Illustrator CS2 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศกลาง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Illustrator CS2 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศกลาง"

Transcription

1 Illustrator CS2 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศกลาง

2 สารบ ญ เร มต นก บโปรแกรม Illustrator CS ประเภทของภาพ Graphic... 1 ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม... 2 การเป ดใช งานโปรแกรม... 3 การสร างไฟล ภาพใหม... 4 การปร บเปล ยนขนาดอาร ตบอร ด... 5 การปร บเปล ยนโหมดส... 5 การจ ดเก บไฟล ภาพ... 6 ส วนประกอบของออบเจ ค... 7 การวาดเส นด วยกล มเคร องม อ Line... 7 การวาดร ปทรงเรขาคณ ตด วยกล มเคร องม อ Shape... 7 การวาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pen... 8 การวาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pencil... 8 การก าหนดขนาดและร ปแบบเส นด วยพาเล ต Stroke... 9 แปลงภาพบ ทแมพให เป นภาพวาด ท าความร จ กก บโหมดส ตกแต งออบเจ คด วยสไตล Style Blending Mode ปร บแต งส จากพาเล ต Appearance Object ปร บขนาด Object ปร บแต งร ปทรงด วย Liquify ปร บแต งร ปทรงด วย Envelope Distort จ ดเร ยงจ ดแองเคอร การต ด Object ปร บแต ง Object ด วยการ Blend การใช งาน Brush Symbol... 48

3 เร มต นก บโปรแกรม Illustrator โปรแกรม Illustrator เป นโปรแกรมท ใช ท างานด านกราฟ กโดยเน นการสร างช นงานจากการ วาดเป นหล ก ใช ในงานส งพ มพ เว บเพจ ออกแบบผล ตภ ณฑ และโฆษณา โดยภาพท ได จะเป น กราฟ กประเภทเวคเตอร ม ล กษณะเป นลายเส น ภาพจ งม ความคมช ด ประเภทของภาพ Graphic ภาพ Graphic ท แสดงในคอมพ วเตอร น น สามารถแบ งออกได เป น 2 ประเภท ได แก ภาพ Bitmap และ ภาพ Vector ภาพ Bitmap หร อ ภาพ Raster เป นภาพท ประกอบข นมาจากจ ดส เล ก ๆ ท เร ยกว า Pixel มาเร ยงต อก นจนกลายเป น ภาพ เม อมองด โดยรวม ตาของคนเราจะมองเห นเป นภาพเหม อนจร ง เม อม การปร บขนาด ของภาพ จะท าให ความคมช ดของภาพลดลง ไฟล ภาพ Bitmap เช น gif, jpg และ bmp เป น ต น โปรแกรมท ใช สร างภาพแบบบ ทแมพ เช น Adobe Photoshop ภาพ Vector เป นภาพท เก ดข นจากการค านวณทางคณ ตศาสตร ของโปรแกรม ท าให เก ดเส น และ ร ปทรงต าง ๆ เม อม การปร บขนาดของภาพ ความคมช ดของภาพจะย งคงไม เส ยไป ไฟล ภาพ แบบ Vector เช น ai และ swf เป นต น โปรแกรมท ใช สร างภาพการฟ กแบบเวคเตอร เช น Adobe Illustrator, CorelDrawl, Macromedia Freehand Page 1

4 ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม Title Bar Menu Bar Control Palette Toolbox แถบสถานะ พ นท การท างานหร ออาร ตบอร ด Palette Page 2

5 การเป ดใช งานโปรแกรม ข นตอน 1. คล กท เมน Start > All Program > Adobe Illustrator CS2 จะปรากฏ Welcome Screen 2. คล กเล อกร ปแบบด งน New Document สร างไฟล ใหม ว างๆ New from Template สร างไฟล ใหม โดยเล อกใช ร ปแบบเอกสารจากเทมเพลต Open Document เป ดไฟล เก ามาใช งาน หากไม ต องการเล อกค าส งใดๆ คล กป ม เพ อป ด Welcome Screem Page 3

6 การสร างไฟล ภาพใหม ข นตอนในการสร างไฟล ภาพใหม 1. คล กท เมน File > New 2. ช อง Name ให ต งช อไฟล ภาพ 3. ส วนของ Artboard Setup ให ก าหนดด งน Size เล อกขนาดอาร ตบอร ด Units ก าหนดหน วยว ด Width ก าหนดความกว างของอาร ตบอร ด Height ก าหนดความส งของอาร ตบอร ด Orientation เล อกแนวการวางของอาร ตบอร ดเป นแนวต งหร อแนวนอน 4. Color Mode เล อกโหมดส ของไฟล ภาพให เหมาะสมก บการใช งาน CMYK Color เป นโหมดส ท ใช ก บงานส งพ มพ ต างๆ เช น โบรช วร, นามบ ตร, ภาพประกอบ หน งส อ, แผนท RGB Color เป นโหมดส ท ใช ก บงานท ต องการแสดงผลบนหน าจอไม ว าจะเป นทาง คอมพ วเตอร หร อโทรท ศน 5. คล กป ม Ok Page 4

7 Page 5

8 การปร บเปล ยนขนาดอาร ตบอร ด ข นตอน 1. คล กท เมน File > Document Setup 2. คล กเล อก Artboard 3. ท Setup ให ก าหนดขนาด, หน วยว ด และแนวการวางอาร ตบอร ดใหม 4. คล กป ม OK การปร บเปล ยนโหมดส ข นตอน 1. คล กท เมน File > Document Color Mode 2. เล อกโหมดส Page 6

