สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต"

Transcription

1 ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

2 คานา ส าน กงานต ารวจแห งชาต ม อน ม ต ลงว นท 13 ม ถ นายน 2555 ท ายหน งส อส าน กงาน ย ทธศาสตร ต ารวจ ด วนท ส ด ท ๐๐๐๗.๑๓/2600 ลงว นท 12 ม ถ นายน 2555 อน ม ต แนวทาง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) เพ อใช เป นแนวทางประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนา สถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ให ม ความช ดเจน เก ดความโปร งใสเป นธรรม และสอดคล องก บสภาพความเป นจร ง แนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการด งกล าว ส าน กงานย ทธศาสตร ต ารวจได ด าเน นการปร บปร ง โดยจ ดให ม การส มมนาหน วยงานท เก ยวข องร วมก นระดมสมอง แสดงความค ดเห น ในประเด นต างๆ จนได ข อสร ปแนวทางการประเม นผลในส วนของผลผล ต (output) และผลล พธ (outcome) มาเป นค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ท งในส วนของกองบ ญชาการต ารวจนครบาล ตารวจภ ธรภาค 1-9 และศ นย ปฏ บ ต การต ารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต แจกจ ายให แก สถาน ต ารวจ และ หน วยงานในส งก ดส าน กงานต ารวจแห งชาต ท เก ยวข อง เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นโครงการพ ฒนา สถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕8) ให เป นไปตาม ว ตถ ประสงค ม ร ปแบบการประเม นผลท เป นมาตรฐานตามภารก จ ๕ ด านของสถาน ต ารวจ บรรล ผลส มฤทธ ของงาน เก ดประโยชน ส งส ดและความผาส กของประชาชนต อไป สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

3 สารบ ญ หน า ส วนท 1 การว ดความสาเร จในส วนของผลผล ต (output) ๑. แนวทางการดาเน นการประเม นในส วนของผลผล ต (output) ๑.๑ ด านการบร การท วไป ระด บความสาเร จการทดลองส มตรวจระบบการให บร การของข าราชการตารวจ 2 ต อประชาชนผ มาต ดต อราชการ ณ สถาน ตารวจตามสภาพความเป นจร ง 9.2 ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาด านการบร การสถาน ตารวจ (หน วยงานระด บ 3 Front Office) ท ม การปฏ บ ต งานและม ค ณภาพการให บร การในระด บมาตรฐาน ๑.๒ ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาพน กงานสอบสวนเพ อการอานวย 8 ความย ต ธรรมทางอาญา 13.2 ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย 11 ความย ต ธรรมทางอาญา ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย 11 ความย ต ธรรมทางอาญา การประเม นพน กงานสอบสวน โดย กต.ตร.สน./สภ. ประเม นให 12 แล วเสร จภายใน 15 ก.ย. ของป งบประมาณน น ๆ ๑๓.๓ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา 12 ๑.๓ ด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 13 ๑๓.๑ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ต 14 และทร พย ส น ๑๔.๑ จานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อจานวนประชากร ๑5 (คด /แสนคน) ๑๔.๒ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข น ๑5 และจ บก มได ในป งบประมาณ คด กล ม 1 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 2 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 3 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ 15 ๑๔.๓ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการจ บก มคด ตามหมายจ บค างเก า 16 ๑๔.๔ ระด บความสาเร จในการสร างเคร อข ายการป องก นปราบปรามอาชญากรรมในพ นท จานวนการสร างเคร อข ายในการป องก น ค าเฉล ยจานวนอาสาสม คร ของแต ละเคร อข ายรวมก น จานวนผลการปฏ บ ต หร อผลงานของอาสาสม ครท กเคร อข าย จานวนการจ ดต งศ นย ประสานงานช มชนม หน วยปฏ บ ต ตามเกณฑ 16

4 หน า ๑.๔ ด านควบค มการจ ดการจราจร 31 ๙.๑ อ ตราส วนจานวนผ เส ยช ว ตต อจานวนประชาชน (ราย/แสนคน) กาหนดก จกรรมการดาเน นงานโครงการเพ อกวดข นว น ยจราจรและ 32 ลดอ บ ต เหต อ ตราส วนจานวนผ เส ยช ว ตต อจานวนประชากร 33 ๙.๒ ร อยละท ลดลงของผ เส ยช ว ตท เก ดจากอ บ ต เหต จราจรทางบก ๓3 9.3 ร อยละความสาเร จของการให บร การด านควบค มการจ ดการจราจร 34 ๑.๕ ด านการบร หารและพ ฒนาบ คลากร 46 ๑๑.๑ ว ดร อยละความสาเร จของการให บร การท ง ๕ ด าน ผ านเกณฑ ท ตร. กาหนด 47 ๑๑.๒ ท กสถาน ตารวจไม ม เร องร องเร ยนพฤต กรรมการใช อานาจหน าท ท ผ ดกฎหมาย 47 ของป งบประมาณน น ๆ ๑๑.๓ จานวนเร องร องเร ยนพฤต กรรมไม เหมาะสม ลดลงร อยละ ๕๐ ในป งบประมาณ 48 เปร ยบเท ยบก บป งบประมาณท ผ านมา ส วนท 2 การว ดความสาเร จในส วนของผลล พธ (outcome)หร อแบบสารวจความพ งพอใจ ด านการบร การท วไป ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ด านการควบค มและจ ดการจราจร ด านการพ ฒนาบ คลากร 5.1 ด านการบร หารท วไปภายในสถาน ตารวจ ความค ดเห นของ กต.ตร. และหน วยงานต าง ๆ 65 ๓. ภาคผนวก ผนวก ก : ตารางต วช ว ดและค าคะแนนในส วนของผลสาเร จของงาน หร อ ผลผล ต (output) 6๙ ผนวก ข : กรอบคะแนนภาพรวมการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามโครงการพ ฒนา 7๓ สถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท 3 (พ.ศ )

