ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel

Size: px
Start display at page:

Download "ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel"

Transcription

1 ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมสาน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กคำส งพ นฐำนและฟ งก ช นต ำง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สำมำรถประย กต ใช งำนโปรแกรม Excel ให เข ำก บล กษณะของงำนด ำนต ำง ๆ ได 1. โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel หร อ MS Excel เป นโปรแกรมตำรำงคำนวณ (Spreadsheet) โปรแกรม หน ง ท จ ดอย ในช ดของ Microsoft Office โปรแกรมตำรำงคำนวณน ได ถ กสร ำงข นมำเพ อว ตถ ประสงค หล กใน กำรช วยในกำรกรอกข อม ลลงในช องตำรำงท อย ใน แผ นกระดำษคำนวณ (Worksheet) แล วสำมำรถนำ ข อม ลเหล ำน นมำคำนวณหร อใช ในกำรว เครำะห ข อม ล เช น กำรหำผลรวม กำรหำค ำท ส งส ด และกำรหำค ำท ต ำส ด เป นต น นอกจำกน นย งสำมำรถใช สร ำงกรำฟจำกข อม ลท ม อย ได เพ อให มองเห นภำพของข อม ลได ช ดเจน ข น ในขณะท จ ดทำเอกสำรน โปรแกรม Excel ได ออกร น Excel 2013 ซ งแตกต ำงไปจำกร น Excel 2003 โดยเฉพำะกำรเปล ยนจำกกำรใช เมน ชน ด Drop down ไปเป นกำรใช ร บบ น (Ribbon) คำส งต ำง ๆ จะจ ดอย บนแถบร บบ น แทนกำรใช เมน แบบเก ำ แต ไม ม ควำมแตกต ำงจำก Excel 2007 มำกน ก ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน ำตำของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ำยม อ) ก บ 2013 (ร ปขวำม อ) 2. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ทำโดยกำรคล กป ม Start แล วเล อก All Programs จำกน นเล อกโปรแกรม Microsoft Office แล ว เล อกโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

2 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel Ribbon Office Button Name Box Tab icurre ntly active Title Bar Dialog Box Launcher Current (Active) Cell Formula Bar Groups Columns Rows Status Bar แต ละส วนของหน ำจอม รำยละเอ ยด ด งน Title Bar ส วนน อย บนส ดของหน ำจอ จะบอกช อไฟล ท ก ำล งทำงำน ถ ำย งไม ได บ นท กไฟล Excel จะต งข อให เป น Book และตำมด วยต วเลข เช น Book1.xls, Book2.xls เป นต น แต ถ ำม กำรบ นท กไฟล แล ว Excel จะใช ช อท บ นท ก Ribbon หร อร บบ น จะอย ถ ดลงมำจำก Title Bar ภำยในร บบ นจะประกอบไปด วยกล ม เคร องม อ (Groups) Groups หร อกล มเคร องม อ ซ งเคร องม อเหล ำน เป นเคร องม อท ใช บ อย ๆ Formula Bar หร อแถบส ตร ส วนท อย ซ ำยส ด ค อ ช อของ cell และช องถ ดมำ เป นส วนท จะ ใส ข อม ลใน cell น หร อใส ส ตรของ Excel ลงใน cell น Status Bar หร อแถบสถำนะ เป นแถบท ใช บอกสถำนะของโปรแกรม คำว ำ Ready ทำง ด ำนซ ำย บอกว ำขณะน โปรแกรมพร อมร บคำส งจำกท ำน ส วนทำงด ำนขวำม อจะม ข อม ลหลำยอย ำง เช น แสดง สถำนะของป ม Num Lock ถ ำป มเป ดอย จะเห นคำว ำ NUM ป มน ถ ำไม เป ด จะไม สำมำรถใช ป มกล มต วเลข ด ำนขวำม อบนแป นพ มพ ได แสดงสถำนะของป ม Caps Lock ถ ำป มน ถ กเป ดอย จะเห น CAPS ปรำกฏ ป มน ใช สำหร บพ มพ อ กษรแถวบน บนแป นพ มพ

