รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน"

Transcription

1 รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 1 หน งส อร บรองการประเม นผลการภายใน แบบ ปอ. 1 เร ยน เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน /ผ อ านวยการตรวจเง นแผ นด นภ ม ภาคท 1/ คณะกรรมการตรวจสอบและประเม นผลภาคราชการ ประจ ากระทรวงศ กษาธ การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ได ประเม นผลการ ภายในส าหร บป ส นส ดว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ ด วยว ธ การท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2.ก าหนดโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม นใจอย างสมเหต สมผลว า การเน นงาน จะบรรล ว ตถ ประสงค ของการภายในด านประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน และการใช ทร พยากร ซ งรวมถ งการด แลร กษาทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล อง หร อการท จร ต ด านความเช อถ อได ของรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน และด านการ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย ซ งรวมถ งระเบ ยบปฏ บ ต ของฝ ายบร หาร จากผลการประเม นด งกล าวเห นว าการภายในของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ส าหร บป ส นส ดว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ เป นไปตามระบบการ ภายในท ก าหนดไว ม ความเพ ยงพอและบรรล ว ตถ ประสงค ของการภายในตามท กล าวในวรรค แรก อน ง การภายในย งคงม จ ดอ อนเก ยวก บด านการบร หารงาน ด านการบร หารงานบ คคล ด านการเง น บ ญช พ สด และด านการปฏ บ ต ตามกฎหมายตามพระราชบ ญญ ต กระทรวงศ กษาธ การ การปฏ บ ต ตามอ านาจหน าท ในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ท ย งไม บรรล เป าหมาย ซ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 จะด าเน นการโดยก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต งานประจ าป ต อไป ด งน 1. เพ อให ใช งบประมาณส าหร บรถยนต ส วนกลางอย างประหย ดและม ความค มค าก บงบประมาณท จ ายจร ง 2. เพ อประหย ดการใช พล งงานไฟฟ าและน าม นเช อเพล งได ร อยละ เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของก จกรรมย อยและเป าหมายในการพ ฒนาองค กรตามอ านาจหน าท ขององค กรได ครบถ วน 4. การร บ-จ ายเง น การเก บร กษาเง น การย มเง นและการส งเอกสารล างหน -เง นย ม เป นไปอย างถ กต องตาม ระเบ ยบของทางราชการ 5. เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ถ กต อง ครบถ วนและเป นป จจ บ น 6. เพ อให การปฏ บ ต งานบ ญช ในระบบ Manual เป นไปอย างถ กต อง เป นป จจ บ น และน ามาใช ประโยชน ต อ หน วยงานได 7. เพ อให การจ ดซ อ จ ดจ างเป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 1) จ ดระบบการประก นค ณภาพของการฝ กอบรม 2) การประเม นประส ทธ ผล และความค มค าของการพ ฒนา ฝ กอบรมบ คลากร

3 2 8. เพ อยกระด บงานฝ กอบรมให ม มาตรฐานส ง ม ความค มค าต อการลงท น และสร างความเช อม นแก ผ เข าร บ การอบรมว าการอบรมม มาตรฐานเป นท ยอมร บ 9. เพ อการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ โครงการประเม นการอ านออก-เข ยนได ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท เพ อยกระด บค ณภาพของผ เร ยนช น ป.3 ให อ านออก-เข ยนได ท กคน 11. เพ อสร างโอกาสการเข าเร ยนต อระหว างสถานศ กษาท อย ในเกณฑ การศ กษาภาคบ งค บ 12. เพ อให ระบบด แลน กเร ยนม ประส ทธ ภาพ 13. เพ อลดอ ตราการออกกลางค นของน กเร ยนระด บม ธยมต น 14. การเบ กจ ายเง นอ ดหน นรายบ คคลน กเร ยนในโรงเร ยนเอกชน 15. เพ อให การเบ ก-จ ายอ กหน นค าใช จ ายรายบ คคลน กเร ยนเอกชนเป นไปตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การ ว าด วยการอ ดหน น 16. เพ อให การการฝ กอบรม และการพ ฒนาบ คลากรตรงตามมาตรฐานว ชาช พ 17. เพ อให ม ระบบการอ ปกรณ คอมพ วเตอร และการป องก นด แลร กษาสารสนเทศอย างเพ ยงพอ 18. เพ อให ม การ(อ ปกรณ เคร องม อ ระบบสารสนเทศ) และสภาพแวดล อมของการ ด าเน นงาน ลายม อช อ (นายมานะ อ ครบ ณฑ ต) ต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ว นท 30 เด อน ธ นวาคม พ.ศ. 2554

4 3

5 ช อหน วยร บตรวจ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานผลการประเม นองค ประกอบของการภายใน ณ ว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ องค ประกอบของการภายใน ผลการประเม น/ข อสร ป (1) (2) 1.สภาพแวดล อมการ ผ บร หารได สร างบรรยากาศของการ เพ อให เก ดท ศนคต ท ด ต อการภายมใน โดยให ความส าค ญก บความซ อส ตย จร ยธรรมและความ โปร งใสในการด าเน นงาน ม การบร หารจ ดการท สอดคล องก บหล กธรรมาภ บาลม การก าหนดแนวทางท ช ดเจนต อการปฏ บ ต ท ถ กต องและท ไม ถ กต องรวมท ง ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย าง บ คลากรเข าใจของเขต อ านาจหน าท รวมท งม ความร ความสามารถและท กษะ ในการปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมาย 2.การประเม นความเส ยง ม การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 และว ตถ ประสงค ของก จกรรมท ช ดเจนสอดคล อง และเช อมโยงก นในการท จะท างานให ส าเร จด วย งบประมาณและทร พยากรท ก าหนดไว อย างเหมาะสม ผ บร หารม การระบ ความเส ยง ท งจากป จจ ยภายใน และภายนอกท อาจม ผลกระทบต อการบรรล ผลส าเร จ ตามว ตถ ประสงค ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ม การว เคราะห ความเส ยง และจ ดการความเส ยงท เหมาะสม นอกจากน 4 แบบ ปอ.2 สภาพแวดล อมการของส าน กงานเขต พ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ในภาพ รวมเหมาะสมและม ส วนให การภายในม ประส ทธ ผล อย างไรก ตาม โครงสร างองค กรของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ได เพ มกล มบร หารการเง นและส นทร พย ซ งท า ให ม สายงานบ งค บบ ญชาม ความส มพ นธ ระหว าง หน วยงานภายในอย างช ดเจนเพ อให สามารถรองร บ การด าเน นงานในอนาคตได อย างเหมาะ ม ความ คล องต วและม ประส ทธ ภาพในการ ด แล ใกล ช ดย งข น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ลพบ ร เขต 2 ม การประเม นความเส ยงโดยน าระบบกา รบร หารความเส ยงท ตามมาตรฐาน คตง. มาปร บใช และม การจ ดการก บความเส ยงต าง ๆ จากผลการ ประเม นอย างเป นระบบ รวมท งย งสามารถก าหนด แนวทางการป องก นความเส ยงท อาจเก ดข นในอนาคต จากป จจ ยต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไปจากเคร องม อท น ามาใช

