บทท 1. การต ดต ง AppServ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1. การต ดต ง AppServ 2.5.10"

Transcription

1 1 บทท 1 การต ดต ง AppServ โปรแกรม AppServ win เพ อให ผ ศ กษาเข าใจกระบวนการต ดต งแอปพล เคช นเซ ฟเวอร (AppServ) ซ งระบบโปรแกรมท ผ พ ฒนาได ใช ฐานข อม ล MySQL และใช งานร วมก บ PHP ในส วนของ Web Application ข นตอนการต ดต ง 1. ดาวน โหลดโปรแกรม AppServ 2. Double Click ไฟล appserv-win รอส กคร จะปรากฏหน าจอ Welcome ให กดป ม Next เพ อไปย งหน าต อไป

2 2 4. กดป ม I Agree เพ อยอมร บข อตกลงในการใช ซอฟต แวร 5. กาหนดโฟลเดอร สาหร บต ดต งโปรแกรม AppServ จากน นกดป ม Next

3 3 6. เล อกองค ประกอบ (Components) สาหร บการต ดต ง แล วกดป ม Next 7. จะปรากฏหน าจอสาหร บให กรอกข อม ลเซ ฟเวอร ของ (Server Information) ซ งประกอบด วย ช อเซ ฟเวอร หร อ ย อาร แอล (URL) อ เมล ของผ ด แลเซ ฟเวอร พอร ตสาหร บใช งาน หร อต ดต อ ใส เป นช อ Host ท ท านม กรณ น ให ใส localhost.lan ก ได ใส เป น Mail ของท านก ได หร อใส ก ได

4 4 หร อตาม ต วอย างท กาหนดให น ก ได 8. หล งกรอก Server Information แล ว ข นตอนต อไปค อการกาหนดค าสาหร บ MySQL Server ซ งต องระบ รห สผ าน (Password) สาหร บ root ช ดภาษา (Character Sets and Collations) ท ใช รห สผ านให ใส เหม อนก นท งสอง ช อง เพ อย นย น ให จ าไว ด วยว า ท านใส อะไรไว เน องจากจะน ามา กาหนดในระบบโปรแกรมด วย ตามภาพ จะแสดงการป อนรห สผ าน การย นย นรห สผ าน และการกาหนดภาษาท รองร บซ งให เล อกใช Thai-UTF- 8 หล งจากกาหนดค าด งกล าวแล ว ให กดป ม Install

5 5 10. หล งกาหนดค าสาหร บ mysql Server แล ว ต วต ดต งจะดาเน นการต ดต งองค ประกอบต างๆ ลงในระบบ 11.เม อการต ดต งเสร จส น ให กดป ม Finish

6 6 12.ระบบจะทาการสตาร ท (Start) โปรแกรม Apache 13. เม อสตาร ท Apache Http Server เสร จ ให ทาการเป ดโปรแกรมเว บบราวเซอร และพ มพ คาว า ลงไปในช องร บย อาร แอล (Address Bar) หากโปรแกรม Apache ทางานได เป นปกต จะปรากฏข อความในหน า แรกตามภาพ

7 7 14. สาหร บองค ประกอบต างๆ ของ AppServ จะถ กต ดต งไว ท โฟลเดอร C:\AppServ

8 8 บทท 2 การใช งาน I m Megasoft Office 2009 การเข าใช งาน I m Megasoft Office Download ไฟล ImMegasoftOffice.rar ได ท 2. ซ งขณะน เป นร น 2RC5 ซ งใช งาน ร วมก บ Webboard smf 2rc5 ในส วนของ Web Application 3. สามารถเร ยกใช งานโดย Double Click ท Icon 4. จะปรากฏหน าตาโปรแกรมหล กด งน ซ งประกอบด วยส วนกล มคาส งหล กด งน หน าหล ก

