/ 3. จ านวนร บเข าศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "/ 3. จ านวนร บเข าศ กษา"

Transcription

1 ประกาศมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ธ ร บตรง โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 ด วยมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ได ด าเน นการร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ประจ าป การศ กษา 2556 เพ อค ดเล อกน กศ กษาจากน กเร ยนท เป นผ ส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และบ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม อ นจะ เป นการส งเสร มให ม การผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพตามความต องการของส งคม ในส งก ดคณะ/หล กส ตรต างๆ โดยการ ค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาโดยว ธ ร บตรง โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม จ านวน 267 คน ม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. ค ณสมบ ต ท วไป (1) เป นผ ท ก าล งศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.6) หร อเท ยบเท า ประจ าป การศ กษา 2555 (2) เป นผ ม ร างกายและส ขภาพจ ตสมบ รณ กล าวค อ ไม เป นผ ท พพลภาพไร ความสามารถและจ ตฟ นเฟ อน ไม สมประกอบ และต องม บ คล กภาพท คณะกรรมการสอบค ดเล อกเห นว าไม เป นอ ปสรรคต อการศ กษา และการประกอบว ชาช พ (3) กรณ ผ สม ครขาดค ณสมบ ต ข อใดข อหน งจาก ข อ (1) (2) คณะกรรมการจะไม พ จารณาผลการค ดเล อกฯ เพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โดยว ธ ร บตรงตามข นตอนต อไป 2. ค ณสมบ ต เฉพาะ (1) เป นผ ท เข าร วมก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และบ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ในระด บสถานศ กษา ระด บเขตการศ กษา หร อระด บจ งหว ด (2) ผ สม ครจะต องม ผลการเร ยนเฉล ยสะสม (ม.4-6) หร อเท ยบเท า จ านวน 5 ภาคเร ยน ไม ต ากว า 2.00 (3) ผ สม ครต องศ กษาอย ในสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท สม ครเข าร บการค ดเล อก ระยะเวลาไม น อยกว า 3 ป จ านวน 7 แห ง ด งน ล าด บ ส าน กงานเขตพ นท จ งหว ดท ร บผ ดชอบ 1. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 22 ม กดาหาร,นครพนม 2. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 23 สกลนคร 3. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 27 ร อยเอ ด 4. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 28 ยโสธร,ศร สะเกษ 5. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 29 อ บลราชธาน อ านาจเจร ญ 6. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 32 บ ร ร มย 7. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 33 ส ร นทร (4) ผ สม ครต องผ านการค ดเล อกจากสถานศ กษาและเขตพ นท การศ กษาในข อ (3) ให เข าร วมโครงการ ค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ประจ าป การศ กษา 2556 โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม / 3. จ านวนร บเข าศ กษา

2 -2-3. จ านวนร บเข าศ กษาและองค ประกอบการค ดเล อกของแต ละสาขาว ชา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ร บบ คคลเข าศ กษาโควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม จ านวนรวมท งส น 267 คน รายละเอ ยด ด งน ล าด บท คณะ/สาขาว ชา จ านวนร บ(คน) ข อม ลประกอบการพ จารณา 1 คณะเกษตรศาสตร สาขาว ชาพ ชไร พ ชสวน และส ตวศาสตร 20 1) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 1.2 สาขาว ชาเทคโนโลย การอาหาร สาขาว ชาประมง 5 2 คณะว ทยาศาสตร สาขาว ชาจ ลช วว ทยา 2 1) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 2.2 สาขาว ชาเคม สาขาว ชาฟ ส กส สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การยาง สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ชาส ขาภ บาลส งแวดล อม สาขาว ชาอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย สาขาว ชาคณ ตศาสตร สาขาว ชาช วว ทยา 2 3 คณะศ ลปศาสตร สาขาว ชาภาษาอ งกฤษและการส อสาร 15 1) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 3.2 สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาประว ต ศาสตร สาขาว ชาภาษาจ นและการส อสาร สาขาว ชาภาษาญ ป นและการส อสาร สาขาว ชาภาษาไทยและการส อสาร สาขาว ชาการท องเท ยว สาขาว ชาการพ ฒนาส งคม 15 4 คณะบร หารศาสตร สาขาว ชาการจ ดการท วไป 4.2 สาขาว ชาการจ ดการการตลาด 4.3 สาขาว ชาการจ ดการการโรงแรม 4.4 สาขาว ชาการเง นและการธนาคาร 50 - ภาษาไทย - ส งคมศ กษาฯ 1) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม /...4.คณะบร หารศาสตร (ต อ)

