ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ"

Transcription

1 ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ สาน กบ ญช ประชาชาต สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ว นพฤห สบด ท 30 เมษายน

2 ผลการศ กษาและจ ดทา QGDP แบบปร มาณล กโซ (เบ องต น) ความเป นมาและว ตถ ประสงค แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ ผลการจ ดทาเบ องต น 2

3 ความเป นมาและว ตถ ประสงค 3

4 อน กรมรายป อน กรมรายไตรมาส รายได ประชาชาต แบบปร มาณล กโซ ผล ตภ ณฑ ภาคและจ งหว ด สต อกท นของประเทศไทย บ ญช เศรษฐก จเง นท นของประเทศไทย สาน กบ ญช ประชาชาต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ม ลค า ณ ราคาประจาป และปร มาณล กโซ ม ลค า ณ ราคาประจาป และราคาคงท (พ.ศ. 2531) ม ลค า ณ ราคาประจาป ม ลค า ณ ราคาประจาป และราคาคงท (พ.ศ. 2531) ราย 5 ป ตารางป จจ ยการผล ตและผลผล ต ม ลค า ณ ราคาประจาป งานว จ ย และบ ญช สน บสน น (จ ดทา/ร วมจ ดทา) โครงการสน บสน นให จ งหว ดจ ดทาผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) แบบ Bottom up Non profit Institutions Satellite account of Thailand โครงการ ICP บ ญช รายจ ายส ขภาพแห งชาต ฯลฯ 4

5 ความเป นมาและว ตถ ประสงค รายได ประชาชาต ของประเทศไทยได ปร บเปล ยนป ฐานมาแล ว 4 คร ง ป ฐาน พ.ศ อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2505 อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2515 อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2531 อน กรมท ใช ในQGDPป จจ บ น ระบบบ ญช ประชาชาต ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 (ระบบล าส ด) ให ว ดม ลค า GDP ท แท จร งแบบปร มาณล กโซ (CVM) เน องจากให ผลการว ดอ ตราการขยายต วของเศรษฐก จได ด กว าการว ดแบบป ฐานคงท

6 ความเป นมาและว ตถ ประสงค (ต อ) อน กรมป จจ บ น ( ) ผลรวมของ QGDP 4 ไตรมาส เท าก บ GDP รายป หร อเท าก บ รายได ประชาชาต ในระด บ ราคาประจ าป และราคาคงท เน องจากค านวณบนฐานข อม ล เด ยวก นและใช ราคาป ฐานช ด เด ยวก น อน กรมป จจ บ น ( ) ผลรวมของ QGDP 4 ไตรมาส ไม ได จ ดทา Benchmarking ก บ GDP รายป ท งในระด บราคา ประจ าป และราคาท แท จร ง เน องจาก GDP รายป ป ฐาน 2531 ไม ม การจ ดท าข อม ลรายป ต งแต ป 2553 เป นต นไป อน กรมใหม ( ) จ ดท าแล วเสร จเบ องต น เพ อร บฟ ง ความเห นจากท ประช มเพ อ ปร บปร งและเผยแพร เน องจาก ข อม ลรายป อน กรมใหม เป นแบบ ปร มาณล กโซ อน กรม ป 2533-ป 2553 เผยแพร คร งแรกมกราคม 2555 และข อม ลล าส ดป 2556 ศ กษา ค ดเล อกป ฐานและ แนวทางการประมวลผล วางระบบและพ ฒนา โปรแกรมประมวลผล ประมวลผลรายได ประชาชาต อน กรมใหม ต งแต ป 2533 ถ ง ป จจ บ น 6

7 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ 7

8 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ การปร บเปล ยนว ธ การจ ดท ารายได ประชาชาต ของประเทศไทยม ลค าท แท จร งจากระบบป ฐาน คงท เป นการจ ดท าแบบปร มาณล กโซ ค อ การพยายามค านวณค ารายได ประชาชาต รายป ใน ม ลค าท แท จร ง (real term) ท ขจ ดผลด านราคาท แตกต างก นในแต ละป ให ม ความถ กต อง และสะท อนท ศทางเศรษฐก จท ด กว าเด ม ว ธ ป ฐานคงท ข อด การคานวณทาได ง ายไม ซ บซ อน ข อเส ย โครงสร างความส มพ นธ ของราคาส นค า และบร การไม เปล ยนแปลงไปจากป ฐาน อ ตราการขยายต วในป ท ห างจากป ฐานม ก ส ง(ต า)กว าความเป นจร ง ว ธ ด ชน ล กโซ ข อด โครงสร างของความส มพ นธ ของราคา ส นค าและบร การแต ละป ม ความท นสม ยห าง จากป จจ บ นเท าก บ t-1 ป ด งน นอ ตราการ ขยายต วม ความถ กต อง ข อเส ย ขาดค ณสมบ ต การรวม (Non-additive) SNA 1993 and SNA 2008 recommended Chain Volume Measures 8

9 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) แนวทางการคานวณรายได ประชาชาต ณ ราคาคงท (constant prices) Fixed-weighted Volume Measures เป นการคานวณโดยใช ราคาอ างอ งป เด ยว ด งน น ป ฐานท ใช ในการอ างอ งจ งม ความสาค ญมาก เน องจากการว ดรายได ประชาชาต ราคาคงท เป นการว ดการขยายต วเช งปร มาณ โดยให โครงสร างของความส มพ นธ ของราคาส นค าและบร การไม เปล ยนแปลงไปจากป ฐาน ม ลค า ณ ราคาคงท = P 0 *Q t โดยท P 0 = ราคา ของส นค าและบร การป ท o หร อป ท เป นฐาน Q t = ปร มาณของส นค าและบร การป ท t 9

10 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ข นตอนท 1 ข นตอนท 2 ข นตอนท 3 ข นตอนท 4 ข นตอนท 5 คานวณหาปร มาณล กโซ หร อ Chain Volume Measures (CVM) โดยม ลค า CVM ในป อ างอ ง จะเท าก บม ลค า ณ ราคา ประจาป ในป อ างอ งน น และทาการเช อมโยงป อ น ด วยด ชน ปร มาณในข นตอนท 4 10

11 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) Direct Index Chain Index Chain Index Total at = = = =100 Y QA QB PA PB current price Level Index Level Index Level Index Level Level Gr Gr , , , , , , , , , , GDP (GDE) at Current prices GDP (GDE) at Previous year prices Compile Direct index Compile Chained index Compile GDP (GDE) at Chain volume measures 11

12 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ข อจาก ดของการใช ป ฐานคงท ในการจ ดทา GDP ณ ราคาคงท Substitution Bias อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จท คานวณจากการใช ราคาป ฐานท เก า จะม ค าส งกว าอ ตราท ควรจะเป น จร ง (ความคลาดเคล อนซ งเก ดจากการทดแทนก น ระหว างส นค าท ราคาแพงข นและส นค าท ม ราคาถ ก ลง) Laspeyres Paasche gap Laspeyres ม กให ค าอ ตราการขยายต ว ส งกว าท ควรจะเป น Paasche ม กให ค าอ ตราการขยายต วต ากว าท ควรจะ เป น 12

13 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) โครงการเปล ยนป ฐานสถ ต รายได ประชาชาต ของประเทศไทย ระยะท 1 ได ทดสอบโดยใช สถ ต รายได ประชาชาต ระหว างป พ.ศ ประเด นทดสอบท 1 การเปล ยนป ฐาน ทาให Growth rate ในการคานวณด วย Fixedweighted Volume measure เปล ยนไปอย างไร ประเด นทดสอบท 2 การคานวณแบบ Chain Volume Measure ลด L-P gap ได หร อไม เม อ เท ยบก บการคานวณแบบ Fixed-weighted Volume Measure ประเด นทดสอบท 3 Fixed-weighted index และ Annual chain index แบบ Laspeyres แตกต างจาก Annual chain index แบบ Fisher หร อไม 13

14 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ตารางแสดงอ ตราการเปล ยนรายป ของ GDP คานวณโดยใช ด ชน ปร มาณแบบ Fixed-weighted (ป ฐานต าง ๆ ) ป ฐาน 2537/ / / / / / / / / /45 เฉล ย ตารางแสดงอ ตราการเปล ยนแปลงรายป ของ GDP คานวณโดยใช ด ชน ปร มาณแบบ fixed - weighted (ป ฐาน 2531) และด ชน ปร มาณแบบ chained-weighted GDP Fixed-weighted ป ฐาน / / / / / / / / / /45 ค าเฉล ย Chain Fisher Chain Laspeyres

15 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 1 การเปล ยนป ฐาน ทาให Growth rate ในการคานวณด วย Fixed-weighted Volume measure เปล ยนไปอย างไร การใช ป ฐานท ท นสม ยข น ม แนวโน ม ท จะทาให ผลการคานวณอ ตราการขยายต ว ของ GDP ม ค าลดลง ป ฐาน Average growth rate(%) พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ ผลการศ กษาเพ มเต ม : ป Substitution Bias GDP s growth average GDE s growth average Base Year Base Year Diff สร ป : ช วง พ.ศ ราคาและปร มาณส นค า เปล ยนแปลงในล กษณะท ทาให เก ด substitution bias ด งน น การใช ข อม ล GDP ณ ราคาป ฐาน 2531 จ ง overestimate อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จ 15

16 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 2 การคานวณแบบ Chain Volume Measure ลด L-P gap ได หร อไม เม อเท ยบก บการคานวณแบบ Fixed-weighted Volume Measure การใช CVM ลด L-P gap ได 39 กรณ จาก 45 กรณ เม อเท ยบก บ Fixedweighted โดย GDP และ สาขาการผล ตส วนใหญ ก ลดลง Laspeyres volume index เป นการคานวณด ชน ปร มาณ ป ฐาน 2531 ป ฐาน 2545 โดยการถ วงน าหน กด วยราคาป Laspeyres ก อนหน า เส นท ควรจะเป น Paasche volume index Gap เป นการคานวณด ชน ปร มาณ โดยการถ วงน าหน กด วยราคาป Passche ป จจ บ น ผลการศ กษาเพ มเต ม ป : Laspeyres-Passche Gap Fixed Base Year ความแตกต าง CVM(3) 1988 (1) 2002 (2) (1) (2) (1) (3) Gross Domestic Products (GDP) Expenditure on Gross Domestic Products (GDE)

17 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 3 Fixed-weighted index และ Annual chain index แบบ Laspeyres แตกต างจาก Annual chain index แบบ Fisher หร อไม ประเทศไทย พ.ศ Fixed-weighted (2531) ค าความคลาดเคล อนของ อ ตราการขยายต วทาง เศรษฐก จ(เฉล ย 10 ป ) 0.56 % Chain Laspeyres 0.07 % สร ป : Fixed-weighted (2531) ทาให การคานวณม ความคลาดเคล อน จากAnnual chain index แบบ Fisher มากกว า CVM แบบ Laspeyres 17