5 ส วนท 1 การว ดความสาเร จในส วนของผลผล ต (output) (ด านละ 25 คะแนน) 1. ด านการบร การท วไป ต วช ว ด/ก จกรรม คะแนน 9.1 ระด บความสาเร จการทดลองส มตรวจระบบการให บร การของ ข าราชการตารวจต อประชาชนผ มาต ดต อราชการ ณ สถาน ตารวจ ตามสภาพความเป นจร ง 9.2 ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาด านการบร การสถาน ตารวจ (หน วยงานระด บ Front Office) ท ม การปฏ บ ต งานและม ค ณภาพ การให บร การในระด บมาตรฐาน 15 10

6 ๒ แนวทางการพ ฒนาด านการบร การท วไป ก จกรรมท เป นการม งผลส มฤทธ ของงาน (Result Base Management) เป าหมายแสดงผลผล ต output การว ดผลสาเร จของการดาเน นการในบร การ ว ดเช งผลปร มาณ (๒๕ คะแนน) ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ก จกรรมท 9 เป าหมายแสดงผล ผล ต (output) เป นการว ดผล สาเร จของการดาเน นการในบร การ ว ดผลเช งปร มาณ 9.1 การทดลองส มตรวจระบบการ ให บร การของข าราชการตารวจต อ ประชาชนผ มาต ดต อราชการ ณ สถาน ตารวจตามสภาพ ความเป นจร ง (15 คะแนน) ช ดตรวจประเม นผลหร อ ผ ท ได ร บมอบหมายทดลองส ม ตรวจการให บร การ ณ สถาน ตารวจ (การทดลอง ส มตรวจน นให ทดลองส มตรวจ ท ง 5 ห วข อการให คะแนน อย างน อย 2 คร ง หร อแล วแต บช./ภ./จเรตารวจของหน วยงาน กาหนดจานวนคร งในแต ละ ป งบประมาณน น ๆ แล วหา ค าเฉล ยของคะแนน การทดลอง ส มตรวจแต ละคร งให เปล ยน ผ ส มทดลอง โดยไม ต องแจ งการ เข าพ นท ให แก สถาน ตารวจ ทราบ และให กระท าด วยความ โปร งใส เป นธรรม เป นมาตรฐาน เด ยวก น) (15 คะแนน) เจ าหน าท ช ดตรวจประเม นผลหร อผ ท ได ร บมอบหมาย แต งกายและสมม ต ตนเองเป นประชาชนท วไปเข าต ดต อ ขอร บบร การ ณ สถาน ตารวจตาม ล กษณะท ก าหนด เช น แจ งเอกสารหาย แจ งเป นหล กฐาน เป นต น โดยกาหนดให เป นมาตรฐานเด ยวก นท กสถาน ตารวจ และม ห วข อการให คะแนน ด งน ๑. ความพร อมของผ ให บร การ (๒ คะแนน) ๒. การแต งเคร องแบบหร อการแต งกาย เร ยบร อย ( ๒ คะแนน ) ๓. พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยา อาการส ภาพ เป นม ตร ม ความ กระต อร อร นและย มแย มแจ มใส ในการ ให บร การ ( ๔ คะแนน ) ๔. ความรวดเร วในการให บร การเป นไป ตามระยะเวลามาตรฐานท กาหนดไว (๕ คะแนน ) ๕. ร บโทรศ พท ตามแบบท กาหนดด วย ความส ภาพ ตอบคาถามและช แจง ข อสงส ยได อย างช ดเจน ( ๒ คะแนน )

7 3 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ 9.2.๑ นาผลการตรวจ ใน ก จกรรม ท ๑-8 ซ งเป นการ ว ดผลด านกระบวนการ (process) ของด านน มาค ดเป น ผลรวม คะแนนผ านต องไม ต ากว า ร อยละ ๖๐ (ตรวจประเม นโดย บก. /บช. (จเรตารวจของหน วยงาน)) (10 คะแนน) 9.2 ว ดร อยละความสาเร จของ การพ ฒนาด านการบร การสถาน ตารวจ (หน วยงานระด บ Front Office) ท ม การปฏ บ ต งานและ ม ค ณภาพการให บร การในระด บ มาตรฐาน คะแนนรวมไม ต ากว า ร อยละท ตร. กาหนด (10 คะแนน) - นาผลการตรวจในก จกรรมท 1 8 ของด านบร การท วไปมาค ด ด งน ร อยละ 5๐ ได ๕ คะแนน ร อยละ 6๐ ได ๖ คะแนน ร อยละ 7๐ ได ๗ คะแนน ร อยละ 8๐ ได ๘ คะแนน ร อยละ ๙๐ ได 9 คะแนน ร อยละ 100 ได 10 คะแนน หมายเหต : บช./ภ. รวบรวมคะแนน โดยตรวจสอบความถ กต องร วมก บ จต. ของหน วยงาน หมายเหต : สาหร บแบบ และ ว ธ การตรวจของ จต. ม ก จกรรมท เป นกระบวนการ (process) ค อ ก จกรรมท 1 6 ด งน น ในทาง ปฏ บ ต ให นาผลการตรวจตาม ก จกรรมท 1 6 ในแบบและ ว ธ การตรวจของ จต. มาค ดเป น ผลรวม และใช ก บท กด านท เป น การตรวจในส วนของกระบวนการ (process) โดยขอให ด ผนวก ข. ประกอบในภาพรวม หมายเหต : 1. ในแต ละช วงคะแนนให เท ยบ บ ญญ ต ไตรยางศ เช น กรณ ได คะแนน ร อยละ ๖๕ เท าก บ ๕.5 คะแนน (ร อยละของคะแนนท ได ค ณด วย ๕ หารด วยร อยละของคะแนนท กาหนดค า คะแนนไว เช น ๖๐*๕/๖๐ = ๕ ๘๐*๗/๘๐ = ๗ ๖๕*๕/๖๐ = ๕.๔๑ ๘๙*๗/๘๐ = 7.๗๘ 2. ในทางปฏ บ ต ให นาผลการตรวจ ของก จกรรมท 1 6 ตามแบบและ ว ธ การตรวจของ จต. มาเป นกรอบใน การค ดคะแนน และขอให ด ผนวก ข. เป นกรอบในภาพรวม

