Illustrator CS2 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศกลาง

Size: px
Start display at page:

Download "Illustrator CS2 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศกลาง"

Transcription

1 Illustrator CS2 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศกลาง

2 สารบ ญ เร มต นก บโปรแกรม Illustrator CS ประเภทของภาพ Graphic... 1 ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม... 2 การเป ดใช งานโปรแกรม... 3 การสร างไฟล ภาพใหม... 4 การปร บเปล ยนขนาดอาร ตบอร ด... 5 การปร บเปล ยนโหมดส... 5 การจ ดเก บไฟล ภาพ... 6 ส วนประกอบของออบเจ ค... 7 การวาดเส นด วยกล มเคร องม อ Line... 7 การวาดร ปทรงเรขาคณ ตด วยกล มเคร องม อ Shape... 7 การวาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pen... 8 การวาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pencil... 8 การก าหนดขนาดและร ปแบบเส นด วยพาเล ต Stroke... 9 แปลงภาพบ ทแมพให เป นภาพวาด ท าความร จ กก บโหมดส ตกแต งออบเจ คด วยสไตล Style Blending Mode ปร บแต งส จากพาเล ต Appearance Object ปร บขนาด Object ปร บแต งร ปทรงด วย Liquify ปร บแต งร ปทรงด วย Envelope Distort จ ดเร ยงจ ดแองเคอร การต ด Object ปร บแต ง Object ด วยการ Blend การใช งาน Brush Symbol... 48

3 เร มต นก บโปรแกรม Illustrator โปรแกรม Illustrator เป นโปรแกรมท ใช ท างานด านกราฟ กโดยเน นการสร างช นงานจากการ วาดเป นหล ก ใช ในงานส งพ มพ เว บเพจ ออกแบบผล ตภ ณฑ และโฆษณา โดยภาพท ได จะเป น กราฟ กประเภทเวคเตอร ม ล กษณะเป นลายเส น ภาพจ งม ความคมช ด ประเภทของภาพ Graphic ภาพ Graphic ท แสดงในคอมพ วเตอร น น สามารถแบ งออกได เป น 2 ประเภท ได แก ภาพ Bitmap และ ภาพ Vector ภาพ Bitmap หร อ ภาพ Raster เป นภาพท ประกอบข นมาจากจ ดส เล ก ๆ ท เร ยกว า Pixel มาเร ยงต อก นจนกลายเป น ภาพ เม อมองด โดยรวม ตาของคนเราจะมองเห นเป นภาพเหม อนจร ง เม อม การปร บขนาด ของภาพ จะท าให ความคมช ดของภาพลดลง ไฟล ภาพ Bitmap เช น gif, jpg และ bmp เป น ต น โปรแกรมท ใช สร างภาพแบบบ ทแมพ เช น Adobe Photoshop ภาพ Vector เป นภาพท เก ดข นจากการค านวณทางคณ ตศาสตร ของโปรแกรม ท าให เก ดเส น และ ร ปทรงต าง ๆ เม อม การปร บขนาดของภาพ ความคมช ดของภาพจะย งคงไม เส ยไป ไฟล ภาพ แบบ Vector เช น ai และ swf เป นต น โปรแกรมท ใช สร างภาพการฟ กแบบเวคเตอร เช น Adobe Illustrator, CorelDrawl, Macromedia Freehand Page 1

4 ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม Title Bar Menu Bar Control Palette Toolbox แถบสถานะ พ นท การท างานหร ออาร ตบอร ด Palette Page 2

5 การเป ดใช งานโปรแกรม ข นตอน 1. คล กท เมน Start > All Program > Adobe Illustrator CS2 จะปรากฏ Welcome Screen 2. คล กเล อกร ปแบบด งน New Document สร างไฟล ใหม ว างๆ New from Template สร างไฟล ใหม โดยเล อกใช ร ปแบบเอกสารจากเทมเพลต Open Document เป ดไฟล เก ามาใช งาน หากไม ต องการเล อกค าส งใดๆ คล กป ม เพ อป ด Welcome Screem Page 3

6 การสร างไฟล ภาพใหม ข นตอนในการสร างไฟล ภาพใหม 1. คล กท เมน File > New 2. ช อง Name ให ต งช อไฟล ภาพ 3. ส วนของ Artboard Setup ให ก าหนดด งน Size เล อกขนาดอาร ตบอร ด Units ก าหนดหน วยว ด Width ก าหนดความกว างของอาร ตบอร ด Height ก าหนดความส งของอาร ตบอร ด Orientation เล อกแนวการวางของอาร ตบอร ดเป นแนวต งหร อแนวนอน 4. Color Mode เล อกโหมดส ของไฟล ภาพให เหมาะสมก บการใช งาน CMYK Color เป นโหมดส ท ใช ก บงานส งพ มพ ต างๆ เช น โบรช วร, นามบ ตร, ภาพประกอบ หน งส อ, แผนท RGB Color เป นโหมดส ท ใช ก บงานท ต องการแสดงผลบนหน าจอไม ว าจะเป นทาง คอมพ วเตอร หร อโทรท ศน 5. คล กป ม Ok Page 4

