ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ"

Transcription

1 ผลการจ ดทาสถ ต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ สาน กบ ญช ประชาชาต สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ว นพฤห สบด ท 30 เมษายน

2 ผลการศ กษาและจ ดทา QGDP แบบปร มาณล กโซ (เบ องต น) ความเป นมาและว ตถ ประสงค แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ ผลการจ ดทาเบ องต น 2

3 ความเป นมาและว ตถ ประสงค 3

4 อน กรมรายป อน กรมรายไตรมาส รายได ประชาชาต แบบปร มาณล กโซ ผล ตภ ณฑ ภาคและจ งหว ด สต อกท นของประเทศไทย บ ญช เศรษฐก จเง นท นของประเทศไทย สาน กบ ญช ประชาชาต ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ม ลค า ณ ราคาประจาป และปร มาณล กโซ ม ลค า ณ ราคาประจาป และราคาคงท (พ.ศ. 2531) ม ลค า ณ ราคาประจาป ม ลค า ณ ราคาประจาป และราคาคงท (พ.ศ. 2531) ราย 5 ป ตารางป จจ ยการผล ตและผลผล ต ม ลค า ณ ราคาประจาป งานว จ ย และบ ญช สน บสน น (จ ดทา/ร วมจ ดทา) โครงการสน บสน นให จ งหว ดจ ดทาผล ตภ ณฑ จ งหว ด (GPP) แบบ Bottom up Non profit Institutions Satellite account of Thailand โครงการ ICP บ ญช รายจ ายส ขภาพแห งชาต ฯลฯ 4

5 ความเป นมาและว ตถ ประสงค รายได ประชาชาต ของประเทศไทยได ปร บเปล ยนป ฐานมาแล ว 4 คร ง ป ฐาน พ.ศ อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2505 อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2515 อน กรมช ด ป ฐาน พ.ศ.2531 อน กรมท ใช ในQGDPป จจ บ น ระบบบ ญช ประชาชาต ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 (ระบบล าส ด) ให ว ดม ลค า GDP ท แท จร งแบบปร มาณล กโซ (CVM) เน องจากให ผลการว ดอ ตราการขยายต วของเศรษฐก จได ด กว าการว ดแบบป ฐานคงท

6 ความเป นมาและว ตถ ประสงค (ต อ) อน กรมป จจ บ น ( ) ผลรวมของ QGDP 4 ไตรมาส เท าก บ GDP รายป หร อเท าก บ รายได ประชาชาต ในระด บ ราคาประจ าป และราคาคงท เน องจากค านวณบนฐานข อม ล เด ยวก นและใช ราคาป ฐานช ด เด ยวก น อน กรมป จจ บ น ( ) ผลรวมของ QGDP 4 ไตรมาส ไม ได จ ดทา Benchmarking ก บ GDP รายป ท งในระด บราคา ประจ าป และราคาท แท จร ง เน องจาก GDP รายป ป ฐาน 2531 ไม ม การจ ดท าข อม ลรายป ต งแต ป 2553 เป นต นไป อน กรมใหม ( ) จ ดท าแล วเสร จเบ องต น เพ อร บฟ ง ความเห นจากท ประช มเพ อ ปร บปร งและเผยแพร เน องจาก ข อม ลรายป อน กรมใหม เป นแบบ ปร มาณล กโซ อน กรม ป 2533-ป 2553 เผยแพร คร งแรกมกราคม 2555 และข อม ลล าส ดป 2556 ศ กษา ค ดเล อกป ฐานและ แนวทางการประมวลผล วางระบบและพ ฒนา โปรแกรมประมวลผล ประมวลผลรายได ประชาชาต อน กรมใหม ต งแต ป 2533 ถ ง ป จจ บ น 6

7 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ 7

8 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ การปร บเปล ยนว ธ การจ ดท ารายได ประชาชาต ของประเทศไทยม ลค าท แท จร งจากระบบป ฐาน คงท เป นการจ ดท าแบบปร มาณล กโซ ค อ การพยายามค านวณค ารายได ประชาชาต รายป ใน ม ลค าท แท จร ง (real term) ท ขจ ดผลด านราคาท แตกต างก นในแต ละป ให ม ความถ กต อง และสะท อนท ศทางเศรษฐก จท ด กว าเด ม ว ธ ป ฐานคงท ข อด การคานวณทาได ง ายไม ซ บซ อน ข อเส ย โครงสร างความส มพ นธ ของราคาส นค า และบร การไม เปล ยนแปลงไปจากป ฐาน อ ตราการขยายต วในป ท ห างจากป ฐานม ก ส ง(ต า)กว าความเป นจร ง ว ธ ด ชน ล กโซ ข อด โครงสร างของความส มพ นธ ของราคา ส นค าและบร การแต ละป ม ความท นสม ยห าง จากป จจ บ นเท าก บ t-1 ป ด งน นอ ตราการ ขยายต วม ความถ กต อง ข อเส ย ขาดค ณสมบ ต การรวม (Non-additive) SNA 1993 and SNA 2008 recommended Chain Volume Measures 8

9 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) แนวทางการคานวณรายได ประชาชาต ณ ราคาคงท (constant prices) Fixed-weighted Volume Measures เป นการคานวณโดยใช ราคาอ างอ งป เด ยว ด งน น ป ฐานท ใช ในการอ างอ งจ งม ความสาค ญมาก เน องจากการว ดรายได ประชาชาต ราคาคงท เป นการว ดการขยายต วเช งปร มาณ โดยให โครงสร างของความส มพ นธ ของราคาส นค าและบร การไม เปล ยนแปลงไปจากป ฐาน ม ลค า ณ ราคาคงท = P 0 *Q t โดยท P 0 = ราคา ของส นค าและบร การป ท o หร อป ท เป นฐาน Q t = ปร มาณของส นค าและบร การป ท t 9

