โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ"

Transcription

1 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ จากร ปท 1 จะเม อเข าส หน าจอเร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าแรกด งร ปท 2 คล กเพ อ เร ยกใช โปรแกรม ร ปท 2 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ เม อคล กเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏหน าจอ Login เข าส ระบบ ซ งผ ใช งานจะต องกรอกรห สผ ใช งาน (Username) และ รห สผ าน (Password) เข าส ระบบ ด งร ปท 3 ระบบการท างานของผ ใช งานออกเป น 2 กล ม ค อ ผ ใช งานท วไป (User) และผ ด แลระบบ (Admin) โดยผ ใช แต ละกล มจะใช โปรแกรมท ม ความสามารถแตกต างก นตามส ทธ ในการใช งาน ซ งในค ม อน จะกล าวถ ง ว ธ การใช งานโปรแกรมในส วนของผ ใช งานท วไป

2 6-2 ร ปท 3 การเข าใช งานระบบ จากร ปท 3 เพ อความปลอดภ ยในการเข าใช งานระบบ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต งานจ งจ าเป นท จะต องม การ Login เข าส ระบบ โดยผ ใช ท วไปสามารถท าการเข าส ระบบได ด งน 1. กรอกรห สผ ใช งาน (Username) ลงบนฟอร ม 2. กรอกรห สผ าน (Password) ลงบนฟอร ม 3. หากต องการความสะดวกในการจดจ ารห สผ านส าหร บเข าส ระบบในคร งต อไป โดยไม ต องกรอกรห สผ าน ให คล กท หร อช องส เหล ยม (รห สผ านน จะถ กบ นท กไว โดยโปรแกรมบราวเซอร บนเคร องคอมพ วเตอร ท ผ ใช งาน เคยคล กเช นน เท าน น) 4. คล กท ป ม เพ อให ระบบท าการตรวจสอบส ทธ การใช งานและเช อมโยงข อม ลท เก ยวข องก บส งก ด/ กองของผ ใช งาน (หากไม สามารถเข าส ระบบได ให ท าการกรอกรห สผ ใช งานหร อรห สผ านใหม ) การเล อกงบประมาณรายจ ายประจ าป หล งจากเข าส ระบบเร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอแรกของโปรแกรมแสดงช อผ เข าระบบด งร ปท 2 พร อมก บให ผ ใช งานเล อกป งบประมาณท ต องการเข าส การจ ดการข อม ล โดยผ ใช งานจะต องท าการเล อก ป งบประมาณรายจ ายประจ าป ได ด งน 1. คล กท เพ อเล อกป งบประมาณท ต องการ ด งร ปท 5 2. คล กท ป ม เพ อย นย นการเล อก 1. คล กเพ อเล อก ป งบประมาณ 2. คล กเพ อย นย นการ เล อก คล กเล อกงบประมาณ ร ปท 4 การเล อกป งบประมาณ ร ปท 5 การแสดงป งบประมาณให เล อก

