บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

Size: px
Start display at page:

Download "บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc"

Transcription

1 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล และการยกเล กการผสานเซลล การแทรกแถว / คอล มน การลบแถว / คอล มน การกาหนดความกว างของแถว/คอล มน การต กรอบ และการลบกรอบรอบเซลล และการใส ส การใช ส ตรในการคานวณ การสร างกราฟ การจ ดเร ยงลาด บข อม ลมาก อน การแทรกร ปภาพ หร อว ตถ การจ ดการแผ นงาน การแทรกเลขหน า การส งพ มพ เอกสาร

2 OpenOffice.org 2.0 for Windows โปรแกรม OpenOffice.org Calc เป นโปรแกรมหน งของ OpenOffice.org ท ม ความสามารถด านการท าตารางค านวณ และการสร างกราฟโดยอาศ ยข อม ลจากตารางข อม ลท ก าหนด ความสามารถของ OpenOffice.org Calc ย งม อ กมากมายซ งพอสร ปได ด งน 1. ความสามารถในการค านวณ ท สามารถค านวณได อย างแม นย า ถ กต อง และ รวดเร ว โดยการใส ส ตร และผลล พธ จะเปล ยนแปลงโดยอ ตโนม ต เม อข อม ลเปล ยนไป 2. สามารถสร างกราฟร ปแบบต างๆ จากข อม ลในตาราง 3. สามารถว เคราะห ข อม ลในตารางเพ อหาค าสถ ต ต างๆได 4. สามารถพ มพ เอกสารได เหม อนก บ OpenOffice.org Writer ได 5. สามารถจ ดการข อม ลปร มาณมากๆ (Data base) ได เช นการจ ดเก บข อม ล การ ค นหาข อม ล และการจ ดเร ยงลาด บข อม ลเป นต น สาหร บเอกสารเล มน ผ เข ยนจะอธ บายเฉพาะห วข อท คนท วไปใช งานบ อยๆ เม อท านอ าน และฝ กทาตามห วข อด งกล าวท านจะกลายเป นบ คคลท สามารถใช OpenOffice.org Calc ในระด บ ม ออาช พข นต น และสามารถศ กษาเพ มเต มเพ อเป นม ออาช พอย างแท จร งต อไปได ไม ยาก ห วข อ เหล าน นได แก การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc ผ อ านจะเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc ได ท านต องต ดต งโปรแกรมลงในเคร อง ของท านก อน หล งจากน นท านจ งจะสามารถเป ดโปรแกรมใช งานได ซ งการเป ดใช งานโปรแกรม สามารถทาได ด งน 1. คล กเมาส ท ป ม Start 2. จากแถบงานของ Windows เล อกรายการ Programs 3. เล อก OpenOffice.org Office เล อก OpenOffice.org Calc และคล กเมาส รอส กคร จะปรากฏหน าต างการใช งานของ โปรแกรมข นมา 162

3 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

4 OpenOffice.org 2.0 for Windows การเป ดเอกสารใหม เม อผ อ านเป ดเอกสารข นมา หากต องการเป ดเอกสารใหม เพ มเต มท านสามารถท าได ด วย ว ธ ง ายๆ ด งน 1. เข าไปท เมน แฟ ม 2. จากน นเล อก ใหม 3. เล อก ตารางคานวณ จากน นคล กเมาส จะปรากฏหน าจอเอกสารงานใหม ข นมา

5 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ทาความร จ กก บส วนประกอบของโปรกรม OpenOffice.org Calc เบ องต น ก อนเร มใช งาน แถบช อโปรแกรม เป นแถบแสดงช อโปรแกรม และช อแฟ มเอกสาร แถบเมน เป นแถบแสดงรายการคาส งต างๆ ของโปรแกรม แถบเคร องม อ เป นแถบเคร องม อท ใช ช วยในการทางาน ซ งจะแบ งเป นในแต ละหมวดหม แถบส ตร เป นแถบท เอาไว ใส คาส งของส ตรการคารวณทางคณ ตศาสตร 165

6 OpenOffice.org 2.0 for Windows แถวสถานะ เป นแถบท ใช แสดงรายละเอ ยดต างๆ ของเอกสาร แท บแผ นงาน เป นแท บของแผ นงานในแต ละแผ นงานซ งในแต ละแผ นงานประกอบไปด วยช อง เซลล ของพ นการสร างงาน ช องเซลล พ นท พ มพ เป นช องเซลล ท ใช ในการสร ง การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสารงานพ มพ เม อท านพ มพ เอกสาร แน นอนการบ นท กไฟล เป นส งส าค ญ เพราะการบ นท กไฟล จะท าให ท านสามารถน าเอกสารงานเก ากล บมาแก ไขใหม ได และย งสามารถป องก นป ญหา เอกสารของ ท านส ญหาย การบ นท กไฟล กรณ ท ท านย งไม เคยบ นท กไฟล เอกสาร ซ งทาได ด งน 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อนเมาส ไปท บ นท กเป น

7 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 3. จากน นจะปรากฏไดอะล อกบ อกข นมาเพ อให ท านหาแหล งท เก บไฟล และต งช อไฟล ท านต องการ 4. ต งช อไฟล และเล อกประเภทของไฟล เอกสารท ท านต องการเปล ยนได ท ช อง Save as type ว าต องการไปใช งานก บเอกสารล กษณะแบบใด เล อก Type ท ต องการ พ มพ ช อไฟล 167

8 OpenOffice.org 2.0 for Windows 5. คล กป ม Save เพ ยงเท าน ท านก จะได ไฟล เอกสารเพ อกล บมาแก ไขใหม ได อ กคร ง กรณ ท ได ทาการบ นท กไฟล ไว แล ว ในกรณ ท ท านได ทาการบ นท กไฟล ไว เร ยบร อยแล ว เม อท านพ มพ เอกสารไประยะเวลาหน ง ท านควรทาการบ นท กไฟล ของท าน เพ อให ข อม ลท อย ในเอกสารของท าน เป นข อม ลล าส ดท ท านได ทาการเปล ยนแปลง ซ งว ธ การม ด งน 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อนเมาส ไปท บ นท ก เพ ยงเท าน เอกสารของท าน ก จะเป นต วล าส ดท ท าน เปล ยนแปลง 168

