คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

Size: px
Start display at page:

Download "คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล"

Transcription

1 คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง การนาเสนอข อม ลด วย ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2010 เพ อให น กเร ยนได ศ กษาเพ มเต มรายละเอ ยดและ ข นตอนต าง ๆ ท น กเร ยนย งไม เข าใจให เข าใจย งข นและสามารถนาไปศ กษาด วยตนเองได ซ งเอกสารประกอบการเร ยนม จานวน 7 เล ม ด งน เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ เล มท 2 เร มต นก บการสร างสรรค สไลด เล มท 3 การทางานก บร ปภาพ และร ปทรงต าง ๆ เล มท 4 การตกแต งสไลด ให สวยด วยองค ประกอบต าง ๆ เล มท 5 การนาเสนอข อม ลด วยกราฟและตาราง เล มท 6 การใส ล กเล นและเอฟเฟ กต เล มท 7 การสร างช นงานด วยโปรแกรมนาเสนอ โดยแต ละเล มประกอบไปด วยจ ดประสงค การเร ยนร แบบทดสอบก อนเร ยน เน อหา ก จกรรม เฉลยก จกรรม และแบบทดสอบหล งเร ยน เอกสารประกอบการเร ยนเล มน สาเร จเป นร ปเล มได เพราะได ร บความช วยเหล อ และสน บสน นจากผ อานวยการโรงเร ยน คณะคร น กเร ยน และผ ทรงค ณว ฒ ด วยด ตลอด มาจ งขอขอบพระค ณไว ณ โอกาสน หว งว าเอกสารประกอบการเร ยนเล มน คงจะเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน เร อง การนาเสนอข อม ลด วยไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2010 ได เป นอย างย ง นางพจน ย ธ ต ธรก ล

2 สำรบ ญ เร อง หน ำ คาช แจงการใช เอกสารประกอบการเร ยน... มาตรฐานการเร ยนร / สาระสาค ญ / ต วช ว ด... จ ดประสงค การเร ยนร / สาระสาค ญ... แบบทดสอบก อนเร ยน... เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน ทาความร จ กก บโปรแกรม Power Point เข าส การใช งาน Power Point การทางานก บไฟล พร เซนเตช น ร จ กแถบเคร องม อร บบอน ( Ribbon)... - แท บหน าแรก... - แท บแทรก... - แท บออกแบบ... - แท บการเปล ยน... - แท บภาพเคล อนไหว... - แท บการนาเสนอภาพน ง... - แท บตรวจทาน... - แท บม มมอง... - แท บร ปแบบ... แบบฝ กท กษะท 1... เฉลยแบบฝ กท กษะท 1... แบบทดสอบหล งเร ยน... เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน... บรรณาน กรม... ก ข ค ง ช

3 ก 6. คำช แจงกำรใช เอกสำรประกอบกำรเร ยน 1. กาหนดจ ดประสงค การเร ยนร เพ อให ทราบว าเม อจบบทเร ยนแต ละหน วยแล วน กเร ยน สามารถเร ยนร อะไรบ าง 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยน แล วตรวจคาตอบด วยตนเอง เพ อให ร ว าน กเร ยนม ความร พ นฐานเก ยวก บเร องท จะศ กษามากน อยเพ ยงใด 3. ศ กษาเอกสารและทาก จกรรมตามท กาหนดไว เพ อเป นการทบทวนให ม ความร ความ เข าใจเน อหาย งข น 4. ทาแบบทดสอบหล งเร ยนเพ อว ดความร ความเข าใจอ กคร งหน งแล วตรวจคาตอบด วย ตนเอง 5. น กเร ยนต องม ความซ อส ตย ต อตนเอง โดยไม เป ดด เฉลยก อนเร ยน-หล งเร ยนและเฉลย ก จกรรมท กก จกรรม 6. น กเร ยนต องการเน อหาเพ มเต มจากเอกสารประกอบการเร ยนท งหมดสามารถค นคว า ได จากเอกสารอ างอ งท ให ไว ท ายเล ม

