รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน นการ นางร ตนา จามพฤกษ หล กการและเหต ผล ว ทยาศาสตร เป นพ นฐานท สาค ญท ส ดต อการพ ฒนาประเทศให เจร ญก าวหน าในท กๆ ด าน เช น การศ กษา เศรษฐก จ อ ตสาหกรรม เกษตรกรรม เป นต น ประเทศท พ ฒนาแล วท งหลายจะให ความสาค ญต อการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พร อมท งปล กฝ งให ประชากรของชาต เห นความสาค ญและม เจตคต ท ด ต อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย น บต งแต เยาว ว ย ทางโรงเร ยนบ านดอยคาได พ จารณาเห นว าก จกรรมการส ปดาห ว ทยาศาสตร เป นก จกรรม หน งท น าสน บสน นส งเสร ม และกระต นให น กเร ยนซ งเป นเยาวชนของชาต ได ฝ กการใช ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ผลต อช ว ตประจาว นได เป นอย างด ทางโรงเร ยน จ งได ร วมก บคณะคร ท กท านจ ดให ม ก จกรรมส ปดาห ว ทยาศาสตร ข น เพ อเป นการส งเสร มให น กเร ยนโรงเร ยนบ านดอยคาได ใช ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาและใช ประโยชน ในช ว ตประจาว นต อไป ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนท กระด บช น ม ความร ความเข าใจในการใช ท กษะ กระบวนการทาง ว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาต าง ๆ และเห นค ณค าของว ทยาศาสตร ท ม ผลต อการดารง ช ว ตประจาว นมากย งข น 2. เพ อส งเสร มการศ กษาค นคว า ความค ดร เร มสร างสรรค และใช ท กษะกระบวนการ ว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น

2 3. เพ อกระต นให น กเร ยนค ดค นผลงานทางด านว ทยาศาสตร อ กท งม เจตคต ท ด ต อว ชา ว ทยาศาสตร 4. เพ อให น กเร ยนท ม ความสนใจทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม โอกาสแลกเปล ยน ประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น ต วช ว ดความส าเร จ 1. น กเร ยนสามารถค ดว เคราะห ส งเคราะห สร ปความค ดรวบยอด ค ดอย างเป นระบบและม ความค ดแบบองค รวม 2. น กเร ยนสามารถศ กษาค นคว า ม ความค ดร เร มสร างสรรค 3. น กเร ยนม การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น 4. น กเร ยนม ท กษะในการใช อ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ มข น 5. น กเร ยนม ความเพ ยรพยายาม ขย น อดทน รอบคอบในการทางาน 6. น กเร ยนสามารถทางานร วมก บผ อ นได 7. น กเร ยนสามารถทางานได อย างม ความส ข พ ฒนางานและภ ม ใจในผลงานของตนเอง 8. น กเร ยนได ม โอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น 9. น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร ว ธ การดาเน นงาน 1. คณะคร วางแผนการจ ดก จกรรม 2. แต งต งคณะกรรมการดาเน นงาน 3. จ ดก จกรรมตามท วางแผน 4. สร ปก จกรรม รายละเอ ยดก จกรรม ข นเตร ยมการ 1. เตร ยมสาระการเร ยนร เก ยวก บการจ ดค ายว ทยาศาสตร โดยจ ดก จกรรมเป นฐาน ม 6 ฐาน 2. ประช มคร ประจาฐาน 3. แบ งเน อหาการเร ยนร เป นฐาน และแบ งหน าท ให คณะคร ร บผ ดชอบในแต ละฐาน 4. เตร ยมส อ อ ปกรณ และแบบประเม นผล 5. กาหนดสถานท สาหร บน กเร ยน