18 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ว ธ การจ ดการเก ยวก บ non additive ไว 3 ประการด วยก น ด งน ว ธ แ ร ก ค อ เ ผ ย แ พ ร ร า ย ไ ด ป ร ะ ช า ช า ต แบบ Chained Volume Measures ท ย งคงม ค า non additive โดยไม ต องปร บปร งต วเลขสถ ต ใด ๆ สศช. ได เผยแพร ข อม ลในแบบด งกล าว ว ธ ท สอง ค อ กระจายความแตกต างของรายได ประชาชาต ให ก บส วนประกอบต าง ๆ ของการรวม ค าในแต ละระด บ ว ธ ท สาม ค อ ขจ ดความแตกต าง ๆ โดยจ ดการให ค าสถ ต ต วรวมในแต ละระด บ เท าก บ ผลรวมของ ค าสถ ต ประกอบต าง ๆ ในแต ละระด บ เป นการบ ดเบ อนการเปล ยนแปลงใน ปร มาณการผล ต ซ งก อให เก ดผลกระทบ สาหร บการว เคราะห ในส วนย อย ไม ควรนามาใช เพราะก อให เก ดการบ ดเบ อนต อการ เปล ยนแปลงในปร มาณการผล ตในระด บต วรวมแล ว ย งท าให การได มาซ งค าสถ ต ต วรวมต องข นก บการ เกล ยค าความแตกต างของส วนประกอบ ผ ด ว ตถ ประสงค ของการว ดแบบปร มาณล กโซ 18

19 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ผลการปร บปร งรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ ป ปร บปร งขอบเขตหร อค มรวม(Coverage) เช น การเพ มเต มก จกรรมทางเศรษฐก จให ครบถ วนมากข น ท ง ด านการผล ต การใช จ าย และด านรายได ปร บปร งว ธ การคานวณและแหล งข อม ล เช น บร การต วกลางทางการเง นปร บเปล ยนการว ดม ลค าผลผล ต ของบร การต วกลางทางการเง นเป นว ธ การว ดแบบ FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) จากเด มคานวณโดยว ธ imputed service charge การปร บปร งตามกรอบแนวค ดของระบบบ ญช ประชาชาต สากลล าส ด เช น ปร บปร งรายการบ ญช ต างประเทศโดยการปร บปร งข อม ลส นค าน าเข ารายจ ายซ อบร การจากต างประเทศ ผลตอบแทนจากป จจ ย การผล ตร บส ทธ จากต างประเทศ และเง นโอนระหว างประเทศ ท ส าค ญค อ ม ลค าส นค าน าเข าเปล ยนจาก ราคา C.I.F. เปล ยนมาบ นท กตามม ลค า ณ ราคา F.O.B. โดยค าบร การต างๆบ นท กในรายการบร การแทน ผลการปร บปร ง GDP ราคาประจ าป โดยเฉล ยเพ มข น 259,037 ล านบาทต อป หร อค ดเป นร อยละ 4.7 ของ GDP ส วน GDP แบบ CVM ม ท ศทางโดยรวมไม แตกต างจากอน กรมเด มโดยอ ตราการขยายต วเฉล ย ต อป เพ มข นเล กน อยจากร อยละ 4.4 ในอน กรมเด มเป นร อยละ

20 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ 20

21 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ ว ตถ ประสงค ท สาค ญ ของ QGDP 1. สะท อนภาพท ศทางการเคล อนไหวของระบบเศรษฐก จในระยะส น หร อ Turning point ของเศรษฐก จ 2.รายงานผลได รวดเร ว ท นต อการใช งาน เพ อประกอบในการกาหนดนโยบายและต ดตามภาวะเศรษฐก จใน ระยะส นได อย างม ประส ทธ ภาพ การประมวลผล QGDP ม กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าเช นเด ยวก บ GDP รายป แต ด วยล กษณะเฉพาะของ ข อม ลรายไตรมาสท ม ป จจ ยทางด านฤด กาลเข ามาเก ยวข อง ประกอบก บความจาก ดของข อม ลระยะส นท ต อง อาศ ยการคานวณผลทางอ อมบางส วนทาให กระบวนการจ ดทา QGDP ม ความแตกต างจาก GDP รายป การประมวลผล สามารถจ ดทาได 2 ว ธ ค อ 1. จ ดทาข อม ล GDP รายป จากข อม ล QGDP 2. ปร บค ารายไตรมาสให เท าก บรายป โดยว ธ Mathematical techniques กรณ ของประเทศไทยใช ท ง 2 ว ธ ประกอบก นในรายละเอ ยด ของแต ละรายการตามความเหมาะสมของข อม ล โดยใช ว ธ การ benchmarking techniques ตามเทคน คของ The Denton s least square method ในการปร บค ารายไตร มาสให เท าก บรายป 21

