บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc"

Transcription

1 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล และการยกเล กการผสานเซลล การแทรกแถว / คอล มน การลบแถว / คอล มน การกาหนดความกว างของแถว/คอล มน การต กรอบ และการลบกรอบรอบเซลล และการใส ส การใช ส ตรในการคานวณ การสร างกราฟ การจ ดเร ยงลาด บข อม ลมาก อน การแทรกร ปภาพ หร อว ตถ การจ ดการแผ นงาน การแทรกเลขหน า การส งพ มพ เอกสาร

2 OpenOffice.org 2.0 for Windows โปรแกรม OpenOffice.org Calc เป นโปรแกรมหน งของ OpenOffice.org ท ม ความสามารถด านการท าตารางค านวณ และการสร างกราฟโดยอาศ ยข อม ลจากตารางข อม ลท ก าหนด ความสามารถของ OpenOffice.org Calc ย งม อ กมากมายซ งพอสร ปได ด งน 1. ความสามารถในการค านวณ ท สามารถค านวณได อย างแม นย า ถ กต อง และ รวดเร ว โดยการใส ส ตร และผลล พธ จะเปล ยนแปลงโดยอ ตโนม ต เม อข อม ลเปล ยนไป 2. สามารถสร างกราฟร ปแบบต างๆ จากข อม ลในตาราง 3. สามารถว เคราะห ข อม ลในตารางเพ อหาค าสถ ต ต างๆได 4. สามารถพ มพ เอกสารได เหม อนก บ OpenOffice.org Writer ได 5. สามารถจ ดการข อม ลปร มาณมากๆ (Data base) ได เช นการจ ดเก บข อม ล การ ค นหาข อม ล และการจ ดเร ยงลาด บข อม ลเป นต น สาหร บเอกสารเล มน ผ เข ยนจะอธ บายเฉพาะห วข อท คนท วไปใช งานบ อยๆ เม อท านอ าน และฝ กทาตามห วข อด งกล าวท านจะกลายเป นบ คคลท สามารถใช OpenOffice.org Calc ในระด บ ม ออาช พข นต น และสามารถศ กษาเพ มเต มเพ อเป นม ออาช พอย างแท จร งต อไปได ไม ยาก ห วข อ เหล าน นได แก การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc ผ อ านจะเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc ได ท านต องต ดต งโปรแกรมลงในเคร อง ของท านก อน หล งจากน นท านจ งจะสามารถเป ดโปรแกรมใช งานได ซ งการเป ดใช งานโปรแกรม สามารถทาได ด งน 1. คล กเมาส ท ป ม Start 2. จากแถบงานของ Windows เล อกรายการ Programs 3. เล อก OpenOffice.org Office เล อก OpenOffice.org Calc และคล กเมาส รอส กคร จะปรากฏหน าต างการใช งานของ โปรแกรมข นมา 162

3 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

4 OpenOffice.org 2.0 for Windows การเป ดเอกสารใหม เม อผ อ านเป ดเอกสารข นมา หากต องการเป ดเอกสารใหม เพ มเต มท านสามารถท าได ด วย ว ธ ง ายๆ ด งน 1. เข าไปท เมน แฟ ม 2. จากน นเล อก ใหม 3. เล อก ตารางคานวณ จากน นคล กเมาส จะปรากฏหน าจอเอกสารงานใหม ข นมา

5 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ทาความร จ กก บส วนประกอบของโปรกรม OpenOffice.org Calc เบ องต น ก อนเร มใช งาน แถบช อโปรแกรม เป นแถบแสดงช อโปรแกรม และช อแฟ มเอกสาร แถบเมน เป นแถบแสดงรายการคาส งต างๆ ของโปรแกรม แถบเคร องม อ เป นแถบเคร องม อท ใช ช วยในการทางาน ซ งจะแบ งเป นในแต ละหมวดหม แถบส ตร เป นแถบท เอาไว ใส คาส งของส ตรการคารวณทางคณ ตศาสตร 165

6 OpenOffice.org 2.0 for Windows แถวสถานะ เป นแถบท ใช แสดงรายละเอ ยดต างๆ ของเอกสาร แท บแผ นงาน เป นแท บของแผ นงานในแต ละแผ นงานซ งในแต ละแผ นงานประกอบไปด วยช อง เซลล ของพ นการสร างงาน ช องเซลล พ นท พ มพ เป นช องเซลล ท ใช ในการสร ง การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสารงานพ มพ เม อท านพ มพ เอกสาร แน นอนการบ นท กไฟล เป นส งส าค ญ เพราะการบ นท กไฟล จะท าให ท านสามารถน าเอกสารงานเก ากล บมาแก ไขใหม ได และย งสามารถป องก นป ญหา เอกสารของ ท านส ญหาย การบ นท กไฟล กรณ ท ท านย งไม เคยบ นท กไฟล เอกสาร ซ งทาได ด งน 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อนเมาส ไปท บ นท กเป น

7 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 3. จากน นจะปรากฏไดอะล อกบ อกข นมาเพ อให ท านหาแหล งท เก บไฟล และต งช อไฟล ท านต องการ 4. ต งช อไฟล และเล อกประเภทของไฟล เอกสารท ท านต องการเปล ยนได ท ช อง Save as type ว าต องการไปใช งานก บเอกสารล กษณะแบบใด เล อก Type ท ต องการ พ มพ ช อไฟล 167

8 OpenOffice.org 2.0 for Windows 5. คล กป ม Save เพ ยงเท าน ท านก จะได ไฟล เอกสารเพ อกล บมาแก ไขใหม ได อ กคร ง กรณ ท ได ทาการบ นท กไฟล ไว แล ว ในกรณ ท ท านได ทาการบ นท กไฟล ไว เร ยบร อยแล ว เม อท านพ มพ เอกสารไประยะเวลาหน ง ท านควรทาการบ นท กไฟล ของท าน เพ อให ข อม ลท อย ในเอกสารของท าน เป นข อม ลล าส ดท ท านได ทาการเปล ยนแปลง ซ งว ธ การม ด งน 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อนเมาส ไปท บ นท ก เพ ยงเท าน เอกสารของท าน ก จะเป นต วล าส ดท ท าน เปล ยนแปลง 168