3 6. จ ดทาเอกสารประกอบการทาก จกรรมในแต ละฐาน ข นตอนการดาเน นการ 1. แบ งกล มน กเร ยนเป นกล มย อย 6 กล ม แบบคละช นโดยท กกล มม น กเร ยนครบท กช น 2. บอกให น กเร ยนท กคนร ถ งประว ต ว นว ทยาศาสตร แห งชาต พอส งเขป 3. ให น กเร ยนเร ยนร ตามฐานการเร ยนร โดยแบ งก จกรรมเป น 6 ฐาน ด งน ฐานท 1 อว ยวะน าร ของคนและส ตว ฐานท 2 จ กรวาลของเรา ฐานท 3 สารอาหารใน ผ ก-ผลไม บ านเรา ฐานท 4 แสงและการมองเห น ฐานท 5 กล องจ ลทรรศน ฐานท 6 มห ศจรรย วงจรไฟฟ าขนาดเล ก 4. น กเร ยนประเม นตนเองหล งการเร ยนร 5. ว ทยากร น กเร ยนประเม นผลความพ งพอใจหล งการเร ยนร ในฐานต างๆ 6. สร ปและประเม นผลการจ ดก จกรรม

4 ผลการจ ดก จกรรม จากการจ ดก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL เป นการฝ กกระบวนการท กษะทางว ทยาศาสตร ผลปรากฏด งน 1. น กเร ยนท กคนร วมก จกรรมด วยความสน กสนานม ความส ข สามารถฝ กปฏ บ ต จร งได 2. น กเร ยนท กคนม ความต งใจส งและม ความพยายามเร ยนร จากก จกรรมและส อการเร ยนใน แต ละฐาน ม ความสนใจแหล งเร ยนร ท กแห งท จ ดให ม การสอบถามคณะคร เม อม ข อสงส ย ม การจดบ นท กข อม ล ความร ท ได ร บ สามารถสร ปและสร างองค ความร ได 3. น กเร ยนได ฝ กปฏ บ ต จร ง ทาให ม ท กษะในกระบวนการว ทยาศาสตร มากข น 4. น กเร ยนสามารถทางานร วมก นเป นกล มได 5. น กเร ยนสามารถแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น ตารางท 1 แสดงผลการประเม นผลส มฤทธ ตามต วช ว ด ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ท รายการ ร อยละ ผลการประเม น ระด บค ณภาพ 1 สามารถค ดว เคราะห ส งเคราะห สร ปความค ดรวบยอด ค ดอย างเป นระบบ มาก และม ความค ดแบบองค รวม 2 สามารถศ กษาค นคว า ม ความค ดร เร มสร างสรรค มากท ส ด 3 ม การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น มาก 4 ม ท กษะในการใช อ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ มข น มากท ส ด 5 ม ความเพ ยรพยายาม ขย น อดทน รอบคอบในการทางาน มากท ส ด 6 สามารถทางานร วมก บผ อ นได มากท ส ด 7 สามารถทางานได อย างม ความส ข พ ฒนางานและภ ม ใจในผลงานของตนเอง มากท ส ด 8 ม โอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น มากท ส ด 9 ม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร มากท ส ด รวมเฉล ย มากท ส ด N = 86

