ﺖﻣﺪﺧ -راﺰﻓامﺮﻧ ﻂﺧﺮﺑ ﻪﺋارا

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ﺖﻣﺪﺧ -راﺰﻓامﺮﻧ ﻂﺧﺮﺑ ﻪﺋارا"

Transcription

1 اراي ه نرم افزار به عنوان خدمت يك روش جديد اراي ه اساس صنعت نرم افزار را تكان ميدهد. فروشندگان سنتي بايد دقت كنند. اراي ه برخط نرمافزار- اصطلاح نرمافزار به عنوان خدمت براي بعضي از فروشندگان و CIOها يك روياي قديمي به شمار ميرود. مفهوم ساده و جالب است: يك كسب و كار به جاي خريد ليسانس نرمافزار براي برنامههايي نظير برنامهريزي منابع سازمان (ERP) يا مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و نصب اين نرمافزار روي دستگاههاي جداگانه از برنامهاي استفاده ميكند كه تحت ميزباني شركت توسعه دهنده و فروشنده نرمافزار بوده و انعطافپذيري بيشتري براي تعويض فروشندهها و دردسر كمتري براي نگهداري نرمافزار براي خريدار به همراه دارد. سالهاي متمادي فروشندگان نرمافزار سنتي (آنهايي كه نرمافزارهاي تحت ليسانس و بستهاي را اغلب همراه با قرارداد نگهداري مي- فروختند) ميتوانستند از رقباي رو به رشدي كه اراي هدهنده نرم افزار به عنوان خدمت بودند چشمپوشي كنند اما اين رقبا براي توسعه خدمات رقابتي كوشش زيادي كردند. اكنون زمان آن است كه شركتهاي سنتي به خطر از دست دادن جايگاه خود و هجوم شركتهايي كه برنامههايي با اين شيوه جديد اراي ه ميدهند توجه بيشتري داشته باشند. نسل اول اراي ه نرمافزار برخط در اواخر دهه 9 در تحقق استانداردهاي قابليت اعتماد و كيفيت موردنياز كاربران كسب و كار شكست خورد. اما روش جديد اراي ه داراي جهش بوده است. در حالي كه يك شبه ليسانسهاي موجود و كدهاي سفارشي داخلي جايگزين نميشود گزارش IDC اظهار ميدارد كه 1 درصد بازار نرمافزار سازماني تا سال 29 به سوي مدل نرم افزار به عنوان خدمت حركت خواهند كرد. تحليلهاي ما نشان ميدهد كه نرم افزار به عنوان خدمت براي CIO ها و سرمايه گذاران داراي اولويتي رو به رشد است. بررسي ما در مورد سرمايهگذاريها نشان ميدهد كه شركتهايي كه كسب و كار اصلي آنها اراي ه نرمافزار به عنوان خدمت است افزايش درآمدي از 295 ميليون دلار در سال 22 به 485 ميليون دلار در سال 25 يعني 18 درصد رشد داشتهاند. از نقطهنظر خريدار گزارش پاي يز 26 از مديران ارشد IT افزايش چشمگيري را در تعداد شركتهايي كه در سال 27 به برنامههاي نرم افزار به عنوان خدمت روي آوردهاند نشان ميدهد. با نرمافزار به عنوان خدمت قرارداد مشتريان در استفاده از برنامههايي نظير ERP يا CRM به جاي خريد ليسانس نرمافزار و نصب برنامه روي دستگاههاي خود به شخص ثالثي واگذار ميگردد. مشتريان در كنار بررسي پست الكترونيكي يا استفاده از برنامههاي نقشهبرداري قادرند از طريق اينترنت به برنامههاي كسب و كار دسترسي داشته باشند. چندين عامل سبب پيشرفت ميشود. مدلهاي جديد طراحي و اراي ه نرم افزار امكان اجراي همزمان چند برنامه را در محيطي مشترك فراهم ميآورد بنابراين عرضهكنندگان اكنون ميتوانند يك برنامه را به روشي اقتصادي در ميان ١

2 صدها شركت به اشتراك بگذارند- ارتقاء گسترده مدل سرويس دهنده- سرويس گيرنده (client-server) قديمي. هزينه - هاي پهناي باند به طور پيوسته كاهش يافته و سبب ميشود شركتها قادر به استفاده از سطحي از ارتباطات باشند كه به برنامههاي برخط امكان اجراي مطلوب را ميدهد. شايد مسا له مهمتر اين باشد كه بسياري از مشتريان مشتاق چنين انتقالي هستند چرا كه از چرخه سنتي خريد ليسانس نرمافزار پرداخت براي قرارداد نگهداري و درگير شدن در برنامه- هاي زمانبر و پرهزينه ارتقاء ما يوس شدهاند. بسياري از مشتريان بر اين باورند كه اگر به صورت ماهانه به فروشنده هزينهاي پرداخت كنند كه در صورت عدم موفقيت او قابل انتقال به فروشنده ديگر باشد كنترل بيشتري روي روابط دارند. در نهايت موفقيت رهبران اوليه نظير salesforce.com و WebEx امكانپذيري و ارزشمند بودن اين مدل را نشان ميدهد. شاخصهاي بازار نشان ميدهند كه سرمايهگذاران اشتياق فروشندگان و CIO ها را به اشتراك ميگذارند. شاخص ما از شركتهايي كه كسب و كار اصلي شان نرمافزار به عنوان خدمت است از شاخص كل شركتهاي نرمافزاري (به جز مايكروسافت) با بيش از 13 درصد از ژانويه 22 تا دسامبر 26 از نظر عملكردي فراتر رفته است. فروشندگان نرمافزار به عنوان خدمت نسبت به برخي فروشندگان نرم افزارهاي سنتي سودآوري كمتري دارند كه اين به دليل فقدان مقياس است. انتظار داريم كه اقتصاد اراي ه برخط با پذيرش گستردهتر مدل تغيير يابد. شركتهاي بزرگ نرمافزاري (به جز مايكروسافت) معمولا حاشيه عملياتي در حدود 25 درصد دارند. هر چند حاشيه شركتهايي با درآمد زير 1,2 ميليارد دلار در سال حدود 14 درصد نزديك به حاشيه 13 درصد ميانگين فروشندگان نرمافزار به عنوان خدمت مي باشد (شكل ا). تعداد كمي از عرضهكنندگان خدمات حاشيه بيشتري دارند WebEx) با 26 درصد و Digital salesforce.com با 19 درصد) چرا كه قادر به كسب مقياس و جايگاه پيشرو در بازار هستند. رهبران ديگر نظير Insight (عرضهكننده ابزارهاي CRM و اتوماسيون نيروي فروش عندالمطالبه) و ADP (بزرگترين پردازشگر چك خودكار در جهان) نيز در ميان شركتهاي متوسط و بزرگ با چنين افزايشي رو برو هستند. فروشندگان نرمافزار سنتي در بسياري صنايع جايگاه ممتاز خود را دچار تهديد ميبينند مگر اين كه با ايجاد برنامههاي نرم افزاري برخط به مشتريان خدمترساني كنند. فروشندگان براي موفق شدن بايد قواعد بازي جديد را بدانند خصوصا اين كه مدلهاي خدمات مشتري و فروش بر اساس آن متفاوت بوده يا تعديل مييابند. آنها بايد دريابند كه چرا نرم افزار به سمت اين مدل ميرود و چگونه اقتصاد جديد بر مشتريان واسطهها و عرضهكنندگان نه تنها توسعه- دهندگان نرم افزار بلكه عرضهكنندگان برونسپاري فرايندهاي كسب و كار و IT اثر ميگذارد. آنها بايد از طريق افزايش قابليت اراي ه نرمافزار از مراكز دادههاي گسترده و توسعه شيوههاي جديد فروش و خدمترساني به مشتريان در سازمان - هاي خود تغييراتي ايجاد كنند. شركتهاي نرمافزاري هرچه سريعتر تغيير را بپذيرند بهتر ميتوانند به بازارهاي جديد دسترسي يابند. ٢