9 การจ ดเก บไฟล ภาพ ข นตอนในการจ ดเก บไฟล ภาพ 1. คล กท เมน File > Save 2. ช อง Save in ให คล กท ช องแล วเล อกโฟลเดอร ส าหร บเก บไฟล 3. ช อง File Name จะแสดงช อของไฟล ตามท ได ต งไว ในข นตอนการสร างไฟล แต หากย งไม ได ก าหนดหร อต องการเปล ยนช อก สามารถป อนเข าไปใหม ได 4. ช อง Save as type ให คล กท ช องแล วเล อกฟอร แมตของไฟล ท ต องการซ งปกต ควรเล อกเป น Adobe Illustrator (*.AI) 5. คล กป ม 6. ช อง Versionในกรณ ท ต องการบ นท กเป นเวอร ช นเก าให คล กเล อกเปล ยนเวอร ช น 7. ก าหนดออปช นอ นๆ เพ มเต ม (ถ าต องการ) 8. คล กป ม OK Note : ประเภทไฟล ท บ นท ก Adobe Illustrator (*.AI) เป นฟอร แมตของโปรแกรมเอง ซ งไฟล ท ได จะม ความสมบ รณ ท ส ดแต อาจไม สามารถน าไปใช งานร วมก บโปรแกรมอ นๆ ได ยกเว น InDesign, Photoshop Adobe PDF (*.PDF) เป นฟอร แมตมาตรฐานท น ยมใช ส าหร บการแจกจ ายหร อแลกเปล ยนไฟล ทางอ เล กทรอน คส SVG (*.SVG) เป นฟอร แมตมาตรฐานท ใช ก บเว บเพจ และเป นไฟล แบบเวคเตอร Page 7

10 ส วนประกอบของออบเจ ค เส น (Stroke) เป นเส นตามร ปทรงของออบเจ ค สามารถก าหนดส ขนาดและร ปแบบของเส นได ส พ น (Fill) เป นพ นท ด านในของออบเจ ค สามารถก าหนดส ได ท งแบบท บ ไล โทนส ใส ลวดลาย ก าหนดความโปร งใส หร อไม ใช ส เลย รวมถ งการปร บฟ ลเตอร และเอฟเฟ คต ได ด วย กรอบภาพ (Bounding Box) แสดงขอบเขตการใช พ นท และต าแหน งของออบเจ ค สามารถใช ใน การปร บขนาดและหม นภาพได เส น Path เป นเส นโครงร างของออบเจ คท ประกอบไปด วยจ ดแองเคอร หลายๆ จ ดใช ในการ ก าหนดและปร บเปล ยนร ปทรงของภาพ จ ดแองเคอร (Anchor Point) เป นจ ดท ใช ตร งแนวของเส น path และก าหนดให เป นเส นตรงหร อ โค งตามต องการ สามารถเพ มหร อลดจ านวนได การวาดเส นด วยกล มเคร องม อ Line วาดเส นตรงด วยเคร องม อ Line Segment วาดเส นโค งด วยเคร องม อ Arc วาดเส นก นหอยด วยเคร องม อ Spiral วาดเส นตารางด วยเคร องม อ Rectangular Grid วาดเส นตารางวงกลมด วยเคร องม อ Polar Grid Page 8

11 การวาดร ปทรงเรขาคณ ตด วยกล มเคร องม อ Shape วาดส เหล ยมด วยเคร องม อ Rectangle วาดส เหล ยมม มโค งด วยเคร องม อ Rounded Rectangle วาดวงร ด วยเคร องม อ Ellipse วาดร ปหลายเหล ยมด วยเคร องม อ Polygon วาดร ปดาวด วยเคร องม อ Star วาดประกายร ศม ของแสงด วยเคร องม อ Flare การวาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pen วาดเส นตรงด วยเคร องม อ Pen เพ มจ ดแองเคอร ด วยเคร องม อ Add Anchor Point ลบจ ดแองเคอร ด วยเคร องม อ Delete Anchor Point เปล ยนเส นตรงให เป นเส นโค งด วยเคร องม อ Convert Anchor Point วาดร ปทรงอ สระด วยกล มเคร องม อ Pencil วาดเส นด วยเคร องม อ Pencil ปร บเส นให เร ยบด วยเคร องม อ Smooth ลบเส นด วยเคร องม อ Erase Page 9

12 ก าหนดขนาดและร ปแบบเส นด วยพาเล ต Stroke การเล อกออบเจ ค เล อกออบเจ คท งช นด วยเคร องม อ Selection เล อกจ ดแองเคอร และส วนของเส น Path ด วยเคร องม อ Direct Selection เล อกจ ดแองเคอร ด วยเคร องม อ Lasso เล อกออบเจ คจากกล มด วยเคร องม อ Group Selection เล อกออบเจ คท ส คล ายก นด วยเคร องม อ Magic Wand Page 10

13 แปลงภาพบ ทแมพให เป นภาพวาด (Live Trace) 1. ใช เคร องม อ 2. คล กป ม Selection คล กเล อกภาพบ ทแมพท ต องการ เพ อแปลงภาพท นท แล วเล อกร ปแบบท ต องการหร อคล ก เล อกร ปแบบ คล กเพ อปร บแต งออบช นของภาพเพ มเต ม เล อกว ธ แสดงภาพ โดยคล ก 3. หากต องการยกเล กภาพท แปลงไปแล ว คล ก Object > Live Trace > Release Page 11

