คร ส ดาจ ต มณ โชต ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "คร ส ดาจ ต มณ โชต ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร"

Transcription

1 1 จดหมายเว ยน ในการสร างเอกสารท ม เน อหาโดยส วนใหญ เหม อนก น เช นหน งส อเช ญประช ม จดหมาย ประชาส มพ นธ ใบประกาศน ยบ ตร เป นต น โดยจะม ส วนท แตกต างเฉพาะบางส วน เช น ช อผ ร บ ช อ บร ษ ท ท อย ผ ร บ เป นต น โปรแกรม word ม ความสามารถในการตอบสนองความต องการของผ ใช เพ อ ลดข นตอนการทางานและประหย ดเวลา การสร างเอกสารท ม การเปล ยนแปลงของข อม ลบางส วนจะใช ว ธ การสร างเอกสารท เร ยกว า จดหมายเว ยน การสร างจดหมายเว ยน (Mail Merge) ในการสร างเอกสารด วยจดหมายเว ยน จะแบ งเอกสารออกเป น 2 ส วน ค อ 1. เอกสารหล ก (Main Document) เป นส วนท เก บเน อหาใจความสาค ญของเอกสาร 2. แหล งข อม ล (Data Source) เป นส วนท ใช เก บส วนท เปล ยนแปลง เช น ช อผ ร บ ท อย ผ ร บ รายละเอ ยดเฉพาะบ คคล สามารถเปล ยนแปลงเพ มเต มได ตลอดเวลา ในการสร างจดหมายเว ยนจะเร มต นจากการสร างเอกสารปกต โดยการเว นช องว างในส วนท ม การเปล ยนแปลงไว ก อน เพ อท จะนามาใส ในภายหล ง การสร างเอกสารหล ก (Main Document) สร างเอกสารโดยการพ มพ ข อความตามปกต พร อมท งจ ดร ปแบบให เร ยบร อย ในส วนของข อม ล ท ม การเปล ยนแปลงให เว นช องว างไว และบ นท กข อม ลเก บไว เป นเอกสารหล ก ด งร ป ต วอย างเน อหาจดหมายหล ก

2 2 การสร างแหล งข อม ลของผ ร บจดหมาย (Data Source) การสร างแหล งข อม ลเพ อเก บข อม ลต าง ๆ สามารถจ ดทาได หลายว ธ เช น 1. การสร างแหล งข อม ลในโปรแกรม Word โดยการสร างตาราง ท ม จานวนสดมภ ซ งเป นเขต ข อม ลเท าก บจานวนข อม ลท ม การเปล ยนแปลง 2. การสร างแหล งข อม ลจากเคร องม อช วยสร างแหล งข อม ลของจดหมายเว ยน 3. การสร างแหล งข อม ลในโปรแกรม Excel 4. การสร างแหล งข อม ลในโปรแกรม Access แหล งข อม ลท ใช ก บจดหมายเว ยนได ม ด งต อไปน 1. รายการท ต ดต อ Microsoft Outlook 2. รายการท อย Microsoft Office 3. แฟ มฐานข อม ลแบบอ น ๆ ได แก แหล งข อม ลท ค ณเช อมต อถ งโดยใช ต วช วยสร างการเช อมต อข อม ลได แฟ มต าง ๆ จากโปรแกรมฐานข อม ลท เก บอย บนแฟ มแบบระด บโครงสร างเด ยวท ได ม การต ดต ง ต วให บร การ OLE-DB หร อโปรแกรมควบค มแบบสภาพการเช อมต อฐานข อม ลแบบเป ด (ODBC) ไว (ตามจานวนท ม อย ใน Microsoft Office) 4. HTML file 5. สม ดรายช ออ เล กทรอน กส ชน ดอ น เช น สม ดรายช อ Microsoft Outlook รายการท ต ดต อ Microsoft Schedule+ 7.0 สม ดรายช อส วนบ คคลท ค ณได สร างไว ใช ก บ Microsoft Exchange Server รายการท อย ใดก ได ท ม ร ปแบบคล ายคล งก นท ได สร างข นจากระบบการร บส งข อความท เข าก นได ก บ MAPI อย างเช น Microsoft Outlook 6. แหล งข อม ลหร อแหล งท มาของแถวห วเร องของ Microsoft Word 7. แฟ มข อความ การสร างแหล งข อม ลโดยการสร างตารางในโปรแกรม Word 1. สร างตารางให ม จานวนสดมภ เท าก บข อม ลท ม การเปล ยนแปลง 2. กาหนดช อสดมภ ให ส มพ นธ ก บข อม ลภายในสดมภ 3. พ มพ ข อม ลลงในแต ละสดมภ ต วอย างตารางแหล งข อม ล คานาหน า ช อ นามสก ล ท อย ตาบล อาเภอ จ งหว ด รห สไปรษณ ย นาย สมหมาย ไหมไทย 24 วาร เม อง จ นทบ ร นาง ว นเพ ญ มาด 345 ไมตร ขล ง จ นทบ ร นาง มาล ย จ นทรา 644 ราไว เม อง ระยอง 21000