22 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) การคานวณ QGDP ณ ราคาประจาป การคานวณ QGDP ณ ราคาคงท 𝑛 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦𝑡 = 𝑖=1 𝑛 𝑝𝑖, 𝑞𝑡, 𝑦𝑡 (𝑞𝑖, 𝑞𝑡, 𝑦𝑡) 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦𝑡 = ผล ตภ ณฑ รวมในประเทศรายไตรมาส ณ ราคาประจาป ของไตรมาสท 𝑞 และป ท 𝑦 𝑝𝑖, 𝑞, 𝑦 = ราคาส นค าและบร การท 𝑖 ในแต ละไตรมาสท 𝑞 และป ท 𝑦 q𝑖, 𝑞, 𝑦 = ปร มาณการผล ตส นค าและบร การท 𝑖 ในแต ละไตรมาสท 𝑞 และป ท 𝑦 i = จานวนส นค าและบร การหร อก จกรรมการผล ตของระบบเศรษฐก จ โดยท i = 1,2,3,,n qt = ข อม ลรายไตรมาส โดยท q = 1,2,3,4 yt = ป ปฏ ท น 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦0 = 𝑖=1 𝑝𝑖, 𝑞𝑜 (𝑞𝑖, 𝑞𝑡, 𝑦𝑡) 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦 = ผล ตภ ณฑ รวมในประเทศรายไตรมาส ณ ราคาคงท 0 i ของไตรมาสท 𝑞 = จานวนส นค าและบร การหร อก จกรรมท i การผล ตของระบบเศรษฐก จ โดยท i = 1,2,3,,n qt = ข อม ลรายไตรมาส โดยท q = 1,2,3,4 yt = ป ปฏ ท น pqo = ราคาไตรมาสของป ฐาน 22

23 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) การปร บปร งข อม ล QGDP อน กรมใหม ม ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการเปล ยนแปลงข อม ล ด งน 1. การจ ดทาสถ ต รายได ประชาชาต รายป เปล ยนแปลงว ธ การคานวณจากป ฐานคงท เป นแบบปร มาณล กโซ 2. ม การปร บปร งค มรวมในการจ ดทา QGDP เพ อให สอดคล องก บค มรวมของรายได ประชาชาต รายป 3. เทคน คในการคานวณหาม ลค าท แท จร งเปล ยนแปลงไป 1. Annual Overlap อาศ ยการค านวณด ชน เช อมโยงระหว างข อม ลราย ไตรมาสของป ป จจ บ น ก บข อม ลค าเฉล ยต อไตรมาส ของป ก อนหน า 2. One-quarter Overlap อาศ ยการค านวณด ชน เช อมโยงระหว างข อม ลรายไตรมาส ของป ป จจ บ น ก บข อม ลไตรมาส 4 ณ ราคาเฉล ยของป ก อน หน า 23

24 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) โครงสร างราคาท ใช ถ วงน าหน กในการประมวลผล QGDP การคานวณ QGDP แบบป ฐานคงท 0 CP q, y p i,0 q i, q, y i p ค าเฉล ยถ วงน าหน กของราคาส นค าประเภท i ในป ท 0 โดยใช ปร มาณส นค า i,0 รายไตรมาสเป นน าหน ก qi, q, y ปร มาณส นค าประเภท i ในไตรมาส q ของป ท y 0 CP qy, ม ลค าของส นค าท งหมดในไตรมาส q ของป y ในราคาเฉล ยของส นค าของป 0 เป นป ฐาน 24

25 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) โครงสร างราคาท ใช ถ วงน าหน กในการประมวลผล QGDP การคานวณ Laspeyres volume index แบบป ฐานคงท LQ 0 ( qy, ) i i p q i,0 i, q, y p q i,0 i,0 pi,0 ค าเฉล ยถ วงน าหน กของราคาส นค าประเภท i ในป ท 0 โดยใช ปร มาณส นค ารายไตรมาสเป นน าหน ก qi, q, y ปร มาณส นค าประเภท i ในไตรมาส q ของป ท y q i,0 ค าเฉล ยไม ถ วงน าหน ก (ต อไตรมาส) ของปร มาณส นค า ประเภท i ในป ท 0 การคานวณ QGDP แบบ annually chain-linked quarterly Laspeyres LQ ( y 1) ( q, y) p iy, 1 i i p p q i, y 1 i, q, y q i, y 1 i, y 1 ค าเฉล ยถ วงน าหน กของราคาส นค าประเภท i ในป ท y-1 โดยใช ปร มาณส นค ารายไตรมาสเป นน าหน ก qi, q, y ปร มาณส นค าประเภท i ในไตรมาส q ของป ท y qiy, 1 ค าเฉล ยไม ถ วงน าหน ก (ต อไตรมาส) ของปร มาณส นค าประเภท i ในป ท y 1 25

26 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส One-Quarter Overlaps 1. คานวณม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาส โดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค าแต ละประเภท ในป ก อน มาเป นระด บราคาท ใช ในการค านวณ 2. แปลงม ลค าผลผล ตรายไตรมาสของป แรกหล งป อ างอ ง ให เป นด ชน ว ดการเปล ยนแปลงเช งปร มาณ โดยเท ยบให ป อ างอ งเท าก บ คานวณม ลค ารวมของผลผล ตในไตรมาส 4 ของแต ละป โดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค า แต ละประเภทในป เด ยวก น มาเป นระด บราคาท ใช ในการค านวณ (ค าฐานในการเปร ยบเท ยบแบบ one-quarter overlaps) 4. แปลงม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาสในไตรมาสอ น ให เป นด ชน ว ดการเปล ยนแปลงเช งปร มาณ หร อ ด ชน โดยตรง (direct index) โดยเท ยบก บม ลค ารวมของผลผล ตในไตรมาส 4 ณ ราคา ค าเฉล ยถ วงน าหน กของป เด ยวก นในข อ 3 5. เช อมโยงด ชน รายไตรมาสเป น chain index โดยอาศ ยด ชน ในไตรมาส 4 ของแต ละป เป นต ว เช อมโยง ยกเว นป แรกหล งป อ างอ งใช ข อม ลในข อ 2 6. แปลง chain index ในข อ 4 เป นค า chain volume measures โดยให ค าเฉล ยม ลค าต อไตรมาส ป อ างอ งเท าก บ 100 ค าด ชน รายป จากการค านวณผ านเทคน ค One-quarter overlaps น จะม ค าไม เท าก บ ค าเฉล ยไม ถ วงน าหน กของค าด ชน รายไตรมาสค อ ผลรวมม ลค ารวม CVM รายไตรมาสไม เท าก บค าป 26

