บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ"

Transcription

1 บทท 12 การจ ดทาโครงการน เทศ การน เทศเป นก จกรรมหน งท สถานศ กษาควรให ความสาค ญ และเน องจากจะต องม การ เตร ยมต วและเตร ยมความพร อมหลายอยาง เชน การประสานงาน การต ดตามผล ความก าวหน า ฯลฯเป นต น จ งม ความจาเป นต องทาให เป นระบบ การจ ดทาโครงการจะชวยทา ให การน เทศม ค ณและและม ความหมาย ไมไร ท ศทางหร อเล อนลอย ความม งหมายในการวางโครงการน เทศการสอน ความม งหมายในการวางโครงการน เทศการสอน ม ด งน (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, 2548,หน า ) 1. เพ อให ผ รวมงานได เข าใจข นตอนตางๆในการทางานตามโครงการ 2. เพ อให ผ รวมงานได ม จ ดหมายปลายทาง และเป าหมายของงานน เทศ 3. เพ อให เก ดความร ส กร บผ ดชอบรวมก น 4. เพ อให แตละคนร ถ งหน าท และความร บผ ดชอบในการทางาน 5. เพ อให งานดาเน นไปอยางม ระเบ ยบ และสามารถแก ไขป ญหาท จะเก ดข นได 6. เพ อให ผ รวมงานได เข าใจจ ดม งหมายของโครงการการน เทศได ถ กต องตรงก น 7. เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพของการทางาน โดยปร บปร งว ธ การทางานอยางม ข นตอน และเหมาะสม จากความม งหมายของโครงการข างต น จะทาให การน เทศนาเช อถ อ และเป นท ยอมร บ ของบ คลากรในสถานศ กษามากข น ความจาเป นในการวางโครงการน เทศการสอน เน องจากการน เทศจ ดเป นก จกรรมท ค ก บสถานศ กษา มาต งแตย คแรกๆของการกอต ง สถานศ กษา การวางโครงการน เทศ จ งม กระบวนการและข นตอนท เป นระบบระเบ ยบอยาง SE

2 ช ดเจน ไมทาอยางไร จ ดหมายให ขาดความนาเช อถ อ ร ปแบบของโครงการจะเหม อนการจ ดทา โครงการท วไปแตม ความส าค ญและจ าเป นส าหร บการสอนหลายประการ ซ งสร ปได ด งน (ว จ ตร ธ ระก ล, 2519,หน า 150) 1. ชวยให การทางานม ความช ดเจนข น โดยบ คคลท เก ยวข องม ความเข าใจและร บร ถ ง ป ญหาของโครงการรวมก น 2. ชวยให การปฏ บ ต ตามโครงการเป นไปได และครอบคล มงานท งหมด 3. ชวยให โครงการม ทร พยากรท งบ คคลและว ตถ เพ ยงพอ และเหมาะสมในการ ปฏ บ ต ตามสภาพท เป นจร ง 4. ชวยให ม ผ ร บผ ดชอบและจ ดดาเน นการตามโครงการได 5. ชวยลดงานซ าซ อนและขจ ดความข ดแย งท เก ดข น 6. สร างเจตคต ท ด ตอการทางาน เม อม การจ ดท าโครงการจะท าให สถานศ กษาจ ดสรรงบประมาณ ไว ส าหร บโครงการ ด งน นการพ ฒนา และปร บปร งการเร ยนการสอน และ/หร อ สถานศ กษาจ งได ร บความรวมม อ จากบ คลากรหลายฝายและดาเน นการได สะดวกรวดเร ว เพราะม ผ ร บผ ดชอบด แลท ช ดเจน หล กในการวางโครงการน เทศ การน เทศจะเป นส งท สถานศ กษาให ความส าค ญ การท าโครงการจ งต องท าอยาง ละเอ ยดรอบคอบ โดยม หล กเกณฑ ท ควรคาน งด งน (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, 2548,หน า ) 1. โครงการน เทศสามารถแก ป ญหาของโรงเร ยน/สถานศ กษาได 2. ม รายละเอ ยดว ตถ ประสงค และเป าหมายท ช ดเจน สามารถดาเน นงานได หร อม ความ เป นไปได ส ง 3. รายละเอ ยดของโครงการน เทศ ต องเก ยวเน องส มพ นธ ก นน นค อ ว ตถ ประสงค สอดคล องก บป ญหาหร อหล กการและเหต ผลว ธ ดาเน นงานต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค เป นต น 4. สามารถตอบสนองความต องการของโรงเร ยน/สถานศ กษา และผ สอนได 5. รายละเอ ยดของโครงการน เทศเข าใจงาย และสามารถดาเน นตามโครงการได 6. เป นโครงการท สามารถน าไปปฏ บ ต ได สอดคล องก บการพ ฒนาโรงเร ยน และ สามารถต ดตามประเม นผลได 7. โครงการน เทศต องกาหนดข นจากข อม ลท เป นจร ง และได ร บการว เคราะห แล ว 114 SE 743