4 ข มำตรฐำนกำรเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจเห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการ ส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและม ค ณธรรม สำระส ำค ญ โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2010 เป นโปรแกรมท สามารถทาให งาน นาเสนอม ความน าสนใจเป นอย างย ง นอกจากการใส ข อม ลท เป นตารางหร อแผนภ ม แล ว โปรแกรมย งสามารถใส เส ยงเพลง และเอฟเฟ กต ต าง ๆ ลงในสไลด ได อ กด วย ต วช ว ด ง 3.1 ม.1 นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสมโดยเล อกใช ซอฟต แวร ประย กต

5 ค จ ดประสงค กำรเร ยนร 1. น กเร ยนสามารถบอกข นตอนการเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 2.น กเร ยนสามารถบอกส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 3. น กเร ยนเห นค ณค าและประโยชน ของการศ กษาแถบเคร องม อของโปรแกรม ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได 4. น กเร ยนสามารถเร มใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ได เน อหำ 1. ทาความร จ กก บโปรแกรม PowerPoint เข าส โปรแกรม PowerPoint การทางานก บไฟล พร เซนเตช น 2. ร จ กก บแถบเคร องม อร บบอน (Ribbon) - แท บหน าแรก - แท บแทรก - แท บออกแบบ - แท บการเปล ยน - แท บภาพเคล อนไหว - แท บการนาเสนอภาพน ง - แท บตรวจทาน - แท บม มมอง - แท บร ปแบบ

6 ง แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง ทำควำมร จ กก บโปรแกรมน ำเสนอ คำช แจง : ให น กเร ยนเล อกคาตอบท เห นว าถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว แล วทาเคร องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ ( เวลา 10 นาท คะแนนเต ม 10 คะแนน ) 1. หล งจากท เราได สร างงานนาเสนอเสร จแล ว สามารถเป ดด ผลล พธ ได ท ป มใด ก. < F2> ข. < F3> ค. < F4> ง. < F5> 2. พ นท ใช ออกแบบและจ ดวางองค ประกอบต าง ๆ บนแผ นสไลด ของโปรแกรมเพาเวอร พอยท เร ยกว าอะไร ก. สไลด ข. หน าจอ ค. เดสก ท อบ ง. การนาเสนอผลงาน 3. หมายถ งข อใด ก. แทรกว ตถ ข. แทรกตาราง ค. แทรกข อค ดเห น ง. แทรกการนาเสนอ

7 จ 4. โปรแกรมเพาเวอร พอยท ม ความเหมาะสมก บงานล กษณะใดมากท ส ด ก. คานวณ ข. กราฟ ก ค. ประมวลผลคา ง. นาเสนอผลงาน 5. ข อใดเป นส ญล กษณ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ก. ข. ค. ง. 6. ข อใดต อไปน เป นว ธ การเร ยกใช โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ก. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 2010 ข. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Excel 2010 ค. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2010 ง. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Access ถ าต องการจ ดร ปแบบต วอ กษร จะต องเล อกใช คาส งใด ก. แทรก ( Insert ) ข. ม มมอง( View ) ค. หน าแรก( Home ) ง. ร ปแบบ( Format )

8 ฉ 8. ไฟล งานโปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ท บ นท กแล วจะม นามสก ลใด ก..exe ข..pdf ค..docx ง..pptx 9. หากต องการนาม ลต ม เด ยเข าส โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ควรเล อกเมน ใด ก. แทรก ( Insert ) ข. ม มมอง ( View ) ค. หน าแรก ( Home ) ง. ร ปแบบ ( Format ) 10. ถ าต องการใส เทคน คการเปล ยนภาพน ง จะต องเล อกคาส งใด ก. แท บแทรก ข. แท บออกแบบ ค. แท บการเปล ยน ง. แท บภาพเคล อนไหว ไปด เฉลยก นเลยนะ คร บ