14 ท าความร จ กก บโหมดส Color Mode โหมดส ค อว ธ การก าหนดจ านวนส และระบบการแทนค าส ท น ามาใช ก บภาพกราฟ ก ส าหร บ โหมดส ใน Illustrator แบ งเป น 2 โหมด ค อ RGB และ CMYK ซ งภาพในโหมด RGB เหมาะส าหร บการ น าเสนอบนจอคอมพ วเตอร เช น เว บเพจ ไอคอน เป นต น ส วนภาพในโหมด CMYK จะเหมาะส าหร บ งานด านส งพ มพ ท ม การจ ดท าเป นอาร ตเว ร คส งไปโรงพ มพ เช น โบรช วร หน งส อและน ตยสาร รวมท ง งานพ มพ ในส าน กงาน เช น แผนภ ม รายงาน เป นต น ใช ค าส ง File > Document Color Mode > Color Model โมเดลส ค อ แบบจ าลองท ใช อธ บายส ท คนเรามองเห นในธรรมชาต โดยแยกส เป นองค ประกอบ ต างๆ และก าหนดว ธ การแทนค าด วยต วเลขท สามารถว ดและประมวลผลได ส าหร บโมเดลส ใน Illustrator ม ท งหมด 5 โมเดลค อ HSB, RGB, Web Safe RGB, CMYK และ Grayscale - HSB เป นระบบส ท เก ดจากร ปแบบการร บร ส ของสายตามน ษย - RGB เป นระบบท เก ดจากการผสมแสงส หล ก ค อ แดง เข ยว และน าเง น - Web Safe RGB - CMYK เป นระบบท เก ดจากการผสมหม กพ มพ ซ งประกอบด วย ส ฟ า ม วงแดง เหล อง และด า Page 12

15 Grayscale RGB HSB CMYK Web Safe RGB Page 13

16 การก าหนด Working Space 1. คล ก Edit > Color Setting 2. ก าหนด Working Space ให ก บอาร ตเว ร คโหมด RGB และ CMYK 3. คล ก OK เต มส พ นและส เส นให ออบเจ คด วยพาเล ต Color คล กเพ อเต มส พ น คล กเพ อเต มส เส น 1. คล กเล อกออบเจ ค 2. คล กท (Fill) เพ อเต มส พ น หร อคล กท 3. คล กลากแถบส หล กแต ละส เพ อผสมส เอง (Stroke) เพ อเต มส เส น Page 14

17 เต มส พ นและส เส นด วยเคร องม อในท ลบ อกซ คล กท ป ม คล กท ป ม คล กท ป ม คล กท ป ม คล กท ป ม เพ อสล บค าระหว างส พ นก บส เส น เพ อกล บไปใช ส เร มต น (Default color) ค อพ นส ขาวและเส นส ด า (Gradient) เพ อเล อกใช ส พ นแบบเกรเด ยนท (ไล โทนส ) (None) เม อไม ต องการเต มส ใดๆ เพ อกล บมาใช ส ท บ (Solid) หล งจากท ใช ส แบบเกรเด ยนท หร อไม เต มส ใดๆ เต มส พ นแบบเกรเด ยนท ส เกรเด ยนท เป นส ท ม การไล โทนจากส หน งไปย งอ กส หน งหร อหลายส ซ งม กจะใช ในการตกแต งให ภาพด ม ม ต และม ความสวยงาม ร ปแบบของการไล ส ม 2 ร ปแบบ ค อแบบแนวตรงและแบบร ศม วงกลม ค าส ง Window > Gradient ว ธ เต มส เกรเด ยนท 1. คล กเล อกออบเจ คท ต องการเต มส 2. คล กท ป ม 3. ท ช อง Type ให คล กป ม บนพาเล ต Gradient เพ อเต มส เกรเด ยนท เพ อก าหนดร ปแบบการไล ส 4. ระบ องศาการเอ ยงของส ท ช อง Angle (เฉพาะแบบ Linear) 5. คล กป ม เพ อเล อกจ ดส จ ดแรก Page 15

18 การใช งานพาเล ต Swatches เป นพาเล ตส าหร บเก บช ดส ท ใช บ อย โดยช ดส น จะถ กบ นท กไว ก บไฟล และสามารถเร ยกกล บมาใช เม อเป ดไฟล ข นมาแก ไข ค าส ง Window > Swatches ไม ใช ส ใดๆ แสดงส ท งหมด แสดงเฉพาะส แบบท บ (Solid) แสดงเฉพาะส แบบเกรเด ยนท (Gradient) แสดงเฉพาะส แบบลวดลาย (Pattern) สร างส ใหม เพ ม ลบส ออกจากพาเล ต แสดงเมน ของพาเล ต Page 16

19 ตกแต งออบเจ คด วยสไตล (Style) Style เป นร ปแบบของส พ น ส เส นและค ณสมบ ต อ นๆ ซ งถ กเก บบ นท กไว เป นร ปแบบส าเร จร ปอย ใน Window > Graphic Styles ยกเล กการใช สไตล ต ดการเช อมโยงระหว างออบเจ คก บสไตล สร างสไตล ใหม เพ ม ลบสไตล ออกจากพาเล ต แสดงเมน ของพาเล ต นอกจากสไตล ท ม อย ใน Graphic Style แล วย งสามารถเร ยกใช สไตล เพ มเต มได จาก Page 17