10 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ข นตอนท 1 ข นตอนท 2 ข นตอนท 3 ข นตอนท 4 ข นตอนท 5 คานวณหาปร มาณล กโซ หร อ Chain Volume Measures (CVM) โดยม ลค า CVM ในป อ างอ ง จะเท าก บม ลค า ณ ราคา ประจาป ในป อ างอ งน น และทาการเช อมโยงป อ น ด วยด ชน ปร มาณในข นตอนท 4 10

11 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) Direct Index Chain Index Chain Index Total at = = = =100 Y QA QB PA PB current price Level Index Level Index Level Index Level Level Gr Gr , , , , , , , , , , GDP (GDE) at Current prices GDP (GDE) at Previous year prices Compile Direct index Compile Chained index Compile GDP (GDE) at Chain volume measures 11

12 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ข อจาก ดของการใช ป ฐานคงท ในการจ ดทา GDP ณ ราคาคงท Substitution Bias อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จท คานวณจากการใช ราคาป ฐานท เก า จะม ค าส งกว าอ ตราท ควรจะเป น จร ง (ความคลาดเคล อนซ งเก ดจากการทดแทนก น ระหว างส นค าท ราคาแพงข นและส นค าท ม ราคาถ ก ลง) Laspeyres Paasche gap Laspeyres ม กให ค าอ ตราการขยายต ว ส งกว าท ควรจะเป น Paasche ม กให ค าอ ตราการขยายต วต ากว าท ควรจะ เป น 12

13 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) โครงการเปล ยนป ฐานสถ ต รายได ประชาชาต ของประเทศไทย ระยะท 1 ได ทดสอบโดยใช สถ ต รายได ประชาชาต ระหว างป พ.ศ ประเด นทดสอบท 1 การเปล ยนป ฐาน ทาให Growth rate ในการคานวณด วย Fixedweighted Volume measure เปล ยนไปอย างไร ประเด นทดสอบท 2 การคานวณแบบ Chain Volume Measure ลด L-P gap ได หร อไม เม อ เท ยบก บการคานวณแบบ Fixed-weighted Volume Measure ประเด นทดสอบท 3 Fixed-weighted index และ Annual chain index แบบ Laspeyres แตกต างจาก Annual chain index แบบ Fisher หร อไม 13

14 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ตารางแสดงอ ตราการเปล ยนรายป ของ GDP คานวณโดยใช ด ชน ปร มาณแบบ Fixed-weighted (ป ฐานต าง ๆ ) ป ฐาน 2537/ / / / / / / / / /45 เฉล ย ตารางแสดงอ ตราการเปล ยนแปลงรายป ของ GDP คานวณโดยใช ด ชน ปร มาณแบบ fixed - weighted (ป ฐาน 2531) และด ชน ปร มาณแบบ chained-weighted GDP Fixed-weighted ป ฐาน / / / / / / / / / /45 ค าเฉล ย Chain Fisher Chain Laspeyres

15 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 1 การเปล ยนป ฐาน ทาให Growth rate ในการคานวณด วย Fixed-weighted Volume measure เปล ยนไปอย างไร การใช ป ฐานท ท นสม ยข น ม แนวโน ม ท จะทาให ผลการคานวณอ ตราการขยายต ว ของ GDP ม ค าลดลง ป ฐาน Average growth rate(%) พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ ผลการศ กษาเพ มเต ม : ป Substitution Bias GDP s growth average GDE s growth average Base Year Base Year Diff สร ป : ช วง พ.ศ ราคาและปร มาณส นค า เปล ยนแปลงในล กษณะท ทาให เก ด substitution bias ด งน น การใช ข อม ล GDP ณ ราคาป ฐาน 2531 จ ง overestimate อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จ 15

16 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 2 การคานวณแบบ Chain Volume Measure ลด L-P gap ได หร อไม เม อเท ยบก บการคานวณแบบ Fixed-weighted Volume Measure การใช CVM ลด L-P gap ได 39 กรณ จาก 45 กรณ เม อเท ยบก บ Fixedweighted โดย GDP และ สาขาการผล ตส วนใหญ ก ลดลง Laspeyres volume index เป นการคานวณด ชน ปร มาณ ป ฐาน 2531 ป ฐาน 2545 โดยการถ วงน าหน กด วยราคาป Laspeyres ก อนหน า เส นท ควรจะเป น Paasche volume index Gap เป นการคานวณด ชน ปร มาณ โดยการถ วงน าหน กด วยราคาป Passche ป จจ บ น ผลการศ กษาเพ มเต ม ป : Laspeyres-Passche Gap Fixed Base Year ความแตกต าง CVM(3) 1988 (1) 2002 (2) (1) (2) (1) (3) Gross Domestic Products (GDP) Expenditure on Gross Domestic Products (GDE)

17 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ประเด นทดสอบท 3 Fixed-weighted index และ Annual chain index แบบ Laspeyres แตกต างจาก Annual chain index แบบ Fisher หร อไม ประเทศไทย พ.ศ Fixed-weighted (2531) ค าความคลาดเคล อนของ อ ตราการขยายต วทาง เศรษฐก จ(เฉล ย 10 ป ) 0.56 % Chain Laspeyres 0.07 % สร ป : Fixed-weighted (2531) ทาให การคานวณม ความคลาดเคล อน จากAnnual chain index แบบ Fisher มากกว า CVM แบบ Laspeyres 17