6 5 3.ก จกรรมการ ม นโยบายและว ธ ปฏ บ ต งานท ท าให ม นใจว าเม อ น าไปปฏ บ ต และจะเก ดผลส าเร จตามฝ ายบร หารก าหนด ไว ก จกรรมเพ อการจะช ให ผ ปฏ บ ต งานเห นความ เส ยงท อาจเก ดข นในการปฏ บ ต งานให ส าเร จตามว ตถ ได ท กก จกรรม 4.สารสนเทศและการส อสาร ม ระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวเน องก บ การปฏ บ ต งานเหมาะสมต อความต องการของผ ใช และม การส อสารไปย งฝ ายบร หารและผ เก ยวข องในร ปแบบท ช วยให ผ ร บข อม ลสารสนเทศปฏ บ ต หน าท ตามความร บ ผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลและบรรล ว ตถ ประสงค ในภาพรวมม ก จกรรมท เหมาะสม เพ ยงพอและสอดคล องก บกระบวนการบร หาร ความเส ยงตามสมควรโดยก จกรรมเป น ส วนหน งของการปฏ บ ต ตามปกต โดยผ บร หารและ ห วหน างานก าก บด แลให ม การปฏ บ ต ตามอย าง เคร งคร ด อย างไรก ตาม งานในงานการบร หาร ได ม โดยก าหนดว ตถ ประสงค ในส วนงาน ย อย งานด านการพ ฒนาบ คลากรได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรตามความต องการขององค กร และบ คลากรงานด านการบร หารงบประมาณและ การต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ ได ม ให ม ประส ทธ ภาพย งข น งานด าน การเง นได ม การเบ กจ ายให รวดเร ว และตรงตามก าหนดเวลา ด านผลผล ตได ม การ ยกระด บค ณภาพการศ กษาให สถานศ กษาผ าน เกณฑ การประเม นจาก สมศ.และให น กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3อ านออก-เข ยนได และด านการ จ ดการศ กษาได ม ระบบด แลน กเร ยนให ด าเน นการ ตามค ม อให ครบถ วนย งข นเพ อลดอ ตราการออก กลางค นและน กเร ยนได ร บการศ กษาจนจบ การศ กษาภาคบ งค บ ท งน ได ม ก จกรรมเพ มเต มซ งได รายงานไว แล ว ข อม ลสารสนเทศและการส อสารม ความ เหมาะสมกล าวค อ ม ระบบการป องก นความเส ยง สารสนเทศและอ ปกรณ ใช งานอย างเพ ยงพอ รวมท งจ ดหาร ปแบบการส อสารท ช ดเจน ท นเวลา และสะดวกต อผ ใช ผ านระบบเคร อข าย ประชา ส มพ นธ ในร ปแบบข อม ลท สามารถดาวน โหลด ข อม ลไปใช ในการวางแผนในการพ ฒนาได โดยได เผยแพร ท งภายในและภายนอกองค กร

7 6 ๕. การต ดตามประเม นผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ลพบ ร เขต 2 ม การต ดตามประเม นผลการ ภายในและประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน โดย ก าหนดว ธ การปฏ บ ต งานเพ อต ดตามการปฏ บ ต ตาม ระบบการภายในอย างต อ เน องและเป นส วน หน งของกระบวนการปฏ บ ต ตามปกต ของฝ ายบร หาร ผ ผ ม ส วนเก ยวข องนอกจากน ม การ ประเม นผลแบบรายคร งคราว กรณ พบจ ดอ อนหร อ ข อบกพร อง ม การก าหนดว ธ ปฏ บ ต เพ อให ความม นใจ ว า ข อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน ได ร บการพ จารณาสนองตอบและม การว น จฉ ยส งการ ให ด าเน นการแก ไขข อบกพร องท นท ระบบการต ดตามประเม นผลม ความเหมาะสม โดยผ บร หารม การต ดตามการปฏ บ ต ตามระบบการ ภายในอย างต อเน องและส นป ม การประเม น ตนเองร วมก น ระหว างผ บร หารและผ ปฎ บ ต รวมท งม การประเม นอ สระโดยหน วยตรวจสอบภายใน ผลการ ประเม นม การจ ดท ารายงานพร อมข อเสนอแนะเสนอ ผ บร หารระด บส ง เพ อส งการแก ไขและก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต งานประจ าป ต อไป ผลการประเม นโดยรวม สพป.ลพบ ร เขต 2 ม โครงสร างการภายในครบ 5 องค ประกอบ ม ประส ทธ ผลและเพ ยงพอท จะท าให การปฏ บ ต งานประสบผลส าเร จตามว ตถ ประสงค อย างไรก ตามม บางก จกรรมท ต องปร บปร ง กระบวนการภายในเพ อให การปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผลย งข น จ งได ก าหนดว ธ การและ แผนการภายในท เหมาะสมไว แล ว ลายม อช อ ผ รายงาน (นายมานะ อ ครบ ณฑ ต ) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ว นท 30 ธ นวาคม 2554

