รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน"

Transcription

1 รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 1 หน งส อร บรองการประเม นผลการภายใน แบบ ปอ. 1 เร ยน เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน /ผ อ านวยการตรวจเง นแผ นด นภ ม ภาคท 1/ คณะกรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ ประจ ากระทรวงศ กษาธ การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ได ประเม นผลการ ภายในส าหร บป ส นส ดว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ ด วยว ธ การท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2.ก าหนดโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม นใจอย างสมเหต สมผลว า การเน นงาน จะบรรล ว ตถ ประสงค ของการภายในด านประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และการใช ทร พยากร ซ งรวมถ งการด แลร กษาทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล อง หร อการท จร ต ด านความเช อถ อได ของรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน และด านการ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย ซ งรวมถ งระเบ ยบปฏ บ ต ของฝ ายบร หาร จากผลการประเม นด งกล าวเห นว าการภายในของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ส าหร บป ส นส ดว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ เป นไปตามระบบการ ภายในท ก าหนดไว ม ความเพ ยงพอและบรรล ว ตถ ประสงค ของการภายในตามท กล าวในวรรค แรก อน ง การภายในย งคงม จ ดอ อนเก ยวก บด านการบร หารงาน ด านการบร หารงานบ คคล ด านการเง น บ ญช พ สด และด านการปฏ บ ต ตามกฎหมายตามพระราชบ ญญ ต กระทรวงศ กษาธ การ การปฏ บ ต ตามอ านาจหน าท ในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ท ย งไม บรรล เป าหมาย ซ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 จะด าเน นการโดยก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต งานประจ าป ต อไป ด งน 1. เพ อให ใช งบประมาณส าหร บรถยนต ส วนกลางอย างประหย ดและม ความค มค าก บงบประมาณท จ ายจร ง 2. เพ อประหย ดการใช พล งงานไฟฟ าและน าม นเช อเพล งได ร อยละ เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของก จกรรมย อยและเป าหมายในการพ ฒนาองค กรตามอ านาจหน าท ขององค กรได ครบถ วน 4. การร บ-จ ายเง น การเก บร กษาเง น การย มเง นและการส งเอกสารล างหน -เง นย ม เป นไปอย างถ กต องตาม ระเบ ยบของทางราชการ 5. เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ถ กต อง ครบถ วนและเป นป จจ บ น 6. เพ อให การปฏ บ ต งานบ ญช ในระบบ Manual เป นไปอย างถ กต อง เป นป จจ บ น และน ามาใช ประโยชน ต อ หน วยงานได 7. เพ อให การจ ดซ อ จ ดจ างเป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 1) จ ดระบบการประก นค ณภาพของการฝ กอบรม 2) การประเม นประส ทธ ผล และความค มค าของการพ ฒนา ฝ กอบรมบ คลากร

3 2 8. เพ อยกระด บงานฝ กอบรมให ม มาตรฐานส ง ม ความค มค าต อการลงท น และสร างความเช อม นแก ผ เข าร บ การอบรมว าการอบรมม มาตรฐานเป นท ยอมร บ 9. เพ อการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ โครงการประเม นการอ านออก-เข ยนได ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท เพ อยกระด บค ณภาพของผ เร ยนช น ป.3 ให อ านออก-เข ยนได ท กคน 11. เพ อสร างโอกาสการเข าเร ยนต อระหว างสถานศ กษาท อย ในเกณฑ การศ กษาภาคบ งค บ 12. เพ อให ระบบด แลน กเร ยนม ประส ทธ ภาพ 13. เพ อลดอ ตราการออกกลางค นของน กเร ยนระด บม ธยมต น 14. การเบ กจ ายเง นอ ดหน นรายบ คคลน กเร ยนในโรงเร ยนเอกชน 15. เพ อให การเบ ก-จ ายอ กหน นค าใช จ ายรายบ คคลน กเร ยนเอกชนเป นไปตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการอ ดหน น 16. เพ อให การการฝ กอบรม และการพ ฒนาบ คลากรตรงตามมาตรฐานว ชาช พ 17. เพ อให ม ระบบการอ ปกรณ คอมพ วเตอร และการป องก นด แลร กษาสารสนเทศอย างเพ ยงพอ 18. เพ อให ม การ(อ ปกรณ เคร องม อ ระบบสารสนเทศ) และสภาพแวดล อมของการ ด าเน นงาน ลายม อช อ (นายมานะ อ ครบ ณฑ ต) ต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ว นท 30 เด อน ธ นวาคม พ.ศ. 2554

4 3

5 ช อหน วยร บตรวจ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานผลการประเม นองค ประกอบของการภายใน ณ ว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ องค ประกอบของการภายใน ผลการประเม น/ข อสร ป (1) (2) 1.สภาพแวดล อมการ ผ บร หารได สร างบรรยากาศของการ เพ อให เก ดท ศนคต ท ด ต อการภายมใน โดยให ความส าค ญก บความซ อส ตย จร ยธรรมและความ โปร งใสในการด าเน นงาน ม การบร หารจ ดการท สอดคล องก บหล กธรรมาภ บาลม การก าหนดแนวทางท ช ดเจนต อการปฏ บ ต ท ถ กต องและท ไม ถ กต องรวมท ง ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง บ คลากรเข าใจของเขต อ านาจหน าท รวมท งม ความร ความสามารถและท กษะ ในการปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมาย 2.การประเม นความเส ยง ม การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 และว ตถ ประสงค ของก จกรรมท ช ดเจนสอดคล อง และเช อมโยงก นในการท จะท างานให ส าเร จด วย งบประมาณและทร พยากรท ก าหนดไว อย างเหมาะสม ผ บร หารม การระบ ความเส ยง ท งจากป จจ ยภายใน และภายนอกท อาจม ผลกระทบต อการบรรล ผลส าเร จ ตามว ตถ ประสงค ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ม การว เคราะห ความเส ยง และจ ดการความเส ยงท เหมาะสม นอกจากน 4 แบบ ปอ.2 สภาพแวดล อมการของส าน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ในภาพ รวมเหมาะสมและม ส วนให การภายในม ประส ทธ ผล อย างไรก ตาม โครงสร างองค กรของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ได เพ มกล มบร หารการเง นและส นทร พย ซ งท า ให ม สายงานบ งค บบ ญชาม ความส มพ นธ ระหว าง หน วยงานภายในอย างช ดเจนเพ อให สามารถรองร บ การด าเน นงานในอนาคตได อย างเหมาะ ม ความ คล องต วและม ประส ทธ ภาพในการ ด แล ใกล ช ดย งข น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ลพบ ร เขต 2 ม การประเม นความเส ยงโดยน าระบบกา รบร หารความเส ยงท ตามมาตรฐาน คตง. มาปร บใช และม การจ ดการก บความเส ยงต าง ๆ จากผลการ ประเม นอย างเป นระบบ รวมท งย งสามารถก าหนด แนวทางการป องก นความเส ยงท อาจเก ดข นในอนาคต จากป จจ ยต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไปจากเคร องม อท น ามาใช