3 8. โครงการน เทศ ต องได ร บการสน บสน นท งทร พยากรบ คคลและว ตถ 9. โครงการน เทศต องกาหนดระยะเวลาในการดาเน นงาน จากหล กเกณฑ ข างต นจะทาให การดาเน นการน เทศ ม ค ณคา ม ความหมายตอผ ร บการ น เทศ และสามารถดาเน นงานได อยางราบร นตามระยะเวลาท กาหนด ทาให ไมเส ยการเร ยนการ สอนของบ คลากรในสถานศ กษา กระบวนการในการจ ดวางโครงการน เทศ เน องจากการน เทศเป นกระบวนการทางานอยางหน ง จ งม ข นตอนการทางานท ช ดเจน ซ งสร ปได ด งน (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, 2548,หน า ) 1. การศ กษาความเป นไปได ของโครงการ เป นการศ กษาสภาพการณ ส งแวดล อม ของโรงเร ยนท จะด าเน นโครงการ การศ กษาน จะรวมถ งส งท ผ สอนต องการในด านการน เทศ ตาง ๆ ตลอดจนป ญหาและแนวทางแก ป ญหาน น 2. จ ดต งคณะกรรมการเพ อจ ดประช มวางแผนโครงการ โดยม ผ บร หาร ผ สอนมารวม ร บผ ดชอบ ศ กษาสภาพท เป นอย และป ญหาท เก ดข น เพ อจ ดวางแผนโครงการน เทศ การเร มต น จากป ญหาท เก ดข นจร งและส งท ม อย เด ม คร ใหญและผ น เทศการสอนควรหล กเล ยงการจ ด โครงการ ท ไมเป นประโยชน ส าหร บผ สอนและการเร ยนการสอนเส ย ปลอยให เป นหน าท ของ ผ สอนให เป นผ เสนอแนะ และลงม อวางแผนโดยคร ใหญ และศ กษาน เทศเป นผ รวมโครงการเป น ร ปรางข น 3. เตร ยมว ธ การดาเน นโครงการ ผ บร หารเห นวาจะน าว ธ การอะไรมาใช ในโครงการน ก จะต องท าความเข าใจก บผ สอนเส ยกอน ให ความเข าใจแกผ สอนจนเป นท พอใจ ควรจะ ประชาส มพ นธ ให ทราบท วถ งก น 4. การแบงความร บผ ดชอบให คณะกรรมการ โดยพ จารณาถ งความสามารถ ความ ถน ด ความสนใจ และความพร อมให มากท ส ด กระจายงาน และความร บผ ดชอบให ท วถ ง ให ท ก คนม สวนรวมในการด าเน นการ เพ อปร บปร งการเร ยนการสอนของโรงเร ยน เพ อสงเสร ม ความร ส กเป นเจ าของโรงเร ยน และม สวนภาคภ ม ใจในความสาเร จของกล มด วย 5. ลงม อดาเน นการ ม โครงการจานวนมากท ไมประสบความสาเร จ เพราะขาดการลง ม อด าเน นการอยางจร งจ งและอยางม จ ดหมาย การท าโครงการท ด จะชวยให การด าเน นงาน สาเร จได ด วยด การเร มต นวางโครงการท ด เทาก บงานสาเร จไปแล วคร งหน ง SE