9 9 หน าหล ก ค อส วนของค าส งในการเข าหน าแรกของ Web Application ซ งผ พ ฒนา ได ใช PHP ในการใช งานเป น Package ร วมก นก บ Web board SMF 2RC5 ก อนหน า เร ยกการทางานท ผ านมาของหน า Web หล ก ต อไป เร ยกการทางานหน าต อไปของหน า Web หล ก หย ด หย ดการประมวลผลหน า Web เพ อไปหน าอ นๆ ต อไป เร ยกใหม การฟ นฟ หน า Web หล กใหม เพ อปร บห าเว บป จจ บ น ค นหา Save Security ค นหาคาหาคาในหน าเว บหล ก หร อค นหาข อม ลบนฐานข อม ล การจ ดเก บความปลอดภ ย หร อ Reset ค าความปลอดภ ยการอน ญาต การเข าใช งานใหม จะใช งานได เฉพาะ Admin เท าน น Security การจ ดเก บความปลอดภ ย หร อ ต งค าความปลอดภ ยการอน ญาต การเข า ใช งานให ก บผ เข าใช งาน จะใช งานได เฉพาะ Admin เท าน น ผ งช ดคาส งในโปรแกรม ผ งค าส งของช ดค าส ง ในส วนของ Desktop Application ซ งสามารถใช งานร วมก บ Web Application ได โดยผ านทางฐานข อม ล Security

10 10

11 11 ผ งช ดคาส ง

12 12 แฟ ม สร าง อธ บายเก ยวก บการสร างเอกสารต างๆ ของระบบโปรแกรม ซ งเป น ล กษณะต วช วย ในการสร างเอกสาร ต งค าเคร องพ มพ การต งค าและเล อกเคร องพ มพ ในการพ มพ ข อม ล แสดงก อนพ มพ การแสดงเอกสารก อนการพ มพ ข อม ล ในส วนของแต ละโมด ลงานท ง Web Application และ Desktop Application พ มพ ข อม ล การพ มพ ข อม ลทางเคร องพ มพ ในส วนของแต ละโมด ลงานท ง Web Application และ Desktop Application กาหนดรอบบ ญช การก าหนดรอบบ ญช งบประมาณในรอบป เช น ป งบประมาณ 2554 จะ ต งค ารอบบ ญช ไว ท 1 ต.ค ถ ง 30 ก.ย เป นต น ซ งจะม การ ป ดรอบบ ญช จากส วนน ซ งจะกล าวต อไป ระด บช นเร ยน การกาหนดระด บช นเร ยนในสถานศ กษา หมวดหม การกาหนดหมวดหม ของพ สด หร อคร ภ ณฑ พน กงาน การบ นท กข อม ลพน กงานหร อบ ลากรในสถานศ กษา รายละเอ ยดข อม ลโครงการ/แผนการใช เง นงบประมาณ

13 13 กาหนดรอบบ ญช ระด บช นเร ยน

14 14 หมวดหม ระบบงาน ระบบส นค าคงคล ง ค อระบบพ สด คงคล ง ทะเบ ยนค มพ สด และคร ภ ณฑ หมวดหม การกาหนดหมวดหม ของพ สด หร อคร ภ ณฑ รายละเอ ยดข อม ลส นค า รายละเอ ยดข อม ลส นค า หร อว สด คงคล ง เพ อเก บข อม ลค มทะเบ ยนพ สด และว สด ส นเปล อง ต งค า การต งค า ต วเล อกของระบบส นค าคงคล ง ระด บช น การก าหนดระด บช นเร ยนในสถานศ กษา เพ อเก บข อม ลน กเร ยน และ จานวนน กเร ยน เพ อจ ดสรรงบประมาณรายห ว ระบบงานบ ญช โรงเร ยน ส วนเข าหน า Web Application ของระบบบ ญช โรงเร ยน เพ อเช อมการ ทางานระหว าง Web Application และ Desktop Application บ ญช เง นฝากสถานศ กษา ทะเบ ยนค มรายละเอ ยดเง นฝากสถานศ กษา โดยแยกตามงบประมาณ ต างๆ ของแต ละบ ญช การเง นด วย ระบบบ ญช จ ดซ อ/จ ดจ าง ระบบการจ ดซ อจ ดจ าง และรายการบ ญช งบประมาณเข าออก ต งค า การต งค า ต วเล อกของระบบบ ญช โรงเร ยน

15 15 ระบบว สด คงคล ง รายละเอ ยดว สด คงคล ง

16 16 ระบบงานบ ญช โรงเร ยน บ ญช เง นฝากสถานศ กษา

17 17 งบบ ญช จ ดซ อ/จ ดจ าง ในส วนของรายงานสามารถรายงานงบจ ดซ อจ ดจ าง ออกมาให โดยอ ตโนม ต ท กแบบฟอร ม โดยแยกประเภทการ จ ดทางบ

