Presentation และ MultiPoint *

Size: px
Start display at page:

Download "Presentation และ MultiPoint *"

Transcription

1 หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ MultiPoint * ภายใต โครงการพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอนม งเน นสมรรถนะเพ อพ ฒนาท กษะและประสบการณ ว ชาช พ ว ทยากรและเก ยรต บ ตรจาก Microsoft Partners in Learning THAILAND เง อนไขผ เข าร วมค อ เป นผ ส งผลงานเข าร วมประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจาป 2556 ม พ นฐานเก ยวก บการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การ Windows ม พ นฐานการใช งานช ด โปรแกรม Microsoft Office เวอร ช น และ new office ก นยายน 2556 ณ โรงแรมในจ งหว ดเช ยงใหม Tel

2 1 ๑. หน วยงานร บผ ดชอบ หน วยศ กษาน เทศก ๒. ระยะเวลาดาเน นการ เด อนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ก นยายน ๒๕๕๖ ๓. งบประมาณ งบโครงการตามนโยบาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๔. หล กการและเหต ผล โลกของการศ กษาในป จจ บ นองค กรต องการบ คลากรท ม ความสามารถในการส อสาร ความสามารถใน การใช เทคโนโลย เพ อการแก ไขป ญหา ซ งเป นความสาค ญเบ องต นของท กษะการเร ยนร สาหร บผ เร ยนในศตวรรษท 21 และการจ ดการอาช วศ กษาในห วงเด ยวก น ก ม ความจาเป นอย างย งท จะต องเร ยนร ท กษะด าน การใช เทคโนโลย ซ งเป นอ กสมรรถนะหน งท จะส งเสร มสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษาเช นก น จากการท ได ร บการสน บสน นจากหน วยศ กษาน เทศก ให จ ดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป ๒๕๕๖ ระด บภาค ภาคเหน อ ซ งเป นเวท ท กระต น ความสนใจในการเร ยนร การพ ฒนาส อไอซ ท และส งเสร มสน บสน นให คร อาช วศ กษาพ ฒนาและใช ส อการสอน ประเภทน ให มากข น ด วยการนานว ตกรรมหร อส อการเร ยนการสอนต าง ๆ มาใช /ประย กต ใช เพ อให การเร ยนร ม ประส ทธ ภาพและผ เร ยนสามารถบรรล จ ดประสงค ได ตามท ต องการ หน งในนว ตกรรมท กาล งเป นท สนใจก ค อ ส อ การสอนประเภทไอซ ท หร อส อด จ ตอลท งหลาย เพราะส อประเภทน ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมในการส งเสร มการ เร ยนร ทางอาช วศ กษาหลายประการ อาท เป นส อประสมท แสดงได ท งข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหวและเส ยง ในเวลาเด ยวก น อ กท งเป นส อท สามารถนาไปประย กต ใช เพ อให การเร ยนร เก ดข นได โดยไม จาก ดเวลาและสถานท เป นส อท ม ราคาถ กเม อค ดต นท นต อหน วย จ งทาให เก ดการประหย ดท งเวลาและค าใช จ าย นอกจากน ย งเป นส อท สามารถส งผ านหร อแจกจ ายออกไปได ท วประเทศหร อท วโลกได อย างกว างขวางและรวดเร ว ท สาค ญเป นส อท สามารถพ ฒนาให ม การโต ตอบก บผ เร ยนได และเป นส อท เป ดโอกาสให ผ เร ยนเข ามาม ส วนร วมในการเร ยนร และฝ ก ปฏ บ ต ได ด วย นอกจากพ ฒนาส อเหล าน แล ว ศ นย ส งเสร มฯ ภาคเหน อ ย งเล งเห นว า ผ สอนควรจะได เต มเต มเทคน ค ในการพ ฒนาส อจากแหล งความร ต าง ๆ นอกเหน อจากการศ กษาค นคว าด วยตนเอง โดยความร วมม อจาภาคร ฐ และเอกชน ซ งโครงการภาคร ฐ/โครงการ Microsoft Partners in Learning ก เป นอ กหน งองค กรท จ ดทาเน อหา ในด านน สอดร บก บสมรรถนะท คร อาช วศ กษาควรจะได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง ศ นย ส งเสร มฯ ภาคเหน อ จ ง ได จ ดโครงการพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอนม งเน นสมรรถนะเพ อพ ฒนาท กษะและประสบการณ ฯ โดย จ ดในร ปแบบของการประช มเช งปฏ บ ต การข น ๕. ว ตถ ประสงค ๕.1 เพ อส งเสร มสน บสน นให คร อาช วศ กษาม ท กษะด านการใช เทคโนโลย เพ อการจ ดการเร ยนการสอน ๕.๒ เพ อพ ฒนาส อการเร ยนร อาช วศ กษาประเภทไอซ ท เข าร วมประกวดในป ถ ด ๆ ไป ๕.๔ เพ อส งเสร มสน บสน นความก าวหน าทางว ชาการแก คร ผ สอน 1

