ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ﺎﺘ ﻨ ﻤ ھ تﺎ ر ﻦ ﻓ MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Network+:"

Transcription

1 آموزشگاه آزاد فن آوری اطلاعات رھنما فردای خوزست نا MCSE 2003: Course Group Course name Exam # Duration(hrs) Salary(Rials) Pre-MCSE Network+( prerequisite) ,400,000 Client Windows XP Professional Core1 Windows Server Core2 Network Infra structure I Core3 Network Infra Structure II Core4 Active Directory ,750,000 Elective ISA Server ,760,000 Elective Exchange server ,480,000 Core Server 2008(upgrade to MCITP) ,720,000 Network+: Types of network(lan,wan,man) Domain - Workgroup Topologies ( BUS,Star,Ring,Mesh, Hybrid) Cabales(Twisted pair, Coaxial, Fiber optic ) Network Services and Server Types Access Method ( CSMA/CA, CSMA/CD, Token passing ) Wirless ( 802/11a b - g ) OSI Layers Protocols - ( TCP / IP, IPX/SPX, Apple Talk ) IP Addressing DHCP DNS Broad Band & Base Band Full Duplex Half Duplex ISDN PSTN Leased line Repeater Routing and Routers Collision Domain and Broadcast Domain Bridge HUB Switch STP, RSTP Routing table Router ( Static Dynamic ) Encryption NIC Boot Rom typesا of Operating system Multi task, Single task VPN, RAS client RAS Server Slip, PPP User and Group 1

2 Permissions ( User Level, Share Level ) virus Windows XP: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional Exam: Introduction to Windows XP Professional Installing Windows XP Professional Managing Windows XP Setting Up and Managing User Accounts Installing, Configuring, and Troubleshooting Network Protocols Using the DNS Service and Active Directory Service Setting Up, Configuring, and Troubleshooting Common Setup and Configuration Problems for Network Printers Administering and Troubleshooting Common Administrative Problems for Network Printers Securing Resources with NTFS Permissions Administering Shared Folders Configuring Windows XP Professional Installing Automatic and Manual Hardware Installation Auditing Resources and Events Configuring Security Setting and Internet Options Managing Data Storage Monitoring, Managing, and Maintaining Network Resources Backing up and Restoring Data Configuring Network and Internet Connections Modifying and Troubleshooting the Boot Process Deploying Windows XP Professional در این دوره با تمامی قابلیت ھای ویندوز XPآشنا شده تا در ادامه دوره ھاو در صورت بروز ھرگونه مشکل در شبکه بتوان عیب یابی کرد. به طور خلاصه در این دوره مباحث زیر مورد بررسی قرار می گیرد: - راه اندازی یک شبکه Workgroup -انواع فایل سیستم ھا و مزایای ان -انواع گروه ھای ویندوز -تعیین سطح دسترسی کاربران و ست کردن مجوز - محدود کردن کاربران شبکه -مدیریت فایل ھا و فولدرھای به اشراک گذاشته شده در شبکه -نصب انواع پرینتر در شبکه -رمز گذاری و فشرده سازی فایل ھا -سھمیه بندی دیسک برای کاربران مختلف 2

3 -راه اندازی Auditing -انواع روش ھای Recoveryویندوز -آشنایی با Offlineھاو file Cacheکردن ان ھا -انواع روش ھای Backupگیری( Full-Incremental-Differential )و بازگرداندن اطلاعات -به اشتراک گذاری اینترنت با ICS -اتصال به شبکه از راه دور با استفاده از تلفن -انواع روش ھای نصب ویندوز( Duplication RISو server Disk (WDS Server Windows Server2003: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Serve 2003 Environment Exam : Introducing Microsoft Windows Server 2003 Administering Microsoft Windows Server 2003 User Accounts Group Accounts Computer Accounts Terminal Services Server Printers Microsoft Internet Information Server 6.0 Maintaining the Operating System Managing Hardware Devices and Drivers Managing Microsoft Windows Server 2003 Disk Storage Monitoring Microsoft Windows Server 2003 Recovering from System Failure Managing and Maintaining Physical and Logical Devices (1.0) برای راه اندازی یک شبکه Domainمی بایست روی سروری که Server2003 نصب است Activeنصب directory شود.در ابتدا باید شناختی اجمالی به این سیستم عامل و قابلیت ھای ان داشته باشیم تا در ادامه به نصب سرویس ھای شبکه بپردازیم. به طور خلاصه در این دوره مباحث زیر مورد بررسی قرار می گیرد: -تعریف Forest Tree Domainو Site -راه اندازی شبکه Domain Directory- AD)Active )از دو دید فیزیکی و منطقی -ساخت کاربر گروه و OUدر AD -راه اندازی Roaming Profile -انواع گروه ھا در AD (نوع و حوزه ( 3