27 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส One-Quarter Overlaps at reference price of Chain Index Chain Index QCVM 1997=100 ACVM 1997= = = = =100 Y QA QB PA PB Total at current pr. Level Index Level Index Level Index Level Level Q Q Weighted Prices Q Q Step = (67.4x7.0)+(57.6x6.0) , , , ,165.9 Step 3 & 4 Q4 = 100 ; Calculate direct index Growth rate (yoy) Step 2 3,165.9 /4 = 100 ; Calculate direct index Step 5 Calculate Chain index Q Q Q Q , , , , ,328.8 C V M Q Q Q Q C V M , , , , ,437.5 Q Q Q Q , , , , ,

28 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส Annual Overlaps 1. ค านวณม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาสโดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค าแต ละ ประเภทในป ก อน มาเป นระด บราคาท ใช ในการคานวณ 2. คานวณม ลค ารวมเฉล ยของผลผล ตต อไตรมาสแต ละป โดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค า แต ละประเภทในป เด ยวก น มาเป นระด บราคาท ใช ในการคานวณ (ค าฐานในการเปร ยบเท ยบ แบบ Annual overlap) 3. แปลงม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาสในข นตอนท 1 ให กลายเป นด ชน ว ดการเปล ยนแปลงเช ง ปร มาณหร อ ด ชน โดยตรง (direct index) โดยเท ยบก บค าเฉล ยม ลค าผลผล ตต อไตรมาสของป ท ผ านมาในข อท 2 4. เช อมโยงด ชน รายไตรมาสเป น chain index โดยอาศ ยด ชน รายป ของป ท ผ าน ๆ มาเป นต ว เช อมโยงโดยให ด ชน เฉล ยป อ างอ งเท าก บ แปลง chain index ในข อ 4 เป นค า chain volume measures โดยให ค าเฉล ยม ลค าต อไตร มาสป อ างอ งเท าก บ 100 การคานวณด วยเทคน ค Annual overlaps น จะทาให ค าด ชน รายป ม ค าเท าก บค าเฉล ยไม ถ วงน าหน กของ ค าด ชน รายไตรมาส ค อผลรวมม ลค ารวม CVM รายไตรมาสเท าก บค าป 28

29 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส Annual Overlaps at referrence price of Chain Index Chain Index QCVM 1997=100 ACVM 1997= = = = =100 Growth Y QA QB PA PB Total at current price Level Index Level Index Level Index Level Level rate (yoy) Q Q Weighted Prices Q Q Step 2 3,165.9 = (251.0x7.0)+(236.0x6.0) Step = (7.0x67.4)+(6.0x57.6) , , , ,165.9 Step 3 Calculate direct index = (815.6x100) (3165.9/4) Step 4 Calculate Chain index Q Q Q Q , , , , ,328.8 C V M Q Q Q C V M Q , , , , ,437.5 Q Q Q Q , , , , ,

30 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เปร ยบเท ยบค าด ชน ปร มาณล กโซ ท คานวณจากเทคน ค Annual Overlaps และ One-quarter Overlaps Annual Overlaps One-quarter Overlaps 1997 = = 100 Level Gr. (y-o-y) Gr. (Q-o-Q) Level Gr. (y-o-y) Gr. (Q-o-Q) q q % % q % % q % % 1998 q % 0.0% % 1.0% q % 0.8% % 0.8% q % 0.8% % 0.8% q % 0.9% % 0.9% 1999 q % -0.3% % 0.5% q % 0.5% % 0.5% q % 0.4% % 0.4% q % 1.0% % 1.0% 2000 โดยสร ปการจ ดท าข อม ล QGDP โดยการเช อมโยงข อม ลรายไตรมาสใน ล กษณะล กโซ ระหว างป เพ อให สามารถจ ดท าเป นอน กรม IMF ไม ได ให ข อสร ปอย างช ดเจนว าควรจะใช เทคน คแบบใดในการประมวลผล เทคน คแบบ One-quarter overlaps อาจให ผลท ด ในการสะท อนการ ขยายต วเช งปร มาณไตรมาสต อไตรมาสอย างต อเน อง แต ผลรวมป ของข อม ล รายไตรมาสท ได จะไม เท าก บข อม ลรายป จ าเป นต องใช การ benchmarking ก บข อม ลรายป เพ อปร บสมด ลเป นผลให ช ดของข อม ลเปล ยนไปจากเด ม เช นก น ส วนเทคน ค Annual overlaps ผลรวมข อม ลรายไตรมาสจะเท าก บ ข อม ลรายป 30

31 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) Annual overlap Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 DI97= 100 DI98=100 DI99=100 CI97= One quarter overlap DI97=100 DI98=100 DI99=100 CI97= Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 31