7 Page 5

8 การปร บเปล ยนขนาดอาร ตบอร ด ข นตอน 1. คล กท เมน File > Document Setup 2. คล กเล อก Artboard 3. ท Setup ให ก าหนดขนาด, หน วยว ด และแนวการวางอาร ตบอร ดใหม 4. คล กป ม OK การปร บเปล ยนโหมดส ข นตอน 1. คล กท เมน File > Document Color Mode 2. เล อกโหมดส Page 6

9 การจ ดเก บไฟล ภาพ ข นตอนในการจ ดเก บไฟล ภาพ 1. คล กท เมน File > Save 2. ช อง Save in ให คล กท ช องแล วเล อกโฟลเดอร ส าหร บเก บไฟล 3. ช อง File Name จะแสดงช อของไฟล ตามท ได ต งไว ในข นตอนการสร างไฟล แต หากย งไม ได ก าหนดหร อต องการเปล ยนช อก สามารถป อนเข าไปใหม ได 4. ช อง Save as type ให คล กท ช องแล วเล อกฟอร แมตของไฟล ท ต องการซ งปกต ควรเล อกเป น Adobe Illustrator (*.AI) 5. คล กป ม 6. ช อง Versionในกรณ ท ต องการบ นท กเป นเวอร ช นเก าให คล กเล อกเปล ยนเวอร ช น 7. ก าหนดออปช นอ นๆ เพ มเต ม (ถ าต องการ) 8. คล กป ม OK Note : ประเภทไฟล ท บ นท ก Adobe Illustrator (*.AI) เป นฟอร แมตของโปรแกรมเอง ซ งไฟล ท ได จะม ความสมบ รณ ท ส ดแต อาจไม สามารถน าไปใช งานร วมก บโปรแกรมอ นๆ ได ยกเว น InDesign, Photoshop Adobe PDF (*.PDF) เป นฟอร แมตมาตรฐานท น ยมใช ส าหร บการแจกจ ายหร อแลกเปล ยนไฟล ทางอ เล กทรอน คส SVG (*.SVG) เป นฟอร แมตมาตรฐานท ใช ก บเว บเพจ และเป นไฟล แบบเวคเตอร Page 7

10 ส วนประกอบของออบเจ ค เส น (Stroke) เป นเส นตามร ปทรงของออบเจ ค สามารถก าหนดส ขนาดและร ปแบบของเส นได ส พ น (Fill) เป นพ นท ด านในของออบเจ ค สามารถก าหนดส ได ท งแบบท บ ไล โทนส ใส ลวดลาย ก าหนดความโปร งใส หร อไม ใช ส เลย รวมถ งการปร บฟ ลเตอร และเอฟเฟ คต ได ด วย กรอบภาพ (Bounding Box) แสดงขอบเขตการใช พ นท และต าแหน งของออบเจ ค สามารถใช ใน การปร บขนาดและหม นภาพได เส น Path เป นเส นโครงร างของออบเจ คท ประกอบไปด วยจ ดแองเคอร หลายๆ จ ดใช ในการ ก าหนดและปร บเปล ยนร ปทรงของภาพ จ ดแองเคอร (Anchor Point) เป นจ ดท ใช ตร งแนวของเส น path และก าหนดให เป นเส นตรงหร อ โค งตามต องการ สามารถเพ มหร อลดจ านวนได การวาดเส นด วยกล มเคร องม อ Line วาดเส นตรงด วยเคร องม อ Line Segment วาดเส นโค งด วยเคร องม อ Arc วาดเส นก นหอยด วยเคร องม อ Spiral วาดเส นตารางด วยเคร องม อ Rectangular Grid วาดเส นตารางวงกลมด วยเคร องม อ Polar Grid Page 8

11 การวาดร ปทรงเรขาคณ ตด วยกล มเคร องม อ Shape วาดส เหล ยมด วยเคร องม อ Rectangle วาดส เหล ยมม มโค งด วยเคร องม อ Rounded Rectangle วาดวงร ด วยเคร องม อ Ellipse วาดร ปหลายเหล ยมด วยเคร องม อ Polygon วาดร ปดาวด วยเคร องม อ Star วาดประกายร ศม ของแสงด วยเคร องม อ Flare การวาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pen วาดเส นตรงด วยเคร องม อ Pen เพ มจ ดแองเคอร ด วยเคร องม อ Add Anchor Point ลบจ ดแองเคอร ด วยเคร องม อ Delete Anchor Point เปล ยนเส นตรงให เป นเส นโค งด วยเคร องม อ Convert Anchor Point วาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pencil วาดเส นด วยเคร องม อ Pencil ปร บเส นให เร ยบด วยเคร องม อ Smooth ลบเส นด วยเคร องม อ Erase Page 9

12 ก าหนดขนาดและร ปแบบเส นด วยพาเล ต Stroke การเล อกออบเจ ค เล อกออบเจ คท งช นด วยเคร องม อ Selection เล อกจ ดแองเคอร และส วนของเส น Path ด วยเคร องม อ Direct Selection เล อกจ ดแองเคอร ด วยเคร องม อ Lasso เล อกออบเจ คจากกล มด วยเคร องม อ Group Selection เล อกออบเจ คท ส คล ายก นด วยเคร องม อ Magic Wand Page 10

13 แปลงภาพบ ทแมพให เป นภาพวาด (Live Trace) 1. ใช เคร องม อ 2. คล กป ม Selection คล กเล อกภาพบ ทแมพท ต องการ เพ อแปลงภาพท นท แล วเล อกร ปแบบท ต องการหร อคล ก เล อกร ปแบบ คล กเพ อปร บแต งออบช นของภาพเพ มเต ม เล อกว ธ แสดงภาพ โดยคล ก 3. หากต องการยกเล กภาพท แปลงไปแล ว คล ก Object > Live Trace > Release Page 11