20 เล อกส จากภาพอ นด วยเคร องม อ Eyedropper เป นการเต มส โดยเล อกใช ส พ น ส และร ปแบบเส นรวมท งค ณสมบ ต อ นๆ จากออบเจ คต นแบบมาใช ก บออบเจ คอ น 1. คล กเล อกออบเจ ค 2. คล กเคร องม อ Eyedropper 3. ใช เมาส ร ป เล อนไปคล กบนออบเจ คต นแบบ ** หากภาพต นแบบม ความโปร งใสค ณสมบ ต น ก จะถ กก อปป ไปด วย ** หากต องการวาดภาพแบบเหม อนจร งก สามารถเล อกส จากภาพบ ทแมพท เป นต นแบบมาใช ได ** ส าหร บข อความหร อต วอ กษรก สามารถเล อกจากต นแบบมาใช ได ก าหนดความโปร งใสของส ด วยพาเล ต Transparency ค าส ง Window > Transparency Page 18

21 ก าหนดความโปร งใสด วยการก าหนดค าท ช อง Opacity หร อเล อนท แถบ ผสมส ของออบเจ คจากค า Blending Mode ค อการก าหนดว ธ ผสมส ของออบเจ คส วนท ท บซ อนก นซ งม อย 16 โหมด ท งน สามารถใช ร วมก บ การก าหนดค า Opacity ได ด วย - Normal โหมดปกต เป นการก าหนดให ส ของออบเจ คท ซ อนท บก นไม ม การเปล ยนแปลงพ เศษ เก ดข น Page 19

22 - Lighten เปร ยบเท ยบส หล กแต ละส ของออบเจ คท ซ อนท บก น แล วเล อกเฉพาะส หล กท สว างกว า มาใช (ตรงข ามก บ Darken) ด งน นจ งได ส ผลล พธ ท สว างข นเสมอ - Screen ผสมส ของออบเจ คเข าด วยก น โดยจะม ผลเหม อนก บการถ ายภาพ 2 ภาพบนเฟรม เด ยวก น (ตรงข ามก บแบบ Multiply) และจะได ส ผลล พธ ท สว างข นเสมอเช นก น - Color Dodge ผสมส และปร บส ของออบเจ คช นล างโดยข นก บค าส ของออบเจ คช นบน (ตรงข าม ก บแบบ Color Burn) Lighten Color Dodge - Overlay เป นว ธ ท ผสมผสานแบบ Multiply และ Screen เข าด วยก น โดยถ าออบเจ คช นล าง เป นส ม ดจะท าให ภาพม ดลง และออบเจ คท เป นส สว างจะท าให ภาพสว างข น - Soft Light ผสมส และปร บส ภาพให สว างข นหร อม ดลงเล กน อยโดยข นก บค าส ของออบเจ คช น Page 20

23 - Hue ให ภาพท ม ส (Hue) ตามออบเจ คช นบน แต ม ความสว าง (Luminosity) และความสดของส (Saturation) ตามออบเจ คช นล าง - Saturation ให ภาพท ม ความสดของส ตามออบเจ คช นบน แต ม ส และความสว างตามออบเจ คช น ล าง - Color ให ภาพท ม ส และความสดของส ตามออบเจ คช นบน แต ม ความสว างตามออบเจ คช นล าง - Luminosity ให ภาพท ม ความสว างตามออบเจ คช นบน แต ม ส และความสดของส ตามออบเจ ค ช นล าง Hue Saturation Color Luminosity Page 21

24 ปร บแต งส จากพาเล ต Appearance พาเล ต Appearance จะแสดงค ณสมบ ต ท งหมดของออบเจ คท เล อกอย ไม ว าจะเป นชน ดของออบ เจ ค ส พ น ส เส น ความโปร งใส และเอฟเฟ คต ซ งนอกจากจะเร ยกด ค ณสมบ ต แล วย งสามารถใช ปร บแต ง และเพ มเต มค ณสมบ ต อย างใดอย างหน งของออบเจ คได ค าส ง Window > Appearance แสดงค ณสมบ ต Page 22

25 ก อปป ค ณสมบ ต เป นการก อปป ค ณสมบ ต รายการท เล อกไว ให เพ มข นมาอ กรายการหน งโดยม ค าเหม อนเด ม เพ อ เตร ยมไว ปร บแต งต อไป 1. คล กเล อกออบเจ ค 2. คล กเล อกค ณสมบ ต รายการท ต องการก อปป 3. คล กป ม Duplicate Selected Item ก อปป ค ณสมบ ต ปร บแต งค ณสมบ ต Page 23

26 ฝ กวาดภาพ วาดร ปส เหล ยมโดยใช เคร องม อ วาดร ปวงร โดยใช เคร องม อ Page 24

27 วาดร ปใบไม โดยใช เคร องม อ แล วปร บด ดด วยเคร องม อ หล งจากน นประกอบร ปทรงต างๆ การย ายต าแหน งออบเจ ค เป นการเปล ยนต าแหน งของออบเจ คท งช น โดยปกต สามารถใช เคร องม อ Selection ในการย าย ได ซ งเป นการย ายแบบกะระยะเอง แต ถ าต องการย ายแบบแม นย าก จะต องระบ ต าแหน ง โดยใช พาเล ต Transform หร อค าส ง Move ค าส ง Window > Transform Page 25

28 จ ดอ างอ งบนออบเจ ค ต าแหน งของออบเจ ค ขนาดของออบเจ ค เล อกปร บขนาดโดยร กษาส ดส วนเด ม ม มมองการหม นออบเจ ค ม มมองการบ ดเอ ยงออบเจ ค 1. เล อกออบเจ คท จะย าย 2. ท ให คล กเล อกจ ดของกรอบภาพ (Bounding Box) เพ อใช เป นจ ดอ างอ งในการระบ ค า 3. ก าหนดค าต าแหน งใหม ในช อง X และ Y จ ดอ างอ ง การจ ดล าด บช นออบเจ ค ค าส ง Object > Arrange > เล อกค าส ง Page 26

