การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21"

Transcription

1 การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 แปลและเร ยบเร ยงโดย ชล ดา นภาพ พ ฒน ท มา เร อง Talent Management for the Twenty-first Century วารสาร Harvard Business Review ความล มเหลวในการจ ดการคนเก งเป นสาเหต ท ทาให ผ บร หารในองค การสม ยใหม ประสบก บความ ยากลาบากอย เสมอ ๆ ว ธ จ ดการคนเก งแบบผ ด ๆ โดยเฉพาะในสหร ฐอเมร กา ทาให องค การต าง ๆ ท ม คนเก ง อย อย างมากมายน นลดลงอย างฮวบฮาบ จนกระท งขาดแคลนคนเก งลง ท งน องค การย งต องการให ม คนเก ง กล บมาเหม อนเด ม โดยหล กการของท นมน ษย การจ ดการคนเก งเป นส งคาดหว งพ นฐานท จาเป นอย างย ง และต องวางแผนให บรรล ถ งส งคาดหว งด งกล าวด วย การจ ดการคนเก งอย างไร ประส ทธ ภาพม 2 ประการค อ ประการท หน ง เก ดข น เป นส วนใหญ ค อ ไม ทาอะไรเลย น นค อไม ม การลงม อกระทาใดๆ เลย ไม ม การวางแผนท จะร บม อก บ พวกคนเก ง (ปล อยให ท มจ ดการคนเก ง ไร ความหมาย) การไม ม แผนร บม อก บคนเก งทาให ต องร บ สม ครบ คคลภายนอกเข ามา นอกจากน การไม ม แผนร บม อก บคนเก งย งทาให จานวนคนเก งเช งการ บร หารลดน อยถอยลง ประการท สอง ม กเก ดข นก บบร ษ ทใหญ ๆ และเก าแก ท ย ดต ดอย ก บความซ าซ อน และความเป นเจ าข นม ลนาย โดยม การวางแผนไว ล วงหน าพร อมก บแผนส บทอดตาแหน งมาต งแต ช วง ทศวรรษท 50 ระบบท ล าสม ยแล วย งม อย ในย คท การคาดการณ ทางธ รก จเป นไปได ยากน ได ตกย คไปแล ว เพราะเก ดความไม แน นอนและต นท นท ค อนข างส งมากในสภาวะท ม การเปล ยนแปลงชน ดต ดจรวด เม อเป น เช นน แล วคนเก งเช งการบร หารก ค อยๆ ทยอยก นลาออกไป ถ งเวลาแล วก บว ธ การใหม เพ อจ ดการก บคนเก ง ท งน โดยคาน งถ งว าป จจ บ นธ รก จต องเผช ญก บความ ไม แน นอนอย างม น ยสาค ญ โชคด ท บร ษ ทต างๆ ได ม แบบอย างแล ว แบบอย างท ว าน ได ร บการพ ฒนามา หลายทศวรรษแล ว เพ อนาไปปฏ บ ต ให บรรล ถ งความต องการในสภาวะของความไม แน นอนท งหลาย ค อ การ จ ดการสายโซ อ ปทาน (SCM : supply chain management) ด วยการใช บทเร ยนจากการดาเน นงาน ผนวกก บ การว จ ยเร องสายโซ อ ปทาน (supply chain) ท งน องค การต าง ๆ สามารถประด ษฐ ต วแบบของการจ ดการคน เก งในแนวใหม ให เหมาะสมก บความเป นไปในป จจ บ น ก อนท เราจะกล าวถ งรายละเอ ยด ขอให ท านได ทราบถ งบร บทของการจ ดการคนเก งซ งได ร บการพ ฒนามาแล วในช วง 2-3 ทศวรรษท ผ านมา และสภาพ ของการจ ดการคนเก งในป จจ บ น ความเป นมาของการจ ดการคนเก ง

2 ในช วงทศวรรษท 50 น น การพ ฒนาบ คลากรภายในองค การถ อเป นเร องธรรมดา แต ส าหร บป จจ บ นน การ พ ฒนาการจ ดการจ ดภายในองค การท งหลายได กลายเป นเร องแปลก ท งน ต งแต เร องของการสอนงาน เช งการบร หาร เร องการประเม นผลแบบ 360 องศา เร องการส บเปล ยนหม นเว ยนงาน จนถ งเร องโครงการ พน กงานศ กยภาพส ง (คนเก ง) การพ ฒนาคนเก งภายในองค การได ล มเหลวลงในช วงทศวรรษท 70 ท งน ยกเว นองค การท ใหญ โตมากๆ บาง แห ง เน องจากไม สามารถร บม อก บความไม แน นอนต างๆ ท ทว เพ มข น ในช วงเวลาด งกล าวน สภาวะ เศรษฐก จได ชะลอต วลงอย างชน ดท คาดไม ถ ง ก จกรรมในการพ ฒนาและร กษาคนเก งย งคงวนเว ยนอย ก บ สมมต ฐานต างๆ ท ล าสม ยแล ว จานวนผ บร หารท ม อย อย างล นเหล อด วยเหต ท ไม ม นโยบายในการปลด พน กงานออก ทาให องค การอ ยอ ายเต มทน ภาวะเศรษฐก จถดถอยอย างชน ดท ไม ท นต งต วในช วงทศวรรษท 80 น น ทาให ม การปลดพน กงานออก รวมท งม การเล กจ างด วย ในขณะท ผ งโครงสร างองค การท จ ดทาข นมา ใหม ก ได ต ดทอนสายการบ งค บบ ญชาให ส นลง และระง บการดาเน นการต าง ๆ รวมถ งการลดจานวน พน กงานท ทาหน าท พ ฒนาคนเก ง แต กระน นก ตาม แม ว าส งแรกท ต องทาค อ การลดจานวนตาแหน งลง โดยเฉพาะผ บร หารระด บกลาง แล วเหต ใดผ งโครงสร างองค การจ งย งคงไว ซ งตาแหน งด งกล าว บร ษ ทเก าแก เช น บร ษ ทเป ปซ (PepsiCo) และบร ษ ทจ อ (GE) ย งคงลงท นทางด านการพ ฒนาบ คลากร โดย เป นท ร จ กก นว าเป น เจ าแห งการฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากร ได ฝ กอบรมคนเก งโดยย งคงใช ว ธ การใน แบบท องค การต างๆ เคยใช ก นในอด ต บร ษ ทหลายๆ แห งได ก าวข ามอ ปสรรคต างๆ ท เก ดข นในช วง ทศวรรษท 80 โดยโครงการต างๆ ของบร ษ ทเหล าน ย งคงดารงอย ได ด วยการร ดเข มข ด หล งจาก ค.ศ บร ษ ทย น ล เวอร (Unilever) ประจาประเทศอ นเด ยได เผช ญก บป ญหาเด ยวก นน บร ษ ทย น ล เวอร (Unilever) เป นต วอย างนายจ างและต วอย างของน กพ ฒนาคนเก งมาต งแต ช วงทศวรรษท 50 แต หล งจาก ค.ศ ภาวะเศรษฐก จถดถอยลง บร ษ ทก ทร ดลงเช นก น บร ษ ทเก ดความส นคลอนและตกท น ง ลาบากอย างไม ท นต งต ว การพ ฒนาและการร กษาคนเก งของบร ษ ทเป นไปอย างราบร น โดยแบกร บผ บร หาร ท ได ร บการอบรมและพ ฒนาอย างด จานวน 1,400 ราย ใน ค.ศ ซ งเพ มข นมา 27% จาก ค.ศ แม ว าในความเป นจร งแล ว บร ษ ทต องการปลดผ บร หารออกก ตาม บร ษ ทได ให คาม นส ญญาอย างช ดเจนว า จะไม ใช ว ธ การปลดออก ซ งหมายถ งว าบร ษ ทต องหาตาแหน งงานอ นให หร อไม เช นน นก จ ายเง นชดเชยการ ลาออกจากงานให ก บพวกเขา

3 การพ ฒนาบ คลากรในแบบท เคยปฏ บ ต ก นมา ค อ การร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามา อ นเป นส ตรส าเร จซ ง เป นท น ยมก นอย างแพร หลายมากตลอดจนถ งช วงต นทศวรรษท 90 เพราะองค การต าง ๆ ท ต องการด งด ด กล มคนเก งท กาล งหางานทาใหม ด วยเหต ท เศรษฐก จย งคงเต บโตข นอย เร อยๆ บร ษ ทต างๆ จ ง สรรหาคนเก งเข ามาเร อยๆ ด วยการด งต วคนเก งมาจากบร ษ ทค แข ง และย งสรรค สร างว ธ การร กษาคน เก งด วย จากการส งเกตกล มคนเก งท ลาออกไป บรรดานายจ างจ งได สน บสน นอย างจร งจ งในการลงท นด านการ พ ฒนาบ คลากร ผมจาบทสนทนาของผ บร หารส งส ด (CEO) ของธ รก จอ ตสาหกรรมเคร องม อแพทย ท านหน งท กล าวถ งเร องโครงการพ ฒนาผ บร หาร ซ งห วหน าฝ ายทร พยากรบ คคลเป นผ นาเสนอ หล งจาก ท ได อ านรายงานแล ว ผ บร หารส งส ด (CEO) ท านน นก กล าวข นว า ทาไมเราไม พ ฒนาพน กงานของเราข นเองล ะ ท งๆ ท ค แข งของเราพยายามจะแย งหน าท น ไปจากเรา ในช วงทศวรรษท 90 องค การต างๆ เก อบท กแห งได ย นย นเป าหมายท จะให ม การด งต วคนเก งมาจากบร ษ ทค แข ง ใน ขณะเด ยวก นองค การเหล าน นก จ ดให ม ว ธ ร กษาคนเก งในองค การของตน ซ งเป นส งท ท กคนคาดฝ นได แต ด วยหลาย ๆ องค ประกอบแล วม นเป นส งท เป นไปไม ได ในช วงปลายทศวรรษท 90 การร บสม ครบ คคลภายนอกก ม ข อจาก ดอย างหล กเล ยงไม ได หล งจากท เก ด การขยายต วทางเศรษฐก จอย างเป นประว ต การณ ของสหร ฐอเมร กา ทาให ม บร ษ ทต าง ๆ ได พ งความ สนใจไปย งผ สม ครงานท ม ประสบการณ และขณะเด ยวก นบร ษ ทต าง ๆ เหล าน ก ได ส ญเส ยพน กงานท ม ประสบการณ ของตนให ก บบร ษ ทค แข งท อย ในระด บใกล เค ยงก น การเสาะหาพน กงานใหม จากภายนอกเร ม ม ค าใช จ ายส งข น โดยเฉพาะเม อต องผ าน Headhunter (บร ษ ทจ ดหางานส าหร บตาแหน งระด บบร หาร) พน กงานท ร บเข ามาใหม น ทาให เก ดป ญหาในการเล อนตาแหน งและป ญหาในการร กษาพน กงาน จวบจน ป จจ บ นน ความท าทายในเร องการจ งใจและร กษาพน กงานท เป นท ต องการขององค การเป นภาระท องค การ ต องคาน งถ งเป นอ นด บแรก ข าวท น าย นด ค อ เก อบท กบร ษ ทกาล งห นมาเหล ยวแลถ งความท าทายของการพ ฒนาบ คลากรแล ว กล าวให ช ดเจนก ค อ บร ษ ทต าง ๆ อย างน อยก ได นาว ธ จ ดการคนเก งมาใช บ างแล ว ต วอย างของกรณ ศ กษาเม อไม นานมาน ได ม รายงานมาว า 2 ใน 3 ของบรรดานายจ างในสหร ฐอเมร กาไม ม การวางแผนกาล งคน แต ข าวร าย ก ค อ บร ษ ทท ปร กษาต าง ๆ ได ห นกล บไปปฏ บ ต ด งเช นในช วงทศวรรษท 50 และก ได จ ดทาแผนส บทอด ตาแหน งในระยะยาว โดยให รายละเอ ยดของงานในระยะยาวไว แม ว าเม อเวลาผ านไปแล วสภาพธ รก จหร อ ระบบการพ ฒนาและร กษาคนเก งจะไม เหม อนเด มแล วก ตาม ว ธ ง าย ๆ ของแผนการส บทอดตาแหน งท กล าวมา ม นใช ไม ได การวางแผนส บทอดตาแหน งในแบบท เคย ปฏ บ ต ก นมาน น ได แสดงกระบวนการของการพ ฒนาบ คลากรไว เป นเวลาหลาย ๆ ป แต ทว าเม อเวลาผ านไป

4 กลย ทธ ต าง ๆ ผ งโครงสร างองค การ และคณะผ บร หาร จะต องม การเปล ยนแปลงอย างแน นอน นอกจากน แล วพน กงานร นต อ ๆ มา ซ งทางองค การได เตร ยมให ส บทอดตาแหน งอาจจะลาออกไปแล ว ในยามท ตาแหน งสาค ญ ๆ ว างลง ก เป นเร องปกต ท บร ษ ทต าง ๆ จะต ดส นใจให พน กงานท ถ กระบ ไว ตามแผน ส บทอดตาแหน ง มาดารงตาแหน งท ว างลง ท ง ๆ ท พน กงานผ น นไม ม ค ณสมบ ต ตามล กษณะงานเลย และแล วบร ษ ทย อมต องร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามา ผลท เก ดข นย าแย ย งกว าการไม ม การวางแผนส บ ทอดตาแหน งไว เส ยด วยซ าไป ผลข อแรกค อ พน กงานขององค การจะร ส กเหม อนถ กหลอก กล าวค อ แผน ส บทอดตาแหน งทาให เก ดพ นธะส ญญา ผลข อท สองค อ ส งท เคยลงท นให ก บการพ ฒนาบ คลากรในองค การ ส ญเปล าไปอย างน าเส ยดาย ผลข อท สามค อ ป จจ บ นน บร ษ ทต าง ๆ ต องคอยดาเน นการให แผนส บทอด ตาแหน งท นกาลอย ท ก ๆ ป เน องจากเน องานเปล ยนแปลงไป ประกอบก บม การลาออกของพน กงานซ งเป น เหต ให เส ยเวลาและกาล งความสามารถไปอย างมหาศาล ด วยเหต ท การวางแผนส บทอด ตาแหน งเป นเร องสาค ญ ถ าต องม การปร บเปล ยน แผน น ท ก ๆ ป แล ว เราจะใช แผน อย างค มประโยชน ได อย างไร การจ ดการคนเก งจะส นส ดลงได ต องอาศ ยกระบวนการจ ดการด านอ น ๆ ด วย การจ ดการคนเก งไม ได เป น แค เร องการพ ฒนาบ คลากร หร อการวางแผนส บทอดตาแหน ง และก ไม ได เป นแค เร องของการลดอ ตราการ เข าออกของพน กงาน (turnover rates) หร อผลล พธ ทางกลย ทธ การจ ดการคนเก งเป นเร องของการ สน บสน นว ตถ ประสงค ท งหมดขององค การ ในทางธ รก จรายได เป นเร องท จาเป นอย างย งยวด การให ได มา ซ งรายได ต องม ความเข าใจในเร องต นท นต าง ๆ และผลกาไร ซ งม ความส มพ นธ เก ยวโยงก บแนวทางในการ จ ดการคนเก ง ในช วงทศวรรษท 50 ค าใช จ ายในการพ ฒนาบ คลากรได ถ กใช ไปอย างไม ตรงประเด น เพราะเป นย คท ม ความ เช อว า การเปล ยนงานเป นส ญญาณบอกถ งความล มเหลว บร ษ ทต าง ๆ ซ งไม พ ฒนาคนเก งข นมาจะไม เหล อ คนเก งเลย การพ ฒนาคนเก ง เช น การส