3 6-3 การเล อกเมน บร หารจ ดท าแผนและงบประมาณ หล งจากท ผ ใช งานได เล อกป งบประมาณเร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอแสดงเมน หล กส าหร บ ป งบประมาณท ได เล อกด งกล าวให ผ ใช งานเล อกจ ดการข อม ล ประกอบไปด วยการจ ดการข อม ลในแต ละส วนด ง ต อน 1. แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน 2. รายงาน (ค าคร ภ ณฑ /ค าท ด นและส งก อสร าง) 3. การย นย นแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป (หากผ ใช งานได ผ านการคล กย นย น แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป แล ว ป มน จะไม ปรากฏบนเมน หล ก) 4. แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 1 ป 1. คล กเล อก เพ อไปย งหน าแผนพ ฒนาฯ ระยะ 1 ป 2. คล กเล อก เพ อไปย งหน าแสดงรายงาน 3. คล กเล อก เพ อย นย นแผนพ ฒนาฯ 4. คล กเล อก เพ อไปย งหน าแผนพ ฒนาฯ ระยะ 1 ป คล กเล อก เพ อไปย งหน าก อนหน าน ร ปท 6 การเล อกเมน บร หารจ ดท าแผนและงบประมาณ หมายเหต ผ ใช งานสามารถเล อกป งบประมาณท ต องการเข าจ ดการข อม ลใหม ได อ กคร ง หร อกล บไปย งหน าก อน หน าน ได โดยคล กท ป ม 1. การจ ดการข อม ลแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป เม อผ ใช งานได คล กเข าส หน าการจ ดการข อม ลแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน จะปรากฏหน าจอแสดง ช อ จ านวนรวมของแต ละย ทธศาสตร และแนวทาง และสร ปจ านวนรวมท งหมดของย ทธศาสตร /แนวทาง ใน ร ปแบบตาราง ด งร ปท 7 โดยผ ใช งานสามารถเล อกจ ดการข อม ลได ด งน 1. คล กเล อก ช อย ทธศาสตร ท ต องการ เพ อเข าส หน าจ ดการข อม ลย ทธศาสตร 2. คล กเล อก ช อแนวทาง ท ต องการ เพ อเข าส หน าจ ดการข อม ลแนวทาง 3. หากต องการเล อกเมน หล กอ กคร งหร อต องการกล บไปหน าก อนหน าน ให คล ก

4 คล กเล อก เพ อไปย ง หน าก อนหน าน 1. คล กเล อก เพ อไป ย งหน าจ ดการข อม ล แผนย ทธศาสตร 2. คล กเล อก เพ อไป ย งหน าจ ดการข อม ล แนวทาง ร ปท 7 แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน

5 คล กเล อก เพ อไปย งหน าบ นท กแนวทาง 1. คล กเล อก เพ อไปย ง หน าบ นท กแผนย ทธศาสตร คล กเล อก เพ อไปย งหน าแสดงข อม ลแนวทาง 3. คล กเล อก เพ อไปย งหน า ก อนหน าน คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแผนย ทธศาสตร คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแผนย ทธศาสตร คล กเล อก เพ อไป ย งหน าแสดง 4. ข อม ลแผน ย ทธศาสตร 8. คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแนวทาง 9. คล กเล อก เพ อลบ แนวทาง ร ปท 8 แผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน จากร ปท 8 สามารถอธ บายการท างานในส วนของการจ ดการข อม ลภายใต ย ทธศาสตร ได ด งน

6 หมายเลข 1 คล กท ป ม เพ อไปย งหน าบ นท กข อม ลแผนย ทธศาสตร ใหม 2. หมายเลข 2 คล กท ป ม เพ อไปย งหน าบ นท กข อม ลแนวทางใหม 3. หมายเลข 3 คล กท ป ม เพ อกล บไปย งหน าเมน หล กหร อหน าก อนหน าน 4. หมายเลข 4 คล กเล อก ช อแผนย ทธศาสตร ท ต องการ เพ อไปย งหน าแสดงข อม ลแผนย ทธศาสตร ท งหมด หมายเลข 5 คล กเล อก ช อแนวทาง ท ต องการ เพ อไปย งหน าแสดงแนวทางท งหมด 6. หมายเลข 6 คล กท ป ม เพ อไปย งหน าแก ไขแผนย ทธศาสตร 7. หมายเลข 7 คล กท ป ม เพ อไปลบแผนย ทธศาสตร 8. หมายเลข 8 คล กท ป ม หล งแนวทางท ต องการ เพ อไปย งหน าแก ไขแนวทาง 9. หมายเลข 9 คล กท ป ม หล งแนวทางท ต องการ เพ อลบแนวทางท ต องการ 1.1 การจ ดการข อม ลแผนย ทธศาสตร /แนวทาง จากร ปท 8 เม อผ ใช งานได คล กเล อกย ทธศาสตร ท ต องการแล ว จะปรากฏหน าจอจ ดการข อม ลของแผน ย ทธศาสตร ท งหมดตามส ทธ ของผ ใช งานตามส งก ดกอง โดยประกอบไปด วยรายละเอ ยดโครงการพ ฒนา ด งร ปท 7 และผ ใช งานสามารถท าการจ ดการข อม ลรายละเอ ยดโครงการพ ฒนาได ด งน 1. ค นหาข อม ลได โดยการกรอกข อม ลท ต องค นหาเบ องต นลงบนฟอร มค นหา ได แก ข อม ลช อโครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย หร อจ านวนงบประมาณท ทราบเบ องต นลงบนฟอร มท ต องการ แล วกดป ม Enter ของ แป นพ มพ เพ อเร มท าการค นหา 2. คล กท ป ม เพ อด รายงาน (Excel) 3. คล กท ป ม เพ อเพ มโครงการหล กใหม 4. คล กท ป ม เพ อไปย งหน าการจ ดการข อม ลภายใต ย ทธศาสตร ระยะ 3 ป หร อหน าก อนหน าน คล กท ป ม หล งรายการท ต องการท ต องการ แก ไข โครงการหล ก 6. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการ ลบ โครงการหล ก 7. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการ เพ ม โครงการรอง 8. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการท ต องการ แก ไข โครงการรอง 9. คล กท ป ม หล งรายการท ต องการ ลบ โครงการรอง