18 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ว ธ การจ ดการเก ยวก บ non additive ไว 3 ประการด วยก น ด งน ว ธ แ ร ก ค อ เ ผ ย แ พ ร ร า ย ไ ด ป ร ะ ช า ช า ต แบบ Chained Volume Measures ท ย งคงม ค า non additive โดยไม ต องปร บปร งต วเลขสถ ต ใด ๆ สศช. ได เผยแพร ข อม ลในแบบด งกล าว ว ธ ท สอง ค อ กระจายความแตกต างของรายได ประชาชาต ให ก บส วนประกอบต าง ๆ ของการรวม ค าในแต ละระด บ ว ธ ท สาม ค อ ขจ ดความแตกต าง ๆ โดยจ ดการให ค าสถ ต ต วรวมในแต ละระด บ เท าก บ ผลรวมของ ค าสถ ต ประกอบต าง ๆ ในแต ละระด บ เป นการบ ดเบ อนการเปล ยนแปลงใน ปร มาณการผล ต ซ งก อให เก ดผลกระทบ สาหร บการว เคราะห ในส วนย อย ไม ควรนามาใช เพราะก อให เก ดการบ ดเบ อนต อการ เปล ยนแปลงในปร มาณการผล ตในระด บต วรวมแล ว ย งท าให การได มาซ งค าสถ ต ต วรวมต องข นก บการ เกล ยค าความแตกต างของส วนประกอบ ผ ด ว ตถ ประสงค ของการว ดแบบปร มาณล กโซ 18

19 แนวค ดและการปร บเปล ยนรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ (ต อ) ผลการปร บปร งรายได ประชาชาต รายป แบบปร มาณล กโซ ป ปร บปร งขอบเขตหร อค มรวม(Coverage) เช น การเพ มเต มก จกรรมทางเศรษฐก จให ครบถ วนมากข น ท ง ด านการผล ต การใช จ าย และด านรายได ปร บปร งว ธ การคานวณและแหล งข อม ล เช น บร การต วกลางทางการเง นปร บเปล ยนการว ดม ลค าผลผล ต ของบร การต วกลางทางการเง นเป นว ธ การว ดแบบ FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) จากเด มคานวณโดยว ธ imputed service charge การปร บปร งตามกรอบแนวค ดของระบบบ ญช ประชาชาต สากลล าส ด เช น ปร บปร งรายการบ ญช ต างประเทศโดยการปร บปร งข อม ลส นค าน าเข ารายจ ายซ อบร การจากต างประเทศ ผลตอบแทนจากป จจ ย การผล ตร บส ทธ จากต างประเทศ และเง นโอนระหว างประเทศ ท ส าค ญค อ ม ลค าส นค าน าเข าเปล ยนจาก ราคา C.I.F. เปล ยนมาบ นท กตามม ลค า ณ ราคา F.O.B. โดยค าบร การต างๆบ นท กในรายการบร การแทน ผลการปร บปร ง GDP ราคาประจ าป โดยเฉล ยเพ มข น 259,037 ล านบาทต อป หร อค ดเป นร อยละ 4.7 ของ GDP ส วน GDP แบบ CVM ม ท ศทางโดยรวมไม แตกต างจากอน กรมเด มโดยอ ตราการขยายต วเฉล ย ต อป เพ มข นเล กน อยจากร อยละ 4.4 ในอน กรมเด มเป นร อยละ

20 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ 20

21 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ ว ตถ ประสงค ท สาค ญ ของ QGDP 1. สะท อนภาพท ศทางการเคล อนไหวของระบบเศรษฐก จในระยะส น หร อ Turning point ของเศรษฐก จ 2.รายงานผลได รวดเร ว ท นต อการใช งาน เพ อประกอบในการกาหนดนโยบายและต ดตามภาวะเศรษฐก จใน ระยะส นได อย างม ประส ทธ ภาพ การประมวลผล QGDP ม กรอบแนวค ดหล กในการจ ดท าเช นเด ยวก บ GDP รายป แต ด วยล กษณะเฉพาะของ ข อม ลรายไตรมาสท ม ป จจ ยทางด านฤด กาลเข ามาเก ยวข อง ประกอบก บความจาก ดของข อม ลระยะส นท ต อง อาศ ยการคานวณผลทางอ อมบางส วนทาให กระบวนการจ ดทา QGDP ม ความแตกต างจาก GDP รายป การประมวลผล สามารถจ ดทาได 2 ว ธ ค อ 1. จ ดทาข อม ล GDP รายป จากข อม ล QGDP 2. ปร บค ารายไตรมาสให เท าก บรายป โดยว ธ Mathematical techniques กรณ ของประเทศไทยใช ท ง 2 ว ธ ประกอบก นในรายละเอ ยด ของแต ละรายการตามความเหมาะสมของข อม ล โดยใช ว ธ การ benchmarking techniques ตามเทคน คของ The Denton s least square method ในการปร บค ารายไตร มาสให เท าก บรายป 21