บเปล ยนหม นเว ยนงาน ถ กกาหนดไว อย างตายต ว โดยไม ม การต ง ข อส งเกตถ งค าใช จ ายท เก ดข น (ถ าระบบบ ญช ไม เป นไปตามมาตรฐานสากล การประเม นค าใช จ ายต าง ๆ จะ เป นไปอย างยากลาบาก) เร องเหล าน จะไม เป นไปตามท กล าวมาอ กต อไปแล ว บร ษ ทต าง ๆ ไม ต องม คล งส นค าขนาดย กษ เม อ ป จจ บ นน ความต องการของล กค าและการให ข อเสนอจากค แข งข นได ม การเปล ยนแปลงไปอย างชน ดท ห าม กระพร บตา อ ตราการลาออกของผ บร หารเป นไปอย างคล องต วในอ ตรา 10% รวมท งความกดด นท เพ มข น ทาให ผลกาไรของธ รก จได ฟ องว า ว ธ การพ ฒนาบ คลากรภายในองค การน นไม ท นกาลและม ความเส ยง แต ทว าการร บสม ครบ คคลภายนอกก ทาให องค การม ค าใช จ ายส งและย งยากจนเก นไป

5 แนวทางใหม ในการจ ดการคนเก ง การจ ดการสายโซ อ ปทาน (SCM : supply chain management) แตกต างจากการพ ฒนาคนเก ง โดยได ร บการ ปร บปร งใหม ท งหมดมาต งแต ช วงทศวรรษท 50 บร ษ ทต าง ๆ ไม ต องม คล งส นค าขนาดย กษ ไว คอยก กต น ส นค าอ กต อไป บรรดาบร ษ ทสามารถค าขายได อย างม นใจเพราะการแข งข นไม ร นแรงและสามารถคาดการณ ได อย างช ดเจน ต งแต ช วงทศวรรษท 80 บร ษ ทท งหลายได ใช ว ธ ลองผ ดลองถ กก บกระบวนการผล ตส นค าแบบ ท นเวลา (JIT : just in time) นว ตกรรมของห วงโซ อ ปทาน (supply chain innovations) ทาให บร ษ ท ต าง ๆ สามารถพยากรณ ความต องการของล กค า และสามารถปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ ได ถ กต องและ รวดเร วกว าสม ยก อน ต อไปน เราจะกล าวถ งเร องท คล ายคล งก บระบบการผล ตแบบเสร จท นเวลา (JIT : just in time) ในห วข อของการจ ดการคนเก งแบบ talent on demand) หากท านพ จารณาด ท านจะเห นร ปแบบ ของการจ ดการคนเก งด งท จะกล าวต อไปว าม ความเหมาะสมอย างไร การพยากรณ ถ งความต องการในผล ตภ ณฑ เท ยบได ก บการพยากรณ ถ งความต องการคนเก ง การประมาณการการ ผล ตส นค าให ม ราคาถ กและผล ตได รวดเร วท ส ดเท ยบได ก บการพ ฒนาคนเก งด วยต นท นท เหมาะสม การใช กระบวนการผล ตจากองค การภายนอก (outsourcing) ม ล กษณะคล ายก บการร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามา การส งมอบส นค าท ท นเวลาม ความส มพ นธ ก บการวางแผนต าง ๆ จากประเด นและความท าทายต าง ๆ ใน กระบวนการพ ฒนาและร กษาคนเก งภายในองค การน นม ผลอย างไรต ออนาคตของพน กงาน ท งในเร อง ความก าวหน าและประสบการณ ซ งคล ายก บเร องจะจาหน ายผล ตภ ณฑ ในระบบห วงโซ อ ปทาน (supply chain) อย างไร ซ งหมายถ งการลดอ ปสรรคท มาข ดขวางการปร บปร งกระบวนการผล ต รวมถ งการหล กเล ยง ความผ ดพลาดในการประกอบผล ตภ ณฑ ว ธ ล าส ดในการจ ดการคนเก งม อย 4 หล กการ โดยได แนวทางมาจากการปฏ บ ต จร งผนวกก บการจ ดการแบบ สายโซ อ ปทาน (SCM : supply chain management) ซ งจะกล าวถ งความไม แน นอน เช น การ ต ดส นใจท จะสร างคนเก งข นมาเองหร อซ อต วมา และจะลดความเส ยงอย างไรในเร องการพยากรณ ถ งความ ต องการคนเก ง รวมถ งความไม แน นอนในเร องอ น ๆ เช น การให ได มาซ งผลตอบแทนท ค มค าจากการ พ ฒนาบ คลากร และจะลงท นอย างไรท จะจ งใจให ฝ ายบร หารท ผ านการฝ กอบรมแล วย งคงอย ก บองค การ หล กการท 1 : การสร างคนเก งข นเองหร อจะซ อต วคนเก งมา ถ าม คนเก งอย มากก จะง ายต อการวางตาแหน งต าง ๆ ป จจ บ นน สมรรถนะมาตรฐานของคนเก งเป นทร พย ส นท ม ค าส งมาก คนเก งสามารถหางานทาใหม ได การศ กษาของบร ษ ท ปร กษาช อ Watson Wyatt ทาให ทราบว ากล มพน กงานท เพ งผ านการฝ กอบรมเป น กล มท พร อมจะลาออกจากงานได ท นท เหต ท พวกเขาจากไปก เพ อโอกาสท ด กว าเด ม

