposals might mean for European banking. Banking & Securities. McKinsey & Company. Mníchov, Apríl Komplexný model na riadenie úverového rizika firemného klienta v segmente SME v nových ekonomických podmienkach. Cieľ: návrh nového komplexného prístupu na hodnotenie úverovej spôsobilosti malých a stredných podnikov v novom ekonomickom prostredí. Anotácia: Našim zámerom je optimalizovať jednotlivé postupy, fázy a parametre úverového modelu komerčnej banky s cieľom predstaviť teoretické predpoklady pre rast kvality úverového procesu, vyššiu presnosť a kvalitu interných ratingových systémov, t. zn. predovšetkým minimalizovať prípady vylúčenia finančne zdravého klienta z úverového procesu a minimalizovať procyklické prvky systému. V rámci riešenia projektu budeme postupne analyzovať zahraničné a tuzemské teoretické poznatky z oblasti úverového rizika firiem, aktuálne trendy v podnikateľskom prostredí SME v Slovenskej a Českej republike, metodické postupy komerčných bánk pri riadení úverového rizika a dostupné ratingové modely komerčných bánk. Zároveň budeme skúmať základné teoretické determinanty funkčných vzťahov v úverovom procese, vhodnú kombináciu automatizovaných a odborných personálnych aktivít a možné dopady navrhnutých inovatívnych riešení. Značnú pozornosť budeme venovať problematike interných ratingových modelov komerčných bánk v Slovenskej a Českej republike. Nevyhnutnou podmienkou pre objektívne riadenie úverového rizika je diferenciácia ratingových modelov v závislosti na presnej klasifikácií firiem. Súčasťou komplexného modelu bude návrh metodiky úverového procesu komerčnej banky a návrh vhodných modelov pre jednotlivé podsegmenty SME (výrobné a obchodné firmy, firmy poskytujúce služby). Tieto modely budú obsahovať kľúčové parametre úverovej spôsobilosti firmy. Literatúra: 1. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: Studies on the Validation of Internal Rating Systéme. Working Paper No.14. Basel: Bank for International Settlements, ISSN BELÁS, J. a kol.: Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina: Georg, ISBN BOEGELEIN, L.: Validation of Internal Rating and Scoring Models. Prezentácia. Ernst&Young. Dostupné na 2

3 4. DEUTSCHE BUNDESBANK: Approaches to the validation of internal rating system. Monthly Report. September Dostupné na 5. KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D.: Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, ISBN KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČÁNIOVÁ, M.: Finančná analýza podniku. Bratislava: Iura Edition, ISBN OESTERREICHISCHE NATIONALBANK: Guidelines on credit risk management. Rating models and validation. Vienna. OeNB Printing Office, DVR OZDEMIR, B.: Validating Internal Rating systems. The RMA Journal, Dostupné na r_01_06_09.pdf doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 1. Vplyv medzinárodnej spolupráce firiem na inovačnú aktivitu Cieľ práce: Cieľom práce bude analyzovať vplyv medzinárodných sietí kooperujúcich firiem na difúziu výrobkových a s nimi spojených technologických inovácií. Anotácia: Veľké nadnárodné firmy si obvykle vytvárajú medzinárodné siete dodávateľov. Interakcie firiem v nich sú na zmluvných vzťahoch, pri zachovaní ich samostatnosti. Činnosť týchto sietí možno teoreticky analyzovať pomocou nekooperatívnych dynamických hier s nekonečným časovým horizontom a diskontovaním budúcich platieb. Použitím konceptov rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií, možno analyzovať vzájomné vzťahy firiem v rámci týchto sietí a zlaďovanie ich záujmov. V tomto smere je osobitne dôležité prispôsobenie zmluvných vzťahov medzi zúčastnenými firmami v prípade výrobkovej alebo technologickej inovácie zavedenej niektorou z nich. Výsledky práce budú teda rozvinutím poznatkov inštitucionálnej ekonómie o vysvetlení neštandardných zmluvných vzťahov na základe efektívnosti. Literatúra: 1. Chandler, Alfred D. Jr. Herman Daems: Managerial Hierarchies. Cambridge, MA, Harvard University Press Horniaček, Milan: Cooperation and Efficiency in Markets. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 649. Berlin Heidelberg, Springer

4 3. Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press Vplyv medzinárodnej spolupráce firiem na ich adaptačnú schopnosť Cieľ práce: Cieľom práce je analyzovať vplyv organizačného usporiadania medzinárodných sietí firiem na priebeh adaptácie na nákladové a dopytové šoky. Anotácia: Organizácia sietí spolupracujúcich samostatných firiem (zahŕňajúca firmy na oboch stranách aspoň jedného trhu) si vyžaduje neštandardné zmluvné vzťahy. Osobitne to platí v prípade medzinárodných sietí firiem, ktoré pôsobia v rôznych právnych prostrediach. Vhodným prostriedkom ich teoretickej analýzy sú nekooperatívne dynamické hry s použitím konceptov rovnováhy, ktoré berú do úvahy aj odchýlky koalícií. Tieto umožňujú explicitnú analýzu predchádzania oportunistickému správaniu zúčastnených firiem, ktorá nie je možná pri prevažne verbálnych prístupoch inštitucionálnej ekonómie. Jedna z typických situácií, pri ktorých hrozí oportunistické správanie (v ex ante aj ex post podobe), vzniká v dôsledku nákladových a dopytových šokov. Analýza reakcie na ne v medzinárodných sieťach firiem bude predmetom práce. Literatúra: 1. Greenhut, M.L. G. Norman C. Hung: The Economics of Imperfect Competition. Cambridge, Cambridge University Press Horniaček, Milan: Cooperation and Efficiency in Markets. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 649. Berlin Heidelberg, Springer Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press prof. Ing. Július Horváth, PhD. 1. Convergence of the Eastern European Economies to the Western European Core: The Role of Foreign Capital After the output fall in the first approximately five years of the transition, Eastern European countries entered a promising catching-up process to the western European income level. In this period the income gap between EU-15 and CEE-10 is - to an extent - reduced, but still 4

5 remains large. Increased openness together with integration through foreign direct investments represented the engine of this process. One of the driving factors of this growth path was remarkable openness of the CEE economies. Despite small economic size the CEE countries became important trading partners of the EU-15. The acquis communautaire and the East-West integration provided a common framework for the CEE countries to engage in rapid convergence. This dissertation should discuss the importance of factors which helped the high growth pattern in the period , but also to discuss the hidden vulnerabilities in these economies which affected these countries during the recent crisis. prof. Ing. Božena Hrvoľová, CSc. 1. Analýza tvorby pridanej a novovytvorenej hodnoty v priemyselných podnikoch SR 2. Ohodnocovanie akcií pre fúzie a akvizície 3. Špecifiká ohodnocovania finančných inštitúcií 4. Teoretické prístupy k vymedzeniu príčin súčasnej globálnej finančnej krízy 5. Moderné metódy ohodnocovania akcií prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 1. Surovinovo- energetická náročnosť a inovácie ako faktory konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikaní The Raw Materials, Energy Consumption and Innovation as the Competitive Factors in International Business Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je odvodiť exaktné nástroje merania surovinovo-energetickej náročnosti a inovačnej aktivity (SENIA) na konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov pôsobiacich v medzinárodnom prostredí. Sledované subjekty budú analyzované podľa klasifikácie NACE. Osobitný dôraz sa bude klásť na aplikácie odvodených nástrojov na hodnotenie podnikateľských subjektov pôsobiacich na území SR. 5

