สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

Size: px
Start display at page:

Download "สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต"

Transcription

1 ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

2 คานา ส าน กงานต ารวจแห งชาต ม อน ม ต ลงว นท 13 ม ถ นายน 2555 ท ายหน งส อส าน กงาน ย ทธศาสตร ต ารวจ ด วนท ส ด ท ๐๐๐๗.๑๓/2600 ลงว นท 12 ม ถ นายน 2555 อน ม ต แนวทาง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) เพ อใช เป นแนวทางประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนา สถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ให ม ความช ดเจน เก ดความโปร งใสเป นธรรม และสอดคล องก บสภาพความเป นจร ง แนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการด งกล าว ส าน กงานย ทธศาสตร ต ารวจได ด าเน นการปร บปร ง โดยจ ดให ม การส มมนาหน วยงานท เก ยวข องร วมก นระดมสมอง แสดงความค ดเห น ในประเด นต างๆ จนได ข อสร ปแนวทางการประเม นผลในส วนของผลผล ต (output) และผลล พธ (outcome) มาเป นค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ท งในส วนของกองบ ญชาการต ารวจนครบาล ตารวจภ ธรภาค 1-9 และศ นย ปฏ บ ต การต ารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต แจกจ ายให แก สถาน ต ารวจ และ หน วยงานในส งก ดส าน กงานต ารวจแห งชาต ท เก ยวข อง เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นโครงการพ ฒนา สถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕8) ให เป นไปตาม ว ตถ ประสงค ม ร ปแบบการประเม นผลท เป นมาตรฐานตามภารก จ ๕ ด านของสถาน ต ารวจ บรรล ผลส มฤทธ ของงาน เก ดประโยชน ส งส ดและความผาส กของประชาชนต อไป สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

3 สารบ ญ หน า ส วนท 1 การว ดความสาเร จในส วนของผลผล ต (output) ๑. แนวทางการดาเน นการประเม นในส วนของผลผล ต (output) ๑.๑ ด านการบร การท วไป ระด บความสาเร จการทดลองส มตรวจระบบการให บร การของข าราชการตารวจ 2 ต อประชาชนผ มาต ดต อราชการ ณ สถาน ตารวจตามสภาพความเป นจร ง 9.2 ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาด านการบร การสถาน ตารวจ (หน วยงานระด บ 3 Front Office) ท ม การปฏ บ ต งานและม ค ณภาพการให บร การในระด บมาตรฐาน ๑.๒ ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาพน กงานสอบสวนเพ อการอานวย 8 ความย ต ธรรมทางอาญา 13.2 ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย 11 ความย ต ธรรมทางอาญา ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย 11 ความย ต ธรรมทางอาญา การประเม นพน กงานสอบสวน โดย กต.ตร.สน./สภ. ประเม นให 12 แล วเสร จภายใน 15 ก.ย. ของป งบประมาณน น ๆ ๑๓.๓ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา 12 ๑.๓ ด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 13 ๑๓.๑ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ต 14 และทร พย ส น ๑๔.๑ จานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อจานวนประชากร ๑5 (คด /แสนคน) ๑๔.๒ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข น ๑5 และจ บก มได ในป งบประมาณ คด กล ม 1 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 2 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 3 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ 15 ๑๔.๓ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการจ บก มคด ตามหมายจ บค างเก า 16 ๑๔.๔ ระด บความสาเร จในการสร างเคร อข ายการป องก นปราบปรามอาชญากรรมในพ นท จานวนการสร างเคร อข ายในการป องก น ค าเฉล ยจานวนอาสาสม คร ของแต ละเคร อข ายรวมก น จานวนผลการปฏ บ ต หร อผลงานของอาสาสม ครท กเคร อข าย จานวนการจ ดต งศ นย ประสานงานช มชนม หน วยปฏ บ ต ตามเกณฑ 16

4 หน า ๑.๔ ด านควบค มการจ ดการจราจร 31 ๙.๑ อ ตราส วนจานวนผ เส ยช ว ตต อจานวนประชาชน (ราย/แสนคน) กาหนดก จกรรมการดาเน นงานโครงการเพ อกวดข นว น ยจราจรและ 32 ลดอ บ ต เหต อ ตราส วนจานวนผ เส ยช ว ตต อจานวนประชากร 33 ๙.๒ ร อยละท ลดลงของผ เส ยช ว ตท เก ดจากอ บ ต เหต จราจรทางบก ๓3 9.3 ร อยละความสาเร จของการให บร การด านควบค มการจ ดการจราจร 34 ๑.๕ ด านการบร หารและพ ฒนาบ คลากร 46 ๑๑.๑ ว ดร อยละความสาเร จของการให บร การท ง ๕ ด าน ผ านเกณฑ ท ตร. กาหนด 47 ๑๑.๒ ท กสถาน ตารวจไม ม เร องร องเร ยนพฤต กรรมการใช อานาจหน าท ท ผ ดกฎหมาย 47 ของป งบประมาณน น ๆ ๑๑.๓ จานวนเร องร องเร ยนพฤต กรรมไม เหมาะสม ลดลงร อยละ ๕๐ ในป งบประมาณ 48 เปร ยบเท ยบก บป งบประมาณท ผ านมา ส วนท 2 การว ดความสาเร จในส วนของผลล พธ (outcome)หร อแบบสารวจความพ งพอใจ ด านการบร การท วไป ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ด านการควบค มและจ ดการจราจร ด านการพ ฒนาบ คลากร 5.1 ด านการบร หารท วไปภายในสถาน ตารวจ ความค ดเห นของ กต.ตร. และหน วยงานต าง ๆ 65 ๓. ภาคผนวก ผนวก ก : ตารางต วช ว ดและค าคะแนนในส วนของผลสาเร จของงาน หร อ ผลผล ต (output) 6๙ ผนวก ข : กรอบคะแนนภาพรวมการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนา 7๓ สถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท 3 (พ.ศ )