32 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) Annual overlap One Q overlap Annual overlap One Q overlap 99Q1 99Q2 99Q3 99Q4 00Q1 00Q2 00Q3 00Q4 เปร ยบเท ยบค าของด ชน ปร มาณล กโซ ท คานวณจาก เทคน ค Annual Overlaps และ One-quarter Overlaps เปร ยบเท ยบอ ตราการเปล ยนแปลงของไตรมาสเด ยวก นระหว างป (Year-on-Year) ของด ชน ปร มาณล กโซ จากเทคน ค Annual และ One-quarter Overlaps การเคล อนไหวของด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณจากเทคน ค One-quarter Overlaps จะเคล อนไหวในล กษณะท ราบเร ยบกว าด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณได จากเทคน ค Annual Overlaps ท ม ล กษณะท เป นข อต อระหว างไตรมาสท 1 และไตร มาสท 4 ของป ก อนหน าเน องจากเป นการเช อมข อม ลท เป น unchained volume จากค าของไตรมาสท 4 เป นไตรมาสท 1 โดยตรง อ ตราการเปล ยนแปลงของด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณได จากท งสองเทคน คน นเป นไปในท ศทางเด ยวก น แต อ ตราการ เปล ยนแปลงของด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณได จาก One-quarter Overlaps ม ค าส งกว า อ ตราการเปล ยนแปลงของด ชน ปร มาณ ล กโซ ท คานวณได จาก Annual Overlaps 32

33 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เปร ยบเท ยบข อด และข อเส ยของท งสองว ธ Annual Overlaps One-quarter Overlaps ข อด ข อเส ย ค าด ชน รายป ท ค านวณได จะม ค าเท าก บค าเฉล ยไม ถ วงน าหน ก ของค าด ชน รายไตรมาส ท าให ไม ต องท าการ Benchmarking ค าผลรวมของด ชน รายไตรมาสท ค านวณได ให ม ค าเท าก บค า ด ชน รายป ภายหล งการคานวณด ชน ล กโซ แล ว ม ลค าผลผล ตของป ก อนหน าเฉล ยต อไตรมาสเป นฐานในการ ค านวณด ชน ล กโซ ด งน น กรณ เก ดผลกระทบ (shock) ข น ณ ไตรมาสใดไตรมาสหน งของป ก อนหน า ม ลค าผลผล ตท น ามาใช ค านวณด ชน ล กโซ จะเป นค าเฉล ยต อไตรมาสของป ก อนหน า ส งผลท าให ด ชน ล กโซ ท ค านวณได ในแต ละช วงเวลาม การ เปล ยนแปลงค าไม ส งมาก ค าด ชน ล กโซ ท คานวณได ในช วงรอยต อระหว างป (Q4->Q1) อาจเก ดการเปล ยนแปลงในล กษณะข นบ นได (step change) หากปร มาณในไตรมาสท 4 แตกต างจากปร มาณเฉล ยท งป อย างม น ยสาค ญ ข อด ข อเส ย ไม เก ดกรณ ผ ดปกต ของค าการเปล ยนแปลงในช วงรอยต อ ระหว างป เหม อนก บในกรณ ของเทคน ก Annual Overlaps และให ผลท ด ในการสะท อนการขยายต วเช ง ปร มาณไตรมาสต อไตรมาสอย างต อเน อง ค าเฉล ย (ไม ถ วงน าหน ก) ของด ชน ล กโซ รายไตรมาส จะม ค าไม เท าก บด ชน ล กโซ รายป ท ค านวณแยกต างหากออก จากก น (โดยปกต แล ว ด ชน ล กโซ รายป จะม ค าเด ยวก นก บ ด ชน รายป จากว ธ การ Annual Overlaps) ม ลค าผลผล ตของไตรมาสท 4 ของป ก อนหน าเป นฐานใน การค านวณด ชน ล กโซ กรณ เก ดผลกระทบ (shock) ข น ในช วงเวลาด งกล าวท าให ม ลค าผลผล ตของไตรมาสท 4 ของป ก อนหน าม ค าแตกต างจากไตรมาสอ นๆของป ก อน หน า ส งผลทาให ด ชน ล กโซ ท คานวณได ในแต ละช วงเวลาม การเปล ยนแปลงค าท ส งมาก 33

34 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) กรณ ประเทศไทย ข นตอนท 1 คานวณม ลค า ณ ราคาป ป จจ บ นท งรายไตรมาสและรายป ข นตอนท 2 คานวณราคาเฉล ยถ วงน าหน กในแต ละป โดยราคาเฉล ยถ วงน าหน กท คานวณได ในข นน จะนาไปใช เพ อคานวณหาม ลค า ผลผล ต ณ ราคาเฉล ยป ป จจ บ นและป ก อนหน าในข นตอนต อไป ข นตอนท 3 คานวณม ลค าผลผล ตในแต ละไตรมาสและรายป ของป ป จจ บ น ณ ราคาเฉล ยถ วงน าหน กของป ก อนหน า โดยม ลค าผลผล ต ในแต ละไตรมาสและรายป ท คานวณได ในข นน จะนาไปใช คานวณหาด ชน โดยตรงในข นตอนต อไป ข นตอนท 4 เทคน ค Annual overlaps คานวณม ลค าผลผล ตเฉล ยต อไตรมาสของป ก อนหน า ณ ราคาเฉล ยถ วงน าหน กของป น น ข นตอนท 5 คานวณด ชน โดยตรง (Direct index) ได จากอ ตราส วนของม ลค าผลผล ตท คานวณได ในข นตอนท 3 และ 4 โดยว ธ Annual overlaps ด ชน โดยตรงระหว างไตรมาสต อไตรมาส หาได จากอ ตราส วนของม ลค าผลผล ตในแต ละไตรมาสของป ป จจ บ น ต อม ลค าผลผล ตรายป ของป ก อนหน าเฉล ยต อไตรมาส ข นตอนท 6 สร างด ชน ล กโซ (Chain index) จากด ชน โดยตรงท คานวณได ในข นตอนท 5 โดยให ป 2002 เป นป อ างอ ง ในกรณ ของ ประเทศไทย ค อ ด ชน ป 2002 เท าก บ 100 ข นตอนท 7 คานวณม ลค า Chain volume measures แต ละไตรมาสและป ได จากด ชน ล กโซ (Chain index) ในข นตอนท 6 โดย ป 2002 กาหนดค าให เท าก บม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาป และปร บด วยด ชน ล กโซ แต ละไตรมาสและป ข นตอนท 8 นาข อม ลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบปร มาณล กโซ ไปจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศราย ไตรมาสแบบปร มาณล กโซ ท ปร บฤด กาล โดยโปรแกรมประมวลผลสาเร จร ป X-12 34