4 و) -راه اندازی وب سرور و FTP server -راه اندازی Terminal Server -مدیریت دیسک وانواع RAID -ایجاد دیسک داینامیک - Mountکردن درایو -معرفی کامندھای مورد استفاده در Domain Network Infra Structure I: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure Exam: Understanding Windows Server 2003 Networks Understanding TCP / IP Monitoring and Troubleshooting TCP / IP Connections Configuring DNS Server and Clients Implementing a DNS Infrastructure Monitoring and Troubleshooting DNS Configuring DHCP Servers and Clients Monitoring and Troubleshooting DHCP Routing With Windows Server 2003 Part I Routing with Windows Server 2003 Part II Configuring and Managing Remote Access Managing Network Security Monitoring Network Infrastructure در این دوره با زیرساخت ھای شبکه آشنا شده و نیازمندی ھای نرم افزاری یک شبکه از قبیل سرویس ھای DNS,DHCP,NAT, مورد مطالعه قرار می گیرد.به طور خلاصه در این دوره مباحث زیر را می خوانیم: -نصبRouter DNS Server, Domain controller,dhcp Server,VPN Server,RAS Server, NAT Server, SupernettingوSubnetting- -انواع Forward Zoneو Conditionalمربوط forward به Zoneھا -ست کردن Routing (اضافه Table یا پاک کردن route دیدن routing Table -انواع Routeو پروتکل ھای routing -نصب DHCP Relay agent -مانیتور ترافیک شبکه با Network monitor NAT - Publishingبا 4

5 -دسترسی به شبکه از راه دور به شبکه داخلی( RAS,VPN ) پروتکل ھای ان وست کردن Remote access Policy Template- Securityھا Security configuration and analysis- -به اشتراک گذاری اینترنت از طریق NAT Server و... Network infra Structure II: Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure Exam: Remote Access Dial In User Service Planning a Network Topology Planning a TCP / IP Network Infrastructure Planning Internet Connectivity Planning a Name Resolution Strategy Using Routing and Routing and Remote Access Maintaining Server Availability Clustering Servers Planning a Secure Baseline Installation Hardening Servers Deploying Security Configurations Creating and Managing Digital Certificates Securing Network Communications Using IPSec Designing a Security Infrastructure این دوره در ٢ بخش کلی اراي ه می شود: بخش اول در ادامه دوره InfraIبوده و زیر ساخت ھای دیگر شبکه از جمله سرویس ھای WINSو RADIUS را مورد بررسی قرار می دھد.بخش دوم بیشتر به امنیت شبکه می پردازد.رمز گذاری ترافیک شبکه وامن کردن وب سایت با استفاده ازSSLاز جمله این مباحث است. به طور خلاصه در این دوره مباحث زیر را می خوانیم: -انواع شبکه (کابلی و بی سیم) مزایا و معایب ھر کدام -انواع سوییچ (لایه دو و لایه سه) و امکانات ان ھا 5 VLAN Collisionو Domain و Broadcast Domain- -انواع تکنولوژی ھای اتصال به اینترنت (ISAوProxy) -راه اندازی WINS Replication Static mapping WINS Proxy WINS Server -انواع حملات به شبکه -راه اندازی RADIUSو server RADIUS Client -انواع (Leased Line,wireless,VSAT, Frame Relay)WAN Connection -راه اندازی CAو Trustبه ان -راه اندازی شبکه Secureبا IPSEC

6 -راه اندازی وب سایت Secureشده با SSL Digital Certificate- Recovery agent- -راه اندازی شبکه بیسیم با Accessو point Ad-Hoc Active Directory 2003: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windos Server 2003 Active Directory Infrastructure Exam : Introduction to Active Directory Installing and Configuring Active Directory Administering Active Directory Installing and Managing Domains, Trees, and Forests Configuring Sites and Managing Replication Implementing an OU Structure Administering User Accounts Administering Groups Administering Active Directory Objects Implementing Group Policy Administering Group Policy Deploying Software with Group Policy Administering Security with Group Policy Managing Active Directory Performance دراین دوره با قابلیت ھای خاص محیط Domainآشنا می شویم. به طور خلاصه در این دوره مباحث زیر مورد مطالعه قرار می گیرد: -راه اندازی Domainھای Childو Parent -معرفی Directoryھا Service -مزایای سایت -نصب Additional DC -پارتیشن ھای ADو نحوه انتقال آنھا Operation master roles- -انواع Trustدومین ھا به یکدیگر و استفاده از منابع ھم دیگر -نصب اتومات نرم افزار ھا روی کامپیوتر کاربران( Assignو Publishنرم افزار ھا) 6