5 ส วนท 1 การว ดความสาเร จในส วนของผลผล ต (output) (ด านละ 25 คะแนน) 1. ด านการบร การท วไป ต วช ว ด/ก จกรรม คะแนน 9.1 ระด บความสาเร จการทดลองส มตรวจระบบการให บร การของ ข าราชการตารวจต อประชาชนผ มาต ดต อราชการ ณ สถาน ตารวจ ตามสภาพความเป นจร ง 9.2 ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาด านการบร การสถาน ตารวจ (หน วยงานระด บ Front Office) ท ม การปฏ บ ต งานและม ค ณภาพ การให บร การในระด บมาตรฐาน 15 10

6 ๒ แนวทางการพ ฒนาด านการบร การท วไป ก จกรรมท เป นการม งผลส มฤทธ ของงาน (Result Base Management) เป าหมายแสดงผลผล ต output การว ดผลสาเร จของการดาเน นการในบร การ ว ดเช งผลปร มาณ (๒๕ คะแนน) ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ก จกรรมท 9 เป าหมายแสดงผล ผล ต (output) เป นการว ดผล สาเร จของการดาเน นการในบร การ ว ดผลเช งปร มาณ 9.1 การทดลองส มตรวจระบบการ ให บร การของข าราชการตารวจต อ ประชาชนผ มาต ดต อราชการ ณ สถาน ตารวจตามสภาพ ความเป นจร ง (15 คะแนน) ช ดตรวจประเม นผลหร อ ผ ท ได ร บมอบหมายทดลองส ม ตรวจการให บร การ ณ สถาน ตารวจ (การทดลอง ส มตรวจน นให ทดลองส มตรวจ ท ง 5 ห วข อการให คะแนน อย างน อย 2 คร ง หร อแล วแต บช./ภ./จเรตารวจของหน วยงาน กาหนดจานวนคร งในแต ละ ป งบประมาณน น ๆ แล วหา ค าเฉล ยของคะแนน การทดลอง ส มตรวจแต ละคร งให เปล ยน ผ ส มทดลอง โดยไม ต องแจ งการ เข าพ นท ให แก สถาน ตารวจ ทราบ และให กระท าด วยความ โปร งใส เป นธรรม เป นมาตรฐาน เด ยวก น) (15 คะแนน) เจ าหน าท ช ดตรวจประเม นผลหร อผ ท ได ร บมอบหมาย แต งกายและสมม ต ตนเองเป นประชาชนท วไปเข าต ดต อ ขอร บบร การ ณ สถาน ตารวจตาม ล กษณะท ก าหนด เช น แจ งเอกสารหาย แจ งเป นหล กฐาน เป นต น โดยกาหนดให เป นมาตรฐานเด ยวก นท กสถาน ตารวจ และม ห วข อการให คะแนน ด งน ๑. ความพร อมของผ ให บร การ (๒ คะแนน) ๒. การแต งเคร องแบบหร อการแต งกาย เร ยบร อย ( ๒ คะแนน ) ๓. พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยา อาการส ภาพ เป นม ตร ม ความ กระต อร อร นและย มแย มแจ มใส ในการ ให บร การ ( ๔ คะแนน ) ๔. ความรวดเร วในการให บร การเป นไป ตามระยะเวลามาตรฐานท กาหนดไว (๕ คะแนน ) ๕. ร บโทรศ พท ตามแบบท กาหนดด วย ความส ภาพ ตอบคาถามและช แจง ข อสงส ยได อย างช ดเจน ( ๒ คะแนน )

7 3 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ 9.2.๑ นาผลการตรวจ ใน ก จกรรม ท ๑-8 ซ งเป นการ ว ดผลด านกระบวนการ (process) ของด านน มาค ดเป น ผลรวม คะแนนผ านต องไม ต ากว า ร อยละ ๖๐ (ตรวจประเม นโดย บก. /บช. (จเรตารวจของหน วยงาน)) (10 คะแนน) 9.2 ว ดร อยละความสาเร จของ การพ ฒนาด านการบร การสถาน ตารวจ (หน วยงานระด บ Front Office) ท ม การปฏ บ ต งานและ ม ค ณภาพการให บร การในระด บ มาตรฐาน คะแนนรวมไม ต ากว า ร อยละท ตร. กาหนด (10 คะแนน) - นาผลการตรวจในก จกรรมท 1 8 ของด านบร การท วไปมาค ด ด งน ร อยละ 5๐ ได ๕ คะแนน ร อยละ 6๐ ได ๖ คะแนน ร อยละ 7๐ ได ๗ คะแนน ร อยละ 8๐ ได ๘ คะแนน ร อยละ ๙๐ ได 9 คะแนน ร อยละ 100 ได 10 คะแนน หมายเหต : บช./ภ. รวบรวมคะแนน โดยตรวจสอบความถ กต องร วมก บ จต. ของหน วยงาน หมายเหต : สาหร บแบบ และ ว ธ การตรวจของ จต. ม ก จกรรมท เป นกระบวนการ (process) ค อ ก จกรรมท 1 6 ด งน น ในทาง ปฏ บ ต ให นาผลการตรวจตาม ก จกรรมท 1 6 ในแบบและ ว ธ การตรวจของ จต. มาค ดเป น ผลรวม และใช ก บท กด านท เป น การตรวจในส วนของกระบวนการ (process) โดยขอให ด ผนวก ข. ประกอบในภาพรวม หมายเหต : 1. ในแต ละช วงคะแนนให เท ยบ บ ญญ ต ไตรยางศ เช น กรณ ได คะแนน ร อยละ ๖๕ เท าก บ ๕.5 คะแนน (ร อยละของคะแนนท ได ค ณด วย ๕ หารด วยร อยละของคะแนนท กาหนดค า คะแนนไว เช น ๖๐*๕/๖๐ = ๕ ๘๐*๗/๘๐ = ๗ ๖๕*๕/๖๐ = ๕.๔๑ ๘๙*๗/๘๐ = 7.๗๘ 2. ในทางปฏ บ ต ให นาผลการตรวจ ของก จกรรมท 1 6 ตามแบบและ ว ธ การตรวจของ จต. มาเป นกรอบใน การค ดคะแนน และขอให ด ผนวก ข. เป นกรอบในภาพรวม