14 ท าความร จ กก บโหมดส Color Mode โหมดส ค อว ธ การก าหนดจ านวนส และระบบการแทนค าส ท น ามาใช ก บภาพกราฟ ก ส าหร บ โหมดส ใน Illustrator แบ งเป น 2 โหมด ค อ RGB และ CMYK ซ งภาพในโหมด RGB เหมาะส าหร บการ น าเสนอบนจอคอมพ วเตอร เช น เว บเพจ ไอคอน เป นต น ส วนภาพในโหมด CMYK จะเหมาะส าหร บ งานด านส งพ มพ ท ม การจ ดท าเป นอาร ตเว ร คส งไปโรงพ มพ เช น โบรช วร หน งส อและน ตยสาร รวมท ง งานพ มพ ในส าน กงาน เช น แผนภ ม รายงาน เป นต น ใช ค าส ง File > Document Color Mode > Color Model โมเดลส ค อ แบบจ าลองท ใช อธ บายส ท คนเรามองเห นในธรรมชาต โดยแยกส เป นองค ประกอบ ต างๆ และก าหนดว ธ การแทนค าด วยต วเลขท สามารถว ดและประมวลผลได ส าหร บโมเดลส ใน Illustrator ม ท งหมด 5 โมเดลค อ HSB, RGB, Web Safe RGB, CMYK และ Grayscale - HSB เป นระบบส ท เก ดจากร ปแบบการร บร ส ของสายตามน ษย - RGB เป นระบบท เก ดจากการผสมแสงส หล ก ค อ แดง เข ยว และน าเง น - Web Safe RGB - CMYK เป นระบบท เก ดจากการผสมหม กพ มพ ซ งประกอบด วย ส ฟ า ม วงแดง เหล อง และด า Page 12

15 Grayscale RGB HSB CMYK Web Safe RGB Page 13

16 การก าหนด Working Space 1. คล ก Edit > Color Setting 2. ก าหนด Working Space ให ก บอาร ตเว ร คโหมด RGB และ CMYK 3. คล ก OK เต มส พ นและส เส นให ออบเจ คด วยพาเล ต Color คล กเพ อเต มส พ น คล กเพ อเต มส เส น 1. คล กเล อกออบเจ ค 2. คล กท (Fill) เพ อเต มส พ น หร อคล กท 3. คล กลากแถบส หล กแต ละส เพ อผสมส เอง (Stroke) เพ อเต มส เส น Page 14

17 เต มส พ นและส เส นด วยเคร องม อในท ลบ อกซ คล กท ป ม คล กท ป ม คล กท ป ม คล กท ป ม คล กท ป ม เพ อสล บค าระหว างส พ นก บส เส น เพ อกล บไปใช ส เร มต น (Default color) ค อพ นส ขาวและเส นส ด า (Gradient) เพ อเล อกใช ส พ นแบบเกรเด ยนท (ไล โทนส ) (None) เม อไม ต องการเต มส ใดๆ เพ อกล บมาใช ส ท บ (Solid) หล งจากท ใช ส แบบเกรเด ยนท หร อไม เต มส ใดๆ เต มส พ นแบบเกรเด ยนท ส เกรเด ยนท เป นส ท ม การไล โทนจากส หน งไปย งอ กส หน งหร อหลายส ซ งม กจะใช ในการตกแต งให ภาพด ม ม ต และม ความสวยงาม ร ปแบบของการไล ส ม 2 ร ปแบบ ค อแบบแนวตรงและแบบร ศม วงกลม ค าส ง Window > Gradient ว ธ เต มส เกรเด ยนท 1. คล กเล อกออบเจ คท ต องการเต มส 2. คล กท ป ม 3. ท ช อง Type ให คล กป ม บนพาเล ต Gradient เพ อเต มส เกรเด ยนท เพ อก าหนดร ปแบบการไล ส 4. ระบ องศาการเอ ยงของส ท ช อง Angle (เฉพาะแบบ Linear) 5. คล กป ม เพ อเล อกจ ดส จ ดแรก Page 15

18 การใช งานพาเล ต Swatches เป นพาเล ตส าหร บเก บช ดส ท ใช บ อย โดยช ดส น จะถ กบ นท กไว ก บไฟล และสามารถเร ยกกล บมาใช เม อเป ดไฟล ข นมาแก ไข ค าส ง Window > Swatches ไม ใช ส ใดๆ แสดงส ท งหมด แสดงเฉพาะส แบบท บ (Solid) แสดงเฉพาะส แบบเกรเด ยนท (Gradient) แสดงเฉพาะส แบบลวดลาย (Pattern) สร างส ใหม เพ ม ลบส ออกจากพาเล ต แสดงเมน ของพาเล ต Page 16

19 ตกแต งออบเจ คด วยสไตล (Style) Style เป นร ปแบบของส พ น ส เส นและค ณสมบ ต อ นๆ ซ งถ กเก บบ นท กไว เป นร ปแบบส าเร จร ปอย ใน Window > Graphic Styles ยกเล กการใช สไตล ต ดการเช อมโยงระหว างออบเจ คก บสไตล สร างสไตล ใหม เพ ม ลบสไตล ออกจากพาเล ต แสดงเมน ของพาเล ต นอกจากสไตล ท ม อย ใน Graphic Style แล วย งสามารถเร ยกใช สไตล เพ มเต มได จาก Page 17