6 5 3.ก จกรรมการ ม นโยบายและว ธ ปฏ บ ต งานท ท าให ม นใจว าเม อ น าไปปฏ บ ต และจะเก ดผลส าเร จตามฝ ายบร หารก าหนด ไว ก จกรรมเพ อการจะช ให ผ ปฏ บ ต งานเห นความ เส ยงท อาจเก ดข นในการปฏ บ ต งานให ส าเร จตามว ตถ ได ท กก จกรรม 4.สารสนเทศและการส อสาร ม ระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวเน องก บ การปฏ บ ต งานเหมาะสมต อความต องการของผ ใช และม การส อสารไปย งฝ ายบร หารและผ เก ยวข องในร ปแบบท ช วยให ผ ร บข อม ลสารสนเทศปฏ บ ต หน าท ตามความร บ ผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลและบรรล ว ตถ ประสงค ในภาพรวมม ก จกรรมท เหมาะสม เพ ยงพอและสอดคล องก บกระบวนการบร หาร ความเส ยงตามสมควรโดยก จกรรมเป น ส วนหน งของการปฏ บ ต ตามปกต โดยผ บร หารและ ห วหน างานก าก บด แลให ม การปฏ บ ต ตามอย าง เคร งคร ด อย างไรก ตาม งานในงานการบร หาร ได ม โดยก าหนดว ตถ ประสงค ในส วนงาน ย อย งานด านการพ ฒนาบ คลากรได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรตามความต องการขององค กร และบ คลากรงานด านการบร หารงบประมาณและ การต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ ได ม ให ม ประส ทธ ภาพย งข น งานด าน การเง นได ม การเบ กจ ายให รวดเร ว และตรงตามก าหนดเวลา ด านผลผล ตได ม การ ยกระด บค ณภาพการศ กษาให สถานศ กษาผ าน เกณฑ การประเม นจาก สมศ.และให น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3อ านออก-เข ยนได และด านการ จ ดการศ กษาได ม ระบบด แลน กเร ยนให ด าเน นการ ตามค ม อให ครบถ วนย งข นเพ อลดอ ตราการออก กลางค นและน กเร ยนได ร บการศ กษาจนจบ การศ กษาภาคบ งค บ ท งน ได ม ก จกรรมเพ มเต มซ งได รายงานไว แล ว ข อม ลสารสนเทศและการส อสารม ความ เหมาะสมกล าวค อ ม ระบบการป องก นความเส ยง สารสนเทศและอ ปกรณ ใช งานอย างเพ ยงพอ รวมท งจ ดหาร ปแบบการส อสารท ช ดเจน ท นเวลา และสะดวกต อผ ใช ผ านระบบเคร อข าย ประชา ส มพ นธ ในร ปแบบข อม ลท สามารถดาวน โหลด ข อม ลไปใช ในการวางแผนในการพ ฒนาได โดยได เผยแพร ท งภายในและภายนอกองค กร

7 6 ๕. การต ดตามประเม นผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ลพบ ร เขต 2 ม การต ดตามประเม นผลการ ภายในและประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน โดย ก าหนดว ธ การปฏ บ ต งานเพ อต ดตามการปฏ บ ต ตาม ระบบการภายในอย างต อ เน องและเป นส วน หน งของกระบวนการปฏ บ ต ตามปกต ของฝ ายบร หาร ผ ผ ม ส วนเก ยวข องนอกจากน ม การ ประเม นผลแบบรายคร งคราว กรณ พบจ ดอ อนหร อ ข อบกพร อง ม การก าหนดว ธ ปฏ บ ต เพ อให ความม นใจ ว า ข อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได ร บการพ จารณาสนองตอบและม การว น จฉ ยส งการ ให ด าเน นการแก ไขข อบกพร องท นท ระบบการต ดตามประเม นผลม ความเหมาะสม โดยผ บร หารม การต ดตามการปฏ บ ต ตามระบบการ ภายในอย างต อเน องและส นป ม การประเม น ตนเองร วมก น ระหว างผ บร หารและผ ปฎ บ ต รวมท งม การประเม นอ สระโดยหน วยตรวจสอบภายใน ผลการ ประเม นม การจ ดท ารายงานพร อมข อเสนอแนะเสนอ ผ บร หารระด บส ง เพ อส งการแก ไขและก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต งานประจ าป ต อไป ผลการประเม นโดยรวม สพป.ลพบ ร เขต 2 ม โครงสร างการภายในครบ 5 องค ประกอบ ม ประส ทธ ผลและเพ ยงพอท จะท าให การปฏ บ ต งานประสบผลส าเร จตามว ตถ ประสงค อย างไรก ตามม บางก จกรรมท ต องปร บปร ง กระบวนการภายในเพ อให การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลย งข น จ งได ก าหนดว ธ การและ แผนการภายในท เหมาะสมไว แล ว ลายม อช อ ผ รายงาน (นายมานะ อ ครบ ณฑ ต ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ว นท 30 ธ นวาคม 2554