7 -محدود کردن کاربران به استفاده از نرم افزار ھابا Software Restriction Policy - Backupگیری از ADو نحوه Restoreآن -ست کردن Groupو Policy استثناي ات آن Saved Queries- Folder Redirection- Policy- Loopbackو مدھای ان - Mapکردن درایو Folder Redirection- ISA Server 2006: Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Exam: Introduction to ISA Server 2006 Installing ISA Server 2006 Securing and Maintaining ISA Server 2006 Installing and Managing ISA Server Clients Enabling Secure Internet Access with ISA Server 2006 Implementing ISA Server Caching Configuring ISA Server as a Firewall Implementing ISA Server Publishing Integrating ISA Server 2006 and Exchange Server Configuring Virtual Private Networks for Remote Clients and Networks Implementing Monitoring and Reporting Implementing ISA Server 2006 VPN Firewall از مایکروسافت است که علاوه بر به اشتراک گذاری اینترنت در شبکه یک ISAمحصولی server ServerوCache Server Server IDSنیز می باشد.با استفاده از این نرم افزار می توان کاربران را محدود به استفاده از سایت ھای مشخصی کرد و ترافیک عبوری از شبکه را نیزمانتیور کرد.ھم چنین می توان به ھر کاربر مقدار مشخصی از پھنای باند را اختصاص داد. به طور خلاصه در این دوره مباحث زیر را می خوانیم: -راه اندازی ISAبه عنوان یک Secure Internet Gateway -راه اندازی (VPN Site to Site OR VPN Client to LAN)VPN server -راه اندازی Cache)Cacheکردن Server محتویات وب سایت ھای تکراری به منظور کاھش پھنای باند مصرفی و ترافیک اینترنت -انواع Caching 7

8 ISA مختلف با استفاده از - Publishingسرورھای -راه اندازی سیستم ھای کاربران به عنوان Firewall client -تعریف Access Rule -انواع روش ھای فیلترینگ Web chaining & Firewall Chaining - -مانیتورینگ و فیلترینگ کاربران شبکه Exchange Server 2007: Configuring Microsoft Exchange server2007 Exam: Introduction to Exchange server 2007 Prepare for exchange installation Installing Exchange Server and configuring Server Roles Configuring Recipients, Groups and mailboxes Configuring Public folders Moving Mailboxes Spam, viruses and Compliance Connectors and connectivity Set Policies and Public Folders Monitoring Message tracking and mailbox Health Exchangeمحصول دیگری از مایکروسافت است که با استفاده از ان می توان یک Mailدر Server شبکه داخلی راه اندازی کرد. -آماده سازی سرور جھت نصب Exchange -رل ھای مختلف Exchange server -ایجاد Mailboxبرای کاربران -تنظیم آدرس ایمیل برای کاربران 8

9 Public folder replication Publicو folder- -نصب Anti-Spamو Agentھای ان -انواع پروتکل ھای مورد استفاده در دریافت و ارسال ایمیل - Connectorھا و تنظیم ان ھا بھ منظور ارسال و دریافت ایمیل بھ اینترنت و از اینترنت بھ شبکھ داخلی -ایجاد Mailboxو database Storage Group -محدود کردن Mailboxکاربرانو و دیگر تنظیمات Recipientھا - دسترسی Web-baseبھ ایمیل با استفاده از قابیلت OWA -محدودیت در سایز ایمیل ھای ارسالی و دریافتی Open Relay- Move- کردن Mailboxکاربران -ایجادList address -ایجاد Offline address book Transport rules- Server 2008(upgrade to MCITP): Configuring Microsoft windows server2008 Exam: Installing Windows Server 2008 Configuring server roles in windows 2008 Configure Virtualization by Microsoft Hyper-V Configuring Certificate services and PKI Configuring RODC Maintaining an Active directory environment Configuring the Active directory infra Structure Configuring web application Services 9

10 Configuring web infra Structure services Deploying the Terminal services Configuring and managing the Terminal Services IP addressing and Services Configuring Network access Network Access Protection(NAP) این سیستم عامل پس از سیستم عامل Server2003 وارد بازار شد. با توجھ بھ قابلیت ھایی بیشتر این نسخھ سرورھای ٢٠٠٣ کم کم جای خود را بھ این نسخھ از سیستم عامل می دھند.از جملھ قابلیت ھای خاص این نسخھ می توان بھ Serviceشدن base Active Directoryو امکان مجازی سازی سرور اشاره کرد.قابلیت ھایی چون fileوrodcو Screening NAPاز دیگر مباحث جدیدی ھستند کھ در این نسخھ از سیستم عامل آورده شده است. افراد با گذراندن این دوره و ھم چنین ویندوز 7 می توانند مدرک MCITPدریافت کنند. بھ طور خلاصھ در این دوره با مباحث زیر آشنا می شویم: -مجازی سازی سرورھا و آشنایی با Hypervisorھا -پیاده سازی سرویس Terminalبا server امکانات جدیدتر -راه اندازی controller(rodc) Read only domain -نصب اتوماتیک ویندوز با استفاده از WDS server -امکانات جدیدتر سرویس Certificate Authority RMS Server, AD FS,AD LDS- Branch cache- DFS server- NPS server- NAP- File screening- 10