3 3 การสร างแหล งข อม ลจากเคร องม อช วยสร างแหล งข อม ลของจดหมายเว ยน ม ข นตอนในการสร างด งน 1. เล อกคาส ง เคร องม อ>จดหมายและเมล>ต วช วยสร างจดหมายเว ยน 2. คล กผ านไปข นตอนท 3 เล อกผ ร บ 3. ข นตอนน คล กพ มพ รายการใหม > สร าง 4. จะได กรอบเพ อเพ มรายช อผ ร บ ให ป อน ข อม ลผ ร บ

4 4 การสร างจดหมายเว ยน 1. คล กเมน เคร องม อ > จดหมายและเมล > ต วช วยสร างจดหมายเว ยน 2. เล อกชน ดของเอกสาร ให คล ก จดหมาย 3. คล ก ถ ดไป: กาล งเร มเอกสาร 4. เล อกเอกสารท ใช เร มต น - ใช เอกสารป จจ บ น กรณ ท เป ดเอกสารจดหมายหล ก อย - เร มจากแม แบบ เป นการใช แม แบบจดหมายท ม อย ใน Microsoft Word - เร มจากเอกสารท ม อย ค อจดหมายท ม อย แล ว แต ย ง ไม ได เป ดการใช งาน เล อกใช จากเอกสารป จจ บ น

5 5 5. คล กถ ดไป เพ อ เล อกผ ร บ เล อกผ ร บ - ใช รายการท ม อย กรณ ท ม สร างแหล งข อม ลไว แล ว - เล อกจากท ต ดต อใน Outlook กรณ ท ม สม ดท อย ใน Outlook - พ มพ รายการใหม กรณ ท ย งไม ม แหล งข อม ล และต องการสร างใหม เล อกใช รายการท ม อย และให คล กท 6. เล อกแหล งข อม ลจาก ท สร างไว 7. เล อกรายช อผ ร บ คล กตกลง

6 6 ผลจากการเล อก แหล งข อม ล 8. เข ยนจดหมายหล ก 9. เล อกรายการเพ มเต ม 10. เล อกเขตข อม ลท ต องการแทรก คล ก แทรก 11. ทาซ า ตามข อ 11 จนครบท กจ ดของเอกสาร

7 7 12. แสดงภาพต วอย างจดหมาย 13. คล กการผสานเสร จสมบ รณ การสร างและพ มพ ซองจดหมายเด ยว 1. คล กเมน เคร องม อ > จดหมายและเมล > ต วช วยสร างจดหมายเว ยน

8 8 2. คล กแท บ ซองจดหมาย 3. คล ก กาล งเร มเอกสาร 4. เล อกเอกสารท ใช เร มต น เล อกใช เปล ยนเค าโครงเอกสาร 5. คล ก เล อก ต วเล อกซองจดหมาย เพ อเล อกขนาดซองจดหมาย 6. เล อกขนาดซองจดหมาย คล กตกลง 7. เล อกผ ร บ