9 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดไฟล เอกสารท ได ทาการบ นท กไว เอกสารท ท านได ทาการบ นท กไว เร ยบร อยแล ว ท านสามารถน ากล บมาแก ไขใหม ได อ กคร ง โดยว ธ ด งน 1. เป ดโปรแกรม OpenOffice.org Calc ข นมา 2. เล อกเมน แฟ ม 3. เล อก เป ด... จะปรากฏไดอะล อกบ อกเพ อให ท านท าการเล อกไฟล ท ท านบ นท กไว จากน นคล กท ป ม Open เพ ยงเท าน ท านก สามารถเป ดไฟล เอกสารท ท านบ นท กไว ได แล ว 169

10 OpenOffice.org 2.0 for Windows ไฟล เอกสารท เป ดข นมา 170

11 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การต งค าหน ากระดาษ การพ มพ งานเอกสารในแต ละร ปแบบ ม การต งค าหน ากระดาษท แตกต างก นออกไป เช น แนวของกระดาษ ขนาดของกระดาษ ระยะของขอบกระดาษ ด งน นเม อค ณทราบว าจะพ มพ งาน ร ปแบบใด ก อนพ มพ ควรม การต งค าหน ากระดาษ โดยว ธ การต งค าหน ากระดาษม ด งน 1. เล อกเมน ร ปแบบ 2. เล อกรายการ หน า... จากน น คล กเมาส จะปรากฏหน าจอเอกสารงาน ใหม ข นมา 171

12 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. เล อกแถบรายการ หน า จะม รายการต างๆ ปรากฏข นมา 172 ร ปแบบกระดาษ ค อส วนท ก าหนดร ปแบบของกระดาษ ร ปแบบ เล อกขนาดของกระดาษว าต องการขนาดเท าใด เช น A3,A4 เป นต น ความกว าง ก าหนดความกว างของกระดาษ ความส ง ก าหนดความส งของกระดาษ การวางแนว เล อกแนวกระดาษ แนวต ง ค อกระดาษแนวต ง แนวนอน ค อกระดาษแนวนอน ระยะขอบ ค อส วนท ก าหนดระยะของกระดาษ ซ าย เล อกก าหนดขอบกระดาษด านซ ายของกระดาษ ขวา เล อกก าหนดขอบกระดาษด านขวาของกระดาษ บน เล อกก าหนดขอบกระดาษด านบนของกระดาษ

13 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ล าง เล อกก าหนดขอบกระดาษด านล างของกระดาษ การต งค าการจ ดวาง ค อส วนต งค าร ปแบบการจ ดหน ากระดาษ เค าโครงหน า ร ปแบบการจ ด หน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การก าหนดห วกระดาษ และท ายกระดาษจะช วยให ผ อ านสามารถท จะตกแต งเอกสารงาน ส าน กงานของท านได สวยงามย งข น เช น เม อท านท าการพ มพ เอกสารในแต ละหน า และท าน ต องการให ปรากฏข อความว า OpenOffice.org Calc อย ข างล างของข อความในท กๆ หน าของห ว กระดาษและท ายกระดาษ สามารถทาได ด งน การตกแต งห วกระดาษ 1. เล อนเมาส ไปท เมน แก ไข 2. เล อก ห วกระดาษ และท ายกระดาษ... จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา 173

14 OpenOffice.org 2.0 for Windows 3. เล อกแท บ ห วกระดาษ จากน นพ มพ ข อความท ต องการให ปรากฏท ส วนห วของกระดาษ เช น หากท านต องการให ปรากฏข อความว า OpenOffice.org Cals ก ให พ มพ ข อความน ลงไปท ห ว กระดาษ พ นท ด านซ าย พ มพ ข อความลงช องน หากต องการให ข อความห วกระดาษอย ม ม ซ ายของกระดาษ พ นท ด านกลาง พ มพ ข อความลงช องน หากต องการให ข อความห วกระดาษอย ตรงกลาง พ นท ด านขวา พ มพ ข อความลงช องน หากต องการให ข อความห วกระดาษอย ม ม ขวาของกระดาษ 174

15 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4. เล อกร ปแบบของ ห วกระดาษ ท ม ในโปรแกรม หากไม ต องการเล อกเป น ไม ม หร อจะ พ มพ ข อความลงไปโดยไม ต องเล อกท ห วกระดาษ น ก ได 5. Custom Header เป นส วนปร บแต งล กษณะของ Header ปร บแต งได หากต องการ เป นการปร บแต งส ร ปแบบ ขนาด และตาแหน งของต วอ กษร หากต องการแสดงช อไฟล เอกสารงานพ มพ ในท กๆ หน าของ ห วกระดาษ ให เล อกท น หากต องการแสดงช อของเซลล ให เล อกท น หากต องการให แสดงเลขหน า 175

16 OpenOffice.org 2.0 for Windows หากต องการแสดงเวลา และว นท 6. คล กป ม ตกลง การตกแต งท ายกระดาษ การตกแต งท ายกระดาษใช ว ธ การเด ยวก นก บการตกแต งห วกระดาษ แต ต างก นตรงท ต อง เล อกแท บเป น ท ายกระดาษ 176