20 เล อกส จากภาพอ นด วยเคร องม อ Eyedropper เป นการเต มส โดยเล อกใช ส พ น ส และร ปแบบเส นรวมท งค ณสมบ ต อ นๆ จากออบเจ คต นแบบมาใช ก บออบเจ คอ น 1. คล กเล อกออบเจ ค 2. คล กเคร องม อ Eyedropper 3. ใช เมาส ร ป เล อนไปคล กบนออบเจ คต นแบบ ** หากภาพต นแบบม ความโปร งใสค ณสมบ ต น ก จะถ กก อปป ไปด วย ** หากต องการวาดภาพแบบเหม อนจร งก สามารถเล อกส จากภาพบ ทแมพท เป นต นแบบมาใช ได ** ส าหร บข อความหร อต วอ กษรก สามารถเล อกจากต นแบบมาใช ได ก าหนดความโปร งใสของส ด วยพาเล ต Transparency ค าส ง Window > Transparency Page 18

21 ก าหนดความโปร งใสด วยการก าหนดค าท ช อง Opacity หร อเล อนท แถบ ผสมส ของออบเจ คจากค า Blending Mode ค อการก าหนดว ธ ผสมส ของออบเจ คส วนท ท บซ อนก นซ งม อย 16 โหมด ท งน สามารถใช ร วมก บ การก าหนดค า Opacity ได ด วย - Normal โหมดปกต เป นการก าหนดให ส ของออบเจ คท ซ อนท บก นไม ม การเปล ยนแปลงพ เศษ เก ดข น Page 19

22 - Lighten เปร ยบเท ยบส หล กแต ละส ของออบเจ คท ซ อนท บก น แล วเล อกเฉพาะส หล กท สว างกว า มาใช (ตรงข ามก บ Darken) ด งน นจ งได ส ผลล พธ ท สว างข นเสมอ - Screen ผสมส ของออบเจ คเข าด วยก น โดยจะม ผลเหม อนก บการถ ายภาพ 2 ภาพบนเฟรม เด ยวก น (ตรงข ามก บแบบ Multiply) และจะได ส ผลล พธ ท สว างข นเสมอเช นก น - Color Dodge ผสมส และปร บส ของออบเจ คช นล างโดยข นก บค าส ของออบเจ คช นบน (ตรงข าม ก บแบบ Color Burn) Lighten Color Dodge - Overlay เป นว ธ ท ผสมผสานแบบ Multiply และ Screen เข าด วยก น โดยถ าออบเจ คช นล าง เป นส ม ดจะท าให ภาพม ดลง และออบเจ คท เป นส สว างจะท าให ภาพสว างข น - Soft Light ผสมส และปร บส ภาพให สว างข นหร อม ดลงเล กน อยโดยข นก บค าส ของออบเจ คช น Page 20

23 - Hue ให ภาพท ม ส (Hue) ตามออบเจ คช นบน แต ม ความสว าง (Luminosity) และความสดของส (Saturation) ตามออบเจ คช นล าง - Saturation ให ภาพท ม ความสดของส ตามออบเจ คช นบน แต ม ส และความสว างตามออบเจ คช น ล าง - Color ให ภาพท ม ส และความสดของส ตามออบเจ คช นบน แต ม ความสว างตามออบเจ คช นล าง - Luminosity ให ภาพท ม ความสว างตามออบเจ คช นบน แต ม ส และความสดของส ตามออบเจ ค ช นล าง Hue Saturation Color Luminosity Page 21

24 ปร บแต งส จากพาเล ต Appearance พาเล ต Appearance จะแสดงค ณสมบ ต ท งหมดของออบเจ คท เล อกอย ไม ว าจะเป นชน ดของออบ เจ ค ส พ น ส เส น ความโปร งใส และเอฟเฟ คต ซ งนอกจากจะเร ยกด ค ณสมบ ต แล วย งสามารถใช ปร บแต ง และเพ มเต มค ณสมบ ต อย างใดอย างหน งของออบเจ คได ค าส ง Window > Appearance แสดงค ณสมบ ต Page 22

25 ก อปป ค ณสมบ ต เป นการก อปป ค ณสมบ ต รายการท เล อกไว ให เพ มข นมาอ กรายการหน งโดยม ค าเหม อนเด ม เพ อ เตร ยมไว ปร บแต งต อไป 1. คล กเล อกออบเจ ค 2. คล กเล อกค ณสมบ ต รายการท ต องการก อปป 3. คล กป ม Duplicate Selected Item ก อปป ค ณสมบ ต ปร บแต งค ณสมบ ต Page 23

26 ฝ กวาดภาพ วาดร ปส เหล ยมโดยใช เคร องม อ วาดร ปวงร โดยใช เคร องม อ Page 24

27 วาดร ปใบไม โดยใช เคร องม อ แล วปร บด ดด วยเคร องม อ หล งจากน นประกอบร ปทรงต างๆ การย ายต าแหน งออบเจ ค เป นการเปล ยนต าแหน งของออบเจ คท งช น โดยปกต สามารถใช เคร องม อ Selection ในการย าย ได ซ งเป นการย ายแบบกะระยะเอง แต ถ าต องการย ายแบบแม นย าก จะต องระบ ต าแหน ง โดยใช พาเล ต Transform หร อค าส ง Move ค าส ง Window > Transform Page 25