6 Súčasťou práce bude aj štúdium problematiky kvality štatistických údajov, pomocou ktorých sa budú ukazovatele náročnosti a inovačnej aktivity vyčísľovať a vyhodnocovať. Literatúra: 1. Hartwick, M., J.: Natural resources, national accounting and economic depreciation Original Research Article, Journal of Public Economics, Volume 43, Issue 3, December 1990, Pages Drabek, Z.: The natural resource intensity of production technology in market and planned economies: Austria vs Czechoslovakia Original Research Article, Journal of Comparative Economics, Volume 12, Issue 2, June 1988, Pages An aggregate model for energy costs: National product interdependence Original Research Article 3. J.Emmanuel Samouilidis, Costas S. Mitropoulos: Energy Economics, Volume 4, Issue 3, July 1982, Pages Geir B. Asheim: Capital gains and net national product in open economies Original Research Article, Journal of Public Economics, Volume 59, Issue 3, March 1996, Pages Timo Kuosmanen, Natalia Kuosmanen: How not to measure sustainable value (and how one might) Original Research Article, Ecological Economics, Volume 69, Issue 2, 15 December 2009, Pages Shahid Yamin, A. Gunasekaran, Felix T. Mavondo: Innovation index and its implications on organisational performance: a study of Australian manufacturing companies, International Journal of Technology Management, Inderscience Enterprises Ltd, Ling, Luo: Efficiency index: New thinking of strategic innovation performance evaluation, E -Business and E -Government (ICEE), 2011 International Conference 2. Medzinárodné podnikateľské prostredie, konkurencieschopná podnikateľská činnosť a udržateľný ekonomický rast a sociálny rozvoj The International Business Environment, Competitive Undertaking and Sustainable Economic Growth and Social Development Anotácia: Úlohou dizertačnej práce je skúmať proces ekonomického rastu v prostredí EÚ v ostatných dekádach s cieľom odvodiť nové, prípadne overiť vybrané metódy a exaktné nástroje na meranie a hodnotenie udržateľnosti súčasných foriem a rozsahu exploatácia disponibilných prírodných a ľudských zdrojov. Výskumný projekt bude nadväzovať nastiglitz-sen-fittousi Report a bude využívať najnovšie výsledky v riešení tejto 6

7 problematiky v rôznych krajinách EÚ. Osobitným cieľom práce bude odvodenie ukazovateľov včasného varovania (early-warning-system), ktoré by mali indikovať hranične prípustné situácie v rozsahu a formách čerpania prírodných zdrojov. Literatúra: 1. Steven Hayward, Elizabeth Fowler, Laura Steadman: The Relationship between Economic Growth and Sustainability, Peter Bartelmus: Measuring sustainable economic growth and development, 2008, 3. World Bank: Sustaining economic growth, rural livelihoods a environmental benefits, NEF, Stiglitz-Sen Commission: Report on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2010 doc. Ing. Jitka Kloudová, PhD. 1. Rozvoj kreativního průmyslu a jeho vliv na ekonomiku EU Anotace: Kreativní průmysl ve vyspělých ekonomikách se stále výrazněji prosazuje a nabývá na ekonomické síle. Mezi hlavní představitele kreativního průmyslu patří firmy z oblasti medií, televize, filmu, hudebního průmyslu, vydavatelství, reklamy, umění, architektury, designu, počítačových her, atd. Práce by se měla orientovat na problematiku příspěvku kreativního průmyslu v oblasti růstu HDP, tvorby přidané hodnoty a rozvoje zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU, včetně faktorů, jež mají významný vliv na růst kreativního průmyslu. Literatura: 1. Hartley, J. (2005). Creative Industries. Blackwell Publishing, Ltd., 2. Hilary Collins. Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries. 3. John Howkins. (2007) The Creative Economy: How People Make Money from Ideas 4. Re Caves. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce 5. Robert Punkenhofer (2010) A Way Beyond Creative Industries (Ed.:, Folio Publishers, Vienna). 6. Brian Moeran, Ana Alacovska.Creative Industries. Critical Readings. Berg 7. Kong,L., O Connor, J. Creative Economies, Creative Cities. Vyd.Springer Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN:

8 8. Creative Industries Journal. ISSN: KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : trendy, výzvy, příležitosti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : vybrané ekonomické, právní, masmediální a informatizační aspekty. 1. vyd. Žilina : Eurokódex, s. ISBN KLOUDOVÁ, J. (2009). Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis. Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. Repro-print Bratislava, Roč.57, č.3. s ISSN: Formování globálních firem v kreativním průmyslu a jejich vliv v malých otevřených ekonomikách Anotace: Kreativní průmysl ve vyspělých ekonomikách se stále výrazněji prosazuje a nabývá na ekonomické síle. Mezi hlavní představitele kreativního průmyslu patří firmy z oblasti medií, televize, filmu, hudebního průmyslu, vydavatelství, reklamy, umění, architektury, designu, počítačových her, atd. Cíl: Práce by se měla zaměřit na významné globální firmy z oblasti kreativního průmyslu a na vyhodnocení jejich působení v malých otevřených ekonomikách jako je Slovensko nebo Česká republika. Literatura: 1. Hartley, J. (2005). Creative Industries. Blackwell Publishing, Ltd., 2. Hilary Collins. Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries. 3. John Howkins. (2007) The Creative Economy: How People Make Money from Ideas 4. Re Caves. Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce 5. Robert Punkenhofer (2010) A Way Beyond Creative Industries (Ed.:, Folio Publishers, Vienna). 6. Brian Moeran, Ana Alacovska.Creative Industries. Critical Readings. Berg. 7. Kong,L., O Connor, J. Creative Economies, Creative Cities. Vyd.Springer Dordrecht Heidelberg London New York, ISBN: Creative Industries Journal. ISSN: KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : trendy, výzvy, příležitosti. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN KLOUDOVÁ, J. et al Kreativní ekonomika : vybrané ekonomické, právní, masmediální a informatizační aspekty. 1. vyd. Žilina : Eurokódex, s. ISBN

9 11. KLOUDOVÁ, J (2009). Kreativní ekonomika a její měření. Ekonomický časopis. Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. Repro-print Bratislava, Roč.57, č.3. s ISSN: Inovační model transferu znalostí v Evropě Anotace: Konkurenceschopnost Evropy bude stále výrazněji záviset na rozvoji vědy a výzkumu a přenosu těchto poznatků co nejrychleji do praxe. Současné modely přenosu poznatků do praxe mají řadu nevýhod. U modelu otevřené vědy,praktikovaného především v Evropě, výsledky vědy mají malý přímý dopad na evropské hospodářství a inovace zcela závisejí na průmyslu. V USA se uplatňuje především licenční (lineární model), kdy výzkumná instituce si nárokuje vlastnictví patentů a dalších průmyslových práv, musí je však chránit a hledat uživatele licencí. Cílem práce by mělo být zhodnocení modelů transferů poznatků v rámci EU a na základě vyhodnocení jednotlivých faktorů úspěšnosti použitých modelů navrhnout inovační model transferu znalostí v Evropě. Literatura: 1. Gilles Capart, Innovation model in Europe Management of Intellectual Property in Publicly funded Research Organisation: Towards European Guidelines, Oct Henry Chesbrough, Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harward Business School Press Vijay K. Jolly, Commercializing New Technologies, Getting from Mind to Market, Harvard Business School Press, Boston Transfer of Technology from Science to Enterprise: Technology Transfer Institutions in Europe, January 2004, zpracovaná pro Evropskou komisi 6. Lipphardt, Veronika / Ludwig, David: Knowledge Transfer and Science Transfer, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011, retrieved: January 11, 2012 prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. 1. Vliv efektivních daňových sazeb na mezinárodní podnikání Cíl: analyzovat pomocí matematicko-statistických metod (korelační a regresní analýza) vliv efektivního zdanění kapitálu na rozvoj podnikání v zemích Evropské unie. 9