4 6. การสร างขว ญและก าล งใจให ก บคณะทางาน การให ค าแนะน าเพ อให งานก าวหน า เป นส งจาเป นอยางย ง นอกจากน การให ความชวยเหล อ การประสานงาน การจ ดสรรเคร องม อ ว สด อ ปกรณ ตลอดจนการชวยประเม นผลงานของกล ม จะต องอย บนพ นฐานของเพ อนรวมงาน กลาวค อ ให อ สระในการค ดต ดส นใจแกกล มทางานอยางเพ ยงพอ 7. จ ดประชาส มพ นธ งานของโครงการ โดยผานทางโรงเร ยนหร อสมาคมผ ปกครอง และคร เพ อให ทราบการดาเน นการของโรงเร ยน ใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด เป ด โอกาสให ผ สอนได ม สวนรวมและสน บสน น หากม ส งใดท ต องการความชวยเหล อจากช มชนก สามารถจะแจ งความรวมม อไปย งช มชน 8. จ ดการประเม นผลเป นข นตอน โดยว ธ การหลายๆแบบ นอกจากน จะต องไมล ม ประเม นผล บรรยากาศในการทางาน ความรวมม อขว ญและกาล งใจ และหม นปร บปร งแก ไขอย เสมอ ผ สอนควรม สวนรวมในการประเม นผลงานอยางย ต ธรรม 9. การดาเน นการตามโครงการน น ควรจะให ม ความตอเน องก น แม จะม ป ญหาก ควร แก ไขด ดแปลงในท นท เพ อการด าเน นงานเป นไปโดยไมหย ดย ง เพราะงานเช นน เป น ค ณประโยชน ท งสวนรวมและแกต วผ สอนเองด วย กระบวนการน เทศจ ดเป นกระบวนการท สานส มพ นธ ของบ คลากรในสถานศ กษา จ งควร ให บ คลากรในสถานศ กษาม สวนรวมในการต ดส นใจ และดาเน นงาน เพ อให งานม ประส ทธ ภาพ เพ มข น ล กษณะของโครงการน เทศท ด โครงการน เทศท ด ยอมท าให การด าเน นงานในโรงเร ยน/สถานศ กษาม ประส ทธ ภาพ และได ร บผลตอบแทนค มคา ท งทางด านผลงานและจ ตใจ โครงการท ด จะน ามาซ งการพ ฒนา ค ณภาพการสอนในโรงเร ยน/สถานศ กษาและความสาม คค ของบ คลากร ล กษณะของโครงการ น เทศท ด ม ด งน (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, 2548,หน า ) 1. เป นโครงการน เทศท ร เร มข น เพ อสนองความต องการของผ เร ยน ผ สอน หร อของ โรงเร ยน/สถานศ กษา และได ร บการสน บสน นจากท กฝาย 2. โครงการน เทศท ด จะต องเป นท เข าใจตรงก น และเป นท ยอมร บของท กฝาย 3. เป นโครงการท ต องอาศ ยความรวมม อ และความค ดเห นของหม คณะ โดยม ผ ร บผ ดชอบการน เทศเป นผ ประสานงาน 116 SE 743

5 4. เป นโครงการท ย ดหย นได ไมม กฎเกณฑ ตายต ว เม อม ความจ าเป นต องเปล ยน แนวความค ดเด ม ก อาจจะใช หล กการอ นๆ ท เหมาะสมก บสภาพน นๆได 5. เป นโครงการท ต ดตอส บเน องสม าเสมอ ว ธ การได ร บการปร บปร งให ด ข นอย เสมอ 6. เป นโครงการท สงเสร มให ผ สอนท กคน ได ม โอกาสแสดงความสามารถม การแบงป น หน าท ความร บผ ดชอบ รวมท งกาล งใจและความสาเร จ 7. เป นโครงการท เร มจากสถานการณ ท เป นอย จากส งท ม อย และป ญหาท ประสบอย 8. เป นโครงการท จ ดทาข นเพ อผลการศ กษา โดยย ดถ อผ เร ยนเป นสาค ญ ส งสาค ญท จะต องพ จารณาในการทาโครงการค อสภาพความเป นจร งของสถานศ กษา การทาโครงการจะด หร อไมข นก บการยอมร บสภาพความเป นจร งของสถานศ กษาด วย เพราะ จะทาวางโครงการได ตรงก บความต องการของบ คลากรในสถานศ กษามากท ส ด ซ งจะน าไปส การพ ฒนาอยางม ประส ทธ ภาพ การเข ยนโครงการน เทศ การเข ยนโครงการน เทศม ล กษณะเหม อนการเข ยนโครงการท วไปค อต องม หล กการ เหต ผล ม แนวทางในการด าเน นงาน และผ ร บผ ดชอบ ด งรายละเอ ยดตอไปน (ประช ม รอดประเสร ฐ, 2529, หน า11) 1. ช อโครงการ 2. หล กการและเหต ผล 3. ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 4. ว ธ ดาเน นการ 5. ระยะเวลาในการดาเน นโครงการ 6. งบประมาณและทร พยากรท ต องใช 7. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 8. การบร หารโครงการหร อการประเม นผลโครงการ 9. ผลประโยชน ท คาดวาจะได ร บ SE