29 - Bring to Front น าออบเจ คมาไว ด านหน า - Bring Forward น าออบเจ คมาไว ด านหน า 1 ช น - Send Backward ส งออบเจ คไปไว ด านหล ง 1 ช น - Send to Back ส งออบเจ คไปไว ด านหล งส ด ปร บขนาดออบเจ ค การปร บขนาดของออบเจ คให ใหญ ข นหร อเล กลง โดยท วไปสามารถใช เคร องม อ คล กลากปร บขนาดได แต นอกจากน นย งสามารถใช เคร องม ออ นได อ ก Selection ปร บขนาดด วยเคร องม อ Scale 1. เล อกออบเจ คท ต องการปร บขนาด 2. คล กเคร องม อ Scale 3. ใช เมาส คล ก เพ อวางจ ดย ด ตรงต าแหน งท ต องการ 4. คล กลากบนออบเจ ค โดยลากเข าด านในจะเป นการย อ และลากออกด านนอกจะเป นการขยาย - กดค ย Shift ค างไว แล วลากแนวทแยง จะเป นการย อ-ขยาย โดยคงส ดส วนภาพตามเด ม - กดค ย Shift ค างไว แล วลากแนวนอน จะเป นการย อ-ขยายความกว าง หากคล กลากแนวต งจะเป น การย อ-ขยายความส ง - กดค ย Alt ขณะปล อยเมาส จะเป นากรก อปป พร อมก บปร บขนาดออบเจ คใหม ปร บขนาดด วยพาเล ต Transform Page 27

30 หม นออบเจ ค การหม นออบเจ คน นโดยปกต สามารถใช เคร องม อ การย าย นอกจากน นย งม ว ธ อ นอ ก ซ งสามารถระบบองศาและเปล ยนจ ดหม นได หม นด วยเคร องม อ Rotate Selection ได เช นเด ยวก บการปร บขนาดและ เป นการปร บหม นแบบคร าวๆ โดยสามารถเปล ยนต าแหน งจ ดย ดในการหม นได 1. เล อกออบเจ คท ต องการหม น 2. คล กเคร องม อ Rotate 3. ใช เมาส คล กเพ อวางจ ดหม นตรงต าแหน งท ต องการ 4. คล กลากหม นออบเจ ค - กดค ย Shift ค างไว ขณะท คล กลาก จะเป นการหม นคร งละ 45 องศา - กดค ย Alt ขณะปล อยเมาส จะเป นการก อปป พร อมก บหม นออบเจ คใหม หม นด วยพาเล ต Transform Page 28

31 1. เล อกออบเจ คท ต องการหม น 2. เป ดพาเล ต Transform 3. ท ให คล กเล อกจ ดของกรอบภาพจ ดใดจ ดหน งเพ อใช เป นจ ดหม น 4. ท ช อง ให ป อนองศาการหม น Page 29

32 บ ดเอ ยงร ปทรงออบเจ ค เป นการบ ดออบเจ คตามแนวนอน แนวต ง หร อแนวแกนอ นๆ ตามองศาท ก าหนด บ ดเอ ยงด วยเคร องม อ Shear 1. เอ ยงออบเจ คท ต องการบ ดเอ ยง 2. คล กเคร องม อ 3. คล กลากเพ อบ ดเอ ยง Shear - กดค ย Shift ค างไว ขณะคล กลากจะเป นการบ งค บให บ ดเอ ยงตามแนวแกนนอนหร อแนวต ง - กดค ย Alt ขณะปล อยเมาส จะเป นการก อปป พร อมก บบ ดเอ ยงออบเจ คใหม บ ดเอ ยงด วยพาเล ต Transform เล อกองศาบ ดเอ ยง Page 30

33 พล กกล บด านออบเจ ค การพล กกล บออบเจ คจากด านหน งไปย งอ กด านหน งในล กษณะเหม อนเงาสะท อน จะช วยให วาด ออบเจ คท ม ความเหม อนก นท งสองด านได สะดวกข น สามารถใช ค าส ง Object > Transform > Reflect หร อ 1. เล อกออบเจ คท ต องการพล กกล บ 2. คล กค าส ง Object > Transform > Reflect 3. ก าหนดออปช นต างๆ - Horizontal พล กกล บบน-ล าง - Vertical พล กกล บซ าย-ขวา - Angle พล กกล บตามองศาท ระบ 4. คล กป ม OK เพ อพล กกล บออบเจ ค หร อคล กป ม Copy เพ อก อปป พร อมก บพล กกล บออบเจ คใหม ก าหนดค า ผลล พธ ท ได จากการ Copy Page 31

34 ปร บแต งร ปทรงด วยกล มเคร องม อ Liquify เคร องม อกล มน เป นเคร องม อส าหร บปร บแต งร ปทรงโดยการคล กลากไปบนส วนต างๆ ของออบเจ ค เพ อด งด นหร อบ ดหม นร ปทรงตามต องการ โดยโปรแกรมจะค านวณและเพ มจ ดแองเคอร ตามต าแหน ง ต างๆ ให อ ตโนม ต 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กเล อกเคร องม อในกล ม Liquify 3. ใช เมาส คล กลากออบเจ คส วนท ต องการปร บแต ง ร ปต นแบบ Warp ใช ส าหร บเกล ยด นเส น path ไปในท ศทางต างๆ Page 32

35 Twirl ใช ส าหร บบ ดหม นเส น path วนรอบ เหม อนก บน าวน Pucker ใช ส าหร บหดเส น path ด านต างๆ เข าหาก น Bloat ใช ส าหร บพองเส น path ออกไปด านนอก ซ งจะตรงก นข าม ก บ Pucker Scallop ใช ส าหร บบ บเส น path ให ย นเป นจ บๆ Crystallize ใช ปร บ path ให กระจายออก เหม อนน าท แตก กระจาย Page 33