28 จ ดอ างอ งบนออบเจ ค ต าแหน งของออบเจ ค ขนาดของออบเจ ค เล อกปร บขนาดโดยร กษาส ดส วนเด ม ม มมองการหม นออบเจ ค ม มมองการบ ดเอ ยงออบเจ ค 1. เล อกออบเจ คท จะย าย 2. ท ให คล กเล อกจ ดของกรอบภาพ (Bounding Box) เพ อใช เป นจ ดอ างอ งในการระบ ค า 3. ก าหนดค าต าแหน งใหม ในช อง X และ Y จ ดอ างอ ง การจ ดล าด บช นออบเจ ค ค าส ง Object > Arrange > เล อกค าส ง Page 26

29 - Bring to Front น าออบเจ คมาไว ด านหน า - Bring Forward น าออบเจ คมาไว ด านหน า 1 ช น - Send Backward ส งออบเจ คไปไว ด านหล ง 1 ช น - Send to Back ส งออบเจ คไปไว ด านหล งส ด ปร บขนาดออบเจ ค การปร บขนาดของออบเจ คให ใหญ ข นหร อเล กลง โดยท วไปสามารถใช เคร องม อ คล กลากปร บขนาดได แต นอกจากน นย งสามารถใช เคร องม ออ นได อ ก Selection ปร บขนาดด วยเคร องม อ Scale 1. เล อกออบเจ คท ต องการปร บขนาด 2. คล กเคร องม อ Scale 3. ใช เมาส คล ก เพ อวางจ ดย ด ตรงต าแหน งท ต องการ 4. คล กลากบนออบเจ ค โดยลากเข าด านในจะเป นการย อ และลากออกด านนอกจะเป นการขยาย - กดค ย Shift ค างไว แล วลากแนวทแยง จะเป นการย อ-ขยาย โดยคงส ดส วนภาพตามเด ม - กดค ย Shift ค างไว แล วลากแนวนอน จะเป นการย อ-ขยายความกว าง หากคล กลากแนวต งจะเป น การย อ-ขยายความส ง - กดค ย Alt ขณะปล อยเมาส จะเป นากรก อปป พร อมก บปร บขนาดออบเจ คใหม ปร บขนาดด วยพาเล ต Transform Page 27

30 หม นออบเจ ค การหม นออบเจ คน นโดยปกต สามารถใช เคร องม อ การย าย นอกจากน นย งม ว ธ อ นอ ก ซ งสามารถระบบองศาและเปล ยนจ ดหม นได หม นด วยเคร องม อ Rotate Selection ได เช นเด ยวก บการปร บขนาดและ เป นการปร บหม นแบบคร าวๆ โดยสามารถเปล ยนต าแหน งจ ดย ดในการหม นได 1. เล อกออบเจ คท ต องการหม น 2. คล กเคร องม อ Rotate 3. ใช เมาส คล กเพ อวางจ ดหม นตรงต าแหน งท ต องการ 4. คล กลากหม นออบเจ ค - กดค ย Shift ค างไว ขณะท คล กลาก จะเป นการหม นคร งละ 45 องศา - กดค ย Alt ขณะปล อยเมาส จะเป นการก อปป พร อมก บหม นออบเจ คใหม หม นด วยพาเล ต Transform Page 28

31 1. เล อกออบเจ คท ต องการหม น 2. เป ดพาเล ต Transform 3. ท ให คล กเล อกจ ดของกรอบภาพจ ดใดจ ดหน งเพ อใช เป นจ ดหม น 4. ท ช อง ให ป อนองศาการหม น Page 29

32 บ ดเอ ยงร ปทรงออบเจ ค เป นการบ ดออบเจ คตามแนวนอน แนวต ง หร อแนวแกนอ นๆ ตามองศาท ก าหนด บ ดเอ ยงด วยเคร องม อ Shear 1. เอ ยงออบเจ คท ต องการบ ดเอ ยง 2. คล กเคร องม อ 3. คล กลากเพ อบ ดเอ ยง Shear - กดค ย Shift ค างไว ขณะคล กลากจะเป นการบ งค บให บ ดเอ ยงตามแนวแกนนอนหร อแนวต ง - กดค ย Alt ขณะปล อยเมาส จะเป นการก อปป พร อมก บบ ดเอ ยงออบเจ คใหม บ ดเอ ยงด วยพาเล ต Transform เล อกองศาบ ดเอ ยง Page 30

33 พล กกล บด านออบเจ ค การพล กกล บออบเจ คจากด านหน งไปย งอ กด านหน งในล กษณะเหม อนเงาสะท อน จะช วยให วาด ออบเจ คท ม ความเหม อนก นท งสองด านได สะดวกข น สามารถใช ค าส ง Object > Transform > Reflect หร อ 1. เล อกออบเจ คท ต องการพล กกล บ 2. คล กค าส ง Object > Transform > Reflect 3. ก าหนดออปช นต างๆ - Horizontal พล กกล บบน-ล าง - Vertical พล กกล บซ าย-ขวา - Angle พล กกล บตามองศาท ระบ 4. คล กป ม OK เพ อพล กกล บออบเจ ค หร อคล กป ม Copy เพ อก อปป พร อมก บพล กกล บออบเจ คใหม ก าหนดค า ผลล พธ ท ได จากการ Copy Page 31