8 4 คาอธ บายแบบการให คะแนนตามก จกรรมท แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 1. ความพร อมของผ ให บร การ ( ๒ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๒ ๑.๕ ๑ ๐.๕ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง พบเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ท จ ดไว โดยเฉพาะและนาหร อแนะนาให ไปพบ เจ าหน าท ผ ม หน าท ให บร การในเร องท มาขอร บบร การท นท เป นน าพอใจมาก ด หมายถ ง พบเจ าหน าท อ นและนาหร อแนะนาให ไปพบเจ าหน าท ผ ม หน าท ให บร การ ในเร องมาขอร บบร การท นท เป นท น าพอใจ พอใช หมายถ ง ไม พบเจ าหน าท ในท นท แต รอไม นานก พบเจ าหน าท ให บร การในเร องท มา ขอร บบร การ ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง ไม พบเจ าหน าท ในท นท แต พบภายหล งและรอนานมาก คาอธ บาย แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 2. การแต งเคร องแบบหร อการแต งกายเร ยบร อย ( ๒ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๒ ๑.๕ ๑ ๐.๕ ด มาก หมายถ ง แต งเคร องแบบสะอาดเร ยบร อยถ กต องและม บ ตรต ดบอกหน าท ท ให บร การ เช น ประชาส มพ นธ เสม ยนประจาว น เป นต น ด หมายถ ง แต งเคร องแบบสะอาดเร ยบร อยถ กต อง แต ไม ต ดบ ตรบอกหน าท ท ให บร การ พอใช หมายถ ง แต งเคร องแบบสะอาดไม เร ยบร อย เช น เคร องแบบคนละส ย บย ย เป นต น และไม ม บ ตรต ดบอกหน าท ท ให บร การ ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง แต งเคร องแบบไม ถ กต อง ไม สะอาด เช น แต งกายช ดคร งท อน

9 5 แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 3. พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยน ม ก ร ยาท าทางส ภาพ เป นม ตร ม ความกระต อร อร น และ ย มแย มแจ มใส ในการให บร การ ( ๔ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๔ ๓ ๒ ๐.๕ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยาท าทางส ภาพ เป นม ตร ม ความกระต อร อร นและย มแย มแจ มใสในการให บร การเป นท น าพอใจอย างมาก ด หมายถ ง พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยาท าทางส ภาพ เป นม ตร ม ความกระต อร อร นและย มแย มแจ มใส ในการให บร การเป นท น าพอใจ พอใช หมายถ ง พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยาท าทางส ภาพเป นม ตร แต ย งไม ม ความกระต อร อร นท จะให บร การเท าท ควร ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง พ ดจาไม ไพเราะ ไม ส ภาพ ไม ม ความกระต อร อร นท จะให บร การ แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 4. ความรวดเร วในการให บร การเป นไปตามระยะเวลามาตรฐานท กาหนดไว ( ๕ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๕ ๔ ๓ ๑ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง ให บร การด วยความรวดเร วเสร จส นก อนระยะเวลาท ก าหนดไว หร อ เป นไปตามระยะเวลาท กาหนด ม การจ ดลาด บก อนหล งเป นท น าพอใจ อย างมาก ด หมายถ ง ให บร การด วยความรวดเร วเสร จส นก อนระยะเวลาท ก าหนดไว หร อ เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดเป นท น าพอใจ แต ไม ม การจ ดลาด บก อนหล ง พอใช หมายถ ง ไม เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดแต ได ม การช แจงถ งเหต ผลจนเป นท น าพอใจ ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง ไม เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดและไม การช แจงถ งเหต ผลหร อช แจงแต ไม เป นท น าพอใจ

10 6 แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 5. ร บโทรศ พท ตามแบบท กาหนดด วยความส ภาพ ตอบค าถามและช แจงข อสงส ยได อย างช ดเจน ( ๒ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๐.๕ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง ร บโทรศ พท ด วยความส ภาพตามแบบท กาหนดและแสดงออกถ งความ สนใจและห วงใยเป นท น าพอใจอย างมาก ด หมายถ ง ร บโทรศ พท ด วยความส ภาพตามแบบท กาหนดและแสดงออกถ งความ สนใจและห วงใยเป นท น าพอใจ พอใช หมายถ ง ร บโทรศ พท ด วยความส ภาพไม เป นไปตามแบบท กาหนดและไม แสดงออก ถ งความสนใจและห วงใยเท าท ควร ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง โทรศ พท ต ดต อหลายคร งแต ไม ม ผ ร บสายและไม สามารถต ดต อได หร อ สามารถต ดต อได ภายหล งแต ใช ระยะเวลานาน(โทรต ดต อไม น อยกว า สามคร ง) (โทรเข าเฉพาะหมายเลขของสถาน ต ารวจเท าน น)

11 7 2. ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ต วช ว ด/ก จกรรม คะแนน 13.1 ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาพน กงานสอบสวนเพ อการ อานวยความย ต ธรรมทางอาญา 13.2 ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการ อานวยความย ต ธรรมทางอาญา ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม น ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา การประเม นพน กงานสอบสวน โดย กต.ตร. สภ. ประเม น ให แล วเสร จภายใน 15 ก.ย. ของป งบประมาณน น ๆ ๑๓.๓ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการอานวยความย ต ธรรม ทางอาญา