36 Winkle ปร บ path ให เป น เส นหย กข นลง โดยจะม ผลเฉพาะใน แนวต งเท าน น ปร บแต งร ปทรงด วยกล มค าส ง Envelope Distort ค าส งในกล มน ม อย ด วยก น 3 แบบ ค อ ปร บร ปทรงด วยค าส ง Warp เป นค าส งท ใช ปร บบ ดหร อด ดออบเจ คไปตามร ปทรงส าเร จร ปท โปรแกรมม ให 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กค าส ง Object > Envelope Distort > Make with Warp 3. ก าหนดออปช นต างๆ - Style ใช เล อกร ปแบบของการบ ดด ดล กษณะต างๆ โดยม ท ศทางการบ ดด ดให เล อกค อ Horizontal บ ดด ดตามแนวนอน หร อ Vertical บ ดด ดตามแนวต ง - Bend ความโค งงอ - Distortion ปร บบ ดร ปทรงด านใดด านหน งเพ มเต ม 4. คล กป ม OK คล กเล อก Make with Warp Page 34

37 ปร บต งค าต างๆ ผลล พธ ท ได จากการปร บค า Style แบบต างๆ Arc Shell Upper Wave Fish Inflate Page 35

38 Squeeze Twist Arc Lower ปร บร ปทรงด วยค าส ง Mesh จะเป นการบ ดร ปทรงอย างอ สระโดยใช โครงสร างตาข ายท โปรแกรมสร างให 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กค าส ง Object > Envelope Distort > Make with Mesh 3. ก าหนดจ านวนแถวของตาข ายท ช อง Row และจ านวนคอล มน ท ช อง Columns 4. คล กป ม OK 5. ใช เคร องม อ Direct Selection เล อกจ ดแองเคอร แล วปร บแต งร ปทรงด วยการย ายจ ดหร อปร บ แขน direction ตามต องการ Page 36

39 ปร บร ปทรงด วยค าส ง Top Object เป นการปร บบ ดร ปทรงของออบเจ คหน งให แปรเปล ยนไปตามร ปทรงของอ กออบเจ คหน ง โดย จะต องวางออบเจ คต วแบบไว ด านหน าของออบเจ คท ต องการปร บ 1. เล อกออบเจ คต วแบบและออบเจ คท ต องการปร บร ปทรงพร อมๆ ก น 2. คล กค าส ง Object > Envelope Distort > Make with Top Object Object ท ต องการปร บร ป Object ต นแบบ Page 37

40 ผลล พธ ท ได จากการปร บร ปตาม ต นแบบ จ ดเร ยงจ ดแองเคอร เป นการจ ดต าแหน งจ ดแองเคอร ท ได จากการวาดออบเจ คให เร ยงตรงก นในแนวต ง แนวนอน หร อ ท งสองแนวพร อมๆ ก น ซ งม กใช หล งจากการวาดด วยเคร องม อ Pen, Pencil หร อ Brush ท ได แนวจ ด แองเคอร ไม ตรงหร อใช ในกรณ ท ต องการปร บแต งร ปทรงออบเจ คก ได 1. ใช เคร องม อ Direct Selection หร อ Lasso เล อกจ ดแองเคอร ท ต องการ 2. คล กขวา แล วเล อกค าส ง Average หร อค าส ง Object > Path > Average 3. คล กเล อกแกนในการจ ดเร ยง - Horizontal จ ดเร ยงจ ดแองเคอร ให ตรงก นในแนวนอน - Vertical จ ดเร ยงจ ดแองเคอร ให ตรงก นในแนวต ง - Both จ ดเร ยงจ ดแองเคอร ให ตรงก นท งสองแนว (จะท าให จ ดแองเคอร ซ อนท บก นพอด ) Page 38

41 การต ดออบเจ ค เป นการต ดแบ งเส น path หร อร ปทรงเพ อแยกช นส วนออบเจ คออกจากก นท าให ได ร ปทรงใหม ซ ง ช วยท าให สร างร ปทรงบางแบบได รวดเร วและแม นย า ต ดเส น Path ด วยเคร องม อ Scissors เคร องม อ Scissors หร อกรรไกรใช ส าหร บต ดแยกเส น path ออกเป นท อนย อยๆ ตรงจ ดท คล ก ซ ง ถ าออบเจ คท ต ดน นเป นร ปทรงแบบปลายป ดก จะม ผลท าให กลายเป นร ปทรงแบบปลายเป ด 1. เล อกออบเจ คท จะต ด 2. คล กเคร องม อ Scissors 3. คล กบนเส น path ตรงจ ดแรกท ต องการต ด Page 39

42 5. กล บออบเจ คด วยค าส ง Objcet > Transform > Reflect ผลล พธ ท ได จากการต ดออบเจ ค ต ดออบเจ คด วยค าส ง Grid จะเป นการต ดแบ งออบเจ คให เป นร ปส เหล ยมช นเล กๆ ท เร ยงก นเป นช องตาราง โดยออบเจ ค ต นฉบ บจะเป นส เหล ยมหร อร ปทรงแบบปลายป ดอ นๆ ก ได 1. เล อกออบเจ ค 2. คล กค าส ง Object > Path > Split into Grid 3. เล อกออปช นต างๆ - Number จ านวนของแถวหร อคอล มน - Height/Width ความส งของแถว และความกว างของคอล มน - Gutter ระยะห างระหว างแต ละแถวหร อคอล มน ซ งจะแปรผ นตามความส งของแถวหร อความกว าง Page 40