10 Anotace: Efektivní sazby daní z kapitálu vyjadřují skutečné daňové zatížení kapitálu při zohlednění různých osvobození a úpravy základu daní. Rozlišujeme efektivní sazby tzv. implicitní (tj. skutečné ex post průměrné efektivní daňové zatížení příjmů z kapitálu) a tzv. daňové klíny (tj. fiktivní ex ante vypočítané sazby při přijetí předpokladů o ekonomice národní i podnikové).velikost efektivních sazeb závisí nejen na zákonné sazbě, ale také na mnoha dalších okolnostech ekonomických, účetních apod. Efektivní sazby potenciálně ovlivňují ochotu podnikat, strukturu investic i financování a mnoho dalších podnikatelských proměnných. Tyto stimulační (behaviorální) efekty daní bude zkoumat disertační práce pomocí kvantitativních metod, zejména metod regresní a korelační analýzy. Literatura: 1. Elschner, C., Vanborren W Corporate effective tax rates in an enlarged European Union. [online] [cit ]. WWW: o/econom ic_analysis/tax_papers/taxation_paper_14_en.pdf> 2. European Commission: Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway [online] [cit ]. Dostupný z WWW: mic_analysis//tax_structures/2010/2010_full_text_en.pdf ISBN: Fullerton, Don and Henderson, Yolanda: The Marginal Excess Burden of Different Capital Tax Instruments. NBER Working Paper Series, Vol. w2353, Available at SSRN: prof. Ing. Eduard Mikelka, PhD. 1. Transnacionálne korporácie motor globalizačných procesov a transferu technológií Na pôde TNK sa uskutočňuje ¾ zahraničného obchodu sveta, TNK dnes predstavujú 62 tis. materských podnikov s viac ako 900 tis. zahraničnými afiliaciami, integrujú svetovú ekonomiku, podnikateľské aktivity uskutočňujú v medzinárodnom rámci, opierajú sa najmä o inovácie, predstavujú motor medzinárodného transferu technologických a organizačných inovácií, predstavujú hlavné zdroje efektívnosti a ekonomického rastu. 2. Priame zahraničné investície faktory a účinky v hostiteľských krajinách Trendy PZI po roku 1980 predstavujú rýchlejší rast ako svetový obchod, zvyšujú rast 10

11 produktivity a export hostiteľských krajín, dochádza k prieniku nových poznatkov a technológií, dosahujú lepšie hospodárske výsledky ako domáce podniky, kvalita PZI montážny model alebo výskumno-rozvojový model, efektívnosť, úspory z rozsahu, kultivácia ľudského kapitálu a inovačná frekvencia z hľadiska hostiteľských krajín nezadlžujúci rozvojový zdroj a modernizácia. 3. Proces globalizácie a disparity ekonomického rastu v regiónoch svetovej ekonomiky Jeden z problémov globalizáce je, či prispieva ku konvergencii alebo divergencii v životnej úrovni jednotlivých regiónov sveta, konvergencia predstavuje proces zníženia ekonomickej nerovnosti medzi krajinami, v období mali rozvojové krajiny ako celok nižšiu mieru priemerného rastu HDP na obyvateľa ako rozvinuté krajiny, oproti Latinskej Amerike a subsaharskej Afrike je výkonnosť Ázie v porovnaní s krajinami OECD výrazne lepšia. 4. Miesto a vplyv malého a stredného podnikania na ekonomiku vyspelých krajín Európskej únie Rozvoj malých a stredných podnikov v EU nastal najmä s technicko-inovačným rozvojom v nadväznosti s PZI a TNK, išlo najmä o rozvoj v sektore služieb a špičkových technológií, MSP sa stali faktorom konkurencieschopnosti, významným faktorom zamestnanosti, prispeli k zlepšeniu podnikateľského prostredia, MSP sú významným generátorom zamestnanosti v EU 45-75%, sú previazané na veľké podniky ako subdodávatelia a aj účastníci medzinárodného podnikania. 5. Liberálna versus intervencionistická hospodárska politika faktory a výsledky uplatnenia Zlyhávať môže tak neviditeľná ruka trhu ako aj viditeľná ruka štátu, funkcie oboch by sa mali dopĺňať do funkčnej symbiózy, posun v intervencionistickej funkcii štátu by mal vychádzať z adaptácie na podmienky internacionalizačných procesov, mali by byť zamerané najmä na využívanie komparatívnych výhod, časť funkcií štátu by sa mala posunúť na nadštátnu úroveň, narastajú potreby medzištátnej regulácie. Cieľom týchto tém je identifikácia a hlbšia analýza tendencií a problémov vo svetovej ekonomike. Všetkých 5 tém je v súčasnej dobe maximálne aktuálnych z hľadiska súčasných procesov vo svetovej ekonomike, integračných procesov v EÚ, ako aj hospodárskej politiky jednotlivých krajín. Literatúra: 1. M.Lebiedzik, P.Nezval, I.Majerová: Svetová ekonomika, 2007 Computer Press, a.s. Brno 11

12 2. E.Cihelková a kol.: Svetová ekonomika, Beck Praha, H.Kunešová, E.Cihelková: Svetová ekonomika-nové jevy a perspektivy, Beck Praha D.Šíbl, B.Šaková: Svetová ekonomika, Sprint Bratislava, doc. Ing. Pavol Molnár, CSc. 1. Riadenie firemných inovácií v procesu zotavovania (európska dimenzia) Managing corporate innovations to stimulate recovery (European dimension) Cieľ: Navrhnúť metodický postup (model, algoritmus, ap.) riadenia firemných inovácií v nových ekonomických podmienkach (analýzou situácie v európskom firemnom priestore) Goal: Design a methodological procedure (model, algorithm, etc.) of corporate innovation management within the new economic conditions (using analysis in European business space) Anotácia: Po rozpracovaní teoretických poznatkov z problematiky, následnej analýze a prieskumu v relevantnej vzorke podnikateľských subjektov navrhnúť všeobecnú metodiku riadenia firemných inovácií (model, algoritmus, ap.) pre analogické podnikateľské subjekty Annotation: After the development of the theoretical knowledge of the subject, the subsequent analysis of the survey and the sample in the relevant business subjects to propose a general methodology for the management of corporate innovation (model, algorithm, etc.) for analogous firms Literatúra: Literature: Študent bude spracovávať najnovšie informácie zo zdrojov nie starších ako z r.2012! Student will collect and analyze the newest information from sources not later than 2012 year! 2.Manažment inovačných procesov a udržateľný rozvoj (európska dimenzia) Innovation management and sustainable development Cieľ: Navrhnúť všeobecnú metodiku manažmentu inovačných procesov vo firmách vo väzbe na udržateľný rozvoj(analýzou situácie v európskom firemnom priestore). 12

13 Goal: Design a general methodology for the management of innovation processes within firms in the link to the sustainable development (using analysis in European business space). Anotácia: Po rozpracovaní teoretických poznatkov z problematiky, následnej analýze a prieskumu existujúceho stavu navrhnúť všeobecnú metodiku manažmentu inovačných procesov vo firmách vo väzbe na udržateľný rozvoj. Annotation: After the development of the theoretical knowledge of the subject, the subsequent analysis of the survey of the existing situation, and propose a general methodology for management of innovation processes in firms in the link to the sustainable development. Literatúra: Literature: Študent bude spracovávať najnovšie informácie zo zdrojov nie starších ako z r.2012! Student will collect and analyze the newest information from sources not later than 2012 year! prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 1. Teoreticko-empirická analýza dopadů finanční krize na mezinárodní podnikání Anotace: Disertační práce vychází ze sekundární analýzy empirických údajů vypovídajících o dopadech na hospodaření podniků v důsledku finanční krize. Zkoumá dopady na mezinárodní podnikání a navrhuje indikátory měření těchto dopadů. S použitím ekonometrických a statistických nástrojů analyzuje dopady krize na podniky v prostoru EU a svými závěry rozvíjí teorii mezinárodního podnikání. Cíle: 1. shromáždit empirické údaje o dopadech finanční krize na mezinárodní podnikání a provést jejich analýzu 2. na základě analýzy dopadů finanční krize na mezinárodní podnikání formulovat inovativní teoretické závěry pro teorii mezinárodního podnikání 3. formulovat teoretická doporučení pro decisní orgány a praxi mezinárodního podnikání Literatura: 1. BORDO, M. (2008). An historical perspective on the crisis of , Working paper 14569, National Bureau of Economic Research, Working paper December