3 پتانسيل ظهور يافته موج اول پذيرش نرمافزار به عنوان خدمت براي چندين سال در شرف وقوع بوده است. شركتها مشتاق به استفاده از فناوري براي برنامههاي منابع انساني نظير CRM و حقوق و دستمزد و ابزارهاي مشاركتي هستند كه نگراني - هاي نسبتا كمتري در خصوص امنيت و حريم دادهها به همراه داشته داراي پايگاه كاربري توزيع شده بوده و نياز كمي به يكپارچگي با برنامههاي قبلي و سفارشيسازي دارند. به علاوه چندين برنامه خاص صنعت در صنايع بزرگي نظير خدمات مالي مراقبتهاي بهداشتي و خردهفروشي و نيز در صنايع كوچك نظير خرده فروشي خودرو حقوق و املاك و مستغلات محبوبيت يافتهاند. به نظر ميرسد موج بعدي برنامهها درگير تراكنشهاي ميان خريداران و عرضهكنندگان شامل تداركات لجستيك و مديريت زنجيره تا مين باشد. مشتريان با اين مفهوم احساس راحتي بيشتري ميكنند ممكن است موج سوم برنامهها كه براي كسب و كار اهميت بيشتري دارند نظير محيطهاي ميزبان جهت توسعه نرمافزار اراي ه به چنين شيوهاي را آغاز نمايند. مشتريان سازماني و آنهايي كه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط فعاليت ميكنند احتمالا برنامه ها را با سرعتي متفاوت ميپذيرند. براي نمونه برخي كسب و كارهاي كوچكتر به اراي ه برخط برنامههاي مالي ميپردازند حال آن كه ممكن است شركتهاي بزرگ به دليل گستردگي و عمق عمليات لازم و يا اهميت امنيت دادهها هرگز چنين كاري نكنند (شكل 2). اساسا هدف هر سه موج تكرار قابليت كاركردي برنامههايي است كه به عنوان بسته نرمافزاري و تحت ميزبان در محل مشتري فروخته شدهاند. مرز بعدي ميتوان به آن نرمافزار به عنوان خدمت 2, نيز گفت شامل دستههاي جديد برنامههايي است كه واقعا براي اراي ه برخط و يكپارچگي با برنامه هاي قبلي انطباق يافتهاند. برنامههاي محافظت در برابر spam (نامههاي الكترونيكي ناشناس) يا ويروس را در نظر بگيريد كه مقدم بر فيلترهاي پست الكترونيك هستند زيرا پستهاي الكترونيكي ناخواسته ويروسهاي مضر را پيش از ورود به فايروال شركت متوقف ميسازند. ديگر برنامههاي مناسب آنهايي هستند كه به گونهاي به تلفيق دادهها ميپردازند مانند نرمافزاري كه 1 SKU هاي متفاوت را ميان عرضه- كنندگان و خردهفروشان يكپارچه ميكند. چنين برنامههايي تا حد زيادي به مخازن پراكنده متفرق متكي هستند درآمد قبل از بهره ماليات تنزيل و استهلاك هزينه هاي فروش عمومي و اداري R&D 1. اطلاعات ريز نرمافزارهاي موجود ٣

4 هزينه كالاي فروخته شده (COGS) تمام شركتهاي نرمافزاري سنتي شركتهاي نرمافزاري سنتي با 1,2 ميليارد دلار درآمد عرضهكنندگان نرم افزار به عنوان خدمت خالص با 1,2 ميليارد دلار درآمد فروشندگان نرمافزار چه بايد بكنند توسعهدهندگان نرمافزاري كه از مدلهاي تحت ليسانس سنتي به سمت نرمافزار به عنوان خدمت حركت مي- كنند بايد در جهت حفظ مشتريان موجود سخت تلاش كنند. براي نمونه شركتهايي كه قراردادهاي بلندمدتي در خصوص ارتقاء و نگهداري بستهاند به گارانتيهايي با قيمت اشتراك مناسب در مدل جديد نياز دارند. وضعيت موجود ممكن است به حدي براي برخي مناسب باشد كه تنها در صورتي به سمت مدل جديد بروند كه فروشنده نرمافزار آن را بدون مشقت و حتي رايگان اراي ه دهد. مساي ل ديگري كه بايد در هنگام انتقال از بسته نرمافزاري به نرمافزار به عنوان خدمت در نظر گرفته شود R&D و پشتيباني از مشتري است بنابراين ممكن است فروشندگان مجبور به اجراي عمليات دوگانه در اين بخشهاي كسب و كار شوند. در مدل جديد اقتصاد صنايع نرمافزار و خدمات IT نيز تغيير خواهد كرد. عملياتي خود را تعديل نمايند يا با خطر از دست دادن جايگاه ممتاز خود روبرو شوند. تعديل مدل درآمد فروشندگان بايد مدلهاي مالي و توسعهدهندگان نرمافزار به عنوان خدمت هزينه فروش و بازاريابي بيشتري را نسبت به درآمد در مقايسه با فروشندگان سنتي تجربه ميكنند. در اين خصوص حداقل دو دليل وجود دارد. اول اين كه مدل اشتراك نرمافزار در طول فاز رشد درآمد كمتري به بار ميآورد و پرداختها در يك دوره صورت ميگيرند. هزينههاي فروش در هر دو مورد در زمان وقوع پرداخت ميشوند هرچند منجر به نسبت بالاتر هزينه به درآمد براي مدل خدمات ميگردند. دوم اين كه درصد بالاتري از مشتريان عرضهكنندگان خدمات كسب و كارهاي كوچك و متوسط هستند بنابراين تلاش بيشتري براي رسيدن به آنها در مقايسه با مشتريان بزرگي كه بيشتر پايگاه مشتري شركتهاي نرمافزاري سنتي را تشكيل مي- دهند لازم است. هر چند در طول زمان با ثابتتر شدن جريان درآمد اشتراك مدل خدماتي بهبود مييابد چرا كه هزينههاي بازاريابي و عملياتي نموي افزودن مشتركان بيشتر و اراي ه خدمات و برنامه هاي جديد براي مشتريان موجود در حداقل هستند. ٤