3 4. ล กษณะของแผ นงาน เม อเร มต นเป ดใช งำนโปรแกรม Excel เพ อสร ำงงำนหน งไฟล จะประกอบไปด วย แผ นกระดำษ คำนวณ (worksheet) ท งหมด 3 แผ นงำน ได แก Sheet1, Sheet2 และ Sheet3 ซ งช อจะแสดงอย ท Sheet Tab ถ ำต องกำรมำกกว ำน น สำมำรถสร ำงเพ มได เม อคล กขวำท ช อของแผ นงำน จะปรำกฏเมน ข นมำให เล อก คำส ง Insert หร อ เพ ม นอกจำกน เรำสำมำรถปร บแต งช อและจ ดกำรแผ นงำนได เช น ลบแผ นงำน เปล ยนช อ แผ นงำน ระบำยส แผ นงำน ตลอดจนย ำยตำแหน งแผ นงำน เป นต น ซ งใน 1 แผ นงำนจะประกอบด วยแถว (row) ซ งจะถ กกำก บด วยต วเลข (จะม แถวท งหมด 1,048,576 แถว) และคอล มน (column) กำก บด วย ต วอ กษรภำษำอ งกฤษเช น A-Z, AA-AZ IV จำนวน 16,384 คอล มน จ ดต ดของแถวและคอล มน ทำให เก ด ตำรำงเป นช อง ๆ เรำจะเร ยกว ำเซลล (Cell) แต ละเซลล จะม ช อกำก บ โดยช ออ ำงอ งจำกต วอ กษรช อคอล มน ตำมด วยหมำยเลขแถว ต วอย ำงเช น C4 หมำยถ ง คอล มน ท C แถวท 4 เซล C4 ร ปท 8-2 ต วอย ำงกำรเล อกเซล C4 5. การจ ดเก บและการเป ดเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร 1. คล กท ป ม Office Button แล วเล อกเมน ย อย Save as เพ อบ นท กเอกสำรน น หร อ เล อกเมน บ นท กแฟ มเป น เม อต องกำรบ นท กเอกสำรน นไปเป นอ กเอกสำรอ นท ม ช อต ำงก น ปรำกฏหน ำต ำงด งต อไปน 2. เม อจ ดเก บแฟ มเอกสำรตำรำงคำนวณจะม นำมสก ลเป น.xls

4 การเป ดเอกสาร 1. คล กท ป ม Office Button แล วเล อกเมน ย อย Open เพ อเล อกเป ดเอกสำรท ม อย แล ว โดยเล อกท เก บเอกสำร เล อกแฟ มเอกสำร แล วคล กป ม Open 2. จะส งเกตว ำ ชน ดของเอกสำรจะ Default เป น.xls 6. การป อนข อม ลลงในแผ นงาน ข อม ลท ป อนลงในเซลล เป นได ท งต วเลขและต วอ กษร โดยปกต ต วเลขจะจ ดช ดขวำของเซลล และ สำมำรถนำไปคำนวณได สำหร บข อควำมหร อต วอ กษรจะจ ดช ดซ ำย ในกรณ ท ม ท งข อควำมและต วเลขภำยใน เซลล เด ยวก น Excel จะถ อว ำเป นข อควำม ไม สำมำรถนำไปคำนวณได ด งน นถ ำต องกำรนำต วเลขไปคำนวณ ต องพ มพ ต วเลขน น ๆ ในเซลล ของต วเอง และใช กำรอ ำงถ งช อของเซลล ในกำรคำนวณ กำรป อนข อม ลลงในเซลล ทำได ด งน 1. นำเคอร เซอร ไปท เซลล A1 แล วคล ก 1 คร ง ด งร ปต อไปน ร ปท 8-3 ต วอย ำงกำรอ ำงถ งเซลล A1 2 พ มพ ข อควำมว ำ ควำมร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร จำกตรงน จะส งเกตได ว ำขณะท ป อน ข อควำมท เซลล A1 ข อควำมท พ มพ จะปรำกฏข น 2 แห ง ค อ ในช อง A1 และในแถบส ตร 3. หำกข อม ลถ กต องสำมำรถปฏ บ ต ด งน กดป ม <Enter> หร อ กดป มล กศรเพ อเล อนตำแหน งต วช เซลล หร อ ใช เมำส คล กท ไอคอนเคร องหมำยถ ก ในแถบส ตร 4. หร อ หำกต องกำรยกเล กกำรป อนข อม ล ในขณะท กำล งป อนข อม ล สำมำรถปฏ บ ต ด งน กดป ม <ESC> หร อ ใช เมำส Click ท ไอคอนเคร องหมำย ในแถบส ตร

5 ร ปท 8-4 ต วอย ำงกำรพ มพ ข อควำมท เซลล A1 ร ปท 8-5 ต วอย ำงกำรพ มพ ข อควำมท เซลล A1 ข อส งเกตในการป อนข อม ล 1. ข อม ลประเภทต วหน งส อ (Text) จะถ กจ ดช ดซ ำยของเซลล 2. ข อม ลประเภทต วเลข (Number) ว นท -เวลำ (Date & Time) ผลล พธ จำกส ตรและฟ งก ช นกำร คำนวณ (Formula & Function) จะถ กจ ดช ดขวำของเซลล 3. ในกรณ ท ป อนข อม ลใดๆ แล วปรำกฏเคร องหมำยล กศรส แดง หร อเคร องหมำย # แสดงว ำควำม กว ำงของเซลล ไม พอท จะแสดงผล จะต องท ำกำรขยำยขนำดควำมกว ำงของเซลล คาแนะนาในการพ มพ 1. ในกำรทำงำนก บ Excel ม กจะม กำรปร บควำมกว ำงของคอล มน ให เป นไปตำมร ปแบบท ต องกำร เช น แบบฟอร ม ตำรำงต ำง ๆ เป นต น ถ ำต องกำรขยำยควำมกว ำงหร อ ลดควำมกว ำงของคอล มน แต ละ คอล มน ให นำเคอร เซอร ไปวำงไว ท เส นขอบของคอล มน ท ต องกำรขยำย เม อเคอร เซอร เปล ยนร ปร ำงเป นล กศร 2 ห ว ให กดเมำส ค ำงไว แล วลำกไปทำงซ ำยหร อทำงขวำ ได ตำมต องกำร 2. กำรปร บควำมส งของแถว ทำเช นเด ยวก บกำรปร บควำมกว ำงของคอล มน ค อนำเคอร เซอร ไปวำงไว ท เส นระหว ำงแถวท ห วแถวและลำกเพ อกำหนดควำมส ง