3 -3- ล าด บท คณะ/สาขาว ชา จ านวนร บ(คน) ข อม ลประกอบการพ จารณา 4 คณะบร หารศาสตร (ต อ) 4.5 สาขาว ชาการบ ญช 4.6 สาขาว ชาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ 4.7 สาขาว ชาการจ ดการธ รก จระหว างประเทศ 5 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมอ ตสาหการ ว ศวกรรมโยธา ว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรมเคม และ ว ศวกรรมส งแวดล อม 15 1) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 6 คณะน ต ศาสตร สาขาว ชาน ต ศาสตร 10 1) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 7 คณะร ฐศาสตร สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร (สาขาว ชาเอกการบร หารองค การ) สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร (สาขาว ชาเอกการปกครองท องถ น) 7.3 สาขาว ชาการปกครอง 5 8 ว ทยาล ยแพทยศาสตร และการสาธารณส ข สาขาสาธารณส ขศาสตร ว ชาเอกอนาม ยช มชน สาขาสาธารณส ขศาสตร ว ชาเอกอนาม ยช มชน 2 รวมท งส น ) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 1) ผลการเร ยนเฉล ยสะสม 4. จ านวนร บตามเขตพ นท การศ กษา เพ อให การด าเน นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ได ร บการกระจายโอกาสไปย ง สถานศ กษาท ส งก ดในส าน กเขตพ นท การศ กษาท ได ให ความร วมม อในการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาในมหาว ทยาล ย อ บลราชธาน จ านวน 7 แห ง โดยม จ านวนร บท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจะด าเน นการพ จารณาค ดเล อกเสนอ / คณะกรรมการ

4 -4- คณะกรรมการค ดเล อกระด บมหาว ทยาล ยฯ จ าแนกตามส าน กงานเขตพ นท ท งน การจ ดสรรจ านวนให ก บสถานศ กษาต างๆ ให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ จารณาจ ดสรรไปย งสถานศ กษาตามข นตอน จ านวน 267 คน รายละเอ ยดด งน ล าด บ ส าน กงานเขตพ นท จ งหว ดท ร บผ ดชอบ จ านวน(คน) หมายเหต 1. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 22 ม กดาหาร,นครพนม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 23 สกลนคร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 27 ร อยเอ ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 28 ยโสธร,ศร สะเกษ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 29 อ บลราชธาน 52 อ านาจเจร ญ 6. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 32 บ ร ร มย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท 33 ส ร นทร 37 รวมท งส น การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา 5.1 ก าหนดการร บสม คร มหาว ทยาล ยฯ จะเป ดระบบร บสม คร ระหว างว นท 2-7 พฤศจ กายน 2555 โดยสามารถ Download ประกาศการร บสม คร ศ กษารายละเอ ยด ค ณสมบ ต การสม คร และหล กเกณฑ การค ดเล อกต ดส นได ท เวบไซต งานร บเข า ศ กษา กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (www.entry.ubu.ac.th) หร อ สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต ม ได ท งานร บเข าศ กษา กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เบอร โทรศ พท , , เบอร โทร/โทรสาร Facebook : 5.2. ว ธ การสม ครผ านระบบร บสม ครและค าสม คร ผ สม ครท ผ านการค ดกรองจากคณะอน กรรมการค ดเล อกระด บสถานศ กษา บ นท กข อม ลผ สม ครตาม สาขาว ชาท ได ร บการพ จารณาแล ว ผ านระบบร บสม ครท จ ดพ มพ เอกสารการสม ครและต ดต อช าระ ค าสม คร จ านวน 150 บาท ณ ธนาคารกร งไทย ธนาคารไทยพาณ ชย และ ไปรษณ ย ท กสาขาท วประเทศ ระหว างว นท 2-7 พฤศจ กายน 2555 ท งน โปรดน าส งช ดเอกสารการสม ครท ส งพ มพ ออกจากระบบและแบบฟอร มการช าระเง นท ได ช าระเง นเร ยบร อยแล วให ก บคณะอน กรรมการค ดเล อกระด บสถานศ กษาเพ อรวบรวมน าส งคณะอน กรรมการระด บ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท ส งก ดพ จารณาเสนอมหาว ทยาล ยตามข นตอนต อไป 5.3. ข นตอนการสม คร ผ สนใจสม ครร บแบบฟอร มสม ครเข าร วมโครงการ โดยระบ คณะและสาขาว ชาได จ านวน 1 สาขาว ชา พร อมจ ดเตร ยมช ดเอกสารประกอบการตรวจสอบค ณสมบ ต เสนอคณะอน กรรมการค ดเล อกฯ ระด บ สถานศ กษา โดยคณะอน กรรมการค ดเล อกฯ ท สถานศ กษาแต งต งจะประกอบด วย 1) ผ อ านวยการสถานศ กษาหร อรองผ อ านวยการท ได ร บมอบหมาย จ านวน 1 คน เป นประธาน / 2) ผ แทนกรรมการ