8 4 คาอธ บายแบบการให คะแนนตามก จกรรมท แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 1. ความพร อมของผ ให บร การ ( ๒ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๒ ๑.๕ ๑ ๐.๕ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง พบเจ าหน าท ประชาส มพ นธ ท จ ดไว โดยเฉพาะและนาหร อแนะนาให ไปพบ เจ าหน าท ผ ม หน าท ให บร การในเร องท มาขอร บบร การท นท เป นน าพอใจมาก ด หมายถ ง พบเจ าหน าท อ นและนาหร อแนะนาให ไปพบเจ าหน าท ผ ม หน าท ให บร การ ในเร องมาขอร บบร การท นท เป นท น าพอใจ พอใช หมายถ ง ไม พบเจ าหน าท ในท นท แต รอไม นานก พบเจ าหน าท ให บร การในเร องท มา ขอร บบร การ ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง ไม พบเจ าหน าท ในท นท แต พบภายหล งและรอนานมาก คาอธ บาย แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 2. การแต งเคร องแบบหร อการแต งกายเร ยบร อย ( ๒ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๒ ๑.๕ ๑ ๐.๕ ด มาก หมายถ ง แต งเคร องแบบสะอาดเร ยบร อยถ กต องและม บ ตรต ดบอกหน าท ท ให บร การ เช น ประชาส มพ นธ เสม ยนประจาว น เป นต น ด หมายถ ง แต งเคร องแบบสะอาดเร ยบร อยถ กต อง แต ไม ต ดบ ตรบอกหน าท ท ให บร การ พอใช หมายถ ง แต งเคร องแบบสะอาดไม เร ยบร อย เช น เคร องแบบคนละส ย บย ย เป นต น และไม ม บ ตรต ดบอกหน าท ท ให บร การ ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง แต งเคร องแบบไม ถ กต อง ไม สะอาด เช น แต งกายช ดคร งท อน

9 5 แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 3. พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยน ม ก ร ยาท าทางส ภาพ เป นม ตร ม ความกระต อร อร น และ ย มแย มแจ มใส ในการให บร การ ( ๔ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๔ ๓ ๒ ๐.๕ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยาท าทางส ภาพ เป นม ตร ม ความกระต อร อร นและย มแย มแจ มใสในการให บร การเป นท น าพอใจอย างมาก ด หมายถ ง พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยาท าทางส ภาพ เป นม ตร ม ความกระต อร อร นและย มแย มแจ มใส ในการให บร การเป นท น าพอใจ พอใช หมายถ ง พ ดจาไพเราะส ภาพอ อนโยนม ก ร ยาท าทางส ภาพเป นม ตร แต ย งไม ม ความกระต อร อร นท จะให บร การเท าท ควร ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง พ ดจาไม ไพเราะ ไม ส ภาพ ไม ม ความกระต อร อร นท จะให บร การ แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 4. ความรวดเร วในการให บร การเป นไปตามระยะเวลามาตรฐานท กาหนดไว ( ๕ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๕ ๔ ๓ ๑ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง ให บร การด วยความรวดเร วเสร จส นก อนระยะเวลาท ก าหนดไว หร อ เป นไปตามระยะเวลาท กาหนด ม การจ ดลาด บก อนหล งเป นท น าพอใจ อย างมาก ด หมายถ ง ให บร การด วยความรวดเร วเสร จส นก อนระยะเวลาท ก าหนดไว หร อ เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดเป นท น าพอใจ แต ไม ม การจ ดลาด บก อนหล ง พอใช หมายถ ง ไม เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดแต ได ม การช แจงถ งเหต ผลจนเป นท น าพอใจ ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง ไม เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดและไม การช แจงถ งเหต ผลหร อช แจงแต ไม เป นท น าพอใจ

10 6 แบบการให คะแนนของผ ทดลองส มตรวจ 5. ร บโทรศ พท ตามแบบท กาหนดด วยความส ภาพ ตอบค าถามและช แจงข อสงส ยได อย างช ดเจน ( ๒ คะแนน ) ด มาก ด พอใช ต องปร บปร งแก ไข ๐.๕ คาอธ บาย ด มาก หมายถ ง ร บโทรศ พท ด วยความส ภาพตามแบบท กาหนดและแสดงออกถ งความ สนใจและห วงใยเป นท น าพอใจอย างมาก ด หมายถ ง ร บโทรศ พท ด วยความส ภาพตามแบบท กาหนดและแสดงออกถ งความ สนใจและห วงใยเป นท น าพอใจ พอใช หมายถ ง ร บโทรศ พท ด วยความส ภาพไม เป นไปตามแบบท กาหนดและไม แสดงออก ถ งความสนใจและห วงใยเท าท ควร ต องปร บปร งแก ไข หมายถ ง โทรศ พท ต ดต อหลายคร งแต ไม ม ผ ร บสายและไม สามารถต ดต อได หร อ สามารถต ดต อได ภายหล งแต ใช ระยะเวลานาน(โทรต ดต อไม น อยกว า สามคร ง) (โทรเข าเฉพาะหมายเลขของสถาน ต ารวจเท าน น)

11 7 2. ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ต วช ว ด/ก จกรรม คะแนน 13.1 ร อยละความสาเร จของการพ ฒนาพน กงานสอบสวนเพ อการ อานวยความย ต ธรรมทางอาญา 13.2 ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการ อานวยความย ต ธรรมทางอาญา ร อยละของพน กงานสอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม น ด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา การประเม นพน กงานสอบสวน โดย กต.ตร. สภ. ประเม น ให แล วเสร จภายใน 15 ก.ย. ของป งบประมาณน น ๆ ๑๓.๓ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการอานวยความย ต ธรรม ทางอาญา