6 ฝ กปฏ บ ต 1. พ มพ ข อม ลต อไปน โดยกำรจ ดควำมกว ำงและควำมส งของเซลล ให อย ในร ปแบบท สวยงำม ช อ-สก ล อาย อาช พ ส ร พร บำงเหล อง 25 ทำสวนยำงพำรำ เสกส ทธ ค ณศร 30 ร บรำชกำร พน ดำ ทองอ อน 56 แม บ ำน 7. การแทรกคอล มน และการเพ มแถว ในบำงคร งเรำอำจพ มพ ข อม ลตกหล นไปแล วต องกำรเพ มข อม ล สำมำรถทำได โดยกำรแทรกคอล มน เพ ม ด งน 1. ถ ำต องกำรเพ มข อม ลระหว ำงคอล มน B และ C ทำโดยกำรคล กท ช อของคอล มน C ซ งจะเก ด แถบสว ำงยำวตลอดคอล มน ร ปท คล กเมำส ขวำเพ อแสดงค ำส ง แล วเล อกค ำส ง Insert จะทำให ข อม ลเด มท อย ท คอล มน C ถ กย ำยไป อย ท คอล มน D ด งร ป ร ปท จำกน นให ใส ข อม ลท ต องกำรเพ ม 4. กำรแทรกแถวก ทำเช นเด ยวก น โดยคล กท ห วแถวท ต องกำรแทรก และคล กเมำส ขวำเพ อแสดง คำส ง แล วเล อกค ำส ง Insert

7 8. การลบ/แก ไขข อม ลในแผ นงาน ถ ำต องกำรลบข อม ลท งหมดในเซลล ให ทำกำรเล อกเซลล ท ต องกำรจะลบก อนจำกน นกดป ม Delete ได เลย หร อถ ำต องกำรแก ไขข อม ล ให ทำกำรเล อกเซลล ท ต องกำรแก ไข จำกน นคล กเมำส ซ ำย 2 คร ง จ งจะ สำมำรถแก ไขข อม ลในเซลล น นได หร อจะแก ไขข อม ลในแถบส ตรก ได 9. การจ ดร ปแบบของข อม ล ใน Excel ม คำส งสำหร บจ ดร ปแบบเซลล โดยเฉพำะ เช น กำรทำต วอ กษรแนวเฉ ยง 45 องศำ หร อกำร ทำให ต วเลขเม อป อนลงในเซลล น น ๆ แล วจะต องม ทศน ยม 2 ตำแหน ง เป นต น ซ งม ว ธ กำรด งน 1. เล อกเซลล ท ต องกำรจะจ ดร ปแบบ 2. คล กเมำส ขวำแล วเล อกคำส ง Format Cell หร อ จ ดร ปแบบเซลล 3. จำกน นจะปรำกฏหน ำต ำงด งร ป ร ปท เล อกจ ดร ปแบบได ตำมต องกำร โดยเล อกป ำยเมน ต ำง ๆ ด งน Number หร อ ต วเลข ค อ กำรกำหนดร ปแบบต วเลข เช น จะให ม ทศน ยมก ตำแหน ง จ ดร ปแบบเป นว นท หร อสก ลเง น เป นต น Alignment หร อ กำรจ ดแนว ค อ กำรส งช ดซ ำย ช ดขวำ หร อ จ ดก งกลำงของเซลล อ กษร แนวต ง แนวเอ ยง หร อถ ำข อควำมยำวเก นไปจะจ ดกำรอย ำงไร เช น ย อให เล กลง หร อผสำนเซลล ให ครอบคล ม ข อควำมท งหมด เป นต น Font หร อ แบบอ กษร ค อ กำรกำหนดชน ดต วอ กษร (Fonts) ล กษณะและขนำด ตลอดจนส ของต วอ กษร Border หร อ เส นขอบ ค อ กำรกำหนดล กษณะเส นขอบของเซลล น น ๆ ใช สำหร บกำร กำหนดเส นตำรำง หร อเส นใต เป นต น