12 8 แนวทางการพ ฒนาด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ก จกรรมท เป นการม งผลส มฤทธ ของงาน (Result Base Management) เป าหมายแสดงผลผล ต output การว ดผลสาเร จของการดาเน นการในด านอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ว ดผลเช งปร มาณ (๒๕ คะแนน) ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ก จกรรมท ๑๓ เป าหมาย แสดงผลผล ต (output) เป น การว ดผลสาเร จของการ ดาเน นการในเช งปร มาณ ก. ว ดผลสาเร จของพน กงาน สอบสวนเป นรายบ คคล ๑๓.๑ ว ดระด บความสาเร จของ การพ ฒนาพน กงานสอบสวน เพ อการอ านวยความย ต ธรรม ทางอาญา (๑๐ คะแนน) ม 3 ต วช ว ดย อย ด งน ๑๓.๑.๑ (๔ คะแนน) ๑๓.๑.๒ (๒ คะแนน) ๑๓.๑.3 (4 คะแนน) การตรวจตาม ข อ ๑๓.๑ บก./ ภ.จว. ตรวจประเม นแล วส งผล คะแนนให บช./ภ. (จเรตารวจ ของหน วยงาน) ด าเน นการ ในภาพรวมต อไป ๑๓.๑.๑ ตรวจสานวนค างตาม คาส ง ตร. ท ๙๖๐/๒๕๓๗ ลง ๑๐ ส.ค. ๒๕๓๗ และหน งส อ ตร. ท ๓๑.๒๑๒/๓๖๐๙ ลง ๒ ม.ย.๒๕๔๙ โดยค ดสานวนล าช าเป นร อยละของ สานวนท อย ระหว างการสอบสวน แล วค ดเป นคะแนนตามกรอบการ ตรวจเด มของจเรต ารวจ (4 คะแนน) ๑๓.๑.๒ ตรวจสอบการถ กร องเร ยน และการถ กต งกรรมการสอบสวน ทางว น ยของพน กงานสอบสวน (2 คะแนน) - สานวนล าช าค ดเป นร อยละด งน ร อยละ ๐ ได ๔ คะแนน ร อยละ ๒๐ ได ๓.๒ คะแนน ร อยละ ๔๐ ได ๒.๔ คะแนน ร อยละ ๖๐ ได ๑.๖ คะแนน ร อยละ ๘๐ ได ๐.๘ คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๒๐ ต อ ๐.๘ คะแนน หมายเหต : การคานวณค าคะแนน โดยว ธ เท ยบบ ญญ ต ไตรยางศ เพ อให ได ช วงคะแนนท ละเอ ยดต อไป แต ละ บก./ภ.จว. ตรวจสอบสถ ต การ ดาเน นการทางว น ย/การถ กร องเร ยน และการถ กต งกรรมการสอบสวน ทางว น ยของพน กงานสอบสวน การตรวจสอบสถ ต การดาเน นการ ทางว น ยม สถ ต การถ กต งกรรมการ หร อม กรรมการสอบสวนทางว น ยของ พน กงานสอบสวน ค ดคะแนนด งน 1) ตรวจสอบสถ ต การดาเน นการทาง ว น ยม สถ ต การถ กต งกรรมการ หร อม แต ย ต เร องตรวจสอบการถ กร องเร ยน และการถ กต งกรรมการสอบสวน ทางว น ยของพน กงานสอบสวน (2 คะแนน)

13 9 จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ 2) ม สถ ต การดาเน นการทางว น ย ถ กลงโทษ ไม ส งกว าภาคท ณฑ (1 คะแนน) 3) ม สถ ต การดาเน นการทางว น ยถ ก ลงโทษ ส งกว าภาคท ณฑ (0 คะแนน) - การตรวจตามข อ ให สน./สภ. ส งรายช อ/ท อย และเบอร โทรศ พท ของ ผ เส ยหายและพยานตามสานวน การสอบสวนคด อาญาใน ป งบประมาณน น ๆ ไปย ง บก./ ภ.จว. ต นส งก ด เพ อทดลองส ม ตรวจการว ดความพ งพอใจของ ประชาชนในการร บบร การและ จากการปฏ บ ต งานของ พน กงานสอบสวน หมายเหต : สาหร บการทดลอง ส มตรวจการว ดความพ งพอใจ ของประชาชนต อพน กงาน สอบสวน เฉพาะใน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 ให จเรตารวจของหน วยงาน กาหนดแนวทางและจานวนคร ง การทดลองส มตรวจ เพ อให สามารถดาเน นการได ท นเวลา ส วนในป งบประมาณถ ดไปให ดาเน นการตามส ดส วนของ สานวนคด อาญาและจานวน พน กงานสอบสวน ๑๓.๑.๓ ทดลองส มตรวจการว ด ความพ งพอใจของประชาชนในการ ให บร การและจากการปฏ บ ต งาน ของพน กงานสอบสวน โดย ดาเน นการเหม อนด านการบร การ ท วไปในก จกรรมท (4 คะแนน) - โทรศ พท สอบถามผ เส ยหาย, พยาน ตามส ดส วนของสานวน การสอบสวนคด อาญาและจ านวน พน กงานสอบสวน ในแต ละสถาน ตารวจน น ๆ หร ออาจขอความ ร วมม อจากสถาบ นการศ กษาใน พ นท เป นผ ประเม นก ได - แบบประเม นพน กงานสอบสวน เพ อทดลองส มตรวจการว ด ความพ งพอใจ ม 3 ข อ ประกอบด วย ข อ 1.ท านได ร บความสะดวกจาก การปฏ บ ต งานของ พน กงาน สอบสวนมากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 4 คะแนน - มาก 3 คะแนน - ปานกลาง 2 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0 คะแนน