34 ปร บแต งร ปทรงด วยกล มเคร องม อ Liquify เคร องม อกล มน เป นเคร องม อส าหร บปร บแต งร ปทรงโดยการคล กลากไปบนส วนต างๆ ของออบเจ ค เพ อด งด นหร อบ ดหม นร ปทรงตามต องการ โดยโปรแกรมจะค านวณและเพ มจ ดแองเคอร ตามต าแหน ง ต างๆ ให อ ตโนม ต 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กเล อกเคร องม อในกล ม Liquify 3. ใช เมาส คล กลากออบเจ คส วนท ต องการปร บแต ง ร ปต นแบบ Warp ใช ส าหร บเกล ยด นเส น path ไปในท ศทางต างๆ Page 32

35 Twirl ใช ส าหร บบ ดหม นเส น path วนรอบ เหม อนก บน าวน Pucker ใช ส าหร บหดเส น path ด านต างๆ เข าหาก น Bloat ใช ส าหร บพองเส น path ออกไปด านนอก ซ งจะตรงก นข าม ก บ Pucker Scallop ใช ส าหร บบ บเส น path ให ย นเป นจ บๆ Crystallize ใช ปร บ path ให กระจายออก เหม อนน าท แตก กระจาย Page 33

36 Winkle ปร บ path ให เป น เส นหย กข นลง โดยจะม ผลเฉพาะใน แนวต งเท าน น ปร บแต งร ปทรงด วยกล มค าส ง Envelope Distort ค าส งในกล มน ม อย ด วยก น 3 แบบ ค อ ปร บร ปทรงด วยค าส ง Warp เป นค าส งท ใช ปร บบ ดหร อด ดออบเจ คไปตามร ปทรงส าเร จร ปท โปรแกรมม ให 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กค าส ง Object > Envelope Distort > Make with Warp 3. ก าหนดออปช นต างๆ - Style ใช เล อกร ปแบบของการบ ดด ดล กษณะต างๆ โดยม ท ศทางการบ ดด ดให เล อกค อ Horizontal บ ดด ดตามแนวนอน หร อ Vertical บ ดด ดตามแนวต ง - Bend ความโค งงอ - Distortion ปร บบ ดร ปทรงด านใดด านหน งเพ มเต ม 4. คล กป ม OK คล กเล อก Make with Warp Page 34

37 ปร บต งค าต างๆ ผลล พธ ท ได จากการปร บค า Style แบบต างๆ Arc Shell Upper Wave Fish Inflate Page 35

38 Squeeze Twist Arc Lower ปร บร ปทรงด วยค าส ง Mesh จะเป นการบ ดร ปทรงอย างอ สระโดยใช โครงสร างตาข ายท โปรแกรมสร างให 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กค าส ง Object > Envelope Distort > Make with Mesh 3. ก าหนดจ านวนแถวของตาข ายท ช อง Row และจ านวนคอล มน ท ช อง Columns 4. คล กป ม OK 5. ใช เคร องม อ Direct Selection เล อกจ ดแองเคอร แล วปร บแต งร ปทรงด วยการย ายจ ดหร อปร บ แขน direction ตามต องการ Page 36

39 ปร บร ปทรงด วยค าส ง Top Object เป นการปร บบ ดร ปทรงของออบเจ คหน งให แปรเปล ยนไปตามร ปทรงของอ กออบเจ คหน ง โดย จะต องวางออบเจ คต วแบบไว ด านหน าของออบเจ คท ต องการปร บ 1. เล อกออบเจ คต วแบบและออบเจ คท ต องการปร บร ปทรงพร อมๆ ก น 2. คล กค าส ง Object > Envelope Distort > Make with Top Object Object ท ต องการปร บร ป Object ต นแบบ Page 37

40 ผลล พธ ท ได จากการปร บร ปตาม ต นแบบ จ ดเร ยงจ ดแองเคอร เป นการจ ดต าแหน งจ ดแองเคอร ท ได จากการวาดออบเจ คให เร ยงตรงก นในแนวต ง แนวนอน หร อ ท งสองแนวพร อมๆ ก น ซ งม กใช หล งจากการวาดด วยเคร องม อ Pen, Pencil หร อ Brush ท ได แนวจ ด แองเคอร ไม ตรงหร อใช ในกรณ ท ต องการปร บแต งร ปทรงออบเจ คก ได 1. ใช เคร องม อ Direct Selection หร อ Lasso เล อกจ ดแองเคอร ท ต องการ 2. คล กขวา แล วเล อกค าส ง Average หร อค าส ง Object > Path > Average 3. คล กเล อกแกนในการจ ดเร ยง - Horizontal จ ดเร ยงจ ดแองเคอร ให ตรงก นในแนวนอน - Vertical จ ดเร ยงจ ดแองเคอร ให ตรงก นในแนวต ง - Both จ ดเร ยงจ ดแองเคอร ให ตรงก นท งสองแนว (จะท าให จ ดแองเคอร ซ อนท บก นพอด ) Page 38