17 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การพ มพ อ กขระต างๆ เม อท านต งค าหน ากระดาษเร ยบร อยแล วท านสามารถท จะพ มพ อ กขระต างๆ ตามท ท าน ต องการลงใน แผ นงาน ของท านได ตามต องการเหม อนก บพ มพ เอกสารโดยใช OpenOffice.org Writer แต ท านต องเล อกเซลล เร มต นของข อความก อน เช น ท านต องการพ มพ ข อความ "ถ าอยาก เป นคนเหน อคน ต องเอาชนะใจตนเองให ได " โดยให เซลล เร มต นเป นเซลล A1 ค ณจะต องปฏ บ ต ด งน 1. เล อน Pointer ไปท เซลล A1 จากน นด บเบ ลคล ก ส งเกต ด ได ท เคอร เซอร เมาส จะ กระพร บท ช อง เคอร เซอร เมาส กระพร บ 2. พ มพ ข อความท ต องการ ค อ "ถ าอยากเป นคนเหน อคน ต องเอาชนะใจตนเองให ได " 3. เล อนเคอร เซอร เมาส ไปท เซลล ว าง (หร อเซลล อ น) แล วคล กเมาส ป มซ าย เป นอ นว า เร ยบร อย 177

18 OpenOffice.org 2.0 for Windows หากต องการแก ไขข อความท พ มพ ไปแล ว ให เล อนเคอร เซอร เมาส ไปท เซลล เร มต น ข อความแล วเล อนเคอร เซอร เมาส ไปท ตาแหน งท ต องการในช องข อความ แล วทาการแก ไขข อความ ตามต องการ การใส ส ให ก บต วอ กษร หร ออ กขระท พ มพ 1. คล กเมาส ค าง และลากคล มข อความท ต องการใส ส 2. เล อกส ญล กษณ ของการเปล ยนส ต วอ กษรท แถบเคร องม อ และคล กเมาส 3. คล กเมาส ท ช องส ท ต องการ จากน นคล กท ช องเซลล ท ว าง ก จะปรากฏเห นส ต วอ กษรท ท านเล อก ส ต วอ กษรท เล อก 178

19 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การผสานเซลล และการยกเล กการผสานเซลล เน องจาก Work Sheet ของ OpenOffice.org Calc แบ งออกเป นช องส เหล ยมเล กๆเต ม Work Sheet ท ท านเร ยกว า "เซลล " ด งน นเม อท านต องการเช อมเซลล หลายๆ เซลล เข าเป นเซลล เด ยวก น (ผสานเซลล ) เพ อใช ส าหร บเข ยนห วเร อง และต องการจ ดให อย ก งกลางของกล มเซลล ท ผสานก น เพ อความสวยงามของ Work Sheet ท สร างข น การผสานเซลล 1. เล อนเคอร เซอร เมาส ไปท เซลล เร มต นท ต องการผสานเซลล 2. คล กเมาส ค างไว พร อมก บลากเมาส ไปย งเซลล ส ดท ายของกล มเซลล ท ต องการผสาน เซลล แล วปล อยน วท คล กเมาส ค างไว 3. คล กท ส ญล กษณ ท ป ม Tool Bar 4. เซลล ท เล อกไว จะผสานก นท นท เซลล ท ถ กผสาน 179

20 OpenOffice.org 2.0 for Windows การยกเล กการผสานเซลล 1. คล กเมาส ท เซลล ท ท านได ทาการผสานเซลล ไว แล ว 2. คล กท ส ญล กษณ ท ป ม Tool Bar (ป มเด ยวก นก บป มท ใช ผสานเซลล ) 3. เซลล ท ท านผสานไว ก จะกล บไปเป นเซลล เร มต นเหม อนเด ม 180

21 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การแทรกแถว / คอล มน บางคร งท านต องการแทรกแถว หร อคอล มน ระหว างข อความ 2 บรรท ดแทรกเพ มภายหล ง โปรแกรม OpenOffice.org Calc ก ได เตร ยมค าส งของการแทรกแถว และคอล มน ไว เพ อให ท าน ผ อ านได ม ความสะดวกข นในตกแต งเอกสาร การแทรกแถว 1. เล อนเมาส ไปช ท เซลล ของแถวท ต องการแทรกแถวเข าไป เช น หากท านม ข อความอย 2 แถว และท านต องการแทรกแถวอย กลางระหว างแถวท 1 และ 2 ท านต องเล อนเมาส ไปช ท เซลล แถวท 2 ต องการแทรกให อย แถวกลาง 2. เล อกท เมน แทรก 3. เล อนเมาส ไปท Rows จากน นคล กเมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได แถวท ท านต องการเพ มข นมา 181

22 OpenOffice.org 2.0 for Windows การแทรกคอล มน 1. เล อนเมาส ไปช ท เซลล ของคอล มน ท ต องการแทรกเข าไป เช น หากท านม ข อความอย 2 คอล มน และท านต องการแทรกคอล มน อย กลางระหว างคอล มน ท 1 และ 2 ท านต องเล อนเมาส ไป ช ท เซลล คอล มน ท 2 ต องการแทรกให อย คอล มน กลาง 2. เล อกท เมน แทรก 3. เล อนเมาส ไปท Columns จากน นคล กเมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได คอล มน ท ท านต องการเพ มข นมา 182

23 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การลบแถว/คอล มน เม อท านได แทรกแถว หร อคอล มน ท ท านต องการเร ยบร อย บางคร งแถว หร อคอล มน ท ได ทาการแทรกเข าไปอาจจะม ความผ ดพลาด ท านจ งจ าเป นท จะต องลบแถว หร อคอล มน น นออกไป ซ งโปรแกรมก ได เตร ยมคาส งน ไว ให ท าน โดยท านสามารถทาได โดยง ายด งน 1. เล อกแถว หร อคอล มน ท ท านต องการลบ 2. คล กเมาส ขวา จากน นเล อนไปท ลบเซลล... จากน นคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อก บ อกซ ข นมา ให ค ณเล อกว าค ณต องการเล อกแถว หร อคอล มน จากน นคล กป ม ตกลง - เล อกเล อนช องข น หากต องการลบแถว - เล อกเล อนช องไปทางซ าย หากต องการลบคอล มน 183