14 10 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ข อ 2. การให บร การและการ ปฏ บ ต ของพน กงานสอบสวน เช น การร บแจ งความ การไปท เก ดเหต การส งตรวจพยานหล กฐาน เป นต น ม ความรวดเร วตามระยะเวลาท กาหนดหร อประกาศไว มากน อย เพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 4 คะแนน - มาก 3 คะแนน - ปานกลาง 2 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0 คะแนน ข อ 3. ท านได ร บความเป นธรรม จากการปฏ บ ต งานของพน กงาน สอบสวนมากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 4 คะแนน - มาก 3 คะแนน - ปานกลาง 2 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0 คะแนน หมายเหต : น าผลคะแนนท ง 3 ข อ มาหาค าเฉล ยต อไป (หารด วย 3 จะได คะแนนเฉล ย)

15 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ๑๓.๒ ร อยละของพน กงาน สอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย ความย ต ธรรมทางอาญา (๕ คะแนน) ม ๒ ต วช ว ดย อย ด งน ร อยละของพน กงาน สอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย ความย ต ธรรมทางอาญา (2.5 คะแนน) ๑๓.๒.๑ การประเม นพน กงาน สอบสวนด เด น ระด บ บก./ภ.จว. (2.5 คะแนน) 11 - พน กงานสอบสวนท กนายท กระด บ ของแต ละสถาน ต ารวจย นประเม น ตามโครงการ ยกย องพน กงาน สอบสวนด เด นประจ าป ระด บ บก./ ภ.จว. (ตามแบบประเม น ท ตร. ก าหนด) จากน นหาค าเฉล ยคะแนน กลางของ สน./สภ. (นาผลคะแนนการ ประเม นระด บ บก./ภ.จว. มาหา ค าเฉล ยกลางในภาพรวมของสถาน ต ารวจ) โดยม เกณฑ การให คะแนน ด งน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 50 ลงมา ได 0.5 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 60 ได 1 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 70 ได 1.5 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 80 ได 2 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 90 ข นไป ได 2.5 คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๑ ต อ ๐.๕ คะแนน หมายเหต : 1. การคานวณค าคะแนนโดยว ธ เท ยบ บ ญญ ต ไตรยางศ เพ อให ได ค าคะแนน ท ละเอ ยดต อไป 2. แบบประเม นม 3 ด าน ให แต ละ บช./ภ. ก าหนดแนวทางการประเม น ว า จะใช ก ด าน ก ระด บ และพน กงาน สอบสวนก นาย ในแต ละสถาน ต ารวจ ให เป นแนวทางเด ยวก นในแต ละ บช./ภ.

16 12 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ การประเม นพน กงาน สอบสวนโดย กต.ตร.สน./สภ. ประเม นภายใน 15 ก.ย. (2.5 คะแนน) หมายเหต : บก./ภ.จว. รวบรวมคะแนนส งให บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ข. ว ดผลสาเร จของระด บ หน วยงาน ๑๓.๓ ว ดร อยละความสาเร จ ของการให บร การด าน การอานวยความย ต ธรรม ทางอาญา (ก จกรรมท ๑-๑๒) คะแนนรวมไม ต ากว าร อยละ ท ตร. กาหนด (๑๐ คะแนน) หมายเหต : บช./ภ. รวบรวม คะแนนในภาพรวม ๑๓.๒.๒ การประเม นพน กงาน สอบสวนโดย กต.ตร.สน./สภ. ประเม นให แล วเสร จภายใน 15 ก.ย. ของป งบประมาณน น ๆ (2.5 คะแนน) ประเม นโดย กต.ตร. ม 2 ข อ ประกอบด วย ข อ1. การครองตนของพน กงาน สอบสวนในสถาน ตารวจของท าน ด มากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง ข อ 2 การปฏ บ ต งานของพน กงาน สอบสวนในสถาน ต ารวจของท าน ด มากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง - บก./ภ.จว. กาหนดและส งแบบ ประเม นท ง 2 ข อ ให กต.ตร.สน./สภ. สถาน ตารวจท กคน (ยกเว นท เป น ข าราชการตารวจ) ประเม นพน กงาน สอบสวนของสถาน ตารวจตนเอง แล ว ส งแบบประเม นให บก./ภ.จว. ให แล ว เสร จภายใน 15 ก.ย. ของ ป งบประมาณน น ๆ เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 2.5 คะแนน - มาก 2 คะแนน - ปานกลาง 1.5 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0.5 คะแนน เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 2.5 คะแนน - มาก 2 คะแนน - ปานกลาง 1.5 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0.5 คะแนน หมายเหต : นาผลคะแนนท ง 2 ข อ มาหาค าเฉล ยต อไป (หารด วย 2 จะ ได คะแนนเฉล ย) - นาผลการตรวจ ในก จกรรมท ๑-๑๒ มารวมก น เกณฑ การให คะแนน ด งน ร อยละ ๙๐ ๑๐ คะแนน ร อยละ ๘๐ ๘ คะแนน ร อยละ ๗๐ ๖ คะแนน ร อยละ ๖๐ ๔ คะแนน ร อยละ ๕๐ ๒ คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๑๐ ต อ ๒ คะแนน หมายเหต : การค านวณค าคะแนน

17 โดยว ธ เท ยบบ ญญ ต ไตรยางศ ด านการร กษาความปลอดภ ย ในช ว ตและทร พย ส น ต วช ว ด/ก จกรรม คะแนน ๑๓.๑ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการร กษาความปลอดภ ย 4 ในช ว ตและทร พย ส น ๑๔.๑ จานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อจานวน 5 ประชากร(คด /แสนคน) ๑๔.๒ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละ ประเภทท เก ดข น และจ บก มได ในป งบประมาณ คด กล ม 1 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 2 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 3 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ 2 ๑๔.๓ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการจ บก มคด 5 ตามหมายจ บค างเก า ๑๔.๔ ระด บความสาเร จในการสร างเคร อข ายการป องก นปราบปราม อาชญากรรมในพ นท จานวนการสร างเคร อข ายในการป องก น ค าเฉล ยจานวนอาสาสม คร ของแต ละเคร อข ายรวมก น จานวนผลการปฏ บ ต หร อผลงานของอาสาสม คร 16 2 ท กเคร อข าย จานวนการจ ดต งศ นย ประสานงานช มชนม หน วยปฏ บ ต 1 ตามเกณฑ