12 8 แนวทางการพ ฒนาด านการอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ก จกรรมท เป นการม งผลส มฤทธ ของงาน (Result Base Management) เป าหมายแสดงผลผล ต output การว ดผลสาเร จของการดาเน นการในด านอานวยความย ต ธรรมทางอาญา ว ดผลเช งปร มาณ (๒๕ คะแนน) ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ก จกรรมท ๑๓ เป าหมาย แสดงผลผล ต (output) เป น การว ดผลสาเร จของการ ดาเน นการในเช งปร มาณ ก. ว ดผลสาเร จของพน กงาน สอบสวนเป นรายบ คคล ๑๓.๑ ว ดระด บความสาเร จของ การพ ฒนาพน กงานสอบสวน เพ อการอ านวยความย ต ธรรม ทางอาญา (๑๐ คะแนน) ม 3 ต วช ว ดย อย ด งน ๑๓.๑.๑ (๔ คะแนน) ๑๓.๑.๒ (๒ คะแนน) ๑๓.๑.3 (4 คะแนน) การตรวจตาม ข อ ๑๓.๑ บก./ ภ.จว. ตรวจประเม นแล วส งผล คะแนนให บช./ภ. (จเรตารวจ ของหน วยงาน) ด าเน นการ ในภาพรวมต อไป ๑๓.๑.๑ ตรวจสานวนค างตาม คาส ง ตร. ท ๙๖๐/๒๕๓๗ ลง ๑๐ ส.ค. ๒๕๓๗ และหน งส อ ตร. ท ๓๑.๒๑๒/๓๖๐๙ ลง ๒ ม.ย.๒๕๔๙ โดยค ดสานวนล าช าเป นร อยละของ สานวนท อย ระหว างการสอบสวน แล วค ดเป นคะแนนตามกรอบการ ตรวจเด มของจเรต ารวจ (4 คะแนน) ๑๓.๑.๒ ตรวจสอบการถ กร องเร ยน และการถ กต งกรรมการสอบสวน ทางว น ยของพน กงานสอบสวน (2 คะแนน) - สานวนล าช าค ดเป นร อยละด งน ร อยละ ๐ ได ๔ คะแนน ร อยละ ๒๐ ได ๓.๒ คะแนน ร อยละ ๔๐ ได ๒.๔ คะแนน ร อยละ ๖๐ ได ๑.๖ คะแนน ร อยละ ๘๐ ได ๐.๘ คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๒๐ ต อ ๐.๘ คะแนน หมายเหต : การคานวณค าคะแนน โดยว ธ เท ยบบ ญญ ต ไตรยางศ เพ อให ได ช วงคะแนนท ละเอ ยดต อไป แต ละ บก./ภ.จว. ตรวจสอบสถ ต การ ดาเน นการทางว น ย/การถ กร องเร ยน และการถ กต งกรรมการสอบสวน ทางว น ยของพน กงานสอบสวน การตรวจสอบสถ ต การดาเน นการ ทางว น ยม สถ ต การถ กต งกรรมการ หร อม กรรมการสอบสวนทางว น ยของ พน กงานสอบสวน ค ดคะแนนด งน 1) ตรวจสอบสถ ต การดาเน นการทาง ว น ยม สถ ต การถ กต งกรรมการ หร อม แต ย ต เร องตรวจสอบการถ กร องเร ยน และการถ กต งกรรมการสอบสวน ทางว น ยของพน กงานสอบสวน (2 คะแนน)

13 9 จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ 2) ม สถ ต การดาเน นการทางว น ย ถ กลงโทษ ไม ส งกว าภาคท ณฑ (1 คะแนน) 3) ม สถ ต การดาเน นการทางว น ยถ ก ลงโทษ ส งกว าภาคท ณฑ (0 คะแนน) - การตรวจตามข อ ให สน./สภ. ส งรายช อ/ท อย และเบอร โทรศ พท ของ ผ เส ยหายและพยานตามสานวน การสอบสวนคด อาญาใน ป งบประมาณน น ๆ ไปย ง บก./ ภ.จว. ต นส งก ด เพ อทดลองส ม ตรวจการว ดความพ งพอใจของ ประชาชนในการร บบร การและ จากการปฏ บ ต งานของ พน กงานสอบสวน หมายเหต : สาหร บการทดลอง ส มตรวจการว ดความพ งพอใจ ของประชาชนต อพน กงาน สอบสวน เฉพาะใน ป งบประมาณ พ.ศ.2555 ให จเรตารวจของหน วยงาน กาหนดแนวทางและจานวนคร ง การทดลองส มตรวจ เพ อให สามารถดาเน นการได ท นเวลา ส วนในป งบประมาณถ ดไปให ดาเน นการตามส ดส วนของ สานวนคด อาญาและจานวน พน กงานสอบสวน ๑๓.๑.๓ ทดลองส มตรวจการว ด ความพ งพอใจของประชาชนในการ ให บร การและจากการปฏ บ ต งาน ของพน กงานสอบสวน โดย ดาเน นการเหม อนด านการบร การ ท วไปในก จกรรมท (4 คะแนน) - โทรศ พท สอบถามผ เส ยหาย, พยาน ตามส ดส วนของสานวน การสอบสวนคด อาญาและจ านวน พน กงานสอบสวน ในแต ละสถาน ตารวจน น ๆ หร ออาจขอความ ร วมม อจากสถาบ นการศ กษาใน พ นท เป นผ ประเม นก ได - แบบประเม นพน กงานสอบสวน เพ อทดลองส มตรวจการว ด ความพ งพอใจ ม 3 ข อ ประกอบด วย ข อ 1.ท านได ร บความสะดวกจาก การปฏ บ ต งานของ พน กงาน สอบสวนมากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 4 คะแนน - มาก 3 คะแนน - ปานกลาง 2 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0 คะแนน

14 10 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ข อ 2. การให บร การและการ ปฏ บ ต ของพน กงานสอบสวน เช น การร บแจ งความ การไปท เก ดเหต การส งตรวจพยานหล กฐาน เป นต น ม ความรวดเร วตามระยะเวลาท กาหนดหร อประกาศไว มากน อย เพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 4 คะแนน - มาก 3 คะแนน - ปานกลาง 2 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0 คะแนน ข อ 3. ท านได ร บความเป นธรรม จากการปฏ บ ต งานของพน กงาน สอบสวนมากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 4 คะแนน - มาก 3 คะแนน - ปานกลาง 2 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0 คะแนน หมายเหต : น าผลคะแนนท ง 3 ข อ มาหาค าเฉล ยต อไป (หารด วย 3 จะได คะแนนเฉล ย)