8 กล มอ านวยการ การใช รถยนต ส วนกลาง ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ใช งบประมาณส าหร บ รถยนต ส วนกลางอย างประหย ด และม ความค มค าก บ งบประมาณท จ ายจร ง การประหย ดพล งงาน 2. เพ อประหย ดการใช พล งงาน ไฟฟ าและน าม นเช อเพล งได ร อยละ 10 1.การไม ปฏ บ ต ตามมาตรการได อย าง ครบถ วน 2.ไม สามารถลดค าใช จ ายได ตามเป าหมาย 3.ไม ม การประเม นผลความค มค าก บ ผลผล ต 1.ผ ร บชอบแผนและการต องม การ ก าก บให ปฏ บ ต ได จร งตามแผน/แนวทางให ครบถ วน 2.ไม สามารถใช จ ายงบประมาณได ตาม วงเง นท ก าหนดและไม สามารลดค าใช จ าย ได ตามเป าหมาย ช อหน วยร บตรวจ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานแผนการภายใน ณ ว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปอ.3 งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.53 1.ผ บ งค บบ ญชาด แลให ปฏ บ ต ตามาตรการ 2.ผ บ งค บบ ญชาม การก าก บ ต ดตามด แลการใช จ ายงบประมาณ ให ค มค าและได ตามเป าหมาย 30 ก.ย.53 1.ผ บ งค บบ ญชาสร าง ความ ตระหน กและจ ตส าน กในการ ประหย ดให บ คลากร 2.ประเม นแผนและทบทวน แนวทาง การด าเน นงานและลด ค าใช จ ายให ได นางป ญชร สม ป นงาม -นางพะเยาว ม อน นต -นางป ญชร ศม ป นงาม (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) - มาตรการประหย ดพล งงาน - รายงานการใช จ ายงบประมาณ -แบบประเม นความค มค าและ ผลการเปร ยบเท ยบก บผล ต -แผนงาน/แนวทางการใช จ าย งบประมาณค าไฟฟ า/น าม นเช อ แพล ง -เคร องม อการประเม นแผน -รายงานผลการด าเน นงานตาม แผน/แนวทาง 7

9 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ ด านการบร หารองค กร 3. เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของก จกรรมย อยและเป าหมาย ในการพ ฒนาองค กรตามอ านาจ หน าท ขององค กรได ครบถ วน 1. ข อม ลสารสนเทศในการว เคราะห งาน เพ อก าหนดก จกรรมย อย/เป าหมายในการ พ ฒนาองค กรย งไม ครบถ วน เพ ยงพอใน การจ ดท าแผนการพ ฒนาองค กร 2.การว เคราะห งาน/ก จกรรมย อยท องค กร ต องด าเน นการย งไม ครบตามกฎหมาย อ านาจหน าท ให เป นป จจ บ นตามกฏหมาย 3. ม การน าข อม ลท ได ไปด าเน นการทบทวน แผนองค กรแต ย งไม บรรล เป าหมาย 4.การส อสารให บ คลากรทราบถ งประโยชน และถ อปฏ บ ต ย งไม ครบท กระด บ 5.เคร องม อประเม นผลการพ ฒนาองค กรย ง ไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.53 1.สร างความเข าใจในการว เคราะห งานเพ อก าหนดว ตถ ประสงค ใน ก จกรรมหล ก /ก จกรรมย อยเพ อใช ในการบร หารและพ ฒนาองค กร 2. ส อสารให บ คลากรทราบและถ อ ปฏ บ ต ท กระด บ 3.ม เคร องม อต ดตามประเม นผล การด าเน นงานตามว ตถ ประสงค จร ง นางร ชน ค าศร แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) - ประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดท าเอกสารค ม อการปฏ บ ต งานของ สพป.ลบ.2 - ออกแบบเคร องม อและ ต ดตามการปฏ บ ต งานและ ปร บปร งแผนพ ฒนาองค กร 8

10 โครงการ ก จกรรม/ด านของงานท ประเม น/ ว ตถ ประสงค ของการ กล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย 4. เพ อให การร บ-จ ายเง น การเก บ ร กษาเง น การย มเง นและการส ง เอกสารล างหน -เง นย ม เป นไป อย างถ กต องตามระเบ ยบของทาง ราชการ ด านบ ญช 5.เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ถ กต อง ครบถ วนและเป น ป จจ บ น 6. เพ อให การปฏ บ ต งานบ ญช ในระบบ Manual เป นไปอย าง ถ กต อง เป นป จจ บ น และน ามาใช ประโยชน ต อหน วยงานได ผ ย มเง นบางราย ไม ด าเน นการส งใช เง น ย มให ท นภายในว นครบก าหนด 1.การต ดจ ายในระบบ GFMIS บาง รายการต ดจ ายไม ท นก าหนด 2. การจ ดท าบ ญช ระบบ Manual และ การต ดจ ายในระบบย งไม เป นป จจ บ น งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย มอบส าเนาใบย มเง นซ งระบ ว น ครบก าหนดส งใช เง นย มให แก ผ ย ม ว นครบก าหนดส งใช เง นย ม 2. แจ งเต อนเม อใกล ครบก าหนด 3. ต ดตามทวงถามอย างเป นลาย ล กษณ อ กษร 4. ด าเน นการตามระเบ ยบฯ การ ชดใช เง นย ม 30 ก.ย ก าก บ เร งร ดเจ าหน าท ด าเน น การบ นท กต ดจ ายในระบบ ให เป น ป จจ บ นและครบถ วนสมบ รณ 2.น าเสนอรายงานเป นประจ าท ก เด อน โดยผ บร หารตามล าด บช น -ผ อ านวยการ กล มฯ เจ าหน าท เง น ย มราชการ ผ อ านวยการ กล มฯ -จนท.ต ดจ าย ในระบบ แบบปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 9

11 ด านพ สด 7. เพ อให การจ ดซ อ จ ดจ าง เป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบ ส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ พ สด พ.ศ และท แก ไข เพ มเต ม เอกสารส งเบ กบางโรงเร ยนย งคงไม ถ กต อง ม การส งกล บเพ อแก ไข ท าให การเบ ก จ ายเง นล าช า งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.54 1.ท าโครงการอบรมเจ าหน าท พ สด ของโรงเร ยน ประจ าป งบประมาณ ป ก าก บ ตรวจสอบ และสอบทาน ก อนวางเบ กจ ายให ถ กต องตาม ระเบ ยบ โดยห วหน างานพ สด ก อน อน ม ต ตามล าด บโดยเคร งคร ด 3. ประช มช แจงแนวปฏ บ ต แก บ คลากรผ ปฏ บ ต งานด านพ สด อย างน อยเด อนละ 1 คร ง ผ อ านวยการ กล มฯ d. -จนท.พ สด แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 10