6 การพ ฒนาคนเก งขององค การย งคงเป นท ปฏ บ ต ก นอย เพราะค าใช จ ายน อยกว าและสะดวกกว าการร บสม คร บ คคลภายนอก แต การร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามาน นจะรวดเร วและตอบสนองความต องการของ องค การได มากกว า ด งน น ว ธ ท เหมาะสมก ค อ เราควรใช ท ง 2 ว ธ ควบค ก น ส งท ท าทายค อ จะสามารถใช แต ละว ธ เพ อแก ป ญหาเร องคนเก งได อย างไร เร มแรกเลยเราควรให ความพยายามก บแนวค ดท ว าเราสามารถพยากรณ ถ งความต องการคนเก งอย างช ดเจน และเป นไปตามความจร งท ว าการคาดการณ ในระยะยาวจะม ส งท ขาดตกบกพร องด วยอ ตราความผ ดพลาด ของการพยากรณ ถ งความต องการผล ตภ ณฑ ในรายบ คคลอย ท ประมาณ 33% และเพราะการเปล ยนผ ง โครงสร างองค การ รวมถ งการเปล ยนแปลงกลย ทธ องค การอย เสมอ ๆ ส าหร บแนวค ดในการทานายถ ง ความต องการคนเก งของบร ษ ทท กแห งท ป ดต วลงไปแล วก เป นเพ ยงความเช อเท าน น บร ษ ทช นนา เช น บร ษ ทCapital One และบร ษ ทDow Chemical ได ยกเล กการพยากรณ ถ งคนเก งแบบระยะยาว โดยได แปลงให เป นแผนระยะส น ค อ เหล าผ บร หารได ดาเน นการให น กวางแผนคาดการณ เร องความต องการคนเก งอย างด ท ส ด ท งน ให เผ ออนาคตไปอ กเพ ยงหน งหร อสองป พวกน กวางแผนได ใช ซอฟต แวร เล ยนแบบอย างชาญ ฉลาดเพ อให ทราบว าคนเก งร นใหม ต องการอะไร และก ได ดาเน นการตามกระบวนการน นซ า ๆ โดยใช สมมต ฐานท แตกต างก นไป เพ อให ทราบว าจะคาดการณ ถ งคนเก งอย างเต มท ได อย างไร บรรดาผ บร หาร ม กจะต ดส นใจทาการปร บแผนธ รก จในยามท องค การต องการคนเก งเป นอย างย ง บรรดาผ บร หารเช งปฏ บ ต การต าง ๆ ทราบว าท ก ๆ เร องท เก ยวก บความไม แน นอนของความต องการทางการ บร หารน น อาจม ค าใช จ ายส งกว าหร อต ากว างบประมาณก ได แต ต นท นในการพ ฒนาบ คลากรค ออะไรล ะ ระหว างการม คนเก งมากเก นไปก บการม คนเก งน อยเก นไป ตามท ปฏ บ ต ก นมาน นน กวางแผนกาล งคนได ส นน ษฐานแบบท ว ๆ ไปว าท งต นท นและความเส ยงในการพ ฒนาบ คลากรม ความคงท ตายต ว สมมต ว าเราต องการปร บโปรแกรมเมอร เข ามา 100 ราย แต เราร บเข ามามากกว าหร อน อยกว า 10 ราย ก ม ค า เท าก น อย างไรก ตาม น นไม ใช ประเด นท จะกล าวถ ง และในทางกล บก นสถานการณ ในช วงทศวรรษท 50 ความเส ยงจากการใช เง นเก นงบประมาณเป นเร องท ต องให ความสนใจมากกว าความเส ยงจากการใช เง นต า กว างบประมาณ เพราะในช วงเวลาน นพน กงานสามารถหางานใหม ได อย างง ายดาย ถ าเราใช จ ายเง นสาหร บ การพ ฒนาบ คลากรต ากว างบประมาณ เราจะสามารถร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามาเพ มได อ ตรา ค าจ างก บความไม แน ใจในความสามารถของพน กงานใหม เป นเร องท ต องให ความสนใจเป นพ เศษ แต ต นท น