15 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ ๑๓.๒ ร อยละของพน กงาน สอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย ความย ต ธรรมทางอาญา (๕ คะแนน) ม ๒ ต วช ว ดย อย ด งน ร อยละของพน กงาน สอบสวนท ผ านเกณฑ การประเม นด านการอานวย ความย ต ธรรมทางอาญา (2.5 คะแนน) ๑๓.๒.๑ การประเม นพน กงาน สอบสวนด เด น ระด บ บก./ภ.จว. (2.5 คะแนน) 11 - พน กงานสอบสวนท กนายท กระด บ ของแต ละสถาน ต ารวจย นประเม น ตามโครงการ ยกย องพน กงาน สอบสวนด เด นประจ าป ระด บ บก./ ภ.จว. (ตามแบบประเม น ท ตร. ก าหนด) จากน นหาค าเฉล ยคะแนน กลางของ สน./สภ. (นาผลคะแนนการ ประเม นระด บ บก./ภ.จว. มาหา ค าเฉล ยกลางในภาพรวมของสถาน ต ารวจ) โดยม เกณฑ การให คะแนน ด งน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 50 ลงมา ได 0.5 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 60 ได 1 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 70 ได 1.5 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 80 ได 2 คะแนน - ค าเฉล ยกลาง ร อยละ 90 ข นไป ได 2.5 คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๑ ต อ ๐.๕ คะแนน หมายเหต : 1. การคานวณค าคะแนนโดยว ธ เท ยบ บ ญญ ต ไตรยางศ เพ อให ได ค าคะแนน ท ละเอ ยดต อไป 2. แบบประเม นม 3 ด าน ให แต ละ บช./ภ. ก าหนดแนวทางการประเม น ว า จะใช ก ด าน ก ระด บ และพน กงาน สอบสวนก นาย ในแต ละสถาน ต ารวจ ให เป นแนวทางเด ยวก นในแต ละ บช./ภ.

16 12 ก จกรรมการพ ฒนา แนวทางการดาเน นการ ว ธ การตรวจ การประเม นพน กงาน สอบสวนโดย กต.ตร.สน./สภ. ประเม นภายใน 15 ก.ย. (2.5 คะแนน) หมายเหต : บก./ภ.จว. รวบรวมคะแนนส งให บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ข. ว ดผลสาเร จของระด บ หน วยงาน ๑๓.๓ ว ดร อยละความสาเร จ ของการให บร การด าน การอานวยความย ต ธรรม ทางอาญา (ก จกรรมท ๑-๑๒) คะแนนรวมไม ต ากว าร อยละ ท ตร. กาหนด (๑๐ คะแนน) หมายเหต : บช./ภ. รวบรวม คะแนนในภาพรวม ๑๓.๒.๒ การประเม นพน กงาน สอบสวนโดย กต.ตร.สน./สภ. ประเม นให แล วเสร จภายใน 15 ก.ย. ของป งบประมาณน น ๆ (2.5 คะแนน) ประเม นโดย กต.ตร. ม 2 ข อ ประกอบด วย ข อ1. การครองตนของพน กงาน สอบสวนในสถาน ตารวจของท าน ด มากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง ข อ 2 การปฏ บ ต งานของพน กงาน สอบสวนในสถาน ต ารวจของท าน ด มากน อยเพ ยงใด - มากท ส ด - มาก - ปานกลาง - น อย - ต องปร บปร ง - บก./ภ.จว. กาหนดและส งแบบ ประเม นท ง 2 ข อ ให กต.ตร.สน./สภ. สถาน ตารวจท กคน (ยกเว นท เป น ข าราชการตารวจ) ประเม นพน กงาน สอบสวนของสถาน ตารวจตนเอง แล ว ส งแบบประเม นให บก./ภ.จว. ให แล ว เสร จภายใน 15 ก.ย. ของ ป งบประมาณน น ๆ เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 2.5 คะแนน - มาก 2 คะแนน - ปานกลาง 1.5 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0.5 คะแนน เกณฑ การให คะแนน - มากท ส ด 2.5 คะแนน - มาก 2 คะแนน - ปานกลาง 1.5 คะแนน - น อย 1 คะแนน - ต องปร บปร ง 0.5 คะแนน หมายเหต : นาผลคะแนนท ง 2 ข อ มาหาค าเฉล ยต อไป (หารด วย 2 จะ ได คะแนนเฉล ย) - นาผลการตรวจ ในก จกรรมท ๑-๑๒ มารวมก น เกณฑ การให คะแนน ด งน ร อยละ ๙๐ ๑๐ คะแนน ร อยละ ๘๐ ๘ คะแนน ร อยละ ๗๐ ๖ คะแนน ร อยละ ๖๐ ๔ คะแนน ร อยละ ๕๐ ๒ คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๑๐ ต อ ๒ คะแนน หมายเหต : การค านวณค าคะแนน

17 โดยว ธ เท ยบบ ญญ ต ไตรยางศ ด านการร กษาความปลอดภ ย ในช ว ตและทร พย ส น ต วช ว ด/ก จกรรม คะแนน ๑๓.๑ ร อยละความสาเร จของการให บร การด านการร กษาความปลอดภ ย 4 ในช ว ตและทร พย ส น ๑๔.๑ จานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อจานวน 5 ประชากร(คด /แสนคน) ๑๔.๒ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละ ประเภทท เก ดข น และจ บก มได ในป งบประมาณ คด กล ม 1 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 2 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ คด กล ม 3 ว ดร อยละการเก ดและจ บในป งบประมาณ 2 ๑๔.๓ ระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการจ บก มคด 5 ตามหมายจ บค างเก า ๑๔.๔ ระด บความสาเร จในการสร างเคร อข ายการป องก นปราบปราม อาชญากรรมในพ นท จานวนการสร างเคร อข ายในการป องก น ค าเฉล ยจานวนอาสาสม คร ของแต ละเคร อข ายรวมก น จานวนผลการปฏ บ ต หร อผลงานของอาสาสม คร 16 2 ท กเคร อข าย จานวนการจ ดต งศ นย ประสานงานช มชนม หน วยปฏ บ ต 1 ตามเกณฑ