14 2. CECCHETTI, ST.G. - KOHLER, M. - UPPER,CH. (2009). Financial Crises and Economic Activity, Working paper 15379, National Bureau of Economic Research. September GOLDSTEIN, M. Addressing the financial cisis. Peterson Institute. October MISHKIN, F. S. (1992). Anatomy of financial crisis. In: Journal of Evolutionary Economics. 5. MISHKIN, F.S. (2001). Financial Policie and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Economies. Washington: World Bank, October REINHARD, C. M. (2009). The economic and fiscal consequences of financial crisis. Development Outreach. World Bank Institute, January REINHART, C. - ROGOFF, K. S. (2008). Is the 2007 U.S. sub-prime financial crisis so different? An international historical comparison. Working paper 13761, National Bureau of Economic Research, January ROUBINI, N. - MIHM, ST. (2010). Crisis Economics a crash course in the future of finance. Penguin Books Ltd. 9. SOROS, G. (2008). The new paradigm for financial markets, The credit crisis of 2008 and what it means. Public Affairs. 10. UTZIG, S. (2010). The Financial Crisis and the Regulation of Credit Rating Agencies: A European Banking Perspective. Working paper 188, ADB Institute, January Teoreticko-empirická analýza dopadů finanční krize na podnikatele Slovenské republiky Anotace: Disertační práce zkoumá dopady finanční krize na ekonomické prostředí Slovenské republiky. Vychází z vlastního empirického výzkumu provedeného ve slovenských podnicích, ze sekundární analýzy statistických údajů a zjišťuje dopady finanční krize na podnikatelské prostředí SR. S použitím ekonometrických a statistických nástrojů analyzuje dopady krize na slovenské podniky a svými závěry rozvíjí teorii mezinárodního podnikání. Cíle: 1 provést vlastní empirický výzkum v podnicích SR zaměřený ke zjištění dopadů finanční krize na podnikatelskou činnost 2 shromáždit validní dostupná empirická data o dopadech finanční krize na podnikání v SR a provést jejich analýzu 14

15 3 na základě provedené empirické analýzy dopadů finanční krize na podnikání v SR formulovat vědecké závěry pro teorii mezinárodního podnikání a formulovat doporučení pro podnikatelskou praxi Literatura: 1. JICKLING, M. (2008). Averting Financial Crisis, CRS Report for Congress 2. KRUGMAN, P. (2001). Crises: The Next Generation? Draft prepared for konference in Tel Aviv, March MINSKY,H. (2008). Stabilizing an Unstable Economy. McGraw-Hill. 4. ROUBINI, N. - MIHM, ST. (2010). Crisis Economics a crash course in the future of finance. Penguin Books Ltd. 3. Transakční náklady slovenských firem a zadavatelů na veřejné zakázky v rámci EU a Slovenské republiky Anotace: Práce vychází z teorie transakčních nákladů na veřejné zadávání. Na základě vlastního empirického výzkumu (dotazníkových šetření a hloubkových rozhovorů) získává empirické údaje o transakčních nákladech na straně nabídky a poptávky po veřejné zakázce. S využitím empirických údajů publikovaných Evropskou komisí o nákladech a efektivnosti veřejného zadávání v EU komparuje stav v oblasti administrativních nákladů na veřejné zadávání ve Slovenské republice a porovnává je se zeměmi EU. Zobecňuje empirické poznatky do syntetických teoretických závěrů a praktických doporučení pro oblast mezinárodního podnikání. Cíle: 1. na základě vlastního empirického výzkumu na straně uchazečů o veřejnou zakázku (podniků) a veřejného zadavatele a sekundární analýzy o zakázkách v EU získat a kvantitativně vyhodnotit analyzované údaje 2. kvantifikovat administrativní náklady na straně slovenských podniků, kteří se ucházejí o veřejné zakázky. Na základě vlastního výzkumu zjistit a analyzovat vyvolané náklady na straně zadavatele 3. zobecňujícími závěry obohatit teorii transakčních nákladů a vyvodit teoretické a praktické závěry pro oblast mezinárodního podnikání pro případ veřejného zadávání. 15

16 Literatura: Zoznam tém dizertačných prác 1. BAJARI,P.-TADELIS,S. (2001). Incentives versus Transaction Costs:A Theory of Procurement Contracts. In Rand Journal of Economics, 2001, Vol. 32 (3), pp BAILEY,E. Public Regulation. London, The MIT Press, BOLTON,P.-DEWATRIPONT,M. (2005). Contract Theory. London: MIT Press. 4. BULOW,J. KLEMPETER,P. (1996). Auction Versus Negotiations. In The American Economic Review, 1996, Vol. 86, No. 1, pp OCHRANA, F. (2011). Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Praha. Wolters Kluwer. 6. PAVEL, J., KLAZAR, S., ŠUMPÍKOVÁ, M. (2003): Ekonometrická analýza regionální absorpce veřejných výdajových programů v České republice. In: Podpora podnikání v regionech ČR a EU. Sborník referátů ke stejnojmenné konferenci konané dne ve Slavkově u Brna. Brno. MU. 7. PAVEL, J. (2005): Velikost a transparentnost trhu veřejných zakázek v zemích OECD. In: Acta Facultatis Aerarii Publici. Banská Bystrica. UMB 2005, roč. 2,č. 1, s doc. Ing. Jan Pavel, PhD. 1. Možnosti a limity pronikání na zahraniční trhy veřejných zakázek Anotace: Disertační práce se zaměřuje na analýzu faktorů, které ovlivňují schopnost firem pronikat na zahraniční trhy veřejných zakázek. Zkoumá význam těchto trhů v jednotlivých členských státech. S použitím ekonometrických a statistických nástrojů na datech ze Slovenské republiky identifikuje faktory, které jsou společné zahraničním firmám, které na trhu veřejných zakázek na Slovensku uspěly. Dále s využitím sběru primárních dat identifikuje bariéry, které slovenským firmám brání v expanzi na zahraniční trhy. Cíle: 1. shromáždit empirické údaje potřebné pro kalkulaci významu mezinárodního trhu veřejných zakázek, 2. na základě analýzy sekundárních dat identifikovat společné vlastnosti úspěšných zahraničních subjektů (z hlediska jejich vstupu na slovenský trh veřejných zakázek), 16

17 Literatura: Zoznam tém dizertačných prác 3. prostřednictvím dotazníkového šetření identifikovat bariéry bránící tuzemským subjektům v průniku na zahraniční trhy, 4. na základě provedené empirické analýzy formulovat vědecké závěry pro teorii mezinárodního podnikání a formulovat doporučení pro decizní sféru. 1. EC: A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU directives and challenges for the future. 2004, Retrieved August 24, 2009, from 2. EC: Final Report Cross-Border Procurement above EU Thresholds. 2011, Retrieved June 25, 2011, from 3. IIMI, A.: Auction Reforms for Effective Official Development Assistance. Review of Industrial Organization. 2006, 28: OECD: Policy Roundtables: Public Procurement Retrieved August 24, 2009, from 2.Transakční náklady veřejné podpory podnikání Anotace: Disertační práce zkoumá velikost transakčních nákladů soukromých, které vznikají v důsledku podpory podnikání z prostředků operačních programů. S využitím primárního sběru dat na úrovni jednotlivých příjemců je kalkulována nejen jejich hodnota, ale jsou analyzovány také jejich zdroje. Dále je předmětem zkoumání celkové nastavení intervenčního systému a to zejména s ohledem na možnost ohrožená rovné soutěže. Cíle: 1. provést vlastní empirický výzkum v podnicích SR zaměřený ke zjištění výše transakčních nákladů soukromých spojených s dotací z některého z operačních programů EU, 2. analyzovat dopady přijetí dotace na hospodářské výsledky příjemců 3. na základě provedené empirické analýzy formulovat vědecké závěry pro teorii mezinárodního podnikání a formulovat doporučení pro decizní sféru. 17