5 -5-2) ผ แทนกรรมการสถานศ กษา อย างน อย จ านวน 2 คน เป นกรรมการ 3) คร /อาจารย ท เก ยวข อง อย างน อย จ านวน 3 คน เป นกรรมการ ท งน ให แต งต ง ผ แทนในข อ 3) เป นเลขาน การจ านวน 1 คน หมายเหต คร /อาจารย ท เก ยวข อง อาท เช น คร /อาจารย ท ปฏ บ ต งานในฝ ายว ดและ ประเม นผล ฝ ายพ ฒนาน กเร ยน ฝ ายพ ฒนาว ชาการ และฝ ายแนะแนวการศ กษา เป นต น คณะอน กรรมการค ดเล อกฯ ระด บสถานศ กษา ค ดกรองผ สม ครท ม ค ณสมบ ต ตามท ประกาศร บสม ครก าหนดให เสร จส น ภายในว นท 2 พฤศจ กายน พ.ศ คณะอน กรรมการค ดเล อกฯ ระด บสถานศ กษา แจ งให ผ สม ครท ผ านการค ดเล อกฯ บ นท กข อม ลการสม ครผ านระบบร บสม ครของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ท พร อมช าระเง น ตามข นตอนท มหาว ทยาล ยก าหนด ภายในว นท 7 พฤศจ กายน พ.ศ.2555 (รายละเอ ยดในข อ 5.2) ท งน การร บ สม ครและค ดเล อกผ สม ครท ม ค ณสมบ ต ตามท ประกาศร บสม ครก าหนดในระด บสถานศ กษา สามารถพ จารณาเสนอ ไปย งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาได มากกว าจ านวนโควตาท ได ร บจ ดสรร โดยสามารถเพ มจากจ านวนท ก าหนดอ ก ไม เก นร อยละ 20 ส งท ต องรวบรวมน าส งให ก บคณะอน กรรมการค ดเล อกระด บส าน กงานเขตพ นท ม ด งน 1) หน งส อน าส งรายช อน กเร ยนเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตา ส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา ) แบบฟอร มเสนอรายช อผ สม ครท ผ านการค ดเล อกระด บสถานศ กษา 2) ช ดเอกสารการสม คร ประกอบด วย 2.1) ใบสม ครท ส งพ มพ จากระบบร บสม คร จ านวน 1 ช ด 2.2)ส าเนาแบบฟอร มการช าระเง นท ได ร บการประท บตราร บช าระเง นแล วจาก ธนาคารกร งไทย หร อ ธนาคารไทยพาณ ชย หร อไปรษณ ย ท กแห งท วประเทศ (ท ประท บตราร บช าระเง นภายในว นท 7 พฤศจ กายน 2555) พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.3) ส าเนาใบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน(ปพ.) ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-6) หร อ เท ยบเท า จ านวน 5 ภาคเร ยน พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.4) ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ สม คร พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.5) ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ สม คร พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.6) ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครอง พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.7) ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ ปกครอง พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.8) แบบประเม นค ณล กษณะของผ สม ครเข าร บการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาต อใน มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ฯ ของคณะอน กรรมการฯ ระด บสถานศ กษา จ านวน 1 ช ด 2.9) แฟ มสะสมผลงานการเข าร วมก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและบ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม จ านวน 1 ช ด (กรณ หล กฐานฉบ บใดใช ฉบ บส าเนาโปรดพร อมร บรองส าเนาถ กต องท กแผ น) เสนอรายช อพร อมน าส งเอกสารให ก บคณะอน กรรมการระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา พ จารณาค ดเล อกเสนอมหาว ทยาล ย ภายในว นท 12 พฤศจ กายน พ.ศ.2555 โดยท คณะอน กรรมการค ดเล อกฯ ระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประกอบด วย / 1) ผ อ านวยการ