18 14 แนวทางการพ ฒนาด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ก จกรรมท เป นการม งผลส มฤทธ ของงาน (Result Base Management) เป าหมายแสดงผลผล ต output การว ดผลสาเร จของการดาเน นการในด านการร กษาความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส น ว ดผลเช งปร มาณ (๒๕ คะแนน) แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมการพ ฒนา ว ธ การตรวจ ก จกรรมท ๑๓ และ 14 เป าหมายแสดงผลผล ต (output) เป นการว ดผลรวม ความสาเร จของการดาเน นการ ในก จกรรม หร อต วช ว ดท 13.1 และ 14 ซ งม 4 ด งน ๑๓.๑ ว ดร อยละความสาเร จของ การให บร การด านการร กษาความ ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น (ก จกรรม ท ๑-๑1) คะแนนรวม ไม ต ากว าร อยละท ตร. กาหนด (๔ คะแนน) หมายเหต : บช./ภ. รวบรวม คะแนนในภาพรวมจากผลการว ด กระบวนการ (process) ของ ด านน ส งให จต. ของหน วยงาน ก จกรรมท ๑๔ เป าหมายแสดง ผลผล ต (output) เป นการว ดผล สาเร จของการดาเน นการในเช ง ปร มาณ (๒๑ คะแนน) ม ๔ ต วช ว ดย อย ด งน ๑๔.๑ (๕ คะแนน) ๑๔.๒ (๖ คะแนน) ๑๔.๓ (๕ คะแนน) ๑๔.๔ (๕ คะแนน) ๑๓.๑.๑ นาผลการตรวจ ในก จกรรม ท ๑ ๑1 (เป นคะแนนการตรวจ ด านกระบวนการ หร อ process) มาค ดเป นผลรวมคะแนนผ าน ต องไม ต ากว าร อยละ ๖๐ (ตรวจประเม นโดย บก./ภ.จว. ร วมก บ บช./ภ. (จเรตารวจของ หน วยงาน)) - นาผลการตรวจ ในก จกรรมท ๑-๑1 เกณฑ การให คะแนน ด งน ร อยละ ๙๐ ได ๔ คะแนน ร อยละ ๘๐ ได ๓ คะแนน ร อยละ ๗๐ ได ๒ คะแนน ร อยละ ๖๐ ได ๑ คะแนน ร อยละ ๕๐ ได ๐ คะแนน - ช วงระหว างคะแนน +/- ร อยละ ๑๐ ต อ ๑ คะแนน หมายเหต : การค านวณค าคะแนน โดยว ธ เท ยบบ ญญ ต ไตรยางศ ข อ ๑๔.๑-๑๔.๓ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว.ท ร วมก บ บช. ก าหนดและ ตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น ก าหนดกรอบและเกณฑ การว ด ตลอดจนการให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจนและแจ งให ท กสถาน ตารวจในส งก ดทราบ - บช./ภ. (จเรต ารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม

19 15 แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมการพ ฒนา ว ธ การตรวจ ๑๔.๑ ว ดจานวนคด อาญา ซ งม ผล ต อความปลอดภ ยในช ว ตต อ จานวนประชากร (คด /แสนคน) (๕ คะแนน) ๑๔.๑.๑ ท กสถาน ต ารวจต องม ข อม ลจ านวนประชากรในพ นท โดยช ดเจน (ใช ข อม ลกรมการ ปกครองในป พ.ศ. น น ๆ โดย ข อม ลประชากร ณ ว นท ใด ให แต ละ บช./ภ. เป นผ ก าหนดให แต ละ บก./ภ.จว. และสถาน ต ารวจทราบ เพ อให ข อม ล จานวนประชากรตรงก น) ๑๔.๑.๒ ข อม ลการเก ด คด อาญาต องสะท อนสภาพการ เก ดอาชญากรรมอย างแท จร ง เพ อเป นการแก ไขป ญหา และ กาหนดแนวทางการป องก น อาชญากรรมได อย างถ กต อง ข อ ๑๔.๑ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช. กาหนดและตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ตารวจทราบเกณฑ การว ดให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม ๑๔.๒ ว ดระด บความสาเร จของ ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข น และจ บก ม ได ในป งบประมาณ (๖ คะแนน) ดาเน นการ ประเม นผลตาม เป าหมายท บก./ภ.จว. กาหนด ด งน ๑๔.๒.๑ คด กล ม ๑ ว ดร อยละการเก ดและจ บใน ป งบประมาณ (๒ คะแนน) ๑๔.๒.๒ คด กล ม ๒ ว ดร อยละ การเก ดและจ บในป งบประมาณ (๒ คะแนน) ๑๔.๒.๓ คด กล ม ๓ ว ดร อยละ การเก ดและจ บในป งบประมาณ (๒ คะแนน) ข อ ๑๔.๒ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช. กาหนดตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ทราบเกณฑ การว ด ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม

20 16 แนวทางการดาเน นการ ก จกรรมการพ ฒนา ว ธ การตรวจ ๑๔.๓ ว ดระด บความสาเร จของ ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการ จ บก มคด ตามหมายจ บค างเก า (๕ คะแนน) ๑๔.๓.๑ ดาเน นการ ระด บ สถาน ตารวจ ประเม นผลตาม เป าหมายท บก./ภ.จว. กาหนด (๕ คะแนน) ๑๔.๔ ว ดระด บความสาเร จในการ สร างเคร อข ายการป องก น ปราบปรามอาชญากรรมในพ นท (๕ คะแนน) ม ๔ ก จกรรม หร อ ต วช ว ดย อย ด งน ๑๔.๔.๑ (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๒ (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๓ (๒ คะแนน) ๑๔.๔.๔ (๑ คะแนน) ม ๔ ก จกรรม หร อต วช ว ดย อย ด งน ๑๔.๔.๑ จานวนการสร าง เคร อข ายในการป องก น (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๒ ค าเฉล ยจานวน อาสาสม คร ของแต ละ เคร อข ายรวมก น (๑ คะแนน) ๑๔.๔.๓ จานวนผลการ ปฏ บ ต หร อผลงาน ของ อาสาสม ครท กเคร อข าย (๒ คะแนน) ๑๔.๔.๔ จานวนการจ ดต ง ศ นย ประสานงานช มชนม หน วยปฏ บ ต ตามเกณฑ แยก ตารางเป นของ ภ. และ บช.น. ด งน ๑๔.๔.๔.๑ จานวน การจ ดต งศ นย ประสานงาน ช มชน ของ ภ.จว. ใน ภ. ๑๔.๔.๔.๒ จานวน การจ ดต งศ นย ประสานงาน ช มชน ของ บก.ใน บช.น. ข อ ๑๔.๓ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช./ภ. กาหนดและตรวจ ประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ทราบเกณฑ การว ด ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม ข อ ๑๔.๔ เอาผลคะแนนจาก บก./ภ.จว. ท ร วมก บ บช. กาหนดและตรวจประเม น - บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก น กาหนดกรอบและเกณฑ การว ดตลอดจน การให คะแนนเป นรายสถาน อย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ทราบเกณฑ การว ด ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น - บช./ภ. (จเรตารวจของหน วยงาน) ส งคะแนนในภาพรวม