8 กล มอ านวยการ การใช รถยนต ส วนกลาง ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ใช งบประมาณส าหร บ รถยนต ส วนกลางอย างประหย ด และม ความค มค าก บ งบประมาณท จ ายจร ง การประหย ดพล งงาน 2. เพ อประหย ดการใช พล งงาน ไฟฟ าและน าม นเช อเพล งได ร อยละ 10 1.การไม ปฏ บ ต ตามมาตรการได อย าง ครบถ วน 2.ไม สามารถลดค าใช จ ายได ตามเป าหมาย 3.ไม ม การประเม นผลความค มค าก บ ผลผล ต 1.ผ ร บชอบแผนและการต องม การ ก าก บให ปฏ บ ต ได จร งตามแผน/แนวทางให ครบถ วน 2.ไม สามารถใช จ ายงบประมาณได ตาม วงเง นท ก าหนดและไม สามารลดค าใช จ าย ได ตามเป าหมาย ช อหน วยร บตรวจ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานแผนการภายใน ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปอ.3 งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.53 1.ผ บ งค บบ ญชาด แลให ปฏ บ ต ตามาตรการ 2.ผ บ งค บบ ญชาม การก าก บ ต ดตามด แลการใช จ ายงบประมาณ ให ค มค าและได ตามเป าหมาย 30 ก.ย.53 1.ผ บ งค บบ ญชาสร าง ความ ตระหน กและจ ตส าน กในการ ประหย ดให บ คลากร 2.ประเม นแผนและทบทวน แนวทาง การด าเน นงานและลด ค าใช จ ายให ได นางป ญชร สม ป นงาม -นางพะเยาว ม อน นต -นางป ญชร ศม ป นงาม (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) - มาตรการประหย ดพล งงาน - รายงานการใช จ ายงบประมาณ -แบบประเม นความค มค าและ ผลการเปร ยบเท ยบก บผล ต -แผนงาน/แนวทางการใช จ าย งบประมาณค าไฟฟ า/น าม นเช อ แพล ง -เคร องม อการประเม นแผน -รายงานผลการด าเน นงานตาม แผน/แนวทาง 7

9 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ ด านการบร หารองค กร 3. เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของก จกรรมย อยและเป าหมาย ในการพ ฒนาองค กรตามอ านาจ หน าท ขององค กรได ครบถ วน 1. ข อม ลสารสนเทศในการว เคราะห งาน เพ อก าหนดก จกรรมย อย/เป าหมายในการ พ ฒนาองค กรย งไม ครบถ วน เพ ยงพอใน การจ ดท าแผนการพ ฒนาองค กร 2.การว เคราะห งาน/ก จกรรมย อยท องค กร ต องด าเน นการย งไม ครบตามกฎหมาย อ านาจหน าท ให เป นป จจ บ นตามกฏหมาย 3. ม การน าข อม ลท ได ไปด าเน นการทบทวน แผนองค กรแต ย งไม บรรล เป าหมาย 4.การส อสารให บ คลากรทราบถ งประโยชน และถ อปฏ บ ต ย งไม ครบท กระด บ 5.เคร องม อประเม นผลการพ ฒนาองค กรย ง ไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.53 1.สร างความเข าใจในการว เคราะห งานเพ อก าหนดว ตถ ประสงค ใน ก จกรรมหล ก /ก จกรรมย อยเพ อใช ในการบร หารและพ ฒนาองค กร 2. ส อสารให บ คลากรทราบและถ อ ปฏ บ ต ท กระด บ 3.ม เคร องม อต ดตามประเม นผล การด าเน นงานตามว ตถ ประสงค จร ง นางร ชน ค าศร แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) - ประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดท าเอกสารค ม อการปฏ บ ต งานของ สพป.ลบ.2 - ออกแบบเคร องม อและ ต ดตามการปฏ บ ต งานและ ปร บปร งแผนพ ฒนาองค กร 8

10 โครงการ ก จกรรม/ด านของงานท ประเม น/ ว ตถ ประสงค ของการ กล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย 4. เพ อให การร บ-จ ายเง น การเก บ ร กษาเง น การย มเง นและการส ง เอกสารล างหน -เง นย ม เป นไป อย างถ กต องตามระเบ ยบของทาง ราชการ ด านบ ญช 5.เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ถ กต อง ครบถ วนและเป น ป จจ บ น 6. เพ อให การปฏ บ ต งานบ ญช ในระบบ Manual เป นไปอย าง ถ กต อง เป นป จจ บ น และน ามาใช ประโยชน ต อหน วยงานได ผ ย มเง นบางราย ไม ด าเน นการส งใช เง น ย มให ท นภายในว นครบก าหนด 1.การต ดจ ายในระบบ GFMIS บาง รายการต ดจ ายไม ท นก าหนด 2. การจ ดท าบ ญช ระบบ Manual และ การต ดจ ายในระบบย งไม เป นป จจ บ น งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย มอบส าเนาใบย มเง นซ งระบ ว น ครบก าหนดส งใช เง นย มให แก ผ ย ม ว นครบก าหนดส งใช เง นย ม 2. แจ งเต อนเม อใกล ครบก าหนด 3. ต ดตามทวงถามอย างเป นลาย ล กษณ อ กษร 4. ด าเน นการตามระเบ ยบฯ การ ชดใช เง นย ม 30 ก.ย ก าก บ เร งร ดเจ าหน าท ด าเน น การบ นท กต ดจ ายในระบบ ให เป น ป จจ บ นและครบถ วนสมบ รณ 2.น าเสนอรายงานเป นประจ าท ก เด อน โดยผ บร หารตามล าด บช น -ผ อ านวยการ กล มฯ เจ าหน าท เง น ย มราชการ ผ อ านวยการ กล มฯ -จนท.ต ดจ าย ในระบบ แบบปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 9

11 ด านพ สด 7. เพ อให การจ ดซ อ จ ดจ าง เป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบ ส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ พ สด พ.ศ และท แก ไข เพ มเต ม เอกสารส งเบ กบางโรงเร ยนย งคงไม ถ กต อง ม การส งกล บเพ อแก ไข ท าให การเบ ก จ ายเง นล าช า งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.54 1.ท าโครงการอบรมเจ าหน าท พ สด ของโรงเร ยน ประจ าป งบประมาณ ป ก าก บ ตรวจสอบ และสอบทาน ก อนวางเบ กจ ายให ถ กต องตาม ระเบ ยบ โดยห วหน างานพ สด ก อน อน ม ต ตามล าด บโดยเคร งคร ด 3. ประช มช แจงแนวปฏ บ ต แก บ คลากรผ ปฏ บ ต งานด านพ สด อย างน อยเด อนละ 1 คร ง ผ อ านวยการ กล มฯ d. -จนท.พ สด แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 10