22 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) การคานวณ QGDP ณ ราคาประจาป การคานวณ QGDP ณ ราคาคงท 𝑛 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦𝑡 = 𝑖=1 𝑛 𝑝𝑖, 𝑞𝑡, 𝑦𝑡 (𝑞𝑖, 𝑞𝑡, 𝑦𝑡) 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦𝑡 = ผล ตภ ณฑ รวมในประเทศรายไตรมาส ณ ราคาประจาป ของไตรมาสท 𝑞 และป ท 𝑦 𝑝𝑖, 𝑞, 𝑦 = ราคาส นค าและบร การท 𝑖 ในแต ละไตรมาสท 𝑞 และป ท 𝑦 q𝑖, 𝑞, 𝑦 = ปร มาณการผล ตส นค าและบร การท 𝑖 ในแต ละไตรมาสท 𝑞 และป ท 𝑦 i = จานวนส นค าและบร การหร อก จกรรมการผล ตของระบบเศรษฐก จ โดยท i = 1,2,3,,n qt = ข อม ลรายไตรมาส โดยท q = 1,2,3,4 yt = ป ปฏ ท น 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦0 = 𝑖=1 𝑝𝑖, 𝑞𝑜 (𝑞𝑖, 𝑞𝑡, 𝑦𝑡) 𝑄𝐺𝐷𝑃𝑞𝑡, 𝑦 = ผล ตภ ณฑ รวมในประเทศรายไตรมาส ณ ราคาคงท 0 i ของไตรมาสท 𝑞 = จานวนส นค าและบร การหร อก จกรรมท i การผล ตของระบบเศรษฐก จ โดยท i = 1,2,3,,n qt = ข อม ลรายไตรมาส โดยท q = 1,2,3,4 yt = ป ปฏ ท น pqo = ราคาไตรมาสของป ฐาน 22

23 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) การปร บปร งข อม ล QGDP อน กรมใหม ม ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการเปล ยนแปลงข อม ล ด งน 1. การจ ดทาสถ ต รายได ประชาชาต รายป เปล ยนแปลงว ธ การคานวณจากป ฐานคงท เป นแบบปร มาณล กโซ 2. ม การปร บปร งค มรวมในการจ ดทา QGDP เพ อให สอดคล องก บค มรวมของรายได ประชาชาต รายป 3. เทคน คในการคานวณหาม ลค าท แท จร งเปล ยนแปลงไป 1. Annual Overlap อาศ ยการค านวณด ชน เช อมโยงระหว างข อม ลราย ไตรมาสของป ป จจ บ น ก บข อม ลค าเฉล ยต อไตรมาส ของป ก อนหน า 2. One-quarter Overlap อาศ ยการค านวณด ชน เช อมโยงระหว างข อม ลรายไตรมาส ของป ป จจ บ น ก บข อม ลไตรมาส 4 ณ ราคาเฉล ยของป ก อน หน า 23

24 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) โครงสร างราคาท ใช ถ วงน าหน กในการประมวลผล QGDP การคานวณ QGDP แบบป ฐานคงท 0 CP q, y p i,0 q i, q, y i p ค าเฉล ยถ วงน าหน กของราคาส นค าประเภท i ในป ท 0 โดยใช ปร มาณส นค า i,0 รายไตรมาสเป นน าหน ก qi, q, y ปร มาณส นค าประเภท i ในไตรมาส q ของป ท y 0 CP qy, ม ลค าของส นค าท งหมดในไตรมาส q ของป y ในราคาเฉล ยของส นค าของป 0 เป นป ฐาน 24

25 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) โครงสร างราคาท ใช ถ วงน าหน กในการประมวลผล QGDP การคานวณ Laspeyres volume index แบบป ฐานคงท LQ 0 ( qy, ) i i p q i,0 i, q, y p q i,0 i,0 pi,0 ค าเฉล ยถ วงน าหน กของราคาส นค าประเภท i ในป ท 0 โดยใช ปร มาณส นค ารายไตรมาสเป นน าหน ก qi, q, y ปร มาณส นค าประเภท i ในไตรมาส q ของป ท y q i,0 ค าเฉล ยไม ถ วงน าหน ก (ต อไตรมาส) ของปร มาณส นค า ประเภท i ในป ท 0 การคานวณ QGDP แบบ annually chain-linked quarterly Laspeyres LQ ( y 1) ( q, y) p iy, 1 i i p p q i, y 1 i, q, y q i, y 1 i, y 1 ค าเฉล ยถ วงน าหน กของราคาส นค าประเภท i ในป ท y-1 โดยใช ปร มาณส นค ารายไตรมาสเป นน าหน ก qi, q, y ปร มาณส นค าประเภท i ในไตรมาส q ของป ท y qiy, 1 ค าเฉล ยไม ถ วงน าหน ก (ต อไตรมาส) ของปร มาณส นค าประเภท i ในป ท y 1 25

26 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส One-Quarter Overlaps 1. คานวณม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาส โดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค าแต ละประเภท ในป ก อน มาเป นระด บราคาท ใช ในการค านวณ 2. แปลงม ลค าผลผล ตรายไตรมาสของป แรกหล งป อ างอ ง ให เป นด ชน ว ดการเปล ยนแปลงเช งปร มาณ โดยเท ยบให ป อ างอ งเท าก บ คานวณม ลค ารวมของผลผล ตในไตรมาส 4 ของแต ละป โดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค า แต ละประเภทในป เด ยวก น มาเป นระด บราคาท ใช ในการค านวณ (ค าฐานในการเปร ยบเท ยบแบบ one-quarter overlaps) 4. แปลงม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาสในไตรมาสอ น ให เป นด ชน ว ดการเปล ยนแปลงเช งปร มาณ หร อ ด ชน โดยตรง (direct index) โดยเท ยบก บม ลค ารวมของผลผล ตในไตรมาส 4 ณ ราคา ค าเฉล ยถ วงน าหน กของป เด ยวก นในข อ 3 5. เช อมโยงด ชน รายไตรมาสเป น chain index โดยอาศ ยด ชน ในไตรมาส 4 ของแต ละป เป นต ว เช อมโยง ยกเว นป แรกหล งป อ างอ งใช ข อม ลในข อ 2 6. แปลง chain index ในข อ 4 เป นค า chain volume measures โดยให ค าเฉล ยม ลค าต อไตรมาส ป อ างอ งเท าก บ 100 ค าด ชน รายป จากการค านวณผ านเทคน ค One-quarter overlaps น จะม ค าไม เท าก บ ค าเฉล ยไม ถ วงน าหน กของค าด ชน รายไตรมาสค อ ผลรวมม ลค ารวม CVM รายไตรมาสไม เท าก บค าป 26