18 14 แนวทางการพ ฒนาด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ก จกรรมท เป นการม งผลส มฤทธ ของงาน (Result Base Management) เป าหมายแสดงผลผล ต output การว ดผลสาเร จของการดาเน นการในด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส น ว ดผลเช งปร มาณ (๒๕ คะแนน) แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมการพ ฒนา ว ธ การตรวจ ก จกรรมท ๑๓ และ 14 เป าหมายแสดงผลผล ต (output) เป นการว ดผลรวม ความสาเร จของการดาเน นการ ในก จกรรม หร อต วช ว ดท 13.1 และ 14 ซ งม 4 ด งน ๑๓.๑ ว ดร อยละความสาเร จของ การให บร การด านการร กษาความ ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น (ก จกรรม ท ๑-๑1) คะแนนรวม ไม ต ากว าร อยละท ตร. กาหนด (๔ คะแนน) หมายเหต : บช./ภ. รวบรวม คะแนนในภาพรวมจากผลการว ด กระบวนการ (process) ของ ด านน ส งให จต. ของหน วยงาน ก จกรรมท ๑๔ เป าหมายแสดง ผลผล ต (output) เป นการว ดผล สาเร จของการดาเน นการในเช ง ปร มาณ (๒๑ คะแนน) ม ๔ ต วช ว ดย อย ด งน ๑๔.๑ (๕ คะแนน) ๑๔.๒ (๖ คะแนน) ๑๔.๓ (๕ คะแนน) ๑๔.๔ (๕ คะแนน) ๑๓.๑.๑ นาผลการตรวจ ในก จกรรม ท ๑ ๑1 (เป นคะแนนการตรวจ ด านกระบวนการ หร อ process) มาค ดเป นผลรวมคะแนนผ าน ต องไม ต ากว าร อยละ ๖๐ (ตรวจประเม นโดย บก./ภ.จว. ร วมก บ บช./ภ. (จเรตารวจของ หน วยงาน)) - นาผลการตรวจ ในก จกรรมท ๑-๑1 เกณฑ การให คะแนน ด งน ร อยละ ๙๐ ได ๔ คะแนน ร อยละ ๘๐ ได ๓ คะแนน ร อยละ ๗๐ ได ๒ คะแนน ร อยละ ๖๐ ได ๑ คะแนน ร อยละ ๕๐ ได ๐ คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๑๐ ต อ ๑ คะแนน หมายเหต : การค านวณค าคะแนน โดยว ธ เท ยบบ ญญ ต ไตรยางศ ข อ ๑๔.๑-๑๔.๓ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว.ท ร วมก บ บช. ก าหนดและ ตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น ก าหนดกรอบและเกณฑ การว ด ตลอดจนการให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจนและแจ งให ท กสถาน ตารวจในส งก ดทราบ - บช./ภ. (จเรต ารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม

19 15 แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมการพ ฒนา ว ธ การตรวจ ๑๔.๑ ว ดจานวนคด อาญา ซ งม ผล ต อความปลอดภ ยในช ว ตต อ จานวนประชากร (คด /แสนคน) (๕ คะแนน) ๑๔.๑.๑ ท กสถาน ต ารวจต องม ข อม ลจ านวนประชากรในพ นท โดยช ดเจน (ใช ข อม ลกรมการ ปกครองในป พ.ศ. น น ๆ โดย ข อม ลประชากร ณ ว นท ใด ให แต ละ บช./ภ. เป นผ ก าหนดให แต ละ บก./ภ.จว. และสถาน ต ารวจทราบ เพ อให ข อม ล จานวนประชากรตรงก น) ๑๔.๑.๒ ข อม ลการเก ด คด อาญาต องสะท อนสภาพการ เก ดอาชญากรรมอย างแท จร ง เพ อเป นการแก ไขป ญหา และ กาหนดแนวทางการป องก น อาชญากรรมได อย างถ กต อง ข อ ๑๔.๑ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช. กาหนดและตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ตารวจทราบเกณฑ การว ดให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม ๑๔.๒ ว ดระด บความสาเร จของ ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข น และจ บก ม ได ในป งบประมาณ (๖ คะแนน) ดาเน นการ ประเม นผลตาม เป าหมายท บก./ภ.จว. กาหนด ด งน ๑๔.๒.๑ คด กล ม ๑ ว ดร อยละการเก ดและจ บใน ป งบประมาณ (๒ คะแนน) ๑๔.๒.๒ คด กล ม ๒ ว ดร อยละ การเก ดและจ บในป งบประมาณ (๒ คะแนน) ๑๔.๒.๓ คด กล ม ๓ ว ดร อยละ การเก ดและจ บในป งบประมาณ (๒ คะแนน) ข อ ๑๔.๒ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช. กาหนดตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ทราบเกณฑ การว ด ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม

20 16 แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมการพ ฒนา ว ธ การตรวจ ๑๔.๓ ว ดระด บความสาเร จของ ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการ จ บก มคด ตามหมายจ บค างเก า (๕ คะแนน) ๑๔.๓.๑ ดาเน นการ ระด บ สถาน ตารวจ ประเม นผลตาม เป าหมายท บก./ภ.จว. กาหนด (๕ คะแนน) ๑๔.๔ ว ดระด บความสาเร จในการ สร างเคร อข ายการป องก น ปราบปรามอาชญากรรมในพ นท (๕ คะแนน) ม ๔ ก จกรรม หร อ ต วช ว ดย อย ด งน ๑๔.๔.๑ (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๒ (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๓ (๒ คะแนน) ๑๔.๔.๔ (๑ คะแนน) ม ๔ ก จกรรม หร อต วช ว ดย อย ด งน ๑๔.๔.๑ จานวนการสร าง เคร อข ายในการป องก น (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๒ ค าเฉล ยจานวน อาสาสม คร ของแต ละ เคร อข ายรวมก น (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๓ จานวนผลการ ปฏ บ ต หร อผลงาน ของ อาสาสม ครท กเคร อข าย (๒ คะแนน) ๑๔.๔.๔ จานวนการจ ดต ง ศ นย ประสานงานช มชนม หน วยปฏ บ ต ตามเกณฑ แยก ตารางเป นของ ภ. และ บช.น. ด งน ๑๔.๔.๔.๑ จานวน การจ ดต งศ นย ประสานงาน ช มชน ของ ภ.จว. ใน ภ. ๑๔.๔.๔.๒ จานวน การจ ดต งศ นย ประสานงาน ช มชน ของ บก.ใน บช.น. ข อ ๑๔.๓ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช./ภ. กาหนดและตรวจ ประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ทราบเกณฑ การว ด ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม ข อ ๑๔.๔ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช. กาหนดและตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ทราบเกณฑ การว ด ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม

21 17 คาอธ บายก จกรรมหร อต วช ว ดท 14 ก จกรรมท ๑๔ เป าหมายแสดงผลผล ต (output) เป นการว ดผลสาเร จของการดาเน นการในด านการ ร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ว ดผลเช งปร มาณ ๑๔.๑ ว ดจานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อจานวนประชากร (คด /แสนคน) ก. คาช แจง กาหนดการว ดจากระด บความสาเร จเป นอ ตราส วนของการร บแจ งความคด ฆ าผ อ นโดยเจตนา และท าร ายร างกายผ อ น จนได ร บอ นตรายสาห ส ซ งร บแจ งความร องท กข ไว ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หร อในป งบประมาณน น ๆ ( ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๕ ) เปร ยบเท ยบก บจ านวนประชากรในพ นท ในอ ตราส วนคด ต อประชากรแสนคน ส ตร = จ านวนคด การร บแจ งความคด ฆ าผ อ นโดยเจตนาและทาร ายร างกายผ อ นจนได ร บอ นตรายสาห สในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ x ๑๐๐,๐๐๐ การคานวณ จ านวนประชากรในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก นก าหนดแนวทางการให คะแนน โดยน าส ตรการค านวณน (โดยปร บเปล ยนให สอดคล องก บป งบประมาณน นๆ) ไปใช คานวณเป นเกณฑ การให คะแนน เป นรายสถาน ต ารวจในส งก ดท ร บผ ดชอบอย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ต ารวจในส งก ดทราบ เพ อให เป นแนวทาง เด ยวก นท วประเทศ ข. การกาหนดค าเป าหมายและเกณฑ การให คะแนน - การกาหนดค าเป าหมายในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หร อในป งบประมาณน น ๆ ใช ค าเฉล ย อ ตราส วนคด ฆ าผ อ นโดยเจตนาและคด ท าร ายร างกายผ อ นจนได ร บอ นตรายสาห สต อจ านวนประชากร แสนคนของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ หร อค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล งของป งบประมาณน น ๆ - ค าเป าหมายในระด บคะแนน ๓ (ค าเฉล ยเท าก บ X) - ช วงปร บค าคะแนน +/- ๒ ต อ ๑ คะแนน อ ตราส วนคด X - ๔ ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X - ๒ ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X + ๒ ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X + ๔ ต อประชากรแสนคน เท าก บ ๕ คะแนน เท าก บ ๔ คะแนน เท าก บ ๓ คะแนน เท าก บ ๒ คะแนน เท าก บ ๑ คะแนน

22 18 ค. แนวทางการรวบรวมคะแนน - บช./ภ. รวบรวมคะแนนโดยตรวจสอบความถ กต องร วมก บ บก./ภ.จว. ง. แหล งข อม ล/ว ธ การจ ดเก บข อม ล - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมตรวจสอบความถ กต องของข อม ลสถ ต คด อาญาท เก ยวข อง จากสถาน ตารวจ - การรายงานผลการจ บก มให ใช ผลการด าเน นการจาก บก./ภ.จว. ท ได ร บรายงานจากสถาน ตารวจเป นหล ก โดยให น บการร บแจ งความคด ฆ าผ อ นโดยเจตนาและทาร ายร างกายผ อ น จนได ร บอ นตราย สาห ส ต งแต ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ถ ง ๓๑ ส.ค.๒๕๕๕ หร อในป งบประมาณน น ๆ จ.แบบรายงาน แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๑ ว ดจานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อประชากร ( คด /แสนคน ) หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ อ ตราส วน การร บแจ งคด คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

23 19 ๑๔.๒ ว ดระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ใน ป งบประมาณ ก. คาช แจง กาหนดการว ดผลโดยการพ จารณาจากความสามารถในการจ บก มผ กระทาผ ดตามประเภทคด กล มท ๑ คด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญ กล มท ๒ คด ช ว ต ร างกาย และเพศ กล มท ๓ คด ประท ษร ายต อทร พย ส ตรการคานวณ : กล มท ๑ ร อยละของคด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญ = ผลการจ บก มคด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญท จ บก มได x๑๐๐ ท สามารถจ บก มได จานวนคด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญท งหมด ส ตรการคานวณ : กล มท ๒ ร อยละของคด ช ว ต ร างกาย และเพศ = ผลการจ บก มคด ช ว ต ร างกาย และเพศท จ บก มได x๑๐๐ ท สามารถจ บก มได จานวนคด ช ว ต ร างกาย และเพศท งหมด ส ตรการคานวณ : กล มท ๓ ร อยละของคด ประท ษร ายต อทร พย = ผลการจ บก มคด ประท ษร ายต อทร พย ท จ บก มได x๑๐๐ ท สามารถจ บก มได จานวนคด ประท ษร ายต อทร พย ท งหมด - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก นก าหนดแนวทางการให คะแนน โดยน าส ตรการค านวณน ไปใช คานวณเป นเกณฑ การให คะแนน เป นรายสถาน ต ารวจในส งก ดท ร บผ ดชอบอย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ตารวจในส งก ดทราบ เพ อให เป นแนวทางเด ยวก นท วประเทศ ข. การกาหนดค าเป าหมายและเกณฑ การให คะแนน - การกาหนดค าเป าหมายเป นร อยละ - กาหนดให ค าเฉล ยร อยละการจ บก ม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ หร อในป งบประมาณน น ๆ เป นค าเป าหมาย (X) เท าก บ ๑ คะแนน