12 กล มบร หารงานบ คคล การประก นค ณภาพของการ ฝ กอบรม 1. จ ดระบบการประก น ค ณภาพของการฝ กอบรม 2. การประเม น ประส ทธ ผล และความค มค า ของการพ ฒนา ฝ กอบรม บ คลากร 8. เพ อยกระด บงาน ฝ กอบรมให ม มาตรฐานส ง ม ความค มค าต อการลงท น และ สร างความเช อม นแก ผ เข าร บ การอบรมว าการอบรมม มาตรฐานเป นท ยอมร บ 1. ด านหล กส ตร การก าหนดหล กส ตรไม สอดคล องก บแผน กลย ทธ ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลและไม ม การประเม น หล กส ตรอย างสม าเสมอ 2. การประเม นผลโครงการย งไม สามารถ ด าเน นการได ครบท กม ต เช น ว ทยากร ว ธ การ ส อ ผลผล ต ผลล พธ งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย ก าหนดหล กส ตรให สอดคล อง ก บแผน กลย ทธ ค าน งถ ง ความจ าเป นและความต องการ ของบ คลากร. ม การว ดผลความร ความเข าใจ ของผ เข าร บการอบรม 30 ก.ย. 55 ผอ. กล ม บค. ผอ.สพป.ลบ.2 แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการจ ดท าระบบ ประก นค ณภาพของการ ฝ กอบรมเพ อลดความเส ยง 11

13 กล มนโยบายและแผน งานต ดตามและประเม นผล 9. เพ อการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามแผนกลย ทธ งวด/เวลาท พบจ ดอ อน 1.ก าหนดคณะท างานต ดตามและ ประเม นผลการด าเน นงานตามกลย ทธ ให ปฏ บ ต ตามระยะเวลาและเป าหมายท ก าหนด 2.จ ดประช มเช งปฏ บ ต การหร ออบรม แต ละกลย ทธ ให ม ความร ความเข าใจต อการด าเน นงานตาม เป าหมาย การ 30 ก.ย.54 - ผ บร หารทบทวนการจ ด ประช มช แจงการด าเน นงานให บ คลากรเข าใจและม องค ความร ใน การต ดตามและประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ผอ.กล ม นโยบายและ แผน แบบปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 1.ผ บร หารการจ ด ประช มช แจงการด าเน นงานให บ คลากรเข าใจและม องค ความร ในการต ดตามและประเม นผล การปฏ บ ต งาน 2.เอกสารการรายงานผลการ ปฏ บ ต งานตามกลย ทธ - จ ดท าเคร องม อต ดตามและ รายงานผลการด าเน นงาน - ผ บร หารก าก บด แลและต ดตาม ผลอย างต อเน อง 12

14 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ กล มน เทศ ต ดตามฯ โครงการประเม นการอ าน ออก-เข ยนได ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท เพ อยกระด บค ณภาพ ของผ เร ยนช น ป.3 ให อ าน ออก-เข ยนได ท กคน งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ น กเร ยนอ านออก-เข ยนได ไม ท กคน 30 ก.ย น าเคร องม อมาพ ฒนาปร บ เปล ยนแล วน าไปทดสอบอ กคร ง 2.พ ฒนาผ บร หาร คร โรงเร ยนให ใช ค ม อในการฝ กอ าน ออก-เข ยนได ในโรงเร ยนท เห นผล เร วและช ดเจน 30 ก.ย 55 กล มน เทศ ต ด ตามฯ ศ กษาน เทศก ท กคน แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 1. ผลการประเม นการอ านออก- เข ยนได ของน กเร ยนช น ป.3 ท กโรง 2. บ นท กการน เทศในโรงเร ยน 3. สร ปผลการด าเน นงาน 4. ผลการว จ ย 13 กล มส งเสร มจ ดการศ กษา การเพ มโอกาสการเข าเร ยน และจบการศ กษาท กระด บ 11. เพ อสร างโอกาสการเข า เร ยนต อระหว างสถานศ กษาท อย ในเกณฑ การศ กษาภาค บ งค บ 1.ผ ปกครองม อาช พ ไม แน นอนจ งท าให ไม ส งเด กเข าเร ยนใน โรงเร ยน ตามกฎหมายก าหนด 2.โรงเร ยนบางแห งไม ต ดตามเด กและ รายงานผลการต ดตามหร อแก ไขป ญหาเด ก เข าเร ยน ตาม พรบ. การศ กษาภาคบ งค บ 30 ก.ย ทบทวนแนวทางการด าเน นงาน ตาม พรบ. ภาคบ งค บ พ.ศ ในการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน และเผยแพร ประชาส มพ นธ 2.สน บสน น และเป ดโอกาสให ช มชนองค กรต าง ๆ เข ามาม ส วน ร วมในการจ ดการศ กษา และให น กเร ยนม โอกาสเข าเร ยนได ท วถ ง 30 ก.ย..55 ผอ.กล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการจ ดท าแผน และประสานถานศ กษาและ ต ดตามท กช องทาง เพ อลดความ เส ยงให ได

15 12. เพ อให ระบบด แลน กเร ยนม ประส ทธ ภาพ 1.การปฏ บ ต ตามระบบ ด แลน กเร ยนย ง ไม สามารถปฏ บ ต ได ครอบคล มครบถ วน ครบวงจรเน องจาก บ คลากร คร ย งไม เข าใจกระบวน การ และการด แล น กเร ยนอย างเช อมโยง 2.บ คลากรและคร ม ไม เพ ยงพอจ งไม สามารถด แลน กเร ยนได ท กคน งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย ส งเสร มให บ คลากรคร ศ กษา ค ม อ และปฏ บ ต ตามค ม อให ครบถ วนสมบ รณ 2.จ ดก จกรรมส นทนาการให น กเร ยนได ใช ความค ดสร างสรรค ผอ.กล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) - จนท.ต องม การจ ดท าเคร องม อ ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานของสถานศ กษาท ก ภาคเร ยน -ผ บร หารก าก บด แลและต ดตาม ผลอย างต อเน อง เพ อลดอ ตราการออก กลางค นของน กเร ยนระด บ ม ธยมต น -สภาพเศรษฐก จของผ ปกครองไม ด พอท า ให น กเร ยนออกกลางค นมากข น ท าให ไม สามารถลดอ ตราการออกกลางค นได 30 ก.ย ทบทวนแนวทางการด าเน นงาน ตาม พรบ. ภาคบ งค บ พ.ศ ในการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน และเผยแพร ประชาส มพ นธ 2.ม แผนกลย ทธ ในการลดอ ตรา ออกกลางค นของน กเร ยนอย าง เป นระบบและเช อมโยงก บ สพฐ. กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา/ผอ. สพป.ลบ.2 ผ บร หารก าก บด แลและต ดตาม ผลอย างต อเน อง