18 Literatura: Zoznam tém dizertačných prác 1. CHEUNG, S. N. S The transaction cost paradigm. Economic Inquiry. 1998, Vol. 36, No. 4, pp HILLMAN, A. L Public finance and public policy: Responsibilities. and limitations of government. Cambridge : Cambridge University Press MICHAELOWA, A.; JOTZO, F Transaction costs, institutional rigidities and the size of the clean development mechanism. Energy Policy. 2005, Vol. 33, pp MUNDACA, L Transaction costs of energy efficiency policy instruments. In ATTALI, S.; TILLERSON, K. (ed). Proceedings of the ECEEE 2007 SUMMER STUDY - SAVING ENERGY JUST DO IT!. Stockholm : ECEEE, pp VAILLANCOURT, F The compliance cost of taxes on business and individuals: A review of the evidence, Public Finance. 1987, Vol. 42, No. 3, pp WILLIAMSON, O. E Reflections on the new institutional economics. Journal of Theoretical and Institutional Economics. 1985, Vol. 141, No. 1, pp doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. 1. Využívanie zmeniek v obchodných vzťahoch v tuzemskom a medzinárodnom obchode. Anotácia: Výklad tuzemskej a medzinárodnej právnej úpravy zmeniek v obchodných vzťahoch. Použitie zmeniek ako kolaterálu v obchodných a bankových operáciách. Analýza bankových produktov, ktorých základom je financovanie prostredníctvom zmeniek. Obchodovanie so zmenkami a uplatňovanie nárokov veriteľov so zmeniek vrátane forfaitingu, aplikácie riešenia súdnych sporov prostredníctvom zmenkových platobných rozkazov. 2. Alokácia bankových aktív a riadenie rizík vo finančnom sektore v podmienkach úverovej tiesne a dlhovej krízy ekonomík Anotácia: Analýza príčin svetovej finančnej krízy a jej dosah na bonitu finančných spoločností v EÚ. Štruktúra bankových aktív v pred a postkrízovom období vrátane reštrukturalizácie a rekapitalizácie komerčných bánk v Európe. Vplyv nákladov na záchranu systémovo relevantných bánk v Európe na verejné financie ekonomík, vrátane dopadov na výnosy štátnych dlhopisov jednotlivých ekonomík. Inštitucionálne opatrenia na elimináciu rizík vo finančnom sektore, vrátane implementácie bankovej dane, dane z finančných operácií, špekulatívnych obchodov a zvýšenia transparentnosti v investovaní kapitálu klientov finančných rizík. Aplikácia systémových opatrení vo vzťahu k bezpečnosti podnikania bankových korporácií. 18

19 doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA 1. Dlhová kríza a jej vplyv na vývoj reálnej ekonomiky v štátoch EÚ. 2. Menová politika Európskej centrálnej banky a jej vplyv na ekonomiku štátov Európskej menovej únie. 3. Konkurencieschopnosť v štátoch Európskej únie. 4. Stresové testovanie rizika liquidity v bankách prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. 1. Faktory ovplyvňujúce voľbu umiestnenia priamych zahraničných investícií Cieľ: Cieľom práce je identifikovať kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú výber umiestnenia PZI vo vybranej oblasti sveta s akcentom na zvolenú krajinu. Anotácia: Na voľbu umiestnenia priamych zahraničných investícií vplývajú mnohé faktory ako sú trh krajiny, jeho infraštruktúra, pracovné sily, aglomeračné efekty, politika ako aj kultúra. Práca sa bude venovať analýze vplyvu jednotlivých faktorov a výber kľúčových faktorov z hľadiska ekonomickej teórie za podpory využitia kvantitatívnych metód vo vybranej oblasti sveta s akcentom na zvolenú krajinu. Súčasťou práce bude aj štúdium problematiky výberu vhodných ukazovateľov pomocou ktorých sa jednotlivé ukazovatele hodnotia. Literatúra: 1. Goodspeed, T., Martinez-Vazquez, J., & Zhang, L. (2011). Public policies and FDI location: Differences between developing and developed countries. FinanzArchiv: Public Finance Analysis, 67(2), Du, J., Lu, Y., & Tao, Z. (2012). Institutions and FDI location choice: The role of cultural distances. Journal of Asian Economics, 23(3), Blanc-Brude, F., Cookson, G., Piesse, J., & Strange, R. (2014). The FDI location decision: Distance and the effects of spatial dependence. International Business Review. 19

20 4. Falk, M. (2012). Factors influencing the FDI Location choice for knowledge intensive services and headquarters within the EU and Austria. FIW-Research Reports, 1 5. Medve-Bálint, G. (2014). The Role of the EU in Shaping FDI Flows to East Central Europe. 6. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52(1), doc. Ing. Leoš Vítek, PhD. 1. Neutralita zdanění firem ve vyspělých zemích Cíl: Pomocí kvantitativních nástrojů provést analýzu vývoje neutrality zdanění firem ve vyspělých zemích a jeho vazeb na podnikání. Anotace: Firemní zdanění je jedním z důležitých prvků ovlivňujících atraktivitu podnikatelského prostředí v každé zemi. Proto se v této oblasti provádí výzkum v oblasti vlivu míry zdanění na podnikání i v oblasti vlivu dalších daňových faktorů. Cílem práce je analyzovat popisné statistiky zdanění firem ve vyspělých zemích, analyzovat problematiku efektivního zdanění firem a provést pomocí sady standardně používaných indikátorů analýzu zdanění firem v čase s akcentem na SR+ČR. Jádro práce spočívá v kvantitativní analýze distorzí způsobených firemními daněmi měření daňových klínů firemních daní a daňových distorzí souvisejících s různými zdroji financování firem. Literatura: 1. AUERBACH, A., HINES, J. (2001): Taxation and Economic Efficiency. In: Auerbach, A. Feldstein, M. (eds.): Handbook of Public Economics, vol. 3. Amsterdam, North- Holland, 2002, pp Boskin, M. McLure, C. (1990): World Tax Reform: Case Studies of Developed and Developing Countries. San Francisco: International Center for Economic Growth, ICS Press. 3. Brealey, R. A. Myers, S. C. (1991): Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publishing. 4. Cnossen, S. (1993): What Kind of Corporation Tax? Bulletin for International Fiscal Documentation 2/

21 5. BERNARDI, Luigi., CHANDLER, Mark and GANDULLIA, Tax Systems and Tax Reforms in New EU Members. Oxon and New York : Routledge, 2005, pp ISBN Jacobs, O., Spengel, Ch., Finkenzeller, M., Roche, M., (2005). Company Taxation in the New EU Member States: Survey of the Tax Regimes and Effective Tax Burdens for Multinational Investors; ERNST & YOUNG AG a The Centre for European Economic Research (ZEW), Frankfurt am Main. 7. KING, M., A., FULLERTON, D., (1984). The Taxation of Income from Capital. Chicago and London: University of Chicago Press. 8. KOLÁŘ, Pavel, VÍTEK, Leoš, PAVEL, Jan, aj., (2005). Zdanění a neutralita. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia. 9. LEIBFRITZ, W. THORNTHON, J. BIBBEE, A.,(1997). Taxation and Economic Performance. Paris: OECD. 10. McLure, E. Charles, (1979). Must Corporate Income be Taxed Twice? Washington, D. C.: The Brookings Institution. 11. Moes, A. (1999): Effective Tax Rates on Capital in New Zealand Changes Treasury Working Paper 99/ OECD, (1991). Taxing Profits in a Global Economy Domestic and International Issues. Paris: OECD. 13. OECD, (2007). Fundamental Reform of Corporate Income Tax. Paris: OECD Tax Policy Studies N PELLEGRINO, S. Tax Policy in New EU Members: Czech Republic. Working Paper No Pavia : Societa italiana di economia pubblica, Vyvolané náklady zdanění firem v oblasti přímých daní Cíl: Pomocí kvalitativních a kvantitativních nástrojů provést analýzu vyvolaných nákladů přímých daní firem na Slovensku a provést komparaci výsledků se zahraničím Anotace: Firmy jsou při podnikání vystaveny mnoha nákladům spojeným s vládními regulacemi. Podstatnou skupinu tvoří náklady související s plněním daňových povinností (compliance cost of taxation). Tyto náklady nejsou vládami ani firmami systematicky sledovány a proto jsou ad hoc měřeny pomocí nezávislých odhadů. Základní přístupy používané k měření vycházejí z expertních odhadů u typizovaných firem (viz např. Doing business od Světové banky) nebo z reprezentativních šetření na vzorcích poplatníků (viz např. Vítek a Pavel, 21