12 กล มบร หารงานบ คคล การประก นค ณภาพของการ ฝ กอบรม 1. จ ดระบบการประก น ค ณภาพของการฝ กอบรม 2. การประเม น ประส ทธ ผล และความค มค า ของการพ ฒนา ฝ กอบรม บ คลากร 8. เพ อยกระด บงาน ฝ กอบรมให ม มาตรฐานส ง ม ความค มค าต อการลงท น และ สร างความเช อม นแก ผ เข าร บ การอบรมว าการอบรมม มาตรฐานเป นท ยอมร บ 1. ด านหล กส ตร การก าหนดหล กส ตรไม สอดคล องก บแผน กลย ทธ ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลและไม ม การประเม น หล กส ตรอย างสม าเสมอ 2. การประเม นผลโครงการย งไม สามารถ ด าเน นการได ครบท กม ต เช น ว ทยากร ว ธ การ ส อ ผลผล ต ผลล พธ งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย ก าหนดหล กส ตรให สอดคล อง ก บแผน กลย ทธ ค าน งถ ง ความจ าเป นและความต องการ ของบ คลากร. ม การว ดผลความร ความเข าใจ ของผ เข าร บการอบรม 30 ก.ย. 55 ผอ. กล ม บค. ผอ.สพป.ลบ.2 แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการจ ดท าระบบ ประก นค ณภาพของการ ฝ กอบรมเพ อลดความเส ยง 11

13 กล มนโยบายและแผน งานต ดตามและประเม นผล 9. เพ อการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามแผนกลย ทธ งวด/เวลาท พบจ ดอ อน 1.ก าหนดคณะท างานต ดตามและ ประเม นผลการด าเน นงานตามกลย ทธ ให ปฏ บ ต ตามระยะเวลาและเป าหมายท ก าหนด 2.จ ดประช มเช งปฏ บ ต การหร ออบรม แต ละกลย ทธ ให ม ความร ความเข าใจต อการด าเน นงานตาม เป าหมาย การ 30 ก.ย.54 - ผ บร หารทบทวนการจ ด ประช มช แจงการด าเน นงานให บ คลากรเข าใจและม องค ความร ใน การต ดตามและประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ผอ.กล ม นโยบายและ แผน แบบปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 1.ผ บร หารการจ ด ประช มช แจงการด าเน นงานให บ คลากรเข าใจและม องค ความร ในการต ดตามและประเม นผล การปฏ บ ต งาน 2.เอกสารการรายงานผลการ ปฏ บ ต งานตามกลย ทธ - จ ดท าเคร องม อต ดตามและ รายงานผลการด าเน นงาน - ผ บร หารก าก บด แลและต ดตาม ผลอย างต อเน อง 12

14 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ กล มน เทศ ต ดตามฯ โครงการประเม นการอ าน ออก-เข ยนได ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท เพ อยกระด บค ณภาพ ของผ เร ยนช น ป.3 ให อ าน ออก-เข ยนได ท กคน งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ น กเร ยนอ านออก-เข ยนได ไม ท กคน 30 ก.ย น าเคร องม อมาพ ฒนาปร บ เปล ยนแล วน าไปทดสอบอ กคร ง 2.พ ฒนาผ บร หาร คร โรงเร ยนให ใช ค ม อในการฝ กอ าน ออก-เข ยนได ในโรงเร ยนท เห นผล เร วและช ดเจน 30 ก.ย 55 กล มน เทศ ต ด ตามฯ ศ กษาน เทศก ท กคน แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) 1. ผลการประเม นการอ านออก- เข ยนได ของน กเร ยนช น ป.3 ท กโรง 2. บ นท กการน เทศในโรงเร ยน 3. สร ปผลการด าเน นงาน 4. ผลการว จ ย 13 กล มส งเสร มจ ดการศ กษา การเพ มโอกาสการเข าเร ยน และจบการศ กษาท กระด บ 11. เพ อสร างโอกาสการเข า เร ยนต อระหว างสถานศ กษาท อย ในเกณฑ การศ กษาภาค บ งค บ 1.ผ ปกครองม อาช พ ไม แน นอนจ งท าให ไม ส งเด กเข าเร ยนใน โรงเร ยน ตามกฎหมายก าหนด 2.โรงเร ยนบางแห งไม ต ดตามเด กและ รายงานผลการต ดตามหร อแก ไขป ญหาเด ก เข าเร ยน ตาม พรบ. การศ กษาภาคบ งค บ 30 ก.ย ทบทวนแนวทางการด าเน นงาน ตาม พรบ. ภาคบ งค บ พ.ศ ในการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน และเผยแพร ประชาส มพ นธ 2.สน บสน น และเป ดโอกาสให ช มชนองค กรต าง ๆ เข ามาม ส วน ร วมในการจ ดการศ กษา และให น กเร ยนม โอกาสเข าเร ยนได ท วถ ง 30 ก.ย..55 ผอ.กล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการจ ดท าแผน และประสานถานศ กษาและ ต ดตามท กช องทาง เพ อลดความ เส ยงให ได

15 12. เพ อให ระบบด แลน กเร ยนม ประส ทธ ภาพ 1.การปฏ บ ต ตามระบบ ด แลน กเร ยนย ง ไม สามารถปฏ บ ต ได ครอบคล มครบถ วน ครบวงจรเน องจาก บ คลากร คร ย งไม เข าใจกระบวน การ และการด แล น กเร ยนอย างเช อมโยง 2.บ คลากรและคร ม ไม เพ ยงพอจ งไม สามารถด แลน กเร ยนได ท กคน งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย ส งเสร มให บ คลากรคร ศ กษา ค ม อ และปฏ บ ต ตามค ม อให ครบถ วนสมบ รณ 2.จ ดก จกรรมส นทนาการให น กเร ยนได ใช ความค ดสร างสรรค ผอ.กล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) - จนท.ต องม การจ ดท าเคร องม อ ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานของสถานศ กษาท ก ภาคเร ยน -ผ บร หารก าก บด แลและต ดตาม ผลอย างต อเน อง เพ อลดอ ตราการออก กลางค นของน กเร ยนระด บ ม ธยมต น -สภาพเศรษฐก จของผ ปกครองไม ด พอท า ให น กเร ยนออกกลางค นมากข น ท าให ไม สามารถลดอ ตราการออกกลางค นได 30 ก.ย ทบทวนแนวทางการด าเน นงาน ตาม พรบ. ภาคบ งค บ พ.ศ ในการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน และเผยแพร ประชาส มพ นธ 2.ม แผนกลย ทธ ในการลดอ ตรา ออกกลางค นของน กเร ยนอย าง เป นระบบและเช อมโยงก บ สพฐ. กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา/ผอ. สพป.ลบ.2 ผ บร หารก าก บด แลและต ดตาม ผลอย างต อเน อง