16 กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 1.การเบ กจ ายเง นอ ดหน น รายบ คคลน กเร ยนในโรงเร ยน เอกชน ว ตถ ประสงค 14. เพ อให การเบ ก-จ ายเง น อ ดหน นค าใช จ ายรายบ คคล น กเร ยนเอกชนเป นไปตาม ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว า ด วยการอ ดหน น 1.ความเข มของคณะกรรมการ อ านวยการโรงเร ยนเอกชนท ม หน าท ใน การพ จารณาให ความเห นชอบในการน า เง นอ ดหน นไปใช จ ายในก จการต างๆ 2.การจ ดท าระบบบ ญช ของโรงเร ยน งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย. 54 ผ บ งค บบ ญชาจ ดประช มช แจง อ านาจหน าท ของคณะกรรมการ อ านวยการให ปฏ บ ต ตามอ านาจ หน าท อย างเคร งคร ด ผอ.กล ม ส งเสร ม สถานศ กษา เอกชน แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) -ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการต ดตามท ก ช องทางเพ อลดความเส ยงให ได -จนท.ต องม การจ ดท าเคร องม อ ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานของสถานศ กษาท ก ภาคเร ยน โครงการเร ยนฟร 15 ป ว ตถ ประสงค 15. เพ อให การเบ ก-จ าย อ ดหน นตามนโยบายเร ยนฟร 15 ป ของโรงเร ยนเอกชนให เป นไปตามระเบ ยบ 1. ความเข มของคณะกรรมการ อ านวยการโรงเร ยนเอกชนท ม หน าท ใน การพ จารณาให ความเห นชอบในการน า เง นอ ดหน นไปใช จ ายในก จการต างๆ 2. การจ ดท าระบบบ ญช ของโรงเร ยน 30 ก.ย.54 1.ประสานหน วยตรวจสอบในการ ตรวจสอบการด าเน นการให เป นไป ตามระเบ ยบ 2.จ ดประช มเพ อช แจงและสร าง ความเข าใจ ผอ.กล ม ส งเสร ม สถานศ กษา เอกชน -ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการต ดตามท ก ช องทางเพ อลดความเส ยงให ได -ม เคร องม อต ดตามประเม นผล การด าเน นงานของสถานศ กษา ท กภาคเร ยน

17 กล มตรวจสอบภายใน 16. เพ อให การการ ฝ กอบรม และการพ ฒนา บ คลากรตรงตามมาตรฐาน ว ชาช พ ด านระบบสารสนเทศ 17. เพ อให ม ระบบการ อ ปกรณ คอมพ วเตอร และการ ป องก นด แลร กษาสารสนเทศ อย างเพ ยงพอ - บ คลากรได ร บการพ จารณาใช งบประมาณส าหร บเข าร บการอบรมใน ก จกรรมท จ าเป นส าหร บการพ ฒนางาน ตรวจสอบภายในย งไม เพ ยงพอ ผ ปฏ บ ต บางคนย งขาดความช านาญใน การใช คอมพ วเตอร งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.54 จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อ ร บการสน บสน นเข าร บการอบรม งบประมาณในป 2555 อย างน อย 2 คร ง 30 ก.ย ก าหนดแผนพ ฒนาระบบ สารสนเทศ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ในการประมวลและการรายงานผล เพ มค ณภาพของงาน 30 ก.ย. 55/ ผอ.สพป.ลบ.2 30 ก.ย. 55/ ผอ.สพป.ลบ.2 ผอ.หน วย ตรวจสอบ ภายใน/ เจ าหน าท ใน กล ม แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) -จ านวนคร งท เข าร บการ ฝ กอบรมตามมาตรฐานว ชาช พ -ม ระบบให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 16

18 ด านการใช ทร พยากร 18. เพ อให ม การ (อ ปกรณ เคร องม อ ระบบ สารสนเทศ) และสภาพแวดล อม ของการ ด าเน นงาน -ม การไม เพ ยงพอ (อ ปกรณ เคร องม อ ระบบสารสนเทศ) และ สภาพแวดล อมของการ ด าเน นงาน ไม ม แผนการซ อมบ าร งอ ปกรณ งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย ม การสอบถาม การใช งาน อ ปกรณ เคร องม อท ใช งานตาม ทะเบ ยนฯ เพ อวางแผนการ ซ อมแซม จ ดซ อ เพ อป องก นการ จ ดซ ออ ปกรณ ท ซ าซ อน 2. ม แผนพ ฒนาการซ อมบ าร ง อ ปกรณ หร อ แผนการจ ดซ อ เคร องใช ส าน กงานอย างเป นระบบ 30 ก.ย. 54/ ผอ.สพป.ลบ.2 ผอ.หน วย ตรวจสอบ ภายใน/ เจ าหน าท ใน กล ม แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) -ม แบบสอบถามการใช งาน ระบบคอมพ วเตอร 17 ช อผ รายงาน (นายมานะ อ ครบ ณฑ ต) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ว นท 30 เด อน ธ นวาคม พ.ศ. 2555

19 แบบปย.2 (รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ระด บหน วยงานย อย)