5 ساختار هزينه براي نرمافزار برخط به عنوان خدمت از نقطه نظرات ديگري نيز متفاوت است. براي مثال فروشندگان نرمافزار به عنوان خدمت هزينه R&D كمتري نسبت به شركتهاي نرمافزاري سنتي دارند چرا كه مورد اول به توسعه و نگهداري نسخههاي مختلف محصول جهت اجرا در پلتفرمهاي گوناگون نياز ندارد. عرضهكنندگان نرم - افزار به عنوان خدمت با اين كه هزينه پشتيباني مشتري كمتري دارند (تا حدي به اين دليل كه اغلب خدمات مشتري را به گزينه هاي كمك به خود محدود مي كنند نه پشتيباني تلفني) و متحمل هزينههاي توزيع محصول نميشوند (مانند ايجاد CD بستهبندي و كتاب راهنما) به دليل هزينههاي مربوط به ميزباني ارتباط با مشتريان و كاربران و مديريت محيطهاي برنامه و مركز داده هزينه بيشتري براي اراي ه در مقايسه با همتايان سنتي خود دارند. شركتهاي نرمافزاري سنتي بيشتر به درآمدهاي حاصل از خدمات مشاورهاي كه ميتواند به دو تا چهار برابر هزينه ليسانس برسد متكي هستند. فرصتهاي مشاوره در قلمرو نرمافزار به عنوان خدمت جايي كه پيادهسازي چالش كمتري دارد كمتر است. ايجاد پلتفرم مانند ساير تغييرات بنيادي كه طي دو دهه اخير صنعت نرمافزار را دستخوش تغيير كرده است (براي مثال كامپيوترهاي شخصي سرويس دهنده- سرويس گيرنده (client-server) و اينترنت) اغلب شركتهايي كه به سرعت به اين گرايشات جديد پاسخ گفتهاند در جايگاه بهتري قرار ميگيرند. گام اول همانطور كه قبلا ذكر شد درك اين مسا له است كه كدام برنامه ها در چه زماني انتقال مي يابند. براي نمونه شركت siebel زمان گرانبهايي را با مختومه كردن ايده نرمافزار به عنوان خدمت از دست داد و براي salesforce.com امكان ربودن رهبري در اراي ه برخط برنامههاي CRM را فراهم نمود. بررسي قوه درك مشتريان از مدل اراي ه خدمت امري ضروري است بنابراين فروشندگان بايد قابليتهاي سازماني را جهت نظارت بر تقاضا و شكل دادن به آن ايجاد نمايند. براي فروشندگان سنتي يك پلتفرم گسترده كه به آنها امكان تكميل و بهبود برنامههايشان را ميدهد و تصميمگيري در خصوص اينكه كدام پلتفرم را به كارگيرند ضروري است. اغلب شركتهاي بزرگ نرمافزاري در ايجاد پلتفرمهاي توسعهدهنده در مدل تحت ليسانس (پلتفرم ويندوز مايكروسافت شناختهشدهترين است) مهارت دارند. پلتفرمهاي نرمافزار به عنوان خدمت مشابه هستند به گونهاي كه نياز است فروشندگان مجموعه واسطها ( ASPها) و استانداردهاي تبادل داده را ميان برنامهها ايجاد نمايند. اما شركاي پلتفرم در مدل نرمافزار به عنوان خدمت ميتوانند بر زيرساخت back end برنامهها نيز بنا شوند جايي كه عمليات صدور صورتحساب اندازهگيري تدارك و تبليغ مستقر هستند. اين رويكرد ميتواند هزينههاي توسعه را براي شركا كاهش دهد اما ممكن است اين هزينهها را براي اراي هدهنده پلتفرم افزايش دهد. دومين تفاوت عمده ميان مدلها اين است كه نسبت به رويكرد سنتي ارتقاء نسخهها در قطعات كوچكتر نرم - افزار به عنوان خدمت روي ميدهد. معمولا يك فروشنده پلتفرم تجديد نظر عمدهاي را هر سه يا پنج سال يك بار انجام ٥

6 ميدهد و شركت و شركايش جهت اطمينان از اين كه نسخه جديد با دستگاهها و برنامههاي قديميتر كار ميكنند و هرگونه به روز رساني از سوي شركا در پلتفرم سبب از هم پاشيدگي آن نميشود راه زيادي را طي ميكنند. ارتقاء كمتر اما مكرر در مدل نرمافزار به عنوان خدمت حصول اطمينان از سازگاري با سرمايهگذاري مستمر روي توسعه كمتر را براي اراي ه دهندگان و شركاي پلتفرم فراهم ميآورد. احتمالا وضعيت مشاركت در حركت به سمت مدل اراي ه برخط تغيير مييابد. برخي از رقبا در صورتي كه منافعشان در جهت يك پلتفرم مشترك باشد ممكن است تبديل به شريك شوند. شايد برخي از واسطهها (به ويژه خردهفروشان و يكپارچهسازان سيستم) از ارتباط مستقيم با توسعهدهنده و مشتري منتفع نشوند مگر اين كه راهي براي ايجاد ارزش افزوده بيابند. ساختار پاداش هم براي فروش داخلي و هم شركاي كانال نيازمند تغيير است. كميسيونها بايد بر مبناي استفاده و درآمد مستمر مشتري باشند تا فروش ليسانسهاي بزرگ. بهبود قابليتهاي داخلي در مدل جديد اراي ه عمليات فروش و بازاريابي بايد از فروشندگان نرمافزار به عنوان خدمت كه جنبه كسب و كار سازمان مشتري را مورد هدف قرار داده اند پيروي كرد. دليل اين تا كيد اين است كه بسياري از برنامههاي اوليه براي اراي ه برخط مانند اتوماسيون نيروي فروش منابع انساني و CRM برنامه هاي كسب و كار خالص هستند. مديران IT مي - توانند اشتياق بيشتري به پذيرش اين حالت برنامهها در قلمرو IT شامل پست الكترونيكي امنيت و ذخيره داشته باشند. حتي CIOهايي كه از مفهوم اراي ه برخط حمايت ميكنند ممكن است در مورد امنيت و قابليت اعتماد اين رويكرد جديد نگران بوده و بنابراين نسبت به تغيير در صورتي كه سيستم موجود از بين نرود بي ميل باشند. بزرگترين خلاء مربوط به قابليت براي شركتهاي نرمافزاري داراي مدل جديد در مهارتهاي عملياتي و خدمات مشتري لازم جهت اراي ه برخط نرمافزار وجود دارد. شركتها بايد قابليتهايي را در جهت اداره عمليات حجيم مركز داده نظارت بر سيستمها و شبكه و صدور صورتحساب توسعه دهند. فروشندگان نرمافزار بايد در نگرش خود نسبت به خدمترساني به مشتري تغييراتي بدهند. شكايات مربوط به حوادث بحراني توجه فوري را ميطلبند. توقف سيستمها و مشكلات ارتباطي ميتواند به يكباره بر تمام مشتريان اثر گذارد و اشاره بر نوسانات بزرگ در حجم رويدادها داشته باشد بنابراين حمايت مناسب از كاربر خط مقدم بايد صورت گيرد. قابليتهاي R&D نيز بايد تغيير يابند. ارتقاء كمتر اما مكرر مستلزم ايجاد نگرشهاي جديد نسبت به سررسيدها و كيفيت است. در حاليكه سررسيدهاي ارتقاء انعطافپذير است انتشار برخط نسخه جديد به تمام پايگاه كاربري بايد بدون خطا باشد. بخش R&D نيز بايد به گسترش تمركز خود از محصول و ويژگيهاي آن به كل مدل اراي ه شامل ٦

7 ابزارهايي براي خدمترساني به نرم افزار صدور صورتحساب به مشتري و گردآوري خدمات نرم افزاري مختلف بپردازد. در آخر اين كه جهت تضمين يك تجربه خوب براي كاربر نهايي در طول انتشار واحدهاي R&D بايد نگرش خدمت- رساني به مشتري را توسعه دهند و با بخشهايي از شركت كه فروش و تحويل را مديريت ميكنند همكاري نمايند. اين انتقال مستلزم فرايندهاي جديدي نظير برنامهريزي مشترك آزادسازي است كه همانند شيوهاي است كه گروههاي توسعه برنامه و زيرساخت در سازمانهاي IT سنتي كار ميكنند. مديريت زيرساخت مديريت امنيت مديريت هويت/ مديريت محتواي مديريت تهديد مديريت امينت و دسترسي ايمن آسيبپذيري مديريت مخزن نرمافزار پشتيبان آرشيوي مديريت منابع مخزن تكرار مخزن نرمافزار سيستم فايل مديريت سيستم مديريت تغيير مديريت عملكرد اتوماسيون رويداد/ مديريت شبكه و پيكرهبندي زمانبندي كار خدمات ابزارهاي توسعه ابزارهاي توسعه ابزارهاي يكپارچه يكپارچهسازي سازي صف آرايي برنامههاي اصلي مديريت منابع برنامههاي مالي ليست حقوق مديريت سرمايه مديريت ارتباط كسب و كار سازمان انساني با مشتري برنامه هاي مديريت چرخه مديريت پروژه هوشمندي كسب مهندسي حيات محصول و كار مديريت زنجيره برنامهريزي مديريت تداركات لجستيك تا مين محصول موجودي همكاري تلفن IP برنامههاي پيام برنامههاي ارتباطات دهي كنفرانس برنامههاي محتوا برنامههاي برنامههاي تجزيه و تحليل مديريت اسناد و نگارشي محتواي وب وب سوابق بازار اطلاعات خدمات اطلاعاتي ابزارهاي جستجو تجارت الكترونيك (فروشگاه برخط) برنامههاي جايگاه خدمات مبتني بر ويژه موقعيت ٧