3 2 ๖. เป าหมาย ๖.๑ เช งปร มาณ ค ดเล อกจากผ ส งผลงานเข าประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษาประจ าป 2556 ระด บภาค จานวน 100 ท าน ๖.๒ เช งค ณภาพ ผ สอนได สร างสรรค ผลงานทางว ชาการ ๗. ความสอดคล องก บนโยบาย ย ทธศาสตร และกลย ทธ ๗.๑ นโยบายด านการศ กษาของร ฐบาล เน นน กเร ยนเป นศ นย กลาง ๗.๒ ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ข อ 5 การพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อให ท ดเท ยมก บ นานาชาต ๗.๓ ย ทธศาสตร สอศ. ข อ ๒ ด านการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน และการพ ฒนาค ณภาพคร 8. การดาเน นงานโครงการ สถานท และระยะเวลา ๙.๑ ประชาส มพ นธ โครงการฯ บนเว บไซต เคร อข าย social network และสถานศ กษาของผ ส งผลงานเข าร วมประกวดฯ ระด บภาค ภาคเหน อ ช วงกรกฎาคม ต น เด อนก นยายน ๒๕๕๖ ๙.2 เง อนไขผ เข าร วมโครงการฯ ๙.๓.๑ ผ ส งผลงานเข าร วมประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจาป 2556 ระด บ ภาค ภาคเหน อ จานวน 105 ผลงาน ๙.๓.2 กรณ ท จานวนไม ครบตามเป าหมาย เน องจากผ ส งผลงานไม ประสงค เข าร วมประช มฯ หร อ ต ดภารก จอ น ผ ประสานฯ ก จะพ จารณาจากผ สอนท านอ น ๆ ท สนใจและได ร บอน ญาตจากสถานศ กษาอ นให เข า ร วมประช มฯ เป นลาด บถ ดไป ๙.๓.3 ม พ นฐานเก ยวก บการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ระบบปฏ บ ต การ Windows ๙.๓.4 ม พ นฐานการใช งานช ดโปรแกรม Microsoft Office เวอร ช น 2007, 2010 และ New Office 2013 ๙.3 ข นตอนและว ธ การสม คร โดย Download แบบฟอร มใบสม คร ส งโดยร ปแบบ PDF ไฟล ทาง ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส AMS e-office ของสถานศ กษาถ ง ซ งใบสม ครจะต องได ร บการลงนามร บรองและอน ญาตเข าร วมประช มโดยผ บร หารสถานศ กษา ๙.4 การเตร ยมต วของผ เข าร วมประช มฯและการเตร ยมเคร องคอมพ วเตอร ๙.4.1 หล กส ตร Power Point Dynamic Presentation (เอกสารหล กส ตร หน า 5-6) ๙.4.2 หล กส ตรโปรแกรม MultiPoint (เอกสารหล กส ตร หน า 6) ๙.5 ประกาศรายช อผ เข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การ จานวน 100 ท าน ศ นย ส งเสร มฯ ภาคเหน อขอ สงวนส ทธ ให เฉพาะผ ม รายช อคร งท ายส ดเท าน น ท ได ร วมเข าร บการประช มฯ ๙.6 จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ และผ ผ านการประช มฯ จะได เก ยรต บ ตรโดยโครงการ Microsoft Partners in Learning 2

4 3 3

5 4 9. ปฏ ท นปฏ บ ต งานโครงการ ก จกรรม 1. ประช มคณะกรรมการวางแผน เตร ยมงาน ประสานงาน กาหนดเกณฑ ๒. ประชาส มพ นธ การประกวดส อ ๓. ประกาศรายช อผ เข าร วมประช ม ๔. ประช มเช งปฏ บ ต การ 5. ประเม นผลและสร ปรายงาน 255๖ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เมย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑0. รายละเอ ยดงบประมาณ ผ เข าร วมประช มฯ เบ กค าใช จ ายในการเด นทาง เบ ยเล ยง ค าท พ กได ตามส ทธ จากสถานศ กษาต นส งก ด โดยเบ ยเล ยงเบ ก 2 ใน 3 จากสถานศ กษาต นส งก ด ๑๒. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑๒.1 คร อาช วศ กษาพ ฒนาการผล ตและใช ส อฯ ในการจ ดการเร ยนการสอนเพ มมากข น ๑๒.2 คร อาช วศ กษาม ความก าวหน าทางว ชาการ ๑๓. การต ดตามและประเม นผลสาเร จโครงการ ๑๓.๑ ประเม นหล งการประช มฯ ๑๓.๒ น เทศต ดตามโดยใช ระบบเคร อข ายก บผ เข าร บการประช มฯ 4