9 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดไฟล เอกสารท ได ทาการบ นท กไว เอกสารท ท านได ทาการบ นท กไว เร ยบร อยแล ว ท านสามารถน ากล บมาแก ไขใหม ได อ กคร ง โดยว ธ ด งน 1. เป ดโปรแกรม OpenOffice.org Calc ข นมา 2. เล อกเมน แฟ ม 3. เล อก เป ด... จะปรากฏไดอะล อกบ อกเพ อให ท านท าการเล อกไฟล ท ท านบ นท กไว จากน นคล กท ป ม Open เพ ยงเท าน ท านก สามารถเป ดไฟล เอกสารท ท านบ นท กไว ได แล ว 169

10 OpenOffice.org 2.0 for Windows ไฟล เอกสารท เป ดข นมา 170

11 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การต งค าหน ากระดาษ การพ มพ งานเอกสารในแต ละร ปแบบ ม การต งค าหน ากระดาษท แตกต างก นออกไป เช น แนวของกระดาษ ขนาดของกระดาษ ระยะของขอบกระดาษ ด งน นเม อค ณทราบว าจะพ มพ งาน ร ปแบบใด ก อนพ มพ ควรม การต งค าหน ากระดาษ โดยว ธ การต งค าหน ากระดาษม ด งน 1. เล อกเมน ร ปแบบ 2. เล อกรายการ หน า... จากน น คล กเมาส จะปรากฏหน าจอเอกสารงาน ใหม ข นมา 171

12 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. เล อกแถบรายการ หน า จะม รายการต างๆ ปรากฏข นมา 172 ร ปแบบกระดาษ ค อส วนท ก าหนดร ปแบบของกระดาษ ร ปแบบ เล อกขนาดของกระดาษว าต องการขนาดเท าใด เช น A3,A4 เป นต น ความกว าง ก าหนดความกว างของกระดาษ ความส ง ก าหนดความส งของกระดาษ การวางแนว เล อกแนวกระดาษ แนวต ง ค อกระดาษแนวต ง แนวนอน ค อกระดาษแนวนอน ระยะขอบ ค อส วนท ก าหนดระยะของกระดาษ ซ าย เล อกก าหนดขอบกระดาษด านซ ายของกระดาษ ขวา เล อกก าหนดขอบกระดาษด านขวาของกระดาษ บน เล อกก าหนดขอบกระดาษด านบนของกระดาษ

13 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ล าง เล อกก าหนดขอบกระดาษด านล างของกระดาษ การต งค าการจ ดวาง ค อส วนต งค าร ปแบบการจ ดหน ากระดาษ เค าโครงหน า ร ปแบบการจ ด หน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การก าหนดห วกระดาษ และท ายกระดาษจะช วยให ผ อ านสามารถท จะตกแต งเอกสารงาน ส าน กงานของท านได สวยงามย งข น เช น เม อท านท าการพ มพ เอกสารในแต ละหน า และท าน ต องการให ปรากฏข อความว า OpenOffice.org Calc อย ข างล างของข อความในท กๆ หน าของห ว กระดาษและท ายกระดาษ สามารถทาได ด งน การตกแต งห วกระดาษ 1. เล อนเมาส ไปท เมน แก ไข 2. เล อก ห วกระดาษ และท ายกระดาษ... จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา 173

14 OpenOffice.org 2.0 for Windows 3. เล อกแท บ ห วกระดาษ จากน นพ มพ ข อความท ต องการให ปรากฏท ส วนห วของกระดาษ เช น หากท านต องการให ปรากฏข อความว า OpenOffice.org Cals ก ให พ มพ ข อความน ลงไปท ห ว กระดาษ พ นท ด านซ าย พ มพ ข อความลงช องน หากต องการให ข อความห วกระดาษอย ม ม ซ ายของกระดาษ พ นท ด านกลาง พ มพ ข อความลงช องน หากต องการให ข อความห วกระดาษอย ตรงกลาง พ นท ด านขวา พ มพ ข อความลงช องน หากต องการให ข อความห วกระดาษอย ม ม ขวาของกระดาษ 174

15 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4. เล อกร ปแบบของ ห วกระดาษ ท ม ในโปรแกรม หากไม ต องการเล อกเป น ไม ม หร อจะ พ มพ ข อความลงไปโดยไม ต องเล อกท ห วกระดาษ น ก ได 5. Custom Header เป นส วนปร บแต งล กษณะของ Header ปร บแต งได หากต องการ เป นการปร บแต งส ร ปแบบ ขนาด และตาแหน งของต วอ กษร หากต องการแสดงช อไฟล เอกสารงานพ มพ ในท กๆ หน าของ ห วกระดาษ ให เล อกท น หากต องการแสดงช อของเซลล ให เล อกท น หากต องการให แสดงเลขหน า 175

16 OpenOffice.org 2.0 for Windows หากต องการแสดงเวลา และว นท 6. คล กป ม ตกลง การตกแต งท ายกระดาษ การตกแต งท ายกระดาษใช ว ธ การเด ยวก นก บการตกแต งห วกระดาษ แต ต างก นตรงท ต อง เล อกแท บเป น ท ายกระดาษ 176

17 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การพ มพ อ กขระต างๆ เม อท านต งค าหน ากระดาษเร ยบร อยแล วท านสามารถท จะพ มพ อ กขระต างๆ ตามท ท าน ต องการลงใน แผ นงาน ของท านได ตามต องการเหม อนก บพ มพ เอกสารโดยใช OpenOffice.org Writer แต ท านต องเล อกเซลล เร มต นของข อความก อน เช น ท านต องการพ มพ ข อความ "ถ าอยาก เป นคนเหน อคน ต องเอาชนะใจตนเองให ได " โดยให เซลล เร มต นเป นเซลล A1 ค ณจะต องปฏ บ ต ด งน 1. เล อน Pointer ไปท เซลล A1 จากน นด บเบ ลคล ก ส งเกต ด ได ท เคอร เซอร เมาส จะ กระพร บท ช อง เคอร เซอร เมาส กระพร บ 2. พ มพ ข อความท ต องการ ค อ "ถ าอยากเป นคนเหน อคน ต องเอาชนะใจตนเองให ได " 3. เล อนเคอร เซอร เมาส ไปท เซลล ว าง (หร อเซลล อ น) แล วคล กเมาส ป มซ าย เป นอ นว า เร ยบร อย 177