9 ช เฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน เร อง ทำควำมร จ กก บโปรแกรมน ำเสนอ ข อ เฉลย 1 ง 2 ก 3 ข 4 ง 5 ข 6 ค 7 ค 8 ง 9 ก 10 ค เพ อน ๆ ตอบถ กก น ก ข อคร บ

10 1 ทำควำมร จ กก บโปรแกรม PowerPoint 2010 โป รแกรม ไม โค รซ อ ฟ ต เพ าเวอ ร พ อ ยท ( Microsoft PowerPoint ) เป นโปรแกรมหน ง ในตระก ล Microsoft Office เหมาะส าหร บ การสร างงานนาเสนอ ( Presentation ) ซ งถ ก นาไปใช งานอย างกว างขวางเพราะม ร ปแบบ การใช งานท เร ยบง าย หล กการทางานของ โปรแกรมค อการนาข อม ลท ม อย มานาเสนอ ในร ปแบบแผ นสไลด โดยข อม ลท นาเสนอม ท งข อความ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว กราฟ และเส ยงได ในเวลาเด ยวก น เข ำส กำรใช งำน PowerPoint 2010 กำรเข ำส โปรแกรมไมโครซอฟต เพำเวอร พอยท 2010 หล งจากเช อมต ออ ปกรณ คอมพ วเตอร แล ว ม ข นตอนด งน 1. คล กท ป มคาส งสตาร ท (Start) 2. เล อนเมาส ไปช ท ออลโปรแกรม ( All Programs ) 3. เล อกไมโครซอฟต ออฟฟ ต ( Microsoft Office ) 4. เล อกไมโครซอฟต ออฟฟ ตเพาเวอร พอยท 2010 ( Microsoft Office PowerPoint 2010 )

11 เม อเข าส โปรแกรม PowerPoint แล ว จะปรากฏหน าจอหล กสาหร บการออกแบบ สไลด ท ม ส วนประกอบสาค ญท แยกออกเป นส วน ๆ เพ อการทางานด งน

12 3 ส วนประกอบของ PowerPoint 1. แท บแฟ ม ( File) เพ อเข าส ม มมองBackstage รวมคาส งท ใช งานก บไฟล งาน 2. แท บเคร องม อด วน ( Quick Access Toolbar ) รวมคาส งท ใช งานเป นประจา เพ อให เร ยกใช ได ง าย และรวดเร ว 3. แท บแสดงสถานะ ( Status Bar ) แสดงสถานการณ ทางานป จจ บ นบนหน าจอ 4. แท บร บบอน ( Ribbon) จะรวบรวมป มคาส งท ใช ควบค มการสร างงานท งหมด 5. พ นท สาหร บการออกแบบ ( Slide Pane) พ นท สาหร บใช ออกแบบและจ ดวาง องค ประกอบต างๆบนแผ นสไลด 6. ม มมองต าง ๆ ( View Bar ) เป นส วนท ใช เปล ยนม มมองการแสดงสไลด กำรทำงำนก บไฟล พร เซนเตช น ในห วข อน เรามาลองสร างงานพร เซนเตช นใหม การแสดงงานพร เซนเตช น การ บ นท กและออกรายงานพร เซนเตช น ซ งการทางานก บไฟล เหล าน จะทาผ านแท บ... ( File ) ซ งเร ยกว าเป นม มมอง BackStage ท เป นส งใหม ใน Office 2010 ด งน สร ำงงำนด วยแผ นสไลด เปล ำ ในการสร างงานพร เซนเตช นใหม เราสามารถเล อกสร างพร เซนเตช นว าง ๆ ข นมาหร อเล อกสร างจากเทมเพลต ( Template ) ซ งเป นแม แบบท ม การวางเค าโครงของ เน อหาและกราฟ กมาให เบ องต นก ได ในท น เราจะเล อกสร างสไลด โดยเร มจากแผ นสไลด เปล า และทาการตกแต งสร างเน อหา และเล อกองค ประกอบต าง ๆ ใส เข าไปในสไลด แต ละหน าด วยตนเองตามข นตอนด งน ด ต วอย ำงหน ำถ ดไป นะคร บ