20 กล มอ านวยการ การใช รถยนต ส วนกลาง ว ตถ ประสงค -.เพ อให ใช งบประมาณส าหร บ รถยนต ส วนกลางอย างประหย ด และม ความค มค าก บ งบประมาณท จ ายจร ง การท ม อย 1.ม การปฏ บ ต ตาม มาตรการ แต ย งไม ครบถ วนตามมาตรการ ท ก าหนดไว 2.ม การรายงานผลการ ใช จ ายเป นรายไตรมาส 18 ช อส วนงานย อย กล ม อ านวยการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การประเม นผลการ 1.การท ม อย ย งไม เพ ยงพอและไม สามารถ ลดความเส ยงได 2. ม การสร ปผลการใช จ ายแต ไม เป นป จจ บ น 3.ไม ม การประเม นผลการ ใช จ ายและเปร ยบเท ยบ ความค มค าก บงบ ประมาณท จ ายจร ง 1.การไม ปฏ บ ต ตาม มาตรการได อย าง ครบถ วน 2.ไม สามารถลดค าใช จ าย ได ตามเป าหมาย 3.ไม ม การประเม นผล ความค มค าก บผลผล ต การ 1.ผ บ งค บบ ญชา ด แลให ปฏ บ ต ตามาตรการ 2.ผ บ งค บบ ญชาม การก าก บต ดตาม ด แลการใช จ าย งบประมาณให ค มค า และได ตามเป าหมาย นางป ญชร สม ป นงาม (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) - มาตรการประหย ด พล งงาน - รายงานการใช จ าย งบประมาณ -แบบประเม นความ ค มค าและผลการ เปร ยบเท ยบก บผล ต

21 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ การประหย ดพล งงาน -เพ อประหย ดการใช พล งงาน ไฟฟ าและน าม นเช อเพล งได ร อยละ 10 ด านการบร หารองค กร เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของก จกรรมย อยและเป าหมาย ในการพ ฒนาองค กรตามอ านาจ หน าท ขององค กรได ครบถ วน การท ม อย 1. ก าหนดแผนการใช จ าย ไฟฟ า/น าม นเช อเพล งเป น รายป งบประมาณ 2. ก าหนดวงเง น งบประมาณในการใช จ าย ไฟฟ า/น าม นเช อเพล ง ส าหร บรถยนต ส วนกลาง 1.ม การก าหนด ว ตถ ประสงค ในก จกรรม ย อยตามภารก จของ องค กร 2.ม ข อม ล/ใน การจ ดท าแผนพ ฒนา องค กรไม ม ข อม ลเพ ยงพอ ต อการจ ดท าแผน การประเม นผลการ 1. ม แนวทางการปฏ บ ต ตามแผน/ แผนและผ แต ก ย งไม ด าเน นการได ตาม แนวทางท ก าหนด 2.ม การใช จ าย งบประมาณเก นกว า วงเง นท ก าหนด 1.ม การก าหนด ว ตถ ประสงค ใน ก จกรรมย อย แต ย งไม ครบถ วนตามภารก จท สพป.ลบ.2 ต อง ด าเน นการ จ งย งไม สามารถลดความเส ยง ขององค กรได 19 1.ผ ร บชอบแผนและการ ต องม การก าก บให ปฏ บ ต ได จร งตามแผน/ แนวทางให ครบถ วน 2.ไม สามารถใช จ าย งบประมาณได ตามวงเง นท ก าหนดและไม สามารลด ค าใช จ ายได ตามเป าหมาย 1. ข อม ลสารสนเทศในการ ว เคราะห งานเพ อก าหนด ก จกรรมย อย/เป าหมายใน การพ ฒนาองค กรย งไม ครบถ วน เพ ยงพอในการ จ ดท าแผนการพ ฒนา องค กร การ 1.ผ บ งค บบ ญชา สร าง ความ ตระหน กและ จ ตส าน กในการ ประหย ดให ก บ บ คลากร 2.ประเม นแผนและ ทบทวนแนวทาง การด าเน นงานและ ลดค าใช จ ายให ได 1.สร างความเข าใจ ในการว เคราะห งานเพ อก าหนด ว ตถ ประสงค ใน ก จกรรมหล ก / ก จกรรมย อยเพ อ ใช ในการบร หาร และพ ฒนาองค กร -นางพะเยาว ม อน นต -นางป ญชร ศม ป นงาม นางร ชน ค าศร (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) -แผนงาน/แนวทางการ ใช จ ายงบประมาณค า ไฟฟ า/น าม นเช อแพล ง -เคร องม อการประเม น แผน -รายงานผลการ ด าเน นงานตามแผน/ แนวทาง - ประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดท าเอกสารค ม อ การปฏ บ ต งานของ สพป. - ผ ออกแบบเคร องม อ และต ดตามการ ปฏ บ ต งานและปร บปร ง แผนพ ฒนาองค กร

22 การท ม อย การประเม นผลการ 2. ม การว เคราะห งาน และข อม ลสารสนเทศ ในการจ ดแผนพ ฒนา องค กรแต ย งไม เพ ยงพอ ในการปฏ บ ต ตาม อ านาจหน าท ท กฎหมายก าหนด จ งท า ให ไม บรรล เป าหมาย ขององค กร และว ตถ ประสงค หล กของ องค กร 20 การ 2.การว เคราะห งาน/ก จ กรรมย อยท องค กรต อง ด าเน นการย งไม ครบตาม กฎหมาย อ านาจหน าท ให เป นป จจ บ นตามกฏหมาย 3. ม การน าข อม ลท ได ไป ด าเน นการทบทวนแผนการ ปร บปร งองค กรแต ย งไม บรรล เป าหมาย 4.การส อสารให บ คลากร ทราบถ งประโยชน และถ อ ปฏ บ ต ย งไม ครบท กระด บ 5.เคร องม อประเม นผลการ พ ฒนาองค กรย งไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ช อผ รายงาน (นางพะเยาว ม อน นต ) ร กษาการผ อ านวยการกล มอ านวยการ ว นท 30 ก นยายน ส อสารให บ คลากรทราบและ ถ อปฏ บ ต ท กระด บ 3.ม เคร องม อ ต ดตามประเม นผล การด าเน นงานตาม ว ตถ ประสงค จร ง แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง)