18 OpenOffice.org 2.0 for Windows หากต องการแก ไขข อความท พ มพ ไปแล ว ให เล อนเคอร เซอร เมาส ไปท เซลล เร มต น ข อความแล วเล อนเคอร เซอร เมาส ไปท ตาแหน งท ต องการในช องข อความ แล วทาการแก ไขข อความ ตามต องการ การใส ส ให ก บต วอ กษร หร ออ กขระท พ มพ 1. คล กเมาส ค าง และลากคล มข อความท ต องการใส ส 2. เล อกส ญล กษณ ของการเปล ยนส ต วอ กษรท แถบเคร องม อ และคล กเมาส 3. คล กเมาส ท ช องส ท ต องการ จากน นคล กท ช องเซลล ท ว าง ก จะปรากฏเห นส ต วอ กษรท ท านเล อก ส ต วอ กษรท เล อก 178

19 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การผสานเซลล และการยกเล กการผสานเซลล เน องจาก Work Sheet ของ OpenOffice.org Calc แบ งออกเป นช องส เหล ยมเล กๆเต ม Work Sheet ท ท านเร ยกว า "เซลล " ด งน นเม อท านต องการเช อมเซลล หลายๆ เซลล เข าเป นเซลล เด ยวก น (ผสานเซลล ) เพ อใช ส าหร บเข ยนห วเร อง และต องการจ ดให อย ก งกลางของกล มเซลล ท ผสานก น เพ อความสวยงามของ Work Sheet ท สร างข น การผสานเซลล 1. เล อนเคอร เซอร เมาส ไปท เซลล เร มต นท ต องการผสานเซลล 2. คล กเมาส ค างไว พร อมก บลากเมาส ไปย งเซลล ส ดท ายของกล มเซลล ท ต องการผสาน เซลล แล วปล อยน วท คล กเมาส ค างไว 3. คล กท ส ญล กษณ ท ป ม Tool Bar 4. เซลล ท เล อกไว จะผสานก นท นท เซลล ท ถ กผสาน 179

20 OpenOffice.org 2.0 for Windows การยกเล กการผสานเซลล 1. คล กเมาส ท เซลล ท ท านได ทาการผสานเซลล ไว แล ว 2. คล กท ส ญล กษณ ท ป ม Tool Bar (ป มเด ยวก นก บป มท ใช ผสานเซลล ) 3. เซลล ท ท านผสานไว ก จะกล บไปเป นเซลล เร มต นเหม อนเด ม 180

21 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การแทรกแถว / คอล มน บางคร งท านต องการแทรกแถว หร อคอล มน ระหว างข อความ 2 บรรท ดแทรกเพ มภายหล ง โปรแกรม OpenOffice.org Calc ก ได เตร ยมค าส งของการแทรกแถว และคอล มน ไว เพ อให ท าน ผ อ านได ม ความสะดวกข นในตกแต งเอกสาร การแทรกแถว 1. เล อนเมาส ไปช ท เซลล ของแถวท ต องการแทรกแถวเข าไป เช น หากท านม ข อความอย 2 แถว และท านต องการแทรกแถวอย กลางระหว างแถวท 1 และ 2 ท านต องเล อนเมาส ไปช ท เซลล แถวท 2 ต องการแทรกให อย แถวกลาง 2. เล อกท เมน แทรก 3. เล อนเมาส ไปท Rows จากน นคล กเมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได แถวท ท านต องการเพ มข นมา 181

22 OpenOffice.org 2.0 for Windows การแทรกคอล มน 1. เล อนเมาส ไปช ท เซลล ของคอล มน ท ต องการแทรกเข าไป เช น หากท านม ข อความอย 2 คอล มน และท านต องการแทรกคอล มน อย กลางระหว างคอล มน ท 1 และ 2 ท านต องเล อนเมาส ไป ช ท เซลล คอล มน ท 2 ต องการแทรกให อย คอล มน กลาง 2. เล อกท เมน แทรก 3. เล อนเมาส ไปท Columns จากน นคล กเมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได คอล มน ท ท านต องการเพ มข นมา 182

23 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การลบแถว/คอล มน เม อท านได แทรกแถว หร อคอล มน ท ท านต องการเร ยบร อย บางคร งแถว หร อคอล มน ท ได ทาการแทรกเข าไปอาจจะม ความผ ดพลาด ท านจ งจ าเป นท จะต องลบแถว หร อคอล มน น นออกไป ซ งโปรแกรมก ได เตร ยมคาส งน ไว ให ท าน โดยท านสามารถทาได โดยง ายด งน 1. เล อกแถว หร อคอล มน ท ท านต องการลบ 2. คล กเมาส ขวา จากน นเล อนไปท ลบเซลล... จากน นคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อก บ อกซ ข นมา ให ค ณเล อกว าค ณต องการเล อกแถว หร อคอล มน จากน นคล กป ม ตกลง - เล อกเล อนช องข น หากต องการลบแถว - เล อกเล อนช องไปทางซ าย หากต องการลบคอล มน 183

24 OpenOffice.org 2.0 for Windows หายไป 3. ในท น จะลบคอล มน ด งน นจ งเล อก ลบคอล มน ท งหมด คอล มน ท ต องการลบก จะ ขณะท ย งไม ทาการลบคอล มน ส งเกตจากร ปเด มว าคอล มน หายไป การกาหนดความกว างของคอล มน และแถว การก าหนดความกว างของคอล มน หร อแถว ผ อ านสามารถก าหนดได ตามความต องการ เพ อให เอกสารของท านม ความสวยงามเพ มข น การกาหนดความกว างของคอล มน ว ธ กาหนดความกว างคอล มน ด วยสายตา 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วอ กษรก าก บคอล มน ด านบนของ Work Sheet ส งเกต ว าส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศร ตรงห วและท าย 184