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services

نام دوره 07-214: Configuring Advanced Windows Server 4714 Services پانيذ نماینده برتر سرفصل آموزشی کد: PTR-PR-0000 مرکز آموزش پانيذ برند برتر آموزش IT در استان خوزستان انستيتو ایزایران از شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح انستيتو ایزایران دارای رتبه

More information

ITKwebcollege.ADMIN-Basics Fundamentals of Microsoft Windows Server

ITKwebcollege.ADMIN-Basics Fundamentals of Microsoft Windows Server ITKwebcollege.ADMIN-Basics Fundamentals of Microsoft Windows Server Inhalte Teil 01 Network Architecture Standards Network Components and Terminology Network Architecture Network Media Access Control Methods

More information

MCITP MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 (5 Modules)

MCITP MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 (5 Modules) MCITP Windows 2008 Enterprise Edition is considered as Microsoft s most reliable, scalable and high-performing server operating system. It has been designed to simplify the process of Migration from the

More information

MCSE Objectives. Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring

MCSE Objectives. Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring MCSE Objectives Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring Installing and Configuring Microsoft Exchange Servers Prepare the infrastructure for Exchange installation. Prepare the servers for Exchange

More information

MCSA Objectives. Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring

MCSA Objectives. Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring MCSA Objectives Exam 70-236: TS:Exchange Server 2007, Configuring Installing and Configuring Microsoft Exchange Servers Prepare the infrastructure for Exchange installation. Prepare the servers for Exchange

More information

MCSE SYLLABUS. Exam 70-290 : Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003:

MCSE SYLLABUS. Exam 70-290 : Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003: MCSE SYLLABUS Course Contents : Exam 70-290 : Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003: Managing Users, Computers and Groups. Configure access to shared folders. Managing and Maintaining

More information

MICROSOFT CERTIFIED SYSTEMS ENGINEER Windows 2003 Track

MICROSOFT CERTIFIED SYSTEMS ENGINEER Windows 2003 Track MICROSOFT CERTIFIED SYSTEMS ENGINEER Windows 2003 Track In recent years Microsoft s MCSE programs has established itself as the premier computer and networking industry certification. For the Windows 2003

More information

Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure

Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure Course Number: 70-642 Certification Exam This course is preparation for the Microsoft Technical Specialist (TS) exam, Exam 70-642: TS: Windows Server

More information

Windows Server. Introduction to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2

Windows Server. Introduction to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 Copyright 2006-2013 MilliByte SS Windows Server DƏRS Introduction to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 Functionality of Windows Server 2008 Windows Server 2008 Editions 1 Microsoft Hyper-V

More information

MCSA/MCITP: Enterprise Windows Server 2008 Course 9952; 14 Days, Instructor-led

MCSA/MCITP: Enterprise Windows Server 2008 Course 9952; 14 Days, Instructor-led MCSA/MCITP: Enterprise Windows Server 2008 Course 9952; 14 Days, Instructor-led Course Description Whether you are looking to learn new technology, gain Server 2008 certification, or simply improve your

More information

MCSE: server infrastructure Syllabus

MCSE: server infrastructure Syllabus MCSE: server infrastructure Syllabus General Information Description The Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure course trains you to acquire the skills needed to run a highly

More information

Planning for Windows Server 2008 Servers

Planning for Windows Server 2008 Servers Planning for Windows Server 2008 Servers Course Number: 6430B Course Length: 3 Days Course Overview This 3-day course is intended for IT pros who are interested in the knowledge and skills necessary to

More information

ANNE ARUNDEL COMMUNITY COLLEGE ARNOLD, MARYLAND COURSE OUTLINE CATALOG DESCRIPTION

ANNE ARUNDEL COMMUNITY COLLEGE ARNOLD, MARYLAND COURSE OUTLINE CATALOG DESCRIPTION ANNE ARUNDEL COMMUNITY COLLEGE ARNOLD, MARYLAND COURSE OUTLINE COURSE: Windows 2003 Server COURSE NO: CSI 265 CREDIT HOURS: 3 hours of lecture weekly DEPARTMENT: CATALOG DESCRIPTION CSI 265 Windows 2003

More information

MS-6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

MS-6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 MS-6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Description This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of Windows Server 2008 and Windows

More information

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to MS6416: 5 Days Course Overview This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of and R2 to IT professionals who have specialist

More information

MCITP Syllabus. Duration 1month

MCITP Syllabus. Duration 1month MCITP Syllabus Duration 1month 1. 70-620 -Windows Vista, Configuring: Installing and Upgrading Windows Vista -Identify hardware requirements -Perform a clean installation -Upgrade to Windows Vista from

More information

Training Name Installing and Configuring Windows Server 2012

Training Name Installing and Configuring Windows Server 2012 Training Name Installing and Configuring Windows Server 2012 Exam Code 70 410 At Course Completion After completing this course, students will be able to: Install and configure Windows Server 2012. Describe

More information

MCSE 2003. Core exams (Networking) One Client OS Exam. Core Exams (6 Exams Required)

MCSE 2003. Core exams (Networking) One Client OS Exam. Core Exams (6 Exams Required) MCSE 2003 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) candidates on the Microsoft Windows Server 2003 track are required to satisfy the following requirements: Core Exams (6 Exams Required) Four networking

More information

Course 6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

Course 6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Course 6416D: Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Length: Delivery Method: 5 Days Instructor-led (classroom) About this Course This five-day instructor-led course

More information

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 Skills to 2008 About this Course This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of 2008 and 2008 R2 to IT professionals who have specialist skills in working with 2003 technologies.