41 การต ดออบเจ ค เป นการต ดแบ งเส น path หร อร ปทรงเพ อแยกช นส วนออบเจ คออกจากก นท าให ได ร ปทรงใหม ซ ง ช วยท าให สร างร ปทรงบางแบบได รวดเร วและแม นย า ต ดเส น Path ด วยเคร องม อ Scissors เคร องม อ Scissors หร อกรรไกรใช ส าหร บต ดแยกเส น path ออกเป นท อนย อยๆ ตรงจ ดท คล ก ซ ง ถ าออบเจ คท ต ดน นเป นร ปทรงแบบปลายป ดก จะม ผลท าให กลายเป นร ปทรงแบบปลายเป ด 1. เล อกออบเจ คท จะต ด 2. คล กเคร องม อ Scissors 3. คล กบนเส น path ตรงจ ดแรกท ต องการต ด Page 39

42 5. กล บออบเจ คด วยค าส ง Objcet > Transform > Reflect ผลล พธ ท ได จากการต ดออบเจ ค ต ดออบเจ คด วยค าส ง Grid จะเป นการต ดแบ งออบเจ คให เป นร ปส เหล ยมช นเล กๆ ท เร ยงก นเป นช องตาราง โดยออบเจ ค ต นฉบ บจะเป นส เหล ยมหร อร ปทรงแบบปลายป ดอ นๆ ก ได 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กค าส ง Object > Path > Split into Grid 3. เล อกออปช นต างๆ - Number จ านวนของแถวหร อคอล มน - Height/Width ความส งของแถว และความกว างของคอล มน - Gutter ระยะห างระหว างแต ละแถวหร อคอล มน ซ งจะแปรผ นตามความส งของแถวหร อความกว าง Page 40

43 ผลล พธ หล งการปร บแต งเร ยบร อยแล ว การต ด เจาะทะล และรวมช นออบเจ คด วยพาเล ต Pathfinder พาเล ต Pathfinder จะประกอบด วยค าส งในการต ด เจาะทะล และรวมออบเจ คท ม การซ อนท บก น ต งแต 2 ช นข นไป แบ งเป น 2 กล ม ค อ Shape Modes เป นกล มค าส งส าหร บรวมและต ดเจาะออบเจ คโดยท ย งคงร ปทรงของเส น path เด มไว จ งสามารถ แก ไขร ปทรงหล งจากการใช ค าส งได Page 41

44 Add to shape area รวมออบเจ คเข าด วยก น โดยเล อกใช ค ณสมบ ต ส พ นและเส นของออบเจ คท อย ด านหน าส ด Subtract from shape area ต ดออบเจ คท อย ด านหล งส ดด วยร ปทรงของออบเจ คท กช นท อย ด านหน า โดยท ส พ นและเส นของออบเจ คด านหล งย งคงเด ม Intersect shape areas ต ดพ นท ออบเจ คด านนอกออก และเหล อไว เฉพาะส วนท ซ อนท บก น โดย เล อกใช ค ณสมบ ต ส พ นและเส นของออบเจ คท อย ด านหน าส ด Page 42

45 Exclude overlapping shape areas ต ดพ นท ออบเจ คส วนท ซ อนท บก นออกและเหล อไว เฉพาะ พ นท ท อย ด านนอก โดยเล อกค ณสมบ ต ส พ นและเส นของออบเจ คท อย ด านหน าส ด เป นค าส งส าหร บการรวมเส น path ของผลล พธ ท ได จากค าส งอ นๆ Pathfinder เป นกล มค าส งส าหร บรวมและต ดเจาะออบเจ คโดยท เส น path จะเปล ยนไปตามร ปทรงใหม ท นท และหล งจากใช ค าส งแล วออบเจ คท งหมดจะถ กรวมกล มก นอย Page 43

46 Divide ต ดแบ งพ นท ออบเจ คด วยเส น path ของออบเจ คท กช นท ซ อนท บก น ไม ว าออบเจ คน นจะอย ด านหน าหร อหล ง โดยท ส พ นและเส นของออบเจ คแต ละช นจะย งคงเด ม Trim เป นการต ดโดยใช ออบเจ คด านหน าต ดเจาะออบเจ คด านหล ง ซ งผลล พธ ท ได จะเป นร ปทรงท ม แต ส พ นโดยไม ม เส น Merge หากออบเจ คม ส พ นต างก นก จะเป นการต ดเจาะเช นเด ยวก บค าส ง Trim แต หากออบเจ คม ส พ นเด ยวก นก จะเป นการรวมช นออบเจ คเข าด วยก น Crop ต ดออบเจ คช นท อย ด านหล งให ม ร ปทรงเหม อนออบเจ คด านหน า Outline เป นการแบ งเส น path ของออบเจ คท ซ อนท บก นออกเป นท อนๆ ตรงจ ดต ดแต ละจ ด พร อม ท งน าส พ นของส วนน นๆ มาใช เป นส เส นและยกเล กส พ นเด มออก Page 44

47 Minus Back เป นการต ดออบเจ คท อย ด านหน าด วยร ปทรงของออบเจ คด านหล งและลบออบเจ คท อย ด านหล งท ง ปร บแต งออบเจ คด วยการ Blend Blend เป นค าส งท ท าให เก ดการแปรเปล ยนร ปทรงระหว างออบเจ ค จากร ปหน งไปเป นอ กร ปทรง Page 45