6 หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation : การเตร ยมต วของผ เข าร วมการอบรม และการเตร ยมเคร องคอมพ วเตอร : 5 ผ เข าร บการอบรมจ ดเตร ยมอ ปกรณ โน ตบ คแบบพกพาของตนเอง เพ อประกอบการอบรม ระบบปฏ บ ต การ Windows 7 หร อ Windows 8 ม ช ดโปรแกรม Microsoft Office - Word, Excel และ PowerPoint เวอร ช น 2010 และหร อ 2013 หากไม แน ใจว าเป น Windows และ Microsoft ร นใด กร ณาสอบถามจากฝ ายเทคโนโลย และคอมพ วเตอร ในส งก ด ของท าน ตรวจสอบการใช งานเบ องต น หากพบป ญหาท ไม สามารถแก ไขได กร ณาเปล ยนเคร องและต ดต งใหม ให สมบ รณาก อน อบรม เน องจากไม ม อ ปกรณ สารองให ผ เข าร บการอบรม ควรเตร ยมปล กไฟราง เพ อการต อเช อมระบบไฟฟ า และการใช งานร วมก น หากไม ถน ดการใช แป นเมาส ควรเตร ยมอ ปกรณ เมาส ของตนเองมาด วย เตร ยมร ปภาพก จกรรมหร อภาพประกอบส อการสอน (.jpg หร อ.png) ประมาณ 50 ภาพข นไปไว ใน Folder Picture ลาด บ รายละเอ ยด 1. ร จ กหน า ร จ กใจ การนาเสนองานบนแผ นงานนาเสนอเบ องต น การใช แม แบบประเภท Layout/การใช แม แบบประเภท Graphic/การแทรกหน าใหม การใส ส พ นหล ง/ค ดลอกหน า/ย ายหน า/ลบหน า การแทรกว ตถ หร อส อต างๆ ลงบนแผ นงาน ตาราง/ภาพต ดปะ/ร ปร าง/แผนภ ม /กล องข อความ/เลข/ว ด โอ/เส ยง/ร ปภาพ 2. ล ลาท พร วไหว การจ ดการแผ นงาน และใส เทคน ค Transition ให ก บแผ นงาน เทคน คแต ละต วพร อม Options / Duration ช องความเร ว / การเปล ยนภาพน งท งหมด/การทาการ เคล อนไหวระบบอ ตโนม ต การใช เทคน ค Animation ให ก บแผ นงาน Entrance/Emphasis/Exit/การจ ดการด วย Animation Pane การทาเส นทางสาหร บการนาเสนอ Motion path / การใช Trigger / การต งค าด านเวลาสาหร บการนาเสนอ / การบ นท กงานนาเสนอ / เทคน คระหว างการนาเสนอ 3. Power Point ม ต ใหม การบร หารจ ดการร ปภาพด วยเทคน คพ เศษต างๆ เทคน คการสร าง Album ร ป ต วเล อก และร ปแบบการบ นท กข อม ลเป นร ปแบบต างๆ การต งเวลาอ ตโนม ต หร อกาหนดเวลา และการต งค าการนาเสนอ การบ นท กด วย Version ท หลากหลาย / การบ นท กเป น JPEG, PNG, PPTS, VDO, CD Package, Handout การเช อมโยงหลายม ต เพ อการบ นท กในร ปแบบ HTML สาหร บเว บไซด 5