More information

NE-6416D Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008

NE-6416D Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008 NE-6416D Updating Your Windows 2003 Technology Skills to Windows Summary Duration Vendor Audience 5 Days Microsoft IT Professionals Published Level Technology 25 October 2011 200 Delivery Method Instructor-led

More information

AV-006: Installing, Administering and Configuring Windows Server 2012

AV-006: Installing, Administering and Configuring Windows Server 2012 AV-006: Installing, Administering and Configuring Windows Server 2012 Career Details Duration 105 hours Prerequisites This course requires that student meet the following prerequisites, including that

More information

MS-6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

MS-6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 MS-6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 This five-day instructor-led course teaches the features and technologies of Windows Server 2008

More information

13 Courses Quick Guide

13 Courses Quick Guide 13 Courses Quick Guide Microsoft Network Infrastructure 2008 Microsoft Certified Solution Associate (MCSA 2012) MCSE 2012 (Private Cloud) MCSE Server infrastructure 2012 Administering & Configuring Microsoft

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 20411D - Version: 1 25 June 2016 Administering Windows Server 2012 Administering Windows Server 2012 20411D - Version: 1 5 days Course Description: Get hands-on instruction and practice administering Windows

More information

Microsoft Windows Server 2008: MS-6435 Designing Network and Applications Infrastructure MCITP 6435

Microsoft Windows Server 2008: MS-6435 Designing Network and Applications Infrastructure MCITP 6435 coursemonster.com/au Microsoft Windows Server 2008: MS-6435 Designing Network and Applications Infrastructure MCITP 6435 View training dates» Overview This course will provide students with an understanding

More information

COURSE 20411D: ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012

COURSE 20411D: ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 ABOUT THIS COURSE Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in this five-day Microsoft Official course. This course is part two in a series

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 www.etidaho.com (208) 327-0768 Course 20411D: Administering Windows Server 2012 5 Days About this Course Get hands on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Administering Windows Server 2012 Course Details Duration: Course code: 5 Days M20411 Overview: Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2,

More information

70-642 R4: Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure

70-642 R4: Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure 70-642 R4: Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure Course Introduction Chapter 01 - Understanding and Configuring IP Lesson: Introducing the OSI Model Understanding the Network Layers OSI

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 About this Course Administering Windows Server 2012 Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in this five-day Microsoft Official Course.

More information

Introduction. Assessment Test

Introduction. Assessment Test 61699ftoc.fm Page ix Friday, May 9, 2008 11:26 AM Introduction Assessment Test xvii xxviii Chapter 1 Understanding Windows Server 2008 Networking 1 Understanding the OSI Model 2 Protocol Stacks 4 Communication

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Course 20411C Administering Windows Server 2012 Course Length: 5 days Overview Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in this 5-day Microsoft

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Administering Windows Server 2012 Course Summary Configuring and Troubleshooting Domain Name System Maintaining Active Directory Domain Services Managing User and Service Accounts Implementing a Group

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Course 20411C: Administering Windows Server 2012 Page 1 of 8 Administering Windows Server 2012 Course 20411C: 4 days; Instructor-Led Introduction Get hands-on instruction and practice administering Windows

More information

MCSA: Windows Server 2012 Boot Camp

MCSA: Windows Server 2012 Boot Camp www.etidaho.com (208) 327-0768 MCSA: Windows Server 2012 Boot Camp 9 Days Validate that you have the skills and knowledge necessary to administer a Windows Server 2012 in an enterprise environment. Gain

More information

1. Name of Course: Windows Server 2008, Enterprise Administrator

1. Name of Course: Windows Server 2008, Enterprise Administrator ITMT 2056 Course Syllabus 1. Name of Course: Windows Server 2008, Enterprise Administrator 2. Number of Clock Hours: 80 3. Course Description: This course focuses on Windows Server 2008 enterprise administration,

More information

Table Of Contents. - Microsoft Windows - WINDOWS XP - IMPLEMENTING & SUPPORTING MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL...10

Table Of Contents. - Microsoft Windows - WINDOWS XP - IMPLEMENTING & SUPPORTING MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL...10 Table Of Contents - - WINDOWS SERVER 2003 MAINTAINING AND MANAGING ENVIRONMENT...1 WINDOWS SERVER 2003 IMPLEMENTING, MANAGING & MAINTAINING...6 WINDOWS XP - IMPLEMENTING & SUPPORTING MICROSOFT WINDOWS

More information

70-647: Windows Server Enterprise Administration

70-647: Windows Server Enterprise Administration 70-647: Windows Server Enterprise Administration Course Introduction Course Introduction Chapter 01 - Planning for Active Directory Lesson 1: Logical Design The Forest How Will AD DS be Used? Requirements

More information

Module 1: Overview of Network Infrastructure Design This module describes the key components of network infrastructure design.