43 ผลล พธ หล งการปร บแต งเร ยบร อยแล ว การต ด เจาะทะล และรวมช นออบเจ คด วยพาเล ต Pathfinder พาเล ต Pathfinder จะประกอบด วยค าส งในการต ด เจาะทะล และรวมออบเจ คท ม การซ อนท บก น ต งแต 2 ช นข นไป แบ งเป น 2 กล ม ค อ Shape Modes เป นกล มค าส งส าหร บรวมและต ดเจาะออบเจ คโดยท ย งคงร ปทรงของเส น path เด มไว จ งสามารถ แก ไขร ปทรงหล งจากการใช ค าส งได Page 41

44 Add to shape area รวมออบเจ คเข าด วยก น โดยเล อกใช ค ณสมบ ต ส พ นและเส นของออบเจ คท อย ด านหน าส ด Subtract from shape area ต ดออบเจ คท อย ด านหล งส ดด วยร ปทรงของออบเจ คท กช นท อย ด านหน า โดยท ส พ นและเส นของออบเจ คด านหล งย งคงเด ม Intersect shape areas ต ดพ นท ออบเจ คด านนอกออก และเหล อไว เฉพาะส วนท ซ อนท บก น โดย เล อกใช ค ณสมบ ต ส พ นและเส นของออบเจ คท อย ด านหน าส ด Page 42

45 Exclude overlapping shape areas ต ดพ นท ออบเจ คส วนท ซ อนท บก นออกและเหล อไว เฉพาะ พ นท ท อย ด านนอก โดยเล อกค ณสมบ ต ส พ นและเส นของออบเจ คท อย ด านหน าส ด เป นค าส งส าหร บการรวมเส น path ของผลล พธ ท ได จากค าส งอ นๆ Pathfinder เป นกล มค าส งส าหร บรวมและต ดเจาะออบเจ คโดยท เส น path จะเปล ยนไปตามร ปทรงใหม ท นท และหล งจากใช ค าส งแล วออบเจ คท งหมดจะถ กรวมกล มก นอย Page 43

46 Divide ต ดแบ งพ นท ออบเจ คด วยเส น path ของออบเจ คท กช นท ซ อนท บก น ไม ว าออบเจ คน นจะอย ด านหน าหร อหล ง โดยท ส พ นและเส นของออบเจ คแต ละช นจะย งคงเด ม Trim เป นการต ดโดยใช ออบเจ คด านหน าต ดเจาะออบเจ คด านหล ง ซ งผลล พธ ท ได จะเป นร ปทรงท ม แต ส พ นโดยไม ม เส น Merge หากออบเจ คม ส พ นต างก นก จะเป นการต ดเจาะเช นเด ยวก บค าส ง Trim แต หากออบเจ คม ส พ นเด ยวก นก จะเป นการรวมช นออบเจ คเข าด วยก น Crop ต ดออบเจ คช นท อย ด านหล งให ม ร ปทรงเหม อนออบเจ คด านหน า Outline เป นการแบ งเส น path ของออบเจ คท ซ อนท บก นออกเป นท อนๆ ตรงจ ดต ดแต ละจ ด พร อม ท งน าส พ นของส วนน นๆ มาใช เป นส เส นและยกเล กส พ นเด มออก Page 44

47 Minus Back เป นการต ดออบเจ คท อย ด านหน าด วยร ปทรงของออบเจ คด านหล งและลบออบเจ คท อย ด านหล งท ง ปร บแต งออบเจ คด วยการ Blend Blend เป นค าส งท ท าให เก ดการแปรเปล ยนร ปทรงระหว างออบเจ ค จากร ปหน งไปเป นอ กร ปทรง Page 45

48 ปร บแต งด วยค าส ง Blend เป นการ blend ออบเจ คท กช นไปพร อมๆ ก น โดยใช ค าส งเพ ยงคร งเด ยว 1. เล อกออบเจ คท งหมดท ต องการ blend 2. คล กค าส ง Object > Blend > Make ก าหนดค ณสมบ ต ของการ Blend โดยปกต แล วผลการ blend จะข นก บความแตกต างของออบเจ คค ท blend เข าหาก น (ไม ข นก บ Page 46

49 การใช งาน Brush Page 47

50 Brush ม ล กษณะการาท างานคล ายก บแปรงพ ก นท ใช ระบายภาพ โดยระบายไปตามเส น path ของ ออบเจ ค ใน Illustrator ถ อว า brush เป นค ณสมบ ต อย างหน งของเส น Stroke ซ งสามารถก าหนด ลวดลายต างๆ ได ค าส ง Window > Brushes ยกเล กการใช ห วแปรง ก าหนดออปช นห วแปรงของออบเจ คท เล อกอย สร างห วแปรงใหม ลบห วแปรงออกจากพาเล ต วาดภาพด วยเคร องม อ Paintbrush เป นเคร องม อท ใช ในการวาดภาพด วยห วแปรง สามารถเล อกห วแปรงจากพาเล ต Brushes หร อ จากไลบราร 1. คล กเคร องม อ Paintbrush 2. คล กป ม ท ช อง Brush บนคอนโทรลพาเล ต 3. คล กเล อกห วแปรงจากพาเล ต 4. คล กลากวาดภาพ (กดค ย Alt ขณะก าล งคล กเมาส ลากจะเป นการวาดร ปทรงแบบปลายป ด) สร าง Calligraphic Brush Page 48