8 با توجه به اين كه اكثر فروشندگان نرمافزار قصد اراي ه برخط محصولات خود را طي چند سال آينده دارند زمان تحول سريع در صنعت نزديك به نظر ميرسد. مديران صنعت نرمافزار بايد قوه درك مشتريان خود را نسبت به اين تغيير سنجيده و تعيين كنند كه چه خدماتي را به چه گروهي از مشتريان اراي ه نمايند. آنها بايد به تقويت قابليتهاي دروني خود جهت اراي ه خدمت و مديريت انتقالات عمده در R&D مدلهاي كسب و كار مشاركت و مدلهاي پاداش براي تيم فروش و شركاي كانال بپردازند. علاوه بر اين بايد بر ارتقاء پلتفرمهاي برخط نه تنها از رهبران (مانند IBM مايكروسافت اوراكل و (SAP بلكه از مواردي مانند AppExchange شركت salesforce.com نظارت داشته باشند. در نهايت بايد فرايندهاي مديريتي و ساختارهاي سازماني را جهت مديريت دو كسب و كار مجزا اما وابسته (نرمافزار سنتي و نرمافزار به عنوان خدمت) با مدلهاي كسب و كار متفاوت كه به مجموعه قابليتهاي كاملا متفاوتي نياز دارند ايجاد نمود. اگرچه اين چالش دشوار است مديران نرمافزاري كه از چنين ريسكي طفره ميروند عقب ميمانند. چگونه CIOها ميتوانند از نرم افزار به عنوان خدمت بيشترين ارزش را به دست آورند نرمافزار به عنوان خدمت مزاياي چندي براي خريداران دارد نظير ارتقاء بيشتر (و به طور بالقوه كم دردسرتر) هزينه كمتر مالكيت (تا 3 درصد كمتر براي پيادهسازي CRM همانطور كه شكل زير نشان ميدهد) و سطح بالاتر خدمات اراي ه شده از سوي فروشنده كه بايد در قبال نيازهاي مشتري پاسخگو باشد يا با خطر از دست دادن درآمد روبرو گردد. در مقابل اين مزايا ريسكهايي در خصوص قابليت اعتماد (چگونه بخش IT از دسترسي كسب و كار به برنامههايش مطمي ن ميشود ) و امنيت (چگونه ميتواند از حريم دادهها با در نظر گرفتن مقررات اطمينان يابد ) وجود دارند. CIOها و ديگر مديران IT علاوه بر توجه به اين مساي ل گسترده بايد در مدلهاي معماري مديريتي و نظارتي خود تغييراتي اعمال نمايند تا ارزش كامل چنين مدلي را به دست آورند. از آنجايي كه اغلب سيستمهاي IT به شكل سيستمهاي بسته طراحي شدهاند كه ارتباطات كنترل شده كمي با دنياي خارج دارند CIOها بايد طرز تفكر خود را نسبت به معماري به سمت مدل تركيبي از سيستمهاي بسته و باز انتقال دهند. كسب و كار در بررسي اين كه كدام سيستمها بايد به طور كامل داخلي باشند و كدام يك به عنوان خدمت اجاره شده يا كاملا برونسپاري گردند نه تنها بايد امنيت دادهها بلكه سرعت تكامل برنامههاي مختلف را نيز مد نظر قرار دهد. ماهيت مركب برنامههاي كسب و كار نيز بر تصميمات مربوط به ميانافزارها اثر ميگذارد. طراحي مجدد جامع معماري IT سازمان بايد اين عامل را در نظر بگيرد تا به آن در اجتناب از ايجاد سيستم جديدي كه به اندازه سيستم قبلي پيچيده و بدون ساختار است كمك نمايد. دوم اين كه روي آوردن به نرم افزار به عنوان خدمت غالبا نه تنها به دليل هزينه كمتر آن بلكه مهمتر به دليل فرض آن بر اراي ه خدمات بهتر نسبت به نرمافزارهاي تحت ليسانس با قرارداد نگهداري ميباشد. سازمانهاي IT جهت كسب مزاياي كامل خدمات ارتقاء يافته بايد قادر به تطبيق اين گارانتي هاي سطح خدماتي و پيوند دادن آنها با تعهدات ٨

9 داخلي به كاربران كسب و كار و مشتريان نهايي باشند. براي مثال اگر عرضهكننده نرمافزار به عنوان خدمت سطح خدماتي با سرعت پردازش موجودي را ضمانت كند بخش IT بايد دسترسپذيري سيستم زيرساخت بخش خريد را كه از اين عمليات پشتيباني ميكند تضمين نمايد. اگر عرضهكننده قادر به تطبيق با سطح خدمات رقابتي نباشد در تحقق مزاياي كامل اين انتقال با شكست روبرو خواهد شد. سوم اين كه مديران IT بايد با همكاران كسب و كار خود همكاري نزديكي داشته باشند تا مكانيزمهاي نظارت بر IT را بهبود بخشيده و از اراي ه برخط بيشترين ارزش كسب و كار را به دست آورند. براي نمونه هنگامي كه نرمافزار از هزينههاي سرمايهاي بزرگ به سمت هزينههاي سرمايهاي كوچكتر اما هزينههاي عملياتي مستمر ميكند حركت هزينههاي بخشي به ميزاني طراحي مجدد نياز دارند. حق تصميمگيري نيز بايد اصلاح گردد. براي مثال به مكانيزمهاي روشني نياز است تا تعيين شود چه كسي در مورد سطح سفارشيسازي نرمافزار و اينكه در زماني كه دو بخش قصد استفاده از يك نرم افزار را دارند اما تنها يكي به اصلاح نياز دارد كداميك به آن بپردازد تصميم ميگيرد. مشتريان و عرضهكنندگان بايد مشخص كنند كه چه كسي بر حقوق داراي ي فكري نرمافزار اصلاح شده كنترل دارد. تمام اين تغييرات به همراه هم نشان ميدهد كه رهبران IT بايد چيزي بيش از اتصال برنامههاي تحت ميزبان انجام دهند آنها بايد اساس سازمان IT را مورد بررسي مجدد قرار دهند تا انتقال صحيح و پرثمري به سمت مدل جديد داشته باشند. نمونه اي از توسعه نرمافزار مديريت ارتباط با مشتري (CRM) هزينه كل مالكيت هزار دلار نرم افزار اوليه نرم افزار به عنوان خدمت منابع صرفه جويي با نرم افزار به عنوان خدمت پيادهسازي توسعه سفارشيسازي ادغام تست زيرساخت پايه توسعه تست زيرساخت برنامه توسعه عمليات مستمر آموزش مديريت سفارشيسازي تغيير فرايند كسب و كار كاهش زمان توسعه سفارشي سازي محدود خود خدمتي از طريق Onboarding script به تست زيرساخت و برنامه نياز ندارد الزامات آموزشي كمتر از طريق - واسطهاي كاربري ساده تر - خودآموزي قابليتهاي خدماتي به مديريت مستمر فرايند تغيير كسب وكار نياز ندارد - فروشندگان بر استفاده كاربران نظارت ميكنند تا اراي ه را بهبود بخشند ٩

