กาหนดการส มมนา เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล 11 บ ต คมหาชน

Size: px
Start display at page:

Download "กาหนดการส มมนา เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล 11 บ ต คมหาชน"

Transcription

1 กาหนดการส มมนา เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล 11 บ ต คมหาชน เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 1

2 ว ตถ ประสงค โครงการ: 1. สอนการลงท นในธ รก จบ ต คโฮเตลอย างสร างสรรค ท าก าไรและม ค ณค าต อส งคม 2..เพ อเช ญชวนให ผ ท ม อาคารเก า อส งหาร มทร พย หร อท ด น ท ไม ได ถ กใช งานท ว ประเทศ หร อผ ท ม ก จการโรงแรมท พ กอย แล ว มองเห นทางเล อกในการลงท น ในธ รก จโรงแรม ขนาดเล ก หร อบ านพ กHomestay และสามารถพ ฒนาให เก ดม ลค าเพ มทางเศรษฐก จได เพ อให เก ดการสร างรายได ในช มชน และอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม, สถาป ตยกรรม และธรรมชาต ตามแนวทางของเศรษฐก จสร างสรรค และการพ ฒนาอย างย งย น (Creative Economy and Sustainable Development) 3.เพ ออน ร กษ พ นท ทางว ฒนธรรม ช มชนและสภาพแวดล อมรวมถ งว ถ ช ว ตพร อมก บการ สร างรายได โดยไม ต องเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตหร อท าลายทร พยากรธรรมชาต ตามนโยบายการ ท องเท ยวเช งน เวศน ของร ฐบาล กล มเป าหมาย: 1.ส วนท องถ นท ต องการส งเสร มให เก ดความร ในการกระจายรายได และสร างงานไป พร อมก บการอน ร กษ 2.ผ ท สนใจลงท นท าบ ต คโฮเต ลในเช ง SMEs 3.ผ ครอบครองกรรมส ทธ อาคารบ านเร อนเก าหร อท ด นว างเปล าท วประเทศหร อในพ นท ท องเท ยวอ นๆ 4.ผ สนใจในก จกรรมท องเท ยวเช งอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม และ ส งแวดล อม รายละเอ ยดก จกรรม การส มมนาเช งปฏ บ ต การ : ร ปแบบการดาเน นการ : ฟ งการบรรยายและท าเว คชอบ ว น-เวลาจ ดก จกรรม : ว นเสาร -อาท ตย ท พฤศจ กายน 2557 สถานท : ห องประช มใหญ ช น5 เซนทร ลแจ งว ฒนะ ราคาพ เศษ : 12,000 บาท ส าหร บ 2ท าน การสม คร : โอนเง นเข าบ ญช เลขท ช อวรพ นธ คล ามไพบ ลย ธ.กร งเทพ สาขาบางลาภ ผ ประสานงานค ณหล ง : เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 2

3 ว ทยากร 1. ค ณวรพ นธ คล ามไพบ ลย ก ร บ ต คโฮเตล Creative Directorเปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล 2. อาจารย ธ นยว ชร ไชยตระก ลช ย ผ เช ยวชาญด านกลย ทธ การตลาด จากรายการ SME ต แตก 3. อาจารย ส รพล โอภาสเสถ ยร ผ จ ดการใหญ บร ษ ท เครด ตข อม ลแห งชาต 4. ค ณโอภาส ล มป อ งคน นต เจ าของ บร ษ ทกราฟฟ ค และ แบรนด ด ไซน Fontoryและ นายกสมาคมน กออกแบบเรขศ ลป แห งประเทศไทย 4. ค ณ นพดล ส เนต ตา เจ าของ Sunetta Hostel 5.ค ณ จ ตต พ นธ ศร กส กรณ ผ บร หาร LUB D Hostel 6.ค ณ ว ระช ย ปราณว ระไพบ ลย เจ าของโรงแรม Foto Hotel 7.ค ณ จ ราย ต ลยานนท ผ บร หารBangkok Tree House และ Old Bangkok Inn 8.โชต ร ตน อภ พ ฒนพงศ เจ าของ Yim Hostel Huaikwang 8.ค ณ ส มลมาลย เอ ยมจาร ญ เจ าของBB MolLodge and Yoga 9. ภาว ธ พงษ ว ทยภาน ผ ก อต งเว บไซต ตลาด.คอม และ นายกสมาคมพาณ ชย อ เล กทรอน กส ไทย 10. ผ แทนwebsite www. airbnb เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 3