18 18 บ นท กข อม ลงบบ ญช ค าใช จ าย

19 19

20 20 การซ อว สด /คร ภ ณฑ ใบสาค ญจ าย

21 21 รายหน งส อร บ

22 22 ร ปแบบ ร ปแบบหน าตามาตาฐาน การกาหนดร ปแบบหน าตาของโปรแกรม แบบมาตรฐาน ฟอร มแบบ Ribbon เป ด/ป ด การใช งานหน าตามแบบปกต และแบบ Ribbon ป มระบบโปรแกรม เป ด/ป ด ป มระบบด านบน Visible เป ด/ป ด การใช งาน Ribbon ต งค าแก ไขภาษา ผ ใช สามารถแก ไขภาษา และสร างภาษาเป นของตนเองได โดยภาษาไทย เป นภาษาปกต ดาวน โหลดภาษาใหม ดาวน โหลด ร ปแบบภาษาใหม ท ทางผ พ ฒนาจ ดเตร ยมไว ภาษา เล อกภาษาท ใช ปกต ค อ default แถบสถานะ สถานะผ ลงช อเข าใช งาน Database ผ ใช งานป จจ บ น ร ปแบบหน าตา สถานะ Database

23 23 การคานวณรายงานงบจ ดซ อจ ดจ าง

24 24 บทท 3 การเข าใช งาน Step By Step การเบ กเง นจากบ ญช ธนาคาร 1. เล อกรายการ บ ญช เง นฝากธนาคาร ด งภาพ เม อเล อกรายการด งกล าวแล ว จะเข าส รายละเอ ยดบ ญช งบประมาณซ งค มด วยบ ญช ธนาคาร เพ อให ข อม ลเช อมโยงก นอย างถ กต องท ดยอดบ ญช สามารถปร บปร งได เพ ยงประมวลผลใหม เพ ยง ด งภาพ โดยให ส งเกตท เลขท บ ญช ธนาคาร ท ร ปแบบ ค อ xxx-x-xxxxxx-x และต องไม เป นต วเลขยอด งบประมาณ หมายความว า เป นรายละเอ ยดบ ญช ธนาคาร ด งต วอย างช อบ ญช เง นอ ดหน นอ นโรงเร ยนบ านสว างหนอง เส อ เลขท บ ญช เป นต นเม อ Click ขวาเร ยก Popup แล วให เล อกค าส ง บ นท กรายการฝากถอน ด ง ภาพ

25 25 2. การบ นท กรายการฝาก หร อถอนเง น หร อการก าหนดรายละเอ ยดเง นงบประมาณเข าออก จะปรากฏ รายละเอ ยดให บ นท กข อม ลการ ฝากเง น, ถอน หร อร บโอนเง นงบประมาณ ด งภาพ

26 26 3. กด F3 หร อเล อก เพ อเพ มรายการเบ ก-ถอนเง น งบประมาณ - เล อก สถานะ เป นถอนเง นสดเน องจาการเบ กถอนเง นจากธนาคาร ต องร บออกมาในร ปแบบเง น สดก อน จ งสามารถใช จ ายต างๆ ได ส วนเง นสดท เหล อจะเป นเง นสดคงเหล อและบ นท กเก บร กษาต อไป - กาหนดว นท ทาการเบ กเง นจากธนาคารให ใส ว นท ในสม ดเง นฝากตามรายการท เบ กเง นออกมาจร ง - รห สสาขา,คาย อ ค อรห สสาขาและคาย อรายการ ท ทาการเบ กถอนเง นเพ อเก บข อม ล - ใส จานวนเง นท ถอน - รายละเอ ยด รายละเอ ยดท จะนาเง นไปใช จ ายสามารถระบ ให ระเอ ยดได เป นการระบ เพ อเต อน ความจา เช น ค าไฟฟ า, ค าน าม นต ดหญ า, ค าว สด เป นต น 4. เม อกด เพ อบ นท กข อม ลจะแสดงหน าต างให ใส ยอดการเบ กเง นจากบ ญช ด งร ป ใส ยอดเง นท เบ กจากบ ญช ให ถ กต องเป นอ นเสร จส น 5. เม อเราใส จ านวนเง นท เบ กถอน และก าหนดยอดเง นจากบ ญช ได อย างถ กต องแล ว ให กล บไปด ท ยอดบ ญช ต างๆ จากปรากฏยอดเง นสดข นจากรายการท เราเบ กถอนท นท ด งร ป