8 Fill หร อ กำรเต ม ค อ กำรกำหนดลวดลำยพ นหล ง และส พ นหล ง Protection หร อ กำรป องก น ค อ กำรกำหนดให ร บหร อไม สำมำรถร บข อม ลได และสำมำรถ กำหนดไม ให แสดงเซลล น น ๆ ก ได ซ งจะม ผลก ต อเม อม กำรป องก นแผ นงำนไว แล ว 10. การคานวณอย างง าย เร มต นจำกกำคำนวณอย ำงง ำย ๆ โดยกำรใช Excel เสม อนเป นเคร องค ดเลขเคร องหน ง ซ งกำร คำนวณใน Excel ทำได โดยกำรป อนต วเลขเข ำในเซลล แต ละเซลล จำกน นสำมำรถนำต วเลขท อย ในเซลล แต ละ เซลล มำ บวก ลบ ค ณ หำร ยกกำล ง (+, -, *, /, ^) ก น ซ งในกำรใส ส ตรจะต องเร มต นใส เคร องหมำยเท ำก บ (=) ท กคร ง ลองด ต วอย ำง และทำตำมต อไปน 1. คล กท ตำแหน ง A1 แล วพ มพ เลข 20 แล วกด Enter 2. ท ตำแหน ง A2 พ มพ เลข 30 แล วกด Enter 3. ท ตำแหน ง A3 พ มพ เลข 40 แล วกด Enter 4. ท ตำแหน ง A4 พ มพ ส ตร =(A1+A2+A3)/3 5. เม อพ มพ เสร จแล วกด Enter จะปรำกฏผลล พธ ท ตำแหน ง A4 เท ำก บ 30 ร ปท 8-9 ร ปท 8-10 ข อส งเกต เรำสำมำรถใส เคร องหมำยดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร ก บข อม ลได หลำยเซลล พร อมก น โดย อำจใช เคร องหมำยวงเล บ ( ) เพ อกำหนดลำด บกำรดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร เช น= (C4+C5+F6)/S4 เป น ต น เรำสำมำรถใส เคร องหมำยดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร ก บข อม ลท เป นต วเลขได โดยไม ต อง อ ำงอ งเซลล เช น =6+5 เป นต น

9 เรำสำมำรถคำนวณใส เคร องหมำยดำเน นกำรทำงคณ ตศำสตร ก บข อม ลในเซลล ร วมก บ ข อม ลท เป นต วเลขได เช น =A6*5 เป นต น ฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง ให น ส ตคำนวณค ำล วงเวลำในตำรำงต อไปน (ตอบเป นทศน ยม 2 ตำแหน ง) ร ปท การค ดลอกส ตรการคานวณโดยใช Auto Fill 1. คล กเมำส ท เซลล ท ม ข อม ล หร อ ส ตรกำรคำนวณ 2. เล อนเมำส มำช ท ม มขวำด ำนล ำงของเซลล ท เซลล ท ม ข อม ล หร อ ส ตรกำรคำนวณ จะเห นเป น เคร องหมำย + 3. คล กและลำกเมำส เซลล ท ต องกำรและปล อยเมำส 4. จะได ข อม ล หร อ ส ตรกำรคำนวณ ท ค ดลอกมำจำกเซลล ต งต น 12. การใช งานฟ งก ช นต าง ๆ ฟ งก ช นของ Excel ก ค อส ตรสำเร จร ปท โปรแกรม Excel จ ดทำไว ให แล วพร อมเร ยกใช งำนได เลย เพ ยงแต เรำใส ค ำท ต องกำรคำนวณ โดยกำรระบ เซลล ท ม ข อม ลผ ำนกำรคล กเมำส หร อพ มพ โดยตรง เรำสำมำรถ เร ยกใช งำนฟ งก ช นต ำง ๆ ผ ำนกำรเล อกส ตรผ ำนเมน fx ท แถบส ตร เม อคล กแล วจะปรำกฏหน ำต ำงด งร ปท 8-13 ทำให เรำสำมำรถเล อกฟ งก ช นในกำรคำนวณได หลำกหลำย อ กทำงเล อกหน งค อผ ใช พ มพ ส ตรเองในเซลล ท เรำต องกำรให ผลล พธ ไปแสดง เมน ท ใช ในกำรเล อกส ตรกำรค ำนวณ ร ปท 8-12

10 ร ปท 8-13 ฟ งก ช นเหล ำน ช วยให ทำงำนได เร วข น ถ ำไม ม ฟ งก ช น เรำจะต องเส ยเวลำในกำรคำนวณเป นอย ำงมำก เช น ถ ำเรำต องกำรรวมต วเลขใน B5 ถ ง B15 แล วเก บผลล พธ ท ตำแหน ง B16 เรำต องเข ยนส ตรในตำแหน ง B16 หร อแถบส ตรเป น =B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15 แต ถ ำเรำใช ฟ งก ช น SUM ซ งเป นกำรรวมต วเลขใน เซลล เรำสำมำรถเร ยกใช ส ตร และระบ ข อม ลได สะดวกข น ด งน =SUM(B5:B15) โปรแกรม Excel ม ฟ งก ช นให เรำเล อกใช จำนวนมำก ท งฟ งก ช นทำงคณ ตศำสตร กำรเง น กำรค ดค ำ ทำงสถ ต เป นต น ฟ งก ช นเหล ำน ทำให เรำสำมำรถหำค ำต ำง ๆ ได สะดวกย งข น เช น หำผลรวม หำค ำเฉล ย น บ จำนวนควำมถ หร อแม แต กำรหำผลรวมย อย (Subtotal) กำรเร ยงลำด บ ก สำมำรถทำได กำรใช ฟ งก ช น จำเป นต องม กำรอ ำงอ งถ งข อม ลท จะนำมำใช ในฟ งก ช น จ งควรเร ยนร กำรอ ำงอ งข อม ลในเซลล ต ำง ๆ เส ยก อน 13. การอ างถ งข อม ลในเซลล กำรจะใช ฟ งก ช นได ถ กต องน นต องม กำรระบ ตำแหน งของเซลล ว ำจะเล อกตำแหน งใดบ ำง กำรอ ำงอ ง แบ งออกเป น 3 ล กษณะ ค อ Relative, Absolute และ Mixed Referencing 1. การอ างอ งเซลล แบบส มพ ทธ (Relative Referencing) กำรอ ำงช อเซลล แบบส มพ ทธ (Relative Reference) เป นกำรอ ำงถ งเซลล หน งเซลล ใด(หร อ กล มหน งกล มใด) โดยกำรอ ำงอ งแบบส มพ ทธ จะส มพ นธ ก บตำแหน งก บเซลล ท อ ำงถ งม น ต วอย ำงเช น