23 โครงการ ก จกรรม/ด านของงานท ประเม น/ ว ตถ ประสงค ของการ กล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย 1. ด านการเง น การร บ-จ ายเง น การเก บร กษาเง น การย มเง นและการส งเอกสารล าง หน -เง นย ม เป นไปอย างถ กต อง ตามระเบ ยบของทางราชการ 2. ด านบ ญช - เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ถ กต อง ครบถ วนและเป น ป จจ บ น - เพ อให การปฏ บ ต งานบ ญช ในระบบ Manual เป นไปอย าง ถ กต อง เป นป จจ บ น และน ามาใช ประโยชน ต อหน วยงานได 21 ช อส วนงานย อย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การท ม อย ต ดตามการส งใช เง น ย มท กรายให ส งใช ตามระยะเวลาท ระเบ ยบก าหนด เร งร ดเจ าหน าท ด าเน นการให ครบถ วนและเป น ป จจ บ น การประเม นผลการ การส งใช เก นก าหนดลด น อยลง ผ ย มเง นบางราย ไม ด าเน นการส งใช เง นย มให ท นภายในว นครบก าหนด ด าเน นการได รวดเร วข น การต ดจ ายในระบบ GFMISย งคงไม เป น ป จจ บ น การ 1. มอบส าเนาใบย ม เง นซ งระบ ว นครบ ก าหนดส งใช เง นย ม ให แก ว นครบก าหนด ส งใช เง นย ม ให แก 2.แจ งเต อนเม อใกล ครบก าหนด 3. ต ดตามทวงถาม เร งร ดเจ าหน าท ด าเน นการบ นท กต ด จ ายในระบบ ให เป น ป จจ บ นและครบถ วน สมบ รณ -ผ อ านวยการ กล มฯ เจ าหน าท เง น ย มราชการ ผ อ านวยการ กล มฯ -จนท.ต ดจ าย ในระบบ (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง)

24 3. ด านพ สด - เพ อให การจ ดซ อ จ ดจ าง เป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบ ส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ พ สด พ.ศ และท แก ไข เพ มเต ม การท ม อย ตรวจสอบเอกสารด าน การจ ดซ อจ ดจ าง โดย ละเอ ยดให ถ กต อง ตามท ระเบ ยบก าหนด การประเม นผลการ โรงเร ยนด าเน นการได ถ กต องข นตามล าด บ 22 เอกสารส งเบ กบาง โรงเร ยนย งคงไม ถ กต อง ม การส งกล บเพ อแก ไข ท า ให การเบ กจ ายเง นล าช า การ ท าโครงการอบรม เจ าหน าท พ สด ของโรงเร ยน ประจ าป งบประมาณ ป 2555 ผ อ านวยการ กล มฯ -จนท.พ สด แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) ช อผ รายงาน (นางส ชาดา ว เช ยรศร ) ร กษาการแทนผ อ านวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ว นท 30 ก นยายน 2554

25 กล มบร หารงานบ คคล การประก นค ณภาพของการ ฝ กอบรม 1. จ ดระบบการประก น ค ณภาพของการฝ กอบรม 2. การประเม น ประส ทธ ผล และความค มค า ของการพ ฒนา ฝ กอบรม บ คลากร - เพ อยกระด บงาน ฝ กอบรมให ม มาตรฐานส ง ม ความค มค าต อการลงท น และ สร างความเช อม นแก ผ เข าร บ การอบรมว าการอบรมม มาตรฐานเป นท ยอมร บ การท ม อย 1. ม การก าหนด หล กส ตรของการอบรม ก อนการฝ กอบรมในแต โครงการ 2. ว ทยากรส วนใหญ มา จากภายในองค กร ม ประสบการณ และม ความสามารถในการ ถ ายทอด/ส อสารให ม ความเข าใจ 23 ช อส วนงานย อย กล มบร หารงานบ คคล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การประเม นผลการ การท ม อย สามารถลดความเส ยงได ระด บหน ง 1. ด านหล กส ตร การ ก าหนดหล กส ตรไม สอดคล องก บแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคลและไม ม การ ประเม นหล กส ตรอย าง สม าเสมอ 2. ด านการว ดและ ประเม นผลการฝ กอบรม ผ เข าร บการอบรมม ส วน ร วมในก จกรรมน อย 3. การประเม นผล โครงการย งไม สามารถ ด าเน นการได ครบท กม ต การ 1. ก าหนดหล กส ตร ให สอดคล องก บแผน กลย ทธ ค าน งถ ง ความจ าเป นและ ความต องการของ บ คลากร 2. ว ทยากรต องเป นผ ม ค ณว ฒ ความร ความสามารถตรงก บ เน อหา หล กส ตรท ก าหนด 3.ม การประเม น ความค มค าก บ ค าใช จ ายท ลงท น 30 ก.ย. 55 ผอ. กล ม ผอ.สพป.ลบ.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) ผ บ งค บบ ญชาก าก บ ด แลและให ความส าค ญ ในการจ ดท าระบบ ประก นค ณภาพของ การฝ กอบรมเพ อลด ความเส ยง

26 การท ม อย การประเม นผลการ 24 การ 3. สถานท ในการ อบรมเหมาะสมก บ จ านวนผ เข าร บการ อบรมและม ส อ ประกอบการอบรม 4. ม การว ดผลความร ความเข าใจของผ เข า ร บการอบรม 5. ม การประเม นผล ล พธ ขององค การเช น ความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรม การ ลดค าใช จ ายในการ ด าเน นการ ช อผ รายงาน (นางสาวชนพ ชา ทรงเสร ย ) ผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคล ว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง)

27 งานต ดตามและประเม นผล 1.เพ อการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามแผนกลย ทธ 25 ช อส วนงานย อย กล มนโยบายและแผน ส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การท ม อย 1.ข อม ลจากการ รายงานผลย งไม เพ ยงพอต อการน าไปใช ในการทบทวนการ วางแผนกลย ทธ ได อย าง ม ประส ทธ ภาพในป ต อไป 2.การรายงานผลการ ด าเน นงานตามกลย ทธ ล าช ากว าก าหนด การประเม นผลการ 1.ก าหนดคณะท างาน ต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานตามกล ย ทธ ให ปฏ บ ต ตาม ระยะเวลาและเป าหมาย ท ก าหนด 2.จ ดประช มเช ง ปฏ บ ต การหร ออบรม แต ละกลย ทธ ให ม ความร ความเข าใจต อ การด าเน นงานตาม เป าหมาย การ ผอ.กล ม นโยบายและ แผน (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) 1.ผ บร หารการ จ ดประช มช แจงการ ด าเน นงานให บ คลากร เข าใจและม องค ความร ในการต ดตามและ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 2.เอกสารการรายงาน ผลการปฏ บ ต งานตาม กลย ทธ