10 - مشتريان بازخوري جهت اثرگذاري روي قابليتهاي كاركردي اراي ه ميدهند مركز داده عمليات امنيت پذيرش نظارت بر وضوح رويداد را تسهيل مي نمايد نرم افزار ليسانسها اشتراكات كاربري نگهداري شامل هزينه هاي فروشنده براي خدمت رساني در قيمت اشتراك (عمليات مستمر سخت افزار و نرم افزار (back-end 38 ساير موارد زمان از كار افتادگي زمانبندي نشده اراي ه دسترس پذيري سرور كلي %99,9 در مقابل %99 كاهش ليسانسهاي استفاده نشده تا %2 كاربران در صورت لزوم اضافه 92 ليسانسهاي استفاده نشده ميشوند هزينه كل (شامل مواردي كه در اينجا نشان داده نشدهاند) تهديدات عرضهكنندگان برونسپاري فرايند كسب و كار از آنجايي كه برنامههاي بيشتر و بيشتري به پلتفرم جديد اراي ه نرم افزار به عنوان خدمت روي ميآورند اين پلتفرم با افزايش موانع برونسپاران فرايند كسب و كار ميتواند يك نيروي نفاق افكن در چشم انداز IT باشد. با توجه به اين كه محصول شركتهاي نرمافزار به عنوان خدمت به رقابت با عرضهكنندگان برونسپاري ميپردازد مورد دوم بايد خدمات ارزشمندتري را اراي ه نمايد تا باقي بماند يا شايد نرم افزار خود را به عنوان خدمت توسعه و اراي ه دهد. مزيت رقابتي برونسپاران فرايند كسب و كار در اين بخش به دانش عميق آنها از حوزههاي خاص (براي مثال برنامههاي ارتباط با مشتري بر مبناي مراكز تماس گسترده) بر ميگردد تا كارايي مقياس يا هزينه هاي كار كمتر. براي مثال ADP اخيرا در اين مسير قرار گرفته است و برنامههايي مرتبط با وظايف منابع انساني به عنوان خدمت به مشتري اراي ه مينمايد. ديگر عرضهكننده برونسپاري منابع انساني و خدمات مالي OpenAir ابزارهاي برخطي براي پيگيري هزينهها اراي ه مي- دهد. Ketera and SciQuest Technologies بازيگران نوظهور خدمات زنجيره تا مين بر حسب تقاضا هستند و Digital Insight پلتفرمي جهت بانكداري برخط اراي ه مينمايد. ١٠

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases

Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases Nursing Care Theories / Models for prevention of renal diseases / عيسي محمدي / دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس Theories / Models تعريف اهميت و نقش ** شكل نظام يافته منسجم فرموله شده دانش ** شاخص

More information

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran

A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran F. Sadoughi, PhD 1 N. Davaridolatabadi, PhD 2 A. Sheikhtaheri,

More information

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86

Strategic Planning. Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management. Spring 1385-86 Strategic Planning Dr. Mehran Sepehri Dr. Ali Kermanshah Graduate School of Management Spring 1385-86 1 Session 1 Saturday 14 th Bahman 85 Strategic Planning Fundamentals Definitions, Terms, and Terminology

More information

MERITS / PRIFIS Technical issues

MERITS / PRIFIS Technical issues MERITS / PRIFIS Technical issues مسائل فني Tehran, 1 st September 2014 Fabrizio Setta, UIC Senior Advisor on Information Technology (IT) اصول MERITS Principles > MERITS aims at giving the possibility to

More information

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful Ahmad Sharbatoghlie, M.S., M.C.P., PhD. Graduate School of Management and Economics Sharif University of Technology Azadi Avenue, Tehran, Iran Tel: +98-(21)-602-2755

More information

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists مراحل و جزي يات درخواست بورس (DAAD) صورت ا ن لاين (Online application) دا ا د به Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT

Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT J. Agr. Sci. Tech. (2012) Vol. 14: 919-928 Investigation of Sand Drift Potential (Case Study: Yazd Ardakan Plain) T. Mesbahzadeh 1, and H. Ahmadi 1 ABSTRACT Erosion by wind is one of the most important

More information

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011)

*Corresponding Author. (Received: January 27, 2010 Accepted in Revised Form: October 20, 2011) VIBRATION MECHANISM OF 13 TH CENTURY HISTORICAL MENAR-JONBAN MONUMENT IN IRAN N. Hosseinzadeh* Structural Engineering Research Center, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES),

More information

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran

The Role of Renewable Energies in Sustainable Development: Case Study Iran Iranica Journal of Energy & Environment 4 (4): 320-329, 2013 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2013.04.04.02 BUT

More information

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano

SIEIDrive ADV80 ... 2011 AC inverter_general purpose. English Italiano 2011 SIEIDrive ADV80...... English Italiano 2...life is flexibility...life is ADV80 The ADV80 series brings together in a single product all the features required in modern industrial processes, to satisfy

More information

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131

HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 3131 7 وC دوره 4 شماره 5 زمستان 68 ويژهنامه )1-33( شيوع هپاتيت B HIV در بيماران تاالسمي و هموفيلي استان مركزي در سال 1 3 1 دكتر فاطمه سادات مهدوياني دكتر سعيد صارمي دكتر محمد رفيعي چكيده سابقه و هدف بيماران

More information

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA).

Materials All chemicals except those otherwise indicated were purchased from Sigma-Aldrich Company (St. Louis, MO, USA). IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY (IJVS) WWW.IVSA.IR Assess The Pluripotency of Caprine Umbilical Cord Wharton s Jelly Mesenchymal Cells By RT-PCR Analysis of Early Transcription Factor Nanog Homayoon

More information

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ   MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+: آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) - 24 1,400,000 Client Windows XP Professional

More information

DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS

DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS DISTRIBUTION SYSTEMS RECONFIGURATION USING PATTERN RECOGNIZER NEURAL NETWORKS Ali Reza Fereidunian Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Tehran University and Moshanir

More information

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS

TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS TECHNICAL NOTE SIZING OF A PACKED BED STORAGE FOR SOLAR AIR HEATING SYSTEMS K. Aspour-sni Solr Energy Reserch Group, Deprtment o Energy, Mterils nd Energy Reserch Center P. O. Box 14155-4777, Tehrn, Irn,

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran.

CLOUD COMPUTING. The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. CLOUD COMPUTING The Future of Computing Prepared By Dr. Faramarz Safi Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran. Text Books Cloud Computing Principles and Paradigms (2011) By RAJKUMAR BUYYA,

More information

ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA

ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA ð¼v¼m A s½ nj BitBlt émbu pa ²jB UwA ³ BhMBUŸ nj é A p k ½ API éma±u pa»ñ½ ²j±M Bit Block Transfer h«bitblt émbu B ³¼eB ³M An ºo½±~U pa» ½ Uv«³¼eB ð½ A±U»«C pa ²jB UwA BM /k{bm»«gdi32.dll /k{bm»«o½ B~U

More information

"With computer crimes law called Web access is not possible."

With computer crimes law called Web access is not possible. "With computer crimes law called Web access is not possible." When searching the Internet, when the term closes in on the screen, indicating that the desired site "filter" has been. What would follow,

More information

Grammar Book to Accompany Units 1-8

Grammar Book to Accompany Units 1-8 Grammar Book to Accompany Units 1-8 1 Introduction This grammar section is a limited, simple, contrastive grammar for beginning students of Persian. It is written to accompany Persian in Context online.

More information

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2013 All rights reserved. Based on the Composite International

More information

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam

Evaluation and Seepage Analysis of Rock-Fill Dam Subjected to Water Level with Seep and Flac in Gotvand-Olya Dam Iranica Journal of Energy & Environment 5 (4): 387-392, 2014 ISSN 2079-2115 IJEE an Official Peer Reviewed Journal of Babol Noshirvani University of Technology DOI: 10.5829/idosi.ijee.2014.05.04.06 BUT

More information

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir

آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند. Archive of SID. E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com. www.sid.ir آندومتريوز و سالمت جنسي: يک مرور نظام مند آ E-mail: Azita_goshtasbi@yahoo.com CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) Medline (Medical literature analysis and retrieval system online):

More information

میدهد.