11 o อ ำงอ ง แบบเซลล เด ยว เช น A1 o อ ำงอ งแบบช วง หร อ range reference เป นกำรอ ำงอ งตำแหน งข อม ลในเซลล ท ต องกำร ต งแต เซลล แรกท ระบ จนถ งเซลล ส ดท ำยท ระบ รวมท งเซลล อ น ๆ ท อย ในระหว ำงน นด วย ร ปแบบในกำรเข ยน ใช เคร องหมำย : ค นกลำงระหว ำงช อตำแหน งของเซลล เช น กำรอ ำงอ งเป น A1:A3 หมำยถ งเซลล A1, A2 และ A3 o อ ำงอ งแบบย เน ยน เป นกำรอ ำงอ งแบบผสมผสำนก นของกำรอ ำงอ งแบบช วง กำรเข ยนให ค น ด วยเคร องหมำยคอมม ำ (, ) เช น ถ ำกำรอ ำงอ ง A1, A3, A5 หมำยถ งเซลล A1, A3 และ A5 อ กหน ง ต วอย ำงเช น ถ ำกำรอ ำงอ งเป น (A1:C3), (D1:D3) หมำยถ งเซลล A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 เป นต น ต วอย าง จำกภำพข ำงล ำงน จะเห นรำยกำรส งของ รำคำต อหน วย จำนวน และรวมเง น o ในตำแหน ง D2 เป นกำรใช ส ตรคำนวณ โดยให นำข อม ลในตำแหน ง B2 ไปค ณก บข อม ลใน ต ำแหน ง C2 หร อเข ยนเป นส ตรว ำ =B2*C2 ร ปท 8-14 o จำกน นให ทำ Auto Fill เพ มเป นกำรค ดลอกส ตรท ต ำแหน ง D2 ไปย งเซลล D3 และ D4 o ถ ำตรวจสอบด ส ตรท โปรแกรม Excel ค ดลอกมำวำงท ต ำแหน ง D3 และ D4 จะเห นว ำ Excel เปล ยนส ตรเป น =B3*C3 และ =B4*D4 ตำมลำด บ ส ตรในตำแหน ง D3 ร ปท 8-15

12 ท เป นเช นน เพรำะ เซลล ต นแบบ ค อ D2 ใช กำรอ ำงอ งแบบ Relative Referencing เม อเปล ยน ต ำแหน ง กำรอ ำงอ งจ งเปล ยนไปด วย กำรอ ำงอ งแบบ Relative เป นกำรอ ำงอ งท ย ดเซลล ตำแหน งป จจ บ นเป น หล ก เม อม กำรเปล ยนแปลงต ำแหน งหล ก กำรอ ำงอ งจ งเปล ยนไปด วย 2. การอ างอ งแบบแน นอน (Absolute Referencing) กำรอ ำงอ งแบบ Absolute เป นกำรระบ เซลล ท แน นอนไม ว ำจะม กำรค ดลอกหร copy ส ตรไปไว ท ไหน ก ตำม กำรอ ำงอ งก ย งอ ำงอ งถ งเซลล เด ม กำรอ ำงอ งแบบน เรำใช เคร องหมำย $ นำหน ำท งแนวนอนและแนวต ง ต วอย ำงเช น $D$6, $E$4 เป นต น กำรใช เทคน ค AutoFill ในกำรค ดลอกส ตรกำรค ำนวณอ ำงอ งแบบส มบ รณ ม ผลทำให ส ตรกำรค ำนวณท ปลำยทำงคงท ไม ม กำรเปล ยนต วเลขแถว และต วอ กษรคอล มน เสม อนเป นกำร ล อคตำแหน งของเซลล น น ๆ ต วอย าง จำกต วอย ำงท ผ ำนมำ ในกำรขำยส นค ำท กรำยกำรจะต องค ดภำษ ม ลค ำเพ ม 7% ให ก บส นค ำ ท กรำยกำร เรำสำมำรถพ มพ 7% ไว ท เซลล ใดเซลล หน ง o ทดลองโดยกำรใส ส ตรท ม กำรอ ำงช อเซลล แบบส มพ ทธ ท ตำแหน ง E2 = D2*B5 ด งภำพ จำกน นทำกำร Auto Fill ไปย งตำแหน ง E4 แล วส งเกตผลล พธ ท ได ร ปท 8-16 o จำกน นให ทำกำรใส ส ตรแบบกำรอ ำงอ งแบบ Absolute ท ตำแหน ง E2 ใหม เป น =D2*$B$5 แล วให ส งเกตผลล พธ ท ได o จำกน นให ทำกำร Auto Fill ไปถ งเซลล E4 แล วตรวจสอบควำมถ กต อง 3. การอ างอ งแบบผสม (Mixed Referencing) กำรอ ำงอ งแบบน เป นกำรระบ ค ำตำยต วคงท ไม เปล ยนแปลง โดยกำหนดเฉพำะด ำนแนวต ง (Column) หร อ แนวนอน (Row) เพ ยงอย ำงใดอย ำงหน งเท ำน น เช น ย ดเฉพำะ Column C เป นหล ก เป นต น กำรอ ำงอ ง แบบน เรำใช เคร องหมำย $ นำหน ำส วนท ต องกำรล อคหร อให ม ค ำคงท ไม เปล ยนแปลง เช น $C1 เป นกำรล อค คอล มน C หร อ C$1 เป นกำรล อคแถวท 1 เป นต น