16 กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 1.การเบ กจ ายเง นอ ดหน น รายบ คคลน กเร ยนในโรงเร ยน เอกชน ว ตถ ประสงค 14. เพ อให การเบ ก-จ ายเง น อ ดหน นค าใช จ ายรายบ คคล น กเร ยนเอกชนเป นไปตาม ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว า ด วยการอ ดหน น 1.ความเข มของคณะกรรมการ อ านวยการโรงเร ยนเอกชนท ม หน าท ใน การพ จารณาให ความเห นชอบในการน า เง นอ ดหน นไปใช จ ายในก จการต างๆ 2.การจ ดท าระบบบ ญช ของโรงเร ยน งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย. 54 ผ บ งค บบ ญชาจ ดประช มช แจง อ านาจหน าท ของคณะกรรมการ อ านวยการให ปฏ บ ต ตามอ านาจ หน าท อย างเคร งคร ด ผอ.กล ม ส งเสร ม สถานศ กษา เอกชน แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) -ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการต ดตามท ก ช องทางเพ อลดความเส ยงให ได -จนท.ต องม การจ ดท าเคร องม อ ต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานของสถานศ กษาท ก ภาคเร ยน โครงการเร ยนฟร 15 ป ว ตถ ประสงค 15. เพ อให การเบ ก-จ าย อ ดหน นตามนโยบายเร ยนฟร 15 ป ของโรงเร ยนเอกชนให เป นไปตามระเบ ยบ 1. ความเข มของคณะกรรมการ อ านวยการโรงเร ยนเอกชนท ม หน าท ใน การพ จารณาให ความเห นชอบในการน า เง นอ ดหน นไปใช จ ายในก จการต างๆ 2. การจ ดท าระบบบ ญช ของโรงเร ยน 30 ก.ย.54 1.ประสานหน วยตรวจสอบในการ ตรวจสอบการด าเน นการให เป นไป ตามระเบ ยบ 2.จ ดประช มเพ อช แจงและสร าง ความเข าใจ ผอ.กล ม ส งเสร ม สถานศ กษา เอกชน -ผ บ งค บบ ญชาก าก บด แลและให ความส าค ญในการต ดตามท ก ช องทางเพ อลดความเส ยงให ได -ม เคร องม อต ดตามประเม นผล การด าเน นงานของสถานศ กษา ท กภาคเร ยน

17 กล มตรวจสอบภายใน 16. เพ อให การการ ฝ กอบรม และการพ ฒนา บ คลากรตรงตามมาตรฐาน ว ชาช พ ด านระบบสารสนเทศ 17. เพ อให ม ระบบการ อ ปกรณ คอมพ วเตอร และการ ป องก นด แลร กษาสารสนเทศ อย างเพ ยงพอ - บ คลากรได ร บการพ จารณาใช งบประมาณส าหร บเข าร บการอบรมใน ก จกรรมท จ าเป นส าหร บการพ ฒนางาน ตรวจสอบภายในย งไม เพ ยงพอ ผ ปฏ บ ต บางคนย งขาดความช านาญใน การใช คอมพ วเตอร งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย.54 จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อ ร บการสน บสน นเข าร บการอบรม งบประมาณในป 2555 อย างน อย 2 คร ง 30 ก.ย ก าหนดแผนพ ฒนาระบบ สารสนเทศ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ในการประมวลและการรายงานผล เพ มค ณภาพของงาน 30 ก.ย. 55/ ผอ.สพป.ลบ.2 30 ก.ย. 55/ ผอ.สพป.ลบ.2 ผอ.หน วย ตรวจสอบ ภายใน/ เจ าหน าท ใน กล ม แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) -จ านวนคร งท เข าร บการ ฝ กอบรมตามมาตรฐานว ชาช พ -ม ระบบให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 16

18 ด านการใช ทร พยากร 18. เพ อให ม การ (อ ปกรณ เคร องม อ ระบบ สารสนเทศ) และสภาพแวดล อม ของการ ด าเน นงาน -ม การไม เพ ยงพอ (อ ปกรณ เคร องม อ ระบบสารสนเทศ) และ สภาพแวดล อมของการ ด าเน นงาน ไม ม แผนการซ อมบ าร งอ ปกรณ งวด/เวลาท พบจ ดอ อน การ 30 ก.ย ม การสอบถาม การใช งาน อ ปกรณ เคร องม อท ใช งานตาม ทะเบ ยนฯ เพ อวางแผนการ ซ อมแซม จ ดซ อ เพ อป องก นการ จ ดซ ออ ปกรณ ท ซ าซ อน 2. ม แผนพ ฒนาการซ อมบ าร ง อ ปกรณ หร อ แผนการจ ดซ อ เคร องใช ส าน กงานอย างเป นระบบ 30 ก.ย. 54/ ผอ.สพป.ลบ.2 ผอ.หน วย ตรวจสอบ ภายใน/ เจ าหน าท ใน กล ม แบบ ปอ.3 (ว ธ การและเอกสารอ างอ ง) -ม แบบสอบถามการใช งาน ระบบคอมพ วเตอร 17 ช อผ รายงาน (นายมานะ อ ครบ ณฑ ต) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ว นท 30 เด อน ธ นวาคม พ.ศ. 2555

19 แบบปย.2 (รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ระด บหน วยงานย อย)