24 OpenOffice.org 2.0 for Windows หายไป 3. ในท น จะลบคอล มน ด งน นจ งเล อก ลบคอล มน ท งหมด คอล มน ท ต องการลบก จะ ขณะท ย งไม ทาการลบคอล มน ส งเกตจากร ปเด มว าคอล มน หายไป การกาหนดความกว างของคอล มน และแถว การก าหนดความกว างของคอล มน หร อแถว ผ อ านสามารถก าหนดได ตามความต องการ เพ อให เอกสารของท านม ความสวยงามเพ มข น การกาหนดความกว างของคอล มน ว ธ กาหนดความกว างคอล มน ด วยสายตา 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วอ กษรก าก บคอล มน ด านบนของ Work Sheet ส งเกต ว าส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศร ตรงห วและท าย 184

25 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. กดเมาส ค าง และลากไปทางซ าย หร อขวา เพ อให ได ขนาดท ต องการ จากน นปล อย เมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได ขนาดของคอล มน ท ต องการ ว ธ กาหนดความกว างคอล มน ด วยต วเลข 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วอ กษรก าก บคอล มน ด านบนของ Work Sheet ส งเกต ว าส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศร ตรงห วและท าย 2. คล กเมาส ข างขวา จะปรากฏล สบ อกซ ข นมา ให เล อนเมาส เล อก ความกว างคอล มน... และคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา เพ อให ท านทาการกรอกต วเลขความกว างของ คอล มน เม อได ตามความต องการให คล กท ป ม ตกลง 185

26 OpenOffice.org 2.0 for Windows กรอกค าต วเลข ค าความกว างท ได เม อก าหนดค า การกาหนดความส งของแถว ว ธ กาหนดความส งของแถวด วยสายตา 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วเลขก าก บ แถวด านข างของ Work Sheet ส งเกต ว าส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศรตรงห วและท าย 186

27 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. กดเมาส ค าง และลากไปข างบน หร อข างล าง เพ อให ได ขนาดท ต องการ จากน นปล อย เมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได ขนาดของแถวท ต องการ ว ธ กาหนดความส งของแถวด วยต วเลข 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วเลขก าก บแถวด านข างของ Work Sheet ส งเกต ว า ส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศร ตรงห วและท าย 2. คล กเมาส ข างขวา จะปรากฏล สบ อกซ ข นมา ให เล อนเมาส เล อก ความส ง... และคล กเมาส จะปรากฏ ไดอะล อกบ อกซ ข นมาเพ อให ท านทาการกรอกต วเลข ความส งของแถว เม อได ตามความต องการให คล กท ป ม ตกลง 187

28 OpenOffice.org 2.0 for Windows กรอกค าต วเลข ค าความส งท ได เม อก าหนดค า การต กรอบ / การลบกรอบ และการใส ส รอบเซลล การต กรอบเป นอ กส วนหน งท ม ความส าค ญก บการจ ดการเอกสารของ OpenOffice.org Calc ซ งนอกเหน อจากการพ มพ ข อความ หร ออ กขระลงไปแล ว ท านอาจจะต องน าเสนอข อม ลใน ล กษณะของตารางฉะน นการต กรอบเป นอ กส งท ท านต องทราบ 188

29 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การต กรอบรอบเซลล 1. หากท านต องการจะต กรอบแถว และคอล มน ใด ให ท านท าการเล อกแถวและคอล มน น นๆ เช น ท านต องการท จะต กรอบ 3 แถว 2 คอล มน ฉะน นให ท านท าการเล อก 3 แถว 2 คอล มน น น โดยการกดเมาส ค าง และลากจนครบจานวนแถว และคอล มน ท ต องการ จากน นปล อยเมาส เล อก 2. คล กท ส ญล กษณ ของ Tool Bar จะปรากฏร ปแบบของการต กรอบตารางให 3. เล อกร ปแบบของการต กรอบท ต องการ โดยในแต ละร ปแบบ จะแสดงล กษณะของ กรอบให ท านเห นท กร ปแบบ ในท น จะเล อกล กษณะ 4. เม อเล อกเร ยบร อยบ อกซ ของขอบท ปรากกข นมาก จะหายไป และให ท านส งเกตเซลล ท ท านเล อกกรอบว าจะม การเปล ยนแปลง โดยจะปรากฏขอบเป นเส นข นมา 189

30 OpenOffice.org 2.0 for Windows การลบกรอบรอบเซลล 1. หากท านต องการลบกรอบแถว และคอล มน ใด ให ท านทาการเล อกแถวและ คอล มน น นๆ โดยคล กเมาส ค างและลาก จากน นปล อยเมาส ต องการลบกรอบน 2. คล กท ส ญล กษณ ของ Tool Bar จะปรากฏร ปแบบของการลบกรอบ ตารางให เล อก 3. เล อกร ปแบบของการลบกรอบท ต องการ โดยในแต ละร ปแบบจะแสดงล กษณะให เห น ว าท านต องการล กษณะใด เพ ยงเท าน ท านก สามารถลบกรอบได แล ว การใส ส ให ก บเซลล ท ต องการ 1. หากท านต องการใส ส ท กรอบแถว และคอล มน ใด ให ท านทาการเล อกแถวและ คอล มน น นๆ โดยคล กเมาส ค างและลาก จากน นปล อยเมาส เล อกเซลล ท ต องการ 190

31 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. เล อกส ญล กษณ ของถ งส ท แถบเคร องม อ จากน นจะปรากฏช องส ให ท านเล อก 3. เล อกส ท ต องการ จากน นเมาส ไปคล กท ช องเซลล ว างเปล าจะปรากฏเห นส ท ท านเล อก ส ท ท านเล อก 191