25 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. กดเมาส ค าง และลากไปทางซ าย หร อขวา เพ อให ได ขนาดท ต องการ จากน นปล อย เมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได ขนาดของคอล มน ท ต องการ ว ธ กาหนดความกว างคอล มน ด วยต วเลข 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วอ กษรก าก บคอล มน ด านบนของ Work Sheet ส งเกต ว าส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศร ตรงห วและท าย 2. คล กเมาส ข างขวา จะปรากฏล สบ อกซ ข นมา ให เล อนเมาส เล อก ความกว างคอล มน... และคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา เพ อให ท านทาการกรอกต วเลขความกว างของ คอล มน เม อได ตามความต องการให คล กท ป ม ตกลง 185

26 OpenOffice.org 2.0 for Windows กรอกค าต วเลข ค าความกว างท ได เม อก าหนดค า การกาหนดความส งของแถว ว ธ กาหนดความส งของแถวด วยสายตา 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วเลขก าก บ แถวด านข างของ Work Sheet ส งเกต ว าส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศรตรงห วและท าย 186

27 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. กดเมาส ค าง และลากไปข างบน หร อข างล าง เพ อให ได ขนาดท ต องการ จากน นปล อย เมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได ขนาดของแถวท ต องการ ว ธ กาหนดความส งของแถวด วยต วเลข 1. เล อนเมาส ไปท รอยต อระหว างต วเลขก าก บแถวด านข างของ Work Sheet ส งเกต ว า ส ญล กษณ ของเมาส จะปรากฏเป นห วล กศร ตรงห วและท าย 2. คล กเมาส ข างขวา จะปรากฏล สบ อกซ ข นมา ให เล อนเมาส เล อก ความส ง... และคล กเมาส จะปรากฏ ไดอะล อกบ อกซ ข นมาเพ อให ท านทาการกรอกต วเลข ความส งของแถว เม อได ตามความต องการให คล กท ป ม ตกลง 187

28 OpenOffice.org 2.0 for Windows กรอกค าต วเลข ค าความส งท ได เม อก าหนดค า การต กรอบ / การลบกรอบ และการใส ส รอบเซลล การต กรอบเป นอ กส วนหน งท ม ความส าค ญก บการจ ดการเอกสารของ OpenOffice.org Calc ซ งนอกเหน อจากการพ มพ ข อความ หร ออ กขระลงไปแล ว ท านอาจจะต องน าเสนอข อม ลใน ล กษณะของตารางฉะน นการต กรอบเป นอ กส งท ท านต องทราบ 188

29 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การต กรอบรอบเซลล 1. หากท านต องการจะต กรอบแถว และคอล มน ใด ให ท านท าการเล อกแถวและคอล มน น นๆ เช น ท านต องการท จะต กรอบ 3 แถว 2 คอล มน ฉะน นให ท านท าการเล อก 3 แถว 2 คอล มน น น โดยการกดเมาส ค าง และลากจนครบจานวนแถว และคอล มน ท ต องการ จากน นปล อยเมาส เล อก 2. คล กท ส ญล กษณ ของ Tool Bar จะปรากฏร ปแบบของการต กรอบตารางให 3. เล อกร ปแบบของการต กรอบท ต องการ โดยในแต ละร ปแบบ จะแสดงล กษณะของ กรอบให ท านเห นท กร ปแบบ ในท น จะเล อกล กษณะ 4. เม อเล อกเร ยบร อยบ อกซ ของขอบท ปรากกข นมาก จะหายไป และให ท านส งเกตเซลล ท ท านเล อกกรอบว าจะม การเปล ยนแปลง โดยจะปรากฏขอบเป นเส นข นมา 189

30 OpenOffice.org 2.0 for Windows การลบกรอบรอบเซลล 1. หากท านต องการลบกรอบแถว และคอล มน ใด ให ท านทาการเล อกแถวและ คอล มน น นๆ โดยคล กเมาส ค างและลาก จากน นปล อยเมาส ต องการลบกรอบน 2. คล กท ส ญล กษณ ของ Tool Bar จะปรากฏร ปแบบของการลบกรอบ ตารางให เล อก 3. เล อกร ปแบบของการลบกรอบท ต องการ โดยในแต ละร ปแบบจะแสดงล กษณะให เห น ว าท านต องการล กษณะใด เพ ยงเท าน ท านก สามารถลบกรอบได แล ว การใส ส ให ก บเซลล ท ต องการ 1. หากท านต องการใส ส ท กรอบแถว และคอล มน ใด ให ท านทาการเล อกแถวและ คอล มน น นๆ โดยคล กเมาส ค างและลาก จากน นปล อยเมาส เล อกเซลล ท ต องการ 190

31 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. เล อกส ญล กษณ ของถ งส ท แถบเคร องม อ จากน นจะปรากฏช องส ให ท านเล อก 3. เล อกส ท ต องการ จากน นเมาส ไปคล กท ช องเซลล ว างเปล าจะปรากฏเห นส ท ท านเล อก ส ท ท านเล อก 191

32 OpenOffice.org 2.0 for Windows การใช ส ตรในการคานวณ การใช ส ตรในการค านวณของ OpenOffice.org Calc ท าได ง ายมาก เพ อให ผ อ านเข าใจ ได ง ายผ เข ยนจะขอยกต วอย างประกอบการอธ บายด งน สมมต ว าคร คนหน งต องการค านวณหา ผลส มฤทธ ทางการเร ยนรายว ชา ค011 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 ซ งม รายละเอ ยดของจ านวน น กเร ยนท ได เกรด 4, 3, 2, 1, 0, ร และ มส. ด งตารางต อไปน จากข อม ลในตารางส งท จะคานวณค อ ผลรวมของจานวนน กเร ยน จานวน น กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4, 3, 2, 1, 0, ร และ มส. เกรดเฉล ย และค าความเบ ยงเบน มาตรฐานของเกรดของแต ละห อง การหาจานวนน กเร ยนท งหมด จานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4, 3, 2, 1, 0, ร และ มส. ทาได ตามข นตอนต อไปน 1. ให สร างตารางใน OpenOffice.org Calc ให ม ล กษณะด งตาราง 192