24 20 เกณฑ การให คะแนน +/- ร อยละ ๒ ต อ ๐.๕ คะแนน ร อยละการจ บก ม X + ๔ ร อยละการจ บก ม X + ๒ ร อยละการจ บก ม X ร อยละการจ บก ม X ๒ ร อยละการจ บก ม X ๔ เท าก บ ๒ คะแนน เท าก บ ๑.๕ คะแนน เท าก บ ๑ คะแนน เท าก บ ๐.๕ คะแนน เท าก บ ๐ คะแนน หมายเหต ๑. การค านวณความสามารถในการจ บก ม, การก าหนดค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนในแต ละป งบประมาณน น ๆ ของกล มท ๒, ๓ ใช แนวทางเด ยวก บกล มท ๑ ข างต น ๒. หากใน ๓ ป ท ผ านมา ไม ม คด เก ดข น และไม ม ผลการจ บก ม ร อยละการจ บก มจะเท าก บศ นย ให ค าเฉล ยเป น ๑ คะแนน และถ าในป งบประมาณน ไม ม คด เก ดข นอ ก ถ อว าได คะแนนเต ม (๒ คะแนน) แต ถ า ม คด เก ดข นแล ว ไม สามารถจ บก มได ให ปร บลดช วงคะแนนตามท บช./ภ. และ บก./ภ.จว.พ จารณาร วมก น ๓. หากใน ๓ ป ท ผ านมา สามารถจ บก มได ค าเฉล ยร อยละ ๑๐๐ ถ อว าให ปร บค าเฉล ยคะแนน ระด บ ๒ คะแนน และถ าม คด เก ดแต จ บก มไม ได ให ปร บลดร อยละ ๒ ต อ 1 คะแนน ค. แนวทางการรวบรวมคะแนน - บช./ภ. รวบรวมคะแนนโดยตรวจสอบความถ กต องร วมก บ บก./ภ.จว. ง. แหล งข อม ล/ว ธ การจ ดเก บข อม ล - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมตรวจสอบความถ กต องของข อม ลสถ ต คด อาญาท เก ยวข อง จากสถาน ตารวจในแต ละป งบประมาณน น ๆ - การรายงานผลการจ บก มให ใช ผลการด าเน นการจาก บก./ภ.จว. ท ได ร บรายงานจาก สถาน ตารวจเป นหล ก โดยให น บสถ ต ผลการจ บก มคด อาญา ต งแต ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ถ ง ๓๑ ส.ค.๒๕๕๕ หร อ ในแต ละป งบประมาณน น ๆ

25 21 จ. แบบรายงาน ต วอย าง แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๒ ว ดความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 หร อป งบประมาณน น ๆ ๑๔.๒.๑ คด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญ หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ร อยละ ผลการดาเน นการ คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

26 22 ต วอย าง แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๒ ว ดความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 หร อในป งบประมาณน น ๆ ๑๔.๒.๒ คด ช ว ต ร างกาย และเพศ หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ร อยละ ผลการดาเน นการ คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

27 23 ต วอย าง แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๒ ว ดความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 หร อในป งบประมาณน น ๆ ๑๔.๒.๓ คด ประท ษร ายต อทร พย หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ร อยละ ผลการดาเน นการ คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

28 24 ตารางท ๑ เป นต วอย างในป งบประมาณ พ.ศ.2555 ส วนในป งบประมาณถ ดไปให ปร บเปล ยนให สอดคล อง ตามป งบประมาณน น ๆ ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ร อยละการจ บก ม คด กล ม เฉล ย ๓ ป เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ด งน น เกณฑ การให คะแนน จะปรากฏตามตารางท ๒ ตารางท ๒ ร อยละการจ บก ม X + ๔ เท าก บ ๒ คะแนน หมายเหต : + ร อยละ ๒ ร อยละการจ บก ม X + ๒ เท าก บ ๑.๕ คะแนน ต อ ๐.๕ คะแนน ร อยละการจ บก ม X เท าก บ ๑ คะแนน - - จากตารางท ๒ จะเห นว าแม ไม ม คด เก ดข น คะแนนท ได ค อ ระด บ ๑ คะแนน แต ถ าม คด เก ดข นแล ว ไม สามารถจ บก มได ให ปร บลดช วงคะแนนตาม บช./ภ. และ บก./ภ.จว.พ จารณาร วมก น ๓. ในกรณ บางสถาน ตารวจสามารถจ บก มได ค าเฉล ยท ง ๓ ป งบประมาณ ย อนหล ง ร อยละ ๑๐๐ ตามต วอย าง (ตารางท ๓) ตารางท ๓ เป นต วอย างในป งบประมาณ พ.ศ.2555 ส วนในป งบประมาณถ ดไปให ปร บเปล ยนให สอดคล อง ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ร อยละการจ บก ม คด กล ม เฉล ย ๓ ป เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ ๑ ๑ ๑ ๑๐๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information