6 ช อโครงการ ช อโครงการต องม ความช ดเจนเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เป นท เข าใจโดยงายแกผ น า โครงการไปใช ช อจะแสดงล กษณะงานท ต องปฏ บ ต และแสดงล กษณะเฉพาะของโครงการ เชน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การน เทศแบบคล น ก ในสวนของช อโครงการสามารถระบ รายละเอ ยดอ นๆของโครงการได ด วยเชน ระบ ช อ แผนงานหร อโครงงาน เพ อให เก ดความช ดเจนในรายละเอ ยดมากข น และสามารถพ จารณาได วาแผนงานด งกลาวสน บสน นงานท ก าหนดไว หร อไม มากน อยเพ ยงใด การช ให เห นถ ง รายละเอ ยดของก จกรรม จะท าให พ จารณาถ งสวนประกอบอ นของโครงการได ช ดเจนข นด วย เชน ช อโครงการ การจ ดทาส อการสอน แผนงาน การปร บปร งค ณภาพการศ กษาในว ทยาล ย อาช วศ กษา หล กการและเหต ผล บางคร งก เข ยนวา ภ ม หล ง เป นสวนแสดงถ งป ญหาความจาเป นหร อความเป นไป ท จะต องม โครงการในการปฏ บ ต งานข น โดยผ เข ยนและผ เสนอโครงการจะต องระบ ถ งป ญหา เหต ผล และข อม ลสน บสน นให ปรากฏโดยช ดเจน นอกจากน อาจต องแสดงให เห นวาโครงการท เข ยนข นน นสอดคล องก บแผนหร อนโยบายของโรงเร ยน และเป นการเตร ยมการไปส สภาพท ต องการในอนาคต ต วอยางเชน โครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การเร อง แนวทางการว ดและการประเม นการสอน หล กการและเหต ผล การว ดและประเม นผลการเร ยนการสอนในป จจ บ น ม กจะม งเน น ในเร องการต ดส นผลการเร ยนเป นหล ก จ งทาให เก ดป ญหาตางๆ ตามมาค อ น กเร ยนไมผาน เกณฑ การต ดส นเป นจานวนมาก การว ดไมตรงตามจ ดประสงค แนวทางปฏ บ ต ในเร องการ ว ดผลประเม นผลตางๆหลากหลาย และในบางแผนกว ชาย งขาดความเป นระบบ ว ทยาล ย พ จารณาแล วเห นวา ควรจะได ม การสารวจสภาพการดาเน นการว ดผล และหาร อรวมก นในการ กาหนดแนวทางการว ดผลประเม นผลให เก ดประส ทธ ภาพ และเป นระบบเพ อให เก ดผลด ตอการ จ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษาส บไป 118 SE 743