Module 1: Overview of Network Infrastructure Design This module describes the key components of network infrastructure design. SSM6435 - Course 6435A: Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure Overview About this Course This five-day course will provide students with an understanding of how to design a Windows Server

More information

Course Description. Course Page - Page 1 of 9. Administering Windows Server 2012 M-20411 Length: 5 days Price: $2,795.00

Course Description. Course Page - Page 1 of 9. Administering Windows Server 2012 M-20411 Length: 5 days Price: $2,795.00 Course Page - Page 1 of 9 Administering Windows Server 2012 M-20411 Length: 5 days Price: $2,795.00 Course Description Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Course Code: M20411 Vendor: Microsoft Course Overview Duration: 5 RRP: 2,025 Administering Windows Server 2012 Overview Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including

More information

IT SYSTEMS ADMINISTRATOR PROGRAM

IT SYSTEMS ADMINISTRATOR PROGRAM NH204-1011 Installing, Configuring & Administrating 136 Total Hours Windows Server 2012 COURSE TITLE: Installing, Configuring & Administrating Windows Server 2012 COURSE OVERVIEW: After completing this

More information

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Designing and Implementing a Server Infrastructure Course Duration: 5 days Overview: Get hands-on instruction and practice planning, designing and deploying a physical and logical Windows Server 2012 R2 enterprise infrastructure in this 5-day Microsoft

More information

Associate in Science Degree in Computer Network Systems Engineering

Associate in Science Degree in Computer Network Systems Engineering Moorpark College Associate in Science Degree in Computer Network Systems Engineering To earn an Associate in Science Degree with a major in Computer Network Systems Engineering, students complete 40.5-45

More information

Course 20411. Administering Windows Server 2012. About this Course. Level: 200 Technology: Windows Server 2012

Course 20411. Administering Windows Server 2012. About this Course. Level: 200 Technology: Windows Server 2012 Course 20411 Administering Windows Server 2012 Length: 5 Days Language(s): English Audience(s): IT Professionals Level: 200 Technology: Windows Server 2012 Type: Course Delivery Method: Instructor-led

More information

Course Outline. Course 6419 : Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers. Duration: 5 Days

Course Outline. Course 6419 : Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers. Duration: 5 Days Course 6419 : Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers Duration: 5 Days What you will learn This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills

More information

Updating Your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

Updating Your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 MOC6416 Updating Your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 About this Course This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and

More information

NE-20411D Administering Windows Server 2012

NE-20411D Administering Windows Server 2012 NE-20411D Administering Windows Server 2012 Summary Duration Vendor Audience 5 Days Microsoft IT Professionals Published Level Technology 13 May 2014 200 Windows Server 2012 Delivery Method Instructor-led

More information

Administering Windows Server 2012 Course M20411 5 Day(s) 30:00 Hours

Administering Windows Server 2012 Course M20411 5 Day(s) 30:00 Hours Área de formação Plataforma e Tecnologias de Informação Administering Windows Introduction Get hands-on instruction and practice administering Windows, including Windows R2, in this five-day Microsoft

More information

Course 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

Course 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Course 6425C: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Course OutlineModule 1: Introducing Active Directory Domain Services This module provides an overview

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Course 20411D: Administering Windows Server 2012 Page 1 of 8 Administering Windows Server 2012 Course 20411D: 4 days; Instructor-Led Introduction Get hands-on instruction and practice administering Windows

More information

Course 20411D: Administering Windows Server 2012

Course 20411D: Administering Windows Server 2012 Course 20411D: Administering Windows Server 2012 Five Days, Instructor Led About this course Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in

More information

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers Course 6419B: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers OVERVIEW About this Course This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills that

More information

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

"Charting the Course... MOC 20411 D Administering Windows Server 2012. Course Summary

Charting the Course... MOC 20411 D Administering Windows Server 2012. Course Summary Course Summary Description Get hands-on instruction and practice administering Windows Server 2012, including Windows Server 2012 R2, in this five-day Microsoft Official Course. This course is part two

More information

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure MOC6435 About this Course This five-day course will provide students with an understanding of how to design a Windows Server 2008 Network Infrastructure

More information

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 (MS6416)

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 (MS6416) Duration: 5 days About this Course This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to work with Network Infrastructure and Active Directory technologies in Windows Server