میدهد. بررسی اثر محلول کلوي یدي نانو سیلیس بر خواص ملات -3-3 2 علیاکبر رمضانیانپور شبنم فیروزمکان تقی عبادي استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ري یس مرکز تحقیقات تکنولوژي و دوام بتن 2- دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکدة

More information

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12

Received 2015.09.06; accepted for publication 2015. 12. 12 PHYLOGENETIC ANALYSIS AMONG FOUR SECTIONS OF THE GENUS DENDROBIUM SW. (ORCHIDACEAE) BASED ON LOW COPY NUCLEAR GENE (XDH) SEQUENCES IN PENINSULAR MALAYSIA M. Moudi & R. Go Received 2015.09.06; accepted

More information

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha Earthing PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha آرتی چیست What Is Earthing The process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipment to huge mass of earth by a wire

More information

Saeed Shojaee. Teaching

Saeed Shojaee. Teaching Saeed Shojaee Associate Professor in Structural Engineering Department of civil Engineerig, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran Phone: (+98-34) 33202559, Fax: (+98-34) 33220054 Email: saeed.shojaee@uk.ac.ir,

More information

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D ACNE VULGARIS DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D آکنه یک بیماری خوش خیم و غیر مهاجم است که اثرات منفی آن بر روی سیستم روانی فرد مورد توجه می باشد. اضطراب کاهش اعتماد به نفس افسردگی درسال 2001 بر اساس آمار 2

More information

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١

Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP از موسسه BSC ا مريکا. Ali Vahedi, MSc, PMP ١ ١ Effective Project Management Ali Vahedi Diz, MSc, PMP, RMP ٢ Ali Vahedi داراي مدرک آارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس اا داراي مدرککا شا کارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ا ايران

More information

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University

On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) at Ilam University European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013; www.european-science.com Vol.2, No.2 Special Issue on Teaching and Learning. ISSN 1805-3602 On the Evaluation of Master of Arts Program in Teaching

More information

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«

Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened« Maliheh Afnan»Tonight The Door Towards Words Will Be Opened«GALERIEKORNFELD Tonight The Door Towards Words Will Be Opened To our neighbours and friends Saideh & Mohsen Erfan Maliheh Afnan»Tonight The Door

More information

Important safeguards:

Important safeguards: EN Thank you for having selected the Oberon branded tea urn. This product is also one of the products which we have provided for you in order to make life easier. Please read carefully this user s manual

More information

Front: English AP 1500 NU

Front: English AP 1500 NU English AP 1500 NU Please read this Instruction manual thoroughly before use and keep for future reference. Please remove the Filter s packaging before use. PRODUCT INTRODUCTION Understanding each part

More information

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province

Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province The Scientific Journal Of Rehabilitation Medicine Causes of blindness and low vision among visually impaired population supported by welfare organization in Ardabil province Mohammad Ghassemi Broumand,

More information

BENZENE SPECIFICATION

BENZENE SPECIFICATION BENZENE SPECIFICATION No Typical Test Unit Specification Test Method Purity WT% 99.9 Min. ASTM D4492 2 Toluene WT% 0.05Max. ASTM D4492 3 Non Aromatics WT% 0.07 Max. ASTM D4492 4 Density @5.6ºC Gr/cm3 0.882-0.886

More information

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports

The Role of Mass Media in the Development of Private Sector Participation in Sports Annals of Applied Sport Science, vol. 3, no. 3, pp. 25-34, Autumn 2015 Original Article www.aassjournal.com e-issn: 2322 4479 p-issn: 2476 4981 Received: 22/10/2014 Accepted: 28/01/2015 The Role of Mass

More information

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering

IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) International Journal of Engineering IJE TRANSACTIONS B: Applications Vol. 27, No. 2, (February 2014) 341-348 International Journal of Engineering Journal Homepage: www.ije.ir Convective Heat Transfer of Oil based Nanofluid Flow inside a

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured).

Use a market order to ensure execution of the order (exact price is not assured). S-1 Discuss the advantages and disadvantages of a limit order versus a market order. How does a stop order differ from a limit order? What is a wrap account/ How does it involve a change in the traditional

More information

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE

A FAST METHOD FOR CALCULATION OF TRANSFORMERS LEAKAGE REACTANCE USING ENERGY TECHNIQUE A FAST METHOD FOR CALCULATO OF TRASFORMERS LEAKAGE REACTACE USG EERGY TECHQUE A. aerian Jahrmi, Jawa Faiz an Hssein Mhseni Department f Electrical an Cmputer Engineering Center f Ecellence in Applie Electrmagnetics

More information

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean.

Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Prevention of Animal Model of Multiple Sclerosis by oral genistein, extracted from soy bean. Soodeh Razeghi 1, Seyed rafi Arefhosseini 2, Mehrangiz Ebrahimi Mameghani 3, Mansoureh Togha 4,Leyla Roshangar

More information

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.]

Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB) Vol. 2/No. 1/June 2014/ 29-44 Assessment of seed storage protein composition of six Iranian adopted soybean cultivars [Glycine max (L.) Merrill.] M. Arefrad 1,

More information

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation

The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Abstract The Effect of Employees Performance Appraisal Procedure on their Intrinsic Motivation Shaemi Barzoki Ali PhD of Business Administration and academic member at University of Esfahan, Iran Abzari

More information

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب

معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب معرفی چند منبع در زمینه آموزش برنامه نویسی MATLAB یا متلب کتاب های به زبان فارسی کتاب های به زبان انگلیسی عنوان: Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving ترجمه

More information

Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-12-02 Svensk-engelsk-persiska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د

جلس حض ری ورا با WorkShop رسیذ.ایي د ر ب د بخص 10 جلس ای تقسین ب ذی گردیذ.بخص ا ل ضاهل را ا ذازی سایت ساخت لیست Infopad ارتباط با SharePoint ب د گسارش برگساری دوره "SharePoint" گر آه زش ت ا و ذسازی کارک اى با ت ج ب هجو ع درخ است ا یاز ادارت هختلف با ر یکرد " ارتقا سغح ه ارت ت ا و ذی کارض اساى اقذام ب برگساری د ر تخصصی ت ا و ذسازی "SharePoint2013

More information

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت.

25 هتل برتر ترکیه. سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. 25 هتل برتر ترکیه سایت TripAdvisor که از بزرگترین سایتهای اجتماعی در حوزه گردشگری و توریسم می باشد لیست ۲۵ هتل برتر سال ۲۰۱۲ ترکیه را منتشر ساخت. لیست فوق تماما بر اساس رای های توریست ها و گردشگران دنیا

More information

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC).

Atkins, Hilary et al ( 2001). Learning Style Theory and Computer MediatedComunication. Retrived from Educational Resources Information(ERIC). فهرست ماخذ اخوتی مریم (1383). مفهوم ربط در نظام هاي بازیابی اطلاعات: مروري بر نظریه ها و ادبیات موجود. اطلاع شناسی 2(1).45-24 آبام زویا (1389). بررسی رفتار جستجوي مروري و عوامل موثر بر قضاوت ربط در مرور

More information

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منابع آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و چهارمين دوره بيماريهاي داخلي

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منابع آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و چهارمين دوره بيماريهاي داخلي بيماريهاي داخلي مباحث زير از كتاب سيسيل مطالعه شود: Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /0215 انکولوژی 35: 39 35 36 و 60 بیماریهای قلب و عروق : 6 9 7 و 01 غدد: 76

More information

Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics

Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics Translating English proverbs into Persian: A case of comparative linguistics Bahman Gorjian, Ph.D. Assistant Professor of Islamic Azad University Abadan Branch gorjianb@yahoo.com Abstract Translation of

More information

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis

Lingoistica.com. Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics. Google translation: A semantic structure analysis Lingoistica.com Persian Portal of News, Resources, and References in Linguistics Google translation: A semantic structure analysis Parvaneh Khosravizadeh a, Roya Pashmforoosh b * a Languages and Linguistics

More information

The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan)

The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan) J.Humanities (2005) Vol. 12 (1): (1-12) The Present of Goethe s Spiritual Travel to Hafez s Territory (West-Östlicher Divan) Hamideh Behjat 1 Abstract The European authors and thinkers in classic period

More information

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار

مشخصات فردي: اطلاعات تحصیلی:(مدرك تحصیلی) رزومه (CV) عنوان پایان نامه سال اخذ مدرك مطالعه اي در زمینه رفتار لرزه اي گنبدهاي تک لایه فضا کار رزومه (CV) مشخصات فردي: نام: امین نام خانوادگی: تاریخ تولد: 57 نام و نشانی محل کار: تلفن محل کار: 6596 شغل(سمت یا مسي ولیت): هیات علمی مرتبه علمی: (استاد دانشیار استادیار مربی ( پست الکترونیکی :(E-mail)