28 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ การท ม อย 3.ม การจ ดท าแผนกลย ทธ เพ อข บเคล อนพ นธก จ ขององค กร - แต งต งใน การด าเน นตามขอบข าย ภารก จของงานท ช ดเจน - ม การประช มช แจงให การด าเน นงานบรรล เป าหมายท ก าหนด - ม การน าระบบข อม ล สารสนเทศมาใช เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการ ประมวลผลและรายงาน ผลเพ อเพ มค ณภาพของ งาน การประเม นผลการ 26 3.จ ดท าระบบการ หร อกระบวนการต ดตาม กลย ทธ ย งไม สามารถลด ความเส ยงได และไม เก ด ประส ทธ ภาพ - การจ ดท าแผนกลย ทธ ย งไม ม ประส ทธ ภาพต อ การข บเคล อนพ นธก จของ องค กร ช อผ รายงาน (นางเสน ห ศ ร ) ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน ว นท 30 ก นยายน 2554 การ - ผ บร หารทบทวน การจ ด ประช มช แจงการ ด าเน นงานให บ คลากรเข าใจและม องค ความร ในการ ต ดตามและ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน - จ ดท าเอกสารการ รายงานผลการ ปฏ บ ต งานตาม กลย ทธ ผอ.กล ม นโยบายและ แผน แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) - จ ดท าเคร องม อ ต ดตามและรายงานผล การด าเน นงาน - ผ บร หารก าก บด แล และต ดตามผลอย าง ต อเน อง

29 กล มน เทศ ต ดตามฯ โครงการประเม นการอ านออก- เข ยนได ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3 ว ตถ ประสงค เพ อยกระด บ ค ณภาพของผ เร ยนช น ป.3 ให อ านออก-เข ยนได ท กคน การท ม อย 1. การว เคราะห ข อม ล/ ป ญหา การอ านไม ออก เข ยนไม ได จาก ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนของน กเร ยนจาก ป การศ กษาท ผ านมา 2. จ ดท าแผน/โครงการ ด งกล าวด าเน นการตาม แผน จ ดท าเคร องม อใน การประเม นการอ าน- เข ยน 27 ช อส วนงานย อย กล ม น เทศ ต ดตาม และประเม นผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การประเม นผลการ 1.ใช แบบทดสอบการอ าน ออก-เข ยนได ของน กเร ยน ช น ป.3 โดยศ กษาน เทศก ของ สพป. 2.ตรวจแบบทดสอบการ อ านออก-เข ยนได ของ น กเร ยนแล วแจ งผล โรงเร ยนเพ อทราบข อม ล 3.ผลการประเม นพบว า น กเร ยนอ านออก-เข ยนได ไม ท กคน จ งไม สามารถ ลดความเส ยงได 1. น กเร ยนอ านออก- เข ยนได ไม ท กคนหลายโรง 2. กระบวนการจ ดการ เร ยนการสอนของคร ย งไม ช ดเจนเป นร ปธรรม ช อผ รายงาน (นางจาร วรรณ แก นทร พย ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลฯ ว นท 30 ก นยายน 2554 การ 1. น าเคร องม อมา พ ฒนาปร บเปล ยน แล วน าไปทดสอบ อ กคร ง 2.พ ฒนาผ บร หาร คร โรงเร ยนให ใช ค ม อใน การฝ กอ านออก- เข ยนได ในโรงเร ยนท เห นผลเร วและ ช ดเจน 30 ก.ย 55 กล มน เทศ ต ด ตามฯ ศ กษาน เทศก ท กคน (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) 1. ผลการประเม นการ อ านออก-เข ยนได ของ น กเร ยนช น ป.3ท กโรง 2. บ นท กการน เทศ ในโรงเร ยน 3. สร ปผลการ ด าเน นงาน 4. ผลการว จ ย

30 การเพ มโอกาสการเข าเร ยนและ จบการศ กษาท กระด บ 1. เพ อสร างโอกาสการเข าเร ยน ต อระหว างสถานศ กษาท อย ใน เกณฑ การศ กษาภาคบ งค บ 28 ช อส วนงานย อย กล มส งเสร มการจ ด การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การท ม อย 1. ส ารวจประชากรว ย เร ยนท กระด บ 2. เร งร ดการเข าเร ยน ตามเกณฑ ภาคบ งค บ จนจบการศ กษาข น พ นฐานท กคน การประเม นผลการ 1.การประเม นผลพบว าย ง ม เด กตกหล นไม สามารถ เข าเร ยนได เช น เด ก พ การ เด กเร ร อน 2.การเร วร ดให เด กเข าเร ยนม การต ดตาม อย างเพ ยงพอต อเด กท ก คนก ย งได ร บการศ กษาไม ครบท กคน 1.ผ ปกครองม อาช พ ไม แน นอนจ งท าให ไม ส ง เด กเข าเร ยนในโรงเร ยน ตามกฎหมายก าหนด 2.โรงเร ยนบางแห งไม ต ดตามเด กและรายงาน ผลการต ดตามหร อแก ไข ป ญหาเด กเข าเร ยน ตาม พรบ. การศ กษาภาค บ งค บ การ 1.ทบทวนแนวทาง การด าเน นงานตาม พรบ. ภาคบ งค บ พ.ศ ในการ ปฏ บ ต งานของ โรงเร ยน และ เผยแพร ประชาส มพ นธ 2.สน บสน น และเป ด โอกาสให ช มชน องค กรต าง ๆ เข ามา ม ส วนร วมในการจ ด การศ กษา และให น กเร ยนม โอกาสเข า เร ยนได อย างท วถ ง 30 ก.ย..55 ผอ.กล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) ผ บ งค บบ ญชาก าก บ ด แลและให ความส าค ญ ในการจ ดท าแผนและ ประสานถานศ กษาและ ต ดตามท กช องทาง เพ อ ลดความเส ยงให ได

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information