27 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส One-Quarter Overlaps at reference price of Chain Index Chain Index QCVM 1997=100 ACVM 1997= = = = =100 Y QA QB PA PB Total at current pr. Level Index Level Index Level Index Level Level Q Q Weighted Prices Q Q Step = (67.4x7.0)+(57.6x6.0) , , , ,165.9 Step 3 & 4 Q4 = 100 ; Calculate direct index Growth rate (yoy) Step 2 3,165.9 /4 = 100 ; Calculate direct index Step 5 Calculate Chain index Q Q Q Q , , , , ,328.8 C V M Q Q Q Q C V M , , , , ,437.5 Q Q Q Q , , , , ,

28 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส Annual Overlaps 1. ค านวณม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาสโดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค าแต ละ ประเภทในป ก อน มาเป นระด บราคาท ใช ในการคานวณ 2. คานวณม ลค ารวมเฉล ยของผลผล ตต อไตรมาสแต ละป โดยอาศ ยราคาเฉล ยถ วงน าหน กของส นค า แต ละประเภทในป เด ยวก น มาเป นระด บราคาท ใช ในการคานวณ (ค าฐานในการเปร ยบเท ยบ แบบ Annual overlap) 3. แปลงม ลค ารวมของผลผล ตรายไตรมาสในข นตอนท 1 ให กลายเป นด ชน ว ดการเปล ยนแปลงเช ง ปร มาณหร อ ด ชน โดยตรง (direct index) โดยเท ยบก บค าเฉล ยม ลค าผลผล ตต อไตรมาสของป ท ผ านมาในข อท 2 4. เช อมโยงด ชน รายไตรมาสเป น chain index โดยอาศ ยด ชน รายป ของป ท ผ าน ๆ มาเป นต ว เช อมโยงโดยให ด ชน เฉล ยป อ างอ งเท าก บ แปลง chain index ในข อ 4 เป นค า chain volume measures โดยให ค าเฉล ยม ลค าต อไตร มาสป อ างอ งเท าก บ 100 การคานวณด วยเทคน ค Annual overlaps น จะทาให ค าด ชน รายป ม ค าเท าก บค าเฉล ยไม ถ วงน าหน กของ ค าด ชน รายไตรมาส ค อผลรวมม ลค ารวม CVM รายไตรมาสเท าก บค าป 28

29 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เทคน คการเช อมโยงรายป ของข อม ลรายไตรมาส Annual Overlaps at referrence price of Chain Index Chain Index QCVM 1997=100 ACVM 1997= = = = =100 Growth Y QA QB PA PB Total at current price Level Index Level Index Level Index Level Level rate (yoy) Q Q Weighted Prices Q Q Step 2 3,165.9 = (251.0x7.0)+(236.0x6.0) Step = (7.0x67.4)+(6.0x57.6) , , , ,165.9 Step 3 Calculate direct index = (815.6x100) (3165.9/4) Step 4 Calculate Chain index Q Q Q Q , , , , ,328.8 C V M Q Q Q C V M Q , , , , ,437.5 Q Q Q Q , , , , ,

30 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เปร ยบเท ยบค าด ชน ปร มาณล กโซ ท คานวณจากเทคน ค Annual Overlaps และ One-quarter Overlaps Annual Overlaps One-quarter Overlaps 1997 = = 100 Level Gr. (y-o-y) Gr. (Q-o-Q) Level Gr. (y-o-y) Gr. (Q-o-Q) q q % % q % % q % % 1998 q % 0.0% % 1.0% q % 0.8% % 0.8% q % 0.8% % 0.8% q % 0.9% % 0.9% 1999 q % -0.3% % 0.5% q % 0.5% % 0.5% q % 0.4% % 0.4% q % 1.0% % 1.0% 2000 โดยสร ปการจ ดท าข อม ล QGDP โดยการเช อมโยงข อม ลรายไตรมาสใน ล กษณะล กโซ ระหว างป เพ อให สามารถจ ดท าเป นอน กรม IMF ไม ได ให ข อสร ปอย างช ดเจนว าควรจะใช เทคน คแบบใดในการประมวลผล เทคน คแบบ One-quarter overlaps อาจให ผลท ด ในการสะท อนการ ขยายต วเช งปร มาณไตรมาสต อไตรมาสอย างต อเน อง แต ผลรวมป ของข อม ล รายไตรมาสท ได จะไม เท าก บข อม ลรายป จ าเป นต องใช การ benchmarking ก บข อม ลรายป เพ อปร บสมด ลเป นผลให ช ดของข อม ลเปล ยนไปจากเด ม เช นก น ส วนเทคน ค Annual overlaps ผลรวมข อม ลรายไตรมาสจะเท าก บ ข อม ลรายป 30