More information

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO

EB-5 PROJECTS PORTFOLIO 2014 EB-5 PROJECTS PORTFOLIO ASSISTED LIVING & MEMORY CARE FACILITIES CHICAGOLAND FOREIGN INVESTMENT GROUP, LLC. A U.S. GOVERNMENT DESIGNATED REGIONAL CENTER \ Regional Center Overview 1. Chicagoland Foreign

More information

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3

Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Number Item Price in INR Price in USD 1 Grocery and related 13737 $ 228.95 receipts attached 2 Clothes and blanket 14582 $ 243.03 receipts attached 3 Internet with router 16800 $ 280.00 receipts attached

More information

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale

Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale VOLUME 7 (2013),ISSUE 4 HEALTH SCIENCE JOURNAL RESEARCH ARTICLE Fatigue in Iranian Patients with Neurological Conditions: an assessment with Persian Fatigue Severity Scale Dr Nastaran Ghotbi 1, Dr Noureddin

More information

ﺮﺋﺎ ﻤﱠﻀﻟا The Arabic Pronouns

ﺮﺋﺎ ﻤﱠﻀﻟا The Arabic Pronouns ر الض م اي ر The Arabic Pronouns (The Arabic Pronouns) Designed and compiled by the one in need of Allah s pardon Aboo Imraan Abdus-Saboor bin Tomas Maldonado al-mekseekee -may Allah forgive him, his family,

More information

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes

Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender and Coeducational Institutes Journal of Applied Linguistics and Language Research Volume 3, Issue 2, 2016, pp. 28-38 Available online at www.jallr.com ISSN: 2376-760X Advertisement Techniques: A Contrastive Study between Single-Gender

More information

Important Information About Your Medi-Cal Benefits

Important Information About Your Medi-Cal Benefits P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9850 Important Information About Your Medi-Cal Benefits Welcome to Medi-Cal! You qualify for Medi-Cal based on the information in your CalFresh case. Your Medi-Cal

More information

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-dari arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

More information

Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs Related to Animals

Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs Related to Animals ISSN: 2276-7800 ICV: 5.99 Submission Date: 10/07/2015 Accepted: 20/07/2015 Published: 31/07/2015 DOI: http://doi.org/10.15580/gjss.2015.3.071015089 Contrastive Analysis of English and Persian Proverbs

More information

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed

ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed ACKNOWLEDGEMENTS First and above all, I praise God, the almighty for providing me this opportunity and granting me the capability to proceed successfully. This thesis appears in its current form due to

More information

Annual Notice of Changes for 2015

Annual Notice of Changes for 2015 H8677_15_15107_0002_MMPCALAMbrHbk Accepted Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) offered by Molina Healthcare Annual Notice of Changes for 2015 You are currently enrolled as

More information

Natural Enemies of Cypress Tree Mealybug, Planococcus vovae (Nasonov) (Hem., Pseudococcidae), and their Parasitoids in Tehran, Iran

Natural Enemies of Cypress Tree Mealybug, Planococcus vovae (Nasonov) (Hem., Pseudococcidae), and their Parasitoids in Tehran, Iran J. Agric. Sci. Technol. (2008) Vol. 10: 123-133 Natural Enemies of Cypress Tree Mealybug, Planococcus vovae (Nasonov) (Hem., Pseudococcidae), and their Parasitoids in Tehran, Iran A. A. Talebi 1*, A. Ameri

More information

AGENT IRAN تارابگين ACTUATO R IRAN دمافين 1/48 PRO D. PRODUCT COUNTRY IRAN ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 2 ARMACELL AUMA

AGENT IRAN تارابگين ACTUATO R IRAN دمافين 1/48 PRO D. PRODUCT COUNTRY IRAN ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 2 ARMACELL AUMA DUCT 1 1 ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 2 ARMACELL ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING MATERIAL) 3 پشم شيشه MATERIAL) ACOUSTIC & HEAT INSULATION (PIPING 4 پشم سنگ ايران MATERIAL) ACOUSTIC

More information

Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time

Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time Iranian Wedding Invitations in the Shifting Sands of Time Elham Sadri Sheikhbahaee University, elhamsadri@shbu.ac.ir Received: 25/12/2013 Accepted: 01/06/2014 Abstract As a distinct socially constructed

More information

GENERAL INFORMATION. First Name : Reza

GENERAL INFORMATION. First Name : Reza GENERAL INFORMATION First Name : Reza Last Name : Heidari Date of Birth : 30/10/1945 Place of Birth : Shahine-Daj- Iran Academic Position: Full Professor Academic Degrees : Professor 1. Ph. D. (Docteur

More information

On the Translation of Poetry: A Look at Sohrab Sepehri's Traveler

On the Translation of Poetry: A Look at Sohrab Sepehri's Traveler On the Translation of Poetry: A Look at Sohrab Sepehri's Traveler Leila Niknasab Elham Pishbin Abstract Every act of translation is mingled with some problems and challenges. Poetry translation may be

More information

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN

DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN DEUTSCH LERNEN LEARNING GERMAN Farsi Vorwort / foreword / Liebe Leserinnen und Leser, lieber Lerner, wir freuen uns, dass euch unser Skript erreicht hat. Wir sind Studierende an der Pädagogischen Hochschule

More information

Iran After the Nuclear Deal

Iran After the Nuclear Deal Iran After the Nuclear Deal Middle East Report N 166 15 December 2015 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 brussels@crisisgroup.org

More information

Expansion and Implementation of a 3x3 Sobel and Prewitt Edge Detection Filter to a 5x5 Dimension Filter

Expansion and Implementation of a 3x3 Sobel and Prewitt Edge Detection Filter to a 5x5 Dimension Filter A E Imm 33 S P E D F Dm F M.S. R A Rm L B C Em S U S P. T S m m m. T S m. T P mm,, S,. T m m 33 S P m. I, 33 m S m, C 8 m, m m m m M. S الملخص في هذا البحث تم اعتماد طريقتي و P لكشف الحافة. تقنيا ان مشغل

More information

Delivering software as a service

Delivering software as a service Page 1 of 7 Delivering software as a service A new delivery method is shaking the software industry s foundations. Traditional vendors should take heed. Abhijit Dubey and Dilip Wagle Web exclusive, June

More information

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و...

TB2 Series کاربرد: مشخصات فنی: مشخصات هیدر ولیکی تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی و... سر ی : بوسترپمپ ها تشکیل شده از دو یا چند پمپ به صورت سر ی می باشند که برای تأمین دبی باال به کار می روند. کاربرد: تأسیسات هتل- آبیار ی- تأسیسات خانگی- حمامهای گرمایی- تأسیسات آتش نشانی و تأسیسات صنعتی

More information

Prayer Book for. Children &

Prayer Book for. Children & Prayer Book for Muslim Children & New Muslims s (Prayer Book for Muslim Children & New Muslims) Designed and compiled by the one in need of Allah s pardon Aboo Imraan Abdus-Saboor bin Tomas Maldonado al-mekseekee

More information

منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي

منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي نظام لاتخ العربي منة الباري ج في الكتابة بالخط العربي عربي و فارسی Typesetting Arabic and Farsi with the Arabi package The Users Guide يوسف الجابري c YOUSSEF JABRI École nationale des sciences appliquées,

More information

In Search of a Remedial Philosophy: A Consecutive Study of Hafez and Goethe.