20 กล มอ านวยการ การใช รถยนต ส วนกลาง ว ตถ ประสงค -.เพ อให ใช งบประมาณส าหร บ รถยนต ส วนกลางอย างประหย ด และม ความค มค าก บ งบประมาณท จ ายจร ง การท ม อย 1.ม การปฏ บ ต ตาม มาตรการ แต ย งไม ครบถ วนตามมาตรการ ท ก าหนดไว 2.ม การรายงานผลการ ใช จ ายเป นรายไตรมาส 18 ช อส วนงานย อย กล ม อ านวยการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การประเม นผลการ 1.การท ม อย ย งไม เพ ยงพอและไม สามารถ ลดความเส ยงได 2. ม การสร ปผลการใช จ ายแต ไม เป นป จจ บ น 3.ไม ม การประเม นผลการ ใช จ ายและเปร ยบเท ยบ ความค มค าก บงบ ประมาณท จ ายจร ง 1.การไม ปฏ บ ต ตาม มาตรการได อย าง ครบถ วน 2.ไม สามารถลดค าใช จ าย ได ตามเป าหมาย 3.ไม ม การประเม นผล ความค มค าก บผลผล ต การ 1.ผ บ งค บบ ญชา ด แลให ปฏ บ ต ตามาตรการ 2.ผ บ งค บบ ญชาม การก าก บต ดตาม ด แลการใช จ าย งบประมาณให ค มค า และได ตามเป าหมาย นางป ญชร สม ป นงาม (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) - มาตรการประหย ด พล งงาน - รายงานการใช จ าย งบประมาณ -แบบประเม นความ ค มค าและผลการ เปร ยบเท ยบก บผล ต

21 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ การประหย ดพล งงาน -เพ อประหย ดการใช พล งงาน ไฟฟ าและน าม นเช อเพล งได ร อยละ 10 ด านการบร หารองค กร เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของก จกรรมย อยและเป าหมาย ในการพ ฒนาองค กรตามอ านาจ หน าท ขององค กรได ครบถ วน การท ม อย 1. ก าหนดแผนการใช จ าย ไฟฟ า/น าม นเช อเพล งเป น รายป งบประมาณ 2. ก าหนดวงเง น งบประมาณในการใช จ าย ไฟฟ า/น าม นเช อเพล ง ส าหร บรถยนต ส วนกลาง 1.ม การก าหนด ว ตถ ประสงค ในก จกรรม ย อยตามภารก จของ องค กร 2.ม ข อม ล/ใน การจ ดท าแผนพ ฒนา องค กรไม ม ข อม ลเพ ยงพอ ต อการจ ดท าแผน การประเม นผลการ 1. ม แนวทางการปฏ บ ต ตามแผน/ แผนและผ แต ก ย งไม ด าเน นการได ตาม แนวทางท ก าหนด 2.ม การใช จ าย งบประมาณเก นกว า วงเง นท ก าหนด 1.ม การก าหนด ว ตถ ประสงค ใน ก จกรรมย อย แต ย งไม ครบถ วนตามภารก จท สพป.ลบ.2 ต อง ด าเน นการ จ งย งไม สามารถลดความเส ยง ขององค กรได 19 1.ผ ร บชอบแผนและการ ต องม การก าก บให ปฏ บ ต ได จร งตามแผน/ แนวทางให ครบถ วน 2.ไม สามารถใช จ าย งบประมาณได ตามวงเง นท ก าหนดและไม สามารลด ค าใช จ ายได ตามเป าหมาย 1. ข อม ลสารสนเทศในการ ว เคราะห งานเพ อก าหนด ก จกรรมย อย/เป าหมายใน การพ ฒนาองค กรย งไม ครบถ วน เพ ยงพอในการ จ ดท าแผนการพ ฒนา องค กร การ 1.ผ บ งค บบ ญชา สร าง ความ ตระหน กและ จ ตส าน กในการ ประหย ดให ก บ บ คลากร 2.ประเม นแผนและ ทบทวนแนวทาง การด าเน นงานและ ลดค าใช จ ายให ได 1.สร างความเข าใจ ในการว เคราะห งานเพ อก าหนด ว ตถ ประสงค ใน ก จกรรมหล ก / ก จกรรมย อยเพ อ ใช ในการบร หาร และพ ฒนาองค กร -นางพะเยาว ม อน นต -นางป ญชร ศม ป นงาม นางร ชน ค าศร (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) -แผนงาน/แนวทางการ ใช จ ายงบประมาณค า ไฟฟ า/น าม นเช อแพล ง -เคร องม อการประเม น แผน -รายงานผลการ ด าเน นงานตามแผน/ แนวทาง - ประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดท าเอกสารค ม อ การปฏ บ ต งานของ สพป. - ผ ออกแบบเคร องม อ และต ดตามการ ปฏ บ ต งานและปร บปร ง แผนพ ฒนาองค กร

22 การท ม อย การประเม นผลการ 2. ม การว เคราะห งาน และข อม ลสารสนเทศ ในการจ ดแผนพ ฒนา องค กรแต ย งไม เพ ยงพอ ในการปฏ บ ต ตาม อ านาจหน าท ท กฎหมายก าหนด จ งท า ให ไม บรรล เป าหมาย ขององค กร และว ตถ ประสงค หล กของ องค กร 20 การ 2.การว เคราะห งาน/ก จ กรรมย อยท องค กรต อง ด าเน นการย งไม ครบตาม กฎหมาย อ านาจหน าท ให เป นป จจ บ นตามกฏหมาย 3. ม การน าข อม ลท ได ไป ด าเน นการทบทวนแผนการ ปร บปร งองค กรแต ย งไม บรรล เป าหมาย 4.การส อสารให บ คลากร ทราบถ งประโยชน และถ อ ปฏ บ ต ย งไม ครบท กระด บ 5.เคร องม อประเม นผลการ พ ฒนาองค กรย งไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ช อผ รายงาน (นางพะเยาว ม อน นต ) ร กษาการผ อ านวยการกล มอ านวยการ ว นท 30 ก นยายน ส อสารให บ คลากรทราบและ ถ อปฏ บ ต ท กระด บ 3.ม เคร องม อ ต ดตามประเม นผล การด าเน นงานตาม ว ตถ ประสงค จร ง แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง)