31 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) Annual overlap Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 DI97= 100 DI98=100 DI99=100 CI97= One quarter overlap DI97=100 DI98=100 DI99=100 CI97= Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 31

32 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) Annual overlap One Q overlap Annual overlap One Q overlap 99Q1 99Q2 99Q3 99Q4 00Q1 00Q2 00Q3 00Q4 เปร ยบเท ยบค าของด ชน ปร มาณล กโซ ท คานวณจาก เทคน ค Annual Overlaps และ One-quarter Overlaps เปร ยบเท ยบอ ตราการเปล ยนแปลงของไตรมาสเด ยวก นระหว างป (Year-on-Year) ของด ชน ปร มาณล กโซ จากเทคน ค Annual และ One-quarter Overlaps การเคล อนไหวของด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณจากเทคน ค One-quarter Overlaps จะเคล อนไหวในล กษณะท ราบเร ยบกว าด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณได จากเทคน ค Annual Overlaps ท ม ล กษณะท เป นข อต อระหว างไตรมาสท 1 และไตร มาสท 4 ของป ก อนหน าเน องจากเป นการเช อมข อม ลท เป น unchained volume จากค าของไตรมาสท 4 เป นไตรมาสท 1 โดยตรง อ ตราการเปล ยนแปลงของด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณได จากท งสองเทคน คน นเป นไปในท ศทางเด ยวก น แต อ ตราการ เปล ยนแปลงของด ชน ปร มาณล กโซ ท ค านวณได จาก One-quarter Overlaps ม ค าส งกว า อ ตราการเปล ยนแปลงของด ชน ปร มาณ ล กโซ ท คานวณได จาก Annual Overlaps 32

33 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) เปร ยบเท ยบข อด และข อเส ยของท งสองว ธ Annual Overlaps One-quarter Overlaps ข อด ข อเส ย ค าด ชน รายป ท ค านวณได จะม ค าเท าก บค าเฉล ยไม ถ วงน าหน ก ของค าด ชน รายไตรมาส ท าให ไม ต องท าการ Benchmarking ค าผลรวมของด ชน รายไตรมาสท ค านวณได ให ม ค าเท าก บค า ด ชน รายป ภายหล งการคานวณด ชน ล กโซ แล ว ม ลค าผลผล ตของป ก อนหน าเฉล ยต อไตรมาสเป นฐานในการ ค านวณด ชน ล กโซ ด งน น กรณ เก ดผลกระทบ (shock) ข น ณ ไตรมาสใดไตรมาสหน งของป ก อนหน า ม ลค าผลผล ตท น ามาใช ค านวณด ชน ล กโซ จะเป นค าเฉล ยต อไตรมาสของป ก อนหน า ส งผลท าให ด ชน ล กโซ ท ค านวณได ในแต ละช วงเวลาม การ เปล ยนแปลงค าไม ส งมาก ค าด ชน ล กโซ ท คานวณได ในช วงรอยต อระหว างป (Q4->Q1) อาจเก ดการเปล ยนแปลงในล กษณะข นบ นได (step change) หากปร มาณในไตรมาสท 4 แตกต างจากปร มาณเฉล ยท งป อย างม น ยสาค ญ ข อด ข อเส ย ไม เก ดกรณ ผ ดปกต ของค าการเปล ยนแปลงในช วงรอยต อ ระหว างป เหม อนก บในกรณ ของเทคน ก Annual Overlaps และให ผลท ด ในการสะท อนการขยายต วเช ง ปร มาณไตรมาสต อไตรมาสอย างต อเน อง ค าเฉล ย (ไม ถ วงน าหน ก) ของด ชน ล กโซ รายไตรมาส จะม ค าไม เท าก บด ชน ล กโซ รายป ท ค านวณแยกต างหากออก จากก น (โดยปกต แล ว ด ชน ล กโซ รายป จะม ค าเด ยวก นก บ ด ชน รายป จากว ธ การ Annual Overlaps) ม ลค าผลผล ตของไตรมาสท 4 ของป ก อนหน าเป นฐานใน การค านวณด ชน ล กโซ กรณ เก ดผลกระทบ (shock) ข น ในช วงเวลาด งกล าวท าให ม ลค าผลผล ตของไตรมาสท 4 ของป ก อนหน าม ค าแตกต างจากไตรมาสอ นๆของป ก อน หน า ส งผลทาให ด ชน ล กโซ ท คานวณได ในแต ละช วงเวลาม การเปล ยนแปลงค าท ส งมาก 33