27 27 ยอดท เบ กถอน ห กจากบ ญช รวมห กจากบ ญช ต องเท าก บยอด เบ กถอน ร ป เม อ บ นท ก การใส จ านวนเง นห กจากยอดบ ญช ท ก าหนดจะประมลผลยอดบ ญช ห กลด จากรายการท เบ กมา ด ง เม อเบ กถอนจากธนาคารมา ยอดเง นสดเพ มข น,ยอดเง นฝาก จะลดลง ยอดคงเหล อจะเท าเด ม จากการลงรายการด งกล าวยอดเง นสดคงเหล อ ในรายการบ ญช เง นโครงการอาหารกลางว นน กเร ยน จะเป นยอด ด งท เบ กถอนมาจร ง และสามารถนาเง นสดไปดาเน นการใช จ ายหร อจ ดซ อจ ดจ างต อไป

28 28 การร บโอนเง นจากต นส งก ดหร อฝากเช คจากหน วยงานอ น 1. เข ารายการค าส ง ท าข นตอนเหม อนก บ การเบ กเง นจากบ ญช ธนาคาร จากข อ 1-3 การบ นท กรายการฝาก หร อถอนเง น หร อการก าหนดรายละเอ ยดเง นงบประมาณเข าออก จะปรากฏรายละเอ ยดให บ นท กข อม ลการ ฝากเง น, ถอน หร อร บโอนเง นงบประมาณ ส วนข อ 3 ให เล อก สถานะ เป น ร บโอนเง น รวมท งการน าฝากเช ค จากหน วยงานอ นก ทาในส วนน เช นเด ยวก น ด งร ปต วอย าง รายละเอ ยด ใบเสร จร บเง น 2. หากเป นการร บโอนหร อฝากเช ค หร อน าฝากเง นม ส วนรายละเอ ยดใบเสร จร บทางหน วยงานท านได ออกเป น หล กฐานการร บเง น ด งภาพ 3. เม อ บ นท ก แล วจะม หน าต างส วนให ใส รายการยอดร บเข าบ ญช ต างๆ ด งร ป

29 29 4. เม อ บ นท ก การใส จ านวนเง นถ กต องตามจ านวนเง นท ร บโอนมาจร ง เร ยบร อยแล วตรวจสอบยอดในบ ญช ว า ถ กต องหร อไม

30 30 การจ ดทางบจ ดซ อ-จ ดจ าง-ทาส ญญาจ าง 1. เล อกรายการ งบการจ ายเง นงบประมาณ ด งภาพ 2. จะปรากฏรายการงบจ ดซ อ-จ ดจ าง-การทาส ญญาจ าง รวมท งการนาเง นเพ อส งสรรพกร หร อนารายได ส งต น ส งก ด สามารถต งรายการได ในงานเด ยวก น สามารถแยกประเภทงานได ในการลงรายละเอ ยดว าเป นงบ ประเภทใด ซ งรายการท แสดงจะจ ดเร ยงตามว นท ท ทาการ การจะสร างเอกสารพ งระม ดระว งอย างย งในการ ก าหนดว นท ท าการในรายการต างๆ เพ อความถ กต องของการเด นบ ญช บางรายการก ม ได เบ กเง นท หน วยงานท าน เช น ส ญญาจ างน กการภารโรง, ส ญญาจ างคร อ ตราจ าง เป นต น 3. กด F3 หร อเล อก เพ อสร างเอกสารงบจ ดซ อ-จ ดจ าง จะแสดงหน าต างให ก าหนดรายละเอ ยดช องบท สร างใหม ด งต วอย าง 4. เม อตอบ ตกลง จะแสดงหน าต างการใส รายละเอ ยดและการกาหนดประเภทงบท จ ด ด งร ป