22 2008). Disertační práce bude pomocí reprezentativního vzorku firem měřit vyvolané náklady zdanění u přímých daní na Slovensku a výsledky srovná ze zahraničními studiemi. Literatura: 1. Blažic, H.: Tax Compliance Costs of Small Business in Chroatia. CERGE-EI Working Paper, 2004.EK: European Tax Survey. SEC(2004) 1128/2, Evropská komise, Brusel, Evans, C.: Studying the Studies: An overview of recent research into taxation operating costs. ejournal of Tax Research, Vol. 1, N. 1, s , Klun, M.: Administrative Costs of Taxation in a Transition Country: The Case of Slovenia. Finance a úvěr, Vol. 53, č. 1 2/2003, str Klun, M.: Compliance costs for personal income tax in a transition country: the case of Slovenia. Fiscal Studies, vol. 25, no. 1, pp (12), Nam, T., Evans, Ch., Walpole, M.: Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical Evidence from Australia. National Tax Jounal, Vol. 53, s , Washington, June Pudil P. et al.: Efektivnost a zdanění. Praha: Eurolex Bohemia, Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P.: Administrative and Compliance Costs of Taxation. Bath: Fiscal Publications, Sandford, C.: Tax Compliance Costs Measurement and Policy. Bath: Fiscal Publications in association with The Institute for Fiscal Studies, Slemrod, J., Blumenthal, M.: The Income Tax Compliance Cost Of Big Business. Public Finance Quarterly, s , October Vaillancourt, F.: The Compliance Cost of Taxes on Business and Individuals: A Review of the Evidence. Public Finace 42, No. 3, s , Vítek, L., Pavel, J.: Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem [online]. Praha : VŠE FFÚ, s. 3. Vyvolané náklady zdanění firem v oblasti spotřebních daní Cíl: Pomocí kvalitativních a kvantitativních nástrojů provést analýzu vyvolaných nákladů spotřebních daní firem na Slovensku a provést komparaci výsledků se zahraničím 22

23 Anotace: Firmy jsou při podnikání vystaveny mnoha nákladům spojeným s vládními regulacemi. Podstatnou skupinu tvoří náklady související s plněním daňových povinností (compliance cost of taxation). Tyto náklady nejsou vládami ani firmami systematicky sledovány a proto jsou ad hoc měřeny pomocí nezávislých odhadů. Základní přístupy používané k měření vycházejí z expertních odhadů u typizovaných firem (viz např. Doing business od Světové banky) nebo z reprezentativních šetření na vzorcích poplatníků (viz např. Vítek a Pavel, 2008). Disertační práce bude pomocí reprezentativního vzorku firem měřit vyvolané náklady zdanění u spotřebních daní na Slovensku a výsledky srovná ze zahraničními studiemi. Literatura: 1. Blažic, H.: Tax Compliance Costs of Small Business in Chroatia. CERGE-EI Working Paper, EK: European Tax Survey. SEC(2004) 1128/2, Evropská komise, Brusel, Evans, C.: Studying the Studies: An overview of recent research into taxation operating costs. ejournal of Tax Research, Vol. 1, N. 1, s , Klun, M.: Administrative Costs of Taxation in a Transition Country: The Case of Slovenia. Finance a úvěr, Vol. 53, č. 1 2/2003, str Klun, M.: Compliance costs for personal income tax in a transition country: the case of Slovenia. Fiscal Studies, vol. 25, no. 1, pp (12), Nam, T., Evans, Ch., Walpole, M.: Tax Compliance Costs: Research Methodology and Empirical Evidence from Australia. National Tax Jounal, Vol. 53, s , Washington, June Pudil P. et al.: Efektivnost a zdanění. Praha: Eurolex Bohemia, Sandford, C., Godwin, M., Hardwick, P.: Administrative and Compliance Costs of Taxation. Bath: Fiscal Publications, Sandford, C.: Tax Compliance Costs Measurement and Policy. Bath: Fiscal Publications in association with The Institute for Fiscal Studies, Slemrod, J., Blumenthal, M.: The Income Tax Compliance Cost Of Big Business. Public Finance Quarterly, s , October Vaillancourt, F.: The Compliance Cost of Taxes on Business and Individuals: A Review of the Evidence. Public Finace 42, No. 3, s , Vítek, L., Pavel, J.: Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem [online]. Praha : VŠE FFÚ, s. 23

24 Univ. Prof. Dr. Peter Bendixen Forschungsbereich: Wirtschaftsphilosophie und Methodologie Themenbereiche für Doktorarbeiten: 1. Wirtschaftsethik und die Perspektiven der globalen Wirtschaftsentwicklung Beschreibung Verantwortungsvolles Handeln in Unternehmen, die auf globaler Ebene operieren, muss heute mehr denn jemals die wachsenden Spannungen zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Rücksicht auf ökologische und soziale Lebensbedingungen thematisieren. Forschungsziel Ziel dieses Forschungsgebietes ist es, die für die Unternehmensführung schwierigen Aufgaben auf eine gesicherte wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Empfohlene Literatur Bendixen, Peter: Zivilisationswende Technischer Fortschritt und Wohlstand unter Stress. Wiesbaden (VS-Verlag) Bendixen, Peter: Unternehmerische Verantwortung Die historische Dimension einer zukunftweisenden Wirtschaftsethik. Wien (LIT-Verlag) Bendixen, Peter: Weltwirtschaft Zwischen Chaos und Struktur. Wien (LIT-Verlag) Noll, Bernd: Grundriss der Wirtschaftsethik Von der Stammesmoral zur Ethik der Globalisierung. Stuttgart (Kohlhammer) Die kulturellen und Bildungsgrundlagen der internationalen Unternehmensführung Beschreibung Ausgangspunkt dieses Forschungsgebietes ist die Erkenntnis, dass die Praxis der Unternehmensführung nicht von ökonomischen Sachzwängen diktiert wird, sondern auf den geistigen, schöpferischen, damit also kulturellen Kräften derjenigen beruht, die ein Unternehmen leiten. Dieses Gebiet ist in der Wissenschaft bislang nur ein Randthema gewesen. Forschungsziel Ziel ist es, das ökonomische Denken in Theorie und Praxis um die Dimension der Kultur und damit eng verbunden der Bildung zu erweitern. Empfohlene Literatur Bendixen, Peter: Die Kultur des unternehmerischen Denkens - Unternehmensführung jenseits der Betriebswirtschaft. Wiesbaden (VS-Verlag) Homma, Norbert/Bauschke, Rafael: Unternehmenskultur und Führung: Den Wandel gestalten Methoden, Prozesse, Tools. Wiesbaden (Gabler-Verlag) Schmidt, Siegfried J.: Unternehmenskultur: Die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. 2. Aufl., Weilerswist-Metternich (Velbrück-Verlag)