34 แนวค ดการประมวลผลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบปร มาณล กโซ (ต อ) กรณ ประเทศไทย ข นตอนท 1 คานวณม ลค า ณ ราคาป ป จจ บ นท งรายไตรมาสและรายป ข นตอนท 2 คานวณราคาเฉล ยถ วงน าหน กในแต ละป โดยราคาเฉล ยถ วงน าหน กท คานวณได ในข นน จะนาไปใช เพ อคานวณหาม ลค า ผลผล ต ณ ราคาเฉล ยป ป จจ บ นและป ก อนหน าในข นตอนต อไป ข นตอนท 3 คานวณม ลค าผลผล ตในแต ละไตรมาสและรายป ของป ป จจ บ น ณ ราคาเฉล ยถ วงน าหน กของป ก อนหน า โดยม ลค าผลผล ต ในแต ละไตรมาสและรายป ท คานวณได ในข นน จะนาไปใช คานวณหาด ชน โดยตรงในข นตอนต อไป ข นตอนท 4 เทคน ค Annual overlaps คานวณม ลค าผลผล ตเฉล ยต อไตรมาสของป ก อนหน า ณ ราคาเฉล ยถ วงน าหน กของป น น ข นตอนท 5 คานวณด ชน โดยตรง (Direct index) ได จากอ ตราส วนของม ลค าผลผล ตท คานวณได ในข นตอนท 3 และ 4 โดยว ธ Annual overlaps ด ชน โดยตรงระหว างไตรมาสต อไตรมาส หาได จากอ ตราส วนของม ลค าผลผล ตในแต ละไตรมาสของป ป จจ บ น ต อม ลค าผลผล ตรายป ของป ก อนหน าเฉล ยต อไตรมาส ข นตอนท 6 สร างด ชน ล กโซ (Chain index) จากด ชน โดยตรงท คานวณได ในข นตอนท 5 โดยให ป 2002 เป นป อ างอ ง ในกรณ ของ ประเทศไทย ค อ ด ชน ป 2002 เท าก บ 100 ข นตอนท 7 คานวณม ลค า Chain volume measures แต ละไตรมาสและป ได จากด ชน ล กโซ (Chain index) ในข นตอนท 6 โดย ป 2002 กาหนดค าให เท าก บม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาป และปร บด วยด ชน ล กโซ แต ละไตรมาสและป ข นตอนท 8 นาข อม ลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบปร มาณล กโซ ไปจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศราย ไตรมาสแบบปร มาณล กโซ ท ปร บฤด กาล โดยโปรแกรมประมวลผลสาเร จร ป X-12 34

35 ผลการจ ดทา 35

36 ผลการจ ดทา ด านการผล ต ณ ราคาประจาป ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป ล านบาท 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , q36 1q38 1q40 1q42 1q44 1q46 1q48 1q50 1q52 1q54 1q56 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมป จจ บ น) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมใหม ) ม ลค า GDP รายไตรมาส เปร ยบเท ยบระหว างอน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ม แนวโน มในล กษณะท ใกล เค ยงก น แต อน กรมใหม โดยรวมจะม ม ลค าท ส งข น กว าอน กรมป จจ บ น โดยม ระด บความแตกต างอย างช ดเจนน บต งแต ช วง หล งจากการฟ นต วจากว กฤตเศรษฐก จป 2540 ประมาณหล งช วงป 2543 โดยม ลค าของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาสท งอน กรม เพ มข น โดยเฉล ยประมาณ 105,528 ล านบาทต อไตรมาส ค ดเป นร อยละ 5.6 ของ ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส สาเหต หล กมาจากการ ปร บปร งเพ มเต มก จกรรมใหม ทางเศรษฐก จให สอดคล องก บข อม ลรายได ประชาชาต รายป อน กรมใหม ท ได จ ดทาและเผยแพร แล ว ร อยละ อ ตราการขยายต ว (YoY) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป 1q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมใหม ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (อน กรมป จจ บ น) อ ตราการขยายต วของม ลค า ณ ราคาประจ าป ตลอดช วงอน กรม ไตรมาสท 1/ ไตรมาสท 4/2557 พ จารณาจากภาพท 5.2 พบว าม การ เปล ยนแปลงจากอน กรมป จจ บ นท งในท ศทางท เพ มข นและลดลง โดยสร ป อ ตราการขยายต วเฉล ยต อไตรมาสของอน กรมใหม เท าก บร อยละ 7.0 เท ยบ ก บร อยละ 6.8 ของอน กรมป จจ บ น หร อเพ มข นโดยร อยละ 0.2 ต อไตรมาส ท งน ท ศทางการขยายต วโดยรวมเม อเปร ยบเท ยบก บอน กรมป จจ บ นไม ม การเปล ยนแปลงอย างม น ยสาค ญ 36

37 ผลการจ ดทา ด านการผล ต แบบปร มาณล กโซ ร อยละ อ ตราการขยายต ว (YoY) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ม ลค าท แท จร งแบบปร มาณล กโซ และแบบป ฐานคงท 1q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบปร มาณล กโซ ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบป ฐานคงท ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบปร มาณล กโซ ด านการผล ตท ย งไม ได ปร บฤด กาลเปร ยบเท ยบก บข อม ลอน กรมป จจ บ นหร อแบบป ฐานคงท 2531 โดยเฉล ยม อ ตราการขยายต วโดยเปร ยบเท ยบก บช วงไตรมาสเด ยวก นของป ก อนหน าร อยละ 3.8 เท ยบก บร อยละ 3.6 ของอน กรม ท ศทางเศรษฐก จโดยรวมม แนวโน มในล กษณะเด ยวก น อย างไรก ตามพบว าม บางช วงของอน กรมท ม อ ตราการขยายต วแตกต างก นอย างเด นช ดในป 2538 ป 2541 ป 2544 ป 2551 ป 2552 และป 2555 ท เป นช วงท เศรษฐก จม ความแปรปรวนส ง ร อยละ อ ตราการขยายต ว (QoQ) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP)ม ลค าท แท จร งแบบปร มาณล กโซ และแบบป ฐานคงท q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบปร มาณล กโซ ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ (แบบป ฐานคงท ) พ จารณาจากอ ตราการขยายต วระหว างไตรมาสท ต ดก นพบว า การเคล อนไหวของร ปกราฟม ล กษณะท แปรปรวนส งคล ายคล งก น แสดงว าป จจ ยทางฤด กาลในแต ละไตรมาสของป ม ร ปแบบใกล เค ยง 37