13 14. ว ธ ใช งานส ตรของ Excel Excel ม ส ตรหร อฟ งก ช นให เล อกใช จำนวนมำก กำรเร ยกใช งำนสำมำรถพ มพ เข ำโดยตรงท แถบส ตร หร อพ มพ ส ตรได เองผ ำนแป นพ มพ ต วอย ำงต อไปน จะใช เป นข อม ลสำหร บในกำรเร ยกใช งำนส ตรต ำง ๆ ของ Excel ก อนอ นให เตร ยม ข อม ลด งน 1. พ มพ 5 ในต ำแหน ง B1 แล วกด Enter 2. พ มพ 2 ในต ำแหน ง B2 แล วกด Enter 3. พ มพ 6 ในต ำแหน ง B3 แล วกด Enter 4. พ มพ 4 ในต ำแหน ง B4 แล วกด Enter 5. พ มพ 8 ในต ำแหน ง B5 แล วกด Enter ฟ งก ช น SUM เป นกำรหำผลรวมของช วงท ก ำหนด โดยม ร ปแบบด งน =SUM(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =SUM(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A6 พ มพ คำว ำ ผลรวมท งหมด ด งน นถ ำต องกำรหำผลบวกของข อม ลท อย ในตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B6 ได เป น =SUM(B1:B5) หมำยถ งต องกำรบวกต วเลขท งหมดท อย ในเซลล B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งจะเหม อนก บ =B1+B2+B3+B4+B5 คำตอบท ได จะเท ำก บ 25 ร ปท 8-17 แต ถ ำต องกำรบวกข อม ลท อย ในตำแหน ง B1, B3, B5 จะต องใส ส ตรเป น =SUM(B1,B3,B5) ซ ง เหม อนก นก บ =B1+B3+B5 คำตอบท ได จะเท ำก บ 19

14 ร ปท 8-18 ถ ำต องกำรบวกข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B4 จะต องใส ส ตรอย ำงไร ฟ งก ช น AVERAGE เป นกำรหำค ำเฉล ยเลขคณ ตของข อม ลในช วงท กำหนด ร ปแบบเป นด งน =AVERAGE(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =AVERAGE(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A8 พ มพ ข อควำมว ำ ค ำเฉล ย ด งน นถ ำต องกำรหำค ำเฉล ยของข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B8 ได เป น =AVERAGE(B1:B5) ซ งหมำยถ งกำรหำ ค ำเฉล ยของข อม ลท อย ท ต ำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งจะเหม อนก บ =(B1+B2+B3+B4+B5)/5 ซ ง เท ำก บ 5 น นเอง ร ปท 8-19 ฟ งก ช น MIN เป นกำรด ค ำต ำท ส ดในช ดข อม ลน น โดยม ร ปแบบด งน =MIN(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =MIN(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A9 ให พ มพ ข อควำมว ำ ค ำต ำส ด ด งน นถ ำต องกำรหำค ำท ต ำท ส ดของข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B9 ได เป น =MIN(B1:B5) ซ งหมำยถ งกำรหำ ค ำท ต ำท ส ดของข อม ลท อย ท ต ำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งเท ำก บ 2 น นเอง ร ปท 8-20

15 ฟ งก ช น MAX เป นกำรด ค ำต ำท ส ดในช ดข อม ลน น โดยม ร ปแบบด งน =MAX(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) หร อ =MAX(เซลล,เซลล,เซลล,...,เซลล ) ต วอย าง ท ตำแหน ง A10 ให พ มพ ข อควำมว ำ ค ำมำกส ด ด งน นถ ำต องกำรหำค ำท มำกส ดของข อม ลท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 เรำสำมำรถใส ส ตรท ต ำแหน ง B9 ได เป น =MAX(B1:B5) ซ งหมำยถ ง กำรหำค ำท มำกท ส ดของข อม ลท อย ท ตำแหน ง B1, B2, B3, B4 และ B5 ซ งเท ำก บ 8 น นเอง ร ปท 8-21 ฟ งก ช น COUNT เป นกำรน บจำนวนข อม ลท เป นต วเลข ม ร ปแบบด งน =COUNT(เซลล เร มต น:เซลล ส ดท ำย) ต วอย าง ท ตำแหน ง A11 พ มพ ข อควำมว ำ จำนวนน บ จำกน นให ใส ส ตรท ตำแหน ง B11 เป น =COUNT(B1:B5) ร ปท 8-22 แต ถ ำต องกำรน บจำนวนข อม ลท เป นต วหน งส อให ใช ฟ งก ช น COUNTA() ถ ำต องกำรน บช องว ำง ให ใช ฟ งก ช น COUNTBLANK() ฟ งก ช น ROUND กำรป ดเศษต วเลขข นเป นจำนวนหล กท ระบ โดยม ร ปแบบด งน = ROUND(ต วเลข,จำนวนหล ก) หร อ =ROUND(เซลล,จำนวนหล ก) ต วอย าง 1. =ROUND(2.15, 1) จะให ผลล พธ เท ำก บ 2.2