33 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. จากน นจะทาการหาจานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4 ให คล กเมาส ป มซ าย ท เซลล ท จะน าผลรวมไปไว แล วใส ส ตร คล กเมาส ท เซลล ท หาจานวน 3. คล กส ญล กษณ จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมาเพ อให ท านเล อกส ตร 193

34 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. จากไดอะล อกบ อกซ ท ปรากฏข นมา ประเภท ให เล อกเป น ทางคณ ตศาสตร SUM 5. ท ฟ งก ช น ให ท านเล อก SUM (ผลรวมของจานวนท ท านต องการ) จากน นด บเบ ลคล กท 194

35 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 6. ให ท านคล กท ช อง ต วเลข 1 7. น าเมาส ไปคล กท เซลล เร มต นท ท านต องการทาผลรวม กดเมาส ค างแล วลากครอบจน กระท งถ งเซลล ส ดท ายท ต องการจากน นปล อยเมาส กดเมาส ค างท เซลล เร มต น 195

36 OpenOffice.org 2.0 for Windows บอกตาแหน งผลรวมของเซลล เร มต น-เซลล ส ดท าย ลากเมาส ครอบจนกระท งถ งเซลล ส ดท ายท ต องการและปล อยเมาส แสดงผลรวมของเซลล ท ท านเล อก 196

37 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 8. คล กท ป ม ตกลง เม อเสร จส นการสร างผลรวม 9. ปรากฏเซลล ผลล พธ ท ได จากส ตร 10. การหาจานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 3, 2, 1, 0, ร และ มส. ให ท านท า เหม อนว ธ ท 2 ถ งว ธ ท 9 แต เปล ยนไปตามคอล มน น นๆ เช นหาผลรวมของจานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 3 ก ต องเล อกครอบท เซลล ในช องเกรด 3 หร อหาผลรวมของจ านวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 0 ก ต อง เปล ยนเป นคอล มน ของเซลล ในช องเกรด 0 197

38 OpenOffice.org 2.0 for Windows 11. หากค ณทาครบท กเซลล จนกระท งถ งเกรด มส. จะได ต วเลขผลรวมครบท กเซลล การค ดลอก (Copy) และวาง (Pate) ส ตร การ Copy ส ตร ทาได ด วยว ธ ง ายๆ ด งน 1. คล กเซลล ท ท านต องการ Copy ส ตร 2. เล อกเมน แก ไข เล อนเมาส ไปท ค ดลอก และคล กเมาส คล กเซลล ท ท านต องการค ดลอก 198

39 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 3. เล อกเซลล ท ท านต องการวางส ตรท ค ดลอก คล กเซลล ท ท านต องการวางส ตร 4. เล อกเมน แก ไข เล อนเมาส ไปท วาง และคล กเมาส 5. ช องเซลล ท ท านวางส ตรลงไปเม อส กคร ก จะ ปรากฏผลรวมของส ตรท ค ดลอก ผลรวมท ได จากการค ดลอกส ตร 199

40 OpenOffice.org 2.0 for Windows ต วอย างการคานวณหาเกรดเฉล ยของน กเร ยนแต ละห อง จากการคานวณส ตรท ผ านมา ท านคงทราบหล กการคานวณส ตรแล วว าม ว ธ การคานวณ ส ตรอย างไร ซ งหากท านต องการหาส ตรอย างอ น ให ใช หล กการเด ยวก น ผ เข ยนจะแนะน าว ธ การคานวณอ กแบบหน ง ซ งส วนใหญ ผ อ านจะใช ในการค านวณ น นก ค อ การค านวณหาเกรดเฉล ยของน กเร ยนแต ละห อง (จากตารางท ผ านมา) เพ อให ผ อ านทราบ หล กการหาค าเฉล ยซ งส ตรท ใช หาค าเฉล ยค อ โดยท x = เกรด(4, 3, 2, 1 และ 0) f = ความถ (จานวนน กเร ยนท ได เกรดน นๆ เช น ม.4/1 ได เกรด 3 อย 8 คน แสดงว า x= 3 และ f = 8 ) f = จานวนน กเร ยนท งหมดท ได เกรด 4, 3, 2, 1 และ 0 ของแต ละห อง ด งน นการหาเกรดเฉล ยของน กเร ยนแต ละห องม ข นตอนการทาด งน 1. ให ท านเพ มคอล มน ของ ค าเฉล ย,SD และ f x คอล มน ท เพ ม 2. คานวณหา ไว ท คอล มน L ท ท านสร างเพ ม โดยคล กเมาส ท เซลล L2 และพ มพ ส ตรด งน 200

41 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc =($C$1*C2)+($D$1*D2)+($E$1*E2)+($F$1*F2)+($G$1*G2) เม อพ มพ เร ยบร อยให กด Enter ท ค ย บอร ด ช อง L2 พ มพ ส ตร และกดป ม Enter ผลล พธ ท ได ใส เคร องหมาย "$" ครอบต วอ กษรของเซลล ท ต องการให เป นเซลล น ตลอดเวลาไม ว าจะ ย ายไปท ใดก ตามใน Work Sheet ในท น ต องการให เกรดเป นค าในเซลล เด มตลอดเวลาจ งใส เคร องหมาย"$" ครอบต วอ กษรประจาเซลล ไว 3. ค ดลอก ส ตรการหาค า f จากข อ 2 เพ อหาค า f ของ ห อง 2,3 และ 4 ก จะ ได ผลล พธ (ใช ว ธ การ ค ดลอก ส ตร ท ได กล าวมา แล วในข างต น) 201