13 4 1 ไปท แท บแฟ ม ( File) และคล กเล อกเมน สร าง ( New ) 2 คล กเล อกงานนาเสนอ เปล า 3 คล กเล อกงานนาเสนอเปล า ( Blank Presentation ) แสดงหน าสไลด ท เราสามารถตกแต งกราฟ ก และใส เน อหาในแต ละหน า ได ตามต องการ

14 5 กำรสร ำงงำนพร เซนเตช นโดยใช แม แบบ เทมเพลต ( Templates ) เป นแม แบบท ม องค ประกอบทางศ ลป และต วอย าง เค าโครงเน อหามาให เหมาะก บผ ท ไม ถน ดการออกแบบ หร อต องการสร างงานพร เซนเต ช นอย างเร ว โดยให เราคล กเล อกท ต วอย างแม แบบ ( Sample templates ) และเล อกร ปแบบ แม แบบท โปรแกรมเตร ยมไว ให ด งน 1 จากเมน สร าง ( New) ให เราคล กเมาส เล อก ต วอย างแม แบบ( Sample templates ) เพ อ เล อกงานพร เซนเตช นโดยม ด ไซน จากแม แบบ 2 เล อกร ปแบบด ไซน จากแม แบบท โปรแกรมเตร ยมไว ให 3 คล กเมาส เพ อสร างงานพร เซนเตช นจากแม แบบ

15 6 จะได งานพร เซนเตช นเพ อสร างงานพร เซนเตช นจากแม แบบให เราเร มต น กำรแสดงงำนพร เซนเตช น ปร บแต ง/ใส ข อม ลท ต องการได ท นท หล งจากท เราได สร างงานนาเสนอแล ว ก สามารถลองเป ดด ผลล พธ ท ได โดยคล ก ท ป ม ( Slide Show ) หร อกด <F5>ซ งสไลด ท เราสร างข นจะถ กแสดงแบบเต ม หน าจอ เราสามารถเล อนไปย งสไลด ถ ดไปได จากแถบควบค มด านล าง และออกจากการ ชมโดยกดป ม <ESC> ง ายไหมคร บน กเร ยน

16 7 1 คล กท ป ม การนาเสนอภาพน ง ( Slide Show ) เพ อแสดงงานพร เซนเตช น 2 แสดงผลงานพร เซนเตช น

17 8 กำรบ นท กงำนพร เซนเตช นท สร ำง ก อนออกจาก PowerPoint เราจาเป นต องส งบ นท ก ( Save ) งานพร เซนเตช นท สร างเพ อนากล บมาใช ได ในคร งต อไป หร อใช เป นต นแบบในการสร างสไลด อ น ๆ ด งน 1 ไปท แท บ ( File) และเล อกคาส ง บ นท ก (Save) หร อคล กท ป ม ท แถบ Quick Access 2 เล อกโฟลเดอร ท ต องการบ นท ก 3 ต งช อให ก บไฟล ท จะบ นท ก 4 คล กเมาส เพ อบ นท กไฟล ไฟล นาเสนอท สร างด วย Power Point 2010 และจะม นามสก ล.pptx

18 9 เป ดไฟล ท เคยสร ำงไว มำแก ไข หากเราต องการเป ดไฟล ท เคยบ นท กไว เพ อจะแก ไขหร อปร บปร งงานเพ มเต ม สามารถทาได ด งน 1 ไปท แท บ ( (File) และเล อกคาส งเป ด ( Open ) 2 เล อกโฟลเดอร ของไฟล งานพร เซนเตช น 3 คล กเล อกไฟล พร เซนเตช นท ต องการเป ด 4 คล กเมาส ท ป มเป ด ( Open) เป ดไฟล ท เล อก