More information

MCSA: Windows Server 2008

MCSA: Windows Server 2008 MCSA: Windows Server 2008 Course Description and Overview Overview SecureNinja's MCSA: Windows Server 2008 training and certification boot camp in Washington, DC will prepare Microsoft professionals to

More information

What s in Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410):

What s in Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410): Brewster New York 10509 What s in Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410): The course provides skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an

More information

Course 6419B: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers

Course 6419B: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers Course 6419B: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers Length: Delivery Method: 5 Days Instructor-led (classroom) About this Course This five-day instructor-led course provides

More information

20411 - Administering Windows Server 2012

20411 - Administering Windows Server 2012 20411 - Administering Windows Server 2012 Duration: 5 Days Course Price: $2,975 Software Assurance Eligible Course Description Course Overview Get hands-on instruction and practice administering Windows

More information

Build Your Knowledge!

Build Your Knowledge! About this Course This 5-day instructor-led course provides you with the skills and knowledge needed to plan, design, and deploy a physical and logical Windows Server 2012 Active Directory Domain Services

More information

Build Your Knowledge!

Build Your Knowledge! About this Course Get hands-on instruction and practice administering, including R2, in this five-day Microsoft Official Course. This course is part two in a series of three courses that provides the skills

More information

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Designing and Implementing a Server Infrastructure WINDOWS 2012 COURSE OUTLINE Visit Our Website to Enroll Now Www.ITBigBang.Com/IT-Training Designing and Implementing a Server Infrastructure Course Title Designing and Implementing a Server Infrastructure

More information

Course Syllabus. 6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008. Key Data.

Course Syllabus. 6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008. Key Data. Course Syllabus 6416: Updating your Network Infrastructure and Active Key Data Product #: 3702 Course #: 6416B Number of Days: 5 Format: Instructor-Led Certification Exams: This course helps you prepare

More information

This module explains how to configure and troubleshoot DNS, including DNS replication and caching.

This module explains how to configure and troubleshoot DNS, including DNS replication and caching. Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System This module explains how to configure and troubleshoot DNS, including DNS replication and caching. Configuring the DNS Server Role Configuring

More information

MS 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Infrastructure

MS 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Infrastructure MS 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Infrastructure Description: Days: 5 Prerequisites: This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to configure

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 Course 20411D: Administering Windows Server 2012 Course Details Course Outline Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System This module explains how to configure and troubleshoot DNS, including

More information

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Designing and Implementing a Server Infrastructure Course Code: M20413 Vendor: Microsoft Course Overview Duration: 5 RRP: 2,025 Designing and Implementing a Server Infrastructure Overview Get hands-on instruction and practice planning, designing and deploying

More information

MCSA Instructor-led Live Online Training Program. Course Outline MCSA 70-410. Deploying and Managing Windows Server 2012

MCSA Instructor-led Live Online Training Program. Course Outline MCSA 70-410. Deploying and Managing Windows Server 2012 Course Outline MCSA 70-410 Deploying and Managing Windows Server 2012 Windows Server 2012 Overview Overview of Windows Server 2012 Management Installing Windows Server 2012 Post-Installation Configuration

More information

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Designing and Implementing a Server Infrastructure Course 20413C: Designing and Implementing a Server Infrastructure Course Details Course Outline Module 1: Planning Server Upgrade and Migration This module explains how to plan a server upgrade and migration

More information

Course 20411B: Administering Windows Server 2012

Course 20411B: Administering Windows Server 2012 Course 20411B: Administering Windows Server 2012 Length: 5 Days Published: January 04, 2013 Language(s): English Audience(s): IT Professionals Level: 200 Technology: Windows Server 2012 Type: Course Delivery

More information

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Introduction This five day instructor led course provides students with the knowledge and skills to work with Network

More information

COURSE 20413C: DESIGNING AND IMPLEMENTING A SERVER INFRASTRUCTURE

COURSE 20413C: DESIGNING AND IMPLEMENTING A SERVER INFRASTRUCTURE ABOUT THIS COURSE This 5 day course covers the knowledge and skills needed to provide an enterprise solution that supports manual and automated server installations in a physical and virtual environment

More information

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 Overview About this Course This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and

More information

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (6421B)

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (6421B) Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure (6421B) Overview This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to configure and troubleshoot

More information

Implementing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure

Implementing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure Course Outline Implementing a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure Other Information MS2153 Days 5 Starting Time 9:00 Finish Time 4:30 Lunch & refreshments are included with this course. Implementing

More information

MS 6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers

MS 6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers MS 6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers Description: Days: 5 Prerequisites: This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills that

More information

MOC 6435A Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure

MOC 6435A Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure MOC 6435A Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure Course Number: 6435A Course Length: 5 Days Certification Exam This course will help you prepare for the following Microsoft exam: Exam 70647:

More information

Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional

Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional Key Data Course #: 2272C Number of Days: 5 Format: Instructor-led The purpose of this course is to address the implementation and desktop support

More information

Designing and Implementing a Server Infrastructure 20413C; 5 days, Instructor-led

Designing and Implementing a Server Infrastructure 20413C; 5 days, Instructor-led Designing and Implementing a Server Infrastructure 20413C; 5 days, Instructor-led Course Description Get hands-on instruction and practice planning, designing and deploying a physical and logical Windows

More information

MCSA: Windows 2012 Server

MCSA: Windows 2012 Server MCSA: Windows 2012 Server SecureNinja's MCSA: Windows 2012 Server (9) nine day training and certification boot camp in Washington, DC and San Diego, CA will provide students a primary set of Windows Server

More information

Course 20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure

Course 20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure Course 20413: Designing and Implementing a Server Infrastructure Overview About this course Get hands-on instruction and practice planning, designing and deploying a physical and logical Windows Server

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

Advanced Diploma In Hardware, Networking & Server Configuration

Advanced Diploma In Hardware, Networking & Server Configuration Advanced Diploma In Hardware, Networking & Server Configuration Who should do this course? This course is meant for those persons who have a dream of getting job based on Computer Hardware, Networking

More information

Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2

Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2 Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2 Eğitim Tipi ve Süresi: 5 Days VILT 5 Day VILT Configuring, Managing, and Maintaining Server 2008 R2 (M6419) Perform exclusive, hands-on lab exercises

More information

Implementing Microsoft Security Networks Course No. MS2823 h 5 Days

Implementing Microsoft Security Networks Course No. MS2823 h 5 Days COURSE OVERVIEW This five-day instructor-led course addresses the MCSA and MCSE skills path for IT Pro security practitioners, specifically addressing the training needs of those preparing for the 70-299

More information

VNLINFOTECH JOIN US & MAKE YOUR FUTURE BRIGHT. mcsa (70-413) Microsoft certified system administrator. (designing & implementing server infrasturcure)

VNLINFOTECH JOIN US & MAKE YOUR FUTURE BRIGHT. mcsa (70-413) Microsoft certified system administrator. (designing & implementing server infrasturcure) VNLINFOTECH JOIN US & MAKE YOUR FUTURE BRIGHT mcsa (70-413) Microsoft certified system administrator (designing & implementing server infrasturcure) www.vnlinfotech.com MODULE 1 : Considerations for Upgrades

More information

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 Education and Support for SharePoint, Office 365 and Azure www.combined-knowledge.com COURSE OUTLINE Microsoft Course Code 20411 About this course ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 Get hands-on instruction

More information

411-Administering Windows Server 2012

411-Administering Windows Server 2012 411-Administering Windows Server 2012 Course Duration: 5 Days Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System This module explains how to configure and troubleshoot DNS, including DNS replication

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 WINDOWS 2012 COURSE OUTLINE Visit Our Website to Enroll Now Www.ITBigBang.Com/IT-Training Administering Windows Server 2012 Course Title Administering Windows Server 2012 Course Code 20411D Days / Duration

More information

20411 - Administering Windows Server 2012

20411 - Administering Windows Server 2012 20411 - Administering Windows Server 2012 Overview: The course is part two of a series of three courses, which provide the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure

More information

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Designing and Implementing a Server Infrastructure Page 1 of 7 Overview This 5-day instructor-led course provides you with the skills and knowledge needed to plan, design, and deploy a physical and logical Windows Server 2012 Active Directory Domain Services

More information

Administering Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG CNTT TÂN ĐỨC TAN DUC INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL JSC LEARN MORE WITH LESS! Course 20411D Administering Windows Server 2012 Length: 5 Days Audience: IT Professionals Level: 200

More information

SSVP SIP School VoIP Professional Certification

SSVP SIP School VoIP Professional Certification SSVP SIP School VoIP Professional Certification Exam Objectives The SSVP exam is designed to test your skills and knowledge on the basics of Networking and Voice over IP. Everything that you need to cover

More information

SINGLE COURSE. 136 Total Hours. After completing this course, students will be able to:

SINGLE COURSE. 136 Total Hours. After completing this course, students will be able to: NH204-1314 Designing and Implementing Server Infrastructure 136 Total Hours COURSE TITLE: Designing and Implementing Server Infrastructure COURSE OVERVIEW: After completing this course, students will be

More information

MS-6421A - Confgure and Troubleshoot a Windows Server 2008 Network Infrastructure

MS-6421A - Confgure and Troubleshoot a Windows Server 2008 Network Infrastructure MS-6421A - Confgure and Troubleshoot a Windows Server 2008 Network Infrastructure Table of Contents Introduction Audience At Clinic Completion Prerequisites Microsoft Certified Professional Exams Student

More information

70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 Course Overview This course prepares students to demonstrate your real-world knowledge of Windows Server 2012 core infrastructure services. Exam

More information