23 โครงการ ก จกรรม/ด านของงานท ประเม น/ ว ตถ ประสงค ของการ กล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย 1. ด านการเง น การร บ-จ ายเง น การเก บร กษาเง น การย มเง นและการส งเอกสารล าง หน -เง นย ม เป นไปอย างถ กต อง ตามระเบ ยบของทางราชการ 2. ด านบ ญช - เพ อให การปฏ บ ต งานในระบบ GFMIS ถ กต อง ครบถ วนและเป น ป จจ บ น - เพ อให การปฏ บ ต งานบ ญช ในระบบ Manual เป นไปอย าง ถ กต อง เป นป จจ บ น และน ามาใช ประโยชน ต อหน วยงานได 21 ช อส วนงานย อย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การท ม อย ต ดตามการส งใช เง น ย มท กรายให ส งใช ตามระยะเวลาท ระเบ ยบก าหนด เร งร ดเจ าหน าท ด าเน นการให ครบถ วนและเป น ป จจ บ น การประเม นผลการ การส งใช เก นก าหนดลด น อยลง ผ ย มเง นบางราย ไม ด าเน นการส งใช เง นย มให ท นภายในว นครบก าหนด ด าเน นการได รวดเร วข น การต ดจ ายในระบบ GFMISย งคงไม เป น ป จจ บ น การ 1. มอบส าเนาใบย ม เง นซ งระบ ว นครบ ก าหนดส งใช เง นย ม ให แก ว นครบก าหนด ส งใช เง นย ม ให แก 2.แจ งเต อนเม อใกล ครบก าหนด 3. ต ดตามทวงถาม เร งร ดเจ าหน าท ด าเน นการบ นท กต ด จ ายในระบบ ให เป น ป จจ บ นและครบถ วน สมบ รณ -ผ อ านวยการ กล มฯ เจ าหน าท เง น ย มราชการ ผ อ านวยการ กล มฯ -จนท.ต ดจ าย ในระบบ (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง)

24 3. ด านพ สด - เพ อให การจ ดซ อ จ ดจ าง เป นไปอย างถ กต องตามระเบ ยบ ส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการ พ สด พ.ศ และท แก ไข เพ มเต ม การท ม อย ตรวจสอบเอกสารด าน การจ ดซ อจ ดจ าง โดย ละเอ ยดให ถ กต อง ตามท ระเบ ยบก าหนด การประเม นผลการ โรงเร ยนด าเน นการได ถ กต องข นตามล าด บ 22 เอกสารส งเบ กบาง โรงเร ยนย งคงไม ถ กต อง ม การส งกล บเพ อแก ไข ท า ให การเบ กจ ายเง นล าช า การ ท าโครงการอบรม เจ าหน าท พ สด ของโรงเร ยน ประจ าป งบประมาณ ป 2555 ผ อ านวยการ กล มฯ -จนท.พ สด แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) ช อผ รายงาน (นางส ชาดา ว เช ยรศร ) ร กษาการแทนผ อ านวยการกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ว นท 30 ก นยายน 2554

25 กล มบร หารงานบ คคล การประก นค ณภาพของการ ฝ กอบรม 1. จ ดระบบการประก น ค ณภาพของการฝ กอบรม 2. การประเม น ประส ทธ ผล และความค มค า ของการพ ฒนา ฝ กอบรม บ คลากร - เพ อยกระด บงาน ฝ กอบรมให ม มาตรฐานส ง ม ความค มค าต อการลงท น และ สร างความเช อม นแก ผ เข าร บ การอบรมว าการอบรมม มาตรฐานเป นท ยอมร บ การท ม อย 1. ม การก าหนด หล กส ตรของการอบรม ก อนการฝ กอบรมในแต โครงการ 2. ว ทยากรส วนใหญ มา จากภายในองค กร ม ประสบการณ และม ความสามารถในการ ถ ายทอด/ส อสารให ม ความเข าใจ 23 ช อส วนงานย อย กล มบร หารงานบ คคล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การประเม นผลการ การท ม อย สามารถลดความเส ยงได ระด บหน ง 1. ด านหล กส ตร การ ก าหนดหล กส ตรไม สอดคล องก บแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคลและไม ม การ ประเม นหล กส ตรอย าง สม าเสมอ 2. ด านการว ดและ ประเม นผลการฝ กอบรม ผ เข าร บการอบรมม ส วน ร วมในก จกรรมน อย 3. การประเม นผล โครงการย งไม สามารถ ด าเน นการได ครบท กม ต การ 1. ก าหนดหล กส ตร ให สอดคล องก บแผน กลย ทธ ค าน งถ ง ความจ าเป นและ ความต องการของ บ คลากร 2. ว ทยากรต องเป นผ ม ค ณว ฒ ความร ความสามารถตรงก บ เน อหา หล กส ตรท ก าหนด 3.ม การประเม น ความค มค าก บ ค าใช จ ายท ลงท น 30 ก.ย. 55 ผอ. กล ม ผอ.สพป.ลบ.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) ผ บ งค บบ ญชาก าก บ ด แลและให ความส าค ญ ในการจ ดท าระบบ ประก นค ณภาพของ การฝ กอบรมเพ อลด ความเส ยง

26 การท ม อย การประเม นผลการ 24 การ 3. สถานท ในการ อบรมเหมาะสมก บ จ านวนผ เข าร บการ อบรมและม ส อ ประกอบการอบรม 4. ม การว ดผลความร ความเข าใจของผ เข า ร บการอบรม 5. ม การประเม นผล ล พธ ขององค การเช น ความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรม การ ลดค าใช จ ายในการ ด าเน นการ ช อผ รายงาน (นางสาวชนพ ชา ทรงเสร ย ) ผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคล ว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง)

27 งานต ดตามและประเม นผล 1.เพ อการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามแผนกลย ทธ 25 ช อส วนงานย อย กล มนโยบายและแผน ส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การท ม อย 1.ข อม ลจากการ รายงานผลย งไม เพ ยงพอต อการน าไปใช ในการทบทวนการ วางแผนกลย ทธ ได อย าง ม ประส ทธ ภาพในป ต อไป 2.การรายงานผลการ ด าเน นงานตามกลย ทธ ล าช ากว าก าหนด การประเม นผลการ 1.ก าหนดคณะท างาน ต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานตามกล ย ทธ ให ปฏ บ ต ตาม ระยะเวลาและเป าหมาย ท ก าหนด 2.จ ดประช มเช ง ปฏ บ ต การหร ออบรม แต ละกลย ทธ ให ม ความร ความเข าใจต อ การด าเน นงานตาม เป าหมาย การ ผอ.กล ม นโยบายและ แผน (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) 1.ผ บร หารการ จ ดประช มช แจงการ ด าเน นงานให บ คลากร เข าใจและม องค ความร ในการต ดตามและ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 2.เอกสารการรายงาน ผลการปฏ บ ต งานตาม กลย ทธ