31 31 การกาหนดประเภทงบท จ ดทาเพ อให ออกแบบฟอร ม ได อย างถ กต อง ต วอย าง ทางบอาหารกลางว น จะม ข อม ลน ข นมา หากเป น รายการอ น จะเป นม รายละเอ ยดตามแบบน นๆ กาหนดว นท ท ทาการให ถ กต องตามระเบ ยบพ สด การออกเลขท ต างๆ ต อง ระว งอย างย ง เลขท จะน บ เพ มไปเร อยๆ อ างถ งรายการเบ กเง น ธนาคาร เพ อจ ายงบน เล อกช ดกรรมการตรวจร บ ซ งสามารถกาหนดได ท ละช ด

32 32 5. การเล อกช ดกรรมการตรวจร บแล ว จะปรากฏ Tab ในส วนกรรมการตรวจร บให แก ไขรายช อได หากไม ม การเปล ยนแปลงก ไม ต องทาการใดๆ ด งต วอย างกรรมการช ดท 1 Tab ช ดบ คลากร ผ บร หาร และกรรมการตรวจร บ 6. เม อ บ นท ก แล วหากม ข อความแสดงแจ งความไม สมบ รณ ของการจ ดเอกสาร การแจ งให ทราบ ด งกล าวเพ อแจ งให ทราบว าการทางบด งกล าวย งไม ม การจ ายเง น,ย งไม ออกใบร บพ สด, ย งไม ออกใบส าค ญ (บค./บจ.), ย งไม ระบ การห กจากงบบ ญช ใด ด งร ป 7. เม อครบกาหนดว นท จ ายเง นจะต อง ออกใบสาค ญ (บค./บจ.) โดยให เล อกท Tab ใบสาค ญจ าย ด งร ป Tab ใบสาค ญจ าย

33 33 8. เล อกเมน Popup (Click ขวา) หากได ร บใบเสร จจากร านค าให ออกใบสาค ญจ าย (บจ.), หากทางหน วยงาน ออกเองให เล อกออกใบสาค ญจ าย (บค.) ด งน 9. เม อเล อก ออกใบส าค ญ (แบบ บค.) หร อ ออกใบส าค ญ (แบบ บจ.) จะให ก าหนดว นท ท ท าการ จ ายเง น หร อเข ยนเช คจ าย เพ อให ห กยอดบ ญช งบประมาณได อย างถ กต อง ด งร ป 10. เม อก าหนดว นท เป นอ นถ กต องแล ว เล อนไปย ง Tab รายการห กบ ญช งบประมาณ เพ อเล อกบ ญช งบประมาณเพ อห กยอดบ ญช ด งร ป ใส รห สงบประมาณ หร อกด... เพ อเล อกจากหน าต าง Popup Tab รายการห ก บ ญช งบประมาณ 11. เม อเล อกรห สงบแล ว 17 ค อ รห สของเง นโครงการอาหารกลางว น จากน นกด Enter เพ อใส จ านวน จานวนเง นท จะห ก ด งต วอย าง

34 เม อใส จานวนเง นถ กต องแล ว กด Enter จะเป ดหน าต างให กาหนดเง นในงบประมาณท จะจ ายเป นเง นสด หร อห กจากธนาคาร (กรณ จ ายเป นเช ค) ด งต วอย าง 13. เม อก าหนดรายการห กบ ญช งบประมาณเสร จส นแล ว หากม รายการร บพ สด (พ.18) ให เล อนไปย ง Tab ออกใบร บพ สด ด งร ป Tab ออกใบร บพ สด 14. เล อกเมน Popup (Click ขวา) เพ อเล อกรายการ เพ มรายการ ออกใบร บพ สด น าพ สด ท ได จากการท า งบหร อจากรายละเอ ยดใบส งของ เพ อการเบ กจ ายต อไป ด งน