In Search of a Remedial Philosophy: A Consecutive Study of Hafez and Goethe. In Search of a Remedial Philosophy: A Consecutive Study of Hafez and Goethe. By Ismail Baroudy Abstract Despite a sharp gap historically segregating Hafez and Goethe from each other, the researcher justifiably

More information

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1:

سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت. Day 1: سرفصلهای کنفرانس 2012 شیرپوینت Day 1: Keynote: The New Way to Work Together Delivering Winning Projects in SharePoint With Microsoft Project Overview of Office 365 SharePoint Server 2013: What's new for

More information

Terms & conditions GENERAL

Terms & conditions GENERAL Terms & conditions GENERAL Nissan Road Miles Programme (the 'Programme') is a loyalty programme operated by Arabian Automobiles Co. LLC (hereinafter referred to as 'Arabian Automobiles'). As a member,

More information

Delivering software as a service

Delivering software as a service Delivering software as a service 1 Web exclusive, May 2007 Delivering software as a service A new delivery method is shaking the software industry s foundations. Traditional vendors should take heed. Abhijit

More information

Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa

Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa Antrag auf Erteilung eines nationalen Visums Application for a national visa Dieses Antragsformular ist unentgeltlich This application form is free Foto Bitte nicht aufkleben, nur beilegen Photo Please

More information

Nº102. Florian Hecker. Chus Martínez

Nº102. Florian Hecker. Chus Martínez Nº102 Florian Hecker مقدمه / Introduction Chus Martínez / Einführung: 100 Notes 100 Thoughts / 100 Notizen 100 Gedanken Nº102 Florian Hecker Chimerization / شیمرسازی / Chimärisation Introduction / مقدمه

More information

Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions

Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions Intl. J. Humanities (2011) Vol. 18 (1): (1-18) Belief in Evil Eye among People of Antiquity and Divine Religions Gholam Hossein Gholamhosseinzadeh 1, Afsoon Ghambari 2 Received: 27/7/2009 Accepted: 21/6/2010

More information

Language Model Based Arabic Word Segmentation

Language Model Based Arabic Word Segmentation Language Model Based Arabic Word Segmentation Young-Suk Lee Kishore Papineni Salim Roukos IBM T. J. Watson Research Center Yorktown Heights, NY 10598 Ossama Emam Hany Hassan IBM Cairo Technology Development

More information

THEORETICAL DEFINITION OF HOUSING Marxist, liberal, and positive theories Theoretical perspectives on housing cultures

THEORETICAL DEFINITION OF HOUSING Marxist, liberal, and positive theories Theoretical perspectives on housing cultures 6 th lecture THEORETICAL DEFINITION OF HOUSING Marxist, liberal, and positive theories Theoretical perspectives on housing cultures The main reference: Soliman, A., (2004), A POSSIBLE WAY OUT: FORMALIZING

More information

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10

Winter 2016 Schedule of Classes. Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 Winter 2016 Schedule of Classes Iconic Campbell Photo by CACE Photography Teacher Terry Yu. See p. 10 www.cace.cuhsd.org CACE is a member of the South Bay Consortium for Adult Education (SBCAE). www.sbcae.org

More information

Why Won t you Think?

Why Won t you Think? Why Won t you Think? www.detailedquran.com إ ن ش ر الد و اب ع ند الل ه الص م ال ب ك م ال ذ ين ل ي ع ق ل ون Truly, the worst of all creatures in the sight of Allah are the deaf, the dumb, those who do not

More information

ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور

ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ و ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور رد ﻖﯿﻘﺤﺗ شور کتاب نامه آخنباخ توماس و رسکولار لسلی. (1384). کتابچه راهنماي فرم هاي سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ. (انطباق و هنجاریابی اصغر مینایی). تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی. (نشر اثر اصلی 2005). اشتاین

More information

EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH 1- INTRODUCTION

EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH 1- INTRODUCTION Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 38, No. 3, pp.749-761, May 2010. EFFICIENT PUBLIC KEY ENCRYPTION WITH KEYWORD SEARCH B. MORGAN 1, M. HAMADA 2, AND G. ABDEFADEL 3 1 Bassant.Morgan@live.com

More information

Forum for Incident Response and Security Teams

Forum for Incident Response and Security Teams ر ناوری اطلاعات " اداره ل و ه ا ناوری اطلاعات " FIRST و وه БRر ی Forum for Incident Response and Security Teams / // // / / اداره ل و ه ا ناوری اطلاعات ٢... -1 ٢... -2 ٢... ٣... ٣... ٣... ۴... -5 ۴...

More information

Septoplasty and septorhinoplasty

Septoplasty and septorhinoplasty Septoplasty and septorhinoplasty Department of Otolaryngology Patient Information What What is septal is septal surgery? surgery? The septum is a thin piece of cartilage and bone inside the nose between

More information

آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی. کلیک کن www.papro-co.ir

آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی. کلیک کن www.papro-co.ir آموزش DataGrid در WPF به همراه صفحه بندي و جستجوي انتخابی در پاپرو برنامه نویسی را شیرین یاد بگیرید کلیک کن www.papro-co.ir WPF DataGrid Custom Paging and Sorting This article shows how to implement custom

More information

German Technology meets Iranian Textile and Carpet

German Technology meets Iranian Textile and Carpet German Technology meets Iranian Textile and Carpet VDMA conference and B2B Matchmaking تکنولوژی آلمان به دیدار صنعت نساجی و فرش ایران میآید. کنفرانس VDMA با رویکردی فنی و تجاری 21 22 April 2015, Tehran,

More information

Treatment Committee WORKBOOK

Treatment Committee WORKBOOK Treatment Committee WORKBOOK Treatment Committee Workbook ف لم فو مك مى م م.ء.ء ه ى كم نم فى م ف مكى م ى ق 属 ىوش -كف مو ن لم ى ك م ف ق 属.ء.ء.مكىنند مكى مس ف م ما مو ف موش. فم ف مكى م ى ف مو ى مق م.ء.ء

More information

MICRO - MACRO MORPHOLOGY OF THE GENUS GEUM L. (ROSACEAE) IN IRAN AND THEIR TAXONOMIC SIGNIFICANCE

MICRO - MACRO MORPHOLOGY OF THE GENUS GEUM L. (ROSACEAE) IN IRAN AND THEIR TAXONOMIC SIGNIFICANCE MICRO - MACRO MORPHOLOGY OF THE GENUS GEUM L. (ROSACEAE) IN IRAN AND THEIR TAXONOMIC SIGNIFICANCE M. B. Faghir, M. Armudian Moghaddam & R. Shahi Shavvan Received 2015. 06. 10; accepted for publication

More information

Using Game Strategy for Motivating Students to Learn New English Vocabulary

Using Game Strategy for Motivating Students to Learn New English Vocabulary AMARABAC, Journal of American Arabic Academy for Sciences and Technology, 5 (12), 2014 AMARABAC, Journal of American Arabic Academy for Sciences and Technology, www.amarabac.com 137 Volume 5, Number 12,

More information

Table layout 3 rd person. The Past-Tense Verb. Table layout 1 st person. Table layout 2 nd person. 3 rd. 1 st. 2 nd 04/07/2013.

Table layout 3 rd person. The Past-Tense Verb. Table layout 1 st person. Table layout 2 nd person. 3 rd. 1 st. 2 nd 04/07/2013. Table layout 3 rd person Person Gender Plurality English Equivalent Conjugation # Singular He 1 ال ف ع ل ال م اض ي The Past-Tense 3 rd (i.e. speaking about someone) Dual (2) They (2 males) 2 Plural (3+)

More information

Islamic Studies. Student Workbook. Level 1. Name. 2 Dudley Street Cheetham Hill Manchester, M89DA. manchestersalafischool.

Islamic Studies. Student Workbook. Level 1. Name. 2 Dudley Street Cheetham Hill Manchester, M89DA. manchestersalafischool. Islamic Studies Level 1 Student Workbook Name 2 Dudley Street Cheetham Hill Manchester, M89DA manchestersalafischool.com 0161 317 1481 Islamic Studies Level 1 Student Workbook Overview Coming to the Masjid

More information

Overview. Map of the Arabic Languagge. Some tips. Need to over-learn to reach a stage of unconscious competence. Recap Parts of Speech

Overview. Map of the Arabic Languagge. Some tips. Need to over-learn to reach a stage of unconscious competence. Recap Parts of Speech Map of the Arabic Languagge Recap Parts of Speech Overview in Understanding the Qur an Start-up Initial growth Rapid growth Continuous growth Some tips Don t take furious notes Videos will be downloadable

More information