5 จากตารางท 1 ผลการประเม นผลส มฤทธ ตามต วช ว ด พบว า ค าเฉล ย ค ดเป นร อยละ อย ในระด บมากท ส ด ซ งถ อว าผ านเกณฑ การประเม นและบรรล เป าหมาย เม อพ จารณาตามรายละเอ ยดพบว าน กเร ยนม โอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และความ ค ดเห นซ งก นและก นร อยละ สามารถทางานได อย างม ความส ข พ ฒนางานและภ ม ใจใน ผลงานของตนเอง ร อยละ สามารถทางานร วมก บผ อ นได ร อยละ ม เจตคต ท ด ต อว ชา ว ทยาศาสตร ร อยละ ม ท กษะในการใช อ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ มข น ร อยละ ม ความเพ ยรพยายาม ขย น อดทน รอบคอบในการทางาน ร อยละ สามารถศ กษาค นคว า ม ความค ดร เร มสร างสรรค ร อยละ ม การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น ร อยละ สามารถค ดว เคราะห ส งเคราะห สร ปความค ดรวบยอด ค ดอย างเป นระบบ และม ความค ดแบบองค รวม ร อยละ ตามลาด บ ตารางท 2 แสดงผลการประเม นระด บความพ งพอใจของผ เข าร วม ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ท รายการ ผลการประเม นความพ งพอใจ ร อยละ ระด บความพ งพอใจ 1 ก จกรรมม ความหลากหลาย น าสนใจ มากท ส ด 2 การม ส วนร วมในการปฏ บ ต ก จกรรมของน กเร ยน มากท ส ด 3 ระยะเวลาในการทาก จกรรมเหมาะสม มากท ส ด 4 น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรม มากท ส ด 5 การจ ดก จกรรมฯผ เร ยนม ส วนร วมท กข นตอน มากท ส ด 6 การปฏ บ ต งานและการทางานเป นกล มของน กเร ยน มากท ส ด 7 ความต องการให ดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง มากท ส ด 8 ผลท เก ดจากการจ ดก จกรรมฯผ เร ยนสามารถนาไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว นได อย างเป นส ข มากท ส ด 9 การจ ดก จกรรมฯใช ส อ อ ปกรณ ท เหมาะสมก บผ เร ยนและจ ดหาได ง าย มากท ส ด 10 น กเร ยนม ความส ขสน กสนานก บก จกรรมว นน มากท ส ด N = 86 รวมเฉล ย มากท ส ด

6 จากตารางท 1 ผลการประเม นผลส มฤทธ ตามต วช ว ด พบว า ค าเฉล ย ค ดเป นร อยละ อย ในระด บมากท ส ด ซ งถ อว าผ านเกณฑ การประเม นและบรรล เป าหมาย เม อพ จารณาตามรายละเอ ยดพบว าก จกรรมม ความหลากหลาย น าสนใจ ร อยละ น กเร ยนม ความส ขสน กสนานก บก จกรรมว นน ร อยละ ผลท เก ดจากการจ ดก จกรรมฯ ผ เร ยนสามารถนาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได อย างเป นส ข ร อยละ การจ ดก จกรรมฯ ผ เร ยนม ส วนร วมท กข นตอน ร อยละ การจ ดก จกรรมฯใช ส อ อ ปกรณ ท เหมาะสมก บผ เร ยน และจ ดหาได ง าย ร อยละ ความต องการให ดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง ร อยละ น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรม ม ระยะเวลาในการทาก จกรรมเหมาะสมและการปฏ บ ต งาน และการทางานเป นกล มของน กเร ยน ร อยละ การม ส วนร วมในการปฏ บ ต ก จกรรมของ น กเร ยนร อยละ ตามลาด บ

7 สร ปผลการทาก จกรรม จากการจ ดก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL สามารถ สร ปได ด งน 1. น กเร ยนท กระด บช น ม ความร ความเข าใจในการใช ท กษะ กระบวนการทางว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาต าง ๆ และเห นค ณค าของว ทยาศาสตร ท ม ผลต อการดารงช ว ตประจาว น มากย งข น 2. น กเร ยนสามารถศ กษาค นคว า ความค ดร เร มสร างสรรค และใช ท กษะกระบวนการ ว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น 3. น กเร ยนม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร 4. น กเร ยนท ม ความสนใจทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม โอกาสแลกเปล ยน ประสบการณ และความค ดเห นซ งก นและก น

8 ภาคผนวก

9 ภาพก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ฐานท 1 อว ยวะน าร ของคนและส ตว