35 เม อเล อกรายการด งกล าวแล วจะม หน าต างให ใส เลขท เอกสารของผ ส งของ, จากใบส งของ, ใบแจ งหน โดยให กาหนดเลขท เอกสารก งกล าว แล วตอบ ตกลง 16. เม อกาหนดเลขท ใบส งของ, ใบกาก บ เสร จแล วจะแสดงหน าต างให ใส รายละเอ ยดว สด หร อพ สด คร ภ ณฑ ท ร บมา ด งน ส วนห วเอกสาร ส วนเน อหา (รายการ) ส วนท ายเอกสาร ส าหร บว ธ การบ นท กรายละเอ ยดใบร บว สด (พ.18) โดยละเอ ยดในห วข อต อไป เม อบ นท กข อม ล รายการว สด เสร จเร ยบร อยแล วจะม รายการและจานวนเง นจะต องตรงก นก บรายละเอ ยดการจ ดงบจ ดซ อ-จ ดจ าง เม อเสร จ ส นการใส รายการร บว สด ถ กต องเร ยบร อยแล วจะเก ดรายการใบร บพ สด (พ.18) ข นในส วน Tab ออกใบร บพ สด เลขท เอกสารใบสาค ญ (พ.18) จะสร างโดยท นท (ต วอย าง ร.1/2556) เป นต น

36 36 การออกใบเบ กพ สด (พ.20) 1. เล อกรายการ ใบขอเบ กพ สด ด งภาพ จะเข าส หน าต างระบบการออกใบขอเบ กพ สด ซ งผ ใช งานสามารถออกใบเบ กพ สด โดยสร างอ ตโนม ต จากใบร บ พ สด ได ท นท ซ งเม อปรากฏหน าต างรายการเบ กพ สด ด งภาพน ส วนห วเอกสาร ส วนท ายเอกสาร ส วนเน อหา (รายการ) 2. เม อต องการเพ มใบเบ กพ สด กด F3 หร อเล อก เพ อสร างเอกสารใบเบ กพ สด สามารถกาหนดส วนห ว และรายละเอ ยดต างๆ ครบเสร จส นแล ว หร อกด F9 เพ อบ นท กหน ารายการเพ อเร ยกการบ นท ก รายการเบ กพ สด ในตารางด านล าง 3. หร อหากต องการเพ ม รายการ เบ กพ สด ส าหร บใบเบ กท สร างไว แล วก เช นเด ยวก น สามารถกด F6 หร อ เล อกรายการคาส ง ข อม ลรายการเบ ก ครบเสร จส นแล ว เพ อบ นท ก 4. และอ กกรณ การออกใบเบ กพ สด แบบ อ ตโนม ต จากรายการจ ดซ อจ ดจ าง ว สด จาก ซ งตามปกต การ ทางานการจ ดซ อว สด รายห ว หร อในโครงการต างๆ เม อท ารายการจ ดซ อ เสร จม กจะเบ กว สด ออกไปใช ใน โครงการท นท ซ งจะง ายในการบร หารจ ดการ เม อการท างบเสร จส นแล วท านสามารถค านวณรายการเพ อ ออก ใบเบ กว สด ได ด งน

37 37

38 38 การออกใบเบ กพ สด (พ.20) 1. เล อกรายการ ใบขอเบ กพ สด ด งภาพ ส วนห วเอกสาร ส วนท ายเอกสาร ส วนใส รายการพ สด 2. สามารถเพ ม หร อ แก ไข จากรายการใบจ ดซ อจ ดจ างได ซ งปกต น น ผ ใช สามารถสร างเอกสาร ใบเบ กพ สด จากใบ ใบร บพ สด ได จากการท าจ ดซ อจ ดจ างแต ละคร งปกต จะเบ กออกมาใช ท นท ด งรายละเอ ยดการ จ ดซ อแบบ ปพ. ต างๆ ก สามารถออกใบเบ กพ สด ได ท นท เช นก น 3. การเพ ม หร อลบรายการพ สด ท ขอเบ ก เพ ยงผ ใช กด F6 หร อ เล อก บ นท กรายการ จากรายการคาส ง 4. การบ นท กรายการพ สด จะปรากฏด งร ป รห สพ สด /คร ภ ณฑ หร อกด F2 เพ อ เล อก รายละเอ ยดพ สด /คร ภ ณฑ สามารถแก ไขได จานวนขอเบ ก และ จานวนท เบ กได

39 39 งานพ สด คงคล ง 1. เล อกรายการ งานพ สด คงคล ง ด งภาพ 2. งานพ สด คงคล งน ค อรายการงานพ สด สามารถค มบ ญช พ สด ต างๆ การร บพ สด การเบ กพ สด การจ าหน ายพ สด รวมท งการว เคราะห การใช งานพ สด ส นเปล องต างๆ ด งภาพต อไปน เมน และเมน ล ด เพ ม, แก ไข, จ ดเก บ, ลบ... รายละเอ ยดคล ง กรณ เก บพ สด ไว หลายคล ง จานวนคงเหล อ ของรายการพ สด ป จจ บ นท ช อย รายการพ สด ท ม อย ท งหมด ในคล ง พ สด น (คล งว สด หล ก)