32 OpenOffice.org 2.0 for Windows การใช ส ตรในการคานวณ การใช ส ตรในการค านวณของ OpenOffice.org Calc ท าได ง ายมาก เพ อให ผ อ านเข าใจ ได ง ายผ เข ยนจะขอยกต วอย างประกอบการอธ บายด งน สมมต ว าคร คนหน งต องการค านวณหา ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชา ค011 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 ซ งม รายละเอ ยดของจ านวน น กเร ยนท ได เกรด 4, 3, 2, 1, 0, ร และ มส. ด งตารางต อไปน จากข อม ลในตารางส งท จะคานวณค อ ผลรวมของจานวนน กเร ยน จานวน น กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4, 3, 2, 1, 0, ร และ มส. เกรดเฉล ย และค าความเบ ยงเบน มาตรฐานของเกรดของแต ละห อง การหาจานวนน กเร ยนท งหมด จานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4, 3, 2, 1, 0, ร และ มส. ทาได ตามข นตอนต อไปน 1. ให สร างตารางใน OpenOffice.org Calc ให ม ล กษณะด งตาราง 192

33 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. จากน นจะทาการหาจานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4 ให คล กเมาส ป มซ าย ท เซลล ท จะน าผลรวมไปไว แล วใส ส ตร คล กเมาส ท เซลล ท หาจานวน 3. คล กส ญล กษณ จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมาเพ อให ท านเล อกส ตร 193

34 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. จากไดอะล อกบ อกซ ท ปรากฏข นมา ประเภท ให เล อกเป น ทางคณ ตศาสตร SUM 5. ท ฟ งก ช น ให ท านเล อก SUM (ผลรวมของจานวนท ท านต องการ) จากน นด บเบ ลคล กท 194

35 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 6. ให ท านคล กท ช อง ต วเลข 1 7. น าเมาส ไปคล กท เซลล เร มต นท ท านต องการทาผลรวม กดเมาส ค างแล วลากครอบจน กระท งถ งเซลล ส ดท ายท ต องการจากน นปล อยเมาส กดเมาส ค างท เซลล เร มต น 195

36 OpenOffice.org 2.0 for Windows บอกตาแหน งผลรวมของเซลล เร มต น-เซลล ส ดท าย ลากเมาส ครอบจนกระท งถ งเซลล ส ดท ายท ต องการและปล อยเมาส แสดงผลรวมของเซลล ท ท านเล อก 196

37 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 8. คล กท ป ม ตกลง เม อเสร จส นการสร างผลรวม 9. ปรากฏเซลล ผลล พธ ท ได จากส ตร 10. การหาจานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 3, 2, 1, 0, ร และ มส. ให ท านท า เหม อนว ธ ท 2 ถ งว ธ ท 9 แต เปล ยนไปตามคอล มน น นๆ เช นหาผลรวมของจานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 3 ก ต องเล อกครอบท เซลล ในช องเกรด 3 หร อหาผลรวมของจ านวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 0 ก ต อง เปล ยนเป นคอล มน ของเซลล ในช องเกรด 0 197

38 OpenOffice.org 2.0 for Windows 11. หากค ณทาครบท กเซลล จนกระท งถ งเกรด มส. จะได ต วเลขผลรวมครบท กเซลล การค ดลอก (Copy) และวาง (Pate) ส ตร การ Copy ส ตร ทาได ด วยว ธ ง ายๆ ด งน 1. คล กเซลล ท ท านต องการ Copy ส ตร 2. เล อกเมน แก ไข เล อนเมาส ไปท ค ดลอก และคล กเมาส คล กเซลล ท ท านต องการค ดลอก 198

39 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 3. เล อกเซลล ท ท านต องการวางส ตรท ค ดลอก คล กเซลล ท ท านต องการวางส ตร 4. เล อกเมน แก ไข เล อนเมาส ไปท วาง และคล กเมาส 5. ช องเซลล ท ท านวางส ตรลงไปเม อส กคร ก จะ ปรากฏผลรวมของส ตรท ค ดลอก ผลรวมท ได จากการค ดลอกส ตร 199

40 OpenOffice.org 2.0 for Windows ต วอย างการคานวณหาเกรดเฉล ยของน กเร ยนแต ละห อง จากการคานวณส ตรท ผ านมา ท านคงทราบหล กการคานวณส ตรแล วว าม ว ธ การคานวณ ส ตรอย างไร ซ งหากท านต องการหาส ตรอย างอ น ให ใช หล กการเด ยวก น ผ เข ยนจะแนะน าว ธ การคานวณอ กแบบหน ง ซ งส วนใหญ ผ อ านจะใช ในการค านวณ น นก ค อ การค านวณหาเกรดเฉล ยของน กเร ยนแต ละห อง (จากตารางท ผ านมา) เพ อให ผ อ านทราบ หล กการหาค าเฉล ยซ งส ตรท ใช หาค าเฉล ยค อ โดยท x = เกรด(4, 3, 2, 1 และ 0) f = ความถ (จานวนน กเร ยนท ได เกรดน นๆ เช น ม.4/1 ได เกรด 3 อย 8 คน แสดงว า x= 3 และ f = 8 ) f = จานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4, 3, 2, 1 และ 0 ของแต ละห อง ด งน นการหาเกรดเฉล ยของน กเร ยนแต ละห องม ข นตอนการทาด งน 1. ให ท านเพ มคอล มน ของ ค าเฉล ย,SD และ f x คอล มน ท เพ ม 2. คานวณหา ไว ท คอล มน L ท ท านสร างเพ ม โดยคล กเมาส ท เซลล L2 และพ มพ ส ตรด งน 200

41 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc =($C$1*C2)+($D$1*D2)+($E$1*E2)+($F$1*F2)+($G$1*G2) เม อพ มพ เร ยบร อยให กด Enter ท ค ย บอร ด ช อง L2 พ มพ ส ตร และกดป ม Enter ผลล พธ ท ได ใส เคร องหมาย "$" ครอบต วอ กษรของเซลล ท ต องการให เป นเซลล น ตลอดเวลาไม ว าจะ ย ายไปท ใดก ตามใน Work Sheet ในท น ต องการให เกรดเป นค าในเซลล เด มตลอดเวลาจ งใส เคร องหมาย"$" ครอบต วอ กษรประจาเซลล ไว 3. ค ดลอก ส ตรการหาค า f จากข อ 2 เพ อหาค า f ของ ห อง 2,3 และ 4 ก จะ ได ผลล พธ (ใช ว ธ การ ค ดลอก ส ตร ท ได กล าวมา แล วในข างต น) 201