7 ในเร องเหล าน เม อเท ยบก บค าใช จ ายในการร กษาคนเก งแล วถ อว าเป นเร องเล ก ด งน น เม อพ จารณาต นท น จานวนมากท เก ดจากการใช เง นเก นงบประมาณ เราจะต องการพ ฒนาโปรแกรมเมอร ท ม ไม ถ ง 100 ราย พร อม ก บคาดหว งว าจะลดการขาดแคลนคนเก งด วยการร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามา ถ าเราค ดว าจานวน โปรแกรมเมอร 100 รายเป นประมาณการท เหมาะสม บางท เราจะต องพ ฒนาบ คคลกรขององค การ 90 ราย เพ ยงแค ว าเราไม ได ใช เง นเก นงบประมาณ หล งจากน นก วางแผนร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามาประมาณ 10 ราย หากเราประมาณการได ใกล เค ยง เราจะต องการพ ฒนาบ คลากรขององค การในจานวนท น อยกว าน ค อ ประมาณ 60 ราย หล งจากน นจ งวางแผนร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามาเพ ม การประเม นถ งอ ปสรรคระหว างการสร างคนเก งข นเองก บการซ อต วคนเก งมาน น ต องว เคราะห ถ งเร องต าง ๆ ด งต อไปน : ท านต องการคนเก งมาอย ด วยนานเท าใด หากท านต องการคนเก งมาอย ด วยนาน ๆ ท านก ต อง ย นยอมลงท นทางด านการอบรมและพ ฒนาโดยไม ม เง อนไข ท านจะคาดคะเนถ งระยะเวลาท ต องการให คนเก งมาอย ด วยอย างแม นยาได อย างไร ย งถ าท าน พยากรณ ได แม นยามากเท าใด ความเส ยงและต นท นของการพ ฒนาบ คลากรท งโดยองค การเองและ โดยการว าจ างจากภายนอก (outsource) ก ย งน อยลงเท าน น ม การจ ดลาด บช นของท กษะและตาแหน งงานหร อไม การจ ดลาด บช นของท กษะและตาแหน งงาน ทาให ทราบว าม พน กงานท ไม ม ความจาเป นต องเร ยนร จากงาน องค การม มาตรการในการระบ บทบาทของการอบรมและพ ฒนา หร อการลงท นอ น ๆ ท ไม จาเป นหร อไม ย งองค การม การ จ ดระบบมากเท าใด การฝ กอบรมและพ ฒนาคนเก งท ม อย แล วในองค การก ย งง ายดายมากข นเท าน น ม ความส าค ญอย างไรท จะร กษาว ฒนธรรมองค การ โดยเฉพาะการน บถ ออาว โส การร บสม คร บ คคลภายนอกทาให เก ดบรรท ดฐานและค าน ยมต าง ๆ ท ทาให เก ดการเปล ยนแปลงว ฒนธรรม องค การ ถ าต องม การเปล ยนแปลงว ฒนธรรมองค การก ทาได โดยการร บสม ครบ คคลภายนอกเข ามา แม ว าในบางคร งก อาจจะไม ได ผลล พธ ตามท ค ดไว คาตอบของเร องเหล าน อาจจะใช ได ด ตามแต ละหน วยงาน แต ละล กษณะงาน ต วอย างเช น งานในระด บ ปฏ บ ต การอาจจะร บสม ครบ คคลภายนอกได อย างไม ม เง อนไขและไม ต องเส ยค าใช จ ายมากน ก เพราะพวกเขา ม ความสามารถตามท หน วยงานต องการ หน วยงานสามารถร บเข ามาได ท นท อ ตราค าจ างของพวกเขาไม เก น งบประมาณท วางไว และพวกเขาเป นท ต องการของหน วยงานในขณะน น สาหร บงานท ต องการท กษะงาน อย างด ก ต องจ ายค าจ างในอ ตราท ส งกว า บร ษ ทต องเส ยค าใช จ ายในการเสาะหา

8 ค าธรรมเน ยมทางธ รก จ และบางท ก รวมถ งค าใช จ ายท พน กงานผ น นเร ยกร อง นอกจากน ก ย งม ต นท นของ ความเส ยงด วย เช น พน กงานรายน นอาจม พฤต กรรมหร อแนวความค ดท ไม เหมาะก บองค การน น ๆ หล กการท 2 : การประย กต ความไม แน นอนของความต องการคนเก ง หากท านจ ดซ อว สด ในปร มาณมากและเก บร กษาไว ในคล งส นค า ก เป นไปได ท ท านจะจ ดซ อว ตถ ด บเพ อใช ในการผล ตไว เป นเวลานาน ๆ ด งน น จ งต องคาดการณ ถ งระยะเวลาการผล ตไว ล วงหน า แต ถ าท านเตร ยม ว ตถ ด บไว คร งละน อย ๆ ท านก ไม ต องคาดคะเนถ งเร องด งกล าว ในหล กการเด ยวก นน ท านสามารถประย กต ถ งการคาดการณ เก ยวก บคนเก งในช วงเวลาส น ๆ ด วยล กษณะเด ยวก นซ งเป นว ธ ง าย ๆ จนคาดไม ถ ง เม อพ จารณาถ งป ญหาของการโน มน าวบ คลากรค ณภาพร นใหม เข ามาอย ในองค การ บร ษ ทท ไปร บน กศ กษา จากสถานศ กษาโดยตรง กล มน กศ กษาท เพ งจบการศ กษาเหล าน จะเข ามาพร อม ๆ ก นท นท ในเด อนม ถ นายน บร ษ ทต องจ ดปฐมน เทศให ก บน กศ กษาเหล าน และให พวกเขาได เร ยนร จากงาน หล งจากน นก เข าส กระบวนการพ ฒนาบ คลากร ถ าพน กงานใหม