25 3. Neue Entwicklungen der ökonomischen Theorie Beschreibung Der weltweite Wandel des Wirtschaftsgeschehens ist gekennzeichnet durch immer weiter um sich greifende Turbulenzen und Krisenentwicklungen. Die traditionelle ökonomische Theorie ist diesen Erscheinungen heute nicht mehr gewachsen. Dies gilt für volkswirtschaftliche Denkansätze ebenso wie für betriebswirtschaftliche und tangiert in höchstem Maße die Unternehmensführungen. Forschungsziel Ziel dieses Forschungsgebietes ist es, nach neuen Denkansätzen in allen Feldern der Ökonomie zu fahnden, sie kritisch zu durchleuchten und zu kommentieren. Empfohlene Literatur Bendixen, Peter: Die Unsichtbare Hand, die Freiheit und der Markt Das weite Feld ökonomischen Denkens. Wien (Lit-Verlag) Dietz, Raimund: Geld und Schuld Eine ökonomische Theorie der Gesellschaft. Marburg (Metropolis-Verlag) Dehling, Jochen/Schubert, Klaus: Ökonomische Theorien der Politik. Wiesbaden (VS-Verlag) Internationale Wirtschaftsförderung auf regionaler und überregionaler Ebene Beschreibung Die Wirtschaftspolitik einzelner Staaten sowie der internationalen Organisationen ist in ihrem Kern auf die Entfaltung marktwirtschaftlicher Kräfte gerichtet, thematisiert aber gleichzeitig die Problematik disparater Strukturentwicklungen, am deutlichsten im wachsenden Gefälle zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Diesem Trend entgegenzusteuern, ist die Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Forschungsziel Ziel dieses Forschungsbereichs ist die Erkundung der Wirksamkeit von staatlichen Förderungsmaßnahmen auf internationaler und regionaler Ebene unter besonderer Berücksichtigung der Belange international operierender Unternehmen. Empfohlene Literatur: Richter, Michael/Dallmann, Bernd: Handbuch der Wirtschaftsförderung: Praxisleitfaden zur kommunalen und regionalen Standortentwicklung. Freiburg (Haufe-Lexware( Korn, Thorsten/van der Beek, Gregor/Fischer, Eva: Aktuelle Herausforderungen in der Wirtschaftsförderung: Chancen und Perspektiven in einer sich wandelnden Welt. Lohmar (Eul-Verlag) Steinrücken, Torsten/ Jaenichen, Sebastian (Hrsg.): Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung auf kommunaler Ebene: Theoretische Analysen und praktische Beispiele. Ilmenau (Techn. Univ.)

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2013/2014

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2013/2014 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Jan Široký *) tel.: ; *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic,

Jan Široký *) tel.: ;   *) Jan Široký, associate professor by VSB - Technical University Ostrava,Czech Republic, There are several factors, which influence the actual range of the corporate tax: the relation between the personal income tax and the corporate income tax Jan Široký *) Abstract: When 10 new countries

More information

Comparison of the corporate tax regimes in the eu member states

Comparison of the corporate tax regimes in the eu member states MPRA Munich Personal RePEc Archive Comparison of the corporate tax regimes in the eu member states Beata Blechová Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University of Silesia-School of Business

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market

Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Selected problems of value added tax application in the agricultural sector of the European Union internal market Vybrané problémy aplikace daně z přidané hodnoty v zemědělském sektoru jednotného vnitřního

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

QUANTITY INDICATORS AS A MEASURE OF CREDIT MARKET INTEGRATION IN THE VISEGRAD COUNTRIES 1

QUANTITY INDICATORS AS A MEASURE OF CREDIT MARKET INTEGRATION IN THE VISEGRAD COUNTRIES 1 QUANTITY INDICATORS AS A MEASURE OF CREDIT MARKET INTEGRATION IN THE VISEGRAD COUNTRIES 1 Pavla Vodová Klíčová slova: integrace úvěrových trhů, kvantitativní indikátory, země Visegrádské čtyřky Key words:

More information

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 9 THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES MĚSÍČNÍ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH: EMPIRICKÁ EVIDENCE ZE ZEMÍ

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract

Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the. EU and ources of rade inance. Abstract Perspectives of btaining xternal orporate inancing in the Abstract EU and ources of rade inance Miroslava Makarová 1 The main goal of the paper is to present a complex view of obtaining external sources

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

The Impact of Implicit Rates on Corporate Tax Revenue in the EU Countries 1

The Impact of Implicit Rates on Corporate Tax Revenue in the EU Countries 1 The Impact of Implicit Rates on Corporate Tax Revenue in the EU Countries 1 Květa Kubátová Abstract: The aim of this study is to determine whether in corporate income tax sphere exists the competition

More information

GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR. Tomáš Pyšný, Pavel Žufan

GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR. Tomáš Pyšný, Pavel Žufan GLOBALIZATION INFLUENCES IN CZECH BREWING PROJEVY GLOBALIZACE V ODVĚTVÍ PIVOVARNICTVÍ V ČR Tomáš Pyšný, Pavel Žufan Anotace: Příspěvek se zabývá českým pivovarnictvím a analyzuje klíčové globalizační vlivy

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-99 INTERNATIONAL MARKETING IN BUSINESS PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES MEZINÁRODNÍ MARKETING V OBCHODNÍ PRAXI MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM ING. ZDENĚK BEDNARČÍK,

More information

Decomposition of External Capital Inflows and Outflows in the Small Open Transition Economy (The Case Analysis of the Slovak Republic)

Decomposition of External Capital Inflows and Outflows in the Small Open Transition Economy (The Case Analysis of the Slovak Republic) PANOECONOMICUS, 2008, 2, str. 219-231 UDC 330.342(437.6) ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Decomposition of External Capital Inflows and Outflows in the Small Open Transition Economy (The Case Analysis of the

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

SSH research roadmap

SSH research roadmap SSH research roadmap Michal Pacvo, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní v dy a pro oblast V da ve spole nosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Aktivita 1 (2011) R st, zam stnanost a konkurenceschopnost

More information

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Volume 2, Number 2, 2009 INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Martin Magdin, Milan Turčáni, Marek Vrábel Abstract: In the paper we discus about design of universal environment for solution of creating effective

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 Metodologie vědy : úvod do problému /

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises MAREK HABRNAL Department of Business Economy Faculty of Business Administration University of Economics in Prague

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015

Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 Prodejní výstava zahraniční odborné literatury Knihovna CIKS VŠE, 1. a 2.října 2015 ISBN Cena Se slevou Arts Management 9783319158013 Art Collections, Private and Public: Comparative Legal Study 1 500

More information

The Changing Global Egg Industry

The Changing Global Egg Industry Vol. 46 (2), Oct. 2011, Page 3 The Changing Global Egg Industry - The new role of less developed and threshold countries in global egg production and trade 1 - Hans-Wilhelm Windhorst, Vechta, Germany Introduction

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie 24.10.2014 Rozpočet vonkajších vzťahov EÚ Celková odsúhlasená suma balíka

More information

NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1. Abstract

NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1. Abstract International Conference On Applied Economics ICOAE 2011 649 NEW ECONOMY IN THE CZECH REPUBLIC AND ITALY: COMPARISON 1 JINDŘICH SOUKUP 2 Abstract The first section of the paper formulates the relationship

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

CURRICULUM VITAE. Markus Knell. June 2014. Assistant Professor ( Universitätsassistent ) at the University of Vienna, 1997.