7 การเช อมโยงระหว างหน าสไลด / ระหว างเว บไซด / ระหว างสไลด ใหม / ไปหาอ เมล การใช แม แบบเพ อสร างงานประเภทต างๆ และบ นท กเป น PDF 4. สร างอย างโปร การประย กต ใช สาหร บ เกม การประย กต ใช สาหร บสร างส อการสอน 6 หล กส ตรโปรแกรม MultiPoint : การเตร ยมต วของผ เข าร วมการอบรม MultiPoint และ การเตร ยมเคร องคอมพ วเตอร : ผ เข าอบรมต องจ ดเตร ยมเคร อง Notebook มาด วยตนเอง พร อมการลงโปรแกรม มาให เร ยบร อย ล งค เพ อการดาวน โหลดโปรแกรม และค ม อ แม แบบ PowerPoint ช วยสร างเน อหาสาหร บการเร ยนการสอนด วย Microsoft MultiPoint รายละเอ ยดสเปคเคร อง Computer หร อ เคร อง NoteBook เพ อใช อบรมโปรแกรม Microsoft MultiPoint - ระบบปฏ บ ต การ Windows XP, Vista, หร อ Windows 7 แบบ 32-bit [เน องด วยโปรแกรม MultiPoint สามารถรองร บการทางาน 32-bit เท าน น] - ต ดต ง DirectX และ.NET Framework 3.5 หร อ 4.0 (ตามแต สเปคเคร อง) ลาด บ รายละเอ ยด 1. ลงโปรแกรม MultiPoint (เคร องผ เข าร บการอบรม พร อมทดสอบเคร อง) 2. สาธ ตการใช โปรแกรม MultiPoint 3. ว ธ การ และเทคน คสร างส อการสอนด วยโปรแกรม MultiPoint พร อมปฏ บ ต การสร างส อ 4. ว ธ การนาเสนอ และการควบค มโปรแกรม MultiPoint 5. การต ดต ง และความต องการของระบบ สร างไอคอลด วยภาพน กเร ยน หร อภาพท อ นๆ ท ต องการ ตาแหน งการบ นท ก File PowerPoint และ อ นๆ 6. การนาโครงการ MultiPoint ไปใช อย างเก ดผลในโรงเร ยน แนวทางการประย กต ใช โปรแกรม MultiPoint ในว ทยาล ยฯ เทคน คการบ รณการร วมก บการเร ยนการสอนในช นเร ยน 7. ถาม-ตอบ 6

8 7 ใบสม ครเข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ MultiPoint ตาม โดย ว นท ก นยายน 2556 ณ โรงแรมในจ งหว ดเช ยงใหม ข อม ลผ เข าร วมประช มฯ ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว) ตาแหน ง ช อเล น สถานศ กษา โทรศ พท โทรศ พท ม อถ อ กล มผ ส งผลงานเข าประกวดส อฯ ไอซ ท จ งหว ด โทรสาร ลงช อ ผ ส งผลงาน ( ) ว นท สม คร ลงช อ ผ ร บรอง ( ) ตาแหน ง ว น เด อน พ.ศ ข นตอนและว ธ การสม คร โดย Download แบบฟอร มใบสม คร กรอกด วยต วบรรจงหร อพ มพ ด วยเคร องคอมพ วเตอร ส งโดย ร ปแบบ PDF ไฟล ทางระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส AMS e-office ของสถานศ กษาถ ง ซ งใบสม ครจะต องได ร บการลงนามร บรองและอน ญาตเข าร วมประช มโดยผ บร หารสถานศ กษา หมายเหต : ผ เข าร วมประช มฯ เบ กค าใช จ ายในการเด นทาง ค าเบ ยเล ยง ค าท พ กจากสถานศ กษาต นส งก ด 7

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 แนวค ดการจ ดประกวด การประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 น ไม ใช การประกวดเฉพาะต วส อเท าน น แต เป น การประกวดท งกระบวนการจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ บ นท กข อความ ส วนราชกส วนราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ท ศธ. 0210.6702(01)/818 ว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เร อง ขออน ม ต โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation)

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร รายงานผลการศ กษาและการประเม นผลฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาว จ ย โครงการพ ฒนาว ทยากรเคร อข ายภาคประชาชนในร ปแบบ อาสาสม คร สขร. ช มชน เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายข อม ลข าวสารของราชการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ บทสร ปผ บร หาร ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลได ก าหนดให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน า ส วนราชการและจากการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าส วนราชการ คร งท 1/2553 เม อว นท 4 ต ลาคม

More information

ค าน า ศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและก าล งคนอาช วศ กษา

ค าน า ศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและก าล งคนอาช วศ กษา ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได จ ดต งศ นย เคร อข ายก าล งคนอาช วศ กษาข นเพ อเป นหน วยงาน ประสานด านอ ปสงค และอ ปทานก าล งคนอาช วศ กษา ซ งม เคร อข ายการประสานงานสถานศ กษาอาช วะในแต ละจ งหว ด

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information