40 40 3. รายการว สด เข าออก หร อบ ญช พ สด ท ต าแหน งพ สด ป จจ บ นท แสดงตามแถบส เช น รายการว สด เข าออกของ หม ก ว นท ทาการ - ร บเข า - จ าย/เบ กออก เลขท พ.18, พ.20 รายละเอ ยดท ประสงค ซ อเข า, หร อเบ กใช ต างๆ 4. เม อต องการเพ มพ สด ใหม กด F3 หร อเล อก เพ อสร างพ สด สามารถกาหนดส วนห วและรายละเอ ยดต างๆ ครบเสร จส นแล ว หร อกด F9 เพ อบ นท กหน ารายการเพ อเร ยกการบ นท กรายละเอ ยดพ สด ในตาราง ด านล าง

41 41 การสารองข อม ล 1. เล อกรายการ จ ดการฐานข อม ล ด งภาพ บทท 4 การจ ดการฐานข อม ล 2. โ ป ร แ ก ร ม จ ะ เ ล อ ก ร า ย ก า ร ค า ส ง ซ งเ ป น ก า ร เ ป ด ห น า ก า ร จ ด ก า ร ฐ า น ข อ ม ล ผ า น เม อเล อกค าส งด งกล าวน ในการจ ดการฐานข อม ลผ ใช สามารถส ารอง ข อม ลได ด งน - ใส User name และ password ท ทางผ ใช ได ต งไว (ปกต เม อต ดต งโปรแกรม AppServ หากไม ม การ เปล ยนแปลงใดๆ ค าปกต ค อ User : root และ Password : pure1234 User : root Pass : pure1234

42 42 - หน าหล กของ phpmyadmin เล อก (ฐานข อม ล) - เล อกฐานข อม ลซ งปกต จะต งช อฐานข อม ลเป น megasoft_smf2rc5_data, megasoft_smf2rc5_mydata, megasoft_smf2rc5_maka, megasoft_office2rc5_data, megasoft_office2rc5_mydata, megasoft_office2rc5_maka หร อตามท ผ ใช งานได ต ดต งไว - การเล อกฐานข อม ลด งต วอย างค อฐานข อม ลค อช อฐานข อม ล megasoft_smf2rc5_maka ซ งม 162 ตารางข อม ล

43 43 3. เม อแสดงรายการตารางข อม ลแล ว การสารองข อม ลให เล อกท ส งออก หร อ Export ด งร ป ส งออก - ส งออก - เล อนหน าต างลงมาด านล างส ดเล อก ส งมาเป นไฟล หร อ Export to file ส งมาเป นไฟล

44 44 - จากน นเล อก ลงม อ เพ อส ารองข อม ลไปเป นไฟล เก บไว ณ เวลาน นๆ หากท าการใดๆ ผ ดพลาด สามารถเร ยกมาใช งานค นได ท นท เล อก Save - ต งช อไฟล ควรกาหนดว นท ด วยย งเป นก ด เน องจากจะแยกแยะออกว าเป นการส ารองไว ว น-เวลา ใด ด ง ต วอย าง และเล อก Save - การส ารองข อม ล และการเร ยกค นข อม ล น นจ าเป นอย างย งจะต องป ดโปรแกรมและเข าใช งานใหม ม เช นน นข อม ลท จ ดการอาจเก ดความเส ยหายได

45 45 การเร ยกค นข อม ลหร อการ Import ข อม ล 1. เล อกรายการ จ ดการฐานข อม ล เหม อนด งเช นการ สารองข อม ล ด งร ป 2. โ ป ร แ ก ร ม จ ะ เ ล อ ก ร า ย ก า ร ค า ส ง ซ งเ ป น ก า ร เ ป ด ห น า ก า ร จ ด ก า ร ฐ า น ข อ ม ล ผ า น เม อเล อกค าส งด งกล าวน ในการจ ดการฐานข อม ลผ ใช สามารถส ารอง ข อม ลได ด งน - ใส User name และ password ท ทางผ ใช ได ต งไว (ปกต เม อต ดต งโปรแกรม AppServ หากไม ม การ เปล ยนแปลงใดๆ ค าปกต ค อ User : root และ Password : pure1234 User : root Pass : pure1234