9 9 8. เล อก ใช รายการท ม อย 9. คล กเร ยกด ถ าใช แหล งข อม ลใน Microsoft Excel Excel > เล อกช ตท เก บข อม ล เล อกไฟล ข อม ล 10. เล อกรายช อผ ร บ คล กตกลง 11. คล ก จ ดเร ยงซอง จดหมาย

10 เล อกรายการเพ มเต ม การพ มพ ซองจดหมาย 13. เล อกเขตข อม ลท ต องการแทรก คล ก แทรก 14. ทาซ า ตามข อ 11 จนครบท กจ ดของเอกสาร 15. แสดงภาพต วอย างซองจดหมาย

11 การผสานเสร จสมบ รณ ต วอย างซองจดหมายท ผสานเร ยบร อยแล ว

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท 6 จดหมายเว ยน. Mail Merge (จดหมายเว ยน) องค ประกอบของจดหมายเว ยน ประเภทของเอกสารหล ก

บทท 6 จดหมายเว ยน. Mail Merge (จดหมายเว ยน) องค ประกอบของจดหมายเว ยน ประเภทของเอกสารหล ก บทท 6 จดหมายเว ยน Mail Merge (จดหมายเว ยน) จดหมายเว ยน ก ค อการท าจดหมายหลาย ๆ ฉบ บโดยม เน อความเหม อนก น แต ม ช อและท อย ของผ ร บท ไม เหม อนก นเท าน น ซ งแทนท จะต องพ มพ จดหมายแต ละฉบ บส าหร บผ ร บแต

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

ข นตอนท 1 การต ดต งโปรแกรม AppServ win32-2.5.5

ข นตอนท 1 การต ดต งโปรแกรม AppServ win32-2.5.5 เป นระบบท พ ฒนาข นในร ปแบบ Web Application ท ประกอบไปด วยส อ ม ลต ม เด ย ห องสม ดอ เล กทรอน กส และเน อหาสาระความร ต าง ๆ รวบรวมไว เพ อให คร และ น กเร ยนใช อย างสะดวกในร ปแบบเคร อข ายภายในองค กร (Intranet)

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร

การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร นางสาวภรภ สสรณ ไตรพรชน ตว - ป อนช วงลาด บเลขทะเบ ยนท จ

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารจ ดการการเร ยนร คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตส ร นทร จ ดท าโดย

ค ม อการใช ระบบบร หารจ ดการการเร ยนร คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตส ร นทร จ ดท าโดย ค ม อการใช ระบบบร หารจ ดการการเร ยนร คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตส ร นทร จ ดท าโดย แผนกงานฐานข อม ล ฝ ายว ชาการและว จ ย คณะเกษตรศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา 2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลคา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งาน ระบบงานจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบงานจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบงานจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน บทนา... 3 โครงสร างเอกสาร... 3 การนาเข าเอกสาร... 3 การกาหนดส ทธ... 4 ค ณสมบ ต เอกสาร... 4 การส บค

More information

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites การสร างเว บไซต ด วย Google Sites Google Sites ค อโปรแกรมของ Google ท ให บร การสร างเว บไซต ฟร สามารถสร างเว บไซต ได ง าย ปร บแต งร ปล กษณ ได อย างอ สระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข อม ลไว ในท เด ยว

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน

บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน Outline ความหมายของระบบสารสนเทศสาน กงาน ประเภทของงานสาน กงาน ชน ดของระบบสารสนเทศสาน กงาน ประเภทของระบบสาน กงาน บทนา ป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร เจร ญก าวหน าอย างมาก และม บทบาทสาค

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ใช ในการบร หารจ ดการ ในการลงทะเบ

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล

เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล 17 เร อง การทางานก บแฟ มข อม ล การสร างกระดาษทาการใหม กระดาษทาการ (Worksheet หร อ Spreadsheet) เป นพ นท ท ใช จ ดเก บและจ ดการก บ ข อม ล ซ งล กษณะของกระดาษทาการจะอย ในร ปของตารางขนาดใหญ ซ งแต ละตาแหน งในตาราง

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information