10 ฐานท 2 จ กรวาลของเรา

11 ฐานท 3 สารอาหารใน ผ ก-ผลไม บ านเรา

12 ฐานท 4 แสงและการมองเห น

13 ฐานท 5 กล องจ ลทรรศน

14 ฐานท 6 มห ศจรรย วงจรไฟฟ าขนาดเล ก

15 แบบประเม นความพ งพอใจและความค ดเห นของผ เข าร วม ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ผ ประเม น คร น กเร ยน อ นๆ คาช แจง ให ผ ประเม นแสดงความค ดเห นต อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ตามความร ส กท แท จร ง โดยทาเคร องหมาย ในช องระด บความพ งพอใจ ซ งม รายการด งน 5 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจมากท ส ด 4 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจมาก 3 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจปานกลาง 2 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจน อย 1 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจน อยท ส ด ท รายการ 1 ก จกรรมม ความหลากหลาย น าสนใจ 2 การม ส วนร วมในการปฏ บ ต ก จกรรมของน กเร ยน 3 ระยะเวลาในการทาก จกรรมเหมาะสม 4 น กเร ยนม ท กษะในการปฏ บ ต ก จกรรม 5 การจ ดก จกรรมฯผ เร ยนม ส วนร วมท กข นตอน 6 การปฏ บ ต งานและการทางานเป นกล มของน กเร ยน 7 ความต องการให ดาเน นก จกรรมอย างต อเน อง 8 ผลท เก ดจากการจ ดก จกรรมฯผ เร ยนสามารถนาไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได 9 การจ ดก จกรรมฯใช ส ออ ปกรณ ท เหมาะสมก บผ เร ยนและ จ ดหาได ง าย 10 น กเร ยนม ความส ขสน กสนานก บก จกรรม รวมเฉล ย มาก ท ส ด ระด บความพ งพอใจ/ความค ดเห น มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด

16 แบบประเม นความความร ตามต วช ว ด ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL ผ ประเม น คร น กเร ยน อ นๆ คาช แจง ให ผ ประเม นแสดงความค ดเห นต อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ตามความร ส กท แท จร ง โดยทาเคร องหมาย ในช องระด บความพ งพอใจ ซ งม รายการด งน 5 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจมากท ส ด 4 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจมาก 3 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจปานกลาง 2 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจน อย 1 หมายถ ง ระด บท พ งพอใจน อยท ส ด ท รายการ 1 สามารถค ดว เคราะห ส งเคราะห สร ปความค ดรวบยอด ค ด อย างเป นระบบและม ความค ดแบบองค รวม 2 สามารถศ กษาค นคว า ม ความค ดร เร มสร างสรรค 3 ม การใช ท กษะกระบวนการว ทยาศาสตร ในการแก ป ญหาท เก ดข น 4 ม ท กษะในการใช อ ปกรณ ทางว ทยาศาสตร เพ มข น 5 ม ความเพ ยรพยายาม ขย น อดทน รอบคอบในการทางาน 6 สามารถทางานร วมก บผ อ นได 7 สามารถทางานได อย างม ความส ข พ ฒนางานและภ ม ใจใน ผลงานของตนเอง 8 ม โอกาสแลกเปล ยนประสบการณ และความค ดเห นซ งก น และก น 9 ม เจตคต ท ด ต อว ชาว ทยาศาสตร รวมเฉล ย มาก ท ส ด ระด บความพ งพอใจ/ความค ดเห น มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด

17 แบบทดสอบก อน-หล งทาก จกรรม ก จกรรม AMAZING SCIENCE DAY BAN DOIKHAM SCHOOL คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท ถ กท ส ดลงในกระดาษคาตอบ 1. การแสวงหาความร โดยว ธ การทางว ทยาศาสตร ม ก ข นตอน ก. 2 ข นตอน ข. 3 ข นตอน ค. 4 ข นตอน ง. 5 ข นตอน 2. ถ าต องการส องด เซลล ท ม ขนาดเล กควรใช อ ปกรณ ชน ดใด ก. กล องโทรท ศน ข.กล องจ ลทรรศน ค. กล องถ ายร ป ง.แว นขยาย 3. ผ กผลไม ท ม ว ตาม นซ อย จะม ผลการทดลองเป นเช นไร ก. เปล ยนส ม วงเป นส เข ยว ข. เปล ยนส ม วงเป นส ส ม ค. เปล ยนส ม วงเป นส ใส ง. เปล ยนส ม วงเป นส แดง 4. ดาวดวงใดเป นศ นย กลางของระบบส ร ยะ ก. ดวงอาท ตย ข. ดวงจ นทร ค. โลก ง. ดาวอ งคาร 5. ข อใดไม ถ กต อง เก ยวก บร งก นน า ก. เก ดได ในเวลาเช าหร อบ าย ข. เก ดข นในท ศทางเด ยวก บดวงอาท ตย ค. เก ดข นจากฝนตกใหม ๆ และม แสงแดดส อง ง. เก ดการห กเห แยกส และสะท อนกล บหมดในหยดละอองน า