16 2. ท ตำแหน ง B12 ให พ มพ ต วเลข จำกน นท A13 พ มพ ข อควำมว ำ ป ดให ม ทศน ยม 2 ตำแหน ง ด งน นถ ำต องกำรทำให ต วเลขท ตำแหน ง B12 เป นต วเลขท ม ทศน ยม 2 ตำแหน ง สำมำรถใส ส ตรท ตำแหน ง B13 เป น =ROUND(B12,2) จะม ค ำเท ำก บ 6.34 ร ปท 8-23 ฟ งก ช น INT ป ดเศษต วเลขลงเป นเลขจำนวนเต มท ใกล ท ส ด โดยม ร ปแบบด งน =INT(ต วเลข) หร อ =INT(เซลล ) ต วอย าง 1. =INT(8.9) เท ำก บ 8 2. ท A14 พ มพ ข อควำมว ำ ทำให เป นจำนวนเต ม ด งน นถ ำต องกำรทำให ต วเลขท ตำแหน ง B12 เป นต วเลขจำนวนเต ม สำมำรถใส ส ตรท ต ำแหน ง B14 เป น =INT(B12) จะม ค ำเท ำก บ 6 ฟ งก ช น COUNTIF หลำยคร งท เรำต องกำรน บจำนวน เช น ม เพศชำยก คน เพศหญ งก คน หร อผ ท ม อำย มำกกว ำ 40 ป ก คน เป นต น กำรน บในล กษณะน จำเป นต องระบ เง อนไขในกำรน บ ซ งม ร ปแบบ ด งน =COUNTIF(range,criteria) range ค อ ขอบเขตของเซลล ท ต องกำรให น บ เช น B2:B5 หร อ C2:C5 เป นต น criteria ค อ เกณฑ หร อเง อนไขข อก ำหนดในกำรน บ เช น น บเฉพำะผ ชำย เป นต น และเง อนไขท กำหนดน น จะต องอย ในเคร องหมำยคำพ ด ต วอย าง ให พ มพ ข อม ลต อไปน ตำมร ปด ำนล ำง ร ปท ถ ำต องกำรน บว ำม ก คนท อำย มำกกว ำ 20 ข นไป ให ใส ส ตรท ตำแหน ง B7 ด งน =COUNTIF(B2:B5,">20") ซ งจะได คำตอบเท ำก บ 3 คน 2. ถ ำต องกำรน บว ำเป นเพศชำยก คน ให ใส ส ตรท ต ำแหน ง B8 ด งน

17 =COUNTIF(C2:C5,"ชำย") ซ งจะได คำตอบเท ำก บ 2 คน 3. ถ ำต องกำรน บว ำเป นเพศหญ งก คน ให ใส ส ตรท ตำแหน ง Be ด งน =COUNTIF(C2:C5,"หญ ง") ซ งจะได คำตอบเท ำก บ 2 คน 15. การประย กต ใช งานโปรแกรม Excel 15.1 กำรคำนวณยอดขำยประจำว น โดยให พ มพ ข อม ลด งต อไปน ร ปท คำนวณหำกำไรส ทธ โดยพ มพ ส ตร =C3-D3 ท เซลล E3 และหำผลรวมโดยพ มพ ส ตร =SUM(E3:E8) ท เซลล E9 2. ค ดลอกส ตรจำกเซลล D4 ไปย งเซลล D5 ถ ง D8 ด วยว ธ ใช Auto Fill ด งน o Click Mouse ท เซลล E3 o เล อน Mouse มำช ท ม มขวำด ำนล ำงของเซลล E3 จะเห น Mouse เปล ยนเป น เคร องหมำย บร ษ ทของท ำนในท ก ๆ ส นเด อนจะต องคำนวณเง นเด อนท จะต องจ ำยให ก บพน กงำนแต ละคน จงหำเง น ส ทธ ท พน กงำนแต ละคนจะได ร บหล งจำกท ห กค ำประก นส งคม 5% ออกไปแล ว ร ปท 8-26

18 จงตอบคำถำมต อไปน 1. ถ ำต องกำรคำนวณเง นประก นส งคมจะต องใส ส ตรท ตำแหน ง E3 เป น... ซ งเม อทำกำร Auto Fill ส ตรท E3 ไปจนถ ง E10 จะต องให ผลล พธ ท ถ กต อง 2. ถ ำต องกำรคำนวณเง นส ทธ ท นำงสำวพ มพำจะได ร บจะต องใช ส ตร สร ำงตำรำงคำนวณคะแนนว ชำเทคโนโลย สำรสนเทศในช ว ตประจำว น ด งต อไปน ร ปท 8-27 จงคำนวณหำค ำต ำง ๆ ของเซลล ต อไปน 1. เซลล F3 ใส ส ตร เซลล C14 ใส ส ตร เซลล C15 ใส ส ตร เซลล C16 ใส ส ตร เซลล C17 ใส ส ตร เซลล C18 ใส ส ตร เซลล C19 ใส ส ตร...