28 โครงการ ก จกรรม/ด านของ งานท ประเม น/ว ตถ ประสงค ของการ การท ม อย 3.ม การจ ดท าแผนกลย ทธ เพ อข บเคล อนพ นธก จ ขององค กร - แต งต งใน การด าเน นตามขอบข าย ภารก จของงานท ช ดเจน - ม การประช มช แจงให การด าเน นงานบรรล เป าหมายท ก าหนด - ม การน าระบบข อม ล สารสนเทศมาใช เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการ ประมวลผลและรายงาน ผลเพ อเพ มค ณภาพของ งาน การประเม นผลการ 26 3.จ ดท าระบบการ หร อกระบวนการต ดตาม กลย ทธ ย งไม สามารถลด ความเส ยงได และไม เก ด ประส ทธ ภาพ - การจ ดท าแผนกลย ทธ ย งไม ม ประส ทธ ภาพต อ การข บเคล อนพ นธก จของ องค กร ช อผ รายงาน (นางเสน ห ศ ร ) ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน ว นท 30 ก นยายน 2554 การ - ผ บร หารทบทวน การจ ด ประช มช แจงการ ด าเน นงานให บ คลากรเข าใจและม องค ความร ในการ ต ดตามและ ประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน - จ ดท าเอกสารการ รายงานผลการ ปฏ บ ต งานตาม กลย ทธ ผอ.กล ม นโยบายและ แผน แบบ ปย.2 (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) - จ ดท าเคร องม อ ต ดตามและรายงานผล การด าเน นงาน - ผ บร หารก าก บด แล และต ดตามผลอย าง ต อเน อง

29 กล มน เทศ ต ดตามฯ โครงการประเม นการอ านออก- เข ยนได ของน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 3 ว ตถ ประสงค เพ อยกระด บ ค ณภาพของผ เร ยนช น ป.3 ให อ านออก-เข ยนได ท กคน การท ม อย 1. การว เคราะห ข อม ล/ ป ญหา การอ านไม ออก เข ยนไม ได จาก ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนของน กเร ยนจาก ป การศ กษาท ผ านมา 2. จ ดท าแผน/โครงการ ด งกล าวด าเน นการตาม แผน จ ดท าเคร องม อใน การประเม นการอ าน- เข ยน 27 ช อส วนงานย อย กล ม น เทศ ต ดตาม และประเม นผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การประเม นผลการ 1.ใช แบบทดสอบการอ าน ออก-เข ยนได ของน กเร ยน ช น ป.3 โดยศ กษาน เทศก ของ สพป. 2.ตรวจแบบทดสอบการ อ านออก-เข ยนได ของ น กเร ยนแล วแจ งผล โรงเร ยนเพ อทราบข อม ล 3.ผลการประเม นพบว า น กเร ยนอ านออก-เข ยนได ไม ท กคน จ งไม สามารถ ลดความเส ยงได 1. น กเร ยนอ านออก- เข ยนได ไม ท กคนหลายโรง 2. กระบวนการจ ดการ เร ยนการสอนของคร ย งไม ช ดเจนเป นร ปธรรม ช อผ รายงาน (นางจาร วรรณ แก นทร พย ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลฯ ว นท 30 ก นยายน 2554 การ 1. น าเคร องม อมา พ ฒนาปร บเปล ยน แล วน าไปทดสอบ อ กคร ง 2.พ ฒนาผ บร หาร คร โรงเร ยนให ใช ค ม อใน การฝ กอ านออก- เข ยนได ในโรงเร ยนท เห นผลเร วและ ช ดเจน 30 ก.ย 55 กล มน เทศ ต ด ตามฯ ศ กษาน เทศก ท กคน (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) 1. ผลการประเม นการ อ านออก-เข ยนได ของ น กเร ยนช น ป.3ท กโรง 2. บ นท กการน เทศ ในโรงเร ยน 3. สร ปผลการ ด าเน นงาน 4. ผลการว จ ย

30 การเพ มโอกาสการเข าเร ยนและ จบการศ กษาท กระด บ 1. เพ อสร างโอกาสการเข าเร ยน ต อระหว างสถานศ กษาท อย ใน เกณฑ การศ กษาภาคบ งค บ 28 ช อส วนงานย อย กล มส งเสร มการจ ด การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 รายงานการประเม นผลและปร บปร งการภายใน ส าหร บงวดส นส ดว นท 30 ก นยายน 2554 แบบ ปย.2 การท ม อย 1. ส ารวจประชากรว ย เร ยนท กระด บ 2. เร งร ดการเข าเร ยน ตามเกณฑ ภาคบ งค บ จนจบการศ กษาข น พ นฐานท กคน การประเม นผลการ 1.การประเม นผลพบว าย ง ม เด กตกหล นไม สามารถ เข าเร ยนได เช น เด ก พ การ เด กเร ร อน 2.การเร วร ดให เด กเข าเร ยนม การต ดตาม อย างเพ ยงพอต อเด กท ก คนก ย งได ร บการศ กษาไม ครบท กคน 1.ผ ปกครองม อาช พ ไม แน นอนจ งท าให ไม ส ง เด กเข าเร ยนในโรงเร ยน ตามกฎหมายก าหนด 2.โรงเร ยนบางแห งไม ต ดตามเด กและรายงาน ผลการต ดตามหร อแก ไข ป ญหาเด กเข าเร ยน ตาม พรบ. การศ กษาภาค บ งค บ การ 1.ทบทวนแนวทาง การด าเน นงานตาม พรบ. ภาคบ งค บ พ.ศ ในการ ปฏ บ ต งานของ โรงเร ยน และ เผยแพร ประชาส มพ นธ 2.สน บสน น และเป ด โอกาสให ช มชน องค กรต าง ๆ เข ามา ม ส วนร วมในการจ ด การศ กษา และให น กเร ยนม โอกาสเข า เร ยนได อย างท วถ ง 30 ก.ย..55 ผอ.กล ม ส งเสร มการจ ด การศ กษา (ว ธ การและ เอกสารอ างอ ง) ผ บ งค บบ ญชาก าก บ ด แลและให ความส าค ญ ในการจ ดท าแผนและ ประสานถานศ กษาและ ต ดตามท กช องทาง เพ อ ลดความเส ยงให ได

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information