21 17 คาอธ บายก จกรรมหร อต วช ว ดท 14 ก จกรรมท ๑๔ เป าหมายแสดงผลผล ต (output) เป นการว ดผลสาเร จของการดาเน นการในด านการ ร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ว ดผลเช งปร มาณ ๑๔.๑ ว ดจานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อจานวนประชากร (คด /แสนคน) ก. คาช แจง กาหนดการว ดจากระด บความสาเร จเป นอ ตราส วนของการร บแจ งความคด ฆ าผ อ นโดยเจตนา และท าร ายร างกายผ อ น จนได ร บอ นตรายสาห ส ซ งร บแจ งความร องท กข ไว ในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ หร อในป งบประมาณน น ๆ ( ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๕ ) เปร ยบเท ยบก บจ านวนประชากรในพ นท ในอ ตราส วนคด ต อประชากรแสนคน ส ตร = จ านวนคด การร บแจ งความคด ฆ าผ อ นโดยเจตนาและทาร ายร างกายผ อ นจนได ร บอ นตรายสาห สในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ x ๑๐๐,๐๐๐ การคานวณ จ านวนประชากรในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก นก าหนดแนวทางการให คะแนน โดยน าส ตรการค านวณน (โดยปร บเปล ยนให สอดคล องก บป งบประมาณน นๆ) ไปใช คานวณเป นเกณฑ การให คะแนน เป นรายสถาน ต ารวจในส งก ดท ร บผ ดชอบอย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ต ารวจในส งก ดทราบ เพ อให เป นแนวทาง เด ยวก นท วประเทศ ข. การกาหนดค าเป าหมายและเกณฑ การให คะแนน - การกาหนดค าเป าหมายในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หร อในป งบประมาณน น ๆ ใช ค าเฉล ย อ ตราส วนคด ฆ าผ อ นโดยเจตนาและคด ท าร ายร างกายผ อ นจนได ร บอ นตรายสาห สต อจ านวนประชากร แสนคนของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ หร อค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล งของป งบประมาณน น ๆ - ค าเป าหมายในระด บคะแนน ๓ (ค าเฉล ยเท าก บ X) - ช วงปร บค าคะแนน +/- ๒ ต อ ๑ คะแนน อ ตราส วนคด X - ๔ ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X - ๒ ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X + ๒ ต อประชากรแสนคน อ ตราส วนคด X + ๔ ต อประชากรแสนคน เท าก บ ๕ คะแนน เท าก บ ๔ คะแนน เท าก บ ๓ คะแนน เท าก บ ๒ คะแนน เท าก บ ๑ คะแนน

22 18 ค. แนวทางการรวบรวมคะแนน - บช./ภ. รวบรวมคะแนนโดยตรวจสอบความถ กต องร วมก บ บก./ภ.จว. ง. แหล งข อม ล/ว ธ การจ ดเก บข อม ล - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมตรวจสอบความถ กต องของข อม ลสถ ต คด อาญาท เก ยวข อง จากสถาน ตารวจ - การรายงานผลการจ บก มให ใช ผลการด าเน นการจาก บก./ภ.จว. ท ได ร บรายงานจากสถาน ตารวจเป นหล ก โดยให น บการร บแจ งความคด ฆ าผ อ นโดยเจตนาและทาร ายร างกายผ อ น จนได ร บอ นตราย สาห ส ต งแต ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ถ ง ๓๑ ส.ค.๒๕๕๕ หร อในป งบประมาณน น ๆ จ.แบบรายงาน แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๑ ว ดจานวนคด อาญา ซ งม ผลต อความปลอดภ ยในช ว ตต อประชากร ( คด /แสนคน ) หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ อ ตราส วน การร บแจ งคด คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

23 19 ๑๔.๒ ว ดระด บความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ใน ป งบประมาณ ก. คาช แจง กาหนดการว ดผลโดยการพ จารณาจากความสามารถในการจ บก มผ กระทาผ ดตามประเภทคด กล มท ๑ คด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญ กล มท ๒ คด ช ว ต ร างกาย และเพศ กล มท ๓ คด ประท ษร ายต อทร พย ส ตรการคานวณ : กล มท ๑ ร อยละของคด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญ = ผลการจ บก มคด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญท จ บก มได x๑๐๐ ท สามารถจ บก มได จานวนคด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญท งหมด ส ตรการคานวณ : กล มท ๒ ร อยละของคด ช ว ต ร างกาย และเพศ = ผลการจ บก มคด ช ว ต ร างกาย และเพศท จ บก มได x๑๐๐ ท สามารถจ บก มได จานวนคด ช ว ต ร างกาย และเพศท งหมด ส ตรการคานวณ : กล มท ๓ ร อยละของคด ประท ษร ายต อทร พย = ผลการจ บก มคด ประท ษร ายต อทร พย ท จ บก มได x๑๐๐ ท สามารถจ บก มได จานวนคด ประท ษร ายต อทร พย ท งหมด - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมก นก าหนดแนวทางการให คะแนน โดยน าส ตรการค านวณน ไปใช คานวณเป นเกณฑ การให คะแนน เป นรายสถาน ต ารวจในส งก ดท ร บผ ดชอบอย างช ดเจน และแจ งให ท กสถาน ตารวจในส งก ดทราบ เพ อให เป นแนวทางเด ยวก นท วประเทศ ข. การกาหนดค าเป าหมายและเกณฑ การให คะแนน - การกาหนดค าเป าหมายเป นร อยละ - กาหนดให ค าเฉล ยร อยละการจ บก ม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๔ หร อในป งบประมาณน น ๆ เป นค าเป าหมาย (X) เท าก บ ๑ คะแนน