19 10 ออกจำกโปรแกรม PowerPoint ก อนท เราจะป ดเคร อง หร อไปใช โปรแกรมอ น เราควรออกจากโปรแกรม PowerPoint ก อน โดยแท บ ( File ) และเล อกคาส ง จบการทางาน ( Exit ) ไปท แท บแฟ ม ( File ) และคล กคาส งจบการทางาน ( Exit ) เพ อออกจาก PowerPoint หากเราล มส งบ นท กก อนป ดไฟล งาน โปรแกรมจะแสดงหน าจอให บ นท กไฟล โดยให เล อกด งน บ นท กข อม ลก อนป ดไฟล ไม บ นท กข อม ลก อนป ดไฟล ยกเล กการป ดไฟล แต กล บไปทางานในไฟล น นอ กคร ง

20 11 ร จ กแถบเคร องม อร บบอน ( Ribbon ) เคร องม อร บบอน ( Ribbon ) เป นร ปแบบใหม ของการรวบรวมคาส งเพ อให ง ายต อ การใช งานภายในร บบอน จะแบ งออกเป นกล มใหญ โดยใช แท บ ซ งแต ละแท บจะประกอบ ไปด วยเคร องม อคาส งการใช งาน โดยป มคาส งเหล าน จะแบ งเป นหมวดหม และม หน าท การใช งานท แตกต างก นไปโดยในแต ละร บบอนจะม เคร องม อพร อมรายละเอ ยดต างๆ ด งน หน ำแรก ( Home ) เป นกล มเคร องม อเก ยวก บการท างานพ นฐาน เช น การค ดลอก ต ด วาง สร างสไลด ใหม กาหนดร ปแบบต วอ กษร วาดร ปทรง เป นต น แท บแทรก ( Insert ) เป นป มคาส งเก ยวก บการแทรกว ตถ และองค ประกอบต าง ๆ เช น ตาราง ร ปภาพ คล ปอาร ต ร ปทรง ไดอะแกรม กราฟ การเช อมโยง กล องข อความ อ กษรศ ลป เป นต น ใส ได ตำมต องกำรเลย คร บ

21 12 แท บออกแบบ ( Design ) รวบรวมคาส งท เก ยวก บการออกแบบพร เซนเตช น เช น การกาหนดขนาดและ ตาแหน งในการจ ดวางของหน าสไลด การกาหนดและปร บเปล ยนร ปแบบสาเร จร ป การกาหนดพ นหล งสไลด เป นต น แท บกำรเปล ยน ( Transition ) ใช สาหร บการใส ค าการเคล อนไหวขณะเปล ยนสไลด การกาหนดเส ยง ความเร ว การกาหนดเวลาในการแสดงหน าสไลด เป นต น แท บภำพเคล อนไหว ( Animation ) เป นคาส งสาหร บใส การเคล อนไหวให ว ตถ ( Object ) ปร บแต งค าการแสดงของ Animation

22 13 แท บกำรน ำเสนอภำพน ง ( Slide Show ) ใช สาหร บจ ดการเก ยวก บการแสดงสไลด กาหนดช ดร ปแบบในการแสดงในการ แสดงสไลด ส งซ อนสไลด อ ดเส ยงประกอบคาบรรยาย จ บเวลาในการบรรยาย และ กาหนดความละเอ ยดของจอภาพ เป นต น แท บตรวจทำน ( Review ) ใช ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล เช น ต วสะกด การเปล ยนภาษา สามารถ ร บข อค ดเห น ไม ว าจะเป น การแสดง แทรก แก ไข ลบ ไปย งข อค ดเห นต าง ๆ รวมถ ง การป องก นไฟล พร เซนต แท บม มมอง ( View ) เป นแท บรวบรวมคาส งเก ยวก บการสล บไปย งม มมองต าง ๆ ในการท างาน นาเสนอ,การจ ดเร ยงงานนาเสนอ, การย อ / ขยายภาพน ง เป นต น