51 Brush ท สร างข นใช เอง Page 49

52 สร าง Art Brush เป นการสร างห วแปรงท ม ล กษณะย ดไปตามความยาวของ path ซ งเหมาะท จะใช วาดออบเจ คท ไม จ าก ดความยาว 1. เล อกออบเจ คต นแบบ 2. คล กป ม New Brush 3. คล กเล อกประเภทห วแปรงเป น New Art Brush 4. คล ก OK 5. ท ช อง Name ให ต งช อห วแปรง 6. ก าหนดออปช นของห วแปรง Page 50

53 สร างภาพจากซ มโบล ซ มโบล (Symbol) เป นออบเจ คส าเร จร ปท ม การสร างและจ ดเก บไว เป นต นแบบ เม อต องการใช งานก สามารถด งออกมาใช ซ าได อย างไม จ าก ด โดยโปรแกรมจะมองว าเป นออบเจ คช นเด ยวก นท าให ลดขนาด ของไฟล ได ค าส ง Window > Symbols วางซ มโบล แทนท ซ มโบล ต ดการเช อมโยงก บซ มโบล สร างซ มโบล ลบซ มโบล เร ยกใช Symbol จาก Symbol Library ค าส ง Window > Symbol Libraries >. Page 51

54 เร ยกใช ซ มโบลแบบกล มด วยเคร องม อ Symbol Sprayer 1. คล กเคร องม อ Symbol Sprayer 2. คล กเล อกซ มโบลท ต องการจากพาเล ต Symbol 3. ใช เมาส คล กค างไว ลากบนต าแหน งท ต องการ (กดค ย Alt ค างไว ขณะคล กจะเป นการลบซ มโบล) Page 52

55 ปร บต าแหน งอ นสแตนซ ด วยเคร องม อ Symbol Shifter 1. ซ มโบลเซ ต โดยใช เคร องม อ Selection หร อ Direct Selection 2. คล กเคร องม อ Symbol Shifter 3. ใช เมาส คล กลากท ศทางเพ อปร บต าแหน ง Page 53

56 Symbol อ นๆ Symbol Scruncher เป นเคร องม อท ใช ปร บด งอ นสแตนซ ท กระจ ดกระจายให เข าหาก น หร อในทาง ตรงก นข ามก สามารถด นให กระจายออกได Symbol Sizer เป นเคร องม อท ใช ในการขยายหร อย อขนาดของอ นสแตนซ Symbol Spinner เป นเคร องม อท ใช ปร บหม นอ นสแตนซ ไปท ศทางต างๆ ตามการคล กลาก Symbol Stainer เป นเคร องม อท ใช เปล ยนโทนส ของอ นสแตนซ ไปเป นส ใหม Symbol Screener เป นเคร องม อท ใช ปร บความโปร งใสโดยอ นสแตนซ จะค อยๆ มองเห นออบเจ คหร ออ นสแตนซ อ นๆ ท อย ด านหล งได จางลง ท าให Symbol Styles เป นเคร องม อท ใช ส าหร บใส สไตล จากพาเล ต Graphic Styles ให ก บอ นสแตนซ ท มาของข อม ล : บ ญญาดา ช อนข นทด, อ นไซท Illustrator CS2 Page 54

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

เอกสารประกอบการสอน...รายว ชาคอมพ วเตอร ช วยสอน บทท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส

เอกสารประกอบการสอน...รายว ชาคอมพ วเตอร ช วยสอน บทท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส เอกสารประกอบการสอน...รายว ชาคอมพ วเตอร ช วยสอน บทท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส สาระส าค ญ ในการสร างผลงานด วยโปรแกรม Flash 8 เป นความจ าเป นอย างย งท จะต องม ความร ในเร อง เคร องม อท ใช ในการท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

การใช อ ปกรณ ในการวาดภาพ การทางานก บส เคร องม อตบแต งภาพ

การใช อ ปกรณ ในการวาดภาพ การทางานก บส เคร องม อตบแต งภาพ โรงเร ยนสตร นครสวรรค การใช อ ปกรณ ในการวาดภาพ การทางานก บส เคร องม อตบแต งภาพ อ.อลงกรณ ราชคฤห รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย พ นฐาน 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย Color [ ทางานก บส ] ว ตถ ใน

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

การสร างบทความ (Content)

การสร างบทความ (Content) การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ > การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

Microsoft Office Word

Microsoft Office Word Microsoft Office Word 2 Ctrl + O, Ctrl + F12, Alt + Ctrl + เป ดเอกสารหร อแม แบบท ม อย F12 3 Ctrl + S, Shift + F12, Alt + Shift + บ นท กเอกสารหร อแม แบบท ใช งานอย F12 4 F12 บ นท กส าเนาเอกสารแฟ มแยกต างหาก

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ว ชา แอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม NamoFreeMotion รห สว ชา ง 40201 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 หน วยท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส

ว ชา แอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม NamoFreeMotion รห สว ชา ง 40201 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 หน วยท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส 35 36 ว ชา แอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม NamoFreeMotion รห สว ชา ง 40201 ช นม ธยมศ กษาป ท 4 หน วยท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส... คาช แจง 1. แบบทดสอบม จานวน 10 ข อ คะแนนเต ม 10 คะแนน เวลา 10

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

แนะน าการใช OneNote: 1. พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010

แนะน าการใช OneNote: 1. พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010 พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010 บทท 1: เร มต นท างานก บ OneNote o แนะน าการใช OneNote o แนะน าการใช หน าจอของ OneNote และส วนประกอบต างๆ ของ OneNote o การสร างโน ตบ ก o การสร าง Page หล ก และ Page

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information