24 20 เกณฑ การให คะแนน +/- ร อยละ ๒ ต อ ๐.๕ คะแนน ร อยละการจ บก ม X + ๔ ร อยละการจ บก ม X + ๒ ร อยละการจ บก ม X ร อยละการจ บก ม X ๒ ร อยละการจ บก ม X ๔ เท าก บ ๒ คะแนน เท าก บ ๑.๕ คะแนน เท าก บ ๑ คะแนน เท าก บ ๐.๕ คะแนน เท าก บ ๐ คะแนน หมายเหต ๑. การค านวณความสามารถในการจ บก ม, การก าหนดค าเป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนในแต ละป งบประมาณน น ๆ ของกล มท ๒, ๓ ใช แนวทางเด ยวก บกล มท ๑ ข างต น ๒. หากใน ๓ ป ท ผ านมา ไม ม คด เก ดข น และไม ม ผลการจ บก ม ร อยละการจ บก มจะเท าก บศ นย ให ค าเฉล ยเป น ๑ คะแนน และถ าในป งบประมาณน ไม ม คด เก ดข นอ ก ถ อว าได คะแนนเต ม (๒ คะแนน) แต ถ า ม คด เก ดข นแล ว ไม สามารถจ บก มได ให ปร บลดช วงคะแนนตามท บช./ภ. และ บก./ภ.จว.พ จารณาร วมก น ๓. หากใน ๓ ป ท ผ านมา สามารถจ บก มได ค าเฉล ยร อยละ ๑๐๐ ถ อว าให ปร บค าเฉล ยคะแนน ระด บ ๒ คะแนน และถ าม คด เก ดแต จ บก มไม ได ให ปร บลดร อยละ ๒ ต อ 1 คะแนน ค. แนวทางการรวบรวมคะแนน - บช./ภ. รวบรวมคะแนนโดยตรวจสอบความถ กต องร วมก บ บก./ภ.จว. ง. แหล งข อม ล/ว ธ การจ ดเก บข อม ล - ให บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ร วมตรวจสอบความถ กต องของข อม ลสถ ต คด อาญาท เก ยวข อง จากสถาน ตารวจในแต ละป งบประมาณน น ๆ - การรายงานผลการจ บก มให ใช ผลการด าเน นการจาก บก./ภ.จว. ท ได ร บรายงานจาก สถาน ตารวจเป นหล ก โดยให น บสถ ต ผลการจ บก มคด อาญา ต งแต ๑ ต.ค.๒๕๕๔ ถ ง ๓๑ ส.ค.๒๕๕๕ หร อ ในแต ละป งบประมาณน น ๆ

25 21 จ. แบบรายงาน ต วอย าง แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๒ ว ดความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 หร อป งบประมาณน น ๆ ๑๔.๒.๑ คด อ กฉกรรจ และสะเท อนขว ญ หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ร อยละ ผลการดาเน นการ คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

26 22 ต วอย าง แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๒ ว ดความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 หร อในป งบประมาณน น ๆ ๑๔.๒.๒ คด ช ว ต ร างกาย และเพศ หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ร อยละ ผลการดาเน นการ คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

27 23 ต วอย าง แบบรายงานผลการปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน หน วยงาน บก./ภ.จว. ก จกรรมท ๑๔.๒ ว ดความสาเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กของคด แต ละประเภทท เก ดข นและจ บก มได ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 หร อในป งบประมาณน น ๆ ๑๔.๒.๓ คด ประท ษร ายต อทร พย หน วย สน./สภ. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ค าเฉล ย ๓ ป ย อนหล ง ร อยละ ผลการดาเน นการ คะแนน หมายเหต : 1. บก./ภ.จว. รวบรวมข อม ลของหน วยงานในส งก ด 2. ผลการดาเน นงานป งบประมาณก บค าเฉล ย 3 ป ย อนหล งให ปร บเปล ยนตามป งบประมาณน น ๆ 3. ตารางน แสดงเฉพาะป งบประมาณ พ.ศ.2555 ในป งบประมาณถ ดไปขอให ปร บเปล ยนให สอดคล องตามป งบประมาณน น ๆ

28 24 ตารางท ๑ เป นต วอย างในป งบประมาณ พ.ศ.2555 ส วนในป งบประมาณถ ดไปให ปร บเปล ยนให สอดคล อง ตามป งบประมาณน น ๆ ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ร อยละการจ บก ม คด กล ม เฉล ย ๓ ป เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ด งน น เกณฑ การให คะแนน จะปรากฏตามตารางท ๒ ตารางท ๒ ร อยละการจ บก ม X + ๔ เท าก บ ๒ คะแนน หมายเหต : + ร อยละ ๒ ร อยละการจ บก ม X + ๒ เท าก บ ๑.๕ คะแนน ต อ ๐.๕ คะแนน ร อยละการจ บก ม X เท าก บ ๑ คะแนน - - จากตารางท ๒ จะเห นว าแม ไม ม คด เก ดข น คะแนนท ได ค อ ระด บ ๑ คะแนน แต ถ าม คด เก ดข นแล ว ไม สามารถจ บก มได ให ปร บลดช วงคะแนนตาม บช./ภ. และ บก./ภ.จว.พ จารณาร วมก น ๓. ในกรณ บางสถาน ตารวจสามารถจ บก มได ค าเฉล ยท ง ๓ ป งบประมาณ ย อนหล ง ร อยละ ๑๐๐ ตามต วอย าง (ตารางท ๓) ตารางท ๓ เป นต วอย างในป งบประมาณ พ.ศ.2555 ส วนในป งบประมาณถ ดไปให ปร บเปล ยนให สอดคล อง ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ร อยละการจ บก ม คด กล ม เฉล ย ๓ ป เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ เก ด จ บ ร อยละ ๑ ๑ ๑ ๑๐๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๑ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information