7 คล กเล อก เพ อด รายงาน (Excel) 3. คล กเล อก เพ อเพ มโครงการหล กใหม 4. คล กเล อก เพ อ ไปย งหน าก อนหน า น 1. กรอกข อม ลลงบนฟอร มเพ อค นหา คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขโครงการหล ก คล กเล อก เพ อลบ โครงการหล ก คล กเล อก เพ อไปย งหน า แก ไขแนวทาง ร ปท 9 การด รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา 8. คล กเล อก เพ อเพ ม โครงการรอง 9. คล กเล อก เพ อไปย งหน าลบแนวทาง หมายเหต ข อม ลท แสดงบนหน าจอโปรแกรมจะปรากฏเฉพาะข อม ลของส งก ด/กอง ท ผ ใช งานม ส วนเก ยวข อง อย ในป จจ บ นเท าน น การด รายงาน

8 6-8 จากร ปท 9 เม อผ ใช งานได คล กเล อกแนวทางท ต องการแล ว จะปรากฏหน าจอแสดงรายละเอ ยดของ โครงการพ ฒนาและผ ใช งานสามารถจ ดการข อม ลรายละเอ ยดโครงการพ ฒนา ด งในหน าจอโปรแกรมร ปท 8 ซ ง ผ ใช งานสามารถคล กเล อกจ ดการข อม ลได ด งน 1. ผ ใช งานสามารถเป ดด ได ท นท โดยคล ก เล อก Open with 2. หร อผ ใช งานสามารถบ นท กไฟล เก บไว ใช งานในภายหล งได โดยคล ก Save File 3. หากผ ใช งานได คล กเล อกเร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม เพ อย นย น หร อคล ก เพ อยกเล ก คล กเพ อเล อกร ปแบบไฟล ท 1. จะเป ดหร อเล อกจ ดเก บไฟล ไว ใช งานภายหล ง คล กเพ อตกลง 2. ร ปท 10 การด รายงาน 3. คล กเพ อยกเล ก การเพ มโครงการหล ก ผ ใช งานสามารถท าการเพ มข อม ลโครงการหล กได โดยจะต องท าการกรอกข อม ลด งน 1. กรอกช อโครงการหล กลงบนฟอร ม 6. กรอกว ตถ ปะสงค ลงบนฟอร ม 2. คล ก เพ อเล อกส งก ด/กองโดยระบบจะเล อก 7. กรอกผลล พธ ลงบนฟอร ม ส งก ด/กองตามข อม ลส งก ดกองท ม รายช อผ ใช งาน 8. คล กเล อก เพ อบ นท กข อม ล ข นอย จากฐานข อม ลล าส ด 9. หร อคล ก เพ อท าการร เซตแล ว 3. คล ก เพ อเล อกส วน/ฝ ายท เก ยวข อง กรอกข อม ลใหม ด งร ปท 9 4. คล ก เพ อเล อกฝ าย/งานท เก ยวข อง 10. หร อคล ก เพ อย อนกล บไปหน า คล ก เพ อเล อกงานท เก ยวข อง ก อนหน า กรอกช อโครงการหล ก 1. คล กเพ อร เซตฟอร ม 9. แล วกรอกข อม ลใหม 2. คล กเล อกส งก ด/กอง 3. คล กเล อกส วน/ฝ าย 4. คล กเล อกฝ าย/งาน 10. คล กเพ อ ย อนกล บไปหน าก อน หน าน กรอกว ตถ ประสงค 6. กรอกผลล พธ 7. ร ปท 11 เพ มโครงการหล ก คล กเพ อเพ ม 8. โครงการหล ก คล กเล อกงาน