42 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. พ มพ ส ตร =L2/(B2-H2-I2) และกดป ม Enter ท ค ย บอร ด ก จะได เกรดเฉล ยของห อง ม.4/1 หมายเหต L2 = ตาแหน งของ f ของห อง ม.4/1 B2 = ตาแหน งของจานวนน กเร ยนท งหมดของห อง ม.4/1 H2 = ตาแหน งของจานวนน กเร ยนท ต ด ร ของห อง ม.4/1 I2 = ตาแหน งของจานวนน กเร ยนท ต ด มส. ของห อง ม.4/1 พ มพ ส ตรลงไปและกดป ม Enter ผลล พธ ท ได 5. Copy ส ตรจาก D6 ไปไว ท E6 ถ ง I6 และ Copy ส ตรจาก J2 ไปไว ท J3 ถ ง J6 จะได ผลล พธ ค าเกรดเฉล ยของแต ละห อง ถ าต องการเพ ม หร อลดจานวนตาแหน งของจ ดทศน ยมให คล กเมาส ป มซ ายท ป มเพ ม หร อ ลดจานวนตาแหน งทศน ยมบน Menu Bar จนกระท งได จานวนตาแหน งทศน ยมตามต องการ 202 ป มเพ มหล กทศน ยม และป มลดหล กทศน ยม

43 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ค าความเบ ยงเบนมาตรฐานของข อม ลท แจกแจงความถจากตารางต องหาจากส ตร โดยท n = จานวนน กเร ยนท ได เกรด 4, 3, 2, 1 หร อ 0 x = เกรด 4, 3, 2, 1 หร อ 0 f = ความถ (จานวน) ของน กเร ยนท ได เกรด 4, 3, 2, 1 หร อ 0 ด งน นการหาค าความเบ ยงเบนมาตรฐานของเกรดของน กเร ยนแต ละห อง และค าความ เบ ยงเบนมาตรฐานรวมท งหมดจ งทาตามข นตอนต อไปน 1. เพ มคอล มน ของส ตรจากตารางเด มอ ก 4 คอล มน ค อ คอล มน คอล มน คอล มน คอล มน 2. ท ช องเซลล M2 เพ มส ตรด งน =+(($C$1*$C$1*C2)+($D$1*$D$1*D2)+($E$1*$E$1*E2)+($F$1*$F$1*F2)+($G$1*$G$1* G2)) จากน นกดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตรเร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล M2 3. ท ช องเซลล N2 เพ มส ตรด งน =+(B2-H2-I2)*M2 กดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตร เร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล N2 203

44 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. ท ช องเซลล O2 เพ มส ตรด งน =+L2*L2 กดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตรเร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล O2 5. ท ช องเซลล P2 เพ มส ตรด งน =+(N2-O2)/((B2-H2-I2)*(B2-H2-I2-1)) กดป ม Enter ท ค ย บอร ดเม อพ มพ ส ตรเร ยบร อย ก จะปรากฏผลล พธ ท เซลล P2 ผลล พธ ท ได ในแต ละเซลล 6. ทาการ Copy ส ตรด งน Copy ส ตรจาก M2 ไปไว ท M3 ถ ง M6 Copy ส ตรจาก N2 ไปไว ท N3 ถ ง N6 Copy ส ตรจาก O2 ไปไว ท O3 ถ ง O6 Copy ส ตรจาก P2 ไปไว ท P3 ถ ง P6 จะปรากฏผลล พธ ของเซลล ในแต ละเซลล ด งร ปข างล างน 204

45 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 7. คานวณหาค าความเบ ยงเบนมาตรฐานของเกรดของน กเร ยนช น ม.4/1 โดยการคล กท เซลล K2 จากน นพ มพ ส ตร =SQRT(P2) ลงไป จากน นคล กท ป ม Enter ท ค ย บอร ดก จะได ผลล พธ ท ช องเซลล พ มพ ส ตรท เซลล K2 8. Copy ส ตร จาก K2 ไปไว ท K3 ถ ง K6 ก จะได ผลล พธ ครบท งหมด ผลล พธ ท ได จากส ตรท งหมด การสร างกราฟจากข อม ลในตารางท กาหนด เม อผ อ านสามารถท จะคานวณส ตรทางคณ ตศาสตร ได แล ว แน นอนว าการสร างกราฟเป น การน าเสนอข อม ลอ กร ปแบบหน งท ท าใหข อม ลของท านเข าใจได ช ดเจนข น ว ธ การสร างกราฟใน โปรแกรม OpenOffice.org Calc ไม ใช เร องยากสาหร บท าน สามารถทาได ง ายๆ ด งน 1. จากตารางเด มในข างต น คล กเมาส ค างไว พร อมก บลากเมาส ครอบ เซลล ข อม ลท งหมด ท จะน าไปสร างกราฟ 205

46 OpenOffice.org 2.0 for Windows 2. เล อกเมน แทรก เล อนเมาส ไปท แผนภ ม... และคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ แผนภ ม ร ปแบบส ตรอ ตโนม ต ข นมา จากน นคล กท ป ม สร าง คล กท ป มสร าง Range ค อส วนของการตรวจช วงข อม ลของการสร าง กราฟ First row as label ค อการตรวจสอบแถวแรกเป น คาอธ บายกราฟ หร อไม First column as labelค อการตรวจสอบคอล มน แรกเป น คาอธ บายกราฟ หร อไม 3. เล อกร ปแบบของกราฟ,ล กษณะของการน าเสนอ และการแสดงรายละเอ ยดประกอบ - เล อก แถว หากต องการเล อกล กษณะการน าเสนอ โดยให น าข อม ลจากแถว มาสร างกราฟ - เล อก คอล มน หากต องการเล อกล กษณะการน าเสนอ โดยให น าข อม ลจาก คอล มน มาสร างกราฟ - เล อก แสดงส วนประกอบของข อความในต วอย าง หากต องการแสดงรายละเอ ยด ของกราฟจากน นคล กท ป ม ถ ดไป >> เม อก าหนดค าเสร จส น 206