42 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. พ มพ ส ตร =L2/(B2-H2-I2) และกดป ม Enter ท ค ย บอร ด ก จะได เกรดเฉล ยของห อง ม.4/1 หมายเหต L2 = ตาแหน งของ f ของห อง ม.4/1 B2 = ตาแหน งของจานวนน กเร ยนท งหมดของห อง ม.4/1 H2 = ตาแหน งของจานวนน กเร ยนท ต ด ร ของห อง ม.4/1 I2 = ตาแหน งของจานวนน กเร ยนท ต ด มส. ของห อง ม.4/1 พ มพ ส ตรลงไปและกดป ม Enter ผลล พธ ท ได 5. Copy ส ตรจาก D6 ไปไว ท E6 ถ ง I6 และ Copy ส ตรจาก J2 ไปไว ท J3 ถ ง J6 จะได ผลล พธ ค าเกรดเฉล ยของแต ละห อง ถ าต องการเพ ม หร อลดจานวนตาแหน งของจ ดทศน ยมให คล กเมาส ป มซ ายท ป มเพ ม หร อ ลดจานวนตาแหน งทศน ยมบน Menu Bar จนกระท งได จานวนตาแหน งทศน ยมตามต องการ 202 ป มเพ มหล กทศน ยม และป มลดหล กทศน ยม

43 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ค าความเบ ยงเบนมาตรฐานของข อม ลท แจกแจงความถจากตารางต องหาจากส ตร โดยท n = จานวนน กเร ยนท ได เกรด 4, 3, 2, 1 หร อ 0 x = เกรด 4, 3, 2, 1 หร อ 0 f = ความถ (จานวน) ของน กเร ยนท ได เกรด 4, 3, 2, 1 หร อ 0 ด งน นการหาค าความเบ ยงเบนมาตรฐานของเกรดของน กเร ยนแต ละห อง และค าความ เบ ยงเบนมาตรฐานรวมท งหมดจ งทาตามข นตอนต อไปน 1. เพ มคอล มน ของส ตรจากตารางเด มอ ก 4 คอล มน ค อ คอล มน คอล มน คอล มน คอล มน 2. ท ช องเซลล M2 เพ มส ตรด งน =+(($C$1*$C$1*C2)+($D$1*$D$1*D2)+($E$1*$E$1*E2)+($F$1*$F$1*F2)+($G$1*$G$1* G2)) จากน นกดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตรเร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล M2 3. ท ช องเซลล N2 เพ มส ตรด งน =+(B2-H2-I2)*M2 กดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตร เร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล N2 203

44 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. ท ช องเซลล O2 เพ มส ตรด งน =+L2*L2 กดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตรเร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล O2 5. ท ช องเซลล P2 เพ มส ตรด งน =+(N2-O2)/((B2-H2-I2)*(B2-H2-I2-1)) กดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตรเร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล P2 ผลล พธ ท ได ในแต ละเซลล 6. ทาการ Copy ส ตรด งน Copy ส ตรจาก M2 ไปไว ท M3 ถ ง M6 Copy ส ตรจาก N2 ไปไว ท N3 ถ ง N6 Copy ส ตรจาก O2 ไปไว ท O3 ถ ง O6 Copy ส ตรจาก P2 ไปไว ท P3 ถ ง P6 จะปรากฏผลล พธ ของเซลล ในแต ละเซลล ด งร ปข างล างน 204

45 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 7. คานวณหาค าความเบ ยงเบนมาตรฐานของเกรดของน กเร ยนช น ม.4/1 โดยการคล กท เซลล K2 จากน นพ มพ ส ตร =SQRT(P2) ลงไป จากน นคล กท ป ม Enter ท ค ย บอร ดก จะได ผลล พธ ท ช องเซลล พ มพ ส ตรท เซลล K2 8. Copy ส ตร จาก K2 ไปไว ท K3 ถ ง K6 ก จะได ผลล พธ ครบท งหมด ผลล พธ ท ได จากส ตรท งหมด การสร างกราฟจากข อม ลในตารางท กาหนด เม อผ อ านสามารถท จะคานวณส ตรทางคณ ตศาสตร ได แล ว แน นอนว าการสร างกราฟเป น การน าเสนอข อม ลอ กร ปแบบหน งท ท าใหข อม ลของท านเข าใจได ช ดเจนข น ว ธ การสร างกราฟใน โปรแกรม OpenOffice.org Calc ไม ใช เร องยากสาหร บท าน สามารถทาได ง ายๆ ด งน 1. จากตารางเด มในข างต น คล กเมาส ค างไว พร อมก บลากเมาส ครอบ เซลล ข อม ลท งหมด ท จะน าไปสร างกราฟ 205

46 OpenOffice.org 2.0 for Windows 2. เล อกเมน แทรก เล อนเมาส ไปท แผนภ ม... และคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ แผนภ ม ร ปแบบส ตรอ ตโนม ต ข นมา จากน นคล กท ป ม สร าง คล กท ป มสร าง Range ค อส วนของการตรวจช วงข อม ลของการสร าง กราฟ First row as label ค อการตรวจสอบแถวแรกเป น คาอธ บายกราฟ หร อไม First column as labelค อการตรวจสอบคอล มน แรกเป น คาอธ บายกราฟ หร อไม 3. เล อกร ปแบบของกราฟ,ล กษณะของการน าเสนอ และการแสดงรายละเอ ยดประกอบ - เล อก แถว หากต องการเล อกล กษณะการน าเสนอ โดยให น าข อม ลจากแถว มาสร างกราฟ - เล อก คอล มน หากต องการเล อกล กษณะการน าเสนอ โดยให น าข อม ลจาก คอล มน มาสร างกราฟ - เล อก แสดงส วนประกอบของข อความในต วอย าง หากต องการแสดงรายละเอ ยด ของกราฟจากน นคล กท ป ม ถ ดไป >> เม อก าหนดค าเสร จส น 206