38 ผลการจ ดทา ด านการผล ต แบบปร มาณล กโซ ร อยละ q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q อ ตราการขยายต ว (YoY) ของผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) ม ลค าท แท จร งแบบปร มาณล กโซ และแบบป ฐานคงท จาแนกตามภาคการผล ต ภาคเกษตร (แบบปร มาณล กโซ ) ภาคเกษตร (แบบป ฐานคงท ) การผล ตภาคเกษตรกรรมในอน กรมใหม ม การเปล ยนแปลงจากอน กรม ป จจ บ นอย างเด นช ด หากม ลค ารายป ของภาคเกษตรปร บเปล ยนไปจากอน กรมป จจ บ นม ผล ให อ ตราการขยายต วรายไตรมาสของอน กรมใหม ยกระด บส งหร อต าไป จากอน กรมป จจ บ น เทคน คในการประมวลผลท ปร บเปล ยนจากป ฐานคงท 2531 เป นแบบ ปร มาณล กโซ ท าให โครงสร างราคาส นค าไม คงท เหม อนแบบป ฐาน โดย ท ภาคเกษตรเป นภาคการผล ตท ม ความผ นผวนของราคาส นค าส ง โครงสร างราคาส นค าท ใช ในการถ วงน าหน กจะม ความเป นป จจ บ นมาก ข น ท าให ม ความผ นผวนส ง ส งผลต อการเปล ยนแปลงของอ ตราการ ขยายต วภาคเกษตร ร อยละ q37 1q38 1q39 1q40 1q41 1q42 1q43 1q44 1q45 1q46 1q47 1q48 1q49 1q50 1q51 1q52 1q53 1q54 1q55 1q56 1q57 ภาคนอกเกษตร (แบบปร มาณล กโซ ) ภาคนอกเกษตร (แบบป ฐานคงท ) การผล ตภาคนอกเกษตร พบว าม การเปล ยนแปลงของอ ตราการขยายต วของ ม ลค าท แท จร งระหว าง 2 อน กรมไม แตกต างก นมาก ยกเว นในบางป โดยป จจ ย หล กท ม ผลต อการเปล ยนแปลง เป นผลมาจาก การปร บม ลค ารายป ของภาคนอกเกษตร ในอน กรมรายไตรมาสให สอดคล องก บรายได ประชาชาต ของประเทศไทยรายป เทคน คในการประมวลผลท ปร บเปล ยนจากป ฐานคงท 2531 เป นแบบ ปร มาณล กโซ โดยรวมไม ส งผลกระทบมากเท าภาคเกษตร เน องจาก โครงสร างราคาส นค าท ใช ในการถ วงน าหน กโดยรวมไม ผ นผวนเท าราคา ส นค าเกษตร 38

39 ด านการใช จ าย (Expenditure) ผลการจ ดทา ด านการใช จ าย ณ ราคาประจาป ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านการใช จ ายรายไตรมาส (QGDE) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป ล านบาท 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 ร อยละ q36 1q38 1q40 1q42 1q44 1q46 1q48 1q50 1q52 1q54 1q56 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านการใช จ าย (อน กรมป จจ บ น) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านการใช จ ายรายไตรมาส (QGDE) อน กรมใหม และอน กรมป จจ บ น ณ ราคาประจาป 1q37 1q39 1q41 1q43 1q45 1q47 1q49 1q51 1q53 1q55 1q57 ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านรายจ าย (อน กรมใหม ) ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศด านรายจ าย (อน กรมป จจ บ น) ด านการใช จ าย (Quarterly Gross Domestic Expenditure: QGDE) ช วงไตรมาสท 1/2536 ถ ง ไตรมาสท 4/2557 (88 ไตรมาส) เปล ยนแปลงจาก อน กรมป จจ บ นโดยเพ มข นเก อบท กไตรมาส หร อเปล ยนแปลงเพ มข นเฉล ย 86,609 ล านบาทต อไตรมาส ค ดเป นร อยละ 4.7 ของ QGDE โดยเฉพาะช วงปลายอน กรมท ม การเปล ยนแปลงด งกล าวค อนข างช ดเจน หร อม ม ลค าการเปล ยนแปลงเพ มข น ค อนข างส ง เป นผลมาจากการเปล ยนแปลงเพ มข นในเก อบท กองค ประกอบด านการ ใช จ าย การใช จ ายเพ อการอ ปโภคบร โภคของเอกชน เพ มข นเฉล ย 23,640 ล านบาทต อไตรมาส การใช จ ายเพ อการอ ปโภคของร ฐบาลเพ มข นเฉล ย 55,948 ล านบาทต อไตรมาส การใช จ ายเพ อการสะสมท นถาวรเบ องต นเพ มข นเฉล ย 12,430 ล านบาทต อไตรมาส การส งออกส นค าและบร การลดลงเฉล ย 2,791 ล านบาทต อไตรมาส และ การนาเข าส นค าและบร การเพ มข นเฉล ย 4,299 ล านบาทต อไตรมาส การใช จ ายเพ อการอ ปโภคบร โภคของเอกชน (Private consumption expenditure: PCE) การใช จ ายเพ อการอ ปโภคของร ฐบาล (Government consumption expenditure: GCE) การใช จ ายเพ อการสะสมท นเบ องต น (Gross capital formation: GCF) การส งออกและนาเข าส นค าและบร การ (Exports and imports on goods and services) การสะสมท นถาวรเบ องต น (Gross Fixed Capital Formation: GFCF) ส วนเปล ยนส นค าคงเหล อ (Change in Inventories) 39

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ กรมท ด นได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ด าเน นงานต นแบบโครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบท ด

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information