19 คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยบ รพา รห สประจาต ว...ช อ-สก ล... กล ม...คณะ...อาจารย ผ สอน... คาถามท ายปฏ บ ต การ 1. จงอธ บำยล กษณะเด นของโปรแกรมตำรำงคำนวณ (Spreadsheet) จำกข อม ลรำยงำนเกรดเฉล ยของน ส ต จงตอบคำถำมต อไปน 2.1 จำนวนหน วยก ตรวมท น ส ตลงทะเบ ยนเทอมน ท เซลล C11 คำนวณได จำกส ตร ค ำ GP ท เซลล C12 คำนวณได จำกส ตร GPA ของเทอมน ท เซลล C13 คำนวณได จำกส ตร ถ ำเปล ยนแปลงเกรดของว ชำ Computer and the Internet เป น A ผลจะเป นอย ำงไร......

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel คณะกรรมการจ ดการความร (KM) สาน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ การเข าส โปรแกรม Excel 3 4 2 1 โปรแกรม Excel การเปล ยนเมน ต าง ๆ เป นภาษาไทย 3 4 5 2 1 การเปล ยนเมน

More information

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010 ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010? สาหร บน กศ กษาเอกคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยากร ค ณอ ญชล ท พย โยธ น ว ทยากรประจาหล กส ตร Excel ม ประสบการณ การสอนหล กส ตร Excleท งคนไทยและคนต างชาต ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ

สม ชญา ชมคา. เอกสารประกอบการสอน เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เล มท 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel สม ชญำ ชมคำ คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอน เร อง กำรใช งำนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช ดน ได จ ดท ำข นเพ อใช เป นส วนหน งในกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอน กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและ เทคโนโลย สำระกำรเร ยนร เพ มเต ม รำยว

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007

ทาความร จ กก บ Microsoft Word 2007 เน อหาการอบรม ทำควำมร จ กก บ Microsoft Word 2007 กำรสร ำงตำรำงเก บข อม ล SmartArt และ Chart ซองจดหมำยและกำรสร ำงป ำยเลเบล กำรสร ำงจดหมำยเว ยน กำรตรวจทำนเอกสำร กำรสร ำงรำยงำนและกำรอ ำงอ ง เอกสำรสำเร จร

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น

การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น 1 การใช งาน Excel ในการค านวณเบ องต น การท างานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในช อง Cell ของ Worksheet เราสามารถน ามาประมวลผล หา ผลล พธ โดยการ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน +

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint

บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint บทท 4 โปรแกรมนำเสนอผลงำนว ชำกำร Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint น ใช ส ำหร บน ำเสนอ (Present) ผลงำนประเภท ข อควำม ต วเลข ตำรำง กรำฟ ร ปภำพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต ำงๆ เพ อให ผลงำนด

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word

บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word บทท 3 การใช งานโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร Microsoft Word ทาความร จ ก Microsoft Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป นโปรแกรมส ำหร บพ มพ งำนเอกสำรท ม ผ ใช งำน มำกท ส ดในโลกต วหน ง จำกบร ษ ท Microsoft ซ

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1

ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร 202103 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 : ส ปดาห ท 1 ผ สอน : ร ชน กร ทองมา สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ชาเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส ร ส รนาร ล กษณะของโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมส าเร จร ป ท ช วยใน การค านวณในล

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรม ไมโครซอฟฑ เอ กเซล รห สว ชา 1204-1204 หน วยท 3 การจ ดการก บข อม ลและสม ดงาน จ านวน 3 ช วโมง ห วข อเน อหา 1. การป อนข อม ล แก ไข เพ มเต ม ลบข อม ล 1.1 ชน ดของข อม ล 1.2 การป

More information

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ

โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ โดยสำน กว ทยบร กำรและเทคโนโลย สำรสนเทศ สำมำรถจ ดทำ Slideshow เพ อสร ำงงำนน ำเสนอ หร อ Presentation ในร ปแบบต ำงๆ ม เคร องม อช วยให สำมำรถใส ภำพประกอบ ภำพเคล อนไหว เส ยง และไฟล ว ด โอ ช วยเพ มควำมน ำสนใจให

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub...

สารบ ญ บทนำ... 3. บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4. บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 1 สารบ ญ บทนำ... 3 บทท 1 กำรต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 1. เร มต นต ดต งโปรแกรม Sigil... 4 บทท 2 เร มต นสร ำง ebook ในร ปแบบของ epub... 8 2. เร มต นกำรสร ำง epub... 8 2.1. ส วนประกอบหน ำต ำงในโปรแกรมและข

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 176 หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การค านวณโดยใช ส ตร 2. ต วอย างการค านวณโดยใช ส ตรต าง ๆ 3. การใช Auto sum หาผลรวม 4. การค

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information