18 6. แถบส ใดในร งก นน าท เรามองเห นได ไม ช ดเพราะกล นอย ก บส น าเง น ก. ส คราม ข. ส ม วง ค. ส เหล อง ง. ส เข ยว 7. ข อใดผ ดเก ยวก บการใช อ ปกรณ ไฟฟ า ก. ไม เอาม อไปแตะหร อจ บสายไฟท ไม ม เปล อกห ม ข. ไม ควรเอาม อไปแหย ท ร เส ยบปล กไฟฟ า ค. เม อเล กใช เคร องใช ไฟฟ าท กชน ดแล วให ถอดปล กออกท นท ง. เม อพบสายไฟ หร อเคร องใช ไฟฟ าท ชาร ดให ร บซ อมเองท นท 8. เซลล ส ร ยะม การทางานอย างไร ก. ร บพล งงานไฟฟ า แล วเปล ยนเป นพล งงานความร อน ข. ร บพล งงานไฟฟ า แล วเปล ยนเป นพล งงานไฟฟ า ค. ร บพล งงานแสง แล วเปล ยนเป นพล งงานไฟฟ า ง. ร บพล งงานความร อน แล วเปล ยนเป นพล งงานแสง 9. ป จจ บ นเคร องใช ใดท ต ดต งเซลล ส ร ยะ ก. ไฟฉาย ข. ปากกา ค. เคร องค ดเลข ง. คอมพ วเตอร 10. แว นขยายทาด วยอะไร ก. เลนส น น ข. เลนส เว า ค. กระจกเว า ง. กระจกน น 11. อ ปกรณ ชน ดใดท สร างข นโดยอาศ ยหล กการสะท อนสง ก. กล องด ดาว ข. กล องด แห ค. กล องถ ายร ป ง. กล องจ ลทรรศน 12. การร บประทานไม เป นเวลาเป นผลเส ยต ออว ยวะใดมากท ส ด ก. กระเพาะอาหาร ข. ลาไส เล ก ค. ลาไส ใหญ ง. ทวารหน ก

19 13. อว ยวะในภาพทาหน าท เก ยวก บระบบใด ก. หม นเว ยนเล อด ข. ฟอกเล อด ค. ย อยอหาร ง. ข บถ าย 14. อว ยวะในภาพทาหน าท เก ยวก บระบบใด ก. หม นเว ยนเล อด ข. ฟอกเล อด ค. ย อยอหาร ง. ข บถ ายของเส ย 15. อว ยวะท ทาหน าท ฟอกโลห ตดาหร อโลห ตท ใช แล วให เป นโลห ตแดง ก. ห วใจ ข. ไต ค. ปอด ง. ต บ

20 สร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรมการเล ยงกบ เล ยงปลา ประจาป การศ กษา ๒๕๕๔

21 โดย.. นางร ตนา จามพฤกษ ตาแหน ง คร ผ ช วย โรงเร ยนบ านดอยคา สาน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาลาพ น เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร

แผนการจ ดการเร ยนร สร างเอกสาร. ช อเร องหร อช องาน การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องาน อาช พ (2001-2001) ช อหน วย การใช โปรแกรม Microsoft Word สร างเอกสาร หน วยท 3 สอนคร งท 3 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร องหร อช องาน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information