23 14 แท บร ปแบบ ( Format ) ใช สาหร บแทรกกล องข อความ ส ญล กษณ ต าง ๆ เต มส ร ปร าง ส เส นกรอบร ปร าง ล กษณะพ เศษร ปร าง ออกแบบต วอ กษร จ ดเร ยงต วอ กษร ขนาดของต วอ กษรท ออกแบบ เรำมำทำก จกรรมท ำยบท ก นเลยนะคร บ ตกลงค ะ

24 15 แบบฝ กท กษะท 1 คำช แจง: ให น กเร ยนยกต วอย างเคร องม อในร บบอน ( Ribbon ) พร อมก บบอกหน าท การใช งาน ( แบบทดสอบจานวน 5 ข อ ข อละ 1 คะแนน คะแนนเต ม 5 คะแนน ) 1. ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน... ช อ-สก ล...ช น...เลขท...

25 16 เฉลยแบบฝ กท กษะท 1 คำช แจง: ให น กเร ยนยกต วอย างเคร องม อในร บบอน ( Ribbon ) พร อมก บบอกหน าท การ ใช งาน ( แบบทดสอบจานวน 5 ข อ ข อละ 1 คะแนน คะแนนเต ม 5 คะแนน ) 1. ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน... หน าแรก ( Home ) เป นแท บรวมคาส ง ท ต องใช งานอย เป นประจา เช น ป มคาส งเก ยวก บการจ ดร ปแบบต วอ กษร, การค ดลอกข อความ และอ น ๆ 2. ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน... แทรก ( Insert) เป นแท บรวมคาส ง เก ยวก บการแทรกว ตถ หร อข อความลงในสไลด เช น ตาราง, ร ปภาพ, แผนภ ม, กล องข อความ,ภาพยนตร และเส ยง เป นต น 3. ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน... ออกแบบ ( Design) เป นแท บรวบรวม เคร องม อในการออกแบบหน าสไลด ให สวยงาม ม ท งการต งค าแผ นสไลด การใส พ นหล งต าง ๆ รวมถ งปร บเปล ยนแบบอ กษรและแบบช ดส 4. ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน... ม มมอง ( View) เป นแท บรวมคาส ง เก ยวก บการสล บไปย งม มมองต าง ๆ ในการทางานนาเสนอ, การจ ดเร ยงงานนาเสนอ, การอย อ / ขยายภาพน ง เป นต น 5. ช อเคร องม อ...หน าท การใช งาน... ตรวจทาน ( Review) เป นแท บรวมคาส ง เก ยวก บการตรวจทานการสะกดคา, ใช บร การค นคว า, การสร างข อค ดเห น ในการตรวจทาน และการป องก นงานนาเสนอ ช อ-สก ล...ช น...เลขท...

26 17 แบบทดสอบหล งเร ยน เร อง ทำควำมร จ กก บโปรแกรมน ำเสนอ ค ำช แจง: ให น กเร ยนเล อกค าตอบท เห นว าถ กท ส ดเพ ยงข อเด ยว แล วท า เคร องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ ( เวลา 10 นาท คะแนนเต ม 10 คะแนน ) 1. ไฟล งานโปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ท บ นท กแล วจะม นามสก ลใด ก..exe ข..pdf ค..docx ง..pptx 2. โปรแกรมเพาเวอร พอยท ม ความเหมาะสมก บงานล กษณะใดมากท ส ด ก. คานวณ ข. กราฟ ก ค. ประมวลผลคา ง. นาเสนอผลงาน 3. หมายถ งข อใด ก. แทรกว ตถ ข. แทรกตาราง ค. แทรกข อค ดเห น ง. แทรกการนาเสนอ