6 -6-1) ผ อ านวยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาหร อผ ท ได ร บมอบหมาย จ านวน 1 คน เป นประธาน 2) ผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา อย างน อย จ านวน 2 คน เป นกรรมการ 3) ผ แทนกรรมการสถานศ กษา อย างน อย จ านวน 2 คน เป นกรรมการ 4) ผ อ านวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ านวน 1 คน เป นกรรมการและเลขาน การ 5) เจ าหน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาผ ร บผ ดชอบ จ านวน 1 คน เป น ผ ช วยเลขาน การ หมายเหต อาจม ผ แทนจากมหาว ทยาล ย อย างน อย จ านวน 1 คน ร วมส งเกตการณ การด าเน นการค ดเล อกฯ คณะอน กรรมการค ดเล อกระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาน าส งรายช อและช ดเอกสาร การสม ครให ก บมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ภายในว นท 20 พฤศจ กายน พ.ศ.2555 ส งท ต องรวบรวมน าส งให ก บคณะกรรมการค ดเล อกระด บมหาว ทยาล ยฯ ม ด งน 1) แบบฟอร มเสนอรายช อผ สม ครท ผ านการค ดเล อกระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 2) ช ดเอกสารการสม คร ประกอบด วย 2.1) ใบสม ครท ส งพ มพ จากระบบร บสม คร จ านวน 1 ช ด 2.2)ส าเนาแบบฟอร มการช าระเง นท ได ร บการประท บตราร บช าระเง นแล วจาก ธนาคารกร งไทย หร อ ธนาคารไทยพาณ ชย หร อไปรษณ ย ท กแห งท วประเทศ (ท ประท บตราร บช าระเง นภายในว นท 7 พฤศจ กายน 2555) พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.3) ส าเนาใบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน(ปพ.) ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-6) หร อ เท ยบเท า จ านวน 5 ภาคเร ยน พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.4) ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ สม คร พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.5) ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ สม คร พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.6) ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครอง พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.7) ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ ปกครอง พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.8) แบบประเม นค ณล กษณะของผ สม ครเข าร บการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาต อใน มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ฯ ของคณะอน กรรมการค ดเล อกฯ ระด บส าน กงานเขต พ นท จ งหว ด จ านวน 1 ช ด 2.9) แฟ มสะสมผลงานการเข าร วมก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและบ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม จ านวน 1 ช ด (กรณ หล กฐานฉบ บใดใช ฉบ บส าเนาโปรดพร อมร บรองส าเนาถ กต องท กแผ น) 6. เอกสารการสม คร ให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาน าส งช ดเอกสารการสม ครของผ ท ผ านการค ดกรองแล วในระด บ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาให ก บมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ภายในว นท 20 พฤศจ กายน พ.ศ.2555 โดยน าส งได ท (วงเล บม มซองด านขวาบน ช ดเอกสารการสม ครโควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมฯ ) งานร บเข าศ กษา กองบร การการศ กษา ช น 1 อาคารบร หาร (หล งเก า) มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน /...โดยม รายละเอ ยด