7 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย ว ตถ ประสงค และเป าหมาย เป นเคร องช แนวทางในการด าเน นงานของโครงการ โดย ว ตถ ประสงค จะเป นข อความท แสดงถ งความต องการท จะกระทาส งใดส งหน ง ให ปรากกฎผลข น เป นข อความท ช ดเจนไมคล มเคร อ และสามารถประเม นผลและว ดได โครงการหน งๆ อาจม ว ตถ ประสงค มากกวา 1 ข อก ได และว ตถ ประสงค อาจจ าแนกได เป น 2 ล กษณะค อ ว ตถ ประสงค ท วไป และว ตถ ประสงค เฉพาะ ว ตถ ประสงค ท วไปม กเป นข อความกว าง สวน ว ตถ ประสงค เฉพาะ จะเป นข อความเฉพาะเจาะจง โดยระบ ปร มาณและค ณภาพของการ ด าเน นงานท ต องการให เก ดข น ว ตถ ประสงค เฉพาะต องม ความสอดคล องส มพ นธ ก บ ว ตถ ประสงค ท วไป ว ตถ ประสงค เฉพาะอาจเร ยกวาเป าหมาย เพราะ แสดงถ งความต องการและ ท ศทางในการปฏ บ ต งาน ท งเช งปร มาณและค ณภาพ การเข ยนว ตถ ประสงค คาน งถ งล กษณะท ด 5 ประการ หร อเร ยกวา SMART โดยม คาด งน 1. ความเป นไปได ในการดาเน นงานของโครงการ (Sensible) 2. สามารถว ดและประเม นผลได (Measurable) 3. ระบ ส งท ต องการดาเน นการให ช ดเจน (Attainable) 4. ม ความเป นเหต เป นผลในการปฏ บ ต งาน (Reasonable) 5. ม เวลาท แนนอนในการทางาน (Time Table) ว ธ ดาเน นการ ว ธ ด าเน นการเป นงานท จะต องปฏ บ ต ให บรรล ตามจ ดประสงค ของโครงการ ว ธ ด าเน นงานจะจ าแนกเป นก จกรรมหลายๆ ก จกรรม โครงการน เทศท ด ควรแสดงให เห นอยาง ช ดเจน ต งแตต นจนจบกระบวนการ วาม ก จกรรมใดท จะต องทา ทาเม อใด ผ ใดเป นผ ร บผ ดชอบ และจะท าอยางไร โดยปกต ว ธ ด าเน นการจะม ปฏ ท นปฏ บ ต งาน ซ งม ล กษณะเป นแผนภ ม แทง (Bar Chart) หร อแผนภ ม ของแกนท (Gantt Chart) ควบค ก นไป รวมท งแสดงให ทราบถ ง ระยะเวลาท ต องใช ในการดาเน นงานของก จกรรมน นๆ SE

8 ระยะเวลาในการดาเน นงานโครงการ ระยะเวลาในการดาเน นงานโครงการ เป นการระบ ระยะเวลาต งแตเร มต นโครงการ จนกระท งถ งเวลาเสร จส นโครงการ วาใช เวลาท งหมดเทาใด โดยม กแสดงให เห นวาเวลาท ใช เร มต งแต ว น เด อน ป อะไร และจะเสร จในว น เด อน ป อะไรเชนเด ยวก น งบประมาณและทร พยากรท ต องใช งบประมาณและทร พยากรท ต องใช เป นการระบ ถ งจานวนเง น จานวนบ คคล จานวน ว สด คร ภ ณฑ และป จจ ยอ นๆ ท จาเป นตอการดาเน นโครงการหน งๆ การกาหนดงบประมาณ และทร พยากรในการดาเน นงานโครงการน เทศ ผ น เทศควรจะต องคาน งถ งหล กสาค ญๆ 4 ประการ (E s) ในการจ ดทาโครงการด งน 1. ความประหย ด (Economy) การเสนองบคาใช จายในโครงการน เทศ จะต องเป นไป โดยม ความประหย ด 2. ความม ประส ทธ ภาพ (Efficiency) โครงการท กโครงการจะต องม ค ณคา เป นท ยอมร บ และท กคนม ความพ งพอใจในผลงานท เก ดข น 3. ความม ประส ทธ ผล (Effectiveness) โครงการท กโครงการจะต องดาเน นงานเป นไป ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดไว 4. ความย ต ธรรม (Equity) การจ ดสรรทร พยากรท กชน ดหร อการใช จายทร พยากร จะต องเป นไปตามเกณฑ ท กาหนดไว ท งน เพ อให ท กฝายปฏ บ ต งานได อยางตอเน อง คลองต ว และม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ เป นการระบ เพ อให ทราบวาหนวยงานใด ผ ร บผ ดชอบในการเสนอและดาเน นงานโครงการ หร อบ คคลใดเป น 120 SE 743