27 18 4. ข อใดเป นส ญล กษณ ของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท ก. ข. ค. ง. 5. ข อใดต อไปน เป นว ธ การเร ยกใช โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ก. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 2010 ข. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Excel 2010 ค. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2010 ง. Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Access หากต องการนาม ลต ม เด ยเข าส โปรแกรมเพาเวอร พอยท 2010 ควรเล อกเมน ใด ก. แทรก ( Insert ) ข. ม มมอง ( View ) ค. หน าแรก ( Home ) ง. ร ปแบบ ( Format )

28 19 7.ถ าต องการใส เทคน คการเปล ยนภาพน ง จะต องเล อกคาส งใด ก. แท บแทรก ข. แท บออกแบบ ค. แท บการเปล ยน ง. แท บภาพเคล อนไหว 8. หล งจากท เราได สร างงานนาเสนอเสร จแล ว สามารถเป ดด ผลล พธ ได ท ป มใด ก. < F2 > ข. < F3 > ค. < F4 > ง. < F5 > 9. ถ าต องการจ ดร ปแบบต วอ กษร จะต องเล อกใช คาส งใด ก. แทรก ( Insert ) ข. ม มมอง ( View ) ค. หน าแรก ( Home ) ง. ร ปแบบ ( Format ) 10. พ นท ใช ออกแบบและจ ดวางองค ประกอบต าง ๆ บนแผ นสไลด ของโปรแกรมเพาเวอร พอยท เร ยกว าอะไร ก. สไลด ข. หน าจอ ค. เดสก ท อบ ง. การนาเสนอผลงาน

29 20 เฉลยแบบทดสอบหล งเร ยน เร อง ทำควำมร จ กก บโปรแกรมน ำเสนอ ข อ เฉลย 1 ง 2 ง 3 ข 4 ข 5 ค 6 ก 7 ค 8 ง 9 ค 10 ก ง ำยไหมคร บ

30 21 บรรณำน กรม ผกามาศ บ ญเผ อก และคณะ. (ไม ปรากฏป ท พ มพ ). เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ช นม ธยมศ กษำป ท 1. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทอ กษรเจร ญท ศน อจท. จาก ด. พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร. (2555) Office 2010 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ ซ มพล ฟาย. ภ ทท รา เหล องว ลาศ. (2551). ค ม อ PowerPoint 2010 ใช งำนอย ำงม อโปรฯ. กร งเทพมหานคร : ซ เอ ดย เคช น บมจ. เนาวน ตย สงคราม. (2553.) PowerPoint ส ำหร บคร. กร งเทพมหานคร : สาน กพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กองบ ญชาการการศ กษา. Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรมสร ำงงำนพร เซนเตช นยอดน ยม. (ออนไลน ) เข าถ งได จาก ส ว ชช ถ ระพงษ. เอกสำรประกอบกำรเร ยน. สาน กงานเขตพ นท การศ กษา พระนครศร อย ธยา เขต 2. (ออนไลน ) เข าถ งได จาก = readresearch&id=23 หยกณ ฐฐา พ ชร วร ษฐ. บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนกำรใช งำนโปแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบ องต น. (ออนไลน ) เข าถ งได จาก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010

Microsoft Publisher 2010. Publisher ค ออะไร. ค ณล กษณะและประโยชน ของ Publisher 2010 1 Microsoft Publisher 2010 Publisher ค ออะไร Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส งพ มพ ท ม ล กษณะการใช งานได ง ายและรวดเร วในการสร างส อส งพ มพ อย างม ออาช พ ด วย Publisher ม ความสามารถในการสร าง การออกแบบ

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เป นโปรแกรมประเภท Spread sheet ใช ส ำหร บ งำนตำรำง คำนวณ ว เครำะห ข อม ล และแสดงภำพกำรน ำเสนอข อม ลต วเลขด

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information