47 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4. เล อกประเภทร ปแบบย อยของกราฟ ท ท านได ท าการเล อกในข นท 3 ซ งรายละเอ ยดใน ข นน จะเปล ยนไปตามประเภทของกราฟ ในข นท 3 เม อเล อกได ตามต องการให คล กท ป ม ถ ดไป >> 207

48 OpenOffice.org 2.0 for Windows 5. เข าส ข นตอนส ดท ายของการก าหนดรายละเอ ยดของกราฟ - ช อแผนภ ม เล อกหากต องการใส ห วเร องของกราฟ - แสดงส วนประกอบของข อความในต วอย าง เล อกหากต องการแสดงรายละเอ ยดก าก บ กราฟ - ช อแกน ค อ การก าหนดรายละเอ ยดในแกน X, แกน y และแกน z หากท านท าการ ก าหนดค าต างๆ เร ยบร อยแล ว ให คล กท ป ม สร าง หมายเหต ท กคร งท ท านทาการเล อกรายการ หน าจอจะแสดงล กษณะต างๆ ให ท านเห นโดยตลอด 6. ปรากฏกราฟในเอกสารงานของท าน ซ งกราฟท ปรากฏท านสามารถท จะย อ/ขยาย และ เคล อนย ายได ตามความต องการ 208

49 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc ว ธ การย อ/ขยาย และเคล อนท กราฟ 1. น าเมาส ไปคล กท กราฟท ท านได ทาการสร างข น จะปรากฏเป นจ ดส เข ยว แต ละม มของ กราฟ 2. คล กเมาส ค างท จ ดใดจ ดหน งของส เข ยว จากน นลากและย อ/ขยาย (ส งเกต เม อท าน ลากจะปรากฏเส นปะ) ตามขนาดท ต องการ จากน นปล อยเมาส เพ ยงเท าน ท านก จะได ขนาดของ กราฟท ต องการ ส งเกตห วล กศร และเส นปะ ขนาดจะเปล ยนไป 209

50 OpenOffice.org 2.0 for Windows 3. หากท านต องการเคล อนท ต าแหน งของกราฟ ให ท านคล กเมาส ค างท ต วกราฟ (ส งเกต ว าจะม ส ญล กษณ ของเมาส ท ม ล กศรห ว-ท าย 4 จ ด) จากน นเล อนกราฟ ไปมาในตาแหน งท ต องการ และปล อยเมาส ตาแหน งเด ม ตาแหน งใหม หมายเหต หากต วเลขในตารางของท านม การแก ไข หร อเปล ยนแปลง กราฟของท านก จะถ กแก ไขไป เองโดยอ ตโนม ต 210

51 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การปร บแต ง/แก ไขกราฟ การปร บแต งกราฟ ผ อ านสามารถทาได โดยการด บเบ ลคล กท กราฟท ท านต องการปร บแต ง จากน นจะปรากฏแถบเคร องม อช ด Formatting ของกราฟด งน ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดง Title ของกราฟ ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดง Legend ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดงคาอธ บาย ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดงค าของแกน ทาหน าท เป ด / ป ด การแสดงเส น Grid เปล ยนแปลงประเภทของกราฟ โหมดการแต งกราฟแบบอ ตโนม ต ป มเป ด/ ป ด ตารางข อม ล (กรณ สร างกราฟใน OpenOffice.org Writer/Impress) สล บช ดข อม ลการสร างกราฟท ส มพ นธ ก นก บตาราง 211

52 OpenOffice.org 2.0 for Windows การจ ดเร ยงลาด บข อม ลมาก อน การจ ดเร ยงล าด บข อม ลด วย OpenOffice.org Calc ท าได ง ายมากด งต วอย างต อไปน หากท านม รายละเอ ยดของคะแนนด งน จากน นท านต องการเร ยงคะแนนตามผลรวมของคะแนนจากมากไปน อย ท านสามารถท าได ตาม ข นตอนต อไปน 1. คล กเมาส ค าง จากน นลากครอบเซลล ท งหมดท ต องการ 212

53 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 2. คล กส ญล กษณ ท Tool Bar เร ยงจากน อยไปหามาก เร ยงจากมากไปหาน อย ในท น จะให ข อม ลเร ยง จากน อยไปหามากได ผลล พธ ด งร ป ข อม ลเด มท ย ง ไม ได เร ยงลาด บ ข อม ลใหม ท ทาการ เร ยงลาด บจาก น อยไปหามาก 213

54 OpenOffice.org 2.0 for Windows การแทรกร ปภาพ หร อว ตถ การแทรกร ปภาพในโปรแกรม OpenOffice.org Calc ม ว ธ การเด ยวก นก บ OpenOffice.org Writer ซ งม ว ธ การด งน 1. เล อกเมน แทรก 2. เล อก ร ปภาพ 3. เล อก จากแฟ ม... จะปรากฏไดอะล อกข นมาจากน นให ท าการเล อกไฟล ภาพ เม อได ภาพท ต องการให คล กท ป ม Open ภาพท เล อกจะปรากฏอย บนเอกสารของท าน

55 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 215

56 OpenOffice.org 2.0 for Windows การจ ดการแผ นงาน แฟ มเอกสารข อม ลของ OpenOffice.org Calc ผ เข ยนจะเร ยกว า WorkBook โดยใน 1 WorkBook น น จะประกอบไปด วยพ นท การท างานหลายๆ พ นท รวมก น เร ยกว า แผ นงาน โดยใช แท บแผ นงาน เป นจ ดบ งบอกถ งการใช งาน Tab Sheet การเปล ยนตาแหน งแผ นงาน การเปล ยนต าแหน ง แผ นงาน ค อการสล บไปมาของ แผ นงาน ในแต ละ แผ นงาน เช น ขณะน ผ อ านอย ท แผ นงาน 3 หากจะเปล ยนไปอย ท แผ นงาน 1 ทาได ด งน 1. ให ท านน าเมาส ไปคล กท แท บแผ นงาน ของ แผ นงาน 3 จากน นกดเมาส ค าง และลาก ไปไว ข างหน า แผ นงาน 1 เพ ยงเท าน ตาแหน งของ แผ นงาน ก จะเปล ยนไปท นท ส งเกต ว าแผ นงาน 3 ก าล งถ กย ายไปแผ นงาน แผ นงานท เปล ยนตาแหน งก น