47 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4. เล อกประเภทร ปแบบย อยของกราฟ ท ท านได ท าการเล อกในข นท 3 ซ งรายละเอ ยดใน ข นน จะเปล ยนไปตามประเภทของกราฟ ในข นท 3 เม อเล อกได ตามต องการให คล กท ป ม ถ ดไป >> 207

48 OpenOffice.org 2.0 for Windows 5. เข าส ข นตอนส ดท ายของการก าหนดรายละเอ ยดของกราฟ - ช อแผนภ ม เล อกหากต องการใส ห วเร องของกราฟ - แสดงส วนประกอบของข อความในต วอย าง เล อกหากต องการแสดงรายละเอ ยดก าก บ กราฟ - ช อแกน ค อ การก าหนดรายละเอ ยดในแกน X, แกน y และแกน z หากท านท าการ ก าหนดค าต างๆ เร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม สร าง หมายเหต ท กคร งท ท านทาการเล อกรายการ หน าจอจะแสดงล กษณะต างๆ ให ท านเห นโดยตลอด 6. ปรากฏกราฟในเอกสารงานของท าน ซ งกราฟท ปรากฏท านสามารถท จะย อ/ขยาย และ เคล อนย ายได ตามความต องการ 208

49 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ว ธ การย อ/ขยาย และเคล อนท กราฟ 1. น าเมาส ไปคล กท กราฟท ท านได ทาการสร างข น จะปรากฏเป นจ ดส เข ยว แต ละม มของ กราฟ 2. คล กเมาส ค างท จ ดใดจ ดหน งของส เข ยว จากน นลากและย อ/ขยาย (ส งเกต เม อท าน ลากจะปรากฏเส นปะ) ตามขนาดท ต องการ จากน นปล อยเมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได ขนาดของ กราฟท ต องการ ส งเกตห วล กศร และเส นปะ ขนาดจะเปล ยนไป 209

50 OpenOffice.org 2.0 for Windows 3. หากท านต องการเคล อนท ต าแหน งของกราฟ ให ท านคล กเมาส ค างท ต วกราฟ (ส งเกต ว าจะม ส ญล กษณ ของเมาส ท ม ล กศรห ว-ท าย 4 จ ด) จากน นเล อนกราฟ ไปมาในตาแหน งท ต องการ และปล อยเมาส ตาแหน งเด ม ตาแหน งใหม หมายเหต หากต วเลขในตารางของท านม การแก ไข หร อเปล ยนแปลง กราฟของท านก จะถ กแก ไขไป เองโดยอ ตโนม ต 210

51 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การปร บแต ง/แก ไขกราฟ การปร บแต งกราฟ ผ อ านสามารถทาได โดยการด บเบ ลคล กท กราฟท ท านต องการปร บแต ง จากน นจะปรากฏแถบเคร องม อช ด Formatting ของกราฟด งน ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดง Title ของกราฟ ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดง Legend ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดงคาอธ บาย ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดงค าของแกน ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดงเส น Grid เปล ยนแปลงประเภทของกราฟ โหมดการแต งกราฟแบบอ ตโนม ต ป มเป ด/ ป ด ตารางข อม ล (กรณ สร างกราฟใน OpenOffice.org Writer/Impress) สล บช ดข อม ลการสร างกราฟท ส มพ นธ ก นก บตาราง 211

52 OpenOffice.org 2.0 for Windows การจ ดเร ยงลาด บข อม ลมาก อน การจ ดเร ยงล าด บข อม ลด วย OpenOffice.org Calc ท าได ง ายมากด งต วอย างต อไปน หากท านม รายละเอ ยดของคะแนนด งน จากน นท านต องการเร ยงคะแนนตามผลรวมของคะแนนจากมากไปน อย ท านสามารถท าได ตาม ข นตอนต อไปน 1. คล กเมาส ค าง จากน นลากครอบเซลล ท งหมดท ต องการ 212

53 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. คล กส ญล กษณ ท Tool Bar เร ยงจากน อยไปหามาก เร ยงจากมากไปหาน อย ในท น จะให ข อม ลเร ยง จากน อยไปหามากได ผลล พธ ด งร ป ข อม ลเด มท ย ง ไม ได เร ยงลาด บ ข อม ลใหม ท ทาการ เร ยงลาด บจาก น อยไปหามาก 213

54 OpenOffice.org 2.0 for Windows การแทรกร ปภาพ หร อว ตถ การแทรกร ปภาพในโปรแกรม OpenOffice.org Calc ม ว ธ การเด ยวก นก บ OpenOffice.org Writer ซ งม ว ธ การด งน 1. เล อกเมน แทรก 2. เล อก ร ปภาพ 3. เล อก จากแฟ ม... จะปรากฏไดอะล อกข นมาจากน นให ท าการเล อกไฟล ภาพ เม อได ภาพท ต องการให คล กท ป ม Open ภาพท เล อกจะปรากฏอย บนเอกสารของท าน

55 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 215

56 OpenOffice.org 2.0 for Windows การจ ดการแผ นงาน แฟ มเอกสารข อม ลของ OpenOffice.org Calc ผ เข ยนจะเร ยกว า WorkBook โดยใน 1 WorkBook น น จะประกอบไปด วยพ นท การท างานหลายๆ พ นท รวมก น เร ยกว า แผ นงาน โดยใช แท บแผ นงาน เป นจ ดบ งบอกถ งการใช งาน Tab Sheet การเปล ยนตาแหน งแผ นงาน การเปล ยนต าแหน ง แผ นงาน ค อการสล บไปมาของ แผ นงาน ในแต ละ แผ นงาน เช น ขณะน ผ อ านอย ท แผ นงาน 3 หากจะเปล ยนไปอย ท แผ นงาน 1 ทาได ด งน 1. ให ท านน าเมาส ไปคล กท แท บแผ นงาน ของ แผ นงาน 3 จากน นกดเมาส ค าง และลาก ไปไว ข างหน า แผ นงาน 1 เพ ยงเท าน ตาแหน งของ แผ นงาน ก จะเปล ยนไปท นท ส งเกต ว าแผ นงาน 3 ก าล งถ กย ายไปแผ นงาน แผ นงานท เปล ยนตาแหน งก น