เข ามา 100 ตาแหน ง องค การต องม ภารก จทางด านการพ ฒนา บ คลากรท งหมด 100 บทบาทในท นท ภารก จท งหมดเป นส งท ท าทายภายใต ความกดด นของบร ษ ท กล าวค อ เพ อต ดต นท นหร อจ ดผ งโครงสร างใหม แต ตามข อเท จจร งแล วผ ท เพ งจบการศ กษาจากมหาว ทยาล ยจานวนมาก ย งไม ต องการทางานในท นท ท จบ การศ กษา อ กว ธ ในการด งเอาประโยชน จากการขาดแคลนคนเก ง เป นการคาดการณ ท ได ผลตอบร บท ด กว าโดยแบ ง โครงการการพ ฒนาบ คลากรในระยะยาวเป นโครงการย อย ๆ แต ละโครงการย อยจะม ป จจ ยการพยากรณ ท แตกต างก นไป การเร มต นท ด น นก ด วยโครงการการพ ฒนาบ คลากรขององค กรไปตามแต ละหน าท ซ งบร ษ ท บางแห งย งคงทาก นอย โครงการต าง ๆ เหล าน ม กจะกล าวถ งห วข อธรรมดา ๆ เช น การบร หารท วไป มน ษยส มพ นธ และก เร องต าง ๆ ท เป นไปตามล กษณะงาน ม ความไม สมเหต สมผลท ว าพน กงานในท ก ๆ ตาแหน งไม สามารถไปด วยก นก บการอบรมท ว ๆ ไป แล วได เป นผ เช ยวชาญ โครงการใดท ถ กกาหนดไว 3 ป ก สามารถปร บเปล ยนเป นหล กส ตรละหน งป คร ง หล งจากท พน กงานท กคนจบหล กส ตรแรกแล ว องค การ สามารถนาป จจ ยต าง ๆ ข นมาพ จารณาถ งความต องการในแต ละหน าท อ กคร งหน งได แล วจ งจ ดสรร พน กงานให สอดคล อง เพราะโครงการตามล กษณะงานอาจจะใช เวลานานข นอ ก 50% การพยากรณ แต ละคร งอาจจะต องการเพ ยงให พ ฒนาข นอ ก 50% และอาจได ผลล พธ กล บมาอย างถ กต อง มากกว า การเพ มความได เปร ยบก ค อการอบรมท กษะท ว ๆ ไปให พน กงานท กคนพร อม ๆ ก น ซ งจะช วยลด ค าใช จ ายท ไม จาเป นในการลงท นด านการพ ฒนาบ คลากร

9 กลย ทธ ในการลดความเส ยงอ น ๆ ท ผ จ ดการเก ยวก บคนเก งสามารถใช ว ธ เด ยวก บการจ ดการแบบสายโซ อ ปทาน (SCM : supply chain management) ภารก จหล กในทางการเง นน นป ญหาในการถ อกรรมส ทธ ใน ทร พย ส น ค อม ลค าของทร พย ส นสามารถแตกต างก นไปตามค าท คานวณได ด งน น ท ปร กษาด านการลงท น จ งเต อนให ม การถ อห นในกล มหล กทร พย ชน ดเด ยวก นไว หลาย ๆ ต ว และก เช นเด ยวก บการจ ดการแบบสาย โซ อ ปทาน (SCM : supply chain management) ค อจะเก ดความเส ยงข นได ถ าต องข นอย ก บองค การใด องค การหน งหร อบ คคลใดบ คคลหน ง สาหร บระบบการจ ดการคนเก งน น เม อพ จารณาสถานการณ ขององค การท ใหญ มาก ๆ และโดยเฉพาะอย าง ย งองค การท ม การกระจายอานาจการบร หาร ซ งแต ละส วนงานจะร บผ ดชอบต อผลกาไรขาดท นและด แล โครงการพ ฒนาบ คลากรไว เอง แทบเป นไปไม ได เลยท ส วนงานจะจ ดเตร ยมจานวนผ บร หารได อย าง ถ กต องตรงก บความเป นจร ง อย างไรก ตาม ถ ารวมโครงการต าง ๆ ท ถ กแบ งย อยออกน นกล บเข ามาเป น โครงการ ๆ เด ยว ความต องการของส วนงานท ไม ได คาดค ดไว และการขาดแคลนคนเก งในส วนงานอ น ๆ ก สามารถยกเล กได อย างง ายดาย หล กการท 3 : การลงท นทางด านการพ ฒนาพน กงานอย างค มค า ในเม อการพ ฒนาบ คลากรภายในองค การเป นหนทางเด ยวท จะสร างคนเก งได บร ษ ทอาจจะย นด ท จะจ ายเง น มากกว าท จะสนใจว าได ม ค าใช จ ายเก ดข น บร ษ ทอาจจะทาถ กต องท ได พ จารณาถ งโครงการพ ฒนาบ คลากร แม ว าจะม ค าใช จ ายส งก ตาม ในขณะท ธ รก จต าง ๆ ม กจะหล กเล ยงก บเร องน แต ทว าในเร องเด ยวก นน จะทา ให กล มคนเก งในป จจ บ นน ขาดความจงร กภ กด ต อองค การ ทาให องค การต าง ๆ ค อย ๆ ค าใช จ ายในการ พ ฒนาบ คลากรให น อยลงไปเร อย ๆ การทาให การลงท นทางด านการพ ฒนาบ คลากรม ความค มค า