46 46 - หน าหล กของ phpmyadmin เล อก (ฐานข อม ล) - เล อกฐานข อม ลซ งปกต จะต งช อฐานข อม ลเป น megasoft_office2rc5_maka หร อตามท ผ ใช งานได ต ดต งไว - การเล อกฐานข อม ลด งต วอย าง สาหร บการเร ยกค นฐานข อม ลน นจะต องระม ดระว งอย างย ง น นค อก อน การเร ยกค นข อม ล จะต อง ลบ ตารางข อม ลเด มออกหมดก อนแล วค อยเร ยกค นข อม ลมาใส ไว เหม อนเด มจะได ข อม ลป จจ บ น ณ ว นท เรา สารองข อม ล ไว

47 47 - การ ลบ ข อม ลเด มเร มจากเม อเล อกฐานข อม ลได แล ว เล อนหน าต างลงมาล างส ดแล วเล อก เล อก ท งหมด 1. เล อกท งหมด 2. กระทาก บท เล อก - แล วเล อกท กระทาก บท เล อก ให เล อก โยนท ง ด งน - จะปรากฏข อความเพ อถามด งน ให ตอบ ใช เพ อลบตารางข อม ลท งหมดออกก อนการ นาเข าข อม ล

48 48 3. เม อแสดงรายการตารางข อม ลแล ว การเร ยกค นข อม ลให เล อกท นาเข า หร อ Import ด งร ป Import - นาเข า หร อ Import

49 49 - จากน นเล อก Browse แล วเล อกแฟ มข อม ล.sql แล วก เล อก Open 4. จากน นเล อก ลงม อ หร อ OK ตามร ป 5. เป นอ น Import เสร จสมบ รณ

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า 2 คาน า ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานท ม หน าท ในการ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท งในส วนกลาง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งม ความจาเป นใช ข อม ลสารสนเทศทางด านการบร หารทร พยากร สาหร

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อ การบร หารจ ดการ

ค ม อ การบร หารจ ดการ เอกสารท 6/2558 ค ม อ การบร หารจ ดการ ระบบข อม ลสารสนเทศ 2558 กล มงานข อม ลสารสนเทศ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 2 โทร. 0-7425-8216 ต อ 15 เว บไซต http://www.skz2.go.th http://203.172.179.30/aoc_ska2

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

Joomla LaiThai (CMS E-commerce)

Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla Laithai เป นช อหน งของช ดโปรแกรม Joomla ซ งพ ฒนามาเพ อใช งานส าหร บธ รก จ E-Commerce ท งขนาดเล ก กลาง ใหญ Joomla Laithai ถ กพ ฒนามาจาก Joomla และ ฟ งก ช น E-commerce

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. 2551 วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

More information

ค ม อการต ดต งใช งานโปรแกรมสาหร บซอฟต แวร สาเร จร ป (Software Component :SWC)

ค ม อการต ดต งใช งานโปรแกรมสาหร บซอฟต แวร สาเร จร ป (Software Component :SWC) ค ม อการต ดต งใช งานโปรแกรมสาหร บซอฟต แวร สาเร จร ป (Software Component :SWC) หน า 1 ของ 25 1. เก ยวก บระบบ (Software Component : SWC) ป จจ บ นผ เส ยภาษ อากรบางส วนม การใช โปรแกรมซอฟต แวร ส าเร จร ปท ม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศการเบ กจ ายชดเชยยาบ ญช จ (๒) (IMATINIB MESILATE) ป งบประมาณ 2555 สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต Version 1.

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศการเบ กจ ายชดเชยยาบ ญช จ (๒) (IMATINIB MESILATE) ป งบประมาณ 2555 สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต Version 1. ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศการเบ กจ ายชดเชยยาบ ญช จ (๒) (IMATINIB MESILATE) ป งบประมาณ 2555 สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต Version 1.1 หน า 1 คานา ค ม อจ ดทาข น เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถใช งานโปรแกรมระบบยาได

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information