9 การประเม นโครงการ โครงการสวนน จะแสดงถ งการต ดตามการควบค ม การก าก บและการประเม นผล โครงการ โดยจะแสดงให ทราบวาโครงการท ได ร บการอน ม ต สน บสน นแล ว จะม ว ธ การในการ ควบค มอยางไร เพ อให โครงการบรรล ถ งว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว อยางม ประส ทธ ภาพ การประเม นโครงการ จะต องระบ บ คคลหร อหนวยงานท ร บผ ดชอบด าเน นการ และ จะต องระบ ว ธ หร อเคร องม อท ใช ประเม นไว ด วย การประเม นจะบอกระยะเวลาในการประเม น ด วย เชน การประเม นกอนดาเน นการ ขณะดาเน นการ หร อหล งดาเน นการ ผลประโยชน ท คาดวาจะได ร บ โครงการสวนน จะแสดงถ งผลประโยชน ท พ งจะได จากความสาเร จของโครงการ เม อ โครงการได ส นส ดลง ซ งจะหมายถ งผลกระทบในทางท ด ท คาดวาจะเก ดข นโดยตรงและโดย อ อม นอกจากน จะระบ ไว ช ดเจนวาใครจะได ร บผลประโยชน จากหล กการเข ยนโครงการข างต น ถ าเข ยนโครงการได ด ม รายละเอ ยดมาก จะทาให ผ ประเม นโครงการพ จารณาได งายข น เพราะทราบท มาท ไปอยางช ดเจนวาต องการทาอะไร ก บ ใคร ท ไหน อยางไร การจ ดสรรงบประมาณและอน ม ต โครงการก จะรวดเร ว จ งควรเข ยน โครงการให ด และช ดเจน นอกจากร ปแบบการเข ยนโครงการด งกลาวข างต นม ผ เข ยนโครงการ น เทศแบบอ นๆ เชน หนวยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ได เสนอห วข อการทาโครงงานน เทศ ไว ด งน (ก ต มา ปร ด ด ลก, 2532,หน า 311) - หล กการและเหต ผล - ความม งหมาย - เป าหมาย - ผ ท เก ยวข อง - ระยะเวลา - สถานท - ผ ร บผ ดชอบ SE

10 - แผนปฏ บ ต งาน - หล กส ตร เน อหาสาระ - ว ธ ต ดตามและประเม นผล - งบประมาณ จากห วข อท แตกตางจะเป นทางเล อกให ผ น เทศพ จารณาและจ ดเข ยนโครงการได หลากหลายข น เพ อให ม ความนาสนใจสาหร บผ พ จารณาโครงการ และเป นประโยชน ตอผ ร บ การน เทศ สร ป การจ ดทาโครงการน เทศเป นส งท ม ความสาค ญ และจ าเป นผ จ ดท าควรเข ยนโครงการ ตามสภาพความต องการของโรงเร ยนหร อสถานศ กษาจร งๆ เพ อน าไปส การจ ดก จกรรมท เอ อ ประโยชน ตอบ คลากรท กฝาย การเข ยนโครงการอยางละเอ ยดรอบคอบจะชวยให โครงการได ร บ การพ จารณาอน ม ต ได งายและรวดเร ว เพราะสามารถส อความหมายและความส าค ญจ าเป น อยางช ดเจน ซ งน บเป นท กษะอยางหน งท ผ จ ดท าโครงการควรศ กษาและฝ กฝนให เก ดความ ชานาญจะได ทาโครงการได ถ กต องครบถ วนในท กก จกรรมท ควรทาการน เทศ แบบฝ กห ด จงตอบคาถามตอไปน 1. จงเข ยนโครงการน เทศเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนว ชาว ทยาศาสตร 2. จงทาโครงการน เทศในสถานศ กษาของทาน 3. จงเข ยนโครงการน เทศเพ อพ ฒนาความสามารถในการใช ส อการสอนว ทยาศาสตร 122 SE 743

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา

หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา [1] หล กการจ ดท าโครงการ ของสถานศ กษา พ.ท.หญ ง ปวรส บ ตะเข ยว การบร หารสถานศ กษาน น ค ณภาพของผ เร ยนยอมเป"นเป#าหมายส าค ญท ส ดท ผ บร หารจ าเป"นตองม งเนน ใหเก ดข นและหาแนวทางจ ดท าโครงการเพ อใหบรรล เป#าหมาย

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป...

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information