4 กาหนดการโครงการทอลค โชว บ ต คมหาชน 15-16พย 2557 ว นท 1-เสาร ท 15 พย 2557 Context-inspiring, mindset, Content - Business Vision/Model, Location,Branding,Style, Marketing เป ดลงทะเบ ยน เป ดประต ห องส มมนา พ ธ กรกล าวต อนร บผ เข าส มมนา หน ย พงษ ส ข เป ดเวท แนะน าวรพ นธ คล ามไพบ ลย ก ร บ ต คโฮเตล วรพ นธ คล ามไพบ ลย บรรยายเร องแรงบ นดาลใจในธ รก จโรงแรม, แนวความค ด, ปร ชญาบ ต ค, ว ส ยท ศน / ภาพรวมและอนาคต ในธ รก จบ ต คโฮเตล บรรยายการสร างจ ดขาย และ workshop1-สามห วงทองคา พ กร บประทานอาหารเท ยง ทบทวนสไลด บนจอ โอภาส ล มป อ งคน นต ก ร brandingบรรยายเร องการเล อกสไตล และร ปแบบ ธ รก จส าหร บโรงแรมขนาดเล ก workshop2- branding-positioning-name-slogan- ผ ฟ งบางส วนเสนอช อและ แบรนด งโรงแรมตนให ว ทยากรเสนอแนะ นพดล ส เนต ตา เจ าของ Sunetta Hostel บรรยายการท า7ว ธ ท าบ ต คโฮเตล ให เจ ง จ ราย ต ลยานนท เจ าของ Old Bangkok Inn และ ผ ก อต ง Bangkok Tree House บรรยายการสร างบ ต คโฮเตลให ด งระด บโลก พ กเบรก Air BnBเวปไซท จองห องพ กช อด งบรรยายเร องการเร มต นธ รก จห องพ กด วยบ าน ของค ณเองและการตลาดแบบตรงจากเจ าของถ งล กค า วรพ นธ คล ามไพบ ลย บรรยายเร อง การสร างจ ดขายของบ ต คโฮเตลระด บโลก พร อมแนะน าคอร สเพ มเต ม เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 4

5 ว นท 2-อาท ตย ท 16 พย2557 Context-Take action, know-how / Content- Business plan,marketing, sales,law เป ดประต ห องส มมนา พ ธ กรกล าวต อนร บผ เข าส มมนา พ ธ กรน าทบทวนเน อหาบนจอสไลด วรพ นธ คล ามไพบ ลย ร วมพ ดค ยก บจ ตต พ นธ ศร กส กรณ GM หล บด บางกอก สยามสแควร โฮสเทล เร องกฎหมาย ภาษ และ การจดทะเบ ยนบ ต คโฮเตล โชต ร ตน อภ พ ฒนพงศ เจ าของ Yim Hostel Huaikwang บรรยายเร องช ว ต หล งเป ด Yim Hostel อ.ส รพล โอภาสเสถ ยร ผ จ ดการใหญ บร ษ ทเครด ตข อม ลแห งชาต บรรยายการเข ยนแผนธ รก จส าหร บโรงแรมขนาดเล ก workshop3การเข ยนแผนธ รก จสาหร บโรงแรมขนาดเล กและผ ฟ งบางส วน เสนอแผนธ รก จให ว ทยากรเสนอแนะ พ กร บประทานอาหารเท ยง วรเดช มณ ศร GM FOTO hotel ภ เกต บรรยาย แนวค ด FOTO hotel ภาว ท พงศ ว ทยภาน ผ ก อต ง Tarad.com บรรยายเร องการขายท พ กให ประสบความส าเร จผ านmarketing online อ.ธ นยว ชชร ไชยตระก ลช ย ก ร กลย ทธ การตลาด บรรยายเร องท าโรงแรม อย างไรให โด งด งอย างรวดเร วและย งย น พ กเบรก ส มลมาลย เอ ยมจาร ญ เจ าของ Mol Lodge and Yoga บรรยายการเร ม ธ รก จบ ต ตโฮเตลขนาดเล ก วรพ นธ คล ามไพบ ลย บรรยายป ดเร องมาเป นเจ าของบ ต คโฮเตลก นเถอะ เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 5

6 เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 6

7 เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 7

8 หน งส อ เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเตล เล ม 1และ เล ม 2 ท จะม จาหน ายในงาน เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 8

9 เปล ยนบ านเก าเป นบ ต คโฮเต ล คร งท 4 จ ดทาโดย 9

ค าธรรมเน ยมการอบรมและสถานท ด าเน นการ

ค าธรรมเน ยมการอบรมและสถานท ด าเน นการ 1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระยะ 3-5 ป และแผนปฏ บ ต การประจ าป ) จ ดโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต หล กการและเหต ผล แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (Strategy

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

สถาบ นการเร ยนร เพ อปวงชน เค าโครงการเร ยนร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554

สถาบ นการเร ยนร เพ อปวงชน เค าโครงการเร ยนร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 สถาบ นการเร ยนร เพ อปวงชน เค าโครงการเร ยนร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 คณะศ ลปศาสตร สาขาว ชาสหว ทยาการเพ อการพ ฒนาท องถ น หมวดว ชาเฉพาะ รห ส/ช อว ชา ID4002 แผน (Community Master

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 1 แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ.2555 2559 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะศ ลปกรรมศาสตร สถาบ นเทคโนโลย แห งอโยธยา พ.ศ. 2555-2559 จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นการตามภารก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส

More information

การจ ดการความร ในองค กร

การจ ดการความร ในองค กร การจ ดการความร ในองค กร Knowledge Management PRD ๓ สาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๔... สาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ โดยคณะทางานการจ ดการความร ( KM Team) ท ม ผ อานวยการสาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ (นางจ นตนา

More information

สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช

สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช นป ท ๑ ศ นย บ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา (ไม ม โรงเร ยนว ดในว นน น ไม ม ฉ นในว นน ) 1. หล กการและเหต ผล ด วยการศ กษาในระด บท องถ นในบ านเราย งขาดการให ความส าค ญอย างจร งจ ง โดยเฉพาะการท างานในด านการศ กษาในระด

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.. ผ บร หารระด บส งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ในการบร หารประเทศ โดยเฉพาะอย

More information