35 ผลการจ ดทา 35

36 ผลการจ ดทา ด านการผล ต ณ ราคาประจาป ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป ล านบาท 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , q36 1q38 1q40 1q42 1q44 1q46 1q48 1q50 1q52 1q54 1q56 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมป จจ บ น) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมใหม ) ม ลค า GDP รายไตรมาส เปร ยบเท ยบระหว างอน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ม แนวโน มในล กษณะท ใกล เค ยงก น แต อน กรมใหม โดยรวมจะม ม ลค าท ส งข น กว าอน กรมป จจ บ น โดยม ระด บความแตกต างอย างช ดเจนน บต งแต ช วง หล งจากการฟ นต วจากว กฤตเศรษฐก จป 2540 ประมาณหล งช วงป 2543 โดยม ลค าของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาสท งอน กรม เพ มข น โดยเฉล ยประมาณ 105,528 ล านบาทต อไตรมาส ค ดเป นร อยละ 5.6 ของ ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส สาเหต หล กมาจากการ ปร บปร งเพ มเต มก จกรรมใหม ทางเศรษฐก จให สอดคล องก บข อม ลรายได ประชาชาต รายป อน กรมใหม ท ได จ ดทาและเผยแพร แล ว ร อยละ อ ตราการขยายต ว (YoY) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป 1q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมใหม ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมป จจ บ น) อ ตราการขยายต วของม ลค า ณ ราคาประจ าป ตลอดช วงอน กรม ไตรมาสท 1/ ไตรมาสท 4/2557 พ จารณาจากภาพท 5.2 พบว าม การ เปล ยนแปลงจากอน กรมป จจ บ นท งในท ศทางท เพ มข นและลดลง โดยสร ป อ ตราการขยายต วเฉล ยต อไตรมาสของอน กรมใหม เท าก บร อยละ 7.0 เท ยบ ก บร อยละ 6.8 ของอน กรมป จจ บ น หร อเพ มข นโดยร อยละ 0.2 ต อไตรมาส ท งน ท ศทางการขยายต วโดยรวมเม อเปร ยบเท ยบก บอน กรมป จจ บ นไม ม การเปล ยนแปลงอย างม น ยสาค ญ 36

37 ผลการจ ดทา ด านการผล ต แบบปร มาณล กโซ ร อยละ อ ตราการขยายต ว (YoY) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ม ลค าท แท จร งแบบปร มาณล กโซ และแบบป ฐานคงท 1q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบปร มาณล กโซ ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบป ฐานคงท ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบปร มาณล กโซ ด านการผล ตท ย งไม ได ปร บฤด กาลเปร ยบเท ยบก บข อม ลอน กรมป จจ บ นหร อแบบป ฐานคงท 2531 โดยเฉล ยม อ ตราการขยายต วโดยเปร ยบเท ยบก บช วงไตรมาสเด ยวก นของป ก อนหน าร อยละ 3.8 เท ยบก บร อยละ 3.6 ของอน กรม ท ศทางเศรษฐก จโดยรวมม แนวโน มในล กษณะเด ยวก น อย างไรก ตามพบว าม บางช วงของอน กรมท ม อ ตราการขยายต วแตกต างก นอย างเด นช ดในป 2538 ป 2541 ป 2544 ป 2551 ป 2552 และป 2555 ท เป นช วงท เศรษฐก จม ความแปรปรวนส ง ร อยละ อ ตราการขยายต ว (QoQ) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP)ม ลค าท แท จร งแบบปร มาณล กโซ และแบบป ฐานคงท q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบปร มาณล กโซ ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบป ฐานคงท ) พ จารณาจากอ ตราการขยายต วระหว างไตรมาสท ต ดก นพบว า การเคล อนไหวของร ปกราฟม ล กษณะท แปรปรวนส งคล ายคล งก น แสดงว าป จจ ยทางฤด กาลในแต ละไตรมาสของป ม ร ปแบบใกล เค ยง 37