57 การเปล ยนช อแผ นงาน การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc โปรแกรม OpenOffice.org Calc ค าเร มต นของ แผ นงาน จะม ช อว า แผ นงาน1, แผ นงาน 2 ตามลาด บ แต ช อท ก าหนดให น ท านสามารถท จะเปล ยนแปลงได ง ายด งน 1. น าเมาส ไปคล กท แผ นงาน ท ท านต องการเปล ยนช อ 2. คล กเมาส ข างขวาจะปรากฏข อม ลให ท านเล อก ให ท านเล อก เปล ยนช อ... จากน นจะ ปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา 3. พ มพ ช อท ต องการ และกดป ม ตกลง 217

58 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. แผ นงาน เด มของท านก จะเปล ยนเป นช อท ท านต องการ การลบ แผ นงาน ออกจาก WorkBook 1. เล อก แผ นงาน ท ต องการลบ 2. คล กเมาส ข างขวา เล อก ลบ... จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ เพ อถาม ว าต องการลบหร อไม หากต องการกดป ม ใช เพ ยงเท าน แผ นงาน ของท านก จะถ กลบท นท แผ นงานท ถ กลบก จะหายไป 218

59 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การแทรกแผ นงาน ลงใน WorkSheet 1. คล กเมาส ท แผ นงาน ท ต องการแทรก 2. เล อก แทรก ปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา ตาแหน ง - ก อนแผ นงานป จจ บ น เล อกว าจะสร าง แผ นงาน ใหม ก อนหน าป จจ บ น - หล งแผ นงานป จจ บ น เล อกว าจะสร ง แผ นงาน ใหม หล ง แผ นงาน ป จจ บ น 219

60 OpenOffice.org 2.0 for Windows แผ นงาน - แผ นงานใหม พร อมท งเล อกหมายเลขของแผ นงาน ระบ ว าต องการแทรกก แผ นงาน - ช อ ให พ มพ ช อแผ นงานท แทรก จากแฟ ม แทรกโดยน า แผ นงาน จากไฟล อ นเข ามาโดยคล กท ป มเร ยกด 4. เล อกก อนแผ นงานป จจ บ น จากน นเล อกแผ นงานใหม พร อมก บต งช อแผ นงาน จากน น คล กท ป ม ตกลง แผ นงานท แทรกเข ามา 220

61 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การแทรกเลขหน า 1. เล อนเมาส ไปท เมน แก ไข 2. เล อก ห วกระดาษ และท ายกระดาษ... จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ข นมา 221

62 OpenOffice.org 2.0 for Windows 3. เล อกแท บ ท ต องการให เลขหน าปรากฏ - ห วกระดาษ หากต องการให เลขหน าปรากฏท ห วกระดาษ - ท ายกระดาษ หากต องการให เลขหน าปรากฏท ท ายกระดาษ พ นท ด านซ าย หากต องการให ปรากฏเลขหน าอย ม มซ ายของกระดาษ พ นท ตรงกลาง หากต องการให ปรากฏเลขหน าอย ตรงกลางของกระดาษ พ นท ด านขวา หากต องการให ปรากฏเลขหน าอย ม มขวาของกระดาษ 4. คล กท ส ญล กษณ จากน นจะปรากฏเลขหน าข นท ส วนท ท านเล อก และคล กท ป ม ตกลง เลขหน า 222 ป มตกลง

63 การส งพ มพ เอกสาร การส งพ มพ เอกสารม 2 ว ธ ในการพ มพ ว ธ ท 1 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc เป นการส งพ มพ เอกสารอย างรวดเร ว หากเคร องใดท ม การต ดต งเคร องพ มพ เร ยบร อยแล ว เม อท าการคล กท ป ม เอกสารงานพ มพ ของท านจะท าการพ มพ ท นท และพ มพ ท กหน า เอกสารท ม ว ธ ท 2 บางคร งการพ มพ ของท านอาจจะไม จาเป นท จะต องพ มพ ท กหน าท านอาจจะต องการพ มพ บางหน าท ต องการ หร อเคร องของท านอาจต ดต งเคร องพ มพ มากกว า 1 เคร อง ซ งว ธ การม ด งน 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อนเมาส ไปท พ มพ... และคล กเมาส จะปรากฏไดอะล อกบ อก เพ อให ท านท าการ เล อกเคร องพ มพ และก าหนดค าต างๆ ของการพ มพ - ช อ ค อให ท านเล อกเคร องพ มพ ทท านต องการ - ช วงการพ มพ ค อเล อกช วงของการพ มพ จากรายการ - ท งหมด ค อพ มพ ท กหน าของเอกสารงานพ มพ - หน า ค อระบ หน าท ต องการพ มพ - การเล อก ค อพ มพ เฉพาะข อความท เล อก - สาเนา ค อก าหนดจานวนช ดเอกสารงานพ มพ 223

64 OpenOffice.org 2.0 for Windows 4. คล กท ป ม ตกลง เพ อส งพ มพ เอกสาร สร ปท ายบท ผ เข ยนได แนะน าให ผ อ านได ทราบหล กการของการคานวณส ตร และการสร างกราฟ พร อม ท งการพ มพ เอกสารลงในโปรแกรม OpenOffice.org Calc เพ อให ผ อ านสามารถน าไปประย กต ใช ให เหมาะก บล กษณะงานของท านแล ว ด งน นในบทต อไปผ เข ยนจะแนะน าให ท านร จ กก บโปรแกรม ท ใช ในการน าเสนอผลงาน (Presentation) น นก ค อโปรแกรม OpenOffice.org Impress ซ งเป น หน งใน OpenOffice.org 224

65 การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 225

66 OpenOffice.org 2.0 for Windows 226

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information