48 ปร บแต งด วยค าส ง Blend เป นการ blend ออบเจ คท กช นไปพร อมๆ ก น โดยใช ค าส งเพ ยงคร งเด ยว 1. เล อกออบเจ คท งหมดท ต องการ blend 2. คล กค าส ง Object > Blend > Make ก าหนดค ณสมบ ต ของการ Blend โดยปกต แล วผลการ blend จะข นก บความแตกต างของออบเจ คค ท blend เข าหาก น (ไม ข นก บ Page 46

49 การใช งาน Brush Page 47

50 Brush ม ล กษณะการาท างานคล ายก บแปรงพ ก นท ใช ระบายภาพ โดยระบายไปตามเส น path ของ ออบเจ ค ใน Illustrator ถ อว า brush เป นค ณสมบ ต อย างหน งของเส น Stroke ซ งสามารถก าหนด ลวดลายต างๆ ได ค าส ง Window > Brushes ยกเล กการใช ห วแปรง ก าหนดออปช นห วแปรงของออบเจ คท เล อกอย สร างห วแปรงใหม ลบห วแปรงออกจากพาเล ต วาดภาพด วยเคร องม อ Paintbrush เป นเคร องม อท ใช ในการวาดภาพด วยห วแปรง สามารถเล อกห วแปรงจากพาเล ต Brushes หร อ จากไลบราร 1. คล กเคร องม อ Paintbrush 2. คล กป ม ท ช อง Brush บนคอนโทรลพาเล ต 3. คล กเล อกห วแปรงจากพาเล ต 4. คล กลากวาดภาพ (กดค ย Alt ขณะก าล งคล กเมาส ลากจะเป นการวาดร ปทรงแบบปลายป ด) สร าง Calligraphic Brush Page 48

51 Brush ท สร างข นใช เอง Page 49

52 สร าง Art Brush เป นการสร างห วแปรงท ม ล กษณะย ดไปตามความยาวของ path ซ งเหมาะท จะใช วาดออบเจ คท ไม จ าก ดความยาว 1. เล อกออบเจ คต นแบบ 2. คล กป ม New Brush 3. คล กเล อกประเภทห วแปรงเป น New Art Brush 4. คล ก OK 5. ท ช อง Name ให ต งช อห วแปรง 6. ก าหนดออปช นของห วแปรง Page 50

53 สร างภาพจากซ มโบล ซ มโบล (Symbol) เป นออบเจ คส าเร จร ปท ม การสร างและจ ดเก บไว เป นต นแบบ เม อต องการใช งานก สามารถด งออกมาใช ซ าได อย างไม จ าก ด โดยโปรแกรมจะมองว าเป นออบเจ คช นเด ยวก นท าให ลดขนาด ของไฟล ได ค าส ง Window > Symbols วางซ มโบล แทนท ซ มโบล ต ดการเช อมโยงก บซ มโบล สร างซ มโบล ลบซ มโบล เร ยกใช Symbol จาก Symbol Library ค าส ง Window > Symbol Libraries >. Page 51

54 เร ยกใช ซ มโบลแบบกล มด วยเคร องม อ Symbol Sprayer 1. คล กเคร องม อ Symbol Sprayer 2. คล กเล อกซ มโบลท ต องการจากพาเล ต Symbol 3. ใช เมาส คล กค างไว ลากบนต าแหน งท ต องการ (กดค ย Alt ค างไว ขณะคล กจะเป นการลบซ มโบล) Page 52

55 ปร บต าแหน งอ นสแตนซ ด วยเคร องม อ Symbol Shifter 1. ซ มโบลเซ ต โดยใช เคร องม อ Selection หร อ Direct Selection 2. คล กเคร องม อ Symbol Shifter 3. ใช เมาส คล กลากท ศทางเพ อปร บต าแหน ง Page 53

56 Symbol อ นๆ Symbol Scruncher เป นเคร องม อท ใช ปร บด งอ นสแตนซ ท กระจ ดกระจายให เข าหาก น หร อในทาง ตรงก นข ามก สามารถด นให กระจายออกได Symbol Sizer เป นเคร องม อท ใช ในการขยายหร อย อขนาดของอ นสแตนซ Symbol Spinner เป นเคร องม อท ใช ปร บหม นอ นสแตนซ ไปท ศทางต างๆ ตามการคล กลาก Symbol Stainer เป นเคร องม อท ใช เปล ยนโทนส ของอ นสแตนซ ไปเป นส ใหม Symbol Screener เป นเคร องม อท ใช ปร บความโปร งใสโดยอ นสแตนซ จะค อยๆ มองเห นออบเจ คหร ออ นสแตนซ อ นๆ ท อย ด านหล งได จางลง ท าให Symbol Styles เป นเคร องม อท ใช ส าหร บใส สไตล จากพาเล ต Graphic Styles ให ก บอ นสแตนซ ท มาของข อม ล : บ ญญาดา ช อนข นทด, อ นไซท Illustrator CS2 Page 54

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง 1 เร มต นการใช Visio ค ณสมบ ต โปรแกรม เป นโปรแกรมท ท างานอย บนโปรแกรม Microsoft Windows โดยม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาด แผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะเป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล กทรอน กส, Flow Chart, ภาพองค กร, แผนผ

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร www.equitable-society.com

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007... 2 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต Microsoft Office Word 2007 การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 ม ข นตอนด งน 1. คล กป มStart>All Program>Microsoft Office>Microsoft Office

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information