CURRICULUM VITAE. Markus Knell. June 2014. Assistant Professor ( Universitätsassistent ) at the University of Vienna, 1997. CURRICULUM VITAE Markus Knell June 2014 CURRENT POSITION Research Economist Economic Studies Division Oesterreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3, POB 61 A-1011 Vienna, Austria Phone: (++43-1) 404

More information

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA

THE ANALYSIS OF CHOSEN BUSINESS OBSTACLES AND PROBLEMS WITH THE FINANCING OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SLOVAKIA 90 Sobeková Majková, M., Solík, J., Sipko, J. (2014), The Analysis of Chosen Business Obstacles and Problems with the Financing of Young Entrepreneurs in Slovakia, Economics and Sociology, Vol. 7, No 3,

More information

H. Evren Damar. Bank of Canada Phone: (613) 782-7291 234 Laurier Avenue East Fax: (613) 782-7010 Ottawa, ON K1A 0G1 Canada

H. Evren Damar. Bank of Canada Phone: (613) 782-7291 234 Laurier Avenue East Fax: (613) 782-7010 Ottawa, ON K1A 0G1 Canada H. Evren Damar Email: edamar@bankofcanada.ca Bank of Canada Phone: (613) 782-7291 234 Laurier Avenue East Fax: (613) 782-7010 Ottawa, ON K1A 0G1 Canada Positions Held: Principal Researcher (May 2015 Present)

More information

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries Author: Juraj Nemec, Prof. PhD 1 Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Corporate performance management as a new way in directing companies

Corporate performance management as a new way in directing companies Acta Montanistica Slovaca Ročník 11 (2006), číslo 4, 278-282 Corporate performance management as a new way in directing companies Jozef Mihok 1 a Jaroslava Vidová Korporácia riadenia manažmentu a nová

More information

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market Modern in the business practice the source of competitive advantage in the global market Moderný v èinnosti podniku zdroj konkurenènej výhody na globálnom trhu E. HORSKÁ Slovak University of Agriculture

More information

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future

Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Bad times are back? The CEE and Czech economy, looking into the future Ludek Niedermayer, Deloitte CE, Prague November 2012 Broad view. EU sick man of global economy? The CEE and Czech Economy IMF WEO:

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES problems 38 USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR FINANCIAL MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES Kateřina Čebišová University of Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic E-mail: katerina.cebisova.2@uhk.cz

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC

SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC CURRENT TOPIC 13 SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC doc. Ing. Mária Klimiková, PhD., Ing. Dana Forišková, PhD., Ing. Martin Vovk, Ing.

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010.

Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. newsdys May 2010 www.dys2. Czech Republic: Ing. Kateřina Nevřalová Dissemination conference in Prague, 25th March 2010. With the support of a project coordinator and European project partners we have organized

More information

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development

The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development The significance of commodity exchanges for trade in agricultural products in the Czech Republic, and prospects of their future development Význam komoditních burz pøi obchodování se zemìdìlskými produkty

More information

Assessing the development of labour productivity in the EU countries

Assessing the development of labour productivity in the EU countries Assessing the development of labour productivity in the EU countries Hodnocení vývoje produktivity práce v zemích EU J. KLÍMA, M. PALÁT (JR. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

Literaúra ku kapitole 14:

Literaúra ku kapitole 14: Literaúra ku kapitole 14: [1] ANSOFF, I., MCDONNELL, E. Implanting Strategic Management. New York: Printice Hall, 1990. [2] ARNOLD, A. Assessing Capital risk: You can t be too Conservative. Harvard Business

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

Curriculum Vitae. Ulrich Franke. Personal information. Research Interests. Professional Memberships

Curriculum Vitae. Ulrich Franke. Personal information. Research Interests. Professional Memberships Curriculum Vitae Ulrich Franke Personal information Address E-mail Bielefeld University Faculty of Sociology P.O. Box 100131 33501 Bielefeld Germany ulrich.franke@uni-bielefeld.de Phone +49-521-1064622

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

Valuation of tangible fixed assets pursuant to the Czech accounting law and international accounting standards

Valuation of tangible fixed assets pursuant to the Czech accounting law and international accounting standards Valuation of tangible fixed assets pursuant to the Czech accounting law and international accounting standards Oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle českého účetního práva a mezinárodních účetních

More information

Cash Management and Cash Pooling. Cash Management a Cash Pooling

Cash Management and Cash Pooling. Cash Management a Cash Pooling Abstract Cash Management and Cash Pooling Cash Management a Cash Pooling Jan Krajíček 1 Bank financing is financing part of most companies and bring them many benefits. Most companies are in the planning

More information

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA Marek POTKÁNY, Miloš HITKA, Mária SIROTIAKOVÁ Introduction Under the impact of economic crisis and following stagnation of building

More information

JAN ŠIROKÝ, ANNA KOVÁŘOVÁ

JAN ŠIROKÝ, ANNA KOVÁŘOVÁ The Causes of Changes in the Rates of Value Added Tax in the Czech Republic and their Possible Impacts 1 Příčiny změn v sazbách daně z přidané hodnoty v České republice a jejich možné reflexe JAN ŠIROKÝ,

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Belás Jaroslav, Macháček Jiří, Bartoš Přemysl, Hlawiczka Roman, Hudáková Mária Abstract The aim of this

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

1. The European System of National Accounts (ESA): Methodology [October 29, 2015]

1. The European System of National Accounts (ESA): Methodology [October 29, 2015] Prof. Dr. J. Franke-Viebach 1 WS 2015-16 Workshop European Economic Policy Target Group: Economics, Bachelor, PO 2011, Modul 20 (Exam number: 95818) Room: Time: Thursday, 16.15 17.45 Start: Oct 22, 2015

More information

INFLATION VS. UNEMPLOYMENT - SOME POLEMIC ISSUES

INFLATION VS. UNEMPLOYMENT - SOME POLEMIC ISSUES INFLATION VS. UNEMPLOYMENT - SOME POLEMIC ISSUES Ján Lisý, Prof., PhD Eva Muchová, Prof., PhD University of Economics in Bratislava, Department of Economic Theory, Slovakia Abstract The relationship between

More information

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Strana 1 z 10 doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. Manažment verejnej a súkromnej vzdelávacej organizácie v kontexte Slovenského trhového prostredia Autor identifikuje všeobecné predpoklady ako

More information

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC

CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE SLOVAK REPUBLIC Martin Jurkovič 1, Tomáš Kalina 2 Summary: Automakers often use the services of logistics operators who provide comprehensive

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

QUALITY. Pracovné odevy. Work clothes. Arbeitskleidung Les vêtements de travail. Munka ruhák

QUALITY. Pracovné odevy. Work clothes. Arbeitskleidung Les vêtements de travail. Munka ruhák GOTOM G Pracovné odevy Work clothes Arbeitskleidung Les vêtements de travail Munka ruhák QUALITY MADE IN SLOVAKIA GOTOM s.r.o. Záhradná 297/3 089 01 Svidník Slovac republic Phone +421 908 464 643 E-mail

More information

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES

COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES Geographica 39, 2006 31 COMMUNICATING AIR QUALITY TO THE PUBLIC AS A TOOL TO RAISE AWARENESS OF AIR POLLUTION ISSUES M. Jurek 1 1 Department of Geography, Faculty of Natural Sciences, Palacký University

More information

Training for the Implementation of the European Eco-label for Tourist Accommodations and Camp Sites

Training for the Implementation of the European Eco-label for Tourist Accommodations and Camp Sites Accommodations and Camp Sites A/05/B/F/PP-158.203 1 Project Information Title: Project Number: Year: 2005 Training for the Implementation of the European Eco-label for Tourist Accommodations and Camp Sites

More information

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers:

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers: Curriculum Vitae Web Name: Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Work phone/fax: (+420) 224 005 114 / 224 227 143 Email: Lubomir.Lizal@cerge-ei.cz Education: Ph.D., 1998 M.Sc.1992 Center for Economic Research

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

Transaction costs and transparency of public procurement

Transaction costs and transparency of public procurement Transaction costs and transparency of public procurement RADEK JURČÍK Department of Law and Social Science Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Zemědělská 1, 613 00 Brno THE CZECH

More information

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Ing. Anna Hamranová, Ing. Anita Romanová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra informačného

More information