57 การเปล ยนช อแผ นงาน การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc โปรแกรม OpenOffice.org Calc ค าเร มต นของ แผ นงาน จะม ช อว า แผ นงาน1, แผ นงาน 2 ตามลาด บ แต ช อท ก าหนดให น ท านสามารถท จะเปล ยนแปลงได ง ายด งน 1. น าเมาส ไปคล กท แผ นงาน ท ท านต องการเปล ยนช อ 2. คล กเมาส ข างขวาจะปรากฏข อม ลให ท านเล อก ให ท านเล อก เปล ยนช อ... จากน นจะ ปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา 3. พ มพ ช อท ต องการ และกดป ม ตกลง 217

58 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. แผ นงาน เด มของท านก จะเปล ยนเป นช อท ท านต องการ การลบ แผ นงาน ออกจาก WorkBook 1. เล อก แผ นงาน ท ต องการลบ 2. คล กเมาส ข างขวา เล อก ลบ... จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ เพ อถาม ว าต องการลบหร อไม หากต องการกดป ม ใช เพ ยงเท าน แผ นงาน ของท านก จะถ กลบท นท แผ นงานท ถ กลบก จะหายไป 218

59 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การแทรกแผ นงาน ลงใน WorkSheet 1. คล กเมาส ท แผ นงาน ท ต องการแทรก 2. เล อก แทรก ปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา ตาแหน ง - ก อนแผ นงานป จจ บ น เล อกว าจะสร าง แผ นงาน ใหม ก อนหน าป จจ บ น - หล งแผ นงานป จจ บ น เล อกว าจะสร ง แผ นงาน ใหม หล ง แผ นงาน ป จจ บ น 219

60 OpenOffice.org 2.0 for Windows แผ นงาน - แผ นงานใหม พร อมท งเล อกหมายเลขของแผ นงาน ระบ ว าต องการแทรกก แผ นงาน - ช อ ให พ มพ ช อแผ นงานท แทรก จากแฟ ม แทรกโดยน า แผ นงาน จากไฟล อ นเข ามาโดยคล กท ป มเร ยกด 4. เล อกก อนแผ นงานป จจ บ น จากน นเล อกแผ นงานใหม พร อมก บต งช อแผ นงาน จากน น คล กท ป ม ตกลง แผ นงานท แทรกเข ามา 220

61 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การแทรกเลขหน า 1. เล อนเมาส ไปท เมน แก ไข 2. เล อก ห วกระดาษ และท ายกระดาษ... จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา 221

62 OpenOffice.org 2.0 for Windows 3. เล อกแท บ ท ต องการให เลขหน าปรากฏ - ห วกระดาษ หากต องการให เลขหน าปรากฏท ห วกระดาษ - ท ายกระดาษ หากต องการให เลขหน าปรากฏท ท ายกระดาษ พ นท ด านซ าย หากต องการให ปรากฏเลขหน าอย ม มซ ายของกระดาษ พ นท ตรงกลาง หากต องการให ปรากฏเลขหน าอย ตรงกลางของกระดาษ พ นท ด านขวา หากต องการให ปรากฏเลขหน าอย ม มขวาของกระดาษ 4. คล กท ส ญล กษณ จากน นจะปรากฏเลขหน าข นท ส วนท ท านเล อก และคล กท ป ม ตกลง เลขหน า 222 ป มตกลง

63 การส งพ มพ เอกสาร การส งพ มพ เอกสารม 2 ว ธ ในการพ มพ ว ธ ท 1 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc เป นการส งพ มพ เอกสารอย างรวดเร ว หากเคร องใดท ม การต ดต งเคร องพ มพ เร ยบร อยแล ว เม อท าการคล กท ป ม เอกสารงานพ มพ ของท านจะท าการพ มพ ท นท และพ มพ ท กหน า เอกสารท ม ว ธ ท 2 บางคร งการพ มพ ของท านอาจจะไม จาเป นท จะต องพ มพ ท กหน าท านอาจจะต องการพ มพ บางหน าท ต องการ หร อเคร องของท านอาจต ดต งเคร องพ มพ มากกว า 1 เคร อง ซ งว ธ การม ด งน 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อนเมาส ไปท พ มพ... และคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อกบ อก เพ อให ท านท าการ เล อกเคร องพ มพ และก าหนดค าต างๆ ของการพ มพ - ช อ ค อให ท านเล อกเคร องพ มพ ทท านต องการ - ช วงการพ มพ ค อเล อกช วงของการพ มพ จากรายการ - ท งหมด ค อพ มพ ท กหน าของเอกสารงานพ มพ - หน า ค อระบ หน าท ต องการพ มพ - การเล อก ค อพ มพ เฉพาะข อความท เล อก - สาเนา ค อก าหนดจานวนช ดเอกสารงานพ มพ 223

64 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. คล กท ป ม ตกลง เพ อส งพ มพ เอกสาร สร ปท ายบท ผ เข ยนได แนะน าให ผ อ านได ทราบหล กการของการคานวณส ตร และการสร างกราฟ พร อม ท งการพ มพ เอกสารลงในโปรแกรม OpenOffice.org Calc เพ อให ผ อ านสามารถน าไปประย กต ใช ให เหมาะก บล กษณะงานของท านแล ว ด งน นในบทต อไปผ เข ยนจะแนะน าให ท านร จ กก บโปรแกรม ท ใช ในการน าเสนอผลงาน (Presentation) น นก ค อโปรแกรม OpenOffice.org Impress ซ งเป น หน งใน OpenOffice.org 224

65 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 225

66 OpenOffice.org 2.0 for Windows 226

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา 2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลคา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information