9 การแก ไขข อม ลโครงการหล ก เม อผ ใช งานเข าส หน าการแก ไขข อม ลโครงการหล ก จะปรากฏฟอร มแสดงข อม ลแผนพ ฒนาฯ เด มจาก ระบบ ผ ใช งานสามารถท าการแก ไขข อม ลโครงการหล กได โดยการเล อกท าการกรอกข อม ลท ต องการแก ไขด งน 1. หากต องการแก ไขช อโครงการหล ก ให คล กบนฟอร มหน งคร งแล วพ มพ ช อโครงการหล กท ต องการแก ไข 2. หากต องการแก ไขส งก ด/กอง ให คล ก เพ อเล อกส งก ด/กองโดยระบบจะเล อกส งก ด/กองตามข อม ล ส งก ดกองท ม รายช อผ ใช งานข นอย จากฐานข อม ลล าส ด 3. หากต องการแก ไขส วน/ฝ าย คล ก เพ อเล อกส วน/ฝ ายท เก ยวข อง 4. หากต องการแก ไขฝ าย/งาน คล ก เพ อเล อกฝ าย/งานท เก ยวข อง หากต องการแก ไขงาน คล ก เพ อเล อกงานท เก ยวข อง 6. หากต องการแก ไขว ตถ ปะสงค และผลล พธ กรอกว ตถ ปะสงค และผลล พธ ลงบนฟอร ม 7. หากท าการแก ไขข อม ลเร ยบร อยแล ว ให คล กเล อกท ป ม เพ อบ นท กข อม ล 8. หร อหากต องการยกเล กการบ นท กหร อต องการออกจากการแก ไขน ให คล กท ป ม ด งร ปท คล กเพ อเล อก ส าน ก/กอง 4. คล กเพ อเล อก ฝ าย/งาน 1. กรอกช อโครงการหล ก 3. คล กเพ อเล อก ส วน/ฝ าย คล กเพ อเล อก งาน 6. คล กเพ อเล อก ฝ าย/งาน 7. คล กเพ อบ นท ก 8. คล กเพ อยกเล กการเพ ม ร ปท 12 การแก ไขข อม ลโครงการหล ก การลบข อม ลโครงการหล ก หล งจากท ผ ใช งานได คล กป มลบข อม ลแล ว ระบบจะท าการแสดงข อความสอบถามการย นย นการลบ ข อม ล ผ ใช งานจะต องท าการย นย นการลบโดยคล กท ป ม จากน นระบบจะท าการลบข อม ลท นท หร อ หากไม ต องการลบข อม ลให คล กท ป ม เพ อยกเล ก ด งร ปท คล กเพ อย นย นการลบ 2. คล กเพ อยกเล กการลบ ร ปท 13 การลบข อม ลโครงการหล ก