7 -6- โดยม รายละเอ ยด ต อไปน 6.1 หน งส อน าส งรายช อน กเร ยนเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตาส งเสร ม ผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา แนบหล กฐานประกอบการพ จารณา ด งต อไปน 1) แบบฟอร มเสนอรายช อน กเร ยนเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในโควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 ระด บส าน กงานเขตพ นท จ านวน 1 ช ด 2) ช ดเอกสารการใบสม ครของน กเร ยน ประกอบด วย 2.1) ใบสม ครท ส งพ มพ จากระบบร บสม คร จ านวน 1 ช ด 2.2) ส าเนาแบบฟอร มการช าระเง นท ได ร บการประท บตราร บช าระเง นแล วจาก ธนาคารกร งไทย หร อ ธนาคารไทยพาณ ชย หร อไปรษณ ย ท กแห งท วประเทศ (ท ประท บตราร บช าระเง นภายในว นท 7 พฤศจ กายน 2555) พร อมร บรองส าเนา ถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.3) ส าเนาใบระเบ ยนแสดงผลการเร ยน(ปพ.) ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-5) หร อเท ยบเท า จ านวน 5 ภาคเร ยน พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.4) ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ สม คร พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.5) ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ สม คร พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.6) ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครอง พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.7) ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ ปกครอง พร อมร บรองส าเนาถ กต อง จ านวน 1 ช ด 2.8) แบบประเม นค ณล กษณะของผ สม ครเข าร บการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ย อ บลราชธาน โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ฯ ของคณะอน กรรมการค ดเล อกฯ ระด บส าน กงานเขตพ นท จ งหว ด จ านวน 1 ช ด 2.9) แฟ มสะสมผลงานการเข าร วมก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและบ าเพ ญ ประโยชน ช วยเหล อส งคม จ านวน 1 ช ด (กรณ หล กฐานฉบ บใดใช ฉบ บส าเนา โปรดพร อมร บรองส าเนาถ กต องท กแผ น) 7. ว ธ การและเกณฑ การต ดส นค ดเล อก มหาว ทยาล ยจะแต งต งกรรมการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 เพ อค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาในแต ละ คณะ/สาขา โดยม ว ธ การและเกณฑ ด งน 7.1 องค ประกอบท ใช ประกอบการพ จารณาค ดเล อก ได แก 1) ค ณสมบ ต ของผ สม คร ประกอบด วยค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะว ธ การร บท ก าหนด 2) คะแนนค าเฉล ยสะสม คะแนนค าเฉล ยสะสมกล มสาระ(ท สาขาก าหนด) 3) คะแนนประเม นค ณล กษณะของผ สม ครเข าร บการค ดเล อกโควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมฯ 4) ผลการสอบส มภาษณ ตามท คณะ/สาขาก าหนด 7.2 ว ธ การและเกณฑ ในการค ดเล อก ได แก 1) รวมคะแนนตามเกณฑ การค ดเล อกท สาขาว ชาก าหนด ประกอบด วย ระด บผลคะแนนเฉล ยสะสม (GPAX) ระด บคะแนนผลการเร ยนเฉล ยกล มสาระ คะแนนประเม นค ณล กษณะของผ สม คร ผลการสอบส มภาษณ ท สาขาว ชาก าหนด / 2) เร ยงคะแนน