องค การ อาจจะต องทาการว จ ยและพ ฒนา บางท ว ธ การท แปลกมากท ส ดของความท าทายเช นน ค อ ให พน กงานม ส วนร วมในค าใช จ ายท เก ดข น เพราะ พน กงานเหล าน สามารถเพ มค าประสบการณ ในตลาดแรงงานท เป ดกว าง พน กงานเป นฝ ายได ร บประโยชน จากการพ ฒนาบ คลากร ด งน น จ งม ควรขอให พวกเขาเสนอความเห น ในสหร ฐอเมร กาน นกฎหมายได ค มครองพน กงานรายช วโมงจากการท จะต องร วมจ ายค าใช จ ายในการเข าร บการอบรม เก ยวก บงาน พน กงานอาจม ส วนในการช วยออกค าใช จ ายโดยอาสาเข าร วมโครงการการเร ยนร ซ งหมายถ งการทางาน นอกเหน อจากงานประจา บร ษ ท PNC Financial Services ท เม องพ ตว เบร กเป นหน งในบร ษ ทหลายแห งท เสนอส ญญาให ก บพน กงานสม ครเข าร วมโครงการท ทางบร ษ ทจ ดให ม ข นโดยร วมท มก บผ นาท ม บางคร งก ม การจ ดให พวกพน กงานทางานนอกสถานท พวกพน กงานท ได เข าไปร วมงานก บผ น าองค การได

10 ประสบการณ ท กว างข นและได พบปะก นอย างม ออาช พ ซ งท งหมดน ย อมเป นประโยชน ก บพวกเขาได ในภาย ภาคหน า แต พน กงานเหล าน ต องเส ยค าใช จ ายพร อมก บเส ยสละเวลาอ นม ค า เหล านายจ างม แนวโน มท จะทา การทดลองโดยการปร บเม ดเง นในการลงท นด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อการร กษาพน กงานให นานข นหร อ อย างน อยท ส ดก ในช วงเวลาท ได คาดหมายไว ประมาณ 20% ของบรรดานายจ างในสหร ฐอเมร กา ได ขอให พน กงานท จะได ร บการอบรมทาข อตกลงว าถ าพวกเขาลาออกจากงานก อนครบส ญญา พวกเขาจะต อง จ ายเง นชดใช สาหร บค าใช จ ายในการอบรมและพ ฒนา การดาเน นการแบบน เป นเร องธรรมดา ๆ เฉพาะใน ประเทศด งเช น ประเทศส งคโปร และประเทศมาเลเซ ย กล าวค อ พน กงานม กจะลาออก แต โดยท วไปแล ว การจ างพน กงานใหม จะค มค ากว า หล กการท 4 : ส ารองเง นท นไว โดยให ม ความสมด ลระหว างประโยชน ของพน กงานและนายจ าง ในย คของมน ษย องค การ (organization-man) บร ษ ทจะต ดส นใจว าผ สม ครงานคนใดท ม ความชานาญเพ อให ได คนเก งมาอย ก บองค การนานๆ พน กงานม ทางเล อกน อยหร อแทบไม ม ทางเล อกเลย การปฏ เสธ การเข าร บตาแหน งใหม ถ อเป นการจบช ว ตการทางาน ป จจ บ นน ก เป นท แน นอนอย แล วว า พน กงานสามารถเร ยนร และลาออกไปถ าพวกเขาไม ได งานตามท ใฝ ฝ น และคนเก งท ส ดจะม อ สระท มากท ส ดในการกระทาเช นน การจ ดการเหล าน ได แก ไขป ญหาของพน กงานในเร องเส นทางความก าวหน าในสายอาช พของพน กงาน ด งน น บรรดานายจ งได ลดการควบค มคนเก งขององค การ ทางเล อกของพน กงานอาจไม เป นไปตามท นายจ างต องการ พร อมก นน ความข ดแย งภายในองค การก เพ มข นด วยเพราะนายจ างจานวนคร งหน งใน สหร ฐอเมร กาไม ย นยอมให ผ บ งค บบ ญชาสามารถอน ญาตให ล กน องเปล ยนตาแหน งงานได ด งน น จ งเป นความจาเป นท บร ษ ทจะต องหาหนทางในการส ารองเง นท นในการพ ฒนาการบร หารอย างม ประส ทธ ภาพมากข น ข อสาค ญค อการพ ดค ยถ งทางแก ป ญหาท จะทาให เก ดความสมด ลในผลประโยชน ของท กฝ าย การบร หารของบร ษ ท Mc Kinsey ไม ได ข นอย ก บว าพวกเขาค ดเล อกคนแบบใดมาเข าร วม โครงการต าง ๆ ท แจ งมาทางคอมพ วเตอร เท าน น แต ย งได จ ดการให พน กงานทราบหล กการในการดาเน น โครงการท ต องร บผ ดชอบมากข น ห นส วนอาว โสท เป นกรรมการในการค ดเล อกพน กงานท งฝ ายนายจ าง และล กจ างเป นผ ให มต เอกฉ นท ว าจะมอบหมายงานให ใคร

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information