10 การเพ มข อม ลโครงการรอง ผ ใช งานสามารถท าการเพ มข อม ลโครงการรองได โดยจะต องท าการกรอกข อม ลด งน 1. กรอกช อโครงการรองลงบนฟอร ม คล ก เพ อเล อกงานท เก ยวข อง 2. คล ก เพ อเล อกส งก ด/กองโดยระบบจะเล อก 6. กรอกว ตถ ปะสงค และผลล พธ ลงบนฟอร ม ส งก ด/กองตามข อม ลส งก ดกองท ม รายช อผ ใช งาน 8. คล กเล อก เพ อบ นท กข อม ล ข นอย จากฐานข อม ลล าส ด 9. หร อคล ก เพ อท าการร เซตแล วกรอก 3. คล ก เพ อเล อกส วน/ฝ ายท เก ยวข อง ข อม ลใหม ด งร ปท คล ก เพ อเล อกฝ าย/งานท เก ยวข อง 7. คล กเพ อยกเล กการเพ ม 1. กรอกช อโครงการรอง 2. คล กเพ อเล อก ส งก ด/กอง 3. กรอกว ตถ ประสงค 4. กรอกผลล พธ คล กเพ อบ นท กข อม ล ร ปท 15 การเพ มข อม ลโครงการรอง 6. คล กเพ อยกเล กการบ นท ก 2. รายงาน (ค าคร ภ ณฑ /ค าท ด นและส งก อสร าง) เม อผ ใช งานได เข าส หน ารายงาน (ค าคร ภ ณฑ /ค าท ด นและส งก อสร าง) จะปรากฏหน าจอแสดงรายงาน ข อม ลของโครงการท งหมดของค าคร ภ ณฑ หร อค าท ด นและส งก อสร าง ด งร ปท 13 ซ งผ ใช งานสามารถท าการ เล อกด ข อม ลหร อค นหาข อม ลได อย างสะดวกรวดเร วได ด งน 1. คล ก เล อกหมวดท ต องการเพ อแสดงรายงาน 2. คล ก เล อกประเภทท ต องการเพ อแสดงรายงาน 3. คล กท ป ม เพ อเร มท าการค นหา 4. หร อท าการเร มท าการค นหาได โดยกรอกข อม ลเบ องต น ได แก ข อม ลช อโครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย จ านวนงบประมาณ ผลล พธ หร อส งก ด/กอง ลงบนฟอร มท ต องการค นหา

11 คล กเพ อค นหาข อม ล 1. คล กเพ อเล อกหมวด 2. คล กเพ อเล อกประเภท คล กย อนกล บไปย ง หน าก อนหน าน 6. กรอกข อม ลเบ องต นลงบนฟอร มเพ อค นหาข อม ล ร ปท 15 รายงาน (ค าคร ภ ณฑ /ค าท ด นและส งก อสร าง) 3. การย นย นแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป เม อผ ใช งานได คล กแผนพ ฒนาเทศบาลอ ดรธาน ธาน ระยะ 3 ป แล วน น ระบบจะท าแสดงข อความการ สอบถามท นท ว าต องย นย นสถานะหร อไม ผ ใช งานจะสามารถท าการย นย นได โดยคล กท ป ม หร อ หากไม ต องการย นย นให ท าการยกเล กโดยคล กท ป ม ด งร ปท 14 คล กเพ อย นย นสถานะ คล กเพ อยกเล กการย นย นสถานะ ร ปท 16 การย นย นแผนพ ฒนาเทศบาลนครอ ดรธาน ระยะ 3 ป หมายเหต หากผ ใช งานได ผ านการย นย นแผนพ ฒนา 3 ป เร ยบร อยแล ว ผ ใช งานจะไม สามารถท าการจ ดการ ข อม ลใดๆ หร อท าการเพ ม ลบ แก ไขข อม ลใดๆ ของป งบประมาณน นได อ ก (ยกเว นผ ด แลระบบจะอน ม ต ท า การเป ดแผนพ ฒนาอ กคร งผ านระบบให ) การออกจากระบบ หล งจากท ผ ใช งานใช งานโปรแกรมเสร จส น หร อผ ใช งานต องการเข าส ระบบอ กคร งโดยผ ใช งานอ นน น ผ ใช งานจะต องท าการคล กท ป ม (Logout) ซ งอย แถบบนส ดของหน าจอโปรแกรมเพ อออกจากระบบ ด ง ร ปท 17 คล กเพ อออกจากระบบ ร ปท 17 การออกจากระบบ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด)

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) ค ม อการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ระบบการจ ดทาแผนการปฏ บ ต การและการต ดตามความก าวหน า

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช SCCC websales

ค ม อการใช SCCC websales ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

More information