38 ผลการจ ดทา ด านการผล ต แบบปร มาณล กโซ ร อยละ q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q อ ตราการขยายต ว (YoY) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ม ลค าท แท จร งแบบปร มาณล กโซ และแบบป ฐานคงท จาแนกตามภาคการผล ต ภาคเกษตร (แบบปร มาณล กโซ ) ภาคเกษตร (แบบป ฐานคงท ) การผล ตภาคเกษตรกรรมในอน กรมใหม ม การเปล ยนแปลงจากอน กรม ป จจ บ นอย างเด นช ด หากม ลค ารายป ของภาคเกษตรปร บเปล ยนไปจากอน กรมป จจ บ นม ผล ให อ ตราการขยายต วรายไตรมาสของอน กรมใหม ยกระด บส งหร อต าไป จากอน กรมป จจ บ น เทคน คในการประมวลผลท ปร บเปล ยนจากป ฐานคงท 2531 เป นแบบ ปร มาณล กโซ ท าให โครงสร างราคาส นค าไม คงท เหม อนแบบป ฐาน โดย ท ภาคเกษตรเป นภาคการผล ตท ม ความผ นผวนของราคาส นค าส ง โครงสร างราคาส นค าท ใช ในการถ วงน าหน กจะม ความเป นป จจ บ นมาก ข น ท าให ม ความผ นผวนส ง ส งผลต อการเปล ยนแปลงของอ ตราการ ขยายต วภาคเกษตร ร อยละ q37 1q38 1q39 1q40 1q41 1q42 1q43 1q44 1q45 1q46 1q47 1q48 1q49 1q50 1q51 1q52 1q53 1q54 1q55 1q56 1q57 ภาคนอกเกษตร (แบบปร มาณล กโซ ) ภาคนอกเกษตร (แบบป ฐานคงท ) การผล ตภาคนอกเกษตร พบว าม การเปล ยนแปลงของอ ตราการขยายต วของ ม ลค าท แท จร งระหว าง 2 อน กรมไม แตกต างก นมาก ยกเว นในบางป โดยป จจ ย หล กท ม ผลต อการเปล ยนแปลง เป นผลมาจาก การปร บม ลค ารายป ของภาคนอกเกษตร ในอน กรมรายไตรมาสให สอดคล องก บรายได ประชาชาต ของประเทศไทยรายป เทคน คในการประมวลผลท ปร บเปล ยนจากป ฐานคงท 2531 เป นแบบ ปร มาณล กโซ โดยรวมไม ส งผลกระทบมากเท าภาคเกษตร เน องจาก โครงสร างราคาส นค าท ใช ในการถ วงน าหน กโดยรวมไม ผ นผวนเท าราคา ส นค าเกษตร 38

39 ด านการใช จ าย (Expenditure) ผลการจ ดทา ด านการใช จ าย ณ ราคาประจาป ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านการใช จ ายรายไตรมาส (QGDE) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป ล านบาท 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 ร อยละ q36 1q38 1q40 1q42 1q44 1q46 1q48 1q50 1q52 1q54 1q56 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านการใช จ าย (อน กรมป จจ บ น) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านการใช จ ายรายไตรมาส (QGDE) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป 1q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านรายจ าย (อน กรมใหม ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านรายจ าย (อน กรมป จจ บ น) ด านการใช จ าย (Quarterly Gross Domestic Expenditure: QGDE) ช วงไตรมาสท 1/2536 ถ ง ไตรมาสท 4/2557 (88 ไตรมาส) เปล ยนแปลงจาก อน กรมป จจ บ นโดยเพ มข นเก อบท กไตรมาส หร อเปล ยนแปลงเพ มข นเฉล ย 86,609 ล านบาทต อไตรมาส ค ดเป นร อยละ 4.7 ของ QGDE โดยเฉพาะช วงปลายอน กรมท ม การเปล ยนแปลงด งกล าวค อนข างช ดเจน หร อม ม ลค าการเปล ยนแปลงเพ มข น ค อนข างส ง เป นผลมาจากการเปล ยนแปลงเพ มข นในเก อบท กองค ประกอบด านการ ใช จ าย การใช จ ายเพ อการอ ปโภคบร โภคของเอกชน เพ มข นเฉล ย 23,640 ล านบาทต อไตรมาส การใช จ ายเพ อการอ ปโภคของร ฐบาลเพ มข นเฉล ย 55,948 ล านบาทต อไตรมาส การใช จ ายเพ อการสะสมท นถาวรเบ องต นเพ มข นเฉล ย 12,430 ล านบาทต อไตรมาส การส งออกส นค าและบร การลดลงเฉล ย 2,791 ล านบาทต อไตรมาส และ การนาเข าส นค าและบร การเพ มข นเฉล ย 4,299 ล านบาทต อไตรมาส การใช จ ายเพ อการอ ปโภคบร โภคของเอกชน (Private consumption expenditure: PCE) การใช จ ายเพ อการอ ปโภคของร ฐบาล (Government consumption expenditure: GCE) การใช จ ายเพ อการสะสมท นเบ องต น (Gross capital formation: GCF) การส งออกและนาเข าส นค าและบร การ (Exports and imports on goods and services) การสะสมท นถาวรเบ องต น (Gross Fixed Capital Formation: GFCF) ส วนเปล ยนส นค าคงเหล อ (Change in Inventories) 39

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ

อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ อน กรมเวลา เลขด ชน การพยากรณ และการต ดส นใจทางธ รก จ อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com อน กรมเวลา อน กรมเวลา กล มของข อม ลท เก บรวบรวมในช วงระยะเวลาท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร

ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร การตรวจสอบหน งส อส งปล อย BOI ก อนการตรวจปล อย ร นท 1 ว นท 21 พฤษภาคม 2555 ร นท 2 ว นท 22 พฤษภาคม 2555 ร นท 3 ว นท 23 พฤษภาคม 2555 ร นท 4 ว นท 24 พฤษภาคม 2555 โดย ย พา ป ญญาวงศ สถาพร ฝ ายเอกส ทธ และส งเสร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information