8 -7-2) เร ยงคะแนนรวมของผ สม ครตามสาขาว ชาในข อ 1) และประกาศผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ ตามจ านวน ท แต ละคณะ/สาขาว ชาก าหนด การต ดส นค ดเล อกของคณะกรรมการค ดเล อกฯ ถ อว าเป นท ส นส ด 3) คณะกรรมการค ดเล อกของคณะ/สาขาว ชา สอบส มภาษณ และต ดส นค ดเล อกผ ม ส ทธ เข าศ กษาของ คณะ/สาขาว ชา ตามจ านวนท คณะ/สาขาว ชาก าหนด พร อมเร ยงล าด บส ารอง (ถ าม ) การต ดส นค ดเล อกของคณะกรรมการ ค ดเล อกฯ ถ อว าเป นท ส นส ด 8. การสอบส มภาษณ 8.1 การประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ 1) มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ ในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 ในว นท 23 พฤศจ กายน พ.ศ.2555 (โปรดตรวจสอบรายละเอ ยดตามประกาศอ กคร ง) 2) สถานท ในการประกาศผลผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ ป ดประกาศ ณ บร เวณ ช น 1 ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และทางเวบไซต 8.2 การสอบส มภาษณ ให ผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ เข าสอบส มภาษณ ในว นท 3-4 ธ นวาคม พ.ศ โปรดตรวจสอบ ก าหนดการและสถานท ในการเข าร บการสอบส มภาษณ แนบท ายประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ อ กคร ง 9. การประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จะประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 ในว นท 11 ธ นวาคม พ.ศ ณ งานร บเข าศ กษา กองบร การการศ กษา บร เวณ ช น 1 อาคารบร หาร ส าน กงานอธ การบด เวลา น. และ ทาง Website หร อ สอบถามผลทางโทรศ พท ได ท , , , โทรสาร ในเวลาราชการ หร อ Facebook : 10. การย นย นส ทธ เข าศ กษา ให ผ ม ส ทธ เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ย นย นส ทธ เข าศ กษาโดยส งพ มพ แบบฟอร มช าระเง นย นย น ส ทธ เข าศ กษา ผ านระบบ ในว นท ธ นวาคม พ.ศ และช าระเง นได ท ธนาคารไทยพาณ ชย และธนาคารกร งไทย ท กสาขาท วประเทศ ส าหร บผ ม ส ทธ เข าศ กษาท ประสบป ญหาในการช าระเง นย นย นส ทธ เข าศ กษา สามารถต ดต อสอบถาม เพ มเต มได ท งานร บเข าศ กษา กองบร การการศ กษา โดยตรง 11. การสละส ทธ เข าศ กษา ผ ท ย นย นส ทธ เข าศ กษาท ช าระเง นย นย นส ทธ เข าศ กษา ตามข อ 9 และม ความประสงค จะขอสละส ทธ จะต อง ย นค าร องขอสละส ทธ การเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โควตาส งเสร มผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน ช วยเหล อส งคม ประจ าป การศ กษา 2556 สามารถย นค าร องด วยตนเอง ท งานร บเข าศ กษา กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ภายในว นท 31 มกราคม 2555 ภายในเวลา น. เท าน น ประกาศ ณ ว นท 15 ต ลาคม พ.ศ.2555 (รองศาสตราจารย ดร.อ ท ศ อ นทร ประส ทธ ) รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ปฏ บ ต ราชการแทนอธ การบด มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8 ๑ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8 ป การศ กษา ๒๕๕8 น มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ได เป ดร บสม ครและค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา หล กส

More information

โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT

โครงการร บตรงใช คะแนน GAT/PAT 0 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (มจพ.) King Mongkut s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) มหาว ทยาล ยแห งการสร างสรรค ประด ษฐกรรมส นว ตกรรม เป ดร บสม ครน กศ กษาใหม ประจาป การศ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘ ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/ ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น พน กงานมหาว

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ. 2558-2559 ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

More information

มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพ อประโยชน ของน กศ กษาโปรดใช ค ม อน กศ กษาเล มน เป นแนวปฏ บ ต จนกว าจะสำาเร จการศ กษา โดยใช ร วมก บระเบ ยบการสม ครฯ และค ม อหล กส ตรการศ กษา ปฏ ท นการศ กษา ป การศ กษา 2557 ภาคต น 4 16 พ.ค. 2557 17 ม.ย.

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา

ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการทายาทธ รก จอาหารและส นค าเกษตร ประจาป การศ กษา 2558 ************************* ด วยมหาว ทยาล ยพะเยาจะดาเน

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557

ค ม อการร บสม ครเข าศ กษาตามโครงการ กศ.บป. ป การศ กษา 2557 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค เร อง การร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ คลากรประจ าการ (กศ.บป.) ประจ าป การศ กษา 2557 ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค จะร บน กศ กษาตามโครงการจ ดการศ กษาส าหร บบ

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551

ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ต ลาคม 2551 ค ม อท น โครงการเคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ตและพ ฒนาอาจารย ใน สถาบ นอ ดมศ กษา ท นศ กษาหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ร วมก บต างประเทศ และหล กส ตรปร ญญาเอกในประเทศ ประจ าป 2551 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ

ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป การศ กษา 2557 ******************************* ด

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way

เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล - บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความสำค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นกำล

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (หล งส าเร จการศ กษา 9 เด อน) งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข าท

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความส าค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นก าล งหล กและแรงข

More information

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป น พน กงานราชการประเภท พน กงานราชการท วไป

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน งานแผนและการงบประมาณ ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นกระบวนการหน งของการวางแผนในระยะส น แผนปฏ บ ต การประจ าป จะม

More information